You are on page 1of 5

TYTU ZAJ

KOD USOS
0200-

Emisja gosu

ECTS

W JZ. ANGIEL.

PROWADZCY
RODZAJ ZAJ
SEMESTR
LICZBA GODZIN

mgr Agnieszka Biaek


wiczenia metodyczne
Zimowy V rok
30

W SEMESTRZE

CEL ZAJ

Poznanie wiadomoci z zakresu anatomii i fizjologii gosu. Wyksztacenie


prawidowej postawy ciaa podczas fonacji, toru oddechowego. Poznanie pracy
toczni brzusznej, eliminacja oddechu szczytowego, regulacja dugoci fazy
wydechowej. Praca z rezonatorami, poznanie wpywu rezonatorw na barw
gosu i prawidowo jego funkcjonowania. Odnajdywanie rednicy gosu.
Rozgrzewka aparatu fonacyjnego, zapoznanie si z wiczeniami dykcyjnymi,
poznanie i wykonywanie wicze korygujcych drobne wady wymowy.
Poznanie i wiczenie zasad poprawnej wymowy, akcentowania wyrazowego
i zdaniowego, frazowania i intonacji. Poznanie zasad higieny gosu, rodkw
naturalnych i farmakologicznych zapobiegajcych jego chorobom. wiadomo
zalenoci gosu od czynnikw emocjonalnych i psychologicznych. Zapoznanie
si z zagadnieniem tremy i sposobami jej eliminacji.

WYJANIENIE ECTS

WARUNKI ZALICZENIA
PRZEDMIOTU

FORMA ZALICZENIA

Obecno na zajciach ( dopuszczalna jedna nieobecno), czynne uczestnictwo


w wiczeniach. Test ( 10 pyta ) , wykonanie rozgrzewki gosowej na postawie
wybranych wicze oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych.
Zaliczenie z ocen

SYLABUS
LP .

TEMAT ZAJ

logo IHU

Po co emisja gosu, co to jest?


elementy emisji gosu ( oddech, fonacja, rezonans, artykulacja -definicje, przykady,
rodzaje emisji gosu,
waciwoci prawidowej emisji gosu,

1.

warunki prawidowej emisji gosu : wpyw czynnikw zewntrznych


i wewntrznych.

Gos jako podstawowe narzdzie autoprezentacji, ekspresji i komunikacji:


o rodek przekazu dydaktycznego,
2.
o budowanie autorytetu nauczyciela.
Impostacja gosu.
Budowa i funkcjonowanie aparatu gosowego :

3.

aparat oddechowy,

aparat fonacyjny (krta),

aparat artykulacyjny,

zaleno dwiku mwionego i piewanego od suchu,

rodzaje suchu.

Oddech jako rdo ycia i dwiku :

4.

rodzaje oddechw,

prawidowa postawa ciaa,

wiczenia oddechu przeponowo - ebrowego,

5.

powrt do oddechu organicznego,

zagadnienie podparcia oddechowego ( w. appogio ),

wpyw prawidowoci oddechu na prac rezonatorw,

wiczenie umiejtnoci gospodarowania oddechem w celu tworzenia dugich


wypowiedzi,

praca toczni brzusznej.

wiczenia relaksacyjne :

6.

elementy muzykoterapii,

wizualizacja, afirmacja i medytacja sposobem na rozlunienie ciaa i umysu.

Ciao jako zbir rezonatorw :

7.

rezonator gowowy, piersiowy i brzuszny wiczenia,

sposoby kierowania dwiku na mask,

praca nad barw gosu.

wiczenia aparatu artykulacyjnego :

wiczenia uchwy,

trening podniebienia twardego i mikkiego,

gimnastyka jzyka i warg.

8.

wiczenia fonacyjne :

prawidowa pozycja krtani w procesie fonacji,

ustalenie rednicy gosu,

atak twardy i mikki dwiku,

likwidacja przydechu.

9.

Techniki ksztacenia prawidowej emisji gosu :


10.

11.

technika Alexandra - wiczenia.

Metoda Feldenkreisa oraz technika speech level singing- wybrane wiczenia .


wiczenia dykcyjne, podstawy fonetyki :

samogoski podziay, charakterystyka,

spgoski podziay, charakterystyka,

wymowa gosek w cigu wypowiedzi- upodobnienia, uproszczenia, logotomy,


amiswka,

12.

akcent wyrazowy,

akcent zdaniowy,

praca z tekstami.

Higiena gosu :

rozgrzewka ciaa i aparatu gosowego,

najczstsze dolegliwoci i schorzenia fad gosowych przyczyny, objawy, naturalne i

13.
farmakologiczne rodki pomocnicze w utrzymaniu higieny gosu.
14.

Psychologia gosu:

wpyw stresu , zaburze emocjonalnych , zmczenia fizycznego, popiechu na prac


organu gosowego,

samoocena, nastawienie, intencja, dowiadczenie jako czynniki ksztatujce proces


fonacji wiczenia z tekstem,

sposoby walki z trem.

Sztuka autoprezentacji :

elementy retoryki,

wiczenia intonacji, frazowania na wybranych przykadach tekstowych,

mowa ciaa,

ekspresja wypowiedzi praca z tekstem.

15.

LP .
1.
2.
3.

LITERATURA
Deleyski J., Deleyska Walczak M., Czy dykcja to fikcja? Praca nad wyrazistoci sowa,
d 2004
Detz J., Sztuka przemawiania, Gdask 2004

4.

Gawroska M., Podstawy wymowy i impostacji gosu ,Wrocaw 2001


Oczko M., Sztuka poprawnej wymowy, Warszawa 2007

5.

Toczyska B., Sarabanda w chaszczach , Gdask 1997