Вы находитесь на странице: 1из 84

/// BR. 926 /// BiH /// GODINA XVII /// 26. NOVEMBAR/STUDENI 2014.

/// 2 KM /// IZLAZI SRIJEDOM ///

D 2,8 

    

www.azramag.ba

'UXJDLMDSULDR
EROHVWLLKUDEURVWL

Ne pitam

koliko u jo

ivjeti

 

     
  
 ! "  # 
 "   " $  & 
 ' (! ) " *"   + 
,
$ "   !   ! - .. / 0
.. / 12 * "! "  
" "    
3 "  56 5  
    " " " 3  
 0     
 
   
   
&     7 8 0 
  !  &30  "
   0  " "0 


 
  
 
3 "  5 5       
  " " *" " 5' (! ) "5
,  " " "   0  
"0    "  , 
      0  
    
   
 ! "
&     7 8 0   ! 
 &30  "   0  " "0 

 
 Aida Hadiali
 
 

24 Katherine Heigl
 
 
 
 
 

 emsa Suljakovi
i Almir Skopljak


 


 Edita Malovi
 

  

 Sanja Kuet

 
 


 #

 


$()*%!
%+,(%--!.
ajam

Djeiji s

!" #!$!%
#! &!'"!%

,  " " 9


"  0 ;" "0 9
 "  " 
"  0 !9
0  0  !0 "0 9
   "      
"    ; "0  
  1 " ; $ ; 9
 , <  " *  " 9
"   7 "  =<
;! ,0 ' 7 0 8 '
0 89  '  
! 
 "  " 0  ! !  

$ 

FOTO: JASMIN BRUTUS

 "      !


<      
* "!     9
  8   #  9
     " !  9
 !0   '  0 0 
'0 0 0 " 0  >9
  !    '  6+
  ! " $ 3 
    8 9
0  " ;" " ? 0 9
" "

<  0  "0   


@  " A)5  9
   6+ 
   " , 0   9
 0   , 6 0 ; 
+ 9$ # ; 3 "  9
"   "  ' 
 " 
  

IMALA SAM DOVOLJNO SREE


DA PONOVO SNIMAM REKLAMU
SA SVOJIM SUPRUGOM POHVALILA SE EMINA

%&"! / &-0!1!

REKLAMIRAJU
ELITNO NASELJE
; ! $ * , A"
='  "  " 0
 " " ? 
"0   #  "  9
"  "   0  '
 " 53 B5  "    
     *"
9 #" "     ""
 "  " " 9 '  
A"
'   "  
"!0  "     
"  " 

% 

EVA LONGORIA

 

  
  
 
C "! A (      "
 "  * " 5D '5   ! ! #
 0 "  "    & " .7
 0      #  " 8E
  " 0 "   "!0 " 
'    " " # "   
* *       * 
 !

 * *   5;0 "  


  " 5
 0 A     " !
'    " 

SERENINA PARISKA

$(%" &('!
&!*2! "1%0!

( 6      


< /  "  " #* =' &
 "   "  " 
 " < "   ?  

 !  ! " 
!  6 0  " < 
  " 6 ! 

 " " " 6 "" 


  "
 "  ! 
9 ?  " ( 60 #* ='
"   6  ( 6 " 
"   ""0 ' " 
"      !
  =' "  
,  "! #* ='0 ( 6    
  "  "  "  "9
 " ""    !  
 ' "!    
 " 

AVANTURA
   , F " 9
  
 , "   9
   * * "0  '9
  " ""   
    
?  ,    
  * *  A**  0
   " 0 0  
 B 0      
  
 0 ,  "  0 
 "  " >   " 
  

Fanovima za oko je
zapeo Serenin
baloner u kojem je
naglasila dekolte
 &

 

ODRANA KONFERENCIJA
ENA PODUZETNICA

<  ! 6+ &A * !


#!    "! ,9
 *!0    9
   ! ! 6+ C 
  "" "   "
 ' 0 ! "    
" " "    
6+  $   9
   " ; ! 9
  !  *!  9
    ' "'" 
 "  0   9
  
! !! &A 
   6+ " 0 
0 "      9
 
  
 
 


   


 
 
  

ESTOKA
SVIRKA
ELEKTRINOG
ORGAZMA

 "!  B   


A  "   9
   * 
  "  9
   ' ' ' '  
  " 0   '! 9
  "  D " 
, C C    
  " ,
 
   

 
 


' 


 

BROJ U FOKUSU  !
"  
#
 " $ ! %  
  
!
  
 !#
 " '
"
( ) $ 

"
 $
 !
( % 


" ! "$
 


! " 

 *$ !

*+,-$ 
 .--(---  
 ( )
   " $ "
 
 !  !
 *  #
 
 !
   


"
$ 
 '  /( 
 
  "

 #
 !
 
  $
 "  *   
  ( 

 ! " 
"$

   ! " 
 '
 (

  

 
#!#+# *%# ' # ,*#!

 ! "# $% ! %!


 &%

, !" "   0 *0


 "0  "   !G
  0   
 !    0  ! 
 !  " "  
   " "  "
 "0 "  , 0 
 " * 0 "  " 
    " "
0 " '  " 9
 " !"  "  , 5
    , ;"
3 0     ;"0
    "  6 
  ;   " 
"    !0 ,
    0  9
  *" ; "   
 "0  " "0   " 
 

( 

  


!'#% #* $+#'#
< "    * !  0
  " 0  "  ! 
 0    * ! ' 
 0     
 &    !0 
   " 0   ! 
 '    !0  "  
 >' + '  " 
" "  "0 " 
"' ! !   "
   "  "  "
 >' + '    " 
 0 "   "9
" 0      0 
 ,  0 + '  " 
" !   " "  0
  '     "' " 
     

& !   !  


    "  "
1. 0     
 7@ 0     "
>"  5 <  
   0  '
 0   0  
"   ;  0 
   " " 0 
   " ' " 9
"0 "  '    
  "   0 
"  0   ! 
,0     9


[KLJOC SEDMICE

D " 6 C*!'0 ?   * 9


" ' 0  " " ! 
" " $  ?    
 " = 0      0
   '  $ 

REENICA SEDMICE

  !,' # +#!


,     ' " " "    " 
 
   50  0    0 " 
 ! " 0  "       
"   (  "     
  ' * !      
! $ 0 "     " (   
 "  6+      " "    
  "  "   ' !0 (    " 
 ! $  I.8 ?   '0   0 
     " '0 "  " "  "
 0 "   " "  6+

# ' +-!*,
"*#'# &%# 
!,* %% #'
" $%!0 '#*,
&#"!+ %%
%1# !#

BIZZAR SEDMICE
 
 

 " "$  ! $  "
$

"( ) 
"
"   " #
 

  " 
 #
  
!   #
' ""$ " 

 
 $ "   #
  ( 

 

 
   

 
$ "  #
( 0
  
 * "

$ "   " 
" /(

  #-% +#&+ , . / &/!,!*


,  "   "       "  "
   " =     "   " 
5
*5 C      56! 5  + 0
" "     " "   $ 0  "
 "  " "     ?  " " 
 "     "  " 0   
 "   ! ;   +  + 0 $ " 
" "   " $0 6 !  6 0     "  "
56! 5    "     '9" !
 )

 

 

% -2! &" *% !'! -%


 

,3

 3 3 

  3 

3  
4
5 - 6 -4
 ! %
 
0

7 8 
4
 
  

- 9 '9 : 

 


 

 


4 
7 3

; 0 
!
  7
 
 


 
4


 ; 2
  
 

 3


73

3 $
=:

 : 3

 
 !3 

 7 
 
  3

RAZGOVARALA:

LEJLA LOJO

> " 6  + 


-@2 " " !  9
  "!  0 0  
"   0  '
"  ,    
   " @   
" " ! '   0
  " !  " " $
" 0 0    0
     0 0 "9
!  "  0  " D 0 9
    " " 
'  ' " 
 

3   "     9


 "  "   *  9
 3 "! "" 0  " 
0  "   
 * ! "!   
+ " =0  " * ! "  9
   3   " !   
   " " 6+0 9
 0 "    9
   "    " 

! " !   9


    '
-< ,! B ,!'  A! 
 ? 2 '    "9
 , * ( *0     9
"   " " "   
'   !
#0   "    19 9
 0     , 9
! "   ; "  
  <  (  0
    "!  
+ " 
    
 !'  0  
 " 
   
     
    
 !  
9 ;   "  ; " 9
  " 0    "
&  * !0 " 0 ' "0
"   0 " "   
 * !  ! "!  9
 
> " "   #""  9
'  "   " 
 "   " " " 0  
 "      
"  "   "0
 "    

 0    0


  "0  0 "  * ! 
  " " " 0 9
" 0 '
  #  
     
  $  
    
 
9 ;0 "" "     9
  = "   9
 0  " < " 
     * ! ' 0 9
 0 " " " 

 ' =0  "  


 "0     "9
0 "  0  ' "0
" " "      
&     "  
   '  *   " 
    " 
? 0 "  "  * 0 9
 " "     0
      " 9
" !" ?   " '  9
 0 "" " !  9

!   % 
    
9 < "  "0   "9
  *  "   $ 
        9
 ' "    
   ' 
 0    " "0  9
"  "   0  
"  "!0 "!0 0 9
" 0 "   "
"! "  " "  " 
! 0  " * " " !9
" > "   " "0 ' 9
 " * "0  "0 '  
 0  '   ? 0 0
"   " "   0
" ' " 
> " 0     "
    6  9
   " !" $ 9
 ?      * 9
*
   0 "  9
0  " "   
 " ' J ,  "  9
  "  " 9

!    
    
  '(   
    
  
9  0 0  ! 9
" 0   
 "   < " "  0
" 0 "     "
 "  !"  6+ $  
   0   "  
   

)   + 


    
 
9 > " " '   ! ; 
"      0
   0  "
 0  "  
" , *
( *  "  " ' *9
!  "  "  "  9
 "  
" ! " " 
"    
$   0 0  & 
'   0    0  " 9
 0  " '79'  #"  
 ! 

     " 0 " 9


     "0   0
   0 "    '
 0 0  '    
   0 " 0 
 
    
      
 !   
 
9 6 " "   0 " " 
 D $ "  0  0 
  "   " 
  " 0 '  "  " 9
  ( "    9
  "  "  9
   '
  0 "  "  " 
"  &  "   9
   "  " 
  = " '  " 
     0 '0  
0    " 
 
      
    
  
9 #" " 1  # "  "9

  " " #  
"  "  3 "  
 0  " " " 
       !9
   " $  " " 
    
,  0     9
   0  " " 
  "      9
    ! " 
 !   ?  " 
  " ! "  9
 #

 
)" " " 
"

! 
 
$  " " 
  
!


" " " ;   0 


      
0     
  &   "
"     " 0
 '    " " 9
 
 0  " " "  9
 >  '  ! 6+ "
"  " "  0 " 
  "    " "0 
  " 
$   '( #
     
  )  ' 
 (   
 
9  '     *9
!  6+0 " " 0  0
     # 9
"" ' '   6+  9
    " 9
 !   "    0 
* '  0  0 

$ 

&       9


'  A   " "
 ;  "   ! 
    = "    
 ? "'"  
!   
   
9
 "    $ 0 9
 " < + "  "
 ! 0   # 
"   "   " 
 0 "    "0 *" "0
" " "0  0   !" 9
" "  0 "  " "
 < "0   "  9
   
   ' 
9 0  "!
!  '(   
    
,--.
9 < D "   " 6+0 "9
9   " 0  "
 " ,  $ 0 "

"  " <"   " *


$   /
9 =  0  "   0 9
0    D   " 
 "   " " *9
!  " " "    
D 3 " 6 0  
,0  "    0 
      

USTAJEM OKO POLA SEDAM,


OKO POLA DEVET PO MENE
DOLAZI OFER I VOZI ME NA
POSAO U MINISTARSTVO.
VEOMA SAM ZAHVALNA ZA
OVU POZICIJU. DOBILA SAM
VELIKU ODGOVORNOST I
POVJERENJE. RADIT U, AKO
TREBA I 200 POSTO, DA TO
POVJERENJE OPRAVDAM.
VJERUJEM U SEBE

AZRA ivotne bitke

Azra Kolakovic,

Donna Ares
18 AZRA 2014.

BITKA S RAKOM
poinje onog trenutka
kada uspijete otjerati

STRAH
Sve nas je zatekla vijest o bolesti Donne Ares.
Energija koju emitira dok pjeva i dok ste u
njenoj blizini teko je spojiva s tekim stanjem
u kojem se nala. Svedoci smo podrke epskih
razmjera koju svakodnevno dobija sa svih
strana svijeta putem drutvenih mrea, kojima
nas je i uvela u svakodnevnicu oboljelih od
raka. Ni bolest joj nije uzela gotovo nita
od te energije. Hrabro i realno se suoila sa
svim, otjerala strah i odluila da e se boriti.
Karcinom koji se primarno razvio na materici
proirio se i na limfne vorove, vjerovatno je
jedna od najteih dijagnoza koju je zabiljeila
medicinska nauka, ali nije vea od njene elje
za ivotom. Azra, hvala nebesima to ivi u
naem vremenu, to si toliko hrabra da nas
svakodnevno podsjea koliko smo patetini
u svakodnevnim jadikovkama, koliko je ivot
vrijedan velikih bitaka, koliko je volja mona,
koliko i slab i bolestan moe pomagati
drugim ljudima, koliko je kukavica meu
nama, koliko je svaka sila smijena naspram
onog to sudbina sprema

TEKST: ELAMERI KRGI-MIKULI / FOTO: VANJA LISAC /


MAKE UP: ANELA TUCAKOVI ZA DEBORAH MILANO

Odrastao ovjek zna da nam smrt dahe za vratom i da


je ivot krhka biljka kojoj naudi prejaka krivina, trenutak
nepanje, lukavi virus, pospani kontrolor leta. Ipak, malo se
ega bojimo kao kancera, raka, zloudnog tumora i njegove
zle svite koja nosi jednako mrana imena - metastaze,
hemoterapije, zraenja, citostatici...
I kad neko oboli od raka, kao da ga je stid to je eto poklekao
nepredvidivom gostu s crnim platom, pa krije dijagnozu
i lice od svakog od koga moe sakriti. A i ljudi bi radije
da budu poteeni takvih informacija, kao da je nesrea
prelazna, pa okreu glavu na drugu stranu i kao po suludoj
matrici ponavljaju: Ne znam ta bi ti reko.
Ovi koji su bolesni uvijek znaju ta sljedee trebaju rei.
Koliko je jo ciklusa pred njima, koliko bole vene dok se ne
ugradi port, je li tee izgubiti kosu ili trepavice...
Karcinom ne znai uvijek kraj, to svi znamo, ipak, znai da se
tijelo okrenulo protiv sebe, da popravak mora biti sistemske
vrste, da e hemoterapije i operacije odstraniti pokvareni
dio, ali da e oporavak nastupiti tek onda kad na pravi nain
zavolimo sebe.
S naim najveim strahom posljednjih dana suoila nas
je Azra Kolakovi. Cancer uivo. Imamo priliku putem
drutvene mree pratiti svaki korak u tretiranju ove bolesti od
konanog uspostavljanja dijagnoze. Onako krajiki brutalno
i hrabro je strgla zastor nad naim kukavilukom i pokazala
koliko je flaa hemoterapije, koja joj pri vene, sasula u sebe
da zaustavi neman, kako ju je poslije muio taj neophodni
lijek, kako je postepeno gubila kosu. Vie nismo mogli
zatvarati oi, okretati glavu na drugu stranu, sve se deava tu
ispred naih oiju. Vjerujem da je pomogla u shvatanju ove
AZRA 2014. 19

AZRA ivotne bitke


bolesti vie od bilo koje sterilne i preskupe
kampanje nevladinih organizacija.

auliem - pria nam Azra i cre od smijeha.


Smijemo se i mi, nespremni na ovakav humor.

I ne samo to.

Uivala je u minkanju, korigirala, procvjetala


kad je poeo foto shooting. Ona i Vanja su zaista
razvile onu neophodnu hemiju da posao uspije
do savrenstva za kratko vrijeme. Na kraju smo
ih sve izbacili iz sobe, legle na krevet i priale.

Azra nam je pokazala s koliko snage se ovjek


moe boriti s ovom boleu, samo ako tako
odlui. Kako nikakve prognoze nisu pobile
onu glavnokomandujuu sivu materiju koju
nosimo ispod frizure, koja ako se uspravi i
kae - JA HOU DA IVIM!, da e tako
vjerovatno i biti.

SMATRAM DA
ZDRAVSTVENO OSOBLJE
U BIH JE NEPRAVEDNO
OSUIVANO. I NA
ONKOLOGIJI KCUS-A
VIDJELA SAM SAMO
ISTI PROFESIONALIZAM,
ALI LJUDI E UVIJEK
PRIMIJETITI, PISATI O
NEKIM NEGATIVNIM
ISKUSTVIMA, A KAD NAIU
NA LJUDSKOST, SMATRAJU
DA TAKVI KOMENTARI NE
TREBA DA SE IZGOVORE.
ZATO JA HOU! SKIDAM
KAPU SVIM LJEKARIMA I
SESTRAMA
Bila sam jedno hodajue izvinjenje kada sam
s ekipom ula u njenu i Davidovu sobu u
hotelu Han na Bjelanici. Kako je izlagati
naporu fotografiranja, kako s njom pretresati
najbolnija dva mjeseca u njenom ivotu... ali
brzo su nas relaksirali velikom zahvalom na
drugaijem danu u kojem Azra e ponovo
raditi i biti u prilici da kroz priu pomogne
svima koji se nalaze u slinoj situaciji i
zahvaliti onima koji je bodre.
- Davida sam izbacila iz kreveta nakon ovog
drugog ciklusa hemoterapije. Moram sama
spavati, preosjetljiva sam na mirise, guva mi
je... i reko hajd ti, Davide, lezi sam. Ipak,
ujutro mu se uunjam u postelju po koji zagrljaj
i komad ljubavi. Grli on mene tako jutros i
govori: Evo me ko da spavam sa abanom
20 AZRA 2014.

Kako si uope shvatila da si bolesna?


Karcinom u poetnim fazama ne boli.
- Najprije se pojavio neobian umor.
Jednostavno sam bila umorna, klonula, sve mi
je bilo teko. Neke obine, dnevne, obaveze...

da napravim krevet ujutro, postale su prava


mora. Nije mi se dalo. Konstantno sam osjeala
pospanost i umor. Mislila sam da imam
opravdanje za to, jer smo radili sve vrijeme,
stalno smo bivali na putu, pjevali, svirali.
Razmiljala sam da se to meni hronino
nakupilo i da kao sad to moram odjednom
odleati. I to je za mene bilo uredu. Neu nita
raditi, vrijeme je za odmor i taka. Meutim,
to je potrajalo. Doe mi sestra (Alma op.a) sa
sinom Dinom... Dino koji je, Dino hej, samo
ime govori, vragolasti mali djeak - i tetka
umjesto da divlja s njim po stanu, mora malo
lei, jer jednostavno nemam snage. I tad sam,

VELIKO JE BITI U TUIM MOLITVAMA


 

  
 
 
 
  
  

 
     
 
 
 

 
!
 
 "#$   %& 

  
 !'
 ! 
 !


 
 

  
  ( 


 

naprosto, shvatila da moja opravdanja vie


nemaju uporite. To je, dakle, bio prvi pravi
simptom koji sam neko vrijeme negirala.
A kad se to deavalo? Sad smo u novembru,
koliko je trebalo da doe u ovo stanje?
- U sutini, sve se brzo odvijalo. Umor mi je
poeo sredinom ovog ljeta. Sve je to pratio
gubitak kilograma. Jela sam dovoljno i previe, ali
sam nestajala. Nema te. Vidim kad se minkam
da nije to vie to. Oi su previe upale. Ja sam
htjela da postignem savrenu tjelesnu teinu, pa
svaka ena tome tei. Trenirala sam, hranila se
zdravo i puno sam ulagala u to. I to me na neki
nain spasilo, da lake sad ovo podnesem. Srea
da sam smrala, jer da sam ostala u onoj debeloj
fazi, imala bih manje kondicije za ovo to sada
moram podnositi. Krivo mi je sad to svi negiraju
taj moj trud pa kau: Eto je, mravila je, postala
premrava i na koncu oboljela. Nije to tako, to
nije uzrok.
Naravno da to ne moe biti uzrok.
- Ovo to me snalo ne nazivam boleu. Ovo
nije bolest, ovo je stanje. Veoma loe stanje. Kao
to postoji drugo stanje, ovo je neko loe stanje
koje mora da poisti ako ikako moe i ako nije
prekasno. Ipak, ja se pravim kao da je ovo sve u
poetnoj fazi, takav imam odnos prema svome
stanju. Dakle, ne pravim se kao da mi nije nita,
to je nemogue. Ipak, vjerujem da jo mogu
sve da popravim. Jako vjerujem u medicinu.
Neki ljudi su me odgovarali od hemoterapije,
objanjavajui da je jednako razarajua kao
kancer. Ja najbolje znam koliko je hemoterapija

MORAM PRIZNATI
DA NISAM BILA
ODGOVORNA KADA JE
RIJE O GINEKOLOKIM
PREGLEDIMA. TO JE JO
JEDNA OPOMENA ZA SVE.
POTPUNO PRIHVATAM
ODGOVORNOST TO SE
TOGA TIE, KRIVA SAM
agresivna. Moda je nju mogue zaobii u
nekim fazama, ali ja sam u takvom stanju
u kojem medicina mora upotrijebiti svoja
najsnanija sredstva za napad.

trenutak kada uspije otjerati strah. To je


vrlo vano, ovu reenicu bih podvukla za sve
one koji se nalaze u slinom stanju kao ja.
OTJERATI STRAH. Za mene je sve dobilo
drugaiju perspektivu kada sam konano to
uspjela.
Pa kako je tekao proces suoavanja? Na
poetku oaj, strah i panika... a poslije?
- Sve je to bilo prisutno, iako za mene
konana ljekarska dijagnoza nije bila potpuno
iznenaenje. Kada sam u ingvinalnom dijelu
napipala limfne vorove, posluila sam se
literaturom. Hvala Bogu, imam punu kuu
knjiga i uvijek sam bila sklona tamo traiti
odgovore za sve moje ivotne dileme. Tako
sam sebi postavila dijagnozu prije zvanine
dijagnoze. Zaplakala sam i rekla Davidu da

Vjeruje i svojim ljekarima?


- Bezuvjetno. Oni kad uu u moju sobi i kau
ta nam je sljedee raditi, ja znam da je to ono
to je najbolje za mene. Vrlo je vano vjerovati
svojim ljekarima, zbog psiholokog kapaciteta
vlastite odbrane. Um moe pobijediti tijelo, a
tijelo um nikada.
Sasvim je izvjesno da si potpuno svjesna svog
fizikog stanja, odakle crpi tu mentalnu
snagu? Zaista je fascinantno koliko ima
realnu sliku svega, ali i ubjeenje da moe
izai kao pobjednik.
- Prelomna taka kod ovakvih stanja je

U SUTINI, SVE SE BRZO


ODVIJALO. UMOR MI JE
POEO SREDINOM OVOG
LJETA. SVE JE TO PRATIO
GUBITAK KILOGRAMA. JELA
SAM DOVOLJNO I PREVIE,
ALI SAM NESTAJALA. NEMA
TE. VIDIM KAD SE MINKAM
DA NIJE TO VIE TO. OI SU
PREVIE UPALE
AZRA 2014. 21

AZRA ivotne bitke

Kad je to bilo?

uvijek primijetiti, pisati o nekim negativnim


iskustvima, a kad naiu na ljudskost, smatraju
da takvi komentari ne treba da se izgovore. Zato
ja hou! Skidam kapu svim ljekarima i sestrama.

- Pa ne znam ba precizno, moda prije dva ili


tri mjeseca. Kraj ljeta... septembar, moda.

I nakon tog posjeta svojoj kui odluila si da


vie nee oajavati?

I na taj nain si se pripremila na ono to je


uslijedilo.

- Tako nekako. Te iste noi, kada sam bila


u naem stanu, pala sam u nesvijest. To mi
je teko palo. Takav kolaps vlastitog tijela,
gubitak kontrole nad njim, zaista me istravio.
Na koncu, spoznaja da imam jednu od
najgorih bolesti na svijetu nije me toliko
pokosila. Razmiljala sam: Ok, Azra, eto i taj
rak i s tim u se suoiti, ali zato sad? Ba smo
ti i ja priale o tome kako u se seliti, sve je
ve bilo zaokrueno. Zdravo Bosna, Majorka i
Njemaka irim vam ruke. Al nee!

imam limfom. Vie nikom nisam rekla ni


rijei.

- Da. Spremila sam se. Shvatila sam da taj


umor, vorii, nono znojenje i na koncu
temperature znae neto loe. Ipak, sve sam
to zadrala za sebe i dogovorila termin kod
ljekara. Sve se odvijalo jako brzo. Onog
momenta kad sam saznala dijagnozu bilo
mi je teko ali hajde... prihvatila sam to, ne
znajui da je to tek pola istine. im ti postave
dijagnozu, odmah postaje pacijent, cijeli
ivot se okree naglavake. Kreu pretrage,
razna saznanja. Ne valja ovo, ne valja ono...
cijeli sistem je pred ruenjem a ja sam gurala
sve vrijeme. Onda shvati koliko ovjek moe
podnijeti a da ne osjeti.
David je prvi saznao?
- Jeste, on je prvi saznao. I plan je bio da se
meni nita ne govori dok se ne utvrdi puna
dijagnoza. Ipak, David nije tako postupio, sve
mi je rekao, to jako cijenim. Zato je David to
to jeste u mom ivotu. Ne razumijem razloge
te tajnovitosti, pa nisamo djeca. Eh... taj dan
mi je bio grozan, tad sam se ba isplakala. Ko
godina. Za svaku sitnicu. Jo jedan momenat
mi je bio teak dok sam bila u Bihau. Tamo
sam leala u bolnici 15, 20 dana i nakon prve
sedmice za vikend su me pustili kui, da se malo
odmorim. Kad sam se pogledala u ogledalu
u svojoj kui, mom ambijentu, tek tada sam
shvatila da sam teko bolesna.
Ne moe imati kompletnu sliku svog stanja
u bolnikom okruenju. Ljekari u bihakoj
bolnici su davali 150 posto sebe, svaka im
ast! to prije treba popravljati stanje u toj
bolnici, zaista im je teko. Bolnica je gorjela
i gotovo nita nije sanirano. Inae, smatram
da zdravstveno osoblje u BiH je nepravedno
osuivano. I na Onkologiji KCUS-a vidjela
sam samo isti profesionalizam, ali ljudi e

E onda je moja omiljena grupa Dubioza


kolektiv izbacila pjesmu No escape from

David mi je maloprije rekao da si nakon


to si izala iz Bihake bolnice, a prije nego
si krenula na put za Sarajevo, ula u studio i
snimila pjesmu. Pa svaka ast, eno, jedva si
na nogama stajala.
- Imali smo dogovoreno snimanje pjesme
Senorita s Adijem Ljubovcijem, to jest MC
Sjena i ja smo gosti u njegovoj pjesmi i oni su
zasluili da u i ovom stanju odvojim pola sata i
otpjevam i uradim ono to sam obeala.
Naravno, ali ipak si imala svako opravdanje
da posao odbije, prolongira, ali ne...
- Da, zato to ne elim da mi bilo kakva
dijagnoza postane centar svijeta u smislu da ne
postoji nita drugo. To je gubljenje vremena po

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 


 
  


 

  
  


Balkan i sasvim opisala moje stanje (smijeh).


To sam tih dana i napisala na FB status, ali,
naravno, niko to nije razumio osim mene.
Kad su me kasnije prikljuili na infuziju u
Bihakoj bolnici, uslikala sam to i objavila na
Facebooku, ne ulazei u detalje. Kasnije sam
se oglaavala na tu temu, i evo sada dajem
kompletnu priu, samo s jednom namjerom,
da moje iskustvo nekom pomogne.
Zaista si hrabra i bez trunke sujete pokazuje
se u vremenu kada mnogi u tvojoj situaciji se
skrivaju i od prijatelja.
- Pa mislim da moje iskustvo moe nekom
pomoi. Mnogi prate moju situaciju, alju mi
recepte, ukazuju na alternativne pripravke.
Hvala Bogu, imam mnogo prijatelja, nikad
nisam znala koliko. Da sam zamiljala da

  


  

     

     
  

 
 
 
NIJE PREKASNO
22 AZRA 2014.

se naem u ovakvoj situaciji, nikad ne bih


vjerovala da u dobiti ovoliko podrke, iste
ljubavi. Beskrajno sam zahvalna.

meni. Mislim da ljudi tako samo vie padaju u


oaj, da je potrebno da se malo trgne. Nema
veze ta je to, ja evo pletem al. Sad u ga
zavriti i poinjem plesti za malog Dinu. Tetke
postoje zato da pletu alove (smijeh). Super je
da su mi ugradili port. (Port je kateter koji se
ugradi ispod koe u grudnom dijelu ili ispod
ruke i koji je spojen s tankom kateterskom
cijevicom. Ovaj kateter titi vene tokom
primanje terapije, tako to port postane ulazna
taka za hemoterapiju, a koristi se i kao mjesto
iz kojeg se vadi krv za pretrage op.a.).
Ruke su mi slobodne i mogu da pletem.
Moram pohvaliti 13. sprat DIP-a, Onkologiju,
dobijete kompletan kozmetiki tretman,
depilaciju cijelog tijela, ukljuujui i kosu a
nakon tri sedmice nokti vam narastu... ma
prva liga. Malo crnog humora. Nekidan
sluam reklamu za jedan kozmetiki salon
koji nudi trajno uklanjanje dlaice, alim se sa
Davidom: Vidi ko reklama za Onkologiju.
Pa ta... to je realnost. E ovo pravi reality show.
Nesalomivi duh bosanski...
- Ma smijeno je. Stanem na noge i pod
stopalima osjetim neke trnce, to je posljedica

KADA SAM U INGVINALNOM


DIJELU NAPIPALA LIMFNE
  

SAM SE LITERATUROM.
HVALA BOGU, IMAM PUNU
KUU KNJIGA I UVIJEK
SAM BILA SKLONA TAMO


  
 
 

TAKO SAM SEBI POSTAVILA

  
 


 

 
hemoterapije, pa se moram namjetati kao
da sam na jajima da uhvatim ravnoteu. Ne
moraju svi imati iste simptome jer svi ne
dobijaju isti sadraj hemoterapije. Ni ja ne
znam ta primam i ne elim da znam, jer kad
ovo jednom sve proe elim to to prije da
zaboravim. A vjerujem da e proi, mislim da
imam snage za to.

OSOBLJE HOTELA
HAN BJELANICA,
JEDINICA ZA MJERU
LJUDSKE DOBROTE...

 
  (
 


 
  

  ! 
  !
)  
* ! 
 
 !


 +   
    ,  

-.$ 


  

 
/  
 
  ( 0 

+ 

Vratimo se na trenutak kad si prestala da


plae i odluila da se bori.
- Da... dva dana cmizdrenja su bila dosta
zaista. Borba mi je suena. Pa ok, poela
sam je u radnji s pidamama, trenerkama.
Pozdravila sam se sa tiklama i mikrofonom na
neko vrijeme. Ali, to nije razlog da ne piem
pjesme, da ne pletem, ne crtam. Ne smijem se
izlagati fizikom naporu i bre se umaram i to
je normalno. Vrijeme je da se brinem o sebi,
popravljam krvnu sliku...
Soba ti je krcata raznim preparatima za
stimuliranje imuniteta, vidim. Tu je manuka
med, ekstrakt kopice kajsije, ma sve je tu...
- Da, manuka med mi je poslala Amra
Silajdi. Moj kolega erif Konjevi me
opskrbio preparatima za popravljanje krvne
slike za narednih pet godina. Dug je spisak
ljudi koji su me obili, donijeli toliko toga...
naramke ljubavi. Ne bih nikog da izdvajam,
jer se bojim da u druge zaboraviti. udno je
kako te ivot dovede u situacije koje ti jasno
pokau u kom pravcu se razvijao cijeli tvoj
ivot, karijera. Ne bi mi ova ljubav i panja
bili ovako vraeni da to nisam davala. A niko
nije mislio da e biti ovo to je bilo. ovjek

se, naprosto, upregne vie nego to moe


podnijeti. Upala, upalica... ma nije mi nita,
nije nita strano.

bolest koja boli.

Nisi ba rado posjeivala doktora?

- Da valjda je tako. Ne razumijem se ni u ta


to me eka i ne elim da se razumijem dok do
toga ne doe. A kad do toga doe, onda u se
s tim suoiti, ja sam taj tip. Ne volim da znam
ta e se desiti: Otpast e ti kosa... boljet e te
kosti, trnut e ti noge, klecat e ti koljena...
To nita ne volim znati. Osim toga, ja jo sebi
nisam postavila pitanje koliko u jo ivjeti.
Niti uopte imam namjeru to sebi postaviti.
Mislim da je to pitanje totalno suvino. Ne
znam kome uopte treba.

- Moram priznati da nisam bila odgovorna


kada je rije o ginekolokim pregledima. To je
jo jedna opomena za sve. Potpuno prihvatam
odgovornost to se toga tie, kriva sam.
Veliko je to tvoje priznanje.
- Zato ne, koga da laemo. Nisam bila
redovna, sve je brzo napredovalo. Ovo nije

I ekaju te jo dva ciklusa hemoterapije...

AZRA 2014. 23

 

KATHERINE HEIGL

 

USVOJILA SAM DIJETE


!" #$%&' !"()#$*'*


      
    


      
   
 
  
  
       

   
   
  

     


   !"#    
  $  %&  % 
(  )&    + ,

 "#   #

   &  3      % / % / & %+ 
/ /       
       % &
  / &   

- .     -  +  &   ( % 
 + /

4   %  5  


 /  % &    
 . +   &  
  + % / % / & 
     %  &     &  / /
  % +   %  +
 &     -  
    % ' 3 

      &  


     %    1 &   , 
 & & %  
&  
   &   + & &     
       &     % / % / 

 

  / /    &  
    +&    
 2  + % 1 1&
%    &   % % +  +
-      &   &
 &   & &  & $& 

( 

$  %  +  
 &
 / +  + 
+)&    + )7&  
.  8 &  &  &  
 %    8      9- 
!- &   /
    & %  & 
/   .   
%    %     % 
-        

  & /      


      / 
 - %   :    ; 4 <  7
   =+ + 2  >
?' %    % 
  
-      /  &  &    
% % @ / %
     % (&  %   %  % $) A&     &        / 9 
- .       
/ &       %   
   
 &  
  1 81 B 7 5&  &
 & /    /    / / 
- 3 &      
/    & / 

1"
  
  )

      . &


    %   & 
     % 
     5  
+

 
 % &    

 &   %    & % +  . %
 )&  %   
  &  % !  
9 & %  "  & %+    2  
%      / 
% % 
-
    %+ 
 %      
   -         < %

 (#


 

EMSA SULJAKOVI I ALMIR SKOPLJAK

BEZ NARODNJAKA MOLIM!


AQUARIUS VILS NAJBOLJE
MJESTO ZA ZABAVU
+   ,        -   

    

  
  , "  

 !    
  

 
 ( 

    & 

  
    
   
  
    
 
 
 %
      

  !
 

   
 *. 
-
 
  

   "   
PIE:

AMELA KESEROVI/FOTO: FUAD FOO

    +  


 / %  %   
   (  +    &
 &    = & /  % % & % 
     
  % & %   /&    = %  
 %    
5 &  % & % / & /
  %  % 
   %   & /     /  
&  & % &
  ,
    % % 
 & %     
  %    % /  =  
  / C @ D + & /     % 
-   , /    +%   %  % &
 /  & & &   %E
5  % &  % +  !" 
  & /  &   F %/&

($ 

/ &  & %   &  


% &    %   &  &  % & % - & 
   +    + &%  
  /  % 
 5 & % /  =  % / 
     % &  
  + $    + % 
  F    , +
 & & & / & &   
  G    % /
 
- (    &  & 
  1 +    % &% &%/  
 5%    /  + (     %& 
   '
&    /
% 
 / % - 
5   %    % /& %  
    %% & 
  & / /  -   
/ 1 ED  
- =     1 $

 %& 11&   


  4  /   
  - %  %      / /  / 

-
 /   / /  &
  &  / /   % %/ 2   .  
  
   
 /   & 
/ E
. &   % & +  
   %   , D 
 &  & &  & 

  % /   
 &  / &  /  
  %%  %  %

 / = = 
 &    %  3 % 1 
  %  
     @ 
/  &  /    % % + 3  %  /  /     % + & %     
 
D   & / % &  + 

  /   4   &  


 / % + &   &
 %   % & 
    & /   
D        -% %   
4  % &   2 
     4 % & 
- @  %   % %    % % + & % & %    @ &  &  % & 
  %+&   / 
 &  /   4 &
   &     
 /    &   % / & % % +  
$ & % & :IJ    / %    I" % .    +1     
-       
    + & / 
 %   % + / ( G     % / 
 &  -% 
 / % %   &%  ,
- 5  & % & + &   = 
 =  &   2 3  .
5/    % $ 
  %  &    %+&   &  &     &   
3   /  1 & % 
  &    % &  
  
&    / 5
       % .   &  &  % & %      /  & /+
&   %    
 + & =   3 &  
  -= 
.  %/  %  
+  /    & 

- D    # 2   
 /  1   &   /
 %   2 &  
%  
 &  +&   +     %  /  /, 

 (*


 

  
 "
 

 )

   &  %& + 


 &      % 3    
  +    %+#
(  &     % 
/   & /  
 G 4  &   / % 
   & % 

 

-  /  5 %& 
 /  2   + 
&  D /    &
  /      & %   1  

4 
.89:(  
 $
 
 
 
  "
 "'
$
  
 
"$ 
 
"'
 

 (
0 
 
 " $ 

 
 


  / G ( &   %  F % &  & / &  & &
    

 & %+  /   


       &
     D  & 
  + &  %  
%&   /   /  + &
      &  +   5  :IJ /
 %% &    
  1 &  / % &   1   D   &
    +   
 
    :9 5
 &    + &  
 % +    %  % &  / 
 % 
  % 

(% 

7  2
 "
"
 

 ! 

=  %  &     


       =   &       % D  +    %  
  % -      % 
   & %
 &    % - -
    % 
 

 %   &   % &
  & + 3+ & 3 &
- =  D - 3 &   %1  % + &
  %    %&  &   
% D / %& % +  %/ & / 
/  % %&  %% '  ' 
4    
 &  3&    % & "   
   /  % - 
 &   %
  %  /   

 & % +  % , . %    % &  &  
    / / %% &  G ( , . &  
5&    - 1  & %
 %1 &    
+ &    & & 
 %   
%  % &   . &  % & % / %  (    % 
  =  &   &  .      1 &    %  
D   & / &  (  /  &
 & % %  +
- .      % &  
/    %  % %  /    %  & %-

NAKON INFARKTA
PROMIJENILA SAM MNOGE
NAVIKE

 

 
 ! 


!( 2 
 
  " 
(
%  !"
 !
 " (
3
 $ !
 
$ ! 
 $  $ " ' ((( 3
! 
 
 " " 
 
 
$   
'"(
# 4
'"  !  " 
 
 " ( 0   " 
  (
  $ !   
"$    " 
  
( 5  ( 5 #
 
 
 "

  
  ! " ( 3
 $
 "  
  
 $ $
 " "  "
$ "
 (
2  "$   " ! 
 $
   
 (
2  "'$   "( 5 
 "  $
 " "$

  (

   

EDITA MALOVI

!)"/* -)#'#%* *+


*' # !&(*/* (* $& $&/"
+* *' " 0#(&/*
"#- /0 $*-

"    

  
 

   
,  '  
# 
  
"
    
   &  
 %   
 /   
&   

   "
 ,
   
 
 *
    
 
%   
 
 

  - 
 
RAZGOVARALA:

)' 

ELVEDINA DAKMI

4  %%  


 
 D .  # (  
   ; . & + / -/  % $ % 
  % &     
 & % 1  . ; 
   $     
 / / / 5  +
  
 
8 %  + 5% &    / % + $ %1   
  &   2  % 
 +
 / %%  5 
   & %   
   %  +& 

 + =     %   2  1       %     
% %  %   ;

0  % " ! 
   ; 
< $
 
 
  ! ! 

       -  /    . 5 &  %  ! 
2   /   &
"  %  %
      
" #   
-
  %    % &    &   1 %     2 / 
   ! &  / % &
    / %  

%  % 1    


% 
      
       
    
- 4   /    % 5 &    %   
 &   
  / 
"       
  %  
-   & /      5   % & % &
%    1 
    #  &
 
-$ $ 
'  
 
- D / + %  
% (((     
- =   ::: 4/  -

ZA NJENIM GLASOM POLUDJELI SU AUSTRIJANCI, A ZA


GLUMOM NIJEMCI. SVE NOVINE U OVIM DVJEMA
ZEMLJAMA PISALE SU O NJOJ
 % +
   % / % + (  
/  , D % + &
  D   + 5
& /   1 @  2   @ + K  2   % &     % 
     K 
     & 
  
      
) 
- @ /  % 1  % 
 &    1 2     % 
* )    + ,#-
    
     
/0- (     
   "    

   
 
- $  1   % %1   @     1  % /   
    
- D     % 2 
 /     % < +
"    / , 1 
   2   
 
-
&  / %  
3   #   
 &  (((
-     . &     /  /
  &     5 & 
 1  %  5 /  E

 )

   

   
 .888(
) 
 
 
  "" 

IMAM OD MAJKE JO SESTRU


I BRATA, A OD OCA IH IMA
NEKOLIKO, NE ZNAM KOLIKO,
ALI MISLIM DA NAS
IMA MNOGO
'  % (   
   (((
-5 E . E
'      ( ' 
  (
   
  ( *    
  4 "    ( " 
   &    
     
- K  &  &  / %
2     %  / / 
    / 
"     # " 
   
- .  % 5      &    
,      
      & 
     
- 4  5       / + +&   
  % E
     , 
- 4 5     / & + 
  &   &   
 E
"     
-
 E D  E

)( 

AZRA Kolumna

KOKER PANIJEL
I napokon su je roditelji prelomili. Dobit e kue iz Londona, ali pod uvjetom da okrene lea
svom dragom. Tako je i bilo. Jer bolje koker u naruju njihove kerkice nego jedan obini mesar
/INDIRA KUUK-SORGU/
Neko duu prodaje avolu za pare, za slavu, za
raju. Ali, nikad nisam ula da se dua prodaje
za koker panijela. Zapravo, dosad nisam ula
za tu baka-baka priu.
Sve se brzo desilo, kao u filmu starom
ljubavnom - kako to otpjeva na slavuj Hari u
jednoj od svojih dole pjesmica.
Srce se slomilo jednom udovcu ko grom da ga
je pogodio. Jer je ona, fakat, imala korak ko u
snu, a ljepotu neprolaznu. Cura sva pod konac.
Bistrog pogleda, toplih oiju i senzualnih usana,
ona je predstavljala olienje netaknute djeve.
I bila je. Ona mezimica, njegovana - mamina i
tatina ker, a on udovac s tekim oblacima iznad
glave i bez pretjeranih ambicija za budunost.
Njemu je bilo trideset a njoj dvadeset. Njemu su
sve lae potonule nakon prerane smrti supruge,
koju je preko noi pojela teka bolest otrovnica.
I u tom njegovom halu, koje je trajalo due od
godinu, pojavila se ona - iscjeliteljica. Bezbrina
i mlada. Ona - neoptereena, bez ikakve mrlje
na svom tek propupalom ivotu.
Premda se nije usudio i pomisliti da bi s njom
ita moglo biti ozbiljno, ova mu se mlada i
draesna djevojka, uvukla pod kou.
Svata se tu deavalo. Dinamika odnosa je bila
jednaka dinamici u prestupnoj godini. Malo
gore pa malo dolje. Malo cik-malo cak. Malo
smijeh, malo pla.
Taj pla se uglavnom deavo kad bi njoj njeni
roditelji stali drat befel.
- Jesi li ti luda!? Svoju mladost i ljepotu da
krmi na jednog mesara! I to obinog koji
nema nita osim tune prolosti i jo tunije
budunosti. Pa nismo mi tebe na smetljitu
nali.
I majka i otac su bili jedinstveni u odluci: treba
je rastaviti milom ili silom od tog ovjeka. I
koristit e sve metode samo da u tom svom
naumu uspiju. Imali su velike planove sa
34 AZRA 2014.

svojom jedinicom. Vidjeli su je u inozemstvu


kao enu s karijerom, kojom e se ponositi i
s kojom e i oni skoiti na veu stepenicu od
one na kojoj su tada bili. Otac joj je neki efi
kod stranaca u nakom predstavnitvu a majka
je nastavnica u osnovnoj koli. Zamislili su da
se preko keri zagrnu platom jo boljeg statusa
i da dobiju pedigre.
I probali su sve metode. Zakljuavali je u kuu,
ali ni to nisu mogli dugo, moralo je dijete
na faks i sve je to bilo jalovo. Jer bi se ona sa
svojom prvom ljubavi nalazila na razne naine.
Da je zatvorenik, iskopala bi tunel da do njega
doe. Dovijali su se na razne naine sve dok
njen otac jedno dana nije rekao:
- Dosta! Ako ga toliko voli, neka doe kod
mene u preduzee da s njim porazgovaram kao
mukarac s mukarcem.
Rauno je stari lisac da ovaj nee stisnut doi,
jer je ve uo da su oni protiv njega. Ali, udovac
nije pokazivo nikakvu dilemu. Sredio se ko da
ima tri diplome i sto godina plemikog staa i
zakuco mu na kancelariju.
I zadivio na tren njenog brinog oca. Ubijedio
ga koliko voli njegovu mezimicu i da e sve
uiniti da ona bude sretna. Kad ga je stari
priupito ta ima od kole, a ovaj je iz prve
ispalio: Fakultet!
Koji fakultet? Ekonomski.
Stari nije uspio sakriti zadovoljstvo. Hem
je ovjek lijep, poslije je to prepriavo eni i
kerki, a ova odmah prenijela svom zagondiji,
a on poslije svojim jaranima, tako da je tom
nepogreivom trasom mahalanja dolo i do
mene. Znai, reko stari, hem je visok i zgodan,
hem se dobro nosi, hem lijepo i pametno zbori,
a ima i fakultet. Eto jedina mana mu je to je
udovac. Al nije jadni ovjek za to kriv, to je
via sila...
Malo su se roditelji primirili, ali su u potaji

ispitivali ima li ovaj diplomu ili ne. Sve svoje


veze ukljuili da saznaju kad je diplomiro, i
saznali su - nije nikad. Slago ih je.
E tek je tad krenula hajka na nesuenog
mladoenju.
Posto je laov, iako je ovjek elio samo da ugodi
sujeti paru skorojevia, jer im eto zanimanje
mesara nije dovoljno rangirano, oni su traili,
to Ibrica Jusi trubadurski konstatova u pjesmi
Jubi sam vau ker: Htjeli ste momka na
svom mistu, htjeli ste zeta ininjera....
I mobing prema kerki nije prestajo. Sve dok
nisu skontali rjeenje. Ona je u zadnje vrijeme
od njih traila da joj kupe koker panijela - to
zlatno pae. Umilno, dugouho, slatko stvorenje
koje ti se podvue pod kou kao to to samo
kuni ljubimac moe. Oni su to stalno odbijali,
jer je koker nije jeftina igraka.. Ehehee, skupa
je to pasmina. Moda i skuplja od one koju oni
sebi mogu priutiti.
Jer, bolje koker u naruju njihove kerkice nego
jedan obini mesar.
I obeali su joj ga, ali samo pod uvjetom da
napusti insana loe pasmine.
Odbila je njihov prijedlog s nokta. Ali, kako
je vrijeme odmicalo, a oni joj punili glavu
protiv mesara koji joj je bio prvi pravi momak
u ivotu, i priali joj o ivotu u Engleskoj na
visokoj nozi, lakoma djevojka se udaljavala od
njega, a pribliavala engleskom dopadljivom
lovakom psu.
I napokon su je prelomili. Dobit e kue iz
Londona direktno, ali i ona treba udovoljit
nesretnim roditeljima i okrenuti lea svom
dragom.
Tako je i bilo. Kad joj je doo pred vrata da vidi
ta je s njom, ona mu je rekla da e ostati njena
lijepa uspomena.
Tako je jedna ljubav zamijenjena drugom.
I ovjeka je pobijedio pas.

Bilsena ahman

Stylissimo

DUU
HRANIM
DOBRIM
GESTOM

PRAKTINA,
SEKSI I
UNIKATNA
KOLEKCIJA

Emily Ratajkowski

ENA
PO MJERI
NOVIH
GENERACIJA
MALI
KUNI
TIRANI I
NJIHOVE
VELIKE
SLUGE

Adnan Karovi i Eldar Jahi

TA JE MUKARAC
BEZ BRKOVA

AZRA 2014. 35

Stylissimo
Femme fatale

Emily
Ratajkowski

ena
po mjeri
novih
generacija
Ona je definitivno pripadnica mlae
generacije ena ija popularnost moe
nositi epitet globalna. Snimala je s
Pharrellom i Robinom Thickeom, radila
je bezbrojne editorijale i naslovnice,
filmove sa zgodnim holivudskim dekima
Benom Affleckom (Gone Girl) i Zacom
Efronom (We Are Your Friends) te
dobila i unosan manekenski posao
- glavnu ulogu u ak dvije kampanje
branda Yamamay. Je li dovoljno?

36 AZRA 2014.

rekrasnu Emily
Ratajkowski svijet je
zapazio u spotu Robina
Thickea Blurred Lines u
kojem se pojavila u topless
izdanju, a taj publicitet
dvadesettrogodinja
brineta iskoristila je na najbolji mogui
nain.

je u Londonu, a od malih se nogu bavi


manekenstvom i glumom pa se tako u
tinejderskim danima pojavila i u seriji
iCarly. Oboava modu i minku,
a njen odlian stil kopiraju djevojke
diljem svijeta. S lijepom Emily novinari
portala Index hr priali su o odravanju
vitke figure, modi i ljepoti. Donosimo
najzanimljivije dijelove.

Nakon snimanja spota s Pharrellom


i Robinom Thickeom, Emily su se
ukazale razne prilike pa je tako snimila
bezbrojne editorijale i naslovnice, dva
filma sa zgodnim holivudskim dekima
Benom Affleckom (Gone Girl) i Zacom
Efronom (We Are Your Friends) te
dobila je i unosan manekenski posao
- glavnu ulogu u ak dvije kampanje
branda "Yamamay".

Ti si jedna od najseksepilnijih ena na


svijetu u ovom trenutku! Kako odrava
liniju?
- Jako mi je vano da imam ravnomjernu
prehranu i da budem zdrava. Oboavam
ii na planinarenje i vjebati jogu, to
su stvari koje me oputaju, a u isto su
vrijeme i dobre za moje tijelo.
Kako bi opisala svoj lini stil?

Ve smo je vidjeli u izazovnoj jesenskoj


kampanji, a uka se kako e biti i
zvijezda nove, praznine kampanje te jo
jednom pokazati svoje idealne proporcije
u zanosnom rublju tog branda.
Ljepotica visoka 171 centimetar roena

- Volim se poigravati s mukim i enskim


siluetama. Moj stil je inspiriran stilovima
Biance Jagger i stilom Patti Smith.
Kako se brine za svoju kou
kou?
u? Koje
proizvode koristi?

- Volim koristiti proizvode brenda Skin


Ceuticals, a na lice esto nanosim masku.
Takoer oboavam Glossier.
A ta je sa minkom? Koji je tvoj omiljeni
make-up proizvod?
- Volim dobar, vlani tu za oi, jer su
makasto naminkane oi moj go-to look.
Koliko ti je potrebno da se spremi za izlazak
iz kue? Jesi li od ena koje se spremaju satima,
ili od onih koje su na vratima za pet minuta?
- Zaudili biste se, no zaista mi treba malo
vremena da se spremim za izlazak!
Koji je tvoj omiljeni nain oputanja?
- Oputanje kod kue i odlasci u korejske
salone ljepote u Los Angelesu postali su moji
omiljeni naini oputanja.
Koja stvar od svake ene moe uiniti
ljepoticu?
- Samopouzdanje!
Bila si odlina u filmu Gone Girl! Planira
li nastaviti s glumakom karijerom?
- Naravno! Upravo sam zavrila snimanje
filma We Are Your Friends sa Zacom
Efronom. To je prvi film u kojem imam
glavnu ulogu. Snimanje ovog filma je za mene
bilo prekrasno iskustvo.

SPAVAM S KIM HOU I


GRUDI SU MI PRIRODNE
U jednom od intervjua Emili je izjavila da

 
 !
   !


!

  
  
'
 

 


 

  
( 

38 AZRA 2014.

Stylissimo
Beauty investicija

$PHOXULL
DSD
-HOHQDDEDUN
P
QDNR]PHWLNR
WUHWPDQX

drugo ime za ljepotu


2  
  
 


 

 

       


 
  
 
 
  
 
 
  
 

 
 


    
 
  ! !   "

 # $ 
 % 
 & 

' ! %

 
 #()

$   %'
!


 2 2!
.  2!
.

  +, 3
 
 
- /   

 
".
%4


 
 
 
+, 
 
-  
"
. +, /01 
-
    

4 &    % 2 4 


 


  
 %
   
%
 %
 
 

,      
.     
  2%25
67
& 
6 

       
.% 
 2 % 
 
  

 
! 
 !    %
    

  
  
 %  
  

 0 %   2! 2  
! 
%.

 

 % 8  %


 
.


9
 2.
 

 
   
 %
 

#( 

$   


 
"
. "
'  /01
 
2
 %% 

!:; !
 
 , 
 :1 .:

: 9 &.<  
=>
!  !=???.

 ; 5
 5
  5 @ 7
 /
 0 

:
 9  0
 :  A 
< @ . 
6!  % .

' ! !    
 BCD9EFD9
 6 .
 %  
 . #()

$
  %
/01
3
2 .

. %
  G? D9  
CFD9
 
 2
#()

$ 
 
 
%
  
 .2
 #()

$ %  


  
 
  
  % %  
 


 
   

  

' 
 
 .% 

 

/   % 
 % 
 
  %%   
 !. 
2  2
 =C
!>? 
 !
C?????5 ! !. 

 !"
. 
' 
 % %
 ! 4
  
 %
 
5  % 
!
 
  "
!  
@
AZRA 2014. 39

Danas nosim

Deichmann
34
 

!
 

  (
 
5

  
6 

FOTO: VANJA LISAC

7
 
!
 , 
 
 
!   
* 


8,

  
 
(
 

( 


  
   


Gaa
 

92 
 (

!
  

 
 
 
  

$


  
 


23
4

+
( : ;
(
 

AZRA 2014. 41

Stylissimo
Svijet dizajna

Praktina, seksi i
unikatna kolekcija

Emina

;$,0+<*&=*>
*:?@;*A&=*>

All You need is love


Jedna od naih najuspjenijih
dizajnerica predstavila se
publici na 33. Nivea BH Fashion
Weeku novom kolekcijom koja
je raznolikou oduevila sve
koji su je vidjeli. Zbog velikog
interesovanja planira organizirati
jo jedno predstavljanje publici
PIE: ZANA KOLO-MULABDI

42 AZRA 2014.

Prije nekoliko dana jedna od najuspjenijih


bh. modnih dizajnerica Emina HusedinoviIbrahimovi revijom je otvorila sarajevsku sedmicu
mode. Kolekcija All You need is love oduevila
je sve one koji su je imali priliku vidjeti najprije
kombinacijama, izborom boja, matovitou te
Emininim prepoznatljivim dizajnom, koji prati
svjetske trendove, ali ostaje unikatan.
- enska kolekcija se sastoji od stotinjak odjevnih
predmeta koji se meusobno mogu kombinirati.
anrovski je mogu definirati kao pret-a-porter, jer
je praktina, seksi, ali i unikatna. Kombinacija crne
i bijele protkana je s pink, royal plavom i rezeda
zelenom uz floralne motive, koji daju lepravi i veseli
tih zimskoj kolekciji. Modni znalci prepoznat e
elemente engleske klasike 60-ih i 70-ih godina uz
androgena odijela, frakove i cilindre - pria Emina za
Azru, dodajui kako se na poetku rada na kolekciji
prvo temeljito pripremila analizirajui trendove.
Zatim je s idejnim crteima, bojama i linijama otila u
Zagreb.
- Tamo sam kupila veinu materijala i
repromaterijala. Kad sam stigla u Sarajevo, radila
sam promjene na skicama i doraivala modele prema
onom to sam kupila. Izradila konstrukciju za sve
modele i lino ih skrojila. Dvije najderice s kojima
saraujem, Hilma i Amra, ile su modele i doraivale
ih, uz moju nadzor. Veina odjevnih predmeta je
runo doraena u vidu proiva, ukraeni su perlicama
i kristalima. Kad je kolekcija bila gotova, nekoliko
dana pred reviju napravili smo casting i fitting
modela. Predstavila sam 51 enski i tri djeija modela
- pria Emina, naglaavajui kako se svaka odjevna
kombinacija iz kolekcije moe obogatiti detaljima,
to je i uinila.

- To su, u mom sluaju, kone rukavice


u bojama kolekcije, eiri, kaketi za
jahanje, krzneni ovratnici, pleteni pojasevi
od gajtana ili koe, bogate ogrlice u
intenzivnim bojama te masivne sunane
naoale - kae nam na kraju Emina,
dodajui kako planira da ponovo prikae

kolekciju, te da bi voljela otvoriti vlastito


prodajno mjesto, kako bi se vie pribliila
klijentima.
Dok se to ne desi, zainteresirani mogu u
cijelosti pogledati kolekciju na Emininom
Facebook fun pageu designbyemina.
AZRA 2014. 43

Stylissimo

Moje tijelo - moj hram

Bilsena
ahman

Traite savjete za
njegu koji su efikasni
i nekodljivi za vau
kou? Ko to bolje zna
od farmaceutkinje
i kozmetologinje.
Bilsena je
rukovodilac
Apoteke Sarajevo
Hitna pomo
i kozmetolog/
savjetnik u svom
Salonu ljepote
Instant Beauty

Duu hranim

dobrim gestom

46 AZRA 2014. 

 
! 3J7K '


 

!

( 


 

 
 
   
 
 
 
  :

 

 
 

 
(   
 
 (
 (=

 
 
 
 
 
 !

 
    .2 

! 
   (


, 
 6
      

  6
 (
 
! &
  !
 
$=

 
  
 2 
 
( 
  

 ! 
,
 !
 !
 (


 


NJEGA KOSE

 
  6
$

 
  ( 
  
 
 


   &
 
  6 
 

 
 
 

 
@!
  


 
!  B  C
?
! 
D 
 

 F 

MAKE UP
$  
 
"G (


H,G 
G (
 .
+
 !  

  
 
& 

 
 4 
 G (
@


  
! 
C+
 ! 

 


 
 


=  !


 
 ! (

LJEPOTA ULAZI
NA USTA
2

 


 

L,  
 
;0:08MJ 
 
,
 

HOME MADE
  
 (

 

(
,
 
! 
  / 
G(
  
! 

 
( 
 ($


 
 !   

 
  

ZDRAVLJE
I 
  

C 

  
 D

"

 (
!
F  

,
  


 

 

'

  
 
! 
     
  ( 

  
 !


 
  .0  (
 


 
 
 (0&D 
! 
 ( F

 
 @ ! !
  
 
  
 
 
6 )

MUKARAC
MORA MIRISATI
NA 69-(,18

AZRA 2014. 47

Stylissimo

Moje tijelo - moj hram

BOURJOIS
Volume 1
Seconde Ultra
Black maskara
24,90 KM

POKLONI ZA
ITATELJE
Kozmetika kua Bourjois obradovat e nae dvije
itateljke novom maskarom. Kako biste je osvojili,
odgovorite tano na nae pitanje:

Koliko dugo traje efekt Volume 1 Seconde


Ultra Black maskare?
15,90 KM Bourjois Opa Color
Edition 24 h sjene

Odgovor aljite na broj: 091 510 101, tako to ete


prvo ukucati kljunu rije OK, a zatim odgovor
na pitanje, svoje ime i prezime,
te adresu.

12,50 KM Bourjois 1
Seconde Glitter lak

28,90 KM Bourjois Flower


Perfection puder

17,50 KM
Bourjois rumenilo

19,50 KM Bourjois Effet 3D sjajilo

S ovom maskarom trepavice


postaju ultra bujne i raskone,
 
 (

A 
posjeduje visoku koncentraciju
crnih pigmenata visokog intenziteta
   

(
3M /


 

( 6
  ( 

 
  

20,90 KM
Bourjois
Smokey Eyes
sjene

BOURJOIS Silk
k
Edition kompaktni
aktni
puder
22,60 KM
Bourjois je kreirao puder nove generacije, koji


 ) 
  


 ) ! 
  
/

 
 (
 P
(

  
6  

6
 
  ( 


  
 

 ! 

24,90 KM Bourjois

 

20,90 KM Bourjois
Rouge Edition

19,90 KM Bourjois Mega Liner tu za oi


48 AZRA 2014.

MENTALNO ZDRAVLJE
DUHOVNA HRANA
+!  
 ?  

   
   

 


  
 
R
 

 6
%
'
 #@

!%@5@
  
  C 
 
!

 

 


!
,
  


 
  
 


 

(  
!
   


A 
  
 
 / 
   
  
 3K

!!!PARFEMI
3.

A/ 
 %, 
 


%!
+ A
 
@ 


C; !  

 *
 
 ( I
 
!

  
!
 2
 


  
 
!! 6 
($  ( 
 
 (  
    ! 

MUZIKOTERAPIJA
A 

  


 

 


  
 &! 


&

+ 


 

 
! 

P 
#' 

%

74
(5
8@ ,

DIJETE


= 
 

 
   


 


Nikada nisam bila na dijeti,


 
 ( 
da proteinska dijeta, samo 
 

 

3J 

STRASTI
PIA
*
6
 
6

A
  
 
!
 
 

&  ! :
5 
 
6


AZRA 2014. 49

Stylissimo

WELEDA ULJE ZA BEBIN

STOMAK

!


 
  
 

 


:
 

 
 

 
   #-

%$


  

!:   

 
 
 !
! 

 

    
 
 (

  

 !Neobrazovan
ovjek vidi svugdje
samo pojedinano,
poluobrazovani pravilo,
obrazovani izuzetak
(Franz Grillparzer)

DEBORAH
MILANO
DD TEKUI
PUDER
#+
A %
 


( 
@+5 (+@R  
 
%+
A ++


 !
 

 
 
+

 
 "*T**'H,0?$A
&A/G0,  

 !
 (
  
+
  
 


( V= 
 (
( 

( 
 
  

M 0W 
!
 
 
 L 


50 AZRA 2014.

WELEDA INTENZIVNA
NJEGA ZA MUKARCE
-

 
 !(
 

$ 
 
  

 
 !
 
( / 


(   
 @ 6 
 
 

 
   

  
 
 
    
 
 
 
  

DOLCE&GABANNA
KOLEKCIONARSKA IZDANJA

THE ONE

ZA NJU I NJEGA
Dolce & Gabanna slavi
svevremensku eleganciju mirisa The
&
%#'
&
6A
% 
dva luksuzna kolkecionarska izdanja:
The One Woman reinterpretiran
 
 (
 (#'

&
6A
%

  
 
verziji. The One (za nju) je bogati
orijentalni cvjetni parfem koji otvara

! 

( 

top nota bergamota i mandarine u
 (    
i breskve. The One for Men je
koncentrat elegancije i senzualnosti:
 
  
 
intenzivan i zanimljiv. Orijentalni
 6
 
 
 
)

 

BOURJOIS
MEGA LINER
OLOVKA U TUU
Bourjois vam predstavlja zavodljivi
! 
 
&  ! 6 ( 
 6 $ 

79   
  ( 
 
se ne razmazuju.

Stylissimo

Zavodljiva
jednostavnost by

NIVEA
Kako bi vaa frizura trebala izgledati ove jeseni i zime, otkrit e vam
Sally Brooks, meunarodna Niveina stilistica za kosu. Od kose
zalizane prema natrag do razbaruenih kratkih iki, stilovi ove sezone
su dramatini, ali i elegantni. Rije je o jednostavnim frizurama s
dramatinim detaljima, a na ulicama emo sretati plavue s kosom
tople boje karamele i brinete s bogatim smeim tonovima kose

KAKO NAPRAVITI

Sally je tri puta osvojila  
#G 6
 
%
 


 : 
6
 !

1
 

 
 

 
 
  

/ 


6
 
 (
 
 


A ( !

 
 
  

 
 


 !
 


 $

 


 


 

 !  '

 6

  D *=0@+ 
=
,5 
F
 
 

MODERNA
FUDBALERKA
Da, fudbalerka se vratila! Frizura koja je kratka
naprijed, a dua iza ponovo je tu. Nemojte
pretjerati s volumenom i bit ete u trendu.
52 AZRA 2014.

KAKO NAPRAVITI

Na korijene kose nanesite


pjenu za kosu, kako bi frizura
 
 

Kosu uvijte na zagrijane


 
 

lagane valove i sjaj

2 
!
! 


   
 !!
  

JEDNOSTAVNOST
Jednostavne stvari uvijek su najbolje. Ova je
frizura moderna, jer kosa zaeljana prema
nazad izgleda izuzetno posebno. Neka kosa
sa strane bude zaeljana, a ona na potiljku
prirodna, ali s modernim volumenom. Najbolje
je to to s ovom frizurom lagano prelazite iz
dana u no: elegancija i jednostavnost bit e
zamijeeni u svakoj prilici.

4
Natapirajte kosu na zatiljku:


 !!


6

 
 

glamuroznije

6
/ 
 D 
NIVEA Brilliant Blonde Styling

F 
 

 moderan izgled cijele frizure

T 

 
 ( 


 
 
*


ukosnice stavite papirnatu
maramicu: tako ukosnica


 

NOVO

NIVEA COLOR CARE&PROTECT


PROIZVODI ZA KOSU
Nivea predstavlja nove Color Care&Protect proizvode za

 5 
  ! 
 

 

    
 


 

 
6 
#
..
/
(%  
 (  
   
 
$ 
 
 
$=)
 ! 
 !
'


 

  
 
 
 
  
   


AZRA 2014. 53

Stylissimo
Djeca novog doba

RODITELJSTVO: NOVA RELIGIJA 21. STOLJEA

Mali kuni tirani


i njihove

velike sluge

54 AZRA 2014.

Ne tako davno, djeca su bila ravnopravni lanovi porodice, s malo prava i mnogo dunosti.
Djeca su morala raditi ono to im se kae i biti spremna na kaznu ako ne urade ono to se
od njih oekuje. Roditelji su, vjerovatno, voljeli svoju djecu, no ona im nisu bila svetinja.
Danas su druga vremena i drugi obiaji. Danas je dijete mali kralj oko kojeg igraju roditelji.
Igraju dok ne padnu od umora, uvijek s pitanjem jesu li neto pogrijeili
PIE: KENAN BELIJA
Po principu copy - paste jedan tekst
posljednjih sedmica krui po domaim
regionalnim portalima. Preuzet od nekog
medija iz Velike Britanije i preveden ko zna
gdje, vjerovatno u Hrvatskoj, lanak na sebe
privlai panju naslovom Mali tirani
propast modernog odgoja.
Ukoliko ne dobiju ono to ele, mala djeca
sve ee postaju iznimno nasilna prema
roditeljima, upozoravaju vodei psiholozi,
dodajui da su za to krivi roditelji koji djecu
ne ue strpljenju i ne postavljaju granice
doputenog ponaanja piu u uvodu ovog
lanka.
Otkako postoji svijet, postoji i alopojka
kako je nekad bilo bolje. Nekad su porodice
bile slonije, nekad je hrana bila ukusnija,
automobili pouzdaniji, zime su bile hladnije,
ljeta toplija, baterije mobitela su due trajale,
noevi su bili otriji, cipele udobnije, krave
davale vie mlijeka i TV imala bolji program.
Ipak, jedna teza se prenosi iz generacije u
generaciju vjerovatno e taj lanac opstati dok i
posljednji ovjek ne nestane sa ove planete.
To je tvrdnja da su djeca nekada bila bolja i
poslunija prema starijima, posebno prema
roditeljima, te da djeca koja odrastaju u datom
momentu ne valjaju, da su nevaspitana,
razmaena, nezainteresirana za bilo ta
osim vlastitih interesa, da ele sve to im
prsti pokae, da ne potuju nikoga, da su
bezobrazna, ta god to tano znailo, da
slabije ue i loije jedu Ukratko, djeca su
nekad bila dobra, voljela roditelje, tetke, strine,
bake/ nane, bila ljubazna prema komijama,
veselo se igrala bezopasnim igrakama i trala
bezbrino po zelenim poljima.
Takva idealna slika porodice nikada nije
postojala u stvarnosti, ona danas samo opstaje
u slatkoj legendi i glavama onih koji vjeruju da
je batina iz raja izala. Moda je zaista tako
i bilo, moda je nekada batina i izala iz raja,
no rijetki su oni koje e batina i utjerati u taj
isti raj, prije e im biti putokaz do pakla, i za
njih i za one koji im se nau na putu. Kada
se analazira djetinjstvo najveih zloinaca svih

vremena, nije teko zakljuiti zbog ega su


postali crna mrlja u historiji ovjeanstva. I
Hitler i Staljin i Al Capone su imali nasilne
oeve koji su svoju djecu, ali i supruge odgajali
kaiem, vrijeanjem, vikom, te pozdravljali
nogama i rukama. Tako je austrijski carinik
Alois Schickelgruber svog sina esto Adolfa
tukao tekim inovnikim opasaem,
optuujui ga da je glup i nesposoban.
Alois Schickelgruber, koji e kasnije uzeti
prezime svog ouha, bio je otac Adolfa Hitlera,
najveeg zlotvora svih vremena.
Autor ovog lanka je tokom nekoliko godina
svoje karijere aktivno pratio rad sudova u
BiH, posebno se zanimajui za ono to je
iza onoga to javnost, vidi, a to su najee

idu u krajnost, kupujui svom djetetu ba sve


to ono pokae prstom i doputajui da to
dijete radi sve to hoe. I ovdje je put do pakla,
onog pod vlastitim krovom i izmeu vlastita
etiri zida, poploan najboljim namjerama.
Mali tirani iz razmaene generacije imaju
izljeve bijesa kod kue posebno prema
majkama koje im se nau na putu u koli,
pa ak i u vrtiu Djeca koja psuju i bacaju
stolice na svoje odgajatelje poinju to initi
sve ranije. Ne udi da se to sve ee zbiva i
kod kue. Ovo je ekstremni primjer razmaene
generacije. Ta djeca se okomljuju na roditelje,
prije svega na majke. Djeci nedostaje kontrola
impulsa, osjeaju potrebu za trenutnim
zadovoljenjem svojih elja i ne prihvataju

SVE DO PRIJE NEKOLIKO DECENIJA DIJETE


JE BILA EKONOMSKA KATEGORIJA, MALI
OVJEK KOJI JE ZARAIVAO ZA VLASTITU
EGZISTENCIJU I DOPRINOSIO BUDETU
SVOJE PORODICE
optunica, rtva i njezina porodica, te mladi
sa lisicama na rukama kojeg vode policajci.
Iza svega vidljivog najee se nalazilo jedno
od ovo dvoje, ili mladi koji je odrastao bez
oca iz raznih razloga ili mladi koji odrastao u
porodici u kojoj je dominiralo nasilje, najee
ono iza kojeg je stajao otac. Nasilje je uvijek
raalo nasilje, tako je otkako postoji ljudski
rod.

PRAVILA, PRAVILA, DA
BI SE POKVARILA
Moderni roditelji znaju da amari, fiziko
kanjavanje za svaku pogreku, uskraivanje
prava na igru i druenje s vrnjacima i sline
konzervativne mjere odgoja, mogu imati
kontraefekt, i to vrlo estok. Plaei se da u
odgoju ne naine pogrean korak, te se trudei
da odgoje najbolje dijete na svijetu, moderni
roditelji ine drugu, kardinalnu greku. Oni

odgodu. Ako ne dobiju ono to ele, tuku


majku. Ovo je zvjerska kombinacija osjeaja
prava i nedostatka potovanja prema vlastitoj
majci. Dolo je do promjene, ide nagore, a
djeca koja se tako ponaaju sve su mlaa
Govorim o sve mlaoj i mlaoj generaciji,

LIBERALNO
RODITELJSTVO
Dijete je mali kralj
Dijete je uvijek u pravu
+  


 

)  
(

+

 
 !

 

+


   ( 


+

    
'= 

Stylissimo
Djeca novog doba

KOMUNALNO RODITELJSTVO
P 
 (( 
   
( 

 
 
  
 
 

 '

  
 
  
 
 
  

 
 

 ( !
( (
 ,!
,


 
 
 
 


 

& 
 

#!%
(

   
 ( 
 
  
(
 (

,

! + 
 

 ! 
 !


 
 
& 

 

  

#
6
 %

 
 
  (
  !
?

  
 
! !

 

!
#;6)  %

ukljuujui i djevojice, koja tue svoje majke


i gura ih niz stepenice. Majke se srame zatraiti
pomo. Teko je izbaciti 10-godinjaka iz kue
jer vas pljuska. Ovo je vrlo mrana tema, kojoj
se ne posveuje dovoljno panje kae doktor
Aric Sigman, lan Britanskog kraljevskog
drutva za medicinu.
Kako tvrdi ovaj ljekar, krivica za do sada
neviene relacije na nivou dijete roditelj,
prvenstveno snose ba roditelji.

u kokoinjcu. Jo dalje, Juul smatra da je


agresija kod djece korisna pojava i da meu
djecom u vrtiima treba poticati svae.
Provjereni sistem iz Skandinavije je uvesti
pravilo u vrtie da dijete koje se ne eli vie
svaati samo podigne ruku i zaustavi drugo
dijete. To se pokazalo jako uspjenim, jer je
tetama omogueno da otkriju kod koje djece
bi agresija mogla biti problem - one koja ne
prestaju nakon upozorenja drugog djeteta kae Juul.

Roditelji djeci ne postavljaju jasna pravila i ne

OD DANANJE DJECE
SMO NAPRAVILI
MODERNE SVETE
KRAVE DANIELLE TELLER
odreuju granice doputenog ponaanja. Osim
toga, prevelik je naglasak na pravima djeteta.
Ovaj se problem pogorava, pa mnoge majke
postaju rtve vlastite djece, koja ne suspreu
bijes ukoliko ne dobiju to ele - tvrdi doktor
Aric Sigman.
Nisu svi tako otri i kritini poput ovog
uglednog britanskog ljekara. Drugi strunjak,
Danac Jesper Juul, jedan je od najpoznatijih
i najkontroverznijih psihologa dananjice,
poznat po ideji da se sve kole ukinu na
period od pet godina, te da tokom tog perioda
uitelji i odgajivai konano naue ono to
im do sada nikako nije polazilo za rukom,
da naue komunicirati s djecom, roditeljima
i meusobno. On otro kritizira savremeni
kolski sistem, nazivajui dananje obrazovne
ustanove tvornicama uenja, oznaavajui
ih kao mjesta koja u djeci ubijaju kreativnost
i elju za uenjem. Kritizira i vrtie, te smatra
da su u njima djeca nagurana poput kokoki
56 AZRA 2014.

On agresiju, onu konstruktivnu smatra


sastavnim dijelom nae linosti, uz seksualnost
i ljubav, te nam ovo troje pomae da
odrastemo i formiramo se kao potpune
linosti. Juul smatra i da agresivni ispadi kod
maliana ne moraju biti sami sebi svrha, oni su
ifrirani poziv u pomo.

Roditelji kao i odgajatelji i uitelji moraju


jednom ovo da uju i razumiju. Svako
destruktivno ponaanje djece, zapravo je jedan
krik, jedan poziv u pomo. U sutini, nita drugo
nego ovo: Hej, ima li tamo nekoga ko bi elio
moj svijet upoznati i ko bi pokuao iskusiti ivot
iz moje vlastite perspektive? U posljednje vrijeme
ne osjeam se dobro i s tim ne mogu izai na
kraj - kae Juul, koji tvrdi da agresivnost kod
dvogodinjaka i trogodinjaka nije agresivnost
kao takva, nego da je posljedica frustracije, jer
maliani u toj dobi nemaju mogunost rijeima
izraziti ono to ih titi.
Svjetski poznati strunjak ne tedi ni
roditelje kada je rije o grekama u odgoju.
On smatra da se mora postaviti jasna granica
izmeu roditelja i djece, Juul savjetuje
roditeljima da budu odgovorni prema svojoj
djeci, ali i prema sebi. Stalno povlaivanje
i potpuna posveenost djeci ne vodi nigdje.
Uvijek se mora znati ko je roditelj, a ko dijete,
jer dijete ne eli mo, ono eli vostvo.
Pohvala je zadovoljstvo, izluuje se endorfin te
djeca lako postaju ovisna o njoj i s vremenom
im nee biti dosta. Puno je bolje pruiti im
linu reakciju - smatra Juul.
Zbog ega moderni roditelji povlauju svojim
malianima i preputaju ima da rade sve to
ele, da im skau po glavi, lome po kui i
imaju beskonanu listu elja od kojih se svaka
mora ispuniti odmah - u trenutku kada je elja
izala iz malih usta kunog tiranina? Zbog
ega ja danas roditeljstvo postalo nova religija,

TRADICIONALNO
RODITELJSTO
+


) !

+
(
+


R 
#
+


  (
)( 
+

   
+

 
! ( 
+

   

prema miljenju amerike pedijatrice Danielle


Teller, koja tvrdi da smo od dananje djece
napravili moderne svete krave.
Negdje izmeu doba kada smo bili djeca i
doba kada smo i mi dobili djecu, roditeljstvo
je postalo religija u Americi. Kao i kod
veina religija, razmiljanje vlastitom glavom
je u potpunosti iskljueno. Nita u naim
ivotima nije vanije od nae djece. I nikada
ne govorimo niti jednu lou rije o naem
potomstvu. Djeca su u svemu i uvijek na
prvom mjestu. Mi to prihvatamo tako
refleksno, zaboravljajui da nije uvijek bilo
tako kae gospoa Danielle Teller.
Strunjaci i mediji nisu saglasni kada je poela
era modernog roditeljstva, te se navode razni
datumi, od sredine ezdesetih do poetka
devedesetih. No, ideja da su djeca posebna
i da im treba posvetiti posebnu panju stara
je tek stotinjak godina i see u prve godine
20. stoljea, kada je pitanje zabrane djeijeg
rada uzburkalo duhove u Americi. Sve do
1938., kada je djeiji rad zakonom zabranjen,
amerika djeca su radila najtee poslove, od
rada na poljima, preko rada u industriji stakla,
kao istai dimnjaka, mali rudari ili radnici u
industriji tekstila. Sve do prije nekoliko decenija
dijete je bila ekonomska kategorija, mali
ovjek koji je zaraivao za vlastitu egzistenciju
i doprinosio budetu svoje porodice. Djeca su
s radom poinjala vrlo rano, ponakad ak i u
dobi od tri godine. Nije bilo zakona koji bi ih
titio niti su roditelji vidjeli neto loe u tome
da njihova mala djeca rade. To je bio dio odgoja
i drutvenog bontona, nita neobino sve do
pedesetih godina prolog stoljea.

MALA BOANSTVA
IZ HODALICE
Ipak, djeca su sporo evoluirala u mala
boanstva, kako ih danas tretiraju roditelji,
trudei se da im ugode svaku pa i najbizarniju
elju. Preokret se desio 1984., kada je jedan

ovjek u Americi izumio nita drugo nego


naljepnicu Baby on board i zalijepio je na
svoje auto. Sve do kraja sedamdesetih i poetka
osamdesetih jedva da je postojala odjea
koja bi se mogla nazvati odjeom za djecu.
Posebni TV programi za djecu jedva da su
postojali, djeca su jela to i odrasli, posebne
hrane za djecu nije bilo. Djeija soba je izum
star tek nekoliko decenija. Dijete je bilo
odrasli ovjek u nastajanju, s mnogo obaveza
i dunosti, te malo prava. Sve do te 1984. i
izuma koji danas uzimamo zdravo za gotovo.
Da je zavladala religija roditeljstva, govori
i injenica da je u naoj kulturi potpuno
neprihvatljivo rei neto loe o vlastitoj
djeci, u protivnom e vam okolina rei da
svoju djecu, vjerovatno, uope ne volite.
Dozvoljeno nam je rei mnogo toga loeg o
naim suprunicima, roditeljima, tetkama,
strievima, ali pokuajte rei neto ovako:
Moje dijete nema mnogo prijatelja jer nije

SVAKO
DESTRUKTIVNO
PONAANJE DJECE,
ZAPRAVO JE JEDAN
KRIK, POZIV U
POMO JESPER JUUL
prijatna osoba, pa ete vidjeti kako e vas brzo
okolina ekskomunicirati - kae Danielle Teller.
U samo pola stoljea , djeca su od rezervne
radne snage svojih porodica postala objekat
roditeljske ljubavi, esta fraza politikih govora
i svrha ivota vlastitih roditelja, onih koji jo
pamte vrijeme kada se za razbijeni tanjir ili
jedinicu u koli moglo dobiti batine.
Danas se roditelji trude dati najbolje to mogu
kada je njihovo dijete u pitanju. Nastoje dijete
zatititi od svih nevolja i eventualnih povreda
ili konflikata s okolinom. Nastoje svom djetetu
osigurati najbolju hranu, odjeu, igrake i
sve to roditeljski novanik moe priutiti.
Danas je trite proizvoda za djecu ogromno
i konstatno raste, pa ak i u siromanoj zemlji
poput BiH. Jedna od rijetkih trinih nia koje
posluju pozitivno u sumornoj bh. ekonomiji
jeste trite proizvoda i usluga za djecu.
Nedavni sajam djeije opreme u sarajevskoj
Skenderiji bio je nevjerovatno posjeen
dogaaj, sa stotinama roditelja koji su gurali
svoja kolica i nisu alili novac da bi jo malo
ugodili svom potomstvu.
Ja ne moram dovoljno imati za sebe, no moje

dijete mora imati sve to mu treba - kae jedna


Sarajka, majka trogodinjeg djeaka.
Moderni roditeljski odgoj, zasnovan na ideji da
je svako dijete jedinstveno, lijepo, inteligentno
i posebno na svoj nain, tako odlazi u svoju
krajnost. Roditelji se poinju plaiti da ne ine
sve to je u njihovoj moi kako bi udovoljili
potrebama svog djeteta te da negdje moda
grijee. Djeca su svjesna toga i poinju koristiti
svoju mo, postajui mali kuni tirani
kojima nikad nije dosta panje i poklona.
Tako postajemo svjesni da ono to znamo kao
moderno roditeljstvo, nije bez mana.
- Kad bismo posjetili 100 porodica u istom
gradu, nali bismo brdo razliitih naina
odgoja. Svatko nastoji otkriti svoj put. Crkva
pokuava voditi porodice, ali vie ne uspijeva.
Roditelji trae podrku iznutra, a ne izvana,
kao nekada. To vie nije ni tradicionalni
odgoj, a ni liberalni. Prije 20 godina i meu
profesorima je bilo normalno da se istue
dijete. Djeca su se za svoja prava izborila kao
svojevremeno ene. Mi smo svi pioniri novih
porodica, koje su se nakon mnogo godina
odrekle tradicionalnih odgojnih normi pa
zajedno traimo i uimo kae Jesper Juul.
Ni tradicionalni odgoj u kojem su dominirali
amari, batinanje kaiem i razne zabrane, kao
ni liberalni odgoj u kojem se dijete smatra
malim faraonom i doputa mu se da radi
ta god hoe, nisu dobri, kao to, uostalom,
nikakve krajnosti nisu dobre u ivotu.
Moderna vremena trae i potpuno moderan
pristup odgoju porodice, onaj u kojem su
roditelji - ipak roditelji, a djeca ipak djeca, no
i istovremeno su oboje partneri u najvanijem
procesu u svemiru, onom u kojem jedna
bespomona beba tokom godina postaje
zreo, odrastao ovjek i koristan lan ljudske
zajednice.
AZRA 2014. 57

Stylissimo
Muko zdravlje

ADNAN KAROVI I
ELDAR JAHI

TA JE
MUKARA
C
S BRKOVIM
A

Smijeni su vam?
PORUKA
koju nose
Ovaj projekt pokrenut je
u Australiji 2003. godine
s ciljem podizanja svijesti
i prikupljanja sredstava
za lijeenje bolesti koje
pogaaju iskljuivo muku
populaciju karcinom
prostate i testisa, te
poduzimanja aktivnosti
na prevenciji i ranom
otkrivanju karcinoma kod
mukaraca

FOTO: MEVLUDIN KADRI


 
 


58 AZRA 2014.

NIJE

I IDUEG
NOVEMBRA
EMO NOSITI
BRKOVE,
BEZ OBZIRA
SVIALO SE TO
NEKOM ILI NE

0"/
  


@ "& 

  7K33

Oni se ne furaju na Bali-bega, ne nedostaje


im pjene za brijanje, njihove ljepe polovine
ne uivaju u kakiljanju brkova, duge dlake
iznad gornje usne ne smatraju dijelom svog
dugotrajnog imida ni novim modnim
trendom, pa ipak svakog novembra brojni
mukarci irom svijeta uporno putaju brkove
da rastu. Prvih dana u ovom mjesecu, okolina
navikla na svjee obrijana muka lica moda
ih smatra lijenim, neurednim, trendsetterima,
a kako vrijeme odmie i brkovi rastu, raste i
broj pitanja: Zato to radite? ta je mukarac
s brkovima?
Objanjenje smo dobili od dvojice prijatelja iz
Sarajeva, Adnana Karovia (30) i Eldara Jahia
(34). Oni su sljedbenici globalne humanitarne
akcije Movember.

ENE, DAJTE
PODRKU
- Ovaj projekt pokrenut je u Australiji 2003.

godine s ciljem podizanja svijesti i prikupljanja


sredstava za lijeenje bolesti koje pogaaju
iskljuivo muku populaciju karcinom
prostate i testisa, te poduzimanja aktivnosti
na prevenciji i ranom otkrivanju karcinoma
kod mukaraca. Da bi skrenuli panju javnosti
na ove probleme, mukarci putaju brkove,
modeliraju ih, fotografiraju i postavljaju te
slike na internet stranici Movember.com.
Takoer, i pripadnice ljepeg spola mogu
dati podrku ovom pokretu noenjem naih

NOVAC NIJE POENTA


/ 
 ( 
 


!

 

  

 
 6 (
 !
R  #
 
R # 
 
!(D(
F    


   !(

! 
  
  (

@ 

narukvica, amblema, ukljuivanjem u tokove


istraivanja ovih bolesti, te podravanjem
mukaraca u putanju brkova u periodu od 30
dana u godini. Sitnica - kae Adnan.
On je ovom pokretu pristupio 2011. godine,
kada je radio u inozemstvu. Isto su uinile sve
njegove kolege s posla. Istu praksu nastavio je
i u Sarajevu, trudei se sve vrijeme da u pokret
ukljui to vie prijatelja, poznanika, kolega,
roaka... Tako mu se prikljuio Eldar.
- Prvi put u ivotu pustio sam brkove. I to
nije stvar imida, toga da li mi stoje ili ne.
Ovo je moj doprinos akciji koja ima humani
cilj, bez ikakvih linih finansijskih beneficija.
Ovaj mjesec elimo biti drugaiji u odnosu
na ostalih 11, samo kako bismo izazvali
interesovanje okoline i prenijeli im nau
poruku o znaaju ove akcije za muko zdravlje.
I moram istai da panja okoline ne izostaje. U
poetku su svi mislili da je to neka moja furka
koja e proi za nekoliko dana. Ali, nije tako.
Bilo je i mnogo simpatinih komentara koji,
AZRA 2014. 59

Stylissimo
Muko zdravlje

KAKO JE RASTAO OVAJ


POKRET

:
 ", A
! D9KF
@
 D99F, : D8JF

moram priznati, gode. Dopada mi se i odraz


u ogledalu, sam sebi sam ba muevan (smijeh
op.a.). Istina je da sam dobio nadimak brko,
koji e, vjerovatno, trajati due nego mjesec
novembar, istina je da su me zezali da sam
tek uao u pubertet, ali je istina i da ljudi na
kraju pitaju za svrhu svega ovoga i sasluaju ta
imam rei. A to nam je bio cilj - istie Eldar.
Mnogi mukarci e uee u ovom projektu
odbiti znog negodovanja supruga ili djevojaka.
Adnan je sve vrijeme imao podrku supruge,
to mu je dalo podstreka da se ozbiljnije
pozabavi istraivanjem ove problematike i
mogunou registracije ove akcije u BiH.

REGISTRACIJA U BIH
-Movember je trenutno registrovan i aktivan
u 21 zemlji svijeta, dok kod nas jo nije
zvanino aktivan, pa smo na oficijelnoj stranici

OVAJ MJESEC ELIMO


BITI DRUGAIJI U
ODNOSU NA OSTALIH
11, SAMO KAKO
BISMO IZAZVALI
INTERESOVANJE
OKOLINE I PRENIJELI
IM NAU PORUKU O
ZNAAJU OVE AKCIJE
ZA MUKO ZDRAVLJE
svrstani u kategoriju Ostatak svijeta, gdje
takoer pripadaju Italija, Poljska i Island. U
kontaktu s predstavnicima Movembera reenio
mi je da je u BiH potrebno napraviti podlogu
za registraciju, kao i pronalaenje partnera
iji predmet interesovanja jeste naunomedicinska oblast koja obuhvata istraivanje,

0@ "+ 

 
! 

/

 ( 
  8K
 

 ( 
 
@  

 
) 
+ 
 
 (

3KK 

 
 ( 
 !
 
 
JJ 
 
 
  

   
 

 

 
 
  !
( 

lijeenje i prevenciju raka testisa i prostate i


kojima bi prikupljena sredstva bila dostupna.
S obzirom na turbulentna i skeptina vremena
koja vladaju kako u svijetu, tako i kod nas,
predstavnici Movembera insistiraju i na
objektivnom nadzoru utroka dostupnih
sredstava, to je svakako jedan od preduslova
regsitracije. Meutim, sve navedeno je
minorno i simbolino ako se uspije spasiti
barem jedan ivot - napominje Adnan.
Dodaje da je u naem podneblju sve to je
nestandardizovano podvrgnuto ismijavanju, pa
tako i ova akcija. Ipak, to nae sagovornike ne
obeshrabruje.
- I idueg novembra u nositi brkove, bez
obzira svialo se to nekom ili ne. Preporuit u
i svim mukarcima koje poznajem da bar malo
zastanu i razmisle o svrsi ove akcije. Hoe li to
kod njih rezultirati odlaskom na pregled ili ne,
to je njihova stvar. Vano mi je da se zapitaju
ine li dovoljno za svoje zdravlje - kae Eldar.
- Ako niste ove, onda se sljedee godine
registrirajte na stranici Movember, dajte
prednost i podrku zdravlju uz na slogan:
promijenimo lice mukog zdravlja - poruuje
Adnan.

60 AZRA 2014.

Stylissimo
Recepti

Kupusa sada na pijacama


ima u izobilju. Jedna je
od najzdravijih namirnica
koje se uzgajaju na naem
podneblju. Isprobajte
nove/stare recepte od
ovog super zdravog povra

RASKUPUSAJTE
ruak
AZRA 2014. 63

Stylissimo
Recepti

Kupus musaka
Sastojci:3
 ( JKK 

 
7(

 3KK  
!
7 8K  (
! (
 

 
 
Priprema: &!
 
(
 
 
 

 (    


 
 
 
 
! 
 
 

2 
 
 
   
! 
$
   

 !
 
 / 


 
 

 
 

 
/ 

 
  (/
(


9J  3K
.

 Vegeterijanska sarma
Sastojci: 800 g kupusa, 500 ml vode, 3 kaike maslinovog ulja, so
7JK 
( 
( JKK

78!
   7 9!


 (7
 
 ! (
( 
D
! !(  F!
  
Priprema:/ 
 

 
 
 
  
 3J (

 &!
 (
 
 
: ! 

 
  
   

! (


/ 
  
 

 (

 
! 
2 

( 
 
(  
 
  !  
)  
 
 ,

 

 
 

 
  
 ! /
 
 
 

 + 
  

 / 

   
 


 
 


Varivo od kupusa i prase

Sloenac s kupusom i sirom

Sastojci:3 3JK 


9!
 8 
 3JK 
3JK (

 
MKK 
 

JKK  

Sastojci: ( 3 JKK (

 
 9 7!

7!

 


! 

Priprema:$ 
  ( 

 
(
 
((

 


* 
(
 ((

3L3( & 


  
(
 

& 
(

 
(
 ((
2 
 + 
  
 

 


!2 
  /  + 
(

 + 
  


 
! 
 
 
 !
 
 

Priprema:   
 
,   (
 

(
 2

 
"& 
 (
 $
   
 ( 
!

 :
 ( 

    
! 
 '
  


 
 
?

 
 /
  

  '

! 
 

 
! /
 

 
 /


   7JK 


 /
 
 

  6 64 AZRA 2014.

Kupus kalja
Sastojci: 500 g teletine ili janjetine
(s kostima ili bez), 1 glavica
kupusa, voda za kuhanje kupusa, 1
glavica luka, malo ulja, 2-3 mrkve,
1 kaika ajvara, so, vegeta, biber i
malo mljevene paprike

Kupus salata sa
sirom i jajima
Sastojci: 1/2 glavice kupusa (oko
350 g), 3 mrkve, 3 tvrdo kuhana jaja,
1 manji struk prase, 250 g krem sira,
100 g kisele pavlake, 250 g kuhanog
kukuruza (zrna), so, biber
Priprema: Kupus sitno isjeckati,
dodati isjeckanu prasu i sve staviti
  
 


dobro izlupati mjeavinu i istresti u


+ !
 
krupno izrendanu mrkvu, kukuruz,
isjeckana jaja, krem sir, pavlaku,
so i biber. Sve dobro promijeati,
 
 


  6


Priprema: 4( 

 2 
dobro posoliti i staviti da se kuha.
Kad je voda prokuhala, pustite da

 J3K +
se kupus kuha, isijecite meso na


 


 A   

 + 


 
  
izvadite iz slane vode i stavite u
dublju tepsiju, a vodu prospite.
Preko kupusa rasporedite dinstano

/
 


 
 


'
  


 7KK
Celzijevih stepeni.

Zimska salata

turski burek sa kupusom

Sastojci:8KK 

 8 
 (
  
(


 

 (


JM  7KK 
 
 
 

Sastojci za tijesto: 7 gotovih listova jufke, 50 ml maslinovog ulja


Nadjev: 250 g mljevene junetine, 200 g ribanog kupusa/sitno

 3
 7 
 7!
 
( ! 3!( 3!(
3!(
3!( 
Preljev: 2 jaja, 300 ml mlijeka, 50 ml ulja, 100 g ribanog sira, 1

!
( 

Priprema: U posudi izmijeati na tanke trake rezani kupus, rendanu


mrkvu i celer. Kratko prokuhati brokulu, prohladiti i rascijepati rukama
(

+ *
(  
 


 
 

 
 
  

 2 
!/
   
 (
 

 , 

Priprema: 2 
 
( 
  
 
 
Na zagrijanom maslinovom ulju izdinstajte luk da dobije laganu zlatnu
 + 
 


 
 
 

 + 
  
 ! 

 


/ 


 
  


papriku i sitno nasjeckani perun. Sve dobro promijeajte, maknite

 
    


& 
7( 

 

$ 

 6


  
  
 $  6!
  
 

 
 

 
 
 
&

 
 
 / 
 
!

nadjev. Pecite 20-ak minuta u rerni zagrijanoj na 180 stepeni
Preljev: U posudicu stavite jaja, mlijeko, ulje, prstohvat soli, naribani
!
(
 
 ! 
 /
  


AZRA 2014. 65

Stylissimo

Horoskop

PRIPREMILA: HEDIJA MEHMEDI

VRIJEME JE
ZA STRIJELCE

UMIJEE IVLJENJA
Zajednike crte gotovo svih tipova Strijelca su:
nezavisnost duha i djelovanja, koju nikakve
okolnosti ne mogu poremetiti, odanost
javnoj stvari, koja ide ak do samortvovanja,
neumoljiva istrajnost u ostvarenju ideja, iroki
pogledi i veoma razvijen smisao organiziranja.
Tu su jo neiscrpna radna mo, ekstremna
hrabrost i aktivnost, drutveno koristan
karakter njihovog djelovanja. I, konano,
umjetnost izabiranja i pridruivanja sebi
najboljih energija, centraliziranja, sintetiziranja
i usmjeravanja sudbine masa.
Osobe roene u znaku Strijelca su odmjereno
kolerine. Znaju sebe da kontroliraju, svode
impulse svog temperamenta u normalan tok,
umjereno se uzbuuju i stiavaju. Osjeanja su
kod Strijelca humana, oni su protiv tlaenja i
okrutnosti.
Na prvom mjestu im je moral. Kada su
pobjednici, onda su velikoduni, idealisti,
optimisti, uvijek vode rauna o moralnoj
zakonitosti meu ljudima. Intelekt im je
religijsko-filozofski, uvijek trae osnovni zakon
po kome sve treba da se kree, dubok i hrabar.
Strijelci planiraju i predviaju, ispituju sve sa
strau i trae dublji smisao.
Kad je rije o zvanju, naklonjeni su nauci, dobri
su pravnici, diplomate, ininjeri, muziari.
Interesira ih sve to je u vezi s tehnikom,
spoljnom trgovinom, medicinom, sportom,
zanima ih religija, vjerske ustanove, humana
drutva.
Volja im se zasniva na psihologiji, snana je.
Strijelac je osoba koja se duboko koncentrira
prije donoenja odluke. Oprezan je, predvia sve
to je potrebno, ispituje teren i nastupa samo na
sigurno. Na licu ovih osoba dominira posebno
dostojanstvo, kojim ulijevaju povjerenje, odaju
dojam kao da i drugima vjeruju.
Strijelac je sklon jednoj i stalnoj ljubavi.
Uglavnom je vjeran i eli da ivi u harmoniji,
ali esto, ipak, ima vie veza. U braku je veoma
tolerantan, dovoljno je strastven, naroito ako
je rije o eni roenoj u ovom znaku.
66 AZRA 2014.

OVAN 21.III - 20.IV

VAGA 23.IX - 22.X

Ljubav:

  
 
    
 
osvojite. Ipak, najvie se oslonite na svoju iskrenost i
spontanost.
Posao: Posao polako, ali sigurno, kree uzlaznom
putanjom. Napokon, dobijate priliku za napredak ili (jo)
bolju zaradu. Problemi izostaju ili su potpuno zanemarivi.
Zdravlje: 
 

Ljubav:$   


& 
opstanak veze, upriliite, to prije, otvoren razgovor s
voljenom osobom. Odgovor e biti posve po vaem
ukusu.
Posao: Nestaju prepreke koje su vam, u prethodnom

  
    
'
    *% 
uiniti.
Zdravlje: Neophodan vam je predah od svega.

BIK 21.IV - 22.V


Ljubav: Pokuavate bezuspjeno racionalizirati neke
partnerove postupke. Neprestano istjerujete mak na
 
  
  
voljenom osobom.
Posao: Poslovnih obaveza je i previe, pa se nemojte
zavaravati da ete sve stii na vrijeme obaviti. Od
 

    

i znanje.
Zdravlje: Samo treba da se opustite!

BLIZANCI 23.V - 22.VI


Ljubav:   
 
 
razgovorima s osobom koju volite. Lako ete rijeiti neke
nedoumice koje su vas dugo zabrinjavale i muile.
Posao: U odlinoj ste radnoj formi. Nita vam nije
teko ili nerjeivo, uite u hodu. Neete pogrijeiti
ni ako ponete neto novo, nepoznato, ali posve
zanimljivo.
Zdravlje: Rekreacija je pun pogodak.

RAK 23.VI - 22.VII


Ljubav: Mogu je nagli, neoekivani nesporazum s
osobom koju volite. Ne brinite, sve e, najdalje tokom
vikenda, rezultirati pomirenjem i imati sretan nastavak
veze.
Posao: "    
 # 
 
dva posla u isto vrijeme, ali na taj nain nepotrebno

   
  

Zdravlje: Vie se odmarajte i boravite na zraku.

LAV 23.VII - 22.VIII

KORPIJA 23.X - 22.XI


Ljubav: +
% 
 -  prestanom strahu od gubitka ljubavi ili odlaska voljene
osobe. Nemojte pogreno tumaiti neke partnerove
rijei.
Posao:+ 
 & 
  
napredak ili ovisite o poslovnom ritmu kolega ili pretpostavljenih. Budite odluniji kada se naete u bilo
kakvoj dilemi.
Zdravlje: Vie vjerujte u sebe.

STRIJELAC 23.XI-22.XII
Ljubav: Iz svake situacije znate izvui ono to je
      
Nova poznanstva ispunjavaju vas velikom radou, ali i
samopouzdanjem.
Posao: Znaajne promjene oekuju vas ako planirate
poslovno putovanje. Uspostavljate dobru komunikaciju
   0  & 


Zdravlje: Odlina psiho-fizika forma.

JARAC 23.XII-21.I
Ljubav: Pravi je trenutak da odagnate sve loe iz svog
  1 %   
 2 
osobama koje iskoritavaju vau dobrotu i blagonaklonost.
Posao: Poinjete se baviti poslom koji vam, u bliskoj
   % 3  
 
Ipak, izbjegavajte donoenje naglih i rizinih odluka.
Zdravlje:0
   


Ljubav: Sve vie vas obuzima strast. Imate


potrebu da to prije ostvarite ono to vam ve dugo
 
$  
  % 
uzbudljivim, lijepim.
Posao: Energije imate napretek, ali ne postupate ba
uvijek promiljeno i smireno. Brzo gubite strpljenje
i interes, posebno kada neto nije prema vaim
oekivanjima.
Zdravlje: to vie boravite izvan zatvorenog prostora.

VODOLIJA 22.I-19.II

DJEVICA 23.VIII - 22.IX

RIBE 20.II-20.III

Ljubav: Ne oekuju vas znaajnije promjene


na ljubavnom polju. Za sada i niste u situaciji da
postavljate bilo kakve uvjete. Najbolje je da sauvate
postojei status.
Posao: Iako su vam neki planovi ve pripremljeni, nisu
su stekli svi neophodni uvjeti za njihovo ostvarenje.
Posvetite se uhodanim poslovima, a novi neka
saekaju.
Zdravlje: to vie se kreite.

Ljubav:+
   
 
  
 1   
da vam ugodi na sve mogue naine. I na taj nain vas
pridobija.
Posao:+
 
    
   
 
 
  
    % 

 
Zdravlje: Treba vam predah, vie sna.

Ljubav: Sve manje razmiljate o prolosti, a sve


      


1  
   
 
armantni.
Posao: +

 % 4 
i da prihvatite izazove za koje, sve donedavno, niste bili
spremni. Nimalo nema mjesta strahu od neuspjeha.
Zdravlje:0   

 

AIDA BUKVA

VICEVI POSTAJU JEFTINIJI,


A HUMOR VULGARNIJI
 
 
 

  
  
 
 
   

  
  
  
 
$& 

PIE:

ZANA KOLO-MULABDI


 
 
 

  
    
 ! 
" #

   
 # % 
   !  &&


   
 '% # 
 

 % 
 
 (
 )
 

 * 
!    -

 ! 

  

 
 *  % 
 
 
/ 

 % 
 
 

 

 
 
 
 % 


 *  # -
 
 %  
    0 1
 # 
  
   
    % 
  %# 
 
 %

 % 
 
 
 ! 
"  
   %
 # #
 
 


  
 
!   %
 %

 "

     
 

 # 
   

 
 
  


 %  
   "
2
 3  
# %" 4 
  


 
 

# % 


 %


 

 5
 %
 ( # % "  
 
    
 
 #
% 
% %  
 
 
 

 *   "


 
 
 
#  " 

 

 "
  
 
 
 #
  
 % 

/# 

 "


 
 *#  
  % 
   
 
* 
 
#  #

  
  # 
 %
  
 " "

 "# 
 "  
  # 
 # 
 "
 " #  
6
 

   # 
 

"
   
 

 %  3 
#   

#   
  (

 "
 (
 ' 

 
 


 "  % 
# 
 "

 
3  
 

"
 
0
 

 7 8
 0
  
  !  

%
% 
2

 

 %  ! 

(
 !  
 )
 " (
# 
 
"
 "
   " 
 
%
 
-
  
 #    

"


 4 % " 
  


  % " 
# "

 


"

  

:

 

 
  
% 0
  
 # 0
" 

  % "  " 
  

 
 
 
 
 
  # 
   
 

 
5 
 
 
# 
 "
 
 


 

 
 #   
"
 

  
 

#
 4


 )
 
4  
 
 
    


5  !  &&


   
  
 
 
 
# 

  
 # %  
    
 
 

 3   

 %  
" #    #  

 

 %   
" (
% * 

 "%
 /

  (


#  
#
 

;  


 
 0"

 
 
 
%

#  
#  " % 
3
# % 
 # 
 
 

 " # "% 
"
     

# 

 


  
 * 
  !  
 % 


 
  
  #  
 

# 
# % % ! 
 " 
 

  #   
 3"
   #   
;
 #  (
# 
# # 
 (
 

 % 
 3  
  # # "
 
#  ; 
   
#
 
 
  (
 5  
% 

 # 
 

 
# 
 


#
" 
 
 # 
  %     

  
 
 $'


 

 ! "#$% & '!%(%


)*"%( ! , )"-

  


      
  
 
 
 
 .    
     . &  
 
 
   
  
* 

 #  

% 
 # "   "

" 7  #  ! #  

%
 7 # 
   
  / * 
# 
<
 
 

 # 


 
 # 
 
  % 
 
  

 
 %
 7 % 
6 
/
 (
    " 
# 

  
 

 *
 
%    
 
 # 
"

 % 
 
 4 
 
"
 *#   
 

# 
 % 

# % 
"   
 
 

 #
 
   " 
  " 
      
     
      
    ! 
    "  #
     
 $
% 

 0
  
  
 
  4/ 0
#  ' % 
 
 

 % 
  
# "
 
   (

 
   
"
# 
 
 

 
 

  # 
 
 

 # 
 

 "
 
'
  #  #
  
 
   
  % " 
 

! 
 
 % 

 

 % * 
   
 ;" 
 # 
 

  
 0

  4  

( 
 

 4 = 
#  
 "
 # % 
 
%  

  
 
( 
 
 0

*
 
 

 # 
 #


#

 # 
 
 


0  

# 
# 

 
% '   
 


 % 0


  

"
 

 
 
 #   % %

 
"  3 
   
 %  0
 


* 


 # 
 

 
# % %

 

"% 

 %
 % 6
%       #
   $
 *  
 

 6# 

# 0  


 


6# 

  
 4 
"
  
6  
 
 
 0
 # 
  6 
 
 
 6#  6 0  6   
0
 
  4/ 0
# 

   
       
  
  & 
    #
      "  #
  $
 !  

 #  
 
 #

 
 "
 
# 
  
 %  

  % 
 0   
 
 # 
  %
 % 
 * 

  
  "
 

 

 % 

RAZGOVARALA: LEJLA LOJO


FOTO: NEBOJA BABI

 %


 
      
     $
 

%   


% % *


  # 
#  

 
% %#    
  

"

(
 !    #
     #
      #
   ) 
* $  !   #
  $
  
 #  
   


 

 7
 


 *  %#  "


 
  
    
 # 
 

# 
 
 
%
#  
 
 
%

# % 
 

 ! 
2 ) 

   0%
 

 

%
  #  # 

 
 
! % "% " 
  %   
 
 /
* 
#    %
 %
 4 
 "
% 
 

   > 

 
 
 
 %# 
  % 
 

# 

  


 
  
% 
 
  # 
 # 

#   
 
  +   
     
  $ %    #
     $
 4# 

 #  # 
 ' 
%
 %
  


 

# 
    

 ! 
  
  7 

%"
 
 

  
" 
 
 

 #  

%
 "? "  

% *  
 

 #    

     
   #
      #
     #
$
 4 "
 
 % 
(
 

% 
  

 # 

 


%

 
 

 
" !     
 !      #
  !    ! #
 $
 3 "
 % " 
 

 # 

 7
 
 #   
  


   
 
 
 
 
  "
 % 

#

  
 ,     !#
     $
 *  # % " 
% 

 * 
 
 
 
 

 
 '
    # 

 
# 

 
 
 
 
(
"
  # 
 

 
 ( %   
 #
  #
 
# "

 4 
 " #   

% 

-    $


 /
 "
   # 
 (# "
  
"
' (    *
% 
%
   #  
  
 


 
!      
       
$
 5 %
 # % 

 % 
 6 # 

 "
 
 %
 5%  %
 
   # 
 " 
 
&   "   
$
 
 
 

  
3   
 
 "
  

  

"   
3"
 
 
 "  "
  

 
     ! " #
       
 $
  
 % # 


 
#   
 


 " " %#  " 


 
  
# 
 

  

 " " 
 
%  

  
 


"     
$
 5  
 # %   
 " "   
 # # 
 0 

 

# 
 % " 

   # 

 %
'  " # 
 
 % 5 
 
 # 

 % ;   
%  "


" # 
 


% 
  
"  . ! $
 '% 
 # " 
% 
# 

#
 


 4" "# 
 
 *  
  #  
  
 "  %

/      
 $
 0 

 

(


 4  
 
  
  


 6  
 5 
 
 % 

 
    
 4/
0


NERMAN MAHMUTOVI

  

TAKO TI JE MALA MOJA


KAD LJUBI MAHALAC

&    


%  / !
   
  
.
  
&   .   
 0.     00 
!.  1 )
 

 
 
  
   
   
 2. 3 4 0. 5. 6. 72.  
%" 

RAZGOVARALA:

ZANA KOLO-MULABDI

* 

 5
 ! 

   4 
   
"
 #   

"

& 
" !  &&   ' 
 %
 
"  * 

6 
  %
 
% # 

  

 '   
 -  "

 
" # 

 %
  
 3 

    


 "  
- 
 # 
  
 
 
 

* # - 


 
 # 

%  *

     


     
  !   /  
!   0  
    
  %   $
 4 

 =  
 
 
 
 
  
 " 

#
" " 
 6  %
  3
 


#  


  0
 %   

#  ; 4%  


0 
  
 0
  
  
 

  
 ?! # " # #
   

 
 "
  
 
(  
 
 
%  
 
   #  % # 

 
  0 
   
# 
  " 

  
 #  "
  #
 %
% =  

   
  # 
  

 

#
 

  
 
 

  
 
 % 
 3  
%  
 
 
"   $


 
  # "  
 

  

 

 

"
 # 
   

 
"

 
) 
 
 ;
  
   
  

4 "
  # 
  
- 
 ? 3#  ( @

  % 
#    

( =    
? - " 
 % #  

%#  
  ( '  
?

  

#  " ( 
 # 
 
 # % ' % 


   

  

  " %
 5  

 
 4 
"

 

 
 
 

 
 #  "
   4 
 

 %
 
  
 5   3      #
 #  
 
 #        #
 

 %  

% 5    3   + #
    #  
 
 " 
# 

#  * * 
   % 
  
 
%
 " 
B  * 
 
 
 " %
      
    !   1#
2 -     
     
 2 ! 
  
  
)@7  
( %

 @ "


     
 
  #
 (
 -# 
? =     (
  


 
?  
 
 #
 
# 

 
 
# 
%

 

 

  
    %  # % 

 !  
   5
 
 %  "
 
 

 
  
   


#  #  3   % % 


#  %  "


# 
 


 

 * 

 
 
  " 
 #   %
 (


 & 
/    &  " 


  / "# $
  5

%  
% 
 

 
 

%   
?
'%
# %
C  # ' 


# 
 
 ? '%   "


  =  ? )#  


 )
  # ; #

# 
 5 

 /
 "
/    ! 
       

     


     "  !
       &  $
 5  %

% 

# %

%  #

"
        #

     
    % " 
 
 # !
   
   

  # 
 
 


 

  

  # "

 

"

     
  $
 '    
  D; 
 

 E#   

 
 * # 
% 
 #  %
"  5%
  
  
 '#  "

  
 
 % 
 3 
  
 =
 
 %  % 5
 " 
# 
 
  

 
 %  5  


 *   
% "% #
" 
 
-     #
    $
 )
   C 

#  
   
# ) 4
 
 "  
 / 
 

 


 
 

 
  %   

* 
#  # "  F 
"

 

 %#VOJVOTKINJA
OD ALBE
#   
  
    


 

 
 . "
  
   
  79::.
  70
 

 

/
  
 G @ (
/

-
1 
 1
%=  @ 

 #   " 

  
 
 
#  FF 


  

 

/
 
 "
 %" 

(
 !    #   
# " 

#    
 


  

%8, $ ,
 !8
%$ 

*  
   

 


# 
 " #

 " 
 # 
%
# 
""
 

 
 
 D 
 
 
 E  
 
 
:

F  BH 
#
 

 
  0 
%#  :
 * 
 # 
# "  

 
  B<H B<B  %   
 " 


 
 ' 
 
# 
  
 
 #
  % & 
  "

/
 
 F& 

"
  

 % 
   
5  "
 " 
  

#
  

"
  
 % " 

 ( ;
% G " # 
 "

%  
 "

2 "
 "   '
 
5  
">

0  " 


 


 
 #   
  
%

 
 
 * 
   
 
  
 # 
  
 

 
 
 
 %
  

 
 
# 
 


  6@
/ %I%

  

*# ( # 
 
 
 


# 
 
 
 
  
 " # 
% " 
#  

 

 < 
 

  
 

%" 


% 
 ( 

  
  * %

 %   
  
' # 
 
 % 
 
 
* 
 
" %" 
 
%
  ' " ' ! "

 * 
 

 
 
 
 

 
 
 
  "
 (

  =  
 
%
 0 " 0
 
 %
  *#   "

%"# 
  
 # % 
 

'  
 

# 
  
 !  @ )"
= 
 !
 @ %

 
#  " "
 

 
 #  ( 

% J

 : 
 
%
 
;
 
7
 
 B&B 
# 
 " 

  
/


 % 

% ( (
%
 

  # 
  

 
 


  # 
 "
  
 0
 "
  
 # 
:
 
% 5 @ %# 
 B> #   

 
#    
 

U GUINNESSOVOJ KNJIZI
5 = 

 
! $ #
 "
  
 
 "" 

 " (  " "  "
$
 '# "
$ .9 " ! .9
" '$ 
"$ " 
 .9
!" "" 
 "(

 %%)  "
 

 
' ; *    


#   

 
# 

 %  
* 
 
 
 
 

" % 
  
B> 
# " 
"

  
 
 
# 
  
3 
% "  "
 %
 

= 
 @ 3
%   '%  

%& 

   


 
# 

   
#  = 
 
   

5#   
 
 
 
#  H
 ( 0 

 

  
  
%"
 %   #  
 
 


 
 ( (
  
  /
 # 
#

 
( #  %
 % 
#    3 ( (


" 

 # # 
 

 F&
 
 "
 ( 
3   
 

"
 % 


 
 
 

  #


  
 

 *  %
 
   # 

 % 

 
 * 
 
%
 '
 
 "
 " 

 

*% 
  %  

 
 % / 
@ 1
#  

 

" 

Razonoda
KRATICA
IME ST. PROFI
OBLASNI
OBLIK M.
PALESTIN.
KO[ARKA[A
KOMITET (SKR.) IMENA MURAT OSLOBODILA^KE
BRAJANTA
ORGANIZACIJE

ST. NJEM.
NOGOMETNI
STRU^NJAK,
UDO

VRSTA CIJENA,
PERUNIKA

MUSLIMAN. @.
IME

EAST

JAVNI PISAR,
BILJE@NIK

LA\A S TRI
REDA VESALA

SIMBOL ILINIJA

LASKANJA,
PO^ASTI
(FRANC.)
OTORINOLARINGOLOGIJA (SKR.)

DIO OPTI^KOG
INSTRUMENTA
(MN.)

ST. GR^KI MITSKI LJEPOTAN


OKRETATI,
VRTJETI (LAT.)

BELGIJA

MONAHINJA,
REDOVNICA
(LAT.)

ISU[IVANJE
ZEMLJI[TA
(FRANC.)
GALSKA BOJNA
KOLA (MN.)

IME ST.
GLUMICE
LUPINO

SVETI BIK S
CELEBESA
ST. ITALIJ. GLUMICA, SOFIJA

MALI RT, RTI]

RIJEKA U SREDNJOJ EVROPI

1000 KG

SRE]A, USPJEH
(TURC.)

NOINA BARKA

STARIJI
^ILEANSKI
TENISER,
MARCELO

IVA ZANIKI

[TETNI ALKALOID U ^AJU

OCEAN AIDS OF
NAVIGATION (SKR.)

SIMBOL
MOLIBDENA

ST. NAZIV ZA
PREDJELE OKO
TUZLE

ST. HRV.
NOGOMETA[,
KRASNODAR

IZUZETNO
NAKO[EN,
STRMOVIT
IME FIZI^ARA
NJUTNA

GLUMAC SA
SLIKE

PRVA
MATEMAT.
NEPOZNANICA
PRO[LO
SVR[ENO VRIJEME (GRAM.)

JEDNA OD
SAD-a

ITALIJA
SIMBOL
ARGONA

ANT. MJESTO U
MALOJ AZIJI

NADIMAK ST.
NOGOMETA[A
HAJDUKA
BULJANA

NEISTINE
OZNAKA TEMPA

JASTOG ILI
RAROG

OTROVNA
MORSKA RIBA

TONA

AUSTRIJA

IME ST.
GLUMICE
NILSEN

DOBIJATI NA
VISINI

DOGOVORI,
SPORAZUMI
(lat.)

RAZUMAN U
TRO[ENJU

[UMSKA
ZVIJER,
KURJAK

SUDSKA PRESUDA (TURC.)

ODBRAMBENI
BEDEMI PROTIV
POPLAVA

SKRIVATI,
TAJITI

IME NA[E
MANEKENKE
SILAJD@I]

SIMBOL
KISIKA

KORISNICI
STANA

AUTOOZN.
TURSKE

IME ST. AUTOMOBILISTE


LAUDE

TVORNICA
POSU\A IZ
CELJA

OBROK
OTPLATE

STOTI DIO
INDIJSKE
RUPIJE

GOSTIONICA,
BIRTIJA
(NJEM.)

OTOK NA
JADRANU

GLUMAC SA
SLIKE

GL. GRAD
ITALIJE
BRODI]I S TRI
TRUPA, KATAMARANI

DIO OPTI^KOG
INSTRUMENTA

STANOVNICI GORNJEG TOKA NILA


KALAJ (GR^.)

LAKA LJETNA
CIPELA

PUNIM
NASLOVOM

DOBIJANJE NA
VISINI, PORAST

GRAD NA
ISTOKU BiH
JAVNA
PROTESTNA
OKUPLJANJA

CRN, MRK
GOVOR U
PERO,
DIKTIRANJE

GRAD U
NJEMA^KOJ
JELO OD RI@E I
MESA (TURC.)

NESLOBODAN
^OVJEK,
SU@ANJ

RIMSKI: 500

POSJETILAC
TEATRA U ST.
GR^KOJ

ZAIMOVA
IMENJAKINJA
OKIDA^I NA
VATRENOM
ORU@JU (POKR.)

OVOJI,
OMOTA^I

GERMAN. PLEME
VRSTA BILJKE
(ZA METLE)

VRSTA
EKSPLOZIVNE
NAPRAVE (MN.)

TANKA
KON^ASTA
TVOREVINA

TURSKO M. IME
SIMBOL NITONA

SIMBOL LITIJA
GL. GRAD
PERUA

GRAD I LUKA U
BRAZILU

INTERNO (SKR.)

MIROSLAV MARKOVINOVI]

HI^, NI[TA
(TURC.)

POVIK KONJU DA
KRENE UNAZAD
(POKR.)

RIMSKI: 50

SO SILICIJEVE
KISELINE

azra 2014./81ONE ZARAUJU VIE


OD SVOJIH MUEVA
U NEKA DAVNA VREMENA SE PODRAZUMIJEVALO DA MU ZARAUJE VIE OD ENE, NO,
TO DANAS NIJE NI PRAVILO NITI NETO TO SE MORA. POZNATIM PAROVIMA JE VANO
JEDNO - SAMO NEKA NOVAC LIJEE NA RAUN, S KOJE STRANE, NIJE BITNO. OVO SU
PAROVI U IJIM ZAJEDNICAMA ENE ZARAUJU VIE OD SVOJIH PARTNERA

  


  
   
!"
 
 
  % 

 

  #  
 

   
 
 6
 0
I 3   ( " 
 

 
 < 

 
' 
1"  %
 "

  
% 
  

  7"


 = 
 "
  

 
   F 

% 
 <F 

  0  
 

 

 

 

 "
& 

    


   ""
 
6
 *
 !
  %  
  # 
@ !
 '" 3 (

  % 
 < 


 #  !
  >& 

 *
 
  
 
 
 # 
 
% 
# % 

 "


%" "  4 G


 ' 
 
 "

  
 
 =

 0
 *

!

 
 # 
 *

  
 
  
 @ @

   
   ! 
)  1"
3
 ! 
 ' $

 !(
4 
@
@

5  " ?"@ )" A "$ 2"  


! ,-- 
 ( 3
 
 ! 
 / =/$
$ " ' 
  
  ! 

! $ " 
  
 !
( 4"
$

 
 " $  ! B- 
 (  
 2"  

" !( ) 
 
   "   C8-- " 
" ! 
 ,C,, " "  
 " 
( 
 
 
 C--9($ " 
 
  


  !
 
 " *
< #

4 @#
 
 ( " 

  % 
 


  # 
 "  7 6
  
H & 

  %
  #  #  6
 

  < 

 
* 1" 

6
 "
 
 6
 %  <<


  #  

%
   

 
 
 %
   % G 

((
* 
G 
" 
 %  

 
 
  


*#  
6
 


#
 

 "
 

 % K=  
 
(   
 ! 

% %  
 
( 2


  
#  


 &

AZRA Moja je zadnja

Make
Someone
Happy

s,\,+%63+3

Kada shvati da ti je
zdrav san bitniji od bilo
kojeg veernjeg izlaska,
a naspavanost preduvjet
za to raniji odlazak na
planinu i to dui boravak
na svjeem, istom
zraku, injenica je da si,
vjerovatno, stariji nego
eli biti. No, isto tako je
injenica da si, zahvaljujui
zrelosti, nauio ta je jedino
bitno u ivotu - zdravlje,
ljudi koji te vole i, naravno,
oni koje ti voli. A planina,
hvala Bogu, u Bosni na
svakom koraku. Ode na
samo dva-tri sata i kui se
vraa preporoen. Nama,
mom malom drutvu sretnih i ostvarenih ena, do
Jahorine je trebalo jedva pola sata vonje. Tome su,
osim dovoljnog sna, prethodile brzinske pripreme
(itaj: spremanje u zadnji as).
- Ima li na Jahorini snijega - pitam rodicu, koja
svake zime i proljea kupuje po jedan dio zimske
opreme, vrsto uvjerena da e je jedne godine
kompletirati. Nikad je ne razuvjeravam, jer je toliko
uporna da znam da nee odustati. Ne nedostaje joj
jo puno, samo ono najvanije, pancerice i skije,
kae dok se obje smijemo i zakljuujemo da bi s
vlastitom opremom mogla proskijati za dvije-tri
godine. Napredujemo.
- Moda malo, padao je ove sedmice - odgovora
mi, govorei kako je ponijela i rukavice, i kapu i
al, topli McKINLEY prsluk, naravno u pink boji.
Kasnije sam se pitala kako je sve to uspjela ugurati u
malu crvenu torbu, jer ta god da smo joj zatraili,
spremno je vadila iz nje.
S druge strane, nisam tako spremna poput nje.
Izvlaim al i kapu, prve koji su mi doli pod ruku.
Ah da, ruke e trpjeti ovog puta, jer pojma nemam

82 AZRA 2014.

gdje su mi crne rukavice. Ali, barem imam zimsku


jaknu, a uskoro u imati i skijake hlae, jer Aida e
mi ponijeti svoje. Tome i slue prijatelji, zar ne?
Nau etnju od hotela Termag do Rajskih vrata,
uz sve zapuhkivanje (zbog nedostatka kondicije),
smijanje i une rasprave tipa zato je u bosanskom
jeziku ispravno rei Kod Keme, a ne kod Kod
Kema ili Kod Ade, ne Kod Ada (to je, opet,
pravilno i u Srbiji i u Crnoj Gori), zainilo je
prisjeanje na djetinjstvo, Djeda Mraza, paketie,
okiene jelke, vatru koja pucketa u poretu, snjene
pahuljice, sankanje do kasno u no, smrznute ruice
i zaleene nosie.
- Hej, znate kako sam sino gledala super boini
film na FOX Lifeu - priam im, a one uglas dodaju
da su ga takoer gledale.
- Mislim, svjesna sam da happyend postoji samo na
filmu, pogotovo u filmovima s takvom tematikom,
gdje Djed Mraz svakome ispuni elju i na kraju
svi sretni i zadovoljni se smijee ispod svjetlucave,
i, vjerovatno, najljepe jelke koju ste ikad vidjeli u
svom ivotu, ali ja, opet, uivam u tim filmovima.
I volim one boine reklame, nekako su tople i
porodine.
Saglasne smo da Coca-Cola svake godine ima
odline boine reklame, najljepeg Djeda Mraza,
najemotivnije poruke poput ove sad: Make Someone
Happy ("Usreite nekoga"). I svaka od nas kao da je
u tom trenutku zastala u vlastitoj zimskoj matariji.
Zato ne postoji i Djed Mraz za odrasle? Zato sve
to je dobro mora ostati u djetinjstvu? Zato i dalje
prieljkujemo dolazak Djeda Mraza, iako znamo da je
sve samo dobro osmiljen marketing?
Zato to nam je lijepo... Zato to smo eljni
dobrih vijesti, pozitivnih poruka, kolektivnog
happyenda...
Uvjeravaju me kako nisam jedina koja voli gledati
boine reklame i filmove. To, jednostavno, ide uz
ovaj dio godine i ini ga ljepim...