Вы находитесь на странице: 1из 3

-

MERIT UST OF SELECTED CANDIDATES


RECOMMENDED

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

CANDIDATE

NAME

ADITIVIKAS
LAKSHA Y SAGGI
ANANAYE AGARWAL
APOORV SINGH
ISHAAN RAWAT
KUSHAGRA JUNEJA
SAKSHAM DHUll
TANISHQ GUPTA
PANKAJ MISHRA
SHIVAM SAXENA
AMRUTAVARSH
SHAGUN

S.KINAGI

GOEl

CHETAN PANDEY
SANCHIT SAINI
RIA ARORA
NAMAN ROSHAN
DIBYADARSHI

DAS

RITVIK VIJ
NItA YAN SARKAR
DIVYA BAWEJA
DIVIJ MISHRA
AYAN JAIN
KUNALGUPTA
ABHISHEK GUPTA
KRISHANU DEY
ANSHUl

GUPTA

ANUBHA MANGLA
PIYUSH SHARMA
VIBHASWAHI
JALAJ GABA
YAGY AANSH KHANEJA
SAKSHSAM JAIN
SIDDHANT

MAGO

BHARGAVI GOEl
DEVANG SEHGAL
AAYUSH MANI
PRANJALI

RASTOGI

VISHWA.JEET AGRAWAL
UDBHAV CHUGH
PRANJAL MITTAL
HARSHIT GARG
MEDINI SINGH

I
Marks

CATE

ROLL NO.
225150064088
225150035260
225150061183
225150080321
225150009085
225150034081
225150049090
225150032043
225150088284
225150009135
225150061005
225150061224
225150086193
225150091074
225150036031
225150050053
225150061239
225150061195
225150067047
225150071175
225150088108
225150090215
225150034005
225150061261
225150064101
225150064090
225150082134
225150090268
225150092110
225150092106
225150037053
225150043326
225150064117
225150064096
225150071147
225150088008
225150090194
225150050055
225150061152
225150061138
225150072088
225150026088

FOR DELHI STATE

GENERAL
S.No.

OF NTSE 15T STAGE 2014-15

FOR NTSE liND STAGE (AS PER QUOTA)

GORY

DlSABL

MAT

SAT

GT

GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN

NONE

NONE

50
49
50
49
49
48
50

137
132
132
131
130
130
130

NONE

49

NONE

48
48
48
50
48
47
49
45
46
46
45
45
48
48
46
48
46
45
48
47
43
46
48
46
47
48
48
46
46
49
48
49
48
41

87
83
82
82
81
82
80
80
81
80
80
77
79
80
77
81
80
80
81
81
78
78
79
77
79
80
77
78
82
79
76
78
77
76
76
78
78
74
75
74
75
81

NONE
NONE
NONE
NONE
NONE

NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE

NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE

129

129
128
128
127
127
127
126
126
126
126
126
126
126
126
125
125
125
125
125
125
125
125
124
124
124
124
124
124
124
123
123
123
123
122

Language
33
29
39
37
33
32
25
28
32
37
38
39
32
29
28
31
35
29
29
33
38
31
31
34
31
33
32
33
32
31
30
31
35
37
38
29
34
30
28
35
24
30

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

?5150051 020
225150061006
225150082070
225150048067
225150051037
225150058075
225150061145
225150076013
225150011180
225150033036
225150034054
225150036033
225150050052
225150051036
225150061334
225150063231
225150064122
225150065100
225150069281
225150069116
225150090279
225150091285
225150092284

SHIKHAR TIWARI
ANSH KHURANA
SAMEER ARORA
JATIN AGGARWAL
NllESH GaEL
SHUBHAM AGGARWAL
SHAMA Y G. SAMUEL
SHUBHAM ATRI
VINEET GOLCHA
ANEESH KIUNDU
MAVANK KAKKAR
AKSHIT KHANNA
KANISHK RANA
MILLENNIUM

GUPTA

MANAN AGGARWAL
PUNEET SINGH
TEJASVINI KHANNA
PRABHAV GUPTA
TANYA CHAUHAN
PIYUSH KHANNA
PRAJJWAL MISHRA
KARTICA MODI
BHARGAV VARSHNEY

MERIT LIST OF SELECTED


RECOMMENDED

GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN

NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE

NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE

CANDIDATES

44
44
49
48
47
44
48
50
46
48
44
46
42
46
49
47
47
47
48
47
46
48
48

78
78
73
73
74
T7

73
71
74
72
76
74
78
74
71
73
73
73
72
73
74
72
72

122
122
122
121
121
121
121
121
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

31
28
31
30
30
29
37
24
30
28
28
29
32
31
35
31
35
31
33
31
35
30
34

OF NTSE 1ST STAGE 2014-15

FOR NTSE liND STAGE -2015 (AS PER QUOTA)

FOR DELHI

STATE

Language

SIC
CATE
S.No.

ROLL NO.

1
2
3

225150065180
225150008340
225150085261
225150032045
225150008283
225150071334
225150073073
225150077022
225150049308
225150001113
225150002019
225150077142
225150090254

s
7
8

s
10
11
12
13

CANDIDATE

NAME

DISABLE

GORY

SOUVIK OAS

SiC

NONE

PRATEEK KUMAR

SIC

NONE

AMlT KUMAR JENA

SiC
SiC

NONE
NONE

YUKTI RANI

SIC

NONE

P.KAVITHA

SiC

NONE

RACHNA

SIC

NONE

HIMANSHU SINGH

SiC

NONE

SOMIL KESHAV

SIC

NONE

SUSHANT KUMAR PAL

SiC
SiC
SiC
SiC

NONE

YASHASWINI

KHUSHBOO

CHAUHAN

SAGAR

MAYANK
LAVANISHA PRASAD

NONE
NONE
NONE

Marks
MAT

SAT

GT

44
42
38
39
41
37
37
3.
41
37
3.
31
35

56
54
58
55
52
54
51
52
45
47
48
53

100

4'

96

9.
94
93
91
88
88
86
84
84
84
84

23
28
29
37
27
32
26
27
29
27
25
20
28

I
-

MERIT LIST OF SELECTED

RECOMMENDED

CANDIDATES

OF NTSE 1ST STAGE 2014-15

FOR NTSE liND STAGE -2015 (AS PER QUOTA)

FOR DELHI

STATE

SiT
S.No.

CAle
GORY

ROLL NO.
CANDIDATE

DISABL

NAME

Marks
MAT
SAT

language

GT

225150070120 GAYANKNEGI
225150087329 MAHAK

S{T

NONE

40

63

103

19

S{T

NONE

36

61

97

30

ANIMESH NAREDA

S{T

NONE

41

44

86

15
16

225150071027

225150080037

RAHUL AJNOTI

S{T

NONE

36

48

84

225150080161
225150088154

AKANKSHA LAKRA

S{T

NONE

31

47

79

15

Gargl Meena

s{T

NONE

34

44

78

10

MERIT LIST OF SELECTED


RECOMMENDED

CANDIDATES

OF NTSE 1ST STAGE 2014-15

FOR NTSE liND STAGE -2015 (AS PER QUOTA)

FOR DELHI STATE)

P/H
S.No.

"Ale
GORY

ROLL NO.
CANDIDATE

DISABLE

NAME

Marks

MAT

Language

SAT

GT

225150071232

AVANISH KR. SINGH

GEN

QRTHOPEOI

19

66

95

18

225150015294

POOJA

GEN

ORTHOPEDI

21

47

68

28

Похожие интересы