Вы находитесь на странице: 1из 895

1

dr BpsàWY"pu S"X":

¡À AÔ•P®

ðps±¡pXV"ZR"Zpu {\"^Nps: ðp{ðp\"NpêÆ"O"sW"sêG": $ T"ø_"ß"\"QS"pu W"p{O" T"sZO"pu {\"C"n\"pZNp: $$

ìSO": ðpp˜¡pu V"{`: ðpv\"pu \Y"\"`pZuNp \"v^Np\": $ T"p{O" S"pu W"Bp\"OT"pQðpŠ>Z: ðpŠ>Zpu Bpsà: $$

QY"pçêª{Íz> _X"uZp_Y"z \"ZpW"Y"@¡ZpXV"sG"X"o $ S"pv{X" ðpŠ>ZX"pE"pY"| Bpsáz¡_O"QS"sBppS"{T" $$

""§ä¯ ÿ \[Pµ¸® AßùÚ éú¢u›²®''

Põ»i°À ¤Ó¢u \[Pµº |º©øuU Pøµ°¼¸¢u §ä¯ S¸ ÷Põ¢u £PÁz £õu›h® Bz©äbõÚ® £°ßÙº. ¤ß ÷Põ¢u £PÁz £õu›ß S¸ÁõÚ §ä¯ ÿ öPÍh£õu›h® ¤¸®©õz© áU¯õÝ é¢uõÚzvß ~m£zøu AÔ¢uõº. ]Ó¢u uß ]诺PÍõÚ £z©£õuº •u»õ÷à¸hß G[S® G¨÷£õx® GÀ»õ©õ²•ÒÍ Bz©uzxÁ AÝ£Á® ö£Ó ÷u\õhÚ® ö\´uõº. S¸ÁµºPÐUöPÀ»õ® S¸ÁõÚ ÿ uònõ ‰ºzv°ß u›\Ú® ö£ØÙº. D_Áµß, S¸, Bz©õ GßÓ ‰ßÖ® J÷µ {ù»°ß öÁÆ÷ÁÖ Põm]uõß GßÓ AÝ£Á® ö£ÖQÙº. £PÁõß |õµõ¯nÛß BÙÁx AÁuõµ•® AÁuõµ S¸ÁõP Á»® Á¢x £» äbõÛPùÍ E¸ÁõUQ¯Á¸©õÚ uzu›ß Søíø¯ Aøh¢x AÁµx A¸Ò ö£ÖQÙº. øP»õézvÀ E©õ & ©÷íaÁµºPÍõPU Põm]u¸QÓ £µ]ÁzøuU Psh¸Òö£Ó uzuµx ÷¯õP \Uv EuÁU øP»õé® ö\ßÖ E©õ & ©÷PaÁµºPùÍU PõsQÙº. £õu® •uÀ ]µ® Áøµ, ]µ® •uÀ £õu® Áøµ AÁ¯Á® AÁ¯Á©õPU PshõÚ¢vzxz xvUQÙº. ]Áß I¢x ¼[P[PùÍ AÎzx AÁØøÓ ÁÈ£mk ÁµU TÔ B] ÁÇ[Q¯xhß Eø©ø¯¨ £ØÔ¯ xv¡ù» \[Pµ¸US ÁÇ[SQÙº.

•ßÚº v÷µuõ²uzvÀ ê¢x GßÓ AéúµàÀ HØ£mh x¯º }[Pz ÷uÁºPÒ ÷Ásh, ]Áö£¸©õß v›é¢v¯ ¦µzvÀ JÎÁiÂÀ ÷uõßÔ ê¢xøÁ AÈzuõº. A¨÷£õx ÷uÁºPÒ AÁøµ v›¯®£Pº GÚ¨ö£¯›mk ÁÈ£mhÚº. £µ÷©\Ýhß Ehß Á¢u Eø©¯®¤øPø¯ AÁÍx ÷uõØÓ¨ ö£õ¼ÂÀ BÚ¢u©øh¢x éú¢uŸ GÚ AøÇzx ÁÈ£mhÚº. |õµõ¯nÛß ©ØöÙ¸ äbõÚS¸ AÁuõµ•® ªPa]Ó¢u ÷u E£õéP¸©õÚ "í¯UŸÁº' A[S ÷uõßÔ

2

_"pvSQY"ê“`Zr

÷u塧 A¸ÍõØÓù» ¡Ö _÷»õP[PÍõÀ xvzuõº. éú¢u›ø¯¨ £ØÔ¯ xv¯õÚuõÀ "öéÍ¢u›¯»íŸ' GÚ Ax ö£¯º ö£ØÓx. ]Áö£¸©õÚx AqUPz öuõshµõQ¯ |¢v£PÁõß AuùÚz ÷uãUuºPÐUSz uõ÷Ú S¸ÁõQ E£÷u]zx Á¢uõº. CuàÀ ÷u塧 A¸Ò ö£ØÓÁº £»º. C¢u ¡À E£÷u\U Qµ©® CßÔ ÁÇUQ¼¸¢x ©øÓ¢ux. £PÁz £õu \[Pµº ‰»® CuùÚ E»QÀ S¸ •P©õP¨ £µ¨£ ]Áß EÒÍ® öPõsk AuùÚa \[Pµ›h® AÎzuõº.

I¢x ¼[P[PùͲ® öéÍ¢u›¯»í›ø¯²® ö£ØÖ öÁÎ÷¯ Á¢u \[Pµ›hª¸¢x |¢v AuùÚ¨ £ÔUP •Ø£mhvÀ Auß J¸ £Sv \[Pµ›h•® ©Ö£Sv |¢v°h•® ¤›¢uÚ. CuùÚ Enº¢u ]Áö£¸©õß u® A¸m£õºøÁ¯õÀ í¯UŸÁº C¯ØÔ¯ ¡¼ß •Ê¨£Sv²® \[Pµµx äbõÚ \Uv¯õÀ AÁµx EÒÍzvÀ ÷uõßÔ ¡À ÁiÁ® ö£Óa ö\´uõº. Ax÷Á Põg] ÿPõ©õm]°ß é¢{vUS Á¢u §ä¯ ÿ \[Pµ £PÁz £õuºPÎhª¸¢x “öéÍ¢uº¯»íŸ’ GßÓ •ÊÁiÁ® ö£ØÖ öÁίõÚx GÚ ¤¸®©õÚ¢w¯® ©õºUPs÷h¯é®îøu •u¼¯ \[Pµº Áµ»õØÖ ¡ÀPÎÀ Psh Áµ»õØÔ¼¸¢x Enµ•iQÓx. “öéÍ¢uº¯»íŸ •UU¯ £íúì ÷uõzµÂuõ¯P:

GßÓ B\õ›¯›ß |õ©õÁΰ¾ÒÍ |õ©® CuùÚ öÁΨ£kzxQÓx. í¯UŸÁº A¸Î¯£i \[Pµ›ß ÁõUQß ‰»® öÁÎÁ¢ux; ]Áö£¸©õÝ® ÷u Eø©²® \[Pµ›h® ÁÇ[Q¯x, |¢v£PÁõÛß ö£¸©v¨ø£ ö£ØÖ AÁº ußÝ›ø©¨ ö£õ¸öÍÚ¨ £ØÔha ö\´ux, ÿ \[Pµº ÷u塧 A¸Ð® ÁõUS÷© CuùÚz uß ÁõUQß ‰»® öÁΨ£ha ö\´uuõP “¨µw£ äÁõ»õ¤: GßÓ Pøh] _÷»õPzvß ‰»® ÷u°h® Aº¨£n® ö\´¯¨ö£ØÓx, £» ÷£µÔbºPÎß Áµ»õÖ Põnõu ÷£¸øµPÒ ö£ØÓx GÚ Cuß ]Ó¨¦PÒ Gso©õÍõuøÁ.

ÿ Põg] Põ©÷Põi ¥hõv£v ÿ \[Pµõa\õº¯ §ä¯ ÿ \¢vµ ÷\P÷µ¢zµ éµìÁw “ÿ \µnºPÒ ÿ \[Pµ›ß ‰»õ®|õ¯¥h©õÚ Põg^ Põ©÷Põi ¥hzvß 68Áx B\õ›¯ºPÍõPz x»[Q¯ÁºPÒ. AÁºPÍx Põ»zvÀ ‰ßÖ EøµPÐhß öéÍ¢u›¯ »íŸ Aa]h¨ö£ØÖ ÁÇUQÀ Á¢ux. AxÄ® QøhzuuØP›¯uõÚ {ù»°À C¢v¯ ¡»P[Pξ® ÷|£õÍzvÀ Hmka_Ái , øPö¯Êzx ¤µv¯õPÄ®-, Jߣx EøµPÒ QmiÚ. AÁØÖhß öéÍ¢u›¯»í›ø¯ öÁΰh ÿ \µnºPÒ Gsn® öPõshÚº. A®•¯Ø]°ß ÂùÍÁõP 1974 & 1975À Jߣx EøµPÐhß öéÍ¢u›¯ »íŸ öÁÎÁ¢ux.

2008À ÿ©íõ ö£›¯ÁõÒ iµìk ö£¸•¯Ø]¯õÀ ÿ\µnºPÒ öéÍ¢u›¯»í›°ß «x u¢u ÂÍUPzøu “ÿµõ. Pn£v’ “öu´Ázvß SµÀ’ GßÓ |ßÞÀ ‰»® öÁΰmi¸¢uøu Cùnzx Jߣx EøµPÎß _¸UPzøu 2008À öÁΰmhx. A¢u Jߣx EøµPЮ uØ÷£õx QøhzuØP›uõÚøu Enº¢x ÿ©íõ ö£›¯ÁõÒ iµìm ©Ö£i öéÍ¢u›¯»í›°ß Jߣx EøµPùͲ® AÁØÔß uªÇõUPzxhß C¨÷£õx öÁΰkQÓx.

3

öéÍ¢u›¯»í›°ß Eøµ¯õ]›¯ºPЮ EøµPЮ

1. »ô«uµº ÿø\»® ÿ ¤µ©µõ®¤øP°ß £Uuº. Pá£v õ¸zµ Aµ\›ß

AߦUS›¯ & ÿ ÷£µÔbº. ©íõ ©÷íõ£õz¯õ¯º. CÁµx Eøµ »ô«uµõ.

2. øPÁÀ¯õ]µ©º&

öéÍ£õU¯ÁºzvÜ.

÷Põ¢uõ]µ©›ß

]诺.

xÓÂ. CÁµx Eøµ

3. Põ÷©aÁµéü› & Sshõµ •Uv & AUP©õ®£õ & P[Põuµ u®£v°ß

¦uÀÁº. P÷n\£Uuº. CÁµx Eøµ A¸nõ÷©õvÜ.

4. BÚ¢uQ› & ÿ\[Pµ£PÁz £õuºPÎß ]è¯ £µ®£øµø¯a \õº¢u “BÚ¢u

ÁõµU¸zìÚ›ß ]诺. Eøµ & BÚ¢uQŸ¯õ.

5. ©íõ÷uÁº & øÁz¯©õuÁº GßÖ® TÖÁº. ]Ó¢u ÷¯õQ. Eøµ

uõz£º¯w¤Põ.

6. £uõºzu\¢z›Põ. Cx £ØÔ¯ £µ® Hx® QøhUPÂÀù».

7. ÿµõ©PÂ. AµÂ¢u ÷»õ\|õ\õ›¯›ß ¦uÀÁº. Põg]°¼¸¢uÁº. CÁº

¦¸÷åõzu©¦µ® ö\ßÓ ÷£õx GÊv¯ Eøµ. & isi©®.

8. ÿ|µê®íìÁõª

& CÁµx Eøµ ÷Põ£õ»éú¢uŸ. ÷u£µ©õPÄ®

Âèq £µ©õPÄ® ìxvø¯ ÂÍUQ²ÒÍõº.

£mhõ\õ›¯º. ÁhöPÍh÷u\zv¯ µõhõ

Á®\zvÚº. Eøµ &BÚ¢u»íŸ.

CÆ-Á-ùÚz-vß ÷©¾-øµ-¯õP ÿ \µ-nº-PÒ GßÖ §âU-P¨ ö£Ö-QßÓ áPz-S¸ ÿ \¢-v-µ-÷\-P-÷µ¢-vµ éµì-Áv AÁº-P-Íx A¸Ò ÁõU-QÀ ©»º¢u ÂÍU-P® £z-uõ® Eøµ. GÛÝ® Ax ¤ß-Ý-øµ-¯õP Ch® ö£Ö-Q-Ó-x.

JÆöÁõ¸ Eøµ¯õ]›¯¸® JÆöÁõ¸ 鮤µuõ¯zøua \õº¢uÁº. AÁµÁº u® u©x 鮤µuõ¯zøu Jmi ÂÍUQ²ÒÍ £i¯õÀ, AzøÁu®, Põa«µ ø\Á®, ø\Á®, \õUu®, öPÍ»®, 驯® GßÓ £À÷ÁÖ öPõÒøPPùÍ Jmi ›Äøµ u¢xÒÍÚº. ‰» PºzuõÁõÚ \[Pµ÷µõ AzøÁv¯õP, \õUuµõP, ø\ÁµõP, ÷¯õQ¯õP, ©¢vµ & u¢vµ & ¯¢zµ ÁÀ¾ÚµõP, ÷uÂø¯ £» ÷Põn[PÎÀ PshõÚ¢vzxz xv¨£uõÀ, Eøµ¯õ]›¯ºPÒ u® u® öPõÒøPPÐU÷PØ£ ÂÍUP® u¸QßÓÚº. uzxÁ® Jß÷Ó. Põm], u¸QßÓ ÷Põn[PÒ £»¨£». GÀ»õ©õÚ ÷u £À÷ÁÖ ÂÍUP[PÒ ‰»•® J÷µ éa]uõÚ¢uPÚ £µ¤¸®©©õP, ÷u¯õP, GÊzuõP, ö\õÀ»õP, ö£õ¸ÍõP, ÂÍUP C¯»õu £µ®ö£õ¸ÍõP, £UuÛß Cu¯zvÝÒ x»[SQÓ Bz©õÁõP, S¸ÁõP, D_Á›¯õP Cuß ‰»® Enµ¨ ö£ÖQÙÒ. ÷u £µ¤¸®©©õP, £µ¨¸®©©îæ¯õP, ]ÁàP, \Uv¯õP, ]Á\Uvø¯U¯¹¤o¯õP, ÿ©õuõÁõP, ê®íõé÷ÚaÁ›¯õP, ]ÁPõ÷©_Áµ›ß ©i°À A©º¢v¸¨£ÁÍõP AÁÒ Põm] u¸Áøu C¢¡¼ß JÆ÷Áõº GÊzv¾® Põn»õ®.

9. öPÍŸPõ¢u

éõºÁö£Í©

4

_"pvSQY"ê“`Zr

Eøµ¯õ]›¯º £ØÔ¯ AÔ•P® JÆöÁõ¸ EøµPÎß •ßÝøµ¯õP AÁºPÍõ÷»÷¯ uµ¨£kQÓx. A¨÷£¸øµPÎß uªÌ ÂÍUP•® C¨ö£õÊx uµ¨£kÁuõÀ ¡¼ß ÁiÁ® ö£›x® ›¢xÒÍx. ÿ\µnºPÒ 1974 & 75À ö£¸® P¸ùn¯õÀ GßùÚ²® CvÀ Dk£kzv A¸Ò ¦›¢uÚº. xv°ß 42 & 103 _÷»õP¨£SvPÎß Eøµ, Hmka_Ái, øPö¯Êzx¨ ¤µvPùÍ Aa]hzuUPuõP |Pö»kUS® £oø¯ GßÛh® AÎzuÚº. B[Põ[S ‰» |PÀPøÍ ¤µvö¯k¨£vÀ ]µ©® ÷|¸® ÷£õx uUP ÂÍUP® u¢x ö\®ø©¨£kzv A¸ÎÚº. A÷u ÷£µõØÓÀ ÁiÁõÚ ÿ\µnºPÒ ä÷¯õvÁiÂÀ JßÖ C¢¡¼ß öuõS¨¤À J΢x ÂÍUQ²ÒÍÚº Gߣx® {ùÚÂØöPõÒÍz uS®.

CuùÚ ÿ£µ©í®é £›ÆµõáPõ\õº¯ áPzS¸ ÿPõg^Põ© ÷Põi ¥hõv£ §ä¯ ÿ á÷¯¢vµéµìÁw ÿ\µnºPÎß 75Áx Bsk ÂÇõUPõ»zvÀ öÁΰh ÷|º¢ux® QøhzuØP›¯ ö£›¯ Áõ´¨÷£. ÿPõ© ÷Põi¥hzvß 69Áx Av£vPÍõQ¯ ÿ\µnºPÎß ÿ\µn[Pξ® 70Áx ¥hõv£vPÍõQ¯ §ä¯ ÿ \[PµÂá÷¯¢vµéµìÁw ÿ \µnºPÎß ÿ \µn[Pξ® Séú©õgἯõP CuùÚ é©º¨¤UQ÷Ù®.

ÿµ[P®. øÁz¯. S. V. µõuõQ¸èn\õìv›.

5

$$ dr: $$

$$ _"pvSQY"ê“`Zr $$

T"tGY"dr G"Bpÿlà drðpŠ>ZW"Bp\"OT"pQ{\"Z{E"O"p ìpS"SQ“`Zr - T"øP"X"puW"pBp:

öéÍ¢uº¯»íŸ

§ä¯ ÿ áPzS¸ ÿ \[Pµ£PÁz£õuº C¯ØÔ¯x. BÚ¢u»íŸ & •uÀ £õP®. —*—

{ð"\"ðð"×OY"p Y"s×O"pu Y"{Q W"\"{O" ð"×O": T"øW"{\"O"sz S" E"uQu\"z Qu\"pu S" A"“s @s¡ð"“: _T"{SQO"sX"{T" $ ìO"_O\"pX"pZpRY"pz `qZ`Z{\"qZú"p{Q 1 {W"Z{T" T"øN"SO"sz _O"puO"sz \"p @¡P"X"@w¡O"T"sNY": T"øW"\"{O" $$

1

]Á: \Uz¯õ ²U÷uõ ¯v £Áv \Uu: ¤µ£Âx® | ÷\÷uÁ® ÷u÷Áõ | P¾ S\»: 죢vx 1 ©¤ > AuìzÁõ©õµõz¯õ® í› íµ Â›g\õv 1 ¤µ¤ ¨µn¢x® ì÷uõx® Áõ Pu©U¸u¦s¯: ¨µ£Áv >>

1.{\"qZúY"p{Q - ›ga-¯õ-v

1

£uÄøµ & ]Á: ÷uÁ: & CøÓÁàÚ ]Áö£¸©õß, "\Uz¯õ²U÷uõ¯v £Áv' & \Uv²hß Cùn¢v¸¢uõÀ ©mk÷©, "¨µ£Âx®' & E»øP ÷©»õÍ \Uu:& vÓø© ö£ØÓÁµõÁõº, "HÁ® |÷\z'& CÆÁõÖ CµõÂiÀ, "죢vx® A¤' & Aø\¯UTh, "S\»: |P¾' & C¯»õuÁº AÀ»Áõ?, Au: & AuàÀ, "í›íµ & ›g\õv¤: A¤' & í›, íµß, ¤¸®©õ •u»õ÷àµõ¾®, "Bµõzz¯õ®' & ©Ú{øÓÄÖ®£i ÁÈ£hzuUP, "zÁõ®' & EßùÚ, "¨µn¢x®' & Án[P÷Áõ, "ì÷uõx®Áõ' & xvUP÷Áõ, "AU¸u¦s¯:' & ¦s¯a ö\¯À ¦›¯õuÁß, "Pu® ¨µ- £-Á-v'GÆ-Áõ-Ö ÁÀ-»-Á-à-Áõß?

6

_"pvSQY"ê“`Zr

“bX"rR"Zp

\"SQpX"`uX"`rY"pz_"X"z_"“{XV"G"J>pW"ZX"o$ Y"O@¡ŠN"H"N"O@¡pZZ\": ð"VQpS"sð"p_"S"X"o$$

ð"u^"pð"u^"pu{×O"W"t^"p: @¡N"E"ZN"E"NpB"øSP"_"pvB"SRY"{G"C"øp:

W"™>pu{˜¡T"øpv{M>“rM>p B"sàB"sàO"ZB"rB"sêXW"ð"sXW"{ŸG"wXW"p: $ {S":ð"Šp: ð"z@¡Zpu˜¡pvT"ð"sT"{O"X"O"{S"\"pê`@¡p: _"pzAY"_"zAY"p:

Y"_Y" dr“pu„“bX"rR"Z{\"V"sR"X"N"uW"pê{SO" \"pE"pz{S"B"sXW"p: $$

2

_"pu&`z“bX"rR"Z: T"øp` J>r@¡pz“bX"rR"Zp{W"R"pX"o$ ïS"pz_"X"p{`O"_\"pSO"p: _"u\"SO"pz_"O"O"zV"sR"p: $$

_Y"pQu\" X"u&“_"O"Y"p X"{O"X"pSüO"pu\"p Qpu^": É¡{E"OÉ¡{E"QP"p{T" S" @¡p&{T" ð"Šp $ S"v_"{B"ê@¡” A"“sB"sN"r@¡ZN"T"ø\"rN"p ð"{˜¡: _"Qp {\"G"Y"O"uW"s{\" _"ƒ"S"pS"pX"o$$

3

4

"»ô«uµõ'

ªP¨ö£¸®ö£õ¸ùÍ

Án[S÷Áõ®. AÁµx øPUPõ¨¦PÎß án án GßÓ J¼÷¯ C»UPnzvØPõÚ \õìvµ©õS®. (ÿuònõ ‰ºzvÁ¢uÚ®). (1)

ÿ ÷»õÀ» »ô«uµº GßÓ ]Ó¢u ÷£µÔb›ß ÂÍUPUS¯ÀPÒ, Bv÷\åÛß ÷£¸øµPùÍa ]Ó¨¤¨£øÁ, Pnõu›ß BØÓÀ ªUP ¡ÀPÎß ©nzøu •PµøÁ¨£øÁ. £m-h-›ß P®-¥-µ-©õÚ ö\õÀ»-ø©¨¦ÒÍøÁ. ÷uÁS¸Âß ö\õÀ-»-ÇøP Âg-_-£øÁ. -\[Pµ £PÁz£õu›ß ö©õÈPùÍ ÂÍUS£øÁ, £õ_£u©uzøu {ºÁQ¨£øÁ, éõ[Q¯zøu ©vUPa ö\´£øÁ (2)

A¢u |õß »ô«uµõ GßÓ Eøµø¯ GÊv²Ò÷Íß. AÔbºPÒ G¨÷£õx® EÒÍ® £v¢uÁµõP CuùÚ¨£›^¼UPmk®. (3)

GÚx ÷\õ®£»õ¾® ©¢u AÔÁõ¾® B[Põ[S SøÓ H÷uÝ® C¸UP»õ®. SøÓ²ÒÍøu {øÓ²Óaö\´Áx |À÷»õ›ß C¯À¦. Ax öÁÀQÓx. (4)

ò` A"“sð"z@¡ZW"B"\"OT"tGY"T"pQp: _"X"Y"X"O"O"O\"\"u{QS": _"X"Y"pAY"pzE"Sç@¡“pzÇpu@¡ð"O"uS" T"ø_O"s\"{SO" - {ð"\" ò{O" $ {ð"\": _"\"êX"Œ“puT"uO": _"Qp{ð"\"O"f\"X"o$ ‘\"ð" @¡pSO"pv’ òOY"_X"p«pO"pu: {ð"\"ð"VQpu{S"^T"ß": $ Y"P"pu˜¡X"o- ‘{`{_"R"pO"pu: {_"z`ð"VQpu\"ð" @¡pSO"pv{ð"\": _X"wO": $ \"N"ê\Y"OY"Y"O": {_"¯pvT"ðY"@¡: @¡ðY"T"pu Y"P"p’ $ ò{O" $ ‘\"ð" @¡pSO"pv’ òOY"Y"zR"pO"s: O"sQp{Q: ìQp{QÆ" _"zB"w`rO": $ O"sQpQu\"êð"O"u: Qr{Ê"ZP"ê: $ @¡p{SO"Qrê{Ê": $ ìQpQu\"ê{Í>qZ{O" @¡pX"S"p ìP"ê: $ òEF>pð"×OY"pdY"O\"pQrÄ"Z_Y" {ð"\"O\"X"o$ \"ð"{O" T"ø@¡pð"O"u_\"Y"zT"ø@¡pð" ò{O";

÷uõÒPÎÀ

öuõ[SQÓ

\øhöPõsh

A¢u

_"pvSQY"ê“`Zr—1

7

Y"Ÿp, _\"{_X"S"oT"øT"ú"zT"ø@¡pð"Y"O"r{O" {ð"\":; Y"Ÿp, ‘ð"rDo_\"TS"u’ òOY"_X"p¯pO"pu: {ð"\"ð"VQpu{S"^T"ß": $ _\"TS"z\"p{O" {b"T"O"r{O" {ð"\":; G"pL>÷Z{`O":; ì{\"üp{S"X"s꘡: òOY"P"ê: $ Y"Ÿp, _\"T"nX"{\"üpz\"p{O" BpEF>O"r{O" {ð"\":, _"pQpAY"@¡“p_"z\"{“O" ò{O" Y"p\"O"o$ O"_Y"v\" {ð"\"ð"VQ\"pEY"O\"z\"bY"O"u$ O"pªð": {ð"\": ð"×OY"p G"B"{ß"X"pêN"ð"×OY"p Y"s˜¡: ì\"{EF>ß":, ì{\"üp&\"{EF>ß"E"vO"SY"_Y"v\" V"øÏ"N": G"B"{ß"X"pêN"ð"˜¡O\"pO"o, Y"{Q W"\"{O" W"\"{O" E"uO"o, O"{`êð"˜¡: _"X"P"ê: T"øW"{\"O"szT"øT"ú"z{S"X"pêO"sX"o$ S" E"uQu\"z, ð"×OY"p Y"s×O"puS" E"u{QOY"P"ê: $ Qr\Y"O"r{O" Qu\": T"t\"pu꘡: _"Qp{ð"\": $ S" A"“s{S"^"uR"_"zW"p\"S"pY"pX"o$ _T"{SQO"sX"{T" E"{“O"sX"{T" @s¡ð"“: _"X"P"ê: $ {S"Zp@¡pZ_Y" {\"W"puZp@¡pð"O"sÚY"_Y" _T"SQS"pY"puB"pO"oò{O" âÿO"pu&P"ê: $$

C¢u ìxv°À \[Pµ£PÁz£õuºPÒ é©¯zvß Emö£õ¸ùÍ Enº¢x 驯õ GßÓ \¢vµPù»¯õP ¡Ö_÷»õP[PÍõÀ xvUQßÓÚº. ]Áß & éºÁ©[PÍõ GßÓ ÷u²hß Ti¯ éuõ]Á uzxÁ®. Á\ JκÁx, Dº¨£x GßÓ ö£õ¸Ò öPõsh ÂùÚaö\õÀ¼¼¸¢x ÷uõßÔ¯x, îé & xߦÖzxÁx ê®í® GßÓ ö\õÀù»¨ ÷£õÀ, Dº¨£x GßÓ ö£õ¸Ò öPõsk Á] GßÓ ÂùÚa ö\õÀ¼¼¸¢x ]Á GßÓ ö\õÀ. £a¯P: & (Põs£Áº) Pa¯£: GßÙÚx÷£õÀ Á]:& ]Á: BÚx. GÊzvß Ch©õØÓ ÂùÍÄ, Ca\õ \Uv°ß Buõµ©õ°¸¨£uõÀ D\ß ]ÁàQÙº. ußùÚz uõ÷Ú ÂÍUQU öPõÒQÓ ìÁ¨µPõ\º BÚuõ¾® ]Áß ¤µ£g\zøuz ußÝÒ x»[Pa ö\´Áuõ¾® ]Áß PÚøÁ, PÚÁõPU PõmkQÓ AÂzø¯ø¯ APØÖ£Áº. (ðpr & PÚÄPõquÀ) éõuõ GßÓ Pù»²hß CùnÁuõÀ ]Áß. E»Pzøuz÷uõØÖÂUP ¤µ®©® AÂzø¯ P»¢u ]z \Uv²hß CùnQÓx. AÆÁõÖ Cùn¯õÂiÀ E»Pzøuz ÷uõØÖÂUP & E»P©õPU Põm]uµ & ö\¯À£h C¯»õx. E¸Á©ØÖ, G[S® BPõ\® ÷£õßÖ }UP©Ó {øÓ¢xÒÍ ]ÁÝUS Aø\¯UTh C¯»õx.

\"pEY"pP"ê_O"s- {ð"\"ð"×OY"pu: G"pY"pT"{O"SY"pY"uS" G"pY"Y"p ð"×OY"p Y"s×O"ðE"uO"oT"øT"ú"á¡T"_"zO"pS"z{S"X"pêO"sz ð"@n¡pu{O", O"Y"p {\"Y"s×O"ðE"uO"oS" ð"@n¡puO"r{O" $$

÷|›øh¨ö£õ¸Ò & ]ÁÝ® \Uv²® PnÁÝ® ©ùÚ²©õÁº. ©ùÚ¯õÚ \Uv²hß Cùn¢uõÀ ©mk÷© ¤µ£g\® GßÓ é¢uvø¯ Aø©UP C¯¾®. AÁùÍÂmk¨ ¤›¢v¸¢uõÀ C¯»õx.

ìpB"X"Z`_Y"pP"ê_O"s- {ð"\"ð"VQuS" S"\"Y"pu{S"E"@ø¡X"RY"uE"O"sY"puêSY"pOX"@¡X"R"êE"@ø¡X"sEY"O"u$ ð"{˜¡ð"VQuS" ì\"{ðpÍ>z> T"ú"Y"puSY"pOX"@¡X"R"êE"@ø¡X"sEY"O"u$ ï\"X"R"êŸY"{X"{“O"zS"\"Y"puSY"pOX"@z¡ E"@øz¡ W"\"{O" $ ïO"_X"p‚"@ø¡pQu\" G"B"QlOT"{f"{_P"{O"“Y"p W"\"SO"r{O" T"sZ_O"p{ß"\"uQ{Y"^Y"O"u$ í×O"zE" - ‘E"O"sqW"ê: {ð"\"E"@øv¡Æ" ðp{˜¡E"@øv¡Æ" T"ú"{W": $ {ð"\"ð"×OY"pOX"@z¡ c"uY"zdrE"@øz¡ {ð"\"Y"pu\"êT"s:’ ò{O" $ {ð"\"ð"×OY"puX"uê“S"z^"Lo>{\"zð"z_"\"êO"f\"pO"rO"zO"f\"pSO"Z{X"{O" T"sZ_O"p{ß"\"uQ{Y"^Y"O"u$ O"_X"pSX"u“S"pQu\" G"B"QlOT"{f"{_P"{O"“Y"p:, S" @u¡\"“pQu\" ò{O" E" \"bY"O"u$ Y"P"pu˜z¡ \"pX"@u¡Ä"ZX"`pO"Se"uE"O"s: ð"OY"pX"o- ‘T"Zpu&{T" ð"{˜¡Z{`O": ð"×OY"p Y"s˜¡puW"\"uü{Q $ _"w{Í>{_P"{O"“Y"pS@¡O"êsX"ð"˜¡:

8

_"pvSQY"ê“`Zr

ð"˜¡ ï\" {` $$’ ò{O" $ ïO"‚" ‘E"O"s{W"ê: dr@¡NKv>:’ òOY"p{QÇpu@¡\Y"pAY"pS"p\"_"Zu{S"T"sN"O"ZX"sT"T"pQ{Y"^Y"pX": $$

BP©µP]¯¨ ö£õ¸Ò& ÿ \Uµzvß Jߣx •U÷Põn \Uµ[P-ÎÀ |õßS v›÷Põn[PÒ öPõsh £Sv ]Á \Uµ®. I¢x v›÷Põn[PÒ öPõsh £Sv \Uv \Uµ©õS®. CƸ £õvPÒ Cùn¢uõÀuõß Jߣx v›÷Põn[PÍõ»õÚ \Uµ©õS®. Cv¼¸¢x uõß E»Pz÷uõØÓ•® Põ¨¦® »¯•® GÚ ¤ßÚº ÂÍUP¨ö£ÖQÓx. C¢u ]Á\Uvé®÷©ÍÚ® 25 uzxÁ {ù»-P-ÐU P¨-£õØ-£mh 26Á-x. C¢u Cùn¨£õ÷»÷¯ E»Qß ÷uõØÓ•® Põ¨¦® »¯•ö©Ú Áõ©÷P_Áµ u¢vµ® TÖ®. Cuß ÂÍUP® 11Áx _÷»õPzvÀ «sk® Ch®ö£Ö®.

ìO": O"_X"p«uO"pu: O\"pz W"B"\"O"rz ìpZpRY"pz ìpZpR"{Y"O"sz T"tG"{Y"O"sX"`p|`qZ`Z{\"qZú"p{Q{W":

`qZ{\"ê^N"s: `Zpuàç: {\"qZú"puV"øÏ"p ìp{Qð"VQuS" òSçpQY": _"zB"wåSO"u$ O"uE" ì{R"@¡pZT"sà^"p: T"øT"ú"pSO":

T"p{O"S": $ O"vS"êX"_@¡pY"êO\"zT"øT"ú"G"S"{Y"eY"p: W"B"\"OY"p: Y"s˜¡X"u\"uOY"s˜¡X"o- ìO"_O\"pX"pZpRY"p{X"{O", S" O"s ìpZpuT"_O"s{O"qZ{O" RY"uY"X"o$ Y"Ÿp, {S"B"X"p \"p ìp{Qð"VQuS" _"zB"wåSO"u, {S"B"X"_"u\Y"O\"p¬B"\"OY"p: $ O"Qlf"Ze" ‘dsO"rS"pzX"tR"pêS":’ òOY"pQpv_U¡puY"êO"u$ {\"qZú"ð"VQ: ì@¡pZpSO": $ ì{T"ð"VQ: @¡P"zð"VQpP"êX"sT"_@¡Zpu{O" $ T"øN"SO"zsS"X"_@¡O"sêX"o$ T"øð"VQ: @¡p{Y"@z¡ \"p{E"@z¡ X"pS"{_"@z¡ {e"{\"R"zS"X"_@¡pZX"p` $ _O"puO"sz\"p @u¡\"“z_O"s{O"X"pe"X"{T" @¡O"s|\"uOY"P"ê: $ ì@w¡O"T"sNY": T"t\"êG"SX"p{G"êO"T"sNY"{S"E"Y": @w¡O"T"sNY":, O"QSY": ì@w¡O"T"sNY": $ T"øW"\"{O" òêÍ>uð"˜¡: $$

ìe"uOP"zT"QY"puG"S"p - `uW"B"\"{O", {ð"\"puQu\": ð"×OY"p Y"s˜¡puW"\"{O" Y"{Q, O"Qp T"øW"{\"O"szð"˜¡: $ ï\"zS" E"uO"o, _T"{SQO"sX"{T" @s¡ð"“puS" A"“s$ ìO": `qZ`Z{\"qZú"p{Q{W"Z{T" ìpZpRY"pzO\"pzì@w¡O"T"sNY": T"øN"SO"sz_O"puO"sz \"p @¡P"zT"øW"\"{O" ? $$1 $$

C÷u PõµnzuõÀ, 훲® íµÝ® ¤µ®©õÄ® ©ØÖ® C¢vµß •u¼¯ ÷uÁºPЮ £PÁv¯õÚ EßùÚ BµõvUP ÷Ási²ÒÍx. AÁºPÒ E»PzvÝÒ Auß £øh¨¦ •u¼¯ £» ö\¯ÀPÎß ö£õÖ¨¤¾ÒÍÁºPÒ. ¤¸®©õ •u»õ÷à¸hß ÷Áu[PЮ Ch® ö£ÖQßÓÚ. (a÷»õ & 84) C[S Á¢uÚ® Eh»õ¾® ÁõUPõ¾® ©-Úz-uõ-¾® ö\´Áx. C¯»õu ÷£õx ÁõUPõÀ ©mk® xv¨£x. AuùÚUTh •ß ÷\ªzu ¦s¯® EÒÍÁºPÍõÀ ©mk® ö\´¯ •i²®. ¦s¯® ö\´¯õuÁµõÀ AÀ» (1)

_"pvW"pBY"\"R"êS"r

ð"VQpY"X"pS"{O"{X"Zp\"{“_"u\Y"X"pS"{S"^Y"SQX"pS"{O"{X"ZpuR\"êB"_"pSRY"ZpB"X"o$

{\"CS"pSR"@¡pZO"Z{N"zO"àN"p@ê¡ð"puN"z\"SQu&R"êS"pB"S"ZY"puZ{\"Y"puB"Y"puBpX"o$$

@s¡NL>{“O"@s¡SO"“p“r@¡O"êqZ@¡p@w¡OY"X"pS"S"\"W"pS"pu: $ ð"@¡“{X"\" ð"puW"X"pS"z\"SQu_"rX"SO"ZpB"X"XV"pY"p: $$ 2 $$

1 $$

_"pvSQY"ê“`Zr—1

9

ZX"N"r\"pX"Qu`pY" ZG"O"pE"“\"p{_"S"u$ Z_"pR"ZuSçE"pT"pY" ZX"p@¡pSO"pY" O"uS"X": $$ 3 $$

\"wÆ"O"uQlÆ"qZe"pN"pz\"w{«zW"pZ@¡ZrzW"s\": $ V"wSQp\"S"{\"`pZpY" \"w^N"rS"pzT"O"Y"uS"X": $$ 4 $$

drð"z@¡ZpE"pY"ê@w¡O"u_O"\"u&{_X"zÍ>r@¡pz{E"@¡”^"puêX"êX" X"SQV"s«u: $ {\"Qm^"@¡_Y"u\" \"E"pu&_O"sY"s^X"«p_"pY" _"SO"pu&{_X" O"P"p&{T" R"SY": $$ 5 $$

öéÍ£õU¯ÁºzuÜ Eøµ

©ÛuÝ® ¯õùÚ²® Cùn¤›¯õu Cùn¨¦ öPõshx®, CÍg`›¯ùÚ¨ ÷£õßÖ ]Á¢ux®, ÂUÚ® GßÓ ÷£›¸ÐUS `›¯Ý©õÚÁº AÁº (P÷n\º.) ÷£öµõ¼²hß `Ì¢xÒÍ C¸Ò Á›ø\PÍõÀ `Ì¢u PÚzu ÷£›¸ÐUSU Põù»¨ ö£õÊvß ö\®ø© ªUP JÎ AÁº. AÁøµ Án[SQ÷Óß. (1)

•P©õQÓ

CÍg`›¯Ûß T¢uÀ Á›ø\°ß Pzu›UP¨ö£ØÓ xsk ÷£õ¾ÒÍx Ax. (2)

öÁÒΩù»°¾ÒÍÁ¸® AÇQø¯ Chx £UPzvÀ öPõshÁ¸® ÷©¸øÁ ÂÀ»õPU öPõshÁ¸©õÚ E©õ-Põ¢-uÝUS Á¢uÚ®. (3)

§ªUS¨ £õµ©õ²ÒÍ öPmhÁ›ß Áͺa]ø¯a ]øu¨£Á¸® ¤¸¢uõÁÚzvÀ ½ù» ¦›£Á¸©õÚ Â¸èo GßÓ ¯xS»zvß |õuÝUS Á¢uÚ®. (4)

ÿ \[Pµõ\õ›¯º C¯ØÔ¯ C¢uzxvUS Eøµ GÊu¸®¤¯ ©¢u AÔÄ öPõsh GÚx ö\õÀ ÂyåPÝøh¯x ÷£õÀ E[PùÍa ]›UPa ö\´¯»õ®. |À÷»õºP÷Í! AÆÁõÔ¸¢uõ¾® |õß uß¯ß uõß. (5)

ÿ

©õuõÂß

ÁQmiß

«xÒÍ

]P¨ø£

Án[SQ÷Óß.

W"B"\"pST"ZX"@¡pà{N"@¡: ð"z@¡Zp\"O"pZ: ð"z@¡ZpE"pY"ê: {ð"\"ð"×OY"puZW"uQzc"pT"{Y"O"sz_"@¡“T"øT"ú"_"p{b"NY"p:

V"øÏ"p{\"S"pW"tO"{E"EF>˜u¡: _O"s{O"ŸpZp X"pO"w@¡p{QX"Se"pS"s«Z{O" - {ð"\" ò{O" $ G"SX"X"ZN"püS"u@¡±u¡ð"_"zE"Y"v- àT"E"rY"X"pS"O"pT"e"Y"á¡T"pX"Œ“pW"p\"p[EF>\": _"Qp X"Œ“á¡T":, {E"{Ÿ“p_"_"X"s„{_"O"T"ZX"pS"SQ{S"W"êZ:, ïO"pªð": ð"×OY"p @¡O"sêX"@¡O"sêX"SY"P"p@¡O"s|E" T"øW"\"SOY"p _"pX"PY"ê{\"ð"u^"_Ut¡OY"pêY"{Q Y"s˜¡puW"\"{O", O"Qp T"øW"{\"O"sz T"øW"sW"ê{\"O"szð"˜¡puW"\"{O", _"X"P"puêW"\"{O" _"\"puêO@w¡Í>puW"\"O"r{O" Y"p\"O"o$ {\"T"b"uV"pR"@¡X"p` - S" E"uQu\"{X"{O" $ S" E"uQu\"z Qu\": ìT"ø{O"`O"@ø¡”L>: _T"{SQO"sz E"{“O"sX"{T" S" @s¡ð"“: S" b"X": $ ìO": @¡pZN"pO"oO\"pX"pZpRY"pz `qZ`Z{\"qZúY"p{Q{W"ZTY"sT"p_"S"rY"pX"o$ ìp{Qð"VQuS" X"S"sE"SçpQY": $ O"Ql˜z¡ X"pS"_"pu„p_"u- ‘{\"^N"s: {ð"\":

_"sZGY"uÎ>puuX"S"sÆ"SçpuR"S"p{R"T": $ “puT"pX"sçp O"P"p&B"_OY": _@¡SQ: @s¡_"sX"_"pY"@¡: $ _"sZpR"rð"puZpv{`N"uY"pu Qf"pe"uY"puX"`pX"s{S": $ Ql\"pê_"p ò{O" {\"AY"pO"p ïO"uX"sAY"p íT"p_"@¡p: $$’ ò{O" $ c"pS"pN"ê\"u&{T" - ‘X"S"sÆ"Sç:

10

_"pvSQY"ê“`Zr

@s¡V"uZÆ" X"SX"P"_O"QS"SO"ZX"o$ “puT"pX"sçp O"P"p&B"_OY": _@¡SQpu{\"^N"s_O"P"p {ð"\": $ Qf"pe"uY"puX"s{S": ð"@ø¡pu Ql\"pê_"pÆ" e"Y"puQð" $ íT"p_"O"uX"`p{\"üpzŸpQð"pu˜¡p_O"\"pS"C"u$ e"Y"puQð"pb"Zr {\"üp Ql\"pê_"puT"p{_"O"p {T"øY"u$$’ ò{O" $

T"øN"SO"szS"X"_@¡O"s|_O"puO"sz\"p&TY"@w¡O"T"sNY": @¡P"zT"øW"\"{O" _"X"P"puêW"\"{O"? ïO"p\"O"p _"w{Í>{_P"{O"_"zâ{O"@¡O"%êN"pz `qZ`ZpQrS"pz_\"_\"@w¡OY"u^"sð"×OY"p {\"S"p @¡O"wêO\"pY"puB"pO_"wÍ>÷pQpvO\"X"u\" `uO"s:, O\"OT"ZO"Se"p_O"u&{T" ò{O" W"p\": $ O"Ql˜z¡ X"p@ê¡NLu>Y"u- ‘_"w{Í>{_P"{O"{\"S"pð"pS"pzð"{˜¡W"tO"u_"S"pO"{S" $ B"sN"pdY"uB"sN"X"{Y" S"pZpY"{N" S"X"pu&_O"s O"u$$’ ò{O" $ ïO"pªðY"p ìS"u@¡G"SX"p{G"êO"_"s@w¡O"Zp{ð"Zu\" O"\" T"øN"pX"u_O"sO"pvT"tG"pG"T"RY"pS"u^\"TY"{R"@¡pZr W"\"{O", S"pSY": $ O"Ql˜z¡ ð"pZQp{O"“@u¡ - ‘T"t\"êG"SX"@w¡O"v: T"sNY"vc"pêO\"uX"pzT"ZQu\"O"pX"o$ T"tG"Y"uQpB"X"pu˜u¡S" {\"R"pS"uS" _"X"p{`O":

$$’ ò{O" $

ö£¸[P¸ùnªUP \[Pµ›ß AÁuõµ©õÚ £PÁõß \[Pµõ\õ›¯º ]ÁÝUS® \UvUSªøh÷¯ ÷ÁØÖø©°ßø©ø¯ Enºzu, E»Qß éõò¯õP EÒÍÁЩõÚ ¤¸®©zøu Âmk ÷ÁÖ£hõu ]z\Uvø¯z xvU-S® ÷|õUQÀ ©õz¸Põ •u¼¯ ©¢vµ[PùÍ ÂÍUSQÙº. ¤Ó¨¦ CÓ¨¦ •u¼¯ £» x¯µ[PÍõÀ Áͺ¢x öPõs÷h C¸UQÓ Bz¯õz© Bvö£ÍvP BvøuÂP uõ£[PÍõQÓ A©[PÍ[PÍØÓÁµõÚuõÀ ©[PÍ©õÚ ]Áß AÁº. ]zvß ÂÍUP©õQÓ ÷£µõÚ¢uzvß ö\›ÁõÚÁº. CÁº ö\´¯Ä® ö\´¯õv¸UPÄ® C¯À¤ØS ©õÖ£ha ö\´¯Ä® BØÓÀ öPõsh uÛa]Ó¨¦ öÁΨ£kzxQÓ \Uv²hß Cùn¢xÒÍ÷£õ÷u ¤µ¦ÁõP & ö\¯»õ͵õP & \õ©ºzv¯® EÒÍÁµõP & GÀ»õÁØÔØS® ÷©®£mh ÷©»õ͵õP BQÙº.

CÆÁõÔÀ»õÂiÀ, uß ÂùͯõmhõÚ ö\¯À•øÓ uh[PÀ Aøh¯õu£i Aø\¯UTh C¯»õuÁµõÁõº. ÷uÂ! AuàÀ } í› íµß ¤¸®©õ •u»õ÷àµõÀ ÁÈ£h¨ ö£ÖQÙ´. ""•u¼¯Á›À'' ©õÚ÷éõÀ»õézvÀ TÔ¯£i Âèq, ]Áß, ¤¸®©õ, ©Ý, \¢vµß, S÷£µß, ÷»õ£õ •zøµ, APìv¯º, ìP¢uº, ©ß©uß, C¢vµß, ¦uß, uzuõz÷µ¯º, xºÁõéº GßÓ E£õéPºPÒ Ah[SÁº. äbõÚõºnÁzvߣi, ©Ý, \¢vµß, S÷£µß, ©ß©uß, ÷»õ£õ•zµõ, APìv¯º, ìP¢uº, Âèq, ]Áß, uzuõz÷µ¯º, C¢vµß, xºÁõéº GÚ¨ £v‰Áº. xºÁõéº ÁÈ£mh Âzø¯ 13 Am\µ[PÒ öPõshx.

÷uÂø¯, Á¢uÚ® ö\´¯÷Áõ, xvUP÷Áõ, ¦s¯® ö\´¯õuÁàÀ C¯»õx. £øh¨¦® Põ¨¦® »¯•® ¦›QÓ Âèq •u»õ÷àºThz u® u® uÛ¨£oPÎÀ \Uv°ßÔ ö\¯À£h C¯»õuuõÀ AÁºPЮ EßùÚ Asi¯Á÷µ. £øh¨¤ØS® Põ¨¤ØS® ©øÓ¨¤ØS® G¨÷£õx® \Uv¯õ²ÒÍÁ÷Í! •USn[PÐUS Buõµ©õÚÁ÷Í! •USnÁiÂÚ÷Í! |õµõ¯nÛß \Uv÷¯! EÚUS Á¢uÚ® GÚ é¨u \w TÖ®. CzuøP¯ EßùÚ¨ £» ¤ÓÂPÎÀ ¦s¯US¯ù»a ö\´uÁ÷Ú Án[P÷Áõ xvUP÷Áõ C¯¾®.

_"pvSQY"ê“`Zr—1

11

\õµuõv»Pzv¾® CÆÁõ÷Ó TÓ¨ö£ÖQÓx. ""•ß ¤ÓÂPÎÀ ö\´u ¦s¯zuõÀ C¢u ÷uÂø¯ AÔ¢xnº¢x, BP©Âv¨£i ©Ú©h[-Q ÁÈ£h÷Ásk®'' GÚ.

O"P"p E" Y"u&SY"uO\"Q{O"qZ˜¡p Qu\"O"pB"N"p: W"˜¡uWY"puW"s{˜¡zX"s{˜z¡ E" QQO"uO"u&{T" ð"{˜¡á¡T"Y"p O\"Y"v\"pS"sB"w`rO"p íT"p_"@u¡WY" íT"p_"S"pS"sá¡T"p{N" U¡“p{S" QQO"u$ O\"X"u\" U¡“Qpe"r _"\"êe" $ Y"uS" @u¡S"p{T" T"ø@¡pZuN" Y"p @¡p{E"©u\"O"puT"p_Y"O"uO"QlT"p_"S"p O\"QlT"p_"S"v\"u{O" T"Y"ê\"_Y"{O" $ O"Ql˜z¡ X"pS"_"pu„p_"u- ‘Y"u&{T" V"øÏ"pQY"puQu\"p W"\"{SO" \"ZQp{Y"S": $ O\"çmT"pzð"{˜¡X"p_"pü O"uW"\"{SO" \"ZT"øQp: $ O"_X"pf\"X"u\" _"\"êe" @¡X"êN"pzU¡“Qp{Y"S"r $$’ ò{O" $ ïO"pªðY"p ð"×OY"p _"` {ð"\"_Y"p{\"S"pW"p\"puW"\"O"r{O" T"ZX"pP"êO": ð"{˜¡ð"{˜¡X"O"puZW"uQ ò{O" O"pOT"Y"pêP"ê: $ O"Ql˜z¡ @t¡X"êT"sZpN"u- ‘ð"{˜¡ð"{˜¡X"O"puW"uêQz\"QSOY"T"ZX"pP"êO": $ ìW"uQX"S"sT"ðY"{SO" Y"pu{B"S"_O"f\"{E"SO"@¡p: $$’ ò{O" $ T"ZuO"e"pT"pZX"p{P"ê@z¡ W"uQX"pT"pQY"{SO" ‘O"SO"sX"pS"oT"J>:’ X"wŸpS"oC"J>:’ ò{O"\"O"o$ {ð"\": ð"{˜¡Y"s˜¡:

T"øW"\"{O", S" ð"{˜¡{\"Y"s˜¡: @¡Qp{E"Q{T" $ O"P"p E" Y"v\" ð"{˜¡: _"v\" {ð"\":, Y" ï\" {ð"\": _" ï\" ð"{˜¡:, íT"p_"@¡pS"pz\"p_"S"pW"uQuS" {ð"\": ð"{˜¡qZ{O" W"uQ@¡ÚT"S"p, Y"P"p {E"e"{\"ð"u^"uO"f"Ÿp_"S"pX"uQuS" @¡Qp{E"ÿG"T"øO"r{O":

@¡Qp{E"Qo\"w^"W"T"øO"r{O"qZOY"p{Q $

O"Ql˜z¡ T"qZX"“u- ‘ìp“uAY"{\"ð"u^"uY"P"p B"G"\"w^"W"Y"puŸêY"pu: T"ø{O"W"p_":, ï@¡{_X"ß"u\"pP"uê {ð"\"ð"{˜¡{\"W"pB"@¡ÚT"S"pz@s¡X"ê:’ ò{O" $ ìP"\"p {ð"\": ð"×OY"p Y"s˜¡: $ ð"{˜¡Zu@¡pZ: @¡pX"V"rG"X"o$ ‘X"pQS"z O"QR": ð"{˜¡_O"QSO"u{V"SQlX"p{“S"r’ ò{O" E"O"s:ð"OY"pX"o$ _" E"v@¡pZ: ì@¡pZu@¡pZŸ÷b"ZpOX"@¡: $ O"uS"pb"ZŸY"X"u\" B"wåO"u$ O"üs˜¡: \"N"ê\Y"OY"Y"uS" ì@¡pZu@¡pZY"s˜¡puY"{Q W"\"{O", O"Qp T"øW"{\"O"szð"˜¡puW"\"{O" $ S" E"uQu\"zQu\"pu&{T" _T"{SQO"sX"{T" S" @s¡ð"“:, O"pÚ\"puÎ>T"sJ>_T"SQS"pu‚"pZN"Y"puBY"pu&{T" S" W"\"{O", ð"o\"oò{O" \Y"ý"S"X"pe"p\"ð"u^"pO"o$ ìO"_O\"pX"pZpRY"p{X"OY"SO"pP"ê:T"t\"ê\"Qu\" $ ïO"p\"O"p O\"Y"p \"ð"r@w¡O": {ð"\"_O\"SX"Y" ï\", T"ZX"pP"êO"puS" W"uQ“uð"pu&TY"_O"r{O" W"p\": $ O"Ql˜z¡ {E"ÿB"S"E"{Sç@¡pY"pX"o- ‘ìXV" O"p\"@¡T"QŸY"pE"ê@¡_O\"SX"Y"puW"\"{O" S"pe" {\"_X"Y": $ Y"_O\"Y"v^" {\"\"ð"pu\"ð"r@w¡O": ð"{˜¡Zu\" _"X"W"t{EF>\": _\"Y"X"o$$’ ò{O" $ `qZZ{T" O\"SX"Y" ï\" $ O"Ql˜z¡ X"pS"_"pu„p_"u- ‘`ZzOY"×O\"p `qZZW"t«qZZu\" O"\"p{XV"@u¡ $ _Us¡ZEF>{˜¡: T"sS"ZW"tQT"Z: _"{SR"Y"puB"O":

$$’ ò{O" $ Çpu@¡pP"ê: _T"Í>: $ O"P"p&{T" B"sàX"sA"pQ\"B"SO"\Y": $$

£UuºPÐUS¨ ¦Uv²® •Uv²® ÁÇ[SQÓ ©ØÓ ÷uÁºPЮ \Uv ÁiÁõÚ Eß A¸ÍõÀ uÚx E£õéP¸US¨ E£õéùÚU ÷PØ£ £»ùÚ ÁÇ[SQßÓÚº. AuàÀ }÷¯ G[S® £»ùÚz u¸£ÁÒ. AuàÀ A¢u¢u •øÓ¨£i A¢u¢u ÷uÁøuø¯U SÔzxa ö\´¯¨£kQÓ E£õéùÚ AùÚzx® EßùÚUSÔz÷u ö\´¯¨£mhuõQÓx. ©õÚ÷éõÀ»õé•® CuùÚ÷¯ TÖQßÓx. ¤¸®©õ

* T"qZX"“u—X"`pP"êX"ý"Zr\Y"pAY"pY"p{X"OY"P"ê: $ O"e"_P"uY"zX"t“@¡pqZ@¡p ìp“@¡A"{\"_"u_"[_X" ì, Bpì\"s_"`pNpzQl\"uNp T"{M>W"p_"X"o$

ï@¡[_X"z{E"ì–ìpOP"u{_"\"_"{f"{\"`pì@¡TT"Npz@s¡{NpX"pu$$

(X"`pP"êX"ý"Zr, BppP"p-28)

12

_"pvSQY"ê“`Zr

•u»õÚ Áµ® u¸QÓ ÷uÁºPЮ Eß ÁiÁõÚ \Uvø¯¨ ö£Ø÷Ó Â¸®¤¯øu AÎUQßÓÚº. AuàÀ }÷¯ Pº©[PÐUPõÚ £»ùÚz u¸£ÁÒ. GÚ. CzuøP¯ \Uv¯õQ¯ EßÛhª¸¢x ]Áß ¤›ÁvÀù». Esø©°À \UvUS® \Uv©õÝUSªøh÷¯ ÷ÁÖ£õiÀù». Tº©¦µõnzv¾® ""Esø© EnµõuÁ÷µ \UvUS® \Uv©õÝUSªøh÷¯ ÷ÁÖ£õmøhUTÖÁº. uzxÁ•nº¢u ÷¯õQPÒ ÷ÁØÖø©°ßø©ø¯U PõsQßÓÚº'' GÚU TÖ®.

]»º Esø© {ù»US ©õÖ£mk ÷ÁØÖø© Põs£º. ""¡÷»õk Ti¯x Bøh,'' ©s÷tk Ti¯x Sh® Gߣx ÷£õ». (¡÷» Bøh, ©s÷n Sh®) ]Áß \Uv²hß Tia ö\¯À£kQÙº. G¨÷£õx® \Uv°ßÔ ö\¯À£kÁvÀù». AuàÀ \Uv÷¯ ]Áß, ]Á÷Ú \Uv, E£õéP›ß ©Ú{ù»ø¯ Jmi ÷ÁÖ£õk. A¢u¢u ]zuzvÀ EÒÍ ÁõéùÚU÷PØ£ ÷ÁÖ£õk.

]zvµzvÀ EÒÍ ö£õ¸Ò J¸ \©¯® ¯õùÚ¯õP, ©ØöÙ¸ \©¯® PõùͯõP ÁõéùÚ Põµn©õPz ÷uõßÓ»õ®. £›©ÍzvÀ "J¸ ]zvµzvÀ ¯õùÚ²® PõùͲ® öuߣk®. Ax÷£õÀ, J÷µ ö£õ¸ÎÀ ]Áß \Uv GßÓ ÷ÁÖ£õmøh Enº÷Áõ®' GÚ TÓ¨£kQÓx.

©¢vµ \õìvµ {Psk¨£i HPõµ® APõµ•® CPõµ•® Cùn¢u E°º GÊzx HPõµ® Põ©¥á©õS®. A¢u APõµ•® CPõµ•® Cùn¢uõÀuõß ""a'' ""Æ'' GßÓ C¸ ö©´ö¯Êzx® ö\¯À£Ö®. ""a'' Ehß CPõµ•® "Æ' Ehß APõµ•® ÷\µ ""]Á'' GßÖ E¸¨ö£Ö®. E°º GÊzvßÔ ö©´ö¯Êzx ö\¯À£hõx. AuàÀ uõß EßùÚ AùÚÁ¸® ÁÈ£kQßÓÚº. Eß Á\zv¾ÒÍ ]Áß }uõ÷Ú. Cøh÷¯ ÷ÁÖ£õk Hx? ]zPP| \¢v›øP°À ""uõ÷¯! Eß v¸Áiø¯ ÁÈ£k£Áß }¯õP÷Á BQÙß GߣvÀ ¯¨-÷£x? uß Á\-ª-Ç¢u ]Á-÷Ú EßÁ\©õQa \Uv Bà÷µ? GßÖ TÖQÓx. 훲® }÷¯! ©õÚ÷éõÀ»õé® TÖQÓx.''íµ GßÓ ö£¯›À \Uv öÁΨ£øh¯õPz öu›¯ CPõµzøu Cùnzx (APõµzøu »UQ) ©ØöÙ¸ \Uv©õàP í› Bàº. GßÖ ©õÚ÷éõÀ»õé® TÖ®.

ìP" X"pO"w@¡p{QX"Se"pu«pZ@ø¡X"puZ`_Y"pP"êíEY"O"u- {ð"\": @¡@¡pZpqQ: b"@¡pZpSO"pu\"N"ê_"X"t`:

T"ú"{e"zð"ŸN"pêOX"@¡: _"X"_O"\Y"_O"á¡T"uN" ^"Jo>>{e"zð"f"f\"pOX"@¡: $ ð"{˜¡Z@¡pZp{Q^"puL>ð"_\"Z_"X"t`: $ ^"J>o{e"zð"f"f\"pOX"@¡pu\Y"ý"S"_"X"t`: {ð"\": ^"puL>ð"_\"Zá¡T"Y"p ð"×OY"p Y"s˜¡puY"{Q W"\"{O" O"Qp T"øW"{\"O"sz \"uQp{Q{\"üpá¡T"uN" ð"VQpP"ê_"w{Íz> _T"Í>r@¡O"s|ð"˜¡puW"\"{O" $ S" E"uQu\"zS" A"“s@s¡ð"“: _T"{SQO"sX"{T" S" T"Js>:

O"pÚ\"puÎ>T"sJ>\Y"pT"pZðptSY": ì{@¡{ú"O@¡Z: $ ìO"_O\"pX"pZpRY"p{X"OY"p{Q: _T"Í>pP"ê: $ ïO"pªðppu&{T" {ð"\"_O\"SX"Y" ï\", X"pO"w@¡pá¡T"O\"pO"o$ X"pO"w@¡p{O"qZ˜¡ð"VQpP"ê_"wÍu>ZW"p\"pEF>VQpP"ê_"w{Í>: _"\"pêO\"QR"rS"u{O" W"p\": $ O"_X"p{EF>\"ð"{˜¡X"Y"p: _"\"uê\"N"pê: $ O"Ql˜z¡ ð"pZQp{O"“@u¡ - ‘{\"S"p _\"Zv_O"sS"pSY"u^"pzG"pY"O"u \Y"{˜¡Zý"_"p $ {ð"\"ð"{˜¡X"Y"pST"øp`l_O"_X"pŸN"pêSX"S"r{^"N": $$’ ò{O" $ X"pO"w@¡pâQY"u&{T" - ‘@¡@¡pZp{Qb"@¡pZpSO"p \"N"pê_O"u{ð"\"á¡{T"N": $ _"X"_O"\Y"_O"á¡T"uN" ^"Jo>{e"zð"f"f\"{\"Bpø`p: $

_"pvSQY"ê“`Zr—1

13

ì@¡pZp{Q{\"_"B"pêSO"p: _\"Zp: ^"puL>ð" ð"˜¡Y": $ {S"OY"p^"puL>ð"@¡pOX"pS": T"Z_T"ZX"X"r Y"sO"p: $ {ð"\"ð"{˜¡X"Y"p \"N"pê: ð"VQpP"êT"ø{O"T"pQ@¡p: $ {ð"\": _\"ZT"ZpR"rS"puS" _\"O"Se": @¡Qp&TY"_"pv$ _\"Zp: _\"O"Se"p G"pY"SO"uS" {ð"\"_O"s@¡QpE"S"’ ò{O" $ ò{O" X"pO"w@¡pu«pZá¡T"pP"ê: $$ (1)

©õz¸Põ •u¼¯ ©¢vµ Aø©¨¦PÒ ---- ---& -P •uÀ ñ Áøµ EÒÍ 35 GÊzxUPÒ & 36 uzxÁ[PÎß uÛzu ö©õzu E¸ÁP©õÚøÁ & ]ÁàS®. 16 E°º GÊzxUPÒ (A •uÀ A: Áøµ) \Uv¯õS®. 36 uzÁÁiÂÚµõÚ ]Áß £vàÖ E°öµÊzx ÁiÂÚÍõÚ \Uv²hß Cùn¢uõÀ ©mk÷© ÷Áu® •u¼¯ ö\õÀ¾® ö£õ¸Ð©õP •i²®. CÀù»÷¯À, uõÁøh Eumiß ö\¯ÀSßÔ¨£¯ÚØÖ Aø\¯UTh C¯»õuÁµõÁõº. ©õz¸Põñµ[PÐUS ÷ÁÙÚ ö\õÀ÷»õ ö£õ¸÷Íõ CÀù». ö\õÀ & ö£õ¸Ò ì¸èi Eß Á\zv¾ÒÍx. BP GÀ»õ GÊzxUPЮ ]Á \Uv ÁiÁ[P÷Í. \õµuõ v»P® CuùÚ÷¯ TÖQÓx. E°öµÊzvßÔ ö©´ö¯ÊzxUPùÍ Ea\›UP C¯»õx. BP GÊzxUPÒ ]Á\Uv ìÁ¹£[P÷Í GÚ ©õz¸Põ ð¸u¯•® CuùÚ÷¯ TÖQßÓx. P •uÀ ñ Áøµ ]Á ÁiÁ® 36 uzxÁ[PÎß E¸Á®. APõµ® •uÀ ÂéºUP® Áøµ E°öµÊzxUPÒ \UvìÁ¹£® öPõshøÁ. £vàÖ {zø¯PÎß ÁiÁ©õÚøÁ. ö\õÀ¾® ö£õ¸Ð©õÚ Áºn[PÒ AùÚzx® ]Á\Uv ÁiÁ©õÚøÁ. ]Áß E°-öµÊzvß Á\zv¾ÒÍõº. uÛzx C¯[P C¯»õuÁº. E°º GÊzxUPÒ uÛzx C¯[S£øÁ. GÚ.

ìP" {\"üpT"øp_"pQT"Qpu«pZ:- {ð"\"pu`@¡pZ: $ O"Ql˜z¡ àçY"pX"“u-‘ð"{˜¡: T"øpN"Æ" G"r\"Æ" X"Se"puS"pQ:

{ð"\"puZ{\": $ @¡^"puÚ@¡ ò{O" _"zc"p: _Y"s`ê@¡pZ_Y" {ð"\"pu{QO"p:’ ò{O" $ ð"{˜¡: ð"{˜¡@t¡Jz> V"p“p{\"üpY"p_O"wO"rY"- X"b"ZX"o$ O"Ql˜z¡ {e"T"sZpN"ê\"u- ‘\"pBW"\"z T"øP"X"z V"rG"z @¡pX"ZpG"z {ŸO"rY"@¡X"o$ O"wO"rY"z ð"{˜¡@t¡J>pAY"z {S"B"X"{e"O"Y"pu«wO"X"o$ òOP"z@s¡X"pZr{\"üpY"p V"rG"e"Y"X"sQrqZO"X"o$$’ ò{O" $ O"Y"p Y"s˜¡puY"{Q W"\"{O" T"øW"{\"O"sz ð"˜¡puW"\"{O" $ S" E"uQu\"zQu\": _T"{SQO"sX"{T" S" @s¡ð"“: O"pÚ\"puÎ>>T"sJ>_T"SQS"\Y"T"pZuN" \Y"˜¡”W"{\"O"sz_"X"P"ê: $ {@¡z T"sS"X"êSe"á¡T"O"pzT"øpÊ"sX"o$ íf"ZpR"pêP"ê: T"t\"ê\"Qu\" Y"puG"S"rY": ò{O" T"øp_"pQT"Qpu«pZZ`_Y"pP"ê: $$(2)

Âz¯õ¨µõéõu Aø©¨¦ & ]Áß & íPõµ®. \Uv& ¨µõnß. ãÁß, ©¢zµ®, |õu®, ]Áß, `º¯ß, P÷åõÀPº GÚ CøÁ íPõµzuõÀ SÔ¨¤h¨ ö£Ö£øÁ GÚ ¸zµ¯õ©Í® TÖ®. \Uv Gߣx £õ»õ©¢vµzvß ‰ßÙÁx Th©õÚ öéÍ:. v›¦µõºnÁzvÀ ""ÁõU£Á® (I®) •uÀ Th®. Põ©µõá® (U½®) CµshõÁx. \Uv Th® (öéÍ:) ‰ßÙÁx GÚ £õ»õ ©¢vµzvØS ‰ßÖ Th[PÒ'' GßÖ TÓ¨£mkÒÍx. \Uv CßÔ C¢u ©¢vµ® Ea\›UP C¯»õx. ©¢vµ® E¸ÁõPõx.

ìP"pS"sf"ZX"Se"pu«pZ:- {ð"\": ì@¡pZ: $ O"Ql˜z¡ _"z@u¡O"T"«OY"pX"o- ‘ì@¡pZ: _"\"ê\"N"pêBõY": T"ø@¡pð":

T"ZX": {ð"\":’ ò{O" $ ðp{˜¡{\"ê_"B"ê: $ O"Ql˜z¡ {ð"\"ªÍ>pv- ‘ì`z {V"SQl{\"ê_"B"ê_O\"X"p\"Y"puY"puêB"O": T"Z: $ T"ø@¡p{ð"O"pu&S"sf"ZpAY"pu\"N"puê\"N"uê^\"S"sf"Z: $$’ ò{O" $ ð"pZQp{O"“@u¡&{T" - ‘{V"SQl: T"sX"pSZ{\": T"øpu˜¡: _"B"ê:

14

_"pvSQY"ê“`Zr

ð"{˜¡{S"êð"p@¡Z:’ ò{O" $ O"Y"p Y"{Q Y"s˜¡puW"\"{O", O"Qp T"øW"{\"O"szð"˜¡puW"\"{O" _"\"ê\"N"êT"Q\"p×Y"u^\"TY"S"sf"ZO\"uS" T"ø@¡pð"X"pS"puW"\"{O", _"pb"p{ß"Z{O"ð"Y"pS"SQ_"sSQZ: {E"EF>{˜¡_"X"\"uO"puV"øÏ"v\" W"\"{O" $ O"P"p E" ds{O": - ‘ì ò{O" V"øÏ"’ ò{O" $ S" E"uQu\"zQu\"puS" W"\"{O" Qu\"O"pá¡T"{E"EF>{˜¡{\"“p_"pW"p\"pO"o$ O"Ql˜z¡ \"p{_"Î>ZpX"pY"N"u- ‘ S" Qu\": T"sNL>Zr@¡pb"puS" E" Qu\"{®“puE"S": $ ì@w¡{e"X"X"S"püSO"zQu\"S"zQu\" íEY"O"u$$’ ò{O" $ _T"{SQO"sX"{T" S" @s¡ð"“: @u¡\"“zð"tSY"á¡T"p@¡pZ: T"Y"ê\"_Y"{O" $ O"Ql˜z¡ Y"pu{B"S"râQY"u- ‘ð"tSY"p@¡pZp{Ÿ-_"B"pêSO"p{¨SQlT"ø_T"SQ- _"z{\"Q: $ T"ø@¡pð"T"ZX"pP"êO\"pO_Us¡Zf"p“`ZrY"sO"pO"o$ T"ø_"wO"z{\"Ä"“`Zr_P"pS"zX"pO"we"Y"pOX"@¡X"o$’ ò{O" $ ìp{QT"\"ê{N" X"`pW"pZO"u&{T" - ‘h¡O"_Y" QpO"pZX"S"sf"Z_Y" {S"{R"z{S"R"rS"pzE"O"sZS\"Y"pS"pX"o$ Y"uS"p{çY"SO"u B"sàX"E"êS"rY"z O"u\"v“pu@¡p{ß"{\"êð"SOY"T"ø{O"Î>pS"o$$’ ò{O" $ ìO"_O\"p{X"OY"R"|T"t\"ê\"Qu\" Y"puG"S"rY"X"o$ `qZ`Z{\"qZúY"pQY"pu&TY"S"sf"ZX"u\"puT"p_"O" ò{O" O"pOT"Y"pêP"ê: $ ìP"\"p `qZ`Z{\"qZú"Y"puB"pY"e"rá¡T"p:, B"pY"eY"p{®X"t{O"êá¡T"O\"pO"o$ O"P"p E" Y"pc"\"Ú×Y": - ‘T"øpO"V"øêÏ"_\"á¡T"p _Y"pSX"RY"p¢uàçá¡{T"N"r $ _"pY"z {\"^N"s_\"á¡T"uY"zB"pY"e"r e"pY"O"uW"Y"pO"o$$’ ò{O" $ B"pY"eY"p{QX"Se"vZpZpRY"pX"o$ ïO"p\"O"p B"pY"eY"pQY"puX"Se"p \"uQp{Q_"@¡“{\"üp: $ {@¡z V"`lS"p? Y"[O@¡z{E"EF>VQG"p“zG"B"{O" \"wf"z\"O"êX"pS"z\"{O"ê^Y"X"pN"zO"O_"\"êX"TY"S"sf"Zá¡T"u _\"ZT"øOY"p`pZuX"Ð"X"o$ ïO"pªð"pS"sf"ZO"f\"á¡{T"N"rzO\"pzT"øN"SO"sz_O"puO"sz\"p @¡P"X"@w¡O"T"sNY": T"øW"\"{O" $ O"Ql˜z¡ {ð"\"ªÍ>pv- ‘T"øOY"pâO"p: _\"Zp Qu{\" ^"puL>ð"pS"sf"ZuX"S"pv$ ì@¡pZ_Y" {\"_"B"uêN" _"`püSO"_Y" X"u“S"pO"o$$ \"v{Q@z¡ “pv{@¡@z¡ \"p&{T" Y"[O@¡z{E"EF>VQG"p“@¡X"o$ ìS"sf"ZuN" O"f\"uS" _"@¡“z@¡V"“r@w¡O"X"o$$’ ò{O" $ òOY"S"sf"Zpu«pZ: $

(3)

A~zuµ ©¢vµ Aø©¨¦ :& ]Áß APõµ®. GÊzxPÍùÚzvØ-S® •u¼¾ÒÍx. Cx ÷£öµõίõÚ ]Áß GÚ \[÷Pu£zuv TÖ®. \Uv ÂéºP®:& |õß ¤¢x } ÂéºP®. |® C¸Á›ß Aùn¨£õÀ A~zuµõÁºn® E¸ÁõQÓx'' GÚ ]Á v¸èi TÖ®. ¤¢x Bs, Ax éüº¯ß. ÂéºP® \Uv & ö£s. Ax \¢vµß GÚ \õµuõ v»P® TÖ®. GÊzuùÚzvß Pøh] Aø©¨£õP Cx E¸ÁõQÓx. CuØS¨¤ß GÊzvÀù». \Uv GÊzx Cùn¢u ö©´ö¯Êz÷u Pøh] GÊzuõS®. Diùn¯ØÓ ÁÚ¨¦® ]z \Uv²® öPõsh ¤¸®©õÁõS®. ÷Áu•® A Gߣx ¤¸®©® GßQÓx. ÷uÁøu ÁiÁ©õÚ ]z \Uv°ß ©õs¦ ö£ÙuuõÀ ]Áß ]ÁàP÷Á C¸UP©õmhõº. Áõêèh µõ©õ¯n® TÖ®& uõ©øµUPsnµõÚ Âèq÷Áõ, •UPsnµõÚ ]Á÷à ÷uÁµÀ». ö\¯ØøP¯õ°µõu ÷uÁz ußø© ö£ØÓÁ÷µ ÷uÁß '' GÚ. `Û¯©õÚ APõµ® ÂéºPzøu¨ ¤ß öPõÒÍ, ¤¢x Aø\¢x ÷£¸nºøÁz uµ, ÷£öµõÎ x»[P, E»P® Aù»¯õP öÁÎ÷¯ £µÁ, ‰ßÖ ©õzvøµPÒ EÒÍuõQÓx GÚ ÷¯õQÜ ð¸u¯® TÖ®. ©íõ£õµuzvÀ Bv£ºÁzvÀ, ""÷|ºø© u¸Áx®. GÀù»¯õ°¸¨£x®, |õßS ¦¸åõºzu[PÐUS® {v²©õÚ ÁÈ£hz uUP S¸øÁ ©vUPõuÁº {ù»¯ØÖz u¨£º'' GÚUTÖQÓx. 훲® íµÝ® HùÚ¯Á¸® AÝzuµ©õÚ EßùÚ÷¯ ÁÈ£kQßÓÚº. Põ¯zŸ •®‰ºzvÁiÂÚÒ. Põ¯zŸ EßùÚ ÁÈ£kQÙÒ.

_"pvSQY"ê“`Zr—1

15

""Põù»°À ¤¸®©õÁõP, |k¨£P¼À ¸zµàP, ©õù»°À ÂèqÁõP C¸UQÓ Põ¯zŸ £¯zv¼¸¢x Põ¨£õØÖQÙÒ "" GÚ ¯õäbÁÀQ¯º TÖÁõº. AuàÀ Põ¯zŸ •u¼¯ ©¢vµ[PÍõ¾® }÷¯ ÁÈ£h¨ ö£ÖQÙ´. Põ¯zŸ •u¼¯ ©¢vµ[PÒ ÷Áu® ¦PmkQÓ Âzø¯PÒ, E»QÀ C¸¢ux® C¸¨£x® C¸UP¨ ÷£õÁx©õÚ ö\õØPÍùÚzx® A~zuµ ÁiÁõÚ E°º GÊzuø©¨¤À ‰ÌQ¯÷u. ]Áv¸èi CÆÁõÖ TÖQÓx. 16 E°º GÊzxUPЮ A~zuµ ©¢vµ Aø©¨¤À öuõSUP¨ £mkÒÍÚ. APõµzvØS ÂéºPzxhß Cùnu»õÀ A •uÀ A: Áøµ EÒÍ Cùn¨£õÀ & øÁvP•® ö»ÍQP•©õÚ ö\õØPÒ AùÚzx® AÝzuµuzÁzuõÀ ÂÊ[P¨£mkÒÍÚ. GßÖ. Cx÷Á A~zuµ ÂÍUP®.

ìP" \"pB\"p{QS"r{\"üpu«pZ:- {ð"\"pu`@¡pZ: ð"×OY"p Y"s˜¡: ð"{˜¡á¡T"p@¡pZuN" Y"s˜¡: $ ð"{˜¡Æ"p_"p\"p E"u{O" @¡X"êR"pZY": $ O"uS" Ÿ÷b"Zr \"pB\"p{QS"r{\"üp W"\"{O" $ ïO"Ql˜z¡ X"Se"S"pZpY"N"rY"pSO"B"êO"\"pB\"p{QS"rX"Se"pu«pZu {\"üpP"êT"ø@¡p{ð"@¡pY"pX"o- ‘ìS"SO"pu“@s¡“rð"Æ" {\"üp \"pB\"p{QS"r X"O"p’ ò{O" $ Y"{Q W"\"{O" T"øW"{\"O"szð"˜¡_O"Qp W"\"{O" \"pB\"p{QS"r{\"üpá¡T"uN" \"uQp{Q_"X"_O"{\"üpüpuO"@¡puW"\"{O" $ S" E"uQu\"z`@¡pZX"pO"øp\"ð"u^"uN" S" Qu\"puS" A"“s@s¡ð"“: _T"{SQO"sX"{T", _O"XW"pY"X"pS": @u¡\"“z ð"pu@¡X"pu`EF>ß"puW"Y"p{QüpuO"@¡ ï\" _Y"pO"o$ ìO"_O\"pX"pZpRY"p{X"OY"sf"ZpR"ê_Y"pP"ê: _T"Í>: $ ò{O" \"pB\"p{QS"r{\"üpu«pZ: $$ (4)

ÁõUÁõvÜ ©¢vµ Aø©¨¦ :— ]ÁàQ¯ íPõµ®, \Uv¯õQ¯ BPõµzxhß Cùn¯ Cµsk Añµ[PÐÒÍ ÁõUÁõvÜ BQÓx. Âz¯õºzu¨¤µPõ]øP²® CuùÚ HØQÓx. ]Áß ÁõUÁõvÜ ©¢vµzuõÀ ÷Áu® •u¼¯uùÚzøu²® ÂÍUPÁÀ»ÁµõQÙº. íPõµ® ©mk® EÒÍ ÁiÂÀ ys ÷£õßÖ ÷\õP•® ÷©õí•©ØÓÁµõP, £¯¢x |k[SÁõº. AuàÀ uõß AùÚÁ¸® EßùÚ ÁÈ£kQßÓÚº. (©ØÓuùÚzx® •ß÷£õÀ)

ìP" ð"v\"T"ú"pb"Zr{\"üpu«pZ:- {ð"\": ð"×OY"p Y"s˜¡:, ð"{˜¡Zu@¡pZ:; O"uS" E"O"sP"rê{\"W"{˜¡: ‘Du>’ òOY"e" D>@¡pZ“puT"u‘ï’ ò{O" W"\"{O" $ O"üs˜¡puY"{Q W"\"{O" O"Qp T"øW"{\"O"szð"˜¡puW"\"{O", S"X" ò{O" ð"{˜¡Y"s˜¡pu W"\"{O" $ O"Ql˜z¡ _@¡pSQT"sZpN"u- ‘T"øN"\"puV"rG"X"pAY"pO"zS"X": ð"{˜¡àQrqZO"p $ h¡{^": _Y"pŸpX"Qu\"pu&_Y" T"Do>{˜¡ðF>SQ íQpâO"X"o$ T"p\"êO"r\"„W": _"pbp"©u\"O"p&e" _"Qp{ð"\": $$’ ò{O" $ S" E"uQu\"zQu\": _T"{SQO"sX"{T" S" @s¡ð"“: $ T"øp{O"T"{Q@¡X"pe"p\"ð"u^"pSX"Se"á¡T"O"Y"p U¡“QpS"p_"X"P"ê: _Y"pO"o$ ìO"_O\"pX"pZpRY"p{X"OY"püP"ê:

T"t\"ê\"Qu\" Y"puG"S"rY": $ ò{O" ð"v\"T"ú"pb"Zr {\"üpu«pZ: $$ (5)

ø\Á £g\õñµ Aø®£¦ :& ]Á GßÓ ö\õÀ¾hß |õßPõ® £Uv°ß ¤µz¯¯® H (GßÖ ©õÖ£kQÓx. H Gߣx \Uv¯õS®. CuÝhß Cùn¢ux® (]Á + B¯ & ]Áõ¯) |©: Gߣxhß CùnQÓx. ¤µnÁ® ¥á®, |©:& \Uv, ¸æ & Áõ©÷uÁº. \¢uì & £[Uv, £õºÁw ÁÀ»£µõÚ éuõ]Áº ÷uÁuõ GÚ ]Á£g\õñµ {¯õé®. ]Á + |©: GßÖ CùnUP "H' GßÓ \Uv ÷uøÁ. ©ØÓøÁ •ß÷£õÀ.

16

_"pvSQY"ê“`Zr

ìP" T"pð"p{QeY"b"Zr{\"üpu«pZ:- {ð"\" ìp@¡pZ:, ð"{˜¡{V"êSQl:, O"üs˜¡puY"{Q W"\"{O" O"Qp T"øW"{\"O"sz ð"˜¡puW"\"{O" $ S" E"uQu\"zQu\": _T"{SQO"sX"{T" S" @s¡ð"“: $ ìO": O\"p O\"pzð"{˜¡ W"s\"S"uÄ"ZrzìpX"p _"{V"SQl@¡p@¡pZuN" $ `@¡pZZuU¡pv_"{V"SQlS"u@¡pZuN" _"` ð"{˜¡W"sê\"S"uÄ"Zr $ `qZ`Z{\"qZúY"p{Q{W": `qZ`Z{\"qZúY"pQY":

T"øN"\"ZuU¡@¡@¡pZp: $ O"u^"pz{\"“puX"Y"puG"S"uS"pDo>@s¡ð"V"rG"zW"\"{O" $ ìO" ï\" {\"qZúY"p{Q{W"qZOY"s˜¡X"o$ `qZÆ" `ZÆ" `qZ`Zpv, {\"qZ{ú"Æ"p_"p\"p{QÆ" {\"qZúY"p{Q:, `qZ`Zpv{\"qZúY"p{QÆ" `qZ`Z{\"qZúY"pQY": $ O"vÆ" _"`pZpRY"pzT"øN"SO"sz_O"puO"sz\"p @¡P"X"@w¡O"T"sNY": T"øW"\"{O"? ìS"uS"püSO"T"øR"pS"Y"s˜¡pu&Y"zX"Se" ò{O" _"t{E"O"X"o$ O"Ql˜z¡ ð"pZQp{O"“@u¡ T"tG"pX"s×O\"p - ‘òOP"z_"zT"tG"Y"SQu\"rz_"pb"pŸvd\"N"puW"\"uO"o$ òêL>÷O"u_"@¡“v“puê@v¡_O"uG"_"p W"p_@¡ZpuT"X": $ ìS"uS"p{R"{Î>O"zB"u`z{S"{ð" QrT"{ð"A"p@s¡“X"o$ ªðY"O"uT"øp{N"{W": _"\"vêX"êSe"_Y"p_Y" T"øW"p\"O": $$’ ò{O" T"pð"p{QeY"b"Zr{\"üpu«pZ: $$ 6 $$

ò{O" T"øP"X"T"üpP"ê: $$ 1 $$

B® 🩠U÷µõ® GßÓ ‰ßÖ Añµ[PÐÒÍ ©¢vµ®. ]Áß BPõµ®. \Uv ¤¢x. Cµskªùn¯ . ¦Á÷ÚaÁ›¯õÚ \Uv÷¯ B®. íPõµ•® "µ' Ä® D ²® ¤¢xÄhß Cùn¯ 🮠BQÓx. ¤¸®©õ P, ]Áß µ, Âèq K®. U÷µõ® GßÓ A[S\¥á® Cx. í› + íµ, ›g\ + Bv GßÓ C¸£u[PÍõPU öPõsk CùnUP ÷Ásk®. C¢u ‰ßÓñµ©¢vµzøu á¤UP E»P® AÁùÚz xvUS®. CµÂÀ AÁÛ¸USªh® w£JÎ CÀ»õ©÷»÷¯ Jθ®'' GßÖ \õµuõ v»P® TÖ®.

\Uv²hß Cùn¢v¸¢uõÀ ©mk® ]Áß uß BØÓù» öÁΨ£kzu C¯¾®. Auà÷»÷¯ \Uv Cùn¨ø£¨ ö£Ó •®‰ºzvPЮ ©ØÓÁ¸® ÁÈ£kQßÓÚº.

ìàN"pX"pu{QS"r-

drdrT"{O"T"øX"sA"Qv\"O"V"wSQ\"Sü_"\"uêÍ>QpS"E"N"{Q\Y"T"QpXV"sG"pY" $ O"_X"vS"X": _"X"s{QO"pàN"_"z{S"W"pY" {_"«u{SQZp_"`E"ZpY" B"N"uÄ"ZpY" $$

1 $$

Y"zW"{˜¡T"tN"êX"{O"X"Œ“Y"p&`êY"SO": {_"«puüX"O\"X"sT"Y"{SO" X"`uÄ"Zpüp: $ _"pu&Y"z@w¡T"pZ_"“_"O@¡àN"p@¡J>pb"\"rb"p{W"Zú"O"sW"G"SX"X" {E"f"\"w{f"X"o$$

2 $$

W"s\"S"X"X"wO"_"u@v¡qZSQl“uA"u\" S"˜z¡ X"R"sZX"Y"\"E"pu{W": T"ørN"Y"SO"r {S"O"pSO"X"o$ “{“O"T"QB"sN"p“z@¡pZ\"wf"p&_"X"pS"p W"\"O"sW"B"\"O"r X"uW"pZO"r _"sT"ø_"ß"p $$

3 $$

_U¡{J>@¡X"{N"{\"ð"s«zX"pv{“V"«uSQl“uA"zð"V"{“O"{X"\" Qu\"z@s¡\"êO"r @¡X"ø@¡pSOY"p $ O"àN"O"Z{N"ð"puN"p O"pZN"r QpàN"uWY": @¡àN"Y"O"s@¡J>pb"pS@¡p&{T" {S"OY"pàN"p S": $$

4 $$

_"pvSQY"ê“`Zr—1

17

A¸nõ ÷©õvÜ Eøµ

êzu»ôª²hß Ti¯ ÿ P÷naÁµ¸US |©ìPõµ®. EvUQÓ A¸nÛß Ásn® öPõshÁº.»ô«, »ô«£v¯õÚ |õµõ¯nß •u¼¯ ÷uÁº Tmh® ¸®¤¯uùÚzøu²® ÁÇ[PÁÀ» vƯ \µn P©»[PÒ EÒÍÁº. ©÷í\ß •u»õ÷ຠ£Uv {µ®¤¯ ©[PÍ©õÚ EnºÄhß CÁøµ ÁÈ£mk u® u® ö\¯À {øÓÄö£ÖQÙºPÒ. AÁº P¸ùnµé® ux®¦QÓ PøhUPs £õºøÁ¯õÀ Gß EÒͨ ÷£õUøP ]Ó¨£øh¯a ö\´¯mk®. (1.2)

£PÁv¯õÚ £õµw A¸Ò ¦›£ÁÍõP, {»õ A•u¨ ö£õÈÁõÀ CµÂÀ E»øP ©Q̨£x ÷£õÀ CÛ¯ ö\õØPÍõÀ E»øP ©Q̨£ÁÍõP, Gß ÁõUQÀ Gί CÛ¯ ö\õØPÎß ]Ó¨¦® A»[Põµ[PЮ ux®£a ö\´¯mk®. ì£iP©o÷£õßÓ y¯Ásn¸® ]µêÀ \¢vµ÷µøP `i¯Á¸©õÚ uß ÷uÁµõÚ ]ÁùÚzuß ÷©Ûö¯õίõÀ ]ÁUPa ö\´£ÁЮ. CÍg`›¯ùÚ¨÷£õÀ ö\ÆÁsn® öPõshÁЮ, öPõkø©°¼¸¢x Âk¨£ÁЩõÚ G¨÷£õx® ö\ÆÁsn® öPõsh ÷u P¸ùn²hß uß PøhUPs £õºøÁ¯õÀ GÚUS A¸Ò ¦›¯mk®. (3.4)

Y"pu“pu@¡puT"@w¡{O"T"ø{\"Í>âQY"pu{G"O\"p&{O"V"påzX"O"z drX"EFz>@¡Zð"VQT"t\"êW"B"\"OT"pQp{W"R"pS"zB"O": $ _"ŸuQpSO"Z`_Y"\"O_Us¡{J>O"\"pSB"puTY"zZ`puX"pS"\"z O"z\"SQuW"B"\"SO"X"SO"@¡qZT"sz_"\"pêSO"ZpY"{EF>QX"o$$ 5 $$

ì_OY"{_X"{S\"^"Y"u&SR"ø_"z{c"{S" X"`EF~>rB"pvO"X"rZpuR"{_" drX"çpG"X"`uSçS"pX"X"{`O"zQlB"|QlZpZpu`N"X"o$ T"tN"pêT"[NL>>O"X"NL>“r{W"Z{S"ð"zY"©{b"N"p{QðY"W"tQo {\"AY"pO"p V"`lR"p G"B"O_"s\"_"sR"p dr@¡puS"_"rX"p{W"R"p $$

O"_Y"pz_"rX"{S" \"w«B"pvO"X"O"S"tG"pO"p\"wO": _"\"êO":

_"zT"tN"puê{S"B"X"pB"X"p{O"{S"T"sN"v: _"QoV"øpÏ"N"v: _"zO"O"X"o$

drX"„uð"@w¡T"p@¡J>pb"@¡“S"p@¡pSO"pu&B"ø`pZpu&W"\"O"o-

6 $$

T"uá¡\"pê{QX"`pB"ø`pZ{\"{QO": dr@¡puf"“Šp{W"R": $$ 7 $$

O"{_X"{S\"Ä"G"S"rS"\"w{f"ZW"\"O_"zÇp{C"O": _"ƒ"S"v:

_"zAY"p\"{¬Z{R"{Î>O": T"ø{\"“_"{ŸAY"pO"\"pB\"vW"\"v: $ W"\Y": dr@¡puL>X"{O"êS"pX"{\"{QO": @¡pv{NL>SY"B"pue"pu{QO"pu \"zð": T"øpzð"sZS"pZO"zT"ø{\"“_"{ŸŸOT"øZpu`pdY": $$ 8 $$

18

_"pvSQY"ê“`Zr

O"e" drX"{O" X"{„@¡pG"sêS"V"sR": T"øpT"puQY"zW"pS"s\"O"o _"zAY"p\"O_"Z_"rà`p{N" {\"@¡E"zT"øpT"sY"êO": T"øOY"`X"o$ T"øp_"puÍ>pY"X"T"OY"_"ûX"S"C"z^"Lo>Qð"êS"\"øpO"\"O"o drX"OT"p{N"{S"X"sAY"X"pv{“_"ªð": ð"zW"pvT"ZuW"{˜¡X"pS"o$$ 9 $$

^"Jo>ð"p®pRY"S"T"øE"pZN"_"X"pY"pO"T"ø{O"Î>>pW"s\":

_"z_"u\Y"p{A"““pu@¡X"pe"{\"W"\"p: T"øpQlV"êW"t\"s_O"O": $

drZpX"uÄ"ZT"tà^"puf"X"V"sR"drS"pZ{_"z`p{W"R"-

drX"ŸuŠJ>T"èS"pW"{\"V"sR"V"øÏ"p{W"R"pS"p: _"sO"p: $$ 10 $$

O"e" _\"O"Se"V"sR"Y"tP"S"sO"T"øW"p\": drX"{ÿZrð"T"QT"è{`O"_\"W"p\": $ \"pE"pX"R"rð" ò\" {Q{B\"{QO"pOX"@¡”{O"ê: V"øÏ"p†Y": _"X"W"\"SX"{`O"u^"sO"u^"s$$ 11 $$

E»QØS |»® ¦›ÁvÀ BÌ¢u EÒÍ•ÒÍÁµõP, ÿ \[Pµ£-PÁz£õuº GßÓ ö£¯º ö£ØÖ, ÷ÁuzvØS¨ ¦Ó®£õÚ öPõÒøPPùÍ öÁßÖ, µí쯩õ°¸¢u |À» ÷Áuõ¢u (E£Ûåz) uzxÁ[PùÍ öÁΨ£kzv¯ ©ß©uÛß Gv›ø¯ GÀ»õ Cøh³ÖPùͲ® APØÖQÓ £PÁõùÚ Án[SQ÷Óß. ÷PõuõÁ›U Pøµ°À B¢vµa ^ø©°À HÖÁuØS GίuÀ»õu µõá©÷í¢vµ® GßÓ ÷Põmøh EÒÍx.

Auß öuß vø\-°À ÿ÷Põ-Ú-ë-©õ GßÓ Fº £s-i-u-º Tm-h® {µ®-¤-¯-uõP EÒÍx. E»P¨¦PÌ ö£ØÓx. A[S öPõzu»[Põ GßÓ ChzvÀ ÷£¹¸ Áõv GßÓ ö£¸®

AUµíõµ•ÒÍx.

|À»¢unºPÒ {µ®¤¯x. A[S ÿ ÷Põh©ºv GßÓ ö£¯¸hß öPÍsiÛ¯ ÷Põzvµzøua \õº¢uÁ›ß Á®\® ÁõÌQÓx. AÁºPÒ ÷£µÔbºPÒ. |À» ÁõU\Uv ö£ØÓÁº. ©UPÐUS EuÄ£Áº. |À÷»õµõÀ ¦PǨ ö£ØÓÁº. AÁºPÎÀ J¸ ÁµõP ©À¼PõºáúÚº GßÓ AÔbº ÷uõßÔàº. AÔbºPÍõQ¯ uõ©øµPùÍ ©»ºÂUQÓ `›¯ß, ]Á£Uuº, BÖu›\Ú[Pùͨ ÷£õßÓ µõ÷©aÁµº, ¦¸÷åõzu©º, |µê®íº, öÁ[Phº, £z©|õ£º, ¤¸®©õ GßÓ BÖ¦uÀÁºPùͨ ö£ØÙº. AÁºPÎÀ ¤¸®©õ GߣÁº ]Á ö£¸©õÚx v¸ÁiPÎÀ £Uv §shÁº, ¦PÌ ö£ØÓÁº. ÷£µÔbº SÊÁõÀ £õµõmh¨ö£ØÓÁº. (5 &11)

_ØÔ¾® ÷PõuõÁ›¯õÀ `Ǩö£ØÓx. ÷ÁuõP©£siuºPÍõÚ

W"™z> W"™>X"O"uB"sàz B"sàX"O"udrð"z@¡Zzð"pz@¡Zu ð"u^"zð"u^"@w¡O"u&b"T"pO@¡N"W"sG"p\"pG"pS"O"{ß"{X"êO"pv$ @¡p\Y"z@¡p\Y"@¡“p_"sS"r{O"@s¡ð"“zS"rO"pvS"Y"u_"\"êP"p T"øp`lc"pê: _"@¡“pB"X"u^"s@s¡ð"“p Y"zV"øÏ"{\"ŸSX"{N"X"o$$

_"tS"s: _"tS"wO"\"pBV"w`_T"{O"qZ\" T"øpE"rS"G"SX"p{G"êO"pO"o T"sNY"pQoB"sNY"S"sX"pu{QO"_\"E"qZO": ð"p{SO"T"øR"pS"{@ø¡Y": $

12 $$

_"pvSQY"ê“`Zr—1

19

drB"pvZrT"{O"T"pQT"èX"@¡ZSQp_\"pQ“sVR"pSO"Z:

O"_Y" T"øpÊ"Y"ð":T"øð"{_O"Z{W"O"puX"„uÄ"ZpAY"pu&G"{S" $$

13 $$

_"tS"s_O"_Y" E" _"pzT"øQp{Y"@¡V"sR"duN"r_"X"p_"p{QO":

drX"ÿpvO"X"@w¡^N"G"v{X"{S"U¡{N"B"øSP"p{VR"T"pZzB"O": $ drX"çpX"T"QpXV"sG"SX"{S"{`O"T"øc": T"øR"rÇp{C"O":

drX"pS_"\"êG"S"rS"\"w{f"ZO"s“puB"ŒpR"ZpAY"pu&G"{S" $$

14 $$

O"ÿŒpR"ZR"rZ\"Y"êO"S"sW"t{\"êŸO@w¡T"pB"puE"Z:

dr{\"CS"uÄ"ZT"pQT"èW"G"S"uS"p\"pÊ"{\"ü: _"sR"r: $ dr ìpS"SQ“`Y"ê{W"AY"W"B"\"OT"pQrY"Qu\"r_O"sO"u:

\Y"pAY"pS"z{\"Ql^"pzT"ø`^"êN"@w¡O"u{S"X"pê{O" @¡pX"uÄ"Z: $$

15 $$

@¡pX"Qu\"@¡{\"\Y"pêAY"pz@¡Zpu{O" {\"Ql^"pzX"sQu$ ìàN"pX"pu{QS"rS"pX"nrX"pS"SQ“`Zr_O"sO"u: $$16 $$

£mhº, S¸, \[Pµº, Bv÷\åß (£ugá¼) Añ£õuº, Pnõuº GßÓ BÖ uº\ÚPõµºPùͲ® AÁµÁµx uº\ÚU öPõÒøPPÎÀ öÁßÓÁº, Põ¯zvÀ _UµùÚ²® }v°À \õnU¯ùÚ²® öÁßÓÁº Gߣº. AÁ¸US ©À÷»_Áµº GßÓ ¦uÀÁº. •ß¤Ó塧 ¦s¯ £»àP |ßÚøh •øÓ²® Aø©v²® öPõshÁº. ]ÁÚx v¸ÁiPÎÀ £Uv¯õÀ EÒÍ® {øÓ¢uÁº. ¦PÌö£ØÓÁº. AÁµx ¦uÀÁº P[Põuµº. öPÍu©º, ¯õéº, £ug\¼ •u¼¯ÁºPÎß uº\Ú[PÎÀ Pøµ Ph¢uÁº, ÿ µõ©£Uuº, ¦PÌö£ØÓÁº. AÁµx ¦uÀÁº Põ÷©aÁµº. Pn£v £Uuº, BÚ¢u»íŸ GßÓ £PÁz£õuº C¯ØÔ¯ xvUS Eøµø¯ AÔbºPÒ ©QÊ® £i C¯ØÔ²ÒÍõº. A¸nõ÷©õvÜ Gߣx A¢u Eøµ. (12 &16)

\"pN"r X"X"uY"X"àN"p@¡àN"p@¡J>pb"- \"rb"p{\"{ð"{b"O"Z_"p _"Z_"pSO"ZpN"pX"o$ _"XY"×T"QpP"êT"qZð"puR"{\"E"b"N"pS"pz X"puQzQR"pO"s{S"Z_"tb"êN"\"rb"N"pS"pX"o$$ 17 $$

\Y"pAY"pS"pSY"_Y" “bX"rR"ZX"sA"{\"V"sR"vZpB"X"p{VR"T"ø\"rN"v:

T"øpE"rS"v: @¡{ÚT"O"pSY"TY"{O"@s¡ð"“X"O"u: A"u{QO"pAY"pO"wX"{SO" $

U¡ÚB"tSY"pE"pY"ê_"te"puT"X"T"Q{\"\"wO"pv\"pDo>X"sA"vQlêX"sêA"pS"r-

OY"u\"zQu\"r@¡J>pb"v{\"ê\"w{O"^"sY"O"O"uT"øuqZO"p W"pZO"r X"u$$ 18 $$

20

_"pvSQY"ê“`Zr

M>È¡pZpX"X"sA"T"øV"SR"Z{E"O"T"øpvM>p\"B"p`b"X"-

\Y"pAY"pS"pJ>{\"_"pR"sX"pB"ê{\"Z`pQWY"p_"{A"ß"pSO"Z: $ W"˜¡e"pN"{S"@¡pàN"p{O"@¡àN"p\"rb"p{\"ð"u^"pu{QO"pz T"øub"p\"OT"øE"Y": T"øX"puQW"qZO"puW"tY"pO@w¡{O"z\"rbY" X"u$$

19 $$

_"te"T"øpY"_"sV"puR"\"p×Y"{\"\"w{O"ÇpC"p_"X"s„p{_"O"-

T"øpvM>pE"pY"ê{S"B"s{XW"O"pB"X"@w¡{O"\Y"pAY"p{\"R"puüpu{B"S": $ {_"«drT"{O"\"rZ\"rb"N"@w¡T"pT"pe"_Y" @¡pX"uð\"Zr- \"rb"pT"øuZN"{ð"{b"O"_Y" {\"V"sR"vX"uê_"p`_"zb"XY"O"pX"o$$

20 $$

ìp“_Y"pQSY"P"pV"puR"pQV"puR"pŸp {\"{“AY"O"u$ Y"Qe" _"\"êçÍ>pZ: _"SO": _"SO\"\"“XV"S"X"o$$

dr@¡pX"uÄ"ZT"{NL>O": É¡ X"{`O"p&&E"pY"êT"øV"SR"p@w¡{O":

Éu¡Y"zE"uOY"{O"_"zð"Y"pqŠO"âQpuX"p W"tO" Y"tY"zV"sR"p: $ X"SQzE"p{A"“ð"p®R"pZN"T"Jsz> \Y"pAY"p_"X"P"|V"sR"z dr{\"CS"uÄ"Z“puE"S"pú"“@w¡T"p\"rb"p: T"Zz@s¡\"êO"u$$ 22 $$

21 $$

A¸ùn°ß P¸nõ Phõm\¨ £õºøÁ¯õÀ |ßS £°Ø] Aøh¢x _øÁ¯õP EÒÍ Gß ÁõUS ö\õÀù»²® ö£õ¸ùͲ® |ßS Bµõ´QÓ TºªUP £õºøÁ²ÒÍ AÔbºUS ©QÌa] uµmk®. »ô«uµº •u¼¯ ÷ÁuõP©[PÎÀ ÷uº¢u ¤µõ^Ú Eøµ¯õ]›¯ºPÒ AÔøÁzwmi¨ ÷£¸øµ u¢xÒÍÚº. ÂÍUP AÍÂÀ AøÁ ÷£õuõöußÖ P¸v ÷u塧 Phõm\zuõÀ ÷©¾® ÂÍUP Gß ÁõUS •¯ÀQÓx. hUPõ µõ©º •u»õ÷àº. EøµPùÍ GÊv²ÒÍÚº. AøÁ Põk ÷£õßÖ GÎvÀ ~øǯ •i¯õuøÁ. £UuøµU Põ¨£vÀ AUPøµ ªUP ÷u塧 P¸ùn¯õÀ GÎuõÚ Gß Eøµø¯ AÔbºPÒ PskPΨ£º. ÿ £v õ êzu›ß A¸Ð® Põ÷©aÁ› Phõm\•® ö£ØÖ¨ ÷£µÔbºPÎß EøµPùÍU P\hÓ Bµõ´¢x Eøµ GÊu¨¦S¢u Gßéõíéa ö\¯ù»¨ ö£õÖzxU öPõÒú. ÷\õ®£¾® uÁÙP¨ ¦›¢x öPõshx® ¦›¢x öPõÒÍõux® Põµn©õP GÊv°¸¨£vÀ EÒÍ SøÓPùÍ |À÷»õº APØÔ EuÁ÷Ásk®. B\õ›¯ \[Pµ›ß ¡À G[÷P! Põ÷©_Áµ £siuß G[÷P GßÖ I¯¨£h ÷Áshõ®. ÿ ÂU÷|_Áµ›ß A¸Ò ©¢uùÚ²® ÷£µÔbàUS®. AÁµx P¸ùnUPhõñ® Eøµö¯ÊuÁÀ»ÁàUS®. (17–22)

ìP" A"“s‘Y"puQu\"pS"pzT"øW"\"Æ"pu¬\"Æ" {\"Ä"p{R"@¡puàçpuX"`{^"ê: $ {`ZNY"B"W"|G"S"Y"pX"p_" T"t\"|_" S"pu Qu\": ð"sW"Y"p _X"wOY"p _"zY"sS"×O"s’ òOY"p{Qds{O"_"`¾puT"V"wz{`O"v: ‘_" ï^" W"B"\"pS"rð": _"\"êO"f\"p{QZ\Y"Y": $ _"\"êO"f\"{\"R"pS"c": T"øR"pS"T"sà^"uÄ"Z: $ _"pu&_"wG"©{b"N"pQŒp°Ï"pN"z“pu@¡_"zW"\"X"o$ \"pX"T"pÄ"pêf"P"p {\"^N"sz

_"pvSQY"ê“`Zr—1

21

“pu@¡Zb"pP"êX"rÄ"Z: $ Y"sB"pSO"uE"v\" _"zT"øpÊ"uàçzT"øW"sZT"p_"wG"O"o$ ì`zV"øÏ"p @¡{T"“pu&P"pTY"S"SO": T"se"p: _"\"uê V"øÏ"NpÆ"pe" \"rZp: $ O\"f": _"\"uêQu\"Qu\" T"ø_"tO"p ï\"zE"uð": @¡pZN"pOX"p O\"X"rL>÷: $$’ òOY"p{QT"sZpN"\"E"S"v- {S"ê{A"“{S"B"X"pB"X"T"pZªÄ"{W": T"sZpN"u{O"`p_"p{Q@¡O"wê{W"\Y"pê_"\"pÚX"r{@¡T"øX"sA"vZp{Q@¡{\"{W"\"vê{Q@v¡\"uêQ- \"uüT"Z{ð"\"puT"p_O"uZ\"ðY"z {\"R"uY"O"p T"ø{O"T"p{QO"p $ O"P"p V"`lds{O"_X"wOY"sT"V"wz{`O"pz O"pX"u\" V"`lX"SY"X"pS"v:

_"sQð"êS"pE"pY"êT"øW"w{O"{W"_O"OT"øpR"pSY"X"u\" E"O"s\"uêQO"pOT"Y"ê_"zB"ø`p{Q^"s{S"á¡{T"O"X"o$ O"‚" {ð"\"puT"p_"S"z E"SçE"{Sç@¡p\"ŸpB"P"ê\"‚" T"ZX"uÄ"ZuN" _"f\"{S"OY"pS"T"p{Y"SY"p_O"_Y" E" T"øT"ú"{S"X"pêN"p{Q_"X"_O"_"pX"PY"ê- _"zT"{f"_"zR"pS"_"X"\"{`O"pY"p W"B"\"OY"p `vX"\"OY"p: _"X"sT"p_"S"X"T"`pY" S" U¡“Q{X"{O" O"QlT"p_"S"X"TY"\"ðY"z {\"R"uY"X"u\" $ O"P"p E" _@¡pSQuT"p\"êO"rzT"ø{O" {ð"\"uS"pu˜¡X"o—

÷uÁºPÐUSz ÷uõØÖÁõ²® D\Ý® E»QØS ÷©®£mhÁÝ©õÚ ©íºæ ¸zµº E»Qß ÷\uÚ ‰»¨ ö£õ¸ÍõÚ îµs¯ Pº¨£øµ EshõUQ¯Áº. AÁº |À» ©[PÍ©õÚ {ùÚÁõØÓ¾hß |®ø© CùnUPmk®'' GÚ ÷ÁuÁõU¯[PÒ TÖ®. £PÁõàÚ D\ß, GÀ»õ uzxÁ[PÐUS® Bv, ©øÓ¯õuÁº, uzÁ©ùÚzøu²® ö£õ¸zx£Áº, AÁº uß Á»¨¦Ózv¼¸¢x E»øP¨£øhUP¨ ¤¸®©õøÁ²® Chx ¦Ózv¼¸¢x E»øPU PõUP ÂèqøÁ²® £øhzuõº. ²P •iÂÀ ¸zµùÚ²® £øhzuõº. |õß, ¤µ®©õ, P¤»º, AÚ¢uº GÚ AùÚzx õºPЮ ¤µ®©zvß ¦uÀÁºPÒ. D\! }÷µ PõµnÁiÂÚµõQ AùÚzøu²® ÷uõØÖÂzuÁº. }÷µ xvUPz uUPÁº GßÖ ¦µõn® ÷Áu® BP©©Ô¢u ¯õéº ÁõÀ«Q •u»õ÷àµõÀ, ÷ÁuzuõÀ EnµzuUP ]Áö£¸©õÚx E£õéùÚ ö\´¯zuUPx GÚUTÓ¨£mkÒÍx. CuùÚ HØÓ éúuº \|õ\õ›¯º •u-»õ-÷ຠ\xº- ÷Áu uõz-£º-¯-é[-Q-µ-P® •u¼¯ÁØÔÀ £µ©]Á E£õéùÚø¯ Á¼²Özv²ÒÍÚº. \¢vµÝ® {»Ä® ÷£õÀ, ö\õÀ-¾® ö£õ-¸-Ю ÷£õÀ, £µ©]ÁÝ-hß ÷£›¸UøP, {z¯zußø©, ¤›¯õø© CÁØÖhß CµshÓU P»¢uÁЮ E»P¨ £øh¨¦ •u¼¯ÁØÔÀ ÁÀ»ÁЩõÚ C©¯S©õ›°ß ÁÈ£õmøh²® AÁ]¯® ö\´¯ ÷Ásk®. ìPõ¢uzvÀ £õºÁv°h® ]Áß CÆÁõÖ TÖQÙº.

‘O\"pX"p{dO"p X"`pW"pB"uT"øpT"ns\"SOY"{E"ZuN" X"pX"o$ @u¡\"“zO\"pX"S"pªOY" X"pzW"G"SO"pu{\"E"uO"_": $ S" Y"p{SO" X"X" _"pY"sGY"z @¡ÚT"@¡pu{J>ð"O"vZ{T" $$’ ò{O" $ ‘O"P"p T"øP"X"O"puQu\Y"p: T"tG"p X"pY"p{Qá¡T"O"p $ {S"OY"z X"`uÄ"ZpW"uQÆ"uO"S"p{QT"ø@¡ÚT"S"X"o$ ð"{˜¡QpO"wO\"X"rð"_Y"pZ{`O"_Y" O"Y"p&{S"ð"X"o$ {ð"\"_Y" ð"˜¡O"p _"\"pêW"rÍ>QpO"wO\"X"u\" E" $ _"\"êX"uO"OT"øT"ú"uS" _"tO"_"z{`O"Y"puEY"O"u$ _"z{\"Qu\" T"Zp ð"{˜¡S"uêO"Zp T"ZX"pP"êO": $ ìO":

_"z{\"{Q O"pz{S"OY"zT"tG"Y"uSX"O"X"sf"X"X"o$ _"z{\"ŸpE"@¡ð"VQuS" _"z{\"çmT"pX"S"p@s¡“: $ ìE"êY"uQpQZuN"v\" {ð"\"X"pQpv X"`pX"{O": $ V"øÏ"N"pu&SO"uX"s{S"duÎ>p X"pY"pY"pz“rY"O"uG"B"O"o$ O"P"p {\"^N"sÆ" àçÆ" T"ø@w¡O"pv{\"“Y"zB"O"pv$ V"øÏ"N"Æ" O"P"p {\"^N"pu_O"P"p àç_Y" _"s\"øO"p: $ X"tO"êY"pu{\"{\"R"p_O\"u^"s@¡pZN"u^"s“Y"zY"Y"s: $ X"pY"p E" T"ø“Y"u@¡p“u T"Z{_X"ST"ZX"uÄ"Zu$ _"O\"V"puR"_"sA"pS"SQuV"øÏ"àçp{Q_"z{c"O"u$ ìW"uQuS" {_P"{O"zY"p{SO" `uO"s_O"e" _"sQlB"êX": $

22

_"pvSQY"ê“`Zr

ìSY"P"pW"pS"`uO"sO\"p{QY"zX"pY"u{O" @¡”{O"êO"p $ ìpOX"O"f\"{O"ZpuR"pS"pf"X" òOY"sEY"O"uV"sR"v: $ {\"üp S"ðY"OY"O"pu&{\"üp X"pu`_O"O@¡pZN"O\"O": $ _"Ÿv“b"NY"ªÍ>÷uY"X"_"{QOY"sEY"O"uV"sR"v: $ @¡pY"ê{S"^T"{f"`uO"sO\"pO@¡pZN"zT"øpuEY"O"uV"sR"v: $ @¡pY"ê\"Ÿ÷˜¡O"p&W"p\"pQ\Y"˜¡{X"{O" B"rY"O"u$ ï^"p X"p`uÄ"Zr ð"{˜¡: _\"O"Se"p T"ZX"pP"ê\"O"o$ ìS"Y"p Qu\"Qu\"_Y" {ð"\"_Y" T"ZX"pOX"S": $ í{QO": T"ZX": @¡p“_O"Ÿð"p: _"\"êG"SO"\": $

""EßùÚ Asi¯Áº GßùÚ GÎvÀ AøhÁº. EßùÚ¨ ö£õ¸m£kzuõ©À GßùÚ ÁÈ£k£Áº GUPõ¾® GßùÚ AøhÁvÀù». ÷uÂø¯ •u¼À ÁÈ£kÁº. ©õø¯ •u¼¯ AÁÍx öÁΨ£õk, ©÷P\Úx ÷ÁØÖø©°ßø©, ÷\uÚ C¯UP®, AÁùÍ Âmk¨ ¤›¯õu ]ÁÝUS \Uv AÎzuÀ, AÁ÷Íõk Cùn¢u ]ÁÚx ÁÀ»ø©, ¸®¤¯øu AÎUQÓ \Uv •u¼¯øÁ öÁΨ£k® GÚ éüu é®îøu TÖ®. é®Âz GßÓ ÷\u-|õ \U-v÷¯ ÷£µõØÓÀ. ÷\uà\Uv¯õP AÁùÍ ÁÈ£h ÷Ásk®. ¤ß ]ÁùÚ ÁÈ£kÁº. ©õø¯°À E»P•® Âèq ¸zµß ¤¸®©õ GßÓùÚÁ¸® »¯©øhÁº. GÀ»õÁØÔØS® ÷©»õÚÁµõÚ éz ]uõÚ¢uµõÚ ]ÁÛh® AùÚÁ¸® »¯©øhÁº. GÆÁõÖ Gߣøu ÂÍUP C¯»õx. C¸¨£uØS ©õÖ£mh ÷uõØÓ® PõmkÁuõÀ Ax ©õø¯. Bz©uzÁzøu ©øÓ¨£uõÀ C¸Ò (u©ì). Âzø¯ GßÓ uzÁ {ù» EnºÄ ©øÓÁuõÀ AÂzø¯. Auß ÂùÍ÷Á SǨ£® (÷©õ-í®). éz GßÓ ö©´-°-¸UøP {ù»US GvµõÚuõÀ Aéz. Cuß ÂùÍÁõP Põ›¯¨ö£õ¸Ò EshõÁuõÀ Cx Põµn®. Põ›¯® ÷£õßÖ öÁΨ£øh¯õP¨ ¦»¨£hõø©¯õÀ AƯUu®. Cx ©÷í_ÁµÛß \Uv. CuàÀ ÷uÁ÷uÁàÚ ]ÁÛh® (Põ»®) Eshõ°ØÖ. Auß Á\zvÀ AùÚzx E°›Ú•® EÒÍx.

‘‘{ð"\"puS" {\"“Y"zY"p{O" {ŸG"p: _"OY"_\"W"p\"O": $ V"øÏ"NY"{W"ß"á¡T"uO"sE"uO"S"pE"uO"S"pOX"@¡: $ {\"W"pB":

@¡{ÚT"O": ð"×OY"p S" _\"O": T"[NL>>O"puf"X"p: $ V"øÏ"NY"E"uO"S"p@¡pZu@¡{ÚT"O"p E"uO"S"p{W"R"p $ _"\"êc"O\"p{Q@¡p:

_O"XV"T"Y"êSO"p X"pY"Y"v\" O"s$ íO@¡^"êÆ"pT"@¡^"êÆ" {S"Y"SO"wO\"z{S"Y"XY"O"p $ V"øÏ"N"Æ"uO"S"p@¡pZuX"`pX"pY"pV"“uS" O"s$ X"`Qp{Q G"B"EFt>>SY"T"Y"êSO"zT"qZ@¡{ÚT"O"X"o$ íO@¡^"êÆ"pT"@¡^"êÆ" G"B"OY"{T" X"sS"rÄ"Zp: $ \"N"pêdX"p_O"P"p {\"T"øp \"N"pêS"pz@¡pY"êX"u\" E" $ O"«X"pêÆ" {\"W"pB"uS" X"pY"Y"v\" T"ø@¡{ÚT"O"p: $ {S"Y"puGY"zE"v\" @¡O"wêO\"zW"pu×O"wO\"zE" O"O":

T"ZX"o$ \"N"pêdX"p{Q{S"Î>pS"pzX"pY"Y"v\" T"ø@¡{ÚT"O"X"o$ {\"R"Y"Æ" {S"^"uR"pÆ" ds{O"_X"wOY"p{Qá¡{T"N": $ X"pY"Y"p Qu\"Qu\"_Y" _"OY"\"OT"qZ@¡{ÚT"O"p: $ R"X"pêR"X"pvêO"Y"pu{\"êT"øp: U¡“uO"O_"pR"S"pSY"{T" $ @¡{ÚT"O"p{S" X"`pX"pu`p°Ï"N"puS" _\"W"p\"O": $ ZpB"Ÿu^"pQY"puQpu^"p: ð"p{SO"QpSOY"pQY"puB"sN"p: $ \"v{Q@¡p_O"p{Se"@¡p@¡pZp ìT"W"øzð"p_O"P"v\" E" $ _\"O"Se"_Y"p{XV"@¡pW"O"sêX"pêY"Y"v\" T"ø@¡{ÚT"O"p: $ Y"üQ{_O"O"Y"p W"p{O" Y"üß"p{_O"O"Y"p O"P"p $ O"f"O_"\"|X"`pQu\"u X"pY"Y"p T"qZ@¡{ÚT"O"X"o$ ò{O" _"\"|X"sS"rSçpN"pzX"pY"p_"z@¡ÚT"@¡{ÚT"O"X"o$ _"tO"T"se"pu&{W"R"pY"uQz{ð"\"p{W"ß"O"Y"p G"B"O"o$ ð"zW"pu: _"pX"PY"ê_"zT"{f"zG"B"Quð"{˜¡@¡{ÚT"O"pX"o$ {E"SX"pe"pdY"X"pY"pY"p: ð"ÒY"p@¡pZu{ŸG"puf"X"p: $ ìS"sT"ø{\"Í>p Y"p _"p&{T" {S"{\"ê@¡ÚT"p _\"Y"zT"øW"p $ _"Qp@¡pZp _"QpS"SQp _"z_"pZEFu>Q@¡pqZN"r $ _"p {ð"\"p T"ZX"p Qu\"r {ð"\"p{W"ß"p {ð"\"z@¡Zr $

_"pvSQY"ê“`Zr—1

23

]Áß éz¯©õÚÁº. AuàÀ AÁº ©øÓÁvÀù». ¤¸®©zvh® ÷\uÚß GßÓ Gsn® PÀ£ùÚ¯õ»õÚx. éºÁäbß •u¼¯ {ù»²® PÀ£ùÚ÷¯. ÷uÁß •uÀ ¦À §sk Áøµ EÒÍ ÷ÁÖ£õkPЮ PÀ¤u÷©. HØÓ®, uõÌÄ, Pmk¨£kzx£Áº, Pmk¨£k£Áº, ©íz •uÀ `߯® Áøµ EÒÍ E¸ÁP®, Áºn®, B]µ©®, Áºn[PÎß Phø©, £o¯õͺ, ö\¯»õͺ, Aݣ¨£Áº, CøÁ²® PÀ¤u÷©, Âv, {÷åu®, uº©®, Auº©®, AÁØÔß £»ß, AÁØÔØS EuÄ£øÁ, £ØÖ, öÁÖ¨¦, ¦»ÚhUP®, ©ÚÁhUP®, øÁvP uõ¢v›P¨ £oPÒ, CøÁ AùÚzx® ußÛaø\¯õÀ ö\¯À£kQÓ ]Á{ù»US¨ ö£õ¸¢uõuøÁ. Cx EÒÍx, Cx CÀ»õux Gߣx® PÀ¤u÷©. \®¦Âß vÓø©÷¯ \Uv. ]z ©mk÷© EÒÍ \Uv ÁiÂÀ ©õø¯ ¦S¢x AÁùÍz uÛzx PõmkQÓx. \Uv I¯¨£õmiØS A¨£õØ£mhx. uõ÷Ú ußùÚ ÂÍUQU öPõÒÁx. éz÷u Auß ÁiÁ®. é®éõµ £¢uzøu »USQÓ éuõÚ¢u®. ]ÁùÚU Põmi¾® ÷ÁÖ£hõuÁÒ. ©[PÍzøu E¸ÁõUS£ÁÒ.

G"B"O@¡pZN"O"pT"ß": {ð"\"pu&Y"z X"s{S"_"f"X"p: $ _"p O"_Y"p{T" W"\"uEF>{˜¡_O"Y"p `rS"pu{S"ZP"|@¡: $ _"\"êc"O\"zB"O"puY"_O"s{ð"\": _"pb"pQlT"p{R"S"p $ _"p O"_Y"p{T" W"\"uEF>{˜¡_O"Y"p `rS"pu{S"ZP"ê@¡: $ òê{ð"O"wO\"zO"P"p Y"_O"s{ð"\": _"pb"pQlT"p{R"S"p $ _"p O"_Y"p{T" W"\"uEF>{˜¡_O"Y"p `rS"pu{S"ZP"ê@¡: $ Y"_O"sàçO\"X"pT"ß": {ð"\":

_"pb"pQlT"p{R"S"p $ _"p O"_Y"p{T" W"\"uEF>{˜¡_O"Y"p `rS"pu{S"ZP"ê@¡: $ Y"_O"s{\"^N"sO\"X"pT"ß": {ð"\": _"pb"pQlT"p{R"S"p $ _"p O"_Y"p{T" W"\"uEF>{˜¡_O"Y"p `rS"pu{S"ZP"ê@¡: $ Y"_O"sV"øÏ"O\"X"pT"ß": {ð"\": _"pb"pQlT"p{R"S"p$ _"p O"_Y"p{T" W"\"uEF>{˜¡_O"Y"p `rS"pu{S"ZP"ê@¡: $ _"Qp{ð"\"O\"X"pT"ß": {ð"\": _"pb"pQlT"p{R"S"p $ _"p O"_Y"p{T" W"\"uEF>{˜¡_O"Y"p `rS"pu{S"ZP"ê@¡: $ òêÄ"ZO\"zB"O"puY"_O"s{ð"\": _"pb"pQlT"p{R"S"p $ _"p O"_Y"p{T" W"\"uEF>{˜¡_O"Y"p `rS"pu{S"ZP"ê@¡: $ {`ZNY"B"W"êO\"zY"_O"s{ð"\": _"pb"pQlT"p{R"S"p $ _"p O"_Y"p{T" W"\"uEF>{˜¡_O"Y"p `rS"pu{S"ZP"ê@¡: $ _"te"pOX"O\"zB"O"pu Y"_O"s{ð"\": _"pb"pQlT"p{R"S"p $ _"p O"_Y"p{T" W"\"uEF>{˜¡_O"Y"p `rS"pu{S"ZP"ê@¡: $ {\"ZpLoá¡T"z_\"ZpLoá¡T"z{ð"\":

_"pb"pQlT"p{R"S"p $ _"p O"_Y"p{T" W"\"uEF>{˜¡_O"Y"p `rS"pu{S"ZP"ê@¡: $ _"X"øpLoá¡T"zB"O"puY"_O"s{ð"\": _"pb"pQlT"p{R"S"p $ _"p O"_Y"p{T" W"\"uEF>{˜¡_O"Y"p `rS"pu{S"ZP"ê@¡: $ òSçp{Q“pu@¡T"p“pS"pzá¡T"zY": T"øpÊ"\"p{Ið"\": $ _"p O"_Y"p{T" W"\"uEF>{˜¡_O"Y"p `rS"pu{S"ZP"ê@¡: $ Qu\"pQrS"pzB"O"puY"_O"sá¡T"zð"zW"sàT"p{R"S"p $ _"p O"_Y"p{T" W"\"uEF>{˜¡_O"Y"p `rS"pu{S"ZP"ê@¡: $ X"S"s^Y"O\"z{O"Y"êB"p{Q_\"á¡T"pv^"{R"á¡T"O"pX"o$ \"S"_T"O"rS"pzá¡T"O\"zW"bY"W"puGY"p{Qá¡T"O"pX"o$ S"QrS"Q_"X"sçp{QbX"pW"w{ŸüsO_\"á¡T"O"pX"o$ _"\"pê@¡pZzB"O"puY"_O"s{ð"\": _"pb"pQlT"p{R"S"p $ _"p O"_Y"p{T" W"\"uEF>{˜¡_O"Y"p `rS"pu{S"ZP"ê@¡: $ ï^"p _"p _"p{b"N"r ð"{˜¡: ð"z@¡Z_Y"p{T" ð"z@¡Zr $ {ð"\"p{W"ß"p O"Y"p `rS":

{ð"\": _"pb"p{ß"ZP"ê@¡: $ S" {ð"\"uS" {\"S"p ð"{˜¡S"êð"{˜¡Z{`O": {ð"\": $

E»Qß ‰»Põµn® ]Áß. E©õ÷u AÁµx \Uv. ]Áß GÀ»õ©Ô¢uÁº; GÀ»õÁØÔß ÷©»õÚÁº, ¸zµº, Âèq, ¤µ®©õ, éuõ]Áß, D_Áµß, îµs¯ Pº¨£ß, éüzµõz©õ, µõm, ìÁµõm, 鮵õm, C¢vµß, •u¼¯ vU£õ»ºPÒ

24

_"pvSQY"ê“`Zr

GÚ¨ £» ö£õÖ¨¦PùÍ {ºÁÁº. AÁµx \Uv÷¯ ÷uÂ, AÁÎßÔ ]Áß ö\¯¼Ç¢uÁº. ÷uÁº, ©Ûuº, PõÀ|øh ¤µõo, Kåv, ÁÚì-£v, EnĨ£sh®, BÖ, PhÀ, ©ù», Ci, ªßÚÀ, GÚ AùÚzx® ]Á÷Ú GÛÝ® \Uv°ßÔ ö\¯¼Ç¢uÁº. \[PµÝUS® éõò¯õÚ \Uv CÁÒ. ©[PÍ® ö\´QÓ \[PµÝUS® ©[PÍ® ö\´QÓ \[PŸ. ]ÁÛßÔ \Uv CÀù». \Uv CßÔ ]ÁÛÀù».

íX"pð"z@¡ZY"puZv×Y"zY": T"ðY"{O" _" T"ÜY"{O"$ íX"pð"z@¡ZY"puW"uêQzY"uT"ðY"{SO" S"ZpR"X"p: $ ìR"puX"sA"puR\"êT"pQp_O"u Y"p_Y"{SO" S"Z@¡pN"ê\"X"o$ Y"P"p X"pO"p{T"O"wWY"pzO"s\"R"êSO"uX"pS"\"p W"s{\" $ O"P"v\"pWY"p{X"Qz@w¡OÃz\"R"êO"uS"pe" _"zð"Y": $ T"ú"R"p&\"{_P"{O": ð"zW"puZrð"pS"p{QT"øW"uQO": $ Qu\Y"p: ð"˜¡u: T"øW"p\"uN"uOY"u\"z_"tO"puX"sS"rý"B"pv$ ìP"puê&Y"X"u\"pB"X"u^"s E"O"s:ð"OY"pX"{T" dsO": $ T"Zpu&{T" ð"{˜¡Z{`O": ð"˜¡: @¡O"s|S" {@¡zE"S" $ ð"˜¡: _Y"pOT"ZX"uð"p{S" ð"ÒY"p Y"s˜¡pu W"\"uü{Q $ T"ZX"p{Q{ðp\"pE"pY"vê: {_"«pSO"ue"vT"sZuO"P"p $ {S"á¡{T"O"pu&Y"X"u\"pP"ê: _"@¡“pB"X"{S"{Æ"O": $ ï@¡ ï\" G"B"O_\"pX"r Qu\": T"Z{ð"\": _\"Y"X"o$ {S"B"sêN"pu{S"^@¡“pu{S"OY": ð"s«puV"s«puX"`uð\"Z: $ O"_Y" ð"{˜¡qZY"z _"pb"pEF>{˜¡: drð"pzW"\"r _X"wO"p $ {e"T"sZp S"pX" {\"c"uY"p O"Q{W"ß"p G"B"SX"Y"r $ _"v\" {e"G"B"O"pzX"pO"p Qu\"Qu\"r X"`uð\"Zr $ Qu\"Qu\"r X"`pð"{˜¡qZY"z_"\"pêP"ê{_"{«Qp $ “{“O"p drX"`pQu\"r X"`p{e"T"sZ_"sSQZr$ {T"O"pX"`X"`uðppüp ì_Y"p: T"se"p \"ZpS"S"u$ ìS"Y"v\" T"sZp T"øpÊ"p V"øÏ"N"p _"w{Í>@¡O"wêO"p $ {\"^N"s: T"p“S"@¡O"wêO\"zT"øpÊ"\"pS"uO"Y"p {ð"\": $ T"sZp Qu\"r{X"X"pz{S"OY"pz_"zT"tGY" {e"T"sZuÄ"ZrX"o$ T"øpÊ"p: T"ZpR"ê{X"Í>pP"pêSV"øÏ"{\"^N"s{ð"\"pQY":$ {e"T"sZpuT"p_"S"p{ß"OY"z ð"pT"pS"sBpø`N"ub"X"p: $ {_"«“bX"rX"ê`p“bX"rZp{Q“bX"rqZY"z{ð"\"p $ X"`p{S"OY"p X"`p{_"«p Qu\"rY"z_"\"ê@¡pX"R"s@o¡ $ \"pB"rÄ"Zr X"`p“bX"rQlêB"pêdrT"p\"êO"r O"P"p $ _"zc"p: ð"EY"pQY"puQu\Y"p: T"seY"Æ"p_Y"p \"ZpS"S"u$ {S"X"ê“p {S"^@¡“p {S"OY"p _"OY"pS"SQp {S"Zý"S"p $ {S"ZpR"pZp {S"B"sêN"uY"zX"`p{e"T"sZ_"sSQZr $ ì_Y"p íT"p_"@¡p Y"uO"sO" ï\" W"s{\" Ql“êW"p: $ ïO"pzQu\"rX"{\"üpAY"pzT"øp`l®YY"SO"\"u{QS": $ @¡{T"“puX"pS"\"pST"øp` ïS"pzT"ø@w¡{O"X"rÄ"ZrX"o$ ìp`l:

drT"p\"êO"rzQu\"rz{ð"\"W"˜¡p \"ZpS"S"u$ ìp`lZuS"pzX"`p“bX"rzS"pZpY"N"T"ZpY"N"p: $ ìp`lZuS"pzX"`p\"pN"rzW"˜¡p V"øÏ"{N" X"pS"\"p: $ QlB"pêX"p`lqZX"pzQu\"rz@u¡{E"O@¡p“rzX"`uÄ"ZrX"o$ T"øp`l: drW"vZ\"rz@u¡{E"¬ç@¡p“rX"P"pT"Zu$ {ð"\"ð"{˜¡_\"á¡T"uY"zX"`p{e"T"sZ_"sSQZr$$ _"pb"pO@¡pX"QlC"p S"%N"pzc"pS"Qp X"s{˜¡Qp{Y"S"r $ _"OY"z_"OY"zT"sS": _"OY"z {\"üO"uS"pe" _"zð"Y": $

Eø©US® \[Pµ¸US® EÒÍ JØÖø©ø¯ Enº¢uÁ÷Ú AÔÁõÎ. ÷ÁØÖø©²nº£Áº uù»RÇõP |µPzvÀ ÃÌÁº. uõ´ & u¢øu¯µõÀ ©ÛuU Sk®£® ÁͺÁx ÷£õÀ E©õ\[PµºPÍõÀ E»P® ÁõÌQÓx. éuõ]Áß, DaÁµß, •®‰ºzvPÒ GÚ I¢x ÁiÁ[PÒ ]ÁÝUS Esk. Cx \Uv ÷u塧 ö£¸ø©¯õÀ. \xa\v°¾® CÆÄsø© ÂÍUP¨£mkÒÍx. v›¦µõêzuõ¢uzvÀ \Uv°ßÔ ]Áß ö\¯À£h •i¯õöuÚ •iÄ. E»Qß ìÁõ« ]Áß J¸Á÷µ. {ºUSnß, {èP»ß, {z¯ß, _zuß, ¦zuß, ©÷íaÁµß GßÓ ö£¸ø©US›¯ ]ÁÛß \Uv÷¯ \õ®£Ã v›¦µõ Gߣx•sk. E»P©õP

_"pvSQY"ê“`Zr—1

25

©õÖ£ÁÒ, E»Qß uõ´, ©÷íaÁŸ, »¼uõ, ©íõ÷uÃ, ©íõv›¦µéú¢uŸ, GÚ¨£»ÁõÖ AÔ•P¨£kzu¨ ö£Ö£ÁÒ. ¤µ®-©õ •u»õ-÷ຠCÁÍx ¦uÀÁºPÒ. CÁÍx A¸ÍõÀ •ß¦ ¤¸®©õ £øh¨ø£²®, Âèq Põ¨ø£²® ö£ØÓÚº. •®‰ºzvPЮ CÁùÍ ÁÈ£mk {øÓÄ ö£ØÓÚº. v›¦øµ°ß ÁÈ£õmhõÀ {Uµí & AÝUµí \Uv ö£ØÓÚº. êzu»ô«, ©íõ»ô«, Bv»ô«, ]Áõ, ©íõ{z¯õ, ©íõêzuõ, ¸®¤¯øu ÁÇ[SQÓ Põ©÷uÝ, ÁõRaÁŸ, xºUPõ, £õºÁw GÚ¨£» ö£¯ºPÒ ö£ØÓÁÒ. C¢vµõp •u¼¯ÁºPÒ CÁµx ¦uÀÂPÒ. CÁøÍ ÁÈ£k£Áº ªPa ]»÷µ. {º©»õÁõP, {èP»õÁõP, {z¯õÁõP, ézuõP, BÚ¢u©õP, {µgáùÚ¯õP, {µõuõµõÁõP, CÁùÍ E£õꨣÁº ªPa]»÷µ, ÷Áuõ¢vPÒ AÂzø¯ GßÖ®, P¤»º ¤µQ¸v GßÖ®, ]Á£Uuº £õºÁv GßÖ®. Âèq£Uuº ©íõ»ô« GßÖ®, ¤µ®© £U-uº éµìÁw Gß-Ö® PõÏ, ø£µÃ, £zµPõÏ GßÖ® AøǨ£º. ]Á\Uv ÁiÂÚÒ. äbõÚ•® •Uv²® AΨ£ÁÒ. ¸®¤¯øu ÁÇ[SQÓ Põ©÷uÝ. CuùÚzx® éz¯÷©.

ï\"zV"w`ß"pZQrY"uT"sZpN"u{\"{S"á¡{T"O"X"o$ Y"P"p `ZpuG"B"Ÿ÷pT"r O"_Y" ð"{˜¡_O"P"p X"sS"u$ Qu`ð"{˜¡Y"êP"p&Œp{S" _\"pdY"z\Y"pTY" {O"Î>{O" $ íX"u{O" @u¡{E"Qp`l_O"pzð"{˜¡z“bX"r{O" E"pT"Zu$ W"pZO"rOY"T"ZuE"vS"pz{B"qZG"uOY"{VR"G"u{O" E" $ QlB"uê{O" W"ç@¡p“r{O" E"NL>r X"p`uÄ"Zr{O" E" $ @¡pvX"pZr \"v^N"\"r Qu\"r @u¡{E"QvSçr{O" E"pT"Zu$ V"øpÏ"r{O" {\"üp&{\"üu{O" X"pY"u{O" E" O"P"pT"Zu$ T"ø@w¡{O"Æ" T"Zp E"u{O" \"Q{SO" T"ZX"^"êY": $ _"\"êe" ð"{˜¡á¡T"uN" Qu\Y"u@v¡\" T"ø\"O"êO"u$ ‘O\"zE"{Sç@¡p ð"{ð"{S" {O"BX"àE"pvà{E"_O\"zO\"zE"uO"S"p&{_" T"sà^"uT"\"S"uV"“zO\"X"o$ O\"z_\"pQlO"p&{_" _"{““u{ð"{A"{S" O\"X"t^X"p {S":_"pZX"uO"Q{A"“zO\"ªO"uY"{Q _Y"pO"o$$ GY"puO"rz{^" Y"{©{\" E"Z{SO" Y"QSO"qZb"z_"tO"u T"Y"pz{_" Y"Q{`R"êZN"rz{V"W"{O"ê$ Y"Ÿp{O" \"pY"sZS"“puY"QlQ{E"êZp_O"uO"O_"\"êX"XV" O"\" @u¡\"“X"pc"Y"v\" $$ ’ òOY"u\"z W"B"\"OT"pQvZXV"p_O"pue"uT"øT"{ú"O"X"o$

ìY"X"P"ê_O"P"p Qu\"rX"p`pOXY"u&{T" T"øT"{ú"O": $ ìpE"pY"pêN"pzX"O"zE"vO"{EF>\": ð"×OY"u{O" \"p{QS"pX"o$ _"zX"O":

T"ZX"pP"puê&Y"z T"sZpN"pB"X"ªð\"S"pX"o$ íT"p_O"u: U¡“QpO"wO\"X"_Y"p: _"tO"uS" W"p{^"O"X"o$ íT"p_"O"uY"uT"ZX"pz _"\"ê“pu@v¡@¡X"pO"ZX"o$ O"u&W"rÍz> _"@¡“zY"p{SO" {\"üpzX"s{˜¡T"øQpX"{T" $ T"p\"êO"r T"ZX"p Qu\"r V"øÏ"{\"üpT"øQp{Y"S"r $ {\"ð"u^"uN"v\" G"SO"tS"pzS"pe" _"zQu`@¡pZN"X"o$ “bX"r\"pB"p{Qá¡T"v^"p {ð"\"p A"“sX"sS"rð\"Zp: $ S"O"ê@¡”\" O"Y"p _"\"êX"{E"ZpQu\" {_"RY"{O" $ ì_Y"p ï\" T"ø_"pQuS" V"øÏ"uSçp{Q{\"W"tO"Y": $ ìS"Y"p Z{`O"z_"\"êX"_"Qu\" S" O"¬\"uO"o$ ïO"pX"u\" _"X"pZpRY" d«Y"p _"` \"v{Q@¡p: $ “W"SO"u@¡pDo>{b"O"z _"\"|S"pSY"P"p X"s{S"T"szB"\"p: $ ð"v\"p W"pB"\"O"p_O"u^"pX"sT"W"uQp\"“{XV"S": $ ì_Y"p ìpZpR"S"uS"v\" “W"SO"u&W"r{T_"O"zU¡“X"o$ {QB"XV"Zp_O"P"p V"pv«p ìT"W"øzð"p\"“{XV"S": $ ì_Y"p ìpZpR"S"uS"v\" “W"SO"u&W"r{T_"O"zU¡“X"o$ Y"P"p O"P"p {ð"\"pX"u@¡pzY"pu\"p @¡pu\"p&&QZuN" O"s$ ìpZpR"Y"{O" _"pu&W"rÍz> “W"O"uU¡“X"p{_O"@¡p: $ @¡àN"p_"pB"ZpX"uS"pzY": T"tG"Y"{O" ð"pz@¡ZrX"o$ {@¡zS" {_"RY"{O" O"_Y"uÍz> O"_Y"p ï\" T"ø_"pQO": $ ìpB"X"u^\"Y"X"u\"pP"puêV"`lR"p T"ø@¡J>r@w¡O": $ @¡pX"uð\"Y"pê: T"ø_"pQuS" W"s{˜¡zX"s{˜z¡ E"

26

_"pvSQY"ê“`Zr

{\"SQ{O"$ Y"e"p{_O" W"puB"puS" {` O"e" X"pub"puY"e"p{_O" X"pub"puS" {` O"e" W"puB": $ {ð"\"pT"QpXW"puG"Y"sB"pE"ê@¡pS"pz W"s{˜¡Æ" X"s{˜¡Æ" @¡Z{_P"O"v\" $

¤¸í¢|õµw¯ ¦µõnzvÀ Cx CÆÁõÖ ÂÍUP¨£kQÓx. ]Áß E»PÍõ {Ø£Áº. \Uv²® AÆÁõ÷Ó. Eh¼À EÒÍ \Uv EhÀ •ÊÁx® £µÂ EÒÍx ÷£õßÓx. E©õ, »ô«, éµìÁw, ©ù»©PÒ, Aù»©PÒ, xºUøP, £zµPõÏ, \sj, ©õ÷íaÁŸ, öPÍ©õŸ, øÁènÃ, I¢zŸ, ¨µõ®ï, Âz¯õ, AÂzø¯, ©õ¯õ, £µõ¨µQ¸v GÚ¨ £» ö£¯º ÁÇ[Q²ÒÍÚº. £PÁz£õuºP÷Í A®£õìuÁzvÀ, \¢vµÛÀ } {»õ, éü›¯ÛÀ JÎ, ©Ûu›À ÷\uà. Áõ-²-ÂÀ Á¼-Ä, }›-À CÛø©, ö|¸¨¤À `k. }°ßÔ E»P® éõµ©ØÓx. ÁõÛÀ |m\zvµ Pv, ÁõÛÀ }›ß ÷uõØÓ®, Bv÷\åß §ªø¯z uõ[SuÀ, Áõ²Ã_Áx, ö|¸¨¦ ÷©÷àUQ GÊ®¦Áx, CøÁ AùÚzx® uõ÷¯! Eß Bùn¯õÀ GßÖ CuùÚ ÂÍUQàº. ÷uéõ-Põz®¯zv¾® CÆÁõ÷Ó. BP ]Á & \Uv é®÷©ÍÚ® G[S® ÁئÖzu¨ £kQÓx. ÷uÂø¯ E£õꨣÁº ¸®¤¯uùÚzøu²® ö£ÖQßÓÚº. vP®£µ¸® ö£Ízu¸® CÁùÍ E£õ]¨£º. ÷u P¸ùnU PhÀ, AÁùÍ ÁÈ£h ¸®¤¯x Qmk®. ÷£õP® (C®ø©a _P®) EÒÍ ChzvÀ •Uv CÀù». •Uv EÒÍ ChzvÀ ÷£õP® CÀù». ÷u塧 E£õéPºPÐUS Cµsk® Qmk®.

{S"B"X"pB"X"_"z{_"«z Qu\"rE"ZN"T"tG"S"X"o$ T"ø{O"T"pQY"O"pX"uO"QpE"pY"pêN"pz E" _"zX"O"X"o$ {@¡z E", ìpV"øÏ"_O"XV"T"Y"êSO"zð"{˜¡Zp\"wOY" {O"Î>{O" $ ð"×OY"p {\"Z{`O"zE"vO"{O_P"{O"zS" “W"O"uG"B"O"o$ O"P"p _"p\"pêOXY"X"_Y"pÆ" X"p@ê¡NLu>Y"uS" W"p{^"O"X"o$ ð"{˜¡_"zT"tqZO"zY"_X"pf"_X"pEF>{˜¡X"Y"zG"B"O"o$ {S"N"rêY" {S"{A"“zO"f\"z{S"B"X"pB"X"B"pu{T"O"X"o$ _"\"êc"pE"pY"êE"ZN"p: ð"{˜¡z_O"puO"sz_"X"süO"p: $$

ìP" O"e"W"\"SO": _"zO"O"_"X"s{SX"{^"O"{S"Z{O"ð"Y"@¡{\"O"pE"pO"sZrR"sZrN"p\"O"z_"SO": _"X"_O"{S"B"X"pB"X"{S"-

@s¡àXV"b"rZS"rZ{S"{R"{S"O"pSO"{S"X"êP"S"{S"N"rêO"{S"{A"““uA"“pu@¡O"f\"T"ø@¡pð"S"W"G"ƒ"S"O"X"pu&{SR"O"-

_\"pSO"_"pZ_"{\"@¡_"S"{\"\"_\"SO": _"@¡““pu@¡{S"X"pêN"-W"ZN"`ZN"p{Q@¡pZN"_"{‚"QpS"SQX"Y"_"QY"- T"ZX"X"`uð\"Zp\"O"ZSO": _"sQl_O"ZpT"pZ_"z_"pZ_"pB"ZX"Ð"puSX"Ð"QrS"G"S"p\"S"Qr{b"O"\"rb"p\"SO"puW"B"\"SO"pu

W"B"\"OT"pQpE"pY"pê_O"e"W"\"O"rz{\"{E"e"{\"{\"R"{\"Í>T"-T"qZN"X"S"p{O"@¡pvð"“\"O"rzW"G"¬˜¡G"S"\Y"_"S"_"X"sf"pZN"-

@¡pZN"\"O"r{X"SçpuT"uSçE"Sçp{QV"wSQpZ@¡V"wSQ\"{SQO"T"pQpZ{\"SQ\"O"rX"{A"“\"uQV"wSQ_"pS"SQ_"zT"ø{O"T"p{QO"-

_\"E"qZO"pNpê\"p@¡NpêS"T"qZT"tN"pê\"R"pS"pz_"X"Y"p{W"R"pS"pz`u“p“p_Y"“p{“O"E"O"s:^"{Í>@¡“pzE"Sç@¡“pz`vX"\"O"rX"sX"pz _"X"_O"O"Se"_"z_T"{ð"êS"p, ‘E"O"s\"êB"êU¡“pY"f"zE"O"sZpuQpf"S"pY"@¡X"o$ @¡p\Y"z@¡ÚT"pSO"Z_P"p{Y" @¡ÚT"O"u&S"ÚT"W"tO"Y"u$’ {@¡z V"`lS"p? ‘E"O"s\"êB"ê{E"SO"pX"{N"qZY"z @¡{\"O"p S"pX", O"_X"pO@¡O"ê\Y"z dpuO"\Y"z \Y"pAY"pO"\Y"z E"’ òOY"pü{W"Y"s˜¡pu˜u¡Æ"O"s{\"êR"T"sX"P"ê_"X"P"êS"_"pP"ê\"p`uS", ‘Z_"pu\"v_":-’ ò{O" ds{O"T"ø{O"T"pü_"\"êZ_"W"p\"pOX"@¡O"Y"p {S"W"êZpS"SQT"ø\"p{`S"p, @¡J>pb"\"rb"N"X"SQ`p_"X"R"sZW"p^"N"p{Q{W": @¡pSO"X"{W"Zý"Y"SO"r \Y"ý"S"p\Y"pT"pZuN"v\" _"\"|

@¡pY"|@¡pZY"SO"r @¡p{W"S"r\" \Y"ý"S"p{W"R"p\Y"pT"pZuN"v\" ZpX"p{Q\"Ÿ{O"êO"\Y"zS" Zp\"N"p{Q\"{QOY"p{Q{`O"p{`O"-

_"pvSQY"ê“`Zr—1

27

T"ø\"w{f"{S"\"w{f"{S"^T"pQ@¡O"Y"p ‘@w¡OY"uT"øY"Ñ"z_"Z_"z{\"O"S\"S\"uQp{Q{\"üp Y"{Q`p{Qð"uO" $ @s¡\"|Æ" ªÍ>p{S" Y"ð"puX"sA"p{S"

duY"pz{_" O"[O@z¡ S" @¡Zpu{O" @¡p\Y"X"o$$’ ò{O" \"E"S"pEF>VQpP"êT"øR"pS"T"øW"s_"sâO_"z{X"O"á¡T"puT"Quð"pSO"Zp{O"ð"{Y"O"X"{`X"np ‘Y"e" V"øÏ"Z_"p_\"pQ: _\"Y"X"u\"pS"sW"tY"O"u$ \"pBB"sXW"uO"pªð"uO"s_Y"pO_"pR"S"r T"ør{O"àf"X"p $$’ ò{O" \"E"S"pç{_"@¡G"S"p‡pQS"E"O"sZuN" d\Y"T"øV"SR"uS" ‘T"ø{O"W"p{O"ð"Y"puY"e" @¡{\"O"pS"O"ê@¡”_"A": $ Z_"S"pZŒX"p_"pü @¡p\Y"zS"pJ>Y"O"s_U¡J>X"o$$ T"ø{O"W"p{O"ð"Y"puS"pX" W"tY"_"pzO"T"_"pzU¡“X"o$ O"P"p O"QS"sá¡T"pN"pzO"_Y"p{T" T"ø_"Zpu {B"ZpX"o$ O"_Y"p{T" @¡p\Y"á¡T"O\"X"S"\"üz{\"W"t^"NpX"o$ O"pªð"rz T"ø{O"W"pzT"øpTY" @¡\"Y"[SO" @¡\"rÄ"Zp:$ O"O@¡p\Y"z

S"pY"@¡puO@¡^"pêO"oG"Y"OY"pE"SçO"pZ@¡X"o$ ìW"\Y"zW"\Y"O"pX"u{O" @¡p\Y"zS"pY"@¡_"zT"Qp $

òOY"p{Q\"E"S"T"øpE"sY"pêQð"u^"@¡ÚY"pN"B"sN"\"O"rzW"B"\"O"rz`vX"\"O"rX"sQp`ZN"r@w¡OY" _O"s{O"ŸpZp {S"B"X"{S"B"tMz> O"f"f\"z T"ø@¡pð"{Y"O"s{X"EF>SO": ‘@¡p\Y"zY"ð"_"u’ òOY"püp“z@¡pqZ@¡\"E"S"T"øpX"pNY"pf"_Y" ªÍ>pªÍ>á¡T"@¡”fY"pêüð"u^"T"sà^"pP"ê- _"pR"S"O\"X"o‘@¡p\Y"p“pT"pzÆ" \"G"êY"uO"o’ ò{O" {S"^"uR"_X"wO"uZS"pY"@¡QlS"pêY"@¡C"{J>O"p_"O@¡p\Y"{\"^"Y"O\"zE"p@¡“Y"SO":

‘ìpð"rS"êX"{_@ø¡Y"p \"_O"s{S"Quêð"pu\"p&{T" O"SX"sA"X"o’ òOY"pE"pY"êQ[NL>>\"E"S"pQpð"rZpüSY"O"X"_Y" T"øV"SR"T"øpZXW"puT"Y"pu{B"O\"X"\"B"EF>SO": T"øpZr{T_"O"{S"^T"øOY"t`T"qZ_"X"p{Ê"T"øE"Y"B"X"S"u_"X"pð"p_"SO":

_\"T"øV"SR"T"øR"pS"T"ø{O"T"püpX"o‘Y": {ð"\"puS"pX"á¡T"pWY"pzY"p Qu\"r _"\"êX"Œ“p $ O"Y"pu: _"z_X"ZN"pOT"sz_"pz_"\"êO"pu G"Y"X"Œ“X"o$$’ òOY"p{Q\"E"S"pß"pX"_\"á¡T"pWY"pz_"@¡“@¡ÚY"pN"pOX"@¡X"S"s_X"ZN"X"pe"_"zT"p{QO"_"X"_O"X"Œ“z T"ZX"{ð"\"_"z\"{“O"zW"˜¡G"S"\"O_"“zW"B"\"O"rá¡T"z\"_O"s{S"{Qêð"SO": _\"_Y" {S"ZSO"ZpY"zO"QrY"pS"SO"B"sN"B"N"- X"{N"B"N"S"p_"pX"PY"êX"WY"P"êY"SO": O"QrÄ"Zr-{S"Z{O"ð"Y"T"ø_"pQ_"X"p_"p{QO"_\"W"p{^"O"@¡pO"pêPY"| T"øpP"êY"SO"_O"Q{W"X"sA"r@¡ZN"pY"pQpv{\"{ð"Íu>Í>Qu\"O"pá¡T"-O"OT"ø_"pQX"pð"z_"SO"u- {ð"\" òOY"p{Q $

÷Áu•® BP©•® ÷u塧 v¸ÁiPùÍ ÁÈ£kÁx AÁ]¯® GÚ {¹¤UQßÓÚ. Cx B\õ›¯ºPÐUS® 鮩u÷©. ¤¸®©õ •uÀ Põ´¢u ¦À Áøµ \Uv £µÂ²ÒÍx. \Uv CßÔ E»P® {ù»²Ùx. AuàÀ ÷u GÀ»õ ©õÚÁÒ GÚ é¨u \w TÖ®. G[S® }UP©Ó \Uv £µÂ²ÒÍuõÀ \Uv÷¯ E»P® GßÙQÓx. CÆÁõÖ uzÁ©ùÚzøu²® Bµõ´¢u GÀ»õ©Ô¢u B\õº¯ºPÒ xvUP •ßÁ¢xÒÍõº. AÁº G¨÷£õx® Cùn¯ØÓ Tºø© ªUP AÔÄ EÒÍÁº. ÷Áu® BP©® GßÓ £õØPhù»U Pøh¢x ÷uÁ¸»P {ù»ø¯ Enº¢x AÔ¯õu ©UPÎß EÒÍzx C¸ùÍ APØÓ éüº¯àP Á¢uÁº, E»øP¨ £øhzxU Põzx ©øÓUQÓ ‰»Põµn¨ ö£õ¸ÍõÚ éa]uõÚ¢u ÁiÂÚµõÚ P¸ùn ªUP ]ÁÛß AÁuõµ©õÚÁº, PhUP C¯»õu ¤ÓÂUPhù» ©UPÒ PhUP EuÄÁvÀ •ùÚ¢uÁº. uß vÓø© ªUP AÔøÁU öPõsk ""驯õ GßÓ ÷uÂ÷¯ ½ù»¯õÀ 64 Pù»PùÍ Â›ÁõUQzu¸£ÁÒ. ÂuÂu©õÚ E»øP¨ £øhzxU Põzx E¸©õØÔ Â¯¨¦US›¯ Põm]¨ ö£õ¸ÍõP BUQ¯ vÓø© ÁiÂÚÒ, CÁ÷Í î©ÁõÛß S©õ›¯õÚ E©õ'' GÚ Bµõ´¢uÔ¢uõº.

Põ¯ª¯ØÖÁx® ÷Pm£x®, ÂÍUSÁx® PÂuõ \Uv°ß •Ê¨ £¯öÚÚ Enº¢x ¯gáùÚ GßÓ ©øÓzx Fîzx Enµa ö\´Áuß AÁ]¯zøu

ðY"pX"rW"tO"zZ_"{dY"p $$’

28

_"pvSQY"ê“`Zr

Enº¢x, µõ©ùÚ¨ ÷£õÀ C¸¨£õ´, µõÁnùÚ¨ ÷£õßÓÀ» GÚU Põmi Põ¯zuõ÷»÷¯ ¤¸®©õÚ¢u•® AÝ£ÂUP C¯¾® GßÓ \õß÷Ùº ö\õÀ£i Ãs ö\õÀ¼ØS AµmøhUS ChªßÔ ö£õ¸Ò ö£õv¢u Põ¯©õP C¢u ìxvø¯ C¯ØÔ²ÒÍõº B\õ›¯º. ¡¼ß •uÀ _÷»õP® B]¯õP Á¢uÚa ö\¯»õP Põ¯¨ ö£õ¸ùÍ ÷|›øh¯õPU SÔ¨¤kÁuõP C¸UP»õ® GßÓ Ÿvø¯¨ ¤ß£ØÖQÙº. ""ö£¯›¾® Ái¾® ]Áß AÁº. AÁ÷Íõ GÆÁøP°¾® ©[PÍ©õÚÁÒ. CƸÁøµ {ùÚzu Eh÷Ú G[S® öÁØÔ²® ©[PÍ•®'' GßÓ \õß÷Ùº ÁõUS¨£i £µ©]ÁÝhß Cùn¢u £PÁwìÁ¹£zøuz xvUQÙº. Cøh³ÔßÔ ©[PÍ©õP {øÓÄÓ, uõß u߯àP, ÷ÁskQÙº & ]Á: \Uz¯õ Gß-Ö.

\"v{ð"Í>÷z E"u` Qu\"O"pY"p: _"@¡“pB"X"_"zT"ø{O"T"püO"Y"p {\"^N\"p{Q_"\"êQu\"O"puT"p_Y"O\"pO"o$ òÍ>O\"z E" @w¡OÃpW"r{T_"O"T"øpT"N"T"ø\"rN"{S"Zrb"N"O\"pO"o, ‘W"Y"pOe"pO"szQpO"szU¡“X"{T" E" \"pIF>p_"X"{R"@z¡ ð"ZNY"u“pu@¡pS"pz O"\" {` E"ZNpp\"u\" {S"T"sN"pv’ ò{O" \"bY"X"pN"O\"pO"o$ Qu\"O"pO\"zE" ‘_" O"{_X"ß"p@¡pð"u{®Y"X"pG"B"pX" V"`l ð"puW"X"pS"pX"sX"pz`vX"\"O"rzO"pz`pu\"pE"’ òOY"p{Qds{O"T"ø{_"«O\"pO"o, V"pÏ"pSO"ZT"tGY"O"Y"p&àN"puT"{S"^"OT"ø{O"T"püO\"p‚"$ T"ø_"pQÆ"p{W"X"O"{\"O"ZN"T"ø\"N"O"v\"uOY"\"B"SO"\Y"X"o$ ìpð"z_"S"X"pð"rqZEF>p $ ïO"O_"\"|E" ‘O"X"rÄ"ZpN"pzT"ZX"z X"`uÄ"ZX"o’ òOY"p{QdsO"uZð"u^"W"s\"S"{S"X"pêN"p{Q@¡pZNpV"øÏ"p{Q{S"QpS"_Y"pT"rð"pS"_Y" T"ZX"uÄ"Zr_"p{`OY"u{S"OY"u_"{O" G"B"{ß"X"pêN"p{Q@¡pY"ê@¡ZN"@¡X"êNY"O"p, O"QW"p\"u“pv{@¡@¡“pu@¡\"QpvQp_"rSY"zE" T"øX"pN"T"øX"pN"r@¡ZN"pP"uêS" O"@uê¡N" T"øP"X"O" ï\" T"ø{O"T"pQY"{¬:, O"P"p O"f"Ÿp×Y"pW"p_"v: _\"_\"X"{`X"nv\" _"B"pê{Q@¡O"wêO\"uS" T"øpB"{W"X"O"pS"pz `qZ`ZV"øÏ"pQrS"pX"{T" T"ZX"uÄ"Zr_"X"sT"p_"@¡O\"z O"OT"ø_"pQp{R"B"O"\"vW"\"O\"z E"pB"X"T"ø{_"«z T"ø@¡J>Y"{¬:, O"e"pTY"S"u@¡G"SX"G"pO"_"zG"pO"_"s@w¡O"G"pO"pS"pzT"øN"X"S"_O"\"S"p{Q{\"R"pS"_"pX"PY"|\Y"{O"Zu@u¡N" O"QW"p\"\"O"pzO"Q_"pX"PY"| E" {S"á¡T"Y"{¬:, O"QoŸpZp E"pOX"S"pu&{O"W"˜¡_Y" W"B"\"O"rX"{W"X"sA"Y"{¬;, ‘_"A"ør^"s_X"uZp O"uX"{Y" G"S"{S" ª{Í>: _"@¡àN"p’ ò{O" \"{Q^Y"{¬W"êB"\"OT"pQvZu\"p{\"^@w¡O"{X"{O" Qu\"O"pY"p: W"Bp\"OY"p: _"\"puêO@w¡Í>O"pR\"{S": $

BP©[PÍùÚzv¾® Ch® ö£ØÖÒÍø©¯õÀ CÁÒ Âèq •u¼¯

÷uÁµùÚÁµõ¾® ÁÈ£h¨ ö£Ö£ÁÒ Gߣx ]Ó¨¦. £¯zv¼¸¢x PõUPÄ®

¸®¤¯øuÂh AvP©õP ÁÇ[PÄ® Eß v¸ÁiP÷Í ÁÀ»øÁ (

ö\õÀ» ¸¨£uõÀ Cèhöu´Á•® Th. E£{åzvÀ TÔ¯£i ""BPõ¯zvÀ AÁº J¸ ö£sùnU Pshõº. ªPÄ® AÇPõÚÁÒ. î©ÁõÛß ©PÍõÚ Eø© AÁÒ. AÁøͨ £õºz-xU ÷Pm-hõº. (÷P-|-E-£-{-åz) Gß-£-uõ-÷»÷¯ E£-{-åz-v-¾® ÷uÁ-øu-¯õP Eø©¯õP Aøh¯õÍ® Põmh¨ö£ØÓÁÒ. öÁΨ£øh¯õPÄ® EÒÍzu;® ÁÈ£k®£i A¸÷nõ£{åz TÖQÓx. ¸®¤¯øu AÎUP •Ø£kÁ÷u A¸Ò. ¦ÁÚ©ùÚzvß £øh¨¦ •u¼¯ÁØÔß Põµn©õÚ ¤¸®©õ •u¼¯ÁºUS® D\õÚß BvPõµn®. AÁ¸hß £µ÷©_Á› Th {z¯©õP C¸¨£x, AuàÀ E»P¨ £øh¨¦ •u¼¯ ö\¯ÀPÎÀ ö\¯»õØÖQÓ vÓø©,

4) GÚa

_"pvSQY"ê“`Zr—1

29

£µ÷©aÁ› Th CÀ»õ ÂiÀ £øh¨¦ •u¼¯ÁØÔÀ AUPøµ°ßø© GßÓöuõ¸ öuõ-hº¤¸¨-£øu B\õ›¯º ÂÍUSQÙº.£øh¨¦ •u¼¯ÁØÔÀ D\Ûß Bùnø¯ ÷©Ø öPõsk ö£õÖ¨¦ ÁQUQÓ ¤¸®©õv¯º £µ÷©aÁ›ø¯ u® ö\¯À {øÓÄÓ ÁÈ£kQÙºPÒ. (_ 24) £µ÷©aÁ›ø¯ ÁÈ£kÁuØS® •ß¤ÓÂPÎÀ AÍÁØÓ ¦s¯® ö\´-¯õ-u-Áº ÁÈ£õmiÀ ÁÈöu›¯õ©À vshõkÁº. ]Ó¢u £UuàÚ uÚUS ÷u塧 P¸ùn ux®¦QÓ PøhUPs £õºøÁ G¨÷£õx® Esk ( 51) GßÓ |®¤UøP CÁØøÓ •uÀ _÷»õPzv÷»÷¯ öÁΨ£kzxQÙº.

ìe"pQpv‘{\"üp_"sds{O"àO@w¡Í>p àQøv@¡pQ{ðpS"r dsO"pv$ O"e" T"ú"pb"Zr O"_Y"pz{ðp\" òOY"b"ZŸY"X"o$$’ òOY"p{QT"sZpNp\"E"S"pQðpu^"{\"ðpu^"ðpVQ{\"{ðpÍ>_Y", ‘{ðp\": ðpt“r X"`uÄ"Z:’, ‘Ä":duY"_"z{ðp\"zW"çX"o’, ‘{ðp\" ï@¡puRY"uY": {ðp\"z@¡Z:’, ‘ìO"puX"pub"p{P"ê{W": _"\"vê: {ðp\" ï\" {ðp\"z@¡Z: $ RY"uY": _"\"|T"qZOY"GY" {ðp\"pQSY"f"s Qv\"O"X"o$$’ òOY"p{Q@¡puðpds{O"_X"wOY"p{QT"ø{_"«Qu\"O"p@¡ÚY"pNp_"X"{W"R"p{Y"S"pu&S"SO"@¡ÚY"pNpBpsNp\"E"S"_Y", ‘{ðp\"u{O" X"Œ“zS"pX" Y"_Y" \"p{E" T"ø\"O"êO"u$ W"_X"rW"\"[SO" ZpG"uSç X"`pT"pO"@¡@¡puJ>Y": $$’ ò{O" \"E"S"pO"o ì{W"\"QS"X"pe"uNpv\" _"X"_O"QlqZO"{\"QpZ@¡_Y" {ðp\"ðpVQ_Y", O"P"pE" ðpz _"sA"z O"S"sO"u, ‘î¡^X"pNp:

_"sA"A"uQdr{S"\"pêNp{S"R"Y": @ø¡X"pO"o’ ‘ðppu\"ÚX"r@u¡ {ðp\"u@t¡X"uê’ òOY"p{QEF>SQ:ðpp_"S"@¡puðpT"ø{_"«u:, _"X"Bpø_"pvAY"T"øQpS"T"øAY"pO"_Y" “bX"rV"rG"_Y" T"øV"SR"T"øR"pS"p{W"R"uY"W"Bp\"O"rT"ø@¡pðp@¡^"puL>ðppb"Zr- X"Se"p“z@¡pZ@¡X"“pV"rG"T"øR"pS"_Y" _X"ZNpX"pe"p{W"X"O"u^J>T"øQpO"s: T"øP"X"pu^X"Np: O"P"p _"sR"pV"rG"O\"uS" V"`l@w¡O"uÍ>\"Y"êR"sY"êO"Y"p&{O"@w¡T"p“\"p“{\"“puE"S"ðpv“W"tT"p“V"p“p“r“p{\"“p_"uS" @¡p{“Qp_"uS" @¡{\"@s¡“{ðpZpuX"qNpS"p Züs\"zðp@¡p\Y"X"sA"u‘\"pBpP"pê{\"\"’ ò{O" Çpu@u¡ T"øP"X"puT"pf"O"Y"p, O"P"p W"t\"p{Q_"te"u‘W"t\"pQrS"pz \"@¡pZpu&Y"zX"Œ“pP"ê: T"øY"sGY"O"u’ òOY"{W"R"pY" ‘X"pŒ{“@¡pE"pY"puêX"Œ“pP"|X"RY"O"pu\"@¡pZzT"øY"sDo>˜u¡’ òOY"püsÒ\"p W"Bp\"{¬W"pê^Y"@w¡{¬W"pê{^"O"X"Œ“pP"êO\"_Y" \"@¡pZ_Y" E" T"p{Np{S"\"Qo{ŸO"rY"O"Y"p {S"QuêðppO"o. O"P"p ‘T"ø@w¡OY"p Y"BpNppu{S"OY"zdr@¡Z: @¡PY"O"uV"sR"v: $ @¡ZpuOY"P"pêS"p{Q“C"sY"êBpNppu\"pqZQv\"O": $$’ ‘Y"pu\"pY"pê{Q“C"sR"êw{O"X"o’ òOY"p{Q\"E"S"vZX"wO"X"Y"O\"uS"p{A"“X"S"puZP"_"zR"pS"_"X"P"êO"Y"p ‘Y"p{X"S"r\"uSQlS"p X"s˜¡p S"pZr\" ZX"Npz{\"S"p $ “bX"rqZ\" h¡O"uOY"pBppß" \"pNpr W"p{O" S"rZ_"p $$’ ò{O" \"E"S"p{Ÿ^N\"p{Q_"\"êQu\"O"pOX"@¡S"\"Z_"p“z@¡pZX"o‘@w¡O\"p @¡p\Y"X"\"pT" {\"Ä"X"{`O"pz @¡”{f"|@¡{\"BpøpX"Npr: dr`^"ê: {dY"X"¬sO"pz `qZ`Zpu“pu@u¡&G"êsS"bX"pW"sG": $ X"wOY"pu®p_"X"T"pE"@¡pZ X"“Y"bX"pX"NL>“pA"NL>“_O"[O@z¡{E"ß" {\"“pu×Y"O"uS" {@¡“ Y"O@¡p\Y"pO_"X"sSX"r“{O" $$’ òOY"p{QS"p&{O"T"øðp_O"O"Y"p&ðpu^"@¡\"rÄ"ZpªO"z \Y"ý"S"p\"wfY"v\" R"X"pêR"X"êT"ø\"O"êS"p{S"\"O"êS"p_"pR"ZNp@¡pZNpz @¡p\Y"T"øV"SR"X"u\" _"\"ê{S"V"SR"S"p{O"ðp{Y"O"zX"S\"pS"uS"p{Q@¡{\"S"p W"Bp\"O"p \"ÚX"r@¡G"SX"S"p X"`OY"p{Q@¡p\Y"@¡\"{Y"O"w- _"sE"qZO"U¡“uZpX"pY"Npp{W"R"uY"uT"øV"SR"u‘O"T": _\"pRY"pY"{S"ZO"X"o’ ò{O" T"øP"X"pªO"_Y"p{O"_"pvXY"_Y" Y"BpNp_Y" E"puT"pQpS"pQuO"OT"øV"SR"pRY"pT"@¡T"pK>@¡pS"pz_"X"_O"_"X"r{`O"p\"{Ê"W"êBp\"O"rT"ø_"pQp{ß"ZSO"ZpY"zW"\"O"r{O" _"t{E"O"X"o$

""PØP ÷Ási¯ ¡ÀPÎÀ ÷Áu® ]Ó¢ux. Av¾® ¸zµ ¤µaÚ®. Av¾® |k¾ÒÍ"]Á' GßÓ C¸ GÊzxUPЮ ]Ó¢uøÁ GÚ¨¦µõn® TÖ®. ""•Uv

30

_"pvSQY"ê“`Zr

ö£Ó ¸®¦Á¸USa ]Á÷Ú ©[PͩΨ£Áº. ©ØÓuùÚzøu²® ¦ÓUPozx ]Á÷Ú v¯õÛUPz uUPÁº.'' ]Á GßÓ ©[PÍ©õÚ |õ©zøu Ea\›¨£ÁÝUS ÷Põi £õ£[PЮ »S®. GßÓ£i ]Á GÚa ö\õÀÁ÷u ÷£õx® GßÙQÓx. "\'GßÓ GÊz÷u ©[PÍ® GßÖ ö£õ¸Ò öPõshx. Á® Gߣx A®¸u¥á®. PõÎuõéß µSÁ®\zøu "ÁõPºzuõÂÁ' GÚz öuõh[SQÙº. £õè¯ö©Êv¯ £ugá¼²® "Á' Gߣx ©[PÍzøu÷¯ SÔ¨¤k® Gߣõº.

¯Pn® GßÓ »S& S¸& S¸ GÊzx öPõsh GÊzuø©¨¦hß öuõh[SÁx® (], Áa, \U) ©[PÍ©õÚ÷u. ÁõÀ«Q µõ©õ¯nzøu C¢u ¯Pnzxh÷Ú (u -& £ì & Áõ) öuõh[SQÙº. CÆÁõÖ ]Á GÚ ©[PÍa ö\õÀ¾hß ©[PÍ©õÚ ¯Pn Aø©¨¦hß öuõh[SQÓ C¢u ìxv CuùÚU PØ£Á¸US® Pؤ¨£Á¸US® ¸®¤¯uùÚzøu²® uµÁÀ»öuÚz öuÎÁõQÓx.

\"NpêBpNppüðpu^"Qm^"Np{S"T"sNpY"puQuê\"O"pX"Œ“p{W"R"pS"Y"pu: @w¡O_S"pW"rÍ>T"øQpS"T"ø\"rNpO"p {@¡Y"O"r \"˜¡\Y"p? S" {` _"X"t“C"pO"zC"pO"s@¡p{ß"`OY"p{O"qZ˜¡G"S"p\"S"@¡X"êK>_Y" T"øW"pu_O"O_"z_X"ZNpX"pe"uNpv\" QlG"êS"T"“pY"S"uG"pO"u O"_Y"p{dO"_"ƒ"S"T"qZT"p“S"QpbY"X"QoW"sO"zט¡\Y"X"o$ Y"Qp`l: ‘X"Œ“pP"pê{W"R"pS"uE" Qu\"S"pX"pŠ>S"u&{T" \"p $ BpNppuS" Qm^Y"pu\"NpêÆ" Qu\"O"p{R"{Î>O"pðX"\"O"o$$’ ‘W"çp{Q\"pE"@z¡ Y"¬\"{O" T"Qz Y"‚" Qu\"O"p\"p{E" $ O"Q{S"SüX"p`lZpY"pê: @¡p\Y"pQpv\"NpêO"pu&{T" BpNpO"pu&{T" $$’ ò{O" $ ìp`lÆ" W"p^Yp@¡pZp: ‘{_"«uðpVQpP"ê_"zV"SR"u, òOY"e" {_"«T"Q\Y"pAY"pS"p\"_"Zu- ‘X"pŒ{“@¡ ìpE"pY"puuêX"Œ“pP"|{_"«ðpVQX"p{QO": T"øY"sDo>˜u¡ X"Œ“pQr{S" X"Œ“X"RY"p{S" X"Œ“pSO"p{S" ðpp®p{Np T"øP"SO"u\"rZT"sà^"pNY"pY"s^X"OT"sà^"p{Np E"pRY"uO"pZÄ" {_"«pP"pêY"P"p _Y"s;’ ò{O" $ T"ø_"pQ@w¡O"pu&TY"p`l: ‘ìpQpvX"Œ“pP"uêðpVQuT"øY"puGY"udrðpVQT"øY"puBppu&RY"uO"wwNppz“bX"r_"pvW"pBY"p{Q W"tY"p{QOY"u\"X"P"êX"o’ ò{O" $ {ðp\"ðpVQpu&Y"X"{T" {_"«÷p{QX"Œ“ðpVQu^"s“b"NpQr{T"@¡pY"pzT"qZBp{NpO"puçÍ>\Y": $

GÊzv¾® ö\õÀ»ø©¨¤¾® EÒÍ SøÓPÍùÚzøu²® }UPÁÀ»Áº ]Áß. ]Á GßÓ AÁµx ö£¯¸® Aa]Ó¨¦ÒÍx. ÷Pk Âùͨ£Áøµ ÷Á¸hß APØÔ, ©ØÓÁøµU Põ¨£vÀ •ùÚ¢u ¤µ¦øÁ {ùÚzux÷© ÷PkÂùͨ£Áß Ki ©øÓÁõß. Asi¯ |À÷»õøµU Põ¨£vÀ Á¼ø©ø¯ ©mk® ¯UPzuUP •øÓ°À TÓ÷Ásk®. ""©[PÍ©õÚ PhÄÎß |õ©zøuU TÓ Á¢u G¢ua ö\õÀ¾® Pn•® ©[PÍ©õÚ÷u. öu´Á® Em¦S¢u ]ù» GzuøP¯uõ°Ý® ÁÈ£hzuS¢u÷u Gߣº. öu´ÁzøuU SÔ¨¤kQÓ G¢ua ö\õÀ¾® ©[PÍ©õÚ÷u. £õè¯ PõµµõÚ £ugá¼ ¡¼ß öuõhUPzv¾® |k¾® •i¾® ©[PÍ Áõ\P©õÚ ö\õÀ»ø©¨¦PÒ öPõsh \õìvµ[PÒ GUPõ»zv¾® ¦PÌö£ÖQßÓÚ. A¢¡ù»U PØ£Á¸® vÓø©²hß }sh B²Ðhß {ùÚzuøua ö\´x •i¨£ÁµõP ÂÍ[SÁº GßQÙº. ¤µéõu ¡»õ]›¯¸®'' ¡¼ß öuõhUPzvÀ "ÿ' GßÓ ©[PÍa ö\õÀ»ø©¨¦ »ôªø¯²® öéÍ£õU¯zøu²® AÎUP ÁÀ»x Gߣõº. ""C¢u "]Á' GßÓ

_"pvSQY"ê“`Zr—1

31

ö\õÀ¾® öuõh[Q¯ ö\¯À {øÓÄ, ©[PÍ® GßÓ ö£õ¸Ò öPõshx'' GÚ »ñn w¤øP SÔ¨¤kQÓx.

S" E" Çpu@¡ðpO"{S"V"«_Y" BpøSP"_Y"p@¡p\Y"á¡T"O\"pO@¡p\Y"pQpv@¡O"ê\Y"uY"z\"NpêBpNpp{QX"rX"pz_"p S"pe"puT"Y"sGY"O" ò{O" \"pEY"X"o$ ‘\Y"Œ÷T"øR"pS"X"sf"X"z@¡p\Y"X"o,’ ‘ìQpu^"pv_"BpNppv_"p“z@¡pZpvðpVQpP"pvê@¡p\Y"X"o,’ ðppNppu„rM>{X"\" G\"“©÷s{O" T"QzV"SR"pu&R"êS"pZrÄ"ZÇpC"p“ûS"G"p{û@¡pu{Q{\" “O"pu{¬ß"u\" E"pP"puêÿ{O": $ {@¡z{E"‚"t{NpêO"E"Sç- X"NL>“Bp“OT"rY"t^"âüpuZ_"_O"[O@z¡{E"O@¡{\"@¡X"êX"X"êS" T"sS"\"pê[BL>[NL>X"pL>XV"Z: $$ òOY"p{Q@¡p\Y"“b"Np- “{b"O"O\"uS"p_Y"p{T" ZpX"pY"NppQuqZ\" @¡p\Y"ðpVQW"pG"S"O\"puT"T"f"u:, \Y"Œ÷T"øR"pS"O"Y"puf"X"@¡p\Y"pu[˜¡Y"puBY"- O"p\"BpO"uÄ" $ S" {` _"Bpê{S"V"SR"S"pW"p\"pu&@¡p\Y"O"pT"øY"puG"@¡:, ì_"Bpê{S"V"SR"S"z_"tY"êðpO"@¡p{Q@¡X"{T" @¡p\Y"X"u\"’ ò{O" {\"üpS"pP"pu{˜¡\Y"pC"pO"pT"f"u:, _"tY"êðpO"@¡@¡O"sêX"êY"tZ@¡\"u: @¡p\Y"@¡O"wê^"sdr`^"pê{Q^"s‘@¡p\Y"zY"ðp_"u-’ òOY"p{QÇpu@¡O"pOT"Y"ê{\"\"ZNppP"puêT"pf"u^"sT"qZBpNpS"p{\"R"pY"@¡@¡p\Y"T"ø@¡pðp@¡pZpu{˜¡{\"ZpuR"pT"f"uÄ" $ \"_O"sO"_O\"e"pS"SQ“`Zr _"pvSQY"ê“`Zr{O" \Y"\"`pZuNp, ïO"OT"øV"SR"\Y"pAY"pe"p “bX"rR"ZuNp O"e" ‘ì`: _"tO"u _"\Y"X"o-’ òOY"p{QÇpu@u¡^"tf"X"z @¡p\Y"{X"{O" @¡P"S"uS", ìT"ZuNp \Y"pAY"pe"p ZpX"@¡{\"S"puSX"r“S"p{Q- T"qZEF>uQW"uQpu˜Y"p E"uQz X"uC"_"zQuðp\"O@¡p\Y"z W"{\"O"sX"`êOY"u\" $ {@¡z E"p_Y" @¡p\Y"á¡T"O"p ‘@¡\"rS"pz _"zQW"ê_O"V"@¡X"@¡ZSQv@¡Z{_"@¡X"o’ ‘{ðp\"uówŒZpçpê’ òOY"p{QS"p Qu\Y"p S"\"Z_"pOX"@¡@¡p\Y"T"øV"SC"p@¡NpêS"pvO_"s×Y"z \"NpêY"O"pz‘ðpZGGY"puOÃp -’ òOY"p{QÇpu@¡e"Y"uNp W"Bp\"OY"S"sBpø`pO@¡p\Y"@¡O"wêO\"z@¡P"Y"O"pX"o‘QY"p\"OY"p Qf"z ç{\"L>{ðpðpsZp_\"pü O"\" Y"O@¡\"rS"pzT"øpvM>pS"pX"G"{S" @¡X"S"rY": @¡\"{Y"O"p’ ò{O" \"{Q^Y"O"pX"pE"pY"pêNppz_"zX"O"v\"u{O" {Q@¡o$ S"S"sT"øV"SR"T"øR"pS"U¡“W"pG"puS"pY"@¡_Y"pe"pS"{R"@w¡O"O\"pß"uQz@¡p\Y"{X"OY"\"_"rY"O" ò{O" \"˜sz¡ S" Y"s˜¡X"o, _"@¡“G"BpO@¡pZNpW"tO"pY"p `qZ`Zp{Q_"\"êQu\"O"puT"p{_"O"pY"p W"Bp\"OY"p ï\"pe" S"p{Y"@¡pO\"uS"p{W"X"O"O\"pO"o$ S" E" “pu@u¡ ®rS"pY"@¡@¡p\Y"pS"sT"“[VR":, ZpX"pY"Np_Y"v\"puT"“VR"O\"pO"o$ ZpX"pY"Npu{` ‘@¡p\Y"zZpX"pY"Npz@w¡OÃz _"rO"pY"pÆ"{ZO"zX"`O"o’ ò{O" \"QO"puX"sS"u: _"rO"pY"p ï\" S"p{Y"@¡pO\"uS"p{W"X"O"O\"pO"o$ ìp`lÆ" O"Ÿ÷pAY"pO"pZ:

‘_"rO"pY"Æ"qZO"{X"OY"S"uS" O"_Y"p: T"øV"SR"S"p{Y"@¡pO\"z_"t{E"O"X"o; O"uS" T"øV"SR"_Y" “bX"rT"øpR"pSY"züpu{O"O"X"o$ O"_Y"pu\"puT"T"pQ@z¡ ZpX"pY"Np{X"{O" @w¡OÃ_Y" _"rO"pY"pÆ"qZO"O\"u&{T" ZpX"pY"Np\Y"T"QuðppuZpX"E"qZO"_Y" O"QlT"Y"s˜¡O\"c"pT"S"pP"ê:’ ò{O" $$

¡Ö _÷»õP[PÒ öPõsh C¢u ]Ö¡¾USU Põ¯zxUSÒÍ {¯©[PÒ AÁ]¯©õ? SøÓ°ßÔ ]Ó¨¦® A»[Põµ[PЮ AÇS® öPõsh ö\õÀ¾®

ö£õ¸Ð® Põ¯©õP»õ®. £hõ÷hõ£® ªUP ö\õÀ»ø©¨¦ CßÔ, \õùn¤izux ÷£õßÖ ¤]ÔßÔ ö\õÀ¾® ö£õ¸Ð® Cùn¢x A•u¨ ö£¸UøP Jzux Põ¯®. ©³µP塧 `›¯ \uP® ÷£õßÖ £» AzuøP¯øÁ. ""Aí:

éü÷uéƯ® ( \µää÷¯õzì|õ (

A¸Î¯ £õÀ £¸Q¯ ]_ ]Ó¢u P¯õÚx (

15)

48) PÃ|õ® é¢uº¨£ & (

75)

51)

•u¼¯øÁ ]Ó¢u Põ¯ »m\n[PÒ öPõshøÁ. ÷uÂ

50)

]÷Á a¸[Põµõºzµõ (

GÚ B\õº¯º SÔ¨¤kQÙº.

32

_"pvSQY"ê“`Zr

C¢u ìxv¯õQ¯ Põ¯zvØS |õ°øP Esk. (|õ¯Pß CÀù») E»PùÚzvß ‰»Põµn•® •®‰ºzvPÒ •u»õÚ AùÚzx ÷uÁºPÍõÀ ÁÈ£h¨ ö£ØÓÁÍõÚ £PÁv÷¯ |õ¯Q. µõ©õ¯n÷© ëøu°ß ö£¸® Áµ»õÖ GÚ ÁõÀ«Q ëøu÷¯ |õ¯Q GßQÙº. µõ©\›uzvØ÷P ëøuuõß |õ¯Q. C[S® AÆÁõ÷Ó ÷u uõß |õ-¯-Q.

ìe" W"Bp\"{O"T"QzQu\"O"p_"zX"sA"r@¡ZNppP"êX"RY"p`O"ê\Y"{X"{O" “bX"rR"Z: $ O"Q_"pZX"o, ìpE"pY"êT"øV"SR"z \Y"pAY"pO"sX"süý"O": T"øP"X"O" ï\" O"e" Qpu^"pu¯pJ>S"á¡T"_Y"p{O"G"C"SY"_Y"pdsO"T"QpS"s_"zR"pS"“b"Np_Y"pRY"p`pZ_Y" @¡ÚT"S"pS"`êO\"pO"o, {ðp\": ðpÒY"uOY"p{Q\"p×Y"_Y" _"zV"s«÷T"ub"pz{\"S"v\" T"qZT"tNpêO"Y"p&T"qZT"tNpêO"p\"_P"p- “VR"p\"@¡pðp_Y"pRY"p`pZ_Y" T"ø\"uðppW"p\"p‚" $

S" E" ‘_" E" Y"e" É¡{E"Q\"{_P"O"_Y"pTY"{\"à«:, ò{O" ðpp®Qr{T"@¡pY"pX"s˜¡O\"pŸ÷T"uO"\"p×Y"- dsO"T"QpS"Y"S"á¡T"_Y" O"_Y" T"ø\"uðp: _"zW"\"OY"u\", Y"P"p {\"Ä"{G"Ÿp×Y"uU¡“_"zV"SR"p{\"R"pO"qZ GY"pu{O"Í>puX"\"p×Y"- dsO"_\"Bpê@¡pX"T"QpRY"p`pZ_O"Ÿ{Q{O" \"pEY"X"o, ì_Y"v\" T"øP"X"Çpu@¡O\"uS" Qu\"r_"zV"s«÷SO"\"O"pz T"t\"êO"ZÇpu@¡pSO"ZpNppX"W"p\"pf"QS"\"@¡pðppO"o, O"O@¡ÚT"S"pT"øY"puG"@¡pW"p\"p‚" $ S" E" _"zX"sA"r@¡ZNpX"u\" O"OT"øY"puG"S"X"o, O"_Y" E"pS"sT"Y"s˜¡O\"{X"{O" \"bY"X"pNpO\"pO"o, _"zV"puR"S"T"øR"pS"_Y" Y"s^X"EF>VQ_Y"pe" T"øY"puBppW"p\"uS" O"O@¡ÚT"S"pS"\"@¡pðpp‚" $ S" E"puf"Z\"p×Y"uO"OT"øY"puBppu&_O"r{O" \"pEY"X"o, T"t\"ê\"p×Y"u_"zV"puR"S"X"T"`pY"pSY"e" O"O@¡ÚT"S"u \"p×Y"Y"puZ_"pzBpOY"T"øO"rO"u: $ S" E" Y"P"p ‘ìP"pO"puR"X"ê{G"c"p_"p,’ ‘ìP"pO"puV"øÏ"{G"c"p_"p’ òOY"pQpv T"øpP"{X"@¡_"te"pSO"ZpW"p\"u&TY"dsO"T"QpS"s_"zR"pS"á¡T"@¡O"ê\Y"T"QpRY"p`pZpuW"p^Y"@¡pZp{Q{W"ZŒr@w¡O":, O"ŸQe"p{T" W"{\"^Y"O"r{O" \"pEY"X"o, _"te"pNppzdsOY"S"sBpw`rO"SY"pY"á¡T"O\"uS" O"e" O"\Y"T"øOY"pSO"pRY"Y"S"d\"Np{\"{R"BpW"ê_P"_Y"v\" @¡O"ê\Y"T"Q_Y" O"Y"puZv@¡pPY"pê\"BpX"pY"pRY"p`pZpu&Œr@¡wO": $

O"Ql˜z¡ {\"\"ZNppE"pY"êv: ‘X"t“X"t{“S"pu: _"X"pS"pP"ê@¡O\"pY" @¡O"ê\Y"T"QX"RY"p`O"ê\Y"X"o’ ò{O" $ ìSY"e"pTY"ss˜¡X"o ‘‘ìRY"Y"S"d\"Np{\"{R"_"X"pS"pP"ê@¡O\"pY" @¡O"ê\Y"{X"{O" T"QX"RY"p`O"ê\Y"X"o; ìRY"pâO"zE" W"p^Y"@w¡O"p ‘R"X"ê{G"c"p_"p @¡O"ê\Y"p, V"øÏ"{G"c"p_"p @¡O"ê\Y"p’ ò{O"$ O"P"p E" R"X"êV"øÏ"Nppuc"pêS"pY" {\"E"pZ: @¡O"ê\Y" ò{O" _"te"Y"pu: dpvO"pP"ê:

_"zT"üO"u’’ ò{O" $ T"ø@w¡O"uE" W"Bp\"{O"T"QpRY"p`pZX"t“\"E"S"pSO"ZpS"sT"“XW"pO"o$ S" E" ‘T"Zpu&{T" ðp{˜¡Z{`O":

ðp˜¡: @¡O"s|S" {@¡ú"S" $ ðp˜¡: _Y"pOT"ZX"uðpp{S" ðpÒY"p Y"s˜¡puW"\"uuü{Q $$ ’ ò{O" E"O"s: ðpO"rY"\"E"S"- _Y"v\"vO"EØ“pu@¡T"øNpY"S"X"t“O\"uS"pe"OY"X"`uðpp{S"T"QpT"ZT"Y"pêY"W"Bp\"{O"T"QpRY"p`ZNpz _"pR\"u\"u{O" \"pEY"X"o, ‘_"OY"c"S"X"Y"r _"pb"pOT"ZV"øÏ"_\"á¡{T"Npr $ V"øÏ"{\"^NpsX"`pQu\"p ì_Y"p: T"se"p \"ZpS"S"u$ E"O"sP"puê&`zX"`uðpp{S" _"sO"_O"_Y"p X"`uÄ"qZ $ O"_Y"p: T"{O"V"øêÏ"á¡T"r _\"Y"z_"pb"pO_"Qp{ðp\": $ _"v\" _"pb"ƒ"Bp«pe"r _"v\" {\"Ä"uÄ"ZuÄ"Zr $$’ ò{O" Q{b"NppX"t{O"ê_"z{`O"pu˜u¡: _\"G"pY"pz X"`uÄ"Zrz T"ø{O" _\"{T"O"w{ðp\"_"pX"PY"êT"ø@¡J>S"p X"`uðppS"uS"; O"e" T"pZpubY"pu{˜¡á¡T"O\"uS"pe" O"SX"t“O"p@¡ÚT"S"uT"pZpubY"pu{˜¡T"ø_"ý"S"pO"o$

_"pvSQY"ê“`Zr—1

33

S" E"uÍ>pT"{f":, ðp{˜¡W"Bp\"OY"W"uQV"puR"@¡Y"s^X"EF>VQC"{J>O"puf"Z_"zQW"ê{\"ZpuR"pT"f"u: $ O"_X"pß"pRY"p`pZ- @¡ÚT"S"p Y"s˜¡p $ S"S"sE" ‘íT"Y"êRY"R"_": _"pX"rTY"u, òOY"S"sðpp_"S"pQ{R" _"X"rT"pQp{¢Y"O" ò{O" \Y"sOT"fY"p&RY"p`pZ- ðpVQpu&e" _"X"rT"dsO"T"QpS"s_"zR"pS"“b"NppS"s^"ŒpP"puê&[_O\"{O" \"pEY"X"o, ‘_"z{S"R"p\"S"s^"Œ: _Y"pQRY"pâ{O"Z- _"z{S"R"pv’ ò{O" \"uQW"p^Y"@¡pZpu˜¡O"¬uQ\Y"\"`pZpuEF>>uQpŒr@¡pZu&{T" T"t\"êO"ZÇpu@¡pSO"ZpNppX"W"p\"pO"o, íf"ZÇpu@¡u^"s W"Bp\"O"r\"pE"@¡_"zV"s«÷SO"pW"p\"pO"o, W"p\"u\"puf"ZdsO"pS"pz T"t\"êe"pS"s^"ý"S"_Y" ðpp®@¡pZp_"zX"O"O\"pO"o, O"pªðppP"ê_Y"pS"s^"ŒT"QpP"rêW"p\"pS"`êO\"p‚" O"O@¡ÚT"S"pS"pv{E"OY"pO"o$ ìO" ï\" \Y"p@¡ZNppQpv‘ íT"Quðpu&G"S"sS"p{_"@¡ òO"o’, `“SOY"X"o’ òOY"pQpvT"t\"ê_"te"puT"pf"pS"pX"u\" T"QpS"pX"S"s^"ŒpuS"puf"ZdsO"pS"p{X"OY"“X"{O"T"ø_"ŒuS" $$

»ô«uµº u©x Eøµ°À £u÷¯õáùÚ°À £PÁv! GßÓ ÂÎa ö\õÀù»a ÷\ºzxÒÍõº. Ax éõµ©ØÓx. ÂÎaö\õÀ CßÔ÷¯ ö£õ¸¢u¨ ö£õ¸Ò TÓ C¯¾®. Eøµ GÊu Á¢uÁº B\õ›¯›ß éüUv°À •u¼÷»÷¯ SøÓPõs£x éõµ©ØÓ÷u. ÂÎa ö\õÀ»õÀ ÷|º•P©õUSÁx AÁ]¯©À». CuØS¨£». \õßÖPÒ Esk. uònõ ‰ºzv é®îøu°¾® CzuøP¯ {¹£n[PÐsk AuàÀ £PÁv! GßÓ Â-Îa-ö\õÀ ÷\º¨-£x AÁ-]-¯-ªÀù». (Â-›-ÁõP ‰»z--v-¾ÒÍ ÂÍU-P® ÁõuzvÓùÚU PõmkQÓx. ìxv ÂÍUPzvØS AøÁ £¯ß£hõöuÚa _¸UP® ©mk® uµ¨£mkÒÍx. ¤ßÚ¸® C¢u ìxv \®£¢u¨£hõu Áõu ÂÁõu ÂÍUP® uºUP¨£mkÒÍx.)

Y"f"t˜z¡ ZpX"@¡{\"S"p - ‘‘ìe" Çpu@u¡ W"Bp\"OY"p: _"zV"s{«T"QzS"p[_O", ìO"pu&RY"p`O"ê\Y"{X"{O" Y"u@¡u{E"Qp`l_O"u W"øpSO"p:, ‘`qZ’, ò{O" T"Q_Y" _"zV"s{«á¡T"uNp \"O"êX"pS"O\"pO"o$‘`qZS"pê@¡{T"“u{e"^"s, ò{O" \"E"S"pO@¡{T"“\"p{E"S"pu `qZðpVQ_Y" W"uü{“ŒO\"pO"o; O"O"Æ" ‘@w¡{Q@¡pZpQ{˜¡S"puD>r^\"˜¡\Y":’ ò{O" D>r{^" @w¡O"u‘`Zr, ò{O" QrC"pêSO"pu BppvZrðpVQ_"X"pS"pP"ê: $ O"_Y" _"zV"s«pvBppvZr{O"\"«u`Zr{O" W"\"{O", ò{O" $’’ O"QTY"E"pàO"ZX"o, `ZrðpVQ_Y" W"Bp\"O"r\"pE"@¡O\"pW"p\"pO"o, O"ŸpEY"O"p@¡ÚT"S"u&T"øY"s˜¡Qpu^"pT"fY"p T"Zpu˜¡X"RY"p`pZQpu^"zT"qZ`O"sêX"süO"_Y"pOX"S"pu \Y"\"{`O"T"QpS\"Y"á¡T"Qpu^"pT"pO"p‚" $ S" E"p@¡pDo>b"pY"p: _"z{S"R"pS"p¨“rY"_O\"pO"o, ‘Y"_Y" Y"uS"pP"ê_"zV"SR"pu QmZ_P"uS"p{T" O"uS" _": $ ìP"êO"pu&TY"_"X"P"pêS"pX"pS"SO"Y"êX"@¡pZNpX"o$$’ ‘ìP"êO"pu&TY"_"X"P"pêS"pX"pS"SO"Y"uê&{T" _"zV"SR":’ ò{O" X"rX"pz_"p\"p{f"ê@¡_"te"pWY"pzS" \Y"\"{`O"T"QpS\"Y"S"zQpu^" ò{O" \"pEY"X"o, ìp“z@¡pqZ@v¡_O"QS"WY"sT"- BpX"pO"o$ S" E" O"e"v\" _"zV"s«÷SO"O\"uS"pS\"rY"O"p{X"{O" \"pEY"X"o, \"p×Y"Y"puZ_"pzBpOY"T"øO"rO"u:$

Y"‚"pu˜z¡ ‘‘{e"T"sZ_"sSQZrX"`pW"™>pqZ@¡pY"p: ‘V"p“p@ê¡X"NL>“pW"p_"pX"o’ òOY"p{QRY"pS"u^"s@¡{T"“\"Npê_Y" T"ø{_"«O\"p«qZðpVQT"øY"puBp’’ ò{O", O"QTY"c"pS"{\"“{_"O"X"o, ‘T"“pðpT"s^T"_"z@¡pðppzG"T"pT"s^T"_"X"T"øW"pX"o$ íü¬pS"s_"X"T"øAY"pzT"èZpBp_"X"üs{O"X"o$$ Qu\"rX"pZ˜¡_"\"pêŒrX"o’ òOY"p{QS"p X"Se"{E"SO"pX"NY"p{Q^"sQu\Y"p Z˜¡\"Npê\"f"pT"ø{_"«u:, ‘@¡\"rSçNppzE"uO":@¡X"“\"S"V"p“pO"T"à{E"zW"G"SO"uY"u_"SO": @¡{O"{E"QàNppX"u\" W"\"O"rX"o$ ‘{Q\"z_"\"pêX"s\"rêX"à{NpX"{S"X"Ð"pz_X"Z{O" Y":,’ ‘T"p\"@¡pVR"pv{S"X"Ð"zY"pu{Q\"zW"t{X"z{\"{E"SO"Y"uO"o,’ ìS"püSO"p

34

_"pvSQY"ê“`Zr

ðpzW"puG"êY"{O" @¡àNpp @¡p{E"QàNpp,’ ‘T"ø@w¡OY"p Z˜¡pY"p_O"\" _"sQ{O" QSO"EF>QàE"u:’ òOY"p{QÇpu@¡u^"s W"Bp\"O"r_\"á¡T"z \"NpêY"O"pX"pE"pY"pêNppz Qu\Y"p: @¡{T"“á¡T"O"pS"Œr@¡pZpO"o$ ‘Y"p{S" _"pvXY"p{S" ðppuNpp{S" ówŒpZZ_"W"p{ý" E" $ O"pSY"zV"pðp{˜¡T"pO"uS" _"zT"ß"pS"r{O" {S"Æ"Y": $$’ òOY"pBpX"\"E"S"X"t“@¡ - ‘T"ø\"p“u^"sT"èZpBpu^"s @s¡Do>@s¡X"u^"sV"p“p{QOY"u^"sO"{J>O_"s\"{¢{ðpA"p_"s’ òOY"p{QS"p Qu\Y"pàNY"T"ø{O"U¡“S\"NpêS"pá¡T" - ‘T"ø@w¡OY"p Z˜¡pY"p:, òqO" Çpu@¡”Y"_\"pu{˜¡{\"ZpuR"pT"f"uÆ" $ Y"‚"pu˜z¡ @¡{T"“@¡{T"ðpT"pJ>“Z˜¡pQrS"pzT"øp{Y"@¡O\"pQv×Y"X"u\"u{O", O"Q{T" R"r\"Bpuê\"NpêW"uQzT"qZBpNpY"O"pu&X"Z{_"z`_Y"p_"zX"O"O\"p{‚"SOY"X"u\" $

S" E" @¡{T"“\"NpuêZ˜¡\"Npê_Y"p{T" T"ø{O"W"pS"p„b"NpY"p&_Y" O"ŸpE"@¡O\"z W"{\"^Y"O"r{O" \"pEY"X"o, \"pEY"pP"pêS"sT"T"fY"p{Q“b"NppV"rG"pW"p\"u&{T" “pv{`OY"“b"NppX"Œr@w¡OY" W"Bp\"O"rá¡T"pP"ê@¡ÚT"S"uBppvZ\"pT"f"u:, ì{W"R"pV"pu{R"O"O\"uS" \"NppêSO"Z_Y" T"qZ`ZNprY"O\"pO"o$ S" E" V"p“p@ê¡X"NL>“_Y" @¡{T"“\"NpêO"p&Œr@¡O"s|ðp×Y"p, ‘ðppuNpp{S" W"pvX"O"rbNppzðpsO"pX"ø@s¡Šl>X"O"b"@¡p: $ Bpsý"uSçBppuT"A"üpuO"{\"üsO@s¡ý"Z{V"SQ\": $ ª[BV"XV"pR"Z{G"ˆp- _"wDo>X"pz_"{_"SQmZR"pO"\": $$’ òOY"p{QS"p Z˜¡pST"qZBpNpY"O"p ‘O"àNpO"Z{Np@¡p[SO"\"øpO"_"z_"BpêZŒO@¡X"“- Q“{S"@¡pY"T"øpY"@¡pX"T"øW"pu{X"ê:$ ì{W"S"\"Z{\"Z[ÜX"üpu{O"O"T"øpEY"W"tW"w[EF>A"Z“_"Qðppu@¡_X"uZT"s^T"puT"X"pS": $$’ òOY"p{QS"p Z˜¡pS"pX"sT"X"pS"r@¡ZNpE"pO"sZrX"sT"{QðpO"p @¡p\Y"@¡ÚT"“O"p@w¡O"p&àNppàNp_Y" Z˜¡\"NpêO"p@¡P"S"uS" O"{ŸZpuR"pT"f"u:$ ‘\"`SO"r {_"SQmZzT"øV"“@¡V"ZrW"pZ{O"{X"Z{O\"^"pzV"wSQvV"êSQr@w¡O"{X"\" S"\"rS"p@ê¡{@¡ZNpX"o’’ ò{O"

_"rX"SO"X"RY"\"{O"ê{_"SQmZz@¡p\Y"@¡ÚT"“O"pY"pzðppuNpO\"uS"puT"\"{NpêO"zS"\"rS"{@¡ZNpO\"uS"puOT"øu{b"O"\"O"pX"pE"pY"pêNppX"-

_"zX"O"O\"p‚" $

©ØöÓõ¸ Eøµ¯õ]›¯µõÚ µõ©P £PÁv GßÓ ÂÎaö\õÀ (‰»_÷»õPzvÀ CÀ»õu£i¯õÀ) ¦vuõPa ÷\º¨£x ¤µø©¯õ»õÚx. í› íµÂ›g\õv¤: GߣvÀ EÒÍ "í›' ÷¯ ÂÎaö\õÀ. í› GßÓ ö\õÀ ‰ßÖ ¼[P[Pξ® Esk. ÷í öPÍ› Gߣx ÷£õÀ ÷í í› GÚ»õ®. (ìvŸ¼[PÂÎaö\õÀ) í› & ]Ôx P¸¨¦ P»¢u ]P¨¦ {Ó•ÒÍÁÒ GßQÙº.

BàÀ CxÄ® ö£õ¸¢uõx. ""Pâzµõnõ® ÷\u: P©»ÁÚ£õ»õu£¸]® ( 16)

u~a\õ¯õ¤ì÷u & u¸nuµo ÿ éµo¤: vÁ®

CÆÁõÖ

A¸nõ (EvUQßÓ éüº¯Ûß ]Á¨¦ ÁsnzvÚÒ) ÁõPzuõß ÷uÂø¯U

PõsQÙº \[Pµ £PÁz£õuº. íŸ& P¤»õÁõP AÀ». £ÁÇ®, £z©µõ-P®, S[S©¨§, CÍg`›¯ß, ªßÚÀ, w¨¤Ç®¦ ÷£õßÓ A¸n Ásn©x. P¤»®

_¤\® •u¼¯ ö\¢{Ó[PÒ ÷Á÷Ó. Áí¢wê¢yµ® ( CÍg`›¯Ûß A¸n {Ó÷©.

{@¡zE" W"Bp\"OY"sT"p_"@¡_Y" `ZuZ{W"R"pS"pW"p\"p‚" S" `qZT"Q_Y" _"zV"s{«T"ZO"p \"˜z¡sðp×Y"p $ S" E"p{QðpVQuS" {\"^NppuBpøê`Np{X"OY"s˜¡X"u\"u{O" \"pEY"X"o, ìp{QðpVQ_Y" ds{O"_X"w{O"@¡puðpp{Q^"s{\"^Nps\"pE"@¡O\"pQðpêS"pO"o$ S" E"

GßÓ _÷»õPzv¾®

¨µU¸z¯õ µUuõ¯õ: (

62)

éºÁõ® A¸o©{©U|õ® 쩵v¯:& (

18)

P¸nõ Põ]u¸nõ (

93)

44)

_"pvSQY"ê“`Zr—1

35

O"P"p&{T" _"\"uê^"pX"p{QO\"pO"o, ‘V"øÏ"{\"^NpsX"`pQu\"p ì_Y"p: T"se"p \"ZpS"S"u’ òOY"püpBpX"\"E"S"uWY"_O"Q{_"«uÆ" $ Y"‚" S"pZpY"Np_Y"p{QðpVQ\"pEY"O\"pS"Y"S"pY" ‘ìT" ï\" _"_"G"pêQpv’ òOY"p{Q_X"wOY"sT"SY"_"S"z@w¡O"zO"Q{T" S", ‘Y"_Y"pc"Y"p G"BpO®Í>p {\"qZ{ú": T"p“@¡pu`qZ: $ _"z`O"pê@¡p“àçpAY"puS"X"_O"_X"v{T"S"p{@¡S"u$$’ òOY"p{Q\"E"S"uWY": T"p“S"p{R"@w¡O"_Y" {\"^Nppu: _"G"êS"p{R"@¡pZpW"p\"pO"o$ S" E"p{Q_"wÍ>G"“ðpp{Y"O\"pQp{QS"pêZpY"Np ò{O" “b"NpY"puEY"O" ò{O" \"˜zs¡ Y"s˜¡X"o, {±¡Í>@¡ÚT"S"pT"øY"puG"S"pW"p\"pO"o$ ‘òSçÆ" {\"Ä"uE" Qu\"p:’ òOY"püpZNY"@¡puT"- {S"^"Qs˜u¡SQøp{Q@¡P"S"Y"puBY"_Y" O"_Y" `qZT"ZO"p@¡ÚT"S"pS"pv{E"OY"p‚" $

S" E" ‘ìp{QS"pZpY"Np:’ òOY"p{QT"øY"puBppf"OT"ZO\"z @¡ÚTY"X"o, ‘ìp{Qðp{˜¡:,’ ’ìp{Q“bX"r:’ òOY"p{QT"øY"puBppf"OT"ZO\"-@¡ÚT"S"_Y"pTY"s{E"O"O\"pO"o$ \"_O"sO"_O"s, ‘{\"^Nps: {ðp\": _"sZGY"uÎ>puX"S"sÆ"Sçpu

R"S"p{R"T": $ “puT"pX"sçp O"P"p&Bp_OY": _@¡SQ: @s¡_"sX"_"pY"@¡: $ _"sZpR"rðppuZpv{`NpuY"puQf"pe"uY"puX"`pX"s{S": $

Ql\"pê_"p ò{O" {\"AY"pO"p ïO"uX"sAY"p íT"p_"@¡p: $$’

òOY"p{Q X"pS"_"pu„p_"p{Q\"E"S"uWY": _"\"ê_"sT"\"ê_"s

íT"p_"@¡pBpøBpNY"O\"uS" X"Se" T"øP"X" A"NL> h¡{^"O\"uS" ‘`qZ_O\"pX"pZpRY"’ ò{O" \"bY"X"pNppuÒY"p E" T"øP"X"puT"pf"_Y" `Zu: _"zV"s{«T"Q“pW"“puW"uS" T"øpR"pSY"X"T"`pY" @¡_Y"{E"ß"pX"Bpø`NppQp{Q_"wÍ>÷Bpø`Nppu˜¡p\"{O"ðp{Y"O"puT"p_"@¡O\"- @¡P"S"puT"@¡øX"W"ŒpQpE"pY"êO"pOT"Y"êT"Y"pê“puE"S"p{\"R"pS"zS" W"\"u{Q{O" S" `qZT"Qz_"zX"sA"r@¡ZNppP"ê@z¡ W"{\"O"sX"`êO"r{O" T"Z_Y" W"øpSO"O"pX"pT"pQ{Y"O"szT"ø\"wf"pu&Y"z_\"Y"X"pBpX"Z`_Y"pT"qZðpr“S"W"øpSO": _"S"o’ ‘W"r^"{Y"O"szBpO"pu{V"W"pY"’ ò{O" “pu@¡SY"pY"X"S"s_"_"pZuOY"“X"{O"ðppuR"S"uS" $$

@v¡\"ÚY"pdX"p_O"s- _"zV"s{«T"QX"rX"pz_"pX"@s¡\"pêNpp: T"t\"pu꘡puW"Y"X"O"pS"s\"p{QO"Y"p&_X"Ql˜¡puf"Zv: T"tGY"p ï\"u{O" S" T"wP"@o¡{E"[SO"O"\Y"X"o$ \"_O"sO"_O\"e" S" _"zV"s{«\"pE"@¡T"QpT"ub"p, O"O@¡ÚT"S"u‘{ðp\": ðpÒY"p -’ òOY"püs˜u¡:

T"pZpubY"T"ø_"ý"S"ŸpZp ðp{˜¡W"Bp\"OY"puW"uêQT"øO"r{O"T"ø_"ŒpO"o$ S" E"uÍ>pT"{f":, íf"Z_"zQW"ê{\"ZpuR"pT"f"u:; ðp{˜¡T"Q_Y" W"Bp\"O"rT"ZO\"pŒr@¡pZu&{T" ‘O\"Y"p’ òOY"S"sEY"X"pS"u_"zQu`p{S"\"wf"u:, ðp{˜¡{ðp\"Y"puX"pê`pOXY"\"NpêS"pP"| W"Bp\"O"r_"zX"sA"r@¡ZNppS"sT"T"f"uÆ" $ S" E" T"pvZp{Np@¡@¡P"p\"{QQX"TY"SY"pP"|W"\"[O\"{O" ðpŠ>S"r\"X"o, @¡qZ^Y"X"pNpY"s^X"EF>VQ\Y"\"`pZuNp O"Y"puZW"uQp\"BpX"pO"o$

ìP"p{T" Y"üW"uQ_"XV"puR"S"pP"êX"u\" O\"p{X"OY"sf"Z\"p×Y"uY"s^X"EF>VQpuT"pQpS"pO"o, ìpE"pY"vê“êC"s_O"\"u‘X"pY"p @s¡NL>{“S"r-’ òOY"p{QS"p&W"uQ_Y"pu˜¡O\"pO"o, _"zV"puR"S"p@¡pDo>b"p S" {\"ZX"O"r{O" Y"ü{W"_"z{R"_O"`÷êe" L>\"O"sT"øOY"Y"pSO"z W"\"O"r{O" T"QX"u\" O"OT"QO\"uS"puEY"O"pX"o$ S" Ï"[_X"SY"puG"S"u&RY"p`pZp{QQpu^"p: T"ø{O"W"p[SO" $ S" E" {O"D>SO"T"QpW"p\":

ðpD>o×Y":, ðp˜¡ðpVQ_Y" {S"Î>pSO"_Y" {ÇÍ>O"Y"v\" W"\"S"pP"ê@¡P"S"ðp˜¡O\"pO"o: T"øOY"sO" O"OT"øY"puBpuT"pvS"àÒY"zQl^T"qZ`Zz W"\"uO"o, ‘BpO"pP"pêS"pzT"øY"puBpuT"pvS"àÒY"zQpu^" ò{O" \"pX"S":’ ò{O" O"e" O"e" X"{„S"pP"T"pQpu˜u¡: $

Âèq

E£õéPºPÎÀ J¸ÁµõP Ch® ö£Óõuøu Bv GߣvÀ ÂèqøÁa ÷\ºzx Dk

í›íµÂ›g\õv¤:

Gߣv
í›

GÚz

uÛ¨£u©õUP,

36

_"pvSQY"ê“`Zr

ö\´¯»õ® Gߣx® ö£õ¸¢uõx. GÀ÷»õ¸US® Âèq Bv¯õÚuõÀ Bv GߣuõÀ (•u¼¯ GßÖ ö£õ¸Ò öPõÒÍõ©À) ÂèqøÁU öPõÒÍ»õö©ÛÀ GÀ»õÁØÔØS® Bv¨ ö£õ¸Ò ÷uÂ÷¯ GÚ ÂÍUSQÓ xv°À ÂèqøÁ Bv GÚU öPõÒÍzuPõx. |õµõ¯nß ÷u塧 ¦uÀÁº. •®‰ºzvPЮ ÷u°hª¸¢x ÷uõßÔ¯ÁºP÷Í. Âèq, ]Áß, ¤¸®©õ, ©Ý, \¢vµß, S÷£µß, ÷»õ£õ•zøµ, APìv¯º, ìP¢uº, ©ß©uß, C¢vµß, ¦uß, uzuõz÷µ¯º, xºÁõéº GÚ¨£õµõmkUS›¯ E£õéPºPÎÀ •u¼À {Ø£Áº Âèq. £g\u]°ß •uÀ Pshzvß ¸æ Âèq÷Á. Akzx Á¸QÓ í›ìzÁõ©õµõz¯ GßÓ 5Áx _÷»õPzvÀ E£õéPºPÎÀ Âèq ]Ó¢v¸¨£øuU Põn»õ®. AuàÀ í› Gߣx ÂÎ÷ÁØÖø©¯À».

øPÁÀ¯õ]µ©¸® ÂÎaö\õÀ £ØÔ Bµõ¯ÂÀù». Esø©°À C[S ÂÎaö\õÀ AÁ]¯ªÀù». C¢u ìxv÷¯ ÷u°h® ÷|›À ÷£_Áx ÷£õÀ Aø©¢u÷u. } EÚx GßÖ öuõhºÁøu Ehß Põn»õ®. Auà÷»÷¯ ÂÎ÷ÁØÖø©a ö\õÀ AÁ]¯ö©ÛÀ £Áv (\Uz¯õ ²U÷uõ¯v £Áv) Gߣøu÷¯ ÂÎ ÷ÁØÖø©¯õPU öPõÒÍ»õ®. A¨÷£õx AuÛhzvÀ ÷ÁÖ ÂùÚaö\õÀ CÀù»÷¯ GßÖ I¯® GÇõx. \Uu: Gߣ÷u ÂùÚaö\õÀ ÁiÁ®uõß.

ìO": ‘W"\"{O"’ òOY"uO"Qu\" _"zV"s{«T"Qz Y"puG"S"rY"X"o$ O"P"p E"pY"X"P"ê:- W"p{O" T"ø@¡pðpO"u _\"zY"T"ø@¡pðpá¡T"O\"p{Q{O" W"\"O"r; Y"Ÿp W"p_"Y"OY"sT"p_"@¡“pu@z¡ _"\"ê{X"QzE"u{O" W"\"O"r, ‘O"_Y" W"p_"p _"\"ê{X"Qz {\"W"p{O"’ ò{O" dsO"u: $ W"pO"uL>ê\"O"sT"øOY"Y"u{L>f\"_"pX"PY"pêQoW"_Y"p{T" J>u“uêT"u‘í{BpO"Æ"’ ò{O" D>r{T" _"zV"s«pvS"Qr¢_\":$ `uW"\"{O" _\"zY"T"ø@¡pðpá¡T"uW"˜¡G"S"\"O_"“uW"Bp\"{O", ‘íf"ZpR"pu꘡`qZ`Zp{Q_"\"êQu\"_"u\Y"O\"pP"puêT"Y"puBprQz _"zV"puR"S"X"o$ ìP" \"p, W"\"{O" G"pY"O"u{e"T"sZ_"sSQY"pê{Qá¡T"uNp G"BpQS"sBpø`pY"u{O" \"p, W"\"OY"S"Y"p ðpzW"s: ðp{˜¡X"p{S"{O" \"p W"\"O"r $ _"\"pê{QBpNpuí{Bpf\"uS" T"{K>O"p¬\"O"u: ‘í{BpO"Æ"’ ò{O" D>r{T" S"Qr¢_\": $ ìP" \"p, W"\"z_"z_"pZz W"˜¡G"S"pS"pz@¡ÚY"pNpz\"p O"S"puO"r{O" W"\"O"r, _"z_"pZ_Y" @¡ÚY"pNp_Y" \"p @¡[ÚT"@u¡OY"P"ê: $ W"\"z{ðp\"zO"S"puqO" _"X"P"ê{X"{O" \"p W"\"O"r $ W"\"_Y" _"z_"pZ_Y" @¡ÚT"S"pŸp W"\"O"r $ O"S"puO"uZpvNpp{Q@¡pu{L>T"øOY"Y": $ O"O":

‘@w¡{Q@¡pZpQ{˜¡S"puD>r^\"p \"˜¡\Y"’ ò{O" D>r^"o, S"Qr¢_\": $ O"_Y"p: _"zV"s{«`uêW"\"{O" $ {S"Zp@¡pZ_Y"p{T" T"ZX"uÄ"Z_Y" G"pY"pW"pS"pT"fY"p{Q_"z_"pZ@¡[ÚT"@u¡ Qu{\" $ í˜z¡ E"pE"pY"vê: _"@¡“G"S"S"r_O"\"u- ‘_"sO"p Qb"_Y"pQpv {@¡“ _"@¡“X"pO"_O\"X"sQW"t: _"Qpu^"zO"z{`O\"p O"QS"s{BpqZZpG"SY"O"S"Y"p $ ìS"püSO"p ðpzW"puZT"wP"Bp{T" ðp{˜¡W"êBp\"O"r {\"\"p`pƒ"pY"p&_"rOY"`` O"\" @¡pu\"u{f" E"qZO"X"o$$’ ò{O" $

£Áv:& Gߣx C[S ÂÎaö\õÀ. JÎ ÁiÂÚ÷Í! uß JίõÀ x»[S£Á÷Í! E»øP & E£õéPºPùÍ Jεaö\´£Á÷Í! v›¦µéú¢uŸ •u¼¯ £» ÷uõØÓ[PùÍ E»QØS A¸Ò ¦›¯ HØ£Á÷Í! ]ÁùÚa \Uv²ÒÍÁàUS£Á÷Í! £Ázøu (é®éõµ £¢uzøu) ©[PÍ©õP BUS£Á÷Í! £ÁàQ¯ ]ÁùÚ vÓø©²ÒÁàP BUS£Á÷Í! £Á® GßÓ é®éõµzøu Aø©¨£Á÷Í! ÁiÁØÓ

_"pvSQY"ê“`Zr—1

37

]ÁÝUS ©ùÚ¯õQ AÁ¸US ÁõÌUøP AΨ£Á÷Í! GßÖ £» ö£õ¸mPÒ öPõsh ÂÎ÷ÁØÖø©a ö\õÀ Ax. éP» áÚÜìuÁzvÀ B\õ›¯º TÖÁõº & E»Qß uõ÷¯! •u¼À } uñÛß ©PÍõPz ÷uõßÔà´! ¤ß uñÛh® SøÓPsk ©ù»¯µ\Ûß ©PÍõà´. } Bv²©¢u•® AØÓÁÒ. ]ÁÛhª¸¢x ÷ÁÖ£hõu \Uv¯õ°Ý® v¸©nzuõÀ ©ùÚ¯õQ ÷ÁÖ £mhÁÒ ÷£õ»õà´! Eß {ù»ø¯ ¯õº AÔÁõº? GÚ.

{ðp\":, ì_"ŒO\"pOT"ø@w¡{O"X"“vZS"p_@¡[SQO"pS"SO"_"sA"{E"SX"pe"á¡T": $ ìP" \"p, ðpuO"u&S"uS"u{O" {ðp\"z @¡ÚY"pNpX"o$ ‘ðprDo> _\"T"øu’ ò{O" R"pO"puZpvNpp{Q@¡pu\"ST"øOY"Y"pu¢_\"Ä" {S"T"pO"S"p{Q{O" \Y"pAY"p_"sR"p@¡pZ: $ O"Q_Y"p_O"r{O" {ðp\": @¡ÚY"pNpBpsNpp@¡Z: ðpz@¡Z:, ‘ìP" \"p&ðpu^"@¡ÚY"pNpBpsNpvY"s꘡: _" òêÄ"Z: $ {ðp\" òOY"sEY"O"u _"{¬: {ðp\"O"f\"pP"ê\"u{Q{W": $$’ ò{O" T"sZpNp\"E"S"pO"o$ ìP" \"p, {ðp\"X"_OY"_Y"p:, {ðp\"pu\"p&[_O" W"O"êwO\"uS"p_Y"p:, ðpuO"u`qZ`ZàQøuÄ"ZW"tO"A"Ì>pY"pz@¡{ðpT"sá¡T"u_"Qp{ðp\" ò{O" \"p, {ðp\"p&OY"pS"s@t¡ÚY"\"O"r _"\"êX"Œ“p[OX"@¡p BppvY"ê_Y"p[_f" T"Ñ"rO\"uS"u{O" {ðp\":, ‘íX"p_"`pY"zT"ZX"uÄ"Zz{\"W"sX"o, ‘S" {ðp\"uS" {\"S"p ðp{˜¡S"ê ðp{˜¡Z{`O": {ðp\":$ íX"pðpz@¡ZY"puZv×Y"z Y": T"ðY"{O" _" T"ðY"{O"’ ò{O" ds{O"_X"w{O"WY"pX"o$ ìðpêìp{QO\"pSX"O\"P"rêY"pu&-ET"øOY"Y": $$ {ðp\"zW"çz{ðp\": ðpzW"s: {ðp\"p BpvZr {ðp\"p&W"Y"p’ ò{O" ðppÄ"O": $

: ]Áß, Gu÷àk® JmhõuÁµõÚuõÀ ‰»¤µQ¸v°ß ©»©õÚ Aéz A]z A|õ|¢u® GßÓ ©»® Jmhõu ]uõÚ¢u ÁiÂÚº. G¨÷£õx® ©[PÍzxhß C¸¨£Áº. ©[PÍzvß _µ[P®. (÷u²® ]Áõ & ©[PÍ•ÒÍÁÒ, ]ÁùÚUPnÁàPU öPõshÁÒ,) í›, ¤µ®©õ, ¸zµß, D_Áµß GßÓ |õßS PõÀPÐÒÍ Pmi¼À ÷©À ›¨£õP EÒÍ éuõ]Áº éºÁ©[PùͯõP ªP AÝT»©õÚ ]øÁ°ß PnÁº, C¢uzxv°À \Uv CÀù»÷¯À ]Áß CÀù». AuàÀ ]øÁ°ß AÝT»® •ÊÁx® ö£ØÓ ]Á÷Ú C[S SÔ¨¤h¨ ö£ÖQÙº.

ìe"pQpvðp{˜¡_"p{`OY"uS"v\"uÄ"Z_Y" S"pX"p{T" dtY"O"u$ ìSY"P"p S"u{O" \"bY"X"pNpðp{˜¡T"øpR"pSY"T"ø{O"T"pQS"pY" O"O_"p{`OY"uS"v\"p&{_X"SRY"pO" òÍ>pP"ê{_"{«qZO"ZP"p S"uOY"sX"p_"`pY"{X"OY"p{Qds{O"O"pOT"Y"|T"Y"pê“puE"Y"{¬W"êBp \"OT"pQv_O"Y"puZOY"pS"s@t¡ÚY"_"tE"@¡pu&SO"{S"êBpt{`O"W"pBp\"O"O"f\": {ðp\"ðpVQ ï\" BptM>p{W"_"z{R"S"p T"øY"s˜¡ òOY"\"BpSO"\Y"X"o$ ìp`lÆ" T"pvZp{Np@¡p: - ‘O"_X"pO_"` O"Y"p ðpÒY"p â{Q T"ÜY"[SO" Y"u{ðp\"X"o$ O"u^"pzðppÄ"{O"@¡” {_"{«S"uêO"Zu^"p{X"{O" ds{O": $$ ’ ò{O" $ í˜z¡ E"pXV"p_O"\"u- ‘ìc"pO"_"zW"\"X"S"p@¡{“O"pS\"\"pY"z {W"b"sz @¡T"pq“S"X"\"p_"_"X"{ŸO"rY"X"o$ T"t\"|@¡ZBpø`NpX"Œ“O"puW"\"OY"p: ðpzW"sz@¡ ï\" V"sV"sC"u{BpqZZpG"@¡SY"u$$’ ò{O" $ ìP" \"p, \"ðpO"u@¡pX"Y"O"u, \"{Í> T"ø@¡pðpO" ò{O" \"p {ðp\": $ @¡pX"S"pP"pê©rÊY"P"pê‚" \"ðpO"uZðpêìpü{E" \"Npê\Y"OY"Y"uS" á¡T"{_"{«: $ Y"Qp`l: ðpVQp{W"Y"s˜¡p:- ‘{`{_"R"pO"pu: {_"z`ðpVQpu\"ðp@¡pSO"pv{ðp\": _X"wO": $ \"Npê\Y"OY"Y"O":

{_"«: T"ðY"@¡: @¡ðY"T"puY"P"p $$’ ò{O" $ ìP" \"p, X"S"s^Y"pNppz{ðp\"{X"EF>{O", W"˜¡G"S"p[Iðp\"Y"O"r{O" \"p

38

_"pvSQY"ê“`Zr

{ðp\": $ ‘O"O@¡Zpu{O"’ òqO" NY"SO"pOT"E"püE"o$ ï\"X"o‘_"X"uR"Y"{O" Y"{ß"OY"z _"\"pêP"pêS"pX"sT"@ø¡X"X"o$ {ðp\"{X"EF>SX"S"s^Y"pNppzO"_X"p©u\": {ðp\": _X"wO"; $$’ ò{O" W"pZO"u$ ìP" \"p, ðpuZO"u&[_X"SX"s{S"X"S"pz_"r{O" {ðp\":, ‘_"\"ê{S"C"w^\"qZ^\"{ðp\"-’ òOY"p{QS"p ìpvNpp{Q@¡pu\"ST"øOY"Y"pSO"pu{S"T"pO": $ Y"Ÿp, ðpuO"u_"sA"uS" {V"SQlá¡T"uNp {e"@¡puNpu^"Lo>{\"zðp@¡O\"pOX"@¡O\"p{Q{O" {ðp\": $

]ÁùÚ¨£ØÔ¨ ¦µõn[PÒ & \Uv²hß Ti¯ ]ÁùÚ EÒÍzvÀ PshÁ÷µ {ù»ö£ÖÁº GÚUTÖ®. A®£õìuÁzvÀ & ©ù»¯µ\Ûß ©P÷Í! G¨÷£õx G[S ¯õ›hª¸¢x ÷uõßÔ¯Áº GÚ öu›¯õx. S»zøu ©vUPõuÁº. ¤aø\ Gk¨£Áº. P£õ»÷© £õzvµ®. Bøh¯ØÓÁº. uÛzuÁº. C¢u \®¦øÁ Eß øP ¤iUS•ß ¯õº AÔÁõº? GßÖ TÓ¨£mkÒÍx. ¸¨£ªUPÁº, Jκ£Áº Gߣx ]Á GßÓ ö\õÀ¼ß ö£õ¸Ò. |»® ¸®¦Áº. Ai¯õºPùÍ ©[PÍ©õUS£Áº, •ÛÁºPÎß EÒÍ[PÍõÀ \õµ¨ ö£ØÓÁº, v›÷Põnzvß |k÷Á ¤¢xÁõP 26 Áx uzÁ©õP A©º¢v¸¨£Áº GÚ ]Áß GߣuØS¨ ö£õ¸Ò TÖÁº.

Y"Ÿp, ‘{ðp: ðpzW"pv{ðp\"ðppSO"Y"pu:, ò{O" S"pS"pP"pêO"oðppSO"pO"o, ‘ðpX"puQX"_O"T": ðppvE"zb"p[SO"ZpG"ê\"X"u\"

E" $ c"pS"z {\"c"pS"X"p{_O"×Y"z

ðpX"QX"p{Q_"zT"ß"pSV"øpÏ"NppS\"p{O" ‘V"øpÏ"NppuW"Bp\"pSàç:’ ò{O" _X"wO"u:, _\"Y"X"{T" V"øpÏ"NpO\"uS" W"˜¡\"O_"“O"Y"p O"Qp{R"T"OY"zT"øpTY"pBpEF>O"r{O" {ðp\":, ‘_"puX"pu&_X"p@z¡ V"øpÏ"NppS"pzZpG"p’ òOY"p{QdsO"u: $ ‘\"p Bp{O"BpSR"S"Y"pu:’ ò{O" R"pO"pu: ‘ìpO"pu&S"sT"_"Bpuê@¡:’ ò{O" @¡T"øOY"Y": $ Y"Ÿp, ‘àçpu\"p ï^" Y"Q{Ð"_O"_Y"vO"uŸuO"S"s\"pvC"puZp&SY"p {ðp\"p&SY"p’ ò{O" dsO"u: {ðp\"pAY"p&S"sBpøp{`@¡p O"S"sZ_Y"p_O"r{O" {ðp\":, ‘Y"p O"uàç {ðp\"p O"S"tZC"puZp&T"pT"@¡p{ðpS"r’ ò{O" dsO"u: $ ï\"z{\"R": T"ZX"uÄ"Z: $

ðp@n¡pu{O" @¡pY"ê{S"^T"pQS" ò{O" ðp{˜¡:. O"Y"p $ @u¡\"“{E"O"pu{\"@¡pZZpq`OY"pO@¡pZNpO\"p- _"zW"\"pf"QW"uQpRY"p_"uS" {S"Y"X"uS" O"OT"ZO"Se"O"Y"p Qu\"_Y" _"\"êG"BpQlOT"{f"[_P"{O"“Y"@¡pZNpO\"{S"\"puêMw>O"Y"p \"O"êX"pS"O\"pEF>{˜¡ðpVQp{W"R"uY"Y"p&\"ZNp{\"b"uT"p[OX"@¡Y"p X"pY"Y"p, ‘O"uRY"pS"Y"puBppS"sBpO"p ìT"ðY"SQu\"pOX"ðp{˜¡z _\"BpsNpv{S"êBptM>pX"o’ ò{O" dsO"u: $ Y"s˜¡puY"{Q, ïuSçG"pq“@¡puX"Se"p{Q{W"qZ\" _"zY"sO"Æ"uf"{`êT"øW"{\"O"szT"ø@¡^"uêNp W"{\"O"sz, ‘ìpOX"S" ìp@¡pðp: _"zW"tO":’ ò{O" dsO"u: $ ìp@¡pðpp{QT"øT"ú"z{S"X"pêO"szO"çtT"uNpp\"_P"pO"sz\"p ðp˜¡: _"X"P"ê:

ðp{˜¡X"pzÆ" W"\"O"rOY"{W"_"z{R": $ Y"{QZu\"@¡pZpP"puê\"p $ Y"s˜¡ ï\" ðp˜¡ òOY"P"ê: $ ïS"uS" \"p{QqW"Z{W"X"O"p:

@¡p“_\"W"p\"{S"Y"OY"pQrS"pzG"BpO@¡pZNpO\"\"pQp: T"Zp_O"p:$ O"P"p E" ds{O": - ‘@¡p“: _\"W"p\"pu{S"Y"{O"Y"êªEF>p W"tO"p{S" Y"pu{S": T"sà^" ò{O" {E"SOY"X"o$ _"zY"puBp ï^"pzS" O\"pOX"W"p\"pO"o’ ò{O" $ ‘_" òêb"O" V"`l_Y"pzT"øG"pY"uY"u{O"’ ‘_"pu&@¡pX"Y"O" V"`l_Y"pzT"øG"pY"uY"u{O"’ ‘òSçpuX"pY"p{W": T"sàá¡T" òêY"O"u’ òOY"p{Qds{O"WY"pu&{\"üpðpV"{“O"_Y"v\" G"Bp{ß"X"pêNpðp˜¡O\"p{Q{O" W"p\": $

V"øÏ"@¡X"ê _\"W"p\"G"X"o$$’ ò{O" BprO"p_"t˜¡O\"pO"oðprS"o

_"pvSQY"ê“`Zr—1

39

©ÚÁhUP®, ¦»ÚhUP®, uÁ®, y´ø©, ö£õÖø©, ÷|ºø©, ÷£µÔÄ, ~snÔÄ, BìvP ©Ú¨£õßø©, CøÁ C¯À¦PÍõPU öPõsh A¢unøµU Põ¨£Áº, A¢un C¯À¦ öPõshÁº, A¢un›ß ÷©»õͺ, (÷Põµ©õP £õ£©PßÓ {ù»°Úº) A¸Ò ¦›QÓ ©[PÍ ÁiÂÚº, CzuøP¯ ]Áº.

ö\¯»õØÓÀ GßÓ \Uv÷¯ ÷uÂ. ]z GßÓ ÷£¸nºÄ {ù»°À ©õÖ£õk. £›nõ©® CÀù». ]zuõÚ ]Áß ö\¯À£õk GßÓ £›nõ©zvØSzuõ÷Ú Põµn©õP C¯»õx. A¢{ù»°À \Uv°ß Á\¨£mk 죢uÚ ì¨¦µn ©õÖ£õkPÍøh¢x £øh¨¦ Põ¨¦, ©ØÖ® »¯zvØSU Põµn©õQÙº. ©øÓ¨¦ Â÷ñ£[PùÍ öÁΨ£õhõPU öPõsh ©õø¯¯õÀ ö\¯À£kQÙº. ÷uÁÚx uß C¯À£õÚ \Uv, Auß Sn©õÚ ézÁ & µáì & u÷©õ Sn[PÍõÀ uß {ù»ø¯ ©øÓzxU öPõsi¸¨£øu v¯õÚ ÷¯õPzuõÀ AÁºPÒ PshÚº GÚ a÷ÁuõaÁuµ® TÖ®. C¢vµ áõ»UPõµß ©¢vµ® •u¼¯ÁØÙÀ ©mk÷© Âzøu Põmh •i²®. Ax÷£õÀ \Uv¯õÀ ©mk÷© ]Áß BØÓ¾ÒÍÁàQÙß. Bz©õÂhª¸¢x BPõ\® ÷uõßÔ¯x GßÖ ÷Áu® TÔ¯£i, BPõ\® •u¼¯ ¤µ£g\zøu EshõUPÄ®, Auß ÁiÂÀ Põm]uµÄ® \Uv ]ÁÝUS EuÄQÙÒ. E»Qß Põµn©õÚ \Uv²hß Ti¯ ]ÁùÚ÷¯, Põ»®, C¯À¦, Âv, ¯z¸aø\, I®§u[PÒ, ‰»¨ö£õ¸Ò. ãÁß GßÖ £» ö£¯ºPÎÀ AøǨ£º. CøÁ AùÚzx® \Uv²hß Cùnu»õÀ HØ£mh ©õÖ£õk. ]ÁÚx uÛ C¯À£À». Bz©õ vmhªmhx. £» B÷Áß, ö£¸S÷Áß'' "©õø¯¯õÀ £» ÁiÁ[Pùͨ ö£ÖQÙß,'' GÚ AÂzø¯U P»¨£õÀ E»Pzøuz ÷uõØÖÂUP C¯ßÓx.

혡X"u\"pP"|\Y"{O"Zu@¡X"sA"uS" çM>Y"{O" - S"uOY"p{Q $ ï\"zS" E"uO"o, ï\"zT"ø@¡pZY"p ðpÒY"p Y"s˜¡puS" Y"{Q, Qr\Y"{O" @ø¡”L>O"r{O" Qu\": S"pS"p{\"R"T"øT"ú"_"G"êS"@ø¡”L>S"uEF>p\"p{S"{O" W"p\p: $ ìO" ï\" @¡pX"S"p@ø¡”L>pP"ê@¡Y"pu:

{ðp\"Qu\"T"QY"puZS\"Y"\Y"{O"Zu@¡puT"pf"Y"puS"êT"pP"ê×Y"zT"pvS"àÒY"pT"{f"Æ"u{O" X"SO"\Y"X"o$ {@¡ E"vO"uS" ‘“pu@¡\"f"s “r“p@v¡\"ÚY"X"o’ ò{O" SY"pY"{_"«pu&P"puê{S"OY"O"wÊ"_Y"p{T" T"ZX"uÄ"Z_Y" G"Bp{ß"X"pêO"wO\"{S"Y"SO"wO\"p{Q@z¡ _"\"| {S"Z{W"_"z{R"@¡X"u\" “r“pá¡T"X"o, Y"P"p _"X"_O"_"sA"p_"˜¡_Y" T"øW"puX"êwBpY"p{Q{\"“p_" ò{O" _"t{E"O": $ O"P"p E" ds{O":- ‘@ø¡”L>pP"|_"w{Í>qZOY"SY"uuW"puBppP"êX"{T" E"pT"Zu’ ò{O"$ _X"w{O"Z{T" ‘@ø¡”L>O"puV"p“@¡_Y"u\" E"uÍ>pzO"_Y" {S"ðppX"Y"’ ò{O" $ _T"[SQO"sz{@z¡{E"‚"{“O"sX"{T", _"wÍ>÷p{Q@z¡ O"sQmZpT"uO"{X"{O" W"p\": $ ‘_T"{Q {@¡{ú"‚"“S"u’ ò{O" R"pO"s: $ S" @s¡ðp“puS" _"X"P"ê: $ A"[Ú\"OY"\"R"pZNpu_"zW"p\"S"pY"pz\"p $ O"P"p {S"Æ"rY"O"u_"zW"p\Y"O"uE"uOY"P"ê: $ ‘X"pY"pzO"sT"ø@w¡{O"z {\"üpSX"p{Y"S"zO"sX"`uÄ"ZX"o$ O"_Y"p\"Y"\"W"tO"v_O"s\Y"pÊ"z_"\"ê{X"QzG"BpO"o$$’ ò{O" dsO"u: $ ‘{S"^"uR"\"p×Y"p“z@¡pZ- {G"c"p_"pS"sS"Y"uA"“s’ ò{O" @¡puðppQ_Y" S"I"P"ê@¡O"pŒr@¡pZuðp{˜¡ _"zY"puBpu_T"[SQO"sz_"X"P"êï\"uOY"{W"_"[SR":$ {S"{\"ê@¡ ÚT"pu{S"Zý"S":’ ìp@¡pðp\"O_"\"êBpO"Æ" {S"OY":’ ò{O" dsO"u{S"êZp@¡pZ_Y"pT"qZ{EF>ß"_Y" {\"W"puZrÄ"Z_Y" T"qZqEF>ß"T"QpP"ê\"w{f"_T"SQS"pY"puBppO"o; ‘O"X"u@¡S"u{X"z{e"\"wO"X"o’ òOY"p{QdsO"u:, ò{O" \"uuQpSOY"{W"X"O"pu&P"ê: $$

40

_"pvSQY"ê“`Zr

\Uv²hß Cùn¯õÂiÀ GßÚ ÷|¸®! A»Q»õ Âùͯõmkøh¯Áß, Âùͯõh ¸®¦QÓÁß, AuàÀ ÷uÁß. G¨÷£õx® EÒÍ {øÓÄ ö£ØÓÁà°Ý® SÔ¨¤hzuUP PõµnªßÔ ÂùͯõmhõP, Aµ\º ÷Ámøh¯õkÁx÷£õÀ, E»øP¨ £øhzuÀ •u¼¯vÀ µù»U Th Aø\UP AÁàÀ C¯»õx. ¤µQ¸v÷¯ ©õø¯, D\ßuõß A¢u ©õø¯US Eøh¯Áº. GÛÝ® ©õø¯ Aø\¯ Ch©ÎzuõÀ uõß CÁº Aø\Áõº. ÁiÁ©ØÓ G[S® £µÂ{Ø£öuõßÖ GÆÁõÖ Aø\²®? AÍÂÀ Ah[Q¯öuõß÷Ó Aø\²®. ©õø¯ uõß AÁº Aø\ÁuõPU PõmkQÓx. ÷Áuõ¢v CÆÁõÖ TÖÁõº.

{ðpz_\"TS"z\"p{O" BpEF>O"r{O" \Y"sOT"fY"p {ðp\" íQp_"rS"pu&_\"O"Se": $ Y"Ÿp, íT"QuðpuS" \"p{O" V"øÏ"pQr{S"{O" {ðp\":, _" T"t\"uê^"pX"{T" Bpsà: @¡p“uS"pS"\"EF>uQpO"o’ ò{O" Y"puBp_"te"pOT"sà^"{\"ðpu^": T"ZX"uÄ"Z:

‘±u¡ðp@¡X"ê{\"T"p@¡pðpY"vZT"ZpX"wÍ>: T"sà^"{\"ðpu^" òêÄ"Z:’ ò{O" Y"puBp_"te"{S"{QêÍ>:, ðpÒY"p _"X"P"êY"p ‘ìG"pX"u@¡pX"o’ òOY"p{Qds{O"T"ø{O"T"püY"p _"f\"ZG"_O"X"puBpsNpp[OX"@¡Y"p T"ø@w¡OY"p Y"s˜¡puY"{Q, ìSR"T"Do>BpsSY"pY"uS" {X"{“O"Æ"uO"o, O"{`êT"øW"{\"O"szO"O_"p{`OY"pO_\"Y"X"{T" ¾Í>wO\"p{Q\Y"\"`pZzT"øpÊ"szW"puBppS"S"sW"{\"O"szE"uOY"P"ê: $ ‘ìP"ê\"O"r {` _"p, S"{` O"Y"p {\"S"p T"ZX"uÄ"Z_Y" ¾Íw>O\"z {_"RY"{O", ðp{˜¡{\"Z{`O"_Y" T"ø\"wfY"S"sT"T"f"u:’ ò{O" _"pzAY"ðpp®rY"pu{˜¡{W"qZ{O" W"p\":$ _"f\"ZG"_O"X"puBpsNpp[OX"@¡p T"ø@w¡{O"Zu\" ±u¡ðp@¡X"ê{\"T"p@¡pðpY"vZT"ZpX"wÍ>z T"sà^"ðpVQ\"pEY"X"rÄ"ZX"{R"Î>pY" X"`Q`z@¡pZT"ú"O"SX"pe"p{Q@ø¡X"uNp G"BpO_"wG"{O", V"rG"{X"\" _"z_@w¡O"z b"ue"X"{R"Î>pY"pDo>@s¡Zp{Q@ø¡X"uNp \"wb"p{Q $ T"sà^"_O"tQp_"rS" ï\" \"O"êO" ò{O" _"pzAY"{_"«pSO": $ ìp`lÆ" - ‘X"t“T"ø@w¡{O"Z{\"@w¡{O"X"ê`Qpüp: T"ø@w¡{O"{\"@w¡O"Y": _"Ê" $ ^"puL>ðp@¡Æ" {\"@¡pZpuS" T"ø@w¡{O"S"ê{\"@w¡{O": T"sà^": $$’ ò{O" $ ï\"zS" E"uO"oT"ø@w¡{O"Y"s˜¡puS" Y"{Q O"{`ê, Qr\Y"{O" G"L>T"ø@¡w{O"@¡O\"pO_\"{T"{O" T"ø@w¡OY"p&SR"T"ŒlSY"pY"uS"p{R"{Î>O":

_"S"oBpEF>O"r{O" \"p Qu\": T"sà^":, @ø¡”L>püP"uê^"sQr\Y"O"uZS"sðpp_"S"pO"o$ _T"[SQO"sz{@u¡{E"Q{T" @¡O"s|S" @s¡ðp“: A"“s _"X"P"puêS" W"\"OY"u\", íQp_"rS"O\"p{Q{O" _"pzAY"X"O"pu&P"ê: $$

]Áß PÚÄ {ù»¯øh£Áº Gߣº. ußÚÍÂÀ EuõëÚº, uÛzx C¯[PõuÁº. ÁÈPõmi ¤¸®©õ •u»õ÷àøµ ö\¯»õØÓa ö\´£Áº, Põ»® Pmk¨£õmiØS Á¸•ßÚ÷µ ÁõÌ¢u S¸ÁõÚÁ¸US® S¸. ÷¯õPéüzµ¨£i AÂzø¯ •u¼¯ Q÷»\÷©õ, é®ìPõµ÷©õ, ¤Ó¨¦ B²Ò AÝ£Á® GßÓ Pº© £õP÷©õ B\¯÷©õ wshõu ¦¸å÷µ D_Áµß. •USn[PÍõÚ ¤µQ¸v÷¯ \Uv. C¢u ¦¸åÝ® ¤µQ¸v²® Th E»P® öÁίõQÓx. ¤µQ¸vuõß E»P©õP ©õÓ¸UQÓ ‰»¨ ö£õ¸Ò. ¤¸Q¸v°ßÔ ¦¸åàQÓ ]Áß ö\¯À£h C¯»õöuߣx éõ[Q¯U öPõÒøP. ¤µQ¸v ¦¸åùÚ Buõµ©õPU öPõsk ©íz, Aí[Põµ®, I¢x §uzuß©õzvøµ GÚ Â›¢x E»P©õP öÁίõQÓx. £s£kzu¨£mh Âøu Á¯ù»z uß Buõµ©õPU öPõsk •ùÍ Pvº GÚ Â›ÁøhÁx ÷£õÀ Cx. ¦¸åß EuõëÚß. uÛzxa ö\¯À£h¸®£õuÁß. ‰»¨¤µQ¸v ©õÖ£õhøh¯õu ‰»¨ö£õ¸Ò. ©íz

_"pvSQY"ê“`Zr—1

41

•u¼¯ HÊ® uß ¤ß {ù»US¨ ¤µQ¸v¯õPÄ® •ß {ù»°À ÂU¸v¯õPÄ® EÒÍøÁ. ¦¸å÷à ¤µQ¸v²©À», ÂQ¸v²©À». EuõëÚàÚ ¦¸åàÚ ]Áß Aø\¯õu-Áº. ÷ÁÖ ö\¯¼À Dk£hõuÁº. Dk£h C¯»õuÁº. Cx éõ[Q¯›ß öPõÒøP¨£i ÂÍUP©õS®.

ïO"QoBpøSP"T"ø{O"T"pü_"pzAY"X"O"pS"s_"pqZQu\"O"pT"b"rY"pP"ê_O"s- {ðp\": _"@¡“@¡ÚY"pNpBpsNpp@¡Z:, ‘X"pY"p E" ðps«[\"üp E" X"`uÄ"Z_"Qp{ðp\"pv$ O"_Y"p: T"{O"V"øêÏ"á¡T"r _\"Y"z_"pb"pO_"Qp{ðp\": $$’ O"e" ‘@¡{ðpT"sÆ" _"Qp{ðp\":’ ò{O" \"E"S"pOT"ú"{\"zðp{O"O"f\"pOX"p T"ZX"uÄ"Y"pê: @¡{ðpT"sO\"uS" T"ø{O"T"pü:, ‘O"SX"RY"uV"vSQ\"z_P"pS"z O"e"p_O"uT"ZX"uÄ"Zr $ _"Qp{ðp\"uS" _"zY"s˜¡p’ ò{O" \"E"S"p¨vSQ\"_P"pS"BpO": ‘_"z`pZÆ" `ZpY"f" íOT"{f"W"ê\"{S"{X"êO"p $ Zb"p O"sX"wL>_"z“bY"p _"w{Í>[_P"{O"“Y"u{ðp\": $ {S"Y"s˜¡: T"ZX"uðppSY"p G"BpQu\"z T"ø\"O"êO"u$$’ òOY"pBpX"pO_"wÍ>Y"p{Q{S"Y"s˜¡W"\"X"wL>`ZpNppzX"`uÄ"Z_Y" E" @¡pZNpW"tO": _"Qp{ðp\": @v¡“p_"\"p_"r T"ZX"pOX"p $ ìO" ï\" S"puf"Z\"p×Y"_P"`ZT"QuS" T"pvS"àÒY"X"o$ ðpÒY"p, ‘{dY"z “bX"rX"pvT"“pX"[XV"@¡pz Bppz ^"Î>rz G"Y"p{X"Sç_"uS"uOY"sQp`l:’ òOY"pY"s^Y"_"t˜¡_"`@w¡O"Y"p, ‘¢rÆ" O"u“bX"rÆ" T"OSY"pv’ ò{O" dsOY"sT"V"wz{`O"Y"p, ‘O"_Y"pŠ>X"NL>“pá¡M>p ðp{˜¡X"pê`uÄ"Zr T"Zp $ X"`p“bX"rqZ{O"AY"pO"p ÜY"pX"p _"\"êX"S"pu`Zp $’ ò{O" ðpv\"T"sZpNp T"ø{_"«÷p ‘T"Zp&_Y" ðp{˜¡{\"ê{\"R"v\" dtY"O"u’ ‘ìp{\"Zp_"rSX"`pQu\"r BppvZr {BpqZ\"ZpOX"G"p’ ò{O" ds{O"_X"w{O"{S"{QêÍ>p{W"R"uY"Y"p _\"_Y" G"pY"pW"p\"X"pT"ß"Y"p _"X"P"êY"p `vX"\"OY"p Y"s˜¡puY"{Q _"zY"s˜¡Æ"u{Ÿ`ZX"pNppu Y"{Q, O"{`êT"øW"{\"O"szT"ø@w¡Í>up W"{\"O"szT"øT"ú"{S"X"pêNpá¡T"_"zO"pS"z@¡O"s|T"øW"tW"{\"O"szE" ðp˜¡: _"X"P"ê: $ ðp{˜¡: ðp˜¡p \"p Qu\Y"_Y"p_O"r{O" \"p ðp˜¡: ðpÒY"{W"ß"Æ"u{O" O"Y"puZ{\"S"pW"p\"pu\"p&P"|:, ‘ðp{˜¡ðp{˜¡X"O"puW"uêQz \"QSOY"T"ZX"pP"êO":$ ìW"uQX"S"sT"ðY"[SO" Y"pu{BpS"_O"f\"{E"SO"@¡p: $$’ ò{O" @¡pvX"puê˜u¡:; G"pY"p_"zY"s˜¡“pv{@¡@¡- T"sà^"\"Qu\"u{O" W"p\": $

£Áß, (¤¸®©õ) ®¸hß (Âèq) íµß D_Áµß, éuõ]Áß GÚ IÁº •øÓ÷¯, £øh¨¦, Põ¨¦, »¯®, v÷µõuõÚ®, AÝUµí® GßÓ I¢x £oPùÍ ÷u塧 Bùn¨£i ö\´QßÓÚº. CÁºPÎÀ uù»Áº éuõ]Áß. CÁºPÍùÚÁ¸US® uÛzuÛ÷¯ \UvPùÍz ußÛhª¸¢x öÁΨ£kzv A¢u I¢x £oPξ® EuÁa ö\´QÙÒ. A¢u¢u \UvPЮ AÁµÁ¸US ©ùÚÂPÒ GßÓ {ù»²•sk. GÀ÷»õ¸® øí©Áv¯õÚ £µõ\Uv°ß ÷uõØÓ[P÷Í. ©ùÚ²® \Uv²©õÚ AÁµÁ›ß Cùnu»õÀ ©mk÷© £øh¨¦ •u¼¯ÁØÔÀ £Áß •u»õ÷ຠ{øÓÄ ö£ÖQßÓÚº. \Uv¯õP÷Áõ \Uv²ÒÍÁÍõP÷Áõ AÁÒ Cùn¢xÒÍuõÀ ]Áß \UuàQÙº. E»PŸv°À EÒÍ PnÁß ©ùÚ¯›ß {ù»ø¯ JzxÒÍøuU Põn»õ®.

ìe" O\"Y"p Y"s˜¡Æ"uOT"øW"{\"O"sz ðp˜¡ ò{O" \"˜¡\Y"uðp×OY"p Y"s˜¡puY"Qr{O" T"pZpubY"pu{˜¡_O"_Y"p:

ðp[˜¡T"Q_"t{E"O"_"pX"PY"pê{O"ðpY"üpuO"S"pP"uêOY"\"BpSO"\Y"X"o$ òQz E"p_"z{QBR"u_"{SQBR"\"E"S"z _P"tNpp{S"-

42

_"pvSQY"ê“`Zr

A"S"S"SY"pY"uS"uðp_Y" O"O_"p{`OY"ªM>r@¡ZNppP"êX"o; \"uQp: T"øX"pNpzE"uO"o’ ‘Y"{Q T"ø{\"ðpuO"o

òOY"p{QS"p “pu@¡\"uQY"pu: T"ø{_"«O\"pO"o$ í˜z¡ E" ðppV"ZW"p^Y"u- ‘_"z{S"T"pO"Æ"uüP"pu˜¡X"SO"u_Y"pO"o’ ò{O" _"te"\Y"pAY"pS"p\"_"Zu‘S"S\"Y"z_"z{S"T"pO" ï\" \Y"˜¡X"_"z{QBR"u_"z{QBR"\"E"S"X"uO"üP"p $ òêG"pS"p øV"`l{W"Y"êc"vV"øpêÏ"Npp \"uQT"pZBpp: $ ðpp®p{Np E"uOT"øX"pNpz_Y"s: T"øpÊ"p_O"uT"ZX"pzBp{O"X"o$$’ ò{O" $ T"øpY"sDo>˜¡ E" drW"puG":- ‘í‚"vBpê{O"G"êBp{O" {_"RY"{O" R"X"êO"Æ"uO"o’ ò{O" $ ðp{˜¡Y"s˜¡ ï\" ðp˜¡ òOY"P"ê: $ ‘_"p {ðp\"p T"ZX"p Qu\"r {ðp\"p{W"ß"p {ðp\"z@¡Zr $ G"BpO@¡pZNpO"pT"ß": {ðp\"pu&Y"zX"s{S"_"f"X"p: $$ _"p O"_Y"p{T" W"\"uEF>{˜¡_O"Y"p `rS"pu{S"ZP"ê@¡: $’ òOY"pZWY" ‘ï^"p _"p _"p{b"Npr ðp{˜¡: ðpz@¡Z_Y"p{T" ðpz@¡Zr $ {ðp\"p{W"ß"_O"Y"p `rS": {ðp\": _"pb"p{ß"ZP"ê@¡: $$’ òOY"p{Q_"tO"_"z{`O"pu˜u¡qZ{O" W"p\": $

ìP" “pv{@¡@¡G"pY"pT"{O"ðp{˜¡ªÍ>pSO"ðp{˜¡Y"s˜¡O\"_"pR"S"pWY"pz {ðp\"_Y" G"BpO_"Bpê_"pR"@¡pS"s- X"pS"u&S"s@t¡“O"@ê¡X"p` - S" E"u{Q{O" $ ï\"zS" E"uO"oG"pY"Y"p ðpÒY"p Y"s˜¡puS" Y"{Q Qu\"pu&{T" G"BpO_"G"êS"_"X"P"puê&{T", Qu\"X"_Y"p_O"r{O" Qu\" ò{O" \Y"sOT"fY"u[SçY"V"“\"pS"T"rOY"{W"_"z{R": $ ‘Qu\"X"pAY"pO"{X"[SçY"X"o’ ò{O" {\"Ä": $ _\"zY"T"ø@¡pðp_\"á¡T": @ø¡”L>pT"ZO"Se"pu\"p _T"[SQO"szE"{“O"sz_"zO"OY"sOT"pQS"T"pu^"Np“uðpX"{T" {\"R"pO"szE" S" @s¡ðp“:

ðp˜¡: $ @s¡ðp“X"_Y"p_O"r{O" @s¡ðp“: b"uX"\"pzÆ" @¡ÚY"pNpá¡T"pu&{T" S", V"øÏ"E"pqZ\"{ŸR"sZ\"Qu\" \"u{O" W"p\": $ ìe" ‘_"puX": T"\"O"uG"{S"O"p X"O"rS"pzG"{S"O"p T"w{P"\Y"p: G"{S"O"p&Ð"uG"ê{S"O"p _"tY"ê_Y" G"{S"O"uSç_Y" G"{S"O"puO" {\"^Nppu:’ òOY"p{Qds{O"^"síX"Y"p _"{`O": _"puX" ò{O" \Y"sOT"f"u: ‘_"w{Í>[_P"{O"{\"S"pðppS"pz`uO"sW"tO"u_"S"pO"{S" $$ BpsNppdY"uu BpsNpX"Y"uS"pZpY"{Np S"X"pu&_O"sO"u$$’ ò{O" Qu\"rX"p`pOXY"pu˜u¡:, _"wÍ>÷p{Q@¡pZNprW"tO"puX"p_"p{`OY"uS"v\"uðp_Y"pÐY"p{Q- Qu\"_"w{Í>{\"R"pS"_"pX"PY"puê{˜¡qZOY"{W"T"øpY": $ í˜z¡ E" E"O"s: ðpOY"pX"o- ‘T"Zpu&{T" ðp{˜¡Z{`O": ðp˜¡: @¡O"s|S" q@¡zE"S" $ ðp˜¡: _Y"pOT"ZX"uðpp{S" ðp×OY"p Y"s˜¡puW"\"uü{Q $$’ ò{O" $

÷uÂ! } ©ùÚ©mk©À». \Uv¯õPÄ® EÒÍõ´. Auà÷»÷¯ EßÝhß CùnuÀ ]ÁÝUS ªP ªP AÁ]¯©õQÓx. \Uv²hÝÒÍÁ÷Ú \Uuß. éüué®îøu CuùÚ ÷©¾® öuÎÄ £kzxQÓx. ""]Áõ GßÓ ö£¸¢÷uÂ÷¯ ]Á[PŸ. E»Qß ‰» Põµn©õÚ ]ÁÝUS® AÁ÷Í \Uv. AÁÎßÔ ]Áß £¯ß£hõuÁº. \[PµÚx ö\¯»ùÚzvß éõò CÁÒ. CÁÒ ÷ÁÖ, ]Áß ÷ÁÓÀ». Cµsk® Jß÷Ó. ÷uÁ® GßÓ C¢v›¯ Á¼ÄÒÍÁµõ°Ý®, ußùÚz uõ÷Ú ÂÍUQUöPõÒ£Áµõ°Ý® E»P¨ £øh¨ø£¨ ¦›¯ vÓ® £øhzuÁµõ°Ý® ¤¸®©\õ› ÷£õßÖ, ©ùÚÂø¯ CÇ¢uÁß (Âxµß) ÷£õßÖ E»Pzøu öÁίõUP C-¯-»õ-u-Áº. AÁ-¸US AùÚz-vØ-S® \Uv°ß xùn ÷uøÁ.

Y"Ÿp, ï\"z S" E"u©u\"puS" A"“s@s¡ðp“pu&{T" $ ðp{˜¡_"p{`OY"pW"p\"u@ø¡”L>pY"p {Ÿ{S"Î>>O\"pQu@¡_Y" @ø¡”L>p{\"ðpu^"p_"zW"\"pO"o_\"Y"z@ø¡”L>S"pP"ê@¡Qu\"r_"p{`OY"_"tE"@¡Qu\"T"Q\"pEY"puS" W"\"OY"u\" $ O"P"p @s¡ðp“: @s¡[O_"O"z ðp“O"u_"z\"wNppuO"r{O" @s¡ðp“ ò{O" \Y"sOT"fY"p _\"@¡”Y"E"X"pêXV"ZO\"{QBpXV"ZO\"p{Q“pu@¡T"ø{_"«@¡pv[O_"OY"p-

E"qZO\"p T"ø{\"ðpuO"o’

_"pvSQY"ê“`Zr—1

43

\"ZNppP"ê@¡@s¡ðp“T"Q\"pEY"pu&{T" S" W"\"OY"u\" $ _T"[SQO"sX"{T" ðp˜¡puS"uOY"P"ê: $ E"X"pêXV"ZO\"p{QQu\"@¡pv[O_"OY"p- \"ZNp_Y" Qu\"r@¡wO"O\"p{Q{O" âÿO"pu&P"ê: $ O"Ql˜¡X"XV"p_O"sO"pv- ‘E"X"pêXV"ZzE" ðp\"W"_X"{\"“uT"S"zE" {W"b"pJ>S"zE" S"J>S"zE" T"ZuO"W"tX"pv$ \"uO"p“_"z`{O"T"qZBpø`O"p E" ðpzW"pu: ðppuW"pz\"`[SO" {BpqZG"uO"\" _"p`E"Y"pêO"o$$’ ò{O" $ ìP" \"p, @s¡ðpzO"wNp{\"ðpu^"z“pOY"pQf"u&S"sBpw†pO"r{O" \"p @s¡ðp“puS", O"wNpX"pe"X"TY"pQpO"sX"S"sBpø`rO"szE" ðp˜¡puS", {@¡X"sO" _"wÍ>÷p{Q@z¡ @¡O"sê{X"OY"{W"_"z{R": $ ìP" \"p, @s¡ðpX"{T" “p{O" A"NL>Y"O"r{O" @s¡ðp“:, _"pu&{T" S" $ O"wNpX"pe"X"{T" A"NL>{Y"O"szðp˜¡puS", {@¡X"sO" {e"T"sZ_"z`pZG"“zR"Z\"R"p{Q@z¡ @¡O"sê{X"OY"{W"_"z{R": $

Y"Ÿp, @s¡ðpz{\"^"pT"ZT"Y"pêY"zG"“z“pOY"pQf" ò{O" @s¡ðp“:, _"pu&{T" S" $ _"@¡“G"BpO_"z`ZNppuüs˜¡- @¡p“@t¡J>T"pS"z{\"R"pY" O"O@¡NK>uR"O"s|S" b"X"O" òOY"{W"_"z{R": $ 혡zE" _"@¡“G"S"S"r_O"\"u- ‘{\"R"uX"sêNL>zQf\"p Y"Q@s¡àO" T"pe"z@¡ZO"“u`qZzðpt“T"øpuO"zY"QBpX"Y"Qz_"pW"ZNpO"pX"o$ ì“zE"@¡øu@¡NK>zY"Q{T" BpZ“uS"pXV" {BpqZðp:

{ðp\"_P"pY"p: ðp˜u¡_O"{QQX"{A"“zO"u{\"“{_"O"X"o$$’ ò{O" $ Y"Ÿp S" @s¡ðp“ ï\", Y"{Q @s¡ðp“_O"{`êS"A"“s@s¡ðp“ ï\", S"A"zS"A"Zz“sS"p{O" EF>uQY"O"r{O" S"A"“sS"êA"EF>uQ@¡: ðp®{\"ðpu^": $ òQzE"puT"“b"NpzA"Lo>BppQrS"pz, _" ò\" @s¡ðp“: $ Y"P"p&{O"O"rbNpR"pZpuS"A"p{QEF>uQS"_"X"P"pêu&{T" S"A"Ú\"p{Q: T"pvà^"`_O"\Y"pT"pZX"SO"Zp S"A"p{QEF>uQz @¡O"s|S" ðp@ø¡pu{O", ï\"z _"X"P"puê&TY"Y"z Qu\"puW"\"Ÿ÷pT"pZX"SO"Zp S" ðp×S"puO"r{O" W"p\": $ ìO" ï\"p`l:- ‘_"`@¡pZðp{˜¡{\"Z{`Npr _"`G"ðp{˜¡ZS"s@¡pqZNpr’ ò{O" $ í˜z¡ E" E"E"pê_O"\"u- ‘òEF>pS"sá¡T"X"S"sá¡T"BpsNpT"ø@¡^"pê _"z@¡^"ê{Np O\"X"{W"S"wOY" Y"Qp {V"W"{^"ê$ G"pY"uO" S"[®W"s\"S"v@¡Bpsà_O"QpS"rzQu\": {ðp\"pu&{T" W"s\"S"e"Y"_"te"R"pZ: $$’ ò{O" $

ÂùͯõmöhßÙÀ Th C¸Áº ÷uøÁ. CÁº uÛzx¨ ¤Óº ©v¨¦US›¯ÁµÀ». CÁ¸hß Âùͯõh GÁ¸® AqP©õmhõº.AÁ©vUPz uUP |øh•øÓ öPõshÁº. AÁµõÀ uÛzx öÁÎ÷¯ |h©õkÁx GßÚ, Aø\¯UTh •i¯õx. A®£õìuÁ® TÖ® & ÷uõÀ Bøh, ¤na \õ®£÷» EhÀ §a_, ¤øñUPõP Aù»uÀ, ©¯õÚzvÀ Tzx, ÷ÁuõÍUTmh÷© EhÛ¸¨÷£õº. CøÁ²® Eß A¸Põø©¯õÀ ]Ó¨¦ÖQßÓÚ.'' S\»º {¦nº. ¦Àù»¨ ¤k[S£Áº, CÁº ¦Àù»¨ ¤k[PU Thz vÓø©°À»õuÁº. | P¾ S\»:& CÁº ¦Àù»¨ ¤k[S£ÁµÀ». v›¦µ Ợuµé® íõµ {¦nº GßÖ TÓ»õ÷©õ? S\® & Âå}º, AuùÚ¨ £¸P C¯»õ©À ©¯[QÂÊ¢uÁº. Aª¸÷u_Á›¯õÚ } PÊzvÀ Âåzøuz ÷uUQà´! AÁº }»Pshµõàº. éP»áÚÜ ìuÁ® CÆÁõÖ TÖQÓx. ¤¸®©õÂß P£õ»zøu¨ ¤aø\ H¢u¨ £õzvµ©õUQU öPõshõº. í›ø¯ `»zuõÀ Sz-vz ÷uõÍo¯õUQU öPõshõº. ÂåzøuU PÊzvß A»[Põµ©õUQU öPõshõº. CøÁ, A¢ua ]ÁÛh® } ÷£µõØÓ»õP ÂùͯõkÁuß Aøh¯õÍ©À»Áõ?'' GÚ. |P¾ GßÓ |P® öÁmkQÓ Pzv›. Axuõß |Pzøu öÁmkQÓöuÛÝ® J¸Áº AuùÚU øP°À ¤izxU Pzv›¯õP¨ £¯ß£kzvà»À»Áõ |Pzøu öÁmk®?} Th C¸¨£uõÀ |PöÁmi ÷£õÀ AÁº

44

_"pvSQY"ê“`Zr

é®íõµ® ö\´QÙº. \ºa\õìuÁ® CuùÚ CÆÁõÖ ÂÍUS®. ]Áß ‰Ä»Qß éüzµuõµß. (ö£õ®©»õmhUPõµß) A¢u ‰Ä»Pzvß S¸ÁõÚ ]ÁÝUS® Ca\õ \Uv¯õQz ysi¨ ö£õ®ø©ø¯ C¯USQÙ´. GÚ.

_T"[SQO"szT"pQT"øb"uT"á¡T"zO"pNL>\"p{Q@z¡ E" @¡O"s|O\"O_"pX"PY"|{\"S"p S" ðp˜¡ òOY"P"ê: $ O"Ql˜¡X"XV"p_O"\"u - @¡ÚT"puT"_"z`ZNp@u¡{“^"sT"[NL>O"p{S" E"NL>p{S" A"NL>ZT"ZðppuZ{T" O"pNL>\"p{S" $ ìp“pu@¡S"uS" O"\" @¡puX"{“O"p{S" X"pO"“pê_Y"pOX"S"p T"qZNpX"[SO" G"Bp[ŸW"tOY"v$$’ ìe"puf"Z\"p×Y"zS" \"˜¡\Y"X"u\" $ {ðp\": ðp×OY"uOY"püS\"Y"uS"v\"puW"Y"- X"u“S"pW"p\"u_"wÍ>÷püW"p\"á¡T"_Y" \Y"{O"Zu@¡_Y" “WY"X"pS"O\"pO"o, ìp{P"ê@¡pP"ê_Y" ðppVQO"pY"pzT"pvS"àÒY"_Y" Ql^T"qZ`ZO\"pO"o$ _"OY"X"o; 혡pS"sX"pS"uQpM>÷ê_"zT"pQS"pY" \"{ˆ_"pR"@¡pS"sX"pS"uY"{Q \"{¢S"ê_Y"p{QOY"p{Q\"Qe"p{T" T"øX"pNppS"sBpøp`@¡c"pS"{\"ðpu^"á¡T"z O"@|¡ {ðp^Y"pS"s{G"C"wb"Y"p T"ø@¡p{ðpO"\"SO"puW"Bp\"OT"pQpE"pY"pê: $ ò{O" Qu\"O"pT"b"rY"pu&P"ê: $$

]Áß uõshÁ©õk£Áº. AuØSU Põù»zyUQ Bh÷Ásk÷©! AuØPõÚ vÓø© ÷u°h©À»Áõ EÒÍx? A®£õìuÁzvÀ Cx £ØÔ & PÀ£•iÂÀ E»øP JkUSQÓ ÂùͯõmiÀ ]Áß Bi¯ ÷PõµuõshÁ® Eß £õºøÁ¯õÀ ö©ßø© ö£ØÓx. AuàÀ Ax "»õ쯮' BQ¯x. E»P |ßø©US Eu¯x.

{@z¡ E", {ðp\": {ðp\"ðpVQ:, ðpÒY"p X"pO"w@¡p@¡puðpT"ø{_"«u: @w¡O"BpsNpY"puZ@¡pZu@¡pZY"puàOT"ß"uS"v@¡pZuNp Y"s˜¡pu Y"{Q “b"NpY"p O"OT"ø@w¡{O"WY"pX"@¡pZu@¡pZpWY"pzY"s˜¡puY"{Q, O"{`ê_"@¡““pu@¡pS"sBpø`pP"|Qu\"O"p\"pE"@¡T"QO"Y"p {S"^T"f"sz ðp˜¡: _"X"P"ê:, ðp{˜¡ðp{˜¡X"O"pu: {ðp\"Y"puZ{W"R"pY"@¡Æ" W"\"{O" $ ì@¡pZu@¡pZ_"zY"puBppW"p\"uðpo\"oòOY"u\"zá¡T"O"Y"p _\"_\"á¡T"p{S"^T"f"u{S"êZP"ê@¡ ï\" W"\"O"rOY"P"ê: $ ï\"zS" E"uO"oò@¡pZp@¡pZY"s˜¡puS" E"uO"o, Qu\": @¡pSOY"P"ê@¡pu&Y"z ðpVQ: _T"[SQO"sz {S"^T"f"sz _"X"_O"X"Œ“p[OX"@¡pz Qu\"O"pz _"X"qW"R"pO"sz E" @s¡ðp“puS" A"“ssS" b"X": $ ò{O" ðpVQT"ZpP"ê: $$

APõµ•® CPõµ•® Sné¢v Aøh¢uõÀ HPõµ©õS®. HPõµ® öu´Á A¸ùÍU SÔ¨¤k®. a Æ GßÓ C¸ö©´ö¯ÊzxUPÒ uÛzx C¯[P C¯»õu£i¯õÀ CPõµzxhÝ® APõµzxhÝ® Cùn¢x "]Á' B°ØÖ. Ax ]ÁùÚ²® ]ÁõøÁ²® SÔUS®. CPõµ•® APõµ•® E°¸® \Uv²®. Cµsk® ÷\µõu a Æ ÷uÁøuø¯U SÔ¨¤hõx Gߣx ©mk©À» & Ea\›UPÄ® C¯»õx.

ìP" E", ‘ðpVQG"pO"X"ðpu^"zO"sR"f"uðp\"ê_Y" \"„W"p $ ìP"ê_\"á¡T"X"{A"“zR"f"uX"sBR"uSQlðpuA"Z: $$’ ò{O" \"pY"s_"z{`O"pV"“p[EF>\"ðpVQuS" “b"NpY"p \"p {ðp\"pu&[_O" R"pZ{Y"O"wO\"uS"p_Y"u{O" \Y"sOT"fY"p \"p {ðp\"{ðpZpuR"wO"pu&{W"R"uY"_"zC" íEY"O"u$ ðp{˜¡ðpVQuS" T"t\"ê\"Qu\" O"{EF>ZpuR"wO"p ðpVQðp{˜¡àEY"O"u$ O"P"p E" {ðp\":

ìP"ê_"zC": ðpÒY"p ðpVQ_"zC"uS" Y"s˜¡puY"{Q ‘ìpvOT"{f"@¡_O"sðpVQ_Y"pP"uêS" _"zV"SR":‘ìP"|V"sR\"p \"p×Y"ZE"S"p’ ò{O" SY"pY"p‚" ðpVQ{\"Z{`O"_Y"pP"ê_Y"p_"pP"ê×Y"pOT"ZX"uÄ"Z: T"p\"êOY"v\" _"zV"«Æ"uO"oO"{`êT"øW"{\"O"szS"pS"p{\"R"T"ø@¡pðpuS"

_"pvSQY"ê“`Zr—1

45

{\"ŸQp‡pQz@¡O"s|ðp˜¡: _"X"P"ê: ðp{˜¡X"pzÆ" W"\"{O" $ ‘ðp˜z¡ T"QX"o’ ‘_"X"P"ê: T"Q{\"{R":’ ò{O" T"p{Np{S"{S"QuêðppO"o _"X"P"ê: ðp˜¡: _\"@¡pY"ê{S"\"êO"êS"ub"X" òOY"P"ê: $ ‘_\"pP"êT"ø{O"T"pQS"z{` _\"@¡pY"|ðpVQpS"pX"o’ ò{O" SY"p_"@¡pZ: $ ìp`lÆ"- ‘S" _"pu&[_O" T"øOY"Y"pu“pu@u¡ Y": ðpVQpS"sBpX"pªO"u$ ì{S"{\"ê«{X"\" c"pS"z_"\"|ðpVQuS" W"p_"O"u$$’ ò{O" $ ï\"zE"uO"oQr\Y"OY"S"Y"p \Y"\"`ZO"r{O" Qu\": \Y"\"`pZY"puBY"pu&P"ê_"zC": _T"[SQO"szO"z{\"S"p òê^"O@¡p“X"TY"\"_P"pO"sz \Y"\"`pZb"X"rW"{\"O"szE" S" @s¡ðp“: A"“s_"X"P"puêS" $ ðpVQpu&TY"u\"X"P"|{\"S"p Y"ªEF>pðpVQ\"fY"pGY" ï\"u{O" _"t{E"O"X"o òOY"P"êT"ZpP"ê: $

ö\õØPÍùÚzøu²® ]øÁ²® ö£õ¸ÍùÚzøu²® ]ÁÝ® uõ[SQßÓÚº GÚ Áõ² é®îøu TÖ®. ]Áõ ö\õÀù»z uõ[P ]Áß ö\õÀ¼ß ö£õ¸ùÍz uõ[SQÙº. ö£õ¸Ò ö\õÀ¼ßÔ ÂÍ[Põx. ö£õ¸ùÍ Enµ÷Á ö\õÀ»ø©¨¦, ö\õÀù»Âhz vÓ®£h¨ ö£õ¸ùÍ ÂÍUSQÓ E£õ¯® HxªÀù». ö£õ¸ÍØÓ ö\õÀ¾® £¯ÚØÓx.

ìP"\"p, {ðp\": ðpVQT"øT"ú":, ðpÒY"p ‘ðpVQpS"pzG"S"S"r O\"X"e" W"s\"S"u\"pB\"p{QS"rOY"sEY"_"uO\"f":

@u¡ðp\"\"p_"\"T"øW"wO"Y"pu&TY"p{\"W"ê\"[SO" R"øs\"X"o$ “rY"SO"uA"“sY"e" @¡ÚT"{\"ZX"uV"øÏ"pQY"_O"u&TY"X"r _"p O\"z @¡p{E"Q{E"SOY"á¡T"X"{`X"p ðp{˜¡: T"Zp BprY"_"u$$’ ò{O" “C"s_O"pue"pu×OY"p, T"Z_Y" ðpVQV"øÏ"Np:

T"øR"pS"p\"_P"pá¡T"Y"p ðp{˜¡qZ{O" ðpp˜v¡:, qE"{O"qZ{O" ðpv\"v:, @s¡NL>>{“S"r{O" Y"pu{Bp{W":,T"ø@w¡{O"qZ{O" _"pzAY"v:, V"øÏ"u{O" T"pZpðpqZ{W":, V"s{«qZ{O" V"pv«v:, _\"ðpÒY"s[SX"{^"O"BppuO\"püsT"p{R"Z{`O"X"`p_"f"u{O" G"p{O"\"p{Q{W":, O"P"p{\"R"puT"p{R"Z{`O"z @u¡\"“z ç\Y"{X"{O" ç\Y"\"p{Q{W"Æ"v@¡p&TY"S"u@¡S"pX"{W"\Y"ê\"{¢Y"X"pNpY"p {S"G"v@¡pdY"X"pY"pAY"ðp{˜¡@¡[ÚT"O"pS"u@¡puT"p{R"W"uQ{W"ß"_\"á¡T"Y"p T"ZpðpÒY"p Y"s˜¡puY"{Q O"{`êT"øW"{\"O"sz T"ðY"SO"rX"RY"X"p\"vA"Zrá¡T"uNpp{\"W"ê{\"O"szX"RY"X"p\"_P"pY"pzE" {\"X"ðpê{\"X"wðY"pzðpY"pu\"pêEY"\"pE"@¡á¡T"ðpVQpP"êá¡T"z {S"OY"O"O_"zV"SR"á¡T"z E"p\"pÊ"sz E" ðp˜¡:; ï\"z S" E"uO"oT"Zpðp{˜¡Y"s˜¡puS" Y"{Q Qu\": ðpVQV"øÏ" _T"[SQO"sz O"pÚ\"puÎ>p{Q_P"pS"@¡ZNpT"øY"Ñ"v{S"ê^T"{f"zT"øpÊ"szE" S" @s¡ðp“: A"“sðp˜¡puS"uOY"P"ê: $ ‘\"vA"Zr ðpVQ{S"^T"{f"X"êRY"X"p ds{O"BppuE"Zp $ íüO"pP"pêE" T"ðY"SO"r _"tbX"p \"pBpS"T"p{Y"S"r $$’ ò{O" O"„b"NpX"o$ ò{O" ðpVQpuOT"{f"{S"á¡T"NpT"ZpP"ê:$

]Á:& \¨u E»P®, ""\¨uzvß uõ¯õÚ } E»QÀ ÁõUÁõvÜ GÚ¨£kQÙ´. EßÛhª¸¢÷u Âèq C¢vµß •u»õ÷ຠöÁΨ£kQßÓÚº. PÀ£ CÖv°À AÁºPÒ EßÛh÷© »¯©øhQßÓÚº. }uõß H÷uõ J¸ ÷£µõØÓÀ'' GÚ »Sìxv TÖQÓ£i, ÷©»õÚ \¨u¤¸®©zvß ¤µuõÚ {ù»¯õÚ \Uv GÚ \õUu¸®, ]v \Uv GÚa ø\Á¸®, Ssh¼Ü GÚ ÷¯õQ¯¸®, ¤µQ¸v GÚ éõ[Q¯¸®, ¤¸®©® GÚ Â¯õéøµa \õº¢uÁ¸®, ¦zv GÚ¨ ö£Ízu¸®, Cx £_ ©ÛuöÚÚ¨ ¤›zuÔ¯uUP ußø© öPõÒÍõu ÷£›¸UøP GÚ áõvÁõv²®, SÔ¨¥k (E£õv) HØÓ uÛzvµÆ¯ö©Ú vµÆ¯ÁõvPЮ, TÖÁº. J÷µ ö£õ¸Ò £»µx £õºøÁ ÷PõnzvØ÷PØ£ £»ÁõÖ Põm]¯ÎUQÓx. £µõ \Uv uß

46

_"pvSQY"ê“`Zr

B]µ¯©õÚ ©õ¯õ \Uv¯õÀ PÀ¤UP¨ö£ØÓ £» ÁiÁ[PÎÀ Põn¨£kQÙÒ. \¨u¤¸®© ÂÍUPzxUS EuÄQÓ £a¯¢w, ©z¯©õ, øÁP› GßÓ ÁiÂÀ ÷uõßÓ, •UQ¯©õP ©z¯©õÂÀ ö\õÀ¼ØS® ö£õ¸ÐUS® Cøh÷¯ EÒÍ {z¯zöuõhº¦ £µõ\Uv²hÛùn¢u £µ]ÁÝU÷P Qmk®. {z¯z öuõhº¤À»õÂiÀ Euk® uõøh²® HùÚ¯x® Aø\¯õx. J¼ÁiÁ® öuÎÁøh¯õx. øÁPŸ Gߣx ö\õÀÁiÁ® öPõshx. ©zz¯©õ Gߣx PõvÝÒ Enµ¨ ö£ÖQÓ \¨u {ù». £a¯¢w Gߣx ö£õ¸ùÍ ÂÍUP B¯zu©õÚ {ù». £µõ GßÓ éüô© J¼ Aȯõu ‰» J¼. ö\õÀ¾® ö£õ¸Ð©õP Cùn¢u (ÁõPºzöuÍ) ]Áu®£v {ù».

ìP"\"p, ‘íW"Y"_Y"p_Y" Qu\"_Y" {\"Bpø`uY"Se"@¡ÚT"S"p $ {\"S"p Y"Se"uNp E"uOT"tG"p Qu\"O"p S" T"ø_"rQ{O" $$’ ò{O" ds{O"_X"w{O"WY"pzQu\"O"pQu`á¡T"Y"Se"T"ZpP"ê_O"s- ‘E"O"s{W"ê: {ðp\"E"@øv¡Æ" ðp{˜¡E"@øv¡Æ" T"ú"{W": $ S"\"E"@øv¡Æ" _"z{_"«z drE"@øz¡ {ðp\"Y"pu\"êT"s: $$’ òOY"pBpX"p{EF>\"ðpVQuS" S"\"Y"puSY"pOX"@u¡ drE"@øu¡ \"O"êX"pS"z {ðp\"pOX"@z¡ E"@ø¡E"O"sÍ>Y"X"sEY"O"u$ ðp{˜¡ðpVQuS" E"p\"{ðpÍ>zðpf"÷pOX"@z¡ E"@ø¡T"ú"@¡X"sEY"O"u$ O"P"p E"pY"X"P"|:- {ðp\"_O"QpOX"@z¡ E"@ø¡E"O"sÍ>Y"zðpÒY"p O"QpOX"@u¡S" E"@ø¡T"ú"@u¡S" Y"s˜¡pu Y"{Q {X"{“O"Æ"uO"oO"{`êT"øW"{\"O"sz- T"ø@¡^"uêNp W"{\"O"sz \"_"s@¡puNpQðppZY"sBX"püS"u@¡ T"ø@¡pZuNp {\"_O"pZz T"øpÊ"sz _"w{Í>q_P"{O"“Y"pS@¡O"s|\"p ðp˜¡: _"X"P"ê: $ {ðp\"ðpÒY"pOX"@¡pu&{T" W"{\"O"s{X"OY"P"ê: $ ìP"\"p, ‘{e"@¡puNpá¡{T"Npr ðp{˜¡{V"êSQlá¡T": {ðp\": _\"Y"X"o$ ì{\"S"pW"p\"_"zV"SR"_O"_X"p{¨SQl{e"@¡puNpY"pu: $$’ òOY"pBpX"\"E"S"p[EF>\"ðpVQuS" {V"SQlàEY"O"u, ðp{˜¡ðpVQuS" O"QpOX"@z¡ {e"@¡puNpX"sEY"O"u$ O"P"p E"pY"X"P"ê:- {ðp\"pu{V"SQl: ðpÒY"p {e"@¡puNpuS" Y"s˜¡puY"{Q {ÇÍ>Æ"uO"oO"{`ê \"_"s@¡puNppüS"u@¡T"ø@¡pZuNp {\"_O"pZzT"øpÊ"sz_"wÍ>÷p{Q@z¡ @¡O"s|E" ðp˜¡: $ ì_X"pQu\" E"@ø¡pQlOT"{f"[_P"{O"“Y"pQu\"êbY"- X"pNpO\"p{Q{O" W"p\": $ ï\"zS" E"uO"o{ðp\"ðp×OY"pOX"@¡E"O"s^@¡T"ú"@¡á¡T"zE"@ø¡ŸY"z{V"SQl{e"@¡puNpŸY"z\"p {X"{“O"z S" Y"QrOY"P"ê: $ Qu\"r E" Qu\"Æ" Qu\"pvT"p\"êO"rT"ZX"uÄ"Zp\"_Y"p[_X"S"oV"p _O" ò{O" Qu\":, Qu\"Y"pu: ðpZrZá¡T"z {S"OY"{S"\"p_"_P"pS"z\"p E"@ø¡{X"OY"P"ê: $ X"O\"P"rêY"pu&ET"øOY"Y": $ Y"Ÿp Q@¡pZpu&Y"z`ÚO\"p[EF>\"\"E"S":, ï@¡pZpu&Y"z E"pEO\"pSX"pO"w@¡p@¡puðpuðp{˜¡qZ{O" T"ø{_"«uÆ" ðp{˜¡\"E"S": $ O"P"p E" Q@¡pZv@¡pZ\"pEY"pvT"p\"êO"rT"ZX"uÄ"Zpv\"p{O" BpEF>{O" _\"rY"O"Y"p {S"OY"{S"\"p_"á¡T"O\"p{Q{O" W"p\": $ {ðp\"Y"pu{S"êOY"{S"\"p_"W"tO"z_"@¡“ðp{˜¡Qu\"“pu@¡pOX"@¡O\"uS" ds{O"T"ø{_"«z E"@ø¡z _T"[SQO"sX"{T" {\"_O"pZzT"øpÊ"sz_"wÍ>÷p{Q@z¡ _"zW"p\"{Y"O"sX"T"rOY"P"ê: $ ì{T": _"zW"p\"S"pY"pX"o$

÷uÂø¯ ÁÈ£h¯¢zµ Aø©¨¦ CßÔ¯ø©¯õux. ¯¢vµªÀ»õu ÁÈ£õmhõÀ øuÁ® A¸Ò¦›¯õöuߣº. 4 ]Á\Uµ[PЮ I¢x \Uv\Uµ[PЩõÚ Jߣx \UQµ® öPõshx ÿ \UQµ®. C[S ]Á: GߣuõÀ ]Á\Uµ®. Ax \Uv \Uµzxhß ÷\õ, ¨µ£Áv & ]Ó¨£øhQÓx. 8 ÷Põn® C¸ u\õµ[PÒ GßÓÁõÖ Â›¢x £øh¨¦, Põ¨¦, »¯® GßÓ ‰ßøÓ²® ö\´¯ ÁÀ»uõQÓx. ]Á\Uv IUQ¯•® ö£ÖQÓx. AÀ»x \Uv v›÷PõnÁiÂÚÒ. ]Áß ¤¢x ÁiÂÚº. Cµsk® ¤›Áøh¯õuøÁ. C¢u |k¨£Sv°ß Cùn¨£õÀ 8 ÷Põn[PÒ •u¼¯ Â›Ä ö£ÓÄ® ì¸èi\UPµ®, ìvv\U-µ®

_"pvSQY"ê“`Zr—1

47

é®íõµ\Uµ® GßÓ ]Ó¨£øh¯Ä® £øh¨¦ •u¼¯ •¨£o ¦›QÓ BØÓÀ ö£ÓÄ® EuÄQÓx. £õºÁw& ÷uÃ, ]Áß& ÷uÁº, C¸Á¸® ÷uÁ©õÚ ¯¢vµzvÀ Cùn¢xÒÍÚº. ÷uÁ GßÓ ö\õÀ¼À z GßÓ ö©´ö¯Êzx ]ÁùÚ²® H GßÓ E°öµÊzx ÷uÂø¯²® SÔUP, ÁPµ® AÁºPÎß {z¯©õÚ C¸¨¤h©õÚ ÿ \Uµ©õS®. C¢u Cùn¨¦ ÷©¾® ›Áøh¯ Áõ´¨¦sk.

@¡sðp“: “pu@¡pS"pz_\"T"qZc"pS"T"tG"S"pWY"pzb"uX"T"øQpO"p S" A"“s$ ìSY"P"p _\"_\"á¡T"p{S"^T"f"uqZOY"P"ê: $ E"@ø¡puOT"{f"T"tG"pü{W"c"_Y" U¡“zds{O"{_"«X"o- ‘ò` E"pX"se" E"pS\"u{O" {\"ŸpSQu\"p_"sZpS"sW"Y"pS"o$ Y"pu\"vO"pzV"øÏ"Nppu \"uQ ìX"wO"uS"p\"wO"pzT"sZrX"o$ O"_X"vV"øÏ" E" V"øÏ"p E" ìpY"s: @¡”{O"|T"øG"pzQQl: $$’ ò{O" $ Y"Ÿp, @s¡ðp“:, @s¡ðpVQuS" W"t{X"àEY"O"u, ‘Bppue"p @s¡: T"w{P"\"r’ ò{O" @¡puðppO"o, ‘ðpz@¡ÚY"pNpu_"s\"NpuêE" ’ ò{O" @¡puðppQb"rNp_"s\"Npê\"p{E"S"p ðp\"NpuêS"pb"rNp_"s\"Npêá¡T"puX"uààEY"O"u, @v¡“p_"X"RY"\"OY"êY"z“@¡pZpu“pC"\"pO@v¡“p_"X"p` $ O"P"p E" @s¡Æ" ðpÆ" “Æ" @s¡ðp“p W"tX"uà@v¡“p_"p: _"SOY"e" T"ø_O"pZá¡T"uNpu{O" @s¡ðp“: W\"p{QT"ø_O"pZW"p\"X"pT"ß":, _T"[SQO"sz{\"_O"pZz T"øpÊ"szS" A"“sðp˜¡ òOY"P"ê: $

S"pe" {\"ðpu^Y"rW"tO"E"@ø¡ðpVQ_Y" S"T"zs_"@¡O\"p{„ŒpSO"ZBpO"vQuê\"p{QT"Qv_O"Q{W"R"pS"z{\"à«{X"{O" ðpŠ>S"rY"X"o, @¡“e"QpZp{QT"Qv: ÖY"{W"R"pS"_Y" _"\"ê_"zX"O"O\"pO"o$ S" E" O"e" ‘ {S"Y"O"{“ŒpS"pz S" {\"ðpu^Y"{“ŒO"p’ ò{O" SY"pY"pS"sBp{O"Z_O"r{O" \"pEY"X"o$, ìe"p{T" {\"W"{˜¡{\"T"qZNppX"_Y" ‘{“ŒX"{S"OY"z“pu@¡pdY"O\"p{„Œ_Y"’ ò{O" W"p^Y"@¡pZpu˜u¡Æ" BpO"uZpdY"NprY"O\"pO"o, ðpVQO"Æ"@ø¡{S"á¡T"NppW"p\"p‚" $ \"_O"sO"_O"sS"T"sz_"@¡{“Œ_Y" ®rT"sz_"pR"ppZNY"pß"T"sz_"@¡ ï\" Y"[O@¡{ú"QlW"Y"pu{Æ"¢X"_O"r{O" S"T"sz_"@¡_Y" S" T"sz{“ŒT"Q{\"ðpu^"NpO"p Qpu^"pY" $ ìO" ï\" \Y"p@¡ZNpu‘O"_Y"uQX"o’, O"_Y"pT"OY"X"o’, ‘O"Q_Y" _"zG"pO"X"o’ òOY"pQpv_"\"ê_"pR"ppZNpzS"T"sz_"@¡X"u\" T"p{Np{S"S"p T"øY"s˜¡{X"{O" Y"s˜¡pu&Y"z{\"ðpu^"Np{\"ðpu^Y"W"p\": $ ò{O" Y"Se"T"ZpP"ê: $$

S\»:& ußùÚ Enº£Á¸US® ÁÈ£k£Á¸US® |»©Î¨£vÀ S\»:& ÁÀ»Áº. ÷ÁÖÁøP°À AÁøµ E¸ÁP¨ £kzu•i¯õx. ÿ \Uµzøu Áøµ¢x ÁÈ£k£Áº. ""C®ø©°¾® ©Öø©°¾® ÷uÁºPùͲ® AéúµºPùͲ® ¤ß öuõhºÁõß. ¤¸®©•® ¤¸®©õÄ® AÁÝUS B²Ð® Rºzv²©Î¨£º GßQÓx ÷Áu®. S& §ª, \& u[P®, u[P©ù»¯õÚ ÷©¸, »& øP»õé®, § ¨µìuõµ®, ÷©¸¨µìuõµ®, øP»õ騵ìuõµ® GÚ ÿ\UµzxUS ‰ßÖ Aø©¨¦PÒ. C¢{ù» ö£ØÓ¤ß ì£¢vx® |\Uu:& ÷©¾® ›Áøh¯ C¯»õx.

ìO":, ìX"tX"o$ ï\"X"rÄ"Z_Y"p{T" _"wÍ>÷p{Qðp{˜¡T"øQpe"rzds{O"^"sT"øOY"b"{_"«pzO\"pX"oìT"Zpub"pS"sW"\"- á¡{T"NprzW"\"á {T"NppzW"\"O"rX"o$ _"p\"ê{\"W"{˜¡@¡_O"{_": $ í˜z¡ W"™>T"pQv:- ‘òQX"_O"sT"øOY"b"z_"X"rT"O"Z\"{O"ê E"vO"Qpuá¡T"X"o’ òO"rQX": T"øOY"b"pP"ê@¡O\"X"o$ í˜z¡ E"v@¡p\"“pv- ‘Y"{QQz {@¡zE"u{O" “pu@¡\"uQY"puQêðpêS"pO"o, ï\"{X"QX"_"p\"{T" Y"EF>VQp_"z{S"R"pS"uT"ø{_"[«zT"ZpX"wðpO":, òO"ZP"p T"øOY"b"pY"X"pNpX"P"êX"o’ ò{O" $ Y"f"t˜z¡

48

_"pvSQY"ê“`Zr

“bX"rR"ZuNp- ‘ìO"pu&_X"p«uO"pu:’ ò{O", O"{‚"SOY"X"o$ ìO"pu`uO"puqZOY"s˜u¡ @s¡O"pu`uO"puqZOY"p@¡pDo>b"p

Y"EF>VQ{\"^"Y"puQu{O" $ S" E" ªðY"O"uT"t\"ê\"p×Y"uY"EF>VQ: $ ì\"ðY"zE" O"OT"øY"puBpuNp W"p\Y"X"o$ íf"Z\"p×Y"_P"_Y"uQX"pu

Y"EF>VQ_Y" T"t\"ê\"p×Y"uO"EF>VQpuT"pQpS"{S"\"pZNp ò\" Y"EF>VQpuT"pQS"{S"\"pZNp_"pX"PY"pêW"p\"pO"o$

E"pRY"p`pZpf"„pW":, Y"O"pu`uO"puZrÄ"Z_Y"p{T" ðp{˜¡_"p{`OY"pW"p\"uT"øW"\"S"p_"pX"PY"êX"O"pu`uO"puqZOY"P"ê_"pzBpOY"zE"

W"{\"^Y"O"r{O" \"pEY"X"o, ì_X"Ql˜¡ZrOY"p _"X"rE"rS"BpO"pv_"OY"pX"Bp{O"@¡@¡ÚT"S"pá¡T"_Y"pRY"p`pZ_Y" @¡ÚT"S"pS"`êO\"pO"o$

ìpE"pY"êT"øV"SR"\Y"pAY"pS"puüO"_Y"pRY"p`pZ@¡ÚT"S"pZ{_"@¡_Y" O"\" O"e"OY"_\"pZ_Y"W"ý"S"T"t\"ê@¡- X"S"SO"pRY"p`pZz@s¡\"êO": T"p{NL>OY"_Y" Z{_"@¡G"S"{\"_"z\"p{QO"pT"f"uÆ" $ ìP" \"p, ì_O"s\"p `uO"sO\"X"o$ ìP"p{T" `uO"s: @s¡e"p{S\"Y"pO"o? `qZ`ZpQrS"pzQu\Y"pZpR"S"u\"p, ì@w¡O"T"sNY"_Y" T"øNpX"S"_O"\"S"pT"øW"\"S"u\"p? S"pü:, `Y"pêQrS"pz Qu\"r_"X"pZpR"S"_Y" ðp{˜¡_"p{`OY"pW"p\"T"øY"s˜¡{ðp\"QpvV"êÚY"pðpŠ>pX"t“@¡O\"pW"p\"pO"o, O"QpðpŠ>pT"t\"ê@¡O"- {ŸR"pS"_Y"pS"sT"Y"puBpp‚" $ _\"u^"pz _"wÍ>Y"pQpv{S"Z{O"ðpY"_"pX"PY"pê\"pÊY"T"ub"O\"pf"QlT"p_"S"_Y" `uO\"S\"Y"u&{T" ðpVQp_\"pZ_Y"p[EF>\"_Y" T"øpR"pSY"`p{S": T"ø_"GY"uO"$ S" {ŸO"rY":, {ðp\"_O\"O_"p{`OY"z{\"S"p {@¡{ú"Q{T" @¡O"s|S" ðp×S"pu{O", ìO": ì@w¡O"T"sNY": T"øNppX"p{Q@z¡ @¡O"s|@¡P"zðp@n¡puO"rOY"e"p{T" `uO\"S"T"ub"NppO"o, ìpX"øT"øÅ"@¡pu- {\"QpZpuf"ZY"puqZ\"p_"pzBpOY"T"øO"rO"uÆ" $ \"_O"sO": _"pz{S"RY"pQpZpRY"p{X"OY"S"uS"v\"pS\"uO"sX"p@¡pDo>b"O"u$ S" E" O"e" `uO"tT"Y"puBp: T"øOY"sO" _"zW"tY"puT"p{_"O"\Y"p{\"{O" O"pOT"Y"êX" o$ ‘O\"pX"p{dO"p X"`pW"pBpuT"øpT"ns\"SOY"{E"ZuNp X"pX"o$ @u¡\"“z O\"pX"S"pªOY" X"pzW"G"SO"u{\"E"uO"_": $$ S" Y"p[SO" X"X" _"pY"sGY"z@¡ÚT"@¡pu{J>ðpO"vZ{T" $’ ò{O" _@¡pSQT"sZpNpp\"BpO"z T"øP"X"pR"uêS" _"tE"{Y"O\"p {ŸO"rY"pR"uê_"zW"tY" O"QlT"p_"S"z{\"R"pO"w`qZ`ZpüsT"p_"@¡pST"øQðpêY"O"pX"o‘S" {ðp\"uS" {\"S"p ðp{˜¡:’ òOY"pZWY" ‘\"R"êO"uS"pe" _"zðpY":’ òOY"SO"p{S" _"tO"_"z{`O"p\"E"S"p{S" T"Y"pê“puE"Y"O"pX"pE"pY"pêNppX"{W"- T"øpY"{\"ZpuR"pQlT"ubY"zO"O"o$ ìO"pu&_X"üpuG"S"v\" _"pR"s: $

S"

`Z{O" W"˜¡pS"pzQl: A"{X"{O" `qZ{\"ê^Nps:, `Z: @¡p“àç: $ Y"f"t˜z¡ ZpX"@¡{\"S"p “bX"rR"ZuNp E" - `Z:{ðp\":ò{O", O"ß", T"øT"ú"“Y"p{R"@w¡O"_Y" @¡pZNpT"sà^"_Y" `Z_Y" {ðp\"ðpVQ\"pEY"O\"pW"p\"pO"o; {ðp\"T"Q- \Y"pAY"pS"p\"_"Zu{ðp\"ðpVQpP"|_"Qp{ðp\"z {V"SQlá¡T"z çl{`Np`qZ`ZuðppS"@¡pZNpX"sÒ\"p&e" `ZT"Q_Y"

{ðp\"X"{W"R"uY"r@s¡\"êO": T"t\"pêuf"Z{\"ZpuR"pBpX"{\"_X"wOY"pu: T"ø_"ý"S"pO"o$ í˜z¡ E" - ‘_"z`pZÆ" `ZpY"f" íOT"{f"W"ê\"- {S"{X"êO"p $ Zb"p O"sX"wL>_"z“bY"p _"w{Í>[_P"{O"“Y"u{ðp\": $ X"pY"p E" ðps«{\"üp E" X"`uÄ"Z_"Qp{ðp\"pv’’ ’ ò{O" $ ’

ìp{QðpVQuS"uSçpQY"puBpwåSO"u$ O"v{\"ê^NpsàçV"øÏ"p{Q{W"ZpZpRY"pX"o$ ì{T" ðpVQpQSY"vÆ"pZpRY"pz_"wÍ>÷p{Q- @¡O"wê{W":

{\"ðpu^"uNp qZú"{O" _"wG"{O" T"øT"ú"{X"{O" {\"qZú": $ T"E"püE"o$ ‘{\"qZú"puçl{`Np: {ðp

ò{O" ðpVQpNpê\"u$

_"u\Y"pX"o, _"\"uê^"pX"TY"{\"üp_"z\"{“O"O\"p{Q{O" W"p\": $ O\"pzX"pY"p&{\"üp{QT"Q\"pEY"pX"C"{J>O"C"J>S"pT"J>rY"_"rz W"\"O"rX"o$ í˜z¡ E"uQz_"@¡“G"S"S"r_O"\"u- ‘ {ðp\"_O\"zðp{˜¡_O\"zO\"X"{_" _"X"Y"_O\"z_"X"{Y"S"r O\"X"pOX"p O\"z Qrb"p O\"X"Y"X"{NpX"p{QBpsêNpBpNp: $ ì{\"üp O\"z{\"üp O\"X"{_" {S"{A"“zO\"z{@¡X"T"ZzT"wP"Ò\"f": {@¡{ú"¬Bp\"{O"

_"pvSQY"ê“`Zr—1

49

S" \"rb"pX"` òX"u$$’ ò{O" $ “C"s_O"pue"u&{T" ‘X"pY"p @s¡NL>{“S"r’ òOY"p{Q $ \"bY"[SO" E"pE"pY"pê: - ‘X"`pX"pY"u {\"Ä"zW"øX"Y"{_"’ ò{O" $

Au: zÁõ® Bµõzz¯õ® & D\ÝUS® £øh¨¦ •u¼¯ \Uvø¯ AÎUQÓÁÒ. } GÚ A£÷µõñ©õP PsPÐUS¨ ¦»¨£k® ÁøP°À AÝ£Á ÁiÂÀ EÒÍÁÒ. í› •u¼¯ÁµõÀ BµõvUPz uUPÁÒ. CuùÚ÷¯ ÁÇUPõPU öPõsk |õÝ® BµõvUP C¯»õx. AÁºPÒ ÁÈ£hz uSv ö£Ó¨ ¦s¯® ö\´uÁºPÒ. 훲® íµÝ® ¤¸®©õÄ® HùÚ¯Á¸® £g\ Q¸z¯® ö\´£ÁºPÒ. C[SÒÍ íµß é®íõµ¨£o ö\´£Áº. \Uv²hß CùnQÓ ]ÁÚÀ». IÁ¸US® A¨£õØ£mhÁº AÁº. £Uu›ß x¯øµ }USÁuõÀ C¸Á¸US® í› íµß GßÖ ö£¯º Aø©¢ux. uÛa ]Ó¨¦hß E»øP¨ £øh¨£Áº. Â÷\÷ån›g\v. GߣuõÀ ¤¸®©õ. 훲® íµÝ® ›g\Ý® AÂzø¯ E»Shß öuõhº¤¸¨£uõÀ ÁÈ£mk¨ ¤ß AÁùÍ EnºQßÓÚº. GÀ»õ÷© AÁÒuõß. ]ÁÝ® }÷¯; \Uv²® }÷¯! 驯•® é©°Û²® Bz©õÄ® wøñ²®, Ao©õ •u¼¯ êzvPЮ AÂzø¯²® Âzø¯²® }÷¯! ÷ÁöÙß-øÓU Põ-n-ÂÀù» GÚ éP-» áÚÜ ìuÁzvÀ Põn¨£kQÓx. »SìuÁzv¾® ""}÷¯ ©õø¯.}÷¯ Ssh¼Ü''Gߣº. Czxv°¾® Th ""©íõ©õø¯¯õÚ }uõß E»øPa _Ç» øÁUQÙ´. (_ 97) GÚ, B\õ›¯º xvUQÙº.

@w¡O"zT"sNY"zY"uS" _" S" W"\"O"rOY"@w¡O"T"sNY": $ ìS"u@¡G"SX"p{G"êO"_"s@w¡O"T"sý"O"Y"p {\"{\"R"O"T"Æ"ZNppuT"p_"S"p{Q{W":

T"øpÊ"{E"f"ðps{«: @w¡O"\"uQpSO"T"qZdX"puY"puS" W"\"{O" _" T"sX"pS"o, T"øNpSO"szS"X"_@¡O"s|O\"O_\"á¡T"zT"qZc"pO"szE"uOY"P"ê: $ O"QS"SO"Zz_OppuO"sX"o. ì`puX"pY"u{@¡Y"O"r O"u_"pX"PY"ê_"zT"{f":? ‘c"p{S"S"pX"{T" E"uO"pz{_" Qu\"r W"Bp\"O"r {` _"p $ V"“pQp@w¡^Y" X"pu`pY" X"`pX"pY"p T"øY"EF>{O" $$’ ò{O" X"p@ê¡NL>uY"pu˜u¡: $ Y"SX"`O"pu&TY"p\"wNppuO"r{O" _O"pue"z@¡O"s|E" $ \"u{O" {\"@¡ÚT"u_"X"s‚"Y"u\"p, íW"Y"e" @¡puðpT"ø{_"«u: $ @¡P"z @u¡S" T"ø@¡pZuNp T"øW"\"{O" _"X"P"puêW"\"{O", S"

@¡P"z{E"QT"rOY"P"ê:$

_"X"p_"p{QO"_\"_\"á¡T": ‘ì`zV"øÏ"p[_X"’ ò{O" c"pS"\"pST"qZâO"X"pY"pG"p“puY": _" ï\" O\"O_\"á¡T"zT"qZc"pY" O\"QrY"{\"S"puQuT"sS"X"pêY"uX"pzX"p T"ø\"uðpY"u{O" T"øNpSO"sszO\"QrY"@¡pvðp“z_O"puO"szE" ðp˜¡puW"\"{O", S"pSY" ò{O"W"p\": $ X"p@ê¡NL>uY"uS"- ‘{\"^Nps: ðpZrBpø`NpX"`X"rðppS" ï\" E" $ @¡pqZO"p_O"uY"O"pu&O"_O\"pz@¡: _O"puO"szðp{˜¡X"pSW"\"uO"o$$’ ò{O" \"uQpSOY"{W"X"O"pu&P"ê: T"øP"X": $$

•ß ¤ÓÂPÎÀ ¦s¯US¯À ¦›¢x uÁª¯ØÔ ÁÈ£mk EÒÍzy´ø© ö£ØÖ, E£{åzxPÍõÀ ¤µ®© {ù» Enº¢x ¤ßÚº EßùÚ Án[P, Eß {ù»²nº¢x xvUP C¯¾®. ""÷uà äbõÛPÎß EÒÍ[PùͲ® Á¼ÂÀ ÷©õPÁ\¨£kzxÁõÒ'' GÚ é¨u \v°À ©õºUPs÷h¯›ß ÁõUS. ©PõßPùÍ÷¯ SǨ¦ÁõÒ GÛÀ |õß G[÷P? ¦s¯®, ÷Áuõ¢u ]¢uùÚ, uÁ®, E£õéùÚ. S¸ •P©õP Aí® ¤¸®íõìª GßÓ EÒÐnºÄ ö£ÖuÀ, ©õø¯ Áù»°À ]UPõ©À

ìS"u@¡G"SX"G"pO"_"zT"p{QO"T"t\"puêT"p_"S"p{W": @w¡O"\"uQpSO"T"qZdX": _"ÿlà@¡J>pb"-

50

_"pvSQY"ê“`Zr

EßùÚ Enº¢x ""©õø¯°À ©Ö£i ]UPøÁUPõ÷u'' GÚ ÷Ási {Ø£Á÷Ú xvUP÷Áõ Án[P÷Áõ C¯¾®. ÁiÁØÔ¸¢u ÂèqÄ® D\Ý÷© AÁÍx ©õø¯ Á\¨£mk Ái÷ÁØP ÷|º¢uöuÛÀ |õ÷Ú xvUP •i²ö©Ú G¨£i {ùÚ¨÷£ß? (é¨u\w) CÆÁõÖ _÷»õPzvß ¤ß £SvUS¨ ö£õ¸Ò öPõÒÍ»õ®.

_"pzAY"T"b"u- ìO": ìX"tz`qZ`Z{\"qZú"p{Q{W": _"f\"O"X"puZG":T"øR"pS"vZ{T" Qu\"vZpZpRY"pz{e"BpsNpp[OX"@¡pY"p-

_O"\"v@v¡@¡zBpsNpzT"øOY"u@¡X"sT"pQpY" _"u\Y"pX"o$ O"QrY"BpsNppuT"pQpS"X"u\" O"_Y"p ìpZpR"S"u{O" W"p\": $ í˜z¡ E" W"pBp\"O"u - _"f\"zZG"_O"X" ò{O" T"ø@w¡O"uBpêsNpp_O"vY"s꘡: T"Z: T"sà^" ï@¡ ò`p_Y" R"f"u$ _"wÍ>÷pQY"u`qZ{\"qZú"`Zu{O" _"zc"p:

duY"pz{_" O"e" A"“s_"f\"O"S"puS"wêNppz_Y"s: $$’ ò{O" $ O\"pzX"t“T"ø@w¡{O"á¡{T"NprzW"\"O"rX"o$ ìe"pu˜¡X"XV"p_O"\"u- ‘Y"pX"pX"S"[SO" X"sS"Y": T"ø@w¡{O"zT"sZpNprz{\"üu{O" Y"pzds{O"Z`_Y"{\"QpuBpwNp[SO" $ O"pX"R"êT"„{\"O"ðpz@¡Zá¡T"X"sQøpz Qu\"rX"S"SY"ðpZNp: ðpZNpzT"øT"üu$$’ ò{O"$ X"p@ê¡NL>uY"uS" E"pu˜¡X"o- ‘X"`p{\"üp X"`pX"pY"p X"`pX"uR"p X"`p_X"w{O": $ X"`pX"pu`p&{_" W"\"O"r X"`pQu\"r X"`uÄ"Zr $$ T"ø@w¡{O"_O\"zE" _"\"ê_Y" BpsNpe"Y"{\"W"p\"S"r $’ ò{O" $ ì@w¡O"T"sNY":

ò{O" _X"wO"u_O\"QrY"_"f\"BpsNp_"X"\"pÊ"c"pS"Zq`O":, T"øNpSO"sz _O"puO"sz \"p

_"X"P"êX"TY"sQp_"rS"X"u\" _"SO"z T"sà^"X"{R"Î>pY"pE"uO"S"v\" _"O"r {\"{E"e"{\"{R"T"øT"ú"_"G"êS"W"pZz \"`SO"r, ì{\"{`O"O"©m^"NpX"S"\"ZO"_"pvW"pBY"X"u\" @¡pX"Y"X"pS"p T"{O"\"øO"p{ðpZpuX"{Np_O\"{X"{O" S"X"_@¡pZ_O"\"S"u{\"R"pO"sz@¡P"z T"øW"\"{O", S" @¡P"z{E"QT"rOY"P"ê: $ ìS"\"ZO"pWY"_O"@¡p{T"“O"Se": _"QoBpsá¡T"{QÍ>: _"tbX"QðprzY": _" ï\" O"e" ðp˜¡puS"pSY"uT"pX"Zp ò{O" W"p\": $ í˜z¡ E" X"p@ê¡NL>uY"uS" - ‘`uO"s: _"X"_O"G"BpO"pz{e"BpsNpp&{T" Qpu^"vS"êc"pY"_"u `qZ`Zp{Q{W"ZTY"T"pZp $ _"\"pêdY"p&{A"“{X"QzG"BpQzðpW"tO"X"\Y"p@w¡O"p {` T"ZX"p T"ø@w¡{O"_O\"X"püp $$’ ò{O" $ ò{O" _"pzAY"p{W"X"O"pu&P"puê{ŸO"rY": $$

éõ[Q¯ Ÿv°À CµshõÁx ö£õ¸Ò & 훲®& íµÝ® ¤µ®©õÄ® HùÚ¯Á¸® •øÓ÷¯ ézÁ & u÷©õ & µ÷áõ & Sn•ÒÍÁº. ÷u²® •USn[PÎß Tmk. •¨£oUS® •USn[PÒ ÷uøÁ. CÁØøÓU öPõsk £øh¨¦ •u¼¯ÁØÔÀ Dk£kÁ÷u AÁÐUS BµõuùÚ. ÿ £õPÁu® TÖ® & ""ézÁ®,µáì, u©ì GÚ ‰ßÖ® ¤µQ¸v°ß Sn[PÒ. £µ© ¦¸åß CÁØøÓ HØÖ •®‰ºzvPÍõP £øh¨¦ •u¼¯ÁØøÓa ö\´¯ ö\¯À£kQÙº. GÚ'' A®£õìuÁzv¾® ""÷Áuµí쯩Ԣu •ÛÁºPÒ'' }uõß ¤µQ¸v, Âzø¯. A¢u EßùÚ \[Pµ›ß £õv ÷©Û²hß EÒÍÁùÍa \µnøhQ÷Óß Gߣº. ©õºUPs÷h¯›ß é¨u\v°¾® ""}÷¯ ©íõÂzø¯, ©íõ ©õø¯, ©íõ ÷©øu,©íõ쪸v\Uv, }÷¯ ¤µQ¸v, •USn[PÍõÀ ö\¯À£k£ÁÒ'' GÚ EÒÍx. éõzÂP AÔÄ ö£ØÓ ¤ßÚ¸® EßùÚ Án[Põ©À, xvUPõ©À EuõëÚ©õP EÒÍ ¦¸åùÚ Buõµ©õUQ, Â]zvµ©õÚ CÆÄ»øP¨ £øhzx¨ £µõ©›zx Á¸£ÁÍõP, AÁøµ {¢vUPõ©À, G¨÷£õx® öéÍ£õU¯® ¸®¦£ÁÍõP, £vµuõ]÷µõ©o¯õP EÒÍÁÒ }. P¤»›ß ¤µQ¸vU öPõÒøPø¯ |ßS Enº¢x, |À» S¸ ÁÈPõmh, ~m£zøuU Põs£Á÷Ú EßùÚ

‘_"f\"pO_"zG"pY"O"uc"pS"X"o,

_"pvSQY"ê“`Zr—1

51

Án[PzxvUPz uSvö£ÖQÙß. Cx CµshõÁx éõ[Q¯¨ ö£õ¸Ò.

ìO": ìX"tX"o, ìOY"X"Œ“E"qZO"_Y"p{T" {ðp\"_Y"pu˜¡T"ø@¡pZuNppS"sBpøp{`@¡pX"pZNY"@¡p{Q_"\"puêT"{S"^"OT"ø- {_"¯pX"o, `qZ`Z{\"qZú"p{Q{W": V"øÏ"{\"^Npsàçv: _"G"êS"püp{R"T"OY"@¡pX"s@¡v: T"{O"O\"@¡pX"s@u¡S" {ðp\"uS"pSY"vÆ"pZpRY"pz _"u\Y"pX"o$ ìe"pu˜z¡ Q{b"NppX"t{O"ê_"z{`O"pY"pX"o- ‘ ïS"pX"pZpRY" {\"Ä"uðprzX"`p{e"T"sZ_"sSQZrX"o$ V"øÏ"{\"^NpsX"`uðppüp ìp{R"T"OY"p{S" “u{W"Zu$ T"{O"O\"X"pÊ"\"pSQu\": _"pb"pOT"Z{ðp\": _\"Y"X"o$$’ ò{O" $ Y"Ÿp, `qZ`Zp{Q{W"W"wêOY"W"p\"z _"zT"øpTY" _"u\Y"pX"o$ ìe"pu˜z¡ W"vZ\"Y"pX"p“u- ‘{ðp\"pOX"@u¡ X"`pX"ú"uX"`uðppS"puT"V"{`ê{Np $ ì{O"ZXY"O"“uO"e" @¡{ðpT"sÆ" _"Qp{ðp\": $$ W"wO"@¡pÆ" E"O"s^T"pQp X"`uSçÆ" T"O"QoBpø`: $ O"e"p_O"uT"ZX"uðppS"r X"`p{e"T"sZ_"sSQZr $$’ ò{O" $ \"bY"{O" E" @¡{\": - ‘BpO"p_O"uX"ú"O\"zçl{`Np`qZàçuÄ"ZW"wO":’ ò{O" $ Y"Ÿp, `qZ`Z{\"qZú"p{Q{W":, X"{`^"p_"sZ@s¡{T"O"Qv\"O"{\"c"pT"S"p@¡NpêS"@s¡{T"O"v`êqZ`Zp{Q{W"ZpZpRY"pX"o, @¡puT"{\"{S"BpêO"_\"_\"O"uG":_"zX"u“S"uS" {_"«pX"sOT"ß"pzO"f"©u\"O"uG":_"z{_"«X"sA"pü\"Y"\"pzO"vÆ" ðpt“p{Q_\"rY"pY"sR"T"øQpS"uS" V"`lX"O"pzE"uOY"P"ê: $

ìe"pu˜z¡ X"p@ê¡NL>uY"T"sZpNpu- ‘òOP"z {S"ðpXY" Qu\"pS"pz \"E"pz{_" X"R"s_"tQS": $ E"@¡pZ ðpzW"s: @¡puT"z E" W"øs@s¡J>r@s¡{J>“pS"S": $$ O"O"pu&{O"@¡puT"T"tNpê_Y" E"{@ø¡Nppu\"QS"pf"O": $ {S"Æ"@ø¡pX" X"`f"uG"puV"øÏ"Np: ðpz@¡Z_Y" E" $ ìSY"u^"pzE"v\" Qu\"pS"pzðp@ø¡pQrS"pzðpZrZO": $ {S"BpêO"z_"sX"`f"uG"_O"‚"v×Y"z_"X"BpEF>O" $$ ìO"r\" O"uG"_": @t¡J>z G\"“SO"{X"\" T"\"êO"X"o$ Qªðps_O"u_"sZp_O"e" G\"p“p\Y"pÊ"{QBpSO"ZX"o$$ ìO"s“zO"e" O"f"uG": _"\"êQu\"ðpZrZG"X"o$ ï@¡_P"zO"QW"tß"pZr \Y"pÊ"“pu@¡e"Y"z[O\"^"p $$ Y"QW"tEF>pzW"\"zO"uG"_O"uS"pG"pY"O" O"SX"sA"X"o$ Y"pXY"uS" E"pW"\"S@u¡ðpp V"p`\"pu{\"^NpsO"uG"_"p $$ _"pvXY"uS" _O"S"Y"puY"sêBX"zX"RY"X"vSçuNp E"pW"\"O"o$ \"pàNpuS" E" G"ûpuá¡ {S"O"XV"_O"uG"_"p W"s\": $$ V"øÏ"Np_O"uG"_"p T"pQpvO"QŒlÚY"pu&@ê¡O"uG"_"p $ \"_"tS"pzE" @¡ZpDo>BpsÚY": @¡pvV"uZuNp E" S"p{_"@¡p $$’ òOY"pZWY" ‘ìSY"u^"pzE"v\" Qu\"pS"pz_"zW"\"_O"uG"_"pz{ðp\"p’ òOY"S"SO"Zz‘ðpt“zðpt“p{Ÿ{S"^@w¡^Y" QQpvO"_Y"v{T"S"p@¡W"wO"o$ E"@øz¡ E" Qf"\"pS@w¡^Np:’ òOY"püpY"sR"QpS"X"{T" O"e"v\" çÍ>\Y"X"o$ Y"Ÿp, `qZ`Z{\"qZú"p{Q{W": {\"^NpsY"pX"“àçY"pX"“- V"øÏ"Y"pX"“p{S" ìp{QðpVQuS" W"vZ\"Y"pX"“p{Q@¡X"sEY"O"u, O"vZpZpRY"pX"o, {\"^NpsY"pX"“p{Q_"\"pêBpX"T"ø{O"T"püp- {X"OY"P"ê: $ ì{T"ðpVQuS"pTY"uO"QSY"{S"BpX"u{O"`p_"p{Q@z¡ _"X"s{‚"S"pu{O" $

O\"pz{ðp\"G"pY"pX"o‘Y"O@s¡X"pZr X"SçY"O"u’ òOY"p{Qds{O"T"ø{O"T"püpz`vX"\"O"rX"o. ì@w¡O"T"sNY": V"`lG"SX"_"s W"\"QrY"T"pQT"Š>G"_"u\"Y"p&S"{R"BpO"_"s@w¡O": T"sX"pS"o, Y"pu\"p @¡pu\"p W"\"[O\"{O" {\"{ðp^Y"p{S"Quêðp: $ ‘ìówO"p_":

ówO"p_"Æ" $ Y"G\"pS"puY"u&TY"Y"G\"S":’ ò{O" dsO"u: Qu\"rT"tG"pY"pz_"\"uê^"pX"{R"@¡pZp{Q{O" $ T"øNpSO"szzW"\"f"O\"zT"{Zc"pY" X"pS"{_"@¡\"p{E"@¡@¡p{Y"@¡á¡T"uNp T"ø@¡^"uêNp S"SO"sz_\"rY"QlQêðppzðpVQpT"{Y"O"szE"u{O" R\"{S": $ ‘NpX" T"ø†O\"uðpVQu E"’ ò{O" R"pO"s: $ _O"puO"sz\"p @¡P"zT"øW"\"{O", @u¡S" `uO"sS"p ðp@ns¡Y"pO"o? O"«uO"pu: _"s@w¡O"_Y" T"t\"êX"S"p{G"êO"O\"pQoV"øÏ"p{Q- Ql{\"êc"uY"O\"p‚" O"_Y"p ò{O" W"p\": $ O"Ql˜z¡ X"p@ê¡NL>uY"uS" - ‘Y"_Y"p: T"øW"p\"X"O"s“z¡ W"Bp\"pS"S"SO"puV"øÏ"p `ZÆ" S" {` \"˜s¡X"“zV"“zE"’ ò{O" $ Y"{Q T"øW"\"{O" O"{`ê, @¡P"Y"O"r{O" @¡P"p _\"Y"z¡G"S"S"r \"Q{O" Z`_Y"X"{T", O"f\"z@¡P"Y"SO"r

52

_"pvSQY"ê“`Zr

X"p “bX"r\"pBpp{Qá¡{T"Npr W"\"O"r Y"_Y" _" @¡P"X":, “VR"W"\"O@¡J>pb"pS"sBpø`: $ ì_Y"pÆ" @¡X"“pá¡T"O\"X"XV"p_O"sO"pv‘Qpb"pY"Npr{O" @s¡{J>“u{O" Bps`pY"S"r{O" @¡pOY"pY"S"r{O" @¡X"“u{O" @¡“p\"O"r{O"$ ï@¡p _"O"r W"Bp\"O"r T"ZX"pP"êO"pu&{T" _"zªðY"_"uV"`l{\"R"p S"S"sS"O"ê@¡”\" $$’ ò{O" $ _" E"p_"pv@w¡O"T"sNY"Æ" Y": _" ï\" T"øW"\"{O" T"øNppX"p{Q@z¡ @¡O"s|ðp@n¡pu{O" T"øW"sZ{T" W"\"O"rOY"P"ê: $ \"Y"zE" ‘T"t\"êG"SX"@w¡O"v: T"sNY"vc"pêO\"uX"pzT"ZQu\"O"pX"o$ T"tG"Y"uQpBpX"u˜u¡S" {\"R"pS"uS" _"X"p{`O": $$’ òOY"pBpX"p¬\"O@w¡T"p-@¡J>pb"\"rb"Np“VR"T"ø_"pQp_O\"pzT"øNpSO"sz_O"puO"sz E" @¡P"z{E"O"oT"øW"\"uX" $ O"e" _O"\"S"pP"|X"QrY"\"pNprT"øuZNpX"u\" {S"QðpêS"{X"{O" W"p\": $

\"bY"[SO" E"pE"pY"pê: - ‘X"{Y" G"S"{S" ª[^J>: _"@¡àNpp’ ‘QY"p\"OY"p Qf"zç{\"L>{ðpðps;’ òOY"p{Q $ í˜z¡ E"pE"pY"vêÆ"E"pê_O"\"u- ‘_"pvSQY"ê{\"W"øX"W"s\"puW"s\"S"p{R"T"OY"_"zT"{f"@¡ÚT"O"Z\"{®T"sZuG"Y"[SO" $ ïO"u @¡{\"O\"@s¡X"sQT"ø@¡Zp\"V"puR"T"tNpuêSQ\"_O\"{Y" G"Bpƒ"S"{S" T"øNppX"p: $$ Qu{\" _O"s{O"\Y"{O"@¡Zu@w¡O"V"s«Y"_O"u \"pE"_T"{O"T"øW"wO"Y"pu&{T" G"L>rW"\"[SO" $ O"_X"p{ß"_"BpêG"{L>X"p @¡O"X"pu&`X"e" _O"pue"zO"\" {e"T"sZO"pT"S"T"{Ñ" @¡O"sêX"o$$ X"pO"_O"P"p&{T" W"\"O"rz W"\"O"r\"øO"pT"{\"{EF>f"Y"u_O"s{O"X"`pNpê\"@¡NpêR"pZ: $ _O"puO"sz W"\"p{S" _" W"\"‚"ZNppZ{\"SQW"{˜¡Bpø`: {@¡X"{T" X"pzX"sA"Zr@¡Zpu{O" $$’ ò{O" $ ò{O" T"ø@w¡O"Qu\"O"pT"b"rY"pu&P"ê_O"wO"rY": $$

v›¦µ éú¢u›¯õP & ©[PÍzußø© ]Ôx©ØÓ ]ÁùÚ ©[PÍ©õUQ¯ÁÒ. •®‰ºzvPÍõ¾® uß £v GßÓ £õU¯® ö£Óa ]Áྮ, BµõvUP¨ ö£ØÓÁÒ. uònõ ‰ºzv é®îøu ÷u塧 £v¯õPa ]Áß CÁùÍ Bµõvzuõº GßÖ TÖQÓ-x. éuõ]Áß GßÓ ©g\zvß «x •®‰ºzvPЮ D_ÁµÝ® PõÀPÍõQ ©g\zøuz uõ[P, C¢vµß uõ®§»UPÍõg] H¢v {ØP, £µ÷©_Á› A©º¢xÒÍøu¨ ø£µÁ ¯õ©»•® SÔ¨¤kQÓx. ©îåõéúµàÀ xߦÖzu¨ö£ØÓ ÷uÁºPÒ, ÷uÂø¯ ÁÈ£h, AÁºPÒ ÷uáêÀ ÷uõßÔ¯ ÷u AÁµÁº uÚUS AÎzu AÁºPÍx B²u® •u»õÚÁØøÓ²® HØÙÒ. ÷uÁºPÎß JÆöÁõ¸ AÁ¯Ázv¼¸¢x® ÷u塧 ÷©Û Aø©¢u AÇøP ©õºUPs÷h¯ ¦µõn® TÖ®. ÷u塧 ÁÈ£kQÓ •øÓø¯ •®‰ºzvPÒ •u»õ÷ຠÂèq¯õ©Í® •u¼¯ ¡ÀPÎÀ öÁΰmh£i BµõvUP¨ ö£Ö£ÁÒ. u® u® SøÓPùÍz ÷u°h® ÷u›Â¨£x® ¨µnõ©®uõß. AÁùÍ CßຠGÚ |ßPÔ¢x xvUP Áõ´¨¤Àù». uõñõ¯p, Si»õ, Síõ¯}, Põz¯õ¯Ü, P©»õ, P»õÁw, GÚ J¸Á÷Í HØÓ £» {ù»PÒ |iøP¯õP AÁÒ ÷£õmh ÷Áå[PÒ £». AÁÒ Phõñ® AÁÍx ¸¨£zøu Jmi Gß «x £õ²®. AÁÒ P¸ùnªUPÁÒ. ©° á|{z¸èi: éP¸nõ (_÷»õ,51) u¯õÁz¯õ uzu®. (_ 75) GÚ AÁÍx C¯À¦ P¸ùn. |õ÷© xvUP {ùÚzuõ-¾® AuùÚ E¸¨ö£Óa ö\´QÓ ÁõUS® ö\õÀ¾® AÁÒuõ÷Ú! AÁ͸ÍõÀ AÁùͨ £õh»õ®, Án[P»õ® Cx ‰ßÙÁx ÂÍUP®.

ìO": ìX"tz `qZ`Z{\"qZú"p{Q{W"Z{T" ìpZpRY"pzG"TY"X"pS"p{X"OY"P"ê: $ O\"pzW"\"ŸpE"@z¡ {ðp\"S"pX"uOY"P"ê: $ \"pEY"\"pE"@¡Y"puZW"uQpuT"E"pZ: $ T"øNpSO"sz_O"puO"sz\"p _"X"_O"T"pT"{S"V"`êNpQb"O"Y"p S"X"_@¡O"s|_O"puO"szE" ì@w¡O"T"sNY":

_"pvSQY"ê“`Zr—1

53

@¡P"zT"øW"\"{O" ? @w¡O"T"sNY" ï\" W"\"ŸpE"@¡{ðp\"S"pX"_O"\"S"S"X"S"p{Q_"X"P"pêuW"\"{O" $ ò{O" ðpVQT"ZpP"ê_O"sZrY": $$

ìO": ìX"tz`qZ`Z{\"qZú"p{Q{W"ZpZpRY"pzO\"pzðpVQpP"êá¡{T"NprzW"\"O"rz{S"OY"_"zV"SR"\"O"rzT"øNpSO"sz_O"puO"sz \"p, ì@w¡O"T"sNY": @¡P"zT"øW"\"{O" $ òOY"P"êT"ZpP"ê: T"ú"X": $$

BµõvUP¨ ö£ÖQÓ ÷uÂø¯a ]Á GßÓ ö£¯÷µ SÔ¨¤k®. ö£¯¸US® ö£¯¸øh¯ÁÝUSªøh÷¯ ÷ÁØÖø© CÀù». ¦s¯® ö\´uÁ÷Ú ]Á|õ©®

TÓ ]ÁùÚ Án[PzxvUP C¯¾®. } ö\õÀ¾® ö£õ¸Ð©õP

]Ázöuõhº¦ÒÍÁÒ. Auྮ EßùÚ Án[P¨¦s¯® ÷uøÁ. (4&5Áx

Cøh¯Ùu

ö£õ¸Ò)

ìO": ìX"tz `{Z`Z{\"qZú"p{Q{W"ZpZpRY"pz _"u\Y"pX"{W"\"SüpX"o, í‚"pY"êX"pNpp{X"OY"P"ê: $ E"O"s^T"Q\"pBps‚"ZNp“pW"p©u\"pS"p{X"OY"P"ê: $ O"P"p E" ds{O": - ‘E"O\"pqZ \"p×T"qZ{X"O"p T"Qp{S", O"p{S" {\"QlV"øpêÏ"Npp Y"uX"S"r{^"Np:, Bps`p e"r{Np {S"{`O"p S"uŒY"[SO"$ O"sZrY"z \"pE"puX"S"s^Y"p \"Q[SO", ò{O" $ O\"pz _"@¡“V"øÏ"{\"\"O"ê@¡pZNpT"Zpðp{˜¡á¡T"pzW"\"O"rX"o, ì@w¡O"T"sNY": T"øNpSO"szS"X"_@¡O"s|_O"puO"sz\"p ðpVQpT"{Y"O"szE"uOY"P"ê: $ @¡P"zT"øW"\"{O"? S" T"øW"\"OY"u\"uOY"P"|: $ í˜z¡ E"pXV"p_O"\"u- ‘\Y"puX"u{O" {V"SQlqZ{O" S"pQ òO"rSQl“uA"pá¡T"u{O" \"pBW"\"O"S"tqZ{O" X"pO"w@¡u{O" $ {S"^Y"SQX"pS"_"sA"V"puR"{S"G"_\"á¡T"u{\"üpuO"_"uX"S"{_" W"pBY"\"O"pzG"S"pS"pX"o$$’ ò{O" $ ò{O" ðpVQpuOT"{f"{S"á¡T"NpT"ZpP"ê: ^"Î>: $$

""£µõ, £a¯¢w, ©zz¯©õ, øÁPŸ GßÓ ÁõUQß £iPξ® •®‰ºzvPÒ Eß ö£¯øµ Ea\›UQßÓÚº. } ¤¸®©zvß ÂÁºu Põµn©õÚ \Uv. EßùÚ Án[Pz xvUPz uÛzuSv ÷Ásk®. A®£õìuÁ® EßùÚ BPõ\®, ¤¢x, |õu®, \¢vµ÷»øP, ÁõU£Á¥áÁiÂÚÒ, ©õz¸PõñµÁiÂÚÒ. ÷£µõÚ¢u•® ÷£¸nºÄ® {øÓ¢x P]QÓ Bz©ìÁ¹¤p, GÚUTÖ®. BP } \¨u® EØ£zv¯õS® •ß{ù». Cx BÙÁx ÂÍUP®.

ìO" òQX"o‘òX"pS"s@z¡ W"s\"S"p _"r^"R"uX"’ ò{O" ds{O"T"ø{O"T"püz_"\"êQu\"O"pOX"@z¡ `qZ`Z{\"qZú"p{Q{W"{\"ê^Npsàç- V"øÏ"p{QQu\"v:, ‘òSçÆ" {\"Ä"uE" Qu\"p:’ ò{O" dsO"u: $ ìpZpRY"pzQu\"O"pT"ø_"pQpY" T"t{G"O"pX"o, ‘ò` E"pX"se" E"pS\"u{O", {\"ŸpSQu\"p_"sZpS"sW"Y"pS"o’ ò{O" dsO"u: $ Y"Ÿp, `qZ: _"tY"ê:, ‘Y"X"p{S"“uSçE"Sçp@ê¡’ òOY"püX"Z: $ `Zpuu&{Ð":, ‘`Zp àçp{Ð"BpQêW"p: ò{O" ZÑ"X"p“p $ {\"qZú"ðpVQuS" _"tY"pê[Ð"_"p{`OY"pQpv{E"OY"p{Ÿðpu^"uNp qZú"{O" {\"QR"p{O" “pu@¡pS"SQ{X"OY"P"êpdY"NppŸp E"Sç íEY"O"u$ ‘qZE" {\"Y"puG"S"_"zT"E"êS"Y"pu:’ ò{O" R"pO"pu:

T"w^"puQZp{QO\"pß"sX"o $ ìp{QðpVQuS" \"{ðpSY"p{Qðp˜¡Y" íEY"SO"u$ O"v: A"NL>e"Y"p{R"Qv\"O"v:

_"tY"pêÐ"rSQl{W"\"ê{ðpS"r{e"T"sZ_"sSQZr\"pX"p{Q_"\"êðp{˜¡{W"Æ"pZpRY"pzY"P"p`êX"Í>Q“p{Q-O"f"O_P"pS"u^"s[_P"O\"p _"u\Y"pX"o$ ïO"Qlf"Ze" _Us¡J>r@¡qZ^Y"O"u$

54

_"pvSQY"ê“`Zr

Y"Ÿp, `qZ`Z{\"qZ{X"OY"u^"pz T"pvS": T"sSY"uS" T"{K>O"pS"pz \"NppêS"pX"SO":_P"u^"t^X"_"sE" QðpêS"pQSO"_P"p î¡^X"pNpÆ"pÍ> \"Nppê“pC"\"pQS"uS" BpwåSO"u$ E"@¡pZpu&@¡pZÆ"p{QY"uê^"pzO"uE"pQY" ò{O" Y"puG"S"pY"pX"p{QðpVQ_Y" T"øOY"u@¡X"{W"_"zV"SR"p‚"p{QðpVQuS" E"@¡pZpüp X"@¡pZpSO"p {\"zðp{O"\"êNppêBpwåSO"u$ ìp{QT"QuS"p@¡pZpüp D>@¡pZpSO"p ï@¡{\"zðp{O"\"êNppê BpwåSO"u$ @¡@¡pZ^"@¡pZX"u“S"pOX"@¡: b"@¡pZpuBpw`rO" ï\" $ ìP" \"p, `qZ`Z{\"qZú"vZ{R"Î>pS"Qu\"O"p{W": ìp{Q{W": ‘ì@¡pZ: _"\"ê\"NppêBY"ø: T"ø@¡pðp: T"ZX": {ðp\": $ `@¡pZpu&SOY":

@¡“pá¡T"pu\"Nppuê&`zO"pT"ø@¡pðp@¡: $$’ òOY"pBpX"pQ`{X"{O" T"øOY"p`pZuNp Bpw`rO"vZ@¡pZp{Q`@¡pZpSO"\"Npvê:

T"ú"pðp{¬qZ{O" \"p, ìpZpRY"pX"o$ {e"^"puL>ðpR"p {e"T"sZ_"sSQZrT"øW"w{O"^"puL>ðp{S"OY"p_\"SO"W"êtY" O"p{W":

_"`pÍ>{Ÿ@¡O"pX"pT"üpÍ>Q“u[_P"O\"p \"p&Í>\"BppêOX"@¡O"Y"p&Í>Q“u[_P"O\"p \"p _"z_"u{\"O"p{X"OY"P"ê: $ ï\"z{\"R"pz O\"pzQu\"O"pQu`á¡T"zY"Se"zO"çm{T"NprzW"\"O"rz\"p $

ìe" Y"s^X"Qpu{“Œe"Y"_"pR"pZNY"pO"o‘ì{“ŒuY"s^X"Q_X"Qr’ ò{O" \"E"S"pŸp E"@ø¡p{W"R"uY"O\"p`êO"pY"p- X"TY"pZpRY"p{X"OY"_Y" ®r{“ŒO"Y"p S" O"{Ÿðpu^"NprW"\"S"p`êO"u{O" S" ðpŠ>÷X"o$‘ì@¡pZpu¬\" ìp@¡pZ:’ ò{O" X"Se"ðpp®uìp@¡pZ_Y"p@¡pZ@¡pZNp@¡O\"@¡P"S"pO"o, T"p{NpS"rY"ðpp®uE" \"NppêuT"Quðp\"u“pY"pX"@¡pZ_Y"v\" Bpø`NpX"sÒ\"p O"_X"pQu\"p@¡pZBpø`NppO"o, íNpp{Q^"sE" ‘ì\"O"u{Í>“puT"Æ", QrC"puê\"p, ò{O" {\"@¡ÚT"{\"R"pS"p‚" ìS"uS" T"ø@w¡{O"“b"NppY"p: _"\"ê_"zX"O"O\"pO"o$ {“Œ{\"T"qZNppX"pu\"p T"pK>_"pv@¡Y"pêO@¡O"ê\Y": $ ìP" \"p, {“ŒW"uQu&{T" S" O"{Ÿðpu^"NpO"p Qpu^"pY", Y"P"p&&`l: - ‘{\"ðpu^Y"uNp _"`v@¡pP"|W"\"uüe" {\"ðpu^"NpX"op O"e" {“ŒpQY": T"øpY"pu{\"ðpu^Y"_P"p {\"ðpu^"Npu$$’ òOY"{W"R"pY" ‘{“Œ_"zAY"p{\"W"uQu&{T" {\"ðpu^"Np{\"ðpu^Y"O"p $ {\"W"{˜¡: T"sS"Zu@v¡\" {\"ðpu^"Np- {\"ðpu^Y"Y"pu: $$’ ò{O" $ ìO" ï\" ‘ZpGY"drT"øP"X"p\"O"pZT"Q\"rX"pàå {_"z`p_"S"X"o’ òOY"pQY": _"pR"\" òOY"p`l: $

T"øNpSO"sX"o, ‘@¡“p {\"üp T"Zp ðp{˜¡: drE"@ø¡p@¡pZá¡{T"Npr $ O"SX"RY"uV"vSQ\"z_P"pS"zO"e"p_O"uT"ZX"uÄ"Zr $ _"Qpqðp\"uS" _"zY"s˜¡p _"\"êX"Se"p{O"Bpp{X"S"r$ E"@øz¡ {e"T"sZ_"sSQY"pêV"øÏ"pNL>p@¡pZX"rÄ"Zr $$ T"ú"W"tO"pOX"@z¡ E"v\" O"SX"pe"pOX"@¡X"u\" E" $’ òOY"püpBpX"z{\"c"pY" S"X"_@¡O"s|_"@¡“Qu\"O"pá¡T"zO"O_O"puO"sz\"p, ì@w¡O"T"sNY": @¡P"zT"øW"\"{O"? _"@¡“G"BpQpOX"@¡X"o‘“pu@¡_Y" ŸpZX"{E"êX"OT"{\"e"X"o’ òOY"p{Qds{O"T"ø{_"«zO"OT"qZc"pY" @¡wO"_"s@w¡O": T"øNppX"p{Q {\"R"pO"szðp@n¡puO"rOY"P"ê: $ ò{O" Y"Se"T"ZpP"ê: _"Ê"X": $$

¯¢vµÁiÂÚÒ. •®‰ºzvPЮ ÷uÁºPЮ ÷u塧 A¸Òö£Ó ÁÈ£kQßÓÚº. í›:& éüº¯ß. íµ:& AUÛ, ›g\:& \¢vµß, GßÓ ‰ßÖ JÎ÷uÁºPÍõÀ ÁÈ£h¨ ö£Ö£ÁÒ. ©ØÖ® ÁÈ£k£Áº. Á]Ü, v›¦µõ, Áõ©õ •u¼¯ \UvPÒ, ¯µ»Á GßÓ A¢uìu Áºn[PÒ, †åéí GßÓ Fè©Áºn[PÒ, \ •uÀ © Áøµ 20, A •uÀ V Áøµ 21, P & å TmhõÀ Á¢u ñ, AÀ»x í› & íµ GߣuõÀ A •uÀ í Áøµ EÒÍ Áºn[PÒ 50. CøÁ v›¦µéú¢uŸ •u¼¯ 16 {z¯õ÷uÂPÎÀ •®‰ßÙP Ah[SQßÓÚ. Aí® GßÖ A •uÀ í Áøµ 50 GÊzxUPÒ. CÁºPÍõÀ BµõvUP¨ ö£Ö£ÁÒ. Pù»²®

_"pvSQY"ê“`Zr—1

55

Âzø¯²©õÚ £µõ\Uv÷¯ ÿ \UµÁi¾ÒÍõÒ. Auß |k¾ÒÍ ¤¢x÷Á AÁÐUS C¸¨¤h®. GÀ»õ ©¢vµ[PÐUS® A¨-£õØ-£mh ¤¸®-©õsh Ái-ÁõÚ v›-¦µ éú¢u›°ß \Uµ®. AÁùÍz xvUP ¦s¯® ö\´v¸UP÷Ásk®. Cx ¯¢vµ©¯©õÚ HÇõÁx ö£õ¸Ò.

ìP" ‘X"Se"pu&S\"P"pê{Q_"zc"@¡: $ G"Ê"\Y"puX"{Se"Npp S"vS"z{\"S"p Qu\": T"ø_"rQ{O" $ {@ø¡Y"p@¡X"uêGY"@¡O"%êNppX"P"| X"Se"pu\"QOY"P" $ X"S"S"pOe"pNpS"pSX"Se":’ ò{O" dsO"uX"êSe"G"T"_Y"p\"{ÜY"@¡O\"uS" Y"Se"_\"á¡T"_Y"u\" O"O_\"á¡T"_Y"p{T" Qðpê{Y"^Y"X"pNpO\"pQpQpv‘ìpu@¡pZpuBpsNpV"rG"zT"øNp\"_O"pZpuR"øs\"Æ" \"uQp{Q: $ ì_Y" O"s\"uQp{QO\"pO_"\"êX"S"tS"pz T"øY"sGY"O"uE"pQpv$$’ òOY"pE"pY"puê˜u¡: T"øNp\"_Y" _"\"êX"Se"p{BpøX"O\"pf"Ql«pZ: @¡PY"O"u- ‘ì@¡pZ: b"{e"Y"uS"ue"u `ZX"pv“pv`Zu`Zpv$ ìX"Zuðp_O"P"p {\"^NpsqZ[SR"@¡p E" BpG"pD>o@s¡ðp: $$ Qb"@¡NpêÆ" {\"G"Y" í@¡pZpuX"SX"P"pu {\"{R": $ X": {ðp\"Æ"SçX"p \"uR"p:’ ò{O" @¡puðpT"ø{_"«uà@¡pZpuX"@¡pZÆ" {ðp\"ðpVQuS"puEY"O"u$ O"P"p E" {ðp\" í@¡pZpu X"@¡pZÆ" ðpÒY"p {V"SQlY"s˜u¡S"p@¡pZuNp Y"s˜¡puY"{Q, ‘ì@¡pZpu{V"SQl_"zY"s˜¡: ðp{˜¡Z_Y" {ŸG"puf"X"p: $ í@¡pZÆ" X"@¡pZÆ" ŸY"zV"rG"zT"ø@¡”{O"êO"X"o$$’ ò{O" _"tO"_"z{`O"pY"pX"o$ O"{`êT"øW"{\"O"szT"øNp\"á¡T"puW"{\"O"szS"pQp{Qá¡T"uNp T"ZpT"ðY"SOY"pü\"_P"p{W": _\"Z\"NpêT"Q\"p×Y"pOX"@z¡ T"ø@¡^"êX"\"pÊ"sz E" ðp˜¡puW"\"{O", ðp{˜¡\"pE"@¡pu&{T" W"\"O"rOY"{W"_"z{R": $

‘ìpuz@¡pZT"ý"Zðps@¡”X"o’ ò{O" S"\"ZÑ"X"p{“@¡pY"pX"o$ í˜z¡ E" - ‘ìpuz@¡pZT"øW"\"p \"uQp ìpuz@¡pZT"øW"\"p:

_\"Zp:’ òOY"p{Q $ ï\"zS" E"uO"oðp×OY"p Y"s˜¡puS" E"uO"o, Qu\": T"t\"pu꘡@¡puðpuìX"Zuðp ò{O" T"ø{_"«uà@¡pZpuX"@¡pZÆ" _T"[SQO"sz{@z¡{E"Q{T" E"{“O"szT"øNp\"pb"ZX"sOT"pQ{Y"O"sX"oí@¡pZX"@¡pZp@¡pZ{V"SQmS"pz_"zY"puBppW"p\"pO"o@s¡ðp“puS" A"“s? ‘O"_Y" \"pE"@¡: T"øNp\":’ ò{O" Y"puBp_"te"pO"o, ‘íX"pR"ê{\"Bpø`puQu\"puàç: _"OY"p{Q“b"Np: $ _"z_"pZO"pZ@¡_Y"p_Y" T"øNp\"_Y"pP"êíEY"O"u$$’ ò{O" _"tO"_"z{`O"p\"E"S"p‚" $ _"pz{`OY"sT"{S"^"{Q ‘ìpu{X"{O" V"øÏ"’ òOY"p{QS"p T"ø@¡{J>O"_"p\"pêOXY"zT"ZX"uÄ"Z\"pE"@z¡ T"øNp\"X"sOT"pQ{Y"O"szS" ðp@n¡puO"r{O" W"p\": $ ìO": ìX"tz`qZ`Z{\"qZú"p{Q{W"- ZpZpRY"pzV"øÏ"{\"^NpsX"`uÄ"Zv: ìb"ZQu\"O"rW"tY", O"P"p&SY"v: ìqÐ"\"pY"s_"tY"vê: X"s{S"{W": BppY"e"r{e"Ís>VG"BpOY"{W"- R"pS"vðØSQpu{W": Z˜¡ðps±¡@w¡^Npv\"êNpvê: G"pBpøO_\"T"n_"s^"sÊY"\"_P"p{W": W"tXY"SO"qZb"_\"Bpê_P"pS"v:

íQpf"pS"sQpf"_\"qZO"p{W"R"pS"v: _\"Zv: h¡BY"G"s: _"pX"p{W"R"pS"v\"uêQv: Bpp`êT"OY"pü{Ð"{W": T"øp¢p{Q{W": @¡p“v:

_"f\"p{Q{W"BpsêNpv: _"wÍ>Y"p{Q{W": @¡X"ê{W"Æ" Y"P"pY"puBpz\"Npuê^"s[_P"O\"p&&ZpRY"pzO\"pzT"øNp\"á¡{T"NprzW"\"O"rzT"øNpSO"sz _O"puO"sz\"p ì@w¡O"T"sNY": @¡P"zT"øW"\"{O", S" T"øW"\"OY"u\"uOY"P"ê: $ ò{O" T"øNp\"á¡T"pP"puê&Í>X": $$

¤µnÁÁiÂÚÒ & ©¢vµ ᣪßÔ EÒÍzvÝÒ GsnÁiÂÀ {ù»zv¸¨£x®, AÆÁõÖ E¸ÁP¨£kzu¨£mhøuÁ® A¸Ò £õ¼zxU Põ¨£uõ¾® ©¢vµ® Gߣº. ÷ÁuzvØS® ©¢vµ[PÐUS® •u¼À Ch® ö£ÖÁx K[Põµ ©¢vµ®. ¤µnÁ®, uõµ®, x¸Á®, ÷Áuõv GÚ AuØS¨ £» ö£¯ºPÒ. ©¢vµ[PÎÀ •u¼h® ¤µnÁzvØ÷P. G¨÷£õx® ¦vx Ax. ]ÁàÚ

56

_"pvSQY"ê“`Zr

A & E & \Uv¯õÚ ¤¢x (®) GÚ £SvPÒ. A® \Uv:, E® ¥á®, (E® & ]Á & ]Áß. B & \Uv = E©õ) CuØS® £µõ •u¼¯ |õßS {ù»PÐsk. K[Põµ® GÝ® Tmi¾Ò QÎ (]¯õ©Íõ |ÁµzÚ ©õ¼Põ). ÷Áu® K[Põµzvhª¸¢x ÷uõßÔ¯x. E°º GÊzxUPЮ AÆÁõ÷Ó. A.E. ©. ¤¢x GßÓ |õßS® CùnÁx \Uv¯õÀ. Eø©ø¯ £õv ÷©Û¯õPU öPõsh éa]uõÚ¢u ]Á÷Ú ¤µnÁzvß ö£õ¸Ò GÚ éüué®îøu TÖ®. ]ÁùÚ _miUPõmkQÓ ö\õÀ ¤µnÁ® GÚ ÷¯õP éüzvµ® TÖ®. K® Gߣx ¤¸®©® GÚ ÷Áu® TÖ®. ¤µnÁ ÁiÂÚÍõÚ ÷uÂø¯ •®‰ºzvPЮ ¤µnÁzvß £SvPÍõÚ Añµ[PÍõP, AUÛ éü›¯ \¢vµºPÒ ©¢vµzøuU Psöhkzu ¸æPÍõP, Põ¯z›²® z¸èk¦® áPw²® \¢uéõP, µUu & PU» & Q¸èn-Áºn[PÍõP & ÂȨ¦, PÚÄ, yUP® GßÓ {ù»PÍõP & §ª, ÁõÚ®, ìÁºP® GßÓ ìuõ-Ú[-PÍõP, Euõz-u®, AÝuõzu®, ìÁ-›-u® GÝ® ìÁµ[PÍõP, ¸U, ¯áúì, éõ©® GßÓ ÷Áu[PÍõP, Põºí£z¯®, BíÁ}¯®, uònõUÛ GßÓ AUÛ ÁÈ£õmkUS›¯ AUÛPÍõP, Põù», £PÀ, ©õù» GßÓ ÷|µ[PÍõP, ézÁ®, µáì, u©ì GßÓ Sn[PÍõP, £øh¨¦, Põ¨¦, »¯®, GßÓ öuõÈÀPÍõP, A®‰ßÖ GÊzxUPÎÀ A©º¢xÒÍ ÷uÂø¯ ÁÈ£kQÙºPÒ. •ß ¦s¯® ö\´¯õuÁß AÁùÍ ö|¸[P •i²©õ? ¤µn ÁÁiÂÚÍõPU SÔ¨¤kÁx Gmhõ® ö£õ¸Ò.

ìP" ‘X"pO"w@¡p T"ZX"p Qu\"r X"Se"X"pO"p X"`uÄ"Zr’ ò{O" \"E"S"pSX"Se"X"pO"wá¡T"O\"pSX"pO"w@¡pP"ê: @¡PY"O"u- ‘@¡@¡pZp{Qb"@¡pZpSO"p \"Nppê_O"u{ðp\"á¡{T"Np: $ _"X"_O"\Y"_O"á¡T"uNp ^"Jo{e"zðpf"f\"{\"Bpø`p: $$’ òOY"pBpX"pO@¡p{Qb"pSO"pu\"Npê_"û: {ðp\"ðpVQuS"puEY"O"u$ ‘ì@¡pZp{Q{\"_"BppêSO"p: _\"Zp: ^"puL>ðp ðp˜¡Y":$ {S"OY"p^"puL>{ðp@¡pOX"pS": T"Z_T"ZX"X"r Y"sO"p:’ ò{O" \"E"S"pO"oðp{˜¡qZOY"S"uS"pQY":^"puL>ðp _\"Zp íEY"SO"u$ O"P"p E" {ðp\": @¡p{Q_"û: ðpÒY"p ìp{Q_\"Z_"ûuS" Y"s˜¡puY"{Q {ÇÍ>Æ"uO"o, O"{`êT"øW"{\"O"sz T"ø@¡^"uêNp W"{\"O"sz \"uQT"sZpNpu{O"`p_"p{Qá¡T"uNp BpsXW"S"Y"puBY"O"pz T"øpÊ"szðp˜¡: _"X"P"ê:, ‘{ðp\"ðpq˜¡X"Y"p \"Nppê: ðpVQpP"êT"ø{O"T"pQ@¡p:$ {ðp\": _\"ZT"ZpR"rS"puS" _\"O"Se": @¡Qp&TY"_"pv$$’ ò{O" \"E"S"pO"o$ , ï\"zS" E"uO"o, Qu\": {ðp\": @¡p{Q: _T"[SQO"sz O"pÚ\"puÎ>p{Q{W": _"sA"pu‚"pZNpz T"øpÊ"sz @s¡ðp“puS" A"“s$ _\"Z_"zX"u“S"pW"p\"u@o¡ A"oBpoC"oòoOY"u\"zá¡T"O"Y"p, í‚"pZNppY"puBY"O\"p{ß"ZP"ê@¡O\"p‚"u{O" W"p\": $ ìO": ìX"tz`qZ`Z{\"qZú"p{Q{W"Z{T" ìpZpRY"pX"sT"p_Y"pzO\"pz X"pO"w@¡pá¡{T"NprzW"\"O"rX"o‘ì@¡pZp{Qb"@¡pZpSO"v\"êNpvêZOY"SO"{S"X"ê“v: $ ìðpu^"ðpVQvY"pêW"p{O" O"pX"pS"SQT"Zpz S"sX": $$’ ò{O" \"E"S"pO"o, T"øNpSO"sz_O"puO"sz\"p T"ú"pðpŸNppê[OX"@v¡\" \"uQu{O"`p_"püS"u@¡á¡T"uNp {\"_O"rNpuê{O", ì@w¡O"T"sNY": @¡P"zT"øW"\"{O" ? ò{O" X"pO"w@¡pT"ZpP"puêS"\"X": $$

©õz¸Põ GÚ ö©õÈ°ß uõ¯õÚ GÊzøuU TÖÁº. P •uÀ ñ Áøµ EÒÍ GÊzxUPÒ ]ÁÁiÂÚº. 36 uzÁ[PÎß E¸ÁPªøÁ. A •uÀ A: Áøµ £vàÖ® ìÁµ[PÒ (E°öµÊzxUPÒ). 16 {zø¯PÎß ÁiÁ[PÎøÁ. ]ÁàÚ ö©´ö¯Êzx \Uv¯õÚ E°öµÊzxhß TiàÀuõß ÷Áu® ¦µõn® Cvíõé[PÒ GÚz öuõSUP •i²®. ]Áß \UvUS AwÚß. E°º GÊzvß

_"pvSQY"ê“`Zr—1

57

xùn°ßÔ ö©´ö¯Êzx E¸¨ö£Ùx. Euk® uõøh²® GÊzøu E¸ÁõUP •i¯õx. AuàÀ APõµõv & ñPõµõ¢u Áºn ÁiÂÚÍõP, ©õz¸Põ¹¤o¯õP xv¨÷£õ®. CuØS® ¦s¯® ÷uøÁ. ©õz¸Põ ÁiÂÚÍõPz xv¨£x JߣuõÁx ö£õ¸Ò.

ìP" X"Se"T"ZpP"ê: - {ðp\": @¡@¡pZ: ðpÒY"p ï@¡pZuNp Y"s˜¡puY"{Q _"zY"puBpzT"øpÊ"Æ"uO"o, @¡@¡pZpS"SO"ZX"u@¡pZ í‚"qZO"Æ"u{QOY"P"ê: $ {ðp\"ðp{˜¡ðpVQY"pu: @¡@¡pZv@¡pZT"O\"zX"Se"pu¯pZÇpu@u¡ \"bY"SOY"pE"pY"pê: $ O"P"p E"pY"X"P"ê:

- {ðp\"p qe"T"sZ_"sSQY"ê_Y"p[_O" Qu\Y"pOX"S"u{O" {ðp\": @¡@¡pZ: $ ìðpêìpüE"o$ ìP" \"p ‘@ø¡puR"rðppuR"pO"w_"zc"Æ"’ ò{O" X"pO"w@¡p@¡puðpp[EF>\": @¡@¡pZ íEY"O"u$ ï\"zðpÒY"pOX"@¡ªÍ>p@¡“p\"E"S"_Y" T"ø@w¡OY"p{W"R"pS"{X"{O" c"uY"X"o$ ìP" \"p ðp{˜¡Zu@¡pZ:, ‘E"NL>rðp: T"èS"pW"Æ" ðp{˜¡: _"sbX"pu&X"wO"pb"Z: $ í«pu“: @¡pX"á¡T"Æ" ï@¡pZÆ" {e"@¡puNp@¡: $$’ ò{O" X"pO"w@¡p@¡puðppO"o$

Y"f"t˜z¡ “bX"rR"ZuNp - ‘{ðp\"ðpVQuS" {e"T"sZ_"sSQZrS"pX"R"uY"p @¡“p @¡PY"O"u, O"uS" @¡@¡pZpu“bY"O"u’ ò{O", O"ß", T"sz{“Œ_Y" {ðp\"ðpVQ_Y" {e"T"sZ_"sSQZr\"pE"@¡O\"pW"p\"pO"o$ S" E"pS"uS" {ðp\"ðpVQuS" {ðp\"pðpVQ“b"Npp Y"s˜¡p, ðpVQ“b"Npu\" {“Œ“b"NppY"p ìdsO"E"ZO\"pO"o, T"ø@w¡O"u\"pEY"pP"pêS"sT"T"fY"püW"p\"p‚", @¡puðppdY"uNp h¡G\"P"êX"T"`pY" {±¡Í>@¡ÚT"S"pT"øY"puG"S"pW"p\"p‚" $ ï\"z ðpÒY"p{Q_P"“u&{T" Qm^"NpX"tåX"o$ ‘@¡@¡pZpY" @¡T"t\"pê{QQu\"O"pT"t{G"O"pY" E"’ ò{O" _"tO"_"z{`O"pu˜u¡\"pê{ðp\": @¡@¡pZ: $ O"{`êT"øW"{\"O"szX"pO"w@¡pá¡T"uNp BpsXW"S"zT"øpÊ"sz ðp˜¡: $ ï\"zS" E"uO"oT"øpP"{X"@¡: @¡@¡pZ ï@¡pZY"s˜¡puS" Y"{Q, @¡pvW"s{\" ðpuO"u\"O"êO" ò{O" @s¡ðp: T"w{P"\"rV"rG"W"tO"pu “pu“@¡pZpuY"_Y" _":, @¡X"êR"pZY"pu\"p $ Y"Ÿp @s¡ðppu&Do>@s¡ðprW"tO": _\"puT"qZ\"O"êX"pS"O\"p{Q{O", “puY"_Y" _" @s¡ðp“puQu\" òê@¡pZ: $ ‘Bppu{\"SQÆ" {e"X"tO"rêðp: ðp[SO": _Y"pŸpX"“puE"S": $ S"w{_"z`p®zO"P"p X"pY"p òê@¡pZÆ" _"sZuÄ"Z: $$’ ò{O" @¡puðppO_"sZuÄ"ZpT"ZT"Y"pêY"uNp Qu\"ðpVQuS" òê@¡pZpu{˜¡Z{\"à«p $ ìP" \"p, Qr\Y"{O" X"pü{O" ®rT"sà^"u[^\"{O" \"p, @¡pX"Qu\"T"Qu‘{\"S"p&{T" T"øOY"Y"zT"t\"puêf"ZT"QY"pu“puêT"pu\"pEY":’ òOY"S"sðpp_"S"pO"o‘Qu\"Qf"pu Qf":, òOY"p{Q\"ß"pX"v@¡QuðpuS"pX"Bpø`NppŸp Qu\"ðpVQuS" X"QS" íEY"O"u$ O"uS" O"¨rG"X"r@¡pZ íEY"O"u$

_T"[SQO"szE"{“O"szX"Se"uí‚"pZNpzT"øpÊ"szS" A"“sðp˜¡:, @s¡ðp“pu&{T" Qu\"pu&{T" _T"[SQO"szS" ðp˜¡ ò{O" \"p&P"ê: $ T"t\"êT"t\"êV"rG"pu‚"pZNppS"SO"ZW"p{\"O\"pQlf"Zpuf"ZV"rG"pu‚"pZNp_Y"u{O" W"p\": $ ï\"zT"øP"X"A"NL>rY"pÆ"O\"pZpu \"NppêT"ø{O"T"p{QO"p: $

©¢vµ ÁiÂÚÒ & ]Áß & PPõµ®, \Uv, HPõµ®. éüué®îøu ""]Áß & PPõµ®'' GßQÓx. \Uv & HPõµ® GßÖ ©¢vµ÷Põ\[PÒ TÖQßÓÚ. S\»: GߣvÀ S\ & D Põµ®. Auß÷©À »Põµ® & P H D » GßÓ |õßS Añµ[PÒ •u»õÁuõÚ ÁõU£ÁPshzøua \õº¢uøÁ.

ìO"pu&S"SO"Zz `qZ`Z{\"qZú"p{Q{W":, `qZðpVQ_Y" _"tY"pêE"SçX"_"puàW"Y"puZ{W"R"pS"O\"pO"o, ìS"uS"

58

_"pvSQY"ê“`Zr

A"NL>ŸY"pSO"BpêO"X"sW"Y"pP"ê@z¡ `ŸY"z_"ŸY"zE"u{O" @¡PY"O"u$ `ZðpVQuS" {ðp\"ðpVQpT"ZT"YppêY"uNpv@¡: @¡@¡pZpuBpwåO"u$ {\"qZú"ðpVQuS" V"øÏ"\"p{E"S"p&T"Z: @¡@¡pZpuBpwåO"u, O"_Y"p{T" V"øÏ"p{W"R"pY"@¡O\"pO"o$ ‘òSçÆ" {\"Ä"uE" Qu\"p:’ ò{O" dsO"p\"sT"p_"@¡O\"uS"pu˜¡_Y"v\"uSç_Y"p{QðpVQp{W"R"uY"rW"\"S"p`êO\"pf"ŸpE"@u¡S"p{QðpVQuS" ‘ðp@ø¡pu“@¡pZ:’ ò{O" @¡puðpT"ø{_"«uqZSçV"rG"z“@¡pZŸY"X"sEY"O" òOY"u\"zA"NL>ŸY"pSO"BpêO"p ìÍ>pv\"Nppê혡p òOY"u\"zŸpQðp \"Nppêí«wO"p:$

{@z¡ E"pe"v\" `qZ`Z{\"qZú"uOY"p{QT"QX"RY"u`“pX"b\"SO"W"pê\"pŒr@¡pZX"O"u{\"qZ{X"OY"S"Y"pu\"ê@¡pZ- ZuU¡Y"puqZ@¡pZY"puZSO"W"pê\"pOT"øP"X"`qZðpVQ_P"`@¡pZZuU¡Y"pu\"ê@¡pZpuT"qZO"S"u@¡pZ_Y" _"pS"s_\"pZu@¡pZ_Y" E" _"\"NpêQrC"| @w¡O\"p {ÇÍ>pu‚"ZNpuï@¡â„uA"p“pW": $ O"P"p O"QS"SO"Z`ZT"Q_P"`@¡pZZuU¡Y"pu\"ê@¡pZpuT"qZO"S"u@¡pZ_"pS"s_\"pZu@¡pZY"pu:

_"\"NpêQrC"pêS"SO"Zz{ÇÍ>pu‚"pZNpu{ŸO"rY"â„uA"p“pW": $ O"P"p `ZT"Q_P"_Y" ZuU¡_Y" O"QlT"qZO"S"p@¡pZu&SO"- W"pê\"pO@w¡O"T"Zá¡T"_Y"p@¡pZ_Y" \"@¡pZpuT"qZO"S"u@¡pZpSO"W"têO"_"pS"s_\"pZZuU¡puT"qZO"S"u@¡pZuNp _"\"NpêQrC"pêS"SO"Zz {ÇÍ>pu‚"pZNpuO"wO"rY"â„uA"p“pW" ò{O" A"NL>e"Y"_P"â„uA"pe"Y"pu«pZpu&{T" “WY"O" ò{O" $ ‘QðpT"ú"@¡W"uQuS" T"øT"ú"_Y" {\"“p{_"S": $ _"p{b"Npr E"pb"Zr Y"_X"pf"_X"pOT"ú"Qðppb"Zr $$’ ò{O" {S"àÒY"p T"ú"Qðppb"Zr T"øpu˜¡p $

O"P"p, ìpü_Y" _"pE": T"øP"X"pu^X"Nppu{\"qZzE"T"QX"RY"_P"_"pS"s_\"pZZuUu¡Np _"\"NpêQrC"|{\"R"pY" {ÇÍ>pu‚"pZNpu

T"øR"pS"@¡X"“pV"rG"“pW"pu&{T" W"\"{O" $ ìe" E" W"Bp\"OT"pQpE"pY"pê: ^"puL>ðppb"ZrX"Se"T"øR"pS"_Y" @¡X"“pV"rG"_Y" @w¡OÃX"Se"pb"Zp\"p{Ê"zT"ø@¡pðp{Y"O"szX"Se"\"NppêSX"RY"u{\"SY"_Y" O"OT"øOY"p`pZá¡T"uNp _"zT"sJ>r@w¡OY" T"øpY"sý"{ß"{O" RY"uY"X"o$ ìO" ï\" `qZ`Z{\"qZ{X"OY"S"uS" e"r{Np W"s\"S"uÄ"ZrV"rG"p{S" _"tE"{Y"O\"p ‘E"_O"sà^@u¡ _\"ZuE"pT"uE"@¡pZuE"SçX"_Y"{T"’

ò{O" S"pS"pP"pê‚"p_Y" E"Sç_Y"p{QÆ"p{Q:, O"OT"øP"X"

E"p{Q“êbX"rqZOY"X"sX"P"|X"S"{_" {S"R"pY" O"uS" O"¨rG"_"tE"S"pT"t\"ê@z¡ O"_Y"p: @w¡OÃp{W"\Y"p{Ê"T"øQðpêS"pY" V"`l\"E"S"X"\"puE"{ß"{O" O"pOT"Y"êX"o$ ìP"\"p, E"p{Q{W": _\"Zp{Q{W"X"pêO"w@¡pb"ZvX"êSe"uT"øOY"p`pZá¡T"uNp BpsÊ"vqZOY"P"ê: $ ìpZpRY"pz{_"«pX"o, ‘ZpR" _"pR" _"z{_"«pv’ ò{O" R"pO"s: $ `qZ`Zp{Q{W"G"êTY"pz\"p $ O"Ql˜z¡ Q{b"NppX"t{O"ê_"z{`O"pY"pX"o- ‘ìS"Y"v\" T"sZp V"øÏ"p _"w[^J>@¡O"wêO\"X"pÊ"\"pS"o$ `qzZ: T"p“S"@¡O"êwO\"zàç: _"z`pZ@¡O"wêO"pX"o$$ ^"puL>ðppNppêX"`p{\"üp V"øÏ"á¡T"p G"BpSX"Y"r $ _"\"pêS"SQX"Y"r _"pb"pO_"\"ê_"pX"øpGY"Qp{Y"S"r $$’ ò{O" $ O\"pzX"Se"á¡{T"NprzW"\"O"rz @¡p{Q{\"üpá¡{T"NprzT"øNpSO"sz_O"puO"szT"ú"Qðp{W"Zu\" \"Npvê: @w¡OÃzT"øT"ú"z\Y"pTY"p_"r{O" _O"{\"O"sz\"p, ì@w¡O"T"sNY":

@¡P"zT"øW"\"{O" ? ò{O" @¡p{Q{\"üpu«pZá¡T"pP"pêuQðpX": $$

í›& éü›¯Ý® \¢vµÝ®, í,é GßÓ CµsöhÊzxPЮ CÁºPùÍ \õº¢uøÁ. £g\u \õñ›°ß 2&3 Psh[PξÒÍ Cµsk í, Cµsk é CÁØøÓU SÔ¨¤kQßÓÚ. íµ& P, ›g\ & ©ØöÙ¸ P. ›g\õv¤: GߣvÀ EÒÍ Bv\¨-uzuõÀ C¢vµùÚa ÷\ºUP, C¢vµ & » Cµsk. íéPí»&éP» GßÓ Cµsk Psh[PÎß GÊzxUPÒ QmiÚ. ð¸À÷»Põ GßÓ ðŸ[Põµ®, í› GߣvÀ íµ, › GßÓ C¸ GÊzxUPÎÀ C¸ CPõµ[PùÍ CùnUP D. ›®¾ÒÍ AÝìÁõµ® Th ðŸ®. íµ \¨-uz-v-¾ÒÍ íµ Â›®¾ÒÍ C& C& ® GÚ

_"zW"tO"O\"pO"oE"z E"SçX"{f" O"EF>puW"pz W"sz˜u¡ ò{O" \"p

_"pvSQY"ê“`Zr—1

59

CµshõÁx ðŸ[Põµ®, íµ £uz-v-¾ÒÍ íPõ-µ®, ›®-¾ÒÍ "Ÿ®' GÚ ‰ßÙÁx ðŸ®-Põ-µ®, CÆ-ÁõÖ í›-í-µ- Â-›® Gß-£-v-¼-¸¢-÷u ‰ßÖ ¦Á÷ÚaÁŸ¥á®. £øhUPÄ® PõUPÄ® »°UPa ö\´¯Ä® •®‰ºzvPЮ £g\u\õñ›ø¯ á¤zx BµõvzuÚº. CuùÚ ¦s¯® ö\´¯õuÁß ö|¸[P •i²©õ? PõvÂzø¯ ÁiÂÀ £zuõÁx ö£õ¸Ò.

ìP" `p{Q{\"üpu«pZá¡T"pu&P"ê:- ‘ðp{˜¡: T"øpNpÆ" G"r\"Æ" X"Se"puS"pQ: {ðp\"puZ{\": $ @¡^"puÚ@¡ ò{O" _"zc"p: _Y"s`ê@¡pZ_Y" {ðp\"pu{QO"p: $$’ ò{O" ðppZQp{O"“@¡pu˜u¡: {ðp\"pu`@¡pZ: ðpÒY"p _"@¡pZuNp T"ZpV"rG"O\"pO_"@¡pZ_Y" $ _"@¡pZ_Y" T"ZpV"rG"O\"zX"Se"pu«pZÇpu@u¡ \"bY"SOY"pE"pY"pê: $ ‘_"`ðp{˜¡:’ ò{O" X"Se"pSO"ZuE" ªðY"O"u$ Y"s˜¡puY"{Q _"zY"sO"Æ"uO"oO"{`êT"øW"{\"O"szX"Se"á¡T"uNp BpsXW"S"zT"øpÊ"szðp˜¡: $ ï\"zS" E"uO"o, Qu\":

@¡@¡pZ: @s¡ðp“pu“@¡pZÆ" _T"[SQO"sz X"Se"\"NpêO"Y"p _T"SQS"z T"øpÊ"sz S" A"“sS" ðp˜¡: A"[Ú\"{O" T"øP"X"A"NL>rY"\"NpêE"O"sÍ>Y"X"s˜¡X"o$ ìS"uS"v\"pR"uêS" {ŸO"rY"A"NL>rY"p: T"ú" \"NppêìTY"sEY"SO"u$ {ðp\"ðp{˜¡Qu\"T"Qp{S" `@¡pZ_"@¡pZ@¡@¡pZp{W"R"uY"p{S" _"X"pS"pSY"u\" $

A"X"p@¡pðpz“sS"p{O" O"¨rG"O\"p{Q{O" A"“sZp@¡pðpV"rG"z`@¡pZ: $ @s¡ðp“pu“@¡pZÆ" _T"[SQO"sX"{T" S" ðp˜¡ òOY"P"ê: $ `qZ\"pêY"s:, O"uS" E" O"¨rG"z_"@¡pZ íEY"O"u$ `Z: @¡@¡pZ: $ \"u\"ê@¡pZ_Y"pR"puqZú"{O" T"ø@¡pðpO" ò{O" {\"qZú"pu“@¡pZ: $ O"vZuO"vŸpêQðp{W"\"êNpvê`ê@¡pZp{Q{W": _"\"êX"Se"X"t“@¡pZNpv{®{W"BppvêZrV"rG"vÆ" T"t\"pu꘡T"ø@¡pZuNppe"v\" _"t{E"O"v{ZOY"P"ê: $ ìpZpRY"pz{_"¯pz@¡pX"uÄ"Zr\"pE"@¡“puT"pX"sçpuT"p{_"O"`p{Q{\"üpá¡{T"NprzO\"pzX"Se"zO"çm{T"Nprz W"\"O"rz E" T"øNpSO"sz _O"puO"sz \"p, ì@w¡O"T"sNY": @¡P"z T"øW"\"{O" ? {@z¡ O"sQ{b"NppX"t{O"ê_"z{`O"pu˜¡X"_Y" X"p`pOXY"X"\"V"sRY"pZp{R"O"zs@w¡O"T"sNY" ï\" _"X"P"ê: $ ò{O" `p{Q{\"üpT"ZpP"êï@¡pQðp: $ ìY"zE" \"NppuêT"Quðp\"u“pY"pz T"p{Np{S"S"p T"øP"X"O"pu{S"á¡{T"O"O\"pQlO@¡J>pu&{O"BppuT"S"rY"pu&{T" T"ø@¡p{ðpO"puBppuÊ"\Y": $$

]Á, íPõµ®, \Uv éPõµ®, ÷uÁ:& PPõµ®, S\»& »Põµ® •uÀ Psh® íé P» GÚ. ]Á & í, \Uv& é, ÷uÁ&P, P¾ í, S\»: » GÚ íéPí» GÚ í› & Áõ² & é, íµ & P, ›g\ » GÚ ‰ßÙÁx Psh®. ‰ßÖUS® ðŸ[Põµ Cùn¨¦. ÷»õ£õ•zµõ Ps-k-¤-izu íõ-v-Âz-øuø¯ Cx. CÆÁi¾ÒÍ ÷uÂø¯ ÁÈ£h÷Áõ xvUP÷Áõ ¦s¯® ö\´v¸UP ÷Ásk®. íõvÂzø¯ £v÷àÙÁx ö£õ¸Ò.

T"ú"pb"ZrT"ZpP"puê&{T" T"øO"rY"O"u- {ðp\"ðpVQ: ðpÒY"p, ìp\"wfY"pdY"NppO"o‘S"X": ðp{˜¡àQrqZO"p’ ò{O" T"ø{_"«uS"êX":ðpVQuS" {ðp\"ðpVQpQsOT"ß" ‘D>u’ òOY"uO"‚"O"sP"rê{\"W"{˜¡“VC"uS"v@¡pZuNp E" Y"s˜¡puY"{Q, O"{`êT"øW"{\"O"sX"o ‘D>uY"ê:’ ò{O" Y"pQuðpu‘_"s{T" E"’ ò{O" QrC"uêE" {@ø¡Y"X"pNpuX"Se"á¡T"uNppuOT"f"szT"ZX"uÄ"Zz_"X"{W"R"pO"szE" ðp˜¡: $ ï\"z S" E"uO"oQu\": {ðp\"ðpVQ: _T"[SQO"sz T"ú"pb"ZrX"Se"á¡T"uNp E"{“O"sz E" S" @s¡ðp“: A"“s? “pu@¡pS"pz

{ðp\"Y"puZv×Y"V"puR"@¡pu&{T" S"uOY"P"ê: $ ìO":

ìX"tz `qZ`Z{\"qZú"p{Q{W"ZpZpRY"pz G"TY"X"pS"pz O\"pz

60

_"pvSQY"ê“`Zr

T"ú"pb"ZrX"Se"á¡{T"NprzW"\"O"rz T"øNpSO"sz_O"puO"sz\"p, ì@w¡O"T"sNY": @¡P"zT"øW"\"{O" $ ò{O" T"ú"pb"Zrá¡T"pP"puêŸpQðp: $

]Á GßÓ ö\õÀ \Uv¯õÚ "|©:' Ähß ÷\µ, \Uv Añµ©õÚ HPõµ® Cùn¨¦ u¸QÓx. H Gߣx |õßPõÁx £Uv°ß ¤µz¯¯®. |©: ]Áõ¯ GÚ ]Á £g\õñµ©õS®. Cx 12Áx ö£õ¸Ò.

ìP" ‘Bpsà{\"üpQu\"O"pS"pX"v×Y"z_"zW"p\"Y"u{«Y"p’ ò{O" \"E"S"pÿlàá¡T"pP"puê&{T" T"ø@¡pðY"O"u$ O"e" E"pY"X"P"ê:- ‘Qu`G"pOY"p{Q_"zV"SR"pS\"NppêdX"_"X"[S\"O"pS"o$ \"uQpIðpp®p{Np _"\"pê{Np T"pQT"pz_"s{X"\" OY"G"uO"o$$ S" Bpsàz _"zOY"G"u{ß"OY"zG"pS"ß"_Y" @w¡O"zS"Z: $ BpsàW"{˜¡z_"Qp @s¡Y"pêEF~>uY"_"uW"tY"_"uS"Z: $$’ ‘h¡O"_Y" QpO"pZX"S"sf"Z_Y" {S"{R"z{S"R"rS"pzE"O"sZS\"Y"pS"pX"o$ Y"uS"p{çY"SO"uBpsàX"E"êS"rY"zO"u\"v“pu@¡p{ß"{\"êðpSOY"T"ø{O"Î>pS"o$$’ òOY"p{Q\"E"S"uWY"pu BpsàW"ÒY"pX"\"ðY"{\"R"uY"pY"pz_" {@¡X"pOX"@¡ ò{O" T"øÅ"u‘BpsàZu\" {ðp\"_O"_Y" S"pSY" òOY"V"ø\"rEF~l>{O":’ ò{O" dsOY"p Y"Ql˜z¡ _" T"ZX"pP"êêï\"$

‘Y": {ðp\": _"\"êW"tO"pS"pX"rÄ"Z: _\"O" ï\" O"s$ òêðppS": _"\"ê{\"üpS"pz_" ï\"p{QBpsàV"êsR"p: $’ Y"P"p&`z c"pS"QpuBpsà: $$ ðps«_U¡{J>@¡_"z@¡pðpz {ŸS"ue"z {ŸW"sG"z BpsàX"o$ \"ZpW"Y"@¡Zz Qu\"z T"ZX"pS"SQá¡{T"NpX"o$$ W"˜¡pc"pS"O"X"puW"pS"szX"t{R"nêT"Š>G"_"z[_P"O"X"o$ _"Qp{ðp\"X"Y"z{S"OY"zdrBpsàzT"øNpX"pXY"`X"o$$ ìS"SO"X"T"qZ[EF>ß"z O"f\"zzY"uS" T"ø@¡p{ðpO"X"o$ _"{‚"QpS"SQX"T"ZzdrBpsàz{ðp\"X"pdY"u$$’ òOY"püW"uQ\"E"S"uWY": {ðp\"puBpsàqZOY"sEY"O"u$ O"P"p E" {ðp\"Y"{O" {ðp^Y"pSX"Se"O"f\"puT"QuðpuS"u{O" {ðp\"puBpsà: $ ‘{_"«_Y" {\"T"ø\"Y"ê_Y" ^"puL>ðppNpêT"øG"p{T"S" : $ _"zT"øQpY"{\"ðps«_Y" {ðp^Y"pu&\"ðY"zW"\"u[EF>\": $$’ ò{O" \"E"S"pu˜¡BpsNp_"zT"ß"O"Y"p @¡ÚY"pNpX"t{O"ê\"pê, ðpÒY"p _"pX"PY"uêS" X"Se"G"T"Qu\"O"pS"s_"zR"pS"\"ðY"p@¡^"êNpp{QZ`_Y"{\"c"pS"á¡T"uNpuOY"P"ê: $ Y"s˜¡puY"{Q O"{`ê{ðp^Y": T"øW"{\"O"szT"ø@w¡Í>pu W"{\"O"szðp˜¡: T"ZðpsZpX"p{Q\"{QOY"P"ê: $

T"ZX"{ðp\"á¡T"Bps\"êS"sBpø`pO"o_\"Y"X"sO@¡J>puW"\"O"rOY"{W"T"øpY": $ ï\"zS" E"uO"o, Bpsà: _"X"P"puêS" E"uO"o, Qu\"pu&{T" T"ø@¡pðpX"pS"pu&{T" {ðp^Y":, Qu\"O"p&T"rOY"P"ê: $ _T"[SQO"sz {@z¡{E"Q{T" _"pX"PY"êX"\"pÊ"sz @s¡ðp“puS" A"“s, Qu\"O"pS"sBpø`W"pDo> S" W"\"OY"u\"uOY"P"ê: $ ìO": ìX"tz`qZ`Z{\"qZú"p{Q{W"ZTY"pZpRY"pX"o, _"\"uê^"pX"{T" X"Se"Z`_Y"_Y" BpsàT"ZXT"ZpBpO"O\"p{Q{O" W"p\": $ O\"pz BpsàX"t{O"êá¡{T"Nprz W"\"O"rX"o$ ìe"pu˜¡X"XV"p_O"\"u- ‘{\"üpz T"Zpz

@¡{O"{E"QXV"ZX"u\" @u¡{E"QpS"SQX"u\" @¡{O"{E"O@¡{O"{E"‚"

_"pb"pQT"pZ@¡àNppz BpsàX"t{O"êX"u\" $$’ ò{O" $ T"øNpSO"sz _O"puO"sz \"p ì@w¡O"T"sNY": @¡P"z T"øW"\"{O" $ ò{O" BppvZ\"pP"ê®Y"puQðp: $$

& ©¢vµ®, ©¢vµzvß ÷uÁøu, ©¢vµzøu E£÷u]zuS¸ C®‰Á¸Ò ÷ÁØÖø©²nºÂßÔ IU¯£õÁùÚ öPõÒÁº. EhÀ, áõv (S»®) Áºn B]µ©[PÒ, Kv¯ ÷Áu[PÒ C¢u öÁΨö£õ¸Îß EnºÂßÔz ÷uÁøu²hß JßÔ¯ {ù»°¾® S¸øÁ¨ £Uv²hß v¯õÛUP ÷Ásk®. S¸øÁ ©ÓUP÷Áõ

X"pY"pX"o$ O\"pz {\"Ä"X"p`lZT"Zu\"Y"X"pX"S"pX":

_"pvSQY"ê“`Zr—1

61

JxUP÷Áõ Thõx. S¸÷Á ]Áß GÚ ÷Áu® TÖ®. E°›Ú©ùÚzvß D\Ý® GÀ»õ Âzø¯PÎß DaÁµÝ® BvS¸ÁõÚ ]Á÷Ú. ì£iP® ÷£õßÖ y¯Áº, C¸PsPÒ, C¸øPPÒ, BÚ¢u ÁiÂÚº, ]µêÀ éíìµõµzuõ©øµ°À A©º¢uÁº, éuõ]Áº HØÓ ÁiÁ® A¢uS¸. AÁøµ Án[SQ÷Óß GÚ Án[SÁº. ]Á÷Ú S¸. ÷åõh\õñŸá£® ö\´QÓ é®¤µuõ¯z y´ø© öPõsh S¸ÂØS ]Á÷Ú ]è¯àÁõº Gߣº. £µ©]Á¹£µõÚ S¸Âß A¸ÍõÀ ]è¯ß ]Ó¨¦ÖQÙß. S¸ CÆÁõÖ CÀ»õÂiÀ ]Á÷Ú ]è¯à°Ý® öu´Á A¸Ò ö£Ó ©õmhõß. ©¢vµ µí쯮 S¸ £µ®£øµ ‰»÷© Qmk®. S¸‰ºzv¯õÚ ÷uÂ í› •u»õÚÁµõ¾® ÁÈ£h¨ö£ÖQÙÒ. }÷¯ GÀù»¯ØÓ P¸ùn ÁiÂÚÍõÚ S¸. EßùÚ Án[SQ÷Óß GÚ A®£õìuÁ® TÖ®. S¸‰ºzv¯õÚ ÷uÂø¯ Án[PÄ® xvUPÄ® ¦s¯® ö\´v¸UP ÷Ásk®. S¸ÁõP £v‰ßÙÁx ÂÍUP®.

ìP" Qu\Y"pÆ"Sç@¡“pá¡T"O\"pf"çmT"pP"puê&{T" T"øO"rY"X"pS"pu{\"{\"EY"O"u- {ðp\"ðpVQuS" {ðp\"O"f\"p[OX"@¡p QðppêAY"p E"pSQør @¡“puEY"O"u$ S" E" T"sz{“ŒuS"pS"uS" ÖY"{W"R"pS"z{\"à«{X"{O" ðpŠ>S"rY"X"o, T"øO"pT"àçrY"u{®Y"pX"u\" BpNpT"{O"ZpG"Ql{`O"qZ àç ò{O" T"sz{“ŒT"øY"puBpQðpêS"pO"o$ ìp`lÆ" O"e" ZÑ"pT"Np@w¡O": - ‘‘T"øpE"p{X"Y"zðpv“r Y"QY"z {“Œ\Y"OY"p_"uS" {S"Quêðp ò{O"; ‘ Y"P"p T"sz\Y"˜¡pv{ðpA"{NL>{S"’ ò{O" $ O"P"p ðpO"T"P"V"øpÏ"NpuòSçzT"sX"pz_"X"{T" ‘_"sV"øÏ"NY"puz_"sV"øÏ"NY"puz_"sV"øÏ"NY"pu{X"{O" {®Y"{X"` {e"Zp`u{O"’ ò{O"’’ $ O"P"p E" {ðp\"puQðppêAY"p E"pSQør @¡“p ðpÒY"p ðp{˜¡O"f\"p[OX"@¡Y"p ªÍ>pAY"Y"p @¡“Y"p Y"s˜¡puY"{Q, O"{`êT"øW"{\"O"szT"ø@w¡Í>O"pzQðpêS"Y"puBY"O"pX"sT"p_"S"Y"puBY"O"pz E" T"øpÊ"szðp˜¡puW"\"{O" $ T"øpP"{X"@¡@¡“pY"p ì{O"_"tbX"O"Y"p {ŸO"rY"@¡“pY"puBpuS"v\" QðpêS"Y"puBY"O\"p{Q{O" W"p\": $

ìO" ï\"p` W"pZ{\": - ‘T"ø{O"T"‚"Sç{X"\" T"øG"p S"wT"X"o’ ò{O" $ ‘O"_Y" T"ø{O"T"üQðpêS"pQo {ŸO"rY"pE"Sç{X"\"uOY"P"ê: ò{O" C"NJ>pT"P"u$ ï\"zS" E"uO"o, Qr\Y"{O" T"ø@¡pðpO" ò{O" Qu\"puQðppêAY"p @¡“p _T"[SQO"sX"{T" {@z¡{E"Q{T" T"ø@¡pðpzG"BpQpTY"pY"S"zE" T"øpÊ"sz@¡O"s|QðpêO"p{Q@¡“p ìS"sBpø`rO"szE"uOY"P"ê: $ S" @s¡ðp“: S" _"X"P"ê: $ _\"QðpêS"uS" “pu@¡pS"pz_"pvAY"T"øQpS"ðp˜¡Æ" S"uOY"P"ê: $ O"pÆ" @¡“p \"uQuT"ø{_"¯p: $ ‘‘QðppêªÍ>p QðpêO"p {\"Ä"á¡T"p _"sQðpêS"p $ ìpTY"pY"X"pS"pTY"pY"X"pS"pTY"pY"p _"tS"wO"uZp’ òOY"p{QS"p $ ìO": ìX"tz E"Sç@¡“pá¡{T"Nprz `qZ`Z{\"qZú"p{Q{W"ZpZpRY"pz_"u\Y"pX"o$ Y"Ÿp, ‘T"øP"X"pz{T"V"O"u\"{¢:’ òOY"p{Q@ø¡X"uNp _"puX"puOT"fY"s˜¡T"ø@¡pZuNp \"p _"u\Y"pX"o$‘ Qðppêüp: T"t{NpêX"pSO"pÆ" @¡“p: T"ú"Qðpv\" O"s$ ^"puL>ðpr O"s@¡“p {S"OY"p _"{‚"QpS"SQá¡{T"Npr $$’ ò{O" _"sW"BppuQY"pu˜¡pz_"@¡“G"BpQpTY"p{Y"@¡pzW"Bp\"O"rX"o, ì@w¡O"T"sNY": T"t\"êG"SX"p{G"êO"T"sNY"Z{`O": T"øNpSO"sz_O"puO"sz \"p @¡P"zT"øW"\"{O" $ T"sNY"\"O" ï\" E"Sç@¡“pY"pzW"{˜¡àQu{O" $ O"çmT"uNppT"rÍ>pP"êT"øQpe"r O\"X"u\"u{O" W"p\": $ ìO"pu `qZ`Zp{Q[^\"\" {@¡{ú"OT"sNY"“uðpuS" _O"\"S"puüs˜u¡ X"qY" {S"Z{O"ðpY"T"ø_"pQX"p_"pQY"u{O" O"pOT"Y"êX"o$ ò{O" @¡“pá¡T"pP"êÆ"O"sQêðp: $$

\¢vµP»õ & ]ÁuzÁ©õÚ \¢vµÛß •uÀ Pù» \¢vµPù»¯õS®. A©õÁõìø¯ö¯õmi öÁÎÁ¸QÓ ¤µuø© GßÓ Pù». \¢vµ ¤µu©Pù»¯õQÓ

62

_"pvSQY"ê“`Zr

]Áß v¸èhõ GßÓ \Uv²hß Tk® ÷£õx ¦»¨£kQÓx. Ax ªPÄ® éüm_©©õÚx. ö£õxÁõP¨ ¦»¨£hõu AuùÚ öu´Á \Uv GßÓ £õºøÁ¯õÀ Põn»õ®. Cµshõ® Pù»°¼¸¢x uõß ©ÛuUPsPÐUS¨ ¦»¨£k®. AuùÚ ¤µv£z \¢vµß GÚ Põ¯® TÖ®. uº\õ GßÓ A¢u Pù» öÁÎa\® uµ÷Áõ, E»QØS AßÚ \Uv {µ¨£÷Áõ v¸èhõ \Uv°ß A¸ÎßÔ C¯»õx. ußùÚUPõs¤zx ©UPùÍ ©Q̨£x® |øhö£Ùx. A¢u Pù»PùÍ ÷Áu® SÔ¨¤k®. uº\õ, z¸èhõ, uº\uõ, ÂaÁ¹£õ, éúuº\|õ, B¨¯õ¯©õ|õ, ¨¯õ¯©õ|õ, B¨¯õ¯õ, éü¢¸uõ, Cµõ, B§º¯©õnõ, §º¯©õt, §µ¯¢w, §ºnõ, ö£Íºn©õë GߣøÁ AUPù»PÒ. CUPù»PÐUS® JÎ u¸£ÁÒ ÷åõh^ GÚ £vÙà©ÁÍõÚ £µõ\Uv. CÁùÍ ÁÈ£h¨ ¦s¯® ö\´v¸UP ÷Ásk®. Pù»ÁiÂÚÒ GÚ £vàßPõÁx ö£õ¸Ò.

ì_Y" Çpu@¡_Y" _"zBpø`\"p×Y"á¡T"O\"pQlf"ZÇpu@¡pS"pX"_Y"v\" {\"\"ZNp\"p×Y"á¡T"O\"pQlf"Ze" T"ø{O"T"püpu&P"ê:

_"\"puê&TY"e" _"zBpw`rO":, Y"P"p {\"\"ZNp\"p×Y"á¡T"pRY"pY"E"O"sÍ>Y"T"ø{O"T"püpP"êT"ø{O"T"pQS"z_"zBpø`\"p×Y"á¡T"pY"pzE"O"s:- _"teY"p{X"{O" _"zO"puÍ>\Y"X"o$ ìe" {ðp\"uOY"pQrS"pz_"\"uê^"pzT"QpS"pX"{W"T"øpY"BpW"êO\"pOT"qZ@¡ZT"qZ@¡ZpŠl>Zp\"“z@¡pZpv$ {@z¡ E", T"t\"ê\"p×Y"u{ðp\"Y"pu{S"êZ{O"ðpY"_"p{`OY"pu˜¡u{S"êOY"ówŒpqZO\"T"øO"rO"u: _"pRY"_"pR"S"W"p\"{S"Quêðpá¡T"pS"sX"pS"pQe" _"X"p_"pu{˜¡: $ “pv{@¡@¡pðp˜¡T"sà^"\"wf"pSO"T"øO"rO"u\"ê_O\"“z@¡pZZ_"pOX"@¡{®{\"R"puR\"{S": $ T"t\"ê\"p×Y"_Y"puf"Z\"p×Y"z T"ø{O" `uO"sO\"pO@¡p\Y"{“ŒzÉ¡{E"EFo>“u^"pu&T"r{O" _"\"|ZX"NprY"X"o$

X"pR"sY"|BpsNp:, ‘Y"p T"wP"×T"QO"p \"p×Y"uO"SX"pR"sY"|T"ø@¡”OY"êO"u’ ò{O" O"„b"NppO"o$ T"p@¡pu&e" çpb"pT"p@¡:, ‘çpb"pT"p@¡: _" @¡{P"O"puV"{`ZSO": _Us¡Zç_":’ ò{O" “b"NppO"o$ \"w{f"Ze" @v¡{ðp@¡”, O"Ql˜z¡ ówŒpZ{O"“@u¡ - ‘Y"p S"wf"BprO"T"øE"sZpuT"W"puBp\"u^"pŒ_"z@¡”O"êS"E"pàV"SR"p $ X"pR"sY"ê\"wf"pÚT"_"X"p_"ZXY"p \"w{f": _X"wO"p&_"p{\"` @v¡{ðp@¡”{O" $$ ò{O" $ Zr{O"Ze" \"vQW"rê, ‘V"SR"T"pà^Y"Z{`O"p ðpVQ@¡p{K>SY"\"{G"êO"p $ S"p{O"QrC"ê_"X"p_"p E" \"vQW"rêZr{O"qZ^Y"O"u$$’ ò{O" $ ì“X"{O"{\"_O"ZuNp $$

C¢u _÷»õPzvÀ _¸UQUTÓ¨£mhøu÷¯ ¤ß _÷»õP[PÒ ÂÍUP¸UQßÓÚ. ÷PmP, TÓ, Enµ CÛ¯x. vµõøñ ÷£õßÖ }UP ÷Ási¯÷uxªßÔ _øÁ÷¯ E¸ÁõÚx. øP]Q ¸z-v-°À øÁuº¨¥Ÿv°À Aø©¢xÒÍx.

ìàNpp@¡àNpp\"rb"pT"øuqZO"uS"p{O"{\"_O"ZX"o$ {\"{\"R"pS"pBpX"BpøSP"pzÍ>r@¡p: T"øpE"rS"{S"{X"êO"p: $$

ìp“puEY" _"p\"R"pS"uS" ðpp®_"pZX"S"u@¡ðp: $ T"øpu˜¡: Çpu@¡p{W"R"uY"pu&Y"zW"G"O"p BpNpS"pY"@¡X"o$

ì_"tY"pzQmZO": @w¡O\"p _"sR"r{W"Z\"R"pY"êO"pX"o$$1$$

A¸nõ ÷u塧 P¸ùn ux®¦QÓ PøhU Ps £õºøÁ ysh, £» BP© ¡ÀPùͲ® EøµPùͲ® Bµõ´¢x éõµ©õÚøu ÿ Pn|õu›ß £UuàÚ |õß

_"pvSQY"ê“`Zr—1

 

63

Aéüø¯°ßÔ

|À»ÔÁõͺ

P¸zyßÔ¨

£izx¨

GÊv²Ò÷Íß.

£¯ßö£ÖÁõµõP.

ìpS"SQ{BpZrY"p

ìpuz S"X": drT"ZQu\"O"pY"v$

T"Zpz_"z{\"O@¡“pzS"pv{X" _"SRY"p{V"SQl{\"W"t{^"O"pX"o$ ìR": ðp×OY"p[OX"@¡pzZ˜¡pz_"{‚"QpS"SQ_"t{e"O"pX"o$$

ò`pS"SQp[VR"X"RY"uX"pzX"Ð"zZb"O"sðppz@¡Z: $ X"Qpu„p{_"_Us¡Z¬wzBp@¡T"pu“: T"p\"êO"r_"sO": $$

"BÚ¢uQ›°ß Eøµ'

GÀ»õÁØÔØS® ÷©»õÚ ]zPù» AÁÒ. é¢v¯õ Põ»©õQÓ ¤¢xÁõÀ A»[P›zxU öPõshÁÒ. R̨£Sv°À ]Á¢u \Uv ÁiÁõÚÁÒ. éa]uõÚ¢u ÁiÁzøu÷¯ AoP»àPU öPõshÁÒ. AÁùÍz xvUQ÷Óß.

]ÁÛß S©õµÝ® £õºÁv°ß ¦uÀÁÝ©õÚ Pn£v, ©u¨ö£¸UøP¨ £¸SQÓ ÷uܯõÀ AÇQ¯ PßÚ•ÒÍÁº, BÚ¢uU Ph¼À BÌ¢xÒÍ GßùÚ AÁº PõUPmk®.

ò` A"“s{S"{A"“T"sZpNp_X"wO"r{O"`p_"p{Q_"pzBpZ`_Y"E"O"s\"uêQpP"ê_"X"_O"ðpp®pP"pê{A"“O"Se"pP"uêWY"pu {S"{V"L>X"S"_O"X"puz&W"puR"u: H"{J>{O" _"SO"pZ@¡pZ@z¡ T"ZX"_"sA"_"u\Y"z_"SX"Y"zG"Bp{Ÿ{QO\"p ì{S"\"êE"S"rY"z{@¡X"{T" T"ø_O"tY"X"pS": {ðp\"ðp{˜¡_X"ZNpá¡T"zX"zBp“X"\"pO"pZY"O"o$ _"@¡“X"Se"X"Y"r X"pO"w@¡p, _"pE" @¡pX"@¡“p, _"p T"Z_T"Zpb"Z“Y"@ø¡X"p $ ìO"pu&_X"Qp{QW"˜¡pS"sBpø`pY" Qu\Y"p: _O"s{O"X"pZVR"sX"S"p: _"pR"@¡{ðpZpu&“Š>pZE"tL>pX"{Np:

drðpŠ>Z: _"pb"pO"o_\"Y"zðpŠ>Z: _"tbX"@¡pX"@¡“p_\"á¡T": _"tbX"pz@¡pX"@¡“pzT"øW"p{\"O"_"@¡“X"Se"pP"p|T"ø_O"pv{O"-

{ðp\" ò{O" $ ìe"v^"p ìb"ZY"puG"S"p - `uT"ZX"uÄ"qZ `uì{\"S"p{ðp{S" ðp˜u¡ ì@w¡O"T"sNY": T"sX"pz_O\"pzT"øNpSO"sz _O"puO"sz\"p @¡P"zT"øW"\"{O" $ S" @w¡O"zT"sNY"zY"uS" _" O"P"p $ O"P"p E" T"øpE"rS"G"SX"T"ZzT"ZpuT"p{G"êO"T"sNY"T"sý"_"zT"{Ÿ`rS":, O\"pzT"øNpSO"sz@¡pY"\"pDo>X"S"pu{W": S"X"_@¡pZBppuE"Zr@¡O"s|_O"p\"@¡\"p×Y"T"s^T"puT"`pZv: T"tG"{Y"O"sz\"p @¡P"z_"X"P"puêW"\"{O"? S" @¡P"X"{T" $ V"øÏ"pQrS"pX"{T" X"S"puZP"T"P"pO"rO"zO"\" E"ZNp@¡X"“z_"@w¡Q{T" _" ï\" S"X"_@¡O"s|ðp@o¡S"sY"pO"oY"_Y" X"`O"r T"sNY"_"zT"{f": _Y"pO"o$ O"P"p E" ðppZQpY"pz- ‘‘T"t\"êG"SX"@w¡O"v: T"sNY"vc"pêO\"uX"pzT"ZQu\"O"pX"o$ ìpBpX"pu˜¡{\"R"pS"uS" T"tG"Y"uO_"s_"X"p{`O": $’’ ìpY"pê{T" ‘‘X"{“S"X"S"_O"S"s\"pE"pX"pZpX"{O" Qu{\" {@z¡ X"{O": _"`_"p $ _"s@w¡O"ðpO"vàT"“bY"z O"\" T"QT"èz_"X"_O"ðpsW"_"è $’’ O"P"p{T" `uX"pO":, ìc"pS"\"ðppQ`SO"sT"sNY"_"zT"{Ÿ`rS"pu&{T" O"\" E"ZNp@¡X"“z _O"puO"szT"øNpSO"szE" T"ø{O"c"pz@w¡O"\"pS"_X"r{O", ìc"pS"\"{O"ê{S" ìS"SY"ðpZNpuX"{Y" QrS"O"X"u, O"P"p @¡wT"p@¡J>pb"{\"b"uT":

64

_"pvSQY"ê“`Zr

@¡ZNprY"puY"uS" O"\" E"ZNppZ{\"SQ\"SQS"puT"\"NpêS"pS"SQá¡T": T"ø{O"c"pO"pP"puêX"f"pu{S"\"pê`X"p_"pQY"uO"o$ ìS"SY"W"p\"uS"puT"ZO"pS"pz_\"rY"âQpðpY"pS"pzX"S"puZP"pu&T"qZ{E"O"pP"êU¡“@¡p{W"X"pS"p{QT"øW"\": ò{O" W"p\": $

¦µõn[PÒ, 쪸vPÒ, Cvíõé[PÒ, A[P[PÐhß Ti¯ ÷Áu[PÒ, AÁØÔß µíì¯[PÒ, AùÚzx \õìvµ[PÒ CÁØÔ¼¸¢x AùÚÁ›ß EÒÍ•® ‰ÌQ²ÒÍ AÔ¯õø©U Phù»U PhUP EuÄQÓ& ö\õÀ¼ØS Em£hõu& BàÀ CÛx AÝ£ÂUPUTi¯ ézÁ©¯©õÚ ö£õ¸ùÍU Psk ¤izx Auß uzxÁzøu ÂÍUP •ß Á¢uÁº ]Á & \Uv쩵n® GßÓ ©[PÍzøu •ß øÁzuõº. ©õz¸Põ Gߣx ©¢vµ[PÍùÚzvß E¸ÁP®. Ax÷Á Põ©Pù». JßÖUSÒ JßÙP Añµ[PÒ •øÓ¨£i »¯©øhQÓ {ù».

\[Pµ÷µ E¸ÁõÚ \[Pµ£PÁz £õuº |®ø©¨ ÷£õßÓ £UuºPÐUS A¸Ò¦›¯, ÷uÂø¯z xvUP •Ø£mk éõuPÛß uù»ø¯ A»[P›UQÓ `hõ©o¯õQ, éüô©©õÚ Põ©Pù»ø¯ Auß ©¢vµ[PÎß ö£õ¸ÍùÚzx® £v¢uuõP C¢u xvø¯z öuõh[Qàº.

"]Á':& (ö£õx¨ö£õ¸Ò) ÷í £µ÷©aÁ›! AÈÄÙu \Uv÷¯! ¦s¯® ö\´vµõuÁß EßùÚ Án[P÷Áõ xvUP÷Áõ GÆÁõÖ ÁÀ»ÁàÁõß? GÆÁõÖ® C¯»õx. ¤¸®©õv¯›ß Gvº£õº¨¤ØS® A¨£õØ£mhx Eß uõ©øµ ÷£õßÓ v¸Ái. AÍÁØÓ ¦s¯® ö\´uÁ÷Ú EßùÚ J¸uhøÁ¯õÁx Án[P C¯¾®. "•ß ¤Ó°À ö\´u ¦s¯[PÍõÀ C¢u¨ £µ÷uÁøuø¯ AÔ¢xnº¢x BP© ÁȨ£i EÒÍ® {ù»ö£ØÓÁàP ÁÈ£kÁõß' GÚ \õµuõv»P®. ©Ú•® Eh¾® ÁõUS® ©õ_ØÓÁÛß Gsn® vjöµÚ EßÛh® £v²©õ? "÷uÂ! Eß v¸Ái AùÚzx ©[PÍ[PÎß C¸¨¤h®. Ax ¡ØÖU PnUPõÚ ¦s¯a ö\¯ÀPÍõ÷»÷¯ Aøh¯z uUPx' GÚ Bº¯õ. uõ÷¯! AÔ¯õø©¯õÀ, ¦s¯® GÝ® £õUQ¯©ØÓÁà°Ý® Eß \µnP©»zøuz xvUPÄ® Án[PÄ® EÖv öPõs÷hß. AÔ¯õø©°À BÌ¢uÁÝ® ÷ÁÖ \µn©ØÓÁÝ©õÚ GßÛh® Eß PøhUPs £õºøÁ £ha ö\´¯÷Ásk®. AuàÀ Eß v¸ÁiPùÍ Án[PÄ® xvUPÄ® |õß öPõsh EÖvö©õÈ GßàÀ {øÓ÷ÁØÓ¨ £k®. ÷ÁÖ Gvº£õºøÁ°ßÔ Aø©v²ØÓ EÒÍzvß Gvº£õº¨¦ •ß ¤ß £ÇQ°µõu ö£õ¸ùͨ ö£ÖQÓ Bø\¯õÀ GÊ¢ux.

ìe" QvSY"pu{˜¡:, @w¡T"pz{\"S"pSY"{ŸO"P"X"o$ \Y"ý"S"Y"p @w¡T"pT"øpP"êS"X"o$ ìS"sT"T"{f" T"ø{O"_"SR"pS"pS"- T"ub"T"QpP"ê\"p×Y"pP"ê{\"S"pW"p\"pu\Y"ý"S"p $ {@z¡“b"NppzO\"pX"o? ìO"pu`uO"pu: `qZ`Z {\"qZú"p{Q{W"ZTY"pZpRY"pz, `qZ: dr@w¡^Np:, `Z: drX"`pQu\":, {\"qZ{ú"V"øêÏ"p, O"uìpQpvY"u^"pzO"vZTY"sT"p_Y"pX"o$ ìpqQ ðpVQpQpBpX"pu˜¡p X"S\"pQY": $ ìe" O"QoBpsNp_"z{\"c"pS"puV"`l\"ør{`:, “zV"@¡Nppê{Q\"O"oò{O" $ e"v“pu×Y"pZpRY"vZ{T" O"\"pZpR"@v¡:

òOY"{T"ðpVQpu{\"ZpuR"pW"p_"üpuO"S"pY", ìS"s˜¡pS"pz _"X"s‚"pY"@¡pu\"p $ {\"^"Y"pSO"ZT"qZOY"pBpuS" O"Qu@¡O"pS"v:

@¡pY"\"pDo>X"S"pu{W"S"êX"S"zT"tG"S"zRY"pS"z_O"\"S"X"pZpR"S"X"{T" O"üpuBY"pzìpZpRY"p{X"OY"sT"E"pZuNp, O"u^"pzT"øpNpO\"uS"

_"pvSQY"ê“`Zr—1

65

{S"OY"ppS"s_"ZNprY"p{T" O\"X"{_" $ ìO": _"Qp{ðp\"_"zY"puBppQl{¬ü-X"pS"O"ÿlNp{V"XV"W"tO"pY"pzO\"{Y" T"ø{O"{V"XV"O"Y"p T"øpÊ"G"SX"pS": A"“s@w¡^NppQY":, ìO" ï\" O"u^"pz_O"\"S"X"{T" $ ï\"z E" _"@¡“T"sNY"@¡X"pê{R"Î>pO"pZ: T"ZX"T"sNY"pOX"pS":

@w¡^NppQY"pu&{T" _\"u@¡pY"uêO\"pX"pZpRY"v\" T"øW"\"[SO" S"pSY"P"p $ O"{`ê@¡p @¡P"p ì_X"QpQrS"pzìT"sNY"\"O"pX"o$

Eß P¸ùn CÀù»÷¯À GÀ»õ® Ã÷n. (GÚ CµUP® Põmh÷Ásk÷PõÒ Cx.) AuàÀ í› & ÿQ¸ènº, íµ;& ÿ©Põ÷uÁº, ›g]& ¤¸®©õ, ©ØÖ® ©Ý •u¼¯ÁµõÀ ÁÈ£hzuUPÁÒ }. ‰Ä»S® AÁºPùÍ ÁÈ£kö©ÛÝ® AÁºPÒ u® £oPÒ {øÓÄÓ EßùÚ ÁÈ£kQßÓÚº. ÷ÁÖ öÁΨö£õ¸Ò |õmhªßÔ EßùÚ ÁÈ£kÁv÷»÷¯ •ùÚ¢x Ehù»²® ÁõUøP²® EÒÍzøu²® Dk£kzv Án[SuÀ, ÁÈ£kuÀ, v¯õÚ®, xvzuÀ, v¸¨v²Ó¨ £oÂøh ¦›uÀ GÚ E£\›zx EßùÚ÷¯ E°µõPU Psk öuõhº¢x ÁÈ£hzuUPÁÒ }. éuõ]Á¸hß Cùn¢x öÁΨ£kQÓ AÁµx ]Ó¨¦PÐUS }÷¯ ¤®£®. Eß ¤µv ¤®£©õP öÁΨ£mhÁ÷µ ÿ Q¸ènß •u»õ÷àº. AuàÀ AÁºPÐUS® xv Esk. GÀ»õ ¦s¯ P¸©[PÎß ÷\¸ªh•® ö£¸® ¦s¯® ö\´uÁ¸©õÚ Q¸ènß •u»õ÷ฮ EßùÚ ÁÈ£m÷h u® u® £oPùÍa ö\´QßÓÚº. AÁºPÐU÷P C¢{ù»¯õàÀ ¦s¯® ö\´vµõu G®÷£õß÷Ù›ß {ù» GßÚ?

ìe" @¡{Æ"O"o, ìe" Çpu@u¡ _"XV"s{¯T"QzS"p_O"r{O" @¡Í>_"wÍ>÷p BppvZr_"X"pS"pP"ê@¡O"pz@w¡O\"p `Zr{O" _"zV"puR"S"z @¡Zpu{O" $ ìp{QðpVQuS" E"p{QT"sà^"O\"pO"odr@w¡^Np ò{O" \Y"pAY"p{O" $ _" ìpBpX"ðpp®u_"p{`OY"uE"pS"{W"c" ò{O" $ O"P"p {` ìp{QðpVQuS" Y"{Q dr@w¡^Np:, O"Qp drðpz@¡ZE"ZNpp{W"T"øuO"pBpX"T"øpu˜¡dr{\"üpuT"p_"@¡pS"pzX"S\"pQrS"pz OY"pBpT"ø_"ŒpO"o$ O"P"p E" X"pS"_"pu„p_"c"pS"pNpê\"pv- ‘‘X"S"sÆ"Sç: @s¡V"uZÆ" X"SX"P"_O"QS"SO"ZX"o$ “puT"pX"sçp O"P"pBp_OY": _@¡SQpu{\"^Nps_O"P"p {ðp\": $ Qf"pe"uY"puX"s{S"duÎ>: (X"s{S": ðp@ø¡:) Ql\"pê_"pÆ" e"Y"puQðp $ íT"p_"O"u X"`p{\"üpzŸpQðppu˜¡p_O"\"pS"C"u$ ‘‘O"P"p ‘‘{\"^Nps: {ðp\": _"sZduÎ>pu(GY"uÎ>pu) X"S"sÆ"SçpuR"S"p{R"T": $ “puT"pX"sçp O"P"p&Bp_OY": _@¡SQ: @s¡_"sX"_"pY"@¡: $ _"sZpR"rðppuZpv{`NpuY"puQf"pe"uY"puX"`pX"s{S": $ Ql\"pê_"p ò{O" {\"AY"pO"p:

(O"uX"sAY"p:) ïO"pz{\"üpX"sT"p_"@¡p: $’’ òOY"pBpX"pS"{W"c"O\"X"o$ {@¡ú" _"zV"s{«T"QpW"p\"u&{T" _"zV"s{«z\Y"pTY" Y"s^X"EF>VQT"øY"puBpT"ZpX"ðppêQRY"pâO"_"zV"s{«T"QpS\"Y"V"puR"_Y" _"s\"E"O\"pO"o$ ì{T" E" $ O"S"rY"p_"z T"pz_"zs, _"sR"p{_"SR"puX"êRY"u, O\"pX"p{“AY" T"øNpY"@s¡{T"O"pz, GY"p@w¡{^J>V"«A"{J>@¡pX"sA"T"p{Np, BpzBpp_O"s{ðpZ{_", âÍ>pu ZzBpp\"O"pZ òOY"ppQpv_"zV"puR"S"T"QpW"p\"uS" Qpu^"pT"f"u: $ ìRY"p`pZ_Y" E" ŸpZz{T"R"u`rOY"pQpvðpp®uNppªO"O\"pO"o$ S" E" ðppVQr ìp@¡pzb"p ðpVQuS"v\" T"tY"êO" ò{O" SY"pY"uS"puEY"O" ò{O" \"pEY"X"o$ {@z¡E" @¡p\Y"uT"QpP"ê\"p×Y"pP"pêQ{\"S"p- W"p{\"{S" W"p_"X"pS"u@¡p\Y"_Y"puf"X"O\"z\Y"zBY"T"øR"pS"O\"pO"o$ O"P"p E" X"XX"J>:- ‘‘òQX"sf"X"X"{O"ðp{Y"{S" \Y"zBY"u’’ òOY"p{Q $ O"P"p E" _"p{`OY"pS"{W"c"O\"X"o$ O"_X"pQ_X"p{W"\Y"pêAY"pO"zO"Qu\" _"XY"@o¡ $ {@¡ú" _"zV"puR"S" ï\"pBpø`Æ"O"o O"Qp Y"QrOY"e" T"QEF>uQz@¡wO\"p Y"O"oò ò{O" X"zBp“_X"pZ@¡“bX"r\"pE"@u¡@¡pZ: _"zV"puR"S"T"Z: @¡O"ê\Y" ò{O" $

66

_"pvSQY"ê“`Zr

•®‰ºzvPÍõ¾® BµõvUP¨£kQÓ EßùÚ GÚU SÔ¨¤kÁuõÀ

ÂÎaö\õÀ ÷Ásk÷©! í›! GßÖ ö\õÀù»¨¤›zx ›aö\õÀ»õUQ, ›g\õv GߣvÀ EÒÍ Bv GßÓ ö\õÀ»õÀ ÿQ¸ènùÚa ÷\º¨£º. Cx \›¯À». ©Ý •u¼¯ ÷uà E£õéPºPùÍ Bv GßÓ ö\õÀ»õÀ ÷\º¨£÷u •øÓ. ÂÎaö\õÀ

2. ) éúuõê¢÷uõº

©zz÷¯ Gߣv¾® (

AÁ]¯ªÀù». Akzu _÷»õPzvÀ ""uÁ \µn'' Gߣv¾® (

uÁ & zÁõ® EÒÍ÷u! A[S® ÂÎaö\õÀ CÀù».

ÂÎaö\õÀ AÁ]¯® GÚ {ùÚzuõÀ ¯v Gߣøu ¯zC GÚ¨¤›zx, D GßÓ »ôªø¯U SÔUQÓ ©[PÍa ö\õÀ¼ß é®÷£õuÚ©õP (ÂÎ) UöPõÒÍ»õ÷©!

8)

ìO": ò{O" $ Y"O" òOY"O" ìp` - Y"QrOY"p{Q $ Y"{Q Y"_X"p[EF>\"_O\"Y"p ðp˜¡÷p Y"s˜¡puW"\"{O" O"Qp V"øÏ"p{QG"S"S"uT"øT"ú"p@¡pZu{\"\"O"uê\"p ðp˜¡puW"\"{O" $ T"øW"sO"pz@¡O"s|_"X"P"puêW"\"{O" $ @u¡\"“_Y" ì_"zBp_Y" íQp_"rS"_Y" T"ZX"pOX"S": @¡O"wê@¡X"ê{@ø¡Y"p@¡pZ@¡U¡“{\"“b"NpO\"uS" T"Y"sêQp{_"O\"pß" O"O"puV"øÏ"püsOT"{f"qZOY"p` - S" E"uQu\"zQu\" òOY"p{Q - S"S\"u\"z ‘Y"O"pu\"p òX"p{S" W"tO"p{S" G"pY"SO"u’, ò{O" dsO"u: @¡p Bp{O"qZ{O" E"uß", Y"O":

òOY"_Y"p{\"üpY"s˜¡p{Q{O" \Y"pAY"pS"pO"o$ S"S\"u\"zðp˜u¡Z{T" @¡P"zG"S"@¡O\"z, ðp{˜¡ðpVQuS" @¡pY"pêS"s@t¡“pu&O"r[SçY":

_\"W"p\"W"tO"puR"X"êò{O", O"_Y" E" @¡pY"pêW"p\"\Y"pTY"pW"p\"T"ø{O"Y"pu{BpO"Y"p ìS"s@t¡“O"pX"pe"z, S" @¡pZNpO\"z QNL>O\"p{Q\"QSY"P"p{_"«O\"pO"o, ò{O" E"uO_"OY"X"o$ O"P"p{T" ðp{˜¡ðpVQuS" T"øT"ú"G"S"S"r T"pZX"uÄ"Zr X"`pX"pY"puEY"O"u$ S"O"s\"¢÷p{Qðp{˜¡qZ\" $ O"Ql˜¡X"pE"pY"êE"ZNpv:- ‘‘òOY"u^"p _"`@¡pqZðp{˜¡Z_"X"p X"pY"p Ql`SO"r O"O"pu X"t“O\"pOT"ø@w¡{O": T"øV"puR"S"O"pu{\"üu{O" Y"_Y"p{QX"p $ Qu\"pu&_"pv{\"BpO"T"øT"ú"ZE"S"p@¡„pu“@¡pu“p`“:

_"pb"pO_"p{b"O"Y"p X"S"_Y"{W"Z{O"zV"R"npO"sðppSO"puüX"u’’ ò{O" $ O"_Y"p: ðp{˜¡T"Q\"pEY"O\"z‘‘Qu\"pOX"ðp{˜¡z _\"BpsNpv{S"êBptM>pz’’ò{O" dsO"u: $ X"p@ê¡NL>uY"u&{T" ‘‘`uO"s: _"X"_O"G"BpO"pz’’ òOY"p{Q $ @u¡\"“zG"L>pY"p_O"_Y"p:

@¡pY"puêT"p{QO"O"QlOT"pQS"uS"v\" O"uS"puT"ZpBp_Y"puT"ub"NprY"O"Y"p T"ZX"pOX"_"{ß"R"pS"X"pe"X"o$ìO" ï\"pS"p{Q{_"«pRY"p_"pO"o ðp{˜¡ðp{˜¡X"O"puZW"uQpu&Y"sO"{_"«pAY": $ ìO" ï\" {ðp\"ðp{˜¡X"Y"z _"\"|G"Bp{Q{O" $ @u¡\"“z íT"p_"@¡pS"pz Y"¬uQW"p\"S"z, O"Ÿp_"S"p\"ðppO"o, {E"e"BpO"S"pZr@¡SR"Zp{Q\"O"o$ \"_O"sO": _"X"_"X"Y"p\"EF>uQuS" ðp{˜¡ðp{˜¡X"O"puW"uêQW"p\"S"zS" W"\"OY"u\"$ O"Ql˜z¡ ‘‘ðp{˜¡ðp{˜¡X"O"puW"uêQz\"QSOY"T"ZX"pP"êO": $ ìW"uQX"S"sT"ðY"[SO" X"sS"Y"_O"O\"{E"SO"@¡p: $’’ ò{O" $ Bpsá¡T"{QÍ>O"O\"X"_Y"p{Q\"p×Y"pP"pêS"s_"SR"pS"pO"oV"øÏ"p@¡pZpSO":

@¡ZNp\"w{f"_"X"Y"u&{T" W"uQW"p\"S"z S"p[_O" $ ì{\"üpY"p ìW"p\"pO"oò{O" $$

]Áß \Uv²hß Cùn¢uõÀ uõß ¤¸®©õv¯øµz ÷uõØÖÂUPÄ® E»P©õPz ÷uõßÓÄ® C¯¾®. Gv¾® JmhõuÁ¸® EuõëÚ¸©õÚ £µ©õz©õ ö\´£ÁµõP, ö\¯¨£k¨ö£õ¸ÍõP, ö\¯¼À EuÄQÓ ö£õ¸ÍõP CÀù». A¨÷£õx ¤¸®©õ •u¼¯Áº ÷uõßÖÁx G¨£i? ¯÷uõ Áõ C©õÛ §uõÛ áõ¯¢÷u. CÁ›hª¸¢÷u C¢u E°›Ú[PÒ ÷uõßÖQßÓÚ, GÚ ÷Áu® TÔ²ÒÍuõÀ ]ÁÛhª¸¢x GÀ»õ® ÷uõßÖQßÓÚ GÚ»õ÷©! AÂzø¯²hß CùnÁuõÀuõß E»P ì¸èi GÚ ÷Áuzvß ö\õÀ¼ØS ÂÍUP® u¸Áº. C[S \Uv²hß CùnÁuõÀ E»P ì¸èi. \Uv Gߣx GßÚ? ö\¯¾US EuÄQÓ

_"pvSQY"ê“`Zr—1

67

¦»¨£hõuöuõ¸ BØÓÀuõ÷Ú! EuÄQÓ ö£õ¸Ò Põµn¨ ö£õ¸ÍõS©õ? B®. \Uv GߣuõÀ E»øPz ÷uõØÖÂUQÓ £µ÷©_ÁµÚx ©íõ©õø¯ Gß÷£õ®. ö|¸¨¤ß BØÓÀ ÷£õßÓuÀ» ©õø¯. E»Qß ‰»Põµn©õÚ ‰»¨µQ¸v. xùn{ØQÓ BØÓÀ. ö\¯¼À yskÁuõÀ BvÂz¯õ. D\ß éõò¯õP J¸ ö\¯¾©ØÔ¸UP CÁÒuõß ö\¯À£kQÙÒ. CuùÚ _÷ÁuõaÁuµ E£{åz "•USn[PÍõÀ ußùÚ ©øÓzxU öPõsh ÷uÁÛß Bz© \Uv' GÚU TÖ®. Cx÷Á E»Qß ‰»Põµn®. C¢u \UvUS® \Uv©õàÚ ]ÁÝUS® ÷ÁÖ£õiÀù». E»PùÚzx® ]Á\Uv©¯®. E£õéPº ÁÈ£õmiß öéÍPº¯zvØPõP CµshõPU Põs£õº. uzzÁ©ê •u¼¯ÁõU¯[PùÍ AÝ£ÁzvÀ öPõnº¢x ¤¸®©©õP÷Á EÒͨ÷£õUSÒÍÁ¸US AÂzø¯ CÀ»õuuõÀ ÷ÁÖ£õk EnºÂÀ Áµõx.

òQpS"rX"pBpX"pu˜¡X"pBppêS"s_"pZuNp X"Se"pu¯pZ@¡O"Y"p T"üz\Y"pAY"pY"O"u$ ìpBpX"u{ðp\"ðp{˜¡T"QY"puY"êe" _"z@u¡O":

@w¡O":, O"Y"puY"pvêBpT"üp¨rG"zíOT"üO"u$ O"SX"Se"O"Y"p T"t\"pêR"|\Y"pAY"uY"X"o$ O"P"p {` _"@¡“X"Se"X"t“O\"pOT"øP"X"z X"pO"w@¡pX"Se"pu«pZ: $ {ðp\"ðpVQuS" @¡@¡pZp{Q\Y"ý"S"_"X"t`:, ðp{˜¡ðpVQuS"p@¡pZpQY": ^"puL>ðp _\"Zp ò{O" $ O"Ql˜¡X"pBpX"u- ‘‘@¡@¡pZp{Qb"@¡pZpSO"p \"Nppê_O"u{ðp\"á¡{T"Np: $ ì@¡pZp{Q{\"_"BppêSO"p: _\"Zp: ^"puL>ðp ðp˜¡Y":’’ $$ ò{O" $ O"Y"puY"puêBpu@¡ A" Bp C" D> òOY"u\"z\"Nppêí‚"pZNpY"puBY"O"Y"p T"Qz\"p×Y"zC"J>{Y"O"sz ðp˜¡p S"pSY"P"u{O" _\"Z_"zV"SR"X"SO"Zp \Y"ý"S"_"X"t`_Y"pu‚"pZqY"O"sz ìðp×Y"O\"pO"o$ O"Ql˜z¡ ‘‘{\"S"p _\"Zv_O"sS"pSY"u^"pz G"pY"O"u \Y"{˜¡Zý"_"p $ {ðp\"ðp{˜¡X"Y"pST"øp`l: O"_X"pQNppêSX"S"r{^"Np:’’ ò{O" $ O"Ql˜¡X"o- ‘‘ìzV" O"p\"@¡T"QŸY"pE"ê@¡_O\"SX"Y"puW"\"{O" S"pe" {\"_X"Y": $ Y"f\"Y"p {` {\"\"ðppu\"ðpr@w¡O": ðp{˜¡Zu\" _"X"W"t[EF>\":

_\"Y"X"o’’ ò{O" $ ìpY"pê{T" - ‘‘O\"X"{\"üp\"ðpBpO\"pƒ"BpQp@¡pZpu{\"\"O"ê_"u{\"^Nppu$ ìO" ï\"p{R"Î>pS"zO"e" W"sG"zBpuY"P"p Zƒ"s:’’ $$ ìP"\"p-X"Se":-{ðp\": ì@¡pZ:, ðp{˜¡Zu@¡pZ:, O"Y"puY"puêBpuïu@¡pZpuG"pY"O"u$ ìBpøu{V"SQl:

ðpp{“S"r{O" $ ï\"z\"pBV"rG"pOX"@¡Æ"u¬\"{O" O"Qp \"pBG"p“zT"ø_"tY"O"uS"pSY"P"u{O" $ ï\"zX"Se"pSO"Zu&{T" c"pO"\Y"{X"{O" $ T"øP"X"Çpu@¡pP"ê: $$

BP© ÁÈ°À _÷»õP¨ ö£õ¸Ò& GÀ»õ ©¢vµ[PÐUS® ‰»® ©õz¸Põñµ[PÒ. ]Á:& P •uÀ ñ Áøµ EÒÍ ö©´ö¯ÊzxUPÒ. \Uv:& A •uÀ A: Áøµ E°º GÊzxUPÒ. CƵsk® Cùn¢÷u P V \ b GßÓ GÊzxUPÒ. E°öµÊzvß Ô ö©´ö¯Êzøu Ea\›UP C¯»õx. AuàÀ GÊzxUPÒ AùÚzx® ]Á \UvÁi÷Á. "÷uÂ! Eß v¸Áiø¯ ÁÈ£kÁß }÷¯ BQÂkÁõß. Eß Á\¨£mh ]Á÷Ú \Uv¯õPz uõ÷Ú Põm] u¸QÙº' Gߣº. ""Âèq÷Á ©õø¯°ß Á\¨£mhuõÀ E»PÁiÂÚµõàº. £õ®¤ØSU P°Ö ÷£õÀ E»QØS }÷µ Buõµ®. ]Áß APõµ®. \Uv HPõµ®. ¤¢x Cùn¨¦. AuàÀ I® GßÓ ÁõU¥á®. CÆÁõÖ ©¢vµ[PùÍ ]Á\Uv ©¯©õP Enµ»õ®.

ìe" {ðp\"ðpf"÷pQrS"pX"{O"Z`_Y"pP"pêu\Y"pAY"uY": $ V"øÏ" @¡pX"@¡“pY"s˜z¡ T"øT"ú"pu«pZuðp˜¡X"o$ S" E"uQS"Y"p

68

_"pvSQY"ê“`Zr

_"zBpO"z, {S"[^@ø¡Y"z{S"Zp@¡pZz_T"SQðptSY"z_"Qp&&_O"u$ `uT"ZuT"Z_"z{\"SX"{Y" ! BpsNpe"Y"u{V"SQle"Y"uïO"v: _"X"z ì@w¡O"T"sNY"_O\"pz_O"puO"sz, ìO"puc"pO"szQu\"O"p @u¡Y"z@¡_X"pO"oÉ¡ @u¡S"u{O", {\"^NpsZTY"@w¡O"T"sNY": O\"pzT"øNpSO"sz_O"puO"sz \"p @¡P"zT"øW"\"O"s$ S" @¡P"X"T"r{O" $ ïO"v: @¡ÚT"u@¡ÚT"u_"X"sT"p_Y"X"pS"p{T" ìBpXY"p{_" Y"O": $ O"P"p Y"pX"“u‘‘@¡ÚT"u @¡ÚT"uX"`uðpp{S" {E"SO"Y"p{X" T"Zpz@¡“pX"o$ c"pO"szS"püp{T" ðp˜¡pu&`z_"z{\"QpS"SQ_"sSQZrX"o’’ $ O"P"p ‘‘{\"^NpsW"têO\"p `ZpuW"tO\"p R"pO"p W"tO\"p X"`uÄ"qZ $ W"tO\"p X"`uÄ"ZpuQu{\" _"QpT"t\"ê: {ðp\": {ðp\"u$ S" E"vS"pz@¡“Y"uO@¡p“rz @¡pu{J>G"SX"ðpO"vZ{T" $ S"püp{T" Y"_Y"p G"pS"{SO" _\"á¡T"pá¡T"W"p\"S"pX"o’’ $ òOY"pü“X"o$ T"Zp«êX"pe"p[OX"@¡p _"z{\"SX"pe"p ìÐ"r^"puX"á¡T"{V"SQlBpsNpe"Y"\"O"r @¡pX"@¡“p, _"p O"sX"pe"pY"f"BpsNpe"Y"{V"z{V"O"p T"øT"ú"pu«pZz@s¡\"pêNpp G"pY"O" ò{O" W"p\": $

¤¸®©® Põ©Pù»²hß Cùn¯ E»P¨ £øh¨¦. Cùn¨£ØÓ ¤¸®©® ö\¯¾® E¸Ä® Aø\Ä©ØÓx. "÷uÂ! Cùn¨¤À ÷uõßÔ¯ ‰Á¸® ¦s¯® ö\´v¸¢uõ»ßÔ EßùÚz xvUP÷Áõ Án[P÷Áõ C¯»õx. AuàÀ JÆöÁõ¸ PÀ£z öuõhUPzv¾® uõ® öÁΨ£mhx® EßùÚz xvUQßÓÚº. BàÀ Eß •Ê {ù»ø¯ AÁºPÒ AÔ¢uõ›Àù».' Aøµ©õzvøµ EÒÍ ]z \Uv²® AUÛ & \¢vµ {ù»¯õÚ ¤¢xÁõÚ •USn éüô©•® öPõshx Põ©Pù». •USn[PÎÀ ¤®£©õPz ÷uõßÖQÓ (¤µv£¼UQÓ) Põ©Pù»÷¯ E»P öÁαmøha ö\´QÙÒ Gߣ÷u µí쯮. (1)

O"pOT"Y"êQr{T"S"r

drBpNpuðppY" S"X":

dr{\"G"Y"pQlBppêY"vS"X":

ì{\"C"nX"_O"s$

T"pðppz@s¡ðppW"Y"\"ZpS"oQR"O"rz@¡ZpVG"v:

_"{‚"SX"Y"pz{e"NpY"S"pX"s{QO"p@ê¡@¡p[SO"X"o$

{E"f"T"ø_"pQG"S"S"rzW"s\"S"uÄ"ZrzO"pz

\"SQu{\"qZ{ú"{ðp\"{\"^NpsS"sO"pzðpZNY"pX"o$$

T"øNpXY" G"S"@z¡ àçX"zV"pzW"pBprZP"rz O"P"p $ ìpS"SQ“`Zr_O"pue"z\Y"p@¡Zpu{X" Y"P"pX"{O" $$

uõz£º¯ w¥Ü Eøµ:&

£õ\®, A[S\®, A£¯•zvøµ, Áµ•zvøµ CÁØøÓz uõ©øµ ÷£õßÓ øPPÎÀ H¢v¯ÁÒ, ÷£›¸UøP²® ÷£¸nºÄ©õÚÁÒ, ‰ßÖ PsPÐÒÍÁÒ,

_"pvSQY"ê“`Zr—1

69

Evzu `›¯ JÎöPõshÁÒ, EÒÍzöuÎÄ u¸£ÁÒ, E»Qß uõ´, ¤¸®©õ ]Áß ©ØÖ® ÂèqÁõÀ xvUP¨ö£ØÓÁÒ, \µn©øh¯zuUPÁÒ. A¢u ÷uÂø¯ Án[SQ÷Óß. ¸zµº GßÓ u¢øuø¯²® £õRµv AßùÚø¯²® Án[Q BÚ¢u»íŸì÷uõzµzøu Gß AÔÂØ÷PØ£ ÂÍUSQ÷Óß.

ò` A"“sðpz@¡ZW"Bp\"OT"tGY"T"pQ: Çpu@¡ðpO"uS" dr_"sSQZrz_O"pv{O" - {ðp\": ò{O" - {ðp\": _"\"êX"zBp“puT"uO":

_"Qp{ðp\": T"ZX"pOX"p Y"{Q ðpÒY"p G"Bp{ß"X"pêNpðpÒY"p Y"s˜¡pu&\"[EF>ß"puW"\"{O", O"{`êT"øW"{\"O"szT"øT"ú"z{S"X"pêO"sz ðp˜¡: _"X"P"puêW"\"{O"; G"BpO_"G"êS"pQpvðpV"“_Y"v\" _"pX"PY"ê{X"{O" ðpuA"qZO"pP"ê: $ {\"T"b"uV"pR"@¡X"p` $ ï\"z ðpÒY"p Y"s˜¡puQu\":, Qr\Y"O"r{O" Qu\":, S" E"uf"{`ê_T"[SQO"sX"{T" E"{“O"sX"{T", T"øT"ú"á¡T"z_"SO"pS"z{S"X"pêO"sX"{T", A"“sò{O" {S"Æ"Y"u, S" @s¡ðp“: _"X"P"puêS" W"\"uO"o$ {S"Zp@¡pZ_Y" {\"W"puZp@¡pðpO"sÚY"_Y" _T"SQS"pY"puBpp{Q{O" âÿO"pu&P"ê:$ O"_X"pƒ"S"S"pQpvT"øpR"pSY"zðp×OY"p{W"BpO"X"u\"uOY"P"ê: $ O"P"pu˜z¡ \"pX"@u¡Ä"ZO"Se"u- ‘‘T"Zpu&{T" ðp{˜¡Z{`O": ðp×OY"p Y"s˜¡puW"\"uü{Q $ _"w{Í>[_P"{O"@¡“p: @¡O"s|ìðp˜¡: ðp˜¡ ï\" E"’’ ò{O" $ ìe" BpX"@¡X"p` - ìO": ì_X"p¯uO"pu: ì@w¡O"T"sNY":, S" @w¡O"zT"sNY"zY"uS" _":, S" T"t\"êG"SX"p{G"êO"T"sNY"{S"E"Y": T"sà^"_O\"pzW"Bp\"O"rz T"øNpSO"sz@¡p{Y"@¡p{Q {e"{\"R"zS"X"_@¡O"s|_O"puO"sz\"p @u¡\"“z_O"s{O"X"pe"X"{T" @¡O"s|\"p @¡P"zT"øW"\"{O"? S" @¡P"X"T"rOY"P"ê: $ ì_Y"pðpY"z _T"sJY"{O" - {@z W"tO"pz O\"pz ? `qZ`Z{\"qZúY"p{Q{W"ZTY"pZpRY"pz $ `qZ{\"ê^Nps:, `Z: {ðp\":, {\"qZ{ú"V"øêÏ"p O"uìpQY"puY"u^"pz O"v:, ìp{QðpVQp{QSçpQY": _"zBpwåSO"u$ O"v_O"OT"se"vZpZpRY"pz T"tGY"pX"o$ `qZ_O\"OT"pQpZpR"S"-_"zT"p{QO"X"u\" G"BpOT"p“S"_"pX"PY"|\"`{O" $ `Z_O\"‚"ZNppZ{\"SQW"G"S"_"zT"p{QO"z G"BpO_"z`ZNp_"pX"PY"|R"f"u$ V"øÏ"p{T" G"BpO_"G"êS"pQpv_"pX"PY"|\"`{O" $ ïO"u^"pz@w¡{O"S"pzY"{Q O\"QS"sBpø`pT"ub"p O"{`ê @s¡O"_O"ZpX"SY"u^"pX"@w¡{O"S"pz\Y"pT"pZ_"pX"PY"ê{X"{O" W"p\": $$

ÿ \[Pµ £PÁz £õuº, ÿ éú¢u›ø¯ ¡Ö _÷»õP[PÍõÀ xvUQÙº. ]Á:& ©[PÍ©ùÚzxhß Ti¯Áº, £µ©õz©õÁõÚ éuõ]Áº, \Uz¯õ ²Uu: ¯v& E»øP Aø©UQÓ \Uv²hß Cùn¢uõÀ, ¨µ£Âx®& E»øP¨ £øh¨£uØS \Uu: £Áv & ÁÀ»ÁàQÙº. E»P¨ £øh¨¦ •u¼¯ÁØÔÀ Cùn¢u ]Á\UvPÐU÷P ÁÀ»ø© Esk. A¨÷£õxuõß A»Q»õx Âùͯõh•i²®. CÀù»÷¯À £øh¨¤ß •uÀ£i¯õÚ ì£¢uÚ® GßÓ Aø\øÁU Tha ö\´¯ C¯»õx. E¸¨ö£Ùu G[S® £µÂ¯ BPõ\® ÷£õßÓÁº Aø\Áx G¨£i? •ß¤Ó°À ¦s¯® ö\´¯õuÁº. £PÁvø¯ Eh»õÀ Án[P÷Áõ ÁõUPõÀ ©ÚzuõÀ xvUP÷Áõ C¯»õx. 훲® íµÝ® ›g\Ý® E® ¦uÀÁºPÒ. E®ø© Bµõvzx Auß £¯àP¨ £øhUPÄ® PõUPÄ® »¯©øh¯a ö\´¯Ä® ÁÀ»ø© ö£ÖQßÓÚº. CÁºPÐU÷P Eß A¸Ò u® u® £o {øÓÄÓz ÷uøÁö¯ÛÀ ¦s¯® ö\´¯õuÁº G¨£iz u® £o°À ÁÀ»ÁµõÁº? (1)

70

_"pvSQY"ê“`Zr

T"QpP"êE"[Sç@¡p

drBpNpuðppY" S"X": $ drW"\"pS"rðpz@¡ZpWY"pzS"X": $

S"X"p{X" T"ZX"z_"pzV"z_"OY"X"ŸY"X"\Y"Y"X"o$ íX"pzE" Y"O@¡J>pb"uNp Qu\"pu{\"^NpsX"ê`pS"W"tO"o$$

\"pX"pzBpr@w¡O"\"pX"pz{Bp @s¡NL>“r@w¡O"@¡sNL>{“ $

ìp{\"Z_O"sT"sZpu\"_O"sW"t{O"W"tOY"zV"ZpV"ZX"o$$

drðpz@¡Z@w¡O"pzT"sNY"pz_"pvSQY"ê“`Zrz_O"s{O"X"o$

T"øpY": T"øOY"b"Zz@s¡\"uê\Y"pAY"pz{\"ŸSX"S"puZX"pX"o$$

"£uõºzu \¢v›øP Eøµ'

GÀ»õÁØÔØS® ÷©»õÚ CµshØÓ ÷u´ÄÙu éõ®£ùÚ²® Eø©ø¯²® Án[SQ÷Óß. CÁºPÎß A¸Íõ÷»÷¯ Âèq ö£¸©õÍõàº. ö£sùn ChzvÀ öPõshÁ¸®. £õ®ø£U Ssh»©õPU öPõshÁ¸®, §vø¯¨ §]¯Á¸®, ÁõùÚ Bøh¯õPU öPõshÁ¸©õÚ J¸ £µÁìx Gß•ß ÷uõßÓmk®. ÿ \[Pµº C¯ØÔ¯ öéÍ¢u›¯»í› GßÓ ¦s¯ìxvUS¨ ÷£µÔbº ©Ú{øÓÁøh²®£i JÆöÁõ¸ GÊzvØS® ÂÍUP® u¸Q÷Óß.

S"S"s@¡P"zT"ZX"`z_"T"qZ\"øpG"@¡pE"pY"ê_Y" T"qZOY"˜¡_"@¡“{\"^"Y"_"sA"_Y" T"ZV"øÏ"{\"Q: drðpz@¡ZW"Bp\"O"pu W"\"pSY"p: _"pvSQY"ê\"NpêS"uT"ø\"w{f":, ìS"pv{E"OY"pO"oò{O" E"uO"o, S" $ W"\"pSY"p V"øÏ"á¡T"O\"uS" V"øÏ"_\"á¡T"\"NpêS"X"u\" W"\"pS"r\"NpêS"{X"{O" S"pS"v{E"OY"{X"{O" \"QpX": $ S"S"s@¡P"zV"øÏ"_\"á¡T"O"p W"\"pSY"p: ? D>r{T" ®rO\" T"øO"r{O"qZ{O" E"uO"odr@w¡^Npp\"O"pZu^"sT"sz_O\"T"øO"rO"uqZ\" ®rO\"T"øO"rO"u: $ S"S"sO"P"p{T" {@¡X"e" T"øX"pNp{X"{O" E"uO"o‘‘®r_"zc"pu “pu@¡W"p\"S"z’’ ò{O", ‘‘{E"{O"á¡T"uNp Y"p @w¡OÃX"uO"Ÿ÷pTY" [_P"O"p G"BpO"o’’ ò{O" T"sZpNp\"p×Y"zT"øX"pNp{X"{O" V"øoX": $ ìP"\"p ðp{˜¡ðp{˜¡X"O"pu_O"QpuT"E"pZpO"oV"øÏ"á¡T"O\"zW"\"pSY"p ò{O" S" {@¡{ú"Q_"X"ý"_"{X"{O" $$

ìP" \Y"pAY"p $ {E"@¡”{^"êO"_Y" BpøSP"_Y" {S"{\"êC"nT"qZ_"X"p{Ê"@¡pX": T"ZX"{ðpÍ>{ðpZpuX"{Np: drðpz@¡ZpE"pY"ê:

T"ZV"øÏ"pS"s_"SR"pS"á¡T"zX"Œ“X"pE"Z{O" {ðp\" ò{O" - {ðp\"pu&{\"@w¡O"E"vO"SY"X"o$ ðp{˜¡X"pêY"p $ ðp˜¡÷p Y"s˜¡puY"{Q {ðp\"puW"\"{O" O"{`êT"øW"{\"O"sX"r{ðpO"szG"Bp{ß"Y"SO"szòOY"P"ê: $ ðp˜¡: _"X"P"puêW"\"O"rOY"S"s^"GY"O"u$ Qu\": {ðp\"puS" E"uQu\"zðp˜¡÷p Y"s˜¡puS", O"{`ê_T"[SQO"szE"u{Í>O"sX"{T" @s¡ðp“: {ðp{b"O": _"X"P"puêS" W"\"O"rOY"P"ê: $ A"“s{S"{Æ"O"X"o$ @s¡O": T"sS": _"wÍ>÷p{Q@¡ZNp_"pX"PY"|O"_Y"uOY"{W"T"øpY": $ `uW"\"p{S" ! Y"O"_O\"QR"rS"X"u\" {ðp\"_Y" T"ZX"uÄ"ZO\"X"o$

_"pvSQY"ê“`Zr—1

71

ìO"_O\"pz`qZ`Z{\"qZú"p{Q{W"ZTY"pZpRY"pzìpZpR"{Y"O"szY"puBY"pz$ ì@w¡O"T"sNY": T"øpE"rS"pS"u@¡G"SX"puT"p{G"êO"- T"sNY"T"sý"Z{`O":, _"pR"pZNppuG"S": T"øNpSO"szS"X"_@¡O"s|_O"puO"sz\"p @¡P"zT"øW"\"{O" _"X"P"puêW"\"{O"? S" @¡P"X"T"rOY"P"ê: $ ïO"uS"pS"u@¡G"SX"puT"p{G"êO"{S"OY"S"v{X"{f"@¡{S"^@¡pX"@¡X"êG"{S"O"ðps«pSO":@¡ZNp ï\" W"Bp\"QpZpR"S" ò\" W"Bp\"OY"p ìpZpR"S"uì{R"@¡pZr W"\"O"r{O" _"t{E"O"X"o$ `qZ`Z{\"qZúY"p{Q{W"qZOY"e" ‘@¡O"wê@¡ZNpY"pu_O"wO"rY"u{O" @¡O"êqZ O"wO"rY"p $ ìp{Q ðpVQuS" òSçpQY"puBpwåSO"u$ `qZ`ZðpVQ_Y"p{R"_"zc"O\"pQWY"{`êO"O\"p‚" T"t\"ê{S"T"pO": $ S"S"sS" E"u{QOY"S"uS" ðp×÷Y"puBppu\"˜s¡X"S"s{E"O": $ O"_Y" É¡{E"Q{T" ìT"ø{_"«uqZ{O" E"uO"o, X"v\"z; X"pub"QðppY"pzðp×÷Y"puBp_Y" {S"Æ"Y"pO"o$ @s¡ðp“: {ðp{b"O"u{e"[^\"{O" X"u{QS"r@¡pZ: $$

£µ©í®é £›ÂµõáPµõÚ B\õ›¯º •ØÔ¾® AùÚzøu²® xÓ¢uÁº. öÁΨö£õ¸ÍõÀ ö£ÖQÓ Cߣzøuz xÓ¢uÁº. £µ¤¸®© {ù»ø¯ •ØÖ® Enº¢uÁº. AÁº Hß £ÁõÛ°ß AÇøP ÁºoUP¨¦S¢uõº? Cx E]u©À»÷Á GÛÀ uÁÖ. £ÁõÜ ¤¸®© ÁiÂÚÒ. ¤¸®©zøu E¸ÁP¨£kzxÁ÷u £ÁõÛ°ß ÁºnùÚ. £ÁõÛ ¤¸®©©õ? AÁÒ ö£snÀ»Áõ? ]z\Uv ÁiÂÀ CÁùÍ AùÚzv¾® £µÂ{Ø£ÁÒ GÚ¨¦µõn® TÖ®. \UvUS® \Uv©õÝUS® Cøh÷¯ ÷ÁÖ£õk Põn C¯»õ÷u! ¤µ®©÷© £ÁõÛ.

ö\´¯Â¸UQÓ ¡À uøh°ßÔ {øÓÄÓ Â¸®¤¯& ö£›x® {¯©[PÐUS Em£kQÓ ÿ \[Pµõ\õ›¯º £µ¤¸®©zvß AÝé¢uõÚ©õP ©[PÍ® TÖQÙº. ]Á:& ©õÖ£õmiØSm£hõu ø\u߯®. \Uv ©õø¯. ©õø¯²hß ø\u߯® Cùn¯ ÷£µõÐÚµõP E»øPU Pmk¨£kzu ÁÀ»ÁµõQÙº. A¢uÁÀ»ø©ø¯ AÁº ö£ØÓöu¨£i? £ÁõÛ! ]Áß £µ÷©_Áµà°¸¨£x Eß Á\zv¾ÒÍx. AuàÀ uõß •®‰ºzvPÍõ¾® ©ØÓÁµõ¾® } BµõvUPzuUPÁÒ. AzuøP¯ EßùÚ •ß £» ¤ÓÂPÎÀ ö\´u ¦s¯US¯À CÀ»õu £õ©µß Án[PÄ® xvUPÄ® GÆÁõÖ •i²®? £»¤ÓÂPÎÀ {z¯•® ø|ªzvP•©õÚ £» P¸©[PùÍ {èPõ©àPa ö\´x ]zu_zv ö£ØÓÁ÷Ú £PÁõùÚ²® £PÁvø¯²® BµõvUPz uSv ö£ÖQÙß. •Uv {ù»°À \Uv²hß CùnÁx GßÓ {ù» CÀù».

{L>{NL>X" W"p^Y"X"o drBpNpuðppY" S"X": $

@¡T"pu“{S":_Y"[SQX"QpXV"sR"pZp_"SO"{T"êO"p{“\"øG"`lDo>@w¡O"puOP"v: $ íÿrY"X"pS"z{BpqZZpG"T"seY"p: T"se"zBpNpuðpzâ{Q {E"SO"Y"p{X" $$1$$

_"X"_O"\"uQðpp®pvC"_"pZW"tO"pP"ê_"Do>Bpø`X"o$ ìpS"SQ“`Zr_O"pue"z\Y"p@¡Zpu{X" Y"P"pX"{O" $$2$$

72

_"pvSQY"ê“`Zr

_O"pue"X"uO"ŸQSOY"u@u¡ {ðp\"uS" T"qZW"p{^"O"X"o$ O"_Y"v\"pzðpp\"O"pZuNp ðpŠ>ZuNpu{O" @u¡E"S" $$3$$

@u¡{E"Qo\"QSOY"p{Qðp˜u¡“ê{“O"pY"p X"`pvG"_": $ QðpS"uWY": _"X"s¬mO"{X"{O" S"pS"p{\"R"p ds{O": $$4$$

_O"pue"uBpsàX"sA"pXW"puG"p¨pu«\Y"pBpX"X"pO"w@¡p: $ @¡pX"uÄ"Y"pê: T"ø_"pQuS" W"s{˜ zX"s{˜z¡ \"øG"uß"Z: $$5$$

"isi©£õè¯ Eøµ'

©u}º¨ö£¸US PßÚzvÀ Áȯ, AvÀ ÷uÜUTmhzuõÀ íú® GÚ J¼zx¨ £õh¨ö£Ö£Á¸® ©ù»¯µ\Ûß ©PÎß ©PÝ©õÚ P÷n\øµ EÒÍzvÀ ]¢vUQ÷Óß. C¢u BÚ¢u»íŸ ì÷uõzµzvµ® ÷Áu® \õìvµ® •u¼¯uùÚzvß ö£õ¸Ò _¸UP®. CuùÚ Gß AÔÂØ÷PØ£ ÂÍUSQ÷Óß. ]Á÷Ú C¢u ìxvø¯U TÔຠGߣº. ]»º AÁµx A®\©õPz ÷uõßÔ¯ \[PµµõÀ C¯ØÓ¨£mhöuߣº. ]»º ÷£öµõÎ ªUP Bv\Uv »¼øu°ß Áõ°¼¸¢x Á¢uöuߣº. xv°¾ÒÍ BP© & ©õz¸PõuzÁ® S¸Âß Áõ°»õPz öu›¢x öPõÒÍ÷Ási¯x. Põ÷©_Á›°ß A¸ÍõÀ ¦Uv²® •Uv²® ö£Ó»õ®.

‘‘ìe" Çpu@u¡ W"Bp\"OY"p: _"XV"s{¯T"QzS"p[_O" ìO"pu&RY"p`O"ê\Y"X"o’’ ò{O" @¡u{E"Qp`l:, O"uW"øpSO"p:; `qZ’ ò{O" T"Q_Y" _"XV"s{«á¡T"uNp \"O"êX"pS"O\"pO"o$ ‘`qZS"pê@¡{T"“u{e"^"s’ ò{O" \"E"S"pO"o@¡{T"“\"p{E"S"pu`qZðpVQ_Y" W"uü{“ŒO\"pO"o$ O"O"Æ" ‘@w¡{Q@¡pZ{˜¡S"puD>r^"oò{O" \"˜¡\Y"X"o,’ ò{O" D>r{^" @w¡O"u‘`Zr’ ò{O" BppvZrðpVQ_"X"pS"pP"ê ìpBpX"uT"ø{_"«:, O"_Y" _"XV"s«pv‘`uBppvqZ’ ò{O"\"O"o‘`u`qZ’ ò{O" W"\"{O" $ ïO"O_O"pue"p{R"Qu\"O"pY"p W"Bp\"OY"p:

dr_"sSQZrX"`pW"™>pqZ@¡pY"p: ‘‘V"p“p@ê¡X"NL>“pW"p_"pX"o’’ òOY"p{QRY"pS"u^"s@¡{T"“\"Npê_Y" T"ø{_"«O\"pO"o `qZðpVQT"øY"puBp: $ @¡{T"“@¡{T"ðpT"pJ>“Z˜¡pQrS"pzT"øpY"_O"p\"Qv×Y"X"u\" $ `u`qZ! BppvqZ T"ZX"uÄ"qZ ! {ðp\"puX"`pQu\"pu {S"Zý"S": T"ZV"øÏ"pT"ZT"Y"pêY": ðpÒY"p Y"s˜¡: T"ø{O"á¡{T"NY"p _\"p_"pR"pZNp{E"EF>{˜¡@¡“Y"p _"zY"s˜¡Æ"uf"Qp T"øW"{\"O"sz ðp˜¡: $ ìe" T"øW"\"S"zS"pX" _"w{Í>[_P"{O"_"z`pZ{O"ZpuR"S"pS"sBpø`pAY"T"øT"ú"S"E"pO"sY"êX"o$ O"f"EF>{˜¡á¡{T"NY"p _"wÍ>÷p{Q_"pX"PY"êX"YY"p O\"Y"p {\"S"p S" _"X"P"puêW"\"{O" $ T"ZX"uÄ"Z_O\"X"u\" ðp{˜¡á¡{T"Nprz_\"Y"z{S"OY"pz\Y"p{T"S"rz _\"O"Se"pz E" _"{E"\"r@w¡OY"v\" Y"O": _"\"|@¡pY"|@¡Zpu{O", O\"pz {\"S"p {S"Æ"uÍ>pu{S"ZpS"SQpu{S"^T"ø@¡pðppu C"J>@¡pÎ>@s¡L>÷p{Q\"Qu\" W"\"{O" $

ï\"zT"ZV"øÏ"Nppu&OY"SO"puT"pQuY"W"tO"pX"oO"QS"SO"ZzO"O_"{ß"R"pS"X"pe"uNp “puE"S"e"Y"pO"oO"X"puZG":_"O\"uWY":

_\"@¡”Y"_"pR"pZNpBpsNpuWY" ï\" O\"Y"p _"wÍ>v: `Z{\"qZúY"p{Q{W"Z{T" X"`pQu\"V"øÏ"{\"^Nps{W"Z{T" O\"OT"se"v:

_\"_\"@¡pY"ê_"XT"f"Y"uìpZpRY"pzT"tG"S"rY"pX"o$ `ZÆ" {\"qZú"Æ"p{QÆ" O"u`Z{\"qZúY"pQY":, ŸSŸ_"X"p_":, O"v: $

_"pvSQY"ê“`Zr—1

73

_"\"uê^"pX"p{QO\"pQp{Q_"w{Í>á¡T"G"“p{R"Qu\"O"pO\"pQp{QS"pêZpY"Np: $ ‘ìT" ï\" _"_"G"pêQpv’ ò{O" _X"w{O": $ ‘‘ìpT"pu S"pZp ò{O" T"øpu˜¡p:’’ òOY"p{QS"p X"S"s\"E"S"uS" ìp{Q_"w{Í>G"“ðpp{Y"O\"pß"pZpY"NpT"ø{_"{«: $ ï\"zW"tO"pzO\"pzT"øNpSO"sz W"{˜¡d«pT"ø@¡^"uêNp S"X"_@¡O"sêX"o, _O"puO"sz\"p T"ú"_O"pue"p{QV"`l{\"R"\"p×Y"T"s^T"pý"{“{W": íT"`O"s|\"p ì@w¡O"T"sNY":

G"SX"pSO"Z_"`¾u^\"_"{ú"O"_"s@w¡O"V"`lO"ZZp{ðp: T"sà^": @¡P"zT"øW"\"{O" T"øW"sS"êW"\"uO"o$ O\"OT"øNppX"uO\"O_O"\"uE" T"sNY"\"O"pX"u\" T"ø\"w{f"S"êT"pT"pS"p{X"OY"P"ê: $ ‘S" A"“s@s¡ðp“: _T"[SQO"sX"{T"’ òOY"e" \"p×Y"uW"Bp\"O": @¡p{E"Q{T" q@ø¡Y"p {@¡{ú"‚"“S"p[OX"@¡p{T" S" _"XW"\"{O" ò{O" ì\"_"rY"O"u$ ‘_T"{Q {@¡{ú"‚"“S"u’ ò{O" R"pO"pu: {@ø¡Y"pZXW"u T"ø{_"«O\"pO"o$ ìO" ï\"pS"uS" R"pO"sS"p _T"Í>{@ø¡Y"Y"p òEF>pc"pS"Y"puZTY"pb"uT": $ ìO" ï\" _T"[SQO"sX"{T" òOY"e" c"pO"sX"{T" -òê{^"O"sX"{T"-@¡O"sêX"{T" ò{O" ìP"êe"Y"z“WY"O"u$ T"ZX"uÄ"Z_Y" ìS"SO"@¡pu{J>ðp{˜¡X"NL>“T"øR"pS"W"oO"z òEF>pc"pS"{@ø¡Y"pAY"zðp{˜¡e"Y"X"u\"p[_O"$ O"Q{T" O\"Y"p {\"S"p S" _"XW"\"{O"$ {@z¡T"sS"ZS"SO"p ìSY"p: ¾Íw>O\"p{Qðp˜¡Y" ò{O" Y"p\"O"o$$1$$

C¢u _÷»õPzvÀ £PÁvø¯ AøÇUQÓ ö\õÀ CÀù» Gߣº. í› GßÓ ö\õÀ÷» ÂÎaö\õÀuõß. íŸ Gߣx öPÍŸ \¨u® ÷£õÀ. ÂÎaö\õÀ ÷í í› GÚ. C¢uìxv¯õÀ xvUP¨ö£Ö£ÁÒ ÿéú¢uŸ GßÓ £µõ£mhõ›øP. AÁÒ CÍg`›¯ ©sh»® ÷£õÀ Jκ£ÁÒ. í› Gߣx® ö\¢{Ó÷©. P¤»®, P¤\®, £õh»®, µUu® GÚ £» ö\¢{Ó[PÒ Esk. P¤»÷© í›. (\ØÖ P¸öÁsoÓ® P»¢u ö\¢{Ó®.) ÷í! í›! £µ÷©_Á›! A¨£ÊUPØÓ ]Áß, ö£¸¢÷uÁß, £µ¨¤¸®©® Gߣº. uÚU÷P E›zuõÚ ]z \UvPù»²hß Cùn¢ux® £øh¨¦, Põ¨¦, »¯®, v÷µõuõÚ®, AÝUµí® GßÓ I¢øu²® ¦›QÓ ÁÀ»ø© ö£ØÓ ¤µ¦ BQÙº. A¢u I¢øu²® ¦›QÓ \Uv }÷¯! {ù»zuÁЮ G[S® £µÂ {Ø£ÁЩõÚ EßùÚ ö\¯»õ͵õUQ AùÚzøu²® ö\´QÙº. }°ßÔ AÁº Aø\ÁØÓÁº, BÚ¢u©ØÓÁº, JίØÓÁº, AÁ¸US } CßÔ¯ø©¯õuÁÒ, Eß ‰ßÖ PsPμ¸|x Eß C¯À£õP öÁÎÁ¢u u©ì, µáì, ézÁ® GßÓ Sn[Pμ¸¢x EßàÀ ÷uõØÖÂUP¨ ö£ØÓ ©íõ÷uÁº, ¤¸®©õ, Âèq GßÓ Eß ¦uÀÁºPÍõÀ u® u® ö£õÖ¨¤¾ÒÍ £oPÒ {øÓÄÓ, } ÁÈh¨ö£ÖQÙ´. (›g\õv) Bv GߣÁº |õµõ¯nß. CzuøP¯ EßùÚ¨ £Uv²hÝ® AUPøµ²hÝ® Án[P, xvUP, xvö©õȯõÀ ¦è£õgá¼ ö\´¯ £» ¤ÓÂPÎÀ ¦s¯zøua ö\´x ÷\ªUPõuÁß GÆÁõÖ uSvö£ÖÁõß? } CßÔ ]ÁàÀ Aø\¯ •i¯õöuÛÀ Ca\õ & äbõÚõ & Q›¯õ GßÓ Eß ‰ßÖ \UvPЮ C¯[PõuuõÀ ¸®£, {ù»ø©¯Ô¢x vmhªh, AuùÚa ö\¯»õØÓ AÁµõÀ C¯»õöuÛÀ £øh¨¦® Põ¨¦® »¯•® G[÷P?(1)

74

_"pvSQY"ê“`Zr

BppuT"p“_"sSQZrY"X"o

drBpNpuðppY" S"X":

\"pZz\"pZX"sQpZ_"[_X"O"X"sA": {ðp×Y"puT"qZ _P"p{T"O"z `pZz`pZX"sQmA"“puT"qZBpO"z`vY"Œ\"rS"z`K>pO"o$ ìpY"pSO"rzT"sZO"pu{\"“pu×Y" G"S"S"rX"pQpY" Y"{Í>z@¡Zu R"p\"zR"p\"{X"` T"ø@¡p{ðpO"W"Y": T"pY"pO_" W"p\"pW"ê@¡: $$

@¡‡pZpuOT"“@v¡Z\"pXV"sG"Q“SX"p@¡SQ_"SX"ý"Zr:

@¡puQNL>z@¡ZT"Š>G"uS" QR"O"rzT"sNL~>ub"sQNL>pu¬\"X"o$ _"pv\"NppêŠ>sðpT"pðpT"p{NpX"àNppX"pZ˜¡\"®p\"wO"pz ìpO"pX"øpXV"sG"_"z[_P"O"pz{e"S"Y"S"pzE"SçpR"êE"tL>pzW"G"u$$

T"øNpXY" ðpŠ>ZpE"pY"êE"ZNppXV"sà`ŸY"X"o$ ìpS"SQ“`Zr_O"pue"z{\"^NpsT"b"u&{T" “b"Y"u$$

÷Põ£õ»éú¢uŸ¯

Eøµ

Eøµ' ÷ÁåzuõÀ ]ÖÁß, E› «x øÁzxÒÍ ¦x öÁsn´ø¯ Á¼ÂÀ JÆöÁõ¸ uhøÁ²® ¦ß ]›¨¦hß £Ô¨£Áß. vjöµÚz ui÷¯¢v Á¸QÓ AßùÚ¯÷\õøuø¯U Pshx® £¯zxhß uõ KkQÓ AÁß PõUPmk®. ö\[PÇܺ §, AÀ¼, B®£À. uõ©øµ, ©õ®§ CÁØÔß öPõzx® P¸®¦ ÂÀ¾® u[P©¯©õÚ xµmi²® £õ\•® øPPÎÀ H¢v ¤øÓ`i²® •UPso²® ö\ÆÁõøh Ekzv¯ÁЮ uõ©øµ «u©º¢uЩõÚ ÷uÂø¯ ÁÈ£kQ÷Óß. \[Pµõa\õ›¯›ß uõ©øµ ÷£õßÓ C¸\µn[PùÍ Án[Q, BÚ¢u»íŸ ì÷uõzvµzøu ÂèqøÁ¨£ØÔ¯uõPÄ® ÂÍUSQ÷Óß.

S"S"s`qZ`Z{\"qZúY"p{QQu\"\"wSQX"T"p_Y" {@¡{X"{O" @¡pOY"pY"S"r_O"sO"uZpE"ZNp{X"{O" {ðp^Y"ðpŠ>pX"T"{S"- S"r^"sZp` - {ðp\": ðpÒY"u{O" $ @¡ÚY"pNpá¡T": _"Qp{ðp\": ì{\"üpO"O@¡pY"puêT"p{G"êO"G"SX"X"ZNppüS"u@¡±u¡ðp- á¡T"pX"Œ“Z{`O"O\"pO"o, ðp×OY"p @¡O"sêX"@¡O"sêX"SY"P"p@¡O"s|ðpÒY"p {e"BpsNppOX"@¡T"ø\"wfY"p {\"üpT"ZS"pX"R"uY"Y"p Y"{Q Y"s˜¡: T"qZ^\"˜¡puW"\"{O" O"Qp T"øW"{\"O"sz{\"R"pO"szðp˜¡: _"X"P"puêW"\"{O", _"wÍ>÷p{Q@¡pY"uê&S"sBpø`“b"NpzY"O@¡pZNpz O"e" ðp˜¡puW"\"{O", ì{\"üp\"[EF>ß"_Y"v\" V"øÏ"NppuG"Bp{ß"X"pêNpuðp˜¡O\"p{Q{O" W"p\": $ S"S"s_\"O": T"øY"puG"S"pW"p\"pO"o @¡P"zO"_Y" _"wÍ>÷pQpvT"ø\"w{f"qZOY"O" ìp` - Qu\" ò{O" $ Qr\Y"{O" @ø¡”L>{O" ò{O" Qu\":, O"P"p E" @ø¡”L>pP"êX"u\" T"ø\"O"êO"u W"Bp\"pS"o_"wÍ>÷pQpvS"oS" T"sS": T"øY"puG"S"X"s{©ðY"u{O" W"p\": $ S" E"uQu\"zO"P"p E"uß" Y"s˜¡: O"Qp _T"[SQO"sX"{T" S" @s¡ðp“: S" b"X":, O"_Y" _\"O"pu{S"R"êX"ê@¡O\"p{Q{O"$ O"Ql˜¡X"o- ‘‘ðpÒY"p {\"S"p {ðp\"u_"tbX"uS"pX" R"pX" S"

_"pvSQY"ê“`Zr—1

75

{\"üO"u$’’ ò{O" $ ïO"uS" {S"BpsêNp_Y" _"wÍ>÷pü@¡O"wêO\"pQoBpsNpe"Y"pOX"@¡X"pY"pS"sBpø`pT"ub"pu˜¡p$ òQú" \"uQp[SO"X"O"u ìSY"X"O"u&{T" T"sà^"_Y" {ðp\"_Y" W"\"pS"rá¡T"ðp{˜¡_"zY"puBppQu\" G"BpO@¡O"êwO\"zS"pSY"P"uOY"s˜¡X"o$ O"uS" E" {b"OY"p{Q@z¡ ®rT"sz_"puW"Y"G"SY"z, @¡pY"êO\"pO"o, X"S"sG"T"ðpsT"{b"_"Zr_"wT"p{QðpZrZ\"{QOY"S"sX"pS"z_"t{E"O"X"o$

S" E" @¡pY"êO\"_Y" @¡O"wêG"SY"O\"X"pe"\Y"pTY"O\"uS" ªÍ>pSO"X"pe"BpO"R"X"ê_Y" _"pRY"O\"uS"puO@¡^"ê_"X"pT"f"u:, S"\"pŠl>ZpQu: T"b"@s¡{b"{S"b"uT"\"SX"X"p{T" C"J>pQu_O"P"pO\"pO"o$ S" E" _"@¡O"wê@¡O\"pS"sX"pS"uT"øX"pNpX"pe"_"`@¡pqZ“pC"\"pQu\" O"[O_"{«T"Zp`O"O\"{X"{O" \"pEY"X"o$ ŸY"puZ{T" T"øOY"u@¡X"u@¡O\"_"‹÷p@¡pY"êO\"pO"o$ ìSY"pªðpv@¡O\"_Y" BpsàO\"pO"o ìS"s{X"O"p\"sT"S"rO"O"¬p\"_\"r@¡pZu&{O"T"ø_"Œp‚"$ T"øOY"u@¡_"pR"S"p‚" O"\" ‘‘{\"Ä"O"Æ"b"s:’’ òOY"p{Q dsO"u:

{\"T"b"V"pR"@¡\"SX"X"p{T" ‘‘ìG"pX"u@¡pX"o’’ òOY"p{QdsO"u{\"êT"b"V"pR"@¡O\"pO"o$ ìP" E" {ðp\": ðpo\"oðpVQ: ðpÒY"p ï@¡pZuNp ì@¡pZ -ò@¡pZpOX"@u¡S" Y"{Q Y"s˜¡puW"\"{O", O"Qp T"øW"{\"O"sz- _\"@¡pY"|W"Bp\"QlT"[_P"{O"z @¡O"s|ðp˜¡pu W"\"{O", S" E"uQu\"z O"Qp _T"[SQO"sX"{T" ìpuÎ>T"sJ>{\"W"pBpX"{T" @¡O"s|S" ðp˜¡:, ðp@¡pZ\"@¡pZY"pu{S"ê:_\"á¡T"- Y"puà‚"pZ{Y"O"sX"ðp×Y"O\"pO"o$ ìO" ï\" ‘‘ðpÒY"p {\"S"p {ðp\"u_"tbX"uS"pX" R"pX" S" {\"üO"u’’, òOY"e" S"pX"T"QX"S"s‚"pY"êX"pNp_\"pP"ê_"tbX"T"Qú"puT"pf"X"o$

훲® íµÝ® ¤¸®©õÄ® HùÚ¯ ÷uÁº Tmh•ª¸UP, AÁºPùͨ ¦ÓUPozx Põz¯õ¯Ûø¯ Hß xvUQÙº GßÓ ]è¯Ûß I¯zøu }UPU TÖQÙº& "]Á: \Uz¯õ' GÚ.

©[PÍ ìÁ¹¤¯õÚ éuõ]Áß, AÂzø¯²® Auß ÂùÍÄ©õÚ ¤Ó¨ ¤Ó¨¦ •u¼¯ Q÷»\[PÍõQ¯ A©[PÍ[PÍØÓÁº. \Uv ö\´¯Ä® ö\´¯õv¸UPÄ® ©õØÔa ö\´¯Ä®, •USn[PÒ ‰»® vÓø© ö£ØÓÁÒ. Âzø¯ GßöÙ¸ ö£¯¸® AÁÐUS Esk. éuõ]Áß C¢u \Uv²hß Cùn¢x ì¸èi •u¼¯ £oPÎÀ AÝUµí® GßÓ÷£µõØÓÀ ¦›¯ÁÀ»ÁµõQÙº.

¤¸®©® áPzøu¨ £øhUP AÂzøu GßÓ ©õø¯°ß EuÂø¯ Gvº£õºUQÙº. £øh¨¦ •u¼¯ÁØÔÀ AÁº AUPøµ öPõÒÍU Põµn® AxÄ® J¸ ½ù» Gߣxuõß. ÷ÁÖ PõµnªÀù». \Uv²hß Cùn¯õu ]Áß, C¯À£õP ö\¯»ØÓÁµõu»õÀ Aø\¯UTh •iÁvÀù». {ºUSn©õÚ ¤¸®©® £øh¨¦ •u¼¯ÁØøÓa ö\´¯õux. •USnÁi¾ÒÍ ©õø¯ AuÝÒ ~øÇ¢u ¤Ó÷P ö\¯»õØÓÀ. E»Q¯À£i²® ìvŸ¦¸å Cùn¨÷£ é¢uv ö£¸P EuÄ®. BPõ\•® §ª²® ©ØÓx® CÆÁõÖ ]Á & \Uv ÷¯õPzvÀ ÷uõßÔ¯øÁ. a Æ GßÓ C¸ ]Áõñµ[PÒ C A GßÓ \Uv Añµ[PÐhß Cùn¯ ]Á GßÙQÓx. E°º GÊzvßÔ ö©´ö¯Êzøu Ea\›UP Euk® uõøh²® vÓÚØÓøÁ. \Uv°ßÔ ]ÁÝUS E¸Á•® ö£¯¸ªÀù».

ìP"\"p {ðp\": @¡@¡pZp{Qb"@¡pZpSO": T"ú"{e"zðpŸNppêOX"@¡; ðpÒY"p ì@¡pZp{Q{\"_"BppêSO"^"puL>ðp_\"Zá¡T"Y"p Y"s˜¡puY"{Q W"\"{O", O"Qp T"øW"{\"O"sz\"uQp{Qá¡T"O"Y"p \Y"˜¡”W"{\"O"szðp˜¡puW"\"{O" $ S" E"uQu\"zO"Qp _T"[SQO"sX"{T"

76

_"pvSQY"ê“`Zr

O"pÚ\"puÎ>T"sJ>_T"SQS"X"{T" @¡O"s|S" @s¡ðp“: b"X": $ O"Ql˜z¡ ðppZQpY"pX"o- ‘‘{\"S"p _\"Zv_O"sS"pSY"u^"pzG"pY"O"u \Y"{˜¡Zý"_"p $ {ðp\"ðp{˜¡X"Y"pS"p`lZ_X"pQo\"NppêS"oX"S"r{^"Np:’’ $$ X"pO"w@¡pW"t^"Npu&{T" - ‘‘@¡@¡pZp{Qb"@¡pZpSO"p \"Nppê_O"u{ðp\"á¡{T"Np: $ _"X"_O"\Y"_O"á¡T"uNp ^"Jo>{e"zðpf"f\"{\"Bpø`p: $$ ì@¡pZp{Q{\"_"BppêSO"p: _\"Zp: ^"puL>ðp ðp˜¡Y": $ {S"OY"p: ^"puL>ðp@¡pOX"pS": T"Z_T"Z_"X"pY"sO"p: $$ {ðp\"ðp{˜¡X"Y"p \"Nppê: ðpVQpP"êT"ø{O"T"pQ@¡p: $ {ðp\":

_\"ZT"ZpR"rS"puS" _\"O"Se": @¡P"ú"S" $$ _\"Zp: _\"O"Se"p G"pY"SO"uS" {ðp\"_O"s@¡QpE"S" $’’

"]Á:& P •uÀ ñ Áøµ EÒÍ 35 ö©´ö¯ÊzxUPÒ. \Uv A •uÀ A: Áøµ 16 E°º G•zxUPÒ. ÷Áu® •u¼¯ ö\õÀ ÁiÁ® ö£Ó C¸ÁøP²® Cùn¯÷Ásk®. A •uÀ A: Áøµ EÒÍ E°º GÊzxUPÒ {z¯õ ÷u¯µõS®. ]Áß GßÓ ö©´ö¯Êzx \Uv GßÓ E°öµÊzøu Jsizuõß ÁõÊ®. E°öµÊzx uÛzx® ÂÍ[S®.

ìP"\"p {ðp\"pu`@¡pZ: ðpÒY"p V"p“pO"wO"rY"V"rG"á¡T"Y"p; O"uS" T"øp_"pQT"ZpX"Se"pu«pZ:; T"øW"{\"O"szX"Se"á¡T"O"pz BpSO"sz_T"[SQO"sX"ªÍ>{\"ðpu^"G"S"S"X"{T" @¡O"s|_"X"P"ê: $ Y"Ÿp {ðp\"pu{V"SQl: ðpÒY"p {\"_"BpuêNp$ O"uS"pS"sf"ZX"Se" 혡:$ O"Ql˜z¡ qðp\"ªÍ>pv- ‘‘ì`z{V"SQl{\"ê_"Bpê_O\"X"p\"Y"puY"puêBpO": T"Z: $ T"ø@¡p{ðpO"pu&S"sf"ZpAY"pu\"Nppuê\"Npuê^\"S"sf"Z:$’’ ò{O" $ Y"pu{BpS"râQY"u&{T" - ‘‘ðptSY"p@¡pZpQo{\"_"BppêSO"pQo{V"SQl: T"ø_T"SQ_"z{\"Q: $ T"ø@¡pðpT"ZX"pP"êO\"pO"o _Us¡Zf"p“`ZrY"sO"pO"o$$ T"ø_"wO"z{\"Ä"“`Zr_P"pS"zX"pO"we"Y"pOX"@¡X"o$$’ ò{O" $ ïO"uS" ‘ðp˜¡: T"øW"{\"O"sz’ òOY"{T" \Y"pAY"pO"X"o$

]Á:& íPõµ®, \Uv & öéÍ; GßÓ £õ»õÂß ‰ßÙÁx Añµ®. ðöéÍ:

GßÓ ¤µõéõu£µõ ©¢vµ® ]Á:& í®, \Uv & é: GßÓ A~zuµ ©¢vµ®. C¢u éüô©©¢vµ[PЮ ]Á\Uv é®÷¯õP® ö£ØÓøÁ. (S¸•P©õPz öu›¢x öPõÒÍ ÷Ási¯øÁ)

ìP" \"p {ðp\"pu`@¡pZ: ðpÒY"p ï@¡pZuNpu{O" “C\"b"Z: \"pB\"p{QS"rX"Se" 혡: ‘‘ìS"SO"pu“@s¡“rðpÆ" {\"üp \"pB\"p{QS"r X"O"p $’’ ò{O" {\"üpT"ø@¡p{ðpS"r\"E"S"pO"o$ ìP"\"p _"v\" T"ú"pb"Zpu¯pZpu&Y"zY"P"p - {ðp\":

{ðp\"ðpVQðpÒY"p ï@¡pZuNp S"X":T"QuS" E" Y"ss˜¡: ðp{˜¡O"_O"sY"ê\"Nppuê&Y"{X"OY"pQp\"u@¡pZ_Y" ‘‘T"øNp\"puV"rG"X"pAY"pO"z S"X": ðp{˜¡àQrqZO"p’’ òOY"pQpvS"X":T"Q_Y" E" ðp{˜¡T"QpP"êO"pT"ø{O"T"pQS"pO"oï@¡pZuNp E" E"O"sPY"uê@¡\"E"S"uD>u

òOY"_Y"pu{˜¡: D>@¡pZ“puT"pO"oT"øW"{\"O"szX"Se"á¡T"uNppW"rÍ>p{QU¡“zQpO"sX"o$ S" E"uQu\"{X"OY"pQu: T"øp{O"T"{Q@¡X"pe"_Y" X"Se"á¡T"O"pW"p\"uS" Y"[O@¡{ú"OU¡“QpS"u&TY"_"X"P"êòOY"P"puêß"uY":, Y"O": qðp\"_Y"p{T" _"pX"PY"êT"øQp W"\"O"r, ìO"pu

\"p ì@w¡O"T"sNY": ìS"sT"p{G"êO"_"s@¡wO": @¡P"z T"øW"\"{O" _"X"P"puêW"\"{O" $ S" @u¡\"“z

T"ú"V"øÏ"pSO"BpêO"_"Qp{ðp\"_Y"v\" O\"O_"pT"ub"O"p&{T" O"sV"øÏ"pSO"Z_Y"p{T" òOY"p` - ‘‘ `qZ`Z{\"qZúY"p{Q{W"Z{T"’’ {\"^Nps{ðp\"V"øÏ"p{Q{W"ZpZpRY"pz_"X"E"êS"rY"p{X"OY"P"ê: $ T"pðppüb"Zp{W"T"øpY"uNp \"p Y"puG"S"rY"{X"QzT"üX"o$ Y"P"p - {ŸO"rY"p, ìO"_O\"pX"pZpRY"p{X"{O" T"QEF>uQ:, O"uS" {ðp\": ðpÒY"{W"ß": T"ZX"pOX"p S"pX", ìpuz@¡pZuNp

`uO"pu_O\"pz T"øNpSO"sz _O"puO"sz

_"pvSQY"ê“`Zr—1

77

T"pðpV"rG"uS" ðpÒY"p W"s\"S"uÄ"ZrV"rG"uS" `qZ`Z{\"qZúY"p{Q{W": @ø¡pzu@¡pZuNp Y"{Q Y"s˜¡ òOY"S\"Y": $ `qZT"QuS" ìpuŠ>pZ_Y" `ZT"QuS" ZuU¡_Y" {\"qZ{ú"T"QuS" @¡@¡pZ_Y"pu˜¡u: \"vT"ZrOY"uS" Y"puG"S"uO"¨rG"“pW"pO"oò{O" $ ìY"zO"s T"ú"Qðpr{\"üpSO"BpêO"X"RY"uV"rG"pOX"@¡X"R"sX"O"rV"rG"X"s«Z{O" {ðp\" ò{O" - {ðp\"pu`@¡pZ: ðpÒY"p _"@¡pZuNp `qZ`Z{\"qZúY"p{Q{W": “@¡pZ`@¡pZ@¡@¡pZ \"vT"qZOY"uS" Y"{Q Y"s˜¡: ðp˜¡: ðp{˜¡Y"s˜¡: W"s\"S"uÄ"ZrT"øpSO" òOY"P"ê: $ Y"Ÿp _"@¡“dr {\"üpX"Se"X"t“W"tO"S"\"pNpêX"uà X"Se"pu«pZpu&e" c"uY": $ Y"P"p - {ðp\"pu`@¡pZ: - ðp×OY"p _"@¡pZuNp ï@¡pZuNp òê@¡pZuNp E" `qZ`Z{\"qZúY"p{Q{W"Z{T" Y"{Q Y"s˜¡: `qZ“ê@¡pZ: `Zpu{V"SQl: ‘‘ì`z{V"SQl{\"ê_"Bpê_O\"’’ {X"OY"s˜u¡:, {\"qZ{ú": @¡@¡pZ: ìp{QT"QuS" ZuU¡S"pQpvO"Qp T"øW"{\"O"szS"pS"p- dr{\"üpX"Se"O"pX"sT"BpSO"szðp˜¡:

_"X"P"ê:, S" E"uQu\"zO"Qp _T"[SQO"sX"{T" ï@¡X"Se"O"pX"TY"sT"BpSO"szS" @s¡ðp“: $ O"Ql˜z¡ c"pS"pNpê\"u‘‘X"t“{\"üpzówNps T"øpvM>u_"@¡“pBpX"_"u{\"O"pX"o$ _"\"êQðpêS"{\"üpzE" {E"O@¡“pX"\Y"Y"u{ðp\"u$$ W"t{X"Æ"Sç: {ðp\"puX"pY"p ðp{˜¡:

@w¡^NppR\"X"pQS"pv$ ìR"êE"SçÆ" {V"SQsÆ" S"\"pNppuêX"uààEY"O"u$$ X"`p{e"T"sZ_"sSQY"pêX"Se"p X"uà_"X"s¬\"p: $’’ ò{O"$ _"ŒpuT"S"pP"|E"pE"pY"uêNp c"pS"pNpê\"rY"@ø¡X"uNp S"pu˜¡{X"{O" c"uY"X"o$ Y"Ÿp {ðp\"T"QuS" @¡@¡pZ - O"@¡pZ- `@¡pZ - ZuU¡p:, ðp{˜¡T"QuS" òê@¡pZv@¡pZ_"@¡pZX"pY"pV"rG"p{S" T"øW"{\"O"szT"ú"QðprX"Se"O"pzBpSO"sX"o$ ìO" ï\" ‘‘òSçpu X"pY"p{W": T"sàá¡T" òêY"O"u’’ ò{O" ds{O"ZTY"X"sX"u\"pP"êX"p` $ Y"Ÿp {ðp\"puBppuT"p“pÍ>pQðppb"Z: $ ðpÒY"p T"ú"QðY"p ìÍ>pQðppb"ZT"øOY"u@¡T"QpQpvT"ú"QðprX"Se"_Y" @ø¡X"uNpv@¡@t¡J>QpS"uS" O"Se"u_"sSQZrBppuT"p“X"Se"pu¯pZp{Q \Y"p@s¡X"ê:$

]Á:& í, \Uv & H Cµsk® Cùn¯ ÁõUÁõvÜ, ]Á + H + |©: GÚ Cùn¯ H & A¯ GßÓ |õßPõ® ÷ÁØÖø© ÂSv¯õP ]Áõ¯ |©: |©: ]Áõ¯ GßÓ ]Á£g\õñµ®. (H C[S \Uv) ]ÁÝUS® ÁÀ»ø© u¸£ÁÍõÚuõÀ AÁÐhß Cùn¨¦ AÁ]¯©õQÓx. ©¢vµ A;® C÷u {ù»uõß. éuõ]Áß GßÓ I¢uõ® {ù»US ©mk©À», ©ØÓ |õÀÁ¸US® \Uv EuÄÁuõÀ 훲®, íµÝ®, ›g\Ý® ©ØÓÁ¸® BµõvUQÙºPÒ. K[Põµ•® £õ\¥á©õÚ B® E®, \Uv ¥á©õÚ ðŸ® E®, •®‰ºzv ¥á©õÚ U÷µõ® E®, ÷\µ, ¤µõn \Uv¯õQÓx. í›:

K®, íµ&µ, ›g]&P, uù»RÇõPa ÷\ºUP U÷µõ® GÚ BS®. ]Á & í, \Uv&é & í›íµ ›g\, »íP (uù»RÇõP Pí») CøÁ Cùn¯ íéPí» GßÓ ©z¯Th®. C¨£i¨£» ÿ Âz¯õ©¢vµ[PÒ, ÷Põ£õ»õèhõu\õñµ®, éú¢uŸ ÷Põ£õ» ©¢vµ® •u¼¯ÁØøÓ CùnUP •i²®.

ìP" \"p qðp\"ðpVQuS"puR\"êX"sA"{e"@¡puNpE"O"sÍ>Y"zðp{˜¡ðpVQuS"pR"puX"sA"{e"@¡puNpT"ú"@¡X"sEY"O"u, íW"Y"z{X"{“O\"p drE"@zø¡ Y"Ql˜¡X"o- E"O"s{W"ê: {ðp\"E"@øv¡Æ" ðp{˜¡E"@øv¡Æ" T"ú"{W": $ {ðp\"ðpÒY"pOX"@z¡ c"uY"zdrE"@øz¡ {ðp\"Y"pu\"êT"s: $ T"øW"{\"O"sz_"wÍ>÷p{Q @¡O"sêX"o$ drE"@ø¡pQu\" _"w{Í>[_P"{O"_"zâO"Y"puW"\"[SO" òOY"pBp{X"S" : $ O"Ql˜z¡ @¡p{X"@u¡ - ‘O\"Bp_"wþpz_"X"uQpu&[_P"R"pO"\": ðp{˜¡X"t“@¡p: $ X"ƒ"pðps@ø¡T"øpNpG"r\"R"pO"\": {ðp\"X"t“@¡p: $ S"\"R"pO"sZY"zQu`pu S"\"Y"pu{S"_"X"s¬\":’ ò{O" $ S"\"Y"pu{S": drE"@øz¡ ,{ðp\": {ðpZ:[_P"O"_"`¾Q“@¡X"“@¡{Npê@¡p\"[_P"O": ðpÒY"p X"t“pR"pZpuOP"p{T"O"@s¡NL>{“SY"p T"øW"{\"O"sX"{NpX"p{Q{_"«÷p _"@¡“G"r\"püsO@¡^"êX"sOT"pQ{Y"O"sz_T"[SQO"sX"r^"O"o

78

_"pvSQY"ê“`Zr

{_"{¯X"{T" T"øpÊ"s{X"OY"P"ê: $$ ìP" ‘‘@¡Qp{E"Qpüp “{“O"p T"zsá¡T"p @w¡^Np{\"Bpø`p $ \"uNpsS"pQ_"X"pZXW"pQ@¡Zpu{Ÿ\"ðpz G"BpO"o’’ $ ò{O" X"Se"ZpG"\"E"S"pO"o‘‘®rNppz e"v“pu×Y"G"pO"pS"pz@¡pX"puSX"pQv@¡`uO"\"u$ \"zðprR"Zz@w¡^NpQu`zE"@¡pZ ŸpT"ZuY"sBpu’’ ò{O" X"`p@¡p“_"z{`O"p\"E"S"p‚" @w¡^Np_Y"p{T" @¡pOY"pY"S"rá¡T"O"Y"p O"OT"ZO"Y"p&{T" \Y"p@s¡X"ê: $

""]Á:'' GߣuõÀ ÿ \Uµzvß ÷©À ÷|õUQ¯ |õßS •U÷Põn[PùͲ® ""\Uv'' GߣuõÀ RÌ ÷|õUQ¯ I¢x •U÷Põn[PùͲ® CùnUP ÿ \Uµ©õQÓx. ÿ \Uµ÷© £øh¨¦ •u¼¯ ‰ßÖ £oPùͲ® ö\´QÓöuߣº. ÷uõÀ, µzu®, uø\, öPõʨ¦, G¾®¦ GßÓ uõxUPÒ \Uv²øh¯øÁ, ©äøá, _U»®, ¨µõnß, ãÁß GßÓ |õßS® ]ÁÝøh¯øÁ. Jߣx uõxUPÍõ»õÚ EhÀ ]Á\Uv Cùn¨¤ß Kº Aø©¨¦. uù»°¾ÒÍ éíìµõµ P©»zvß ö©õUQ¼¸¨£Áº. ]Áß. ‰»õuõµzv¾ÒÍ Ssh¼Û°¾ÒÍÁÒ \Uv. ‰»õuõµzv¼¸¢x GÊ¢u Ssh¼Ü, éíìµõµzv¾ÒÍ ]ÁÝhß Cùn¯ ÷¯õPêzv GÀ»õÁÀ»ø©PùͲ® uµÁÀ»x. Bv\Uv¯õÚ »¼uõ BsÁiÁ÷©ØÖ Q¸ènàQ ÷Áq |õuzuõÀ E»øP Á\ªÇUPa ö\´uõÒ GÚ ©¢vµµõá® TÖ®. ‰Ä»Pzv¾ÒÍ ö£sPÍùÚÁøµ²® ÷©õPÚ® ö\´¯ ¦À»õ[SÇ÷»¢v¯ Q¸ènàP xÁõ£µzvÀ ¤Ó¢uõÒ GÚ ©íõPõ» é® îøu TÖ®. Q¸ènÝ® Põz¯õ¯Û÷¯.

S"S"sX"rX"pz_"@¡p{QX"O"uG"BpO@¡O"sêZrÄ"Z_Y"pW"p\"pO"o{S"{\"ê^"{Y"NprY"z_O"s{O"qZOY"pðpŠ>pT"S"Y"S"pP"êO"pX"sT"`_"{O" - {ðp\" ò{O" $ ‘‘ðpr _\"T"nX"{\"üpz’’ \"p{O" BpEF>{O" ò{O" {ðp\":$ ‘‘ ðprDo> _\"T"nu’’ ‘‘\"p Bp{O"BpSR"S"Y"pu’’ qZ{O" R"pO"sWY"pz{S"^T"ß": {ðp\"ðpVQ\"pEY": $ X"pY"puT"{`O"E"vO"SY"_Y"v\" òêÄ"ZO\"pO"o, {ðp\" òêÄ"Z: ðpÒY"p ðpZrZuNp Y"{Q Y"s˜¡: _Y"pf"Qp T"øW"{\"O"sz _"wÍ>÷p{Q @¡O"s|ðp˜¡: _Y"pO"o$ O"P"p E" {b"OY"p{Q@z¡ _"@¡O"wê@z¡ @¡pY"êO\"pO"o C"J>\"{QOY"püS"sX"pS"z O"Qp\"uQ@¡X"T"p_O"z ðpZrZG"SY"O\"puT"pR"uZS"uS"pu˜u¡: $ S" E"uQu\"z ðpZrZY"s˜¡puS" E"uf"Qp _T"[SQO"sX"{T" T"øY"Ñ"p{Q@¡X"{T" W"{\"O"sz@¡O"s|S" @s¡ðp“:, ðpZrZ\Y"{O"Zu@¡uNp T"øY"Ñ"pQuZS"sT"T"f"u:, {S"OY"T"øY"Ñ"pQpv X"pS"pW"p\"pO"o$ ìO"pu`uO"pu_O\"pzT"øNpSO"sz_O"puO"sz\"p ì@w¡O"T"sNY"puX"rX"pz_"@¡p{Q: @¡P"zT"øW"\"{O" _"X"P"puêW"\"{O"? ìpz{\"_X"Y"u_"XV"puR"S"u\"p$ `qZ`Z{\"qZúY"p{Q{W"Z{T" òSç{ðp\"V"øÏ"p{Q{W"ZTY"pZpRY" _"X"E"êS"rY" `uò{O"

W"Bp\"O_"XV"puR"S"X"o$$1$$

«©õ®éP›ß öPõÒøP¨£i D_Áµ÷Ú Qøh¯õ÷u. CÀ»õu D_ÁµÝUS GuØS ìxv? GߣÁ¸US Âøh. D_Áµß Gߣx ©õø¯¯õÀ ©øÓUP¨£mh ]z \Uv¯õÚ ø\u߯®. Põ›¯® PõµnªßÔz ÷uõßÙx. §ª •u¼¯øÁ ¯õµõ÷»õ ö\´¯¨£mh Põ›¯®uõ÷Ú? AuùÚa ö\´£Áºuõß D_Áµß. §ª •u»õ»õÚ \ŸµªßÔ, C¯[P•i²©õ? «©õ®éPß ¦s¯® ö\´¯õuÁß. AÁàÀ D_ÁµÛ¸UøPø¯ Enµ÷Áõ, AÁøµz xvUP÷Áõ, Án[P÷Áõ C¯»õx. í› íµÂ›g\ºPÒ C¢vµß íµß ¤¸®©õ •u»õ÷ຠCÁµõ¾® BµõvUP¨ ö£ØÓ (Bµõzz¯ & B® GÚ¨£u® ¤›²®) £PÁõ÷Ú!(1)

_"pvSQY"ê“`Zr—1

79

ìpS"SQ“`Zr

dr ì{XV"@¡pY"vS"X": $

¢rz@¡pZpuf"X"ZXY"`XY"ê{S"“Y"pzT"øp_"pQX"RY"[_P"O"pz X"pY"pAY"pzW"s\"S"uÄ"Zrz{S"àT"X"pzV"øÏ"p{Q{W"\"ê[SQO"pX"o$ Y"puBprSQøv@¡{S"^"u{\"O"pz{e"G"BpO"pz_"¬m{O"S"pðp_P"“rz

c"pS"pS"SQX"Y"rzX"`puQY"@¡Zrz@¡p{ú"¬G"uQu\"O"pX"o$$1$$

_"XY"B\"pBW"\"@¡pX"ðp{˜¡G"T"S"p_"˜¡pS"oA"W"˜¡pSX"sQp _"XY"B\"pBW"\"@¡pX"ðp{˜¡_"{`O"pS"o@¡pX"z@¡ZpuO"r` Y"p $ _"uSçpS"SQX"Y"r _"sZp_"sZS"ZvZpS"[SQO"v\"ê[SQO"p _"p&ø_O"pzS" : {ðp\"Bpu{`S"r {ðp\"@¡Zr dr_"sSQZr _"\"êQp $$2$$

T"ZX"pOX"pT"wP"BW"tO"pzT"øNpXY" T"ZX"uÄ"ZrX"o$ ìpS"SQ“`ZrJ>r@¡p BppvZr@¡pSO"uS" O"SY"O"u$$3$$

BppvZr@¡pSO"_"p\"êW"pvX"W"™>pE"pY"ê_"sR"rqZX"pX"o$ ìpS"SQ“`ZrJ>r@¡pzO"S"sO"u{\"Ql^"pzX"sQu$$ 4 $$

BÚ¢u»íŸ

ðŸ[Põµö©Ý® ]Ó¢u ©õÎøP°À EÒÍÁЮ, E¨£›øP°ß |kÂÀ A©º¢uÁЮ, DhØÓÁЮ, ¤¸®©õ •u¼¯ÁµõÀ Án[P¨ö£ØÓÁЮ, ÷¯õR¢vµºPÍõÀ ©mk® ÁÈ£h¨ ö£ØÓÁЮ, ‰Ä»Qß ÷uõØÓzøu²® ÁõÌøÁ²® AÈøÁ²® ö\´£ÁЮ, äbõÚ & BÚ¢u ÁiÂÚЮ, ÷£öµÊa] u¸£ÁЩõÚ, ©õø¯ ¦Á÷Ú_Á› GßÓ J¸ ÷uÁøuø¯ Án[SQ÷Óß. ÁõU£Á®, Põ©µõá® \Uv GÚ ÁÇ[S® ©¢vµzvß á£zvÀ Dk£mh uß Ai¯õºPùÍ ÁõU \Uv²® ¸¨£ {øÓÄ® ÷£µõØÓ¾® ö£Óa ö\´QÓ éú¢uŸ, ]ÁÛß CÀ»õÒ, C¢vµß •u»õÚ ÷uÁ›ß BÚ¢u ÁiÂÚÒ, BÚ¢u® ö£ØÓ ÷uÁº, Aéúµº ©ØÖ® AéúµºPÍõÀ Án[P¨ö£ØÓÁÒ, AÁÒ G¨÷£õx® ©[PͩΨ£ÁÍõPmk®. £µ©õz©õøÁ Âmk¨ ¤›¯õu £µ÷©_Á›ø¯ Án[Q BÚ¢u»í›°ß jøP öPÍŸPõ¢uàÀ C¯ØÓ¨£kQÓx. öPÍŸ Põ¢u éõºÁ ö£Í©£mhõ\õ›¯º GßÓ |À»Ôbº BÚ¢u»í›°ß Eøµø¯ AÔbºPÒ ©Ú©QÌa]UPõP C¯ØÖQÙº.

{ðpÍ>pE"pZT"qZT"øpÊ"zT"øpZr[T_"O"{\"C"n{\"C"pO"T"øY"puG"S"@z¡ {ðp\"ðp{˜¡_X"ZNpá¡T"zX"Œ“z@w¡O\"p {ðp^Y"pS"o {ðpb"{Y"O"sX"pQpv{S"V"R"nS"o{\"S"Y"p{O"ðpY"pP"|V"øÏ"p{Q{W"ZpZpRY"pY"p W"Bp\"OY"p: _O"s{O"@¡ZNpu_\"_Y"p_"zW"p\"S"pz

80

_"pvSQY"ê“`Zr

T"ø@¡pðpY"{O" {ðp\" ò{O" $ {ðp\"ðpVQ_Y"pP"ê_X"ZNpŸpZu\" Q{R"`{\"Zp{QSY"pY"uS" _\"O"pu&{T" X"zBp“O\"{X"{O" `Z òOY"püT"`pY" {ðp\" òOY"s˜¡X"o$ {ðp\"z@¡ÚY"pNpzV"SR"ðppu@¡püW"p\"“b"NpX"_O"r{O" {ðp\": $ ìðpêìü{E" á¡T"X"o$ T"ZX"uÄ"Z òOY"P"ê: $ ðp×Y"O"u@¡O"s|ìS"Y"u{O" ðp{˜¡: $ \"uQpSO"S"Y"uX"t“p{\"üp X"pY"uOY"p{QT"Q\"pEY"p, _"zpAY"S"Y"u T"ø@w¡{O"á¡T"p, SY"pY"S"Y"u{_"_"wb"pá¡T"p \"p $ O"P"p E" {ðp\"_O\"Y"p ðpÒY"p _"`@¡pqZNY"p Y"s˜¡: _"`@w¡O"puY"{Q, O"QuOY"RY"p`pY"êX"o$ T"øW"{\"O"szT"øW"sO"pdY"rW"{\"O"szðp˜¡: _"X"P"pêuW"\"{O" $ T"øW"sO"p G"BpO@¡O"wêO\"z, _"`@¡pqZ_"X"\"{`O"_Y"v\" O"_Y" G"BpO@¡O"wêO\"p{Q{O" W"p\": $ ï\"zO\"Y"p ðp×OY"p Y"s˜¡Æ"uü{Q S" W"\"{O", O"Qp Qu\": _T"[SQO"sz{@¡{ú"O"o{@ø¡Y"pz @¡O"sêX"{T" S" @s¡ðp“: _"X"P"êòOY"P"ê: $

Y"ü{T" {\"W"pu_O"_Y" ìðpZrqZNp: _T"SQá¡T"pY"p: {@ø¡Y"pY"p: _"zW"\"puS"p[_O" $ O"P"pTY"e" {@ø¡Y"p

_"wÍ>÷p{Q@¡pY"êá¡T"p c"uY"p $ Y"üqT" ðp˜u¡{S"êOY"O"Y"p {ðp\"_Y" O"üs˜¡O\"pW"p\": @¡Qp{T" S" _"zW"\"{O", O"P"p{T" ìT"pQpS"á¡T"puV"puRY": $ Y"{Q O\"Y"p _"`@¡pqZNY"p Y"s˜¡puS" _Y"pO"o, O"{`ê{@¡X"{T" @¡O"s|@s¡ðp“puS" _Y"pO"o$ Y":

_"`@¡pqZ_"X"\"{`O"puS" W"\"{O" _" {@¡{ú"O@¡pY"|S" @¡Zpu{O" $ Y"P"p ìZNY"_P"puQNL> ò{O" $ ìP"\"p

U¡“G"S"S"puSX"sA"O"p{\"{ðpÍ>pY"p {S"OY"pY"p ì{T" T"ø“Y"uW"p\": $

ìS\"Y"\Y"{O"Zu@¡V"“pO"oE" _"wÍ>÷p{Q@z¡ T"ø{O" ðp{˜¡á¡T"pY"p W"Bp\"OY"p ì{T" `uO"sO\"X"{T" Q{ðpêO"X"o$ @ø¡”L>pP"êR"pO"sG" Qu\"T"QuS" E" T"øY"puG"S"z{\"S"p{T" V"p““r“Y"u\" G"BpO@¡O"wêO\"zO"_Y"u{O" _"t{E"O"X"o$ Y"O" òêÄ"Z_Y"p{T" _"w{Í>@¡ZNpu O\"O_"pT"ub"NpO"p&[_O" ìO"pu`qZ`Z{\"qZúY"p{Q{W": {\"^NpsàçV"øÏ"p{Q{W"Z{T" $ ìp{QT"Qp{QSçp{QT"qZBpø`: $ ìpZpRY"pz_\"_\"@¡X"ê{Np T"øG"p_"Bppê\"S"T"ø“Y"pQpv_"p`pYY"pP"uêW"G"S"rY"pzO\"pzT"øNpSO"szW"{˜¡d«p{O"ðpY"uS" S"X"_@¡O"s| _O"puO"sz_O"s{O"{\"^"Y"r@¡O"sêX"o$ ì@¡wO"T"sNY"pu&S"sT"p{G"êO"O\"‚"ZNppZ{\"SQW"G"S"G"SY"-_"s@w¡O"_"ú"Y": X"pªðppuG"S":

@¡P"zT"øW"\"{O" _"X"P"puêW"\"{O" ? ì{T" O"sS" _"X"P"êòOY"P"ê: $

ïO"uS" {\"S"Y"p{O"ðpY"pP"|V"øÏ"p{Q_O"\Y"pY"p W"Bp\"OY"p: _O"s{O"@¡ZNpu_\"_Y"pO"r\"p_"zW"p\"S"p Q{ðpêO"p $ ìe" òêÄ"Z ï@¡: {b"OY"p{Q@¡O"pê{ðp\"pAY"pu&{O"qZ˜¡:, T"øG"p_"Bppê{Q@¡O"pêZpuV"øÏ"pQY"Æ" {W"ß"p ò{O" X"O"p{W"T"øpY"uNp `qZ`ZuOY"{W"{`O"X"o$ ìe" ‘‘`v`{Z `u@¡{T"“u’’ ò{O" _"zV"puR"S"z, ‘`qZS"pê@¡{T"“u{e"^"s’ òOY"X"Z@¡puðppO"o `Z{\"qZúY"pQrOY"p{QT"QpO"o{\"^NpsT"qZBpø`: ò{O" @¡_Y"{E"üpAY"pS"X"ðps¯X"o$ T"ø@w¡O"uQu\Y"p Z˜¡\"NpêO\"pO"o$ O"ŸbY"{O" - T"ø@w¡OY"p Z˜¡pY"p ò{O" $ @¡{T"“Z˜¡Y"pu: T"øpY"uNpv×Y"{X"{O" S" Y"s˜z¡, T"Y"pêY"W"uQuS" \Y"\"`pZW"uQuS" E" “pu@¡ðpp®{\"ZpuR"pO"o$ {ŸO"rY"T"ü\"O"oìe"{T" _"zV"puR"S"T"QpW"p\"ub"O"uZW"p\"pO"o$ ì\"ðY"pT"ub"NprY"O\"uW"\"O"rOY"u\" _"zV"puR"S"X"_O"s$ W"\"{O" ! {W"b"pzQu{` ò{O"\"O"o$ ì[_O"W"\"O"rOY"p{Q{@ø¡Y"pY"p î¡åO\"pQQpu^": $ T"øW"\"O"rOY"_Y" QrT"@¡p“ŠpZuNp _"\"êe"pS\"Y": $

öuõh[P¨ö£ØÓ £o uh[P¾Ùv¸UP, ö£›÷¯õºPÒ ¤ß£ØÖQÓ ]Á\Uv 쩵n©õQÓ ©[PÍzøua ]诺PЮ ¤ß£ØÓ •u¼÷»÷¯ ö\´QÙº. ÷uÂø¯z xvUPz uÚx C¯»õø©ø¯²® Ehß öu›ÂUQÙº. ÷ÁÖ £»

{\"Çu^"NppW"p\"pf"sïO"uS"uÄ"Z_Y"u\"

_"pvSQY"ê“`Zr—1

81

ö£¯ºPθ¢x® ©[PÍzøu÷¯ SÔUQÓ& ©[PÍ©õÚ uß ìÁ¹£zøu÷¯ SÔ¨¤kQÓ& é®éõµ£¢u®, ÷\õP® •u¼¯ÁØøÓ Ehß APØÖQÓ& ]Á|õ©zøu 쩵n® ö\´QÙº. ]Áß ÷£µõÐÚº. AÁµx \Uv ÷Áuõ¢u ÁÈ°À ‰» AÂzø¯, ©õø¯, éõ[Q¯ ÁÈ°À ¤µQ¸v (CÁÎhª¸¢x E»P÷© öuõh[SQÓx). {¯õ¯ ÁÈ°À ußùÚU Põmi¾® ÷ÁÖ£mhuõP JßøÓ öÁΰkQÓ Gsn®, êì¸ñõ. ÷uÂ! ]Áß \Uv¯õQÓ EÚx xùn ö£ØÙÀ. ¤µ¦z ußø© (ÁÀ»ø©) ö£Ó•i²®. C[S ÁÀ»ø© Gߣx E»øP E¸ÁõUSuÀ. AuØSz xùn ÷uøÁ. Eß xùn ö£ÓõÂiÀ, ÂùͯõmhõP GuùÚ²® ö\´QÓ C¯À¦ÒÍ A¢u ÷uÁß ]Öö\¯ù»²® ö\´¯ C¯»õuÁß. AÁß G[S® }UP©Ó {µ®¤¯ ¦. ÁiÁØÓÁß, Gaö\¯¾US® •uÀ £i. uõß Aø\Áx® ©ØÓøu Aø\¨£x® (AÁß }UP©Ó {øÓ¢uÁàÚuõÀ uõÝ® Aø\¯•i¯õx. ußùÚU Põmi¾® ÷ÁöÓõßÔÀ»õuuõÀ ©ØöÙßøÓ Aø\UP Áõ´¨¤Àù».) ]Áß {z¯ß, \Uv²® {zø¯. AuàÀ ¤›¯ Áõ´¨¤Àù». ]ÁÝUSa \Uv EuÄQÙÒ GÚ {ù»©õØÓ® ÷uøÁ. Eu¯õͺ EuÄÁvÀ PÁÚ® ö\¾zuõv¸¢uõ¾® ö\¯À {øÓÄÙx. ÃmiÀ ö\¯À, PõmiÀ AuØS EuÄQÓ ui Gߣx ÷£õ»õS®. ¤›Âßø©¯õÀ G¨÷£õx® \Uv EuÄ£Á÷Í. EuÁõÂiÀ Gߣx J¸{ù»ø¯U PÀ¤zx AuØS ÂøhPõs£uõS®. ¤µÍ¯zv¾® AÁÒ ¤›¯õuÁÒ.

÷uÁß &ÂùͯõmhõPa ö\¯À ¦›£Áß. ]ÖÁÛß Âùͯõmk÷£õÀ ]ÁÝUS E»P¨£øh¨¦ •u¼¯øÁ. ]ÁÝU÷P ¤µ®©zvØ÷P \Uv ÷uøÁö¯ÛÀ éSn¤¸®© ìÁ¹¤PÍõÚ Âèq ¸zµº ¤¸®©õv¯¸US® £øh¨¦ •u¼¯ÁØÔÀ A¢u \Uv°ß Eu ÷uøÁ. EuÁ ÷Ási AÁºPÒ \Uvø¯ BµõvUQßÓÚº. AÁºPÒ _¯¨ö£¸ø©¯õ¾® uÁzuõ¾® E¯º¢uÁºPÒ. ö£¸® ¦s¯zuõÀ A¢{ù» ö£ØÓÁºPÒ. ¦s¯÷© ö\´¯õuÁß A¢u \Uvø¯ Aøh¯÷Áõ, AøhÁuØöPÚ Án[P÷Áõ, xvUP÷Áõ C¯¾÷©õ? C[SÒÍ íµß »¯zvß ö£õÖ¨£õͺ. AÁº ¤¸®©©õQ¯ ]ÁùÚU Põmi¾® ÷ÁÖ£mhÁº, £o¯õͺ í› Gߣøu ÂÎaö\õÀ»õPU öPõÒÁx \›¯À». í› Gߣx P¤»{Ó®. ÷u •Êaö\¢{Ó•ÒÍÁÒ. ÂÎ ÷ÁØÖø© CÀ»õuuõÀ SøÓ°Àù». Ax AÁ]¯ö©ÛÀ £Áv! Gߣøu÷¯ AÆÁõÖ öPõÒÍ»õ®. £Áv! ¤ñõ® ÷uî GßÓÁõÖ.

ìe" {@¡{ú"O"oO"p[Se"@¡\Y"pAY"pS"z {“AY"O"u$ @¡p{Qb"pSO"T"ú"{e"zðpŸNpê_"X"sQpY"á¡T": {ðp\":

ì@¡pZp{Q^"puL>ðp_\"á¡T"Y"p ðpÒY"p Y"s˜¡puY"{Q,O"Qp T"øW"{\"O"szX"Se"p{Qá¡T"O"Y"p T"ø@¡^"uêNp W"{\"O"sz_O"sOY"P"|ðp˜¡pu W"\"{O" $ ï\"zS" E"uO"oO"Qp _T"[SQO"sX"{T" _\"G"S"@¡”W"tO"O"pÚ\"p{Q_"zY"puBppS"s@¡t“O"pÚ\"p{Q_T"SQG"S"@¡Y"Ñ"- {\"^"Y"rW"{\"O"sX"{T" S" @s¡ðp“: $ \Y"zG"S"pS"pz_\"Z_"{`O"pS"pX"u\"pu‚"pZNpuY"puBY"O\"pO"o$ ï\"X"Bpøu&{T" $ O"Ql˜z¡ ðppZQp{O"“@u¡ ‘‘{\"S"p _\"Zv_O"sS"pSY"u^"pzG"pY"O"u\Y"{˜¡Zý"_"p $ {ðp\"ðp{˜¡X"Y"pST"øp`l_O"_X"pŸNppêSX"S"r{^"Np:’’ ò{O" $ X"pO"w@¡pX"NL>“u- ‘‘@¡@¡pZp{Qb"@¡pZpSO"p \"Nppê_O"s{ðp\"á¡{T"Np: $ _"X"_O"\Y"_O"á¡T"uNp

82

_"pvSQY"ê“`Zr

^"Jo>{e"zðpf"O\"{\"Bpø`p: $$ ì@¡pZp{Q{\"_"BppêSO"p: _\"Zp: ^"puLðp >ðp˜¡Y": $ {S"OY"p^"puL>ðp@¡pOX"pS":

T"Z_T"Z_"X"pY"sO"p: $ {ðp\"ðp[˜¡X"Y"p \"Nppê: ðpVQpP"êT"ø{O"T"pQ@¡p: $ {ðp\": _\"ZT"ZpR"rS"puS" _\"O"Se": @¡QpE"S" $ _\"Zp: _\"O"Se"p G"pY"SO"uS" {ðp\"_O"s@¡QpE"S" $$’’ ò{O" $ O"Se"pSO"Zu&{T"- ‘‘ðpÒY"p {\"S"p {ðp\"u_"tbX"uS"pX" R"pX" S" {\"üO"u’’ ò{O" $ S"pX" R"pX"T"Qz í‚"pZNp{X"OY"P"uê$ _"tbX"uìS"s‚"pZNprY"u$ Y"P"p c"pS"pNpê\"u&{T" ‘‘@¡“pX"NL>“X"pAY"pO"zðp{˜¡á¡T"zX"`uÄ"qZ $ @¡@¡pZp{Qb"@¡pZpSO"p \"Nppê_O"s{ðp\"á¡{T"Np: ’’ $ @¡“pX"NL>“z _\"Z_"X"t`X"o$

Y"Ÿp - {ðp\": {ðp\"T"Qz ðpÒY"p ï@¡pZuNp, ï@¡pZ_Y" _"SRY"b"ZO"Y"p _"SR"pvO"OT"ø@w¡{O"W"tO"pWY"pz ì@¡pZu@¡pZpWY"pzY"s˜¡ ò{O" $ ìSY"O_"X"pS"X"o$ Y"Ÿp {ðp\"pu{V"SQl: ðpÒY"p V"p“pO"wO"rY"V"rG"uS" _"pv: òOY"S"uS" Y"s˜¡ ò{O" $ ìSY"O_"X"pS"X"o$ Y"Ÿp qðp\"pu`@¡pZ: ðpÒY"p {\"_"BpuêNp $ O"uS"pS"sf"ZpAY"X"Se" 혡: $ O"Ql˜z¡ {ðp\"ªÍ>pv- ‘‘ì`z{V"SQl{\"ê_"Bpê_O\"zìp\"Y"puY"puêBpO": T"Z:$ T"ø@¡p{ðpO"pu&S"sf"ZpAY"pu\"Nppuê\"Npuê^\"S"sf"Z:’’ ò{O" $ Y"pu{BpS"râQY"u&{T" ‘‘ðptSY"p@¡pZp{Ÿ_"BppêSO"p{¨SQlT"ø_T"SQ_"z{\"Q: $ T"ø@¡pðpT"ZX"pP"êO\"pO"o _Us¡Zf"p“`ZrY"sO"pO"o$ T"ø_"wO"z{\"Ä"“`Zr_P"pS"zX"pO"we"Y"pOX"@z¡’’ ò{O" $ Y"Ÿp - {ðp\"pu`@¡pZ: ðpÒY"p ìp@¡pZuNp ‘‘O"uS" \"pB\"p{QS"r X"O"u{O"’’ \"E"S"pO"o$ ìS"SO" ìp@¡pZ: “@s¡“rðppu`@¡pZ: $ Y"Ÿp O"sìpX"p ìpZpRY"p{X"{O" T"QEF>uQ: $ ìpX"p ìp@¡pZuNp ðpÒY"p ˆrz@¡pZuNp `qZ`ZuOY"p{QS"p @ø¡puz@¡pZ 혡: $ O"uS" {ðp\": ðpÒY"p {W"ß":

T"ZX"pOX"p ïO"uS" V"rG"e"Y"uNp Y"s˜¡: _"zV"« òOY"p{Q@ø¡X"uNp Y"puGY"X"o$ ìe" `qZZpuŠ>pZ:, `ZpuZuU¡:, {\"qZ{ú":

@¡@¡pZ: \"vT"ZrOY"uS" Y"puG"S"pO"oO"pªðpV"rG"“pW":$ O"uS" T"pðppüb"ZX"Se"pu«pZ: $ Y"Ÿp- _"@¡“dr{\"üpX"Se"X"t“- W"tO"S"\"pNpêX"uá¡«pZ:- {ðp\"pu`@¡pZ: ðpÒY"p _"@¡pZuNp òê@¡pZuNp ï@¡pZuNp E" `qZ`Z{\"qZúY"p{Q{W"Z{T" Y"Qp Y"s˜¡ òOY"S\"Y": $

`qZZe" “@¡pZ: `Zpu{V"SQl: ‘‘ì`z{V"SQsqZ’’ OY"püs˜¡u: $ {\"qZú": @¡@¡pZ: ìp{QT"QuS" S"pQZuU¡pv$ T"øW"{\"O"sz _"@¡“dr{\"üpX"Se"C"J>@¡”W"{\"O"s{X"OY"P"ê: $ O"Ql˜z¡ c"pS"pNpê\"u‘‘X"t“{\"üpz ów>NpsT"øpvM>u _"@¡“pBpX"_"u{\"O"pX"o$ _"\"êQðpêS"\"Süpz E" {E"O@¡“pX"\Y"Y"u{ðp\"u$ W"t{X"Æ"Sç: {ðp\"puX"pY"p ðp{˜¡:

@w¡^NppR\"X"pQS"pv$ ìR"êE"SçÆ" {V"SQlÆ" S"\"pNppuêX"uààEY"O"u$ X"`p{e"T"sZ_"sSQY"pêX"Se"p X"uà_"X"s¬\"p:’’ $ ò{O" $ W"t{X"“ê@¡pZ:, E"Sç: _"@¡pZ:, {ðp\"pu`@¡pZ:, X"pY"p òê@¡pZ:, @w¡^NppR\"p ZuU¡:, X"pQS": @¡@¡pZ:, _"zBppuT"S"pP"|\"NppêS"s@ø¡X"puS" {“{A"O": $ {@¡SO"sc"pS"pNpê\"rY"puBpøpå ò{O" RY"uY"X"o$ ìP"\"p drE"@ø¡pu«pZpu&e", {ðp\" î¡R\"êX"sA"{e"@¡puNpE"O"sÍ>Y"á¡T":, ðpÒY"p ìR"puX"sA"{e"@¡puNpT"ú"@u¡S" Y"s˜¡:, T"øW"{\"O"szdrE"@ø¡á¡T"O"Y"p _"wÍ>÷p{Q @¡O"s|òOY"P"ê: $ O"O" ï\" _"wÍ>÷p{Q òOY"pBpX"{\"Q: $ O"Ql˜z¡ @¡p{X"@¡pY"pz‘‘E"O"s{W"ê: {ðp\"E"@øv¡_O"s T"zE"E"@øv¡Æ" ðp{˜¡{W": $ {ðp\"ðpÒY"pOX"@z¡ c"uY"z drE"@øz¡ qðp\"Y"pu\"êT"s: $ O\"Bp_"wDo>X"pz_"X"uQpu[_P"R"pO"\":

ðp{˜¡X"t“@¡p: $ X"ƒ"pðps@ø¡T"øpNpG"r\"p R"pO"\": {ðp\"X"t“@¡p: $ S"\"R"pO"sZY"zQu`puS"\"Y"pu{S"_"X"s¬\":’’ ò{O" $ S"\"Y"pu{S": drE"@ø¡X"o$ ìSY"Q{T" V"`lT"„{\"O"zY"puG"S"pW"p\"pO"oBpøSP"BppvZ\"p‚"puT"u{b"O"X"o$$

_"pvSQY"ê“`Zr—2

83

u¢vµ •øÓ££i ÂÍUP® &P •uÀ ñ Áøµ EÒÍ 35 ö©´ö¯ÊzuõÚÁº ]Áß, APõµ® •uÀ A: Áøµ EÒÍ E°öµÊzuõÚ \Uv²hß Cùn¢uõÀ ©¢vµÁiÁõÚ E¯º {ù» ö£Ó»õ®. CÀ»õÂiÀ U a ¨ GÚ uÛzx Ea\›UP C¯»õuuõÀ Ca Ca C¨ GÚ ¤ÓµÔ¯õuÁõÖ E°öµÊzøuU Tmi÷¯ Ea\›UP ÷|ºÁuõÀ P \ •u¼¯ÁØÔß uÛ{ù»ø¯UThU Põ¨£õØÓ C¯»õx. Eumøh Aø\UP÷Á E°öµÊzvß xùn ÷uøÁ. E°º GÊzxUPÒ £vàÖ® {z¯õ÷åõh]P÷Í. ]ÁÝ® \Uv²® Ti¯ GÊz÷u ö\õÀ¾® ö£õ¸Ð©õS®. ]Áß ìÁu¢vµÚÀ». \Uv ìÁu¢vøµ. ]Áß éüô©ß. AuàÀ \Uv²hß Cùn¢uõÀ ©mk÷© ö£¯¸® ÁiÁ•® ö£Ó•i²®.

]Á GßÓ ö\õÀ¼À C ²® A Ä® Ea\›UP •UQ¯©õÚøÁ. ]Áß ¤¢x, ð GßÖ Ea\›UP¨ö£Ö®. Azxhß £õ»õ ©¢vµzvß ‰ßÙ® Añµ©õÚ öéÍ:

÷\µ ðöéÍ: GßÓ A~zuµ ©¢vµ©õQÓx. B® 🮠U÷µõ® GßÓ ¤µõn \Uv ©¢vµ•® ]Á\Uv é®÷©ÍÚ÷©. ð, B GßÓ ]Á\Uv Cùn¨£õÀ ÁõUÁõvÜ {øÓÄö£ÖQÙÒ. ÿ Âz¯õ ©¢vµ[PÎß ‰»©õÚ ÷©¸©¢vµ•® ]Á\Uv é®÷©ÍÚ÷© @¡ _" ` òêì ï Z “ ¤¢x GÚ. Aøu •ßÝ® ¤ßÝ©õP ©õØÔ Ea\›UP S¸ E£÷u\® ÷uøÁ.

÷©àUQ¯ |õßS v›÷Põn[PÒ ]Áß. RÌ ÷|õUQ¯ I¢x v›÷Põn[PÒ \Uv. CÁØÔß Cùn¨÷£ ÿ \Uµ®. Jߣx uõxUPÒ öPõsh ©Ûu Eh¾® ÿ \Uµ÷©. ÷uõÀ, µzu®, uø\, öPõʨ¦, G¾®¦ GßÓ I¢x® \Uv ÁiÁ[PÒ. ©äøá, _UQ»®, ¤µõnß, ãÁß GÚ |õßS® ]Á ÁiÁ[PÒ. CÛ²® CÆÁøP°À Â›Ä GÀù»¯ØÖ¨ ÷£õS®.

(•uÀ _÷»õPzvß 9 EøµPЮ •i¢uÚ.)

dr ìp{Qðp[×f": {ðp\"T"Zp dr{ðp\"p {ðp\"ðpÒY"v×Y" á¡{T"Npr, `qZV"øÏ"uSç_"u{\"O"p {ðp\"pZpRY"p

T"sNY"WY"p GßÓ»¼uõ |õ©[PÒ {ùÚÂÀ öPõÒÍzuUPøÁ

O"S"rY"p_"zT"pz_"szO"\" E"ZNpT"Š>uà`W"\"z

{\"qZ{ú"

"{ú"S\"S"o{\"ZE"Y"{O"

“pu@¡pS"{\"@¡“X"o 1 $

\"`OY"uS"zðppvqZ: @¡P"X"{T" _"`¾uNp {ðpZ_"pz

`Z

"zb"süvS"z

2 W"G"{O" W"{_"O"puQoR"t“S"{\"{R"X"o$$ 2 $$

uܯõ®é® £õ®éú®

›g]ìé®]ßÁß Âµ\¯v ÷»õPõÚÂP»® 1 > Áíz÷¯Ú® ö\Í›: Pu©¤ éíì÷µn ]µéõ® íµ: é®ñûzø¯Ú® 2 £áv £ê÷uõzy»Ú Âv® >> 2

uÁ\µn £[÷P¸í£Á®

84

_"pvSQY"ê“`Zr

£õh÷£u® :& 1. {\"@¡“pS"o ÂP»õß.

£uÄøµ & EÚx, \µn£[÷P¸í£Á® & uõ©øµ ÷£õßÓ v¸ÁiPÎÀ EÒÍ u}¯õ®é® £õ®éú® & ªP ~so¯ y]ø¯ ›g]: ¤¸®©õ, ég]ßÁß & ÷uia÷\ª¨£ÁµõP, (AÁØøÓU öPõsk) ÷»õPõß & E»P[PùÍ, µ\¯v & E¸ÁõUSQÙº H|® & (CÆÁõÖ £øhUP¨£mh) CuùÚ (E»øP) ö\Í›:& Âèq, ]µéõ® éíì÷µn = B°µ® uù»PÍõÀ, H|® & CuùÚ Áív & uõ[SQÙº. íµ:& íµß HÚ® é®ñûz¯ CuùÚ¨ ö£õizx Ezy»Ú Âv® PõØÔÀ £ÓUPÂkÁøu £áv HØQÙº.

_"zb"sWY"vS"z - é®ñû¨¨ø¯|®

2.

“bX"rR"Zp

O"S"rY"pz_"zì{O"_"tbX"zZG":@¡Npz, O"\" W"\"OY"p: Qu\Y"p:, E"ZNpT"Š>uà`W"\"z E"ZNppvT"Š>uà`uò\" O"pWY"pz W"\"z, {\"qZ{ú":- V"øÏ"p,{\"qZ{ú"ðpVQ ò@¡pZpSO":, {\"qZ{ú"Æ" {\"Zú"S":’ ò{O" ìX"Zðpu^"uì{W"R"pS"pO"o$ _"z{E"S\"S"o- _"zT"pQY"S"o, W"pNL>r@s¡\"êS"oòOY"P"ê:, {\"ZE"Y"{O" {\"{\"R"pS"o@¡Zpu{O", “pu@¡pS"o“pu×÷SO" ò{O" “pu@¡p:

_P"p\"ZG"ŒX"pOX"@¡T"øT"ú" òOY"P"ê: $ Y"Ÿp î¡R\"ê“pu@¡p: _"Ê" W"tZpQY":, ìR"pu“pu@¡p: _"Ê" ìO"“pQY":, ï\"z E"O"sQêðp“pu@¡pS"o$ ì{\"@¡“zT"Z_T"Zp_"Š>rNp|Y"P"p W"\"{O" O"P"p $ Y"Ÿp Y"p\"OT"ø“Y"X"u^"pz\"v@¡ÚY"zY"P"p S" W"\"{O" O"P"p $ \"`{O" T"øpT"Y"{O" Zb"{O", ïS"zT"pz_"s@¡NpzE"O"sQêðp“pu@¡pOX"@¡O"Y"p ì\"[_P"O"X"o$ ðppvqZ: ðptZ_Y" Y"QpuZT"OY"z ðppvqZ:-V"“W"ç:; O"uS" ðpu^"pu“bY"O"u; ðpu^"p\"O"pZO\"pO"oV"“W"ç_Y" $ Y"Ÿp ówNpp{O" {`S"[_O" QðpO"r{O" ðppvqZ:

_"T"êZpG":, ðpu^" ò{O" Y"p\"O"o$ Y"Ÿp - ðppvqZ: {\"^Nps: $ O"P"pu˜z¡ E"O"sððpOY"pX"o- ‘‘{ðpzðpsX"pZpOX"S"p {\"^Nps:

_"Ê"“pu@¡pS"R":[_P"O"pS"o$ QR"øuðpu^"O"Y"p “pu@¡pS"oW"tZpQrS"tR\"êO": [_P"O"pS"o$$’’ ò{O" $

»ô«uµõ

÷u¯õÚ EÚx uõ©øµ ÷£õßÓ \µn[PÎß y]ø¯, ªP ªP éüô©©õÚøu, ¤¸®©õ. ÷\ª¨£ÁµõP (£øhUP¸UQÓ E»Qß ‰»¨ö£õ¸ÍõPzvµmi) uõÁµ•® á[P©•©õÚ & Aø\¯õux® Aø\Áx©õÚ E»øP & ÷©¾»P® 7, §÷»õP® •u¼¯øÁ, RÌE»P® 7 Au»® •u¼¯øÁ GÚ & 14 E»P[PùÍ & Jß÷Ùk JßÖ GÀù» «Ùu£i & Auuß Pù» Sù»¯õu£i & AÂP»®& ¤µÍ¯® ÷|¸® Áøµ E¸USù»¯õu£i £øhUQÙº. ö\Í›: & `µÁ®\z xvzu £»µõ©ùÚ²® Q¸ènùÚ²® SÔUS®. £»µõ©ß Bv÷\åÛß AÁuõµ®. xߦÖzvU PiUQÓ £õ®¦® ö\Í›. AuàÀ Bv÷\åß. Âèq÷Á ]®_©õµQµí©õP RÊ® ÷©¾•ÒÍ 14 E»P[PùͲ® uõ[SQÙº. GÚ÷Á ]®_©õµµõÚ Âèq÷Á C[S ö\Í›.

ðpu^"T"b"u&{T" ðpu^" ï\" {\"^Nps:, Zb"Npu{\"^NppuZu\"p{R"@¡pZpO"o$ @¡P"X"{T" @¡P"z{E"O"o, _"`¾uNp qðpZ_"pX"o$ `Z: ìSO"@¡p“uT"øT"ú"z`ZO"r{O" `Z:, _"zb"sü _"XY"@o¡ X"Qê{Y"O\"p ïS"zE"O"sQêðpW"s\"S"pOX"@¡O"Y"p ì\"[_P"O"z

_"pvSQY"ê“`Zr—2

85

T"pQZG":@¡Npz W"G"{O" _"u\"O"u, íT"{Q`O"rOY"P"ê: $ W"{_"O"puQoR"t“S"{\"{R"z W"{_"O"uS" Y"QlQoR"t“S"z íT"Qu`S"z ìŒZpBp@¡ZNpz, O"_Y" q\"{R": ìS"sÎ>pS"z, O"zO"P"pu˜¡X"o$$

ìe"uOP"zT"QY"puG"S"p - `uW"Bp\"{O", {\"qZ{ú": O"\" E"ZNpT"Š>uà`W"\"zO"S"rY"pz_"zT"pz_"zs_"z{E"S\"S"o“pu@¡pS"o ì{\"@¡“z{\"ZE"Y"{O" $ `uW"Bp\"{O", ðppvqZZuS"z{ðpZ_"pz_"`¾uNp @¡P"X"{T" \"`{O" $ `uW"Bp\"{O", ïS"z_"zb"sü `Z:

W"{_"O"puQoR"t“S"{\"{R"zW"G"{O" $$

ìY"zW"p\":- V"øÏ"{\"^NpsX"`uÄ"ZpNppzT"øT"ú"{\"^"Y"_"w{Í>[_P"{O"“Y"@¡O"wêO\"zW"Bp\"OY"p: T"pQpVG"ZuNps- X"{`X"pY"f"{X"{O" $$2$$

Bv÷\å÷Ú B°µ® uù»PÍõÀ uõ[SQÙº. Bv÷\å÷Ú Âèq. Põ¨¤ß ö£õÖ¨¦, ÂèqÂh•ÒÍx. B°µ® uù»PÒTh¨ ÷£õuõx. G¨£i÷¯õ uõ[SQÙº. ²P•i»õÚ ¤µÍ¯zvÀ E»øP AȨ£ÁµõÚ íµß |ßS Cizxz yÍõUQ¯x® £vàßS E»P©õP C¸¢ux Eß v¸Áizy]¯õ°ØÖ. AuùÚ AÁº uß Eh¼À |Ö©n¨ §a\õPU öPõÒQÙº.

¤¸®©õ Âèq íµß GßÓ ‰Á¸® E»QÀ £øh¨¦ Põ¨¦ ©ØÖ® »¯©øh¯a ö\´Áx GßÓ •¨£oPùͲ® Eß v¸Áizy]°ß ö£¸ø©¯õÀ ö\´QÙºPÒ GßÖ P¸zx. (2)

_"pvW"pBY"\"R"êS"r

‘T"øNpSO"sz_O"puO"sz\"p @¡P"X"@w¡O"T"sNY": T"øW"\"{O"’ òOY"s˜¡X"o$ O\"Y"p X"pz_O"puO"sz, X"O_\"á¡T"zX"OT"øW"p\"zc"pO\"p

_O"s{O": @¡ZNprY"p $ {@z X"O_\"á¡T"zc"pO"X"o? @¡pu\"p X"OT"øW"p\"puc"pO": ? òOY"e"puf"ZX"p` - O"S"rY"pz_"{X"{O" $ O"S"rY"pz_"z_"tbX"zO"\" E"ZNpT"Do>@¡uà`W"\"zT"pz_"zsZG":@¡Npz{\"qZ{ú": _"z{E"S\"ß"u@¡”@s¡\"ê[S\"ZE"Y"{O" _"wG"{O"; “pu@¡pS"o E"O"sQêðpW"s\"S"p{S" $ O"\" E"ZNpT"øNppX"O": {ðpZ{_" “Ð"v: T"pz_"s{W": _"z{E"O"v: _"\"pêS"o“pu@¡pS"o_"wG"{O" $ ì{\"@¡“z

Y"P"p W"\"{O" {S"\Y"pêG"uS"uOY"P"ê: $ ïS"z T"pz_"zsðppvqZ:{\"^Nps: ðpu^"á¡T": {ðpZ_"pz

T"ú"pðpO@¡pu{J>Y"puG"S"{\"_O"rNp|W"t{X"á¡T"zO"\" E"ZNpT"Š>uà`W"\"zX"@¡ZSQ@¡Npz@¡P"X"{T" \"`O"rOY"P"ê: $ `Z:, `ZO"r{O" `Z: _"z`O"pê_"zb"sü E"tNprê@w¡OY", W"{_"O"puQoR"t“S"{\"{R"z W"_X"ÃpS"{\"{R"S"p W"_X"puQoR"t“S"{\"{R"z @¡Zpu{O" $

T"w{P"\Y"p{QT"ú"W"tO"p{S" W"_X"_"pO@¡ZpuO"rOY"P"ê: $ O"P"p E" W"_X"ÃpS"X"Se": - ‘ì{Ð"qZ{O" W"_X", \"pY"sqZ{O" W"_X", G"“{X"{O" W"_X", _P"“{X"{O" W"_X", \Y"puX"u{O" W"_X", _"\"|` \"p òQzW"_X", X"S" ïO"p{S" E"b"tz{^" W"_X"p{S"’ ò{O" $ ïO"p\"O"p T"w{P"\Y"p{QT"ú"W"tO"p{S" O"\" E"ZNpT"Š>uà`W"\"X"@¡ZSQ@¡Npp:, ïO"pªðY"p_O"\" _\"á¡T"zT"øW"p\"z \"uf"sz{ðp\" ï\" _"X"P"ê: $ @¡pu\"p ì_X"Qp{Q\"êZp@¡ ò{O" W"p\": $

O"Ql˜z¡ W"Bp\"O"p Qf"pe"uY"uNp Y"pu{BpS"p - ‘Y"OT"pQT"èX"@¡ZSQ@¡Npp R"qZe"r Y"SX"RY"\"{O"ê{\"\"ZzBpBpS"z _"X"BpøX"o$ Y"ÿpe"_"{Œ{@¡ZNpe"_"ZuNpsZ@ê¡_O"_Y"p_O"\"pXV" \"T"s^"pu{X"{O"Zrðp\"uüp $$’ ò{O" $ E"ZNppSY"u\"

_"`¾uNp \"`{O" $

86

_"pvSQY"ê“`Zr

T"Do>@u¡à`p{Np $ E"ZNppÆ"O\"pZ: ðps±¡Z˜¡{X"d{S"\"pêNpp: $ O"u^"pzRY"pS"_P"pS"p{S" - ðps±¡Z˜¡Y"puZpc"pE"@øz¡ {ŸQ“X"o, {X"d_Y" âO@¡X"“X"o, {S"\"pêNp_Y" _"`¾Q“zŸpQðppSO"_P"X"o$ ðps±¡Z˜¡Y"pu: V"øÏ"{\"^NptRY"uY"pv, {X"duàç:, {S"\"pêNpu_"pb"pOT"ZX"pS"SQ{S"W"êZ: _"Qp{ðp\"á¡T": _"`¾Q“@¡X"“@¡{Npê@¡pá¡T": E"SçX"NL>“Bp“O_"sR"p{W"Zp- äp\Y"X"pS"{Æ"SO"S"rY": $ O"P"p E" ds{O":- ‘E"ZNpzT"{\"e"z{\"O"O"zT"sZpNpX"o$ Y"uS" T"tO"_O"Z{O" Ql^@w¡O"p{S" $ O"uS" T"{\"e"uNp ðps«uS" T"tO"p: $ ì{O" T"pTX"S"X"Zp{O"zO"ZuX" $ “pu@¡_Y" ŸpZX"{E"êX"OT"{\"e"X"o$ ìpuG"_\"QoW"øpG"X"pS"z X"`_\"O"o$ E"ZNpzS"pu“pu@u¡ _"s{R"O"pzQR"pO"s$’ ò{O" $

O"P"p E" O"\" Z˜¡E"ZNpT"Do>@u¡à`W"\"zT"pz_"szZG"puBpsNpz_"z{E"S\"S"o{\"qZ{ú": “pu@¡pS"o_"wG"{O" $ {\"^Nps:

ðps±¡E"ZNpT"Š>uà`W"\"zT"pz_"zs_"f\"BpsNpz_"z{E"S\"ß"uS"z{\"{R"_"wÍ>zT"øT"ú"zqðpZ_"pz_"`¾uNp \"`{O" $ T"øT"ú"W"pZz\"`{O" Zb"{O" òOY"P"ê: $ `Z: {X"dE"ZNpT"Š>uà`W"\"z T"pz_"sz O"X"puBpsNpz _"z{E"S\"S"o{\"{R"_"wÍ>T"øT"ú"z E"tNprê@w¡OY" W"{_"O"puQoR"t“S"{\"{R"zW"G"{O" $ O"Ql˜z¡ Qf"pe"uY"uNp X"`pY"pu{BpS"p - ‘W"øtX"RY"Bppv{\"{R"`Zr O"\" Z˜¡ðps±¡pvT"pQpv ZG"puu&X"“BpsNppvA"“s_"u\"X"pS"pv$ _"w[^J>[_P"O"r {\"O"S"sO"puâQY"uO"wO"rY"X"Do>{C"zøW"G"S`Z{O" {\"Ä"X"sQBpøX"sBpø: $$ O"sY"| O"\"pXV" E"ZNpz{S"àT"p{R"V"puR"z_"pSçpX"wO"zqðp\"T"Qu_"O"O"zS"X"p{X" $$’ ò{O" _"pzT"øQp{Y"@¡puZ`_Y"pP"puêBpsàBpXY": $ ò{O" {ŸO"rY"T"üpP"ê: $$2$$

öéÍ£õU¯ÁºzvÜ

Án[P÷Áõ xvUP÷Áõ ¦s¯® ö\´¯õuÁàÀ C¯»õx. } GßùÚz xvUP Gß ìÁ¹£©ùÚzøu²® ¤µuõ£zøu²® AÔ¢v¸UP ÷Ásk®. Gß E¸Á÷©õ ö£¸ø©÷¯õ öu›¢x öPõÒͨ£mhuõ? GÛÀ |õß J¸ÁõÖ AÔ¢xÒ÷Íß. Eß v¸Áizuõ©øµPÎÀ Jmi¯ y]ø¯ ¤µ®©ß vµmiU SÂzxU öPõsk £vàßS E»P[PùͲ® £øhUQÙº. Eß v¸ÁiPÎÀ Án[Q¯÷£õx ]µêÀ Jmi¯ y]PÒ. SøÓ HxªßÔ E»øP¨£øhUQÙº. AÆÁõÖ £øhUP _¯»õ£÷©õ ÷|õUP÷©õ CÀù». ö\Í› Bv÷\åÁiÂÀ B°µ® uù»PÍõÀ uõ[SQÙº. 50 ÷Põi ÷¯õ\ùÚPÒ £µ¨¦ÒÍ §ªÁi»õÚ Eß PõÀy]ø¯ G¨£i÷¯õ uõ[SQÙº. é®íõµ (AUPUPõP¨ ¤›zx JkUSQÓ) £o°À EÒÍ íµß yÍõUQ¨ §] §vì|õÚ©õPa ö\´x öPõÒQÙº. ö|¸¨¦, Áõ², }º, uøµ, ÁõÚ®, GÚ AùÚzx® \õ®£À, •ßAøÁ Eß \µnz uõ©øµ°ß ©Pµ¢uz yÍõP C¸¢uøÁ. Eß ö£¸ø© Enµa ]ÁÝU÷P uSv Esk. GßùÚ¨ ÷£õßÓ £õ©µß ¯õº?

uzuõz÷µ¯º TÖÁõº & Eß v¸Áiz uõ©øµ°ß §¢uõxzyÒ §ª; v¸Ái

µÀ |k÷Á EÒÍ öÁÎ ÁõÚ®. Eß EhÀ J롧 Aq AÍÄÒÍ Pvº `›¯ß.

Eß Eh¼ß E¯µ AP» AÍÄ D\ÝU÷P

GÚ Eß \µn[PÒ |õßS. ézÁSnªUPx öÁsoÓ® & _U»®. µ÷áõSnªUPx ]Á¢ux & µUu®. u÷©õSnªUPx öÁШ¦® ]P¨¦® P»¢u

öu›²®.

_U»®, µUu®, ªaµ®, {ºÁõn®

_"pvSQY"ê“`Zr—2

87

ªaµ®. •USn•©ØÓx {ºÁõn®. AÁØøÓz v¯õÛUSªh[PÒ ¤ß Á¸©õÖ & _U»zvØS® µUuzvØS® Cµsk uÍ•ÒÍ Bäbõ\Uµ®. ªaµzvØS

Cu¯ö©Ý® uõ©øµ. {ºÁõnzvØS éíìµõµz

_U» µUu[PÎÀ

uõ©øµ.

¤¸®©õÄ® ÂèqÄ® v¯õÛUPz uUPÁºPÒ. ªaµzvÀ ¸zµß. {ºÁõnzvÀ ÷£µõÚ¢u ÁiÂÚàÚ éuõ]Áß. éíìµõµzxz uõ©øµ ö©õmhõP A[SÒÍ Aª¸u \¢vµ©sh»zv¼¸¢x P]QÓ A•u¨ ö£õÈÂÀ }µõk£Áß.

÷Áu•® ""\µn® £Âzµ®'' GßÓ ©¢vµzvÀ CuùÚ ÂÍUSQÓx. ]Á¢u \µnzuõ©øµ°¼¸¢x µ÷áõSnzy]ø¯a ÷\ªzx ¤¸®©õ E»øP¨£øhUQÙº. Âèq _U» \µnzuõ©øµ°¼¸¢x ézÁSnªUP y]ø¯z vµmi ¤¸®©Ûß £øh¨£õÚ E»øP B°µ® uù»PÍõÀ uõ[SQÙº. íµß ªaµ\µnz uõ©øµz y]ø¯a ÷\ªzx ¤¸®©õ £øhzu E»øPz yÍõUQa \õ®£»õUQ EhÀ «x §]UöPõÒQÙº. uzuõz÷µ¯º CuùÚ CÆÁõÖ ÂÍUSQÙº. ¦¸Ázv¾ÒÍ ¤¸®©õÄ® ÂèqÄ® µ÷áõ Sn•® ézÁSn•® ªUPÁµõQ, EßùÚ ÁÈ£mk £øh¨ø£²® Põ¨ø£²® ¦›QßÓÚº. EUµàÚ ]Áß Cu¯zvÀ {ßÖ ‰ßÙÁx \µnzøu (ªaµzøu) ÁÈ£mk E»øP JkUSQÙº. |õßPõÁx Eß \µn® SÔ¨¥÷hx©ØÓ äbõÚ©õQ A•u® vµskÒÍ éíìµõµ ]Á£uzv¾ÒÍx. CÁØøÓ Án[SQ÷Óß GÚ. 鮤µuõ¯ ÁÈ°À Á¢u uzxÁäbõÚ® S¸Âh® ö£ÖQÓ E£÷u\zuõÀ ö£ÓzuUPx.

ìàNppX"pu{QS"r

ï\"z_O"\"S"`uO"sW"tO"zW"Bp\"O"rT"ø_"pQz_"zT"øpPY"êÇpu@¡pu˜¡pS"pz`qZ`ZpQrS"pz_"X"pZp{R"O"W"Bp\"O"rT"ø_"pQp_"p{QO"z _"pX"PY"|T"ø@¡JY">{O" - O"S"rY"pz_"{X"{O" $ ìe" _"\"êe" _"zV"puR"S"T"øR"pS"_Y" Y"s^X"EF>VQ_Y"p\"_P"pS"pß" _"zV"s{«T"øY"puBppW"p\"Qpu^": $ `uW"Bp\"{O", {\"ZE"Y"{O" T"øT"ú"{X"{O" {\"qZ{ú"V"øêÏ"p $ ‘ZE" T"ø{O"Y"Ñ"u’ ò{O" R"pO"pu:

_\"pP"êNY"SO"pQE" òT"øOY"Y": $ T"w^"puuQZp{QO\"pQ@¡pZ_Y"uO\"zS"sX"pBpX"Æ" $ ‘{\"qZú"puçs{`Np: {ðpý"pu{\"qZ{ú"çlê{`Nppu X"O":’ òqO" ðpVQpNpê\"u$ O"\" _"@¡“G"BpO@¡pZNpW"tO"pY"p W"\"OY"p:, E"ZNppvT"Š>uà`uò\"uOY"sT"{X"O"_"X"p_": $ ìSY"P"p T"Š>uà`Y"pu: T"øpR"pSY"uS" O"çG"_"pu\"bY"X"pNp_"pX"PY"pê_"zW"\"p{Q{O" $ Y"Qp`l:- ‘íT"X"pY"pzO"sT"t\"ê_Y" T"QpP"ê_Y" T"øR"pS"O"p $ á¡T"@u¡ O"tf"ZT"QpP"ê_Y" T"øpR"pSY"{X"^Y"O"u$$’ ò{O" $ O"pWY"pzW"\"puG"SX" Y"_Y" O"X"o, O"O_"zW"tO"{X"OY"P"ê: $

@v¡\"ÚY"pdX"p_O"s‘E"ZNppSY"u\" T"Š>à`p{Np’ ò{O" {\"Bpwå E"ZNppÆ"O\"pZ òOY"p`l: $ O"{‚"SOY"X"o, ‘O"\" {` E"ZNpp\"u\" {S"T"sNppv’, ‘{ðpZ{_" QY"Y"p R"u{` E"ZNppv,’ ‘`_"O" ò\" O"uE"[NL> E"ZNppv’, ‘_"ZpuG"zO\"OT"pQpv’ ‘ íT"qZ O"\" T"pQpXV"sG"Y"sBpX"o’, ‘F>“pQpE"b"pNpzE"ZNpY"sBp“zE"pàE"qZO"u’ òOY"pQpv[Ÿ\"E"S"X"u\" T"øY"sý"O"pz {ðp\"pT"QpXW"puG"Y"sBp“pE"ê@¡pS"pX"pBpX"Z`_Y"c"pS"pX"pE"pY"pêNppX"_"zX"O"O\"p{Q{O" $ BpsNpe"Y"p\"[_P"{O"Æ" ðpV"“\"Npuê

_"zW"\"OY"u\"uOY"uO"QP"|S" T"pQV"p`lÚY"@¡ÚT"S"p Y"s˜¡p $ ì{O"ðpY"uS" O"S"s_O"S"rY"pS"o$ O"X"{O"_"tbX"zT"pz_"szZuNpsX"o,

T"ZX"pNpsá¡T"{X"OY"P"ê: $ ‘{Ÿ\"E"S"{\"W"GY"

’òOY"p{QS"p

òêY"_"sST"øOY"Y": $ G"pO"p\"u@¡\"E"S"X"o$ T"ZX"pNpt{S"OY"P"ê: $

88

_"pvSQY"ê“`Zr

_"z{E"S\"SZpðpr@s¡\"êS"o, òêb"NpuS"v\" {@ø¡Y"p\"O"pu\"p @s¡\"ê{ß"OY"P"ê: $ {_"_"wb"puZrÄ"Z_Y"uEF>p\"ðppQlOT"ß"{@ø¡Y"Y"pu:

T"ZX"pN\"pu: _"zY"puBppQoŸ÷Nps@¡X"sOT"üO"u, O"O"_O"Oe"Y"_"zY"puBppOeY"Nps@¡{X"OY"p{Q@ø¡X"uNp T"w{P"\Y"p{Q_"@¡“T"øT"ú"_"w{Íz> \"QO"pu: _"\"êc"Y"pu: @¡NppQpb"T"pQY"puG"êBpO@¡ZNpO\"uS"p{W"X"O"p: T"ZX"pNp\"pu&{T" W"\"QrY"T"QT"Š>G"p{O"_"tbX"T"pz_"\" ï\", S" O\"SY"u_\"V"s{«@¡[ÚT"O"p:, O"u^"pX"uO"pªðp_"pX"PY"pê_"zW"\"p{Q{O" W"p\": $ “pu@¡pS"o, E"O"sQêðp W"s\"S"pS"rOY"P"ê: $ ì{\"@¡“X"_"z@¡”Np|Y"P"p O"P"u{O" ZE"S"p_"pX"PY"pêu{˜¡: $ Y"Ÿp, ì{\"{W": T"\"êO"v: @¡“p \Y"\"_P"p Y"[_X"z_O"O"o, X"u\"pê{QT"\"êO"v: @w¡O"\Y"\"_P"{X"OY"P"ê: $ ‘ì\"Y"puX"u^"ðpv“p@¡pê:’ òOY"X"Z: $ Y"Ÿp, ì_Y" {\"^Nppu{\"ê: T"b"r BpàL>:, O"z@¡“Y"{O" O"uG"pu\"v{E"eY"uNpu{O" T"pz_"s{\"ðpu^"NpX"o$ ì{\"@¡“p{S"{O" T"pK>u&TY"Y"X"u\"pP"puê“pu@¡{\"ðpu^"NpO\"uS"puå: $ {\"ZE"Y"{O" {\"QR"p{O", _"wG"O"r{O" Y"p\"O"o$ V"øÏ"p&S"u@¡O"T"pu{W"W"ê\"OT"QT"Š>G"z_"X"pZpRY" G"BpO_"G"êS"_"X"P"p|_O"O"o _"XV"[SR"S": T"ZX"pNpsá¡T"pST"pz_"tS_"zBpwå W"\"OT"ø_"pQp_"p{QO"Y"p {S"G"ðpÒY"p O"u^"s{@ø¡Y"pz_"X"sOT"pü Ÿ÷Nps@¡p{Q- @ø¡X"uNp T"w{P"\Y"püS"u@¡T"øT"ú"z_"z_"wGY" {\"ZE"Y"O"r{O" {\"qZ{ú"qZOY"S\"P"pê{W"R"pS"zW"G"O"r{O" W"p\": $

A¸nõ÷©õvÜ Eøµ &

÷u塧 v¸Áiø¯ Bµõvzx •®‰ºzvPÒ ö£ØÓ £»ß Cx. E»øP¨ £øh¨£uõÀ ›g]¯õÚ ¤¸®©õ, E»P©ùÚzvß Põµn©õÚ EÚx v¸Áizuõ©øµPÎß y]PùÍ ÁÈ£mhõº. ÷uÂUS |õßS \µn[PÒ GÚ øPÁÀ¯õ]µª ÂÍUQ°¸¨£x ]¢uùÚUS›¯x.

uÁ î \µnõ÷ÁÁ {¦önÍ (_& 4) ]µê u¯¯õ ÷uî \µönÍ. (_ 84)

E£› uÁ £õuõ®¦á²P® (_ 14) \µn²PÍ®

\õ¸\›÷u (_ 81) zÁa\µn÷¯õ: (

GÚ¨ £» Ch[PÎÀ C¸ \µn[PùÍ÷¯

SÔ¨¤kQÓ B\õ›¯º P¸zvØS¨ ¦Ó®£õÚx. Sn & {ÓU P»¨¤ØPõPÄ® uÛ £õuzvß PÀ£ùÚ ö£õ¸ÍØÓx. £µ©õq AÍÂÀ éüô©©õÚ v¸Áizy]. £µ©õqøÁ²® ¤µ®©õÂß v¸èi ö\¯À£ha ö\´x zÁ¯qP©õQ, zº¯qP©õQ ©õØÓ® ö£ÖQÓx. CÁØÔ¼¸¢x §ª á»® •u¼øÁ E¸¨ ö£ÖQßÓÚ. ÷»õPõß & £vàßS E»P[PùÍ. AÂP»® &Cùn¨¦ Á¼ÁõÚx. uͺa]US® ThõUP»øÁUS® Áõ´¨¤Àù». AÂP»® &AÂ& ©ù»PÒ. ©ù»PÍõÀ, P»õ: ¯uõ& {ù» ö£ØÓøÁPÍõP

é÷µõá® zÁz£õöuÍ (

87)

85)

A& & P»® & ÂèqÂß £ÓøÁ¯õÚ P¸hÝUS DhõP, ¤¸®©õ £» BskPÒ uÁª¸¢x Eß v¸Áiz uõ©øµø¯ ÁÈ£mk, E»PõP ©õÓÁÀ» £µ©õq AÍÄÒÍ PõÀy]PùÍa ÷\ªzuõº. Eß A¸ÍõÀ vÓ®£ha ö\¯À£kQÓ uß \Uv öPõsh £µ©õqUPùÍ÷¯ Áͺa]¯õÀ ö£¸Paö\´x §ª ÁõÚ® á»® ö|¸¨¦ GÚ ÂÁ›zx E»P©õP ©õÓa ö\´uõº.

O"P"p ðptZ_Y" Y"QpuZZT"OY"zðppvqZ: $ ‘ðptZ: _Y"püpQ\"uW"J>u’ ò{O" {\"Ä": $ O"ŸzðpG"O\"pŸw[^NpO\"u&{T" V"pˆp{QO\"p{QIT"øOY"Y": $ W"tW"ZNppP"|ðptZ@s¡“u&\"O"rNppuêW"Bp\"pS"p{Q{\"^Nps: [_P"{O"@¡O"pê$ ‘Qu\"@¡”S"SQS":

_"pvSQY"ê“`Zr—2

89

ðppvqZ:’ òOY"püX"Z: $ ïS"zV"øÏ"Npp E"O"sQêðp“pu@¡pOX"O"Y"p {S"{X"êO"zO\"QrY"T"QT"pz_"sz{ðpZ_"pzX"tR"npêX"o, S"zT"s_"@¡O"Y"p W"pZ\"p`S"p_"X"P"pêS"p{X"{O" W"p\": $ _"`¾uNp, _"`¾_"zAY"p@v¡:’ {ðpZpu{W": S" O\"u@u¡S" òOY"_Y"p{O"QlW"êZO\"z _"t{E"O"X"o $ {\"zðpOY"püp: _"Qv@¡O\"u_"zAY"p: _"zAY"uY"_"zAY"Y"pu: òOY"u@¡O\"X"o$ ‘X"sA"v: _"`¾uNp’ ò{O" T"øY"puBpÆ"$ @¡P"X"{T" Y"Ñ"BppvZ\"uNp \"`{O" R"Z{O", Zb"O"rOY"P"ê: $ ìe" ds{O": T"øX"pNpX"o‘_"`¾ðpr^"pêT"sà^":’ òOY"p{Q: $ {\"^NpsÆ" O\"QpZpR"S"p\"pÊ"X"{`X"nv\" {S"V"pêR"z{S"{A"““pu@¡Zb"Npz@s¡\"pêNp: ðppvqZT"QuS"pS\"P"êS"pX"puEY"O" ò{O" W"p\":$ Y"f"t˜z¡ “bX"rR"ZuNp -‘ ðptZ_Y" Y"QpuZT"OY"zðppvqZV"ê{“W"ç:, O"uS" ðpu^"pu“bY"O"u, ðpu^"p\"O"pZO\"p¨“W"ç_Y" $ Y"Ÿp ówNpp{O" QðpO"r{O" ðppvqZ: _"T"êZpG": ðpu^" ò{O" Y"p\"O"o’ ò{O", O"ß"; ðppvqZT"Q_Y" V"“W"ç\"pE"@¡O\"pW"p\"pO"o, T"øP"X"z _"ðppvqZT"QpSY"tS"E"O\"pqZzðp{Ÿ^NpsS"pX"p{S" BpNp{Y"O\"p&S"SO"Zz\"_"sQu\"S"pX"ŸY"X"sÒ\"p&S"SO"ZzV"“W"çS"pX"p{S" T"qZBpNpY"O"pu&X"Z_Y"p_Y" V"“W"ç\"pE"@¡O\"pS"{W"X"O"uÆ" $ “b"Npp{Q{±¡Í>@¡ÚT"S"Y"p&_Y" ðpu^"O\"uS"pu˜u¡:

T"ø@w¡O"pS"sT"Y"s˜¡O\"pO"o, _"w{Í>[_P"OY"p{Q@¡O"wêT"ø@¡ZNpuO"_Y" T"ø\"uðppW"p\"p‚" $ Y"P"pu˜z¡ - Y"Ÿp ðppvqZ{\"ê^Nps: ò{O" O"Q{T" T"øP"X"\"˜¡\Y"z\"pT"b"X"p{dOY"pu˜¡{X"OY"c"pS"{\"“{_"O"X"u\" $ Y"‚"pu˜¡X"o- ‘ðpu^"T"b"u&{T" ðpu^" ï\" {\"^Nps:, Zb"Npu{\"^NppuZu\"pqR"@¡pZpO"o’ ò{O", O"Q{T" h¡G"sX"pBpuêNp {_"«÷SO"X"P"êX"T"`pY"pX"pBpêX"p{dOY" T"sS"_O"X"u\"pdY"O"pu C"™>@s¡J>rT"øW"pO"\"wf"pSO"pS"s_"ZNpz _Y"p{Q{O" X"SQX"o$ `Z{O" _"\"ê{X"{O" `Z: @¡p“àç: $ T"E"püE"o$ ïS"z E"O"sQêðp“pu@¡pOX"@z¡ {\"^NpsS"p Z{b"O"zT"pzz_"sz_"zb"sü _"XY"@o¡ E"tNprê@w¡OY" _"zX"üêE"uOY"P"ê: $ W"{_"O"uS" W"_X"S"p Y"QlQoR"t“S"X"sT"Qu`S"zO"_Y" {\"{R"z{\"R"pS"X"o, ‘{\"{R"{\"êR"pS"uQv\"uE"’ òOY"X"Z: $ {S"QðpêS"p“pz@¡pZ:$ W"G"{O" _"u\"O"u, W"{_"O"{X"\"puT"Qu`S"z@¡ZpuO"rOY"P"ê: $ `Zpu&{T" W"\"OT"ø_"pQX"{`X"nv\" `ZO"r{O" `Z òOY"S\"P"pê{W"R"pS"puW"\"{O" òOY"sf"Zpuf"Zz {\"qZú"÷pQrS"pX"uO"pªðp_"pX"PY"ê_"zT"{f"W"ê\"OT"ø_"pQp_"p{QO"v\"u{O" W"p\": $ {S"QðpêS"p_\"W"p\"puÒY"pu:

_"z_"w{Í>: $$2$$

ö\Í› & `µß GßÓ ¯xS»zuÁ›ß ©Pß. Âèq §ªø¯z uõ[P `µÛß S»zvÀ Evzuõº. A¢u Âèq ìvv GßÓ Cµshõ® £o°ß ö\¯»õͺ. ÷uÁQ°ß ø©¢uß. ¤¸®©õÁõÀ £vàßS E»P[PÍõP¨ £øhUP¨ ö£ØÓ Eß v¸Áizy]ø¯ _ø© uõ[QPÍõÚ B°µ® uù»PÍõÀ uõ[QUPõUQÙº. éíìµ ^ºåõ¦¸å: GÚ CuùÚ ÷Áu® ÂÍUS®. ö£¸•¯Ø] öPõs÷h uõ[SQÙº. Eß v¸Ái ÁÈ£õmißö£¸ø©¯õ÷»÷¯ AÁ¸US CzvÓø© Qmi¯x. (ö\Í› GÚ £»£zµß GßÓ £»µõ©ß GÚ »ô«uµ›ß ÂÍUP® \›¯À».) AùÚzøu²® AȨ£uõÀ ¸zµß íµß. AÁº Âèq Põzu E»øP |ßS yÍõUQa \õ®£À ÷£õÀ EhÀ •Êx® §]UöPõÒQÙº. AxÄ® Eß A¸ÍõÀ uõß. (2)

ìpS"SQ{BpZrY"p

S"S"sV"øÏ"pQY"puX"pX"pZpRY" _\"@¡pY"ê_"wÍ>÷pQpv_"X"P"pêW"\"SO"rOY"s˜¡X"o$ O"e" O"vX"êQpZpR"S"uS" @¡pu\"p&{O"ðpY":

T"øpÊ"puY"QoŸpZp _"wÍo>Y"p{Q @s¡\"êSO"rOY"pðpŠ>Y"p` - O"S"rY"pz_"{X"{O" - `uðp˜u¡ `u_"\"ê\Y"p{T"{S", T"ZX"uÄ"qZ,

90

_"pvSQY"ê“`Zr

V"øÏ"pQrS"pzO"\" E"ZNp@¡X"“T"pQl@¡pBpøuW"tX"pvíSX"pQpü`uO"s@¡ - QNL>\"OT"øT"O"S"á¡T" - @¡p{Y"@¡S"X"_@¡pZ\Y"pG"uS" “sK>O"pz, O"S"rY":@¡NpO"Y"p “VR"p_O"\" E"ZNp@¡X"“Bp{“O"p: _"tbX"p ZG": @¡Npp: $ O"pS"o{ðpZ{_" R"wO\"p _\"@¡pY"|

@s¡\"ê[SO" V"øÏ"pQY" ò{O" $ O"e" {\"qZ{ú"V"øêÏ"p O"S"rY"pz_"zO"\" E"ZNpT"z@u¡à`W"\"z, O"\" E"ZNpT"pz_"sz{ðpZ{_" _"z{E"S\"S"o _"z{E"O"z@s¡\"êS"o, T"ø_"pQuS" “VR"_"pX"PY"ê:, ì{\"@¡“pS"o_"zT"tNppê\"Y"\"pS"o_"G"pO"rY"uWY": _"G"pO"rY"pS\"p “pu@¡pS"o {\"ZE"Y"{O" - _"wG"{O" $ _"w{Í>á¡T"u@¡pY"uêO"\" E"ZNpZG":@¡NpT"ø_"pQ_Y"v\"pY"zX"{`X"p òOY"P"ê: $ ìpÆ"Y"êX"{T", T"pz_"s:

_"tbX"pQ{T" _"tbX"O"X":, ìT"ø{X"O"BpqZXNpp V"øÏ"pNL>X"NL>“p@¡pZuNp T"qZNpX"O" ò{O" $ ìSY"‚" ï@¡{ðpZ_"p dr@w¡^NpðpZrZuNp O"S"rY"pS"{T" O"\" E"ZNpZG":@¡Nppu\"puM>s>X"ðp×Y" ò{O" _"`¾ðpr^"pê|{\"ðpu^"X"t{O"êX"sT"pQpY" _"`¾uNppqT"

qðpZpu{W": T"wqP"\Y"püp@¡pZuNp T"qZNpO"zðppvqZ\"ê`qO" Zb"qO" $ {ðpZ

@¡^J>uS"uOY"p` - @¡P"X"T"r{O" E" $ ðppvqZ: dr@w¡^Np: O"\"pZpR"S"p\"ðp_"zT"øpÊ" E"ZNpZG": T"ø_"pQX"{`X"nv\" T"w{P"\"rz {V"W"{O"êT"p“Y"{O" $ {\"qZú"uS"puOT"p{QO"zdr@¡w^NpuS" Zqb"O"zV"øÏ"pNLX"NL“z`Z: drX"`pQu\": T"ø_"pQO"Y"p T"øpÊ"z O"\" E"ZNp@¡X"“Bp{“O"zT"pz_"sz_"zb"sü, ““pJ>“puE"S"@¡p“pS"“G\"p“Y"p W"_X"_"p‚"tNprê@¡wOY" , W"_X"pu«m“S"{\"{R"z W"G"O"r{O", _"u\"O"u$ O"P"p E" V"øÏ"pQY"_O"\" E"ZNp_"p`pYY"p{O"ðpY"uS" _"wÍ>÷p{Q @¡s\"êSO"r{O" Y"s˜¡zO\"pX"pZpRY"uOY"p{Q $$

S" \"`{O", q@¡SO"sX"`O"p

"`¾uNppTY"S"pY"p_"uS"

BÚ¢uQŸ¯õ

¤¸®©õv¯º EßùÚ ÁÈ£mkz u® £oPÍõQ¯ £øh¨¦ •u¼¯ÁØÔÀ ÁÀ»Áµõ°Úº. AÁºPÒ ö£ØÓ ]Ó¨¦ GßÚ? G[S® £µÂ{ØQÓ \Uv÷¯! £µ÷©aÁ›! ¤¸®©õv¯º Eß v¸Ái¨ £õxøPPÎß Gv÷µ §ª°À Án[Q E¸shÚº. Ax ©Ö¤ÓÂø¯z ukUPÁÀ»x. ushÛmk Án[Q¯ AÁºPÐUSz v¸Ái°¼¸¢x |ʯ y_PÒ QøhzuÚ. AÁØøÓa ]µê¼mkz u® u® £oPùÍz öuõh[QÚº. ¤¸®©õ uõß ö£ØÓ y]ø¯ ]µê¼mk Auß A¸ÍõÀ £øh¨¦z vÓø© ö£ØÖ {øÓÄØÓ & SøÓ²Ùu E»øP¨ £øhzuõº. Cx £õuy]°ß vÓø©. y] ¤¸®©õsh©õ°ØÓÀ»Áõ? ÿ Q¸ènß J¸ uù»¯õÀ uõ[PöÁõstux GÚ AÔ¢x B°µ® uù»PÒ ö£ØÓ ]Ó¨¦¸Á® ö£ØÖ §ª •u¼¯uõP E¸ÁõÚøuz uõ[SQÙº, Põ¨£õØÖQÙº. B°µ® uù»PÒ öPõsk® G¨£i÷¯õ uõ[SQÙº. AxÄ® Eß v¸ÁiÁÈ£õmiß ö£¸ø©÷¯. ¤¸®©õ £øhzu Âèq Põ¨£õØÔ¯ ¤¸®©õshzøu, íµß GßÓ ö£¸¢÷uÁß, AuùÚz yÍõUQ, uß ö|ØÔU Ps ö|¸¨£õÀ _möh›zxa \õ®£ù»¨ §]UöPõÒQÙº. }µõh EhÀ ÷u´UP, |Ö©n¨ §a\õP¨ §\, Ax £¯ß£kQÓx. AxÄ® Eß v¸Ái & ÁÈ£õmk¨ ö£¸ø©÷¯.

ìP" _"pzT"øQp{Y"@¡pu&P"ê:- Y"Q_Y"p: T"ZX"uÄ"Y"pê: E"O\"pZÆ"ZNpp: $ Z˜¡ðps±¡pAY"pvE"ZNppv_\"pc"pE"@øu¡ {ŸQ“u\"O"uêO"u$ {X"dpuâQY"u&S"p`O"E"@øu¡ $ {S"\"pêNp: _"`¾Q“u$ O"e" Z˜¡á¡T"zO\"‚"ZNpBp{“O"zZG"puBpsNpzT"pz_"zs T"øpTY" àç: _"z`Z{O" $ {S"\"pêNpá¡T"zO"\" E"ZNpBp{“O"zT"øpTY" {S"W"êZpS"SQ_"z{\"QpT"ß"puY"puBpr W"\"O"r{O" $ O"e"pc"pE"@øu¡ V"øÏ"{\"^NptRY"uY"pv, âQY"E"@øu¡ à¡ç: _"`¾Q“@¡X"“u _"Qpqðp\": $ O"P"p E"pBpX"u- ‘‘W"tøX"RY"Bppv{\"{R"`Zr O"\"

_"pvSQY"ê“`Zr—2

91

Z˜¡ðps±¡pvT"pQpvZG"pu&X"“BpsNppvA"“s\"uQ\"uüpv$ _"w{Í>[_P"O"r {\"O"S"sO"puâQY"uO"wO"rY"X"z{C"øz W"G"S`Z{O"

{\"Ä"X"sQBpøX"sBpø: $ O"sY"|O"\"pzV" E"ZNpz {S"àT"p{R"V"puRY"z

_"w{Í>_"X"Y"V"pu{R"O"pªÍ>\"QpOX"_"zY"puBppuOT"p{QO"{@ø¡Y"p\"QoWY"pzT"ZX"pNpsWY"pzŸ÷Nps@¡ eY"Nps@¡p{Q@ø¡X"uNp X"`O"r T"w{P"\"r, X"`OY" ìpT"puX"`pS\"pY"s: íOT"üO" ò{O" T"w{P"\"rOY"p{Q W"tO"T"ú"@¡X"p@¡“YY" T"ZX"uÄ"ZrE"ZNpBp{“O"p{S" ZG"pz_Y"u\" _"`@¡pZr{Np T"øpTY" “VR"_"pX"PY"pê{\"qZú"pQY": _"wÍ>÷p{Q @s¡\"êSO"r{O" SY"pY"pS"s_"pZuNp \Y"pAY"pO"X"o$ T"ZX"uÄ"Y"pêìS"p{QO\"pO"o, O"EF>ZrZ_Y"p{T" {S"OY"O\"pO"o, _"wÍ>÷püsT"pQpS"W"tO"p: T"ZX"pNp\": O"\" E"ZNpBp{“O"O\"p{ß"OY"p: @¡pY"êW"tO"p Y"Qp O"Qp ì{S"OY"p ò{O" \"QS"o@¡{Æ"¨W"øpX" $$

O"_Y" X"t“T"ZX"`_Y"pP"ê: $ O"S"rY"pz_"{X"OY"uS"z@¡pX"@¡“pOX"pS"zT"pz_"zsG"BpO"oìG": BpsNpzpðpz_"{ú"S\"S"o @¡pX"@¡“v\" ìpOX"p ìS"SO"puY"P"p ï\"z{E"SO"Y"S"o_"BpsNpX"Y"zG"BpQlŸ`{O" [_P"ZX"o$ `Zpu&{T" _X"ZG"Bp©BR"p O"X"puBpsNpX"Y"z_"z`pZX"t{O"êX"uS"zW"_X"pzBpZpBpzW"G"O"uE", íSX"f" ò\"p_O"u$ O"\" _\"á¡T"zW"G"SO"puX"`uÄ"qZ O"\" E"ZNp_X"w{O"T"ø_"pQ“uðppuT"{E"O"W"pBY"T"sý"p: Y"s^X"EF>ZNp{\"{\"{Q^"p_"X"sO@¡J>p:, @¡T"J>T"Js>{E"f"z E" QBR\"p W"_X"puQoR"t“S"@w¡O"pzBpZpBpp: {\"G"S"uO\"pz{\"{\"{Q^"\"puuRY"pY"SO"r{O" W"p\": $ (2)

\õUu \®¤µuõ¯¨£i & £µ÷©aÁ›US |õßS \µn[PÒ. AÁØÔÀ Cµsk, µUu•® _U»•®. uß uß C¸uÍ•ÒÍ Bäbõ \Uµzv¾ÒÍÚ. ªaµ® Cu¯zvÀ A|õíu\UµzvÀ. {ºÁõn® éíìµuÍz uõ©øµ°À. {ºÁõn \µnzv¼¸¢x ö£¸SQÓ A•uzøu¨ ö£ØÖ ÷¯õQ ÷£µõÚ¢u©øhQÙß. Bäbõ\UµzvÀ AƸ \µn[PÎÀ ¤¸®©õÄ® ÂèqÄ®, Cu¯zvÀ ¸zµß, éíìµõµ P©»zvÀ éuõ]Áß. BP©® CuùÚ CÆÁõÖ ÂÍUSQÓx & ¦¸Á |kÂÀ A©º¢u ¤¸®©õÄ® ÂèqÄ® Eß µUu & _U» £õu[PÍõQ µáì & u©ì Sn[PÐÒÍÁºPÍõP ÷ÁuzuõÀ ÂÍUP¨ £kQßÓÚº. CÁºP÷Í £øh¨ø£²® Põ¨ø£²® ¦›QßÓÚº. Cu¯zvÀ Eß ‰ßÙÁx £u©õQ¯ íµß E»øP JkUSQÙß. |õßPõÁx \µn® A•uzvß ö\ÔÄhß ]Á£u©õQ¯x. AuùÚ G¨÷£õx® v¯õÛUQ÷Óß GÚ. £øhUQÓ PnzvÀ Av¸èh® GÚ D_Á›°ß é[PÀ£® ÷uõßÔ £µ©õqUPÎÀ Aø\Ä® xi¨¦® HØ£mk zƯqP®, zº¯qP® GÚ Áͺ¢x ÷£¸¸Á•ÒÍ §ª, á»®, AUÛ, Áõ², BPõ\® GÚ Â›¢x E»P©õP, ÷u塧 \µnzy_PÎß Eu¯õÀ vÓ®ö£Ó, ¤¸®©õv¯º •¨£oPùͨ ¦›QßÓÚº. £µ÷©_Á› Bv¯ØÓÁÒ. {zø¯, AÁÍx v¸Áizy]PЮ {z¯©õÚøÁ÷¯. y]¯õÚuõÀ A{z¯ö©Ú {ùÚ¨£x uÁÖ.

Põ©Pù»÷¯ \µnzy]. Ax÷Á E»P®. Ax÷Á Bz©õ. ¤¸®©õ •USnU P»øÁ¯õÀ éSn E»P©õUP, Âèq AøuUPõUQÙº. ©ß©uß £øhzu E»øP AÈzu íµß u÷©õ Sn® ªUP é®íõµ ‰ºzv¯õQ, Auß \õ®£ù»÷¯ §] Eß©zuàP E»õÄQÙß. Eß ÁiøÁ ÁÈ£kQÓ Ai¯õºPÒ, Eß \µn쩵nzuõÀ £õU¯•ÒÍÁµõQ, Eß v¸Áiø¯ Bµõ¯ ¸®¤. P£hªUP AÔøÁ G›zu \õ®£À §]z uÛø©°À EßùÚU Põnz v¯õÛUQßÓÚº GÚ¨ö£õ¸Ò. (2)

_"pSçpX"wO"z {ðp\"T"Qu_"O"O"z _X"Zp{X"’’ ò{O" $

92

_"pvSQY"ê“`Zr

O"pOT"Y"êQr{T"S"r

T"t\"puêQpâO"X"u\" `qZ`Z{\"R"rS"pzO\"QpZpR"S"_"pX"PY"|_Us¡J>z\Y"pE"Í>uO"S"rY"pz_"{X"{O" $ `uX"pO": {\"qZ{ú"V"øêÏ"p O"\" W"\"OY"p: E"ZNpT"z@u¡à¡`W"\"z, E"ZNpp\"u\" T"z@uà`u@¡X"“u, O"pWY"pzW"\": _"X"sOT"ß": O"zO"S"rY"pz_"zì{O"_"tbX"z T"pz_"zs, Z`: ï@¡pSO"u, _"{ú"S\"S"oX"S"puá¡M>z@s¡\"êS"o, ì{\"@¡“zT"Z_T"Zp_"z@¡”Np|Y"P"p W"\"{O" O"P"p, “pu@¡pS"o“pu×Y"SO" ò{O" “pu@¡p_O"pS"o_P"p\"ZG"zBpX"pOX"@¡E"O"sQêðpW"s\"S"p{S", {\"ZE"Y"{O" {\"{\"R"pS@¡Zpu{O" $ S" {` “pu@¡ZE"S"pY"pX"uO"_Y" X"O"u{\"êE"pZNpp {@z O"s_"sÊ"T"ø{O"V"s«SY"pY"uS" _\"\Y"pT"pZz@¡ZpuO"rOY"P"ê: $ O"P"p ðppvqZ: ðptZ_Y"pT"OY"zT"sX"pS"o ðppvqZV"ê“Qu\":, Y"Ÿp ówNpp{O" {`S"{_O" @¡^"ê{O" ò{O" ðppvqZ: _"T"êZpG": ðpu^" ò{O" Y"p\"O"o$ Y"Ÿp ðppvqZ{\"ê^Nps: $ ïS"zT"pz_"s@¡NpzE"O"sQêðpW"s\"S"pOX"@¡O"Y"p&\"[_P"O"z{ðpZ_"pz_"`¾uNp @¡P"X"{T" @¡P"z{E"O"o\"`{O" $ Y"P"pu˜z¡ E"O"s:

ðpOY"pz- ‘‘{ðpzðpsX"pZpOX"S"p {\"^Nps: _"Ê"“pu@¡pS"\"[_P"O"pS"o$ QR"øuðpu^"O"Y"p “pu@¡pS"oW"tZpQrS"tR\"ê_"z[_P"O"pS"o$’’ ò{O" $ `Z: ìSO"@¡p“uT"øT"ú"z`ZO"r{O" `Z:, ïS"zT"t\"puê˜z¡ T"pz_"sz_"zb"sWY" _"zX"Qê{Y"O\"p W"{_"O"pu«t“S"{\"{R"zW"G"{O" $ W"{_"O"uS" W"_X"S"p Y"QlQoR"t“S"z ìzBpZpBp@¡ZNpz O"_Y" {\"{R": ìS"sÎ>pS"z O"f"P"pu˜¡X"o$ ìY"X"pðpY": $ V"øÏ"{\"^NpsX"`uÄ"ZpNppzT"øT"ú"{\"^"Y"_"w{Í>[_P"{O"“Y"@¡O"wêO\"zW"\"OY"pÆ"ZNpZG": T"ZX"pNpsX"t“{X"OY"P"ê: $ (2)

uõz£º¯w¤Ü

훲® íµÝ® Âv²® ÁÈ£kQÓ •øÓ Cx. uõ÷¯! ¤¸®©õ Eß v¸Áizuõ©øµ°ß ªP ~m£©õÚ y]ø¯z uÛø©°À ÷ui EÒÍzvÀ HØÔ, ^º Sù»¯õu£i, uõÁµ®, á[P©® Ah[Q¯ £vàßS E»P[Pùͨ £øhUQÙº. E»P® CÁº vmhªmhuÀ». y[Qö¯Ê¢uÁß uØ÷£õUPõP AuuùÚ A¢u¢u ÷|µzvÀ ö\´Áx ÷£õßÓx Cx. `µÛß ÁÈÁ¢u £»µõ©Ý® (Bv÷\åÝ® AÀ»x ÂèqÄ®) £vàßS E»P[PÍõP ›¢u Eß \µn y]ø¯ B°µ® uù»PÍõÀ uõ[SQÙº. ]®_©õµàQU RÌ HÊ® ÷©À HÊ©õÚ E»P[PùÍz uõ[SQÙº GßÖ \xa \v°À TÔ¯£i. •iÄ ÷|µzvÀ E»øP JkUP Á¢u íµß, A¢u öPmi¯õÚ y]ø¯ Eøhzxz yÍõUQ Eh¼À §]UöPõÒQÙº. •®‰ºzvPЮ •¨£oPùÍa ö\´Áx Eß v¸Áiz y]¯õQ¯ AqÂß Â›Ä.

(2)

T"QpP"êE"[Sç@¡p

ìP" {e"T"sZ_"sSQY"pêÆ"ZNpT"ø_"pQ“uðp“VR"_"wÍ>÷p{Q@¡O"wêO\"zQðpêY"S"oX"pY"pðpÒY"p{QðpVQ\"pEY"pzW"\"pS"rz _O"pv{O" $ - O"S"rY"pz_"{X"{O" $ {\"qZ[ú"V"øêÏ"p “pu@¡p[S\"ZE"Y"{O" {\"ðpu^"uNp ZE"Y"{O" $ {\"ZE"S"{@ø¡Y"pz{\"{ðpS"{Í> - ì{\"@¡“{X"{O" - {\"BpO"p @¡“p O"O@¡X"ê@¡pvðp“zY"_Y" {\"ZE"S"@¡X"êNp: O"{Ÿ@¡“X"o$, S" {\"@¡“zì{\"@¡“X"o$ ìP"\"p {\"BpO"p: @¡“p: ìzðpp:, O"ç{`O"z {\"@¡“X"o$ S" {\"@¡“z ì{\"@¡“X"o$ _"pzBp{X"OY"P"ê: $ {@ø¡Y"p\Y"Y"{\"ðpu^"NppS"pz±¡”V"O\"zï@¡\"E"S"pSO"O\"zE" \"pEY"{X"{O" \"E"S"pO"o±¡”V"O\"X"o$ {\"qZzE"u“puê@¡_"G"êS"u@s¡O":

_"pX"PY"ê{X"OY"p@¡pzb"pY"pzW"\"pS"rE"ZNp@w¡T"p“uðpX"u\" `uO"sz\"QS"o, {\"qZ{ú"z{\"{ðpS"{Í> - _"{ú"S\"{ß"{O"${@z @s¡\"êS"o?

_"pvSQY"ê“`Zr—2

93

ìRY"p`pZuNp G"S"{S" O"\" E"ZNpT"z@u¡à`W"\"zT"pz_"szO"S"rY"pz_"z, ì{O"ðpY"uS" O"S"zs_"tbX"z_"z{E"S\"S"o, \"O"sê“r@s¡\"êS"o$ `uO"pu: ðpO"wT"øOY"Y":$ {\"qZú"u{\"êÄ"G"S"S" _"pX"PY"|O\"‚"ZNp T"ø_"pQ“uðppR"rS"{X"{O" O"pOT"Y"pêP"ê:$ òQpS"rzzdr{\"^NppuZ{T" G"BpOT"p“S"_"pX"PY"z|O\"OT"pQT"èT"ø_"pQ“uðppR"rS"X"u\"uOY"p` - \"`O"r{O" $ ðppvqZ: ðptZT"se": dr@w¡^Np: $ ï\"z O\"‚"ZNpT"z@u¡à`T"pz_"zs, _"`¾uNp {ðpZ_"p, _"`¾_"zAY"p@u¡S" {ðpZ_"p $ {ðpZ_"p{X"{O" T"pK>u_"zV"SR"u^"Îr $ _"zAY"p_"zAY"p\"O"puÆ"pR"pZpR"uY"W"p\": _"zV"SR": $ \"`{O" R"pZY"{O" $ @¡P"X"{T" í{瘡Y"p $ W"×OY"p _"`¾{ðpZ_O\"X"_Y" ‘_"`¾ðpr^"pêT"sà^"’ òOY"u\"X"p{Q^"sds{O"^"sT"ø{_"«X"o$ `Z_Y"p{T" G"BpO_"z`O"wêO\"zO\"OT"pQT"ø_"pQ“uðpG"X"u\"uOY"p` `Z ò{O" $ `Z: _"zb"sWY", @¡P"X"uS"zG"BpO_"z`ZuY"zò{O" _"zb"puW"zT"øpTY" T"sS"Zu\" O\"‚"ZNpT"pz_"zsW"G"{O" _"u\"O"u$ @¡P"z W"tO"z? W"{_"O"puQoR"t“S"{\"{R"z, W"{_"O"zW"_X", O"_Y"puQoR"t“S"z, î¡R\"êT"øb"uT":, O"_Y" {\"{R"z{\"R"pY"@z¡, Y"uS" T"pz_"sS"p G"BpO"oQBR"zO"¬_X" î¡R\"|í[Ob"Ê"{X"OY"P"|: $ `Z: _"zb"süvS"{X"{O" T"pK>u‘b"sQ _"zE"tNpêS"’ òOY"uO"_X"pO"o_"zb"süu{O" $ O"P"p E"pY"X"P"ê: $ `ZO"r{O" `Z: G"BpO_"z`pZ@¡pZ: dr@¡p“p{Bpøàç: $ ï\"z`qZ`Z{\"qZ{ú"_"u\Y"puY"_O"zO"\" E"ZNpT"pz_"zs _"zb"sü E"tNpê{Y"O\"p W"{_"O"puQoR"t“S"{\"{R"z _\"uQu`uW"_X"“uT"{\"{R"z G"pV"p“puT"{S"^"Ql˜¡T"ø@¡pZuNp W"G"{O" $ {\"{R"ðpVQpu&e" W"p\"T"øR"pS": $ S"S"sW"G"R"pO"pu: íW"Y"T"{QO\"pO"o@¡P"zT"Z_X"vT"QX"u\"puQpâO"{X"{O" E"uO"oX"v\"z- ‘_\"qZO"{I"O": @¡e"ê{W"T"øpY"u{@ø¡Y"pU¡“u’ ò{O" T"p{Np{S"\"E"S"uS", {S"{X"f"u_"{O", `Z@¡O"wê@¡T"pz_"sW"G"S"_Y" T"ø“Y"ŸpZp _"@¡“_"z_"pqZ{\"dX"NpU¡“@¡_Y" T"Z_X"vT"QpuQp`ZNp_Y"v\" _"zW"\"O\"pO"o$S" {` _\"pOX"pZpX"_Y" @¡p“p{Ð"àç_Y" {@¡{ú"O"oT"øY"puG"S"X"[_O" G"BpO_"z`pZu@w¡O"u“pu@¡pS"sBpø`pY" $ E"ZNpT"ø_"pQuS" `qZ`Z[\"qZú"rS"pz_"wÍ>÷p{Q_"pX"PY"|; _"v\" T"ZX"_"u\Y"uOY"s˜z¡ W"\"{O" $

£uõºzu \¢v›Põ &

v›¦µ éú¢u›°ß v¸Ái°ß A¸Ò ö£Ø÷Ó £øh¨¦ •u¼¯øÁ |øhö£ÖQßÓÚ. AuàÀ £ÁõÛø¯ ©õ¯õ \Uv¯õP C[S xvUQÙº & ¤¸®©õ E»øPa ^ºSù»¯õuÁõÖ ]Ó¨¦hß £øhUQÙº. AÂP»® & £øh¨¤ØPõÚ BØÓÀ, SøÓ HxªßÔ, {øÓÁøhQÓx. ¤¸®©õ Eß v¸ÁiPÎß Av éüô©©õÚ y]ø¯z vµmi E¸mi E»P©õP Aø©UQÙº. `µ¦zvµàÚ ÿ Q¸ènÝ® A¢u E»P©õPU Põm] u¸QÓ y]ø¯ B°µ® uù»PÍõÀ AÍÄUS«Ô¯ £Uv²hß & G¨£i÷¯õ uõ[SQÙº. B°µ® uù»²øh¯Áº GÚ ÷Áu÷© TÖ®. íµß E»øP JkUSÁx® Eß A¸ÍõÀuõß. CÆÄ»øP G¨£i JkUSÁöuÚU SÇ®¤¯Áº Eß v¸Áizy]ø¯ Án[Q Azy]¯õ÷»÷¯ E»øPa _möh›zx \õ®£ù» ÁõÛÀ Ã]¨£ÓUPa ö\´QÙº. •®‰ºzvPЮ ÁÈ£kQÓ \µnzy]ø¯ Eh¼À §] ©QÌQßÓÚº. Cuß •øÓ áõ£õ÷»õ£{åzv¾ÒÍx. uß {øÓÄ ö£ØÖ BÚ¢uzvÀ BÌ¢u Põ»õUÛ ¸zµÝUS E»øP JkUSÁvÀ _¯|»÷©xªÀù». E»Qß |ßø©U÷P A¨£o. v¸Ái ÁÈ£õmhõÀ Caö\¯ÀPÒ {øÓÄÖQßÓÚ. AÁ÷Í ö£›x® ÁÈ£hz

uUPÁÒ.(2)

94

_"pvSQY"ê“`Zr