Вы находитесь на странице: 1из 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

KEFAHAMAN KONSEPTUAL MELALUI KEMAHIRAN PROSES MATEMATIK


Tajuk
Topik
Masa
Objektif
Hasil Pembelajaran

: Perimeter dan Luas


: Perimeter
: 8.10 9.10 pagi
: i) Memahami konsep perimeter untuk menyelesaikan masalah
: i) Mengenal pasti perimeter suatu kawasan
ii) Menentukan perimeter kawasan yang dilingkungi garis lurus
iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter

KERANGKA AKTIVITI
Fasa Aktiviti
Cadangan Aktiviti
Set induksi
1) Guru meminta murid untuk
(5 minit)
mengukur sekeliling meja murid
masing-masing
2) Guru bertanya soalan kepada
pelajar:

Perkembangan

Pengajaran (10 minit)


1) Guru memaparkan rajah A di papan
kenyataan dan meminta pelajar
untuk mengenal pasti perimeter
rajah tersebut.
2) Guru memberi ukuran setiap sisi
bagi rajah A , dan murid diminta
mencari perimeter bagi rajah
tersebut.

Catatan
1) Murid mengukur meja
masing-masing.
2) a) Bedasarkan aktiviti
yang dijalankan apakah
yang akan dipelajari pada
hari ini?.
Jawapan: Perimeter
b) Apakah yang anda
faham tentang perimeter?
Jawapan: Perimeter ialah
jumlah ukuran panjang
yang mengelilingi suatu
kawasan yang tertutup

Jawapan :
AB+BC+CD+DE+EF+AF

Jawapan:
AB+BC+CD+DE+EF+AF
=50+42+22+29+28+71
= 242

3) Guru memaparkan 2 soalan dan


meminta pelajar untuk menjawab
soalan tersebut.

Jawapan:(3+2+5+2+5+2+3)cm
= 22cm

Jawapan: (3+3+6+5+5+5+6)cm
=33 cm

Permainan (20 minit)


Bahan : Dadu, kotak, kad
DADIDU
nombor,lembaran markah
Arahan Permainan:
1. Bina satu kumpulan yang terdiri
daripada 6 orang.
2. Tentukan urutan peserta
mengikut arah ikut jam
3. Peserta perlu melambungkan
dadu untuk mendapatkan
bentuk poligon.
4. Seterusnya, peserta perlu
mencabut 3 kad nombor
daripada kotak yang disediakan.
5. Peserta perlu mencari perimeter
maksimum untuk poligon
6. Catatkan hasil dapatan peserta
di dalam lembaran yang
disediakan.
7. Pulangkan semula kad nombor
dan goncangkan.
8. Peserta kedua dan seterusnya
perlu mengulang langkah 1
hingga 6.
9. Setelah peserta ke-6 selesai,
jumlah keseluruhan perimeter
tersebut.
10. Kumpulan yang mendapat
jumlah keseluruhan yang
tertinggi adalah pemenang.

Aktiviti Kumpulan (20 minit)

Penutup
(5 minit)

1) Murid diminta kekal dalam


kumpulan yang sama
2) Guru mengedarkan lembaran
kerja
3) Murid mencari jalan
penyelesaian dalam kumpulan
4) Guru menyemak jawapan
bersama murid
1) Murid diminta merumuskan
pembelajaran pada hari ini.

RUJUK LAMPIRAN

Aktiviti Kumpulan
Lembaran markah

Peserta
1
2
3
4
5
6

Bentuk

Kad nombor

Perimeter

Оценить