Вы находитесь на странице: 1из 60

KALENDARI

ORTHODHOKS
2015

KISHA ORTHODHOKSE AUTOQEFALE E SHQIPËRISË


TIRANË, 2014

1
Biri i Perëndisë së gjallë, të pafund
dhe të tërëfuqishëm, u bë njeri. Ky me-
sazh mahnitës i festës së Krishtlindjeve
thekson vlerën e jashtëzakonshme të jetës
njerëzore dhe zbulon se Krishti erdhi të
na transmetojë një jetë më të lartë, edhe
se ajo biologjike, “pjesëmarrjen e për-
sosur të Shpirtit”.
Le të përjetojmë më thellësisht në këto
ditë, vlerën e pakonceptueshme të dhura-
tës së jetës të dhënë prej Perëndisë. Dhe
le të kthehet mirënjohja jonë në përpjekje
të palodhshme si për zhvillimin e jetës
sonë biologjike, ashtu edhe të asaj shpir-
tërore. Njëkohësisht le të tregojmë më
shumë respekt për jetën njerëzore të të
afërmve tanë, duke e mbështetur atë me
solidaritet dashuror.
Krishtlindje të bekuara! Viti i Ri, me
ndriçimin e Krishtit, qoftë më njerëzor.

2
Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës,
Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë
† Anastasi
3
JANAR 2015
1 E † Rrethprerja e Zotit Jisu Krisht. Vasili i Madh. Dësh. Telemaku.
2 P Silvestri i Romës. Osh. Nili. Osh. Serafimi në Sarov. (Hahen të gjitha)
3 SH † Pr. Malakia. Dësh. Gordi. Oshg. Gjenovefa në Paris.
4 D † PARA THEOFANISË. Mbledhja e 70 Ap. Senatore Apolinaria.
5 H † Vigjilja e Theofanisë. Dësh. Theopemti, Theonai. (Kreshmë) (Shërbesa e Orëve)
6 M † Pagëzimi i Shpëtimtarit tonë Jisu Krisht (Theofania).
7 M † # Mbledhja e Joan Pagëzorit, Pararendësit. Athanasi në Izmir.
8 E Osh. Gjergj Hozeviti, Agathoni. Oshg. Domnika. Osh. Severini.
9 P Dësh. Poliefkti. Osh. Efstrati, çudibërës. Dëshg. Andonina.
10 SH † Grigori i Nisës. Dometiani i Melitinës. Markiani, ikonom.
11 D † PAS THEOFANISË. Osh. Theodhos Kinovjarku. Osh. Vitali në Gaza.
12 H Dësh. Tatjana, Efthasia, Mertiu. Osh. Ilia, çudibërës. Provi i Veronës.
13 M Dësh. Ermili, Stratoniku. Osh. Maksim Kafsokaliviti.
14 M Mbyllja e Theofanisë. Oshd. në Sina e Raitho. Shën Nina. Shën. Sava.
15 E Osh. Pavli i Tebës. Osh. Joan Kalivi. Osh. Mauri. Dësh. Pansofi.
16 P * Nderimi i vargonjve të Ap. Petros. Dësh. Danaksi nga Vlora.
17 SH † Osh. Andoni i Madh. Dësh. i ri Gjergji në Janinë.
18 D † 12 LLUKAIT. Athanasi e Kirili të Aleksandrisë. Dëshg. Theodhuli.
19 H Osh. Makar Egjiptiani. Arseni i Korfuzit. Mark Evgjeniku i Efesit.
20 M † Osh. Efthimi i Madh. Petro Doganieri. Dësh. i ri Zaharia.
21 M Maksim Omologjeti. Dësh. Patrokli, Neofiti e Agnia. Hierod. Publi.
22 E † Ap. Timotheu nga të 70-t. Oshd. Anastas Persiani.
23 P Dësh. Klimi i Angirës dhe Agathangjeli. Osh. Dionisi në Olimp.
24 SH † Oshg. Kseni. Hierod. Vavila. Filoni i Karpasisë. Kseni Rusja.
25 D † 15 LLUKAIT. Grigor Theologu i Konstandinopojës. Osh. Marisi.
26 H Osh. Ksenofoni e familja. Ava Amonai. Mbreti David në Gjeorgji.
27 M Transf. i lips. Joan Gojartit. Mbretëresha Markiana. Osh. Klimi.
28 M Osh. Efrem Siriani, Paladi e Jakovi. Dëshg. Harisa. Osh. Isaak Siriani.
29 E Transf. i lips. të Ignat Hyjmbajtësit. Dësh. Filotheu etj.
30 P † * 3 Hierarkët: Vasili i Madh, Grigor Theologu, Joan Gojarti.
31 SH † Anargjendët Kiri e Joani. Nikita i Novgorodit. Jakovi i Nisivës.

4
J A N A R 2 0 15
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.

1 E Kol.2:8-12 Llk.2:20-21,40-52
2 P Heb.11:8-16 [J. 30] Jn.3:1-15
3 SH 1 Tim.3:13-4:5 Mt.3:1-6
4 D 2 Tim.4:5-8 Mk.1:1-8 T. I VIII
5 H Lexo në fq. 40
6 M Tit.2:11-14, 3:4-7 Mt.3:13-17
7 M Vep.19:1-8 Jn.1:29-34
8 E Jak.1:19-27 [J. 31] Jn.3:22-23
9 P Jak.2:1-13 Mk.1:9-15
10 SH Efes.6:10-17 Mt.4:1-11
11 D 2Kor.4:6-15 Mt.4:12-17 T. II IX
12 H Efes.4:7-13 Jn.10:39-42
13 M Vep.16:16-34 Llk.20:1-8
14 M Rom.5:1-10 Mt.6:22-33
15 E Rom.10:1-10 Mt.8:28-9:1
16 P Vep.12:1-11 Mt.22:35-46
17 SH Heb.13:17-21 Llk.6:17-23
18 D Heb.13:7-16 Llk.17:12-19 R. X
19 H 1Kor.16:13-24 Mt.21:33-42
20 M 2Kor.4:6-15 Llk.6:17-23
21 M 2Kor.1:21-2:4 Mt.22:2-14
22 E 2Tim.1:3-9 Mt.25:14-30
23 P Efes.2:4-10 Llk.10:25-37
24 SH 1Thes.5:14-23 [J. 32] Mt.24:34-37,42-44
25 D Heb.7:26-8:2 Llk. 19:1-10 T. IV XI
26 H Rom.12:6-14 Lluk.18:18-27
27 M Heb.7:26-8:2 Jn.10:9-16
28 M Rom.15:1-7 Mt.15:21-28
29 E 1Kor.15:1-11 Llk.18:35-43
30 P Heb.13:7-16 Mt.5:14-19
31 SH 2Tim.2:11-19 [J. 33] Llk.18:2-8

5
SHKURT 2015
1 D † E DOGANIERIT DHE FARISEUT. Dësh. Trifoni. (Fillon Triodhi)
2 H † Paraqitja e Zotit Jisu Krisht në Tempull (Ipapandia).
3 M † Simeon Perëndipritësi. Profetesha Ana. Nikolla i Japonisë.
4 M Osh. Isidor Pilusioti. Dësh. Theoktisti. Osh. Jasimi. (Hahen të gjitha)
5 E Dëshg. Agathia. Poliefkti i Kon/pojës. Osh. Sava nga Sicilia.
6 P Osh. Bukoli. Foti i Madh i Kon/pojës. Oshm. Varsanufi. (Hahen të gjitha)
7 SH † Partheni i Lampsakës. Osh. Llukai në Stiri. Dësh. i ri Gjergji.

8 D † E PLANGPRISHËSIT. Profeti Zaharia. Dëshm.Theodhor Stratilati.


9 H Mbyllja e Ipapandisë. Dësh. Niqifori. Hierod. Markeli i Sicilisë.
10 M † Hierod. Harallambi e 2 dësh. Osh. Zinon Postieri. Ana Suedezja.
11 M † Hierod. Vlashi dhe 7 dëshmorë me të. Mbret/sha Theodhora.
12 E Meleti i Antiokisë. Dësh. i ri Kristo Kopshtari, shqiptar. Osh. Meleti.
13 P Ap. Akila e Priskila nga të 70-t. Osh. Martiniani. Ep. Evlogji.
14 SH † E Shpirtrave. Osh. Afksenti. Osh. Maroni. Avramiu i Karës.

15 D † TË LIDHURIT E MISHIT (Gjykimi i fundit). Ap. Onisimi nga të 70-t.


16 H # Dësh. Pamfili. Flaviani i Kon/pojës. Ep. Maruthai në Persi.
17 M † # Dëshm. Theodhor Tironi. Mbretërit, Markiani e Pulkeria.
18 M # Leoni i Madh i Romës. Omol. Agapiti i Sinaut. Dësh. Agripa.
19 E # Ap. Arkipi, Filimoni, Apfia nga të 70-t. Dëshg. e re Filothea.
20 P # Leoni i Katanias. Osh. Visarioni. Agathoni i Romës.
21 SH † # Osh. Timotheu. Efstathi i Antiokisë. Gjergji i Amastridhës.

22 D † TË LIDHURIT E DJATHIT (Falja e kreshmimi). Dësh. në Evgjeni.


23 H E Bardhë. Hierod. Polikarpi i Smirnit. Dëshg. Gorgonia. (Fillon Kreshma)
24 M † E Bardhë. Gjetja I dhe II e kokës së Joan Pagëzorit.
25 M † Tarasi i Konstandinopojës. Hierod. Rigjini dhe 40 dësh. me të.
26 E Dëshg. Fotinia Samaritane, Anatolia etj. Porfiri i Gazës.
27 P † Prokop Dekapoliti. Gjelas Aktori. Osh. Asklipi. (I e Akathistit)
28 SH † Mrekullia e grurit nga Sh. Theodhori. Omol. Vasili. (Osh. Kasiani.)

6
S H K U R T 2 0 15
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.

1 D Rom.8:28-39 Llk.18:10-14 I I
2 H Heb.7:7-17 Llk.2:22-40
3 M 2Pet.2:9-22 [J. 34] Llk.2:25-38
4 M 2Pet.3:1-17 Mk.13:24-31
5 E 1Jn.1:8-2:6 Mk.13:31-14:2
6 P 1Jn.2:7-17 Mk.14:3-9
7 SH 1Tim.6:11-16 Llk.20:46-21:4,8:8

8 D 1Kor.6:12-20 Llk.15:11-32 II II
9 H 1Jn.2:18-3:8 [J. 35] Mk.11:1-11
10 M 2Tim.2:1-10 Jn.15:17-16:2
11 M 1Jn.3:21-4:11 Mk.14:43-15:1
12 E 1Jn.4:20-5:21 Mk.15:1-15
13 P 2Jn.1-13 Mk.15:20,22,25,33-41
14 SH 1Thes.4:13-17 Llk.21:8-9,25-27,35-36

15 D 1Kor.8:8-9:2 Mt.25:31-46 III III


16 H 3Jn.1-15 Llk.19:29-40,22:7-39
17 M Juda 1-10 Llk.22:39-42,45-23:1
18 M Joel 2:12-36
19 E Juda 11-25 Llk.23:1-31,33,44-56
20 P Zaharia 8:7-17
21 SH Gal.5:22-6:2 Mt.6:1-13

22 D Rom.13:11-14:4 Mt.6:14-21 IV IV
23 H Isa. 1:1-20 Gjen. 1:1-13 Fja. Urt. 1:1-20 Llk. 21:8-36
24 M Lexo1:14-23
Isa. 1:19-2:3 Gjen. në fq. 40 Fja. Urt. 1:20-33 Mt. 6:1-13
25 M Isa. 2:3-11 Gjen. 1:24-2:3 Fja. Urt. 2:1-22 Mk. 11:22-26,Mt 7:7-8
26 E Isa. 2:11-21 Gjen. 2:4-19 Fja. Urt. 3:1-19 Mt. 7:7-11
27 P Isa. 3:1-14 Gjen. 2:20-3:20 Fja. Urt. 3:19-34 Jn. 15:1-7
28 SH 2Tim.2:1-10 Mk.2:23-3:5

7
MARS 2015
1 D † I KRESHMËS (E Orthodhoksisë). Oshdg. Evdhokia, Andonina.
2 H Dësh. Isihi, senator, dhe Eftalia. Osh. Nikolla Plana. Omol. Koindi.
3 M Dësh. Eftropi, Kleoniku, Vasilisku. Hierod. Theodhoriti.
4 M † Osh. Gjerasimi në Jordan. Dësh. Pavli dhe Juliana.
5 E Oshd. Kononi. Konon Kopshtari. Dësh. Arkelau dhe 152 dësh. me të.
6 P † 42 dëshmorët e Amorit (Aeti, Kalisti etj.). (II e Akathistit)
7 SH † Hierod. Efremi, Vasileu, Evgjeni etj. Pavli i Thjeshtë. Arkadi i Qipros.
8 D † II KRESHMËS (Grigor Pallamai). Ap. Ermia. Osh. Theofilakti.
9 H † * 40 dësh. e Sebastisë (Viviani, Melitoni etj.). Qesari, mjek.
10 M Dësh. Kodrati, Anekti etj. Anastasia, patrice. Dësh. Markiani.
11 M † Sofroni i Jerusalemit. Mbretëresha Theodhora e Artës.
12 E Omol. Theofani. Grigor Dialogu. Simeoni, Theologu i Ri.
13 P † Transf. i lips. të Niqiforit të Kon/pojës. Hierod. Mario. (III e Akathistit)
14 SH † Osh. Benedikti. Omol. Efskimi i Lampsakës. Ep. Bonifati në Skoci.
15 D † III KRESHMËS (Falja e Kryqit). Ap. Aristovuli nga 70-t , i Britanisë.
16 H Dësh. Savini, Juliani. Osh. Kristodhuli dhe Anini, çudibërës.
17 M Osh. Aleksi, njeriu i Perëndisë. Ep. Patriku, ndriçuesi i Irlandës.
18 M † Kirili i Jerusalemit. Dësh. Eduardi, princ i Anglisë.
19 E Dësh. Krisanthi e Daria. Dësh. Klaudi, Ilaria, Mauri, Jasoni.
20 P † Osh. vrarë në Man. e Sh. Savës. Dëshg. Aleksandria. (IV e Akathistit)
21 SH † Omol. Jakovi. Dësh. Filimoni e Domnini. Osh. Serapioni.
22 D † IV KRESHMËS (Joani i Shkallës). Hierod. Vasili. Dëshg. Kaliniqi.
23 H Dësh. Nikoni e 199 nxënësit e tij. Dësh. i ri Lluka. Hierod. i ri Grigori.
24 M Hierod. Artemoni. Hierod. i ri Partheni i Konstandinopojës.
25 M † # Ungjillëzimi i Hyjlindëses (Vangjelizmoi).
26 E * Mbledhja e Kryeengjëllit Gavriil. 26 dësh. në Gotí.
27 P † Dëshg. Matrona. Dësh. Filiti, Lidia dhe bijtë e tyre. (Akathisti i plotë)
28 SH † Ap. Herodioni nga të 70-t. Osh. Ilarioni i Ri. Stefan Çudibërësi.
29 D † V KRESHMËS (Maria e Egjiptit). Hierod. Marku i Arethusës.
30 H Osh. Joani i Shkallës. Pr. Joadi. Osh. Joani në pus. Sh. Evula.
31 M Hierod. Ipati i Gangrës. Omol. Akaqi. Inocenti i Moskës.

8
M A R S 2 0 15
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.

1 D Heb.11:24-26,32-40 Jn.1:44-52 T. I V
2 H Isa.4:2-6,5:1-7 Gjen. 3:21-4:7 Fja. Urt. 3:34-4:22
3 M Isa. 5:7-16 Gjen. 4:8-15 Fja. Urt. 5:1-15
4 M Isa. 5:16-25 Gjen. 4:16-26 Fja. Urt. 5:15-6:3
5 E Isa. 6:1-12 Gjen. 5:1-24 Fja. Urt. 6:3-20
6 P Isa. 7:1-14 Gjen. 5:32-6:8 Fja. Urt. 6:20-7:1
7 SH Heb.3:12-16 Mk.1:35-44
8 D Heb.1:10-2:3 Mk.2:1-12 T. II VI
9 H Isa. 8:13-9:7 LexoGjen. 6:9-22
në fq. 40 Fja. Urt. 8:1-21
10 M Isa. 9:8-10:4 Gjen. 7:1-5 Fja. Urt. 8:32-9:11
11 M Isa. 10:12-20 Gjen. 7:6-9 Fja. Urt. 9:12-18
12 E Isa. 11:10-12:2 Gjen. 7:11-8:3 Fja. Urt. 10:1-22
13 P Isa. 13:2-13 Gjen. 8:4-21 Fja. Urt. 10:31-11:12
14 SH Heb.10:32-38 Mk.2:14-17
15 D Heb.4:14-5:6 Mk.8:34-9:1 R. VII
16 H Isa. 14:24-32 Gjen. 8:21-9:7 Fja. Urt. 11:19-12:6
17 M Isa. 25:1-9 Gjen. 9:8-17 Fja. Urt. 12:8-22
18 M Isa. 26:21-27:9 Gjen. 9:18-10:1 Fja. Urt. 12:23-13:9
19 E Isa. 28:14-22 Gjen. 10:32-11:9 Fja. Urt. 13:19-14:6
20 P Isa. 29:13-23 Gjen. 12:1-7 Fja. Urt. 14:15-26
21 SH Heb.6:9-12 Mk.7:31-37
22 D Heb.6:13-20 Mk.9:17-31 T. IV VIII
23 H Isa. 37:33-38:6 Gjen. 13:12-18 Fja. Urt. 14:27-15:4
24 M Isa. 40:18-31 Gjen. 15:1-15 Fja. Urt. 15:7-19
25 M Isa.
Heb.41:4-14
2:11-18 Gjen. 17:1-9
Llk.1:24-38 Fja. Urt. 15:20-16:9
26 E Isa. 42:5-16 Gjen. 18:20-33 Fja. Urt. 16:17-17:17
27 P Isa. 45:11-17 Gjen. 22:1-18 Fja. Urt. 17:17-18:5
28 SH Heb.9:1-7 Llk.1:39-49,56
29 D Heb.9:11-14 Mk.10:32-45 I IX
30 H Isa. 48:17-49:4 Gjen. 27:1-41 Fja. Urt. 19:16-25
31 M Isa. 49:6-10 Gjen. 31:3-16 Fja. Urt. 21:3-21
Isa. 58:1-11 Gjen. 43:25-30,45:1-16 Fja. Urt. 21:23-22:4
9
PRILL 2015
1 M † Oshg. Maria nga Egjipti. Dësh. Geronti e Vasilidhi.
2 E Osh. Titi, çudibërës. Dësh. Amfiani e Edhesi. Dësh. i ri Panajoti.
3 P † Omol. Nikita. Osh. Josif Himnografi. Osh. Iliri.
4 SH † Ngjallja e Llazarit. Osh. Gjergji në Male. Osh. Platoni, Zosimai.

5 D † # E DAFINAVE, Hyrja e Krishtit në Jerusalem. (Shërbesa e dhëndrit)


6 H † E MADHE. Josifi i Dhiatës së Vjetër. (Shërbesa e dhëndrit)
7 M † E MADHE. (Paravolia e 10 virgjëreshave.) (Shërbesa e dhëndrit)
8 M † E MADHE. Lyerja e këmbëve të Zotit Krisht. (Bëhet Efqeli)
9 E † E MADHE. Darka Mistike. (Lexohen 12 Ungjijtë)
10 P E MADHE. Pësimet dhe Varrimi i Krishtit. (Shërbesa e Orëve & Epitafi)
11 SH † E MADHE. Zbritja në Had e Zotit Jisu Krisht.

12 D † PASHKA E MADHE, NGJALLJA E ZOTIT JISU KRISHT.


13 H † E Ndritshme. Omol. Martini i Romës. Dësh. Elefteri, Zoili.
14 M E Ndritshme. Ap. Aristarku, Pudi, Trofimi nga të 70-t.
15 M E Ndritshme. Dësh. Krishenti. Leonidhi i Athinës. (Hahen të gjitha)
16 E E Ndritshme. Dëshg. Agapi, Irini, Hjonia, Galinia, Harisa, Kalia.
17 P † E Ndritshme. Burimi Jetëdhënës. Simeoni i Persisë. (Hahen të gjitha)
18 SH † E Ndritshme. Osh. Joani. Efthimi, ndriçues i Finlandës.
19 D † E THOMAIT. Hierod. Pafnuti i Jerusalemit. Dëshg. Filipa e Theodhori.
20 H Ap. Zakeu nga të 70-t. Osh. Athanasi e Joasafi në Meteorë.
21 M Hierod. Januari. Mbretëresha Aleksandra, e shoqja e Dioklecianit.
22 M Ap. Nathanaili. Osh. Thedhor Sikeoti. Hierod. Gai i Romës.
23 E † Dëshm. Gjergj Trofeprurësi. Dësh. Donati e Therini në Butrint.
24 P † Oshg. Elisabeta, çudibërëse. Hierod. Valentioni, Pasikrati etj.
25 SH † Ap. e Ungjillor Marku. Eniani i Aleksandrisë. Dëshg. Niki.
26 D † E MIROPRURËSEVE. Hierod. Vasili i Amasisë. Dëshg. Glafira.
27 H Hierod. Simeoni i Jerusalemit, fis i Krishtit. Evlogj Mikpritësi.
28 M 9 dësh. në Kizikë (Theogni etj.). Osh. Memnoni, çudibërës.
29 M Ap. Jasoni e Sosipatri nga të 70-t. Dësh. Vitali, Neoni, Kerkira etj.
30 E † Ap. Jakovi, vëlla i Joan Theologut. Osh. Donati i Evrisë (Sarandë).

10
P R I L L 2 0 15
Isa. 48:17-49:4 Gjen. 27:1-41 Fja. Urt. 19:16-25
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.
Isa. 49:6-10 Gjen. 31:3-16 Fja. Urt. 21:3-21
1 M Isa. 58:1-11 Gjen. 43:25-30,45:1-16 Fja. Urt. 21:23-22:4
2 E Isa. 65:8-16 Gjen. 46:1-7 Fja. Urt. 23:15-24:5
3 P Isa. 66:10-24 Gjen. 49:33-50:26 Fja. Urt. 31:8-31
4 SH Heb.12:28-13:8 Jn. 11:1-45
5 D Lexo në fq. 40 - KR.
6 H Lexo në fq. 40
7 M Lexo në fq. 41
8 M Lexo në fq. 41
9 E Lexo në fq. 41
10 P Lexonëfq.41-42
11 SH Lexo në fq. 42
12 D Lexo në fq. 42 - -
13 H Vep.1:12-17,21-26 Jn.1:18-28 II
14 M Vep.2:14-21 Llk.24:12-35 III
15 M Vep.2:22-38 Jn.1:35-52 IV
16 E Vep.2:38-43 Jn.3:1-15 T. I
17 P Vep.3:1-8 Jn.2:12-22 T. II
18 SH Vep.3.11-16 Jn.3:22-33 T. IV
19 D Vep.5:12-20 Jn.20:19-31 - I
20 H Vep.3:19-26 [P. 2] Jn.2:1-11
21 M Vep.4:1-10 Jn.3:16-21
22 M Vep.4:13-22 Jn.5:17-24
23 E Vep.12:1-11 Jn.15:17-16:2
24 P Vep.5:1-11 Jn.5:30-6:2
25 SH 1Pet.5:6-14 Mk.6:7-13
26 D Vep.6:1-7 [P. 3] Mk.15:43-16:8 II IV
27 H Vep.6:8-7:5,47-60 Jn.4:46-54
28 M Vep.8:5-17 Jn.6:27-33
29 M Vep.8:18-25 Jn.6:35-39
30 E Vep.12:1-11 Llk.9:1-6

11
MAJ 2015
1 P Pr. Jeremia. Panareti i Pafos. Isidora e marrë më Krishtin.
2 SH † Transf. i lips. të Shën Athanasit të Madh. Dëshg. Zoia etj.
3 D † E TË PARALIZUARIT. Dësh. Timoteu e Maura. Dësh. i ri Ahmeti.
4 H Dëshg. Pelagjia. Dësh. Afrodhisi. Osh. Ilariu, çudibërës.
5 M † Dëshmg. Irini. Efthimi i Madhitës. Dësh. Martini, Irakliu.
6 M † # Gjysmëpentikostia. Jovi i Drejtë. Dësh. Danaksi, Mesiri, Therini.
7 E Kryqi që u shfaq në qiell. Dësh. Akaqi. Osh. Nil Mirovliti.
8 P † * Apostull e Ungjillor Joan Theologu. Osh. Arseni i Madh.
9 SH † Pr. Isaia. Dësh. Kristofori, Akilina, Kalinika. Dësh. Gordiani.
10 D † E SAMARITANES. Ap. Simeon Zelloti. Osh. Laurenti. Dësh. Filadelfi.
11 H † Kirili e Metodi, ndriçues të sllavëve. Hierod. Mokiu.
12 M Epifani i Qipros. Gjermani i Kon/pojës. Dësh. i ri Joan Vllahu.
13 M Dëshg. Gliqeria. Omol. Sergji. Osh. Efthimi i Ri në Athos.
14 E Dësh. Isidori. Hierod. Theraponti. Dësh. Aristoteli e Leandri.
15 P † * Osh. Pahomi i Madh. Akili i Larisës. Barbar Mirovliti.
16 SH † Osh. Theodhori i Shenjtëruar. Hierod. Avdai, Avdijisu e 38 dësh.
17 D † E TË VERBRIT. Ap. Androniku e Junia nga të 70-t.
18 H Dësh. Petro, Dionisi, Kristina, Andrea, Irakliu, Pavlini, Benedimi.
19 M Hierod. Patriku i Prusës etj. Dësh. i ri Joan Shqiptari. Hierod. Polieni.
20 M † # Mbyllja e Pashkës. Lidia në Filipí. Transf. lips. sh. Nikollës.
21 E † Ngjitja në qiej e Zotit Krisht (Analipsi). Konstandini dhe Elena.
22 P † Joan Vladimiri. (Fest. në Elbasan më 4 qershor.) Etërit e Sin. II Ekumenik.
23 SH † Miroprurëse Maria e Kleopës. Mihaili i Sinadës. Dësh. Salonai.
24 D † E ETËRVE TË SINODIT I EK. Osh. Simeoni e Nikita. Dësh. Meleti.
25 H † Gjetja III e kokës së Joan Pagëzorit. Dësh. Çelestini. Osh. Albiani.
26 M Ap. Karpi, Alfeu nga të 70-t. Dësh. Averki e Elena. Sinesi i Qipros.
27 M Hierod. Heladhi. Omol. Joan Rusi. Dësh. Juli në Rumani.
28 E Hierod. Eftihi. Dëshg. Elikonida. Andrea i marrë më Krishtin.
29 P Mbyllja e Ngjitjes. Oshdg. Theodhosia. Aleksandri i Aleksandrisë.
30 SH † E Shpirtrave. Osh. Isaaku. Dësh. Natali. Shën Emelia.
31 D † PENTIKOSTIA (Rrëshajët). Petronila, bija e Ap. Petros. Dësh. Hermia.

12
M A J 2 0 15
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.

1 P Vep.8:40-9:18 Jn.6:48-54
2 SH Heb.13:7-16 Mt.5:14-19
3 D Vep.9:32-42 Jn.5:1-15 III V
4 H Vep.10:1-16 [P. 4] Jn.6:56-69
5 M Vep.10:21-33 Jn.7:1-13
6 M Vep.14:6-18 Jn.7:14-30
7 E Vep.10:34-43 Jn.8:12-20
8 P 1Jn.1:1-7 Jn.19:25-27,21:24-25
9 SH Vep.12:1-11 Jn.8:31-42
10 D Vep.11:19-30 [P. 5] Jn.4:5-42 IV VII
11 H Vep.12:12-17 Jn.8:42-52
12 M Vep.12:25-13:12 Jn.8:51-59
13 M Vep.13:13-24 Jn.6:5-14
14 E Vep.14:20-15:14 Jn.9:39-10:9
15 P Vep.15:5-12 Jn.10:17-28
16 SH Vep.15:35-41 Jn.10:27-38
17 D Vep.16:16-34 [P. 6] Jn.9:1-38 T. I VIII
18 H Vep.17:1-9 Jn.11:47-54
19 M Vep.17:19-28 Jn.12:19-36
20 M Vep.18:22-28 Jn.12:36-47
21 E Vep.26:1,12-20 Llk.24:36-53
22 P Vep.19:1-8 Jn.14:1-11
23 SH Vep.20:7-12 Jn.14:10-21
24 D Vep.20:16-18,28-36 [P. 7] Jn.17:1-13 T. II X
25 H 2Kor.4:6-15 Mt.11:2-15
26 M Vep.21:26-32 Jn.16:2-12
27 M Vep.23:1-11 Jn.16:15-23
28 E Vep.25:13-19 Jn.16:22-33
29 P Vep.27:1-28:1 Jn.17:18-26
30 SH 1Thes.4:13-17 Jn.21:14-25
31 D Vep.2:1-11 Jn.7:37-52,8:12 - KR.

13
QERSHOR 2015
1 H † E Shpirtit të Shenjtë. Dësh. Justin Filozofi, Justi etj. Ep. Pirro.
2 M Niqifori i Kon/pojës. Hierod. Erazmi etj., në Ohër. Dësh. Leandri.
3 M Dësh. Lukiliani, Pavla e 4 fëmijët. Mbr/sha Klotilda. (Hahen të gjitha)
4 E Marta e Maria, motrat e Llazarit. Mitrofani i Kon/pojës. (J. Vladimiri)
5 P Hierod. Dhorotheu i Tirës. Igori, mbret i Kievit. (Hahen të gjitha)
6 SH † Mbyllja e Pentikostisë. Osh. Ilarioni i Ri. Osh. Anuvi, çudibërës.
7 D † E GJITHË SHENJTORËVE. Hierod. Theodhoti. Dëshg. Zinaida.
8 H # Transferimi i lips. të sh. Theodhorit. Dëshg. Kaliopi. (Fillon Kreshma)
9 M # Kirili i Aleksandrisë. Dëshg. Mariamna, Thekla, Emantha.
10 M Dësh. Aleksandri, Andonina. Osh. Theofani. Dësh. Neanisku.
11 E # Ap. Vartholomeu e Varnava. Dësh. në Kinë. Llukai i Krimesë, mjek.
12 P Osh. Onufër Egjiptiani, Petro Athoniti. Trifili i Lefkosisë.
13 SH † # Dëshg. Akilina në Liban. Ep. Antipatri. Evlogji i Aleksandrisë.
14 D † # 2 MATEUT. Pr. Eliseu. Osh. Nifoni nga Lukova (Sarandë).
15 H # Pr. Amos. Ap. Stefanai. Osh. Jeronimi. Agustini i Iponës.
16 M # Tihoni i Amathundës. Dëshg. Neonila. Dësh. Tigni, Eftropi etj.
17 M Dësh. Isavri, Feliksi, Ermia etj. në Apolloni (Fier). Dësh. Ismaili etj.
18 E # Dësh. Leonti, Ipati, Theodhuli, Eteri. Osh. Erazmi.
19 P Ap. Juda, fis i Krishtit. Osh. Paisi i Madh. Joani i Shangait.
20 SH † # Metodi i Patarës. Nikolla Kavasila. Kalisti i Kon/pojës.
21 D † # 3 MATEUT. Hierod. Terenti i Ikonisë. Dësh. i ri Nikita.
22 H # Eusebi i Samosatës. Dësh. Albani në Britani. Dësh. Zinoni, Zinai.
23 M # Dëshg. Agripina. Dësh. Aristokliu, Dhimitriani, Athanasi.
24 M † # Lindja e Joan Pagëzorit. Prindërit Zaharia dhe Elisabeta.
25 E # Oshdg. Fevronia, Livia etj. Dësh. Orenti, Firmini. Osh. Dalmati Iset.
26 P Osh. Davidi në Selanik. Joani i Gotisë. Osh. Anthioni. Hierod. Vigjili.
27 SH † # Joana Miroprurëse. Osh. Samson Mikpritësi. Dësh. Marki.
28 D † # 4 MATEUT. Transf. i lips. të Anargj. Kir, Joan. Osh. Sergji e Gjermani.
29 H † Apostujt e Shenjtë Petro dhe Pavli.
30 M † Mbledhja e 12 Apostujve. Ap. Figjeli nga të 70-t.

14
Q E R S H O R 2 0 15
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.

1 H Efes.5:8-19 Mt.18:10-20
2 M Rom.1:1-7,13-17 [J. 1] Mt.4:23-5:13
3 M Rom.1:18-27 Mt.5.20-26
4 E Heb.7:26-8:2 Jn.10:1-9
5 P Rom.2:14-28 Mt.5:33-41
6 SH Rom.1:7-13 Mt.5:42-48
7 D Heb.11:33-12:2 Mt.10:32-33,37-38,19:27-30 T. IV I
8 H Rom.2:28-3:18 [J. 2] Mt.6:31-34,7:9-11
9 M Rom.4:4-12 Mt.7:15-21
10 M Rom.4:13-25 Mt.7:21-23
11 E Vep.11:19-30 Llk.10:16-21
12 P Rom.5:17-6:2 Mt.9:14-17
13 SH Rom.3:19-26 Mt.7:1-8
14 D Rom.2:10-16 Mt.4:18-23 I II
15 H Rom.7:1-13 [J. 3] Mt.9:36-10:8
16 M Rom.7:14-8:2 Mt.10:9-15
17 M Rom.8:2-13 Mt.10:16-22
18 E Rom.8:22-27 Mt.10:23-31
19 P Juda 1-25 Jn.14:21-24
20 SH Rom.3:28-4:4 Mt.7:24-8:4
21 D Rom.5:1-10 Mt.6:22-33 II III
22 H Rom.9:18-33 [J. 4] Mt.11:2-15
23 M Rom.10:11-11:2 Mt.11:16-20
24 M Rom.13:11-14:4 Llk.1:1-25,57-68,76,80
25 E Rom.11:13-24 Mt.11:27-30
26 P Rom.11:25-36 Mt.12:1-8
27 SH Rom.6:11-17 Mt.8:14-23
28 D Rom.6:18-23 Mt.8:5-13 III IV
29 H 2Kor.11:21-12:9 Mt.16:13-19
30 M 1Kor.4:9-16 Mt.9:36,10:1-8

15
KORRIK 2015
1 M † * Anargjendët Kozma e Damian, romakë. Osh. Petro, patric.
2 E Rroba e Hyjlindëses në Vllahernë. Juvenali i Jerusalemit.
3 P Dësh. Jakinthi. Anatoli i Kon/pojës. Dësh. Asklipiadhi.
4 SH † Andrea i Kretës. Mihail Honiati i Athinës. Dëshg. Kiprila.
5 D † 5 MATEUT. Osh. Athanas Athoniti. Osh. Lambadhi.
6 H † Hierod. Asti i Durrësit. Osh. Sisoi. Dëshg. Luçia, Riksi etj.
7 M Dëshg. Kiriakia (E Diela). 7 dësh. në Durrës: Peregrini, Pompei etj.
8 M † Dëshm. Prokopi e Theodhosia, nëna e tij. Hierod. i ri Anastasi.
9 E Hierod. Pangrati i Tavromenisë. Dësh. Provi e Andrea.
10 P † Dësh. i ri Nikodhimi në Berat. 45 dësh. në Armeni.
11 SH † Dëshmg. Efimia. Mbretëresha Ollga, e barabartë me apostujt.
12 D † 6 MATEUT. Dësh. Prokli e Ilariu. Veronika, gjakrrjedhësja.
13 H Mbledhja e Kryeengjëllit Gavriil. Osh. Stefan Savaiti. Oshg. Sara.
14 M Ap. Akila nga të 70-t. Nikodhim Ajoriti. Trifoni në Sheqishtë (Fier).
15 M Dësh. Julita e Kiriku, biri i saj. Vladimiri i Madh në Kiev.
16 E Hierod. Athinogjeni, Rigjini, Kleoniku etj. Dësh. Fausti.
17 P † * Dëshmg. Marina. Dësh. Sperati dhe Veronika.
18 SH † Dësh. Emiliani, Pavli, Thea, Valentina, Markeli. Osh. Pamvoi.
19 D † E ETËRVE TË SINODIT IV EKUM. Oshg. Makrina. Osh. Dioklisi.
20 H † Pr. Ilia Thesviti. Osh. Avrami në Radonezh.
21 M Osh. Joani, Simeoni, i marrë më Krishtin. Prakseda, romake.
22 M * Maria Magdalena, miroprurëse. Dëshg. Markela në Hios.
23 E Pr. Jezekiel. Hierod. Apolinari e Vitali të Ravenës.
24 P † Dëshmg. Kristina. Omol. Athinagora. Dësh. Borisi e Gljebi.
25 SH † Fjetja e Sh. Anës. Oshg. Olimbiadha. Etërit e Sin. V Ekumenik.
26 D † 8 MATEUT. Oshdg. Parashqevia (Premtja). (Bëhet Efqeli)
27 H † Dëshm. Pandeleimoni. Osh. Angjelari, Gorazdi, Sava, Klimi etj.
28 M Ap. e dhjak. Prohori, Nikanori, Timoni, Parmenai nga të 70-t.
29 M Dësh. Kaliniku. Theodhota e 3 fëmijët e saj. Dëshg. Beatris e 2 vëllezërit.
30 E Ap. Sila, Silvani, Epeneti, Krishenti etj. nga të 70-t. Oshg. Angjelina.
31 P Evdhokimi i Drejtë. Josif Arimatheasi. 12 dësh. në Romë.

16
K O R R I K 2 0 15
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.

1 M 1 Kor.12:27-13:8 Mt.10:1,5-8
2 E Heb.9:1-7 Llk.1:39-49,56
3 P Rom.16:1-16 [J. 5] Mt.13:3-9
4 SH Rom.8:14-21 Mt.9:9-13
5 D Gal.5:22-6:2 Mt.8:28-9:1 IV V
6 H Rom.16:17-24 [J. 6] Mt.13:10-23
7 M 1Kor.1:1-9 Mt.13:24-30
8 M 1Tim.4:9-15 Mt.13:31-36
9 E 1Kor.3:18-23 Mt.13:36-43
10 P 1Kor.4:5-9 Mt.13:44-54
11 SH 2Kor.6:1-10 Llk.7:36-50
12 D Rom.12:6-14 Mt.9:1-8 T. I VI
13 H Heb.2:2-10 Llk.10:16-21
14 M 1Kor.6:20-7:12 [J. 7] Mt.14:1-13
15 M 1Kor.13:11-14:5 Mt.14:35-15:11
16 E 1Kor.7:24-35 Mt.15:12-21
17 P Gal.3:23-4:5 Mk.5:24-34
18 SH Rom.12:1-3 Mt.10:37-11:1
19 D Tit.3:8-15 Mt.5:14-19 T. II VII
20 H Jak.5:10-20 Llk.4:22-30
21 M 1Kor.10:5-12 [J. 8] Mt.16:6-12
22 M 1Kor.10:12-23 Llk.8:1-3
23 E 1Kor.10:28-11:8 Mt.16:24-28
24 P 1Kor.11:8-23 Mt.17:10-18
25 SH Gal.4:22-27 Llk.8:16-21
26 D Gal.3:23-4:5 Mt.14:14-22 R. VIII
27 H 2 Tim.2:1-10 Jn.15:17-16:2
28 M Vep.6:1-7 Mt.18:18-22,19:1-2,13-15
29 M 1Kor.13:4-14:5 [J. 9] Mt.20:1-16
30 E Vep.15:35-41 Mt.20:17-28
31 P 1Kor.14:26-40 Mt.21:12-14,17-20

17
GUSHT 2015
1 SH † Dalja e Kryqit. 7 Makabejtë. Oshdg. Elesa. (Fillon Kreshma.)
2 D † 9 MATEUT. Transf. i lips. të Sh. Stefanit, dësh. i I-rë, kryedhjak.
3 H Saloma Miroprurëse. Osh. Isaaku, Dalmati, Fausti.
4 M 7 Djemtë e Efesit. Transf. i lips. të Oshg. Evdhokia. 9000 dësh. në Persi.
5 M Dësh. Efsigni. Hierod. Fabiani i Romës. Shën Nona. Dësh. Solevi.
6 E † # Metamorfoza e Shpëtimtarit (Sotirit).
7 P Oshd. Domet Persiani e Asteri, çudibërës. Osh. Nikanori. Osh. Ori.
8 SH † Omol. Emiliani i Kizikës. Mironi i Kretës. Dësh. i ri Triandafili.
9 D † 10 MATEUT. Ap. Matia. 10 dësh. në Portën e Bronxtë.
10 H Dësh. Laurenti kr/dhjak, Ksisti i Romës, Ipoliti, Iron Filozofi.
11 M Dësh. Efpli, Gai, Gajani. Patriark Nifoni, vllami i Skënderbeut.
12 M Dësh. Foti e Anikiti. Osh. Palamoni e Kastori. Dësh. Kapitoni etj.
13 E Mbyllja e Metamorfozës. Transferimi i lips. të Maksim Omologjetit.
14 P Pr. Mikea. Kthimi i Kryqit. Hierod. Markeli i Apamisë. Dësh. Ursiki.
15 SH † Fjetja e Hyjlindëses Mari. Dësh. Tarsizi në Romë.
16 D † 11 MATEUT. Transf. i peshqirit të Zotit Krisht. Dësh. Alkiviadhi.
17 H Dësh. Mironi, Patrokli, Stratoni, Filipi etj. Dësh. Pavli e Juliana.
18 M Dësh. Flori e Lauri në Dardani. Arseni në Paros. Dësh. Polieni.
19 M Dësh. Andrea Stratilati dhe 2593 dëshmorët. Osh. Theofani i Ri.
20 E Pr. Samuel. 37 dësh. në Vizi (Orioni etj.).Dësh. i ri Theohari.
21 P Ap. Tadeu. Dëshg. Vasa me fëmijët e saj: Agapiu, Theogni, Pisti.
22 SH † Dësh. Agathoniku etj. Mbretëresha Ariadhni. Dëshg. Jona.
23 D † 12 MATEUT. Mbyllja e Fjetjes. Irineu i Lionit, Irineu i Sirmiumit.
24 H † Hierod. Kozmai nga Etolia, në Kolkondas (Fier). Hierod. Eftihi.
25 M Ap. Titi i Gortinës nga të 70-t. Transf. i lips. të Ap. Vartholomeut.
26 M Dësh. Adriani dhe Natalia. Osh. Joasafi, princ në Indi. Osh. Ivistioni.
27 E Osh. Pimeni. Dësh. Anthusa, Fanuri. Omol. Osios i Kordovës.
28 P Ezekia i Drejtë. Osh. Moisi Etiopiani. Dësh. Diomedi e Laurenti.
29 SH † * Prerja e kokës së Joan Pagëzorit. Ep. Arkadi. (Kreshmë)
30 D † 13 MATEUT. Aleksandri, Pavli e Joani të Kon/pojës. Oshg. Vriena.
31 H Vendosja e brezit të Hyjlindëses. Aidani i Lindisfernit.

18
G U S H T 2 0 15
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.
1 SH Heb.11:33-12:2 Mt.10:16-22
2 D 1Kor.3:9-17 Mt.14:22-34 T. IV IX
3 H 1Kor.15:12-20 [J. 10] Mt.21:18-22
4 M 1Kor.15:29-38 Mt.21:23-27
5 M 1Pet.1:1-2:10 Mt.21:28-32
6 E 2 Pet.1:10-19 Mt.17:1-9
7 P 2Kor.1:12-20 Mk.9:2-9
8 SH Rom.15:30-33 Mt.17:24-18:4
9 D 1Kor.4:9-16 Mt.17:14-23 I X
10 H 2Kor.2:3-15 [J. 11] Mt.23:13-22
11 M 2Kor.2:14-3:3 Mt.23:23-28
12 M 2Kor.3:4-11 Mt.23:29-39
13 E 2Kor.4:1-12 Mt.24:13-28
14 P 2Kor.4:13-18 Mt.24:27-33,42-51
15 SH Filip.2:5-11 Llk.10:38-42,11:27-28
16 D 1Kor.9:2-12 Mt.18:23-35 II XI
17 H 2Kor.5:10-15 [J. 12] Mk.1:9-15
18 M 2Kor.5:15-21 Mk.1:16-22
19 M 2Kor.6:11-16 Mk.1:23-28
20 E 2Kor.7:1-10 Mk.1:29-35
21 P 2Kor.7:10-16 Mk.2:18-22
22 SH 1Kor.1:26-2:5 Mt.20:29-34
23 D Filip.2:5-11 Llk.10:38-42,11:27-28 III I
24 H 2Kor.8:7-15 [J. 13] Mk.3:6-12
25 M Tit.1:1-5,2:15-3:2,12-15 Mt.5:14-19
26 M 2Kor.9:12-10:7 Mk.3:20-27
27 E 2Kor.10:7-18 Mk.3:28-35
28 P 2Kor.11:5-21 Mk.4:1-9
29 SH Vep.13:25-32 Mk.6:14-30
30 D 1Kor.16:13-24 Mt.21:33-42 IV II
31 H Heb.9:1-7 Llk.10:38-42,11:27-28

19
SHTATOR 2015
1 M † Fillimi i Vitit të Ri Kishtar. Simeon Stiliti. 40 oshdg. (Urania etj.).
2 M Dësh. Mamanti. Joan Kreshmuesi. Eleazari e Finesi, të Drejtë.
3 E Hierod. Anthimi i Nikomedisë. Fivia, dhjakone. Osh. Theoktisti.
4 P Pr. Moisi. Hierod. Vavila. Hermiona, bija e Ap. Filipit.
5 SH † Zaharia, i ati i Joan Pagëzorit. Hierod. Abdai në Persi.

6 D † 14 MATEUT. Çudia e Kryeengjëllit Mihail. Dësh. Romili.


7 H Ap. Evodi e Onisifori nga të 70-t. Dësh. Sozonti. Oshg. Kasiania.
8 M † Lindja e Hyjlindëses Mari. Dësh. Seviri, Artemidori.
9 M † * Hyjprindërit Joakim e Ana. Etërit e Sinodit III Ekumenik.
10 E Dëshg. Minodhora, Mitrodhora, Nimfodhora. Dësh. Varivsava.
11 P Theodhora në Aleksandri. Efrosin Kuzhinieri. Dëshg. Evanthia.
12 SH † Mbyllja e Lindjes. Hierod. Autonomi. Dësh. Juliani, Tatjani.

13 D † PARA LARTËSIMIT. Kisha e Ngjalljes Jerusalem. Kornili kr/qind.


14 H † Lartësimi i Kryqit të Nderuar (Stavros). Sin. VI Ekumenik. (Kreshmë)
15 M Dësh. Nikita Goti. Visarioni i Larisës. Josifi i Timishoarës.
16 M Dëshmg. Efimia. Dëshg. Melitina. Ludmilla, mbretëreshë në Çeki.
17 E † Sofia e vajzat dësh.: Besa, Shpresa, Dashuria. Dëshg. Agathoklia.
18 P Evmeni i Kretës. Dëshg. Ariadhni. Osh. Romili. Dësh. Kastori.
19 SH † Dësh. Trofimi, Sabati e Dorimedonti. Dëshg. Suzana.

20 D † PAS LARTËSIMIT. Dëshm. Efstathi e familja e tij. Dësh. Seviri.


21 H Mbyllja e Lartësimit. Pr. Jona. Ap. Kodrati nga të 70-t. Dësh. Eusebi.
22 M Hierod. Fokai. Dësh. Foka Kopshtari. Dësh. Isaak dhe Martini.
23 M † * Ngjizja e Joan Pagëzorit. Oshg. Ksanthipi e Polikseni në Spanjë.
24 E Thekla, dëshmorja e parë. Osh. Siluan Athoniti. Osh. Kopri.
25 P Oshg. Efrosina e Pafnuti, ati i saj. Osh. Sergji në Radonezh.
26 SH † Jetëndërrimi i Ap. e Ungj. Joan Theologut. Gedeoni i Drejtë.

27 D † 1 LLUKAIT. Ap. Aristarku, Zinai nga të 70-t. Dësh. Kalistrati etj.


28 H Pr. Varuk. Omol. Haritoni. Alkisoni i Nikopojës. Viaçeslavi në Çeki.
29 M Osh. Qirjako. Dësh. Petronia, Dadi, Kasdou, Kasdoa, Govdeli.
30 M Hierod. Grigori, ndriçues i Armenisë. Dëshg. Ripsimia, Gajana etj.

20
S H TAT O R 2 0 15
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.

1 M 1 Tim.2:1-7 Llk.4:16-22
2 M 2Kor.13:3-13 [J. 14] Mk.4:35-41
3 E Gal.1:1-3,20-2:5 Mk.5:1-20
4 P Gal.2:6-10 Mk.5:22-24,35-6:1
5 SH 1Kor.4:1-5 Mt.23:1-12
6 D 2Kor.1:21-2:4 Mt.22:2-14 T. I III
7 H Gal.2:11-16 [J. 15] Mk.5:24-34
8 M Filip.2:5-11 Llk.10:38-42,11:27-28
9 M Gal.4:22-27 Mk.6:7-13
10 E Gal.3:23-4:5 Jn.3:16-21
11 P Gal.4:8-21 Jn.12:19-36
12 SH 1Kor.2:6-9 Mt.10:37-11:1
13 D Gal.6:11-18 Jn.3:13-17 T. II IV
14 H 1Kor.1:18-24 Jn.19:6-11,13-20,25-28,30-35
15 M Gal.5:11-21 [J. 16] Mk.7:5-16
16 M Gal.6:2-10 Mk.7:14-24
17 E Efes.1:1-9 Mk.7:24-30
18 P Efes.1:7-17 Mk.8:1-10
19 SH 1Kor.1:26-2:5 Jn.8:21-30
20 D Gal.2:16-20 Mk.8:34-9:1 R. V
21 H Efes.1:22-2:3 [J. 17] Llk.3:19-22
22 M Efes.2:19-3:7 Llk.3:23-4:1
23 M Gal.4:22-27 Llk.1:5-25
24 E 2Tim.3:10-15 Llk.4:16-22
25 P Efes.4:17-25 Llk.4:22-30
26 SH 1Jn.4:12-19 Jn.19:25-27,21:24-25
27 D 2Kor.6:16-7:1 Llk.5:1-11 T. IV VI
28 H Efes.4:25-32 [J. 18] Llk.4:38-44
29 M Efes.5:20-25 Llk.5:12-16
30 M Efes.5:25-33 Llk.5:33-39

21
TETOR 2015
1 E † Mbrojtja e Hyjlind. Ap. Anania. Roman Melodisti. Joan Kukuzeli.
2 P Hierod. Qipriani i Kartagjenës dhe dëshg. Justina. Osh. Theofili.
3 SH † Hierod. Dionis Areopagjiti. Dësh. Elefteri e Rustiku.
4 D † 2 LLUKAIT. Jerotheu i Athinës. Dëshg. Domnina. Osh. Amuni.
5 H Dëshg. Haritina, Mamelhta. Oshg. Metodia. Osh. Evdhokimi.
6 M Ap. Thomai. Dëshg. Erotida, Leptina. Dësh. i ri Makari.
7 M Dësh. Sergji e Baku. Hierod. Polikroni. Dësh. Juliani e Qesari.
8 E Oshg. Pelagjia. Oshg. Taisia. Dëshg. Pelagjia.
9 P Abrahami e Loti, të Drejtë. Ap. Jakovi, bir i Alfeut.
10 SH † Dësh. Eulambi dhe Eulambia. Omol. Theofili e Vasiani.
11 D † 4 LLUKAIT. E ETËRVE SINODIT VII EK. Ap. Filipi nga 7 dhjakonët.
12 H Dësh. Provi, Androniku, Andromaqi etj. Simeoni, Theologu i Ri.
13 M Dësh. Karpi, Agathodhori, Agathonika. Dësh. Florenti.
14 M Dësh. Nazari, Gjervasi, Kelsi, Protasi. Kozmai i Majumasë.
15 E Hierod. Lukiani. Ep. Varsi. Osh. Savini. Osh. Efthimi i Ri.
16 P Dësh. Longin Kr/qindëshi dhe 2 ushtarët. Osh. Mali. Dësh. Leonti.
17 SH † Pr. Osia. Andrea në Krisi. Anargj. Kozma e Damian, arabë.
18 D † 3 LLUKAIT. Ap. e Ungjillor Llukai. Dësh. Marini. Oshg. Efrosina.
19 H Pr. Joel. Dësh. Uari. Oshg. Kleopatra. Osh. Joani në Rila.
20 M † Dëshm. Artemi. Osh. Gjerasimi në Kefaloni. Oshg. Matrona.
21 M Oshm. Ilarioni. Dësh. Sokrati e Theodhota. Oshd. Efkrati.
22 E Averki i Jerapojës. Evlali i Lapitit. Osh. Loti, Rufi. 7 Djemtë e Efesit.
23 P * Jakovi i Jerusalemit, vëlla i Krishtit. Ignati i Kon/pojës.
24 SH † Dësh. Arethai. Dëshg. Sebastiana. Dësh. Valentini, Nerdoni.
25 D † 6 LLUKAIT. Tavithaja e Jopës. Dësh. Markiani, Martiri, Krisafi.
26 H † Dëshm. Dhimitër Mirovliti. Dëshg. Leptina. Dësh. Glikoni.
27 M Dësh. Nestori. Prokla, e shoqja e Pont Pilatit. Dëshg. Kapitolina, Erotida.
28 M Dësh. Terenti, Neonila e fëmijët. Stefan Savaiti. Rostislavi në Moravi.
29 E Oshdg. Anastasia në Romë. Oshg. Ermelinda. Osh. Abrami, Maria.
30 P Ap. Kleopa, Justi, Artemai nga të 70-t. Dësh. Zinovi e Zinovia.
31 SH † Ap. Stahi, Apeli, Ampli, Narkisi, Urbani, Aristovuli nga të 70-t.

22
T E T O R 2 0 15
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.

1 E Vep.9:10-18 Llk.10:38-42,11:27-28
2 P 1 Tim.1:12-17 Llk.6:17-23
3 SH Vep.17:16-34 Llk.5:17-26
4 D 2Kor.9:6-11 Llk.6:31-36 I VII
5 H Filip.1:1-7 [J. 19] Llk.6:24-30
6 M 1Kor.4:9-16 Jn.20:19-31
7 M Filip.1:12-20 Llk.6:46-7:1
8 E Filip.1:20-27 Llk.7:17-30
9 P 1 Kor.4:9-16 Mt.9:36-10:8
10 SH 1Kor.15:58-16:3 Llk.5:27-32
11 D Tit.3:8-15 Llk.8:5-15 II VIII
12 H Filip.2:12-16 [J. 20] Llk.7:36-50
13 M Filip.2:16-23 Llk.8:1-3
14 M Filip.2:24-30 Llk.8:22-25
15 E Filip.3:1-8 Llk.9:7-11
16 P Filip.3:8-19 Mt.27:33-54
17 SH 2Kor.1:8-11 Llk.6:1-10
18 D Kol.4:5-11,14-18 Llk.10:16-21 III IX
19 H Vep.2:14-21 Llk.9:18-22
20 M Kol.1:1-3,6-11 [J. 21] Llk.9:23-27
21 M Kol.1:18-23 Llk.9:44-50
22 E Kol.1:24-2:1 Llk.9:49-56
23 P Gal.1:11-19 Mt.13:54-58
24 SH 2Kor.3:12-18 Llk.7:1-10
25 D Gal.2:16-20 Llk.8:27-39 IV X
26 H 2Tim.2:1-10 Jn.15:17-16:2
27 M Kol.2:20-3:3 [J. 22] Llk.11:1-10
28 M Kol.3:17-4:1 Llk.11:9-13
29 E Kol.4:2-9 Llk.11:14-23
30 P Kol.4:10-18 Llk.11:23-26
31 SH 2Kor.5:1-10 Llk.8:16-21

23
NËNTOR 2015
1 D † 5 LLUKAIT. Anargj. Kozma e Damian nga Azia. Oshd. i ri Jakovi etj.
2 H Dësh. Akindini, Pigasi etj. Omol. Andoni i Selanikut (ish i Durrësit).
3 M Trans. lips. Sh. Gjergjit. Dësh. Akepsimai, Josifi, Aithalai në Persi.
4 M Oshm. Joaniki. Hierod. Nikandri i Mirës dhe Ermeu. Shën Silvia.
5 E Ap. Hermai, Lini, Gai etj., nga të 70-t. Dësh. Galaktioni, Epistima.
6 P Omol. Pavli i Konstandipojës. Omol. Leonardi. Osh. Llukai.
7 SH † 33 dësh. në Melitinë. Dësh. Athinodhori. Osh. Llazari, çudibërës.

8 D † 7 LLUKAIT. Kryeengjëjt Mihail e Gavriil dhe Fuqitë e Patrup.


9 H Nektari i Pentapojës. Dësh. Onisifori, Porfiri. Oshg. Matrona.
10 M Ap. Olimbai, Herodioni, Sosipatri, Terti, Erasti. Dësh. Orioni.
11 M † Dëshm. Minai, Viktori, Vicenti, Stefanidha. Theodhor Studiti.
12 E Joan Përdëllimtari. Martini i Taracinës. Osh. Nil Mirovliti.
13 P † * Joan Gojarti i Konstandinopojës. Oshd. i ri Damaskini.
14 SH † Ap. Filipi. Grigor Pallamai. Dësh. i ri Konstandini.

15 D † # 8 LLUKAIT. Dësh. Guria, Samonai. Pais Velickofski. (Fillon Kreshma.)


16 H † # Ap. e Ungjillor Mateu. Dëshg. Ifigjenia. Fulviani në Etiopi.
17 M # Grigori i Neoqesarisë. Genadi i Kon/pojës. Oshg. Hilda.
18 M Dësh. Platoni, Romani. Dësh. i ri Anastasi në Paramithi.
19 E # Pr. Abdiu. Dësh. Varlaami, Iliodhori. Filareti i Moskës.
20 P Osh. Grigor Dekapoliti. Prokli i Kon/pojës. Dësh. Dhasi.
21 SH † # Hyrja në Tempull e Hyjlindëses Mari. Osh. Sozomeni.

22 D † # 9 LLUKAIT. Ap. Arkipi, Filimoni e Onisimi nga 70-t. Klimi i Ohrit.


23 H # Amfiloku i Ikonisë. Grigori i Akragandisë. Aleksandër Nevski.
24 M # Hierod. Klementi i Romës. Petro i Aleksandrisë.
25 M † * Mbyllja e Hyrjes. Dëshmg. Ekaterina e 150 oratorët. Dësh. Mërkuri.
26 E # Osh. Alip Stiliti, Stilian Paflagoni, Nikoni “pendohuni”.
27 P Dësh. Jakov Persiani. Theodhosi i Tërnovës. Osh. Pinufri.
28 SH † # Omol. Stefani i Ri. Dësh. Irinarku, Komasi, Etimasi etj.

29 D † # 13 LLUKAIT.Dësh. Paramoni etj. Dësh. Filumeni, Valerini.


30 H † # Ap. Andrea, i Parëthirruri. Frumenti i Etiopisë.

24
N Ë N T O R 2 0 15
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.
1 D 1Kor.12:27-13:7 Llk.16:19-31 T. I XI
2 H 1Thes.1:1-5 [J. 23] Llk.11:29-33
3 M 1Thes.1:6-10 Llk.11:34-41
4 M 1Thes.2:1-8 Llk.11:42-46
5 E 1Thes.2:9-14 Llk.11:47-12:1
6 P 1Thes.2:14-20 Llk.12:2-12
7 SH 2Kor.8:1-5 Llk.9:1-6
8 D Heb.2:2-10 Llk.8:41-56 T. II I
9 H 1Thes.2:20-3:8 [J. 24] Llk.12:13-15,22-31
10 M 1Thes.3:9-13 Llk.12:13,42-48
11 M 1Thes.4:1-12 Llk.12:48-59
12 E 1Thes.4:18-5:10 Llk.13:1-9
13 P Heb.7:26-8:2 Jn.10:9-16
14 SH 1Kor.4:9-16 Jn.1:44-52
15 D Efes.2:14-22 Llk.10:25-37 R. II
16 H Rom.10:11-11:2 Mt.9:9-13
17 M 2Thes.1:10-2:2 [J. 25] Llk.14:25-35
18 M 2Thes.2:1-12 Llk.15:1-10
19 E 2Thes.2:13-3:5 Llk.16:1-9
20 P 2Thes.3:6-18 Llk.16:15-18,17:1-4
21 SH Heb.9:1-7 Llk.10:38-42,11:27-28
22 D Efes.4:1-7 Llk.12:16-21 T. IV III
23 H 1Tim.1:1-7 [J. 26] Llk.17:20-25
24 M Filip.3:20-4:3 Llk.17:26-37,18:8
25 M Gal.3:23-4:5 Mk.5:24-34
26 E 1Tim.3:1-13 Llk.18:31-34
27 P 1Tim.4:4-8,16 Llk.19:12-28
28 SH Gal.3:8-12 Llk.10:19-21
29 D Efes.5:8-19 Llk.18:18-27 I IV
30 H 1 Kor.4:9-16 Jn.1:35-52

25
DHJETOR 2015
1 M # Pr. Naum. Filaret Përdëllimtari. Theokliti i Lakedhemonisë.
2 M Pr. Abakum. Dëshg. Miropi, Viviana. Osh. Porfir Kafsokaliviti.
3 E # Pr. Sofonia. Dësh. Agapi e Selefki. Dësh. Gliqeri. Dësh. i ri Angjeli.
4 P † * Dëshmg. Varvara. Osh. Joan Damaskini. Hierod. Serafimi.
5 SH † # Osh. Sava i Shenjtëruar. Dësh. Diogjeni. Osh. Noni.
6 D † # 10 LLUKAIT. Nikolla i Mirës së Likisë. Dësh. Niseri.
7 H # Ambrozi i Milanos. Osh. Grigori në Athos. Dësh. Prisku.
8 M † # Ap. Qesari (i Durrësit), Sostheni, Tihiku, nga të 70-t. Osh. Patapi.
9 M † * Ngjizja e Sh. Anës, nënës së Hyjlindëses. Profetesha Ana.
10 E # Dësh. Minai, Hermogjeni, Efgrafi. Dësh. Gemeli, Mariani.
11 P Osh. Danieli e Llukai, stilitë. Dësh. Varsava Persiani.
12 SH † # Spiridhoni i Trimithundës. Hermani i Alaskës. Osh. Anthi.
13 D † # 11 LLUKAIT. E Paraetërve të Zotit Krisht. Dësh. Oresti etj.
14 H # Dësh. Ariani, Apolloni, Thirsi, Lefki, Kaliniku, Ipati etj.
15 M † # Hierod. Elefteri i Vlorës dhe Anthia, e ëma. Oshdg. Suzana.
16 M Pr. Angjeu. Dësh. Marini. Modesti i Jerusalemit. Mbr/sha Theofanó.
17 E # Pr. Daniel e 3 djemtë: Anania, Azaria, Mishaili. Dionisi i Egjinës.
18 P Dësh. Sebastiani. Dësh. Nikostrati, Markelini dhe Zoia.
19 SH † Dësh. Bonifati, Agllaia, senatore. Dësh. Ari. Grigjenti i Etiopisë.
20 D † PARA KRISHTLINDJES. Ignat Hyjmbajtësi. (Bëhet efqeli.)
21 H Dëshg. Juliana dhe 630 dësh. Dësh. Themistokliu.
22 M † Dëshmg. Anastasia. Dësh. Krisogoni etj. Dësh. Flaviani.
23 M † Osh. Naumi në Ohër, çudibërës. 10 dëshmorët e Kretës.
24 E † Vigjilja e Krishtlindjes. Dësh. Evgjenia e Filipi. (Shërbesa e Orëve)
25 P † LINDJA TRUPORE E ZOTIT TONË JISU KRISHT.
26 SH † Mbledhja e Hyjlindëses Mari. Omol. Efthimi. Nikodhimi në Tismana.
27 D † PAS KR/LINDJES. Josifi i Marisë. Pr. David. Kr/dhjak. Stefani.
28 H 20.000 dësh. në Nikomedi. Dëshg. Domna. Osh. Simon Mirovliti.
29 M 14.000 foshnjat e therura nga Herodi. Osh. Markeli.
30 M Oshdg. Anisia. Dësh. Fileteri. Oshd. i ri Gedeoni. (Hahen të gjitha.)
31 E Mbyllja e Krishtlindjes. Oshg. Melania. Zotiku i Jetimores.

26
D H J E T O R 2 0 15
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.

1 M 1Tim.5:11-21 [J. 27] Llk.19:45-48


2 M 1Tim.5:22-6:1 Llk.20:1-8
3 E 1Tim.6:17-21 Llk.20:9-18
4 P Gal.3:23-4:5 Mk.5:24-34
5 SH Gal.5:22-6:2 Mt.11:27-30
6 D Heb.13:17-21 Llk.13:10-17 II V
7 H 2Tim.2:20-26 [J. 28] Llk.20:27-44
8 M 2Tim.3:16-4:4 Llk.21:12-19
9 M Gal.4:22-27 Llk.8:16-21
10 E Tit.1:5-14 Llk.21:28-33
11 P Tit.1:15-2:10 Llk.21:37-22:8
12 SH Efes.5:8-19 Jn.10:9-16
13 D Kol.3:4-11 Llk.14:16-24,Mt.22:14 III VI
14 H Heb.3:5-11,17-19 [J. 29] Mk.8:11-21
15 M 2 Tim.1:8-18 Mk.2:23-3:5
16 M Heb.5:11-6:8 Mk.8:30-34
17 E Heb.11:33-12:2 Mk.9:10-15
18 P Heb.7:18-25 Mk.9:33-41
19 SH Gal.3:8-12 Mk.13:19-29
20 D Heb.11:9-10,32-40 Mt.1:1-25 IV VII
21 H Heb.8:7-13 [J. 30] Mk.9:42-10:1
22 M Heb.9:8-23 Mk.10:2-12
23 M Heb.10:1-18 Mk.10:11-16
24 E Lexo në fq. 43
25 P Gal.4:4-7 Mt.2:1-12
26 SH 1Tim.6:11-16 Mt.12:15-21
27 D Vep.6:8-7:5,47-60 Mt.2:13-23 T. I VIII
28 H Heb.11:17-31 [J. 31] Llk.14:25-34
29 M Heb.12:25-27,13:22-25 Mt.2:13-23
30 M Jak.1:1-18 Mk.10:11-16
31 E Jak.1:19-27 Mk.10:17-28

27
ORGANIZIMI KISHTAR
SINODI I SHENJTË
Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe
i Gjithë Shqipërisë, Anastasi (Kryetar);
Hirësia e Tij, Mitropoliti i Beratit, Ignati;
Hirësia e Tij, Mitropoliti i Korçës, Joani;
Hirësia e Tij, Mitropoliti i Gjirokastrës, Dhimitri;
Hirësia e Tij, Episkopi i Apollonisë, Nikolla;
Hirësia e Tij, Episkopi i Krujës, Andoni;
Hirësia e Tij, Episkopi i Amantias, Nathanaili;
Hirësia e Tij, Episkopi i Bylisit, Asti;
Kryesekretar: Protopresviter Jani Trebicka.
Adresa postare: Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë:
- Rruga e Kavajës, nr. 151, Tiranë.
Tel. 04-2234 117, 04-2235 095; fax. 04-2232 109
- Shëtitorja e Katedrales, pranë sheshit Skënderbej, Tiranë.
Tel. 04-2257 261/2; fax. 04- 2257 263.
E-mail: orthchal@orthodoxalbania.org
Internet: www.orthodoxalbania.org
Këshilli Kishtar Kleriko-laik:
Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i
Gjithë Shqipërisë, Anastasi (Kryetar).
Anëtarë: Të gjithë anëtarët e Sinodit dhe ikonom Aleks
Ndoni, ikonom Terti Gjoka, atë Mihal Sanellari, atë Joan
Merkuri, B. Polo, I. Koçi, R. Papi, Th. Dalla, V. Kristo,
N. Mile, A. Baba, S. Prifti.
Klerikë: 150. Murgj: Gjithsej 5. Murgj 3; murgesha 2.
Manastire: Manastiri i Shenjtë i Ri i Shën Vlashit, Durrës.
Tel. 0574-22 255. Skiti i Miroprurëseve, Shën Vlash, Durrës.

28
Manastiri “Lindja e Hyjlindëses” në Ardenicë, Lushnjë.
cel. 068 22 00 751, 2 murgj.
• KRYEPISKOPATA E SHENJTË E TIRANËS DHE DURRËSIT
Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe
i Gjithë Shqipërisë, Anastasi.
• Episkopë ndihmës: Hirësia e Tij, Episkopi i Apollonisë,
Nikolla; Hirësia e Tij, Episkopi i Krujës, Andoni.
• Episkopë titullarë: Hirësia e Tij, Episkopi i Amantias,
Nathanaili; Hirësia e Tij, Episkopi i Bylisit, Asti.
• Adresa postare: Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë
Shëtitorja e Katedrales, pranë sheshit Skënderbej, Tiranë.
Tel. 04-2257 261/2; fax. 04- 2257 263.
E-mail: orthchal@orthodoxalbania.org
Internet: www.orthodoxalbania.org
• Protosingjel: Hirësia e Tij, Episkopi i Krujës, Andoni.
Ndihmës: Arkimandrit Kozma Sovjani.
• Zyra e Kryepiskopit: Episkop Asti, A. Kondojorgji, arki-
mandrit Kozma Prifti, atë Harallamb Gjoka.
• Arkivi: S. Rëmbeci, C. Rusku, E. Pelushi.
• Sekretaria - Zyra e Pronës Kishtare: Ikonom Aleks Ndoni,
P. Shalësi, A. Zaimi.
• Zyra e Financës: Ikonom Jovan Koroveshi, E. Moçka,
K. Xhaferi.
• Zyra e Personelit: Ikonom Aleks Ndoni, atë Viktor Bërdufi.
• Zyra Juridike: S. Komino.
• Zyra e Shtypit: Th. Dhima.
- Korrektore dhe kompjuteriste: D. Shuraja, M. Plaku, R. Baba.
- Botimet: Gazeta mujore “Ngjallja”, drejtohet nga një këshill
botues, përgjegjës: Th. Dhima. Revista periodike “Kërkim”
drejtohet nga një këshill botues, përgjegjës: Atë Anastas Bendo.

29
Revista mujore për fëmijë “Gëzohu”, përgjegjës: D. Shuraja.
Buletini mujor studentor “Fjala”. Revista për të rinj “Kambanat”.
• Zyra e Përkthimit: Atë Anastas Bendo, Pirro Kondili.
• Website: Atë Harallamb Gjoka, M. Kobuzi, A. Meni.
• Biblioteka: N. Tashi, G. Dalipi.
• Zyra e Shërbimit Teknik: Arkitekt A. Manço.
Inxhinierë: M. Llapa, P. Çollaku. Bashkëpunëtorë dhe
personel ndihmës, 6.
• Bërthama e Trashëgimisë Kulturore:
Ark. restaurator J. Stratobërdha.
• Centrali telefonik: V. Kasneci, K. Tolaj, F. Bejdullaj.
• Katedralja e Re “Ngjallja e Krishtit”
Përgjegjës: Episkopi i Amantias, Hirësi Nathanaili.
Adresa: Rruga “Ibrahim Rugova”.
• Qendra Sinodike Orthodhokse dhe Qendra Kulturore
Përgjegjës: Episkopi i Amantias, Hirësi Nathanaili, Jovan
Rusku.
Adresa: Shëtitorja e Katedrales, pranë sheshit Skënderbej, Tiranë.
Tel. 04-2257 261/2; fax. 04- 2257 263.
• Lidhja e Grave Orthodhokse “Përhapja e Dashurisë”.
Përgjegjëse: R. Shqevi.
- Ndihma shpirtërore e njerëzve në nevojë.
Dhjakonë: G. Pelushi, N. Kodheli.
Në Tiranë “Shoqëria e Dashurisë” ofron drekë për të varfrit
3 herë në javë .
• Lidhja e Intelektualëve Orthodhoksë. Tel. 04-2257 261.
Këshilli Ekzekutiv - Kryetar: Robert Andoni;
Sekretar i përgjithshëm: Pirro Prifti;

30
Anëtarë: M. Menkshi, A. Naço, V. Duri, A. Pite, V. Tushi,
Th. Muka, S. Qako, P. Mamaj.
E-mail: info@liosh.al web: www.liosh.al
• Lidhja e Rinisë Orthodhokse
Tel. 04-2257 261. E-mail: zrinoreorth@yahoo.com
Përgjegjës: Episkopi i Apollonisë, Hirësi Nikolla;
Episkopi i Bylisit, Hirësi Asti.
Koordinatorë: Joan Meni, dhjak Stephan Ritsi.
• Zyra e Katekizmit e Kryepiskopatës. Përgjegjës: Miron Çako.
Stafi: Dhjak. Grigor Pelushi, A. Dimroçi, E. Shqau e 4 katekistë.
• Qendra studentore (pranë Qytetit Studenti).
Përgjegjës: A. Baba. Stafi: J. Baba, M. Cina.
• Zyra e Fëmijëve. Tel. 04-6304 618. Përgjegjës: Nathan Hoppe.
Stafi: G. Hoppe, S. dhe M. Topanxha, A. Tashi, M. Baba, K. Mihali,
E. Mihali dhe 8 katekistë.
• Kompleksi i Punishteve “Nazaret” (shtypshkronja, punish-
tja e qirinjve, punishtja e drurit, studioja e ikonografisë dhe
restaurimit të ikonave), Tiranë. Tel. 04-2351 921.
Përgjegjës: Kristofor Beduli.
Zyra e llogarisë: K. Koroveshi. Punonjës, 19.
Zëvendësitë Arkihieratike:
a) Tirana. b) Durrësi. c) Elbasani. d) Shkodra.
Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë . . . . . 04-2257 261/2
Kisha “Ungjillëzimi i Hyjlindëses”, Tiranë . . . . . .04-2223 891
Kisha “Apostull Pavli e Shën Asti”, Durrës . . . . . . 052-230 767
Kisha “Shën Nikolla”, Kavajë . . . . . . . . . . . . . . . . . 055-243 996
Kisha “Shën Athanasi”, Elbasan . . . . . . . . . . . . . 054-257 529
Kisha “Lindja e Krishtit”, Shkodër . . . . . . . . . . 022-243 408

31
MITROPOLITË E SHENJTA

• MITROPOLIA E SHENJTË E BERATIT


Mitropolit: Hirësia e Tij, Ignati.
Selia: Berat. Lagjja “28 Nëntori”.
Zyra e Mitropolitit: Tel/fax. 032-238 120.
Zyra e Financës: Tel. 032-232 020.
Edukimi Orthodhoks:
Përgjegjës: Atë Nikolla Lushi dhe 9 katekistë.
- Në Berat “Shoqëria e Dashurisë” ofron drekë për të varfrit
2 herë në javë.
Zëvendësitë Arkihieratike:
a) Berati. b) Vlora. c) Fieri. d) Lushnja. e) Mallakastra.
Kisha “Shën Dhimitri”, Berat . . . . . . . . . . . . . . . 032-232 020
Kisha “Shën Theodhorët”, Vlorë . . . . . . . . . . 033-222 126
Kisha “Shën Gjergji”, Fier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034-223 222
Kisha “Shën Gjergji”, Lushnjë . . . . . . . . . . . . . . . 035-222 032

• MITROPOLIA E SHENJTË E GJIROKASTRËS


Mitropolit: Hirësia e Tij, Dhimitri.
Selia: Gjirokastër. Tel. 084-264 266, fax. 084-263 773.
Edukimi Orthodhoks: Maria Sileu.
- Në Gjirokastër “Shoqëria e Dashurisë” ofron drekë për të
varfrit 1 herë në javë.

32
Zyra e Shërbimit Teknik: O. Beci, S. Koça.
Zëvendësitë Arkihieratike:
a) Gjirokastra. b) Drinupoli. c) Pogoni. d) Përmeti.
e) Saranda. f) Delvina. g) Himara.
Kisha “Shën Harallambi”, Sarandë . . . . . . . . . . . 0852-23 628
Kisha “E Tërëshenjta Mari”, Përmet . . . . . . . 069 23 72 112
Kisha “Ungjillëzimi”, Delvinë . . . . . . . . . . . . . . . 069 21 00 527
Kisha “Gjithë Shenjtorët”, Himarë . . . . . . . . . 068 25 06 865

• MITROPOLIA E SHENJTË E KORÇËS


Mitropolit: Hirësia e Tij, Joani.
Selia: Korçë. Rr. “Kryepiskopi Anastas” nr. 2.
Tel. 082-242 876, fax. 082-246 100.
Epitrop Arkihieratik: Protopresviter Ilia Kotnani.
Edukimi Orthodhoks: Vasil Jovani dhe 2 katekistë.
- Në Korçë “Shoqëria e Dashurisë” ofron drekë për të varfrit
4 herë në javë.
Zyra e Shërbimit Teknik: R. Papi.
Zëvendësitë Arkihieratike:
a) Korça. b) Prespa. c) Pogradeci. d) Devolli.
e) Kolonja.
Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Korçë . . . . . . . 082-252 228
Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Pogradec . . . . . 083-223 514

33
ARSIMI KISHTAR
• Akademia Teologjike Orthodhokse “Ngjallja e Krishtit”,
Shën Vlash, Durrës.
Drejtoria: 0574-22 380; Sekretaria: 0574-22 397;
Fax. 0574-22 398; Sporteli: 0574-22 255;
E-mail: teolorthalb@yahoo.com
Funksionon që nga viti 1992, për përgatitjen e kuadrove
të rinj të Kishës në Shqipëri. Pranon me konkurs studentë
që kanë mbaruar shkollën e mesme. Është vendosur në një
kompleks modern ndërtesash të reja dhe është e pajisur
me konvikt. Studentë me bursë, 43.
President: Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës
Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, Prof. Dr. † Anastasi.
Drejtor i komanduar: Episkopi i Apollonisë, Nikolla.
Sekretaria: Ana Kushi. Biblioteka: V. Plepi. N. Lapanxa.
Pedagogë: Episkopi i Apollonisë, Nikolla; Episkopi i Bylisit,
Asti; arkimandrit Kozma Sovjani, atë Emanuel Lusha, atë
Spiro Kostoli, prof. J. Mcdonald, N. Hoppe, A. Barksdale, V.
Plepi, Vl. Plepi, Dh. Qosja, Th. Çomëni, H. Terziu, Th. Shkira,
M. Tatazi, J. Plakutsis, J. Kodheli, C. Mcdonald, F. Ferracaku,
Th. Kostoli. Herë pas here japin leksione profesorë dhe
klerikë nga jashtë vendit. Personel ndihmës, 14.
• Shkollat e Mesme Kishtare “Kryqi i Nderuar”
President: Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës,
Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, Prof. Dr. † Anastasi.

34
- Gjirokastër. Është vendosur në një kompleks karakteri-
stik ndërtesash me kushte bashkëkohore dhe me konvikt.
Tel. 084-263 227; tel/fax. 084-266 543.
Drejtor: Thanas Bei.
Mësues, 8. Personel ndihmës, 3. Nxënës me bursë, 38.
- Sukth, Durrës. Është vendosur në një kompleks me
kushte bashkëkohore dhe me konvikt.
Sekretaria: 0573-22 080,
E-mail: knderuarjop@yahoo.com
Drejtor: Niko Perdhiku.
Mësues, 12. Personel ndihmës, 11. Nxënës me bursë, 33.
• Shkolla e Muzikës Bizantine. Është vendosur në Qendrën
shpirtërore “Thavor” me kushte bashkëkohore dhe me
konvikt. Rr. “Shemsi Haka”, Shkozë.
Tel. 04-2359 272, Cel. 0692636132.
E-mail: shkollamuzikesbizantine@yahoo.com
Drejtor: Theodhor Peci.
Mësues, 3. Personel ndihmës, 3. Studentë, 18 (me bursë).
• Konvikti i shkollës së mesme (vajza), Bularat,
Gjirokastër. Cel. 069 20 52 872.
Drejtore: Maria Sileu.
Personel, 3. Nxënëse konviktore, 30.
• “Shtëpia Orthodhokse e Shpresës” (Shtëpi fëmijësh),
Shën Vlash, Durrës. Cel. 068 90 40 279.
E-mail: shosh_shenvlash@hotmail.com
Përgjegjëse: Irini Nushi. Punonjës, 11. Fëmijë, 16.

35
FONDACIONET
FONDACIONI KLINIKA ORTHODHOKSE “UNGJILLËZIMI”
President: Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës,
Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, Prof. Dr. † Anastasi.
Përgjegjëse e Përgjithshme: Athanasia Puliu.
• Klinika Orthodhokse “Ungjillëzimi”
Rr. e Dibrës, nr. 159, Tiranë.
Tel. 04-2360 925, 04-2382 210; fax. 04-2374 804.
www.klinikaorthodhokse.com
E-mail: klinikaorthodhokse@yahoo.com
Mjekë specialistë, 49.
Personeli administrativ dhe ndihmës, 50.
Poliklinika mjekësore funksionojnë në Kavajë, Korçë,
Lushnjë. Mjekë, 20. Personel administrativ dhe ndihmës, 11.
Ndërsa në Jergucat të Gjirokastrës, një grup mjekësh nga
spitali i Janinës japin kontributin e tyre.
FONDACIONI “FRYMA E DASHURISË”
President: Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës,
Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, Prof. Dr. † Anastasi.
Drejtore ekzekutive: Eleni Galanopoulou.
Zyra e Financës: Përgjegjës: Nikolin Zharkalli. Stafi, 2.
Sekretaria: J. Stojku. Tel. 04-2257 261
E-mail: fryma.e.dashurise@gmail.com
• Sektori i përkujdesjeve ditore (kopshteve)
Adresa: Shëtitorja e Katedrales, pranë sheshit Skënderbej,
Tiranë. Tel. 04-2257 261.
Përgjegjëse: Nafsika Melo. Stafi: J. Cenko.
Funksionojnë 21 kopshte:
në Tiranë (2), Durrës, Kavajë, Elbasan(2), Cërrik, Gramsh,
Shkodër (2), Berat, Vlorë, Lushnjë, Gjirokastër (2), Sarandë,

36
Dervician, Përmet, Tepelenë, Korçë, Pogradec.
Personel, 93; fëmijë, 818.
Pranë çdo kopshti ofrohet shërbimi psikosocial.
• Institucioni arsimor shqiptaro-amerikan “Protagonistët”,
Tiranë. www.protagonistschool.org
E-mail: info@protagonistschool.org
Drejtore administrative: Georgia Bendo.
Drejtore didaktike: Tatjana Dodbiba.
Mësues, 54; personel ndihmës, 13; fëmijë/nxënës, 531.
- Kopshti - pranë kishës “Ungjillëzimi i Hyjlindëses”, Rr. e
Kavajës, nr. 121/1, Tiranë. Fëmijë, 121.
- Shkolla 9-vjeçare
Adresa: - Pranë kishës së Shën Prokopit. Tel. 04-2240 851.
- Pranë kishës “Ungjillëzimi i Hyjlindëses”, Rr. e Kavajës,
nr. 129, Tiranë. Tel. 04-2424 770. Nxënës, 367.
- Gjimnazi - pranë kishës “Ungjillëzimi i Hyjlindëses”,
Rr. e Kavajës, nr. 129. Tiranë. cel. 069 20 85009. Nxënës, 43.
• Institucioni arsimor shqiptaro-grek “Frymë Dashurie”
Adresa: Lagjja 1, Rr. “Mbretëresha Teutë”, Durrës.
Tel. 055 239 334, Cel: 068 20 71 633.
E-mail: fdashuriejop@yahoo.com
Drejtor: Jorgo Jovani.
Mësues, 22; Personel ndihmës, 4; Nxënës, 240.
- Kopshti Durrës: Përgjegjëse: Olga Kazanxhi; fëmijë, 70.
- Shkolla 9-vjeçare:
Drejtor: Jorgo Jovani. Cel. 068 20 71 633.
Mësues, 18; personel ndihmës, 3; nxënës, 170.
• Shkolla 9-vjeçare shqiptaro-greke “Frymë Dashurie”
Gjirokastër. Tel. 0842-68 945.
Drejtore: Zaharulla Curi.
Mësues, 20; personel ndihmës, 7; nxënës, 228.

37
• Shkolla e mesme teknike “Frymë Dashurie”, pranë kishës
“Apostull Pavli” në Mesopotam, Delvinë.
Tel: 0895-62 006, cel: 069 20 52 879.
Specialitetet: Teknologji informimi dhe komunikimi; elek-
tronikë; termohidraulikë; shërbime sociale dhe shëndetësore.
Drejtor: Thoma Dalla.
Pedagogë, 20; personel ndihmës, 5; nxënës, 162.
• Kolegji “Platon” - Gjimnaz
- Adresa: Rr. Korçë-Ersekë, km 1.
Drejtor: Vladimir Prifti. Cel. 068 80 15 973.
Mësues, 11; personel ndihmës, 1; nxënës, 36.
• “Diakonia Agapes” (Shërbimi i Dashurisë)
Zyra sociale, zhvilluese dhe e emergjencës e Kishës Orthodhokse
Autoqefale të Shqipërisë. Ajo zbaton projekte në fushat e zhvillimit
të integruar rural, të edukimit, të shëndetësisë, të përkujdesjes
sociale dhe emergjencës.
Tel. 04-2266 378, 04-2266 452; fax. 04-2230 564.
www.diakoniagapes.org
E-mail: daoffice@diakoniagapes.org
Përgjegjëse: Garentina Gramo (Perdhiku). Punonjës, 9.
FONDACIONI “LOGOS”
Pres ident: Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës,
Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, Prof. Dr. † Anastasi.
Drejtore ekzekutive: Znj. Eleni Galanopoulou.
• Shkolla e Lartë Private “LOGOS”
Rr. “Dritan Hoxha”, Pallati Komfort (mbi NBG), Tiranë.
Sekretaria: Tel. 04-2405 355, 04-2405 354; Fax. 04-2405 356.
www.shlplogos.edu.al
E-mail: info@shlplogos.edu.al

38
- Fakulteti Ekonomik
“Bachelor” : Menaxhim Biznesi, Menaxhim Turizmi, Financë
Kontabilitet, Qendra për Kërkim dhe Zhvillim Shkencor.
- Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
- “Bachelor”: Informatikë e Zbatuar, Teknik i Lartë Laborato-
rësh Mjekësorë, Qendra për Kërkim dhe Zhvillim Shkencor.
Master shkencor: Administrim Biznesi, në bashkëpunim me
Universitetin e Pireut.
Master profesional: në Financë Kontabilitet, Teknik i Lartë
Laboratorësh Mjekësorë.
Rektor: Prof. as. dr. Beatriçe Polo.
Dekan i Fakultetit të Shkencave të Aplikuara:
Prof. as. dr. Aleksandër Sallabanda.
Dekane e Fakultetit Ekonomik: Dr. Leonora Zoto.
Kancelar: Parashqevi Avdulaj.
Qendra e Kërkimit dhe Zhvillimit Shkencor:
Dr. Niko Pano, dr. Guxim Kola.
Sekretaria mësimore: E. Shallo-sekretaria.ek@shlplogos.edu.al
B. Bërdufi-sekretaria.ap@shlplogos.edu.al
Zyra e Financës: A. Pashko.
Stafi: pedagogë, 48; personel ndihmës, 7; studentë, 270.
Boton revistën “Logos”.
STACIONI RADIOFONIK “NGJALLJA”
Transmeton 24 orë program në frekuencën Fm. 88.5 Mhz
dhe online në adresën: Radio “Ngjallja” ose në faqen zyrtare
të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë.
Tel. 04-4532 294.
E-mail: radiongjallja@yahoo.com
Përgjegjës: Harallamb Terziu.
Stafi: J. Goro, L. Pjetri, N. Shallo, F. Keruti, A. Dimroçi.

39
LEXIMET BIBLIKE
5 Janar
Në mëngjes - Orët e Mëdha
I - Ps. 5, 22, 26 [5,23,27 - sipas përkthimeve nga hebraishtja]
Isa. 35:1-10 Vep. 13:25-32 Mt. 3:1-6
III - Ps. 28, 41, 50 [29,42,51]
Isa 1:16-21 Vep. 19:1-8 Mk. 1:1-8
VI - Ps. 73, 76, 90 [74,77,91]
Isa. 12:3-6 Rom. 6:3-11 Mk. 1:9-11
IX - Ps. 92, 113, 85 [93,114,86]
Isa. 49:8-15 Tit. 2:11-14,3:4-7 Llk. 3:1-18
- Liturgjia e Shën Vasilit të Madh
1 Kor. 9:19-27 Llk. 3:1-18
24 Shkurt
Isa. 1:19-2:3 Gjen. 1:14-23 Fjal. Urt. 1:20-33
2 Kor. 4:6-15 Mt. 11:2-15 Mt. 6:1-13
9 Mars
Isa. 8:13-9:7 Gjen. 6:9-22 Fjal. Urt. 8:1-21
Heb. 12:1-10 Mt. 20:1-16
E Diela e Dafinave
Në mëngjes - Mëngjesorja Mt. 21:1-11,15-17
- Liturgjia e Shën Joan Gojartit Filip. 4:4-9; Jn. 12:1-18
Në mbrëmje - Shërbesa e Dhëndrit Mt. 21:18-43
E Hëna e Madhe
Në mëngjes - Liturgjia e të Parashenjtëruarave
Jezek. 1:1-20 Eks. 1:1-20 Jov. 1:1-12 Mt. 24:3-35
Në mbrëmje - Shërbesa e Dhëndrit Mt. 22:15-23:39

40
E Marta e Madhe
Në mëngjes - Liturgjia e të Parashenjtëruarave
Jezek. 1:21-28 Eks. 2:5-10 Jov. 1:13-22 Mt. 24:36-26:2
Në mbrëmje - Shërbesa e Dhëndrit Jn. 12:17-50
E Mërkura e Madhe
Në mëngjes - Liturgjia e të Parashenjtëruarave
Jezek. 2:3-3:3 Eks. 2:11-23 Jov. 2:1-10 Mt. 26:6-16
Në mbrëmje - Leximet e Efqelisë
E Enjtja e Madhe
Në mëngjes - Mëngjesorja - Llk. 22:1-39
- Jer. 11:18-12:5,9-11,14-15
- Mbrëmësorja & Liturgjia e Shën Vasilit të Madh
Eks. 19:10-19 Jov. 38:1-21,42:1-5 Isa. 50:4-11
1Kor. 11:23-32 Mt. 26:2-20, Jn. 13:3-17,
Mt. 26:21-39, Llk. 22:43-44,
Mt. 26:40-27:2
Në mbrëmje - 12 Ungjijtë
(1)
Jn. 13:31-18:1 (2)
Jn. 18:1-28 (3)
Mt. 26:57-75
(4)
Jn. 18:28-19:16 (5)
Mt. 27:3-32 (6)
Mk. 15:16-32
(7)
Mt. 27:33-54 (8)
Llk. 23:32-49 (9)
Jn. 19:25-37
(10)
Mk. 15:43-47 (11)
Jn. 19:38-42 (12)
Mt. 27:62-66
E Premtja e Madhe
Në mëngjes - Orët e Mëdha
I - Ps. 5, 2, 21 [5,2,22]
Zah. 11:10-13 Gal. 6:14-18 Mt. 27:1-56

41
III - Ps. 34, 108, 50 [35,109,51]
Isa. 50:4-11 Rom. 5:6-10 Mk. 15:16-41
VI - Ps. 53, 139, 90 [54,140,91]
Isa. 52:13-54:1 Heb. 2:11-18 Llk. 23:32-49
IX - Ps. 68, 69, 85 [69,70,86]
Jer. 11:18-12:5,9-11,14-15
Heb. 10:19-31 Jn. 19:23-37
- Mbrëmësorja e Madhe
Eks. 33:11-23 Jov. 42:12-17 Isa. 52:13-54:1
1 Kor. 1:18-2:2 Mt. 27:1-38, Llk. 23:39-43,
Mt. 27:39-54, Jn. 19:31-37,
Mt. 27:55-61
Në mbrëmje - Leximet e Epitafit
Jezek. 37:1-14
1 Kor. 5:6-8, Gal. 3:13-14 Mt. 27:62-66
E Shtuna e Madhe
Në mëngjes - Mbrëmësorja & Liturgjia e Shën Vasilit të Madh
Gjen. 1:1-13 Jon. 1:1-4:11 Dan. 3:1-23,51-88
Rom. 6:3-11 Mt. 28:1-20
PASHKA E MADHE
Mesnatë - Ceremonia e Ngjalljes Mk. 16:1-8
- Liturgjia e Shën Joan Gojartit Vep. 1:1-8; Jn. 1:1-17
Në mbrëmje - Mbrëmësorja e Dashurisë
Jn. 20:19-25

42
Dt. 24 Dhjetor

Në mëngjes - Orët e Mëdha


I - Ps. 5, 44, 45 [5,45,46]
Mik. 5:1-3 Heb. 1:1-12 Mt. 1:18-25
III - Ps. 66, 86, 50 [67,87,51]
Varuk (Jer.) 3:36-4:4 Gal. 3:23-4:5 Llk. 2:1-20
VI - Ps. 71, 131, 90 [72,132,91]
Isa. 7:10-16,8:1-4,9-10 Heb. 1:10-2:3 Mt. 2:1-12
IX - Ps. 109, 110, 85 [110,111,86]
Isa. 9:6-7 Heb. 2:11-18 Mt. 2:13-23

- Mbrëmësorja e Madhe & Liturgjia e Shën Vasilit të Madh


Gjen. 1:1-13 Isa. 9:6-7 Isa. 7:10-16,8:1-4,9-10
Heb. 1:1-12 Llk. 2:1-20

UNGJIJTË E MËNGJESIT
I (Mt. 28:16-20) VII (Jn. 20:1-10)
II (Mk. 16:1-8) VIII (Jn. 20:11-18)
III (Mk. 16:9-20) IX (Jn. 20:19-31)
IV (Llk. 24:1-12) X (Jn. 21:1-14)
V (Llk. 24:12-35) XI (Jn. 21:1,15-25)
VI (Llk. 24:36-53)

43
SHËRBESA E TIPIKOVE*

Kjo shërbesë lutjeje mund të kryhet


nga çdo besimtar gjatë mesditës.

Psalmi 102
Beko Zotin, o shpirti im. I bekuar je, o Zot.
- Ting. Tërthor IV -

Beko Zotin, o shpirti im, edhe ti, o


zemra ime, emrin e tij të shenjtë.
Beko Zotin, o shpirti im, dhe mos harro
tërë mirësitë e tij.
Atë që fal gjithë paudhësitë e tua, atë
që shëron gjithë sëmundjet e tua.

* Tipika = sipas tipit të Liturgjisë.


Shërbesa e Tipikove e ka zanafillën nga Jerusalemi.

44
Atë që shpëton jetën tënde prej
prishjes, atë që të kurorëzon me mëshirë
dhe dhembshuri.
Atë që ta mbush dëshirën me të mira;
atë që përtërit të ritë e tu si të shqiponjës.
Zoti tregon mëshirë dhe u jep të drejtë
atyre që u bëhet padrejtësi.
Ia bëri të njohura udhët e tij Moisiut,
dëshirat e tij bijve të Izraelit.
Zoti është i dhembshur dhe përdëllyes,
zemërgjerë e mëshirëplotë; nuk zemë-
rohet përgjithmonë, as mban mëri për-
jetë.
Nuk veproi sipas paudhësive tona, as
na e shpërbleu sipas mëkateve tona.
Sa e madhe është lartësia e qiellit nga
dheu, aq e madhe është mëshira që tregon
Zoti për ata që ia kanë frikën.
Sa larg është lindja nga perëndimi, aq i
largoi prej nesh paudhësitë tona.
Sikurse atit i dhimbsen të bijtë, ashtu
edhe Zotit i dhimbsen ata që ia kanë frikën.

45
Se ai e di se jemi krijuar dhe sjell ndër
mend se jemi baltë.
Ditët e njeriut janë si bari, lulëzon
porsi lulja e fushës.
Se fryn era mbi të dhe s’është më, dhe
nuk dihet më se ku e ka pasur vendin.
Po mëshira e Zotit, jetë pas jete, është
mbi ata që ia kanë frikën, dhe drejtësia e
tij mbi bijtë e bijve, që ruajnë dhiatën e
tij dhe që mbajnë ndër mend porositë e
tij për t’i zbatuar.
Zoti e vendosi fronin e tij në qiell, dhe
mbretëria e tij zotëron mbi të gjithë.
Bekoni Zotin gjithë ju engjëjt e tij, të
fortë nga fuqia, që zbatoni porositë e tij,
duke dëgjuar zërin e fjalëve të tij.
Bekoni Zotin gjithë ju fuqitë e tij, ju
shërbyesit e tij, që zbatoni dëshirën e tij.
Bekoni Zotin gjithë ju veprat e tij, në
çdo vend të sundimit të tij, beko Zotin, o
shpirti im.

46
- Ting. II -
Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë.

Psalmi 145
Lavdëro Zotin, o shpirti im.
Do të lavdëroj Zotin deri sa të rroj; do
t’i psal Perëndisë tim deri sa të jem gjallë.
Te prijësit mos shpresoni, as në bij
njerëzish, nga të cilët s’ vjen shpëtim.
Atij shpirti i del, dhe kthehet në dhé të
vet; atë ditë do të humbin gjithë mendimet
e tij.
Lum ai që ka për ndihmës të vet
Perëndinë e Jakovit, dhe shpresa e të cilit
është te Zoti, Perëndia i tij.
Që bëri qiellin dhe tokën, detin dhe
gjithë sa janë në to; që në jetë të jetëve
ruan të vërtetën,
Që drejtësi u bën atyre që u është bërë
padrejtësi, që të uriturve u jep ushqim. Zoti
liron robërit;

47
Zoti u hap sytë të verbërve; Zoti ngre
të rënët; Zoti do të drejtët;
Zoti ruan prozelitët; do të mbrojë
jetimin dhe vejushën, dhe do të zhdukë
udhën e mëkatarëve.
Zoti do të mbretërojë në jetë të jetëve;
Perëndia yt, o Sion, brez pas brezi.

Tani e përherë e në jetë të jetëve. Amin.

O i vetëmlindur Bir dhe Fjalë e Perë-


ndisë, që je i pavdekshëm, dhe denjove
për shpëtimin tonë të trupëzohesh prej
Hyjlindëses së shenjtë dhe Gjithmonë-
virgjërës Mari, duke u bërë njeri pa ndry-
shuar; që u kryqëzove, o Krisht Perëndi,
dhe shkele vdekjen me vdekje, që je një
prej Trinisë së Shenjtë dhe lavdërohesh
bashkë me Atin dhe me Shpirtin e Shenjtë,
shpëtona.

48
Lumërimet
- Ting. Tërthor IV -

Në mbretërinë tënde kujtona, o Zot,


kur të vish në mbretërinë tënde.
Lum të varfrit në shpirt, sepse e tyrja
është mbretëria e qiejve.
Lum ata që vajtojnë, sepse ata do të
ngushëllohen.
Lum ata që janë të butë, sepse ata do të
trashëgojnë dhenë.
Lum ata që kanë uri e etje për
drejtësinë, sepse ata do të ngopen.
Lum ata që janë përdëllimtarë, sepse
ata do të përdëllehen.
Lum ata që kanë zemër të pastër, sepse
ata do të shohin Perëndinë.
Lum ata që bëjnë paqe, sepse ata do të
quhen bij Perëndie.
Lum ata që ndiqen për punë drejtësie,
sepse e tyrja është mbretëria e qiejve.

49
Të lumtur jeni ju, kur t’ju poshtërojnë
e t’ju përndjekin, e të thonë kundër jush
çdo lloj fjale të keqe me gënjeshtra për
shkakun tim.
Gëzohuni e gazmohuni, sepse paga
juaj është e shumtë në qiej.

Kujtona, o Zot, kur të vish në


mbretërinë tënde.
Kujtona, o Kryezot, kur të vish në
mbretërinë tënde.
Kujtona, o i Shenjtë, kur të vish në
mbretërinë tënde.

K ori qiellor të himnon dhe thotë:


Shenjt, Shenjt, Shenjt, Zoti Sabaoth, qielli
e dheu janë plot me lavdinë tënde.

Ejani tek ai dhe ndriçohuni;


dhe fytyrat tuaja nuk do të turpërohen.

50
K ori qiellor të himnon dhe thotë:
Shenjt, Shenjt, Shenjt, Zoti Sabaoth, qielli
e dheu janë plot me lavdinë tënde.

Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit të


Shenjtë.

Kori i engjëjve dhe kryeengjëjve të


shenjtë bashkë me të gjitha fuqitë qiellore
të himnon dhe thotë: Shenjt, Shenjt,
Shenjt, Zoti Sabaoth, qielli e dheu janë plot
me lavdinë tënde.

Tani e përherë e në jetë të jetëve. Amin.

Besoj në një Perëndi, Atë të tërë-


fuqishëm, krijues të qiellit dhe të dheut
dhe gjithë të dukurave dhe të paduku-
rave.
Dhe në një Zot, Jisu Krishtin, Birin e
Perëndisë, të vetëmlindurin, që lindi prej

51
Atit përpara gjithë shekujve. Dritë prej
drite, Perëndi të vërtetë, prej Perëndie të
vërtetë, të lindur, jo të bërë, që ka të qenët
një me Atin, me anën e të cilit u bënë të
gjitha.
Që për ne njerëzit dhe për shpëtimin
tonë, zbriti prej qiejve, dhe u trupëzua
prej Shpirtit të Shenjtë dhe Virgjëreshës
Mari, dhe u bë njeri.
Dhe u kryqëzua për ne në kohën e
Pontit Pilat, dhe pësoi e u varros.
Dhe u ngjall të tretën ditë sipas
Shkrimeve.
Dhe u ngjit në qiejt dhe rri në të djathtë
të Atit.
Dhe do të vijë përsëri me lavdi të
gjykojë të gjallët dhe të vdekurit, mbre-
tëria e të cilit nuk do të ketë mbarim.
Dhe në Shpirtin e Shenjtë, Zot, jetëbë-
rës, që buron prej Atit, që adhurohet e
lavdërohet bashkë me Atin e me Birin, që
foli me anën e profetëve.

52
Në një Kishë të shenjtë, katholike dhe
apostolike.
Pohoj një pagëzim për ndjesën e
mëkateve.
Pres ngjalljen e të vdekurve.
Dhe jetën e ardhshme të amshuar.
Amin.

O Perëndi, lër, fal shkeljet tona, të


vullnetshme e të pavullnetshme, me vepra
e me fjalë, me dije e pa dije, natën e ditën,
me mendje e me mendime; falnaji të
gjitha, si i mirë dhe njeridashës.

Ati ynë që je në qiejt, u shenjtëroftë


emri yt, ardhtë mbretëria jote, u bëftë
dëshira jote si në qiell ashtu edhe mbi dhé.
Bukën tonë të përditshme jepna neve sot;
dhe falna fajet tona, sikurse edhe ne ua
falim fajtorëve tanë; dhe mos na shtjer
në ngasje, po shpëtona nga i ligu.

53
Se jotja është mbretëria dhe fuqia dhe
lavdia, e Atit, e Birit dhe e Shpirtit të
Shenjtë, tani e përherë e në jetë të jetëve.
Pastaj psalim shkurtoret:
e Metamorfozës - Ting. i Rëndë

Përmbi malin ndërrove fytyrën, dhe


ua shfaqe lavdinë tënde dishepujve, o
Krisht Perëndi, siç e merrnin vesh, dhe
kështu kur të panë përmbi kryq pastaj,
kuptuan që ishte një pësim vullnetar, dhe
lëçitën kudo mbi dhé, se ti je vërtet, o Zoti
Krisht, agullimi i Atit.

Mbrojtje e paturpëruar e të krishte-


rëve, ndërmjetim i pandërprerë ndaj
Krijuesit, dëgjo zërat e lutjeve të mëkata-
rëve, dhe arri si e mirë për të na ndihmuar
ne që të thërresim me besë, nxito të ndër-
mjetosh dhe shpejto të lutesh, o Hyjlindë-
se, që mbron ngaherë ata që të nderojnë.

54
Mëshiro, o Zot. (40)
Emri i Zotit qoftë i bekuar që tani e
gjer në jetët. (3)

Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit të Shenj-


të, tani e përherë e në jetë të jetëve. Amin.

Psalmi 33

Do të bekoj Zotin në çdo kohë; lavdë-


rimi i tij do të jetë gjithnjë në gojën time.
Shpirti im do të lavdërohet me Zotin; le
të dëgjojnë të butët dhe le të ngazëllohen.
Madhëroni Zotin bashkë me mua dhe
bashkë le të lartësojmë emrin e tij.
Kërkova Zotin dhe më dëgjoi; dhe nga
gjithë hidhërimet më shpëtoi.
Ejani tek ai dhe ndriçohuni; dhe
fytyrat tuaja nuk do të turpërohen.
I varfri thirri dhe Zoti e dëgjoi, dhe e
shpëtoi nga gjithë hidhërimet e tij.

55
Engjëlli i Zotit do të qëndrojë rreth
atyre që ia kanë frikën dhe do t’i shpëtojë.
Shijoni dhe shihni se Zoti është i mirë;
lum ai njeri që ka shpresë tek ai.
Kini frikë nga Zoti, ju, shërbëtorët e
tij; se nuk do t’u mungojë gjë atyre që ia
kanë frikën.
Të pasur janë varfëruar dhe janë
urëtuar, po atyre që kërkojnë Zotin nuk
do t’u mungojë asnjë e mirë.
Ejani, o bij, dëgjomëni, frikën e Zotit
do t’ju mësoj.
Cili është ai njeri që e do jetën dhe
dëshiron të shohë ditë të mira?
Le të ruajë gjuhën prej së keqes edhe
buzët që të mos flasin dredhira.
Le të largohet nga e keqja dhe të bëjë
të mirën, të kërkojë paqen dhe ta arrijë
atë.
Sytë e Zotit janë mbi të drejtët dhe ve-
shët e tij janë gati të dëgjojnë lutjet e tyre.

56
Fytyra e Zotit është kundër atyre që
bëjnë keq, ka për të zhdukur prej faqes
së dheut kujtimin e tyre.
Thirrën të drejtët dhe Zoti i dëgjoi, dhe
nga gjithë hidhërimet e tyre i shpëtoi.
Zoti është afër atyre që janë me zemër
të thyer; dhe ata që janë me frymë të
përulur do t’i shpëtojë.
Të shumta janë hidhërimet e të drej-
tëve; dhe nga të gjitha do t’i shpëtojë Zoti.
Ruan eshtrat e tyre dhe asnjë prej
këtyre nuk do të thyhet.
Vdekja e mëkatarëve do të jetë e keqe;
dhe ata që urrejnë të drejtin do të bëjnë faj.
Zoti do të shpëtojë shpirtrat e shërbë-
torëve të tij dhe nuk do të bien në faje
gjithë ata që kanë shpresë tek ai.
Përlëshimi
Lavdi më Ty, o Krisht Perëndi, shpresa
jonë, lavdi më Ty.

57
Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit të
Shenjtë, tani e përherë e në jetë të jetëve.
Amin.
Mëshiro, o Zot. (3) Beko, o Atë i shenjtë.
Krishti Perëndia ynë i vërtetë, me
ndërmjetimet e Nënës së tij të pacenuar
dhe krejt të papërlyer dhe të shenjtë, të
lavdëruarit, Profetit, Pararendësit dhe
Pagëzorit Joan; të Apostujve të shenjtë,
të lavdëruar dhe të dëgjuar; të Etërve tanë
oshënarë dhe hyjprurës; të shenjtit (të
kishës); të Hyjprindërve të shenjtë dhe të
drejtë Joakim dhe Ana; të shën (të ditës),
kujtimin e të cilit kremtojmë sot, dhe të
gjithë shenjtorëve, na mëshiroftë dhe na
shpëtoftë si Perëndi i mirë, njeridashës
dhe mëshirues.
Me uratat e Etërve tanë të shenjtë, o
Zot Jisu Krisht, Perëndi, mëshirona dhe
shpëtona.

58
SHKURTIME
Pr. = Profet
Pr/sha. = Profetesha
Ap. = Apostull
Dësh. = Dëshmor
Dëshg. = Dëshmore grua
Dëshm. = Dëshmor i madh
Dëshmg. = Dëshmore e madhe grua
Hierod. = Hierodëshmor (Dëshmor klerik)
Dhjak/e = Dhjakone
Omol. = Omologjet (Dëshmon Perëndinë)
Osh. = Oshënar
Oshg. = Oshënare grua
Oshd. = Oshënar dëshmor
Oshdg = Oshënare dëshmore grua
Oshm. = Oshënar i madh
Oshdmg. = Oshënare dëshmore e madhe grua
Ep. = Episkop
Mbret/sha = Mbretëresha
Sh. = Shën
T.I = Tingulli i Parë
R. = Tingulli i Rëndë
Kr. = Ungjilli i së kremtes
# = Hahet vaj, verë, peshk
* = Hahet vaj e verë
# = Hahet bulmet e peshk
[P. 2] = Java e 2 e Pashkës - e Apostullit
[J. 34] = Java e 34 e Apostullit
2 Kor. 2:14-3:3 = Letra e 2-të drejtuar Korinthianëve,
kap.2, varg.14 deri kap.3, varg.3

59
SHËNIME

60