You are on page 1of 151

Materiale i

semifabricate optice
Vol. I Sticla optic

Prefa
Subiectul acestei lucr ri Materiale i semifabricate optice nu constituie o
alegere ntmpl toare din partea autorilor acesteia. Fascina ia pentru lumin ,
materiale dar mai ales pentru interac iunile dintre cele dou , energetic i structural,
a constituit un mobil suficient de puternic care s faciliteze scrierea acestei lucr ri
n forma de fa .
Lucrarea este, nainte de toate, un rezultat al activit ii nemijlocite a autorilor, sub
diferite laturi, n domeniul opticii, micro-opticii i al nano-opticii. Sintetiznd un bogat
material documentar, la nivelul anului 2005, lucrarea se adreseaz , cu prec dere,
studen ilor, cercet torilor i speciali tilor din domeniul optometriei, mecanicii fine i
al mecatronicii, a c ror activitate este legat de cercetarea, proiectarea i
fabricarea celor mai diferite aparate, mecanisme i instala ii ce implic achizi ia,
transmisia, stocarea i procesarea optic a informa iilor.
Totodat , prin orientare i structur , lucrarea
este util speciali tilor i
cercet torilor din alte domenii ale tehnicii, ce sunt familiariza i cu no iunile
apar innd opticii, micro-opticii i al nano-opticii.
Lucrarea este elaborat n dou volume. n primul volum, de fa , structurat n
zece capitole, se prezint , ntr-o abordare unitar , sticla optic ntr-o mare
diversitate, cuprins ntre natura i propriet ile acesteia.
Suntem convin i c subiectul nu a fost i nu va fi epuizat, existnd premisele unor
abord ri i din alte puncte de vedere. Tendin ele moderne n ceea ce prive te
dezvoltarea de noi tehnologii de fabricare, compozi ii chimice, procedee de
mbun t ire a calit ii acestei grupe de materiale i nu n ultimul rnd propunerile
pentru noi configura ii structurale, a permis n acest cadru, o pendulare ntre vechi
i nou, uneori printr-o abordare sintetic i sistematizat , alteori printr-o dezvoltare
sistemic a conceptelor propuse.
Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Novac

Cuprins
Prefa

Introducere

Sticla de la mister la art

i tiin

11

1. Repere istorice

11

2. Natura sticlei optice

27

2.1.

Definirea i descrierea sticlei

27

2.2.

Materiale i semifabricate optice

28

2.3.

Clasificarea sticlelor optice

29

2.4.

Alte tipuri de sticle pentru componentele optice

33

3. Compozi ia chimic a sticlei

36

4. Propriet i termodinamice ale sticlei

40

4.1.

Tranzi ia sticlei

4.2.

Stabilitatea termic

40
i relaxarea structural

5. Propriet ile optice ale sticlei

42
42

5.1.

Transparen a

43

5.2.

Transmitan a

45

5.3.

Indicele de refrac ie liniar i neliniar

46

5.4.

Dispersia

48

5.5.

5.4.1. Ira ionalitatea dispersiei

49

5.4.2. Anomalii ale dispersiei dispersia neregulat

50

5.4.3. Teoriile dispersiei

52

Alte caracteristici optice omogenitatea, stria iile, birefringen a

6. Propriet ile mecanice ale sticlelor optice

54
58

6.1.

Modulele de elasticitate

58

6.2.

Duritatea i microduritatea

62

6.3.

Rezisten a teoretic . Ruperea fragil

62

6.4.

Clasificarea sticlelor optice n func ie de propriet ile mecanice

66

7. Propriet ile magneto-, electro-, elasto- i acusto-optice ale sticlelor

68

7.1.

Propriet ile electro-optice ale sticlelor

70

7.2.

Propriet ile elasto-optice ale sticlelor

71

7.3.

Propriet ile acusto-optice ale sticlelor

72

7.4.

Indicatorii acusto-optici

78

8. Propriet ile chimice ale sticlelor optice

80

9. Tipuri de sticle optice

84

9.1.

Sticla de SiO2 sintetic

85

9.2.

Sticlele optice de tip crown

86

9.3.

Sticla de borosilicat cu dilatare termic sc zut

87

9.4.

Safirul

88

9.5.

Zerodur

90

9.6.

Fluorura de calciu

91

9.7.

Sticla cu utilizare n UV

92

9.8.

Sticle fotocromice

97

10. Materiale optice pentru acoperiri de suprafa

102

10.1. Acoperiri antireflex

103

10.2. Tehnologia procesului de depunere a peliculelor sub iri

106

10.3. Pelicule de acoperire a suprafelor optice cu func ionare n IR

111

10.4. Pelicule de acoperire pentru lentilele ochelarilor

116

Glosar

119

Bibliografie

123

Anexe

125

Introducere
Orice configura ie de sistem optic prezint n structura acestuia diferite tipuri
componente fabricate sau/ i mbinate din/cu ajutorul unor tipuri diferite
materiale. Alegerea unui anumit tip de material depinde, n mare m sur ,
cerin ele de performan
impuse sistemului ct i de al i factori cum ar
dimensiunea, greutatea, solicitarea mecanic , mediul de utilizare, num rul total
sisteme necesare i nu n ultimul rnd de costurile aferente producerii acestuia.

de
de
de
fi:
de

Considerente de clasificare a materialelor optice n func ie de


aplica iile acestora
n general, materialele utilizate pentru componentele i sistemele optice includ
majoritatea categoriei de materiale existente, alegerea acestora depinznd de
cerin ele impuse pentru aplica ia c rora le sunt destinate. Una dintre posibilele
variante de clasificare a acestor materiale poate fi realizat din perspectiva tipului
de aplica ie c rora li se adreseaz . Astfel putem avea elemente/sisteme:
reflectante, refractante, componente structurale i adezive.
Componentele optice refractive
Componentele optice refractive sunt, n general, definite ca fiind acele elemente
optice care sunt transmisibile pentru fascicolele de lumin . Acestea includ n
categoria acestora lentilele, care prezint n general una sau ambele suprafe e ca
avnd form sferic sau asferic . O alt clas de elemente optice transmisive
include elementele optice de ecranare, care sunt utilizate n configura ia sistemelor
optice n vederea protec iei fa de ac iunea agresiv a factorilor de mediu cum
sunt: praful, umiditatea i mizeria. n mod obi nuit ecranele optice sunt sub forma
unor pl ci plan-paralele din sticl optic de calitate cu posibilitatea introducerii unei
pene de mici dimensiuni ntre dou suprafe e n vederea corec iei erorilor datorat
pl cii.
Pentru anumite tipuri de aplica ii, cum ar fi cele care necesit deschideri mari ale
cmpului de observa ie, ecranele optice se realizeaz ca avnd suprafe e curbate,
curbura acestora fiind accentuat . De i aceste elemente nu constituie o
component a elementelor optice care conduc la formarea imaginilor, acestea pot
exercita o influen deosebit asupra frontului de und i calit ii imaginii furnizate
de c tre sistemul optic n special n cazul n care prezint o anumit valoare a
grosimii i sunt localizate pe traiectoria fascicolelor de lumin , convergente sau
divergente, propagate prin sistem. n consecin , alegerea unui anumit tip de
material constituie esen a procesului de optimizare a perfoman ei sistemului optic.
7

O alt clas important a componentelor optice refractante o constituie filtrele a


c ror aplica ii se reg sesc n configura ia spectrofotometrelor, aparatelor cine-foto,
echipamentelor de analiz chimic , etc. Aceste tipuri de filtre poart denumirea de
filtre de absorb ie i sunt confec ionate, n special, din sticl sau materiale plastice.
De exemplu, pot fi confec ionate filtre de absorb ie din sticl acoperite cu pelicule
sub iri ntr-o configura ie multistrat, n vederea izol rii anumitor benzi de transmisie,
acestea fiind destinate cu predilec ie pentru uzul n cadrul instrumentelor de
monitorizare a mediului ce vizeaz detec ia prezen ei anumitor gaze sau compu i
chimici.
Alegerea unui anumit tip de material pentru fabricarea componentelor optice
refractante depinde de tipul aplica iei i lungimea de und de lucru (tipul sursei
optice). Din numeroasele categorii de sticle optice fabricate de diver i produc tori
doar n jur de 50 de tipuri sunt cel mai des utilizate n vederea fabric rii
componentelor optice refractante i aceasta deoarece majoritatea celorlalte tipuri
de sticl prezint propriet i termice i prelucrabilitate sc zute, costurile asociate
fiind relativ mari.
Cele mai utilizate tipuri de sticle con in n compozi ia lor chimic SiO2 la care se
adaug cantit i foarte mici de oxizi i fluoruri de bariu, bor, calciu, lantan, sodiu i
potasiu. Fabrican ii de sticle pun la dispozi ie i sticle u oare care au fost
confec ionate n vederea utiliz rii n configura ia ochelarilor, dispozitivelor de afi are
cu montare pe c ti, ct i pentru aplica ii n configura ia aeronavelor i rachetelor
caz n care considera ii cu privire la greutatea total constituie unul dintre
considerentele de proiectare. Majoritatea sticlelor u oare prezint o duritate mare i
o rezisten
superioar
la ac iunea acizilor
i bazelor comparativ cu
corespondentele acestora.
Proprietatea de transmisibilitate a diferitelor categorii de sticle optice variaz de-a
lungul spectrului, de la UV la IR. Sticlele crown prezint o bun transmisibilitate
pentru lungimi de und mici spre deosebire de sticlele flint care prezint o
transmisibilitate bun n apropierea regiunii IR.
Pentru aplica ii ce implic utilizarea lungimilor de und UV i IR au fost fabricate o
varietate mare de materiale cristaline sintetice, care includ halogenuri alcaline (KCl,
NaCl, LiF, MgF2, etc.), oxizi (cuar , silice, etc.), semiconductori (Si, GaAs, Ge,
diamant, etc.), calcogenide (CdTe, ZnS, ZnSe, etc.).
n utlima perioad s-au impus noi materiale plastice, avnd calitate optic
deosebit . Aceste materiale plastice au greutate mic , sunt rezistente la ocuri i
vibra ii mecanice i presupun costuri mici de fabricare. Dintre dezavantaje se pot
men iona: dificultatea de acoperire datorit temperaturii mici de nmoiere i
rezisten ei diminuate fa de zgriere, caracteristica de birefringen ca urmare a
8

tensiunilor ap rute n urma proceselor de topire. n general, materialele plastice


prezint valori mici ale indicilor de refrac ie i comparativ cu sticlele nu se reg sesc
n forme att de variate.
Componentele optice reflective
Cele mai cunoscute elemente optice reflective sunt oglinzile dar i prismele
reflectante, re elele de difrac ie i alte componente specializate. Oglinzile din sticl ,
de exemplu, sunt concepute ca avnd o suprafa reflectiv depus pe un substrat
suport, de form diferit . Dimensiunile acestora pot varia de la c iva mm la c iva
m i pot fi confec ionate din materiale ca sticla, ceramice, metalice, compozite sau
materiale plastice.
Sistemele optice reflective clasice, cum este telescopul astronomic, prezint de
obicei n configura ia acestora oglinzi din sticl avnd structura suport metalic . n
vederea diminu rii greut ii, pentru satisfacerea cerin elor impuse de aplica iile
spa iale sau din considerente termice, sticla poate fi din categoria celor u oare, sau
s fie nlocuit de materiale cum ar fi Al sau SiC. De exemplu, telescopul spa ial
Hubble are oglinda principal confec ionat din silice ULE (Corning Glass Works
Co.) u oar iar cea de-a doua oglind din ZERODUR (Schott GlassWerke,
Germania) structura fiind un material compozit grafit/epoxy. Pentru confec ionarea
sistemelor optice ultrau oare, dedicate n special aplica iilor spa iale, att pentru
oglinzi ct i pentru structur se utilizeaz materialele cum ar fi Be sau materialele
compozite cu matrice metalic .
n cazul aplica iilor pentru care exist posibilitatea apari iei unor solicit ri termice
mari (ex. componente ale surselor laser) se utilizeaz pentru materialele oglinzilor:
cuprul, molibdenul, siliciul sau carbura de siliciu. Oglinzile pentru aceste configura ii
sunt fabricate ca avnd canale pentru r cirea intern , distribu ia canalelor
prezentnd o complexitate care depinde de fluxul de c ldur incident la acestea.
Oglinzile cu r cire mai pot prezenta i tuburi interne pentru transferul de c ldur . n
cazul unor solicit ri termice mici se utilizeaz cel mai adesea materiale cu un
coeficient de dilatare mic, cum ar fi: ULE, ZERODUR sau INVAR-ul. La cealalt
extremitate a scalei temperaturilor, oglinzile criogenice sunt fabricate din cuar /silice
constituind o op iune att beriliul ct i carbura de siliciu datorit propriet ilor unice
ale acestora.
n cazul produc iei n mas a componentelor/configura iilor sistemelor optice,
costurile de produc ie constituie unul dintre factorii decizionali ceea ce a condus la
dezvoltarea tehnicilor i metodelor de reproducere. Astfel, n fabrica ia oglinzilor vor
fi preferate materiale ale substratului aluminiul i sticla n timp ce pentru suprafa a
reflectant se prefer materialele polimerice, sub form de straturi sub iri.
9

Componente structurale
Aceste tipuri de componente, cu excep ia celor refractante i reflectante care sunt
proiectate ca structuri, sunt acele componente care sus in i conecteaz
componentele optice. Exemplele tipice de astfel de componente le constituie:
bancurile optice, supor ii, monturile, etc. Aceste componente trebuie s prezinte o
anumit rigiditate, stabilitate dimensional (nu trebuie s prezinte acelea i toleran e
ca i componentele optice) i compatibilitate termic att dilatare ct i
conductivitate cu elementele optice.
La temperatura camerei, se prefer Al datorit costurilor mici (achizi ie i fabricare)
i prelucrabilit ii u oare. Beriliul i compozitul grafit/epoxy constituie materialele
utilizate n cazul sistemelor pentru care greutatea este un element critic, cum ar fi
sistemele spa iale sau iner iale. Materialele compozite cu matrice metalic (MMCuri) beneficiaz de propriet i intermediare i pot conduce la o eficien a costurilor
n cazul produc iei de mas a componentelor din astfel de materiale. n cazul
aplica iilor care vizeaz
controlul
i/sau stabilitatea dilat rii, cum sunt
bancurile/mesele optice sunt preferate materialele avnd coeficien i de dilatare de
valori mici INVAR-ul i materialele compozite grafit/epoxy.
Adezivi i lian i
Materialele adezive pot fi structurale sau optice. Adezivii structurali nu necesit
satisfacerea anumitor propriet i optice i sunt utiliza i strict pentru alipirea
mecanic a componentelor ntre ele (ex. lentila n suport). n cazul n care sunt
utiliza i n aplica ii optice, chiar i pentru lipirea simpl a structurilor, ace tia trebuie
s prezinte un coeficient de dilatare termic mic ct i tensiuni reziduale extrem de
sc zute datorit comprim rii n timpul polimeriz rii. Lian ii optici sunt p r i ale
drumului optic datorit faptului c se afl n calea fascicolelor de lumin cnd sunt
utiliza i pentru alipirea componentelor optice refractante, cum sunt dubletul alipit,
trebuind s posede omogenitate a indicelui de refrac ie i transmisibilitate mare.
O structur n care componentele optice i mecanice sunt aplipite prin intermediul
adezivilor, comparativ cu sistemele de prindere clasice, sunt mult mai u oare i de
obicei mult mai ieftin de fabricat. Suplimentar, toleran ele impuse de fabricare
(paralelismul, planeitatea, etc.) componentelor lipite sunt, n general, mult mai pu in
stricte comparativ cu componentele care trebuie conectate rigid. De asemenea,
leg turile prin lipire sunt mult mai flexibile ceea ce faciliteaz o mai bun distribu ie
a st rii de tensiune n urma unor solicit ri mari, atenuare ala vibra ii i oc i permit
o dilatare diferit ntre componentele care sunt fabricate din alte materiale. Toate
materialele adezive prezint o bun rezisten la forfecare dar nu i la trac iune.

10

Sticla
de la mister la art

i tiin

1. Repere istorice
nc din timpuri str vechi omul a acordat sticlei o aten ie aproape mistic , atribuind
acestui material transparent conota ii magice i supranaturale. Citirea viitorului ntro sfer de cristal, studiul prismelor n c utarea pietrei care fi transformat un metal n
aur a f cut ca sticla s devin sinonim cu frumuse ea. Din nefericire, aceast aur
mistic atribuit sticlei a disp rut n prezent, aceasta nemafiind considerat o
minune sau extraordinar . n prezent dispunem de configura ii diferite de oglinzi,
geamuri, ecrane de televizoare, becuri, sticle, etc. c rora nu li se acord o aten ie
deosebit dect n condi iile n care apar noi utiliz ri ale acestui material simplu.
Oare ne-am putea imagina societatea din zilele noastre f r existen a sticlei? Ce sar ntmpla dac timp de o or ar disp rea brusc toate obiectele din sticl ?
R spunsul la ntrebare va fi dat de fiecare dintre noi iar n urma concluziilor suntem
convin i c se va ajunge la a afirma c sticla constituie una dintre resursele vitale
ale societ ii din ce n ce mai tehnologizate n care tr im i va r mne nc mult
timp n aten ia tuturor, de la produc tori la utilizatori, din vechime pn n prezent.
Dac ar fi s catalog m perioadele istorice asociate originii sticlei n conformitate
cu apari ia i dezvoltarea metodelor utilizate n procesul de fabricare al sticlei, vom
putea eviden ia urm toarele intervale istorice:
Prima perioad : 1700 .C pn la 100 d.C corespunde metodei
primitive de fabricare a sticlei, din topituri.
Cea de-a doua perioad : 100 d.C pn la 400-500 d.C corespunde
descoperirii tehnicii de suflare a sticlei ceea ce conduce la transformarea
procesului de fabricare a sticlei ntr-un proces mult mai practic.

11

Cea de-a treia perioad : 4-500 d.C pn la aprox. 1200 d.C


corespunde unei expansiuni a cuno tin elor acumulate n cea de-a doua
perioad i coincide cu apari ia sticlei bizantine.
Cea de-a patra perioad : 1200 d.C pn aprox. 1900 d.C corespunde
influen ei n Europa i n ntreaga Asie a sticlei de Vene ia i coincide cu
fundamentarea proceselor de fabrica ie modern a sticlei.
Cea de-a cincea perioad : 1900 d.C pn n prezent corespunde
fabrica ie i utiliz rii pe scar larg a obiectelor din sticl .
Aceast clasificare satisface orice tip de abordare tiin ific din perspective
inginere ti a subiectului dar las loc de ntreb ri cu privire la perioada de dinainte
de 1 700 .C, care este asociat cu existen a n stare natural a sticlei.

Descoperirea sticlei
Sticla natural a existat nc de la nceputul timpurilor, aceasta formndu-se n
urma topirii anumitor pietre ca rezultat al unor fenomene ce implicau temperaturi
mari, cum ar fi: erup iile vulcanice, fulgerele sau impactele cu meteori ii, urmate de
o r cire i solidificare rapid . Se presupune faptul c omul preistoric a utilizat
aceast sticl natural ca unealt , materialul fiind catalogat sub denumirea de
obsidian (sticl natural , de origine vulcanic , cunoscut
i sub denumirile de
cristal de agat sau mahon de munte), respectiv tectite (sticle natural formate, de
origine extraterestr ).
5 000 .C

n conformitate cu istoricul roman Pilnius (23 79 d.C), care a


consemnat n lucrarea acestuia Naturalis Historica (77 d.C), omul a
produs sticla n mod accidental (sau cel pu in a devenit con tient
de existen a acesteia), n regiunea Siriei, n jurul anului 5 000 .C.
acesta relata faptul c navigatorii (comercian ii) fenicieni, n c utare
de pietre ca suport pentru vasele lor de g tit, pe plaja din
vecin tatea localit ii Belus din Asia Minor, au sfr it prin a utiliza
unele din blocurile de sare din nc rc tura transportat . Utilizarea
focului a f cut ca nisipul i sarea, n urma combin rii s se
transforme n topitur de sticl . Lucrarea lui Pilnius este
considerat n prezent ca fiind apocrif dar aceasta con ine o re et
precis pentru fabricarea sticlei: c ldur plus nisip i cenu
de
sare.
Apari ia unui me te ug

12

3 500 .C

Cele mai vechi obiecte confec ionate de c tre om, din sticl , n
special sub forma unor suporturi din sticl netransparent , sunt
considerate ca datnd din jurul anului 3 500 .C i au fost
descoperite n Egipt i Mesopotamia. n cel de-al treilea mileniu, n
Mesopotamia Central , au fost utilizate materialele principale ale
compozi iei sticlei n vederea decor rii vaselor i c nilor. Astfel, n
urma combin rii nisipului calciferos cu sare, n stare de topitur , au
fost realizate decora iile colorate de pe suprafe ele ceramice.
Comercian ii i navigatorii fenicieni au fost aceia care au f cut
cunoscut aceast nou art de-a lungul coastei mediteraniene.

Secolul
16 .C

Cele mai vechi fragmente de vase din sticl dateaz din secolul al
16-lea .C i au fost descoperite n Mesopotamia. Acestea au fost
realizate utiliznd una din primele metode de producere a sticlei
topirea miezului. Astfel, utiliznd lutul s-a modelat miezul avnd
forma vasului urmat a fi realizat, apoi acesta fixat pe o bar
metalic era introdus n sticla topit . Dup r cire, se ndep rta
miezul din lut ob inndu-se astfel un obiect de mici dimensiuni, din
sticl . Tot n aceast perioad au fost utilizate metodele de turnare
simpl a topiturii de sticl i presare. Aceste tehnici au fost eficiente
doar pentru ob inerea de farfurii ntinse i adnci f r ns a facilita
extinderea procedeelor la produc ia n mas . n China au fost
descoperite platouri din sticl despre care se afirm c ar apar ine
aceleia i perioade. Cu siguran , acest fapt se datoreaz
schimburilor tehnologice dintre China, Mesopotamia i Egipt.
Originile reale ale sticlei moderne sunt considerate ca fiind
Alexandria, n timpul dinastiei lui Ptolemeu. Fabrican ii de sticl din
Alexandria au dezvoltat o nou tehnic cunoscut ulterior sub
denumirea de sticl mozaic.

1 500 .C

Dup anul 1 500 .C au fost datate obiectele din sticl (vase)


fabricate de c tre me te ugarii egipteni care au dezvoltat o alt
metod de producere a acestora care presupunea scufundarea
unui miez de formare din nisip compactat ntr-o topitur din sticl
urmat de rotirea formei astfel nct sticla topit s adere la acesta.
Aflat nc n stare de nmuire forma acoperit cu sticl era rulat
pe o suprafa din piatr n vederea netezirii i decor rii acesteia.
Cele mai vechi eviden e din aceast perioad sunt cele trei vase
13

denumite dup faraonul Thoutmosis III (1504-1450 .C), care a


adus fabrican i de sticl din Asia n Egipt, ca prizoneri ai
campaniilor sale militare de succes.

Secolul
9 .C

Exist pu ine dovezi istorice cu privire la evolu ia tehnicilor i


procedeelor de fabricare a sticlei i obiectelor din sticl i aceasta
pn n secolului al 9-lea .C cnd, n Mesopotamia, a fost
revitalizat curentul fabric rii sticlei. n urm torii 500 de ani
producerea sticlei a fost centrat n Alexandria, de unde se
consider ca r spndindu-se nspre Italia.

650 .C

n jurul anului 650 .C se consider ca fiind perioada la care poate fi


datat apari ia primului manual de fabricare a sticlei. Astfel, n
t bli ele din colec ia regelui asirian Ashurbanipal (669-626 .C) se
reg seau instruc iuni cu privire la modul de fabricare a sticlei.

27 .C
14 d.C

nceputurile procesului de suflare a sticlei


O contribu ie major a constituit-o descoperirea tubului de suflare a
sticlei, de c tre me te ugarii sirieni din zona situat ntre Sidon i
Babilon, ntre anii 27 .C 14 d.C. Tubul pentru sulfarea sticlei era
confec ionat dintr-o tij metalic care avea ata at la unul dintre
capete un suport pentru buze. Sufl torul plasa (principiul pipetei) o
mas de sticl topit la cealalt extremitate dup care sufla prin
suport pn ce topitura lua o anumit form . Datorit suprafe ei
mari de contact cu aerul, topitura se r cea cu rapiditate, astfel c
micile obiecte necesitau ntre 2 la 3 minute de ob inere iar cele mai
mari n jur de 10 minute, ceea ce facilita producerea de cantit i n
mas . Suflarea sticlei a permis fabricarea de sticle fine, cu pere i
sub iri, ntr-o mare varietate de forme. Suplimentar, utilizarea unei
forme coraborate cu aceast tehnic a facilitat standardizarea i
duplicarea obiectelor.

Influen a Imperiului Roman


St pnirea roman a avut una dintre cele mai mari influen e n
ceea ce prive te r spndirea tehnologiei de fabricare a sticlei. Cu
fiecare nou cucerire de teritorii, rela ii de comer , sau de
14

administrare efectiv politic i economic a imperiului, romanii


au creat condi iile pentru r spndirea i dezvoltarea fabrica iei
sticlei de-a lungul Europei de Vest i zonei mediteraneene.
pentru r spndirea i dezvoltarea fabrica iei sticlei de-a lungul
Europei de Vest i zonei mediteraneene. Astfel, n timpul domniei
mp ratului Augustus au nceput s apar obiecte din sticl de-a
lungul ntregii Italii, n Fran a, Germania i Elve ia. Obiectele din
sticl a acelei perioade sunt cunoscute sub denumirea de sticl
roman i erau caracterizate ca avnd decora ii sub form gravat ,
filigram sau mosaic.
De asemenea, romanilor li se datoreaz nceputurile utiliz rii sticlei
n scopuri arhitecturale la ferestre sau u i, odat cu introducerea
oxidului de magneziu n compozi ia sticlei, ceea ce a condus la
ob inerea sticlei transparente (Alexandria, 100 d.C). n aceste
circumstan e, au nceput s apar tavanele confec ionate din sticl
pentru b ile din cele mai luxoase vile din Herculane i Pompei ct
i n cele mai importante cl diri din Roma.
Odat cu extinderea geografic a imperiului, me te ugarii sticlari
au nceput s renun e la migra ie, stabilindu-se n anumite regiuni
ceea ce a condus la accentuarea unor caracteristici distincte ale
obiectelor din sticl concepute n acele zone. Alexandria a
continuat s r mn cea mai important zon din est n ceea ce
prive te fabricarea sticlei, acesta producnd obiecte luxoase
destinate n special exportului. Renumitul vas Portland constituie
cel mai elocvent exemplu de m iestrie a me te ugarilor sticlari din
Alexandria. Odat cu declinul Imperiului Roman, secolul al 5-lea nu
a eviden iat nici un progres deosebit n ceea ce prive te tehnicile
de fabricare a sticlei, constatndu-se chiar o abrutizare a formelor
i detaliilor, n special n cazul obiectelor din sticl de pe teritoriul
Germaniei.
nceputurile erei medievale

Sec. 7
Sec. 8

S p turile arheologice efectuate n insula Torcello de lng


Vene ia (Italia) au scos la iveal obiecte apar innd sfr itului
secolului al 7-lea i nceputul secolului al 8-lea care con in eviden e
cu privire la tranzi ia nspre era medieval a producerii sticlei.
15

1 000

Astfel, nspre nceputul anului 1 000 a avut loc o modificare


important n privin a tehnicilor de fabricare a sticlei n Europa.
Datorit dificult ilor n ceea ce prive te importul materiilor prime,
sticla avnd n compozi ie oxidul de sodiu a fost gradat nlocuit de
sticla fabricat din cenu ob inut n urma arderii lemnului, ceea
ce a fost eviden iat n cazul obiectelor din sticl provenite din zona
de nord a Alpilor comparativ cu cele fabricate n zona
mediteranean (Italia) la care materia prim dominant era nc
cenu a de sare.

Secolul
11

Fabricarea pl cilor din sticl


Secolul al 11-lea a fost caracterizat prin dezvoltarea tehnicilor de
fabricare a pl cilor din sticl , introduse de c tre me te ugarii
germani i apoi dezvoltate de c tre cei vene ieni n secolul al 13lea. Astfel, n urma sufl rii unei sfere din topitur de sticl
i
balansare pe vertical s-a putut ob ine o form cilindric sub
ac iunea gravit ii, n lungime de pn la 3 metri i l imi de pn la
45 centrimetri. Materialul nc fierbinte, era t iat i ntins. Ferestrele
din sticl colorat au cunoscut o larg r spndire n Evul mediu,
decora iunile con innd scene istorice i blazoane/armuri/arme
reg sindu-se ntr-un num r mare de cl diri, hanuri i locuin e a
oamenilor prosperi din acele timpuri.
Vene ia sticla de Murano

1271

16

n Evul mediu, ora ul italian Vene ia i-a asumat rolul de centru de


fabricare a sticlei din zona vestic a lumii. Navigatorii i
comercian ii vene ieni, care st pneau zona mediteranean , au
contribuit la furnizarea cu materii prime i cuno tin e tehnice a
me te ugarilor sticlari de la omologii lor din Siria ct i cu influen a
artistic islamic . Importan a industriei sticlei n Vene ia se poate
eviden ia nu numai din prisma num rului de me te ugari prezen i
n aceast loca ie (au fost nregistra i mai mult de 8 000 la un
moment dat) ci i prin statutul acestui sector a sticlei, din 1271,
care con inea m suri concrete de protec ie cum ar fi: o interdic ie
asupra importurilor de sticl i o interdic ie a stabilirii n loca ie a
me te ugarilor str ini care doreau s lucreze n Vene ia.

1291

Insula Murano n varianta lui Jacopo de Barbari

Pn spre sfr itul secolului al 13-lea, majoritatea loca iilor de


producere a sticlei vene iene erau plasate n ora . Ca urmare a
incendiilor frecvente de la cuptoarele de topire a sticlei, autorit ile
ora ului au hot rt, n 1291, transmutarea me te ugarilor n insula
Murano. Aceast m sur a facilitat, de asemenea, i u urin a
supravegherii uneia dintre principalele bunuri, asigurndu-se
astfel de p strarea secretelor acestei meserii.

Secolul
14

Sec. 15
Sec. 16

n secolul al 14-lea, s-a dezvoltat o nou zon industrial de


fabricare a sticlei n Altare, lng Genova (Italia). Importan a
acestui fapt a constat n faptul c nu se aplicau regulile stricte
impuse la Vene ia cu privire la exportul cuno tin elor ce vizau
lucrul cu sticla. n aceste circumstan e, n timpul secolului al 16-lea,
me te ugarii din Altare au contribuit la r spndirea noilor stiluri i
tehnici specifice sticlei italiene nspre alte zone ale Europei, n
special n Fran a.

n cea de-a doua jum tate a secolului al 15-lea, me te ugarii


sticlari din Murano au nceput s utilizeze nisipul de cuar i cenu
fabricat din plante marine n vederea fabric rii unor cristale pure.
nspre sfr itul secolului al 16-lea, aproximativ 3 000 din cei 7 000
de locuitori ai insulei au fost implica i n diverse forme n industria
fabric rii sticlei.

17

Sticla de Murano a cunoscut de-a lungul secolelor momente de


glorie ct i de declin. Cu toate acestea, aceasta a fost ntotdeauna
caracterizat de obsesiva atitudine pentru calitatea acesteia. De
fapt, mndria a constat ntotdeauna n calitatea estetic ce a
contrastat adesea cu sticlele similare propuse sau ncerc rile
frustrante de imitare. n special, n epoca modern , mul i dintre
arti ti simt nevoia s - i materializeze ideile n acest cadru magic
facilitat de prelucrabilitatea sticlei n c utarea semnifica iilor muncii
lor artistice ce se reg sesc n profunzimile transparen ei acestui
material.
Influen a englez
Secolul
17

Isaac Newton (1643-1727) a fost acela care a descoperit cauza


defectelor datorate culorilor
i a fundamentat teoria
astigmatismului, fiindu-i s elimine imposibil efectele datorate
acestor culori. La acea dat , din punct de vedere al disponibilit ii
de categorii/tipuri de sticl , se poate afrima faptul c erau
disponibile doar sticlele din clasa crown. nspre sfr itul secolului al
17-lea, n Anglia, au fost descoperite i au nceput s fie fabricate
sticlele de tip flint. n anul 1729, Hau a fost primul care a utilizat, n
combina ie, sticla crown i flint pentru a produce lentile lipsite de
abera ie cromatic , adic obiectivele de telescoape cu propriet i
acromate. Ulterior, au devenit cunoscute configura iile de acromate
concepute i propuse de c tre opticianul londonez Dollond (17061765).
Apari ia cristalului cu plumb a fost atribuit fabricantului englez de
sticl George Ravenscroft (1618-1681) care i-a patentat noua
sticl n 1674. nfiin area, n 1660, a Societ ii Regale din Londra,
care avea ca obiective promovarea tiin ei, a jucat un rol important
n istoria sticlei. Unii membri ai Companiei Worshipful Company
of Glass Sellers din Londra, nregistrat n 1664, erau membrii ai
Societ ii Regale, i l-au delegat pe George Ravenscroft pentru a
g si un nlocuitor a cristalului vene ian fabricat n Murano, care
avea n compozi ie nisip pur de cuar i cenu . n urma nlocuirii,
n propor ie substan ial , a cenu ei cu oxid de plumb acesta a
reu it s produc o sticl str lucitoare, avnd un indice de refrac ie

18

mare, care se preta foarte bine opera iilor de inscrip ionare


ncrustrare.

Influen a francez
n anul 1688, n Fran a, a fost dezvoltat un nou proces destinat
fabric rii pl cilor din sticl avnd ca destina ie principal uzul
pentru confec ionarea oglinzilor a c ror calit i optice erau departe
de a satisface cerin ele pn la acea perioad . Procesul dezvoltat
a constat n turnarea topiturii de sticl ntr-un recipient special
urmat de o netezire a acesteia. n urma r cirii, placa din sticl era
lefuit pe o mas rotund de mari dimensiuni cu ajutorul unor
discuri rotative din fier forjat i nisipuri fine abrazive, urmat de o
polisare utiliznd discuri de psl . Rezultatul acestui proces de
turnare plac l-a constituit o sticl plat avnd calit i optice de
transmisie foarte bune. Acoperirea uneia dintre fa ete cu un metal
avnd propriet i reflective i punct de topire sc zut a facilitat
ob inerea unor oglinzi de calitate superioar .
Fran a a efectuat numero i pa i n ceea ce prive te promovarea
propriei sale industrii a sticlei i atragerea de exper i n sticl din
Vene ia. n ceea ce prive te cel din urm aspect, se poate
men iona dificult ile nregistrate n ceea ce prive te transferul de
cuno tin e i tehnic a vene ienilor n circumstan ele istorice ale
numeroase ac iuni de descurajare a unor astfel de transmuta ii (a
existat la un moment dat o lege prin care me te ugarii de sticl
vene ian erau condamna i la moarte n cazul n care f ceau
cunoscute secretele meseriei acestora sau se puneau n slujba
altora, din exterior). Legisla ia francez a impus numeroase
restric ii n ceea ce privea importurile de sticl dar a oferit
me te ugarilor vene ieni anumite favoruri, dintre care se pot
men iona: posibilitatea ob inerii cet eniei franceze dup 8 ani i
scutirea total de impozite n cazul mut rii.

Secolul
19

Revolu ia industrial de la me te ug la industrie


Stadiile de sfr it ale revolu iei industriale au fost caracterizate de
implementarea tehnologiilor mecanice destinate produc iei de mas
i cercet ri tiin ifice aprofundate n ceea ce prive te conexiunile

19

dintre compozi ia sticlei i propriet ile fizice ale acesteia. n jurul


anului 1800 s-a nregistrat un pas important n ceea ce prive te
dezvoltarea sticlelor optice, atunci cnd fabricantul de ceasuri
elve iene Guinand i Fraunhofer au reu it s confec ioneze cele
mai mari pl ci din sticl omogen n baza unui proces tehnologic
special. Topitura lui Fraunhofer, care a stat la baza sticlei finale,
con inea 7 tipuri de oxizi ai metalelor: SiO2, K2O, CaO, Al2O3, PbO
i Fe2O3.
ntre anii 1834 i 1871, britanicul Harcourt i cunoscutul fizician
Stokes au introdus 20 de elemente noi n vederea ob inerii de noi
propriet i optice: Li, Be, Mg, Sr, Ba, Zn, Cd, As, Sb, Tl, W, Mo, V,
Ti, B, F, etc. Aceast etap a reprezentat att fundamentarea din
punct de vedere chimic a sticlelor optice dar i apari ia unei noi
specializ ri chimia sticlei.
n ceea ce prive te sticlele fabricate de cei doi, acestea prezentau
numeroase stria ii ceea ce a f cut imposibil efectuarea unor
m sur tori precise ale propriet ilor optice ct i evaluarea
sistematic a rela iei dintre compozi ia chimic
i propriet ile
optice specifice. n detrimentul eforturilor depuse, care au vizat
utilizarea unor metode mbun t ite de topire i omogenizare a
compu ilor chimici, att cei doi cercet tori ct i predecesorii
acestora au e uat n ceea ce prive te ob inerea unei omogeniz ri
bune/superioare a topiturii care va forma sticla.
Otto Schott (1851-1935) i-a sus inut doctoratul la Universitatea
din Jena cu teza ntitulat Contribu ii la teoria i practica fabric rii
sticlei. Profesorul Ernst Abbe a fost acela care l-a determinat, n
1881, s se mute de la Witten-Ruhr la Jena unde s - i continue
fructuoasa colaborare att cu el, ct i cu Carl Zeiss, pe baze noi.
Abbe a recunoscut faptul c doar conceperea de noi sticle va
putea contribui la mbun t irea corec iei defectelor imaginilor
optice, cum ar fi: cromatismul (spectrul secundar), abera ia sferic ,
astigmatismul sau distorsia imaginilor.
Este adev rat faptul c odat cu descoperirea sticlelor de tip flint,
cu dispersie mare, a devenit posibil , n principiu, compensarea
abera iilor cromatice ale lentilelor confec ionate din sticl crown prin
combina ii cu lentile din prima categorie. Cu toate acestea, nu a
fost posibil ob inerea unor imagini corectate n totalitate fa de o
astfel de abera ie datorit apari iei acelui de-al doilea spectru.

20

Primul rezultat notabil al colabor rii Abbe-Schott a constat n


apari ia sticlelor de borosilicat. Introducerea acidului boric n
compozi ia clasic a sticlelor flint a permis o contrac ie a
componentei extinse, de la albastru la violet, n spectrul sticlei flint,
ceea ce aproximeaz dispersia relativ a sticlelor crown. Diferitele
tipuri de topituri utilizate n cadrul experimentelor de c tre Abbe, n
1881, l-au determinat pe acesta s
considere solu ionat
problematica acromatiz rii perfecte a obiectivelor de telescop.
Schott a a avut capacitatea de a transfera n practic , rapid i pe
scar larg , rezultatele experimentale ob inute n laborator ct i s
solu ioneze par ial problema omogenit ii, ceea ce au constituit
pa i importan i pentru acea perioad . Anul 1884 s-a impus ca fiind
anul apari iei primei sticle optice, att din punct de vedere a
compozi iei, propriet ilor dar i a tehnologiei de fabricare.
Dac nainte de 1880 s-a acreditat ideea c toate sticlele optice
prezint aceea i dispersie (afirma ia lui Newton) sau faptul c
dispersia variaz uniform cu refrac ia, cea din urm opinie a fost
informat de noile tipuri de sticle optice concepute de c tre Schott.
Aceste sticle noi prezentau valori ale dispersiei sau dispersiei
par iale care au permis corectarea aproape n totalitate a defectelor
de imagine cunoscute ca efecte ale abera iei cromatice.
Inventarea sticlelor de borosilicat trebuie considerat ca fiind cea
mai mare realizare a lui Schott dat fiind faptul c acestea nu numai
c au revolu ionat domeniul opticii dar au contribuit i la lansarea
industriei chimice i cea a bunurilor de consum.
O alt contribu ie important n evolu ia spre produc ia de mas a
sticlei a avut-o Friedrich Siemens care a inventat cuptorul cu
incint . Aceast inven ie a contribuit la nlocuirea rapid a vechiului
cuptor oal de turnare i a facilitat producerea unor cantit i
mari de topitur de sticl .

Sfr itul
Sec. al
19- lea

Automatizarea proceselor de fabrica ie


nspre sfr itul secolului al 19-lea, inginerul american Michael
Owens (1859-1923) a inventat o ma in automat de suflat sticle,
care a fost cunoscut europenilor doar nspre nceputurile secolului

21

20. Owens a fost sus inut financiar n dezvoltarea cercet rilor


acestuia de c tre E.D.L Libbey, proprietar a Libbey Glass Co. Din
Toledo, Ohio. nspre anul 1920, n Statele Unite ale Americii se
g seau r spndite n jur de 200 de ma ini cu func ionare automat
de tip Owens Libbey Suction Blow, n timp ce n Europa erau
familiare i utilizate ma inile de dimensiuni mai mici, ns eficiente,
de la companii ca: ONeill, Miller i Lynch.

1905
1914

Dezvoltarea tehnologiei moderne i mbun t irea compozi iei


sticlei
n ceea ce prive te produc ia sticlei plate, prima inven ie real a
ap rut n 1905 cnd belgianul Fourcault a reu it s ob in pl ci
continui din sticl , prin tragere pe vertical , avnd o anumit
grosime. Pn nspre anul 1914 s-a continuat utilizarea acestui
procedeu propus de c tre Fourcault.
nspre sfr itul primului r zboi mondial, un alt inginer belgian, Emil
Bicheroux, a dezvoltat un alt procedeu care presupunea turnarea
direct a topiturii de sticl printre doi tamburi. Ca i n cazul
metodei Fourcault, acest procedeu a facilitat ob inerea unei sticle
cu o grosime din ce n ce mai constant i a f cut ca procesele de
lefuire i polisare s devin mult mai economice i facile.
O contribu ie important n produc ia sticlei plate a avut-o procesul
de ranforsare a sticlei n baza metodei lamin rii (nserarea unui
strat dintr-un material celuloid ntre dou pl ci din sticl ) care a fost
inventat i dezvoltat de c tre omul de tiin francez Edouard
Benedictus, care i-a nregistrat inven ia sub denumirea de
Triplex, n 1910.

1917

n America, Colburn a dezvoltat o nou metod pentru ob inerea


foilor de sticl , prin tragere. Procedeul propus de c tre acesta a
fost ulterior mbun t it cu ajutorul financiar al firmei LibbeyOwens i a fost pentru prima dat utilizat n produc ia comercial
n 1917.

1928

Procedeul Pittsburg, dezvoltat de c tre americanul Pennvernon i


Pittsburg Plate Glass Co. a combinat i mbun t it principalele
caracteristici ale procedeelor Fourcault i Libbey-Owens, fiind
utilizat ncepnd cu anul 1928.

22

1936

Dezvoltarea procedeelor tehnologice a fost ntotdeauna completat


i sus inut de preocup rile i contribu iile n ceea ce prive te
mbun irea propriet ilor sticlelor prin propunerea de noi re ete ale
compozi iei acesteia. Astfel, n 1936, G. W. Morey a depus dosarul
pentru un brevet de inven ie (U.S Patent 2 206 081) avnd ca
beneficiar firma Eastman Kodak, att n Statele Unite ct i n alte
ri i care descria tipurile de sticle avnd compozi ie chimic
i
propriet i optice care nu au mai fost men ionate pn n acel
moment.
Spre deosebire de sticlele concepute de c tre Schott, acesta a
confec ionat sticle con innd borat pur, avnd un con inut relativ
sc zut (O 10 %) de B2O3 i pentru prima dat fiind introduse ca i
componente principale oxizii elementelor rare cum ar fi: La, Th, Zr,
Nb, Ta, W i Mo. Aceast abordare a facilitat dezvoltarea unui nou
domeniu, studiul sticlelor optice.
Producerea pe scar larg a acestor tipuri de sticle a fost ntrziat
datorit vscozit ii diminuate i tendin ei m rite de cristalizare, ct
i ac iunii corozive a topiturii asupra materialelor ceramice ale
instala iei de formare. Odat cu utilizarea platinei ca material
anticoroziv pentru incint , a configura iei cuptorului cu nc lzire
electric ct i a noilor tehnologii de turnare i formare a topiturilor
s-a putut efectua trecerea la produc ia pe scar larg a acestor
tipuri noi de sticle.
Majoritatea sticlelor optice noi fabricate n Germania, Fran a i
Japonia se bazeaz mai mult sau mai pu in pe compozi iile chimice
ale sticlelor propuse de c tre Morey.

Prezent i viitor
Scurta trecere n revist a celor mai importante repere istorice n apari ia i
dezvoltarea sticlei e posibil s fi omis i alte influen e, contribu ii sau aspecte cu
privire la acest subiect. Autorii nu i-au propus descrierea unei istorii detaliate n
acest sens i nu vor ncerca o concluzionare a acestei aborda ri.
Sticla, ca material de sine st t tor, va exista mereu de i n prezent multe dintre
noile aplica ii i procese de fabrica ie implic combinarea sticlei cu alte tipuri de
materiale. De exemplu, fibrele optice sunt fabricate avnd unul sau mai multe
materiale ale nveli ului acestora (cel mai adesea din materiale plastice). Odat cu
conceperea de noi i sofisticate arhitecturi ale dispozitivelor opto-electronice s-a
constatat necesitatea dezvolt rii de noi materiale care s prezinte propriet i
23

mbun t ite i care s satisfac necesit ile aplica iilor de tipul transmisiilor audio,
video i informa iilor. Sticlele i materialele ceramice, fie individual, fie n combina ie
cu alte materiale i vor g si numeroase forme de aplica ie n domenii precum
medicina i biologia. n prezent, sunt elaborate sticle de tip fotocrome, electrocrome i termocrome care sunt capabile a r spunde unor stimuli externi i care i
g sesc utilitatea n aplica ii din cele mai neobi nuite.
Sticla optic a devenit pre uit n arhitectura modern , sistemele de iluminare,
configura ia instrumentelor de cercetare tiin ific , instrumentelor optice, ustensilele
de uz casnic, etc. Adev rata istorie a sticlei const n povestea unui material avnd
costuri rezonabile, care a facilitat dezvoltarea tuturor acestor tipuri de aplica ii.
Bilioane de oameni beneficiaz n prezent de facilit ile tehnologice care au permis
transformarea sticlei ntr-un miracol la ndemna fiec ruia. n ceea ce prive te
viitorul acesteia l s m un spa iu liber ...
Tabelul 1 Personalit i %i repere n evolu ia istoric a opticii
Euclid (aprox. 300 .e.n)

Katoptrika

(prima

referin

tiin ific ),

considera ii generale cu privire la optic


Ibn al Haitham (963-1039)
R. Bacon (1214-1294)

descoperirea camerei obscure

S. degli Armani

1299

descoperirea ochelarilor

Z. Janssen

1600

primul microscop

H. Lippershey (1587-1619)

1608

construirea primului telescop

G. Galilei (1564-1642)

1609

telescopul

J. Kepler (1571-1630)

1611

telescopul

W. Snell (1591-1626)

1621

formularea legii refrac iei

R. Descartes (1596-1650)

1637

La dioptrique, teoria curcubeului, legea


refrac iei

P. de Fermat (1609-1665)

1657

ob inerea legii refrac iei, principiul drumului


minim al razei de lumin

F. Grimaldi (1618-1663)

1665

Physicomathesis de lumiere, coloribus et


iride, descoperirea difrac iei

E. Bartholius (1625-1698)

24

1670

descoperirea refrac iei duble

C. Huyghens (1629-1695)

1678/90

Traite de la lumiere, explicarea refrac iei


duble,

descoperirea

fenomenului

de

polarizare
R. Hooke (1635-1703)

1665

Micrographia,

teoria

undelor,

culorile

peliculelor sub iri


I. Newton (1643-1727)

1668

construc ia telescopului cu oglind

1672

New theory about light and colours

1675/76
1704

prelegeri cu privire la inelele lui Newton


Opticks a doua edi ie (lat.), telescopul
cu

oglind ,

teoria

componentelor

culorilor,

luminii

albe,

teoria
culorile

curcubeului, inelele lui Newton, polarizarea,


difrac ia, teoria corpuscular
O. Romer (1644-1710)

1676

J. Bradley (1692-1762)

1725/28

m surarea vitezei luminii


explicarea abera iilor fascicolelor de lumin
de la stele fixe

C. M. Hall (1704-1770)

1733

contruc ia lentilelor acromate

J. Dolland (1706-1761)

1757

contruc ia lentilelor acromate

F. W. Herschel (1738-1822)

1800

descoperirea radia iei infraro ii

J. W. Ritter (1776-1810)

1801

descoperirea radia iei ultraviolete

W. H. Wollaston (1766-1828)

1801

descoperirea radia iei ultraviolete

E. L. Malus (1775-1812)

1809

polarizarea prin reflexie

D. Brewster (1781-1858)

1815

unghiul lui Brewster

T. Young (1773-1829)

1801

dezvoltarea interferometriei

1817

interpretarea luminii ca und transversal

C. F. Gauss (1777-1855)
J. Fraunhofer (1787-1826)

optica geometric
1814/15

liniile Fraunhofer

1821/23

dezvoltarea fundamentelor teoretice ale


difrac iei

J. A. Fresnel (1788-1827)

1818

contruc ia zonelor Fresnel

1819

ecua iile lui Fresnel

25

1821/22

dezvoltarea teoriei difrac iei,

polariz rii,

fenomenelor de culoare, interferen ei


W. R. Hamilton (1805-1865)
G. R. Kirchhoff (1824-1889)

optica geometric , refrac ia conic


1859

analiza spectral

(mpreun

cu R. W.

Bunsen)
1883

teoria difrac iei

R. W. Bunsen (1811-1899)

1859

analiza spectral

H. Fizeau (1819-1896)

1849

m sur ri terestre ale vitezei luminii

J. B. L. Foucault (1819-1896)

1850

m surarea vitezei luminii n diferite medii

H. von Helmholtz (1821-1894)

teoria abera iilor instrumentelor optice

E. Abbe (1840-1905)

teoria rezolu iei sistemelor optice

J. C. Maxwell (1831-1879)

1862

ecua iile lui Maxwell, fundamentele teoriei


electromagnetice ale luminii

L. G. Gouy (1854-1926)

modificarea de faz la caustice

A. Sommerfeld (1868-1951)

solu iile exacte ale problemelor de difrac ie

H. Hertz (1857-1894)

1888

detec ia undelor electromagnetice

W. C. Rontgen (1845-1923)

1895

razele X

H. A. Lorentz (1853-1928)

teoria electronic a propriet ilor optice ale


materiei

26

M. Plank (1858-1947)

1900

cuantele de lumin

A. Einstein (1879-1955)

1905

teoria efectului fotonic, relativitatea special

A. A. Michelson (1852-1931)

1880

interferometrul Michelson

D. Gabor (1900-1979)

1948

holografia

T. H. Maiman (1927- )

1960

laserul

C. H. Townes (1915- )

1964

premiul Nobel pentru dezvoltarea laserilor

2. Natura sticlei optice


2.1 Definirea i descrierea sticlei
Sticla nu poate fi descris cu u urin . Structura solid a acesteia nu se pliaz ca
apar innd categoriilor lichid, solid sau gazos. De fapt, sticla tinde mai mult nspre o
natur lichid dect solid a a cum pare ea s fie. Natura complex a acesteia l-a
intrigat pe om nc din cele mai vechi timpuri.
Societatea American pentru Testare %i Materiale (en. ASTM American Society
for Testing and Materials) define te sticla ca fiind un produs inorganic al fuziunii,
care a fost r cit, f r a cristaliza, nspre starea de rigid. Astfel, sticla poate fi
considerat ca fiind un material neobi nuit care prezint o structur atomic
specific lichidelor care a fost nghe at ntr-o anumit manier astfel nct s
devin o substan solid i permanent .
Sticla poate avea o natur transparent , translucid sau opac . Aceasta este
neporoas , neabsorbant i nereactant la ac iunea elementelor chimice obi nuite
ct i a multor lichide i substan e chimice cu ac iune distructiv . Aceasta prezint ,
de asemenea, o rezisten de excep ie fa de abraziune i zgrierea suprafe ei,
fiind unul dintre materialele cele mai bune izolatoare electric de i poate fi modificat
pentru a facilita conduc ia electricit ii. Sticla prezint o conductivitate diminuat a
c ldurii comparativ cu marea majoritate a metalelor, unele tipuri avnd coeficien i
de dilatare de valori foarte mici, nule sau chiar negative.
Datorit faptului c aceasta con ine propor ii mari de SiO2 (silica) i c aceasta se
ob ine n urma ac iunii c ldurii asupra acestui compus, sticla este catalogat , n
general, ca fiind un material ceramic. Cu toate acestea, sticla constituie ea ns i o
clas separat de materiale. Marea majoritate a materialelor ceramice sunt formate
la rece i apoi nc lzite pentru a ob ine materialul final spre deosebire de sticl ,
care este format la temperaturi extrem de nalte i apoi supus unui proces de
r cire. Datorit faptului c n urma aplic rii, ntr-o anumit m sur , a c ldurii, astfel
nct aceasta s devin semi-plastic , plastic sau chiar s se topeasc , sticla este
catalogat ca fiind un material termoplastic, care se nmoaie n urma nc lzirii i se
nt re te n urma r cirii.
Cuvintele solid necristalin i tranzi ia n stare de sticl sugereaz faptul c o
sticl nu poate fi clasificat nici n categoria materialelor cristaline, cum ar fi cuar ul,
safirul, etc., nici n categoria lichidelor. Configura ia atomic a unei sticle difer de
cea a materialelor cristaline fiindu-i specific o neregularitate extins , a a cum s-a
reprezentat n figura 1 (a) i care se aseam n mult cu dispunerea atomilor unui
lichid. n structura sticlei nu exist o re ea cristalin i nici noduri ale re elei i prin
urmare, n locul unor vrfuri de difrac ie n re eaua de difrac ie ob inut cu raze X se
va vizualiza o aureol .
27

n figura 1(b) s-a reprezentat configura ia atomic corespunz toare substan elor
care formeaz solidele necristaline, cum ar fi sticlele cu oxizi, cu halogenuri sau
calcogenide. Re eaua aleatorie 3D a leg turilor puternice se ob ine cu ajutorul unui
constituent care poart denumirea de formator de re ea. Unele componente din
structura sticlei sunt cunoscute sub denumirea de modificatori de re ea, ace tia
putnd participa la ob inerea sticlei, ac ionnd n vederea modific rii propriet ilor
acesteia. Aceste componente nu formeaz re ele dar ocup loca ii stabile
termodinamic sau ac ioneaz ca nlocuitori pentru o anumit parte din formatorii de
re ea.

(a)
(b)
Fig.1. Reprezentarea schematizat 2D a distribu iei
atomice ntr-un: (a) cristal, (b) sticl optic

2.2 Materiale i semifabricate optice


n principiu, sticlele pot fi ob inute n urma combin rii a mai multor compu i chimici
n condi iile n care vor con ine o cantitate suficient de compus din categoria
formatorilor de re ea. Absen a unei regularit i n structura atomic , adic structura
aleatorie, este esen ial n vederea n elegerii caracteristicilor fizice i chimice
specifice acelor sticle care prezint propriet i speciale i care vor fi men ionate n
aceast carte.
Propriet ile macroscopice ale unei sticle, cum ar fi transmisibilitatea optic
i
absorb ia, refrac ia luminii, dilatarea termic , etc., sunt acelea i n toate direc iile n
condi iile absen ei tensiunilor i deforma iilor n sticl . Prin urmare, sticla este un
material izotrop spre deosebire de materialele cristaline care sunt, n general,
anizotrope.
Teoretic, datorit naturii conexiunilor sale atomice, sticla ar trebui s fie de 5 ori mai
tare dect o elul, n realitate aceasta fiind casant . Unul dintre principalele motive
pentru aceast rezisten mic l constituie tensiunile de suprafa
i cele interne.
n cazul n care sticla este r cit cu rapiditate, tensiunile mari sunt nghe ate n
28

interiorul acesteia i poate conduce la sf rmarea ei. Aceast sf rmare poate


avea loc spontan sau n urma apari iei unei mici zgrieturi la suprafa a buc ii de
sticl .
Modul de varia ie a tensiunilor sunt
ilustrate n figura 2, reprezentare din
secolul al 17-lea cunoscut sub denumirea
de pic tura prin ului Rupert. Aceast figur
se dore te a fi reprezentarea unui obiect
din sticl ob inut n urma picur rii unei mici
Fig.2. Pic tura prin ului Rupert
cantit i de topitur de sticl , fierbinte, ntrun recipient cu ap rece i l sat s se
r ceasc . Acest fapt conduce la apari ia unei st ri accentuate de tensiune dintre
stratul exterior, r cit de ap
i regiunea intern , nc cald . Datorit st rii de
tensiune accentuate, extremitatea sub forma unui bulb poate suporta o lovitur cu
ciocanul, ns n cazul n care se zgrie sau sparge suprafa a sticlei din zona
sub iat , fragil , sticla elibereaz tensiunile interne cu o asemenea for nct
ntreaga pies se sf rm sub form de pulbere fin .
Aceast demonstra ie interesant cu privire la tensiunile din sticl a fost efectuat
n Anglia, n anul 1640, de c tre prin ul Rupert de Bavaria (1619-1682), nepotul
regelui James I al Angliei. Acesta a f cut cunoscute aceste manifest ri regelui,
fiind apoi utilizate pentru a face o serie de glume proaste curtenilor sau altor invita i
la curte datorit acestei propriet i de transformare n particule mici n urma ruperii
extremit ii sub iri.
Pentru evitarea apari iei acestor tensiuni interne buc ile de sticl trebuiau supuse
unui proces de c lire. Aceasta presupunea nc lzirea obiectelor din sticl pn ce
se ob inea o relaxare a tensiunilor interne, cu condi ia controlului temperaturii astfel
nct sticla s nu cedeze. La acea valoare a temperaturii n care ap rea relaxarea,
ntreg obiectul se g sea la aceea i temperatur uniform , nenregistrndu-se nici o
diferen de temperatur intern . Sticla se men inea un anumit interval de timp la
acea temperatur dup care ncepea procesul ncet de r cire pn la temperatura
camerei.
2.3 Clasificarea sticlelor optice
Literatura de specialitate eviden iaz existen a a mai mult de 200 de tipuri de sticle
optice pe care produc torii le pot pune la dispozi ie imediat sau la cerea
speciali tilor i utilizatorilor. nc de la nceputul clasific rii acestora s-au diferen iat
dou grupe principale: sticlele crown i sticlele flint. De i denumirile nu mai au nici
o leg tur cu situa ia actual , ele fiind prelu ri din practica produc torilor englezi de
sticle, acestea au fost totu i p strate. n vederea diferen ierii acestora s-au utilizat
29

simbolurile K, respectiv F iar n cadrul fiec reia dintre grupele majore s-au
eviden iat 5 categorii: sticle foarte u%oare, u%oare, normale, grele i foarte grele.
Simbolurile acestor categorii difer de la produc tor la produc tor, ele reprezentnd
ns ini ialele atribuite de ace tia nso ite de simbolul grupei. n tabelul 1 s-au
indicat principalele tipuri de sticle, denumirea i principalii constituen i chimici ai
acestora, ca n Anexa 1 s fie furnizate codurile sticlelor optice echivalente, coduri
specifice diferi ilor produc tori majoritari de sticl (ex. Hoya, Corning, Schott, etc.).
n tabelul 2 au fost furnizate exemple de semifabricate i produse din sticl ,
caracteristicile specifice i metodele de fabricare ale acestora.
Tabelul 1 [25] Coduri, tipul %i compozi ia chimic principal ale unor sticle optice
Codul
FA
FP(FK)
FZ
FK(FC)
BK(BSC)
PK(PC)
PSK(DPC, PCD)
K(C)
ZK(ZC, ZnC)

Compozi ia chimic
AlF3-RF-MF2-(Y,La)F3
P2O5-A1F3-RF-MF2

Fluorozirconat

ZrF4-RF-MF2-(Al,La)F3

Fluorocrown

SiO2-B2O3-R2O-BaO

Crown fosfat

P2O5-B2O3-R2O-BaO

Crown fosfat dens


Crown

P2O5-(B,A1)2O3-R2O-MO
SiO2-R2O-(Ca,Ba)O

Crown zinc

SiO2(B2O3)-ZnO

Crown barium

SK(DBC, BCD)

Crown

LaK(LaC, LaCL)

SiO2-B2O3-K2O-KF

Crown borosilicat

BaK(BaC, LBC)
SSK(EDBC, BCDD)

barium

Crown Ba dens

SiO2(B2O3)-BaO-R2O
SiO2-B2O3-BaO
SiO2-B2O3-BaO

Crown lantan

B2O3(SiO2)-La2O3-ZnO-MO

LaSK

Crown lantan dens

B2O3(SiO2)-La2O3-ZnO-MO

LgSK

Crown

TiK

Crown titan

TiF

Flint titan

TiSF(FF)
KzF(CHD, SbF)
KzFS(ADF)
KF(CF, CHD)
LLF(BLF, FEL)
LF(FL)
F(DF, FD)
SF(EDF, FDS)
SFS
BaLF(LBC, BCL)
BaF(BF, FB)
BaSF(DBF, FBD)

30

Tipul sticlei
Fluoroaluminat
Fluorofosfat

special

B2O3-A12O3-MF2
} SiO2(B2O3)-TiO2-Al2O3-KF

Flint titan dens


Flint scurt

SiO2-B2O3-R2O-Sb2O3

Flint scurt dens

B203(Al2O3)-PbO-M0

Crown flint
Flint extra u or
Flint u or

} SiO2-R2O-PbO-MO

Flint
Flint dens
Flint dens special

} SiO2-R2O-MO-TiO2

Flint bariu u or
Flint bariu
Flint bariu dens

} SiO2-B2O3-BaO-PbO-R2O

TaK
TaF

Crown tantal
Flint tantal

B2O3-La2O3-(Gd,Y)2O3-(Ta,Nb)2O5

TaSF

Flint tantal dens

B2O3-La2O3-(Gd,Y)2O3-(Ta,Nb)2O5

NbF

Flint neobiu

NbSF

B2O3-La2O3-ZnO-Nb2O5

Flint neobiu dens

B2O3(SiO2)-La2O3-ZnO-(Ti,Zr)O2

Tabelul 2 Semifabricate din sticl optic caracteristici, metode de producere


Produsul
Containere din sticl

Caracteristici specifice

Metoda de fabricare

costuri relativ mici n cazul produc iei n Suflare automat


mas

la

viteze mari

rezisten

la ocuri mecanice

capacitate mare de mbuteliere (> 1000


sticle/minut)
pot fi reutilizate i reciclate
pot fi sterilizate la temperature mari
imune la ac iunea substan elor toxice
Panouri din sticl

relative ieftine

Turnare %i rulare

pot fi supuse unui process de nt rire


rezisten

la

ac iunea

factorilor

climaterici
pot fi supuse unor opera ii de acoperire
Recipien i din sticl
pentru uz casnic

aspect pl cut
capacitate

Suflare
de

rezisten

la

ndelungat
nu influen eaz con inutul acestora
Ecrane de protec ie la
radia ii

densitate

mare

pentru

absorb ia radia iei

manual ,

uz presare sau produc ie


n
mas
complet
automatizat

facilita Extrudare sau turnare.


Pot

fi

polisate

%i

rectificate

pentru

ob inerea

unei

anumite precizii optice


Tuburi pentru
termometre

stabilitate termic ntr-un interval mare Tragere automat sau


de

temperaturi

cu

p strarea manual

transparen ei
Recipiente pentru uz
de laborator

durabilitate chimic mare

Suflare automat

sau

dilatare termic mic

manual , sinterizare

31

Ecrane de vizitare
cuptoare i mese din
sticl

rezisten

la oc termic

Presare sau suflare


automat

atractivitate
u urin

n ntre inere

posibilitate

de

utilizare

cazul

cuptoarelor cu microunde
Sticla optic

gam

larg

de valori ale indicilor de Extrudare %i presare

refrac ie

urmate de polisare %i

gama larg a coeficien ilor de dispersie

rectificare

omogenitate perfect
complet transparent
Componente electrice
(ex. tuburi catodice,
rezistori, componente
de calculator, etc.)

propriet i dielectrice bune

Suflare. Tragere sub

pierderi electrice mici ntr-un interval form


pl ci.
extins de temperature
n func ionare, suport

de

tuburi

%i

Sinterizare

%i

valori mari ale presare.

temperaturilor

Sticlele care au n compozi ia acestora preponderent silice i oxizi de bariu sunt n


general dure i stabile chimic, avnd indici de refrac ie mai mici i sunt
caracterizate printr-o dispersie mare. Sticlele crown (K) care au n compozi ia
acestora BaO i PbO n propor ie de 3 % vor avea indicii de refrac ie cuprin i ntre
1.5 la 1.55 i dispersia ntre 50 la 70.
Sticlele flint (F) sunt caracterizate printr-un con inut mult mai bogat de oxizi de
plumb. Acestea sunt n general sticle moi, instabile i au o nuan g lbuie. Indicii de
refrac ie a acestor tipuri de sticle sunt mult mai mari dar prezint dispesie mic . De
exemplu, sticlele flint u oare (FL) con in ntre 15 i 40 % PbO, indicele de refrac ie
fiind cuprins ntre 1.54 la 1.58 i dispersia ntre 40 la 47.5. sticlele flint normale (F)
con in ntre 40 i 50 % PbO, cu indicele de refrac ie cuprins ntre 1.58 la 1.65 i
dispersia 40 i 35. Sticlele flint grele (SF) care con in mai mult de 50 % PbO au
indicele de refrac ie mai mare de 1.65 i dispersia mai mic de 34.
Se impune observa ia c sticlele din aceaa i categorie provenind de la diver i
produc tori nu sunt echivalente din punct de vedere al caracteristicilor lor optice,
de i se poate stabili o concordan ntre acestea.
ntre aceste dou grupe principale, K i F, mai exist o serie de sticle intermediare,
denumite crown-flint i simbolizate KF, care con in ntre 3 i 15 % PbO i prezint
indici de refrac ie cuprin i ntre 1.5 1.55 i dispersii ntre 47 58. din aceast
categorie fac parte sticlele cu bariu i sticlele cu bor , (BaK i BaF; respectiv BK i
BF)
32

n vederea prezent rii sortimentului de fabrica ie i pentru a facilita alegerea cu


u urin a sticlelor din catalog, dup caracteristicile optice ale acestora, produc torii
de sticle optic prezint n cataloage o serie de diagrame ale indicilor de refrac ie
(pentru lungimea de und de referin d) vs. dispersie (coeficientul lui Abbe, ) n
care se men ioneaz principalele subcategorii. n figura 3 s-a reprezentat o astfel
de diagram dup Schott.

Fig.3 [25] Diagrama categoriilor de sticle optice (Schott)

2.4 Alte tipuri de sticle pentru componentele optice


n practic se ntlnesc deseori
componentelor optice nu necesit
indici superiori de calitate dar se
impuse anumitor instrumente i
anumitor tipuri de sticle cu propriet

situa ii n care specifica iile tehnice impuse


ntrebuin area sticlei optice care s prezinte
ntlnesc i situa ii n care condi iile speciale
dispozitive opto-mecanice impun utilizarea
i speciale.

Sticla tehnic
Acest tip de sticl reprezint sticla industrial ob inut n condi ii de elaborare
restrictive, avnd n compozi ie silice, dioxizi de calciu i natriu sau potasiu.
Materiile prime care intr n compozi ia acestei sticle nu sunt totu i bine purificate,
ceea ce va da o tent verzuie acestei sticle. Comparativ cu sticla optic , aceast
sticl prezint un coeficient de absorb ie mult mai mare. De asemenea, acesta va
prezenta acelea i defecte de material ca i sticlele industriale, dat fiind faptul c
33

sunt utilizate acelea i instala ii de formare,


tensiuni interne, etc.

i anume: incluziuni, bule, striuri

Sticla tehnic se utilizeaz n vederea confec ion rii de piese optice pentru
componente de mic importan (ex. vizorii de u ) sau componente apar innd
unor sisteme optice secundare sau de iluminat, cum ar fi: lentile condensor, oglinzi,
lame, etc.
Sticla termostabil
Acest tip de sticl apar ine categoriei sticlelor special elaborate i care prezint
coeficien i de dilatare cu 78 ori mai mici comparativ cu sticlele obi nuite. Curent,
n practic , aceste tipuri de sticle sunt utilizate pentru confec ionarea calibrelor
optice, oglinzilor pentru aparate de precizie, etc. n general, aceste tipuri de sticle
sunt materiale dure, prezint stabilitate chimic i sunt realizate n condi ii speciale
ceea ce ns nu le face imune fa de defecte precum bulele i striurile. Denumirile
comerciale cele mai uzuale sub care se cunosc aceste tipuri de sticle sunt Pyrex,
Duran, etc.
Sticla termorezistent
Constituie o categorie de sticle elaborate special pentru a suporta varia ii de
temperatur sau ocuri termice innd cont de faptul c anumite componente optice
sunt supuse n practica utiliz rii la varia ii de temperatur (ex. oglinzile aparatelor
de proiec ie). n aceste context se impune men ionarea faptului c sticlele obi nuite
sunt sensibile fa de varia iile de temperatur , ceea ce face ca nc lzirea acestora
la temperaturi relativ mici (100 120 0C) s fie urmat de o r cire lent i absen a
unor curen i de aer reci care pot conduce la tension ri nedorite.
Sticla colorat
Cunoscute i sub denumirea de sticle filtru, aceste tipuri de sticle se ob in principial
ca i sticlele incolore cu excep ia faptului c n compozi ia acestora de introduc
anumite substan e colorate, cel mai adesea din categoria oxizilor metalici (vezi
tabelul 3). n func ie de compozi ia acestora, sticlele colorate prezint diferen e n
ceea ce prive te transmisia luminii. Acestora le este specific a a numit
caracteristic a filtrului, curba T = f ( ) , care indic n ce domeniu a lungimilor de
und acestea transmit sau absorb radia iile luminoase. Ca exemple de utilizare, se
pot men iona cazurile n care sunt utilizate pentru protec ia ochilor fa de anumite
radia ii nocive, diminuarea sensibilit ii ochiului fa de anumite radia ii sau n cazul
n care se urm re te studiul anumitor fenomene fizice ntr-un interval spectral dat.
n cazul urm ririi unor efecte speciale, se pot utiliza combina ii de filtre n vederea
ob inerii unei suprapuneri a caracteristicilor filtrelor componente.

34

Tabel 3 [4] Substan e utilizate pentru colorarea sticlei


Colorantul
Oxidul de mangan
Permanganat de potasiu

Simbolul chimic

Efectul colorant

MnO2

Violet

KMnO4

Violet

Oxidul de nichel

NiO

Cafeniu pn la violet

Oxidul de cobalt

CoO

Albastru

Sulfatul de cupru

CuSO4

Albastru

Oxidul de cupru

CuO

Albastru-verzui

Oxidul de crom

Cr2O3

Verde

Oxidul de fier

Fe2O3

Galben verzui

Sulfura de fier

FeS

Galben cafeniu

Cromatul de potasiu

K2CrO4

Galben cafeniu

Oxidul de ceriu

Ce2O3

Galben

Sulfura de cadmiu

CdS

Galben

Clorur de aur

AuCl3

Roz pn la ro u

Oxid de cupru

Cu2O

Ro u

Sticla difuzant
n general, acest tip de sticl se utilizeaz n cadrul dispozitivelor de iluminat n
vederea ob inerii unei ilumin ri uniforme a cmpului de viziune. Specific acestor
tipuri de sticle sunt cele dou categorii care contribuie la difuzia luminii, i anume:
sticla mat i sticla opal .
Sticla mat se ob ine din sticl transparent n urma aplic rii proceselor de m tuire
mecanic sau chimic . Procesul de m tuire mecanic se realizeaz prin sablare
sau prin lefuire cu substan e abrazive pe ambele fe e iar cel de m tuire chimic
prin atacul suprafe elor cu acid fluorhidric avnd o concentra ie diminuat .
Sticla opal difuzeaz lumina prin modificarea ntregii mase a sticlei. n timpul topirii
n compozia chimic primar se adaug anumite substan e (ex. fluorur de
aluminiu, fluorur de sodiu, etc.) care determin opalescen a masei din sticl , prin
separarea unui num r mare de particule incolore uniform distribuite n mas .
Separa iile sunt de obicei sub forma unor cristale, fascicolele de lumin difuznduse prin reflexie i refrac ie.
Sticla de cuar
Aceast sticl se ob ine prin topirea silicei i innd cont de faptul c se realizeaz
la valori foarte ridicate (1 700 0C) procedeul tehnologic este relativ dificil. Aceast
sticl este dur , prezint un coeficient de dilatare mic i stabilitate chimic mare, n
special fa de ac iunea apei i a substan elor acide.
35

Sticla de cuar prezint o transparen a ridicat fa de radia iile din domeniul UV,
ceea ce face ca aceasta s fie utilizat la confec ionarea componentelor optice
pentru aparatele care func ioneaz n domeniul UV sau la temperaturi ridicate, cum
ar fi de exemplu dispozitivele de fluorescen ale microscoapelor, lentile care vor fi
localizate n apropierea unor surse de lumin puternice sau lentile destinate uzului
n configura ia pirometrelor.

3. Compozi ia chimic a sticlei


Sticla natural i are originile n milenii ndep rtate fiind ob inut sub forma unei
substan e semi-opace, puternic anticoroziv , topit de erup iile vulcanice i
parcurgnd secole de eroziune. Compozi ia chimic a acesteia con inea trei
elemente: nisip, sare i clei. Acelea i elemente, sub forme diferite, se reg sesc n
compozi ia de baz a produselor fabricate din sticl de diferite forme i aplica ii. n
produc ia modern a sticlei sunt utilizate aproximativ 50 de alte elemente chimice,
n diferite propor ii, n vederea modific rii culorii, vscozit ii sau durabilit ii sau n
vederea ob inerii unor propriet i fizice mbun t ite. Cu toate acestea,
ingredientele originale constituie elementele de baz n formula sticlelor.
n general, sticla are o structur de leg turi deschise de atomi de siliciu, locul
spa iilor dintre ace tia fiind ocupat de atomi ai diferi ilor oxizi. Aceast structur
contribuie la transparen a sticlei. Dioxidul de siliciu sau nisipul constituie cel mai
important ingredient n fabricarea sticlei dat fiind faptul c acesta constituie sursa i
furnizeaz structura pentru transparen a sticlei.
n prezent, un amestec utilizat n vederea fabric rii pl cilor de sticl con ine, n
medie, aproximativ 70 % nisip cuar os, 13 % clei, 12 % natriu i mici cantit i de
alte materiale. Dioxidul de siliciu (SiO2) care este nserat n compozi ia sticlei prin
ac iunea c ldurii este dificil de topit ceea ce necesit utilizarea unor temperaturi
extrem de mari. Oamenii de tiin din vechime au fost aceia care au descoperit
faptul c unele materiale, precum soda topit , n contact direct cu nisipul, permite
topirea dioxidului de siliciu la temperaturi mult mai mici. Astfel de materiale sunt
cunoscute sub denumirea de topituri, sarea fiind probabil prima din aceast
categorie.
Primele tipuri de s ruri utilizate n fabricarea sticlei au fost carbonatul de sodiu i
hidroxidul de sodiu (soda caustic ). n cazul dizolv rii unui amestec din nisip i
sod ntr-o topitur de natriu conduce la ob inerea silicatului de sodiu. n func ie de
cantit ile de nisip i soda, acest silicat de sodiu devine mai mult sau mai pu in
solubil n ap , fiind cunoscut sub denumirea de ap de sticl . Pentru a remedia
solubilitatea sticlei este necesar a se introduce un alt element oxidul de calciu.
36

Oxidul de calciu se introduce n amestecul pentru compozi ia chimic sub form de


buc i. Introducerea ntr-o propor ie corect conduce la ob inerea unei compozi ii
chimice care este virtual insensibil la ac iunea umidit ii i acizilor. Oxidul de calciu
face ca sticla s devin mai vrcoas la temperaturi de lucru, diminueaz timpii de
fabricare i mbun t e te propriet ile de c lire.
Datorit temperaturii reduse de topire, compozi ia soda-lime-silicat constituie f r
ndoial compozi ia chimic utilizat n vechime pentru ob inerea obiectelor din
sticl vase, pietre semipre ioase, platouri i ferestre, etc.
Ad ugarea altor tipuri de compu i chimici n aceast structur de baz pentru
ob inerea unor propriet i deosebite sau pentru a nlocui unul dintre compu ii de
baz are ca scop fabricarea unei diversit i de sticle comerciale. De exemplu,
oxidul de calciu poate fi nlocuit cu oxidul de plumb, acesta din urm fiind introdus
pentru a m ri str lucirea, densitatea i indicele de refrac ie a sticlei. Sticlele de
acest tip au fost utilizate n vederea fabric rii de sticle optice i oftalmice, dar i a
celor mai fine obiecte de art . Borul, ca substitut par ial sau total a dioxidului de
siliciu contribuie la cre terea indicelui de refrac ie, accentueaz culoarea dat de
diferitele materiale de colorare a sticlei i diminueaz valoarea coeficientului de
dilatare termic . Sticlele de borosilicat sunt utilizate pentru confec ionarea
produselor din sticl rezistente la temperaturi nalte.
O alt caracteristic important atribuit unicit ii structurii sticlei o constituie
flexibilitatea compozi iei chimice. Spre deosebire de materialele cristaline, n cazul
sticlei nu se impune condi ia coresponden ei stoichiometrice ntre constituen i n
circumstan ele unei neutralit i electrice n ntreaga structur a sticlei. Suplimentar,
multe dintre propriet ile acestor sticle multi-componente, cum ar fi volumul molar,
coeficientul de dilatare termic , indicele de refrac ie, etc. pot fi descrise aproximativ
utiliznd legea de nsumare a constituen ilor. Aceste propriet i reflect natura
intrinsec a constituen ilor respectivi n propor ie cu con inutul acestora.
Fie P proprietatea care prezint interes i ci ( i = 1, n ) constituen ii compozi iei sticlei.
Dac pi ( i = 1, n ) sunt factorii care reprezint influen a acestor constituen i, atunci
legea de dependen se poate scrie aproximativ ca fiind:
P=

n
i =1

pi c i = p1c1 + p2 c 2 + ... + pn c n

(1)

Datorit absen ei cerin ei cu privire la raportul stoichiometric dintre constituen i va fi


u or de efectuat doparea elementelor active, cum sunt elementele din categoria
celor rare sau metalele de tranzi ie, componente semiconductoare, etc., ceea ce
permite ob inerea de sticle cu propriet i unice inerente elementelor de dopare,
cum ar fi culori speciale, emisie a fascicolelor de lumin fluorescente,
susceptibilitate neliniar mare, etc.
37

O alt caracteristic derivat din flexibilitatea compozi iei sticlei o constituie


capacitatea de modificare a propriet ilor unei sticle prin schim de ioni. n structura
unei sticle se g sesc numeroase loca ii stabile pentru ionii modificatori de re ea,
cum ar fi de exemplu ionii alcalini care pot fi activa i termic cu u urin
i care se
pot deplasa dintr-o loca ie stabil n alta, n structura sticlei. O astfel de deplasare a
ionilor alcalini, n cadrul structurii sticlei, permite nlocuirea ionilor alcalini din
apropierea suprafe ei sticlei cu al i ioni avnd aceea i valen (ex. Na+ cu K+, Na+
cu Ag+, K+ cu Tl+, etc.). Aceast nlocuire a ionilor alcalini din structura ini ial a
sticlei cu al i ioni modific par ial compozi ia sticlei i prin urmare i propriet ile
acesteia. Aceast tehnic prezint importan deosebit n special n ceea ce
prive te modificarea propriet ilor mecanice i optice ale sticlelor.
Aceast sec iune care abordeaz compozi ia chimic a sticlei nu poate fi
complet f r a men iona unele dintre re etele utilizate pentru ob inerea sticlelor.
Aceste re ete sunt vechi, precum este veche i metoda de ob inere a acestui
material i credem c nu exager m dac am afirma n cadrul acestui context
posibilitatea ca acestea s fi ap rut i ca urmare a preocup rilor alchimi tilor n
caut rile acestora dup piatra filosofal .
Tabelul 4 Re ete ale compozi iei chimice a sticlelor
Sticla alb pentru recipien i

P ri

Sticla verde pentru recipien i

P ri

Nisip (alb)

64

Clei

11

Clei
Carbonat de sodiu

6
23

Nisip
Carbonat de sodiu

63
26

Nitrat de sodiu (ac ioneaz


decolorant)

ca

Sticla flint obi nuit

P ri

Sticl violet

Nisip cuar os

110

Nisip

50

Miniu

110

Cenu

15

Cenu

33

Salpetru

Cret
Pirolusit

5
10

Oxid feric

Sticl albastr

P ri

P ri

Sticl ro ie

P ri

Nisip alb

10

Nisip

100

Carbonat de potasiu

3.5

Plumb ro u

200

Borax
Plumb ro u

Oxid de cupru

15

Oxid de staniu

Oxid de cobalt

0.4
Sticl galben

P ri

Sticl verde

P ri

Nisip

50

Nisip

65

Cenu

15

Cenu

25

38

Carbonat de calciu

Cret

Saltpetru

C rbune de lemn

Oxid feric

5 la 10

Oxid de cupru

3 la 10

Compozi ia chimic a sticlelor industriale


Sticlele industriale se constituie acea categorie de sticle fabricate n vederea
satisfacerii necesit ilor de ordin casnic sau industrial, sub form de articole de
menaj, geamuri, ambalaje din sticl , etc. n acest sens, acestea trebuie s prezinte
o serie de caracteristici, cum sunt: transparen n cazul n care deserve te
scopului fabric rii, omogenitate, duritate normal , conductivitate termic i electric
diminuat
i nu n cele din urm , stabilitate chimic fa de ac iunea apei i a
agen ilor chimici, etc.
Acest categorie de sticle nu este destinat uzului, sub form de componente, n
cadrul aparatelor optice datorit caren elor n ceea ce prive te propriet ile optice
ale acestora, cum ar fi:
prezen a de impurit i ca urmare a inser rii de oxizi colora i (de Fe, Cu)
diminueaz transparen a materialului (tent verzuie);
prezint o valoare mare a absorb iei, datorit
nesatisf c toare;

compozi iei chimice

existen a unor defecte frecvente n masa sticlei, de tipul bulelor


incluziunilor;

varia ia, n masa sticlei, a propriet ilor optice;


prezen a unor tensiuni interne ca urmare a unui tratament termic
necorespunz tor.
Compu ii chimici de baz care intr n componen a sticlelor industriale sunt: SiO2,
Na2O, respectiv CaO. Ace ti oxizi sunt introdu i n compozi ia sticlelor individual
sau constituie rezultatul unor reac ii chimice desf urate la temperaturi ridicate, cu
degajare de gaze sau vapori de ap . Compozi ia chimic men ionat anterior este
una relativ simpl , dat fiind faptul c n compozi ia sticlei, n realitate, pot intra un
num r mult mai mare de oxizi. Dup natura chimic ace tia pot fi acizi (SiO2, P2O3,
B2O3) sau bazici (CaO, MgO, BaO, ZnO, K2O, etc.).
n vederea color rii sticlei se folosesc oxizii metalici de Cu, Fe, Co, etc. Oxizii acizi
i bazici con inu i n sticle se pot combina ntre ei i conduc la formare de s ruri. n
func iei de aceste s ruri sticlele se pot clasifica n sticle de: silica i, borosilica i,
bora i, fosfa i, etc.
39

Din cele men ionate anterior, se poate remarca faptul c un procent substan ial din
totalul elementelor chimice care pot participa la formarea sticlei sunt sub form de
oxizi. Cu toate acestea, componenta principal a majorit ii sticlelor industriale o
constituie silicea (SiO2). Aceasta are ns o temperatur de topire foarte ridicat (
peste 1 700 0C) ceea ce face ca masa de silice, chiar i la aceast valoare a
temperaturii, s prezinte o vscozitate mare care d uneaz procesului tehnologic
de formare. n vederea diminu rii temperaturii de topire, n compozi ia sticlelor se
introduc o serie de oxizi alcalini (Na2O i K2O) care joac rolul unor fondan i. Chiar
i aceste circumstan e, sticlele prezint instabilitate chimic , fiind solubile n ap .
n vederea m ririi stabilit ii chimice a sticlelor se introduc n compozia ia acestora
oxizi ai unor elemente bivalente, trivalente sau tetravalente (CaO, P2O3) care pe
lng func ia de stabilizare contribuie i la modificarea propriet ilor fizice i chimice
ale sticlelor.

4. Propriet ile termodinamice ale sticlei


4.1 Tranzi ia sticlei
O sticl a c rei structur nu prezint regularit i prezint , n general, o entropie
mare a configura iei i prin urmare a valoare mai mare a energiei libere comparativ
cu un material cristalin avnd acea i compozi ie. Cu alte cuvinte, sticla reprezint
un material metastabil din punct de vedere termodinamic, care r mne
netransformat n st rile sale cele mai stabile datorit dinamicii rearanj rii atomice n
timpul procesului de formare a sticlei.
Transformarea unei sticle ntr-un cristal este ini iat prin intermediul form rii
germenilor de cristal i cre terii cristalului sub ac iunea for ei motrice a diferen ei
dintre energiile libere dintre cristal i sticl , 8Gv, care cre te odat cu cre terea
temperaturii de r cire 8Tr. Att viteza de nucleere I ct i viteza de cre tere a
cristalului U sunt dependente de vscozitatea ; a lichidului suprar cit ct i de 8Gv.
Dat fiind faptul c vscozitatea Y cre te exponen ial cu descre terea temperaturii,
influen a acesteia asupra dinamicii rearanj rii atomilor cre te cu descre terea
temperaturii, n timp ce for a motrice pentru transformarea n cristal va cre te odat
cu descre terea temperaturii.
Viteza de nucleere I se exprim ca fiind:
k1

I=
exp

40

g
Tr

Tr2

(2)

unde k1 este o constant


Tr =

este

Tt

T
Tt

(de obicei avnd valoarea 1030 dyne cm), Tr =

T
,
Tt

, g este un factor care depinde de forma nucleului (pentru forma sferic

16
), Z i [ fiind parametrii adimensionali, exprima i sub forma:
3

N A Vc2
H fM

(3)

respectiv
=

H fM
SfM
=
,
R Tt
R

(4)

unde NA este num rul lui Avogadro, Vc este volumul molar a cristalului, = este
energia la interfa a cristal-lichid, 8HfM este entalpia molar de fuziune i 8SfM este
entropia molar de fuziune. Pentru nemetale, Z[1/3 este cuprins aproximativ ntre
0.5 i 0.7.
Viteza de cre tere a cristalului, U, se exprim ca fiind:
U =f

R T
3 NA

1 exp

H fm T
R T Tt

(5)

unde f reprezint por iunea de zon la care are loc tranzi ia sticl -cristal, iar
T = Tt T .
n intervalul de temperatur din apropierea punctului de topire, Tt, predomin
influen a lui

H fm

Tt

iar n intervalul de temperaturi mult sub cea a punctului de

topire influen a vscozit ii Y este foarte mare comparativ cu cea dat de raportul
anterior.
Reprezentarea varia iilor I i U n func ie de temperatur eviden iaz faptul c
temperatura la care se ob ine maximul vitezei de cre tere a cristalului, U, este mai
mare dect valoarea temperaturii la care se ob ine maximul vitezei de nuclea ie, I.
n cazul r cirii unui lichid vscos, pornind de la o valoare mare a temperaturii,
acesta trece printr-un interval de temperaturi specific cre terii cristalului nainte de
a avea loc nuclea ia. Prin urmare, un lichid vrcos r cit cu o anumit vitez i va
m ri vscozitatea n apropierea sau peste 1014 dPa s f r ns a fi fost transformat
ntr-un cristal. Odat ce vscozitatea acestuia atinge aceast valoare, nu va fi
posibil modificarea aranj rii locale a atomilor ob inndu-se astfel o structur
nghe at n loca iile respective. Ca urmare a acestui fapt materialul se va
comporta ca un solid rigid i casant, adic ca o sticl .
Fenomenele fizice i chimice care au loc ntr-o sticl solid nu vor mai fi att de
sensibile fa de modific rile de temperatur , cu excep ia acelora care vor fi
mbun t ite prin activare termic , cum ar fi deplas rile ionilor alcalini.
41

Tranzi ia de la lichid vscos la sticl solid poart denumirea de tranzi ia sticlei iar
temperatura corespondent acestei tranzi ii este denumit temperatura de tranzi ie
n stare de sticl , Tg. n cazul n care sticla este nc lzit la o temperatur mai mare
dect Tg are loc transformarea reversibil de la sticl n lichid vscos.
Dat fiind faptul c tranzi ia n sticl are loc ca rezultat a cre terii vscozit ii i
cre terea vitezei vscozit ii depinde de viteza de r cire, temperatura de tranzi ie n
stare de sticl nefiind ntotdeauna aceea i chiar dac compozi ia chimic este
aceea i, aceasta depinznd de viteza de r cire a lichidului.
O r cire nceat permite un timp suficient ca lichidul vscos s - i modifice
aranjarea atomilor s i locali pentru a se ob ine o energie liber minim la
temperatura corespunz toare, n timp ce o r cire rapid produce o cre tere a
vscozit ii care are loc prea repede pentru a se ob ine o aranjare a atomilor, ceea
ce rezult i ntr-o tranzi ie n stare de sticl la o temperatur mai mare.
Structura unei sticle r cite rapid este mult mai deschis dect a celi r cite mai ncet
deoarece nghe area n loca ie a atomilor re elei are loc la o temperatur mai
mare. Prin urmare, propriet ile sticlei difer de la sticl la sticl , n func ie de
istoricul termic al acestora, chiar dac compozi ia lor chimic este identic .
4.2 Stabilitatea termic

i relaxarea structural

O sticl ob inut prin r cirea unui lichid se poate transforma ntr-un cristal n cazul
n care este renc lzit n domeniul de temperaturi mai mari dect Tg, unde au loc
nuclea ia i cre terea cristalului.
Pe de alt parte, dac temperatura de renc lzire nu este mare i se afl n
apropierea temperaturii Tg, care este mult sub temperatura care furnizeaz cea mai
mare vitez de cre tere a cristalelor, sticla r mne necristalizat dar sufer
anumite modific ri n structura atomilor denumite relaxare structural . Diferen ele n
ceea ce prive te structura i propriet ile aferente sticlelor ce prezint un istoric
termic diferit pot fi eliminate de c tre aceast relaxare structural indus prin acest
tratament de nc lzire n apropierea temperaturii de tranzi ie a sticlei.

5. Propriet ile optice ale sticlei


Domeniul de utilizare a unei sticle optice este determinat de propriet ile sale
optice. Caracteristicile sticlei, cum ar fi: tranparen a, indicele de refrac ie, dispersia
medie, coeficientul de dispersie, etc., reprezint constante ale sticlei care se
reg sesc n cadrul cataloagele firmelor de specialitate. Proiectan ii i utilizatorii pot
selecta astfel tipul de sticl care satisface condi iile urm rite.
Practica a eviden iat faptul c o cunoa tere a acestor propriet i i de c tre
personalul de deservire sau fabricare a componentelor optice conduce la un
management mai bun al procesului de fabricare a instrumentului/aparatului optic
dat fiind faptul c pot apare situa ii n care dou tipuri de sticle pot fi schimbate ntre
42

ele, din gre eal , ceea ce conduce la compromiterea pieselor optice respective i a
ntregului proces de fabricare.
5.1 Transparen a
n cadrul structurii sticlei optice nu se reg sesc interfe e sau delimit ri ale
granulelor ceea ce face ca pierderile intrinseci prin mpr tiere ale acestui material
s fie foarte mici. Prin urmare, sticla este, n principiu, transparent pentru
fascicolele de lumin cu lungimi de und n regiunea n care nu au loc absorb ii
intrinseci, adic ntre dou limite de absorb ie determinate de energia benzii interise
i energia de vibra ie a constituen ilor.
Sticlele fluoridice sau oxidice prezint o zon interzis mare ntre benzile de
conduc ie i de valen
i sunt, n general, transparente pentru fascicolele de
lumin din domeniul vizibil i din domeniul IR apropiat, n timp ce sticlele
calcogenide prezint benzi interzise nguste i sunt, n general, translucide pentru
domeniul vizibil dar transparente pentru IR apropiat sau IR.
Datorit propriet ii de transparen superioar pentru lumina din vizibil, sticla a
constituit mult timp materialul preferat pentru confec ionarea diferitelor componente
optice. Beneficiind de avantajul flexibilit ii n ceea ce prive te compozi ia chimic a
acesteia, pn n prezent au fost fabricate peste 200 de tipuri de sticle optice
comerciale.
Cerin ele de baz impuse unei sticle optice sunt puritate superioar i omogenitate
mare pentru a facilita propagarea fascicolelor de lumin cu pierderi optice minime.
Pierderile optice inerente unei sticle avnd o anumit compozi ie se datoreaz :
pierderilor intrinseci prin absorb ie ca urmare a tranzi iei electronilor din
banda de valen n banda de conduc ie care este determinat de
energia benzii interzise dintre cele dou ;
pierderilor prin absorb ie datorit vibra iilor moleculelor;
pierderilor prin mpr %tiere Rayleigh.
Valorile acestor tipuri de pierderi sunt dependente de lungimea de und , n
conformitate cu expresiile (6), (7), i (8):

(E )UV

exp A0

E Ei
,
kT

(6)

unde E este energia fotonilor, >(E)UV reprezint coeficientul de absorb ie a fotonilor


de energie E datorat pierderilor intrinseci prin absorb ie n regiunea UV, Ei este
energia benzii interzise dintre benzile de valen
i conduc ie, k este constanta lui
Boltzman, >0 i A0 fiind constante.

(E )IR

exp

E
,
E2

(7)
43

unde Z(E)IR este coeficientul de absorb ie a fotonilor de energie E datorat vibra iilor
moleculelor, >2 i E2 fiind constante.
I RS (

)=

n2
p

( p)

n2
Ci

( Ci )2

(8.a)

unde

( p )2
2

kTF

( Ci )2 =
Ni

(8.b)

kTF ,

(8.c)

Ci

unde Ap reprezint fluctua ia densit ii, ACi este fluctua ia compozi ional a
componentei i, Be este compresibilitatea izotermic , TF este temperatura fictiv , k
este constanta lui Boltzman, Ni reprezint num rul de molecule ale componentei i
con inute n unitatea de volum a sticlei, C este poten ialul chimic iar n reprezint
indicele de refrac ie a materialului sticlei.
Din literatura de specialitate se tie c pierderile teoretice minime sunt determinate
de pierderile prin absorb ie datorate vibra iilor moleculelor i mpr tierii Rayleigh,
fiind de aproximativ 0.125 dB/km n apropiere de 1.55 m.
Se impune observa ia c lungimea de und care furnizeaz pierderile minime difer
de la sticl la sticl , depinznd de tipul i cantitatea constituen ilor. Valoarea care
cuantizeaz pierderile pentru o sticl de uz practic reprezint suma dintre pierderile
intrinseci i extrinseci, acestea din urm fiind atribuite absorb iilor de c tre atomii
impuri i pierderilor prin mpr tiere datorate heterogenit ii compozi ionale, etc.
Impurit ile majore care conduc la pierderi prin absorb ie sunt ionii metalelor de
tranzi ie i apa. Absorb ia datorat ionilor metalelor de tranzi ie este atribuit
tranzi iei electronilor ntre orbitele d a dou nivele energetice diferite determinat de
influen a legaturilor dintre ioni. Pierderile prin absorb ie, ntr-o sticl , datorate apei
sunt atribuite vibra iilor grup rii OH i cupl rii acestora cu vibra ia leg turii metaloxigen. Ca exemplu, n tabelul 5 sunt furnizate valorile E i intensitatea asociate
unei astfel de absorb ie ntr-o sticl de silice.
Tabelul 5 Absorb ia datorat grup rii OH vs. lungimea de und
Lungimea de und
[ m ]

44

Pierderile prin absorb ie


[dB/km/ppm de OH]

2.73

8 300

2.22

220

1.93

8.6

1.39

54

1.24

2.3

1.13

0.92

0.945

0.83

0.88

7.5 x 10-2

0.82

3.3 x 10-3

0.72

5.8 x 10-2

0.68

3.3 x 10-3

0.64

8.3 x 10-4

0.60

5.0 x 10-3

5.2 Transmitan a
Transmitan a extern reprezint transmitan a n cazul unei singure treceri a
fascicolelor de lumin printr-un element optic (ex. lentil ). Transmitan a intern
reprezint transmitan a n cazul unei singure treceri a fascicolelor de lumin n
absen a oric ror pierderi prin reflexie la suprafe e (adic transmitan a materialului).
Transmitan a extern prezint importan deosebit n cazul alegerii componentelor
optice pentru un sistem de lentile utilizat n formarea imaginilor datorit faptului c
n acest caz se neglijeaz reflexiile multiple dintre suprafe ele optice ale lentilelor.
Fie Te transmitan a extern care se urm re te a fi determinat , Ti transmitan a
intern corespondent , t1 i t2 trasnmitan ele n urma trecerii prin prima suprafa ,
respectiv a doua suprafa a unui element optic:

Te = t1 t 2 Ti = t1 t 2 e

(9)

unde reprezint coeficientul de absorb ie al materialului componentei optice i d


grosimea acestuia pe axa optic . n cazul n care suprafa a prezint valori diferite
ale transmitan elor (de ex. o suprafa
prezint acoperire i celalt nu este
acoperit ), valoarea Te se calculeaz cu ajutorul expresiei anterioare.
Presupunem cazul n care ambele suprafe e sunt neacoperite. n acest caz:

t1 t 2 = 1 2 r + r 2 ,

(10)

unde
2

n 1
r=
,
n +1

(11)

reprezint reflectan a sau coeficientul de reflexie unei singure suprafe e parcurse


ntr-o singur trecere de c tre fascicolele de lumin aflate n inciden normal .
Indicele de refrac ie (n) a materialului sticlei poate fi considerat ca fiind cunoscut
sau se poate evalua cu ajutorul expresiilor binecunoscute. Expresiile anterioare
sunt valabile n cazul n care fascicolele de lumin sunt monocromatice deoarece
att ct i n depind de lungimea de und a luminii.
n vederea evalu rii Ti sau Te pentru o lentil , la o valoare dat a lungimii de und
se impune ini ial determinarea coeficientului de absorb ie .
45

n mod obi nuit, sunt nregistrate valorile transmitan elor interne Ti n func ie de
lungimea de und pentru dou grosimi diferite ale lentilei pe axa optic , d1 i d2,
astfel nct:

ln Ti (d1 ) ln Ti (d 2 )
,
+
d1
d2

1
2

(12)

unde reprezint valoarea medie calculat . Pe por iunile apar innd spectrului
luminii ce dau na tere unei absorb ii puternice, se cunosc, n general, doar valorile
lui Ti ce corespund unei grosimi pe axa optic de mic valoare. Astfel:

1
ln Ti .
d

(13)

n cazul n care se urm re te ob inerea valorii transmitan ei pentru lungimi de und


diferite de cele pentru care se furnizeaz tabelar valorile lui Ti se va utiliza
interpolarea liniar .
Coeficientul de reflexie, r, este caracteristic fiec rui tip de sticl , el depinznd de
indicele de refrac ie al sticlei i de unghiul de inciden a luminii. n cazul sticlelor
din domeniul curent de ntrebuin are, pierderile prin reflexie, la parcurgerea unei
singure suprafe e (dioptru) prezint valori cuprinse ntre 4 i 9 %, pierderile prin
reflexie fiind cu att mai mari cu ct indicele de refrac ie este mai mare. Acesta este
i motivul pentru care calitatea sistemelor optice (formate din mai mul i dioptrii) se
diminueaz substan ial. n prezent, aceste valori sunt mult diminuate, la acest fapt
contribuind i opera iile de acoperire cu straturi antireflex a suprafe elor
componentelor optice.
5.3 Indicele de refrac ie liniar i neliniar
Indicele de refrac ie reprezint o alt proprietate optic important utilizat n
vederea caracteriz rii sticlelor. Acesta este corelat cu momentul dipolului electric
indus de c tre interac iunile electromagnetice ale atomilor i moleculelor
constituente cu fascicolele de lumin
i se exprim cu ajutorul expresiei (14)
cunoscut sub denumirea de ecua ia Lorentz-Lorentz:

(n

1 V
2

n +2

4
NA
3

= R,

(14)

unde V reprezint volumul molar, n indicele de refrac ie, > este polarizabilitatea, NA
num rul lui Avogadro i R refrac ia molar .
n cazul n care num rul electronilor ce vibreaz n prezen a unui cmp electric E,
care se modific periodic cu frecven a \, este mare, polarizabilitatea Z se va
exprima ca fiind:
=

46

e2
4

fi
2
i

(15)

unde e reprezint sarcina electronului, m masa electronului, Gi este frecven a


vibra iei unui electron al ionului i i fi reprezint rezisten a oscila iei absorb iei
intrinseci a ionului i de oxigen. Indicele de refrac ie al unei sticle se va exprima ca
fiind:
n2 1
2

n +2

= NA

e2
3 m

fi
2
i

(16)

Valorile specifice pentru Gi corespunz toare unui material ce este neabsorbant n


domeniul vizibil al spectrului se situeaz n intervalul lungimilor de und scurte iar
. Indicele de refrac ie n al unei sticle ob inut n conformitate cu expresia
i >
anterioar prezint valori cuprinse ntre 1.45 la 2.00 n func ie de compozi ia
chimic a sticlei i descre te gradat odat cu cre terea lungimi de und a
fascicolelor de lumin din domeniul vizibil. Aceast dependen a indicelui de
refrac ie n func ie de lungimea de und a luminii poart denumirea de dispersie,
aceasta constituind un alt parametru important utilizat n vederea descrierii
propriet ilor optice ale unei sticle.
Indicele de refrac ie a sticlelor optice obi nuite utilizate pentru confec ionarea
lentilelor, prismelor, etc., se determin n condi iile existen ei unei rela ii de
dependen liniar dintre polarizarea P i cmpul electric E, n conformitate cu:
P = " (1) E,

(17)

unde coeficientul de propor ionalitate " (1) poart denumirea de susceptibilitate


liniar . Sub ac iunea unor cmpuri electrice intense, cum ar fi cele produse prin
iradiere cu fascicole puternic coerente (ex. fascicole laser), polarizarea indus nu
variaz liniar cu cmpul aplicat existnd o dependen neliniar de forma:
P = " (1) E + " ( 2 ) E 2 + " ( 3 ) E 3 + ...,

(18)

unde coeficien ii " ( 2) i " (3 ) poart denumirea de susceptibilit i neliniare de ordinul


doi, respectiv de ordinul trei.
n cazul unui material izotrop, cum este i sticla, susceptibilitatea neliniar de
ordinul doi se anuleaz iar neliniarit ile de ordin mai mare dect 4 se neglijeaz ,
valorile fiind foarte mici.
Prin urmare, n cazul unei sticle obi nuite expresia anterioar devine:
P = " (1) E + " ( 3 ) E 3 .

(19)

Indicele de refrac ie n a unei sticle variaz


i n func ie de intensitatea I a
fascicolelor de lumin , n conformitate cu expresia:
n = n0 + 12

" (3 )
n0

E 2 = n0 + n 2'' I,

(20)

unde n0 reprezint indicele de refrac ie liniar n condi iile n care este valid
expresia (18), iar n 2'' reprezint indicele de refrac ie neliniar.
47

Aplicarea acestui efect neliniar constituie una dintre tehnologiile principale n


domeniile opticii i optoelectronicii.
5.4 Dispersia
Dispersia (de la lat. dispergere, a mpr tia) reprezint ac iunea sau procesul de
separare i distribu ie. Cu excep ia utiliz rii n tehnic a termenului, n special n
domeniul opticii (vezi n continuare), expresia se utilizeaz pentru definirea stabilirii
evreilor n alte ri, n afara Palestinei. A ez rile erau formate fie pe baz de
voluntariat, n vederea schimburilor economice sau ca urmare a unor cuceriri, cum
au fost captivitatea din Asiria i Babilon.
Dispersia n optic

Fig.4 Sec iune transversal printr-o prism ,


reflectnd procesul dipersiei fascicolelor de
lumin

n cazul inciden ei unui fascicol de


lumin care nu prezint un caracter
omogen, adic nu con ine vibra ii simple
avnd a lungime de und definit ,
acesta sufer fenomenul de refrac ie la
interfa a de separare dintre oricare dou
medii transparente care va conduce la
ob inerea de lungimi de und diferite
care sunt separate sau dispersate.

Cea mai simpl modalitate de a pune n


eviden fenomenul dispersiei const n refrac ia unui fascicol ngust de lumin
solar printr-o prism confec ionat din sticl sau un recipient prismatic con innd
ap sau oricare alt tip de lichid transparent. Datorit faptului c pe fa etele
prismatice fascicolul de lumin va suferi dou refrac ii se va observa o accentuare
a fenomenului de dispersie ceea ce face ca fascicolul de lumin , dup transmisia
prin prism , s divearg dnd na tere bine cunoscutului spectru solar (ROGVAIV).
Metoda prezentat anterior a fost descris de c tre Isaac Newton, a c rui
experimente constituie primele investiga ii sistematice ale fenomenului.
Radia iile color observabile la imaginile furnizate de lentile simple se datoreaz
dispersiei. Explicarea culorilor curcubeului, care se datoreaz de asemenea
dispersiei, a fost oferit de acela i Newton, de i pn la acel moment se
considerau ca fiind consecin a refrac iei n pic turile de ploaie.
n conformitate cu teoria ondulatorie a luminii, refrac ia apare ca urmare a
modific rii de vitez atunci cnd fascicolele de lumin se propag dintr-un mediu n
altul. Fenomenul de dispersie eviden iaz faptul c n mediile dispersive fascicolele
de lumin avnd lungimi de und diferite se propag cu viteze diferite. n spa iul
liber (aer) fascicolele de lumin avnd lungimi de und diferite se propag cu
aceea i vitez a a cum se poate exemplifica prin faptul c stelele, cnd sunt
48

ecranate de c tre lun sau planete i p streaz pn n momentul dispari iei


acestora culoarea alb ceea ce nu este valabil n cazul n care o anumit culoare
atinge ochiul naintea alteia.
n general, toate mediile prezint ntr-o oarecare m sur , mai mult sau mai pu in
accentuat, proprietatea de dispersie. n cazul aerului sau a altor tipuri de gaze, la
valori normale ale presiunii, dispersia este foarte mic datorit refrac iei diminuate.
Cu toate acestea, puterile dispersive ale gazelor sunt, n general, comparabile cu
cele specifice lichidelor i solidelor.
Studiind dispersia culorilor n ap
i n sticla crown, Newton a fost pus n fa a
faptului de a presupune c dispersia este propor ional cu refrac ia. Acesta a
concluzionat faptul c nu poate exista refrac ie f r dispersie, ceea ce f cea
imposibil
ob inerea acromatismului. Aceast
concluzie a fost contestat
demonstrndu-se contrariul cnd Chester M. Hall a confec ionat lentilele acromate,
n 1733. n prezent, sticlele pot fi confec ionate ca avnd puteri dispersive i
refractivitate considerabil diferite.
5.4.1 Ira ionalitatea dispersiei
n cazul n care se compar spectrul generat, n urma refrac iei, printr-o prism din
sticl cu cel generat de c tre o re ea de difrac ie, se va observa faptul c ordinea
culorilor este invers i faptul c aceea i culoare nu prezint aceea i lungime n
cele dou spectre, albastrul i violetul fiind mult mai extinse n cazul spectrului
refrac iei. Spectrele refrac iei prin diferite medii difer la rndul acestora ntre ele.
Aceasta eviden iaz faptul c dependen a dintre refractivitatea luminii i lungimile
de und ale acesteia nu satisfac nici una dintre legile simple cunoscute, aceasta
depinznd de natura mediului refractant. Aceast proprietate este cunoscut sub
denumirea de ira ionalitatea dispersiei.
n cazul spectrului de difrac ie, difrac ia este propor ional cu lungimea de und
ceea ce conduce la catalogarea spectrului ca fiind unul normal. n cazul n care
modificarea unghiului de refrac ie este propor ional cu lungimea de und (E)
pentru orice prism confec ionat din orice tip de material, spectrul rezultat va fi de
asemenea normal. Cu toate acestea, aceast situa ie nu se aplic n cazul mediilor
refractante obi nuite, refractivitatea m rindu-se, n general, mult mai accentuat
dect se mic oreaz lungimea de und (E).
Ira ionalitatea dispersiei este ilustrat cel mai bine n cazul m sur torilor
experimentale efectuate de c tre C. Christiansen cu privire la propriet ile
dispersive ale pulberilor albe. n cazul n care pulberea dintr-o substan
transparent este introdus ntr-un lichid avnd acela i indice de refrac ie,
amestecul va deveni transparent iar m surarea indicelui de refrac ie a lichidului va
furniza valoarea refractivit ii pulberei.
49

Christiansen a descoperit, n cadrul unor investiga ii efectuate n acest mod, faptul


c refractivitatea lichidului coincide cu cea a particulelor pentru un fascicol de
lumin monocromatic i n cazul n care se utilizeaz un fascicol de lumin alb se
ob in efecte de culori care se modific ntr-un mod remarcabil n cazul n care au
loc mici modific ri ale indicelui de refrac ie a lichidului. Aceste efecte se datoreaz
diferen ei dintre puterea dispersiv a pulberei i cea a lichidului.
De exemplu, dac indicele de refrac ie este acela i pentru ambele substan e n
cazul utiliz rii unui fascicol de lumin verde, i se utilizeaz o surs de lumin alb
pentru vizualizarea amestecului se va observa faptul c va fi transmis n totalitate
componenta verde, celelalte culori fiind mpr tiate mai mult sau mai pu in ca
urmare a reflexiilor multiple i refrac iilor la suprafe ele particulelor.
Conform cu afirma iile lui R. W. Wood, n cazul transmisiei unui fascicol de lumin
alb printr-o past ob inut ca urmare a amestecului dintre cuar sub form de
pulbere cu bisulfid de carbon i benzol, avnd acela i indice de refrac ie ca i
cua ul, pentru lumina galben , se observ modific ri foarte accentuate de culoare.
n acest caz, micile varia ii de temperatur contribuie la modificarea refractivit ii
lichidului f r ns s afecteze cuar ul. R.W. Wood a studiat iridiscen a culorilor
observabil n urma ob inerii unui precipitat de silicofluorid de potasiu ca urmare a
ad ug rii acidului silicofluoridic unei solu ii de clorid de potasiu i a stabilit c
aceasta apare ca urmare a aceleia i cauze, adic coinciden a valorilor indicilor de
refrac ie corespunz tori cristalelor precipitate, respectiv a solu iei, ultima putnd fi
modificat prin dilu ie.
5.4.2 Anomalii ale dispersiei dispersia neregulat
n unele tipuri de medii are loc o modificare a ordinii culorilor, fenomen care a fost
observat n anul 1840 de c tre W. H. Fox Talbot i care n-a fost larg r spndit. n
1860, F. P. Leroux a descoperit faptul c vaporii de iod refract mai accentuat
razele de culoare ro ie comparativ cu acelea de culoare mov (violet ), culorile
intermediare neputnd fi transmise. La rndul lui, n 1870, Christiansen a
descoperit faptul c o solu ie alcoolic de fucsin refract violetul mult mai pu in
dect ro ul, ordinea culorilor succesive fiind: violet, ro u, orange (portocaliu),
galben, verdele fiind absorbit iar ntre violet i ro u f cndu- i apari ia un interval
ntunecat.
Kundt a eviden iat efecte similare manifestndu-se ntr-un num r mare de
substan e, n special n acelea care prezentau proprietatea de suprafa color,
adic suprafa care reflect puternic lumina avnd o culoare definit , adic
majoritatea pigmen ilor anilini. Astfel de corpuri prezint benzi de absorb ie
accentuate pentru acele culori pe care le reflect , n timp ce fascicolele de lumin
transmise, avnd lungimi de und cu pu in mai mari dect a celor absorbite,
50

prezint o refractivitate nefiresc de mare n timp ce fascicolele de lumin cu


lungime de und pu in mai mici caracterizndu-se printr-o refractivitate nefiresc de
mic . Numele acordat acestui fenomen, i anume dispersia neregulat este
necorespunz tor dat fiind faptul c s-a fundamentat teoretic i experimental
existen a unei legi care descrie fenomenul.
n cazul studiilor dispersiei pentru pigmen ii anilini s-a utilizat o prism avnd un
unghi activ foarte mic, confec ionat din dou lamele din sticl u or nclinate una
fa de celalt , incluznd o pan foarte ngust de pigment aflat fie n stare de
topitur , fie sub form de solu ie, aderen a fiind asigurat de c tre tensiunile de
suprafa . Pentru a pune n eviden dispersia din apropierea sau n interiorul
benzii de absorb ie sunt suficiente doar cteva straturi sub iri care asigur
transparen suficient nefiind necesar un unghi mare activ datorit faptului c
fenomenul este perceptibil. O alt metod , care a fost utilizat de c tre R. W.
Wood i C. E. Magnusson, const n introducerea unei pelicule sub iri de pigment
pe unul dintre bra ele interferometrului lui Michelson urmat de m sur tori ale
deplas rilor franjelor de interferen rezultate. E. Mach i J. Arbes au utilizat o alt
metod care presupunea evaluarea reflexiei totale.
Unul dintre cele mai remarcabile exemple de manifestare ale dispersiei neregulate,
observat pentru prima dat de c tre A. Kundt, l constituie dispersia manifestat n
cazul vaporilor de sodiu. S-a constatat faptul c nu prezint practicabilitate
confec ionarea unei prisme care s con in astfel de vapori, n special dac incinta
este confec ionat din sticl deoarece vaporii de sodiu atac aceast sticl
conducnd rapid la opacizarea acesteia. n aceste circumstan e, A. E. Becquerel a
reu it s investigheze caracterul dispersiei utiliznd o flac r puternic colorat cu
sodiu i decupat sub form prismatic .
Cu toate acestea, cea mai ingenioas abordare a fenomenului a fost propus de R.
W. Wood care a descoperit i una dintre cele mai cunoscute propriet i ale
vaporilor de sodiu, i anume aceea c n momentul nc lzirii acestor vapori ntr-un
tub din sticl rezistent , vaporii forma i sunt puternic coezivi, i se deplaseaz ncet
ntr-o forma iune de tip nor cu margini bine definite, vizibile n cazul n care tubul
este plasat n fa a unei fl c ri con innd sodiu. Tubul utilizat n cazul
experimentelor a fost confec ionat din sticl , fiind lung i avnd extremit ile plane,
n interior con innd cteva particule de sodiu. Tubul este nc lzit n partea din
mijloc de o linie de arz toare, extremit ile acestuia r mnnd practic reci, deci
neobscurizate. Vaporii de sodiu din por iunea central sunt foarte den i n zona
nc lzit , densitatea acestora descrescnd rapid nspre partea superioar a tubului,
i de i nu au o form prismatic acestea vor avea aceea i ac iune de refrac ie ca i
o prism datorit varia iei densit ii. n aceste condi ii, n cazul n care se
ilumineaz de la o lamp cu arc o apertur orizontal , fascicolul paralel de lumin
51

urmnd a fi colimat cu ajutorul unei lentile nspre tubul cu sodiu i apoi focalizat
nspre apertura vertical a unui spectrofotometru, efectul vaporilor de sodiu va
consta n generarea unui spectru de refrac ie vertical pe apertur .
Considera iile teoretice specifice dispersiei neregulate au fost aplicate ntr-o
manier foarte interesant de c tre W. H. Julius n ncercarea de explicare a
spectrului plpietor observabil n timpul unei eclipse solare, n momentul n care
are loc eclipsarea total . Wood a fost acela care a reu it imitarea acestor condi ii n
laborator ob innd acelea i efecte.
5.4.3 Teoriile dispersiei
Prima ncercare de formulare teoretic a fenomenului dispersiei dependen a de
lungimea de und a luminii a indicelui de refrac ie a materialului a fost efectuat
de c tre A. Cauchy, fiind publicat n 1835. Acesta s-a bazat pe ipoteza conform
c reia mediul prin care se propag fascicolele de lumin nu este continuu i
prezint un caracter molecular, moleculele fiind supuse atrac iei mutuale. Prin
urmare, n cazul existen ei unei perturba ii de la pozi ia medie a moleculei aceasta
va propaga nspre vecini aceast modificare, dnd na tere, propag rii perturba iei
sub form de und . Expresia la care a ajuns Cauchy este sub forma:
n(

) = A0 + A21 + A42 ,

(21)

unde n este indicele de refrac ie, E lungimea de und , constantele Ai depinznd de


natura materialului. n cazul n care aceste constante prezint
valori
corespunz toare formula poate constitui aproximarea pentru dispersia
caracteristic unui mediu obi nuit, transparent pentru ntreg spectrul vizibil. Aceea i
afirma ie nu este valid i pentru regiunea IR a spectrului deoarece exist varia ii
foarte mari fa de observa iile experimentale.
O alt formul empiric utilizat de c tre fabrican ii de sticle optice, valabil ns
pentru un interval restric ionat de lungimi de und , este cea propus de c tre
Hartmann:
n(

) = A0 +

A1
,
A2

(22)

unde constantele Hartmann sunt definite ca fiind:


A1
,
A2
1

A0 = n1

n1 n 2

A1 =

1
1

respectiv

52

(23)
,

1
A2

A2

(24)

n1 n 2
1
n n3
A2 = 2
n1 n 2
n 2 n3

(
(

) (

)
(25)

n1, n2 i n3 fiind indicii de refrac ie m sura i pentru lungimile de und E1, E2 respectiv
E3.
n tabelul 6 sunt prezentate sintetizat expresiile care descriu empiric dispersia,
produc torii de sticle men ionnd n cataloagele de firm tipul expresiei utilizate ct
i valorile constantelor, determinate pe cale experimental .
n acest context, se impune efectuarea unei observa ii importante cu privire la
banalul indice de refrac ie asociat aerului i anume, c n realitate acesta difer
de valoarea 1 asociat implicit, fiind o m sur dependent la rndul acesteia de
lungimea de und :
naer = 1.000287566 +

1.3412 10
2

18

32

3.777 10

(26)

Tabelul 6 Expresiile asociate varia iei n(E)


Denumirea formulei
Sellmeier 1

Sellmeier 2

Sellmeier 2 modificat

Sellmeier 3
(360 1 500 nm)

Expresia formulei asociate varia iei

A1

A2

) = A0 +

A1

A2

( ) = A0 +

A1

A2

A1

A2

( ) = A0 +

n2 (

n2 (

) = A0 +

Cauchy

n(

) = A0 + A21 + A42

Hartmann 1

n(

) = A0 +

A1
A2

Hartmann 2

n(

) = A0 +

A1

Sticle Schott
(380 750 nm)
Drude

n2 (

) = A0 + A1

n2 (

k2(

A3

A4
2

+ A3
+

A3

A4

A5

A6

A2 )

) = A0

A2
2

A3
4

A1 A22
2

A4
6

A5
8

+ A22
53

n tabelul 7 sunt furnizate valorile constantelor din formula Sellmeier 3 pentru 5


tipuri principale de sticle optice, m surate i utilizate de c tre firma Schott, cu
observa ia v valoarea coeficientului A0 este considerat ca fiind 1.
Tabelul 7 [37]- Constantele din expresia dispersiei pentru unele tipuri de sticle optice
Tipul sticlei optice

Coeficientul

BK7

SF11

LaSFN9

BaK1

F2

64.17

25.76

32.17

57.55

36.37

lui Abbe
Constante din expresia dispersiei
A1

1.03961212

1.73848403

1.97888194

1.12365662

1.34533359

A2

6.000698x10-3

1.360686x10-2

1.185372x10-2

6.447427x10-3

9.977438x10-3

A3

2.317923x10-1

3.111689x10-1

3.204352x10-1

3.092768x10-1

2.0907311x10-1

A4

2.001791x10-2

6.159604x10-2

5.273817x10-2

2.222844x10-2

4.704507x10-2

A5

1.01046945

1.17490871

1.92900751

8.815119x10-1

9.373571x10-1

A6

1.035606x102

1.219227x102

1.662565x102

1.072977x102

1.118867x102

5.5 Alte caracteristici optice omogenitatea, stria iile, birefringen a


Omogenitatea
Problematica care vizeaz specifica iile i evalu rile omogenit ii materialelor
optice, cu predilec ie a sticlelor optice, constituie o preocupare constant att a
inginerilor proiectan i de sisteme optice ct i a celor cu preocup ri n
elaborarea/dezvoltarea de materiale. Indiferent de configura ia sistemului optic,
componentele optice utilizate necesit o specificare corect
i m sur tori ale
omogenit ii sticlei optice care s satisfac cele mai stricte cerin e de performan
impuse care s asigure totodat i o eficien din perspectiva costurilor.
Eficien a costurilor rezult din:
ignorarea specifica iilor suplimentare impuse sticlei optice nainte de ini ierea
opera iilor de fabricare cu precizie;
optimizarea ponderii dintre pre ul de cost al materialului i costurile asociate
proiect rii optice;
abilitatea de evitare a specifica iilor suplimentare pentru un anumit tip de
aplica ie.
54

Importan a specifica iilor cu privire la omogenitate


La fiecare trecere a fascicolelor de lumin printr-o component optic , varia ia
indicelui de refrac ie va da na tere unei distorsiuni a frontului de und transmis.
A a cum s-a men ionat n sec iunile anterioare, varia iile indicelui de refrac ie a unui
material optic provin ca urmare a varia iilor de densitate a c ror cauze sunt datorate
neomogenit ilor compozi iei chimice i tensiunilor termodinamice.
n vederea cuantific rii limitei tolerabile a omogenit ii indicelui de refrac ie pentru o
anumit aplica ie se impune investigarea distorsiunii finale a frontului de und n
func ie de cele 3 componente:
componenta alocat
suprafe ei;

pentru toleran ele de fabricare specifice geometriei

componenta alocat pentru neomogenitatea indicelui de refrac ie;


componenta alocat pentru modific rile induse de factorii de mediu.
Modalitatea de specificare a omogenit ii
Odat stabilit limita distorsiunii frontului de und datorat neomogenit ii indicelui
de refrac ie se poate utiliza o nomogram n vederea determin rii specifica iei
cantitative corespondente neomogenit ii sau varia iei indicelui de refrac ie 8nmax.
Nomograma reprezint varia iile date de expresia:
#
nmax =
,
(27)
d

unde J reprezint deforma ia frontului de und , n nm, E este lungimea de und a


sursei de lumin utilizate i d este grosimea pe axa optic a sticlei.
Exemplu: Care este valoarea specifica iei de omogenitate impuse unei sticle BK7
avnd o grosime de 2.5 cm, n cazul n care sursa de lumin are o lungime de und
de 526 nm i deforma ia frontului de und este de ordinul
10 , distorsiunea
maxim permisibil a frontului de und transmis fiind de 4 .
distorsiun ea totala a frontului de unda = contributia sup rafetei + contributia neomogenit atii

respectiv,
4

= 2 (n 1)

+ nmax d

(28)

unde ^ reprezint abaterea de la planeitate a unei dintre suprafe e, iar primul


termen din partea dreapt reprezint contribu ia suprafe ei n cazul cel mai
defavorabil. Prin urmare, innd cont de specifica iile problemei se ob ine:
nmax d =

10

sau
nmax d = 0.15

.
55

F cnd uz de nomograma din figura 5, unind loca ia care corespunde valorii de 2.5
cm a grosimii cu cea corespunz toare lui 0.15 de pe axa distorsiunii frontului de
und se va ob ine o valoare a omogenit ii de 3.2 10 6 .

Fig. 5 Nomogram pentru specificarea omogenit ii sticlei

Modalitatea de m surare a omogenit ii


Datorit faptului c neomogenit ile indicelui de refrac ie se manifest ca distorsiuni
a frontului de und se va putea utiliza ca instrument de m sur interferometrul optic
n vederea determin rii cantitative a m sur torilor de omogenitate. Interferometrul
permite m surarea modific rilor indicelui de refrac ie de-a lungul drumului optic
parcurs de raz .
Dat fiind faptul c distorsiunea frontului de und indus de c tre o component din
sticl optic , utilizat n modul transmisie, este de asemenea n func ie de conturul
suprafe ei i innd cont de faptul c modelarea suprafe elor cu o precizie
56

superioar este un procedeu costisitor, se examineaz ntotdeauna la nceput


e antioanele din sticl nepolisat n vederea specifica iilor de omogenitate. Aceste
e antioane sunt imersate, sub forma unei structuri sandwich, ntre dou sticle de
calitate superioar prin intermediul unor pelicule de ulei, structura fiind apoi
localizat pe unul dintre bra ele interferometrului optic. Interferograma rezultat se
interpreteaz prin compara ie, n baza metodei celor mai mici p trate, cu o familie
de curbe echidistante, paralele n vederea determin rii conturului frontului de und .
Diferen ele de drum optic rezultate vor fi atribuite valorilor neomogenit ii n
concordan cu nomograma anterioar . Erorile instrumentale pot fi de asemenea
cuantificate n urma evalu rii celor dou sticle de calitate superioar , considerate
ca fiind mbinate mpreun prin intermediul unei pelicule de ulei.
Omogenitatea n stare de topitur
Omogenitatea n stare de topitur reprezint cantitatea cu care variaz indicele de
refrac ie n blocul de sticl fabricat . O neomogenitate a indicelui de refrac ie poate
da na tere unei distorsiuni a frontului de und a fascicolelor de lumin propagate
prin sticla optic . Pentru sticlele Schott, valoarea maxim a omogenit ii n stare
de topitur este de 1x10-4.
Specifica iile pentru stria iunii
Stria iile reprezint incluziuni filamentare prezente n sticla optic . Specifica iile
pentru aceste tipuri de incluziuni sunt men ionate n conformitate cu specifica iile
militare ale SUA MIL-G174B. Datorit aten iei deosebite acordate procesului de
fabricare, majoritatea sticlelor prezint specifica ii pentru stria ii n conformitate cu
MIL-G174B gradul A, unde gradul A semnific absen a stria iilor vizibile i a altor
tipuri de incluziuni n interiorul sticlelor.
Birefringen a (dubl refrac ie)
Tensiunile mecanice din interiorul sticlelor dau na tere unei bifrefringen e
(anizotropii a indicelui de refrac ie) care influen eaz negativ performan a optic a
unei componente optice finite. n acest sens, n vederea ndep rt rii tensiunilor
reziduale remanente n urma proceselor de fabricare, sticlele optice sunt supuse
unui proces de recoacere (nc lzire urmat de r cire). n cazul sticlelor Schott,
dup o recoacere de precizie, acestea prezint o valoare maxim de 12 nm/cm a
birefringen ei datorate tensiunilor reziduale, valoare corespunz toare blocurilor
avnd pn la 800 mm n diametru i 100 mm n grosime.
Birefringen a se poate descrie, ca form de manifestare, prin cele dou traiectorii
diferite n care se descompune fascicolul de lumin incident la o sticl optic care
prezint
astfel de tensiuni interne, adic
ntr-o raz
ordinar , respectiv
extraordinar (planurile de polarizare ale celor dou raze sunt ortogonale ntre ele).

57

Refrac ia diferit , confirm prezen a unor indici de refrac ie diferi i, pe cele dou
direc ii, deci viteze de propagare diferite, viteza de propagare a razei ordinare fiind
de regul mai mic .
A a cum se poate vedea anterior, birefringen a este pus n eviden ca fiind o
m sur a diferen ei de drum optic dintre cele dou raze, i prezint ca unitate de
m sur nm/unitatea de lungime. Dispozitivul de m sur utilizat este polarimetrul
care se bazeaz pe fenomenul de polarizare a luminii (lumina polarizat liniar are
direc ia de vibra ie ntr-un singur plan).

6. Propriet ile mecanice ale sticlelor optice


6.1 Modulele de elasticitate
Cu cteva excep ii (ex. sticla ca element de ranforsare sau matrice a materialelor
compozite din sticl ) sticlele, ca materiale unitare, nu sunt utilizate n configura ia
structurilor supuse unor nc rc ri sau solcit ri mecanice. Cu toate acestea, n cazul
proiect rii, procesului de fabricare a pieselor optice sau montare a acestora n
structura dispozitivelor prezint importan cunoa terea propriet ilor mecanice ct
i comportarea acestora (ex. rupere, oboseal , etc.).
n general, practica i domeniul de utilizare a impus satisfacerea anumitor condi ii,
cum ar fi de exemplu faptul c ferestrele din sticl trebuie s prezinte rezisten la
ac iunea factorilor climaterici de mediu (ex. schimbarea vremii, intensitatea vntului,
etc.) fiind bine cunoscut exemplul cl dirii John Hancock din Boston care a cedat n
urma ac iunii unor astfel de factori, faptul c se evit supra-presurizarea sticlelor de
mbuteliat lichide carbogazoase, c tuburile televizoarelor sunt suficient de
rezistente pentru a nu avea loc o implozie a acestora. Evident, n cazul n care au
loc dezastre i sticla s-a dovedit a fi materialul care a cedat cel mai u or, cauzele ar
trebui considerate individual, pentru fiecare situa ie n parte, i abordate n
consecin .
A a cum s-a men ionat n sec iunile anterioare sticlele sunt materiale casante,
astfel nct n cazul acestora nu se poate vorbi despre deforma ii plastice sau
rupere ductil , acestea cednd rapid n urma dezvolt rii cu rapiditate a fisurilor n
material. A a cum se tie din literatura de specialitate, fisurile dintr-un material
constituie intensificatori de tensiune.

Fig.6 Comportarea diferit sub ac iunea


solicit rii a fi propag rii fisurilor

58

Datorit acestei naturi casante a sticlelor se poate afirma faptul c acestea prezint
o rezisten mai mare n cazul solicit rilor de compresiune (tendin de nchidere
a fisurilor) dect n cazul solicit rilor de trac iune (vezi figura 6).
Datorit naturii izotrope a sticlei, ntre tensiuni i deforma ii exist o dependen
liniar , fiind satisf cut rela ia fundamental a teoriei elasticit ii i anume legea lui
Hooke:
= E #,

(29)

unde constanta E reprezint modulul de elasticitate sau modulul lui Young, n GPa
sau N/mm2.
n tabelul 8 sunt furnizate cteva valori pentru m rimile care intervin n calculele de
rezisten , adic constantele elasticce E, G, K, densit ii L i coeficien ii de dilatare
termic liniar >. Constantele elastice G i K sunt definite n cele ce urmeaz , cu
men iunea c n cazul materialelor rigide (cu valori mari ale lui E) sunt necesare
valori mari ale tensiunilor care s faciliteze apari ia unor deforma ii minime.
Tabelul 8 [25] Propriet ile mecanice ale unor tipuri de sticle
Tipul sticlei

Densitatea

Modulul de

Coeficientul

Duritatea

[g/cm3]

elasticitate

lui Poisson

Knoop

longitudinal

[kg/mm2]

E
[103 N/mm2]
Vycor (Corning 7913)

2.18

68.8

0.19

487

Pyrex (Corning 7740)

2.23

62.8

0.200

418

Corning 9741

2.17

72

0.23

Schott UBK 7

2.51

81

0.212

500

ULTRAN 30 (Schott)

4.02

76

0.297

380

Hoya UBS250

2.26

59.1

0.222

488

Corning 9753

2.798

98.6

0.28

600

Corning 9754

3.581

84.1

0.290

560

Barr&Stroud BS-39B

3.1

104

0.29

Kigre BGA

3.6

84.1

0.29

560

Schott IRG 2

5.00

95.9

0.282

481

Schott IRG 9

3.63

77.0

0.288

346

Schott IRG 11

3.12

107.5

0.284

610

Schott IRG 100

4.67

21

0.261

150

AMTIR-1

4.41

22.1

0.27

170

AMTIR-3

4.67

21.4

0.26

150

Sticle cu transmisie n UV

Sticle cu transmisie n IR

59

Sticle fluoridice
OharaHTF-1

3.94

64.2

0.28

320

CLEARCERAM 55 (Ohara)

2.56

95.8

0.25

680

CLEARCERAM 63 (Ohara)

2.57

95.5

0.25

660

LE30 (Hoya)

2.58

75.4

0.159

657

Zerodur (Schott)

2.53

91

0.24

630

ULE (Corning 7971)

2.205

67.3

0.17

460

Sticle cu dilatare termic mic

Sticle atermice
Schott PSK 54

3.52

Schott TiF 6

2.79

340
65

0.262

310

Coeficientul lui Poisson reprezint raportul dintre contrac ia transversal care


apare odat cu alungirea unei bare i alungirea specific a acesteia (deforma ia
longitudinal ) sub forma (vezi figura 7):
#y
=
.
(30)
#x
Valoarea coeficientului lui Poisson, cunoscut i sub denumirea de coeficient de
contrac ie transversal este cuprins ntre 0.2 ` a ` 0.3 pentru majoritatea tipurilor
de sticle optice.
Modulul de elasticitate transversal sau G reprezint coeficientul de propor ionalitate
dintre r spunsul bidimensional sub forma unei
deforma ii la r sucire (bxy sau $ ) fa de o tensiune de
forfecare aplicate ( xy sau % ):
xy

= G # xy ,

(31)

sau, sub forma:


% = G $.

(32)

ntre cele 3 constante exist


dependen :
G=

E
2 (1 +

urm toarea rela ie de


(33)

sau
K=

Fig.7 Reprezentarea
dependen ei =-J

60

3 (1 2

(33)

unde G reprezint modulul de elasticitate transversal,


n GPa, iar K modulul de compresibilitate, n GPa.

Factorii care influen eaz caracteristicile mecanice ale sticlelor optice


Evident, fiecare material se diferen iaz de alte materiale prin valorile specifice
caracteristice acestuia, n special n ceea ce prive te coeficien ii elastici.ace tia din
urm depind de anumi i factori cum ar fi: timpul, temperatura, structura chimic , etc.
n cazul sticlei, pentru definirea modulului de elasticitate poate fi utilizat descrierea
Condon-Morse a interac iunilor ion-ion, care reprezint dependen a dintre o for
aplicat
i distan a medie ion-ion dintr-o leg tur chimic . n figura 8 s-a
reprezentat varia ia derivatei de ordinul nti a poten ialului Condon-Morse utilizat
de c tre Shelby, n 1997, pentru a descrie coeficientul de dilatare termic , adic
derivata de ordinul nti a varia iei for ei inter-atomice F n raport cu distan a de
separa ie dintre ioni r, unde:
F=

a
r

b
rm

(35)

primul termen reprezentnd


for a de atrac ie coulombian
iar cel de-al doilea termen
for a de respingere (Pauli).
Distan a de echilibru r0 se
ob ine pentru o valoare nul a
for ei (F=0) astfel nct
deplasarea ionilor va avea loc
n cazul aplic rii unei anumite
for e.
Panta curbei, dF dr define te
modulul de elasticitate iar o
valoare mare a acesteia
conduce
la
necesitatea Fig.8 Reprezentarea Shelby a varia iei for ei inter-atomice
pentru definirea modulului de elasticitate
aplic rii unei for e mari pentru
separarea perechii de ioni i
prin urmare la o valoare mai mare a modulului de elasticitate.
n cazul n care leg turile chimice din cadrul structurii sunt puternice se ob ine:
o valoare mai mare a modului de elasticitate;
valori mari pentru temperaturile de transformare ( i a punctelor de topire);
coeficien i de dilatare termic mai mici.
Un alt factor care influen eaz modulul de elasticitate l constituie structura chimic
a sticlei. Astfel, leg turile structurale conduc la ob inerea unei dispuneri 3D a re elei
care are ca efect o cre tere a valorilor modulului de elasticitate. Spre deosebire de
acest efect, oxigenul neconectat contribuie la descre terea modulului de
elasticitate. Dintre toate categoriile de sticle, sticla SiAlON prezint cea mai mare
61

valoare a modulului de elasticitate (aprox. 200 GPa) comparativ, de exemplu, cu


sticla de silice (aprox. 70 GPa).
6.2 Duritatea i microduritatea
Cea mai important proprietate mecanic o reprezint microduritatea. Test rile
presupun m surarea deforma iilor suprafe elor sub ac iunea unei anumite for e
aplicate unui cap diamantat localizat pe suprafa a sticlei. Duritatea suprafe ei
polisate i a suprafe elor proasp t fisurate se m soar n baza testelor Knoop,
respectiv Vickers.
Se poate concluziona faptul, n general, sticlele pe baz de bora i, fosfa i,
germana i nu prezint o duritate att de mare ca sticlele pe baz de silica i, iar
sticlele cu oxinitra i sunt cele mai dure tipuri de sticle ceea ce le face candidate
preferate pentru cristalele din construc ia ceasurilor. Spre deosebire de acestea,
sticlele din categoria calcogenidelor sunt sticle foarte moi.
6.3 Rezisten a teoretic . Ruperea fragil
Pentru ruperea leg turilor dintre doi atomi ai sticlei trebuie s se exercite o anumit
for , care va da na tere apari iei unor noi suprafe e (vezi figura 9). Rezisten a
teoretic a materialelor fragile se determin n condi iile unui echilibru energetic
ntre:
energia necesar
suprafe ei),

noi suprafe e ( 2 $ - energia ruperii

cre rii a dou

respectiv
energia necesar ruperii leg turii atomice (integrala ariei m rginite de curba
(r ) , vezi figura 10).

Fig.9 Reprezentarea schematizat asociat


ruperii leg turilor n compozi ia sticlei

Fig.10 Reprezentarea dependen ei


for distan a leg turi sticl

Echilibrul dintre aceste energii conduce la ob inerea ecua iei lui Orowon, de forma:
max

62

$r E
a0

(36)

avnd ordine de m rime (pentru sticlele din silica i obi nuite) de: E & 70 GPa ,
$ r & 3.5 J / m 2 , a0 & 0.2 nm deci max & 35 GPa ( & E ).
2
Prin urmare, pentru a face posibil spargerea unei sticle trebuie s fie contraatacat influen a modulului de elasticitate al acesteia i energia de suprafa . n
general, rezisten ele practice ale sticlelor sunt semnificativ mai diminuate
comparativ cu corespondentul lor teoretic, a a cum se eviden iaz i n tabelul 9.
Tabel 9 Valori ale rezisten ei practice specifice unor tipuri de sticle
Tipul sticlei

[MPa]

Produse obi nuite din sticl

14 70

Semifabricate din sticl

70 140

Sticla armat

350 500

Fibre din sticl

350 700

Fibre din sticl proasp t fabricate


Majoritatea metalelor (pt. compara ie)

700 2 100
140 - 350

Condi iile de producere a ruperii fragile


Cercet rile, publicate n literatura de specialitate, au eviden iat faptul c
fragil este condi ionat de:

ruperea

existen a unor fisuri sau defecte n materialul sticlei care fac posibil ini ierea
ruperii fragile;
o temperatur
materialului,

sc zut

inferioar

temperaturii critice de fragilizare a

existen a unor tensiuni interne din istoricul termic de fabricare.


Ruperea fragil are caracter intempensiv, se produce f r deforma ii prealabile
vizibile i se propag cu viteze foarte mari. n procesul de rupere fragil se disting
trei faze, caracterizate prin anumite valori ale parametrilor ce condi ioneaz acest
fenomen:
ini ierea ruperii fragile;
propagarea ruperii fragile;
oprirea ruperii fragile.
Ini ierea fisurii de rupere fragil a sticlei este dat de existen a unor defecte n
interiorul materialului, defecte care ac ioneaz ca concentratori de tensiune care au
ca efect producerea unor tensiuni locale care dep esc valoric tensiunile teoretice.
Varia ia acestor tensiuni n func ie de parametrii de proces este dat de ecua ia lui
Griffith:
63

rupere

2 E $r
c'

(37)

unde c* reprezint lungimea critic a fisurii pentru propagarea fisurii.


Rezisten a sticlei depinde de cea mai mare fisur existent pe suprafa a acesteia.
Dintre toate tipurile de sticle, sticlele dure sunt cele mai pu in sensibile fa de
zgriere astfel c acestea constituie i categoria care prezint cele mai mari valori
ale rezisten elor practice.
Defectele de suprafa

apar n sticlele optice ca urmare a:

lefuirii cu materiale dure;


atacului chimic cu diferite substan e (ex. apa);
tensiunilor termice dezvoltate de-a lungul istoricului producerii sticlei;
ac iunii particulelor de praf sau devitrific rii suprafe ei n timpul proces rii,
etc.
Surprinz tor, s-a constatat faptul c opera iile de polisare a sticlelor, indiferent de
natura procedeului mecanic, cu flac r sau decapare n baie de acizi contribuie
la diminuarea defectelor de suprafa .
M suri de stopare a propag rii fisurilor
Pentru limitarea efectelor negative ale ruperii fragile, este important a se cunoa te
condi iile n care se poate stopa propagarea fisurilor n sticlele optice. Cercet rile
experimentale au relevat faptul c oprirea propag rii fisurilor poate fi realizat prin
folosirea corespunz toare a propriet ilor de material i prin m suri tehnice de tipul
tratamentelor termice. Chiar dac defectele de suprafa vor fi ndep rtate, vor
apare altele noi ca urmare a opera iilor de mnuire a semifabricatelor i pieselor
finite.
Prevenirea propag rii fisurilor presupune nainte de toate evitarea apari iei
tensiunilor n vrful fisurii prin crearea unui strat de suprafa compresiv . Astfel, n
cazul semifabricatelor care presupun schimbul de ioni, cu ct acesta este mai
diminuat cu att se mic oreaz valoarea coeficientului de dilatare termic a
suprafe ei. Valori la fel de diminuate ale acestui coeficient se ob ine i n cazul n
care suprafa a este supus unui procedeu de dezalcalizare.
Dintre variantele care implic tratamentul termic al sticlelor se men ioneaz :
controlul temperaturii, aplicarea unui oc termic, recoacerea. n ceea ce prive te
controlul termic exist o diferen de temperatur ntre suprafa a i interiorul
materialului, cea de la suprafa avnd valori mari spre deosebire de valorile
diminuate pentru interior. Acest procedeu se aplic cel mai bine pentru
semifabricatele de dimensiuni mai mari fiind dificil ob inerea unei diferen e de
temperatur suficient de corespunz toare n cazul semifabricatelor sub iri.
Geamurile autivehiculelor au fost ini ial supuse unei astfel de temperare termic dar
compresiunea care ap rea n suprafe e conducea la nmagazinarea unei cantit i
64

mari de energie care eliberat ducea catastrofic la fragmentarea sticlei n mici


suprafe e. Aceste sticle fragmentate au o mai pu in influen negativ n ceea ce
prive te siguran a pasagerilor comparativ, de exemplu cu sticla recoapt . n acest
context nu putem s nu amintim faptul c inventatorul sticlei temperate i-a
pierdut via a ntr-un accident de ma in ca urmare a r nilor provocate de c tre
buc ile sparte ale geamului proiectat de el.
Geamurile securit moderne sunt ob inute prin
laminare (vezi figura 11). Stratul interior din
sticl este temperat termic avnd rolul de a
absorbi o cantitate mare din energia de
impact iar stratul de polimer, ntre cele dou
straturi de sticl ale structurii sandwich, are
rolul de absorbant al energiei suplimentare.
ntreaga structur este proiectat pentru a
ceda la valori apropiate de cele ale tensiunii
care poate da na tere ruperii miezului.

Fig.11 Structur sandwich pentru


configura ia sticlelor securit

Tehnologia de temperare termic


presupune nc lzirea ntr-un cuptor a
semifabricatelor din sticl , la temperaturi cuprinse ntre 750 800 0C, deci mult
superioare temperaturii de tranzi ie n stare de sticl urmat de suflarea, pe ambele
suprafe e (n cazul semifabricatelor plate) a unui jet de aer rece. n acest context,
nu este lipsit de semnifica ie a reaminti povestea pic turii prin ului Rupert (vezi fig.
2).
Supunerea sticlelor unui %oc termic faciliteaz apari ia unor tensiuni care se
datoreaz gradien ilor de temperatur . Aceste tensiuni constituie tensiuni tranziente
ca urmare a diferen elor de temperatur sub temperatura de tranzi ie a sticlei, Tg, i
se exprim sub forma:
=

T
1

(38)

reprezint coeficientul de dilatare termic , E modulul de elasticitate a lui


unde
coeficientul lui Poisson. Gradientul maxim de temperatur la care
Young i
poate rezista o pies din sticl este:
Tmax =

(1
E

),

(39)

conduc la valori mari ale


ceea ce semnific faptul c valorile mici pentru E i
diferen elor de temperatur
T nainte de a avea loc cedarea piesei sub ac iunea
ocului termic.

65

Se impune observa ia c sticlele sunt mult mai susceptibile la deterior ri ca urmare


a ocului termic cnd sunt r cite brusc (centrul se va comprima iar suprafe ele se
vor tensiona) dect atunci cnd sunt supuse unei nc lziri rapide (vezi figura 12).

Fig.12 Schematizarea etapelor specifice aplic rii %ocului termic

Recoacerea sticlei presupune ndep rtarea tensiunilor reziduale printr-o


detensionare a materialului, la temperatur constant . Fenomenul este dependent
de timpul de relaxare a lui Maxwell iar dup atingerea echilibrului se impune o
r cire cu o vitez suficient de mic pentru evitarea apari iei unor noi tensiuni
permanente (sau temporare tensiuni datorate ocului termic). Opera ia de
recoacere are loc n baza unei temporiz ri exacte a procesului care depinde de
propriet ile i configura ia geometric a materialului sticlei optice. O programare
obi nuit a intervalelor de timp pentru recoacere se desf oar dup cum
urmeaz :
30 60 minute la Tg ( & 1011 [Pa s ] ) 5 K;
recoacere precis (se recomand n cazul sticlelor care necesit ob inerea
unei omogenit i superioare) 1 [K/min];
o r cire rapid la T<<Tdeforma ie aprox. 10 [K/min] (semifabricatele cu
coeficient de dilatare termic mare trebuie r cite mult mai ncet pentru
evitarea ocului termic).
6.4 Clasificarea sticlelor optice n func ie de propriet ile mecanice
n cadrul acestei sec iuni se vor indica modalit ile de testare i clasificare pe grupe
ale sticlelor optice n func ie de unele dintre propriet ile mecanice ale acestora, i
anume: modulele de elasticitate, duritatea n baza testului Knoop, gradul de
polisare, constanta fotoelastic , etc.
Modulele de elasticitate
66

Modulele de elasticitate longitudinal, transversal i de compresibilitate, ct i


coeficientul lui Poisson se evalueaz n urma m sur torilor vitezelor de propagare
a undelor elastice longitudinale i transversale prin e antioane din sticl sub forma
unor bare de dimensiuni 100 150 x10x10 mm aflate la temperatura camerei.
Expresiile de sec iunea 6.1 sunt valide i n acest caz, modulele putnd fi ns
exprimate n func ie de vitezele m surate, dup cum urmeaz :
modulul de elasticitate transversal
G = v t2

(40)

modulul de elasticitate longitudinal (Young)


E=

9 K G
3 K +G

(41)

modulul de compresibilitate
K = v l2

4
G
3

(42)

coeficientul lui Poisson


=

E
1.
2 G

(43)

unde vl i vt reprezint vitezele longitudinal , respectiv transversal , n m/s, iar L


densitatea materialului sticlei optice, n kg/m3.
Duritatea Knoop
Duritatea unei sticle optice se determin cu ajutorul echipamentelor de testare a
microdurit ii i presupune polisarea uneia dintre fa elele e antionului. Aceasta din
urm va fi apoi supus ac iunii unui cap diamantat, decupat sub form rombic ,
timpul de ac iune fiind de 15 secunde, la 0.98 N. Prelevarea datelor se efectueaz
din 5 loca ii diferite ale suprafe ei e antionului urmat de calculul valorii durit ii n
baza formulei:
DK = 1.451

F
l2

(44)

unde F reprezint nc rcarea, n N, iar l lungimea celei mai mari diagonale, n mm.
n tabelul 10 sunt indicate grupele de clasificare ale sticlelor optice n func ie de
duritatea Knoop cu men iunea ca valorile indicate sunt rotunjite (ex. o valoare de
158 este indicat ca fiind de 160).
Tabelul 10 [36] Clasificarea sticlelor n func ie de duritatea Knoop
Grupa

Duritate

<150

>150

>250

>350

>450

>550

>650

<250

<350

<450

<550

<650

Knoop

67

Constanta fotoelastic
n general, sticla optic nu prezint tensiuni interne. Cu toate acestea, n cazul n
care aceasta este supus unor tensiuni mecanice sau termice va manifesta
fenomenul de birefringen . ntre cmpul de tensiune F (n Pa), diferen a de drum
optic f (n nm) i grosimea e antionului din sticl d (n cm) exist urm toarea
rela ie de dependen :
=

unde

constanta

de

d F,

propor ionalitate

fotoeleastic , cu unitatea de m sur

poart
n nm

denumirea

cm 10 5 Pa

de

(45)
constant

. Constanta fotoelastic

reprezint o constant de material care este specific fiec rui tip de sticl n parte.
Aceasta este furnizat de c tre produc tori, n cadrul cataloagelor de specialitate,
i faciliteaz estimarea diferen ei de drum optic n cazul n care se cunoa te starea
de tensiune.

7. Propriet ile magneto-, electro- , elasto- i acusto-optice ale


sticlelor
Multe dintre aplica iile care prezint n configura ia acestora componente optice au
ca cerin capacitatea de modificare temporal a amplitudinii, fazei, direc iei sau a
frecven ei fascicolelor de lumin . De exemplu, n cazul comunica iilor prin fibre
optice se va codifica amplitudinea fascicolelor de lumin cu semnale care urmeaz
a fi transmise, frecven a fiind ajustat pentru a permite multiplexarea unui anumit
num r de semnale. n cazul stoc rii optice a informa iilor, cum sunt de exemplu
compact discurile (CD-urile), intensitatea fascicolelor de lumin va fi codificat cu
un semnal audio care va fi nregistrat i care va contribui la modificarea
propriet ilor reflective ale discului. n cazul imprim rii sau fotocopierii asistate de
surse laser, intensitatea fascicolelor emise de c tre sursa laser va fi codificat cu
informa ii, fascicolul fiind apoi supus unei deplas ri prin scanare de-a lungul unui
mediu fotosensibil.
n cazul n care unul dintre parametrii fascicolului de lumin se modific n raport cu
timpul, se afirm despre acesta c este modulat iar dispozitivul care contribuie la
aceast modificare poart denumirea de modulator. Modularea se realizeaz fie
prin modificarea intensit ii sursei de lumin , fie prin modificarea propriet ilor
optice ale mediului prin care se propag .
n cadrul acestui subcapitol vor fi abordate no iunile care descriu influen a
cmpurilor electric, magnetic sau de tensiuni n ceea ce prive te modificarea
propriet ilor optice ale unui mediu, n acest caz sticla optic . Aplicarea oric rui
dintre ace ti factori perturbatori asupra unui mediu induce o anizotropie, care se
descrie cu ajutorul nota iilor specifice descrierii tensoriale (observa ie: acest fapt
explic indicii coeficien ilor men iona i).
68

Aplicarea unui cmp electric asupra mediului optic conduce la reorientarea


electronilor, ionilor sau a dipolilor permanen i (n cazul n care ace tia exist )
inducnd astfel o polarizare electric . Polarizarea indus genereaz o anizotropie
care va crea o birefringen , care va modifica la rndul acesteia polarizarea optic
a fascicolelor de lumin care se vor propaga prin acel mediu. n cazul aplic rii unui
cmp magnetic acesta va da na tere unor curen i microscopici, care vor influen a
indicele de refrac ie a materialului. Acesta din urm ofer posibilitatea predic ion rii
i evalu rii vitezelor de propagare ale fascicolelor de lumin , fiind dependente de
natura polariz rii acestora.
Aplicarea unei st ri de tensiune asupra unui material optic conduce la modificarea
propriet ilor optice ale acestuia conducnd la o anizotropie n ceea ce prive te
densitatea acestuia. Varia ia spa ial a densit ii conduce la apari ia unei
birefringen e n material care va contribui la modificarea st rii de polarizare a
fascicolelor de lumin care se vor propaga prin materialul respectiv. Observarea
modific rii st rii de polarizare a luminii printr-un material supus unei st ri de
tensiune faciliteaz evaluarea m rimii i localiz rii acestui cmp de tensiune.
Primele observa ii cu privire la modificarea propriet ilor optice sub ac iunea unor
factori externi au fost efectuate n 1845, de c tre Michael Faraday. Acesta a
observat faptul c se poate modifica orientarea planului de polarizare a fascicolelor
de lumin care se propag printr-un material neactiv n cazul aplic rii asupra
acestuia a unui cmp magnetic intens, paralel la direc ia de propagare a luminii.
Acest efect este cunoscut n prezent sub denumirea de efectul magento-optic sau
efectul Faraday.
n 1876, John Kerr (1824-1907) a observat faptul c materialele optice izotrope
prezint o natur birefringent , uni-axial , n cazul amplas rii acestora ntr-un cmp
electric. Acest efect, denumit efectul Kerr prezint o dependen de ordinul doi a
cmpului electric aplicat. Un alt efect electro-optic, observat ini ial de c tre W. C.
Roentgen la cuar , i apoi studiat intensiv de c tre Carl Alwin Pockels (18651913) poart numele celui din urm , avnd caracteristica principal dependen a
liniar a indicelui de refrac ie cu intensitatea cmpului aplicat.
n 1901, Kerr a observat un al doilea efect optic datorat aplic rii perpendiculare la
direc ia optic a unui cmp magnetic. Acest efect, observat ini ial n cazul fluidelor,
face ca materialul optic s prezinte o birefringen cu o dependen p tratic a
cmpului magnetic aplicat. Efectul a fost studiat intensiv, n jurul anului 1905 de
c tre Cotton i Mouton i poart numele acestora.
Brewster a descoperit, n 1816, c aplicarea unei tensiuni mecanice asupra unui
material poate modifica propriet ile optice ale acestuia. Acest comportament este
cunoscut sub denumirile de birefringen mecanic sau fotoelasticitate.

69

7.1 Propriet ile electro-optice ale sticlelor


A a cum s-a men ionat anterior, aplicarea unui cmp electric asupra unui material
optic induce o birefringen , materialul izotrop comportndu-se ca un cristal uniaxial avnd axa optic paralel la cmpul electric. Modificarea indicelului de
refrac ie n prezen a cmpului electric (ne pentru direc ia razei extraordinare) fa de
cel n absen a cmpului (n0 n direc ia razei ordinare) este foarte mic , ceea ce
permite utilizarea dezvolt rii binomiale pentru a descrie rela ia de dependen :
1
ne2

(n0 +

n)

n 02

n
n03

1
n02

E 2,

(46)

unde E reprezint intensitatea cmpului electric aplicat, n V/cm, n0 i ne fiind indicii


de refrac ie n direc ia perpendicular , respectiv paralel la cmpul electric.
Experimental s-a determinat faptul c diferen a dintre indicii n direc iile razelor
ordinar i extraordinar , datorit birefringen ei induse este:
n = K E2

(47)

unde K reprezint constanta lui Kerr, n cm/V2, E intensitatea cmpului electric


aplicat, n V/cm, i E lungimea de und a luminii, n cm. Constanta lui Kerr este
dat de expresia:
n 03
2

K=

(48)

avnd valorile din tabelul 11. n cazul unora dintre sticlele optice comerciale semnul
negativ pentru valoarea acestei constante corespunde unei descre teri accentuate
a indicelui de refrac ie n direc ia cmpului electric, valorile pozitive ob inndu-se n
cazul n care modificarea indicelului de refrac ie indus n direc ia cmpului aplicat
este mai mare dect modificarea indicelui de refrac ie n direc ie perpendicular .
Tabelul 11 Constante Kerr ale unor tipuri de sticle optice
Fabricantul

Tipul sticlei

ne

K x10-14 [m/V2]

Schott

SF 6

1.805

0.08

SF 57

1.847

0.11

SF 58

1.918

0.16

SF 59

1.962

0.30

LASF 7

1.850

-0.22

8310

0.07

8363

1.94

0.20

8391

0.06

8393

0.08

8427

0.09

Corning

70

7.2 Propriet ile elasto-optice ale sticlelor


Un material izotrop poate deveni anizotrop cnd este supus unei st ri de tensiune
aplicate acestuia sau unei deforma ii induse printr-o interac iune elasto-optic
cunoscute sub denumirea de efect fotoelastic. Efectul fotoelastic a fost observat, n
1815, de c tre Brewster urmnd ca n 1935 s fie dezvoltat , de c tre H. Mueller,
teoria microscopic a efectului.
Efectul fotoelastic diminueaz performan ele componentelor i a dispozitivelor
optice prin introducerea unor distorsiuni a fazei. Aceste distorsiuni pot fi datorate
att componentelor optice ct i monturilor acestora. O alt surs de distorsiuni o
constituie deforma iile care au fost nghe ate n interiorul componentei optice n
timpul fabric rii acesteia.
Din formalismul specific descrierii st rii de deforma ie, originea efectului fotoelastic
este asociat cu o modificare a densit ii materialului, care la rndul acesteia
genereaz o modificare a indicelui de refrac ie de forma:
n2 1
n2 + 2

& .

(49)

Cu toate acestea, acest rezultat nu poate fi aplicat cu u urin


predic ion rii propriet ilor elasto-optice ale unui material optic.

n vederea

Componentele tensorului deforma ie optic pij (coeficien ii elasto-optici) sunt


adimensionale i sunt sub forma unei dependen e liniare dintre constantele de
rigiditate elastice Cij i componentele tensorului tensiune optic :
pij =

sau sub forma:


p11 =

2E [2 Q0 + (1
n 3 (2

respectiv
p12 =

q ij C ij ,

)Qe ],
1) ( + 1)

[ Qe + Q0 ] ,
(2 1) ( + 1)

2E
n

(50)

(51)

(52)

unde E reprezint modulul de elasticitate a lui Young, n GPa, a coeficientul lui


Poisson, Q0 i Qe fiind coeficien ii tensiunii optice n conformitate cu direc ia
perpendicular (o), respectiv paralel (e) a polariz rii fascicolelor de lumin la
vectorul presiune P, de forma:
Q0 =

dn 0
,
dP

(53)

Qe =

dn e
,
dP

(54)

unde n0 i ne sunt indicii de refrac ie n acele direc ii.


71

n tabelul 12 sunt furnizate valorile corespunz toare coeficien ilor elasto-optici


pentru cteva dintre sticlele optice cele mai reprezentative.
Tabelul 12 Coeficien ii elasto-optici pentru unele sticle optice
Tipul sticlei

Coeficien ii elasto-optici

Lungimea de
und [nm

p11

p12

p44

SiO2

633

0.121

0.270

-0.075

Sticla telurit

633

0.257

0.241

0.0079

As2S3

1 150

0.308

0.299

0.0045

Ge33Se55As12

1 060

0.210

0.210

LaSF

633

0.088

0.147

-0.030

SF4

633

0.215

0.243

-0.014

TaFd7

633

0.099

0.138

-0.020

7.3 Propriet ile acusto-optice ale sticlelor


n cazul n care starea de deforma ie dintr-un mediu optic variaz n timp atunci
acesta se poate considera sub forma unei unde de presiune, sau echivalent, sub
forma unei unde acustice care se propag cu o anumit vitez , fiindu-i specific o
anumit lungime de und i frecven . Brillouin a fost acela care a fundamentat
teoretic, n 1921, interac iunea acusto-optic , ca n anul 1932 s se desf oare o
verificare simultan a teoriei acestuia de c tre dou grupe diferite de investigatori:
P. Debye i F. W. Sears, respectiv R. Lucas i P. Biquard.
Descrierea acestei interac iuni acusto-optice se bazeaz pe trei tipuri de abord ri
diferite din punct de vedere teoretic:
1. difrac ia acusto-optic poate fi abordat ca fiind un proces parametric, n
care unda acustic i componenta optic sunt mixate via efectul acustooptic. Procesul parametric se desf oar n condi iile n care un oscilator de
o anumit frecven , descris cu ajutorul ecua iei de mi care binecunoscute,
are unul dintre parametrii modulat de o frecven de pompaj. n cazul
interac iunii acusto-optice, unda de pompaj este fascicolul de lumin
incident. Acest model teoretic nu faciliteaz o incursiune unic n specificul
efectului acusto-optic.
2. cel de-al doilea model se bazeaz pe teoria fenomenologic care are ca
ipotez faptul c polarizarea indus este propor ional cu produsul dintre
cmpul electric i deforma ia acustic . Aceasta este echivalent cu
presupunerea c constanta dielectric are aceea i form func ional ca cea
a modul rii densit ii datorat undei acustice. Acest formalism este cunoscut
n literatura de specialitate sub denumirea de teoria undei cuplate.
72

3. cel de-al treilea model utilizeaz formalismul teoriei mpr tierii, tratnd unda
de lumin ca fiind format din fotoni i unda sonor din particule, denumite
fononi.
Referitor la cel de-al treilea model, n literatura de specialitate sunt descrise dou
tipuri de mpr tiere acusto-optic : Bragg i Raman-Nath, prima dintre acestea
fiind singura care i g se te cele mai intensive aplica ii tehnologice.
Avantajele pe care le prezint sistemele optice ce prezint n configura ia acestora
celule acusto-optice pentru procesarea semnalelor analogice sau digitale pot fi
rezumate ca o combina ie de transmitere relativ atenuat a fascicolelor de lumin ,
un volum mic ocupat comparativ cu alte tipuri de sisteme i un consum mic de
putere.
Sistemele optice ofer poten ialul pentru un num r mare de canale paralele avnd
conectivitate total iar frecven ele mari ale purt toarei optice (& 1014 Hz) permit
ob inerea unor l imi mari de band a acestor canale ceea ce nu este posibil de
ob inut n cazul procesoarelor electronice. De asemenea, canalele optice nu
necesit valori mari ale puterii dat fiind faptul c n acest caz nu exist pierderi
disipative asociate cu transmisia electric ; pierderile n mediile optice de transmisie,
cum sunt aerul sau sticla sunt mici.
Celulele acusto-optice prezint
l imi de band de pn la 2 GHz, o
eficien a difrac iei de pn la 90 %,
r spuns n faz
bun
i intervale
dinamice rezonabile. O celul acustooptic este format dintr-un material de
interac iune (ex. apa, sticla, cristal etc.)
de care este conectat un traductor
piezoelectric a a cum se prezint n
figura 13.
Aceste
dispozitive
1-D
sunt
comandate de un semnal electric
conectat la traductor. Traductorul emite
fie o und acustic compresional fie una transversal n direc ia x, prin material
care la rndul acestuia produce unde de deformare. Aceste unde conduc la
modificarea densit ii n mediul de interac iune i n consecin la modificarea
indicelului de refrac ie.
Fig. 13 Modulator spa ial de lumin sub
forma unei celule acusto-optice

Aceste modific ri fac ca fascicolele de lumin ce se propag prin celula acustooptic , n direc ia z, s fie modulate n faz n conformitate cu modific rile drumului
optic. Extremitatea unei celulele acusto-optice este n general nclinat astfel nct
unda acustic reflectat s nu interac ioneze cu fascicolele incidente de iluminare.

73

Datorit faptului c majoritatea opera iilor de procesare a semnalelor implic


existen a a multor cicluri acustice n celul , semnalul ce urmeaz a fi procesat este
translatat la o frecven central fc. Presupunem c s(t) reprezint semnalul de
band principal avnd frecven a cea mai mare W/2. Acest semnal este perturbat de
un semnal cos(2 fct), a a cum s-a reprezentat n figura 14 (a), n vederea ob inerii
unui semnal modulat f(t) avnd band dubl i a c rui l ime de band spectral
este W = f2 f1 , centrat la fc, a a cum s-a reprezentat n figura 14 (b). n cazul
aplica iilor n care sprectrul semnalului RF va fi situat ntre f1 i f2, semnalul poate fi
direct introdus n celula acusto-optic f r a necesita o preprocesare.

Fig. 14 Celul acusto-optic : (a) conexiune electric , (b) spectrul semnalului


de comand

ntr-un mod similar, fascicolele de lumin ce se vor propaga printr-o celul acustooptic , ce este comandat de o frecven pur sinusoidal fj , vor fi modulate astfel
nct: n cazul n care l imea de interac iune Z a celulei acusto-optice este mai
mic dect lungimea de und acustic , dispozitivul de comport ca un material
sub ire difractiv, extensiv studiat de Raman i Nath (1935). n cazul n care l imea
celulei este mai mare dect lungimea de und acustic , atunci dispozitivul
func ioneaz n modul Bragg, ducnd la ob inerea unor efecte similare cu cele
produse de difrac ia razelor X prin cristale 3-D.
Modul Raman-Nath
n cazul n care unda de lumin este modulat n faz i amplitudine n urma trecerii printrun material a c rui r spuns este a(x ) exp[i+ (x )] atunci unda va avea forma

a(x ) cos[2 fl t + + (x )] unde fl reprezint frecven a luminii.

A(x, t ) = A0 cos 2 fl t +

2 Z1
0n0 + n cos 2 f j t
/

T
2

x
v

.
-,
,

(55)

unde A(x,t) reprezint amplitudinea undei de ie ire func ie de spa iu i timp, A0


reprezint amplitudinea undei de lumin incidente iar n reprezint modificarea
indicelui de refrac ie din mediul de interac ie indus de propagarea undei de
deformare. n expresia (56), argumentul t

T
2

x
eviden iaz
v

faptul c

A(x,t)

reprezint unda ce se propag n direc ia x (pozitiv ) cu viteza v iar celula poate fi

74

tranzitat

ntr-un timp T =

L
, L fiind lungimea celulei acusto-optice, v fiind viteza
v

sunetului n mediul de interac iune.


Unda de deformare din interiorul celulei este propor ional cu amplitudinea undei
acustice. Datorit faptului c unda optic modulat dat de expresia (55) este
func ie att de spa iu ct i de timp, un semnal de intrare sinusoidal face ca celula
s se comporte ca o re ea faz de difrac ie ce se propag n direc ia x. Fascicolele
de lumin vor fi difractate de re eaua de faz ob inndu-se cteva ordine de
difrac ie, pozitive i negative.

Fig. 15 Ordine de difrac ie pentru modul Raman-Nath

n figura 15 se prezint cteva dintre razele asociate fascicolelor de iluminare


incidente pe celula acusto-optic ct i primele dintre multele unde difractate. O
analiz riguroas a func ion rii unei celule acusto-optice conduce la ob inerea
ecua iei Raman-Nath pentru amplitudinea ordinului de difrac ie i:
Ai = A0 J i ($ ) ,

(56)

unde A0 reprezint amplitudinea luminii incidente, Ji este func ia Bessel de ordinul i


i $ este defazajul luminii indus de modificarea indicelului de refrac ie.
Amplitudinea difractat normalizat a undei i este dat de:
mi =

Ai
2 Z n
,
= Ji
A0

(57)

unde Ji() reprezint ordinul i a func iei Bessel de spe a nti. Valoarea mi se
define te ca fiind indicele de modulare pentru ordinul i i reprezint raportul
amplitudinii luminii modulate la amplitudinea luminii incidente.
Modul Bragg

Din expresia (57) se observ c pentru valori mari ale lui n i Z se ob in


randamente mari ale difrac iei. Pe m sur de lumina se disperseaz n cazul
gener rii unor ordine de difrac ie mari, se va m ri l imea de interac iune Z pn la
ob inerea modului de func ionare Bragg.

75

Tranzi ia de la modul Raman-Nath la modul Bragg poate fi caracterizat


definirea unui factor Q:
Q=

2
Z
,
n0 22

prin
(58)

unde n0 reprezint indicele de refrac ie al materialului de interac iune i 2


reprezint lungimea de und acustic . Lungimea de und acustic depinde de
frecven a semnalului de comand f, 2 =

v
, unde v reprezint viteza undei acustice.
f

n cazul n care Q & 2 stabile te o limit ntre cele dou moduri. n cazul n care
Q < 2 , celula acusto-optic se afl n modul de func ionare Raman-Nath iar dac
Q > 2 aceasta func ioneaz n modul Bragg.
n cazul proces rii optice a semnalelor, celula acusto-optic se utilizeaz n principiu n
modul Bragg deoarece cea mai mare parte a puterii optice este cuplat ntr-un singur
ordin de difrac ie. n regiunea Bragg puternic sunt prezente doar dou ordine de difrac ie,
fie ordinele zero i unu pozitiv de difrac ie, fie ordinele zero i unu negativ de difrac ie.
Propriet ile principale ale difrac iei acusto-optice pot fi explicate cu ajutorul unui model ce
prezint coliziunea dintre fotoni. Momentele particulelor ce interac ioneaz sunt date de hk
i hK, unde h reprezint constanta lui Planck iar k i K reprezint vectorii und a lumini,
respectiv sunetului. Din figura 16 (a), se observ c unghiul de iluminare optim pentru
suprapunerea undelor este ob inut atunci cnd k iesire = k int rare + K , deci:

sin 4 B =

Amplitudinile vectorilor und


k = 2 / ) astfel c :

K
2k

(59)

sunt invers propor ionale cu lungimile de und


sin 4 B =

22

(ex.
(60)

unde 2 este lungimea de und a semnalului acustic prin mediu. n general, 2 >> ,
deci:
4 B 5 sin 4 B =

22

(61)

Unghiul optim de iluminare pentru modul Bragg reprezint a adar unghiul Bragg
4B n timp ce iluminarea este normal la suprafa a celulei acusto-optice n cazul
func ion rii n modul Raman-Nath.

76

Fig. 16 Difrac ie Bragg: (a) modul de defazare n sus, (b) modul de defazare n jos

Suplimentar condi iilor geometrice pentru direc iile undelor, conservarea energiei
implic ca frecven a luminii s fie defazat atunci cnd interac ioneaz cu unda
acustic . n consecin , se va ob ine:
+

=
=

+ 7,.6
7,6,

(62)

unde + i - reprezint frecven a radian a luminii difractate n ordinele pozitive i


negative,
i 7 reprezint frecven ele luminii incidente respectiv a undei sonore.
Aceste rela ii predic ioneaz o defazare a frecven ei luminii, vizualizat prin
observarea mi c rii undei sonore. Dac unda sonor se deplaseaz nspre
fascicolele de lumin incidente, a a cum s-a reprezentat n figura 16 (b), aceasta
diminueaz lungimea de und a luminii difractate; lumina difractat este defazat
cu o cantitate egal cu frecven a undei sonore.
De i aproape ntotdeauna n practic se utilizeaz modul Bragg n vederea
ob inerii celor mai mari randamente ale difrac iei, exist suficiente motive n
vederea implement rii modului Raman-Nath pentru explicarea principalelor tehnici
de procesare optic a semnalelor. n cazul Raman-Nath exist un grad de simetrie
a rezultatelor i posibilitatea alegerii ordinului de difrac ie ceea ce adesea este
convenabil n vederea dezvolt rii arhitecturilor de procesare.
Unghiuri de difrac ie, frecven e spa iale %i frecven e temporale

n figura 17 se reprezint rela iile de interdependen dintre unghiurile de difrac ie,


frecven ele spa iale, frecven ele temporale i lungimile de und acustice. Pentru o
frecven
dat , f, se poate determina lungimea de und acustic ca fiind:
2=
. Prin defini ie, frecven a spa ial va fi = 1 , ceea ce furnizeaz o rela ie de
f
2
dependen

important ntre frecven ele spa iale i cele temporale:


=

1 f
= .
2

(63)

Prin urmare, exist


o singur
frecven
spa ial asociat fiec rei
freven e temporale prezent n celula
acusto-optic . Suplimentar, unghiul
de difrac ie a razei depinde de
frecven ele spa iale
i temporale,
dup rela ia:
4=

(64)
Fig. 17 Rela ii de interdependen

dintre lungimea de

care
furnizeaz
rela ia
de und , frecven a spa ial %i unghiul de difrac ie
interdependen dintre to i parametrii
men iona i.
n cazul n care semnalul de comand este sub forma unei sume de componente
cw, fascicolele de lumin vor fi difractate simultan sub diferite unghiuri, unghiurile i
77

amplitudinile fiind determinate de frecven ele i amplitudinile componetelor cw. n


caz particular, presupunem c semnalul de comand este de forma:
f (t ) =

8
n= 8

an e i 2

nf0t

rect

nf0 fc
,
W

(65)

unde f0 reprezint cea mai mic valoare a frecven ei. Func ia rect reprezint
o l ime de band
spectrul func iei f(t) centrat n fc i care prezint
W = f2 f1 = K 2 f0 K1f0 . Acest semnal con ine M = K 2 K1 + 1 componente frecven
discrete, fiecare fiind un multiplu de f0, ncepnd cu frecven a f1 i terminnd cu
frecven a f2. Semnalul f(t) trebuie generat direct de c tre un semnal rf:
s( t ) =

n =0

an cos (2 nf0 t ) rect

nf0
,
W

(66)

care va fi nmul it cu cos (2 fc t ) , unde fc = (f1 + f2 ) / 2 pentru a deplasa spectrul n


centrul benzii de trecere a celulei acusto-optice. Astfel, semnalul din celula acustooptic poate fi reprezentat prin M frecven e temporale/spa iale discrete, ceea ce
conduce la M unghiuri discrete de difrac ie.
n tabelul 13 sunt furnizate unele valori specifice propriet ilor acusto-optice pentru
cele mai importante materiale optice.
Tabelul 13 Propriet i acusto-optice ale unor materiale
Tipul de material

J [g/cm3]

Vs [km/s]

Atenuarea
(500 MHz)
[dB/s]

6.60

1.33
1.46
2.25

0.60
1.80
0.03

6.95

3.66

2.30

1.20

5.99

4.26

2.27

1.00

Apa
Silice

1.00
2.20

1.50
5.97

LiNbO3

4.70

PbMO4
TeO2

7.4 Indicatorii acusto-optici


n literatura de specialitate sunt men iona i un anumit num r de indicatori care sunt
utiliza i pentru a caracteriza materialele optice din punct de vedere a propriet ilor
acusto-optice ale acestora. Pentru a facilita n elegerea motivelor care au condus la
ace ti indicatori se vor men iona pa ii care permit ob inerea unuia dintre cei mai
utiliza i dintre ace tia.
Prin urmare, se porne te de la ipoteza c mediul este izotrop astfel nct se va
putea utiliza o deformare scalar
i o constant fotoelastic medie. Rezultatul
acestei ipoteze este acela c modificarea indicelui de refrac ie datorat deforma iei
este dat de:
1
n2

78

=p S

(67)

sau
n=

p n3
S.
2

(68)

Densitatea de energie din mediul deformat este:


1
S S'
2

v2 =

1
2
S
2

v 2,

(69)

unde v este viteza undei de presiune (sonore) i L densitatea materialului. Puterea


con inut n unda acustic se evalueaz ca fiind produsul dintre densitatea de
energie i volumul ocupat de c tre und :
1
2
S
2

Pac = A v

v2 ,

(70)

unde A reprezint aria frontului de und sonor, v viteza acestuia i A v este


volumul con innd unda sonor . Din rela ia anterioar se ob ine cmpul de
deforma ie ca fiind:
2 Pac

S=

v3

(71)

care va fi utilizat pentru calcularea modific rii indicelui de refrac ie datorat ac iunii
undei sonore:
Pac p 2 n 6

n=

ntrzierea optic
sonore este:

de faz

v3

(72)

a fascicolului de lumin

9=

n=

propagat de-a lungul undei

Pac p 2 n 6
v3

(73)

n cazul n care sec iunea undei sonore este circular , de diametru L, atunci aria
acesteia va fi A =

L2

4
4

, ceea ce conduce la o defazare de:

9=4

p2 n6

Pac
2

v3

(74)

Cel mai bun material pentru un modulator acusto-optic este acela care conduce la
cea mai mare valoare a defazajului pentru un fascicol de lumin pentru cea mai
mic valoare a puterii sonore.
Indicatorul care furnizeaz informa ii cu privire la capacitatea materialului de a
efectua aceast modulare este sub forma:
M2 =

n6 p2
v3

(75)

79

n tabelul 14 sunt furnizate unele valori pentru acest indicator iar n Anexa 7 valorile
pentru o gam larg de sticle optice.
Ceilal i doi indicatori din tabelul sunt men iona i pentru a putea avea un criteriu de
discriminare ntre materiale n cazul aplica iilor n care configura ia dispozitivului
introduce constrngeri suplimentare, fiind defini i dup cum urmeaz :
M1 =

n 7 p2
,
v

(76)

respectiv
M3 =

n7 p2
v2

(77)

To i ace ti indicatori neglijeaz dou propriet i optice importante: cele acustice i


absorb ia optic .
Tabelul 14 Indicatori acusto-optici
Materialul

M1

M2 x10-15 [s3/kg]

M3

Silice
Apa

1.00
6.10

1.51
1.60

1.00
2.40

LiNbO3

8.30

6.95

7.50

PbMO4
TeO2

15.3
18.5

35.8
34.4

24.9
25.6

8. Propriet ile chimice ale sticlelor optice


Aceste tipuri de propriet i prezint importan
att pentru produc torii de
componente optice ct i pentru utilizatori, n special n cazul n care acestea sunt
utilizate n medii agresive. Unele dintre tipurile de sticle optice sunt caracterizate ca
avnd durabilitate diminuat
i aceasta datorit constituen ilor chimici din
compozi ia acestora.
n vederea cuantific rii propriet ilor chimice ale sticlelor optice, acestea sunt
catalogate n func ie de 4 categorii: rezisten a climateric , rezisten a la coroziune,
rezisten a la ac iunea acizilor i rezisten a la ac iunea bazelor %i fosfa ilor.
Rezisten a climateric
Ac iunea umidit ii asupra sticelor optice d na tere, n timp, apari iei unei pelicule
ce oase pe suprafa a acestora. Rezisten a climateric reprezint susceptibilitatea
sticlei fa de acest proces. Sticlele sunt catalogate acordnduli-se un coeficient
cuprins ntre 1 i 4 n func ie de procentul de mpr tiere specific suprafe elor
acestora n urma efectu rii unui test simplu ce presupune localizarea lor ntr-un
mediu saturat de vapori de ap
i varia iei ciclice a temperaturii ce produce
alternativ o condensare, respectiv o evaporare a apei. Un coeficient de 1 indic o
absen sau o foarte mic modificare a propriet ilor suprafe elor dup o expunere
80

de 7 zile n timp ce un coeficient de 4 catalogheaz modific rile semnificative care


au loc n mai pu in de 30 de ore (vezi tabelul 15). M sur torile se efectueaz cu
ajutorul unui microscop 50x.
Tabelul 15 Grupe de clasificare a sticlelor
Grupa

Clasificarea

Nu se vizualizeaz modific ri ale suprafe ei sticlei dup


expunere de 24 de ore a acesteia i vizualizare la 6 000 lux.

Nu se vizualizeaz modific ri ale suprafe ei sticlei dup o


expunere de 24 de ore a acesteia i vizualizare la 1 500 lux,
modific rile fiind vizibile ns la 6 000 lux.

Se vizualizeaz modific rile ale suprafe ei dup o expunere de 24


de ore i monitorizare la 1 500 lux.

Se vizualizeaz modific ri ale suprafe ei sticlei dup o expunere a


acesteia de 6 ore i monitorizare la 1 500 lux.

Rezisten a la coroziune
Aceast rezisten exprim capacitatea sticlelor fa de ac iunea solu iilor de ap
slab acide, cum sunt amprentele i transpira ia. Evaluarea sticlelor pentru aceast
caracteristic presupune efectuarea unui test simplu care const n plasarea
ctorva pic turi de acid slab pe suprafa a acestora. n cazul n care sticla ncepe s
se descompun , pe suprafa vor apare pete color datorate fenomenului de
interferen . Sticlele sunt catalogate ca avnd coeficien i cuprin i ntre 1 i 5, n
func ie de timpul scurs pn la apari ia acestor pete. Un coeficient de 1 indic
absen a petelor ntr-un interval de expunere de 100 de ore iar un coeficient de 5
indic apari ia acestora n mai pu in de 0.2 ore.
Rezisten a la ac iunea acizilor
Aceast caracteristic cuantific rezisten a sticlelor fa de ac iunea solu iilor acide
puternice. Rezisten a la ac iunea acizilor prezint importan deosebit pentru
fabrican ii de lentile datorit faptului c aceste solu ii acide sunt utilizate n vederea
ndep rt rii peliculelor de protec ie de pe sticle sau separ rii elementelor optice
alipite. Sticlelor li se atribuie coeficien i cuprin i ntre 1 i 4 ce indic progresiv
diminuarea rezisten ei fa de solu iile acide cu pH de 0.3, valorile de la 51 la 53
fiind utilizate pentru sticlele prezentnd o rezisten foarte redus pentru a putea fi
testate cu astfel de solu ii puternice.
Metoda de testare se aplic n conformitate cu testul ISO 8424 i presupune
investigarea de e antioane de sticl avnd dimensiunile de 30x30x2 mm. Suprafa a
acestor e antioane este supus polis rii n condi ii impuse pentru acest tip de
opera ie. E antioanele vor fi apoi imersate ntr-o solu ie de acid nitric (pH 0.3) sau o
81

solu ie de acid acetic (pH 4.6) la 250 C pentru perioade determinate de timp (10
minute, 100 minute, 16 ore sau 100 ore).
Dup aceste opera ii de evalueaz pierderea n greutate a e antioanelor cu ajutorul
unei balan e analitice. Determinarea timpului t, n ore, necesar grav rii unui strat
de suprafa la o adncime de 0.1 m se face n baza expresiei:
t=

te d S
,
(m1 m2 ) 100

(78)

unde te reprezint timpul de atac stabilit pentru experiment, n h, d densitatea


specific a e antionului, S aria suprafe ei e antionului, n cm2, m1 i m2 reprezint
masa e antionului nainte, respectiv dup testare, n kg.
Calculele se efectueaz utiliznd valoarea care corespunde sc derii n greutate
ob inut n condi ii minimale de testare (ex. cea mai mic valoare corespunz toare
timpului de testare) n vederea ob inerii unei pierderi mai mari dect 1 mg/e%antion.
n cazul n care valoarea ob inut va fi mai mic dect 1 mg/e%antion dup 100 de
ore de expunere la pH 0.3 se va accepta ultima dintre valori.
Clasa care indic rezisten a fa de acizi (nota ie literatu de specialitate - SR) a
sticlelor se ob ine n urma compar rii pH-ului solu iei de testare i timpului necesar
atacului chimic la o adncime de 0.1 m (h) cu intervalul de timp din clasificarea
furnizat n tabelul 16.
Tabelul 16 [36] Intervale de compara ie pentru indicarea rezisten ei fa
Clasa
SR

pH-ul
solu iei
de atac

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

>100

10010

101

10.1

<0.1

Timpul
pentru
ob inerea
unei
adncimi
de 0.1
m

de acizi

51

52

53

4.6

4.6

4.6

4.6

>10

101

10.1

<0.1

Suplimentar, modific rile de la suprafa a e antioanelor supuse acestui tip de test se


pot evalua calitativ cu ajutorul ochiului liber. n acest context se suplimenteaz
categoriile de clasificare n conformitate cu indicatorii furniza i n tabelul 17.

Tabelul 17 [36] Indicatori suplimentari clasificare sticle n func ie de rezisten a la acizi


Indicatori

82

Modific ri ale suprafe ei e antioanelor

suplimentari
0.0

Nu se observ modific ri vizibile

0.1

Suprafa

0.2

Modific ri ale suprafe ei indicate prin apari ia franjelor de


interferen

clar dar iregulat


color

0.3

Apari ia unui strat ngust care indic nceputul m tuirii sticlei

0.4

Apari ia unei cruste la suprafa a e antioanelor

De exemplu, clasa SR 3.2 a unei sticle optice specificat pentru rezisten a acesteia
la ac iunea acizilor corespunde unui atac cu durata de 2 ore pentru a ndep rta un
strat de 0.1 m ca urmare a ac iunii unei solu ii chimice cu pH-ul de 0.3, rezultatul
constnd i la modificarea propriet ilor de suprafa . Acestea din urm conduc la
ob inerea unor franje de interferen color vizibile n lumin alb .
Rezisten a la ac iunea bazelor i fosfa ilor
Rezisten a la ac iunea bazelor prezint importan
din punct de vedere a
produc torilor de lentile innd cont de faptul c opera iile de lefuire ale
suprafe elor se efectueaz deobicei n prezen a a astfel de solu ii. Rezisten a la
ac iunea fosfa ilor pe m sura nlocuirii metodelor de cur ire bazate pe utilizarea
clorofluorcarbona ilor (CFC) cu cele care utilizeaz detergen i pe baz de fosfa i.
Cuantificarea sticlelor fa de ac iunea acestor tipuri de solu ii se face cu ajutorul a
2 numere. Primul num r, de la 1 la 4, indic intervalul de timp scurs pn la apari ia
primelor modific ri pe suprafa a sticlelor, n timp ce cel de-al doilea num r indic
propor ia n care au loc aceste modific ri.
Test rile care vizeaz rezisten a sticlelor fa
de ac iunea solu iilor fosfatice
presupun realizarea de e antioane avnd dimesiunile de 30x30x2 cm, avnd
suprafe ele polisate n conformitate cu prescrip iile tehnice. Aceste e antioane vor fi
apoi imersate ntr-o solu ie apoas con innd 0.01 mol/l de tripolifosfat purificat,
aflat la temperatura de 50 0C pentru un interval de timp specificat (15 minute, 1 or ,
4 ore sau 16 ore).
Dup aceste opera ii preliminare de preg tire i efectuare a experimentelor se v-a
m sura pierderea n greutate a fiec rui e antion cu ajutorul unei balan e analitice,
urmnd a se calcula timpul t necesar ndep rt rii unui strat de grosime 0.1 m.
Expresia de calcul este identic cu cea de la stabilirea rezisten ei sticlelor fa de
ac iunea acizilor. Clasa care indic rezisten a fa de ac iunea fosfa ilor (en. PR
Phosphate Resistance) se ob ine prin compararea timpului necesar de atac a unei
suprafe e la o adncime de 0.1 m (min) i se specific n conformitate cu valorile
din tabelul 18.
Tabelul 18 [36] Clase de clasificare pentru rezisten a la ac iunea fosfa ilor
Clasa PR

83

Timpul de atac

>240

24060

6015

<15

9. Tipuri de sticle optice


Cele mai importante i utilizate sticle optice sunt: BK7, SF11, LaSFN9, BaK1 i F2.
n tabelul 19 sunt furnizate constantele specifice unor tipuri de sticle, constante
care prezint importan n cadrul proiect rii sistemelor optice care utilizeaz
componente optice din astfel de materiale i nu numai, urmnd a se prezenta unele
men iuni cu privire la caracteristicile cele mai importante ale fiec rui tip de sticl n
parte.
Tabel 19 [37] - Constantele de material specifice unor sticle optice
Tipul sticlei

Coeficientul lui Abbe


Dispersia

Crown (B270)

Borosilicat
(Pyrex)

58.5

66

2.55
0

(23 C)

C ldura
(cal/g0C)

Young
specific

Coeficientul de dilatere
termic (/0C)

Zerodur

Fluorura de
calciu (CaF2)

66

0.0089

Densitatea (g/cm3)

Modulul lui
(kN/mm2)

Safirul'

0.00967
2.23

3.98

2.53
0

(25 C)

(25 C)

(25 C)

0.17 (25 0C)

0.18

0.196

(25 0C)

(25 0C)

3.18
(25 0C)

71.5
0.184
(20-100 0C)
93.3x10-7

3.25x10-6

7.7x10-6

0.05

18.9x10-6

(20-300 0C)

(0-300 0C)

(0-500 0C)

0.10x10-6

(20-60 0C)

(20-300
0
C)
Punct de nmoiere (0C)

708

Punct de topire (0C)

820

1 800

1 250

600
'

1 360

Valori medii datorit anizotropiei materialului

9.1 Sticla de SiO2 sintetic

84

Silicea (SiO2) sintetic reprezint unul dintre materialele optice cu cele mai largi
aplica ii datorit , n special, transparen ei sale pe un interval spectral larg,
coeficientului mic de dilatare termic ct i rezisten ei la zgrieturi i oc termic.
Silicea sintetic (amorf ) se ob ine n urma combin rii chimice dintre siliciu i
oxigen. Acest tip de material nu trebuie confundat cu topitura de cuar care se
ob ine n urma topirii unor cristale naturale sau cu topitura din nisip de SiO2 care d
na tere unei structuri granulare i susceptibilit i mari n formarea incluziunilor de
aer.
Materialele din silice sintetic sunt ob inute, n general, n baza procedeului
hidrolizei cu flac r care va dicta starea necristalin a acestora i natura lor
incolor . Produc torii de astfel de materiale pot ob ine o calitate superioar a
acestei silice sintetice n condi iile unui control riguros al purit ii reactan ilor i a
condi iilor n care au loc reac iile.
Comparativ cu cristalele de cuar
urm toarele avantaje:

i alte tipuri de sticle, aceast

sticl

prezint

transmisie superioar n UV i IR;


coeficient de dilatare termic mic ceea ce furnizeaz
rezisten la oc termic ntr-o gam larg de temperaturi;

stabilitate

interval mare de func ionare n condi iile varia iei temperaturii;


rezisten

i durabilitate mare fa

rezisten mare fa
neutroni.

de zgrieturi;

de radia ii variind de la UV, raze X, raze gamma la

Categoriile de sticl de silice sintetic sunt cele avnd calitate optic (en. OQSFS Optical Quality Synthetic Fused Silica), respectiv cele cu grad UV (en. UVGSFS UV-Grade Synthetic Fused Silica). Lentilele confec ionate din materialul men ionat
la prima categorie sunt ideale n cazul aplica iilor n cadrul sistemelor de formare a
imaginilor pentru regiunile spectrelor UV mediu, vizibil i IR apropiat. Datorit
propriet ilor dispersive reduse ce caracterizeaz aceste tipuri de sticle, abera iilor
cromatice vor fi substan ial diminuate.
Silicea sintetic cu grad UV reprezint materialul care prezint o transmisie
superioar (n special n regiunea ndep rtat de UV) i nivele sc zute de
fluorescen (aproximativ 0.1 % din nivelul cuar ului natural excitat la o lungime de
und de 254 nm). Acest tip de material prezint cea mai bun alegere n cazul
aplica iilor n lumina UV ndep rtat.
n Anexe sunt listate valorile indicelui de refrac ie a unui material de silice sintetic
grad UV, pentru diferite lungimi de und , raportat la valoarea de referin a
85

temperaturii de 20 0C iar expresia (79) furnizeaz varia ia cu lungimea de und a


indicelui de refrac ie pentru acest tip de material ( se consider n m):

0.6961663 2
+
1= 2
(0.0684043 )2

0.8974794 2
0.4079426 2
+
.
2
(0.1162414 )2 2 (9.896161)2

(79)

Transmitan a sticlelor este influen at de istoricul varia iilor termice att n timpul
proceselor de fabrica ie ct i dup finalizarea acestora. Astfel, n func ie de
procesele termice la care sunt supuse sticlele (acoperire, recoacere sau men inere
la o anumit valoare a temperaturii) este posibil s se nregistreze o diminuare cu
cteva procente a valorilor transmitan ei interne de-a lungul ntregului spectru a
luminii, ceea ce influen eaz i valorile transmitan ei externe.
Silicea sintetic eviden iaz de asemenea i varia ii n transmitan de la un
e antion la altul, n special pentru regiunile spectrale ale UV ndep rtat i infraro u.
Aceste varia ii sunt atribuite procesului de fabrica ie i con inutului de impurit i i
nu etapelor tehnologice n care au loc varia ii termice. n regiunea UV, aceste
varia ii au fost atribuite fluctua iilor necontrolabile ale con inutului de impurit i
metalice iar transmitan a n aceast regiune constituie baza pentru clasificarea n
sticle cu grad UV i sticle avnd calitate optic .
Pentru regiunea IR, aceste varia ii n transmitan sunt atribuite fluctua iilor n
con inutul leg turilor chimice OH. Aceste varia ii sunt mult mai pronun ate pentru
lungimile de und din apropierea sau mai mici de 2.7 m i sunt, n general,
necontrolabile.
Varia iile transmitan ei n regiunea spectrului vizibil pentru aceste tipuri de materiale
sunt nesemnificative. De exemplu, n cazul sticlei grad UV, transmitan a intern
superioar pentru spectrul UV este corelat cu cea din spectrul vizibil care prezint
valori foarte mari ce nu pot fi m surate cu ajutorul metodelor clasice de m surare,
impunndu-se efectuarea de m sur tori ale atenu rii semnalelor optice ns prin
fibre ob inute din acest tip de material.
9.2 Sticlele optice de tip crown
Cu excep ia sticlei BK7, acestor tipuri de sticle li s-a atribuit cea mai diminuat
catalogare din punct de vedere comercial, a indicelui de refrac ie,transmitan a i
omegenitatea acestora nefiind controlate cu stricte e.
Datorit acestor considerente, aceste sticle sunt utilizate cu prec dere n aplica ii
ce nu necesit respectarea cu stricte e a toleran elor prescrise ct i ca material
pentru substraturile oglinzilor. n tabelul 20 sunt furnizate valorile indicelui de
refrac ie pentru anumite valori ale lungimii de und iar n tabelul 21 sunt listate
valorile procentuale ale transmisibilit ii acestor tipuri de sticle la valori diferite ale
86

lungimii de und , m sur torile efectundu-se pe un e antion de material avnd


grosimea de 6 mm.
Tabel 20 [37]- Indicele de refrac ie al sticlelor optice de tip crown
Lungimea de

Indicele de

Denumirea liniei

Sursa optic

Regiunea

und (nm)

refrac ie

(spectrul

utilizat

spectral

Fraunhofer)
435.8

1.53394

Arc Hg

Albastru

480.0

1.52960

F'

Arc Cd

Albastru

486.1

1.52908

Arc H2

Albastru

546.1

1.52501

Arc Hg

Verde

587.6

1.52288

Arc he

Galben

589.0

1.52280

Arc Na

Galben

643.8

1.52059

C'

Arc Cd

Ro u

656.3

1.52015

Arc H2

Ro u

Tabel 21 [37] - Transmisibilitatea pentru sticlele optice de tip crown (grosime 6 mm)
Lungimea de und

Transmisibilitatea

Lungimea de und

Transmisibilitatea

[%]

(nm)

[%]

300

0.3

360

87.2

310

7.5

380

88.8

320

30.7

400

90.6

330

56.6

450

90.9

340

73.6

500

91.4

350

83.1

600

91.5

(nm)

9.3 Sticla de borosilicat cu dilatare termic sc zut


Cea mai cunoscut sticl de borosilicat cu dilatare termic sc zut (en. LEBG Low-Expansion Borosilicate Glass) este sticla Pyrex produs de firma Corning.
Acest tip de sticl i g se te cel mai bine utilizarea n cazul aplica iilor n care
87

primeaz considerente ca rezisten a mare la valori mari ale temperaturii, ocului


termic sau atacuri de natur chimic . Pe de alt parte, comparativ cu sticla BK7,
sticla LEBG este mult mai pu in omogen i con ine mai multe incluziuni de aer.
Aceast sticl este ideal ca substrat pentru oglinzi, lentile de focalizare pentru
sistemele de iluminare de putere mare sau geamuri care s suporte valori mari de
temperatur . Datorit costurilor reduse ale acesteia i stabilit ii termice excelente,
acest material constituie standardul pentru elementele optice ca pl cu e test i
lame divizoare. n general, indicele de refrac ie al acestor materiale difer de la o
produc ie la alta, n tabelul 22 fiind oferite cteva dintre valorile acestuia pentru
anumite lungimi de und .
Tabel 22 [37] - Indicele de refrac ie pentru LEBG
Lungimea de
und (nm)

Indicele de
refrac ie

Denumirea liniei
(spectrul
Fraunhofer)

Sursa optic
utilizat

Regiunea
spectral

486.1

1.479

Arc H2

Albastru

514.5

1.477

Laser Ar

Verde

546.1

1.476

Arc Hg

Verde

587.6

1.474

Arc Na

Galben

643.8

1.472

C'

Arc Cd

Ro u

9.4 Safirul
Safirul reprezint un material care posed caracteristici superioare din mai multe
puncte de vedere. Datorit durit ii superioare a suprafe elor acestuia, safirul poate
fi zgriat utiliznd doar anumite tipuri de materiale (ex. diamantul, nitratul de bor).
Inert din punct de vedere chimic i insolubil n combina ie cu aproape toate tipurile
de materiale, excep ie f cnd cazurile n care temperaturile sunt foarte mari, safirul
poate fi supus unor opera ii de cur ire f r ca acestea s lase urme. De exemplu,
pentru temperaturi mai mici de 300 0C, chiar i substan ele ca fluorurile de hidrogen
nu pot ataca acest tip de material.
Pentru lungimile de und cuprinse ntre 150 nm (ultraviolet) la 6 000 nm (infraro u
mediu) safirul prezint valori mari ale transmisibilit ii interne. Datorit rezisten ei
sale superioare, n cazul n care se realizeaz sticle din astfel de materiale, acestea
pot atinge valori mult mai mici ale grosimilor comparativ cu alte tipuri de sticle i
prin urmare pot prezenta utilitate i n cazul n care se lucreaz cu lungimi de und
apropiate de cele ale limitelor de transmisie. Datorit conductivit ii termice
88

superioare, sticlele nguste pot fi r cite n mod eficient n mod for at n aer sau
utiliznd alte tipuri de metode, totodat putndu-se nc lzi cu u urin n vederea
prevenirii form rii condensului.
Safirul reprezint n fapt un cristal de oxid de aluminiu (Al2O3). Datorit structurii
sale cristaline hexagonale, acest tip de material prezint anizotropie n cazul
majorit ii propriet ilor sale fizice i optice. Caracteristicile exacte ale unei
componente optice ob inute din safir depind de orientarea axei optice fa de
suprafa a elementului. Datorit acestei anizotropii, safirul prezint birefringen ,
adic o diferen a indicilor de refrac ie n lungul direc iilor ortogonale, astfel c
ntre fascicolele de lumin care se propag n lungul axei optice i perpendicular la
aceasta poate exista o diferen ntre indicii de refrac ie de aproximativ 0.008.
Malitson a pus la dispozi ie o formul de evaluare a indicelui de refrac ie a safirului
n lungul razei ordinare (axa optic ), lungimea de und fiind exprimat n m:

n2

1=

1.023798 2
1.058264 2
5.280792 2
+
+
.
2
2
2
0.0377588
0.0122544
321.3616

(80)

Capacitatea de transmitere a lungimilor de und n cazul safirului este limitat n


principal de pierderile produse de reflexiile la suprafa a acestuia. n acest sens, pe
suprafa a acestuia se depun pelicule uni-strat antireflex, fluorura de magneziu
constituindu-se unul dintre materialele preferate datorit compatibilit ii cu indicele
de refrac ie mare al safirului. n cazul depunerii pe suprafa a acestuia a unui singur
strat de fluorur de magneziu i se omogenizeaz structura pentru lungimea de
und de 550 nm, capacitatea total de transmisie a unei componente optice
fabricat din safir poate fi men inut peste 98 % pentru ntreg intervalul spectrului
vizibil.
n tabelul 23 sunt furnizate unele dintre valorile indicelui de refrac ie pentru diferite
lungimi de und ale spectrului luminii.
Tabel 23 [37] - Indicele de refrac ie pentru safir
Lungimea de und
(nm)

Indicele de refrac ie

Lungimea de und
(nm)

Indicele de refrac ie

255.2

1.8337

532.0

1.7718

351.1

1.7970

546.1

1.7708

404.7

1.7858

632.8

1.7660

488.0

1.7754

1 550.0

1.7462

514.5

1.7731

2 000

1.7377

9.5 Zerodur
89

Acest tip de material este o marc nregistrat de sticl optic Schott care prezint
un coeficient de dilatare termic foarte mic i o rezisten excelent la ocuri
termice.
Acest tip de material, care apar ine clasei materialelor compozite de tipul sticl ceramic , prezint n structura sa att o component amorf (vitroas ) ct i una
cristalin . n timpul fabric rii, acest tip de sticl este supus unor cicluri termice
speciale astfel nct aproximativ 75 % din materialul vitros este transformat ntr-o
form cristalin de cuar . n mod obi nuit, granulele de cristal au un diametru de 50
nm ceea ce face ca materialul rezultat s par transparent pentru ochiul uman
datorit faptului c indicii de refrac ie a celor dou faze sunt aproximativ aceia i. Cu
toate acestea, zerodur-ul nu se utilizeaz ca material al componentelor optice
transmisive datorit fenomenelor accentuate de mpr tiere ce au loc la marginile
gr un ilor structurii.
n general, se tie c substan ele amorfe prezint n faza vitroas un coeficient de
dilatare termic pozitiv. La temperatura camerei, faza cristalin este caracterizat
printr-un coeficient de dilatare termic negativ. Coeficientul de dilatare termic
liniar al ntregului ansamblu este aproximativ nul pentru temperaturile de utilizare
normale (n apropierea temperaturii camerei).
Spre deosebire de sticlele din silice, acest tip de material optic prezint utilitate,
datorit superiorit ii propriet ilor sale ntr-un interval extins de temperatur , ca
substraturi ale oglinzilor n cazul unor aplica ii n care valorile temperaturii sunt
relativ mari (ex. holografie prin expunere multipl , interferometrie i holografie
general , varia ii ale caracteristicilor fascicolelor laser, etc.).
n tabelul 24 sunt oferite valorile indicelui de refrac ie pentru lungimi de und
diferite.
Tabel 24 [37] - Indicele de refrac ie pentru zerodur
Lungimea de und (nm)

Linia Fraunhofer

Indicele de refrac ie

435.8

1.5544

480.0

F'

1.5497

486.1

1.5491

546.1

1.5447

587.6

1.5424

643.8

C'

1.5399

656.3

1.5394

9.6 Fluorura de calciu


90

Fluorura de calciu (CaF2) reprezint un material avnd o structur cristalin cubic


care i-a g sit aplicabilitatea n majoritatea sistemelor ce lucreaz n regiunile
ultraviolet i infraro u ale spectrului luminii. Aceasta este de asemenea materialul
preferat utilizat n configura ia surselor laser excimer de i se reg se te i sub forma
unor componente optice ca: lentile, prisme, lamele i substraturi ale oglinzilor, etc.
De i prezint o bun transmisie n intervalul 130 nm la 10 m al lungimilor de und ,
acesta a fost utilizat cel mai mult n domeniul spectral specific infraro ului. Acest tip
de material se g se te att n form natural (supus procedeelor de extrac ie
obi nuite) ct i sub form sintetic , ns metoda utilizat n fabricarea acestuia
(metoda Stockbarger) constituie un proces de fabricare ndelungat i costisitor. n
vederea utiliz rii n domeniul UV, pentru care cerin ele cu privire la puritatea
materialului sunt stricte, se elimin posibilitatea utiliz rii n forma sa natural .
n vederea satisfacerii cerin elor cu privire la mbun t irea timpilor de via ale
componentelor optice fabricate din acest tip de material i ob inerii unei
caracteristici de transmisie superioare la lungimea de und de 193 nm i chiar
inferioare acestei valori, produc torii de sticle au introdus o gam larg de metode
de procesare i inspec ie n vederea identific rii i ndep rt rii diferitelor tipuri de
impurit i n cadrul tuturor etapelor procesului de produc ie. Procedura ini ial de
fabricare sintetic propus de Stockbarger a trebuit s sufere modific ri datorit
cerin elor impuse de necesitatea mbu t irii omogenit ii materialului i diminu rii
birefringen ei acestuia. Aceste modific ri permit un control mai riguros al
temperaturii n timpul proceselor de cre tere a cristalului ct i o reglare
corespunz toare a parametrilor n timpul procesului de recoacere.
n tabelul 25 sunt furnizate valorile indicelui de refrac ie pentru CaF2 la diferite valori
ale lungimii de und .
Tabel 25 [37] - Indicele de refrac ie pentru CaF2
Lungimea de und
(nm)

Indicele de refrac ie

Lungimea de und
(nm)

Indicele de refrac ie

193

1.501

1 000

1.428

248

1.468

1 500

1.426

257

1.465

2 000

1.423

266

1.462

2 500

1.421

308

1.453

3 000

1.417

355

1.446

4 000

1.409

486

1.437

5 000

1.398

587

1.433

6 000

1.385

650

1.432

7 000

1.369

91

700

1.431

8 000

1.349

9.7 Sticla cu utilizare n UV


Sticla cu utilizare n UV ndep rtat
Una dintre ramurile litografiei optice care cunoa te o spectaculoas dezvoltare
dup implementarea proceselor litografice la 157 nm este cea a litografiei n
ultraviolet ndep rtat (en. EUV - Extreme-Ultraviolet Lithography). Aceast
tehnologie va permite produc torilor de chip-uri s realizeze configura ii a c ror
tr s turi s fie de ordinul a 70 nm i chiar mai mici. Spre deosebire de configura iile
dispozitivelor optice litografice anterioare, cele corespunz toare utiliz rii n
domeniul ultravioletului ndep rtat necesit utilizarea unor sisteme optice de
formare a imaginilor total reflective.
Pe m sura modific rii lungimilor de und a sistemelor de iluminare utilizate n
cadrul configura iilor litografice, de la linia g a mercurului (436 nm) la cea generat
de sursele laser cu fluor (157 nm), s-a diminuat lista materialelor optice posibil de
utilizat. Prin urmare, lungimea de und de 13.4 nm utilizat n procesele litografice
din ultravioletul ndep rtat impune cerin e noi furnizorilor de materiale i
produc torilor de componente optice, cu privire la rugozitatea suprafe elor,
netezimea i coeficientul de dilatare termic a acestora.
Una dintre sticlele asupra c rora s-a focalizat aten ia cercet torilor este sticla
binar SiO2/TiO2 ob inut n stare primar prin procedeul hidrolizei cu flac r ,
cunoscut sub denumirea de sticl cu dilatare termic foarte mic .
n continuare se vor face men iuni cu privire la unele propriet i mecanice i termice
ale acestei sticle incluznd polisabilitatea acesteia, stabilitatea temporal ,
elasticitatea ntrziat , etc.
Considera ii privind polisabilitatea sticlei
Componentele optice i substratul fotom tii utilizate n domeniul UV ndep rtat
implic valori mai mici de 0.15 nm pentru "rugozitatea" frecven ei spa iale
superioare (en. HSFR-High Spatial-Frequency Roughness). Studiile efectuate
asupra diferen elor de suprafa dintre sticla pentru UV ndep rtat (con ine & 7%
TiO2) i sticla SiO2 100% au sugerat existen a unor poten iale diferen e n ceea ce
prive te comportarea acestora la opera ii de lefuire (lustruire) ca urmare a ac iunii
diferitelor substan e neutre sau baze utilizate. De asemenea, au fost constatate
comport ri diferite ale solubilit ii acestora, suprafe ele sticlei utilizat n UV
ndep rtat disociind n ap avnd pH>5, fiind susceptibil la dizolvare, comparativ
cu sticla de 100% SiO2 care nu este solubil . Aceste diferen e conduc la o
92

comportare diferit n timpul opera iilor de lefuire (lustruire) n special n cazul


utiliz rii unor solu ii cu pH>5.
Dilatarea termic
Coeficientul de dilatare a sticlei binare pentru UV ndep rtat se m soar utiliznd
tehnici diverse, cele mai utilizate fiind metoda dilatometriei de precizie i testul
structurii sandwich, ambele fiind ns de natur distructiv . Din categoria metodelor
nedistructive se poate men iona metoda ultrasonic , ns aceasta nu furnizeaz o
precizie superioar impus de domeniul de utilizare. n prezent, configura iile
ultrasonice furnizeaz o precizie de 0.1x10-9/K a rezultatelor ns aceasta
depinde nc de precizia corela iilor dintre viteza pulsurilor ultrasonice i
coeficientul de dilatare termic .
Stria ii
Diminuarea nivelului stria iilor n interiorul sticlei pentru UV ndep rtat se realizeaz
n baza procedurii standard conform c reia se urm re te ca suprafa a optic s fie
paralel cu direc ia acestor stria ii n vederea diminu rii impactului celor din urm
asupra componentei optice rezultate. n baza unei proceduri de evaluare bazat pe
scenariul cel mai defavorabil se examineaz sticla care este t iat perpendicular la
direc iile stria iilor putndu-se apoi utiliza cea mai bun metod de monitorizare a
impactului modific rilor asupra acestor incluziuni din sticl .
n mod obi nuit stria iile se m soar vizual, examinare cu ochiul liber, sau utiliznd
metoda umbrelor. Datorit cerin elor stricte impuse asupra sistemelor optice
utilizate n UV ndep rtat s-a impus dezvoltarea unor tehnici metrologice mult mai
sensibile i cantitative. Astfel, n vederea m sur rii varia iilor titanului n cadrul
stria iilor s-a utilizat tehnica microprobei, varia iile fiind apoi trnasformate n varia ii
ale dilat rii termice. Cu ajutorul acestei tehnici s-au pus n eviden existen a unor
diferen e corespunz toare dilat rii termice ntre straturile de stria ii care la rndul lor
sugereaz posibilitatea influen rii rugozit ii suprafe elor componentelor polisate.
Una dintre cele mai competitive tehnici utilizate n evaluarea stria iilor s-a dovedit a
fi cea bazat pe folosirea unui polarimetru. Aceast tehnic s-a dovedit a fi robust
i a facilitat punerea n eviden a st rii de tensiune rezuduale dintre straturile de
stria ii ca urmare a dilat rii termice.
Cauza principal c reia i se datoreaz apari ia stria iilor pare a se datora
rezultatului micilor varia ii de compozi ie care au loc n decursul opera iilor de
ob inere a sticlei. Printr-o modificare corespunz toare a acestui proces se poate
diminua nivelul acestor varia ii i prin urmare minimiza nivelul prezen ei acestora.

Incluziunile
93

Cerin ele impuse utiliz rii sticlelor pentru domeniul UV ndep rtat fac ca defectele
permisibile de pe suprafa a reflectiv (definite ca zgrieturi, defecte a c ror
dimensiune s fie de ordinul a 50 nm sau mai mari) s fie absente cu des vr ire.
Datorit faptului c metodele de inspec ie tradi ionale, ce presupun utilizarea
microscopului i a unei surse de lumin de mare intensitate, sunt limitate la un nivel
al detec iei pentru incluziuni de ordinul a 50 m a impus dezvoltarea unor tehnici
noi. Una dintre metodele de inspec ie utilizate n acest caz presupune utilizarea
unei surse de He-Ne pentru eviden ierea incluziunilor avnd dimensiuni de ordinul
a 1 m sau chiar mai mari.
Considera ii privind modalitatea de alegere a sticlei pentru domeniul UV
Confec ionarea sticlelor optice cu utilizare n UV avnd o anumit precizie a
suprafe ei implic n elegerea specifica iilor fabricantului acestora i modalitatea de
ob inerea a acestora. Una dintre principalele cauze generatoare de confuzii este
aceea c majoritatea produc torilor de componente optice specific precizia
suprafe ei pentru valoarea de 632.8 nm a lungimii de und i nu pentru o valoare a
lungimii de und specific domeniului UV. Acest fapt presupune acordarea unei
aten ii deosebite modalit ii de interpretare a tabelelor cu specifica ii aferente. De
exemplu, o valoare de 10 asociat netezimii suprafe ei pentru lungimea de und
de 632.8 nm i corespunde de fapt 6 pentru 355 nm i 3 pentru 193 nm [39].
n cazul n care se men ioneaz specifica iile pentru o component optic nou
proiectat se impune alegerea celei mai mici valori a aperturii transmibile (n.a.
zona c reia i corespund specifica iile de suprafa , suprafa a activ ) pe care
aplica ia o permite, n caz contrar costurile de fabrica ie putnd atinge valori
ridicate. De asemenea, se impune acordarea unei aten ii deosebite modului n care
sunt indicate aceste specifica ii de suprafa , dat fiind faptul c majoritatea
produc torilor le indic nainte de opera iile de acoperire a suprafe elor.
n cazul sticlelor optice destinate utiliz rii n domeniul vizibil a lungimilor de und nu
se constat diferen e semnificative ntre netezimea suprafe ei substratului pre- i
post-acoperire ceea ce ns nu mai r mne valabil pentru sticlele destinate utiliz rii
n domeniul UV i UV ndep rtat. Dou motive principale fundamenteaz aceast
afirma ie, acestea fiind dezvoltate n continuare.
Primul dintre acestea const n faptul c majoritatea peliculelor optice se depun la
valori mari ale temperaturii ceea ce inerent conduce la apari ia unor tensiuni
mecanice pe m sur ce are loc r cirea semifabricatului. Aceste tensiuni ap rute n
statul de acoperire au o natur compresiv sau de elonga ie n func ie de tipul de
material utilizat i de condi iile de depozitare la suprafa a semifabricatului optic. n
vederea diminu rii st rii tensionale din stratul depozitat se utilizeaz de cele mai
94

multe ori o combina ie din mai multe tipuri de materiale care pot conduce la o
transmisibilitate foarte bun pentru domeniul vizibil dar nu i pentru UV. Astfel,
op iunile de materiale de acoperire pentru componentele optice destinate
func ion rii n domeniul UV, apropiat i ndep rtat, sunt relativ restrnse i
majoritatea conduc la generarea unui cmp mare de tensiune n interiorul acestora
care are ca i consecin apari ia diferen elor ntre specifica iile de suprafa .
Cel de-al doilea motiv rezid n higroscopicitatea materialelor stratului de acoperire
care are ca i consecin modificarea st rii de tensiune i implicit a formei
suprafe ei semifabricatului optic. n acest context se impune acordarea unei aten ii
deosebite fenomenelor ce au loc pentru diferite condi ii de temperatur i umiditate,
dat fiind faptul c pentru unele valori ale acestora semifabricatul optic poate
prezenta valori care s apar in intervalului de specifica ii iar n condi ii de mediu
diferite aceste valori s nregistreze modific ri substan iale.
Tehnologia de depunere a peliculelor sub iri furnizeaz metode n vederea
depunerii de pelicule sub iri dense care s prezinte un coeficient diminuat de
absob ie a apei, cum ar fi depunerea cu ajutorul fascicolelor de ioni sau prin
pulverizare, dar conduc la valori mari ale cmpurilor de tensiune intern .
Consecin a rezind n deformarea formei suprafe ei semifabricatului produs i o
sensibilitate mare fa de deteriorare comparativ cu peliculele sub iri poroase.
n vederea ob inerii unor semifabricate optice cu o precizie mare a suprafe ei i
rezisten n ceea ce prive te deteriorarea acesteia cea mai bun alegere const n
depunerea de pelicule sub iri poroase. n cazul celor din urm , produc torii trebuie
s acorde o importan deosebit monitoriz rii condi iilor de mediu n care se
efectueaz testarea acestora, men ionnd valorile de temperatur i umiditate care
sunt asociate specifica iilor.
Noile dispozitive
i tehnici de fabrica ie permit produc torilor de
semifabricate/componente optice minimizarea efectelor cmpului de tensiune din
peliculele de acoperire (protec ie) asupra suprafe ei substratului din sticl optic .
Cea mai simpl op iune const n diminuarea raportului de form , adic a raportului
dintre diametrul semifabricatului i grosimea acestuia. Practic s-a constatat faptul
c deforma ia semifabricatului comport o cre tere cu p tratul acestui raport, ceea
ce ar conduce la o minimizare cu 30 % a efectelor deforma iei n condi iile n care
n locul valorii industriale standard de 6:1 s-ar alege raportul 5:1. Literatura de
specialitate din domeniu mai men ioneaz
i faptul c este mult mai u or de
controlat precizia suprafe elor semifabricatelor optice circulare comparativ cu cele
dreptunghiulare.
Deteriorarea sticlelor optice pentru UV sub ac iunea fascicolelor laser
95

Literatura tehnic de specialitate funrizeaz numeroase referin e i abord ri cu


privire la problematica deterior rii peliculelor de suprafa
i/sau a componentelor
optice destinate utiliz rii n UV sub inciden a fascicolelor laser. n aceste
circumstan e pot fi emise unele considerente generale cu privire la aceast aspect.
n principal, n acest context de urm re te modalitatea de deteriorare a substratului,
fenomen identificat ini ial de c tre cercet torii de la Laboratorul Na ional din
Lawrence Livermore din California (S.U.A). Aceast deteriorare a substratului se
refer la fisurile i zgrieturile care apar n timpul proceselor de lefuire i polisare,
care sunt ulterior acoperite, par ial sau total, de c tre un strat de redepozitare ca
urmare a procesului de polisare (n.a. pelicul sub ire de material care se reg se te
pe suprafa a materialului de prelucrat n timpul derul rii opera iei de polisare). n
vederea diminu rii efectelor negative ale opera iilor men ionate anterior se impune
inlcuderea ntre etapele tehnologice de prelucrare a suprafe elor a opera iilor de
cur ire frecvent a acestora.
Rugozitatea suprafe ei constituie un alt factor important n ceea ce prive te
rezisten a la deteriorare a sticlelor optice pentru domeniul UV, dat fiind faptul c
aceasta influen eaz aderen a peliculelor de acoperire la suprafa a acestora i pot
conduce la mpr tierea fascicolelor de lumin , n special a fascicolelor laser. Dat
fiind faptul c mpr tierea fascicolelor de lumin cre te accentuat cu diminuarea
lungimii de und s-a impus i prefer opera iile de superpolisare a substraturilor
care conduc la valori foarte mici ale rugozit ii suprafe elor.
Considerente privind influen a ambal rii asupra propriet ilor sticlelor pentru UV
Componentele optice, deci i implicit sticla optic , pentru UV sunt foarte sensibile
fa de contaminarea cu produse, indiferent de natura acestora, ceea ce conduce
la necesitatea acord rii unei aten ii deosebite i etapelor ulterioare procesului de
producere/prelucrare a acestora.
n aceste circmustan e nu se recomand utilizarea produselor tradi ionale de
mpachetare i ambalare a componentelor optice, cum ar fi produsele de protec ie
a sticlelor optice (lavete), materialelor din plastic sau produse expandate de
protec ie.
n mod ideal, toate materialele utilizate pentru ambalare trebuie s fie inerte i s
nu genereze produ i degradan i, n special n timpul transportului unde se pot
nregistra temperaturi extreme i chiar valori mari ale presiunii. Componentele
optice trebuie ambalate astfel nct suprafa ele de contact cu ambalajul s fie
marginile acestora sau col urile astfel nct s nu fie afectat suprafa a activ a
acestora.
9.8 Sticle fotocromice
96

Materialele care i modific reversibil culoarea n timpul expunerii la o radia iei


luminoas poart denumirea de materiale fotocromice. Cuvntul reversibil nu
exclude exemplele care vizeaz materialele cu viteze de reversibilitate foarte mici
dar le exclude pe acelea n care starea rezultat n urma fotolizei este mult mai
stabil termodinamic comparativ cu starea ini ial .
n figura 18 s-a reprezentat varia ia n timp a absorban ei induse unui material
fotocromic. Astfel, un e antion din sticl avnd coeficientul de absorb ie Z i aflat n
starea ini ial A este supus unei iradieri la o instan temporal t1 i sufer o
tranzi ie ntr-o stare B caracterizat de coeficientul de absorb ie [. Absorban a
materialului se modific cu o vitez finit pn la atingerea unei st ri stabile pentru
care exist un echilibru ntre reac iile de excitare i reversibilitate.

Fig.18
Schematizarea
absorban ei
induse unei sticle fotocromice

Dup finalizarea procesului de iradiere, la


timpul t2, absorban a materialului descre te
la valoarea ini ial . Descre terea absorban ei
induse poart
deseori denumirea de
decolorare termic chiar i n condi iile n
care aceasta are loc la temperatur mic ,
caz n care n timpul procesului se manifest
doar energia termic . n cazul majorit ii
materialelor optice revenirea la starea ini ial
este accelerat prin iradiere cu fascicule de
lumin avnd lungimi de und lungi. Acest
proces este cunoscut sub denumirea de
decolorare optic .

Calitatea de material fotocromic o prezint un num r foarte mare de compu i


organici dar i unele tipuri de materiale anorganice, fiind cunoscute doar cteva
categorii de sticle transparente n care se manifest acest fenomen.
n ceea ce prive te aceste sticle optice, acestea pot fi catalogate n dou categorii
distincte: sticle care manifest fotocromaticitate n mod natural i sticle care
manifest fotocromaticitate ca urmare a procesului de fotoliz . Din prima categorie
fac parte sticlele care con in silica i alcalini i borosilica i din cadmiu iar din cea de-a
doua categorie sticlele care con in cristale de mici dimensiuni i care nu induc o
mpr tiere a fascicolelor de lumin . Aceste sticle, care con in cristale ale
halogenurilor de argint au fost categoria cea mai des investigat , un num r restrns
ns gasindu- i aplicabilitate practic .
n continuare se vor face referin
materiale.

doar la ultima dintre aceste categorii de

Sticle con innd halogenuri de argint


97

Halogenurile de argint pot fi precipitate astfel nct s poat fi imersate ntr-o gam
larg de sticle de baz care s rezulte n sticle fotocromice transparente.
Proprietatea de fotocromism a fost observat
n cazul sticlelor:
boroaluminosilicatelor,
alcaline,
aluminobora ilor,
aluminofosfa ilor
i
borofosfosilicatelor care nu con in modificatori (cu excep ia argintului).
n vederea determin rii propriet ilor fotocromice prezint importan cunoa terea
compozi iei chimice i a istoricului termic. Se poate afirma faptul c o cantitate mic
de cupru (Cu) contribuie la diminuarea sensibilit ii de negrire cu cteva ordine de
m rime i c se include n majoritatea sticlelor fotocromice transparente. Alegerea
tipului de halogenur influen eaz accentuat propriet ile fotocromice, n special n
intervalul spectral util pentru excita ie. Astfel, o influen mare o au Cu, Cd, Ta,
oxizii de bor, oxizii de aluminiu, etc.
Efectul tratamentului termic depinde la rndul acestuia de compozi ia chimic dar,
n general, valorile mari ale temperaturilor sau timpii ndelunga i de expunere
conduc la ob inerea de particule de dimensiuni mari, o colorare mai nchis
i
viteze de relaxare termic mai mici. Vitezele de r cire prezint uneori efecte
accentuate asupra propriet ilor fotocromice fiind ns dificil de cuantificat n raport
cu rezultatul dorit.
Modific rile induse n compozi ia chimic i tratamentele termice sunt factorii care
faciliteaz ob inerea unei game extinse de propriet i. De exemplu, unele categorii
de sticle optice prezint o restric ie a excita iei n domeniul UV, care se poate
extinde i n regiunea IR; decolorarea optic poate absenta n unele dintre cazuri
dar s fie semnificativ n altele; nivelul de negrire observat la echilibru prezint o
sensibilitate foarte mare fa de ac iunea temperaturii n cazul unora dintre sticle,
fiind insensibil pentru alte categorii.
Procedeul de fabricare a sticlelor fotocromice
Sticlele fotocromice se ob in din stare de topitur utiliznd configura iile tehnologice
pentru sticlele standard, compozi ia chimic a acestora con innd suplimentar
s ruri i halogenuri de argint. n majoritatea cazurilor semifabricatul din sticl nu
este fotocromic nc din faza ini ial , sticla trebuind s fie men inut la temperatur
mare (aprox. 600 0C) pentru a se realiza precipitarea halogenurilor de argint. n
literatura de specialitate au fost raportate dimensiuni de ordinul 8 la 15 mm a
particulelor de cristalite. n cazul n care dimensiunea acestor particule este mai
mic dect limita inferioar sticlele nu- i modific culoarea corespunz tor iar pentru
valori care dep esc limita superioar sticlele sunt voalate.
Sticlele fotocromice transparente se ob in prin precipitarea halogenurilor de argint
n cadrul unor compozi ii ale sticlei gazd i doar unele tipuri din acestea putnd
ndeplini acest rol. Suplimentar, s-a constatat faptul c se manifest proprietatea de
98

fotocromism n cazul sticlelor pentru care concentra ia de modificatori (ex. compu i


alcalini) se afl n limite prestabilite.
Cinetica nchiderii la culoare i decolor rii
Imediat dup descoperirea sticlelor fotocromice au fost ini iate cercet ri extensive
n vederea studiului vitezelor de nchidere la culoare i decolorare ale acestor
materiale. Literatura de specialitate eviden iaz faptul c ini ial cele dou fenomene
nu au putut fi studiate separat, ns n cazul unor circumstan e favorabile acestea
pot fi discriminate. O condi ie suficient pentru aceasta este c ambele efecte pot fi
separate n vederea cunatific rii n cazul exprim rii ca func ii de nivelul absorb iei
induse, a a cum se indic n urm toarea expresie:
dA
= Fic ( A) = Fd ( A),
dt

(81)

unde A reprezint absorb ia indus , Fic i Fd sunt n func ie de absorb ia indus i


reprezint efectele proceselor care conduc la nchiderea la culoare, respectiv la
decolorare.
Viteza de negrire total n cazul sticlelor care prezint o decolorare apreciabil se
ob ine prin nsumarea vitezei de decolorare observate pentru o anumit valoare a
absorban ei induse cu viteza de negrire net . Pe m sur ce se atinge starea de
echilibru se observ cre terea accentuat , n func ie de absorb ia indus , a vitezei
de negrire total i o descre tere monoton nspre o valoare asimptotic a a cum
ar fi fost de a teptat. Acest rezultat permite concluzionarea faptului c o expresie
simpl , n termeni de vitez , chiar i una general cum este cea anterioar nu este
aplicabil n cazul sticlelor fotocromice.
Probabil cea mai apreciabil contribu ie la elucidarea mecanismului de negrire sau
decolorare a fost adus de C. B. King. Acesta a demonstrat faptul c decolorarea
optic nu constituie ntotdeauna o mbun t ire a mecanismului de decolorare
termic la temperatura camerei. Acesta a eviden iat, cu o aproximare relativ bun ,
faptul c dependen a de timp a absorb iei induse observate n timpul m sur torilor
de decolorare optic poate fi exprimat ca un produs de dou func ii simple, i
anume:
A(I, t ) = e

kdo I t

F (t ),

(82)

unde A(I,t) este absorban a indus m surat la timpul t n cazul iradierii unui
e antion din sticl cu un fascicol de lumin ro ie avnd intensitatea I, kdo este
constanta de decolorare optic
i F(t) reprezint func ia care descrie nchiderea
termic la culoare a sticlei observat la aceea i valoare a temperaturii.
Una dintre cele mai bune aproxima ii ale func iei F(t) n urma corela iei cu datele
experimentale, este dat de forma simpl :
99

F (t ) = k itc (t + t o ) ,
n

(83)

unde kitc reprezint nchiderea termic la culoare sau constanta vitezei de


decolorare termic i to o constant de proces. Aceste dou rezultate au condus la
necesitatea postul rii absorban ei suplimentare datorate diver ilor compu i.
Dependen a de ordinul n a absorban ei care variaz n timp poate fi asociat cu
procesul de difuzie. Aceast asociere s-a considerat a reprezenta solu ia pentru
procedeul de separare a proceselor de decolorare i nchidere la culoare. n aceste
circumstan e, s-a considerat faptul c viteza de decolorare nu este o func ie doar
de absorban ci i n func ie de intervalul de timp necesar nchiderii la culoare a
sticlei dar i de intensitatea iradia iei care contribuie la aceasta. Cu alte cuvinte,
dac sticla ar trebui s fie nchis la culoare la acela i nivel, prin dou combina ii
diferite ale intensit ii i timpului se vor ob ine dou viteze diferite de decolorare.
Verificarea experimental a acestui considerent a condus la postularea faptului c
difuzia anumitor compu i chimici n interiorul sticlei constituie un proces cu o vitez
limitat n ceea ce prive te decolorarea sticlei fotocromice.
Modelul de difuzie
Mecanismul de nchidere la culoare a sticlelor fotocromice poate fi investigat n
func ie de procesele care au loc ntr-un singur cristalit de halogenur de argint
dopat cu ioni de Cu. n urma iradierii se ob in perechi de electroni-goluri, electronii
fiind lega i, ceea ce rezult ntr-o dezvoltare a defectelor pnetru amestecul coloidal
de argint care este responsabil pentru absorb ia indus .
Absorb ia indus este dat de:
r

A = N S : dx,

(84)

unde A reprezint absorb ia, n cm-1, N num rul microcristalelor halogenurilor de


argint pe cm-3 de sticl , S este sec iunea transversal de absorb ie a fiec rui atom
de argint (se presupune constant ), L este num rul de ioni de Cu de-a lungul unei
distan e x fa de defect.
Expresia ecua iei de difuzie care poate fi utilizat n vederea calculului num rului
de goluri (sau electroni) capturate ct i a distribu iei spa iale n func ie de timp este
de forma:
x

=D

x2

+ k d I (A0

A ) G (x ) R (x, t ),

(85)

unde D este coeficientul de difuzie a ionului de Cu n halogenura de argint.


Utilizarea acestei expresii n vederea descrierii cineticii de negrire i decolorare a
sticlelor fotocromice presupune ca mobilitatea ionului de Ag s fie mare astfel nct
s nu influen eze viteze de negrire.
100

Termenul corespunz tor recombin rii, R(x,t), constituie o m sur a vitezei


recombin rii directe a unui electron prins ntr-un defect de argint cu un ion de
cupru la distan a x, i depinde de concentra ia golurilor capturate i num rul de
electroni din amestecul coloidal de argint, fiind sub forma:
R ( x, t ) = k r

(x, t ) F (E )

PT (x ) :

(x, t )dx,

(86)

unde kr constituie o m sur a num rului de coliziuni, pe secund , de electroni cu


suprafa a argintului coloidal; F(E) este func ia distribu iei Fermi-Dirac care ine cont
de nivelul energetic E; r este cea mai mare distan dintre golul prins i argintul
coloidal fiind considerat egal cu diametrul cristalitului de halogenur de argint;
PT(x) este varia ia spa ial a probabilit ii de recombinare care este independent
de L i timp.
Varia ia spa ial a probabilit ii de recombinare poate fi sub forma:
1
h

PT (x ) & exp

8m(V0

E) x &

x,

(87)

unde h este constanta lui Planck, m masa electronului, E valoarea proprie a


energiei i V0 energia poten ial (n acest caz nivelul inferior al benzii de conduc ie).
nlocuind ultima expresie n cea corespunz toare recombin rii se ob ine:
R (x ) =

: dx exp(

kr

x)

(88)

E EF
1 + exp
kT

n cazul n care nivelul de energie a ionului de cupru (E1) este sub nivelul Fermi,
probabilitatea ca un gol s fie capturat este nul iar n cazul n care acesta
dep e te acest nivel, probabilitatea G(x) va fi sub forma:

G (x ) = K

K+

k r exp(

x ): dx
0

E EF
1 + exp 1
kT

(89)

unde K reprezint viteza de relaxare a re elei. La valoarea zero absolut a


temperaturii, G(x) devine func ia Heaviside:
11
H (x1 ) = 0
/0

daca
daca

x < x1
,
x > x1

(90)

iar viteza cu care sunt capturate golurile va fi de forma:


k d I (A0

A ) G (x ),

(91)
101

unde A0 reprezint absorb ia care s-ar ob ine dac fiecare ion de Cu ar captura un
gol, I este intensitatea radia iei excitante i kd o constant .
Att n cazul sticlelor fotocromice relae dar i n cazul celor aproximate ca urmare a
model rilor teoretice:
golurile captive se deplaseaz prin difuzie;
probabilitatea golurilor captive, n timpul fotolizei, descre te foarte rapid n
func ie cu distan a de la defectul de argint, n cazul unor valori date;
probabilitatea de recombinare depinde de temperatur .
Primele dou caracteristici sunt suficiente pentru a explica dependen a vitezei de
nchidere la culoare asupra modific rilor de culoare, dar sunt necesare toate cele
trei specifica ii pentru a explica dependen a de temperatur a absorb iei de
echilibru i viteza de nchidere la culoare ini ial .
O sticl optic nchis la culoare, aflat la o temperatur diferit de cea la care este
decolorat , se comport diferit n timpul nchiderii la culoare comparativ cu o sticl
nchis la culoare i decolorat la aceea i temperatur . n cazul n care sticlele sunt
destinate utiliz rii ca sticle pentru ochelarii de soare acestea sunt nnegrite la o
temperatur i decolorate la culoare n decursul modific rii temperaturii. O astfel de
situa ie are loc n cazul n care utilizatorul ochelarilor de soare intr de afar (ex.
pista de schi) ntr-o nc pere nc lzit , sau analog cnd se trece de la un mediu cu
temperatur mare (ex. plaj ) ntr-o camer cu aer condi ionat. Viteza de decolorare
observat n cel din urm caz este cea mai mic vitez care poate fi nregistrat
pentru orice tip de sticl la o temperatur de r cire dat pentru o camer .

10. Materiale optice pentru acoperiri de suprafa


Evolu ia spectaculoas , nregistrat n ultimele dou decenii, a tehnologiilor
specifice i apari ia de combina ii de materiale pentru pelicule optice sub iri a fost
stimulat de cerin ele impuse suprafe elor optice. Aceste tehnologii au atins o
anumit maturitate sesizabil prin elemente i componente optice a c ror suprafe e
sunt protejate sau acoperite cu pelicule sub iri. Dac n trecut tehnologia specific
depunerii de straturi sub iri era dedicat n special aplica iilor militare i produselor
de nalt tehnologie, n prezent aceasta se aplic sticlelor obi nuite pentru ochelari,
sticlelor de uz domestic, parbrizelor i ecranelor de afi are din configura ia
autovehiculelor, etc. Dintre avantajele pe care aceste pelicule le ofer
componentelor men ionate anterior, se num r :
diminuarea reflexiilor i efectelor asociate acestora;
posibilitatea de pigmentare n vederea color rii;
controlul fenomenelor termice asociate;
102

rezisten

mbun t it la uzur ;

n continuare se va face referire la cteva dintre cele mai utilizate materiale pentru
ob inerea de astfel de straturi sub iri, caracteristicile acestora i tipul de tehnologie
asociat depunerii lor.
10.1 Acoperiri antireflex
Peliculele antireflex au fost primele tipuri de pelicule aplicate n cazul instrumentelor
optice de uz militar n vederea diminu rii reflexiilor nedorite de la suprafe ele
lentilelor (de exemplu: periscop, binocular, etc.). Ini ial, aceste tipuri de pelicule au
fost depuse sub forma unui singur strat avnd o grosime optic de un sfert de
und , fiind confec ionate din materiale ca CaF2 sau MgF2, contribuind la diminuarea
de la 4 % la aproximativ 1 % a reflexiilor de la suprafa n cazul unei sticle optice
cu un indice de refrac ie de 1.5, pe o zon extins a spectrului luminii din vizibil.

Fig.19 Varia ia coeficientului de reflexie cu lungimea de und de la


suprafa a unei sticle BK7 neacoperite (sus), de la suprafa a sticlei
BK7 acoperite antireflex multistrat (jos) [6]

Ulterior, peliculele antireflex au fost confec ionate n varianta multistrat i au fost


proiectate din materiale cu indici de refrac ie diferi i, de la valori mari la valori mici,
pentru a acoperi ntreg spectrul vizibil. De exemplu, peliculele antireflex depuse pe
suprafa a lentilelor din plastic (ochelari) pot conduce la valori mai mici dect 0.7 %
a coeficientului de reflexie. n figura 19 se prezint varia ia cu lungimea de und a
coeficientului de reflexie la suprafa a unei structuri antireflex depuse pe suprafa a
unei sticle optice BK 7.
n prezent sunt disponibile o gam larg de materiale pentru acoperiri antireflex, cu
indici de refrac ie cuprin i ntre 1.45 la 4, care satisfac cerin ele pentru aplica iile ce
vizeaz spectrul luminii de la UV la IR ndep rtat. n ceea ce prive te unele dintre
cele mai importante propriet i ale acestor straturi rezisten a la uzur i abraziune
acestea sunt incluse de la sine n virtutea tipului de material utilizat i a optimiz rii
procesului de depunere. Astfel, n vederea ob inerii de straturi de mare rezisten ,
dure, se utilizeaz procesele tehnologice care presupun depunerea straturilor n
prezen a unor surse de energie superioar . Astfel de procese implic bombardarea
103

suprafe elor cu fascicole de ioni sau plasme de ioni, permi nd ob inerea unei
densit i mari de straturi dar i o limitare a dimensiunilor cristalului, care faciliteaz
ob inerea unei aderen e bune a straturilor. Spre deosebire de acestea, procesele
clasice de depunere fizic a straturilor, cum sunt evaporarea termic , conduc la
ob inerea de straturi sub iri care prezint densit i relativ mici de compactare.
Pelicule selective de culoare
Filtrele trece band , de transmisie sau reflexie, acoperirile decorative dedicate unor
componente ale autovehiculelor sau afi are reclame constituie doar cteva dintre
exemplele de aplica ii care presupun reflexia selectiv a unui interval de lungimi de
und , restul fiind transmise sau absorbite. n figura 20 se ilustreaz varia ia cu
lungimea de und a unui strat decorativ din aur, reflectant, confec ionat dintr-o
pereche de straturi din dioxid de crom, respectiv dioxid de titan.

Fig.20 Varia ia cu lungimea de und a coeficientului de reflexie corespunz tor


unui strat decorativ, reflectant, din aur [6]

Din categoria acestor tipuri de straturi sub iri se num r i filtrele trece band care
i-au g sit aplicabilitatea n cadrul instrumenelor medicale analitice, n cazul
dispozitivelor de transmisie i nregistrare a informa iilor, n cadrul sistemelor de
proiec ie ct i n cadrul altor dispozitive care presupun analiza spectral .
Proiectarea acestor tipuri de filtre presupune dispunerea alternant multistrat, de
materiale dilectrice cu indici de refrac ie cu valori mari sau mici. Grosimile asociate
acestor straturi sunt, n general, de ordinul grosimii optice sfert de und
corespunz toare valorii centrale a lungimii de und a benzii de trecere. Num rul de
straturi poate varia de la aproximativ 21 de straturi pentru l imi de band moderate
de zecimi de nanometri, la aproximativ 121 n cazul filtrelor utilizate n cadrul
telecomunica iilor ntr-o band restrns .
Materialele utilizate n mod obi nuit n cazul fabric rii acestor tipuri de filtre sunt
compu i sub forma oxizilor metalelor grele: pentru straturile cu indici de refrac ie
mari - pentoxidul de tantal, oxidul de niobiu, dioxidul de titan; pentru straturile cu
indici de refrac ie mici dioxidul de siliciu. Depunerea acestor straturi se face n
104

baza tehnologiei de depunere asistat


cauza vitezei procesului de depunere.

de fascicule de electroni

i aceasta din

Filtrele avnd o l ime de band ngust , utilizate n vederea izol rii anumitor
lungimi de und , trebuie s prezinte stabilitate fa de factorii de influen datora i
mediului nconjur tor, cum ar fi modific rile umidit ii relative i a temperaturii.
Ob inerea unei astfel de stabilit i implic necesitatea ob inerii unei microstructuri
compacte care s nu con in (cazul ideal) goluri care s permit penetrarea apei
sau a gazelor n structur .
Stabilitatea acestor filtre poate depinde i de natura materialului de baz dar i a
celor de acoperire, care sunt alese n baza tendin ei lor naturale de a deveni
amorfe, microstructurii lor dense chiar i n cazul n care temperaturile straturilor de
baz i a energiei implicate n procesul de depunere prezint valori mici.
O clas de astfel de materiale o constituie cea corespunz toare introducerii unui
procent mic dintr-un alt material n materialul de baz , conducnd astfel la
ob inerea unui material compozit care prezint , de cele mai multe ori, propriet i
optice i mecanice net superioare comparativ cu materialul de baz .
Pelicule pentru controlul transferului termic
Func ionarea peliculelor pentru controlul transferelor termice, depuse pe suprafa a
ferestrelor arhitecturale cu rol de conservare a energiei, presupune satisfacerea a
dou cerin e:
respingerea, prin reflexie, a regiunii IR din spectrul luminii solare i
transmiterea spectrului luminii vizibile n perioada de var sau n regiunile cu
clim cald ;
transmisia integral a spectrului luminii din vizibil i absorb ia lungimilor din
IR ndep rtat n perioadele reci.
n ceea ce prive te aceste tipuri de straturi, n prezent, n proiectare se utilizeaz
dou tipuri de abord ri. Una dintre acestea se bazeaz pe dispunerea ntr-o
structur de tip sandwich de straturi sub iri din argint ntre straturi de materiale
dielectrice. n figura 21 s-a reprezentat varia ia cu lungimea de und a reflectan ei
pentru o structur con innd dou straturi sub iri din argint (grosime aprox. 8 la 10
nm) dispuse ntre straturi de nitrat de siliciu de grosimi de la 30 la 50 nm. Cea de-a
doua abordare ine cont de avantajele furnizate de unele dintre materialele optice
de a transmite ntreg spectrul vizibil i reflecta lungimile de und mai mari de 1.5
mm (ex. oxidul de indiu dopat staniu).

105

Fig.21 Varia ia cu lungimea de und a transmitan ei n vizibil (linia groas )


%i a reflectan ei unei pelicule pentru controlul termic (argint) [6]

Pelicule rezistente la abraziune i uzur


Aplica iile n care se reg sesc astfel de tipuri de suprafe e de acoperire sunt cele
specifice suprafe elor sculelor a chietoare pentru procese desf urate cu viteze
mari, turbinele cu func ionare la valori mari ale temperaturii, aplicele cu rol
func ional n b i, oglinzile de la autoturisme, etc.
n figura 22 s-a reprezentat interdependen a etapelor implicate n procesul de
depunere a peliculelor optice. De exemplu, alegerea unui anumit tip de material
pentru acoperiri de suprafa este influen at de cerin ele de proiectare impuse
componentei optice, cerin e care includ urm toarele propriet i:
optice,
mecanice,
chimice %i electrice,
densitatea de energie, etc.
Astfel, producerea materialului ct i forma acestuia se aleg n conformitate cu
procedeul de depunere preferat sau disponibil ct i de parametrii acestuia.
Ultimele considerente sunt cele care influen eaz cel mai accentuat microstructura
peliculei, care la rndul acesteia determin propriet ile mecanice i optice ale
peliculei.
10.2 Tehnologia procesului de depunere a peliculelor sub iri
Tehnologia depunerii peliculelor sub iri pentru aplica iile optice poate fi divizat n
trei categorii:
propriet ile specifice ale materialelor n stare de pelicul sub ire;
cuantificarea m rimilor dependente de microstructura peliculei;
influen a parametrilor
peliculelor.
106

procesului

de

depunere

asupra

propriet ilor

Propriet ile fizice


duritatea, rezisten a
aderen a,
durabilitatea chimic
conductivitatea electric
toleran a energetic

Propriet ile optice


n&K
transparen a
mpr tierea

Microstructura
densitatea de mpachetare
starea cristalin

Procesul
tehnologic
DCV, DVP

Alegerea
materaluliui
compu i/
element/amestec

Cerin e de
performan
impuse
&specifica ii

Caracteristici
de proiectare
R, T, unghiuri,
energie, mediu

Parametrii
temperatura
viteza, puterea
presiunea
atmosfera

Forma de
preparare
precondi ionare
puritatea

Evaluare
testare
proceduri
simul ri

Fig. 22 Interdependen a fazelor procesului de depunere a peliculelor sub iri

Aspectele care vor fi prezentate n continuare vizeaz pentru nceput alegerea


materialelor pentru pelicule i caracteriz rile straturilor depuse. Aplica ia pentru
care se impune opera ia de acoperire trebuie s con in specifica iile cu privire la
intervalul lungimilor de und pentru care pelicula are propriet i transmisive sau
reflective, valorile cu privire la caracteristicile mecanice i durabilitate ct i testele
n baza c rora s-au efectuat m sur torile (standarde ISO) ct i specifica iile
privind testarea cu fascicol laser pn la pragul limit de deteriorare.

107

Intervalul spectral de transmisie este determinat de absorb iile fiec rui strat de
acoperire individual. Coeficientul de extinc ie, K, trebuie s prezinte, n general,
valori mai mici de 0.001 de i exist situa ii excep ionale cum ar fi cazul aplica iilor
de mic sau mare putere pentru care K trebuie s fie mai mare, respectiv mai mic
dect 0.001.
Cel mai utilizat material pentru acoperiri anti-reflex n band larg sau unele tipuri
de filtre pentru domeniul vizibil este dioxidul de titan (TiO2) datorit faptului c
prezint o valoare mare a indicelui de refrac ie i poate fi depus cu ajutorul
fascicolelor de electroni sau prin pulverizare. Cu toate acestea, dioxidul de titan
prezint o band interzis de absorb ie suficient de mare sub valori de 475 nm care
contribuie la diminu ri semnificative ale transparen ei acestuia i care influen eaz
negativ performan ele acestuia, n special n cadrul configura iilor multi-strat.
Suplimentar, se poate afirma faptul c dioxidul de titan prezint n apropierea sau
peste valoarea de 900 nm absorb ie puternic care l face neutilizabil pentru
aplica iile de multiplexare n domeniul lungimilor de und sau pentru acoperiri cu
surse laser, etc. Spre deosebire de TiO2, Ta2O5 nu prezint astfel de problematici,
fiind un material recomandat ca alternativ pentru acoperiri ale componentelor
optice utilizate n domeniul spectral cuprins ntre 400-2 000 nm.
Durabilitatea fizic

i chimic

Dintre factorii care limiteaz durabilitatea fizic


i chimic a materialelor pentru
pelicule sub iri se men ioneaz : densitatea straturilor depuse i morfologia
acestora. Ace ti factori structurali sunt influen a i de c tre tehnologia procesului de
dpeunere. Compozia ia chimic a peliculei prezint importan
deosebit n
condi iile n care se urm re te ob inerea unui anumit indice de refrac ie i a unei
anumite transparen e.
Astfel, n cazul proceselor de depunere a compu ilor de oxigen este necesar
prezen a n exces a oxigenului, adesea n cazul compu ilor activa i, n vederea
compens rii pentru pierderile de oxigen sau compunerii reactive a st rii finale de
oxidare.
Compu ii fluoridici necesit prezen a unei atmosfere vidate, de presiune mare, n
vederea ob inerii unei purit i superioare i absorb ii diminuate. Prin urmare,
proiectarea de pelicule care vizeaz utilizarea de compu i ai oxigenului sau nonoxizi este dificil i implic un procedeu de acoperire mult mai complicat dac nu se
creaz premisele unei contamin ri intercorelate. n aceste circumstan e, este
evident faptul c to i parametrii implica i n depunerea sau cre terea de pelicule
sub iri sunt interconecta i iar specificarea unui anumit strat de acoperire pentru o
aplica ie dat constituie un proces multi-faz complex.
Propriet ile mecanice ale stratului de acoperire, i anume duritatea, aderen a i
rezisten a la uzur abraziv sunt determinate de morfologia microstructurii i natura
leg turilor chimice.
108

Peliculele sub iri avnd o densitate mic de mpachetare sunt din punct de vedere
structural mult mai pu in rezistente, prezint o rezisten mic fa de uzur ,
acestea absorbind i resorbind apa i al i compu i gazo i. Densitatea de
mpachetare se determin din echilibrul energetic specific procesului de depunere
i ntr-o oarecare m sur din natura leg turilor chimice care se stabilesc n
interiorul straturilor.
Tehnologiile care faciliteaz ob inerea de straturi compacte sunt cele prin
pulverizare, cu fascicole de ioni de la una sau mai multe surse de mare energie.
Utilizarea de compu i ai unor materiale optice poate facilita metoda de depunere a
unor pelicule sub iri ntr-o form mult mai stabil i ntr-o configura ie mai dens .
Astfel, concentra ii mici de materiale dopante prezente n compozi ia chimic a
materialului stratului depus inhib cre terea gr un ilor i favorizeaz ob inerea unor
straturi amorfe sau cu gr un i mici, ambele prezentnd densitate datorit naturii
acestora. Aceste straturi de pelicule sub iri prezint stabilitate foarte mare fa de
influen a factorilor de mediu (modific rile indicelui de refrac ie datorate influen ei
umidit ii), conduc la o mpr tiere diminuat a fascicolelor de lumin i prezint
propriet i mbun t ite de coeziune i adeziune.
Peliculele sub iri ob inute din amestecuri de materiale care prezint un indice de
refrac ie predeterminat sau controlabil pot fi ob inute prin cre tere utiliznd surse de
co-evaporare sau co-pulverizare sau prin varia ia compozi iei chimice a gazelor
reactante. Una dintre aplica iile acestei tehnologii avansate de depunere a
peliculelor sub iri o constituie fabricarea filtrelor cu band ngust
i acoperirile
antireflex cu indice gradat, n condi iile unei monitoriz ri continue a compozi iei
materialelor reactive i vitezelor de depunere.
Considera ii privind tensiunile mecanice
Efectele datorate tensiunilor mecanice au natur diferit , acestea incluznd
ob inerea unei mpr tieri optice m rite de la incluziunile microscopice, fisurare
microscopic i neaderen a par ial sau complet dintre straturile de pelicule sau la
suprafa a substraturilor.
Tensiunile asociate unei pelicule sub iri pot apare n interiorul stratului sau la
interfa a peliculei cu un alt material. n cel din urm caz, n condi iile proiect rii,
trebuie considera i i coeficien ii de dilatare termic diferi i; suplimentar, se mai
poate men iona faptul c diferen ele ap rute n conexiunile chimice mutuale pot
conduce la o nepotrivire structural .
Prin urmare, se impune necesitatea alegerii de materiale optice care s prezinte
compatibilitatea coeficien ilor de dilatare termic , n special n cazul n care
componenta optic final va fi expus unor varia ii termice. Datorit acestei cerin e
se prefer alegerea unor sticle optice mult mai stabile substratului obi nuit de silice,
adic a celor cu cea mai mic valoare a coeficientului de dilatare termic .

109

n general, o microstructur format din gr un i microcristalini mari se afl ntr-o


stare de tensiune intern mult mai mare dect cea dezvoltat ntr-o microstructur
amorf sau cu gr un i de dimensiuni mici. O astfel de structur prezint adesea o
form de cre tere columnar , fiind n natur o structur slab rezistent din punct de
vedere mecanic.
Temperatura procesului de depunere constituie unul dintre parametrii care
influen eaz morfologia peliculei sub iri, n special dimensiunile gr un ilor. Aceasta
influen eaz , de asemenea, tesiunile relative dintre pelicul i substrat. Majoritatea
materialelor utilizate pentru acoperiri, oxizi i fluoride, implic necesitatea ca
temperatura substratului s fie mai mare sau egal cu 200 0C pentru a se ob ine
propriet ile mecanice i optice n conformitate cu specifica iile. Tensiunile intrinseci
stratului pot avea o natur tensil sau compresiv n func ie de tipul de material i
de temperaturile microstructurii i substratului. n general, materialele metalice sunt
ntr-o stare de trac iune, la fel i TiO2, compu ii fluoridici, n timp ce peliculele de
silice (SiO2) sunt ntr-o stare de compresiune.
De exemplu, combina ia TiO2/SiO2 conduce la ob inerea unei structuri multistrat
care s prezinte un cmp de tensiuni mic i care s fac fa unei anumite game de
temperatur . Controlul naturii cmpului de tensiuni poate fi efectuat ntr-o oarecare
m sur n timpul procesului de depunere, tehnologia prin pulverizare fiind cea mai
propice n acest sens comparativ cu cele asistate de fascicole cu electroni sau prin
evaporare termic .
Complexitatea proceselor de predic ie i management a st rilor de tensiune se
accentueaz , fiind observate modific rile cmpului de tensiune intrinsec n func ie
de urm toarele variabile: absorb ia apei sau a impurit ilor la marginile gr un ilor,
grosimea peliculei i starea cristalin , etc.
Astfel, acumularea atomilor sau ionilor de impurit i care sunt mai mari comparativ
cu atomii materialului peliculei poate conduce la diminuarea tensiunilor.
Dependen a de grosimea peliculei reprezint rezultatul modific rilor morfologice a
structurii columnare. n acest sens, metalele eviden iaz o varia ie mai pu in
semnificativ n func ie de grosime spre deosebire de compu ii oxidici.
Preg tirea suprafe ei substratului
Printre al i factori care influen eaz microstructura peliculelor i propriet ile
specifice ale acestora se num r
i natura suprafe ei substratului pe care se
realizeaz depozitarea. Preg tirea suprafe ei acestui substrat difer de la material
la material, fiind specific fiec rui material precum sticla, materialele polimerice sau
materialele semiconductoare.
Preg tirea suprafe ei substraturilor include parcurgerea urm toarelor etape:
ndep rtarea compu ilor moleculari absorbi i cu care a fost contaminat
suprafa a i care fac ca suprafa a s fie inert din punct de vedere chimic sau
electric;
110

generarea unor leg turi chimice reactive dar incomplete la suprafa a


substratului;
m rirea ariei suprafe ei;
depunerea unui strat reactiv care s stimuleze nucleerea atomilor care vor fi
depozita i;
stabilirea unor leg turi fizice energetice cum ar fi inter-difuzivitatea.
Preg tirea suprafe elor se poate efectua sub forma unor opera ii de cur ire cu
ajutorul fascicolelor de ioni avnd energie mare sau cu ajutorul fascicolelor de
plasm reactive. Energia mare a fascicolelor transferat suprafe ei poate altera
chimic sau fizic prin contaminan ii condensa i la suprafa a substratului. Leg turile
de la suprafa pot fi activate printr-o preg tire a suprafe ei care s faciliteze
ini ierea procesului de nucleere a compu ilor reactivi. Astfel, n func ie de tipul
materialului care urmeaz a fi depus, fascicolele de plasm reactiv va con ine
oxigen pentru compu ii oxizi sau nitrogen pentru nitride.
10.3 Pelicule de acoperire a suprafe elor optice cu func ionare n IR
n cazul n care configura iile de sisteme optice pentru domeniul IR devin din ce n
ce mai complexe, a a cum se i constat deja, problematica corespunz toare
transferului de energie constituie un subiect delicat i important al etapelor de
proiectare.
n vederea ob inerii unei transmisii rezonabile printr-un sistem optic format din
lentile confec ionate din materiale care sunt par ial transparente pentru energia IR
se impune acoperirea suprafe elor lentilelor cu pelicule antireflex bune. Prin
urmare, suplimentar calcul rii indicelui de refrac ie a peliculei, n = n1 n 2 (n
indicele de refrac ie a peliculei, n1 i n2 indicii de refrac ie a mediilor optice ce
m rginesc suprafa a peliculei), nu s-a acordat nici o aten ie deosebit efectelor
grosimii neoptimizate a peliculei sau unghiurilor de inciden asupra perfoman ei
peliculelor optice.
Ca urmare, n anumite circumstan e, o lentil neacoperit antireflex poate prezenta
caracteristici mult mai bune comparativ cu cele care prezint suprafe e acoperite cu
straturi de materiale sub forma unor pelicule sub iri.
n general, se poate afirma faptul c ,n anumite circumstan e, peliculele sub iri nu
contribuie la mbun t irea propriet ilor transmisive ale sistemelor optice a a cum
s-a presupus de c tre inginerii proiectan i.
n prezent, majoritatea fabrican ilor de componente optice pun la dispozi ie o gam
extins de produse, cu specifica ii i caracteristici variate. De exemplu, n cazul
acoperirii suprafe elor curbe se alege o anumit lungime de und central nominal
dup care se men ioneaz specifica iile aferente, utilizndu-se apoi un e antion
prob cu suprafe e plane pentru verificarea acestora.

111

n general, produc torii de pelicule sub iri nu pot efectua m sur tori ale transmisiei
vs. lungimea de und pentru o anumit component optic astfel nct datele s fie
cu u urin asociate modului de utilizare a componentei respective n cadrul unui
sistem optic.
O alt problem care apare frecvent o reprezint degradarea caracteristicilor
peliculelor optice sub iri depuse pe suprafe ele plane care sunt iluminate de c tre
sistemele optice de iluminare caracterizate prin deschideri mari ale cmpurilor sau
pentru alte situa ii n care unghiurile de inciden
ale fascicolelor sunt mult
dep rtate de normal .
n cadrul literaturii de specialitate au fost abordate extensiv no iunile teoretice cu
privire la aceste efecte, ceea ce ne determin s restric ion m acest subiect doar la
eviden ierea conexiunilor dintre aceste considerente teoretice cu cteva dintre
situa iile practice n scopul punerii la dispozi ia speciali tilor i proiectan ilor de
sisteme optice a unui cadru de abordare i estimare a condi iilor care pot cauza
probleme serioase.
Sistemele optice care utilizeaz fascicole de lumin polarizat trebuie considerate
ntodeauna ca apar innd clasei cazurilor speciale, acestea neconstituind subiectul
acestei sec iuni dar vor trebui considerate ntodeauna de c tre proiectan i i
fabrican ii de suprafe e de acoperire. Motivul pentru care autorii acestei c r i au
exclus cazul specific al fascicolelor de lumin polarizat ct i efectul acestora
asupra peliculelor sub iri const n abordarea extensiv , separat a celor dou
cazuri de polarizare, paralel
i perpendicular la direc ia de propagare,
caracteristicile de transmisie/reflexie pentru unghiuri mai mari de 200 fiind diferite.
n continuare, ne vom referi la caracteristica fundamental a peliculelor optice
sub iri care prezint cea mai mare importan , i anume comutarea c tre lungimile
de unde scurte a lungimii de und central a peliculei pe m sura cre terii
unghiurilor de inciden a fascicolelor de lumin .
n cazul aproxima iei de ordinul 1, curba specific peliculelor de suprafa , fie
acestea asociate filtrelor band de trecere, filtrelor n band larg sau mic , a
reflectorilor surselor laser etc., va nregistra o modificare a lungimii de und n
conformitate cu expresia:
=

1 1.5 10

+2
n2

(92)

valabil pentru unghiuri mici de inciden ale fascicolelor de lumin , unde +


reprezint unghiul de inciden , n 0, i n indicele de refrac ie al peliculei.
Produc torii nu specific ntodeauna valoarea acestui indice de refrac ie.
Influen a formei suprafe elor componentelor optice
Fascicolele de lumin direc ionate printr-un sistem optic de c tre componentele
cum sunt lentilele sau combina iile de lentile, oglinzile curbate, vor trece prin
suprafe ele acoperite la unghiuri de inciden diferite de normal .
112

Ca o estimare a intervalului de unghiuri de inciden ntlnite, consider m cazul


unei lentile utilizat pentru formarea imaginii unui obiect punctiform localizat la
infinit (vezi figura 23). n figura 23(b) s-au reprezentat valorile unghiulare
corespunz toare inciden ei fascicolelor de lumin la suprafa a unei lentile, la
anumite distan e fa de axa optic , pentru valori diferite ale razelor de curbur ale
suprafe ei frontale. Nu au fost considerate distan a focal i f /# presupunndu-se
c materialul lentilei prezint un indice de refrac ie cuprins ntre 1.4 i 4.1. kinnd
cont de faptul c aria efectiv a lentilei cre te cu p tratul distan ei de la axa optic
se poate observa faptul c cea mai mare cantitate de energie luminoas incident
la lentil va fi concentrat n exteriorul normalei la suprafa .

Fig.23 (a) Reprezentarea schematizat a unei lentile convexe %i a focaliz rii fascicolelor de
lumin incidente diferit fa de normala la suprafa ; (b) varia ia n func ie de distan a fa de
axa optic a unghiurilor de inciden

Consider m, de exemplu, cazul unei lentile plano-convexe a c rei suprafa este


acoperit antireflex cu sulfur de zinc ( n = 2.2 ). n cazul n care razele marginale
vor fi incidente la suprafa a lentilei sub un unghi de 300 se constat c energia
luminoas este diminuat (aprox. 2.5 3 %) fa de energia incident n zona
central a lentilei n condi iile n care pelicula de acoperire prezint grosime
uniform .
Majoritatea cantit ii de energie emergent din partea posterioar a lentilei va fi sub
un unghi mai mare de 450 fa de suprafa . Pierderile nete n transmisie sunt de
aproximativ 2 %, ceea ce nu afecteaz foarte mult un singur strat de pelicul
antireflex depus n condi iile n care grosimea acestuia este uniform . Un e antion
prob cu suprafe e plane va constitui cel mai bun indicator pentru perfoman a
lentilei acoperite.

113

Acelea i considerente sunt valabile i n cazul utiliz rii unor suprafe e plane
acoperite n configura ia sistemelor optice cu fascicole colimate de lumin . Astfel,
se impune calcularea distribu iei energiei luminoase n func ie de unghiuri pentru a
facilita aplicarea unei func ii pondere propriet ilor transmisive ale peliculei.

Fig.24 Reprezentarea varia iei jum t ii unghiulare a fascicolelor de lumin n func ie de f/# %i
corespondentele geometrice asociate varia iei

n figura 24 s-a reprezentat varia ia unei jum t i din conul fascicolelor de lumin
pentru diferite valori ale f/#. Majoritatea expresiilor dezvoltate pentru caracterizarea
peliculelor sub iri presupun o grosime constant a acestora pe toat suprafa a. n
practic , aceast ipotez nu este ntodeauna valabil . Nu dorim s detaliem n
acest cadru tehnologiile utilizate pentru depunerea de pelicule sub iri dar va fi
suficient dac se afirm faptul c majoritatea echipamentelor utilizate pentru
depunerea n vid a peliculelor sunt proiectate i calibrate pentru a furniza o grosime
constant a acestora, n special n cazul suprafe elor plane.
Grosimea peliculei depuse la o suprafa depinde de distan a sursei fa de
respectiva suprafa . n vederea ob inerii de pelicule uniforme, substraturile vor fi
situate ntr-o turel cu loca ii care se va roti deasupra sursei de evaporare.
Ajustarea n l imii pieselor i calibrarea corect a turelei pot conduce la valori mai
mici de 0.1 % pentru varia iile grosimii peliculelor.
n figura 25 s-au reprezentat schematizat unele dintre elementele componente ale
unei incinte de depunere prin evaporare a peliculelor sub iri, fiind reprezentat o
singur lentil care se rote te n jurul propriei axe optice.

114

Fig.25 Reprezentarea schematizat a componetelor principale ale unei


instala ii de depunere n vid cu eviden ierea unei singure lentile care se
rote%te n jurul axei sale optice

Grosimile diferite ale peliculelor aplicabile pe o serie de lentile i suprafe e plane


pot fi calculate cu ajutorul rela iei lui K. H. Behrndt:
g=

1
cos 4 cos +,
r2

(93)

care poate fi cu u urin implementat pe calculator sub forma unui program simplu
i care ine astfel cont de valorile diferite ale n l imilor i descentr rilor. n figura 26
s-a reprezentat grosimea relativ n func ie de distan a optic a unei lentile plate
(filtru, lamel ). Cazul A corespunde unei descentr ri cu 18 cm a axei de rota ie a
turelei iar cazul B unei centr ri perfecte.

Fig. 26 Varia ia grosimii relative de peliculei


peliculei n func ie de distan a fa de axa optic
a unei suprafe e plane

Fig.27 Varia ia grosimii relative a grosimii


n func ie de distan a fa de axa optic
a unei lentile convexe

115

Se poate concluziona faptul c suprafe ele plane trebuie acoperite n condi iile
existen ei unei descentr ri ntre axa de rota ie a turelei cu componente i pozi ia
sursei de evaporare.
n figura 27 s-a reprezentat varia ia grosimilor relative ale peliculelor depuse pe
suprafa a unei lentile convexe avnd raza de curbur de 9 cm i diametrul de 13
cm. Valorile dezax rilor pentru cazurile A, B, C i D sunt 0.0, 18.5, 23 respectiv 23
cm, cazul D corespunznd unei distan e mai mici surs -componente. Din varia iile
asociate cazurilor A, B i C se poate concluziona faptul c lentilele convexe, ca i
suprafe ele plane, trebuie acoperite n condi iile existen ei unei anumite dezax ri
fa de sursa de evaporare.
n general, n cazul opera iilor de acoperire a mai multor lentile mici localizate ntr-o
turel , doar o singur lentil se va roti n jurul axei sale optice. Celelalte lentile vor
avea o descentrare medie egal cu descentrarea axei de rota ie a suportului. Exist
posibilitatea apari iei unor asimetrii rota ionale suplimentare, att n direc iile
circumferen ial ct i radial , dar acestea nu afecteaz semnificativ transmisia
total a lentilei.
Dat fiind faptul c majoritatea fascicolelor de lumin sunt emergente c tre
extremit ile lentilei se recomand modificarea caracteristicilor peliculei n zona
central astfel nct aceasta s permit trecerea unor lungimi de und mai mari
dect lungimea nominal pentru care au fost proiectate n vederea maximiz rii
transmisibilit ii sistemului optic. Cantitatea cu care se va efectua aceast
modificare depinde de tipul suprafe ei lentilei i tipul de material al peliculei.
Varia iile grosimii peliculei servesc pentru a sublinia faptul c aceste pelicule care
trebuiesc s fie centrate cu precizie nu apar in suprafe elor curbate. Se impune
astfel acoperirea lentilelor doar cu pelicule de tipul band ngust cum ar fi
peliculele antireflex uni- i multistrat.
10.4 Pelicule de acoperire pentru lentilele ochelarilor
Pelicule pentru mbun t irea durit ii suprafe ei lentilelor
Nici un material existent nu prezint proprietatea de imunitate fa de zgriere sau
abraziune. Chiar i diamantul este susceptibil fa de diferi i factori de atac, acesta
deteriorndu-se. Rezisten a fa de zgriere este o m rime relativ , opticienii fiind
sf tui i s utilizeze termenul de rezisten a la abraziune cnd abordeaz subiectul cu
utilizatorii finali de produse i materiale.
Referitor la suprafa a lentilei se poate vorbi despre dou tipuri de deterior ri ale
acesteia. Prima categorie o reprezint zg r ieturile mari care penetreaz suprafa a
pe o anumit distan . Apari ia acestora nu poate fi prevenit prin acoperiri,
indiferent de mecanismul acestora i pot ap rea accentuate n cazul realiz rii
acestei opera ii.
Cea de-a doua categorie de deterior ri o constituie abrazitivitatea general
i
multitudinea de mici zgrieturi care dau na tere unei tente gri a lentilei. Aceasta
116

are ca o cauz frecvent cur irea uscat a lentilei iar o prevenire a apari iei
acestora const n acoperiri ale suprafe ei cu straturi sub iri rezistente (vezi figura
28).
Cuantificarea nivelului de rezisten la abraziune furnizat printr-o acoperire cu
materiale rezistente reprezint o etap extrem de dificil , fiind utilizate n acest
sens diferite metode de testare care au furnizat valori diferite.
O perioad mare de timp, exper ii au
investigat metode alternative
i au
ncercat s coreleze rezultatele fiec rei
test ri efectuate. n acest sens, a fost
creat un Comitet Interna ional care recent
a elaborat un protocol de standard
interna ional (ISO/DIS 8980-5) pentru
nivelul minim acceptabil al rezisten ei la
abraziune a lentilelor de ochelari.
Protocolul nu a fost transformat nc n
standard, fiind nc n discu ie i aten ia
organiza iilor profesionale. Suplimentar,
se depun eforturi constante i n ceea ce
prive te crearea unui standard care va fi
cunoscut ca un nivel mbun t it al
rezisten ei la abraziune.

Fig.28
Schematizarea
straturilor
acoperire ale lentilelor de ochelari

de

n aceste circumstan e, straturile de protec ie rezistente (en. hard coatings) pot fi


utilizate sub denumirile fie de pelicule de mbun t ire, fie ca pelicule esen iale.
Peliculele de mbun t ire constituie acele pelicule care sunt op ionale i care
mbun t esc nivelul rezisten ei la abraziune a materialului stratului de baz care
ste suficient de rezistent astfel nct s nu necesite o acoperire (ex. CR 39).
Cealalt categorie de pelicule, denumite pelicule esen iale sunt utilizate n conjuc ie
cu materiale de baz precum policarbonatul sau materialele plastice cu indice de
refrac ie mare a c rei rezisten la abrazitivitate a materialului de baz este
diminuat astfel nct lentila nu este viabil f r o acoperire de rezisten .
Durabilitatea peliculelor de acoperire
Depunerea de straturi sub iri, care s prezinte o aderen puternic i durabil , la
suprafa a unui material de baz constituie o provocare tehnic major . Pelicula i
lentila de baz prezint compozi ie chimic diferit , coeficien i de dilatare termic
diferi i i nu n ultimul rnd indici de refrac ie diferi i. Adesea, pelicula de protec ie
este mult mai pu in flexibil ceea ce impune crearea unei leg turi puternice ntre
cele dou componente. Testul de aderen
constituie unul dintre cele mai
importante tipuri de teste, ceea ce a constituit i subiectul problematicii abordate de
c tre Comitetul de Standarde Interna ionale.
117

Peliculele rezistente considerate individual nu ridic , dect extrem de rar, probleme


n ceea ce prive te aderen a i aceasta atunci cnd sunt colorate sau acoperite cu
pelicule antireflex. Din categoria numeroaselor metode de testare a aderen ei cea
mai rapid i cea mai u oar s-a dovedit a fi testul apei s rate fierte. Acum c iva
ani s-a descoperit faptul c peliculele depuse n baza tehnicilor cu fascicule de
plasm sau ioni au trecut acest test al apei s rate dar au cedat dup o perioad de
purtare zilnic .
n aceste circumstan e, a fost necesar conceperea unui protocol de testare ciclic
la umiditate care a condus la o evaluare mult mai critic a rezisten ei la aderen pe
termen lung a peliculelor dure i antireflex. Acest test este u or de efectuat i nu
necesit existen a unui echipament de testare sofisticat, furniznd totodat un nivel
de ncredere bun al valorilor corespunz toare durabilit ii peliculelor.
n cadrul Standardului Interna ional ISO/WD 8980-4 pentru acoperiri antireflex au
fost men ionate cele mai importante 4 etape care trebuie urm rite n timpul testelor
de durabilitate:
abraziunea peliculei;
supunerea lentilei unor varia ii de temperatur

i umiditate;

testarea aderen ei peliculei;


analiza/inspec ia n vederea detec iei oric ror problematici (vezi figura).
Pelicule antireflex
Peliculele antireflex au cunoscut cea mai substan ial dezvoltare n ultimii ani.
Astfel, straturile individuale care constituiau a a numitele pelicule de band ngust
i c rora le erau specifice posibilitatea de diminuare a reflexiilor pentru un anumit
interval de und a spectrului au fost nlocuite cu structuri multistrat care constituie
pelicule de band larg pentru care banda de reflexie diminuat se extinde n
majoritatea spectrului vizibil.
Utilizarea propriet ilor hidrofobice (cur ire u oar ) a diminuat substan ial
necesitatea pentru cur irea frecvent a lentilelor; substratul rezistent (dur) a
condus la o rezisten mai mare fa de zgriere i deteriorare a peliculelor
antireflex; problemele n ceea ce prive te aderen a au fost rezolvate aproape total
de c tre fabrican i prin asigurarea unei compatibilit i ntre substrat (lentila), stratul
de rezisten
i stratul antireflex, i nu n ultimul rnd politicile de marketing i
sensibilizare/informare a cump r torilor completeaz aceast list a celor mai
importan i factori care au contribuit la extinderea pe scar larg a utiliz rii acestor
pelicule antireflex.
n vederea stabilirii ncrederii n aceste produse, furnizorii trebuie s certifice faptul
c produsul satisface cerin ele cu privire la durabilitatea straturilor de acoperire n
conformitate cu specifica iile Comitetului Interna ional de Standarde.

118

Glosar
Amestecul primar materiale prime, amestecate n propor ii bine determinate pentru a fi trimise
spre topire.
Blank (1) form primar care constituie suportul pentru piesa finit , (2) orice articol din sticl
care necesit opera ii ulterioare de formare i finisare.
Cap t (extremitate) fierbinte categoria de opera ii de fabricare a sticlei care vizeaz utilizarea
unui semifabricat fierbinte (ex. topirea, modelarea, recoacerea).
Coeficientul de contrac ie constituie diminuarea n lungime, raportat la unitatea de lungime i
modificarea de temperatur n 0C, a sticlei supuse unui proces de r cire din punctul de recoacere
pn la 25 0C. Aceast m rime prezint utilitate n cazul n care se utilizeaz sticla ca material de
sigilare pentru metale sau alte tipuri de materiale, datorit

faptului c

aceste caracteristici de

contrac ie influen eaz tensiunile dezvoltate n astfel de mbin ri.


Coeficientul de dilatare reprezint cre terea medie n lungime raportat la unitatea de lungime
i modificarea de temperatur , n 0C, n intervalul de la 0 la 300 0C. Dat fiind faptul c coeficientul
de dilatare nu prezint o modificare substan ial ca urmare a procesului de recoacere, valorile din
literatura de specialitate corespund sticlei recoapte.
Conductivitatea termic valoarea ob inut ca urmare a calculelor efectuate pentru trei valori
diferite de temperatur a compozi iei sticlei.
Constanta dielectric

raportul dintre capacitan a paralel

a unui condensator avnd ca

dielectric materialul n cauz , i capacitan a aceluia i condensator n cazul n care mediul dielectric
este vidul. Constanta dielectric

determin

cantitatea de energie electrostatic

care poate fi

stocat ntr-un material, raportat la unitatea de volum i unitatea gradientului de poten ial.
Cuptor cu nivel constant cuptor pentru topirea sticlei n care nivelul se p streaz constant ca
urmare a aliment rii permanente.
Densitatea raportul dintre greutate i unitatea de volum (de obicei n g/cm3).
Devitrifiere procesul de cristalizare n sticl .
Distribu ia grosimile pere ilor unui produs din sticl de-a lungul ntregii suprafe e a acestuia.
Durabilitatea chimic

calitate (fizic

i chimic ) a suprafe ei unei sticle. Evaluarea se

efectueaz frecvent, dup o perioad de stocare sau utilizare, din punct de vedere al modific rilor
chimice i fizice survenite n suprafa a sticlei sau n func ie de modific rile n con inutul vasului.
Factorul de pierdere dielectric reprezint produsul dintre constanta dielectric

i factorul de

disipare. Pentru valori mici (<1) factorul de disipare este mai mic cu 5 % comparativ cu factorul de
putere, acesta din urm fiind preferat n majoritatea calculelor. Puterea pierdut ntr-un material
dielectric este direct propor ional cu factorul de pierdere n cazul n care gradientul tensiunii i
frecven a sunt constante.

119

Factorul de putere dielectric al unui material reprezint cosinusul unghiului fazei dielectrice
sau echivalentul acestuia exprimat procentual i reprezint energia pierdut n materialul dielectric
aflat ntr-un cmp de curent alternativ.
Finisare etap a procesului de topire pentru care sticla apare ca fiind f r incluziuni.
Fisur o imperfec iune de material.
Fisuri fine fisuri ap rute n recipientele din sticl ca urmare a unui oc termic local.
Form recipient (de obicei din metal) utilizat pentru modelarea sticlei.
Formare modelarea topiturii de sticl .
Gravare procesul de atac a suprafe ei unei sticle cu acid hidrofluoric sau cu orice alt agent
chimic, utilizat n general pentru nscrip ionarea sau decorarea sticlei.
Gravat (1) rezultat al procedeului de gravare; (2) m tuire astfel nct suprafa a rezultat prezint
rugozitate.
Gol o imperfec iune de material relativ extins , incluziune gazoas .
Indice de refrac ie reprezint raportul dintre viteza luminii n vid i viteza luminii prin materialul
respectiv. n literatura de specialitate valorile corespund indicelui de refrac ie pentru lungimea de
und corespunz toare liniei D a sodiului (589.3 m).
Intervalul de lucru intervalul temperaturilor de suprafa

pentru care sticla se ob ine ntr-un

recipient, printr-un procedeu oarecare. Extremitatea superioar se refer la temperatura la care


sticla este preg tit pentru a fi utilizat , n timp ce extremitatea inferioar se refer la temperatura
la care materialul este suficient de vscos pentru a- i p stra forma modelat .
Intervalul de recoacere gama de temperaturi n care poate fi detensionat semifabricatul din
sticl . n vederea catalog rii i compar rii tipurilor de sticle, intervalul de recoacere se presupune a
corespunde temperaturilor dintre punctul de recoacere (PR) i punctul de deforma ie (PD).
nro ire pelicul depus la suprafa

ca urmare a ac iunii factorilor de mediu sau ca rezultat al

depunerii fumului i al altor vapori.


Marcaj transversal semn ap rut pe articolul de sticl ca urmare a ac iunii t ierii transversale a
acestuia.
Modulul lui Young modul de elasticitate. Tensiunea aplicat pentru a genera o modificare a
lungimii cu o unitate.
Nivel de umplere nivelul pentru care recipientul de sticl atinge capacitatea nominal .
Obsidian sticl natural cu con inut ridicat de siliciu.
Pat (1) imperfec iune; coroziunea chimic a suprafe ei unei sticle; (2) culoarea aplicat unei
sticle ca urmare a absorb iei la o temperatur ridicat .
Polisare asistat de flac r procedeul de fabricare a sticlei cu suprafa
urmare a nc lzirii la flac r .
Proces Danner proces mecanic pentru tragerea continu a sticlei.
Proces Owens procesul de fabricare a recipientelor din sticl .

120

neted sau lucioas ca

Proces de imprimare u oar procesul de decorare prin care desenul se imprim pe suprafa a
sticlei de pe o re ea mpletit sau m tase.
Punctul de nmuiere (PI) temperatura la care o fibr uniform , cu diametru cuprins ntre 0.55 la
0.75 mm i 235 mm n lungime, se alunge te sub propria sa greutate cu o vitez de 1 mm/min n
cazul n care extremitatea superioar

a acestuia, pe lungimea de 100 mm este nc lzit

conformitate cu prescrip iile metodei C 338 ASTM. Testul pentru determinarea punctului de
nmuiere al sticlei se desf

oar cu o vitez de aproximativ 5 C/min.

Punctul de deforma ie (PD) temperatura corespunz toare unei viteze de alungire de 0.00043
cm/min n conformitate cu prescrip iile metodei C 336 ASTM. Acest test prescrie efectuarea unei
interpol ri liniare a datelor ob inute ca urmare a determin rii punctului de recoacere, n
conformitate cu cele men ionate anterior. La atingerea acestei st ri se constat

diminuarea, n

decurs de cteva ore, a st rii de tensiune interne.


Punctul de recoacere (PR) valoarea temperaturii corespunz toare unei viteze de tragere de
0.0136 cm/min n cazul n care m sur torile se efectueaz

n conformitate cu metoda C 336

ASTM, test corespunz tor determin rii punctului de recoacere i punctului de deforma ie a unei
sticle prin metoda alungirii fibrei. Acest tip de testare furnizeaz o valoare a vitezei de r cire de
aproximativ 4 C/min pentru o fibr din sticl avnd diametrul de 0.065 cm supus unei solicit ri de
1 000 g.
Recoacere prevenirea apari iei sau diminuarea st rii de tensiune reziduale din semifabricatul din
sticl printr-o opera ie de r cire controlat de la o anumit valoare a temperaturii.
Recoacere fin

recoacerea pentru o valoare mic

a st rii de tensiune i indice de refrac ie

uniform.
Rezisten a la oc termic pentru categoriile de sticle din literatura de specialitate, constituie o
caracteristic estimat n baza coeficinetului de dilatare termic .
Rezistivitatea volumic reprezint

echivalentul rezisten ei electrice, exprimate n ohmi, de-a

lungul unui e antion sub forma unui cub avnd latura de 1 cm. Datorit spectrului larg de valori
ob inute la temperaturi diferite, n literatura de specialitate se furnizeaz

logaritmii zecimali ale

acestora (lg) i corespund sticlelor recoapte.


Rezervor unitate de topire, pentru care recipientul pentru topitura de sticl este construit din
materiale refractare.
Soda oxidul de sodiu (Na2O).
Stabilitatea (1) rezisten a la devitrifiere; (2) durabilitatea chimic .
Stare de tensiune orice stare de compresiune sau tensiune existent ntr-o sticl , n special ca
urmare a recoacerii incomplete, neomogenit ii sau gradientului de temperatur .
Sticla - produs anorganic ca rezultat al unui proces de fuziune, care este r cit pn n starea de
rigid f r a cristaliza.
Sticla de borosilicat orice tip de sticl silicat care con ine cel pu in 5 % de oxid de bor (B2O3).

121

Sticla dur

(1) sticla care prezint

o vscozitate mare la temperaturi nalte; (2) sticla care

prezint un punct mare de nmoiere; (3) sticla care este dificil de topit; (4) sticla care este dificil de
zgriat.
Sticla de silice dioxid de siliciu aflat n strare vitroas (SiO2); sticla de cuar , sticla din dioxid de
siliciu pur.
Sticl ob inut prin suflare obiecte din sticl formate ca urmare a ac iunii presiunii aerului, fie
prin suflare direct (gur ) fie cu ajutorul dispozitivelor cu aer comprimat.
Sticl presat articol de sticl ob inut prin presare n forme.
Sticl

temperat

sticla care se ob ine ca urmare a r cirii bru te n apropierea punctului de

nmuiere n vederea mbun t irii rezisten ei termice i mecanice a acesteia, procesul derulnduse printr-un control riguros.
Sufl tor persoana care d form unei sticle prin suflare.
Suflarea sticlei modelarea topiturii de sticl cu ajutorul presiunii aerului.
Suprafa

ghea

suprafa

tratat pentru a reflecta fascicolele de lumin sau pentru a simula

ghea a.
Temperare (1) starea de tensiune rezidual existent ntr-o sticl , m surat polarimetric sau prin
compara ii polariscopice fa

de o valoare standard; (2) termen asociat deseori sticlei temperate.

Temperatura st rii lichide temperatura maxim pentru care exist un echilibru ntre topitura de
sticl

i faza primar cristalin a acesteia.

Temperatura de topire intervalul de temperaturi ale furnalului ntre care are loc topirea
amestecului care conduce la ob inerea sticlei.
Tragere n jos procesul de tragere continu a topiturii de sticl , printr-un orificiu, n sensul n
jos.
Tragere n sus procesul de tragere continu

a topiturii de sticl , n sensul n sus printr-o

metod similar procesului lui Fourcault.


Tub de suflare tubulatur utilizat la suflarea sticlei.
Unduire efect optic datorat distribu iei neuniforme a materialului sticlei sau a stria iilor.

122

Bibliografie
1. G. S. Ash Some thoughts on optical coatings, Electro-optical Systems Design, August,
1973, pg. 26-29.
2. J. L. Barton - The evolution of the composition of industrial glasses: a historical
perspective, Revue Verre, vol. 7, no. 2, mai, 2001, pg. 1-9.
3. Gh. Bejinaru Mihoc et. al. Materiale %i scule a%chietoare pentru prelucr ri de precizie,
Ed. Universit ii Transilvania din Bra ov, 2004.
4. Gh. Buzdugan Rezisten a materialelor, Ed. Academiei Romne, Bucure ti, 1986.
5. Calciu M., Grunbaum L., Mitrescu C. Utilajul %i tehnologia confec ion rii lentielor %i
prismelor, Ed. Didactic

i Pedagogic , Bucure ti, 1971.

6. CERAC Inc. Coating ophtalmic lenses, Cerac Materials News, vol. 7, no. 4, 1997.
7. CERAC Inc. Coating materials for UV wavelenghts, Cerac Materials News, vol. 8, no. 2,
1998.
8. CERAC Inc. Materials and processes for specific thin film application, Cerac Materials
News, vol. 12, no. 3, 2002.
9. CERAC Inc. Tutorial on properties of thin film layers for optical applications, part II, Cerac
Materials News, vol. 13, no. 3, 2003.
10. J. C. Crano, T. Flood, D. Knowles, A. Kumar, B. Van Gemert Photocromic compunds:
chemistry and application in ophtalmic lenses, Pure & Applied Chemistry, vol. 68, no. 7,
1996, pg. 1395-1398.
11. H. H. Emsley, W. Swaine Ophthalmic lenses, Hatton Press ltd., 1951.
12. B. Evans The role of the opttometrist in dyslexia, part 3 Coloured filters, Optics Today,
martie, 2004, pg. 29-35.
13. R. D. Guenther Modern optics, J. Wiley Pub., USA, 1992.
14. G. Griffiths Prescribing tints measuring color preference in the practice, Optics Today,
octombrie, 2003, pg. 51-53.
15. D. Luca Motoc Echipamente de prelucrare optic

a informa iilor, Ed. Universit ii

Transilvania din Bra ov, 2003, ISBN 973 635 143 2.


16. C. E. Moro anu Depunerea chimic

din vapori a straturilor sub iri, Ed. Tehnic ,

Bucure ti, 1981.


17. R. A. Paquin Optomechanical engineering handbook, CRC Press LLC, 1999.
18. A. Pop Optica tehnic , Ed. Universit ii Tehnice din Oradea, Oradea, 2004.
19. A. Pop Proiectarea %i construc ia aparatelor optice, Ed. Universit ii Tehnice din Oradea,
Oradea, 2004.

123

20. I. Iovi Popescu, E. I. Toader Optica, Ed. ltiin ific

i Enciclopedic , Bucure ti, 1989,

ISBN 973 29 00512.


21. F. G. Shi, Y. Zhou, M. Edwards Optical nanocomposite is suited for photonics
packaging, Laser Focus World, Octombrie, 2003, pp. 93-96.
22. M. M. Schwartz Encyclopedia of materials, partes and finishes, CRC Press, 2002, ISBN
1-566676-661-3.
23. D. Oen ulescu, L. Oen ulescu Fibre de sticl , Ed. Tehnic , Bucure ti, 1994, ISBN 973 31
0547 3.
24. D. R. Uhlmann, N. J. Kreidl Optical properties of glass, The American Ceramic Society,
1991, ISBN 0 944904 35 1.
25. M. Yamane, Y. Asahara Glasses for photonics, Cambridge University Press, 2000, ISBN
0521 58053 6.
26. M. J. Weber - Handbook of optical materials, CRC Press, 2003, ISBN 0 8493 3512 4.
27. R. R. Wiley Practical design and production of optical thin films, M. Dekker Inc., 2002,
ISBN 0-8247-0849-0.
28. C. A. Zanoni Specifying and measuring optical glass homogenity, Electro-optical
Systems Design, vol. 5, no. 2, 1973, pp. 22-23.
29. http://www.cimap.fr/
30. http://www.kimble-kontes.com/
31. http://www.lle.rochester.edu/pub/review/v66/v66-surface.pdf
32. http://www.physics.ohio-state.edu/~dws/class/880.uf/schott/optic_catalog.pdf.
33. http://www.schott.com/.
34. http://www.shinetsu.co.jp/e/product/pdf/guide_optics.pdf
35. http://www.sigmadyne.com/sigweb/downloads/SPIE-5176-3.pdf.
36. http://www.ssafprotection.com.
37. http://www.sumita-opt.co.jp/en/optical/data303.pdf.
38. http://www.ohara.com/.
39. http://optics.org/.
40. http://www.mellesgriot.com/.
41. *** - Variety of coatings, Manufacturers Forum, no. 2, mai, 2005, pp. 25-27.

124

Anexe

Anexa 1

Codurile sticlelor optice echivalente

Anexa 2

Lungimile de und frecvent utilizate pentru evaluarea


indicilor de refrac ie a sticlelor optice

Anexa 3

Propriet ile optice ale celor mai utilizate tipuri de


sticle

Anexa 4

Propriet ile termo-mecanice ale celor mai utilizate


tipuri de sticle

Anexa 5

Propriet ile
comerciale

Anexa 6

Propriet ile electro-optice ale unor sticle comerciale

Anexa 7

Propriet ile elasto-optice ale unor sticle comerciale

Anexa 8

Varia ia indicelui de refrac ie cu temperatura pentru


anumite categorii de sticle optice

Anexa 9

Sticlele din silice (SiO2)

Anexa 10

Sticlele fluoridice

Anexa 11

Sticlele speciale pentru sursele laser

Anexa 12

Substraturi pentru oglinzi

Anexa 13

Sticle atermice

Anexa 14

Sticle acusto-optice

Anexa 15

Elemente caracteristice
sticlelor cu indice gradat

Anexa 16

Sticle utilizate pentru rotatorii Faraday

magneto-optice

ale

unor

sticle

i unele propriet i ale

125

126

Anexa 1
Codurile sticlelor optice echivalente
Schott

Hoya

Corning

Ohara

FK3
FK52
FK5
BK1
K7

FC3
PFC
FC5
BSC
C

A63-65
A86-82
A87-70
B10-63
B11-60

FSL3

BK7
BaLKN3
PK2
K5
KzF2

BSC7
C
BSC
C
CHD

B16-64
B18-60
B18-65
B23-59
B29-52

BSL7

BaK1
LF5
SK5
F5
BaF4

BCL
FL
BCD
FD
FB

B72-57
B81-41
B89-61
C04-38
C06-44

S-BAL11
S-TIL25
S-BSM5

BaK2
LLF1
BaLF5
SK11
BaK4

BCL
FeL1
FBL
BCD11
BCL

B39-59
B48-46
B48-53
B64-61
B69-56

S-BAL12
S-TIL1

SK2
SK3
KzFSN4
SK4
SK6

BCD2
BCD3
FSB
BCD4
BCD6

C07-57
C09-59
C13-44
C13-58
C13-56

S-BSM2
S-BSM3

SSK4
F2
SK16
SSK2
SK10

BCD
FD2
BCD
BCDD
BCD

C17-55
C20-36
C20-60
C23-53
C23-57

S-BSM24
S-TIM2
S-BSM16
S-BSM22

SK15
BaF8
F1
F6
SKN18

BCD
FB
FD
FD
BCD

C23-58
C24-47
C26-36
C37-35
C39-56

S-BSM15

FSL5
S-NSL7

S-NSL5

S-BAL41

S-BSM4
S-BSM6

S-TIM1
S-TIM6

127

LaK21
SF2
BaSF10
LaK22
LaKN7

BCS
FDD
FBD
BCS
BCS

C41-60
C48-34
C48-34
C51-39
C51-56

S-BSM81

LaK11
SSKN5
SF19
BaFN11
BaFN10

BCS
BCDD
FDD
FB
FB

C57-57
C58-51
C67-33
C67-48
C70-47

S-LAL11

LaKN12
SF8
LaF23
LaKN9

BCS
FeD8
FBS
BCS

C78-56
C89-31
C90-50
C90-55

LaKN14
SF15
BaSF52
LaK8
SF1

BCS
FeD
FBD
BCS
FeD1

C97-55
C99-30
D01-41
D13-54
D17-29

LaFN3
LaK10
BaSF51
SF10
LaKN16

FBS
BCS
FBD
FeD10
BCS

D17-48L
D20-50
D23-38
D28-28
D34-51

SF3
LaFN2
SF4
SF55
SF11

FeD3
FBS
FeD
FeD
FeD

D40-28
D44-45
D56-27
D62-27
D85-25

S-TIH3

SF56
LaF21
LaSFN30
SF6
LaSF15

FeD5
FBS
FBS
FeD6
FBS

D85-26
D88-47
E03-47
E05-25
E78-38

S-TIH23

128

S-LAL54

S-TIM28

S-TIM35

S-TIH1

S-TIH10

S-TIH4

S-TIH6

Anexa 2
Lungimile de und frecvent utilizate
pentru evaluarea indicilor de refrac ie a sticlelor optice
Lungimea de
und [nm]

Linia
spectral

Elementul
chimic

Lungimea de
und [nm]

Linia
spectral

Elementul
chimic

365.0
404.7

i
n

Hg
Hg

656.3

C
r

435.8

Hg
Cd

768.2
852.1

480.0

g
F

K
Cs

486.1

1014.0

Hg

546.1

Hg

1060.0

laser Nd

587.6

He

1064.0

laser Nd:YAG

589.3

d
D

Na

1529.6

Hg

632.8

laser He-Ne

1970.1

Hg

643.8

2325.4

Hg

Cd

706.6

He

129

Anexa 3
Propriet ile optice ale celor mai utilizate tipuri de sticle
Indicele de
refrac ie

Coeficientul
lui Abbe

FK 5
FK 51

1.48749

70.41

1.48656

PK 2

Tipul sticlei
(codificare
Schott)

Dispersia
X10-3

dn

dT

x10-6/K

435.8 [nm]

1 060 [nm]

6.924

-1.1

-1.8

84.47

5.760

-5.9

-6.4

PSK 3

1.51821
1.55232

65.05
63.46

7.966
8.704

3.7
-

2.3
-

PSK 53

1.62014

63.48

9.769

-1.7

-2.6

BK 7

1.51680

64.17

8.054

3.4

2.3

BaLK N3
K5

1.51849
1.52249

60.25
59.48

8.606
8.784

3.1
2.4

1.9
1.1

UK 50

1.52257

60.38

8.654

ZK 1

1.53315

57.98

9.196

4.4

2.8

ZK N7
BaK 50

1.50847
1.56774

61.19
57.99

8.310
9.790

6.8

6.1

8.7

7.7

SK 2

1.60738

56.65

10.721

5.6

3.9

SK 14

1.60311

60.60

9.952

3.6

2.3

KF 9
BaLF 4

1.52341
1.57957

51.49
53.71

10.166
10.790

5.1
6.3

3.3
4.3

SSK 4

1.61765

55.14

11.201

4.0

2.2

SSK N5

1.65844

50.88

12.940

LaK N7

1.65160

58.52

LaK 10

1.72000

50.41

11.134
14.282

1.7
5.8

0.5
3.8

LLF 6

1.53172

48.76

10.905

4.4

2.6

BaF 4
BaF N10

1.60562

43.93

13.787

5.1

2.6

1.67003

47.11

14.222

LF5

1.58144

40.85

14.233

4.4

1.6

F2

1.62004

36.37

17.050

5.9

2.8

BaSF 2

1.66446

BaSF 51

1.72373

35.83
38.11

18.545
18.991

12.1

8.1

LaF N2

1.74400

44.77

16.618

3.4

1.1

LaF N21

1.78831

47.39

16.633

6.1

3.8

LaSF 30
LaSF 31

1.80318
1.88067

46.45
41.10

17.292
21.429

6.2

3.5

SF 2

1.64769

33.85

19.135

-1.8

-2.6

SF 59

1.95250

20.36

46.774

SF N64

1.70585

30.30

22.295

4.3

0.9

130

Anexa 4
Propriet ile termo-mecanice ale celor mai utilizate tipuri de sticle
Tipul
sticlei

Densitatea
3
[g/cm ]

Modulul de
elasticitate
longitudinal
E
3

Coeficientul
lui Poisson

Duritatea
Knoop
2
[kg/mm ]

Coeficientul
de dilatare
*
termic
-6

Conductivitatea
termic

C ldura
specific

[W/mK]

[J/gK]

[10 /K]

[10 N/mm ]

FK 5
FK 51

2.45
3.73

62

0.205

79

PK 2

2.51

PSK 3

9.2

0.925

0.287

450
360

16.9

0.818
-

84

0.209

520

6.9

1.149

0.80

2.91

84

0.226

510

7.4

0.990

0.682

PSK 53
BK 7

3.60
2.51

77

0.287
0.208

10.7
7.1

0.612

81

370
520

1.114

0.603
0.858

BaLK N3

2.61

72

0.212

470

9.0

1.029

0.749

K5

2.59

71

0.227

450

8.2

0.950

0.783

UK50
ZK 1

2.62
2.71

73
68

0.240
0.214

460
430

8.1
7.5

0.964
0.894

0.77

ZK N7

2.49

71

0.259

450

5.4

1.042

0.770

BaK 50

2.93

81

0.263

520

4.6

1.044

0.758

SK 2
SK 14

3.55
3.44

78
86

0.261
0.202

460
490

7.0
7.0

0.776
0.851

0.595

KF 9

2.71

67

0.244

440

638

1.01

0.75

BaLF 4

3.17

76

0.265

460

6.4

0.827

0.67

SSK 4
SSK N5

3.63
3.71

79
88

0.278
0.277

460
470

6.1
7.9

0.806
-

0.57
0.574

LaK N7

3.84

90

0.288

460

8.2

LaK 10

3.81

111

0.205

580

6.9

LLF 6

2.81

63

420

8.5

3.50

66

400

8.8

0.766

BaF 4

0.247
0.281

0.557

BaF N10

3.76

89

0.226

480

7.9

0.798

0.595

LF 5
F2

3.22
3.61

59

410
370

9.1

0.866

58

0.225
0.245

8.2

0.780

0.657
0.557

BaSF 2

3.90

66

0.289

410

9.3

BaSF 51

4.31

80

0.293

450

6.4

0.722

0.536

LaF N3
LaF N21

4.54
4.44

87
120

0.294

9.1

0.290

450
630

6.9

0.670
-

0.481
-

LaSF 30

4.56

124

0.298

630

7.1

LaSF 31

5.24

123

0.231

620

7.9

SF 2
SF 59

3.86
6.26

55

0.269

9.2

51

0.250

350
250

10.3

0.735
0.506

0.498
0.306

3.00

93

0.254

500

9.7

SF N64

0.636

*20/300 C

131

Anexa 5
Propriet ile magneto-optice ale unor sticle comerciale
Constanta lui Verdet i dispersia asociate sticlelor diamagnetice comerciale

V=
Indicele de
refrac ie

Constanta lui
Verdet V

[rad/Mt]

FK 3
FK 5

1.4630

Tipul sticlei
Codificare
Schott

n2 ( ) 1
n( )

A+

B
2

X0
[nm]

A
[10 rad/T]

1.4860

4.1
4.7

95.3
92.3

7.2702
7.3531

1.3333
1.2647

FK 51

1.4853

3.5

84.7

5.4805

1.2695

FK 52

1.4848

3.2

86.2

4.1070

1.6842

PK 2
BK 3

1.5165
1.4967

4.7
4.4

96.4
96.1

7.1672
6.8316

1.5350
1.5282

BK7

1.5151

4.9

97.0

5.5387

2.1116

BaLKN 3
K3

1.5167
1.5164

5.2
5.2

100.0
101.0

5.9938

2.2601

1.2978

3.8205

BaK50

1.5657

5.8

102.6

7.2536

1.9887

SK 16

1.6182

5.5

101.2

5.5302

2.1438

SSK N5
LaKN 12

1.6557
1.6753

5.8
6.1

110.6
106.5

8.3749
6.7875

1.2103
1.8439

LaKN 14

1.6941

4.9

106.5

6.4470

1.0542

LF 3

1.5793

8.4

120.4

9.4425

3.4867

F2
FN 11

1.6166

10.8

129.7

1.6175

2.6

130.1

11.1061
1.2158

4.0872
1.2041

F 13

1.6188

10.8

130.4

10.6164

4.3176

LaSFN 31

1.8762

5.5

125.4

7.0445

0.5728

LaSF 32
SF 1

1.7981

2.6

0.9594

0.9845

1.7124

15.4

143.9
144.7

13.4192

5.4231

SF 2

1.6438

11.6

134.6

7.0169

5.7546

SF 6

1.7988

20.1

156.4

15.7116

6.3430

SF 14
SF 18

1.7561

15.1

152.8

12.3008

4.9536

1.7165

15.7

145.2

12.2097

5.8514

SF 53

1.7232

15.1

146.7

11.0378

5.8444

SF 57

1.8396

21.8

161.7

16.7417

6.7168

SF 58
SF 59

1.9091
1.9432

27.1
28.5

170.5
175.3

18.2033
22.6382

7.7697
6.8410

SFN 64

1.7011

1.5

142.8

0.7433

37.1043

132

-7

-19

[10

2
0

B
m2rad/T]

Varia ia n func ie de lungimea de und a constantei lui Verdet


Tipul sticlei
Codificare
Schott

Constanta lui Verdet V [rad/mT]


435.8 nm

546.1 nm

632.8 nm

1 060 nm

SF 1
SF 2

34.9
27.1

19.8
15.4

13.7
11.1

4.9
3.8

SF 5

29.7

16.9

11.9

4.1

SF 6

45.1

25.3

17.6

6.1

SF 57

52.4

28.8

20.1

6.7

SF 58

63.1

34.3

23.9

7.6

SF 59

69.8

37.2

25.9

8.1

BK 7

9.6

5.8

4.1

1.7

F2

24.2

13.7

9.9

3.5

Constanta Verdet pentru SiO2


X [nm]

V [rad/Tm]

254

29.8

410

11.0

436

7.68

500

7.2

578

4.35

620

4.5

633

3.67

133

Anexa 6
Propriet ile electro-optice ale unor sticle comerciale
Constantele electro-optice Kerr
nD

K [10-14 m/V2]

SF6 Schott
SF57 Schott

1.805
1.847

15.7
16

0.08
0.11

SF58 Schott

1.918

18

0.16

SF 59 Schott

1.962

23

0.30

LaSF7 Schott

1.850

19

-0.22

8310 Corning

0.07

8363 Corning

1.94

20

0.2

8391 Corning

8393 Corning

0.06
0.08

8427 Corning

0.09

8463 Corning

1.97

0.36

Tipul sticlei
Produc torul

134

Anexa 7
Propriet ile elasto-optice ale unor sticle comerciale
Propriet ile elasto-optice ale unor sticle Schott
Tipul sticlei

-Kp

-Ks

p1

p2

Indicatori acusto-optici
M1

M2

M3

7
7

2
1
1

FK3

1.0

4.9

0.15

0.24

PK1

0.8

3.9

0.14

0.25

3
2

PSK2
BK1

0.6

2.9

0.13

0.21

0.6

3.4

0.12

0.21

6
6

BK8

0.4

3.1

0.11

0.21

K4

0.8

3.5

0.12

0.21

K50

0.5

3.7

0.12

0.23

BaK1

0.7

3.2

0.13

0.20

BaK6

0.8

3.2

0.14

0.21

SK4
SK9

0.6
0.8

2.5
3.1

0.12
0.14

0.18
0.21

2
3

5
7

SK14

0.8

2.6

0.13

0.19

SK20

0.6

3.0

0.12

0.20

KF3

0.8

3.8

0.13

0.22

LLF3

1.4

4.2

0.15

0.23

BaF4
BaFN10

1.3

0.14

3
3

0.14

0.21
0.20

0.7

3.9
2.7

BaF51

0.2

2.4

0.09

0.16

LF2

1.9

4.6

0.16

0.23

LF7

2.2

10

2.3

0.18
0.16

0.25

F4

5.3
5.2

0.22

3
3

BaLF4

0.2

3.3

0.11

0.20

BaLF51
SSKN5

0.9

0.13

0.11

0.21
0.17

0.5

3.3
2.3

1
1

LaKN6

1.0

2.6

0.15

0.20

LaK11

0.5

2.3

0.12

0.17

LaK16A
LaK28

-0.1
0.2

1.8

0.08
0.11

0.15
0.17

1
2

2.0

135

F9

2.0

4.7

0.16

0.23

BaSF1
BaSF12

1.4

4.1
3.5

0.20
0.20

3
4

7
8

1.4

0.14
0.15

BaSF52

0.3

2.6

0.11

0.17

BaSF64

-0.1

2.4

0.09

0.17

LaF9
LaFN21

3.5
0.1

4.3
1.4

0.19

0.21
0.12

13
3

0.07

11
1

LaF26
LaSFN15

0.1

2.1
1.5

0.14
0.11

0.3

0.09
0.08

4
4

1
1

SF1

4.5

6.2

0.22

0.25

12

16

SF5

3.1

5.4

0.18

0.22

11

SF9

5.8

13

5.4

0.20
0.20

0.25

SF14

3.2
3.8

0.23

11

15

5
5

SF19

3.1

5.5

0.18

0.23

12

SF54

4.7

6.4

0.22

0.26

14

18

SF58

8.2

7.2

0.24

0.23

29

26

7
13

TiK1

2.3

6.1

0.19

0.27

10

TiF4

0.9

4.2

0.14

0.23

KzF6
KzFS6

1.7
0.6

5.8
4.0

0.16
0.14

0.26
0.22

4
3

10
8

3
2

136

Anexa 8
Varia ia indicelui de refrac ie cu temperatura
pentru anumite categorii de sticle optice
(raportare la temperatura de 00C, unit ile fiind 10-5)
Lungimea
de und
[nm]

-200C

+200C

+400C

+600C

+800C

1000C

dn/dT
[105[n/0C]

Sticl crown
480
589

-2.9
-2.1

+3.6
+2.7

7.9
6.0

12.7
9.8

17.9
14.0

23.5
18.6

0.199
0.150

644

-1.7

+2.3

5.2

8.7

12.4

16.7

0.131

Sticl crown de borosilicat


480
589

-2.9
-2.1

+3.6
+3.0

8.0
6.5

13.0
10.8

18.7
15.6

25.1
21.1

0.200
0.160

644

-2.2

+2.8

6.1

10.2

14.9

20.3

0.152

Sticl crown bariat u or


480
589

-0.62
+0.19

-1.4
+0.4

3.4
1.4

6.2
3.2

9.6
5.7

13.6
8.7

0.085
0.036

644

+0.4

+0.14

0.9

2.3

4.1

6.4

0.025

Sticl crown bariat dens


480

-2.1

+3.0

6.5

10.6

15.1

20.1

0.162

589
644

-1.7
-1.7

+2.1
+0.8

4.6
4.1

7.8
6.9

11.5
10.1

15.7
13.7

0.116
0.103

Sticl crown-flint
480
589

-4.2
-3.1

+4.8
+3.7

10.4
8.1

16.9
13.4

24.1
19.4

32.0
26.0

0.261
0.205

644

-2.9

+3.3

7.3

12.1

17.7

23.9

0.184

Sticl flint dens


480

-8.3

+9.3

19.7

31.1

43.5

57.0

0.492

589

-5.6

+7.0

14.8

23.6

33.2

43.7

0.370

644

-5.6

+6.3

13.4

21.3

30.1

39.7

0.334

Sticl flint extradens


480
589

-15.8
-10.7

+16.5
+12.2

34.3
25.3

53.4
39.6

73.6
54.7

94.7
70.5

0.858
0.634

644

-9.4

+11.0

23.0

35.9

49.6

63.9

0.575

137

Anexa 9
Sticlele din silice (SiO2)
M rci de sticl optic pe baz de topitur de silice (SiO2)
SiO2 I

SiO2 II

SiO2 III

SiO2 IV

SiO2 V

IR-Vitreosil

Herasil

Suprasil W

Nippon Glass

Infrasil

Homosil

Suprasil
Spectrosil

Pursil 453,
Ultra

Ultrasil

Dynasil

Optosil

Tetrasil
GE 151

Clasa
Denumirea
comercial
sticlei

GE 104, 105,
201, 204, 124,
125

Vitreosil 055,
066, 077

Spectrosil WF

Synsil

Observa ie: Diferen ele dintre clase se datoreaz att con inutului de OH din compozi ia chimic
tehnologice utilizate n vederea fabric rii acestora (de ex. vezi [22], [23], [26], etc.).

a acestora dar

i procedeelor

Propriet i optice
Tipul sticlei
(clasa)

Intervalul de transmisie
[m]

Indicele de refrac ie
nd

Coeficientul lui Abbe


V

SiO2 I
SiO2 II

0.12-2.8
0.19-3.5

1.45867
1.45857

67.56
67.6

SiO2 III
SiO2 IV

0.17-2.2
0.18-3.5

1.45847
-

67.7
-

SiO2 V

0.18-3.5

1.45847

67.7

Propriet i mecanice
Tipul sticlei (clasa)

Densitatea
[g/cm3]

Modulul lui
Young

Duritatea
Knoop [kg/mm2]

Coef. lui
Poisson

[103 N/mm2]
SiO2 I
SiO2 II

2.203
2.203

72
70

570
600

0.17
0.17

SiO2 III

2.201

70

610

0.17

SiO2 IV
SiO2 V

2.201
2.201

70
70

600
600

0.17
0.17

Propriet i termice
C ldura
specific
[J/g K]

Temp. de
transformare
[0C]

Temp. de
nmoiere

[10-6 /K]

Conductiv.
termic
[W/m K]

SiO2 II

0.55
0.55

1.4
1.38

0.67
0.75

1215
1175

1683
1727

SiO2 III

0.60

1.38

0.74

1080

1590

SiO2 IV

0.55

1.38

0.75

1110

1650

SiO2 V

0.60

1.38

0.74

1080

1590

Tipul sticlei (clasa)

SiO2 I

138

Dilat.
termic

[0C]

Anexa 10
Sticlele fluoridice
Propriet i ale claselor principale de sticle fluoridice
Propriet i optice
Tipul sticlei
Sticle
fluorozirconate
ZBL
ZBT
ZBLA
ZBLAN
Sticle
fluorohafnate
HBL
HBT
HBLA

Intervalul de transmisie
[m]

Indicele de refrac ie
nd

Coeficientul lui Abbe


V

0.25-7.0
0.32-6.8
0.29-7.0
0.25-6.9

1.523
1.53
1.521
1.480

62
64

0.25-7.3
0.22-7.7
0.29-7.3

1.498
1.53
1.504

Observa ie: Dintre clasele de sticle fluoridice mai pot fi men ionate cele din categoria fluoroberilatelor, aluminomfluoridice, etc., pentru
care ns literatura de specialitate nu furnizeaz suficiente date.

Propriet i mecanice
Tipul sticlei

Densitatea
[g/cm3]

Modulul lui
Young

Duritatea
Knoop [kg/mm2]

Coef. lui
Poisson

[103 N/mm2]
Sticle
fluorozirconate
ZBL
ZBT
ZBLA
ZBLAN
Sticle
fluorohafnate
HBL
HBT
HBLA

4.78
4.8
4.61
4.52

60
60
60.2
60

228
250
235
225

0.31
0.28
0.25
0.31

5.78
6.2
5.88

55
55
56

228
250
240

0.3
0.3
0.3

139

Propriet i termice
Tipul sticlei

Sticle fluorozirconate
ZBL
ZBT
ZBLA
ZBLAN
Sticle fluorohafnate
HBL
HBT
HBLA

140

C ldura
specific
[J/g K]

Temp. de
transformare
[K]

Temp. de
nmoiere

[10-6 /K]

Conductiv.
termic
[W/m K]

18.8
4.3
18.7
17.5

0.4

0.538
0.511
0.534
0.520

580
568
588
543

723
-

18.3
6.0
17.3

0.413
0.428
0.414

605
593
580

Dilat.
termic

[K]

Anexa 11
Sticlele speciale pentru sursele laser
Sticle laser Hoya
Proprietatea

Tipul sticlei
LHG-5

LHG-8

LHG-80

LSG-91H

HAP-4

LEG-30

Propriet i asociate emisiei laser


Max. lungimii de und
laser [nm]

1054

1054

1054

1062

1054

1535

Sec iunea transversal


asoc. emisiei stimulate

4.1

4.2

4.8

2.7

3.6

0.77

1.5416
1.5433
64.6
2.44

1.5402
1.5419
65.2
-

[pm2]
Propriet i optice
Indicele de refrac ie pt.
633 [nm]
587 [nm], linia d
Coef. lui Abbe
Coef. de tensiune optic

1.5391
1.5410
63.5
2.26

1.5279
1.5296
66.5
1.93

1.5415
1.5429
64.7
1.77

1.5590
1.5611
56.6
2.16

Propriet i termice
Coef. de dilatare termic
[10-6/0C]
Interv. 20-400C
Interv. 100-3000C
Conductivitatea termic
[W/mK]
C ldura
specific
[J/gK]
Temperatura de transf.
n stare de sticl [0C]

8.4
9.8
0.77

11.2
12.7
0.58

10.2
13.0
0.63

9.0
10.5
1.03

7.2
8.5
1.02

9.6
10.9
-

0.71

0.75

0.63

0.63

0.71

0.55
515

455

485

402

465

486

Propriet i mecanice
Densitatea [g/cm3]
Modulul de elast. a lui
Young [kgf/mm2]
Coef. lui Poisson
Duritatea
Knoop
2
[kgf/mm ]

2.68
6910

2.83
5110

2.92
5100

2.81
8890

2.70
7020

3.09
5640

0.237
429

0.258
350

0.267
342

0.237
590

0.236
470

0.26
346

Observa ie: Cu excep ia sticlei LEG-30 care este o sticl fosfatic dopat cu Er i LSG-9H care este o sticl de silicat dopat cu Nd,
celelalte categorii de sticle constituie sticle fosfatice dopate cu Nd.

141

Sticle laser Schott


Proprietatea

Tipul sticlei
LG 700

LG 750

LG 760

LG 660

LG 670

LG 680

Propriet i asociate emisiei laser


Max. lungimii de und
laser [nm]

1053

1053.5

1053.5

1057

1061

1061

Sec iunea transversal


asoc. emisiei stimulate
[pm2]

3.7

4.0

4.2

2.0

2.7

2.9

1.570
1.572
57.5
21

1.568
1.570
57.7
20

Propriet i optice
Indicele de refrac ie pt.
633 [nm]
587 [nm], linia d
Coef. lui Abbe
Coef. de tensiune optic

1.513
1.515
67.5
2.1

1.524
1.526
68.2
1.8

1.514
1.519
69.2
2.0

1.517
1.519
58.2
29

Propriet i termice
Coef. de dilatare termic
[10-6/0C]
Interv. 20-400C
Interv. 100-3000C
Conductivitatea termic
[W/mK]
C ldura
specific
[J/gK]
Temperatura de transf.
n stare de sticl [0C]

10.9
0.69

11.4
0.52

12.5
0.60

10.7
12.2
1.05

9.26
10.3
1.35

9.3
1.35

0.84

0.72

0.75

0.72

0.92

0.92

458

450

350

395

468

468

Propriet i mecanice
3

Densitatea [g/cm ]
Modulul de elast. a lui
Young [kgf/mm2]
Coef. lui Poisson
Duritatea
Knoop
2
[kgf/mm ]

2.63
6181

2.83
5110

2.60
5477

2.60
69.4

2.54
90.1

2.54
9190

0.243
320

0.256
290

0.267
310

0.233
4415

0.242
5876

0.242
599

Observa ie: Primele 3 categorii de sticle apar in categoriei sticlelor fosfatice dopate cu Nd, iar urm toarele 3 categoriei silicatelor dopate
cu Nd.

142

Sticle laser Kigre


Proprietatea

Tipul sticlei
Q 88

Q 98

Q 100

Q 246

MM 2

QE 7S

Propriet i asociate emisiei laser


Max. lungimii de und
laser [nm]

1054

1053

1054

1054.5

1535

1535

Sec iunea transversal


asoc. emisiei stimulate

4.0

4.5

4.4

3.5

0.8

0.8

1.54
2.1

1.542
-

7.3
8.4
0.85

11.4
0.82

[pm2]
Propriet i optice
Indicele de refrac ie pt.
633 [nm]
587 [nm], linia d
Coef. lui Abbe
Coef. de tensiune optic

1.513
1.515
67.5
2.1

1.524
1.526
68.2
1.8

1.514
1.519
69.2
2.0

1.535
1.537
67.7
2.2

Propriet i termice
Coef. de dilatare termic
[10-6/0C]
Interv. 20-400C
Interv. 100-3000C
Conductivitatea termic
[W/mK]
C ldura
specific
[J/gK]
Temperatura de transf.
n stare de sticl [0C]

10.9
0.69

11.4
0.52

12.5
0.60

7.6
0.83

0.84

0.72

0.75

0.84

458

450

350

450

0.80
506

462

Propriet i mecanice
3

Densitatea [g/cm ]
Modulul de elast. a lui
Young [kgf/mm2]
Coef. lui Poisson
Duritatea
Knoop
2
[kgf/mm ]

2.63
6181

2.83
5110

2.60
5477

2.64
7242

2.70
7100

2.94
7210

0.243
320

0.256
290

0.267
310

0.239
315

0.24
435

0.24
556

143

Anexa 12
Substraturi pentru oglinzi
Propriet ile sticlelor optice utilizate cu substrat pentru oglinzi
Tipul sticlei (produc tor)

Densitatea
[g/cm3]

Coeficientul de
dilatare termic
[10-6/K]

Duritatea
Knoop
[kg/mm2]

Coeficientul
optic de
tensiune [TPa-1]

BK 7
(majoritatea produc torilor)

2.51

8.3

520

2.7

Pyrex (Corning)

2.23

3.2

418

3.9

ULE (Corning)
Zerodur (Schott)

2.21
2.53

0.03
0.10

460
630

4.0
3.0

LE 30 (Hoya)

2.58

0.4

657

2.9

Propriet i comparative ale


sticlelor optice pentru oglinzi vs. unele materiale structurale (pentru substraturi)
Materialul

Densit.
[g/cm3]
J

Modul
elastic.
Young
[GPa]
E

Coef.
Conductivit.
Coef.
de
termic
lui
Poisson dilatare
[W/m K]
termic
V
k
[10-6/K]

C ldura
specific
[Ws/kgK]

Difuzivitat.
termic
[10-6 m2/s]

Cp

]
Pyrex

1.13
1.31

1050

0.17

3.3
0.03

766

0.65
0.78

91

0.24

0.05

1.64

821

0.77

2.70

68

0.33

22.5

167.0

896

69.00

MMC SiC/Al

2.91

117

0.29

12.4

1.85

287

0.043

11.3

870
1925

57.00

Beriliu

123.0
216.0

Cupru

8.94

117

0.343

16.5

391.0

385

115.5

Invar 36

8.05

141

0.259

1.0

10.4

515

2.6

Super Invar
Molibden

8.13
10.21

148

0.3

10.5

324

0.26
0.293

5.0

140.0

515
247

2.5
55.5

Silice (SiO2)

2.33

131

0.42

2.6

156.0

710

94.3

SiC: HP Z
SiC:CVD[

3.2
3.21

455
465

0.14

155.0

0.21

2.4
2.4

198.0

650
733

74.5
84.2

O el inoxidabil

8.00

193

0.27

14.7

16.2

500

4.1

Titan

4.43

114

0.31

8.8

7.3

460

2.9

Grafit/Epoxy

1.78

93

0.02

35.0

560

ULE

2.23
2.21

63
67

Zerodur

2.53

Aluminiu

144

0.2

57.2

Anexa 13
Sticle atermice
Compozi ia chimic a sticlelor atermice se stabile te astfel nct lungimea drumului optic a
fascicolelor de lumin care le str bat s nu depind de modificarea temperaturii. Modificarea
lungimii drumului optic n func ie de temperatur este dat de rela ia:
d =d

(n

1) +

dn
dT

T = d G T,

(A13.1)

unde d reprezint distan a optic parcurs prin sticla optic [mm], > coeficientul de dilatare
termic [/K], n indicele de refrac ie a sticlei, T temperatura [0C], G coeficientul termo-optic. n
cazul n care diferen a de drum optic tinde spre zero ( d ; 0 ) derivata de ordinul 1 a indicelui de
refrac ie n func ie de temperatur trebuie s ia valori negative.
Exemple de sticle atermice: clasele FK, PK, PSK, SSK, BaLF, F, TiF i BaSF, etc.

Propriet i specifice unor tipuri de sticle atermice


Tipul sticlei
(Produc torul)

-dn/dT**
[10-6 /K]

Indicele de
refrac ie

Coeficientul lui
Abbe

Coef. de dilatare
termic [10-6 /K]

nd

]*

Sticle optice
Ultran (Schott)

1.5483

74.2

11.9

6.5

PSK 54 (Schott)

1.5860

64.6

11.9

7.0

TiF 6 (Schott)

1.6165

31.0

13.9

6.4

FK 54 (Schott)
ATF 4 (Schott)

1.4370
1.6537

90.7
44.72

14.6
12.9

5.9
6.6

LHG-8 (Hoya)

1.530

66.5

11.2

5.3

Q-98 (Kigre)

1.555

63.6

9.9

4.5

LG-760 (Schott)

1.519

69.2

12.5

6.8

LG-810 (Schott)

1.537

67.7

14.5

7.7

Sticle dopate cu
Nd pt. surse laser

* -30 la +70 0C; ** +20 la +40 0C

145

Anexa 14
Sticle acusto-optice
Propriet i ale unor sticle acusto-optice
Indicele de
refrac ie

Intervalul
de
transmisie
[m]

Modul de
polarizare a
undei
acustice

Modul de
polarizare a
undei optice

Viteza
sunetului
[km/s]

(pt. 632.8 nm)

SiO2

0.2-4.0

long.

5.96

1.46

SF 4 (Schott)

0.38-1.8

long.

3.63

1.62

SF 59 (Schott)

0.46-2.5

long.

3.20

1.95

AOT 5 (Hoya)

0.47-2.7

long.;transv.

o sau p

3.40; 1.96

2.09

AOT 44B (Hoya)

0.43-2.5

long.

3.33

1.97

As2S3

0.6-11

long.

2.6

2.61

Ge55As12S33

1.0-14

2.52

Tipul sticlei

146

2.52

Anexa 15
Elemente caracteristice i unele propriet i ale sticlelor cu indice gradat
Constanta gradient
Constanta gradient, A , reprezint o m sur a distribu iei indicelului de refrac ie a lentilei de tip
Selfoc. Aceast valoare nu prezint nici o proprietate fizic ns caracterizeaz performan ele
optice ale lentilei.
Rela ia urm toare descrie distribu ia indicelui de refrac ie a unei lentile GRIN (Gradient-Index)
(vezi figura A15.1):
N (r ) = N 0

1 A

r2
,
2

(A15.1)

unde N0 este indicele de refrac ie pe axa optic , A p tratul constantei gradient, R pozi ia radial a
lentilei.

Fig. A15.1 Profilul indicelui de refrac ie al


lentilei GRIN

Constanta gradient reprezint un coeficient ce d


forma func iei parabolice anterioare. Convergen a
fasciculelor de lumin n imagine ct i lungimea lentilei
pe axa optic depind de acest parametru critic. n
rela iile (A15.2) i (A15.3) sunt furnizate expresiile
utilizate pentru calculul constantei gradient i a indicelui
de refrac ie de pe axa optic a diferitelor tipuri de lentile:
SLS, SLW i SLH (acronime pentru distribu ia de tip S-,
W- i W- a indicelui de refrac ie a lentilelor Selfoc).
Lungimea de und a radia iei, n m, se consider ca
fiind mai mare dect 550 nm.

Indicele de refrac ie
SLS
SLW

N0 (
N0 (

SLH

N0 (

SLS

A(

) = 1.5477 + 6.37 210

;
3

) = 1.5868 + 8.14 210


) = 1.6294 + 1.12 210

(A15.2)

;
2

Constanta gradient (mm-1)

SLW
SLH

A(
A(

) = 0.4785 + 7.517 2 10

) = 0.5945 + 3.936 2 10
) = 0.4151 + 4.137 2 10

3.749 10

+
+

5.539 10

7.652 10
4

(A15.3)

147

Pasul
Acest concept se refer la mbun t irea vizualiz rii fasciculelor de lumin ce se propag printr-o
lentil GRIN. Aceasta descrie lungimea unei lentile GRIN astfel nct lumina avnd o anumit
lungime de und s se propage sub forma unui ciclu sau o singur und sinusoidal .
De exemplu, dac se localizeaz un obiect pe suprafa a lentilei, la ie ire se formeaz imaginea
egal cu obiectul. Pasul (pitch) este direct propor ional cu lungimea pe axa optic a lentilei (z) a a
cum este descris n expresia urm toare:
z=

(A15.4)

Elementele cardinale ale lentilei GRIN


Elementele cardinale ale unui sistem GRIN pot fi evaluate prin utilizarea unor rela ii matematice ce
implic constanta gradient i pasul. n cazul aproxim rii paraxiale se ajunge la urm toarele rela ii:
i.

pozi ia planului focal obiect

SF =

n1 cos z
N0

)
A

);

(A15.5)

);

(A15.6)

);

(A15.7)

A sin z

);

(A15.8)

(
sin (z

)] ;
A)

(A15.9)

(
sin (z

)];
A)

(A15.10)

A sin z

ii. distan a focal obiect

FP =

n1
N0

iii. pozi ia planului focal imagine


S' F ' =

A sin z

n1 cos z
N0

A sin z

iv. distan a focal imagine


F' P' =

n2
N0

v. pozi ia planului principal obiect


SP =

n1 1 cos z
N0

vi. pozi ia planului principal imagine


S' P ' =

n 2 1 cos z
N0

vii. pozi ia planului nodal imagine


SN =

n 2 + n1 cos z

N0

A sin z

viii. pozi ia planului nodal imagine


S' N ' =

A
A

n1 + n 2 cos z
N0

A sin z

);

A
A

(A15.11)

);

(A15.12)

ix. pozi ia imaginii

n 2 n1

sin z A n 2 N 0 l1 cos z A
A
l2 = S I =
;
n1 N 0 cos z A N 02 l1 A sin z A
'

148

(A15.13)

x. distan a obiect.plan principal obiect


OP = l1 +

)] ;
sin (z A )
(

n1 1 cos z
N0

(A15.14)

xi. m rirea transversal


=

n1 cos z

n1

N 0 l1

A sin z

);

(A15.15)

xii. m rirea axial


=

[n

cos z

xiii. m rirea unghiular

$ =

n1 cos z

n1 n 2
N 0 l1

A sin z

N 0 l1
n2

)]

A sin z

(A15.16)

);

(A15.17)

Lentile gradient radiale (Selfoc)


SLS

SLS

SLW

SLW

SLW

SLW

SLH

0.37

0.37

0.46

0.46

0.46

0.46

0.6

1.8

31.8

0.63

0.63

0.63

0.63

0.63

0.63

0.634

Const.
gradient
N0

0.499

0.247

0.247

0.339

0.304

0.206

0.43

Indicele de
refrac ie la
margine

1.5637

1.5637

1.6075

1.6075

1.6075

1.6075

1.6576

1.515

1.516

1.5332

1.5326

1.5332

1.5307

1.5334

3.15

6.36

2.58

4.63

5.17

7.63

3.65

Apertura
numeric
Diametrul
[mm]
Lungimea
de
und
[m]

pas

Lentile gradient radiale (BIG GRIN)


BG 30

BG 40

BG 50

0.19
4

0.19

Diametrul [mm]

0.19
3

Lungimea de und [m]

0.63

0.63

0.63

Constanta gradient
N0

0.076
1.643

0.057
1.643

0.046
1.643

Indicele de refrac ie la margine

1.6323

1.6323

1.6321

pas

20.67

27.56

34.15

Apertura numeric

149

Anexa 16
Sticle utilizate pentru rotatorii Faraday
Propriet ile unor sticle diamagnetice
Lungimea de und
[nm]

Constanta lui Verdet


V [rad/Tm]

Coefic. de atenuare
] [cm-1]

Indicele de refrac ie
n

BK 7 (Schott)
435.8
480.0

9.6
7.6

0.0017

1.5267

1.5228

546.1

5.8

0.0016

1.5187

632.8

4.1

1.5151

1060

1.7

1.5067

SF 6 (Schott)
435.8
480.0

48.1
34.9

0.024
0.008

1.8470
1.8297

546.1

25

0.002

1.8126

632.8

18

1.7988

1060

6.1

1.7738

SF 57 (Schott)
435.8

52.4

0.0205

1.8939

480.0
546.1

39.6
29

0.002

1.8742
1.8550

632.8

20

0.002

1.8396

1060

6.7

0.002

1.8118

69.8

546.1

37.2

2.0156
1.9890
1.9635

632.8

25.9

1.9432

1060

8.1

1.9078

SF 59 (Schott)
435.8
480.0

150

Propriet ile unor sticle paramagnetice


Lungimea de und
[nm]

Constanta lui Verdet


V [rad/Tm]

Coefic. de atenuare
] [cm-1]

Indicele de refrac ie
n

FR 4 (Hoya)
325
442

-82.6

632.8
1064

1.584

-30.5

0.00597

1.570

-8.4

0.0054

1.561

1.731

442

-444
-174

632.8

-71

0.0291

1.684

1064

-20.6

0.0086

1.673

442
632.8

-82.3
-34.9

1.540
1.530

1064

-9.6

1.524

FR 5 (Hoya)
325

1.701

FR 7 (Hoya)
325

M 18 (Kigre)
543.1
632.8

-103
-70.9

1.6845

830.0
1064

-37.9
-21.3

1.664

1.701
1.687

M 24 (Kigre)
532
1064

-87
-26
M 32 (Kigre)

532

-98

1.727

1064

-29

1.713

151