Вы находитесь на странице: 1из 13

CLCULO DE LMITE DE CARGA

B=

1.50

[m]

34.79

[]

ca =

L=

1.50

[m]

0.00

[]

D=

2.00

[m]

20.00

[]

qv =

ecc.B =

0.00

[m]

0.00

[]

qh =

ecc.L =

0.00

[m]

c=

0.00

[ kN/m2]

FS =

Meyerhof:

Los factores de forma

Nq =

33.292

Nc =

46.118

Ng =

33.916

Fcs =

1.731452

Fqs = Fgs = 1.365726

Factores de profundidad
Fcd =
Fqd = Fgd =

Factor de inclinacin

Vesic:

Fci = Fqi =

0.604938

Fgi =

0.180722

Los factores de forma

Kp =

Factores de profundidad

Nq =

33.292

Fcs =

1.721887

Fcd =

Nc =

46.118

Fqs =

1.694746

Fqd =

Ng =

47.6484841481

Fgs =

0.6

Fgd =

D/B =

1.333333

K=

Factor de inclinacin
Fci =

m=

Fqi =

Af =

Fgi =

F. inclin. Cimentacin

Hansen:

Fatt. d'inclin. Terreno

bc =

gc =

bq = bg =

gq =gg =

Los factores de forma

Factores de profundidad

Nq =

33.292

sc =

1.721887

dc =

Nc =

46.118

sq =

1.694746

dq =

Ng =

33.6521240401

sg =

0.6

dg =

D/B =

1.333333

K=

Factor de inclinacin

qo < qo tg + Af ca

ic =

iq =

ig =

F. inclin. Cimentacin
iq, ig > 0

Terzaghi:

1
1

Af =

Fatt. d'inclin. Terreno

bc =

gc =

bq =

gq =gg =

bg =

1
Los factores de forma
Dott. Geol. F. CETRARO

Nq =

36.504

Nc =

52.637

Ng =

50.594

sc =

Tipo de la Cimentacin

sg =

Quadrate

LEGENDA:
B=
L=
D=
ecc.B =
ecc.L =

c=
ca =

qv =
qh =
Kp =
Af =
FS =
q=

Ancho de la cimentacin
Longitud de la cimentacin
Profundidad de la cimentacin
Excentricidad en B
Excentricidad en L
Angulo de friccin
A. inclinacion del terreno de fundacin.
A. inclinacin de la carga
Inclinacin de la cimentacin
Cohesin
Adhesin a la base de la fundacin
Peso especifico del suelo
Comp. Vertical de la carga
Comp. Horizontal de la carga
Coeficiente de empuje pasivo
Area efectiva de la cimentacin
Factor de seguridad
Capacidad portante

Capacit portante secondo Meyerhoff:


[ kN/m2]
qult =

4095.54

[ kN]
q=

[ t/m2]
qult =

417.62
41.76

Qamm =

[t]
q=

[ Kg/cm2]
qult =

9214.97
939.65

Qamm =

[ Kg ]
q=

939650.28

Qamm =

Capacidad portante segn Vesic:


[ kN/m2]
qult =

1219.88

[ kN]
q=

[ t/m2]
qult =

124.39
12.44

Qamm =

[t]
q=

[ Kg/cm2]
qult =

2744.74
279.88

Qamm =

[ Kg ]
q=

279880.81

Qamm =

Capacidad portante segn Hansen:


[ kN/m2]
qult =

1112.32

[ kN]
q=

[ t/m2]
qult =

113.42
11.34

Qamm =

[t]
q=

[ Kg/cm2]
qult =

2502.73
255.20

Qamm =

[ Kg ]
q=

255202.94

Qamm =

Capacidad portante segn Terzaghi:


Dott. Geol. F. CETRARO

[ kN/m2]
qult =

2684.06

[ kN]
q=

[ t/m2]
qult =

273.69
27.37

Qamm =

[t]
q=

[ Kg/cm2]
qult =

6039.14
615.81

Qamm =

[ Kg ]
q=

615811.37

Qamm =

Dott. Geol. F. CETRARO

ARGA

TT= 3.14159
Introduzca los datos necesarios en las
clulas de amarillo

0.00
25.97

[kN/m3 ]

0.00

[ kN/m2]

0.00

[ kN/m2]

Convertitore:
Kg/cm3

kN/m3

3.00

0
t/m3

Factores de profundidad
1.50997247

t/m3
0

1.25498623
kN/m3

Kg/cm3

3.65726136

Factores de profundidad

Kg/cm2

kN/m2

1.00930674

1.02180463
1

t/m2

0.02326686
1.5

t/m2
0

kN/m2

0
Kg/cm2

2.25

Prodotto
prod1+so

Fatt. d'inclin. Terreno


0.86394558
0.40453386
Factores de profundidad
1.00930674
1.02180463
1
0.02326686

2.25

Fatt. d'inclin. Terreno

prod som

Verifica

0.86394558
0.36627395

Los factores de forma


Dott. Geol. F. CETRARO

1.3

fi

Nc

0.8

5.14

5.997

6.3

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

6.62
6.968
7.337
7.73
8.151
8.602
9.086
9.605
10.163
10.763
11.41
12.108
12.861
13.676
14.559
15.517
16.558
17.69
18.925
20.272
21.746

24

23.361

[ kN/m2]

25

25.135

1365.18

26

27.085

[ t/m2]

27

29.236

13.92

28

31.612

[ Kg/cm2]

29

34.242

13.92

30
31

37.162
40.411

32

44.036

[ kN]

33

48.09

406.63

34

52.637

[ t/m2]

35

57.754

36

63.528

[ Kg/cm ]

37

70.067

4.15

38
39

77.495
85.966

40

95.663

[ kN/m2]

41

106.807

370.77

42

119.669

[ t/m2]

43

134.58

3.78

44

151.95

[ Kg/cm2]

45

172.285

4.15
2

3.78

Dott. Geol. F. CETRARO

[ kN/m2]
894.69
[ t/m2]
9.12
[ Kg/cm2]
9.12

Dott. Geol. F. CETRARO

q=

0
0

Dott. Geol. F. CETRARO

Nq

Ng

1.105

0.073

1.22

0.155

1.347
1.487
1.642
1.812
2.001
2.209
2.439
2.694
2.975
3.288
3.634
4.019
4.446
4.922
5.451
6.042
6.701
7.439
8.264
9.19
10.231

0.246
0.348
0.462
0.591
0.737
0.902
1.089
1.303
1.546
1.823
2.14
2.503
2.919
3.396
3.945
4.576
5.304
6.143
7.113
8.234
9.534

11.401

11.043

12.72

12.796

14.21

14.837

15.896

17.218

17.808

20.001

19.981

23.26

22.456
25.282

27.084
31.583

28.517

36.888

32.23

43.159

36.504

50.594

41.44

59.433

47.156

69.975

53.799

82.588

61.546
70.614

97.733
115.984

81.271

138.067

93.846

164.897

108.75

197.639

126.498

237.788

147.736

287.266

173.285

348.57

Rectangular

Cuadrada
Circular

Dott. Geol. F. CETRARO

Dott. Geol. F. CETRARO

CLCULO DE LMITE DE CARGA

B=

1.50

[m]

34.79

[]

ca =

L=

1.50

[m]

0.00

[]

D=

2.00

[m]

20.00

[]

qv =

ecc.B =

0.00

[m]

0.00

[]

qo =

ecc.L =

0.00

[m]

c=

0.00

[ kN/m2]

FS =

Meyerhof:

Vesic:

Hansen:

Terzaghi:

Nq =
Nc =

33.292
46.118

Nq =
Nc =

33.292
46.118

Nq =
Nc =

33.292
46.118

Nq =
Nc =

Ng =

33.916

Ng =

47.64848415

Ng =

33.652124

Ng =

Factor de forma

Factor de forma

Factor de forma

Factor de forma

sc =

1.7314522725

sc =

1.721887332

sc =

1.72188733

sc =

sq = sg =

1.3657261362

sq =
sg =

1.694746357
0.6

sq =
sg =

1.69474636
0.6

sg =

Factores de profundidad
dc =
dq = dg =

1.509972469
1.2549862345

Factores de profundidad Factores de profundidad


dc =
dq =
dg =

1.009306743
1.021804632
1

dc =
dq =
dg =

1.00930674
1.02180463
1

LEYEN
B=
L=
D=
ecc.B =
ecc.L =

Factor de inclinacin
ic = iq =
ig =

0.6049382716
0.1807218274

Kp =

3.6572613623

Factor de inclinacin
ic =
iq =
ig =

1
1
1

F. inclin. Cimentacin
bc =
bq = bg =

1
1

Factor de inclinacin
ic =
iq =
ig =

1
1
1

F. inclin. Cimentacin

c=

bc =
bq =

1
1

ca =

qv =

bg =

qh =
Kp =

F. d'inclin. Terreno
gc =

0.863945578

F. d'inclin. Terreno
gc =

0.86394558

gq =gg = 0.404533863 gq =gg = 0.36627395


Capacit Portante:
qult =
4095.54
q=
9214.97
Qamm =
1365.18

Capacit Portante:
qult =
1219.88
q=
2744.74
Qamm =
406.63

Capacit Portante:
qult =
1112.32
q=
2502.73
Qamm =
370.77

Af =
FS =
q=
Capacit Portante:
qult =
q=
Qamm =

E DE CARGA

Software FREEWARE
Elaborato da:
Dott. Geol. F. CETRARO
e-mail:geol-faustino@libero.it
0.00
25.97

[kN/m3 ]

0.00

[ kN/m2]

0.00

[ kN/m2]

3.00
Terzaghi:
36.504
52.637
50.594
Factor de forma
1.3
0.8
LEYENDA
Ancho de la cimentacin
Longitud de la cimentacin
Profundidad de la cimentacin
Excentricidad en B
Excentricidad en L
Angulo de friccin
A. inclinacion del terreno de fundacin.
A. inclinacin de la carga
Inclinacin de la cimentacin
Cohesin
Adhesin a la base de la fundacin
Peso especifico del suelo
Comp. Vertical de la carga
Comp. Horizontal de la carga
Coeficiente de empuje pasivo
Area efectiva de la cimentacin
Factor de seguridad
Capacidad portante

Capacit Portante:
2684.06 [ kN/m2]
6039.14 [ kN]
894.69 [ kN/m2]

Traducido por:
www.civilgeeks.com