Вы находитесь на странице: 1из 241
Glossary of legal terms Arabic Bosnian Chinese Croatian Greek Italian Macedonian Russian Serbian Somali Spanish

Glossary of legal terms

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

Macedonian Russian Serbian Somali Spanish Turkish Vietnamese V I T S L anguage L ink Multilingual

VITS LanguageLink

Multilingual Glossary in 13 languages

www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

Glossary of legal terms

VITS LanguageLink 2004

ISBN

The information contained in this Glossary was, to the best of our knowledge, accurate at the time of publication.

www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

Preface

Interpreting is a highly complex profession, one that requires skill, expertise and a flair for language. The process of transferring information from one language to another is not a mere transfer of words or phrases, but a transfer of meaning, of context and intent. The common misguided theory that bilingualism equates to the basic skills an interpreter needs is best demonstrated within our legal environment. Words on their own can be meaningless and dry, but it is the contextual knowledge of their use that the interpreter needs to understand.

Many people who speak only one language tend to imagine that the different languages are essentially different sets of labels to be attached to the objects spoken about, similar to a bilingual dictionary, where words of one language are matched, simply and neatly, with those of another: substituting one word for another.

However, to be done well, interpreting requires not only linguistic sophistication, but also knowledge of the cultures associated with the language in question, and the world-views and cultural life styles reflected in the linguistic structure.

The Glossary published by the Legal Interpreting Service in 1985 proved to be much sought after and successful. In response to requests from interpreters and legal practitioners, this updated, revised and enhanced Glossary has been developed and translated into 13 languages and published as a multilingual glossary. This Glossary is by no means a substitute for the training, experience, and expertise of interpreters working in the legal area, it is intended as a professional resource, which will assist interpreters in their often complex and responsible tasks.

To this end, the Glossary lists legal terminology used by people concerned with the development of our laws and their application to the community in a variety of contexts. The terms and definitions contained in this Glossary have been developed in consultation with representatives from various legal and quasi-legal sectors.

We wish to thank everyone who contributed so generously of their time and expertise and in particular the teams of professional translators who undertook the complex task of rendering the terminology into selected target languages.

This project has been successfully completed due to the tireless efforts of management and staff of VITS LanguageLink whose commitment to the language services industry is a testament to their high quality service and strong focus on continuing professional development of the industry.

This Glossary has been fully funded by VITS LanguageLink Good Corporate Citizen Program. VITS LanguageLink is the only language service provider in Australia that has a Good Corporate Citizen Program, directing valuable resources, both financial and non-financial, making a positive contribution to our linguistically and culturally diverse community, by ensuring that language services are an integral part of our service to the community, both in the public and private sectors.

We hope the Glossary will provide an invaluable aid to understanding common legal terms and concepts and will facilitate clear and precise communication in situations where an understanding of legal terminology is essential.

Senada Softic

General Manager

VITS LanguageLink

3
3

www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

Contents

Preface

3

Witness’ Oath

5

Witness’ Affirmation

6

Index of Terms

7

Specific Sections:

Legal Officials

_143

Police Personnel

_151

Police Special Terminology

_156

Most Common Indictable Offences

_162

Most Common Summary Offences

_194

Most Common Drugs

_218

Most Common Explosives

_227

Most Common Firearms

_229

Most Common Weapons

_233

Most Common Tools used for Breaking and Entering

_236

4
4

Languages colour coding

ARABICfor Breaking and Entering _236 4 Languages colour coding BOSNIAN CHINESE CROATIAN GREEK ITALIAN MACEDONIAN RUSSIAN

BOSNIANand Entering _236 4 Languages colour coding ARABIC CHINESE CROATIAN GREEK ITALIAN MACEDONIAN RUSSIAN SERBIAN

CHINESEEntering _236 4 Languages colour coding ARABIC BOSNIAN CROATIAN GREEK ITALIAN MACEDONIAN RUSSIAN SERBIAN SOMALI

CROATIAN_236 4 Languages colour coding ARABIC BOSNIAN CHINESE GREEK ITALIAN MACEDONIAN RUSSIAN SERBIAN SOMALI SPANISH

GREEK4 Languages colour coding ARABIC BOSNIAN CHINESE CROATIAN ITALIAN MACEDONIAN RUSSIAN SERBIAN SOMALI SPANISH TURKISH

ITALIANLanguages colour coding ARABIC BOSNIAN CHINESE CROATIAN GREEK MACEDONIAN RUSSIAN SERBIAN SOMALI SPANISH TURKISH VIETNAMESE

MACEDONIAN4 Languages colour coding ARABIC BOSNIAN CHINESE CROATIAN GREEK ITALIAN RUSSIAN SERBIAN SOMALI SPANISH TURKISH VIETNAMESE

RUSSIANLanguages colour coding ARABIC BOSNIAN CHINESE CROATIAN GREEK ITALIAN MACEDONIAN SERBIAN SOMALI SPANISH TURKISH VIETNAMESE

SERBIANLanguages colour coding ARABIC BOSNIAN CHINESE CROATIAN GREEK ITALIAN MACEDONIAN RUSSIAN SOMALI SPANISH TURKISH VIETNAMESE

SOMALIcolour coding ARABIC BOSNIAN CHINESE CROATIAN GREEK ITALIAN MACEDONIAN RUSSIAN SERBIAN SPANISH TURKISH VIETNAMESE

SPANISHLanguages colour coding ARABIC BOSNIAN CHINESE CROATIAN GREEK ITALIAN MACEDONIAN RUSSIAN SERBIAN SOMALI TURKISH VIETNAMESE

TURKISHLanguages colour coding ARABIC BOSNIAN CHINESE CROATIAN GREEK ITALIAN MACEDONIAN RUSSIAN SERBIAN SOMALI SPANISH VIETNAMESE

VIETNAMESE4 Languages colour coding ARABIC BOSNIAN CHINESE CROATIAN GREEK ITALIAN MACEDONIAN RUSSIAN SERBIAN SOMALI SPANISH TURKISH

WITNESS’ OATH

www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

“I swear by Almighty God that the evidence I shall give in this case shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth.”

be the truth, the whole truth, and nothing but the truth.” ZAKLETVA SVJEDOKA “Kunem se Svemoguçim

ZAKLETVA SVJEDOKA

“Kunem se Svemoguçim Bogom da çe iskaz koji çu dati u ovom sluãaju biti istina, cijela istina i ni‰ta osim istine.”

–––

–––

ZAKLETVA SVJEDOKA

Kunem se Svemoguçim Bogom da je iskaz koji dajem u ovom sluãaju, istina, potpuna istina i ni‰ta drugo nego istina.”

OPúO™ MAPπ∫PøN

“OÚΛ˙ÔÌ·È ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˘ £ÂÔ‡ fiÙÈ Ë Ì·ÚÙ˘Ú›· Ô˘ ı· ‰ÒÛˆ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·, fiÏË Ë ·Ï‹ıÂÈ· Î·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ë ·Ï‹ıÂÈ·.”

GIURAMENTO DEL TESTIMONE

“Giuro davanti a Dio Onnipotente che la testimonianza che darò in questo procedimento sarà la verità, tutta la verità, e nient’altro che la verità.”

PFRKTNDF YF CDTLJRJN

`Ct rjkyfv dj C†dbiybjn <ju ltrf vjtnj cdtljxt¥t dj jdff celcrf hfcghfdf √t ,blt dbcnbyf> cfvj dbcnbyf b ybinj lheuj jcdty dbcnbyf.$

èêàëüÉÄ ëÇàÑÖíÖãü

«äÎflÌÛÒ¸ ÇÒÂÏÓ„Û˘ËÏ ÅÓ„ÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓ͇Á‡ÌËfl, ÍÓÚÓ˚ fl ‰‡˛ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ‰ÂÎÛ, fl‚Îfl˛ÚÒfl Ô‡‚‰ÓÈ, ˜ËÒÚÓÈ Ô‡‚‰ÓÈ Ë Ì˘ÂÏ, ÍÓÏ Ô‡‚‰˚»

áÄäãÖíÇÄ ëÇÖÑéäÄ

“á‡ÍÎËøÂÏ Ò ҂‚˯øËÏ ÅÓ„ÓÏ ‰‡ àËÒ͇Á ÍÓ¿Ë ÃÛ ‰‡ÚË ·ËÚË ËÒÚË̇, ˆÂ· ËÒÚË̇ Ë Ì˯ڇ ÓÒËÏ ËÒÚËÌÂ.”

DHAARTA MARKHAATIGA

“Waxaan ugu dhaartay illaaha weyn in cadaynta aan bixin doono ahaan doonto runta, runtii oo dhan, wax kale aanay ahayn runtii mooyaane.”

JURAMENTO DEL TESTIGO

Juro por Dios Todopoderoso que el testimonio que prestaré en esta causa será la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad.”

TANIK YEM¥N¥

“Bu davada verece©im ifadenin do©ru, tamamen do©ru ve do©rudan baßka bir ßey olmayaca©ına Tanrı huzurunda yemin ederim.”

LÔØI TUYEÂN THEÄ CUÛA NHAÂN CHÖÙNG

"Toâi xin theà tröôùc ñaáng Thöôïng Ñeá Toaøn Naêng raèng baèng chöùng toâi ñöa ra trong vuï naøy seõ laø söï thaät, hoaøn toaøn laø söï thaät, vaø khoâng coù ñieàu gì khaùc ngoaøi söï thaät."

WITNESS’ AFFIRMATION

www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

(Used where the witness objects to taking the Oath because he/she does not have any religious belief or because his/her religious beliefs do not permit him/her to take the Oath.)

“I, (name), do solemnly, sincerely, and truly declare and affirm that the evidence I shall give in this case shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth.”

be the truth, the whole truth and nothing but the truth.” IZJAVA SVJEDOKA “Ja (ime), sveãano,

IZJAVA SVJEDOKA

“Ja (ime), sveãano, iskreno i istinski izjavljujem i potvr∂ujem da çe iskaz koji çu dati u ovom sluãaju biti istina, cijela istina i ni‰ta osim istine.”

–––

–––

IZJAVA SVJEDOKA

“Ja, (ime i prezime) iskreno i istinito, izjavljujem da je iskaz koji dajem u ovom sluãaju, istina, potpuna istina i ni‰ta drugo nego istina.”

∫¶E∫£∫NH ¢H§ø™H MAPπ∫PøN

“EÁÒ, (Ô/Ë

Ì·ÚÙ˘Ú›· Ô˘ ı· ‰ÒÛˆ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·, fiÏË Ë ·Ï‹ıÂÈ· Î·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ë ·Ï‹ıÂÈ·.”

),

‰ËÏÒÓˆ Î·È ‚‚·ÈÒÓˆ Â›ÛËÌ·, Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Î·È Ì ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ë

DICHIARAZIONE SOLENNE DEL TESTIMONE

“Io, (nome e cognome), dichiaro e affermo in verità, solennità e sincerità che la testimonianza che darò in questo procedimento sarà la verità, tutta la verità, e nient’altro che la verità.”

BPÅFDF GJL PFRKTNDF

`Åfc !bvt b ghtpbvt@> cdtxtyj> bcrhtyj b dthjljcnjåyj bpåfdedfv ltrf vjtnj cdtljxt¥t dj jdff celcrf hfcghfdf √t ,blt dbcnbyf> cfvj dbcnbyf b ybinj lheuj jcdty dbcnbyf.$

«ü, (ËÏfl), ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ËÒÍÂÌÌÓ Ë Ô‡‚‰Ë‚Ó Á‡fl‚Îfl˛ Ë ÛÚ‚Âʉ‡˛, ˜ÚÓ ÔÓ͇Á‡ÌËfl,

áÄüÇãÖçàÖ ëÇàÑÖíÖãü ÍÓÚÓ˚ fl ‰‡˛ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ‰ÂÎÛ,fl‚Îfl˛ÚÒfl Ô‡‚‰ÓÈ,˜ËÒÚÓÈ Ô‡‚‰ÓÈ Ë Ì˘ÂÏ,ÍÓÏ Ô‡‚‰˚»

íéêÜÖëíÇÖççéÖ

àá∑ÄÇÄ ëÇÖÑéäÄ

“∑‡, (ËÏÂ Ë ÔÂÁËÏÂ) ËÒÍÂÌÓ Ë ËÒÚËÌËÚÓ ËÁ¿‡‚ΩÛ¿ÂÏ ‰‡ àËÒ͇Á ÍÓ¿Ë ÃÛ ‰‡ÚË Û Ó‚ÓÏ ÒÎÛ˜‡¿Û ·ËÚË ËÒÚË̇, ˆÂ· ËÒÚË̇ Ë Ì˯ڇ ÓÒËÏ ËÒÚËÌÂ.”

DHAARTA MARKHAATIGA OO AAN MAGACA ALLE LAGU DHAARANAYN

Anigoo magacayga la yiraahdo (magaca) waxaan si dhab ah, daacadnimo ah, u rumaynayaa/ta’kiidinayaa in cadaynta aan ku bixin doono dacwadaan tahay run, runtii oo dhan, wax kale aanay ahayn runtii mooyaane.”

PROMESA SOLEMNE DEL TESTIGO

“Yo, (nombre y apellido), prometo solemnemente que el testimonio que prestaré en esta causa será la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad.”

TANIK BEYANI

“Ben, (isim), bu davada verece©im ifadenin do©ru, tamamen do©ru ve do©rudan baßka bir ßey olmayaca©ını samimi olarak beyan ederim.”

LÔØI XAÙC NHAÄN CUÛA NHAÂN CHÖÙNG

"Toâi (teân, hoï) xin traân troïng, thaønh thaät vaø trung thöïc tuyeân theä vaø xaùc nhaän raèng baèng chöùng toâi ñöa ra trong vuï naøy seõ laø söï thaät, hoaøn toaøn laø söï thaät vaø khoâng coù ñieàu gì khaùc ngoaøi söï thaät."

6
6

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

Index of terms

7
7

A

ABSCOND

To go away and evade the jurisdiction of the Court.

To go away and evade the jurisdiction of the Court. www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com A CCESSORY

www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

ACCESSORY

Not present at the actual crime, but responsible in some way for it.

Before the fact: Any person who helped in any way for another to commit a crime.

After the fact: A person who aids or helps another who has already committed a crime.

who aids or helps another who has already committed a crime. A CCOMPLICE A person who

ACCOMPLICE

A person who did not personally commit the offence, but assisted the offender by acting in concert, counselling or procuring or aiding and abetting the principal offender.

or procuring or aiding and abetting the principal offender. Pobjeçi od zakona Pomagaã Sauãesnik Pobjeçi
Pobjeçi od zakona
Pobjeçi od zakona

Pomagaã

Sauãesnik

Pobjeçi od zakona Pomagaã Sauãesnik Pobjeçi od zakona Pomagaã, sukrivac Suuãesnik, sukrivac
Pobjeçi od zakona Pomagaã Sauãesnik Pobjeçi od zakona Pomagaã, sukrivac Suuãesnik, sukrivac

Pobjeçi od zakona

Pomagaã, sukrivac

Suuãesnik, sukrivac

º˘ÁÔ‰ÈÎÒ

HıÈÎfi˜ Û˘Ó·˘ÙÔ˘ÚÁfi˜, Û˘ÓÂÚÁfi˜, Û˘Ó·˘ÙÔ˘ÚÁfi˜

™˘Ó¤ÓÔ¯Ô˜, Û˘ÓÂÚÁfi˜

Darsi alla latitanza

Concorrente al reato

Complice

Jl,tuyedf¥t celt¥t

Cjextcybr

Cjextcybr dj pkjcnjhcndjnj

ëÍ˚‚‡Ú¸Òfl ÓÚ Ô‡‚ÓÒÛ‰Ëfl

ëÓÛ˜‡ÒÚÌËÍ

ëÓÓ·˘ÌËÍ, ÒÓÛ˜‡ÒÚÌËÍ

èÓ·ÂÃË Ó‰ Á‡ÍÓ̇

ë‡Û˜ÂÒÌËÍ (Û ÁÎÓ˜ËÌÛ, ÔÂÍ¯‡¿Û. ËÚ‰.)

ë‡Û˜ÂÒÌËÍ

Fakad

Aan joogin dembiga, laakiin dembigaas si masuul uga ahaa

Dambiile kalkaal

Fugarse

Cómplice. Before the fact: instigador. After the fact: encubridor

Cómplice

Firar etmek

Suça yardımcı olan

Suç orta©ı

Ñaøo taåu

Toøng phaïm

Ñoàng loõa

ACCUSATION

1.

A verbal or written statement by one

person that another person has committed a crime.

2.

The crime with which a person has

been charged.

www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

ACCUSED

A person whom the State has charged with having committed a crime.

ACQUIT

To find an accused “not guilty” after trial; to discharge that person.

A

“not guilty” after trial; to discharge that person. A 1. OptuÏba 2. OptuÏnica OptuÏeni Osloboditi optuÏbe

1. OptuÏba 2. OptuÏnica

OptuÏeni

Osloboditi optuÏbe

A 1. OptuÏba 2. OptuÏnica OptuÏeni Osloboditi optuÏbe OptuÏnica, optuÏba OptuÏenik Osloboditi (tereta

OptuÏnica, optuÏba

OptuÏenik

Osloboditi (tereta optuÏbe)

ú·ÙËÁÔÚ›·

ú·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜

ÅıˆÒÓˆ, ··ÏÏ¿ÛÛˆ

Imputazione/Accusa

Imputato/Accusato

Assolvere/Prosciogliere

J,dbytybt

J,dbytn

Jckj,jledf

é·‚ËÌÂÌËÂ

é·‚ËÌflÂÏ˚È

éÔ‡‚‰˚‚‡Ú¸

éÔÚÛÊ·‡

éÔÚÛÊÂÌËÍ, ÓÔÚÛÊÂÌË

éÒÎÓ·Ó‰ËÚË (Ó‰ Í˂ˈÂ)

1. Eedaynta dembi 2. Dembiga lagu

soo eedeeyey

1. Acusación, denuncia 2. Cargo

Suçlama

Söï toá caùo/söï buoäc toäi

Eedaysane

Dembi ku waayid

El acusado

Absolver

Sanık

Beraat etmek

Bò caùo

Traéng aùn

A

ACQUITTAL

To discharge from prosecution after a finding of not guilty.

discharge from prosecution after a finding of not guilty. www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com ACT A law

www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

ACT

A law made by Parliament.

| jamespoetrodriguez.com ACT A law made by Parliament. ACTION A term used to describe most types

ACTION

A term used to describe most types of civil law proceedings.

term used to describe most types of civil law proceedings. Oslobo∂enje optuÏbe Skup‰tinski zakon Postupak

Oslobo∂enje optuÏbe

Skup‰tinski zakon

Postupak

Oslobo∂enje optuÏbe Skup‰tinski zakon Postupak Oslobo∂enje (od optuÏbe) Zakon TuÏba, zakonski
Oslobo∂enje optuÏbe Skup‰tinski zakon Postupak Oslobo∂enje (od optuÏbe) Zakon TuÏba, zakonski
Oslobo∂enje optuÏbe Skup‰tinski zakon Postupak Oslobo∂enje (od optuÏbe) Zakon TuÏba, zakonski
Oslobo∂enje optuÏbe Skup‰tinski zakon Postupak Oslobo∂enje (od optuÏbe) Zakon TuÏba, zakonski

Oslobo∂enje (od optuÏbe)

Zakon

TuÏba, zakonski postupak

Å·ÏÏ·Á‹, ·ıÒˆÛË

∞fiÌÔ˜, £¤ÛÈÛÌ· úÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘

ÅÁˆÁ‹

Assoluzione/Proscioglimento

Legge Parlamentare

Causa/Azione

Jckj,jledf¥t

Pfrjy !ljytcty dj Gfhkfvtynjn@

Ghfdyf gjcnfgrf

éÔ‡‚‰‡ÌËÂ

èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ, Á‡ÍÓÌ

àÒÍ, Òۉ·Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ

éÒÎÓ·‡¨‡ø Ӊ Í˂ˈÂ, ÓÒÎÓ·‡¨‡¿ÛÇ ÔÂÒÛ‰‡

á‡ÍÓÌ

íÛÊ·‡

Siidaynta/dembi ku waayid

Xeerka (kan baarlamaanku sameeyo)

Eray lagu sharxo dacwadaha madaniga ah

Absolución

Ley

Acción, demanda

Beraat

Yasa/kanun

Dava/yasal ißlem

Söï traéng aùn

Ñaïo luaät

Daân söï toá tuïng

ADDUCED EVIDENCE

Evidence brought forward in argument.

ADDUCED EVIDENCE Evidence brought forward in argument. www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com ADJOURN To

www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

ADJOURN

To postpone a court hearing to a future specified day or a date to be fixed in the future (“sine die”).

ADJUDICATION

To decide in a judicial manner to listen to the evidence, determine the facts and apply the appropriate law, and to hand down a decision.

A

apply the appropriate law, and to hand down a decision. A PruÏeni dokazi Odgoda Rje‰enje Dokazi

PruÏeni dokazi

Odgoda

Rje‰enje

PruÏeni dokazi Odgoda Rje‰enje Dokazi iznijeti u raspravi Odgoditi raspravu Su∂enje, presuda
PruÏeni dokazi Odgoda Rje‰enje Dokazi iznijeti u raspravi Odgoditi raspravu Su∂enje, presuda
PruÏeni dokazi Odgoda Rje‰enje Dokazi iznijeti u raspravi Odgoditi raspravu Su∂enje, presuda
PruÏeni dokazi Odgoda Rje‰enje Dokazi iznijeti u raspravi Odgoditi raspravu Su∂enje, presuda
PruÏeni dokazi Odgoda Rje‰enje Dokazi iznijeti u raspravi Odgoditi raspravu Su∂enje, presuda
PruÏeni dokazi Odgoda Rje‰enje Dokazi iznijeti u raspravi Odgoditi raspravu Su∂enje, presuda
PruÏeni dokazi Odgoda Rje‰enje Dokazi iznijeti u raspravi Odgoditi raspravu Su∂enje, presuda

Dokazi iznijeti u raspravi

Odgoditi raspravu

Su∂enje, presuda

¶ÚÔ‚·ÏÏfiÌÂÓÔÈ ÏfiÁÔÈ, ÚÔ‚·ÏÏfiÌÂÓ˜ ·ԉ›ÍÂȘ

ÅÓ·‚¿Ïψ

áΉ›Î·ÛË, ÂȉÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË

Prova addotta o presentata

Rinviare

Giudizio

Yfdtltyb> bpytctyb ljrfpb

Jlkj;edf

Ljytcedf¥t ghtcelf

è‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓ ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚Ó, ÔËÓ·˘ÂÌÌÓÂ Í ‰ÂÎÛ ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚Ó

éÚÍ·‰˚‚‡Ú¸

Ç˚ÌÂÒÂÌË ¯ÂÌËfl

燂‰ÂÌË ‰Ó͇Á, ˆËÚË‡ÌË ‰Ó͇Á

é‰ÎÓÊËÚË

ëÛ‰Ò͇ Ó‰ÎÛ͇

Caddaynta ka soo baxda doodda

Dib-u-dhigid

Si sharci ah go’aan uga gaarida dhegaysiga ka dib

Prueba(s) presentada(s)

Suspender, diferir

Sentencia, laudo

Delil/kanıt

Ertelemek

Mahkeme kararı

Daãn chöùng

Ñình hoaõn

Söï xeùt xöû, Söï tuyeân aùn, quyeát ñònh cuûa quan toøa

A

ADMISSIBLE EVIDENCE

Information which a court will permit to enter the hearing to determine a fact or issue.

permit to enter the hearing to determine a fact or issue. Prihvatljivi dokazi Pravno valjani dokazi
Prihvatljivi dokazi
Prihvatljivi dokazi

Pravno valjani dokazi

(ÅÔ)‰ÂÎÙ‹ ·fi‰ÂÈÍË, ·Ô‰ÂÎÙ¿ ÛÙÔȯ›·, ÂÈÛÙ‹ÚÈ·

Prova ammissibile

Ghbafnkbd ljrfpty vfnthbåfk

ÑÓÔÛÒ͇ÂÏ˚ ÔÓ͇Á‡ÌËfl, ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚‡

èËı‚‡ÚΩË‚ ‰Ó͇Á, ÓÒÌÓ‚‡Ì ‰Ó͇Á

Caddayn la aqbali karo

Prueba(s) admisible(s)

Geçerli delil

Baèng chöùng khaû chaáp

www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

ADULT PAROLE BOARD

The body which decides on parole.

ADULT PAROLE BOARD The body which decides on parole. Komisija za uslovno pu‰tanje odraslih zatvorenika

Komisija za uslovno pu‰tanje odraslih zatvorenika

ADVERSARY SYSTEM

The legal process in which the contesting parties present evidence in support of their claims to an independent judge for decision, and any penalty/remedy.

an independent judge for decision, and any penalty/remedy. Obostrano izno‰enje dokaza Komisija za uvjetno pu‰tanje

Obostrano izno‰enje dokaza

and any penalty/remedy. Obostrano izno‰enje dokaza Komisija za uvjetno pu‰tanje odraslih osoba na slobodu

Komisija za uvjetno pu‰tanje odraslih osoba na slobodu

™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÅÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ˘ áÓËÏ›ÎˆÓ (·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ Û ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ˘fi fiÚÔ˘˜)

Commissione per la concessione della libertà condizionale

Cjdtn pf eckjdyj jckj,jledf¥t

äÓÏËÒÒËfl ÔÓ ÛÒÎÓ‚ÌÓ-‰ÓÒÓ˜ÌÓÏÛ ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌ˲ ‚ÁÓÒÎ˚ı Á‡Íβ˜ÂÌÌ˚ı

äÓÏËÒË¿‡ Á‡ ÛÒÎÓ‚ÌÓ ÔÛ¯Ú‡ø Ӊ‡ÒÎËı ÓÒÓ·‡ ̇ ÒÎÓ·Ó‰Û

Guddiga go’aanka ka gaara xabsi ku qaadashada banaanka

Junta de libertad condicional para adultos

Íartlı tahliye kurulu

UÛy ban cöùu xeùt phoùng thích ngöôøi lôùn tröôùc thôøi haïn coù ñieàu kieän

Naãelo obostranog saslu‰anja stranaka

™‡ÛÙËÌ· ÅÓÙȉÈΛ·˜

Sistema avversatorio

Cbcntv yf cjckeiedf¥t yf cghjnbcnfdtyb cnhfyb

ëËÒÚÂχ ÒÓÒÚflÁ‡ÚÂθÌÓÒÚË ‚ ÒÛ‰Â

燘ÂÎÓ Ó·ÓÒÚ‡ÌÓ„ Ò‡ÒÎÛ¯‡ø‡ ÒÚ‡Ì‡

Hab sharciyeed oo qaybaha is hayaa qadimaan dacwadooda si xaakim go’aan uga gaaro

Sistema procesal basado en la contradicción de las partes

¥ki taraflı hukuk sistemi

Heä thoáng ñoái tuïng

AFFIDAVIT

A

written document sworn on Oath or

affirmed before a person with authority

to

administer the Oath or Affirmation.

The person in whose name the document is sworn or affirmed is called the deponent.

www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

AFFILIATION PROCEEDINGS REGARDING MAINTENANCE

A Magistrate’s order which requires the person it believes to be the father of a child to pay maintenance to the mother for the support of the child until he or she reaches the age of 16.

support of the child until he or she reaches the age of 16. Izjava pod zakletvom

Izjava pod zakletvom

until he or she reaches the age of 16. Izjava pod zakletvom Sudski nalog o plaçanju

Sudski nalog o plaçanju alimentacije

Izjava pod zakletvom Sudski nalog o plaçanju alimentacije A Izjava pod zakletvom Sudski postupak o alimentaciji

A

Izjava pod zakletvom

Sudski postupak o alimentaciji

`EÁÁÚ·ÊË Ì·ÚÙ˘ÚÈ΋ ηٿıÂÛË

¢ÈηÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ·ÙÚfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜

Dichiarazione giurata

Procedimento di riconoscimento di paternità con obbligo di mantenimento dei figli

Gbcvtyf bpåfdf gjl pfrktndf

Htitybt pf bplhirf

èËÒ¸ÏÂÌÌÓ ÔÓ͇Á‡ÌË ÔÓ‰ ÔËÒfl„ÓÈ

ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË ÓÚˆÓ‚ÒÚ‚‡ ‰Îfl ÛÔ·Ú˚ ‡ÎËÏÂÌÚÓ‚

èËÒÏÂ̇ ËÁ¿‡‚‡ ÔÓ‰ Á‡ÍÎÂÚ‚ÓÏ

ëÛ‰ÒÍË ÔÓÒÚÛÔ‡Í Á‡ ÛÚ‚¨Ë‚‡ø ӘËÌÒÚ‚‡ ‡‰Ë ËÁ‰ʇ‚‡ø‡

Dhaar-qoraal (afadayfit)

Amarka Xaakimka ee Dayactirka ilmaha

Declaración jurada

Proceso de filiación y alimentos

Yeminli ifade

Nafaka ödeme emri

Tôø khai höõu theä

Thuû tuïc xaùc ñònh phuï heä ñeå caáp döôõng

A

AFFIRM

To be allowed to give evidence without taking the oath, either on the ground that taking the oath is contrary to a person’s religious belief or the person has no religious belief.

www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

AFORETHOUGHT

See malice aforethought.

ALIAS

A false name.

Izjava Predumi‰ljaj Poznat kao Potvrditi Unaprijed smi‰ljen Alias, pod laÏnim imenom ¢ËÏÒÓˆ
Izjava Predumi‰ljaj Poznat kao Potvrditi Unaprijed smi‰ljen Alias, pod laÏnim imenom ¢ËÏÒÓˆ
Izjava Predumi‰ljaj Poznat kao Potvrditi Unaprijed smi‰ljen Alias, pod laÏnim imenom ¢ËÏÒÓˆ

Izjava

Predumi‰ljaj

Poznat kao

Izjava Predumi‰ljaj Poznat kao Potvrditi Unaprijed smi‰ljen Alias, pod laÏnim imenom ¢ËÏÒÓˆ
Izjava Predumi‰ljaj Poznat kao Potvrditi Unaprijed smi‰ljen Alias, pod laÏnim imenom ¢ËÏÒÓˆ
Izjava Predumi‰ljaj Poznat kao Potvrditi Unaprijed smi‰ljen Alias, pod laÏnim imenom ¢ËÏÒÓˆ

Potvrditi

Unaprijed smi‰ljen

Alias, pod laÏnim imenom

¢ËÏÒÓˆ ˘¢ı‡Óˆ˜, ˘‡ı˘ÓË ‰È·‚‚·›ˆÛË ·ÓÙ› fiÚÎÔ˘

ú·Îfi‚Ô˘ÏË ÚfiıÂÛË

梉ÒÓ˘ÌÔ

Dichiarare solennemente

Premeditato

Nome fittizio

Gjndhledf

Ghtlevbckf

Kf;yj bvt

íÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Á‡fl‚ÎflÚ¸ ·ÂÁ ÔËÒfl„Ë

è‰ÛÏ˚¯ÎÂÌÌ˚È, Ô‰̇ÏÂÂÌËÂ

Ç˚Ï˚¯ÎÂÌÌÓ ËÏfl

èÓÚ‚‰ËÚË

è‰ÛÏ˯Ω‡¿

ã‡ÊÌÓ ËÏÂ

Rumayn/ta’kiidin

Ku talagal

Magac been ah

Prometer solemnemente, prestar promesa solemne

Premeditación

Alias, sobrenombre

Söz vermek

Önceden tasarlanmıß

Takma isim

Xaùc nhaän

Chuû taâm

Bieät danh

ALIBI

A defence where an accused alleges that at the time when the offence was committed, he was elsewhere.

www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

ALLEGATION

A verbal or written statement regarding an event or events. Generally refers to the substance of the charge laid against an individual or corporation.

AMENDMENT

(Amending Act) An Act of Parliament altering or changing (amending) another Act.

A

of Parliament altering or changing (amending) another Act. A Alibi   Navod Amandman Alibi  

Alibi

 

Navod

Amandman
Amandman
Alibi   Navod Amandman Alibi   Navod, tvrdnja Amandman, dopuna ili izmjena zakona `ÅÏÏÔıÈ
Alibi   Navod Amandman Alibi   Navod, tvrdnja Amandman, dopuna ili izmjena zakona `ÅÏÏÔıÈ
Alibi   Navod Amandman Alibi   Navod, tvrdnja Amandman, dopuna ili izmjena zakona `ÅÏÏÔıÈ
Alibi   Navod Amandman Alibi   Navod, tvrdnja Amandman, dopuna ili izmjena zakona `ÅÏÏÔıÈ
Alibi   Navod Amandman Alibi   Navod, tvrdnja Amandman, dopuna ili izmjena zakona `ÅÏÏÔıÈ
Alibi   Navod Amandman Alibi   Navod, tvrdnja Amandman, dopuna ili izmjena zakona `ÅÏÏÔıÈ
Alibi   Navod Amandman Alibi   Navod, tvrdnja Amandman, dopuna ili izmjena zakona `ÅÏÏÔıÈ

Alibi

 

Navod, tvrdnja

Amandman, dopuna ili izmjena zakona

`ÅÏÏÔıÈ

 

òÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜

πÚÔÔÔ›ËÛË (ÓfiÌÔ˘)

Alibi

 

Imputazione

Emendamento

Dj dhtvt yf ghtrhijrjn kbwtnj ,bkj yf lheuj vtcnj

Ndhlt¥t

Ljgjkyedf¥t yf pfrjyjn

ÄÎË·Ë

 

á‡fl‚ÎÂÌËÂ, ÛÚ‚ÂʉÂÌËÂ

èÓÔ‡‚͇

ÄÎË·Ë

 

燂Ӊ, Ú‚‰ø‡

Äχ̉χÌ

La dacweeyaha oo sheegta in aanu meesha joogin

Eedayn qoran

Dib-u-habaynta xeerka

Coartada

 

Alegación, alegato

(Ley de) reforma

Suç ißlendi©inde baßka bir yerde oldu©u iddiası

¥ddia

De©ißiklik

Chöùng cöù ngoaïi phaïm

Söï caùo buoäc

Tu chính/Söûa ñoåi

A

ANCILLARY RELIEF

Subsidiary; supplementary or extra, eg. ancillary relief in family law relates to custody, maintenance, access and property between the parties as opposed to “principal relief”.

www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

ANNUL

To put an end to, cancel, render void in law.

ANTECEDENT REPORT

Formal police document for recording the history, method of committing the crime, associates and places frequented by people charged with offences.

and places frequented by people charged with offences. Dopunska odluka Poni‰titi Prethodni izvje‰taj Dopunska
Dopunska odluka
Dopunska odluka

Poni‰titi

Prethodni izvje‰taj

offences. Dopunska odluka Poni‰titi Prethodni izvje‰taj Dopunska odluka Staviti izvan snage, poni‰titi

Dopunska odluka

Staviti izvan snage, poni‰titi

Prethodni izvje‰taj

™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ̤ÙÚ· ‹ ‚Ô‹ıÂÈ·

Å΢ÚÒÓˆ

òÛÙÔÚÈÎfi áÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜

Decisione giudiziaria accessoria

Annullare

Relazione sui precedenti

Vfnthbåfkyf b ghfdyf cgjujl,f vtüe cjghe;ybwbnt ghb hfpdjl yf ,hfrjn

Gjybinedf

Ljrevtynfwbåf pf ckexfåjn ghbujndtyf jl gjkbwbåfnf

ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó Òۉ·ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚

ÄÌÌÛÎËÓ‚‡Ú¸

чÌÌ˚Â Ó Ô‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÈ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÈ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË

ëÂÍÛ̉‡‡Ì (ÒÔÓ‰‡Ì) Ô‡‚ÌË ÎÂÍ

èÓÌ˯ÚËÚË

èÂÚıÓ‰ÌË ËÁ‚¯ڇ¿

Kabid; ku darid ama siyaado iwm.

Nasakhid/burin

Warbixinta dhacdada ugu horaysa

Resolución de la demanda accesoria

Anular, revocar

Informe de antecedentes

Ek/ikinci derecede

¥ptal etmek

Sanık sicil raporu

AÙn leänh phuï

Huûy boû

Baûng keâ tieàn söï

APPEAL

A formal request by a person dissatisfied with a court’s decision, to a higher court to review the original decision or rehear the case; the actual hearing of the appeal.

www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

APPELLANT

A person who appeals against a court’s decision.

APPLICANT

A person who applies to a court or tribunal for an order, decision or finding.

A

a court or tribunal for an order, decision or finding. A   Îalba Podnosilac Ïalbe Podnosilac
 

Îalba

Podnosilac Ïalbe

Podnosilac tuÏbe
Podnosilac tuÏbe
  Îalba Podnosilac Ïalbe Podnosilac tuÏbe   Îalba Podnositelj Ïalbe, apelant Predlagatelj,
  Îalba Podnosilac Ïalbe Podnosilac tuÏbe   Îalba Podnositelj Ïalbe, apelant Predlagatelj,
  Îalba Podnosilac Ïalbe Podnosilac tuÏbe   Îalba Podnositelj Ïalbe, apelant Predlagatelj,
  Îalba Podnosilac Ïalbe Podnosilac tuÏbe   Îalba Podnositelj Ïalbe, apelant Predlagatelj,
  Îalba Podnosilac Ïalbe Podnosilac tuÏbe   Îalba Podnositelj Ïalbe, apelant Predlagatelj,
 

Îalba

Podnositelj Ïalbe, apelant

Predlagatelj, tuÏitelj

`áÊÂÛË, ·›ÙËÛË ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘

áÊÂÛÈ‚¿ÏψÓ

áÓ¿ÁˆÓ, ·ÈÙÒÓ

Appello

Appellante

1. Attore 2. Richiedente

:fk,f lj gjdbcjr cel

:fkbntk

Ne;bntk

ÄÔÂÎÎËÓ‚‡Ú¸, ‡ÔÂÎÎflˆËfl

ëÚÓÓ̇ ÔÓ‰‡˛˘‡fl ‡ÔÂÎÎflˆË˛

á‡fl‚ËÚÂθ, ÔÓ‰‡‚‡ÚÂθ ËÒ͇

܇η‡

èÓ‰ÌÓÒË·ˆ ʇηÂ, ‡Ô·ÌÚ

íÛÊË·ˆ, Ô‰·„‡˜

Rafcaan

Rafcaanle

Dalbade

Recurso de apelación

Recurrente, apelante

Demandante, actor

¥tiraz/temyiz

¥tiraz/temyiz eden

Davacı

Khaùng caùo

Ngöôøi khaùng caùo

Nguyeân ñôn

A

APPREHENSION

The act of arresting or having a fear.

www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

APPROPRIATION

Making a thing the property of a person.

ARBITRAL DECISION

An award made by an arbitrator after hearing both sides of a case. The decision is binding, usually in building cases.

case. The decision is binding, usually in building cases. Hap‰enje Prisvajanje ArbitraÏna odluka
Hap‰enje
Hap‰enje

Prisvajanje

ArbitraÏna odluka

Hap‰enje Prisvajanje ArbitraÏna odluka Uhiçenje, hap‰enje Prisvajanje ArbitraÏna odluka
Hap‰enje Prisvajanje ArbitraÏna odluka Uhiçenje, hap‰enje Prisvajanje ArbitraÏna odluka
Hap‰enje Prisvajanje ArbitraÏna odluka Uhiçenje, hap‰enje Prisvajanje ArbitraÏna odluka
Hap‰enje Prisvajanje ArbitraÏna odluka Uhiçenje, hap‰enje Prisvajanje ArbitraÏna odluka
Hap‰enje Prisvajanje ArbitraÏna odluka Uhiçenje, hap‰enje Prisvajanje ArbitraÏna odluka

Uhiçenje, hap‰enje

Prisvajanje

ArbitraÏna odluka

™‡ÏÏË„Ë

ò‰ÈÔÔ›ËÛË

¢È·ÈÙËÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË

Arresto/Cattura

Appropriazione

Decisione o sentenza arbitrale

Ghbdtledf¥t> pfndjhf¥t

Ghbcdjåedf¥t

Htitybt yf yflkt;yj kbwt

ᇉÂʇÌËÂ, ‡ÂÒÚ, ˜Û‚ÒÚ‚Ó ÒÚ‡ı‡

èËÒ‚ÓÂÌËÂ, ÍÓÌÙËÒ͇ˆËfl

Ä·ËÚ‡ÊÌÓ ¯ÂÌËÂ

ï‡Ô¯ÂøÂ, ÔË‚Ó¨ÂøÂ

èËÒ‚‡¿‡øÂ

Ä·ËÚ‡Ê̇ Ó‰ÎÛ͇

Qabashada/xirida

Yeelashada

Go’aanka dhexdhexaadinta

Detención, captura; aprensión, temor

Apropiación, asignación

Resolución arbitral

Yakalama/tutuklama

Zimmetine geçirmek

Hakem kararı

Baét giöõ

Chieám höõu

Quyeát ñònh phaân xöû

ARRAIGN

To call a defendant, read the charges (presentment) and ask them to plead (i.e., guilty or not guilty).

and ask them to plead (i.e., guilty or not guilty). Izvesti pred sud www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

Izvesti pred sud

www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

ATTACHMENT OF EARNINGS

An order by a court requiring a defendant’s employer to pay an amount of the defendant’s wages regularly to the complainant in repayment of a debt owed by the defendant to the complainant.

of a debt owed by the defendant to the complainant. Obustava na primanja A TTEMPTING A

Obustava na primanja

ATTEMPTING A CRIME

Doing an act with intent to commit a crime and forming part of a series of acts which would constitute its actual commission if it were not interrupted.

constitute its actual commission if it were not interrupted. Poku‰aj kriviãnog djela A OptuÏiti, proãitati optuÏbu

Poku‰aj kriviãnog djela

A

if it were not interrupted. Poku‰aj kriviãnog djela A OptuÏiti, proãitati optuÏbu u sudu Obustava na

OptuÏiti, proãitati optuÏbu u sudu

Obustava na primanja

Poku‰aj kriviãnog djela

¢È·Ù˘ÒÓˆ ηÙËÁÔÚ›· Î·È Î·ÏÒ Û ·ÔÏÔÁ›·, ÚÔÛ¿Áˆ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ

ú·Ù¿Û¯ÂÛË ·Ô‰Ô¯ÒÓ

ÅfiÂÈÚ· ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜/·‰È΋̷ÙÔ˜

Contestare l’atto di accusa

Ingiunzione di pignoramento salariale

Tentato reato

Gjlytcedf j,dbybntkty frn

Celcrf pf,hfyf yf gkfnfnf

J,bl pf dhit¥t pkjcnjhcndj

èË‚ÎÂ͇ڸ Í ÒÛ‰Û ÔÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÏÛ ‰ÂÎÛ

ì‰ÂʇÌË ËÁ Á‡‡·ÓÚ͇ ‚ Ò˜ÂÚ ‰Ó΄‡, ̇ÎÓÊÂÌË ‡ÂÒÚ‡ ̇ ‰ÓıÓ‰˚

èÓÔ˚Ú͇ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ

àÁˈ‡ø ÓÔÚÛÊ·Â

ᇷ‡Ì‡ ̇ Ô·ÚÛ

èÓÍÛ¯‡¿ Í˂˘ÌÓ„ ‰Â·

Dhiibashada Bareeraha

Lifaaqa dakhliga

Isku-deyida fal dembi

Acusar formalmente ante el juez

Embargo de salarios, sueldos y retribuciones

Tentativa de delito

Suçu kabul edip etmedi©ini sormak

Gelirin haciz edilmesi

Suça teßebbüs

Ñoïc caùo traïng

AÙn leänh trích tieàn löông

Möu toan phaïm phaùp

A

ATTESTATION CLAUSE

A statement in a deed or will that it has been signed in front of witnesses.

deed or will that it has been signed in front of witnesses. Potvr∂ena izjava www.elosopanda.com |
Potvr∂ena izjava
Potvr∂ena izjava

www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

AUTOPSY

A medical examination performed on a deceased person to determine the cause of death.

on a deceased person to determine the cause of death. Autopsija AWARD The finding or decision

Autopsija

AWARD

The finding or decision of an arbitrator.

AWARD The finding or decision of an arbitrator. Odluka arbitra Izjava o vjerodostojnosti potpisa

Odluka arbitra

The finding or decision of an arbitrator. Odluka arbitra Izjava o vjerodostojnosti potpisa Autopsija Odluka

Izjava o vjerodostojnosti potpisa

Autopsija

Odluka arbitraÏe

áÈÎ˘ÚˆÙÈ΋ Ú‹ÙÚ·

Å˘ÙÔ„›·, ÓÂÎÚÔ„›·

ÅfiÊ·ÛË ‰È·ÈÙËÙ‹

Attestazione di autenticità delle firme

Autopsia

Decisione o sentenza arbitrale

Ljrevtyn yfgbify dj ghbcecndj yf cdtljwb

Bcgbnedf¥t yf nheg pf lf ct endhlb ghbxbyfnf pf cvhnnf

Celcrf jlkerf

á‡ÔËÒ¸ Ó Á‡Ò‚ˉÂÚÂθÒÚ‚Ó‚‡ÌËË ÓÙÓÏÎÂÌËfl ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡

ÇÒÍ˚ÚËÂ ÚÛÔ‡

Ç˚ÌÂÒÂÌË ¯ÂÌËfl, ÔËÒÛʉÂÌËÂ

ä·ÛÁÛ· Ó Ó‚ÂË, ÔÓÚ‚¨Û¿ÛÇ Í·ÛÁÛ·

ÄÛÚÓÔÒË¿‡

é‰ÎÛ͇ (‡·ËÚ‡ÊÌÓ„ ÒÛ‰‡)

Qoraal lagu saxiixay markhaatil hortiis

Baarida maydka

Go’aanka dhexdhexaadiyaha

Cláusula testifical/testimonial

Autopsia

Laudo arbitral

Tasdik maddesi

Otopsi

Hakim kararı

Ñieàu khoaûn xaùc nhaän

Khaùm nghieäm töû thi

(Toøa) Chaáp thuaän

www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

BAIL

The release by police or a court of a person held in custody awaiting a court hearing. The person is released on condition that he/she appears at a specified time and place for a hearing of the charge against him/her, with or without payment of sureties. As from 1 September 1990, Bail Justices may also release on bail persons charged with most offences, in certain circumstances.

charged with most offences, in certain circumstances. BAILEE A person to whom the possession of goods

BAILEE

A person to whom the possession of goods is entrusted by the owner but not with the intention of transferring the ownership.

but not with the intention of transferring the ownership. BAILIFF An officer of the County Court

BAILIFF

An officer of the County Court who serves summonses or other documents and executes judgments.

serves summonses or other documents and executes judgments. B Kaucija Depozitar   Sudski nadstojnik

B

Kaucija

Depozitar

 
Sudski nadstojnik
Sudski nadstojnik
Kaucija Depozitar   Sudski nadstojnik Jamstvo, kaucija âuvar povjerene robe Sudski izvr‰itelj
Kaucija Depozitar   Sudski nadstojnik Jamstvo, kaucija âuvar povjerene robe Sudski izvr‰itelj
Kaucija Depozitar   Sudski nadstojnik Jamstvo, kaucija âuvar povjerene robe Sudski izvr‰itelj
Kaucija Depozitar   Sudski nadstojnik Jamstvo, kaucija âuvar povjerene robe Sudski izvr‰itelj
Kaucija Depozitar   Sudski nadstojnik Jamstvo, kaucija âuvar povjerene robe Sudski izvr‰itelj
Kaucija Depozitar   Sudski nadstojnik Jamstvo, kaucija âuvar povjerene robe Sudski izvr‰itelj
Kaucija Depozitar   Sudski nadstojnik Jamstvo, kaucija âuvar povjerene robe Sudski izvr‰itelj

Jamstvo, kaucija

âuvar povjerene robe

Sudski izvr‰itelj (okruÏni sud)

AÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ‹ ·fiÏ˘ÛË ˘fi fiÚÔ˘˜ Ì ‹ ‰›¯ˆ˜ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂÁÁ‡ËÛ˘

£ÂÌ·ÙÔʇϷη˜

¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ÎÏËÙ‹Ú·˜

Libertà provvisoria condizionale

1. Consegnatario 2. Comodatario

Ufficiale giudiziario

Ufhfywbåf> rfewbåf

Celcrb ljdthtybr

Celcrb bpdhibntk

éÒ‚Ó·ÓʉÂÌË ÔÓ‰ Á‡ÎÓ„ ËÎË ÔÓÛ˜ËÚÂθÒÚ‚Ó

èÓÎÛ˜‡ÚÂθ Á‡ÎÓ„‡

ÅÂÈÎËÙ, Òۉ·Ì˚È ËÒÔÓÎÌËÚÂθ, Á‡ÏÂÒÚËÚÂθ ¯ÂËÙ‡

ä‡ÛˆË¿‡

éÒÚ‡‚ÓÔËχ·ˆ, ‰ÂÔÓÁËÚ‡

ëÛ‰ÒÍË ËÁ‚¯ËÚÂΩ, ÌÓÚ‡

Damiin

Wakiil alaab lagu aaminay inuu hayo laguse wareejin lahaanshaheeda

Qofka dadka waca si ay maxkamada u yimaadaan

(Puesta en) libertad condicional

Depositario

 

Oficial de justicia

Kefalet

Emaneti muhafaza eden kißi

¥cra memuru

Taïi ngoaïi haàu tra

Ngöôøi thuï thaùc

Thöøa phaùt laïi

B

BALANCE OF PROBABILITIES

The standard of proof required in civil cases, i.e., it is more probable than not

that what the person says happened is true. (In criminal cases the standard is proof beyond reasonable doubt).

cases the standard is proof beyond reasonable doubt). www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com   BAR

www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

 

BAR

1.

The imaginary line which divides the bench and the seats where solicitors and

barristers take their place in a court from the rest of the courtroom.

2.

The entire membership of barristers’ hence to be a member of or to practise at the

Bar is to be a barrister.

of or to practise at the Bar is to be a barrister. Princip vjerovatnoçe 1. Prostor

Princip vjerovatnoçe

1. Prostor u sudu 2. Advokatska komora

Naãelo vjerojatnosti 1. U sudu, prostor pred sucem 2. Odvjetniãka (advokatska) komora Åfi‰ÂÈÍË ‚¿ÛÂÈ
Naãelo vjerojatnosti 1. U sudu, prostor pred sucem 2. Odvjetniãka (advokatska) komora Åfi‰ÂÈÍË ‚¿ÛÂÈ

Naãelo vjerojatnosti

1. U sudu, prostor pred sucem 2. Odvjetniãka (advokatska) komora

Åfi‰ÂÈÍË ‚¿ÛÂÈ Èı·ÓÔÙ‹ÙˆÓ (·ÛÙÈÎfi ‰›Î·ÈÔ)

1. ƤÚÔ˜ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘, ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·ÙËÚ›Ô˘ Û ·›ıÔ˘Û· ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘

2. ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜, ÛÒÌ· ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘

Valutazione delle probabilità

Barra che divide la corte dal pubblico/Avvocatura

Cntgty yf dthjåfnyjcn

1. Pfvbcktyf uhfybwf vtüe celbåfnf> fldjrfnbnt b jcnfyfnbjn ltk jl celybwfnf 2. Plhe;tybt yf fldjrfnb

Ň·ÌÒ ‚ÂÓflÚÌÓÒÚË

1. Ň¸Â ÓÚ‰ÂÎfl˛˘ËÈ ÒÛ‰ÂÈ ‚ Á‡Î ÒÛ‰‡ 2. äÓÎ΄Ëfl ‰‚Ó͇ÚÓ‚/·‡ËÒÚÂÓ‚

燘ÂÎÓ ‚ÂÓ‚‡ÚÌÓÃÂ

ĉ‚Ó͇ÚÒ͇ ÍÓÏÓ‡

Sida dacwadaha madaniga ahi u dhacaan

Khad qiyaaseed/Jimciyada garyaqaanada

(Valoración de la) verosimilitud relativa (de las alegaciones y pruebas)

1. Lugar de la sala reservado para el tribunal y los abogados 2. Colegio de abogados litigantes (Am.)/procuradores de los tribunales (Es.)

Do©ru olma olasılı©ı

Baro

Khaû dó ñaõ phaïm toäi

Baøn traïng sö

www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

BARRISTER

A

lawyer (a member of the Bar) who

specialises in representing clients in

court. A lawyer engaged by a solicitor

to

advise him/her or to represent

his/her client in court. In courts higher than a Magistrates’ Court, a barrister usually wears a wig and gown.

Court, a barrister usually wears a wig and gown. Advokat (s pravom zastupanja na sudu) BENCH

Advokat (s pravom zastupanja na sudu)

BENCH

The seat on which the judge or magistrate used to sit in court. The term is now used to describe the collective profession of judges and magistrates.

the collective profession of judges and magistrates. 1. Sudijska stolica 2. Sudstvo BENEFICIARY Usually used

1. Sudijska stolica 2. Sudstvo

of judges and magistrates. 1. Sudijska stolica 2. Sudstvo BENEFICIARY Usually used in wills. A person

BENEFICIARY

Usually used in wills. A person who receives benefit, i.e., money/property from a person’s will.

Nasljednik
Nasljednik

B

Odvjetnik, advokat (zastupa klijenta na sudu)

Sudaãka klupa, zbor sudaca

Nasljednik, korisnik

¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ô˘ ·Ú›ÛÙ·Ù·È ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·

`á‰Ú·

úÏËÚÔÓfiÌÔ˜

Avvocato abilitato a discutere le cause in tribunale

Seggio del Giudice/Collegio dei Magistrati

Beneficiario/Legatario

Fldjrfn rjå pfcnfgedf yf cel

Celcrf ajntkåf> celbb

Kbwt inj √t hfcgjkfuf cj bvjnjn> gfhbnt ãˈÓ, ‚ ËÌÚÂÂÒ‡ı ÍÓÚÓÓ„Ó ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ‰Ó‚ÂËÚÂθ̇fl ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, ·ÂÌÂÙˈˇËÈ

ŇËÒÚÂ, ‡‰‚Ó͇Ú, Ëϲ˘ËÈ Ô‡‚Ó ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚ ÒÛ‰Â

åÂÒÚÓ ÒÛ‰ÂÈ ‚ Á‡Î ÒÛ‰‡

ĉ‚ÓÍ‡Ú (ÍÓ¿Ë Ëχ Ô‡‚Ó Á‡ÒÚÛÔ‡ø‡ ̇ ÒÛ‰Û)

ëۉ˿Ò͇ ÍÎÛÔ‡, ‚ÂàÒۉ˿‡

äÓËÒÌËÍ, ̇ÒΉÌËÍ

Garyaqaanka maxkamadda uga dooda dacweysanaha ama eedaysanaha

Kursiga xaakimka ama magaca guud ee xaakimada iyo qaadiyada

Qofka dhaxalka lacagta ama hantida leh

Abogado litigante (Am.)/procurador de los tribunales (Es.)

Judicatura

Beneficiario

Durußma avukatı

Hakim kürsüsü

Mirasçı/lehdar

Traïng sö

Gheá quan toøa

Ngöôøi thöøa höôûng

B

www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

BEYOND REASONABLE DOUBT (IN CRIME)

The Crown (Prosecution) must prove its case against the defendant beyond reasonable doubt. The case must carry a high degree of probability. If there is a reasonable argument open on the evidence which would raise a doubt about a person’s guilt then the jury would return a finding of not guilty.

BIAS

Prejudice, to reach a decision on the basis of pre-conceived ideas before listening to both sides’ evidence.

Bez osnovane sumnje Predrasuda U kriviãnom postupku - bez ikakve sumnje Pristranost ¶¤Ú·Ó ÏÔÁÈ΋˜
Bez osnovane sumnje Predrasuda U kriviãnom postupku - bez ikakve sumnje Pristranost ¶¤Ú·Ó ÏÔÁÈ΋˜

Bez osnovane sumnje

Predrasuda

Bez osnovane sumnje Predrasuda U kriviãnom postupku - bez ikakve sumnje Pristranost ¶¤Ú·Ó ÏÔÁÈ΋˜
Bez osnovane sumnje Predrasuda U kriviãnom postupku - bez ikakve sumnje Pristranost ¶¤Ú·Ó ÏÔÁÈ΋˜

U kriviãnom postupku - bez ikakve sumnje

Pristranost

¶¤Ú·Ó ÏÔÁÈ΋˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·˜

ÆÂÚÔÏË„›·, ÚÔηٿÏË„Ë

Senza nessuna possibilità di dubbio

Pregiudizio

Dbyfnf t endhltyf b ytvf cjvytdf¥f

Ghbcnhfcyjcn

ÇÌÂ ÒÓÏÌÂÌËÈ, ·ÂÒÒÔÓÌÓ

è‰۷ÂʉÂÌËÂ, ÔËÒÚ‡ÒÚÌÓÒÚ¸

Ç‡Ì Ò‚‡Í ÒÛÏø (Û Í˂˘ÌÓÏ ÔÓÒÚÛÔÍÛ)

èËÒÚ‡ÒÌÓÒÚ

Aan shaki ka taagnayn

Eex

Sin dejar lugar a ninguna duda razonable (principio de que el hecho se dará por probado cuando no quepa ninguna duda razonable respecto de su verdad) (procedimiento penal)

Parcialidad, prejuicio

Íüphesiz/kußkusuz (suç olaylarında)

Önyargı

Khoâng coøn nghi ngôø ôû möùc ñoä hôïp lyù (hình söï)

Thieân vò

BIGAMY

To re-marry whilst a person is still legally married and not divorced or widowed.

www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

BILL

A legislative proposal which becomes law and is called an Act once passed by both Houses of parliament.

BONA FIDE

In good faith; honestly.

B

of parliament. BONA FIDE In good faith; honestly. B Bigamija Prijedlog zakona Bona Fide Bigamija Prijedlog

Bigamija

Prijedlog zakona

Bona Fide
Bona Fide
good faith; honestly. B Bigamija Prijedlog zakona Bona Fide Bigamija Prijedlog zakona, nacrt zakona Bona Fide,

Bigamija

Prijedlog zakona, nacrt zakona

Bona Fide, dobra vjera

¢ÈÁ·Ì›·

∞ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ

ú·Ï‹ ÙË ›ÛÙÂÈ, ηϋ ›ÛÙË, ·ÍÈÔÈÛÙ›·

Bigamia

Disegno di legge

In buona fede

Ldj,hfxyjcn

Ghtlkju-pfrjy

Cj lj,hf> xtcyf yfvthf

Ñ‚Û·‡˜ËÂ

á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ

ÑÓ·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌ˚È, ÔÓ‰ÎËÌÌ˚È

ÅË„‡ÏË¿‡

è‰ÎÓ„ Á‡ÍÓ̇

ì ‰Ó·Ó¿ ̇ÏÂË

Dib u guursiga adoo weli qaba qof kale

Xeer aan baarlamaanku weli ansixin

Mukhlisnimo/daacadnimo

Bigamia

Proyecto de ley

De buena fe

¥ki kißi ile aynı anda evli olma

Yasa tasarısı

¥yi niyetle

Song hoân

Döï luaät

Thaät/Ñuùng

B

BOND (TENANCY)

A bond is a guarantee (money is usually paid) to a landlord by a tenant which ensures that the tenant will not damage the landlord’s rental property while in occupancy.

www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

BOND

A formal acknowledgement, made by a person to a Court, which binds that person in refraining from actions or activities for the period of the bond (known as recognizance of good behaviour). It may require the performance of actions or activities.

BOOZE BUS

A mobile station with personnel and equipment specific to the testing of drivers to determine whether they are under the influence of alcohol.

determine whether they are under the influence of alcohol. Sigurnosni depozit Garancija Alko-test stanica Jamstvo,
Sigurnosni depozit
Sigurnosni depozit
they are under the influence of alcohol. Sigurnosni depozit Garancija Alko-test stanica Jamstvo, garancija Jamstvo

Garancija

under the influence of alcohol. Sigurnosni depozit Garancija Alko-test stanica Jamstvo, garancija Jamstvo sudu

Alko-test stanica

of alcohol. Sigurnosni depozit Garancija Alko-test stanica Jamstvo, garancija Jamstvo sudu ΩÚËÌ·ÙÈ΋

Jamstvo, garancija

Jamstvo sudu

ΩÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÁÁ‡ËÛË (ÂÓÔÈΛԢ)

¶ÚÔÛˆÈ΋ ÂÁÁ‡ËÛË ‹ ˘fiÛ¯ÂÛË (ηϋ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜)

Deposito cauzionale per le locazioni

Vincolo di buona condotta

Ufhfywbåf> cbuehyjcty ltgjpbn

Ufhfywbåf

á‡ÎÓ„

é·flÁ‡ÚÂθÒÚ‚Ó

ä‡ÛˆË¿‡, „‡‡ÌˆË¿‡, ¿ÂÏÒÚ‚Ó (Á‡ Á‡ÍÛÔ Òڇ̇ ËÎË ÍÛÃÂ)

ä‡ÛˆË¿‡, ¿ÂÏÒÚ‚Ó

Rahaamad/Curaar

Ballanqaad in qofkaasi raacayo amarka maxkamaddu bixsay

Depósito de garantía (inquilinatos)

Caución (judicial)

Güvence parası/depozito

¥yi hal sözleßmesi

Tieàn theá chaân (thueâ nhaø)

Cam keát

Alko-test stanica

πÚÔ¯ÔÊfiÚÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ·ÏÎÔÙ¤ÛÙ

Unità mobile per sottoporre gli automobilisti all’alcoltest

Djpbkj cj gthcjyfk b jghtvf pf vtht¥t fkrj[jk dj rhdnf yf djpfxbnt Ä‚ÚÓ·ÛÒ, Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌÌ˚È ‰Îfl ÔÓ‚ÂÍË ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ì‡ ÒÓ‰ÂʇÌË ‡ÎÍÓ„ÓÎfl ‚ ÍÓ‚Ë

ÄÎÍÓ-ÚÂÒÚ ÒÚ‡Ìˈ‡

Baska booliisku adeegsado si khamra dareewalada looga baaro

Unidad móvil de control de alcoholemia

Alkol test aracı

Traïm thöû röôïu löu ñoäng

BREACH

The breaking of a legal duty. Similar to “Breach of Peace”.

www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

BREACH OF THE PEACE

There is a breach of the peace whenever harm is actually done or likely to be done to a person or, in his presence, his property, or a person is in fear of being harmed through an assault, affray or riot.

BREATHALYSER

Instrument used to analyse a sample of breath in order to determine a person’s blood alcohol content.

B

Kr‰enje Naru‰avanje javnog reda i mira Aparat za alko-test
Kr‰enje
Naru‰avanje javnog reda i mira
Aparat za alko-test

Prekr‰aj

Naru‰avanje javnog reda i mira, pobuna

Alko-test aparat

Åı¤ÙËÛË, ·Ú¿‚·ÛË

¢È·Ù¿Ú·ÍË ÎÔÈÓ‹˜ ËÛ˘¯›·˜ ‹ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Ù¿Í˘

`µÚÁ·ÓÔ Ì¤ÙÚËÛ˘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÏÎÔfiÏ ÛÙËÓ ·Ó·ÓÔ‹

Infrazione/Violazione

Turbamento dell’ordine pubblico

Etilometro

Ghfdty ghtrhijr

Yfheiedf¥t yf åfdybjn vbh

Bycnhevtyn pf ledf¥t pf lf ct jlhtlb rjkbxbyf yf fkrj[jk dj rhdnf

ç‡Û¯ÂÌËÂ

ç‡Û¯ÂÌË ӷ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓfl‰Í‡

èË·Ó ‰Îfl ‡Ì‡ÎËÁ‡ ‰˚ı‡ÌËfl

èÂÍ¯‡‚‡ø ̇‰·Â

êÂÏÂÃÂø ¿‡‚ÌÓ„ ÏË‡

ÄÎÍÓ-ÚÂÒÚ ‡Ô‡‡Ú

Jebinta waajibaadka sharciga ah

Jebinta xasiloonida iyo nabada dadweynaha dhexdooda ah

Aallada khamrada dareewalada looga baaro

Infracción, incumplimiento, violación

Alteración del orden público

Alcoholímetro

¥hlal etmek/uymamak

Asayißi bozmak

Alkol test cihazı

Vi phaïm

Phaù roái traät töï coâng coäng

Maùy ño ñoä röôïu

B

BRIEF

This refers to the prepared combination of statements, charge sheets, records of interview etc., which ultimately form the basis of evidence to be presented at court by either party.

basis of evidence to be presented at court by either party. www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com BURDEN OF

www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

BURDEN OF PROOF

The responsibility or onus of proving a fact.

BY-LAWS

Laws made by local government.

proving a fact. BY-L AWS L aws made by local government. SaÏetak Teret dokaza Mjesni propisi
SaÏetak
SaÏetak

Teret dokaza

Mjesni propisi

SaÏetak Teret dokaza Mjesni propisi Dosje, pismeni saÏetak predmeta parnice za odvjetnika Teret dokazivanja
SaÏetak Teret dokaza Mjesni propisi Dosje, pismeni saÏetak predmeta parnice za odvjetnika Teret dokazivanja
SaÏetak Teret dokaza Mjesni propisi Dosje, pismeni saÏetak predmeta parnice za odvjetnika Teret dokazivanja
SaÏetak Teret dokaza Mjesni propisi Dosje, pismeni saÏetak predmeta parnice za odvjetnika Teret dokazivanja
SaÏetak Teret dokaza Mjesni propisi Dosje, pismeni saÏetak predmeta parnice za odvjetnika Teret dokazivanja
SaÏetak Teret dokaza Mjesni propisi Dosje, pismeni saÏetak predmeta parnice za odvjetnika Teret dokazivanja
SaÏetak Teret dokaza Mjesni propisi Dosje, pismeni saÏetak predmeta parnice za odvjetnika Teret dokazivanja
SaÏetak Teret dokaza Mjesni propisi Dosje, pismeni saÏetak predmeta parnice za odvjetnika Teret dokazivanja

Dosje, pismeni saÏetak predmeta parnice za odvjetnika

Teret dokazivanja

Mjesni propisi i uredbe

¢ÈÎÔÁÚ·Ê›·

Ç¿ÚÔ˜ / ¢ı‡ÓË ·fi‰ÂÈ͢

ú·ÓÔÓÈÛÌÔ›

Documentazione processuale

Onere della prova

Ordinanze o Leggi delle Amministrazioni Locali

Cevbhf¥t yf afrnb

Ljrf;edf¥t yf ndhlt¥fnf

Jginbycrb ghjgbcb

àÁÎÓÊÂÌË ‰Â·

ÅÂÏfl ‰Ó͇Á˚‚‡ÌËfl

ê‡ÒÔÓflÊÂÌË ÏÂÒÚÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ‚·ÒÚË

ëÛ‰ÒÍË ‰ÓÒË¿Â, ËÌÒÚÛ͈˿ ‰‚Ó͇ÚÛ

íÂÂÚ ‰Ó͇ÁË‚‡ø‡

ãÓ͇ÎÌË ÔÓÔËÒË, Û‰·Â

Warbixinta ka hadlaysa dhinacyada is haya

Masuuliyada daliilinta xaqiiqada

Xeer hoosaad

Expediente e informe (relativos a pleito o causa)

Carga de la prueba

Ordenanzas municipales

Dava dosyası/iddianame

Kanıtlama yükümlülü©ü

Belediye yasaları

Hoà sô chöùng cöù

Traùch nhieäm daãn chöùng

Luaät ñòa phöông

CAUTION

Words used to formally advise criminal suspects of their civil right to speak or remain silent.

suspects of their civil right to speak or remain silent. Upozorenje www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

Upozorenje

www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

CAUTION CARD

The card used by police to give caution.

CAUTION CARD The card used by police to give caution. Kartica upozorenja CHALLENGE The accused has

Kartica upozorenja

CHALLENGE

The accused has the right to object to a person being a juror in a civil or criminal proceeding. He is entitled to challenge 8 potential jurors before having to show cause.

challenge 8 potential jurors before having to show cause. Protest C Upozorenje ¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË

Protest

C

8 potential jurors before having to show cause. Protest C Upozorenje ¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË Avvertimento

Upozorenje

¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË

Avvertimento ufficiale

Ghtleghtledf¥t

è‰ÛÔÂʉÂÌËÂ

ìÔÓÁÓÂøÂ

U digid

Advertencia

Tutuklanan kißinin hakları

Khuyeán caùo

Kartica na kojoj je sluÏbeno policijsko upozorenje

Odbiti (svjedoka, porotnika)

ú›ÌÂÓÔ ¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘

ÅÌÊÈÛ‚ËÙÒ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ (Ì¿ÚÙ˘Ú·, ÂÓfiÚΈÓ), ¤ÓÛÙ·ÛË

Scheda di avvertimento dei diritti civili usata dalla polizia

Ricusazione di giurati/Negazione della validità di documenti

Rfhnbxrf pf ghtleghtledf¥t

Jl,bdf¥t yf gjhjnybr

è‰ÛÔ‰ËÚÂθ̇fl ͇ÚӘ͇

éÚ‚Ó‰ ÔËÒflÊÌÓ„Ó Á‡Ò‰‡ÚÂÎfl, ÓÒÔ‡Ë‚‡Ú¸

ä‡Úˈ‡ Ò‡ ÒÎÛÊ·ÂÌËÏ ÔÓÎˈ˿ÒÍËÏ ÛÔÓÁÓÂøÂÏ

ëÚ‡‚Ω‡ø ÔË„Ó‚Ó‡, ÓÒÔÓ‡‚‡øÂ

Kaarka digniinta ee booliiska

Diidmo xeerbeeg

Tarjeta con el texto de la advertencia

Recusar, impugnar

Tutuklanan kißinin haklarını içeren kart

Tanık veya jüri üyelerini reddetme hakkı

Phieáu ghi lôøi khuyeán caùo

Phaûn ñoái

C

www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

CHARGE

1. The formal accusation that a person has committed a crime.

2. An explanation of the law by a judge to a jury after the jury

has heard the evidence and before it has decided which evidence to accept.

and before it has decided which evidence to accept. CHILDREN’S COURT A special Magistrates’ Court,

CHILDREN’S COURT

A

special Magistrates’ Court, the Children’s Court hears criminal

offences committed by young people under the age of 17. It does not hear homicide cases (murder, manslaughter and attempted murder). These cases are heard in the Supreme Court. (NB) The Children’s Court has the power to hear attempted murder cases, but usually refrains because of the seriousness of the case. It also hears proceedings for

wardship, guardianship etc., concerning the welfare of the child

in

its upbringing.

the welfare of the child in its upbringing. OptuÏba Djeãji sud   1. Formalna optuÏba da

OptuÏba

Djeãji sud

 
OptuÏba Djeãji sud   1. Formalna optuÏba da je osoba poãinila kriviãno dijelo 2. Pouka suca
OptuÏba Djeãji sud   1. Formalna optuÏba da je osoba poãinila kriviãno dijelo 2. Pouka suca
OptuÏba Djeãji sud   1. Formalna optuÏba da je osoba poãinila kriviãno dijelo 2. Pouka suca
OptuÏba Djeãji sud   1. Formalna optuÏba da je osoba poãinila kriviãno dijelo 2. Pouka suca
OptuÏba Djeãji sud   1. Formalna optuÏba da je osoba poãinila kriviãno dijelo 2. Pouka suca

1. Formalna optuÏba da je osoba poãinila kriviãno dijelo

2. Pouka suca poroti o konaãnoj odluci

Sud za maloljetnike

1. ú·ÙËÁÔÚ›· 2. ∞ÔÌÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ‰ÈηÛÙ‹ ÚÔ˜ ÂÓfiÚÎÔ˘˜

¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÅÓËϛΈÓ

Capo d’accusa/Imputazione

Tribunale dei Minorenni

J,dbytybt

Cel pf vfkjktnybwb

é·‚ËÌÂÌËÂ

ëÛ‰ ‰Îfl ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı (‰Ó 17 ÎÂÚ)

éÔÚÛÊ·‡, ÛÔÛÚÒÚ‚Ó Òۉ˿ ÔÓÓÚË

ëÛ‰ Á‡ χÎÓÎÂÚÌËÍÂ

Dacweyn/hawlgelinta xeerbeegta 1. Dacweyn

2. Sharaxaada xaakimka ee xeerbeegta cadaynta ka dib

Maxkamada Carruurta, marka laga saaro dacwadaha dilka

1. Cargo, acusación 2. Instrucciones del juez al jurado

Juzgado de menores, tribunal de menores

Suçlama

Çocuk mahkemesi

1. Caùo buoäc toäi 2. Luaän toäi

Toøa thieáu nhi

www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

CIRCUMSTANCES (AGGRAVATING/MITIGATING/EXTENUATING)

Aggravating – acts which increase the severity of an offence.

   

Mitigating – acts which lessen the severity of an offence.

Extenuating – acts which seek to explain or justify the conduct of an offender.

which seek to explain or justify the conduct of an offender. CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE Evidence which is

CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE

Evidence which is not the direct testimony of a person who witnessed an event, but which is relevant and enables the event to be inferred from the circumstances.

and enables the event to be inferred from the circumstances. C Okolnosti (oteÏavajuçe/olak‰avajuçe/opravdavajuçe)

C

Okolnosti (oteÏavajuçe/olak‰avajuçe/opravdavajuçe)

Indirektni iskaz

Indirektni iskaz Okolnosti (oteÏavajuçe, ublaÏavajuçe, olakotne)
Indirektni iskaz Okolnosti (oteÏavajuçe, ublaÏavajuçe, olakotne)
Indirektni iskaz Okolnosti (oteÏavajuçe, ublaÏavajuçe, olakotne)

Okolnosti (oteÏavajuçe, ublaÏavajuçe, olakotne)

Indicija, posredni dokazni materijal

¶ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ (ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈΤ˜, ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈΤ˜)

ÅÔ‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Ó¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ, ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· ‚¿ÛÂÈ ÂӉ›ÍˆÓ

Circostanze (aggravanti/attenuanti/giustificanti)

Prove indiziarie

Jrjkyjcnb !jnt;yedfxrb#jktcyedfxrb#jghfdledfxrb@

Gjchtlyb ljrfpb

é·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡ (ÓÚfl„˜‡˛˘ËÂ/ÒÏfl„˜‡˛˘ËÂ/ÓÔ‡‚‰˚‚‡˛˘ËÂ)

äÓÒ‚ÂÌÌ˚ ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚‡

éÍÓÎÌÓÒÚË (ÓÚÂʇ‚‡¿ÛÃÂ/۷·ʇ‚‡¿ÛÃÂ/Ó·ͯ‡‚‡¿ÛÃÂ)

èÓÒ‰‡Ì ‰Ó͇Á, Ë̉ËÂÍÚ‡Ì ‰Ó͇Á

Xaalladaha ka (sii darida/khafiifinta/sababaynta dabeecadaha gafaha)

Caddayn aan ahayn mid toos uga markhaati kacaysa dacwada

Circunstancias agravantes/atenuantes/justificativas o explicativas

Pruebas circunstanciales, indirectas

Durum (a©ırlaßtırıcı/hafifletici/açıklayıcı)

Dolaylı delil

Hoaøn caûnh (laøm naëng hôn/laøm nheï/giaûm toäi)

Baèng chöùng giaùn tieáp

C

www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

CITATION

The reference to a reported case, gives the year, the volume of the law reports and page number.

CIVIL LAW

Those laws which regulate the conduct of individuals with each other by giving individuals rights and responsibilities which the law recognises and enforces. If an individual’s rights are found by a court to have been broken, that person is entitled to some remedy from the individual who breached the right. In this way, the law provides relief, not punishment.

CLAIM

The assertion of a right; an allegation.

CLAIM The assertion of a right; an allegation. Citat   Gra∂ansko pravo Zahtjev Citat,
Citat
Citat
 

Gra∂ansko pravo

Zahtjev

Citat   Gra∂ansko pravo Zahtjev Citat, navod Gra∂ansko pravo TuÏbeni zahtjev, traÏiti pravo
Citat   Gra∂ansko pravo Zahtjev Citat, navod Gra∂ansko pravo TuÏbeni zahtjev, traÏiti pravo
Citat   Gra∂ansko pravo Zahtjev Citat, navod Gra∂ansko pravo TuÏbeni zahtjev, traÏiti pravo
Citat   Gra∂ansko pravo Zahtjev Citat, navod Gra∂ansko pravo TuÏbeni zahtjev, traÏiti pravo
Citat   Gra∂ansko pravo Zahtjev Citat, navod Gra∂ansko pravo TuÏbeni zahtjev, traÏiti pravo

Citat, navod

Gra∂ansko pravo

TuÏbeni zahtjev, traÏiti pravo

¶·Ú·ÔÌ‹

ÅÛÙÈÎfi ¢›Î·ÈÔ

Å·›ÙËÛË, ·Í›ˆÛË, ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜

Citazione Riferimento giurisprudenziale

 

Rivendicazione

Diritto civile

Asserzione

Yfdtledf¥t yf ghtn[jlty ckexfå pf rjå bvf gjlfnjwb dj celcrbnt pfgbcb

Uhfüfycrj ghfdj

<fhf¥t> ghfdj yf

ëÒ˚Î͇ ̇ Ôˆ‰ÂÌÚ

É‡Ê‰‡ÌÒÍÓ Ô‡‚Ó

í·ӂ‡ÌËÂ, ÔÂÚÂÌÁËfl, ËÒÍ

燂Ӊ, ˆËÚ‡Ú

É‡¨‡ÌÒÍÓ Ô‡‚Ó

èÓ‰ÌÂÚË ÚÛÊ·Û, Ó‰¯ÚÂÚÌË Á‡ıÚ‚, Ô‡‚Ó

Tixraacida dacwad horay u dhacday

Sharciga madaniga ah

Ashtako/dacwad

Cita jurisprudencial

Derecho civil

1. Demanda, reclamación, reinvindicación 2. Alegato, afirmación

Eski bir karara atıfta bulunma

Medeni hukuk

Hak talep etme

Trích daãn

 

Daân luaät

Ñoøi

www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

CLASSIFICATION COMMITTEE

A committee within each prison that is responsible for making decisions about security rating and placement of prisoners within the priso