Вы находитесь на странице: 1из 19

M AT E R I A L

C O M P U TAT I O N

C

L

I

F

F

O

R

D

M

A

R

I

O

K

O

S

A

S

I

H

 

D E S I G N

J O U R N A L

|

S P R I N G

2 0 1 5

All pictures are taken by :

Cli ord Mario Kosasih, Chen Yutong, Lee Fu Hui, Ng Yi Jin, Tay Jenn Chong, Chow Man Yee, Goh Yi Qian, and Melissa Estella Lim

Chong, Chow Man Yee, Goh Yi Qian, and Melissa Estella Lim i n t r o

i

n t r o d u c t i o n :

m a t e r i a l

c o m p u t a t i o n

f

r a m e

a n a l y s i s

s

h e l l

a n a l y s i s

s

h e l l

a n d

f r a m e

a n a l y s i s

b

r i c k

f a b r i c a t i o n

r o b o t i c

f a b r i c a t i o n

T h i s d e s i g n r e p o r
T h i s d e s i g n r e p o r
T h i s d e s i g n r e p o r

T

h i s

d e s i g n

r e p o r t

d o c u m e n t s

7

w e e k s

o f

e x p l o r a t i o n

a n d

i n v e s t i g a t i o n

i n v o l v i n g

s t r u c t u r a l

 

a

B

n a l y s i s ,

y

i

e v a l u a t i n g

d

i g

t

a l

t h e

f a b r i c a t i o n

p o s

s

i b

i

l

i

a n d s

m a t e r i a l m a t e r i a l

o f

t i e

o p t i m i z a t i o n , c o m p u t a t i o n ,

a p p l i e d

w e

u s i n g

f o r m u l a t e

v a r i o u s d e s i g n

c o m p u t a t i o n a l

t o o l s .

p r o b l e m s

u s i n g

c

o m p u t a t i o n a l

m e t h o d s

a n d

t e c h n o l o g i e s

a n d

d e c i d e

t o

f u r t h e r

e x p l o r e

t h e

o f

a

s t a i r c a s e .

T

h i s

d e s i g n

p r o j e c t

a i m s

 

t o

r e - t h i n k

a n d

r e d e f i n e

h o w

s t a i r c a s e

i s

d e s i g n e d

d e s i g n w i t h

r e s p e c t

t o

i t s

T a t h e h i s d e s i g n T
T a t h e h i s d e s i g n T

T

a

t h e

h i s

d e s i g n

T h e

c a n o p y

b i l i t y.

e x p l o r a t i o n

c a n o p y

f r a m e

f o c u s e s

n e e d s e x t r a

f r a m e

t o

h a v e

o n e f f e c t m a t e r i a
o n
e f f e c t
m a t e r i a l
d i s t r i b u t i o n
a
c a n o p y
d e s i g n
o n
t o
t h e
b e
o f
o f
c a n t i l e v e r e d
1 0
m e t e r s
f r o m
a
w a l l
a n d
t h e r e
i s
o n l y
s u p p o r t
v e r t i c a l l y.
D i a g r a m
0 0 1
S e t t i n g
u p
c o n d i t i o n
f o r
c a n o p y
f r a m e
d e s i g n

i t s 3 . 5 6

s t r u c t u r a l

m e t e r s

s t r e n g t h

o f

a n d

a l l o w a n c e

f o r

L

d

o o k i n g

i s t r i b u t e d

a t

 

s i m p l e

n e a r e r

m o m e n t

t o

d i a g r a m s

i n s t e a d

f o r o f

t h e

w a l l

b o t h

l o a d i n g

f u r t h e r

a w a y.

c o n d i t i o n s , C o m p a r i n g

i

t

t h e

c a n

b e p o i n t

i n t e r p r e t e d

t h a t

l o a d

c o n d i t i o n

m o r e

a n d

m a t e r i a l

n e e d s

t o l o a d

c o n t i n u o u s

b e

c

o n d i t i o n ,

i

t

c a n

b e

s e e n

t h a t

t h e

m o m e n t

d i a g r a m

f o r

t h e

f o r m e r

c o n d i t i o n

i s

a

l i n e a r

g r a p h ,

t h e w h i l e

t h e

l a t t e r

c o n d i t i o n

i s

c

B y

u n d e r s t a n d i n g

t h e

m o m e n t

d i a g r a m

f o r

a

c a n t i l e v e r,

w e

c a n

b e

b e t t e r

i n f o r m e d

i n

c o n c e p t u a l i z i n g

t h e

c a n o p y

u r v e d . f r a m e

d e s i g n .

 
n o p y u r v e d . f r a m e d

D i a g r a m

0 0 2

M o m e n t

d i a g r a m

f o r

p o i n t

l o a d

c o n d i t i o n

n t d i a g r a m f o r p o i n
n t d i a g r a m f o r p o i n
n t d i a g r a m f o r p o i n
n t d i a g r a m f o r p o i n
n t d i a g r a m f o r p o i n
n t d i a g r a m f o r p o i n
n t d i a g r a m f o r p o i n
n t d i a g r a m f o r p o i n
n t d i a g r a m f o r p o i n
n t d i a g r a m f o r p o i n
n t d i a g r a m f o r p o i n
n t d i a g r a m f o r p o i n
n t d i a g r a m f o r p o i n
n t d i a g r a m f o r p o i n
n t d i a g r a m f o r p o i n
n t d i a g r a m f o r p o i n
n t d i a g r a m f o r p o i n

D i a g r a m

0 0 3

M o m e n t

d i a g r a m

f o r

c o n t i n u o u s

l o a d

c o n d i t i o n

 

T

h e

d e s i g n

t r i e s

t o

s i m u l a t e

t h e

c o n d i t i o n

s h o w n

b y

t h e

m o m e n t

l

d

i a g r a m s

a b o v e .

o n g e r

m e m b e r s

A l o n g

o f

t h e

t h e

l o n g e r

s i d e

f r a m e

a l t e r n a t e s

o f

i n

t h e i t s

c a n o p y

o r i g i

n ,

f r a m e ,

f r o m

t h e t o p

a n d

b

o t t o m .

T h i s

p r o v i d e s

t h e

s t r u c t u r a l

s u p p o r t

s h o w n

b y

t h e t h e

m o m e n t

d

i a g r a m .

F u r t h e r m o r e ,

t h e

s h o r t

m e m b e r s

o f

a s t h e

c o n n n e c t s

 

t

h e s e

l o n g

m e m b e r s

t o g e t h e r

f o r m i n g

a

c o m p l e t e

f r a m e f r a m e .

88 I m a g e

0 0 1

R e n d e r

v i e w

t o g e t h e r f o r m i n g a

9

I m a g e 0 0 2 P l a n v i e

I m a g e

0 0 2

P l a n

v i e w

I m a g e 0 0 2 P l a n v i e w

I m a g e

0 0 3

S i d e

e l e v a t i o n

v i e w

n v i e w I m a g e 0 0 3 S i d

I m a g e

0 0 4

F r o n t

e l e v a t i o n

v i e w

M

a t e r i a l :

S t e e l

 

R

a d i u s :

0

.

1

m

M

a x i m u m

d e f l e c t i o n :

1 . 6 8 8

m m

10

11

T b h e u l i s h e l l d i n
T b h e u l i s h e l l d i n

T

b

h e

u

l

i

s h e l l

d i n

g .

c a n o p y

n e e d s

t o t h i s

F u r t h e r m o r e ,

c o v e r

c a n o p y

a

s p a n n e e d s

o f

t o

1 0 m h a v e

b e t w e e n

t w o

b u l e s s

d e f l e c t i o n

i

l

d i n

t h a n

g s .

I t 5 m m .

c a n

b e

s u p p o r t e d

f r o m

b o t h

s i d e s

o f

t h e

n b e s u p p o r t e d f r o m

i m

a

t h e

o n e

S

i

l a r

t o t h e

c a n o p y,

t h e

c a n t i l e v e r

S i n c e t h e

t

i s

f r a m e

c a n o p y t w o

b e f o r e ,

w

i

l

o f

b e

i

t t h e

i s

s t r u c t u r a l l y

b u i l d i n g

l i k e l y

n o w,

t o

b e t t e r

t h e

f o r

t h e

s h e l l p a r t b y

c a n o p y

t o

m i r r o r i n g

t o n o t e t h e

h a v e o f

a

v a r i a t i o n

t h e

o f

i n

h i g h t p o r t i o n

l o n g

t o

z - a x i s .

w e m o s t

a b l e

h a v e

s i d e s

l

e s s e n t i a l T h e r e f o r e ,

t a k e

i s

p r o f i l e

m i d d l e

t h e

o f

f r o m

w h e r e

o t h e r,

i

d e f l e c t i o n

t o

m o s t

o c c u r.

c a n o p y

t h e

p r o v i d e e x t r a s u p
p r o v i d e
e x t r a
s u p p o r t
f o r
t h e
d e f l e c t i o n .
H i g h e r
p o s i t i v e
a m p l i t u d e
L o w e r
p o s i t i v e
a m p l i t u d e
H i g h e r
n e g a t i v e
a m p l i t u d e
H i g h e r
p o s i t i v e
a m p l i t u d e L o w e r p
a m p l i t u d e
L o w e r
p o s i t i v e
a m p l i t u d e
H i g h e r
n e g a t i v e
a m p l i t u d e
T h e c a n o p y i s f o r m

T

h e

c a n o p y

i s

f o r m e d

b y

l o f t i n g

c u r v e s

t o g e t h e r

a n d

c r e a t i n g

i n t e r t w i n i n g

s h e

l

l

.

W i t h

t h i c k n e s s

o f

0

.

4 1

1 m

,

t h e

d

e f l e c t i o n

s t a n d s

a t

0 . 2 7 7 m m ,

t w o w h i c h

i s

f a r

b e l o w

t h e

a l l o w a b l e

d e f l e c t i o n

o f

5 m m .

 

I m a g e

0 0 5

R e n d e r

v i e

1414

w

15

I m a g e 0 0 6 P l a n v i e

I m a g e

0 0 6

P l a n

v i e w

M a t e r i a l :

T h i c k n e s s :

M a x i m u m

C o n c r e t e

0

.

4 1 1 m

d e f l e c t i o n :

0 . 2 7 7 m m

n c r e t e 0 . 4 1 1 m d e f l

I m a g e

0 0 7

F r o n t

e l e v a t i o n

v i e w

16

0 . 2 7 7 m m I m a g e 0 0 7 F

I m a g e

0 0 8

S i d e

e l e v a t i o n

v i e w

17

T c m a x i m u m s t e e l ,
T c m a x i m u m s t e e l ,
T c m a x i m u m s t e e l ,
T c m a x i m u m s t e e l ,

T

c

m a x i m u m

s t e e l ,

f o r

s h e l l

o v e r a g e

h e

a n d

n e e d s

a l l o w a b l e

f r a m e

t o

c a n o p y

b e

a t

n e e d s

t o

c o v e r

t h e

t h e

b o u n d a r y

s p a c e

b e t w e e n

c o n d i t i o n

t w o

5 0 m

t o

l o n g b e

b u i l d i n g s

“ s i m p l y

t h e

s e p a r a t e d

1 2 m

a p a r t .

T h e t h e i s

l e a s t

8 0 % s h o u l d

a n d b e

n e e d s

s u p p o r t e d ” .

m a x i m u m

F u r t h e r m o r e ,

s t r e s s

d e f l e c t i o n

c a l c u l a t e d

f r o m

s p a n / 3 0 0 .

A d d i t i o n a l l y,

a l l o w a b l e

3 0 M P a

f o r c o n c r e t e a n d 1
f o r
c o n c r e t e
a n d
1 5 M P a
f o r
w o o d .

1 2 M P a

T h r o u g h

s t r u c t u r e .

f u n c t i o n

c a t e n a r y

f o r m - f i n d i n g

T h e r e f o r e , e s s e n t i a l

i s

f u n c t i o n

i s

f r o m t h i s

p a s t d e s i g n

p r e c e d e n t s , e x p l o r a t i o n

i n

a s

t h i s

d e s i g n

f o l l o w s :

e x e r c i s e

t h e

m o s t

f o c u s e s

a s

t h a t

i s

e f f i c i e n t

w a y

f o r

o n t h e

t h e

c a t e n a r y

d r i v i n g

m a i n

f o r c e s

f o r m

o f

f o r c e

t o

a

o f

r u n s h e l l t h e

t h r o u g h c a n o p y.

f o r m

o f

m a t t e r

t h e

i s

t o

f o r m

a t h e

c a t e n a r y c a t e n a r y

K n o w i n g

c a n o p y.

a b o u t

T h e

p a r a m e t r i c

w h e r e

t

=

0

c o r r e s p o n d s

t o

t h e

v e r t e x

a n d

a

e q u a l s

t o

t h e

p a r a m e t e r

t h a t

d e t e r m i n e s

h o w

q u i c k l y

a

c a t e n a r y

g r a p h

o p e n s

u

p .

 
   
 

C

g

s

c

a t e n a r y

i v e

p a c e

a n o p y,

s h a p e

f o r m s

t h e

c r o s s

s e c t i o n

T h e

t h e

e n t r a n c e

o f

c a n o p y

a n d

t o

a n d e x i t

c r e a t e

t h r o u g h

w h o l e s s o

i

l

l

h a v e i n a s

t o

t h e

l o n g

s e c t i o n ,

t h e a

p a r a m e t e r

s o

a s

t o

t o

a

c h a n g e s

a

s o

a s

t o

d i f f e r e n t

a s

t h e

s p a t i a l

i s

e x p e r i e n c e .

t o

i n f l u e n c e d

t h e

m i d d l e

b y

t h e

p l a n

h i g h e r

o r d e r

t o

c r e a t e

p a r a m e t e r p r o v i d e

t h i s

c r e a t e t h e

l a r g e r

v o l u m e

t h e

c o m p a r e d

f o r m

p o r t i o n .

s i n e

L a s t l y,

i n

v e n t i l a t i o n

s p a c e

u n d e r

c u r v e

t h e

v i e w

m e a n d e r i n g

f o r m .

I m a g e 0 0 9 R e n d e r v
I m a g e 0 0 9 R e n d e r v
I m a g e 0 0 9 R e n d e r v

I m a g e

0 0 9

R e n d e r

v i e

2020

w

I m a g e 0 0 9 R e n d e r v i
I m a g e 0 0 9 R e n d e r v i

21

I m a g e 0 1 0 P l a n v i e

I m a g e

0 1 0

P l a n

v i e w

I m a g e 0 1 0 P l a n v i e w

I m a g e

0 1 1

F r o n t

e l e v a t i o n

v i e w

F

r a m e

m a t e r i a l :

S t e e l

M

a x i m u m

s t r e s s

o n

f r a m e :

7 0 . 6 8 8

M P a

S

h e l l

m a t e r i a l :

C o n c r e t e

M

a x m i u m

s t r e s s

o n

s h

e l

l

:

1 3 . 8 7 7 M P a

R

a d i u s :

0

.

1

m

M

a x i m u m

d e f l e c t i o n :

1 3 . 8 7 8

m m

22

M a x i m u m d e f l e c t i o

I m a g e

0 1 2

S i d e

e l e v a t i o n

v i e w

23

B r i c k s o f d i f f e r e
B r i c k s o f d i f f e r e

B

r i c k s

o f

d i f f e r e n t

q u a l i t y

(

i

.

e .

h a r d ,

m e d i u m

a n d

s o f t )

a r e

n e e d e d

t o

v i s u a l i z e

t o p o l o g y

o p t i m i z a t i o n

i n

t h e

p h y s i c a l

c a s t i n g .

w o r l d .

A

g r o u p

o f

1

1

s t u d e n t s

e x p l o r e d

d i f f e r e n t

m e t h o d s

o f

p r o d u c t i o n

t o

e n d

u p

w i t h

c o n c r e t e

a n d

H e r e

a

r e

t h e

d o c u m e n t a t i o n s

o f

d i f f e r e n t

b r i c k s

m a t e r i a l s p r o d u c e d

a n d a s

e x p e r i m e n t a t i o n

a s

w e l l

a s

t h e

a c t u a l

m a s s

p r o d u c t i o n

o f

t h e

c

o n c r e t e

b r i c k s .

 
f t h e c o n c r e t e b r i c
f t h e c o n c r e t e b r i c
f t h e c o n c r e t e b r i c
f t h e c o n c r e t e b r i c

To

p r o d u c e

a

s o f t

o r

t r a n s l u c e n t

c u b e ,

w e

d e c i d e d

t o

m e l t

g l u e

 

s

t i c k

a n d

m o l d

t h e m

i n t o

 

a

c u b e .

n e e d e d

l e s s

t h a n

 

1 0

t

i

t

g l u e

s t i c k s

a n d

t h e

i n

l o n g

e d i o u s

i n t o

m o l d .

o r d e r

p r o c e s s

t o

I t

t a k e s

l

t o

f

i

l

u p

m e l t

a l m o s t

W e 5 c m t h e d a y s

2

x

x

a b o u t 5 c m

f i r s t

5 c m

c u b e . t h e n

a f t e r

I t

i s

g l u e t o

s t i c k

h a r d e n ,

p o u r

w h i c h

a

t

h e

s o f t

o r

t r a n s l u c e n t

q u a l i t y

i s

n o t

r e a l l y

s u c c e s s f u l

t h e

t

c

u b e

t u r n s

o

r e m o v e

m o r e

o p a q u e

t h e

m o l d

a f t e r

a s

t

i

h a r d e n s . h a r d e n s .

i

t

A l s o ,

 

i

t

i s

v e r y

s i n c e d i f f i c

u l t

To

p r o d u c e

a

c u b e

w i t h

f

u l

l

o p a c i t y,

w e

d e c i d e d

t o

m e l t

c a n d l e

w

a x

a n d

m o l d

t h e m

i n t o

a

c u b e .

T h e

r e s u l t

i s

p r e t t y

s u c c e s s f u l

w

i t h

t h e

c u b e

s

t

i

l

l

i n t a c t

a f t e r

t h e

m o l d

i s

r e m o v e d .

H o w e v e r,

t

h e

o p t i o n s

o f

v a r y i n g

i t s

o p a c i t y

o r

q u a l i t y

a r e

v e r y

l i m i t e d

a s

i

t

c a n

o n l y

r e p r e s e n t

t h e

h a r d

c u b e .

 

24

e p r e s e n t t h e h a r d c
e p r e s e n t t h e h a r d c
e p r e s e n t t h e h a r d c

W e

c

q

e x p e r i m e n t e d

y e t e .

.

h a o t i c ,

u a l i t y

(

i

t h i s h a r d

w i t h

s t y r o f o a m

i s

t o

t h e s o f t )

b e g i n n i n g

i n s t e a d

c u b e s

b y

c u t t i n g

h o l e s

o f

o f

t h e

i d e a

o f t h e

v a r y i n g

c r e a t i n g m a t e r i a l s

i h o l e s f r o m

i n

t

u s i n g o n h a r d

t h e a n t o

f o a m

o p a q u e

s o f t .

c u t t e r.

T h e t o

m a t e r i a l

r e s u l t

i s

p r o d u c e

p r e t t y c u b e s

r i a l r e s u l t i s p r o d
r i a l r e s u l t i s p r o d
r i a l r e s u l t i s p r o d

T h i s

a c h i e v e

i s

t h e

t h e

l a t e s t

i t e r a t i o n

q u a l i t y.

t h a t I n

v a r y i n g

w e t h i s

d i d

b e f o r e

i s

c a s e ,

i

t

o u r

t r a n s l a t e d

c o n c r e t e

c u b e s . t h e

T h e

d e s i g n

i d e a

i n t o

d i f f e r e n t

t h i c k n e s s

b e g i n s

w i t h

o f

p a p e r

i n

c r e a t i n g

o r d e r

t o

r a n d o m

a n d

w i t h

d i f f e r e n t

 

h o l e s

o r d e r

t o

f

i

l

l

i n

i n t h e

e m p t y

t o f i l l i n i n t h e e m p
t o f i l l i n i n t h e e m p
t o f i l l i n i n t h e e m p

S

t

i

l

l

s t i c k i n g

t o

t h e

i d e a

o f

m o l d i n g ,

w e

t o

m o l d

d i f f e r e n t

m a t e r i a l s

n o w

i n c l u d i n g

n e w s p a p e r,

p l a s t i c

b a g

a n d

p

a p e r.

U s i n g

a

m i x t u r e

o f

t r i e d a n d

w h i t e

g l u e

( p a p e r- m a c h e ) ,

w e

p u t

t h e m

i n s i d e

t h e

m o l d