You are on page 1of 4

SEBASTIAN CIEJKA zakaz kopiowania i rozprowadzania moich opinii

1. Ocena aktywnoci na zajciach + czy punktualnie przychodzi na zajcia


2. Zachowanie na zajciach (JUNIOR i TEEN)
3. Znajomo materiau na powtrce.
4. Odrabianie prac domowych (JUNIOR i TEEN)
5. Ocena umiejtnoci mwienia czy jest progres?
6. Czym si wyrnia kursant na zajciach?
Karolina, jeste osob sympatyczn ktra potrafi rozbawi grup w kadej sytuacji. Czasami
jednak nie przedkada si to Twoje umiejtnoci. Na zajcia podobnie jak w pierwszym
proczu uczszczae regularnie i nie spniaa si. Musz z przykroci stwierdzi e
Twoje zachowanie nie poprawio si na lekcji. Prowadzisz czste dyskusje na tematy ktre nie
s kompletnie zwizane z lekcj a Twoje nastawienie do nauki jak sama przyznajesz jest
negatywne. Na powtrkach materiau wykazujesz si dobr znajomoci sownictwa jednak
brak systematycznej pracy uniemoliwia Ci w opanowaniu licznych struktur gramatycznych.
Zdarza Ci si rwnie nie odrobi pracy domowej. Twoja umiejtno mwienia poprawia
si ale apeluje o wiksz ch do udzielania odpowiedzi. W pierwszym proczu Twoje
skupienie na lekcji byo zdecydowanie wiksze. W tym semestrze wyrniaa si dobr
znajomoci sownictwa oraz odliczaniem kadej minuty do koca zaj.

Alicja, Twoja aktywno podobnie jak w pierwszym proczu i systematyczna praca


pozwoliy Ci opanowa materia realizowany na zajciach w stopniu dobrym. Drugie
procze byo troch sabsze jeeli bierzemy pod uwag Twoj frekwencje. Nieobecnoci na
zajciach nie wpywaj na zasb Twojej wiedzy gdy podobnie jak wczeniej potrafisz
szybko nadrobi zalegy materia. Na zajciach w drugim proczu Twoje zachowanie
pogorszyo si. Czste rozmowy z koleankami oraz jedzenie na lekcjach to sytuacje ktre
chciabym aby w kolejnych semestrach odoya na bok skupiajc si na nauce jzyka.
Systematycznie odrabiasz prace domowe a Twj zasb wiedzy poszerzasz bardzo szybko.
Twoja umiejtno mwienia podobnie jak w pierwszym proczu znacznie si poprawia.
Mona powiedzie e mwia dobrze ju wczeniej a teraz tylko wzbogacia swoj
umiejtno o dodatkowe sownictwo. Twoja systematyczno oraz wielka ambicja wyrnia
Ci z pord innych w grupie.
Martyna, w pierwszym proczu Twoja aktywno na zajciach bya zdecydowanie wysza.
Pod koniec roku zmienia Swoje nastawienie do nauki pokazujc To midzy innymi poprzez
pocicie ksiki na kawaki w trakcie zaj. Na zajcia przychodzisz punktualnie i nie
opuszczasz zbyt wiele lekcji. Twoje zachowanie nie wymagao wikszych uwag w pierwszym
proczu jednak teraz rozmowy z innymi interesuj Ci bardziej ni caa lekcja. Na
powtrkach udzielasz poprawnych odpowiedzi na proste pytania. Konstrukcje zawierajce
trudniejsze zagadnienia gramatyczne ukazuj Twoje drobne braki ktre s rezultatem tych
drobnych rozmw. Prac domow odrabiasz regularnie i na czas. W Twojej umiejtnoci
mwienia mona zauway spory progres. Nie zastanawiasz si dugo przed udzieleniem
poprawnej odpowiedzi. Z grupy zdecydowanie wyrnia Ci dobra znajomo sownictwa
oraz poprawna wymowa podczas czytania.

Julia, jeste osob bardzo ambitn, ktra systematyczn prac ceni bardziej ni zajmowanie
si czym innym na lekcji. Podobnie jak w pierwszym proczu nie opucia wielu zaj a
materia opanowaa w stopniu bardzo dobrym. Twoje zachowanie na zajciach oceniam na
bardzo dobre. Jak ju wspomniaem zawsze jeste skupiona, nie rozmawiasz z innymi i nie
wykazujesz negatywnego podejcia do przedmiotu. Poprzez regularne odrabianie pracy
domowej i czste powtarzanie materiau w domu, na powtrkach moga udziela
poprawnych odpowiedzi z rnych dziedzin tematycznych. Rozwina bardzo szybko Swoje
wypowiedzi ustne. Szybkie reagowanie na zadane pytania oraz poprawna skadnia i brak
wikszych bdw gramatycznych pokazuje e nauka jzyka nie jest dla Ciebie rzecz ktr
musisz robi tylko z czego sama czerpiesz satysfakcj. Twj zapa do nauki, skupinie oraz
dobra i prawie bezbdna wypowied ustana to rzeczy ktre wyrniaj Ci z pord grupy.

Wojtek, jeste osob ktra zawsze ma co do powiedzenia. Dziki Twojej miaoci potrafisz
rozbawi grup jednak nie zawsze pozytywnie to wpywa na zakres Twojej wiedzy. Na
zajcia uczszczasz systematycznie i nigdy si nie spniasz. W trakcie drugiego semestru
nabrae wikszej pewnoci siebie na powtrkach. Udzielae wielokrotnie poprawnych
odpowiedzi na zadane pytania i wykazywae si znajomoci sownictwa z ktrymi inni
mieli drobne problemy. Twoje zachowanie jednak nie poprawio si. Czste rozmowy oraz
negatywne podejcie do nauki jzyka sprawiy e Twj zakres wiedzy jest znacznie niszy od
pozostaych osb w grupie. Brak systematycznego odrabiania prac domowych wpyno
rwnie na Twj sposb udzielania odpowiedzi. Popeniasz ju mniej bdw jzykowych
jednak i wypowiadasz si w sposb bardziej naturalne lecz gramatyka wpywa niekorzystnie
na Twoj skadni. W cigu caego roku wyrniae si humorem oraz poprawn wymow i
szybk reakcj.
Micha, jeste osob spokojn, zawsze skupion i chtn aby z kolejnej lekcji skorzysta jak
najwicej. Jeste zawsze aktywny na zajciach, udzielajc wielokrotnie poprawnych
odpowiedzi wtedy gdy inni z grupy maj z nimi drobne problemy. Systematyczna praca,
czste powtrki materiau w domu oraz regularne odrabianie pracy domowej pozytywnie
wpyny na Twj zasb wiedzy oraz na osignite wyniki. Do Twojego zachowania nie mam
adnych zastrzee. Wykazujesz si znakomit znajomoci sownictwa oraz struktur
gramatycznych w trakcie powtrek materiau. Szybko zdobywasz now wiedze ktr w
doskonay sposb potrafisz wykorzysta w swoich wypowiedziach ustnych. Zrobie wielki
postp w ich formuowaniu i wzbogacie je o bardziej zaawansowane struktury jzykowe
pokazujc e systematyczna praca moe doprowadzi do wspaniaych rezultatw.
Wyrniae si z pord grupy, zapaem do pracy, motywacj oraz wysokimi wynikami w
nauce.
Olek, jeste osob sympatyczn, aktywn lecz coraz czciej zamiast skupi si na lekcji
prowadzisz rozmowy z koleg na tematy nie zwizane z lekcj. Twoja frekwencja jest bardzo
dobra. Nie opuszczasz zaj a na wikszo przychodzisz sporo przed czasem. Twoje
zachowanie na lekcji pogorszyo si w trakcie drugiego procza. Jak ju wspominaem
rozmowa interesuj Ci bardziej od nowych informacji. Na powtrkach materiau radzisz
sobie bardzo dobrze. Wielokrotnie udzielasz poprawnych odpowiedzi ktre wskazuj na to e

materia powtarzasz w domu po zajciach. Systematycznie odrabiasz prace domowe. Twoja


wypowiedz ustna z lekcji na lekcj stawaa si coraz lepsza. Bogate sownictwo oraz pynno
w jej udzielaniu postawiy j na bardzo wysokim poziomie jzykowym. W trakcie caego roku
wyrniae si doskona pamici, poprawnoci w udzielaniu wypowiedzi ustnych oraz
dobrym akcentem.

Szymon, miao mona zakwalifikowa Ci do grupy kursantw ktrzy mog by wzorem dla
innych. Jeste ambitny, systematyczny i zawsze zaangaowany w trakcie zaj. Zajcia w
naszej szkole traktujesz powanie i na kadych z nich zapamitujesz okoo 80% informacji.
Budujesz swoj wiedz bardzo szybko. Na zajcia zawsze przychodzisz na czas a na
powtrkach pokazujesz e wiedza powinna by w gowie a nie w ksice. Twoje zachowanie
oceniam na bardzo dobre. Pomimo tego e innym zdarza si rozmawia i skupia na innych
aktywnociach, Twoja osoba jest zawsze tylko i wycznie skupiona na lekcji. Prace domowe
zawsze odrabiasz w terminie. W twojej wypowiedzi ustnej postp widoczny by z lekcji na
lekcj. Kady temat niezalenie od poziomu trudnoci nie przysporzy Ci problemw w
udzielaniu poprawnych wypowiedzi. Zdecydowanie wyrniae si z pord grupy,
sumiennoci, pewnoci siebie oraz zdobywaniem zamierzonych celw.
Wiktoria, jeste osob ambitn i systematyczn. Twoja aktywno widoczna jest na kadych
zajciach a zaangaowanie w prac na lekcji owocuje dobrymi wynikami. Twoja frekwencja
w tym proczu bya bardzo dobra. Na zajcia przychodzia na czas i zawsze bya
przygotowana do lekcji. Twoje zachowanie na zajciach nie wymaga adnych uwag. Jeste
skupiona i interesuje Ci tylko to aby zdoby now wiedz. Twj zapa do nauki i wielki
postp wida w trakcie powtarzania materiau kiedy to udzielasz wielokrotnie poprawnych
odpowiedzi z wykorzystaniem wczeniej poznanego sownictwa oraz struktur gramatycznych.
Systematycznie odrabiasz prac domow. Zrobia wielki postp jeeli chodzi o Twoj
wypowied ustna. Budujesz poprawne gramatycznie wypowiedzi ktrych z przyjemnoci si
sucha. Zdecydowanie wyrnia Ci z pord grupy, ambicja, doskonaa umiejtno
budowania wypowiedzi ustnych oraz znakomita pami.
Kuba, jeste jak ju wspominaem jednym z najlepszych kursantw w grupie. Zarwno Twoja
aktywno, powane podejcie do przedmiotu oraz systematyczno pomaga Ci w
zdobywaniu wiedzy w bardzo szybkim tempie. Istotne jest to e nie tylko potrafisz
wykorzysta swoj wiedz w rozwizywaniu zada ale rwnie potrafisz zbudowa w oparciu
o ni prawie bezbdn wypowied ustn. Podobnie jak w pierwszym proczu, Twoja
frekwencja jest bardzo wysoka a na powtrkach wida e nie przestae pracowa nad
materiaem realizowanym na lekcjach rwnie w domu. Zawsze odrabiasz prac domow.
Twoja umiejtno mwienia jest na bardzo wysokim poziomie. Bez zastanowienia
konstruujesz swoje wypowiedzi a co najwaniejsze nie wymagaj one prawie adnej korekty
ze strony lektora. Wyrniasz si z pord grupy wieloma cechami jednak te najwaniejsze to:
systematyczno, wspaniaa znajomo struktur gramatycznych jak i sownictwa oraz
poprawna wymowa.
Alicja, jeste osob sympatyczn, bardzo zdoln i zawsze przygotowan do zaj. O twoim
talencie do nauki jzyka moe wiadczy fakt, i pomimo wielu nieobecnoci zawsze wietnie
radzisz sobie z udzielaniem odpowiedzi oraz przyswajaniem nowych struktur i sownictwa.
Na zajcia przybywasz na czas i ju od pierwszych minut jeste chtna na zdobywanie nowej

wiedzy. W trakcie powtrek pokazujesz innym e nauka jzyka gwnie powinna przejawia
si umiejtnoci poprawnego wypowiadania si. Zawsze odrabiasz prace domowe a gdy
zapomnisz potrafisz zgosi to wczeniej uzasadniajc dlaczego nie moga tego zrobi. Twoja
umiejtno mwienia znacznie si poprawia. Z prostych struktur przesza na bardziej
skomplikowane podwyszajc swj poziom i pokazujc innym e jeste w czowce
najlepszych uczniw w grupie. Cechuje Ci miao i ch podejmowania ryzyka w swoich
wypowiedziach.
Oliwia,
jeste osob sympatyczn, spokojn oraz ambitn. Wielokrotnie swoj aktywno
zastpowaa rysowaniem na zajciach. Nauka jzyka wymaga powicenia i czasu a zatem
apeluje o wiksze skupienie na zajciach i zaangaowanie w prac na lekcji. Na zajcia
uczszczasz regularnie i nie spniasz si. W trakcie powtrek masz drobne problemy z
przypomnieniem materiau z poprzednich lekcji a wynika to moe wanie z faktu e nie
powicasz caej swojej uwagi na to co dzieje si na lekcji. Zdecydowanie lepiej wychodzi Ci
zapamitywanie sownictwa. W pracach domowych zdarza Ci si popeni bd jednak
szybko starasz si go skorygowa. Twoje wypowiedzi ustne nie zawieraj ju wielu bdw
jzykowych a co wane nie potrzebujesz ju tyle czasu aby je sformuowa w poprawny
sposb. Z grupy wyrnia Ci opanowanie oraz spokj i ambicja ktra mam nadzieje e
przerodzi si w obszern wiedz.