You are on page 1of 3

DOCUMENTATIE

INDEX
Inleiding
CE-markering
Technische documentatie
Gebruiksaanwijzing
Nawoord

Inleiding
Er zijn verschillende manieren om goede documentatie samen te
stellen. De hier beschreven methode is een van de mogelijkheden. De
toegepaste methode wordt hoofdzakelijk bepaald door het product en
de organisatie van de fabrikant.

CE-markering
Onderdeel van de CE-markering is een goede documentatie. Daarbij
gaat het niet alleen om de gebruiksaanwijzing, maar ook om het
Technisch Constructie-Dossier, dat de verschillende fasen van het
ontwerp van het product vastlegt. Deze fasen zijn:
DEFINITIE: Bepaal welke richtlijnen voor het product van toepassing
zijn.

ONTWERP: Bepaal aan welke eisen en normen het product moet


voldoen. Het gaat daarbij niet alleen aan de eisen en normen voor de
CE-markering, maar ook om de eisen en normen die de opdrachtgever
hanteert. Deze kunnen zelfs hoger zijn dan voor de CE-markering
noodzakelijk is.
Voer een risico-analyse uit en leg de genomen maatregelen vast.
Leg het product vast met ontwerpdocumenten, zoals tekeningen,
stuklijsten, berekeningen, testrapporten, enz. Controleer of het ontwerp
aan de fundamentele eisen en normen voldoet.

WERKVOORBEREIDING: Let bij de inkoop op CE-markering en koop


zo mogelijk onderdelen met CE-markering. Specificeer in alle gevallen
zorgvuldig aan welke eisen de ingekochte onderdelen moeten voldoen.
Bewaar documenten en certificaten van leveranciers en aan
leveranciers verstrekte specificaties, in het Technisch Constructie-
Dossier.

PRODUCTIE: Voorzie het product van de in de richtlijnen


voorgeschreven aanduidingen (waarschuwingen). Stel een
gebruiksaanwijzing/productinformatie op en bewaar een kopie in het
Technisch Constructie-Dossier.
Keur het product of laat het keuren door een aangewezen instantie en
leg de testrapporten vast. Stel de vereiste EU-verklaring van
overeenstemming op en breng de CE-markering aan.
LEVERING: Lever het product met CE-markering, gebruiksaanwijzing
en EU-verklaring van overeenstemming.

Technische documentatie
Bij het ontwerpen van elektronica producten is de volgende
documentatie van toepassing:
- Functie-omschrijving
- Eisen/Normen
- Risico-analyse/Maatregelen
- Materiaallijst/Specificaties
- Schema/Bill Of Materials
- Printlayout/Plaatsingslijst
- Montagemateriaal/Inbouw
- Testprocedure/Testrapporten
- Gebruiksaanwijzing
Van elke versie van de gebruiksaanwijzing moet een exemplaar in het
Technisch Constructie-Dossier bewaard worden. Deze moeten 10 jaar
bewaard worden, in verband met de aansprakelijkheidswetgeving.
Wordt het product langer gebruikt, bewaar dan ook de
gebruiksaanwijzing langer.
- Transport/Installatie
- Onderhoud/Reparatie

Gebruiksaanwijzing
Alle informatie die bij een product wordt geleverd, behoort tot de
gebruiksaanwijzing. Deze gebruiksaanwijzing zorgt er voor dat de
gebruiker het product goed en veilig kan bedienen. De gebruiker is een
ieder die met het apparaat te maken krijgt. Dus dat zijn de personen die
het product vervoeren, installeren, bedienen, onderhouden en storingen
verhelpen. Als de fabrikant het product installeert en service verleent,
wordt de gebruiksaanwijzing dus kleiner. In de gebruiksaanwijzing moet
dan wel vermeld staan, dat deze werkzaamheden door de fabrikant
uitgevoerd moeten worden. Deze documentatie moet dan wel in het
Technisch Constructie-Dossier aanwezig zijn. Er is geen
geharmoniseerde Europese norm voor gebruiksaanwijzingen, maar zeer
nuttige informatie is te vinden in NEN5509 Gebruikshandleidingen
(ontwerpnorm).

TIP:
- Iedere gebruiksaanwijzing moet uniek geidentificeerd worden.
- Bepaal welke werkzaamheden uitgevoerd worden met het product
- Bepaal de volgorde van de werkzaamheden.
- Het gebruik en de gebruiker moeten centraal staan.
- Gebruik de U term en maak geen grapjes.
- Gebruik een lettergrootte van 10 tot 12 punten.
- Accentueer tekst met vetgedrukte- of schuine letters, het onderstrepen
van woorden is niet aan te raden.
- Zorg voor een consequente pagina-indeling.
- Gebruik illustraties om onderwerpen te verduidelijken.
- Zet een bijschrift bij de illustraties.
- Gebruik een kop- of voettekst op elke pagina.
- Gebruik verschillende delen bij uitgebreide gebruiksaanwijzingen.
- Voorzie de delen van een aparte pagina nummering.
- Pictogrammen en symbolen staan in de ISO7000 en ISO3864 norm.
De norm NEN EN50099-1 Veiligheid van machines is in ontwerp.
- Termen voor een veiligheidsvoorschrift zijn: Tip, Let op, Voorzichtig,
Waarschuwing, Levensgevaar.
- Vaktermen moeten bij de gebruiker bekend zijn.
- Tabellen zijn een ideale manier om overzichtelijke informatie weer te
geven.
- Gebruik in de zin opbouw geen lijdende vorm. Lijdende vorm: De
noodstopschakelaar wordt door de operator bediend. Actieve vorm: De
operator bedient de noodstopschakelaar.
- Gebruik een werkwoord niet als zelfstandig naamwoord. (Het smeren
van de lagers moet iedere week gebeuren).
- Gebruik geen voordat en nadat.
. FOUT: Voordat u het apparaat opent, moet u de stekker uit het
stopcontact trekken.
. GOED: 1. Trek de stekker uit het stopcontact. 2. Open het apparaat.
- Geef het zelfde onderdeel, steeds de zelfde naam.

Een gebruiksaanwijzing bevat de volgende onderdelen:


- Omslag/Titelpagina
- Voorwoord/Vooraf
- Inhoudsopgave
Een inhoudsopgave geeft aan welke hoofdstukken en paragrafen in de
gebruiksaanwijzing staan. Een inhoudsopgave is nodig, als de
gebruiksaanwijzing meer dan 5 pagina's heeft.
- Inleiding
- Algemeen deel veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen.
Waarschuwingen staan in een apart deel in het begin van de
gebruiksaanwijzing en worden direct voor de bespreking van de
gevaarlijke handeling herhaald.
- Index
In een index moet ieder trefwoord staan, waarop een gebruiker wil
zoeken.
- Verklarende woordenlijst

Nawoord
Documentatie kan op veel manier samengesteld worden en wordt
bepaald door het product en de organisatie van de fabrikant. Er zijn
diverse bedrijven die cursussen geven met betrekking tot documentatie
en CE-markering. Tevens bieden zij de mogelijkheid van ondersteuning
bij het organisatie, documentatie, ontwerp en productieproces. Het is
zinvol, zeker in de beginfase, om extern advies in te winnen. Dit advies
verdient zich in een later stadium vanzelf terug.

Related Interests