Вы находитесь на странице: 1из 2

iThinkSport

iThinkSport provide performance


psychology support to sportsmen and
women, and have worked with CEMAS
to develop an app to support their service.
The company realised that using an app could be good for
business because they appreciated that athletes are often
on the move with their sport and quite often need a nudge
when they are away from their laptop or PC.
The app enables athletes to search for and commit to nudges
based on their chosen sport and situation that theyre
currently in e.g. needing motivation, needing smarter ways
to train, etc. The nudges are from a range of sports and cover
a range of topics to help sportsmen and women with their
performance. For example, if a sportsperson is feeling anxious
before a competition, we have a nudge to support them...
The best feature of the app is connecting with nudges on the
move giving sports people the opportunity to get support
immediately when they need it creating a belong to
a team feel. The app is aimed at sports men and women
from amateur to elite level in a range of sports.

We discovered CEMAS via a web search when


we were looking for an organisation to help develop
an app for us... CEMAS has supported us with the
full planning of the app from start to finish via face
to face meetings, Skype calls and emails. We have
been massively impressed with the expertise and
professionalism of the CEMAS team. They have
been exceptional to work with and we would highly
recommend them to anyone else who is looking
to develop an app.

telephone. 01443 654265 email. cemas@southwales.ac.uk


twitter. @CEMAS_USW website. www.cemas.mobi

The app gives users an opportunity to connect with nudges


on the move, when they are training and competing.
The innovative nudge system encourages sports people
to choose and commit to a nudge which they feel will help
improve their performance. They are also able to connect
with other site users by commenting on their nudges and
sharing their experiences.

The app has given the company another way


to connect with athletes and provides them with
an opportunity to go mobile with their performance
psychology support. In turn we hope to achieve
greater engagement with the sports community
and hope that the app will help us to connect with
athletes globally.

Ali Mahoney, Managing Director

iThinkSport
Mae iThinkSport yn darparu cymorth
seicoleg perfformio i chwaraewyr
drwy eu gwefan.
Caiff hyn ei wneud drwy system anogaeth arloesol syn
annog chwaraewyr i ddewis ac ymrwymo i anogaeth a fydd,
yn eu barn hwy, yn helpu eu perfformiad. Gallant gysylltu
defnyddwyr safleoedd eraill hefyd drwy wneud sylwadau
ar eu hanogaeth a rhannu eu profiadau. Bydd yr ap hwn
yn rhoi cyfle i chwaraewyr gysylltu u hanogaethau drwy
ddyfais symudol pan fyddant yn hyfforddi ac yn cystadlu.
Roedd defnyddio ap yn dda ar gyfer ein busnes gan ein bod
yn gwerthfawrogi bod athletwyr yn symud o gwmpas yn aml
oherwydd eu camp naill ai wrth hyfforddi neu gystadlu
ac yn aml, mae angen anogaeth fach arnynt pan fyddant
i ffwrdd ou gliniadur/cyfrifiadur sefydlog.
Maer ap hwn yn galluogi athletwyr i chwilio am anogaethau
syn seiliedig ar eu camp ddewisol au sefyllfa bresennol,
ac ymrwymo iddynt, e.e. angen cymhelliant, angen ffyrdd
gwell o hyfforddi, ac ati. Dawr anogaethau o amrywiaeth
o chwaraeon ac maent yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau
er mwyn helpu chwaraewyr gydau perfformiad. Er enghraifft,
os bydd chwaraewr yn teimlon bryderus cyn cystadleuaeth,
mae gennym anogaeth iw helpu... Nodwedd oraur ap ywr
gallu i gysylltu ag anogaethau ar ddyfeisiau symudol gan roi
cyfle i chwaraewyr gael cymorth yn syth pan fydd ei angen
arnynt gan greu ymdeimlad o berthyn i dm. Maer ap
wedii anelu at chwaraewyr o lefel amatur i lefel broffesiynol
mewn amrywiaeth o chwaraeon.
Daethom o hyd i CEMAS drwy chwilio ar y we pan oeddem
yn chwilio am sefydliad in helpu i ddatblygu ap... Mae CEMAS
wedi ein cynorthwyo gydar holl waith o gynllunior ap,
or dechrau ir diwedd, drwy gyfarfodydd wyneb yn wyneb,
sgyrsiau ar Skype a negeseuon e-bost.

ffn. 01443 654265 e-bost. cemas@southwales.ac.uk


twitter. @CEMAS_USW gwefan. www.cemas.mobi

Prif fantais gweithio gyda CEMAS oedd cael mynediad


at arbenigedd ei dm datblygu hyddysg.
Maen amser cyffrous i ni gan fod yr ap yn creu ffordd
arall in cwmni gysylltu ag athletwyr ac yn rhoi cyfle iddynt
gael cymorth seicoleg perfformio ar ddyfais symudol.
Rydym yn gobeithio ymgysylltun well r gymuned
chwaraeon ac yn gobeithio bydd yr ap yn ein helpu
i gysylltu ag athletwyr ledled y byd.

Creodd tm CEMAS argraff arnom oherwydd ei


arbenigedd ai broffesiynoldeb. Mae wedi bod yn
gydweithiwr rhagorol a byddem yn ei argymell
i unrhyw un arall syn awyddus i ddatblygu ap.

Ali Mahoney, Rheolwr Gyfarwyddwr