You are on page 1of 22

Pytanie 1.

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Wanie zosta wyczony Host B. Jaka zmiana
nastpi w tablicy adresw MAC przecznika?
Tablica pozostanie bez zmian.
Przecznik niezwocznie usunie wpis adresu MAC dla portu Fa0/19.
Przecznik zachowa adres MAC dopki host B nie zostanie wczony ponownie.
Przecznik przebuduje tablic adresw MAC poprzez przypisanie adresu FFFF.FFFF.FFFF
do portu Fa0/19.
Pytanie 2.

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Kade poczenie posiada swoj etykiet. Jaki typ
kabla moe zosta uyty do poczenia tych urzdze?
Poczenie 1 - kabel konsoli (ang. rollover), Poczenie 2 - kabel prosty, Poczenie 3 - kabel z
przeplotem (ang. crossover)
Poczenie 1 - kabel prosty, Poczenie 2 - kabel z przeplotem (ang. crossover), Poczenie 3 kabel konsoli (ang. rollover)
Poczenie 1 - kabel z przeplotem (ang. crossover), Poczenie 2 - kabel konsoli (ang. rollover),
Poczenie 3 - kabel prosty
Poczenie 1 - kabel z przeplotem (ang. crossover), Poczenie 2 - kabel prosty, Poczenie 3 kabel konsoli (ang. rollover)
Poczenie 1 - kabel prosty, Poczenie 2 - kabel prosty, Poczenie 3 - kabel prosty

Pytanie 3.

C:\Users\home
computer\AppData\Local\AppData\Local\Administrator\Desktop\Nowy folder\Nowy folder\1.htm
Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Jakie dwa fakty mog by stwierdzone na
podstawie przedstawionej topologii? (Wybierz dwie odpowiedzi.)
Potrzebne s trzy sieci.
Wymagane s dwa zakresy adresw logicznych.
Przedstawiona jest jedna domena rozgoszeniowa.
Przedstawione s trzy domeny kolizyjne.
Wymagane s cztery sieci.
Pytanie 4.

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. PC1 nie moe uzyska dostpu do PC2. Aby
rozwiza ten problem, technik potrzebuje potwierdzi, e kolejny przeskok dla interfejsu dziaa
poprawnie. Wobec jakiego adresu bramy domylnej technik powinien wykona polecenie ping z
komputera PC1, aby uzyska to potwierdzenie?
10.0.0.254
192.168.0.249
192.168.0.250
10.0.1.254

Pytanie 5.

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Aby umoliwi dostp do sieci Internet dla
komputera PC, wczona jest funkcjonalno NAT routera. Jednake komputer PC cigle nie ma
dostpu do sieci Internet. Ktry adres IP powinien by zmieniony na 209.165.201.1, aby umozliwi
komputerowi dostp do Internetu?
192.168.1.191
192.168.1.101
192.168.1.1
192.168.1.254
Pytanie 6.
Ktre trzy okrelenia s prawdziwe dla protokow warstwy transportowej? (Wybierz trzy
odpowiedzi.)
TCP oraz UDP zarzdzaj komunikacj pomidzy wieloma aplikacjami.
TCP retransmituje pakiety, dla ktrych nie zostao otrzymane potwierdzenie.
TCP potwierdza otrzymane dane.
UDP wymienia ramki pomidzy wzami sieci.
TCP nie posiada mechanizmu potwierdzania bdw transmisji.
UDP wykorzystuje mechanizm okien przesuwnych i sekwencjonowania do niezawodnego
przesyania danych.
Pytanie 7.
Organizacja otrzymaa adres sieci 10.10.128.0 z mask podsieci 255.255.224.0. Ktry z wymienionych
poniej zakresw adresw moe by uyty przez t organizacj?
od 10.10.128.0 do 10.10.160.255
od 10.10.128.0 do 10.10.159.255
od 10.10.128.0 do 10.10.192.255
od 10.10.128.0 do 10.10.0.159
od 10.10.128.0 do 10.10.159.0

Pytanie 8.

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej rysunkowi. Interfejs szeregowy routera zosta skonfigurowany


przy uyciu przedstawionych komend. Router nie moe wykona polecenia ping wobec routera, ktry
jest bezporednio poczony do interfejsu serial 0/0/0. Co powinien zrobi technik sieciowy aby
rozwiza ten problem?
Skonfigurowa opis interfejsu serial 0/0/0.
Skonfigurowa adres IP na interfejsie serial 0/0/0.
Usun komend no shutdown na interfejsie serial 0/0/0.
Uruchomi ponownie router
Pytanie 9.
Jakie dwa typy mediw s uyteczne do poczenia dwch urzdze oddalonych od siebie o 500
metrw? (Wybierz dwie odpowiedzi.)
10BASE-T
1000BASE-TX
10BASE-2
1000BASE-LX
1000BASE-SX
Pytanie 10.

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Aby utworzy wstpn konfiguracj, technik


sieciowy podczy host A do routera, uywajc przedstawionego poczenia. Ktre stwierdzenie jest
prawdziwe odnonie tego poczenia?
Zakoczone jest ono portem Ethernet routera.
Zapewnia to dostp do konsoli bez uycia sieci.
Zakoczone jest ono interfejsem szeregowym routera.
Aby mie dostp do routera wymaga ono klienta Telnet na hocie A.

Pytanie 11.

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej rysunkowi. Host X nie moe komunikowa si z hostem Y.


Jaka komenda moe by uruchomiona na hocie X, aby okreli, ktre urzdzenie poredniczce jest
odpowiedzialne za t awari?
telnet 192.168.1.1
ping 192.168.1.1
ftp 192.168.1.1
tracert 192.168.1.1
Pytanie 12.
Jaki efekt da uycie komendy Router# copy running-config startup-config na routerze?
Zmieni si zawarto pamici ROM.
Zmieni si zawarto pamici RAM.
Zmieni si zawarto pamici NVRAM.
Zmieni si zawarto pamici flash.
Pytanie 13.
Jaka informacja jest uywana przez router do okrelania cieki pomidzy hostem rdowym i
docelowym?
cz adresu IP dotyczca hosta
cz adresu IP dotyczca sieci
adres bramy domylnej hosta
adres MAC

Pytanie 14.

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Kabel 1 oraz Kabel 2 s przygotowane dla


specyficznych wymaga warstwy fizycznej. Wiedzc, e koncentrator nie posiada portu up-link,
wska, jakie trzy segmenty uywaj Kabla 2? (Wybierz trzy odpowiedzi.)
Segment 1
Segment 2
Segment 3
Segment 4
Segment 5
Segment 6
Pytanie 15.
Z powodu naruszenia bezpieczestwa haso routera musi zosta zmienione. Jakie informacje mona
uzyska z tych wpisw konfiguracyjnych? (Wybierz dwie odpowiedzi.)
Router(config)# line vty 0 4
Router(config-line)# password arj15
Router(config-line)# login
Konfiguracja ta pozwala uytkownikom na czenie si z uyciem modemu.
Uytkownicy musz okreli, do ktrej linii, 0 lub 4, chc si czy podczas ustanawiania
poczenia.
Konfiguracja ta pozwala uytkownikom na czenie si do routera poprzez uycie komendy
telnet.
Konfiguracja ta pozwala piciu uytkownikom utworzy jednoczesne poczenie z routerem.
Skonfigurowane haso jest automatycznie szyfrowane na routerze.

Pytanie 16.
Jakie s dwie funkcje warstwy cza danych? (Wybierz dwie odpowiedzi.)
Segmentuje i uporzdkowuje dane.
Wymienia dane pomidzy programami, ktre dziaaj na hostach rdowych i docelowych.
Kontroluje sposb umieszczania danych w medium.
Generuje sygnay reprezentujce bity w kadej ramce.
Enkapsuluje kady pakiet dodajc nagwek i stopk przygotowujc go do transferu poprzez
lokalne medium.

Pytanie 17.

NIE SKOPIOWAEM RYSUNKU


Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Host wykorzystuje usug NAT w celu
realizowania poczenia z Internetem. Ktre z wymienionych adresw IP umoliwi mu t
komunikacj? (Wybierz trzy odpowiedzi.)
10.1.1.63
10.1.1.37
10.1.1.39
10.1.1.32
10.1.1.60
10.1.1.2
Pytanie 18.
Ktre z poniszych adresw nale do grupy adresw publicznych IP? (Wybierz trzy odpowiedzi.)
127.0.0.1
196.1.105.6
132.11.9.99
10.0.0.1
172.16.9.10
46.1.1.97

Pytanie 19.

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Host A wysya segmenty danych do hosta B.


Przedstawiona zostaa kontrola przepywu wymienianych segmentw. Jakie dwa stwierdzenia s
prawdziwe odnonie tej komunikacji? (Wybierz dwie odpowiedzi.)
Wstpny rozmiar okna jest okrelony poprzez uzgadnianie dwukierunkowe.
Wielko okna sesji TCP jest wstpnie ustalona na 3000 bajtw.
Numer potwierdzenia 3001 wskazuje, e host A bdzie wysya kolejny segment z numerem
sekwencyjnym 3001.
Host B oczekuje, e nastpnym numerem segmentu bdzie 3000.
adne dodatkowe potwierdzenia nie bd wymieniane.

Pytanie 20.
Ktra warstwa modelu OSI moe oferowa wyszym warstwom usug retransmisji danych?
warstwa aplikacji
warstwa sieciowa
warstwa prezentacji
warstwa sesji
warstwa transportowa

Pytanie 21.

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Ktra lista odnosi si wycznie do urzdze


kocowych?
D,E,F,G
A,H,B,C
A, D, E, F
A,D,E,G
Pytanie 22.
Administrator sieci chce zainstalowa aplikacj prywatn na serwerze. Porty z jakiego zakresu s
zwykle przypisywane do tej aplikacji, aby zapewni jej dostpno dla klientw?
od 0 do 255
od 49152 do 65535
od 1024 do 49151
od 0 do 1023
Pytanie 23
Ktre z wymienionych adresw IPv4 s poprawnymi adresami hostw w odpowiednich podsieciach?
(Wybierz trzy odpowiedzi.)
10.1.12.79/28
10.1.12.113/28
10.1.12.32/28
10.1.11.5/27
10.1.11.97/27
10.1.11.128/27

Pytanie 24.
Jakie s charakterystyczne cechy CSMA/CD? (Wybierz trzy odpowiedzi.)
Monitoruje medium, sprawdzajc obecno sygnau danych.
Po wykryciu kolizji hosty mog wznowi transmisje po upywie losowego okresu czasu.
Sygna zakcajcy jest wykorzystywany do upewnienia si, e wszystkie hosty wiedz o
wystpieniu kolizji.
Urzdzenia mog by skonfigurowane z wikszym priorytetem transmisji.
Dane s transmitowane tylko wtedy, kiedy jest obecny sygna danych .
Wykorzystuje system tokenw aby zapobiega kolizjom.
Pytanie 25.

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Host A chce uzyska dostp do sieci Internet.
Jaka kombinacja adresw warstwy 2 oraz adresw warstwy 3 pozwoli na ten dostp z hosta A?
Docelowy MAC: 0030.8596.DE83, Brama domylna: 209.165.202.130
Docelowy MAC: 0030.8596.DE82, Brama domylna: 172.16.9.2
Docelowy MAC: 0030.8517.44C4, Brama domylna: 172.16.1.1
Docelowy MAC: 0030.8517.44C4, Brama domylna: 209.165.202.130
Pytanie 26.
Technik sieciowy chce skonfigurowa adres IP interfejsu routera, uywajc komendy ip address
192.168.1.0 255.255.255.0. Ktr z wymienionych linii powinien zobaczy, kiedy wprowadzi t
komend?
Router>
Router(config-if)#
Router#

Router(config)#
Pytanie 27.

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Komunikacja pomidzy hostami X i Y jest


ograniczona do ich lokalnych sieci. Jaka jest przyczyna tego ograniczenia?
Adresy bram domylnych s adresami rozgoszeniowymi.
Host Y ma przydzielony adres grupowy.
Host X i host Y nale do rnych sieci.
Host X ma przydzielony adres sieci.
Pytanie 28.
Ktre urzdzenie powinno by uyte do routingu pakietu do zdalnej sieci?
przecznik dostpowy
serwer DHCP
koncentrator (hub)
router

Pytanie 29.

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej rysunkowi. Ktre trzy okrelenia s prawdziwe odnonie


wywietlonej konfiguracji IP? (Wybierz trzy odpowiedzi.)
Przydzielony adres jest adresem prywatnym.
Komputer PC nie moe komunikowa si z serwerem DNS.
Sie moe posiada 126 hostw.
Adres tego komputera ma prefix /26.
Adres IP jest routowalny w Internecie.
Adres IP jest adresem typu multicast.

Pytanie 30.
Ktre haso ogranicza dostp do routera przy uyciu usugi Telnet?
enable
enable secret
console
VTY

Pytanie 31.

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Komputer PC1 wysya wiadomo do PC2. Na


schemacie przedstawiona jest ramka, ktr otrzyma PC2. Jaka informacja w tej ramce okrela
poprawn aplikacj docelow?
bity synchronizacji czasowej
adresy fizyczne rda i celu
adresy logiczne rda i celu
numery procesw rda i celu
Pytanie 32.

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Host C moe pomylnie wykona polecenie ping
127.0.0.1, jednak nie moe komunikowa si z hostem A oraz B w organizacji. Jaka jest
prawdopodobna przyczyna tego problemu?
Host A oraz B nie s w tej samej podsieci co host C.
Adresy IP interfejsw szeregowych routera s niepoprawne.
Maska podsieci hosta C jest skonfigurowana niepoprawnie.
Interfejs FastEthernet fa0/0 na routerze 1 jest le skonfigurowany.

Pytanie 33.
Ktre stwierdzenie jest prawdziwe odnonie pliku konfiguracji biecej urzdzenia Cisco IOS?
Ma wpyw na prac urzdzenia niezwocznie po modyfikacji.
Jest przechowywany w pamici NVRAM.
Powinien by kasowany z uyciem komendy erase running-config.
Jest automatycznie zapisywany podczas ponownego uruchomienia routera.
Pytanie 34
Host transmituje video poprzez sie. W jaki sposb warstwa transportowa pozwala hostowi uywa
wielu aplikacji do transmisji innych danych w tym samym czasie co transmisja video?
Uywa mechanizmu kontroli bdw.
Uywa protokou bezpoczeniowego tylko dla wielu jednoczesnych transmisji.
Uywa wielu adresw rdowych warstwy 2.
Uywa wielu numerw portw.

Pytanie 35.

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Diagram reprezentuje proces wysyania


wiadomoci e-mail pomidzy klientami. Jaka lista poprawnie identyfikuje komponent lub protok
uyty na kadym etapie w diagramie?
1.MUA, 2.MDA, 3.MTA, 4.SMTP, 5.MTA, 6.POP, 7.MDA, 8.MUA
1.MUA, 2.POP, 3.MDA, 4.SMTP, 5.MTA, 6.MDA, 7.SMTP, 8.MUA
1.MUA, 2.POP, 3.SMTP, 4.MDA, 5.MTA, 6.SMTP, 7.POP, 8.MUA
1.MUA, 2.SMTP, 3.MTA, 4.SMTP, 5.MTA, 6.MDA, 7.POP, 8.MUA

Pytanie 36.

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Przedstawiona tablica routingu komputera PC jest


skonfigurowana prawidowo. Jakie urzdzenie sieciowe lub interfejs ma przedzielony adres IP
192.168.1.254?
komputer PC
przecznik
router interfejs fa0/0
interfejs fa0/1routera
Pytanie 37.
Ktre trzy okrelenia s prawdziwe odnonie adresowania warstwy sieciowej? (Wybierz trzy
odpowiedzi.)
Unikalnie identyfikuje kadego hosta.
Pomaga w przekazywaniu pakietw poprzez intersieci.
Uywa 32-bitowych adresw logicznych IPv4.
Adresy te nie s konfigurowalne.
Jest to adres fizyczny.
Identyfikuje hosta poprzez pierwsz cz adresu.

Pytanie 38.

Przyjrzyj si
zamieszczonemu powyej schematowi. Jaka topologia logiczna opisuje przedstawion sie?
gwiazda
piercie
sie typu punkt-punkt
wielodostp

Pytanie 39.

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Host zosta podczony do koncentratora


wieloportowego 1 (HUB1). Jakiego zestawu adresu IP, maski podsieci oraz bramy domylnej naley
uy do konfiguracji hosta, aby mg on funkcjonowa w tej sieci?
adres IP: 172.16.31.36, maska podsieci: 255.255.255.240, brama domylna: 172.16.31.35
adres IP: 172.16.31.63, maska podsieci: 255.255.255.224, brama domylna: 172.16.31.35
adres IP: 172.16.31.29, maska podsieci: 255.255.255.248, brama domylna: 172.16.31.35
adres IP: 172.16.31.32, maska podsieci: 255.255.255.224, brama domylna: 172.16.31.35
adres IP: 172.16.31.29, maska podsieci: 255.255.255.240, brama domylna: 172.16.30.1
adres IP: 172.16.31.37, maska podsieci: 255.255.255.224, brama domylna: 172.16.31.35

Pytanie 40.

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Host B prbuje zestawi sesj TCP/IP z hostem
C. Podczas tej prby przez interfejs fa0/1 routera San Francisco zostaa przechwycona ramka. Pakiet
wewntrz ramki posiada rdowy adres IP 10.10.1.2 oraz docelowy adres IP 10.31.1.20. Jaki jest
docelowy adres MAC ramki w momencie
0060.7320.D632
0060.7320.D631
0040.8517.44C3
0009.B2E4.EE03
0010.C2B4.3421
Pytanie 41.
Jaki jest wynik uycia komendy clock rate 56000 na interfejsie szeregowym na routerze?
Interfejs jest skonfigurowany jako urzdzenie DCE.
Zegary interfejsu zostay wyczyszczone.
Interfejs FastEthernet jest przystosowany do tego, aby emulowa interfejs szeregowy poprzez
przypisanie do niego sygnau zegara.
Adres IP jest skonfigurowany dla interfejsu szeregowego.
Pytanie 42.
Organizacja pragnie utworzy podsie w sieci o adresie IP 172.16.0.0. Podsie ta ma by najmniejsz
podsieci mogc pomieci 1000 hostw. Ktrej z wymienionych masek podsieci naley uy, aby
speni to wymaganie?
255.255.0.0
255.255.248.0
255.255.252.0
255.255.254.0
255.255.255.0

255.255.255.128
Pytanie 43.
Jaka warstwa OSI uywa zorientowanego poczeniowo protokou aby zapewni niezawodno
dostarczania danych?
warstwa aplikacji
warstwa prezentacji
warstwa sesji
warstwa transportowa

Pytanie 44.

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Administrator sieci chce uzyska dostp zdalny
do CLI routera z komputera PC1, uywajc modemu 1. Ktry port routera powinien by podczony
do modemu 2, aby umoliwi ten dostp?
port konsoli
port Ethernet
port AUX
port szeregowy

Pytanie 45.

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Jakie dwa fakty mog by ustalone na podstawie
informacji o sesji, ktra jest wywietlana? (Wybierz dwie odpowiedzi.)
Wymiana ta jest czci uzgadniania trjetapowego.
Port docelowy wskazuje, e zostaa zainicjowana sesja Telnet.
Port rdowy nie wspiera komunikacji z portem docelowym, obecnym na licie.
Port docelowy wskazuje, e zostaa zainicjowana sesja SMTP.
Protok jest protokoem zorientowanym poczeniowo.
Pytanie 46.

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej rysunkowi. Technik wykonuje komend nslookup na


komputerze PC i przeglda dane wyjciowe przedstawione na ilustracji. Jaki jest adres IP
preferowanego serwera DNS skonfigurowanego na hocie? (Wybierz dwie odpowiedzi.)
192.168.1.99
192.168.2.100
10.10.10.32
192.168.1.5
Jest to adres IP strony internetowej resolver1.xyz.local
Pytanie 47.

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Technik podczy komputer PC z


przecznikiem, uywajc kabla UTP Cat 6. Jakie dwa stwierdzenia s prawdziwe odnonie tego
poczenia? (Wybierz dwie odpowiedzi.)
Wykorzystywany kabel Ethernet jest kablem z przeplotem (ang. crossover).
Para nadawcza wyprowadze w jednym urzdzeniu jest poczona z par odbiorcz w
drugim urzdzeniu.
Maksymalny dystans pomidzy przecznikiem a komputerem PC to 100 m.
Maksymalna wspierana szeroko pasma to 1000 Mb/s.
Kabel kategorii 6 symuluje poczenie WAN typu point-to-point i jest bezuyteczny do tego typu
poczenia.
Pytanie 48.

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej rysunkowi. Wszystkie urzdzenia w sieci uywaj domylnej


konfiguracji. Ile zakresw adresw logicznych wymaganych jest w tej topologii?
2
3
4
5
6
Pytanie 49.

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Komputer PC komunikuje si z komputerem PC z


innej sieci. Dwie sieci poczone s za pomoc trzech routerw. Ktre z dziaa umoliwi identyfikacj
cieki pomidzy tymi hostami?
Uycie komendy ipconfig na hocie rdowym.
Uycie komendy ipconfig /all na hocie docelowym.
Uycie komendy tracert na hocie rdowym.
Uycie komendy ping na hocie docelowym.

Pytanie 50.

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Host A uzyskuje dostp do wielu serwerw. Jaka
kombinacja numerw portw i adresw wywietlona na hocie unikalnie zidentyfikuje konkretny
proces uruchomiony na danym serwerze?
Adres MAC serwera i numer portu usugi
Adres IP hosta i numer portu usugi
Adres MAC hosta i numer portu usugi
Adres IP serwera i numer portu usugi