Вы находитесь на странице: 1из 10

Yeejleere ms yeQke kes meneesieer yeQkeeW ceW HeefjJeer#eeOeerve DeefOekeeefjeeW keer Yeleea

RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS IN ASSOCIATE BANKS OF


STATE BANK OF INDIA

mecetn eee& SJeb mee#eelkeej kee efoveebke


DATE OF GROUP DISCUSSION AND INTERVIEW : _______________________________

kesvo/ CENTRE : ____________________________________________________________________


Hewveue veb./ PANEL NO : _______________________________________________________________
jesue veb./ ROLL NO : _________________________________________________________________
veece/ NAME : _______________________________________________________________________
Jeie&/ CATEGORY : __________________________________________________________________

keeee&uee kes GHeeesie nsleg


FOR OFFICE USE ONLY
1) mee#eelkeej cesW meefcceefuele nesves kee efoveebke
Date of appearing in interview : _________________________________________________

2) eesielee / HeceeCeHe$eesW kee meleeHeve kejves Jeeues DeefOekeejer kee veece eer./eerceleer/ keg.
Eligibility/ Certificates verified by : Shri/Smt/ Kum. : ________________________________

3) keefceeeb leLee HeeHle efJemebieefleeeb


Deficiencies and Discrepancies found :___________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

HeceeCeHe$eesW kee meleeHeve kejves Jeeues DeefOekeejer kee Heoveece SJeb nmlee#ej
Signature & Designation of Documents Verifying Official

Heoveece

nmlee#ej

Designation ______________

Signature ____________

Yeejleere ms yeQke

eneB HeemeHees& Deekeej keer Jen


Heeses efeHekeeeW efpeme keer eefle
DeeHeves Hejer#ee kes mecee keeue uewj
SJeb yeeees[se Hej efeHekeeeer Leer
leLee Gme Hej efoveebke meefnle HetCe&
nmlee#ej kejW

STATE BANK OF INDIA


kesvere Yeleea SJeb HeoesVeefle efJeYeeie
CENTRAL RECRUITMENT & PROMOTION DEPARTMENT

Paste a copy of passport


size photograph which
was pasted on call letter
and Bio-data at the time of
examination and sign
across it in full with date

eleeMeer kee DeelcekeLe SJeb meleeHeve Heece&


CANDIDATE'S BIO-DATA-CUM-ATTESTATION FORM

(ke=Heee meeJeOeeveerHetJe&ke He{ves kes HeMeele Heece& DeHeveer nmleefueefHe ceW Yejs)
(Please fill in the form in your own handwriting after reading carefully)

mecetn eee& SJeb mee#eelkeej kes efueS kesv :


Centre for Group Discussion and Interview : _________________________________________

efoveebke / Date : ____________________


Devegeceebke / Roll No. : _______________
Heo kee veece Yeejleere ms yeQke kes meneesieer yeQkeeW ceW HeefjJeer#eeOeerve DeefOekeejer
Name of Post : Probationary Officer in Associate Banks of SBI

mee#eelkeej SJeb mecetn eee& nslet Yee<ee kee efJekeuHe efnvoer/Debiespeer


Choice of Language for Group Discussion and Interview : Hindi/ English
1.

(ke) ef[eer eceeCeHe$e kes Devegmeej megmHe De#ejeW ceW Hetje veece
(a)

Name in full, in block letters as per degree certificate :

eer/eerceleer /keg. Shri/Smt./Kum. : ______________________________________________________________


(Ke) JewJeeefnke efmLeefle efJeJeeefnle / DeefJeJeeefnle
(b)
2.

Marital Status : Married / Unmarried

(ke) pevce efleefLe


(a)

Date of Birth

efoveebke /Date
cenervee / Month
Je<e&
omleeJespe GoenjCeeLe& neF&mketue HeceeCeHe$e, HeemeHees& Fleeoer kes Devegmeej (ke=Heee meueive kejW)

/ Year

As per High School Certificate, Passport, Others (please enclose) :

(Ke) pevce kee mLeeve :

efpeuee :

jepe :

(b)

District :

State :

Place of Birth :

(ie) efpeuee leLee jepe peneB kes DeeHe efveJeemeer nQ.


(c)
3.

(ke) je^erelee :
(a)

4.

District and State to which you belong : ______________________________

Nationality : ___________________________

(Ke) Oece& :

(ie) keee DeeHe DeuHemebKeke mecegoee mes nQ

neB /veneR

(b)

(c) Do you belong to Minority Community

Yes / No

Religion :

(ke) efHelee /Heefle kee veece SJeb JeJemeee /Heoveece :


(a)

Father's /Husband's name and occupation/profession/designation : __________________________________


_______________________________________________________________________________________

(Ke) ceeB kee veece SJeb JeJemeee


(b)

5.

Mother's name and occupation : ______________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________

(ke) je<^erelee
(a)

efHelee

ceelee

(Ke) Heefle/Helveer kee pevce mLeeve


(a)
6.

efpeuee

jepe

Place of Birth of Husband/ Wife : __________ District :_________________ State : ___________________

(ke) esCeer Jeie& (eLeesefele Deeele ceW mener kee efevn ueieeSW)
(a)

Heefle/Helveer

Nationality : ___________Father : _______________Mother : _______________Husband/ Wife ___________

De.pee.

De.pe.pee.

meeceeve

SC

ST

GEN

Deve efHe[s Jeie&

Category (Tick the appropriate box)


OBC

(Ke) Devegmetefele peeefle / Devegmetefele pevepeeefle / Deve efHe[s Jeie& kes GcceeroJeej
peeefle/pevepeeefle /mecegoee kee veece oW
(b)

SC / ST / OBC candidates state the name of


CASTE / TRIBE / COMMUNITY

(ie) eefo DeeHe efJekeueebie nQ lees ke=Heee eLeesefele Deeele ceW mener kee efevn ueieeSB
pewmes DeeefmLe efJekeueebie ee ef efJekeueebie
(c)

DeeefmLe efJeke.

ef efJeke.

OH

VH

If you are Physically Challanged, please tick appropriate box.


i.e. OH or VH

(Ie) eefo DeeHe Meejerefjke He mes efJekeueebie nQ lees ke=Heee DeHeves efJekeueebielee kee efJeJejCe oW.
(d)

If you are a Physically Challanged person, please give details of your handicap.
(1)

7.

8.

(ke)

eefo DeeHe eleeJeefle&le /eJeemeer /efJemLeeefHele Jeeqkele neW lees Gmekee efJeJejCe oW.

(a)

If you are a repatriate / migrant / displaced person, give particulars : __________________________________


_________________________________________________________________________________________

(Ke)

eefo DeeHe YetleHetJe& mewefveke nQ lees ke=Heee keee&cegeqkele /mesJeeefveJe=efe keer efleefLe kee GuuesKe kejW.

(b)

If Ex-serviceman, please give date of discharge / retirement.

(ke)

ceele= Yee<ee

(a)

Mother Tongue :

(Ke)

DeieWpeer kes Deefleefjkele Deve Yee<eeDeeW kee %eeve

(b)

Knowledge of languages other than English

Yee<ee

yeesue mekeles nQ

He{ mekeles nQ

Language

Speak

Read

efueKe mekeles nQ
Write

GeerCe& Hejer#eeeW, eefo keesF& neW lees


Examination passed, if any

1.
2.
3.

Mew#eefCeke eesieleeDeeW kee yeesje Details of Educational Qualifications : kegue Debke SJeb eeHleebke keeuece ceW meYeer efJe<eeeW pewmes Sseqke, Heeme keesme&
ee Deeveme& keesme& kes Debke pees[kej oMee&es) (The agreegate Marks of all subject whether optional, pass course or honours

9.

course will be shown in total marks & marks obtained coloum)

(mebye HeceeCeHe$eeW leLee Debke He$eeW keer HeefleefueefHeeeb mebueive keerefpeS) (Please enclose copies of relevant
efJeMJeefJ eeeuee/
Heeme nesves kee
kegue Debke
Mew#eefCeke eesielee
mebmLeeve /yees[&
cenervee SJeb Je<e&
Educational Qualifications

University/
Institute / Board

Month & Year


of Passing

Total Marks

certificates & Mark-Sheets).

HeeHleebk e

He{s ieS efJe<ee

Marks
Obtained

Subject
Studied

12 JeeR ke#ee ee ef[Hueescee keer Debke meteer kes Devegmeej


As per Mark Sheet of 12th Std. or Diploma

12 JeeR ke#ee ee ef[Hueescee kee HeceeCeHe$e


Certificate of 12th Std. or Diploma

iespegSMeve Debke meteer kes Devegmeej (ke=Heee GuuesKe kejW)


yeer.S./yeer.Sme.meer./yeer.wk e/yeer.kee@ce/Deve
As per Graduation Mark Sheet (Please specify)
B.A./ B.Sc./ B.Tech. / B.Com. or Others

Henuee me$e
First Semester

ogmeje me$e ee Henuee Je<e&


Second Semester or First Year

leermeje me$e
Third Semester

eewLee me$e ee otmeje Je<e&


Fourth Semester or Second Year

HeeBeJee me$e
Fifth Semester

e me$e ee leermeje Je<e&


Sixth Semester or Third Year

meeleJeeB me$e
Seventh Semester

DeeJeeB me$e ee eewLee Je<e&


Eight Semester or Fourth Year

mekeue Debke
Aggregate Marks

iespegSMeve ef[ieer (ke=Heee GuuesKe kejW)


Graduation Degree (Please specify)
B.A./B.Sc./B.Tech./ B.Com. Others

JeeJemeeefeke efMe#ee meerS/Deeemeer[yuetS/


meerSHeS/meerSme
Professional Qualifications
CA/ ICWA/ CFA/ CS
Any other Additional Qualifications
(Please specify)
10.

HeeHle HegjmkeejeW/HeokeeW/e$eJe=efeeeW kee efJeJejCe


Particulars of prizes/ medals/ scholarships obtained : ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

11.

(ke) Kesue leLee Heeeeceslej efeeekeueeHeeW kee efJeJejCe, efpemeceW DeeHeves Yeeie efueee nes, eeHle ieewjJe leLee efJeefMe eesielee
(a)

Particulars of sports and other extra-curricular activities in which you have participated, Credits & Distinctions obtained :

(Ke) DeefYeefeeeB SJeb Deve efeeeB


(b)

Hobbies & other interests :

(2)

12.

yewbefkebie ceW efJeMes<e Mew#eefCeke eesielee/HeefMe#eCe kee efJeJejCe


Particulars of any special qualification/training in Banking

13.

(ke) Jele&ceeve leLee Henues efveeespeve kee efJeJejCe


(a)

Particulars of present and previous employment :

efveeespeke kee veece


SJeb Helee

DeJeefOe/ Period

Name & Address of


employer

mes

From

leke
To

kegue Jesleve

efveegefkele kee
mLeeve

Heo leLee keece kee


efJeJejCe

Meg cesb/

Place of
Posting

Position and nature


of duties

es[ves kee
keejCe

Total Emoluments
Starting

Deble cesb HeeHle/ Reasons for

Last Drawn

leaving

(Ke) Jele&ceeve efveeespeke keer efmLeefle (mejkeejer)/De& mejkeejer/meeJe&peefveke #es$e /efvepeer #es$e)
(b)
14.

Status of present employer (Govt./Semi-Govt./Pub./Pvt. Sector) ______________________________________

Yeejleere ms yeQke leLee Gmekes meneesieer yeQkees ceW Yeleea kes efueS efkeS ieS HetJe& kes meYeer HeeemeeW kee efJeJejCe
Particulars of all your previous attempts for recruitment in State Bank of India and its Associate Banks :

15.

Deveg e.

DeeJesefole Heo

Hejer#ee kesv

Hejer#ee efleefLe

HeefjCeece

Sr. No.

Post applied for

Centre of exam

Date of exam

Results

(eefo DeeJeMekelee nes lees Deefleefjkele Hevves kee GHeeesie kejW. ke=Heee meYeer efJeJejCe yeleeeW. Use extra sheet if required. Please disclose all details.)
efHeues leerve Je<eex ceW (eeuet Je<e& meefnle) efveegefkele kes efueS Deve mLeeveeW Hej efkees ieS DeeJesoveeW kee efJeJejCe
Particulars of your application for employment elsewhere during the last 3 years (including current year)

Deveg e.

DeeJesefole Heo

mebmLee kee veece

DeeJesove keer efleefLe

HeefjCeece

Sr. No.

Post applied for

Name of Organisation

Date of Application

Results

(eefo DeeJeMekelee nes lees Deefleefjkele Hevves kee GHeeesie kejW. ke=Heee meYeer efJeJejCe yeleeeW.
16.

Use extra sheet if required. Please disclose all details.)

Yeejleere ms yeQke kes meneesieer yeQkeeW ceW Deeyebve kes efueS DeHeveer Jejerelee kee efJeJejCe oW
Particulars of your preference for allotment in Associate Banks of State Bank of India

metevee meYeer meneesieer yeQkeeW keer meteer SJeb Gvekes #es$e Devle ceW ueieer nw.
Note : List of all circle enclosed

eLece Jejerelee

efleere Jejerelee

First preference :_____________________

Second preference :_______________________

le=leere Jejerelee

elegLe& Jejerelee

Third preference :_____________________

Fourth preference :_______________________

HeebeJeer Jejerelee
Fifth preference :_____________________
17.

He$e JeJenej kes efueS HetCe& Jele&ceeve Helee

18.

HetCe& mLeeeer Helee

Present address in full for correspondence

Permanent address in full

___________________________________

________________________________________

___________________________________

________________________________________

___________________________________

________________________________________

efHeve kees[

efHeve kees[

PIN CODE

PIN CODE

Tel No. With STD Code :


Mobile No :
E-mail address :

Tel No. With STD Code :


Mobile No :
E-mail address :
(3)

19.

Gve mLeeveeW kee efJeJejCe peneB DeeHe efHeues HeeBe Je<eex kes oewjeve Ske Je<e& mes DeefOeke mecee leke jns neW
Particulars of places where you have resided for more than 1 year during the last 5 years:

20.

mes

leke

efveJeeme mLeeve kee Hetje Helee

3 vecyej kes keeuece ceW efoS ieS mLeeve kee efpeuee cegKeeuee

From

To

Residential address in full

(1)

(2)

(3)

District Head Quarter of the place


mentioned in the column No. 3
(4)

eefo efkemeer veeeeuee ves DeeHekes efJe efkemeer DeHejeOe kes efueS DeefYeeespeve/efnjemele/oC[/oes<eefmeef kee efveCe&e efoee nes lees Gmekee efJeJejCe.
Particulars of any prosecution/detention/fine/conviction/sentence against you awarded by any court of law for any
offence.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
21.

eefo efkemeer veeeeuee ves DeeHekes efJe keesF& ceeceuee (yeQke/Deve efJeeerre mebmLeeDeeW keer $eCe Deoeeieer vener kejves mes mebyebefOele ceeceues meefnle)
efJeeejeOeerve nes lees Gmekee efJeJejCe.
Particulars of cases pending against you in any court of law including case (s) for non-payment of any loan from
Banks/ Financial Institutions.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
22.

eefo efkemeer mesJee Deeeesie, Hejer#eCe mebmLee ves DeHeveer egveeJe Hejer#ee ceW Deeesie Ieesef<ele efkeee nes/jeske ueiee oer nes, lees Gmekee efJeJejCe.
Particulars of disqualification/ debarment by any Service Commission, examining body at their selection/examination:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
23.

DeeHekes Jele&ceeve DeLeJee Henues efveeespeke (keeW) eje DeeHekes efJe eejbYe efkeS ieS / efJeeejeOeerve DevegMeemeveelceke keee&Jeener kee efJeJejCe, eefo
DeeHekees efkemeer HeoesVeefle Hejer#ee ceW yewves Hej jeske ueieeF& ieeer nes lees Gmekee Yeer efJeJejCe oW.
Particulars of any case (s) of disciplinary action instituted/ pending against you by your present or previous employer
(s). Please also state whether you were debarred from appearing in any promotional examination.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
24.

mebueive eefj$e HeceeCeHe$eeW kee efJeJejCe


Particulars of character certificates
enclosed :

25.

1. Last Educational Institute


2. Past /Present Employer
3. Gazetted Officer of State/ Central Govt. MLA, MLC, MP, Branch
Head of State Bank of India or a Nationalised Bank

oes Heefleef<le HeefjeeekeeW kes veece, JeJemeee SJeb Heles


Names, occupations and addresses of two respectable referees :

kece mebKee
Sr. No.

veece

Helee

sueer Heesve veb.

Name

Address

Tel. No.

1.

2.

25.

Deve efJeJejCe pees yeQke kes efueS GHeeesieer nes mekeles neW.
Additional particulars, if any, which may be of use to the Bank : ___________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
26.

keee DeeHekes keesF& mebyebOeer Yeejleere ms yeQke/ Yeejleere ms yeQke kes meneesieer yeQkeeW ceW keee&jle nQ?
Do you have any relative employed in SBI / Associate Banks of SBI ? :

neB /Yes

veneR /No

veece /Name :

eefo neB, / If yes,


Heo /Position :

mebyebOe / Relationship :

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4)

cewQ HeceeefCele kejlee / kejleer nt@B efke GHeeg&kele efJeJejCe cesjer Hetjer peevekeejer leLee efJeMJeeme kes Devegmeej mele, mener Je HetCe& nw. cewQ Ssmeer efkemeer Yeer yeele mes DeJeiele
venerR nt@b pees cegPes yewQke keer veewkejer kes efueS Gheegkele nesves cesW yeeOeke efme nes mekeleer nw. cewQ Yeejle cesW efkemeer Yeer mLeeve Hej DeLeJee efJeosMe cesW mesJee kes efueS DeHeveer
menceefle oslee/osleer nt@B, cewQ en Yeer Iees<eCee kejlee /kejleer nt@B efke cegPes onspe Heefle<es<e DeefOeefveece 1961 kes Debleie&le DeLeJee efJeefOe kes Devegmeej oC[veere efkemeer
DeHejeOe kes ceeceues cesW keYeer Yeer oefC[le venerR efkeee ieee nw.
eefo cesjs eje Hemlegle efkeee ieee efJeJejCe ieuele ee Demele Heeee peelee nw Deewj / ee Heece& Hemlegle kejles mecee JeemleefJeke leLeesW kee efHeeee peevee yeeo keer
efleefLe ceW Helee euelee nw lees yeQke kees cesjer efveegefkele, efveegefkele kes HemleeJe meefnle, pewmee Yeer ceeceuee nes, j kejves kee DeefOekeej nesiee. GHejeskele efJeJejCe Yeejleere
ms yeQke kes efJe%eeHeve keceebke meerDeejHeer[er /HeerDees /Syeer /2014-15/04 efoveebke 30.08.2014 kes Helegej ceW cesjs DeeveueeFve DeeJesove kes mebyebOe ceW Hemlegle
efkees iees nw.
I certify that the particulars furnished above are true, correct and complete to the best of my knowledge and belief. I am not
aware of any circumstance which might impair my fitness for employment in the Bank. I am willing to serve anywhere in
India and in any other country. Further, I declare that I have never been convicted for any dowry offence under the Dowry
Prohibition Act, 1961, or any criminal offence under any other law.
In case the particulars submitted by me are found to be false or not true and / or suppression of material facts by me while
submitting the form is revealed at a latter date, the Bank shall have the right to cancel the appointment including the offer for
appointment, as the case may be. The above details are submitted in reference to State Bank of India advertisement No.
CRPD / PO / AB / 2014 - 15/04 Dated 30.08.2014 & my online application thereto.

mLeeve Place :
efoveebke Date :

yeeesb neLe kes Debiets kee efveMeeve

DeYeLeera kee nmlee#ej

Left hand Thumb Impression

Signature of candidate :

Heefjee HeceeCe He$e


IDENTITY CERTIFICATE

efkemeer Yeer HeosMe/kesv mejkeej kes jepeHeef$ele DeefOekeejer, meebmeo, SceSueS, Sce.Sue.meer ee Yeejleere ms yeQke ee efkemeer je<^ere ke=le yeQke kes MeeKee
cegKe eje peejer efkeee peevee eeefneW.
To be issued by a Gazetted officer of state/ Central Govt. MLA, MLC, MP Branch Head of State Bank of India or a
Nationalised Bank

HeceeefCele efkeee peelee nw efke cewQ eer/eerceleer/kegceejer ______________________________________Deelcepe/Helveer/Deelcepee


Certified that I have known Shri /Smt./Kum. ______________________________________________Son/ Wife/ Daughter of

eer ______________________ kees efHeues _________ Je<eesx ________cenerveesW mes peevelee/ peeveleer nt@b leLee cesjer peevekeejer leLee
efJeMJeeme kes Devegmeej Gvekes eje efoee ieee GHeeg&kele efJeJejCe mener nw.
Shri____________________________________for the past ________ years ________ month/s and that to the best of my
knowledge and belief the particulars furnished above by him/her are correct.

mLeeve Place :

nmlee#ej Signature

efoveebke Date :

Heoveece Designation
Helee
ceesnj
SEAL

(5)

Address

DECLARATION TO BE SUBMITTED BY THE OTHER BACKWARD CLASSES


CANDIDATES SEEKING RESERVATION AS OBC

I______________ _____________________________________________________
Son/daughter of Shri ____________________________________________________
Resident of village/ town/city ___________________ District ______________________
State _____________________________________________ . Hereby declare that I
belong to the ____________________________________________ Community which
is recognised as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation
in services as per orders contained in Department of Personnel and Training Office
Memorandum No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08.09.1993. It is also declared that as
on 18.09.2014, I do not belong to persons / sections (Creamy Layer) mentioned in column
3 of the Schedule to the above referred Office Memorandum dated 08.09.1993.

Place :
Dated

(Signature of the candidate)

Deve efHe[s Jeie& kes He ceW Deej#eCe keer ceebie kejvesJeeues Deve efHe[s JeieeX kes
GcceeroJeejeW eje emlegle keer peevesJeeueer Iees<eCee
ceQ ______________ ___________________________________________________
Heg$e/Heg$eer eer __________________________________________________________
efveJeemeer _______________________________________________________________
ieebJe/kemyee/Menj ____________________________ efpeuee _______________________
jepe ________________________________________ Sleodeje Iees<eCee kejlee/kejleer ntB efke
ceQ ____________________________________________ peeefle mes mebyebeOf ele ntB efpemes Yeejle mejkeej
eje keeefce&ke SJeb eefMe#eCe keeee&uee %eeHeve eceebke 36012/22/93-F&Smeerer (Sme meer er) efoveebke 08.09.1993
ceW meceeefJe DeeosMeeW kes Devegmeej mesJeeDeeW ceW Deej#eCe kes eeespeve nsleg Ske efHe[s Jeie& kes He ceW ceevelee oer ieF& nw. en
Yeer Iees<eCee keer peeleer nw efke ceQ efoveebke 18.09.2014 kees GHeeg&kele meboefYe&le keeee&uee %eeHeve efoveebke 08.09.1993
keer Devegmeteer kes mlebYe 3 ceW GefuueefKele JeeqkeleeeW /KeC[esn (efeceer uesej) kes oeejs ceW veneR ntB.

mLeeve
efoveebke

(GcceeroJeej kes nmlee#ej)


(6)

mebueivekeesW keer meteer

List of Enclosures
eLeesefele Deeele cesW mener kee efevn ueieeS@B
Tick the appropriate box

mebueive efkeee

mebueive venerR efkeee

Enclosed

Not enclosed

1) Deeeg kee mee#e HeceeCeHe$e kee veece (neF&mketue HeceeCeHe$e, HeemeHees& Fleeefo)

1)

Proof of Age - Name of Document (High School Certificate, Passport, Others)

2) 12 Jeer /ef[Hueescee Debke leeefuekee SJeb HeceeCeHe$e

2)

XII Std./Diploma Mark Sheet esnd Certificate

3) mveeleke Debke-leeefuekee (ke=Heee mHe< He mes GuuesKe kejs pewmes yeer.S./yeer.Smemeer Fleeefo)

3)

Graduation Mark-sheet (Please specify B.A./B.Sc.etc.)

iespegSMeve Debke meteer (ke=Heee GuuesKe kejW yeer.S./yeer.Sme.meer./yeer.wke/yeer.kee@ce/Deve)


Graduation Mark Sheet (Please specify B.A./B.Sc./B.Tech/ B.Com. or Others)

Henuee me$e
First Semester

ogmeje me$e ee Henuee Je<e&


Second Semester or First Year

leermeje me$e
Third Semester

eewLee me$e ee otmeje Je<e&


Fourth Semester or Second Year

HeeBeJee me$e
Fifth Semester

e me$e ee leermeje Je<e&


Sixth Semester or Third Year

meeleJeeB me$e
Seventh Semester

DeeJeeB me$e ee eewLee Je<e&


Eight Semester or Fourth Year

mekeue Debke
Aggregate Marks

4) mveeleke ef[ieer (ke=Heee GuuesKe kejs pewmes yeer.S./yeer.Smemeer/yeer.wke/yeer.kee@ce/Deve)


4) Graduation Degree (Please specify B.A./B.Sc./B.Tech/ B.Com. or Others)
5) JeeJemeeefeke efMe#ee meerS/ DeeF&meer[yuetS/ meerSHeS/ meerSme keer Heeme HeceeCeHe$e
5) Professional Qualification CA/ ICWA/ CFA/ CS Pass Certificate

(7)

6) oes/leerve eefj$e HeceeCeHe$e pewmee ueeiet nes

6)

Two/Three Character Certificates As applicable

7) kecHetj o#elee kee HeceeCeHe$e (eefo keesF& nes)


7) Certificate of Computer Proficiency (if
8) Jele&ceeve efveeespeke mes DeveeHeeflle HeceeCeHe$e
8) No Objection Certificate from

any)

Present Employer

9) DevegYeJe HeceeCeHe$e
9) Experience Certificate
10) efJecegefkele HeceeCeHe$e
10) Discharge Certificate
11) yeej keeGbefmeue / cesef[keue keeGbefmeue cesW HebpeerkejCe
11) Registration with Bar Council / Medical
12) ces[erkeue esCeer mes mebyebefOele HeceeCeHe$e
12) Certificate regarding Medical

Council

Category

13) Deve eesieleeS@B (ke=Heee mHe< He mes GuuesKe kejW)


13) Other qualification (Please specify)
14) Heeekece mebyebOeer Deve ieefleefJeOeeesW mes mebyebefOele HeceeCe$e (ke=Heee mHe< He mes GuuesKe kejsW)
14) Certificate regarding extra curricular activity (Please specify)

efoveebke

DeYeLeera kee nmlee#ej

Date :

Signature of candidate

Yeejleere ms yeQke kes meneesieer yeQke


Associate Banks of State Bank of India

1) ms yeQke Dee@He yeerkeevesj Deewj peeHetj


State Bank of Bikaner & Jaipur

2) ms yeQke Dee@He nwojeyeeo


State Bank of Hydrabad

3) ms yeQke Dee@He cewmetj


State Bank of Mysore

4) ms yeQke Dee@He Heefeeuee


State Bank of Patiala

5) ms yeQke Dee@He $eeJeCekeesj


State Bank of Travancore

(8)