You are on page 1of 6

Prepis teksta iz arhivske zbirke stru nih tekstova Udruenja gradjana Zdrav ivot - Zrenjanin

Prepis izvrila Marija Nedeljkov, januara 2008.godine

IZVODI iz knjige Oo Radnia:TANTRA,DUHOVNOST I SEKS


(za Udruenje Zdrav ivotsastavio Turinski V.februara 1993.g.)

strana :

t :

A. OSNOVNE DEFINICIJE T A T R E
8.- Tantra je svesno proputanje ivota.
14.- Za Tantru je sve svetinja.
41.- Tantru je duboko, potpuno prihvatanje ivota.
64.- Tantra je put potpune predaje.
68.- Tantra nikad ne pita dali ima Boga, dali postoji pakao ili raj ...Ona postavlja samo osnovna
pitanja o ivotu.ivot je za nju Bog.
73.- Centralna tema Tantre je OVEK ONAKAV KAKAV JESTE.Tantra kae:zaboravite Bogaupoznajte i shvatite SEBE. U tom razumevanju, shvatanju i prihvatanju samog sebe-izra e
Bog.

B. OSNOVNA PRAVILA PUTA TANTRE

8.- Prihvatite sebe onakve kakvi jeste.


9.- Budite svesni svojuh elja.Ne borite se sa njima.
11.- Nema dvojstva:ivot i Bog nisu dvojstvo, Telo i Dua nisu dvojstvo. Budite jedno.Prihvatite
svet, prihvatite telo, prihvatite sve...Jedno postajete kroz prihvatanje a ne kroz borbu.
19.- Sadanjost nije deo vremena, sadanjost je deo ve nosti.
30.- Vaa ose anja su prirodnija od vaih misl!.Samo srce koje ose a moe da vam ukae na pravi
put...
36.- Kada jednom upoznate svoje pravo bi e, kada upoznate sebe kao celinu ovo nestvarno
(lano) drutvo vas ne moe u initi neuroti nim, jer izvor neuroze je u podeljenosti.
43.- Budite svesni vih svojih emocija.Ako je emocija negativna, oslobodite je se tako to ete
postati svesni da je u vama a ako je pozitivna- posta ete sama emocija.Ako je to radostposta ete radost!. Ako je bes nesta e!
44.- Sve to je negativno u vama nesta e sa kroz svesnost (mrnja,bes,zavist, pohlepa, strah.
zloba, pesimizam... ) i tek tada po prvi put posta e vam dostupne radosti i ljubav!
51.-Uivajte i budite sre ni!Samo tako moete pomo i drugima...

C. KONKRETNI PORIMERI PRAVILA

12.- Ako ste svesni bes se menja postaje saose anje.


42.-Kada vidite prijatelja i iznenada osetite radost koja vam raste u srcu budite svesni te
radosti. Osetite je, postanite sama radost.
44.- Kada jedete, jedite polako i budite svesni ukusa hrane. Osetite ukus i postanite ukus!

D. PRIMERI NAIH NAJ E IH IVOTNIH GREKI


18.- Napet ovek ne moe da voli. On ivi sa svrhom.on moe da zara uje novac ali ne moe da
voli jer ljubav nema svrhe! Na um koji uvek trai svrhu ini nas napetim jer svrha moe da se
ostvari samo u budu nosti to je uvek neizvesno... Naprotiv, ljubav je uvek samo ovde i
samo sada, bez ikakve svrhe, samo zbog sebe! Ako se bojite da volite ne moete meditirati
Ako se bojite meditacije nikada ne ete osetiti blagoslov ivota....
30.- Drutvo nas u i da potiskujemo ose anja i name e nam svoja pravila koja nisu prirodna.
Prirodne potrebe nae due, srca i tela sve vie potiskujemo a prihvatamo nestvarne,loe
potrebe koje nam name e na um. Borimo se protiv svoje prirode i postajemo
neuroti ni!...Potisnute prirodne potrebe zamenjujemo lanim simboli nim potrebama:
neumerena potreba za hranom naj e i je znak potisnute potrebe za ljubavlju.
45.- Ako smo nezadovoljni i nervozni, ako nam je ivot prazan mi smo sami krivi za to: bojimo se
da ne budemo ozle eni, podiemo oko sebe odbrambeni oklop, stalno se od svega branimo i
time spre avamo da nam se ivot ispuni....
48.-Moralnost nam postavlja ideale o tome kakvi treba da budemo.Ona nam avtomatski usa uje
ose aj krivice zato to niste takvi, to niste idealni. Da bi smanjili ose aj krivice vi se
pretvarate da ste ono to u stvari niste. Tako svaka moralnost (drutvena, religijska) stvara
dvoli nog oveka iako sami moralisti navie osu uju dvoli nost.
49.- Moralnost potiskuje vae stvarno bi e sve vie i podsvest a lano bi e dovodi u svest, jer lano
bi e vam je korisnije u lanom drutvu.
50.- Lano bi e u lanom drutvu ne moe nikad doiveti pravu radost,zadovoljstvo, istinu...Moete
se samo zavaravati nadanjima, iluzijom, snovima...Lani ovek je sre an (podnoljivo
nesre an) samo dok se nada u ostvarenje svojih elja u budu nosti.Ako se elja ne ostvari,on
gubi nadu i umesto sre e doivljava razo arenje. Lani ovek ivi ceo ivot u snu:on je
stalno edan jer voda popijena u snu negasi stvarnu e .
51.- Lana li nost je uvek protiv uivanja u bilo emu. On trai odricanje i rtvovanje.A rtvovanje
je samo trik da se drugi pod ine.
53.- Moralista stalno pri a o savrenom oveku a nikad nije upoznao ni samog sebe ni obi nog ali
pravog oveka. Pojam savrenog oveka daje mu pravo da osu uje svakog oveka...Pokorivi
se moralu ovek postaje nesre ana li nost koja tu nesre u iri svuda oko sebe.

E. T A N T R A S E K S I LJ U B A V
12.- ak kada bi uspeli da unitite seks istovremeno bi unitili i mogu nost da doivite ljubav, jer
seks je energija koja prerasta u ljubav.

13.- Prilazite polnom inu kao da je to molitva, kao da je meditacija, kao da ulazite u sveti hram...
23.- Seks je nevina energija.Seks je seme a ljubav je cvet! Po pravilima Tantre seks nesme ostati
samo polni nagon mora se pretvoriti u ljubav...
22.- U ljubavnom zagrljaju sve u potpunosti nestaje postoji samo ljubav! To je stanje najdublje
mogu e meditacije koje nisu nikada iskusili mnogi svetci, jogini, askete... To je najbolji
prirodni otvor kroz koji moe do i na drugu stranu svog ovog sveta.
31. Potreba za ljubavlju je osnovna prirodna ovekova potreba koja se nemoe ni im zameniti,
nadoknaditi...Mnogi ljudi pokuavaju da zamene ljubav privla e i panju drugih ljudi na sebe
(sticanjem znanja,diploma, vetina, sportskim rekordima, politikim...). Sve su to
samoobmane.Za ljubav je potrebna samo jedna jedina osoba koja vas iskreno voli!
32.- Seks moe da bude veoma duboko ispunjenje i moe da vas vrati celini, vaem
prirodnom,stvarnom bi u.
34.- U obi nom polnom aktu partneri ele da se oslobode prekomerne seksualne energije i zato
ure da dostignu vrhunac zadovoljstva (orgazam).Osloba anjem ove energije postie se
oputanje ali samo fizi ko.Tantra svetuje suprotno:Ne urite se kraju.Ostanite u
po etku!Ostanite u sadanjosti!Ostanite satima u toplpm ljubavnom zagrljaju odravaju i
odravaju i samo po etni nivo uzbu enja.Opustite se, prepustite, treperite...Tatvorenih o iju
dopustite svakoj eliji vaeg tela da zaigra ...Ovakav polni akt bez orgazma postaje sve manje
seksualnai a sve vie i vie duhovni.
52.- Tantra vas ne u i seksualnosti. Ona samo kae da seks moe biti izvor sre e a sre a moe
posluiti kao odsko na daska da moete i i dalje putem svog duhovnog razvoja.
Seks je samom po etak, nije kraj Ali ako propustite po etak, propusti ete i kraj!
53.- U ljubavnom zagrljaju ste prirodni, po prvi put gubite svoj ego (zato se egoisti plae
seksa),zaustavljate vreme (doivljavate trenutke ve nosti) i moete dosti i ose aj da ste
prevazili seksualnost (polni nagon).
56.- Tantra vas usmerava na drugu vrstu orgazma: netreba i i ka vrhuncu uzbu enja ve ka
najdubljoj dolini oputanja . U takvom je ljubavnom zagrljaju ovek upoznaje
bezvremenost, bezegoizam i nedvojstvo to mu omogu ava dalji rast sa postojanjem.
57.- Moralisti gree kada kau: Ne uivajte to je ivotinjski! Pogladajte ivotinje: u njihovom
parenju nema ni trunke uivanja, one to obavljaju potpuno mehani ki,nagonski, pod
prirodnom prinudom. Samo ovek moe da uiva i to dublje uiva u njemu postoji ve a
ljudskost.
60.- Zatvorite o i, diite lagano i duboko. Ne razmiljajte i ne radite nita... Samo se opustite i
po nite da se igrate sa voljenom osobom... Ne urite nema cilja... Moe se dogoditi ne
mora se dogoditi...Ne mislite nita samo ose ajte!
71.- Prvo meditirajte a onda vodite ljubav! Vodite je smireno zadravaju i meditativno stanje...Tada
vaa ljubavna igra ne e li iti na borbu ve na skladan ples... Seks tada postaje najdublja
prirodna meditacija!

F.OPASNOSTI, GREKE STRANPUTICE


TATRE

66.- Svako znanje je opasno ... Svaki lek moe biti koristan i tetan...Svaka prava stvar moe
oboje:moe pomo i a moe I nauditi!Sebi nom oveku Tantra moe biti opravdanje za
preputanje neumerenim zadovoljstvima.

G. T A N T R A

J OG A

8.- Seks je osnovna ovekova energija. JOGA kae borite se sa tom energijom!...TANTRA :
koristite je preobrazite je u ljubav! JOGA je put borbe, put svesnog guenja elja..TANTRA
je put predavanja, svesnog preputanja ivotu. U JOGI treba da se borite sa sobom da biste
nali izlaz (tj. prevazile sebe, izdigli sebe na vii duhovni nivo).Treba borbom da potisnete ili
unitite ono to jested da bi postali ono to moete biti. Morate umreti da bi se vae pravo bi e
rodilo! JOGA je u o ima TANTRE duboko samoubistvo:da bi postigli cilj morate ubiti
prirodnog sebe (svoje telo, instinkte, emocije, elje). TANTRA je duboko prihvatanje. Ona
kae: prihvatite sebe onakvim kakvi jeste ! Ne stvarajte jaz izme u sebe i stvarnosti.
9.- TANTRA kae:sve nae energije su neutralne - nisu ni dobre ni loe .Nemojte se boriti protiv
njih.Polni nagon je neutralna energija.Kori en pravilno postaje vam prijatelj!
Obi an ovek (obi an um) se unitava vlastitim eljama.Robuje seksu, ceo ivot mu se vrti oko
seksa. I zato, kada JOGA kae da se borite protiv seksa, protiv elja, to postaje svakom jasno i
prihvatljivo.TANTRU je mnogo tee razumeti i prihvatiti.Kao da se SVESNO preputite
eljama a da to nebude obmana?
10.- Mi nismo normalni, nismo prirodni, duevno smo poreme eni! ini nam se da nije tako jer su
svi oko nas takvi. Buda i Isaus bi me u nama danas biliu apsolutno nenormalni!
TANTRA e postati privla na onda kada seks prihvatimo kao neto sasvim prirodno, kao to
prihvatamo ulo vida, sluha, dodira...Pesnik e pro i kroz divan vrt sporo i oputeno uivaju i u
lepoti i mirisu cve a, obi an ovek obuzet svakodnevnim brigama ne e nita od toga ni
primetiti a jogin-asketa e protr ati zatvorenih o iju ure i ka svom trnovitom ipragu...
11.- TANTRA kae da je ovek velika zagonetka mnogih viedimenzionalnih energija.Zato on treba
ose ajno i svesno, sa ljubavlju i razumevanjem da ivi sa njima. Tada je svaka energija saveznik
a naa tela postaju sveti hram.TANTRA je potvrda toga a JOGA negacija.Re JOGA zna i
sastaviti dve stvari zajedno, ujediniti dve stvari.Ali ako dve stvari postoje, one e uvek
postojati, dvojstvo e uvek postojati.Ako su telo i dua dvoje, ako ste vi i Bog dvoje, nema
mogu nosti spajanja.
TANTRA kae da nema dvojstva.Dvojstvo je privid! Budite jedno! A jedno postajete kroz
prihvatanje,ne kroz borbu. Prihvatite sebe, svoje telo,svoje elje, emocije...Prihvatite svet
onakvav kakav jeste.
12.- Borbom stvarate ego (svoju nestvarnu, neprirodnu li nost ).i to se vie borite ego e biti sve
ja i.Zato je teko na i jogija koji nije egoist!
TANTRA kae da borba nije potrebna. Ona trai potpuno preputanje ose anjima ( i pozitivnim i
negativnim) ali uz stalnu i potpunu duboku svesnost.Tada bes kao negativna emocija preraste u
saose anje a mrnja u saaljenje...Polno zadovoljstvo predstavlja ljubav.Ako se borite protiv
svojih emocija moete ih potisnuti,priguiti,uguiti...ali tada nema prerastanja nadrastanja.ako
unitite sebe ne e biti ni ljubavi jer seks je energija koja prerasta u ljubav ako jojse prepustite...
13.- Ako niste duhovno svesni bacite seme cve a jer je neugledno pa pa moda i runo...Unitavaju i
seme unitili ste i divan mirisni cvet.

15- TANTRA kae da kada jednom neto potpuno upoznate,doivite,preivite,tek tade se toga
moete i potpuno osloboditi.Tu nema odricanja, tu nema borbe,to je jedini pravi pririrodni
put...Budino lice ima izraz potpunog oputanja,spokojstva.Na njemu nema ni najmanje traga
borbe.Na licu svakog jogina je jasno vidljiva borba i unutranja napetost.Oni sede na vulkanima
svojih potisnutih emocija!
64.- JOGA jeu osnovi put borbe i put volje.Ostvari ete cilj jedino ako volju dovedete do apsolutnog
savrenstva.TANTRA kae da potpuno odbacite volju i to e vam doneti potpuno oslobo enje.I
jedno i druga je ta no. Ali idu i putem JOGE skoro je nemogu e izgraditi savreni ego.Taj put
je beskrajan i mnogi kada to uvide okre u se TANTRI.
65.- Svakom po etniku je mnogo privla nija JOGA jer ona zahteva napor ega, izaziva zadovoljstvo i
ose anje mo i to godi egu. Ose a ete se mo nim jer kontroliete telo, instinkte,
emocije.postajete svoj gospodar i gordi ste ponosni na to.Ali sve to postiete kroz sukob sa
svojom prirodom,kroz borbu i nasilje i tek posle mnogo vremena oseti ete da je itav taj trud
postao jalov jer to je vie ego ispunjen,vie ose ate da je beskoristan.I tada prihvatate
TANTRU.
U po etku je JOGA uvek mnogo privla nija jer smo svi mi egoisti. TANTRA je u po etku
privla na samo za one koji su ve neto radili na svom duhovnom razvoju...
TANTRA trai odmah, na smom po etkou da se predate, da odbacite svoj uobraeni , nadmeni
ego.Priroda je dobra!Verujte pririrodi,nemojte se boriti s njom! Ne borite se,nemojte
plivati.Samo se opustite, prepustite se svojoj (unutranjoj i spoljnjoj ) prirodi Opustite se i
prepustite se poverenjem. Neka vas volja nosi.Vi samo plutajte, nemojte plivati!
TANTRA trai da odbacite ego odmah na samom po etku a JOGA e tako e to isto traiti ali
na kraju..
72.- U stvari JOGA i TANTRA koriste iste metode ali kvaliteti njihovih tehnika su vrlo razli iti:
JOGA ih koristi sa BORBOM a TANTRA ih koristi sa LJUBAVLJU!