Вы находитесь на странице: 1из 12
*ALEGOR-COMERT” S.RLL., infiinjatt la 07.02.2000 cw ar. de inregistrare 1002600020971, cu sediul in r-nul Cahul, or. Cahal, bd, Victoriei, nr. 18, este un agent cosnomie care activa in domeniul importului si comercializarii ‘dicate al materialelor de consiructii, echipamentelor sanitere, sistemelor de ventilate, sistemelor de aprovizionare cu apa si canalizare, “Alegor-Comert" S.R.L._ beneficiazit la Banca de Economii $.A. de un eredit, acordat in baza contractului de credit 06-06/1/002 din 09.02.2011 in sums de 2,300,000.00 EUR, utilizat pentru pentru completarea mijjloacelor circulante (procurarca materialelor de constructie, a echipamentului sanitar), Creditul a fost acordat pe termen de 24 luni calendaristice, cu scadenta la 08.02.2013, Rata dobSnzii a fost stabilité a nivelul de 10.5% anual. Sumele datorate Bancii potrivit contractului de credit sunt garantate prin: 1) Contract de ipoteca nr. 06-06/1/002-g din 08.02.2011 asupra constructiei comerciale (prestarea servieiilor) cu suprafata totalé 263.50 m.p. si asupra terenului de pimant aferent cu suprafaga totala de 0.0571 ha, amplasat in mun, Chisinau, secr. Ceniru, sit. Frumoasa, nr. 47, incheiat cu dl Bajerean Vitalie 1a valoarea de ipotecd 30,240,000.00 lei (autentificat notarial st inregistrat la OCT); 2) Contract de ipotecd nr. 06-06/1/002-g1 din 18.02.2011 ssupra bunului imobil (depozit) cu suprafaa total de 724.70 mp. gi asupra drepiului de arenda asupra terenului de pémént aferent constructiei cu suprafata totala 0.2818 ha, amplasat in mun. Chisinéu, com. Tohatin, sat. Tohatin, str. Trandafirilor, incheiat cu p.£ Bajerean Vitalie si p.f. Bajercan Aliona, Ia valoarea de ipotecd 6,790,000.00 lei (autentificat notarial si inregisirat la OCT): 3) Contract de ipoteca 06-06/1/002-g2 din 09.02.2011 asupta bunalui imobil (inedpere nelocativa) cu suprafata totala de 398,00 m.p., amplasat in mun, Chisinéu, com, Tobatin, sat. Tohatin, str. Trandafirilor, incheiat cu dl Bajercan Vitalie si dna Bajerean Aliona, le valoarea de ipoteed 3,360,000.00 lei (autentificat notarial si inregistrat la OCT); 4) Contract de cesiune 06-06/1/002-< din 18.02.2011 asupra mijloacetor banesti din conturile curente. in baza procesului-verbal nr, 1137 din 25 iunic 2012 al sedinjei Comitetuiui de Credite, in urma ne-executarii obligatiunilor asumate de cétre ”Alegor-Comert” S.R.L. prin contractul de credit nr. 06-06/1/002 din 09.02.2011 a decis exercitarea dreptului de gaj asupra bunurilor gajate de debitorii gajisti in scopul rambursérii creditului acordat conform contractului de credit mentionat, cu soldul la zi de 2,300,000.00 EUR si a platilor aferente. “ALEGOR-COMERT™ SRL are urmitoarele datorii restante faj@ de “BANCA DE ECONOMII" SA: Nr. Datorii I Suma i_| Soldul creditului I 2,300,000.00 EUR 2_| Dobinda restanta (mariie 2012 ~martie 2015) 739,405.00 EUR. 3_| Dobinda pentru 02 aprilie 2015 1,341.67 EUR, 4_| Dobinda majorata 293,836.39 EUR 3_| Penalitate pe dobindi (678,140.53 EUR 5 TOTAL, EUR (1+2+3+4¢5) 4,012,723.59 FUR, 6 | Ghetiwielt 153,559.63 MDL 7_| Taxa de stat 50,000.00 MDL = Total, MDL (67) 203,559.63 MDL AERATED ean saan ANCA SE ECONOMI S.A PROCESUL - VERBAL NA. 0162 a gecintel Comitetutui de create 02 febrwatie 2011 mun. Chisinau Apresidat: G. Gacikeviei, Pregedirte ai Comite AU fost prezent A. Viliu, Vicepresedinie al Comitetului, A.Migov, Mt. Bejenari, membri ai Comitetulul L. Cataman. faportor (. Botnaru, secvetar responsabil, ORDINEA DE Zi ul Cu privice la acardares cretitelor S-A ASCULTAT: raporiui shel L. Garaman. ,Alegor-Comert’ S.F.L. 5-4 adtesat cit 9 solistare privind acordarea unui credit in sumna totala de 2,300,000,00 EUR pe un teimen de 36 iuni calendaristice, pentru compietarea mifoaceinr circulante (procurarea materialelor de constructie, 2 echipamentului sanitar), Scciotatea cu Raspundere Limitata Alegor-Comert’, inregisirala la 01.02.2000. IDNO 1902800020781, cu sediul: MO-3801, bd. Vietone’, nr. 18, or. Gahul, activeaza ia doménial importului 3! comerciaiizari ou ridicata ai materiaielor de constructi, echizamentelor aarilate, sisternelor de vertlale, sislernelor de aprovizionare cu apa steanalizare, Agentul economic este chant nou ai Banc de Economil S.A, pan Ih prezent desonvindu-se a BC “Yiloriabank’ SA gi BC "Enarabank” SA Paremetri de bazé ai Alegor-Coment” SAL. cantar situatie! ia 01.04.2019, 30.09.2010 gi fe 90.17.2010 doperaiiy) sunt reflectati in tabelul urmdior: 612010, tt | apenaoie,ted | att a7 eE ges eit Perametru 1 ote.0o8 spit prop ee srepariizat ‘[CToul orente evitente “ Rusgjele efectuate de catre socistate prin conturle curente deschise la 86 .Viciorabank” BA si AC “Energbank SA, pe parcursul parioade! 01.01.2010 = 10.12.2010 au constizuit 63,743,562.89 fei (5,911,983.57 ‘evtunar} si respactiv 20,298,716. 16 lei sau 1,741,559,60 lelunar. cheat actu da cumparare a marty for ou ar 1077 Gn in valoaro totais 0,00.02 EUR. Resivs Canlractarea credilului mentionat are drop! scop majorarea stocurior de maduii in vederea asigurani activilati companie! in conditite in care a: ‘st rgeste piata de destacere, Socieiatea activeazd i dom comesrfuis inp de aproxialiy 10 ay penoada in care a rausii aa-se clavoreze © strategie siguré de promovere a marurior 31 a siabilt relat stable cu numerosi cent, agenti economici din Republies Moldova, recurs sum: S.A... “Tabeia’ ~ contract ar, 28 din 23.08.2010 in veloare de 3.045,922,00 let: S.A... "Bi ronlract nr. 32 din 45.09.2040 pewind ivr 2,434,500.00 te SAL, Serhan-Com” — contact de vanzarew area mater constnactia fe va de 823 260.90 12,2010 & vaiaae 23 gin 08.42. ‘arte U8 $00.99 EUR: SAL “Scar: tala te $90.490.02 EUR, roms Bok una 23.08,2010; IM. “Biack-Gold” SAL, “Terravector” ~ contract do v -ontract genoral de vanzare-cumparare nv. 19 din 19.05.201 zare-cuimparare nr. 788 din 02.07.2010, ¢.2, Sovistatea isi are sediul in or. Cahul unde define In tocatiune un oficiu si depazit, conform oonttactetor de iocatiane inchoiaie cu $.F.L. “Aridan” cu ne, tin din 26.42.2008 gi respectiv nr, Hn din 14.04.2609, insa piata sa de destacere @ msfurlor cuprinde raioanele invecinate precum si mun. Chisinéu, in anu! 2015, compania ‘ntentioneaz’ sa intensifice actvitatea 3a in taza mun. Chigindu, asifel, in acest scop, a fost procural, de catre administratorul di Bajerean Vitalie, un depozt ampiasat In mun. Chisinau, com. Tohalin, s. Tohatin, str. Trandafrlor gi a fost inchelat contractul de localiune nf, 13/12 din 13.12.2010 cu S.A “Centr Teatral Luceaizrut in vecerea arendel ofickilui amoiasat in mun. Chisinau, str, Mihai Eminescu, or. 56. Sursa primara de rambursare a cceditulut Sursa. principala de rambursare a creditutui solicitat s\ de achitare a dobanzli aterente acestuia constitule veniturita din aclivitatea de’ comercializare cu ridicata si amdquntui a echipamentelor de uz sanitar ~ 43%: comercializare cu tidicata si amanuntul a materiaietor de construct ~ 34%; comercializare cu ridicata si am-anuntul a sisteme de inoaizira i de ventilare - 15%: comercializare cu ridicata si amanuntul a sistemelor de aprovizionare ou apa ~ 8%; prestarea servicio de traneport {uz inte 32a, iiverea mériuriler fumizer ~companie, companie-clien!) ~ Reiesind din disponibiatie financiare ps taxman lung ale Barcil, ereditul sotitat se va acorda ge 9 pertoads de 24 luc in arma acordarit creditulci in suma de 2,500,000.00 EUR, Intreprinderea irebuie 6& i mediu lunar suficiemt (452,282.12 lel) ai registreze un orofit grut it pentra achitaraa a dobdnzi unare alerente creditulul solicital ~ 20,125.00 EUR (392,874.20 lel. curs olicial J 02.92.2011: 1 EUR = 16.5304 lei), cA si pantry acoperirea cheltuisitor operationaie medi iunare, care conform raportului financiar opersthy !a 30.11.2010 conatitue 149,807 82 le. 51709.955 | 52.975,750 (5 108,700 cai09 137 729 190 8Re as TEGE [TR MOST Loser ET wi 7a.a561"t0,TySa00t ase AAT LONE SAT (Pralutel dperatlznak (pci ccbanaa & sau) sees Thee ese eee | ee ee “| [Panderex chet operational aa Zoe 359% 1 29s Aor Pollan totes sete ENT Raat on aca Gears ‘aut on scivietes Sonnets Balke os Fonattetaa sconcnise Honiton De (Grau ce scopes a gies ue Baas 1g Progrozeie prazenitate au fost elaborate de catre agentel economic si ajustate de calre banca, Yndnd cont da ovolutia rezuttatelor fnanciare ale societatii tr uitimii ani de activiate, de speciticul mzrfunlor comercializate st ceracter) sezonier al cererii pentrs acest timp de produse, orecum si de necasitatea deservirt calltative a creditului selcitat #2 Banca de Ecoromii SA in cum de 2.300.000.00 EUR pe un ‘amen de 24 tun calendavistice, Sursa secundara in calitate de garantis a orimet trange in suma maxima de 600,000.00 EUR din creditut n suma de 2.800,000.00 EUR, compania propune consttuirea gajulu! atupra urnatoarsior bunuri materiale: 1, Bun imobil (constructie comercialé, prestarea servictor) cu supratata tolald de 26350 mp. si tetonul de pimant aferent acestuia cu supraiata de 0.0571 ha, amplasat in mun, Chisinau, 92 Cerin. sit. Frumoasa, nv 4?, proorietaiea dui Sajeroan Vitalie’, ja valoarea da ga da 30,240,000.00 fei cont burl mobil mantionat sme! au proprietatea SA "Mal i, Dur) imobil urmaaza a fi arocurat de catre dl Baj ‘opntractvitt feotua intre Banca de prezentanit tutwror eontirss drepiai de prop! siingeres datorie: ce catra dt Ba a0 2 depuneraa fn gt “A si df Bajaraan Vitali, eu cond 18 S1 a Soriso! din gartea TAAIB-Leasing’ SA ean Viale pantry duowl mobil Gesore anigrior si fpsa aretertilor {St& oe caltate ce asigurare a urmatoarelor range péna ta suplinirea sumei de 2,300,000.00 EUR se va constitul 2. Bun itmobil (depazit} cu suprafata tetald de 724.70 m.p. si dreptul de arends asupra terenulut de pamant cu suorafata de 0.2818 ha, amplasat In mun. Chisinau, com. Tohatin, sat. Tohatin, str. Trandaficior, proptelaiea divi Bajorean Viale si a d:ne! Bajeraan Allona, la valoarea de gaj in marime de 8 700,000.00 le, Bun imobil (constructie nelocativa) cu suprafata total de 398,00 m.p., amplasat tn mun. Chisinau, com. Tohatin, set. Tohatin, str, Trandatirior, proprietatea ¢-iui Bajerean Vitalie si a d-nel Bajerean Aliona, ta vaicarea de gaj in marie de 3, 380,000.00 tei Valosres toralé a garanfiai confiemate constitule 40,390,000.00 lei {echivaient a 2.443,377.05 Euro, cuss oficial al SNM la data de 02.02.2011; 1 Euro=16.5304 lel) cara acopers 106 % valcarea credits 2,800,000.00 Eure gi dobanda pent 2 Reiagind din cele menfionale mat sus gin baza raportului economistulul priving posbiltatea acordarilcracitulu, Confirmari Directiai Administrare Gaj cin 02.02.2011, pracum si a Concluzial Directiet Juridice rr. 08-14/281 din 92.02.2011. (care se anexeaza la prezentul proces-verbal), ‘S- AHOTARIT: A acorda .Alegor-Comerf” S.R.L, psn intermediul Filialel nr. 1 Chisinau, un credit in transe in suma de 2,800,000.00 {doud milioane s! ive! sule mid) EUR, pe un termen de 24 (doudzec! §! pairu) lun calondaristice, pentru compietarea miffoacelor circulante (procurarea materialelor de consiruciie, a echipamentuiui sania}, cu Slabilira ratel dobanzi in marine de 16.9% (zece intregi si onc zecimi prosents) anual Creciitul se va scorda in modul uemitor: + Prima trang in sum total de 600,000.00 EUR ce va acorda in urma prezentiri tuturor actsior os confima Grepiul de proprieiate al c-h Bajersan Vitalie asupra buruiul mobil (constructia comercial, prestarea servicilor} cu Supratala lotald de 283.50 mp. si terenul de pamant aferent acestua cu supratala de 0.0571 ha, amplaset in mun. Chisinau, sect. Centru, sir. Frumoesa, nr. 47, sorisoril din partea "MAIB- Leasing’ SA privind stingeres datoriet de catre i Bajerean Vitalie pentra bunul imobil descris anterior si fips pretentidor faid de acesta, si potocarea ulteriaard @ bunulul imobil menfionat; + Urmatoarele trange, pana la suplinires sumel de 2,900,000.00 EUR, se vor acorda in uma ipotecart urmrétoarefor bunuri mobile: Bun imobil (epozt) cv supratata totalé de 724.70 mp. si dreptul de arenda asupra terenuiul de pamént cu supralata de 0.2618 ha, amplasat In mun. Chisinau, com. Tohatin, sal. Tohatin, str, Trandatinioe, proprielaiea dui Bajerean Vitale sia c-nei Bajerean Akona; Bun imobil (constructie nelocativa) cx supratata totalé de 398.00 m.p.,.amplazal ia mun. Chisinau, com. TTohatin, sat. Tohatin, sit. Trandaliior, propielaioa c-lui Bajerean Vilalie i a denei Bajerean Aone. Acordarea creditulul va aves toc cu Indeplinirea obligatorie a urmétearelor condi 2 procesuhi-vertal ai unicului fordator al AiegorComert’ SAL. ou privite la solitarea credituul la Banca de Eoonomit S.A. in suma de 2,300,000.00 EUR, adresarea catre tere nersoane privind Gepurerea in ga} 2 patemoniului propria si delegarea drepiutui a semnatura pentru Semnarea comiactelor de credit, de gaj $12 ator decumante, cu autentiicares notarialé a semnatutl a az administra: ofvind examinarea posbittali aoordari credtului in marme os 2 : 3. Achitarea de cétre Debitor a comisionulii unic de acordare a creditului in manima de 1% (un procent] dea summa fiecarel range valricale, paid la completarea sumel de 23,000.00 (dowazec\ sri mi) EUR; Bo penser niga xoieuncr mean sips oprietatea d-lui Bajerear Vitale: Obiectut ipoteeti comercial. pi mun. Chis yuna, amet ra yeh snob ease OEMS ee esta . ' eceaeunnnenemnenr Not: Contract de jpotacs asupra burnt mobil amptasat pe adress mun Chisindu, sack. Centra, sr Faumaasa, ni. 47 $2 usa Inchela dup prezeniarea contact de vinzara-cumplrare ‘ncheict ink ot Sgjerean Valo 3i S& "uaié-Laasing {actvalul propreta? al bunulul mobi descrias antercr), autantifcat notarial gi inregisiet ia OCT )_Sunul mob, proprietatea ti Bajarean Vitale ia d-nei Bajerean Alton: ee Taloaren da pala looteca se extnde asuara tuttolor, venice, imbiundtdtintor, amelcranor | sl accesomiior bunblu! imobiljpotecat: acupra aricarui bun imonl cars se i Obiectit ipotecit siablits de Evaluator | oan mj fpoteoa | — | independent el) | $9991) ey | [6° Depozit cu suprataja tolala de 724.70 ma. amplasat in mun. Chigindu, ] | com, Totatin, sat, Tonatin, str. Trandaflor (nr cadastral 01481 13212.0%) | I Dropt de rend’ asigra térentiui de pamdnt aferent constructel ob i suprataa ola da 62818 ha 2.790,000.00 | | | unoste prin accesiune cu bunt! Ipotecat, precum gi asupre Sunurtor nol | care rezul din ransformare bunulul imobt ipoteeat | TOTAL L jaloarea de piaja ‘Obiectul Ipotecit | stabil de Evaluator | ny 2, ste Tretdattoe Snr cadastral | i incapere ‘nelocativa cu suprafata toisia de 398.00 mp aniplasat mun. Chisingu, com. Tohatin, sat. Tobat | 9146175208.01.002). | igoteca se axtiide scupra tructolo, venitutlor,Imounatatilor, ameliorarlor {1 aceacorilor buntiui mobi ipstecat, asupra ors bun imobil care se | | unaple prin ancaciune cu bunui igatecat, precum gi asupra bunurtar no | save rezuta cin transtormare tunuis mobi ipotzcat. ~_FOTAL, \Valoarea totale a garni confrmats constue 40,390,000.00 tel (echivalent a 2,449,377.05 Euro, curs oficit al BNM ta data de 02.02.2011: 1 Euro=18.5904 lei) care acoperé 100 % vaicares crecitulul in suma de 2,800,000.00 Euro si dobanda peniry 2 luni, 8. Asiqurarea, tn favoarea Bnei, a bunuilor acceptate 10 6. Prezentarea contractului de vinzare-curnpérare Incheiat Intre SA “MAIB-Leasing’ si dl Balerean Vitalie si a Extrasulu! actulaizat pentru bunul imobl amplasat in run, Chisinau, sect. Centra, sir. Frumoasa 47 cu slingetea tuturcr sechesirelor si grevarior, cu verificarsa ulferioar’ a legaltsti documentelor de propietale prezentate de catre Sectia gestiune ga{ si de care Serviciul Juric al Fllalel nr, 1 Chisinau: 7. Acordul Admintatratie! pubiice !ocaie de a Ipoteca dreptul de folosinta a teranulul de pAmint cu supralata de 0.2818 ha alerent canstructiai amplasate in mun, Chiginau, com. Tohatin, 8, Tohatin, str. Trandatintor, conform prezentulul proces-verbal; 8, Frezentarea acordului d-iui Belerean Vitae ¢i d-nei Bajerean gia buletinuiui de identitale a d-nei Sajerean Aliona, 8. Completarea capitolulut 3 .Modailtatea de acordare a creditulul” cin contractul de credit ce urmeaza a fi Incheiat cu urmatoarele: ‘Credit se va acord th felul urrnator: + Prima trang’ tr suma total de 600,600.00 EUR se va acorda in uma prezenténi wuuror actelor ce confirma dreptul de proprietate at citi Bajerean Walle esupra bunulul imotih (construct comerciaia, presiaiea Serviclor) eu supratsta tolaia de 262.50 mop. si terenul ds pamant eferent aceeluia cu suptatata Ze 0.0871 ha, amplasat in mun. Chisinau, sect. Certru, str. Frumoasa, ar. 47, a serisar di parten “MAIS- Leasing’ 8A privind stingerea datoriet do care di Bajereen Vitalie pentru bunul imobif deseris anterior lips pretentilor fala de acesta, si ipotecarea vlkeroar a huridul mobil mentionat © Urmatoarele trange, pind la suplinirea sumei de 2,300,000.00 EUR, se vor urmStearelor bunun imobie: Sun imobit (depoztt) cu supratata toeid de 724.70 mp. sid arenda esuora terenviul de pamént cu suptelaia de 0.2819 ha, amplasat Fh mun. Chisinau, com. ndstiion, propristatea d-lui Bajeroan Vitae gi a dei Sala na de a ipoteca bunurile imobiis, precum corda in wina ipotecdelt 00 mp. amplasat in mun, Chisinau, oom Vitae $i Sajerean Alona. meazé cu - | SUIS assert 11. Stabiltea in contractut de credit ce vameaza a fl seminat, 2 unui gratie de rambursare a cresitulul cu riocicitate aunara, in rate egale mceosnd cu luna 2 13-2 dupa luna semnart contractulul de credit a cate 193,870.00 EUR, lar‘a scadenta se va achita suma de 191,630.00 EUR: 12, Compietarea capitotulul 7 "Sanctiuni si amenzi’ cu urmatoarale puncte: 7.8. Pentru nerespectarea conditie! de preluncire anval a valabilitagh contractelor de asigurare a bunusilor galate, Debitorul va achita Banci o penaiitate in marime de 0,01 % pentru flecare 2i de intérziere, care se va plica la valoarea de gaj a bunuitior care ns au fost reasigurate: 7.8, Pentru nerespectarea prevederiior mertionate int pet, 9.20, al prezentulyl contract, Dabitorul va achita Sancti o amencia in marime ce 0.1% din suma oreditulut acoreat, pentru Hecare Cecument neprezentat” 43, Modificarea punctului 9.5 din contractui de credit ce urmeaza a fi incheiat in felul urmator: .s& crezinte ancl vimastrial ilantul contabil —reportul finansiar (posturi de activ, pasiy ~ desfasurat ne ficcare cont i parle), contul de profit $i pierder (raportul privind rezuttatelefinanclare Gorma Ne2) gi raportl avid fuxUt ‘mijoacelor bénegt forma Ne4)), raportul statistic S-C (trimestial), pracum i al indicator! econcmico- fnanciari, nu mai térziu Ge data de 30 a luni ce urmeazé dupa perioada gestionarg, lar bilan{u! contabil anu $i raportul statistic §-C aferoni, ou mai tarzis de data de 10 aps 14, Excluderea din capitotu! 2 ,Cbligatile datitorulut” al contractulul de credit ce uimeaza a fi inchelat p 9.17 91 9.18. cu urmaiorul contin ~ 8.17, 88 semneze eu Banea, in termen de 20 Zils calendarisiice, acordul de efectusre a piatilor salariato ain intermedia! carcurilor baneare emise de Banca 9.18, s@ inchale cu Banca, th termen de 20 zlle calendarstice, cantractul de deservte in oadrul acoeptari spre plat a cardurlor bancare emise da Sanca (in cazul Debtorior care se ocups cu comerjul ou aindnuntel sau cu prestarea sorvcilor persdensior fizieo) 16. Completarea capitolutul 9 “Obligate debitorutul’ cu urmatoarele puncte: “$.18, 88 asigure anual, in favoarea Bancii, bunurile depuse in gaj conform contvacteler de aaj mentions in prezeniul contract 'a fct.8.1 5.19, La expirarea contactelor de asigurare a bunurilor galate, Debitorul ze obliga sa prelungeasca valabittatea acestora anuai, oe termenul actiunii creditului contrectat, 9.20. Sa noice prompt Banca relertor Ja moditicarle operate in siructura actionatioe’ fondatorton! asociatilor sia organefor de administrate, au prezertarea tuturor Cocamenielar confirmstive in acest sens. precumn si sa prezinte periodic, pe masura moxificanior efectuate in documentele jundice, a informatie! oo Prive '@ persoanele care sint hr report de rudanie de gradul | gi 8 cu administrator, srogteteri debtoruluitdebitor, precum 5 sofii acestora, iacurie de munca si functile ocupate de catre acesta, informatie prvind {unlit de administrator ccupate in aite organizati, précum gi cotele de paricipare in valoare de § la sua si mal mul detinuta fh capitalul societatior comerciaie; informatiel arvind detinerea de ‘cite adkinistratorh proprietanuisiDebitorulal a funcfilor de administrator in alte organizati gi delinerea de cate acestia 4 cotelor de pamicipare in valoare de 5 fa suta gi mai mtn capitalul socielsiior comerclale. tr cazul in care asoclatactionan ai Debitorutul sunt persoane jurtice, intownatia respectiva se va grezerta pina fa beneticiaru efectv persona fizica; £21. 88 oviifice Banci in scris despre achitarea amticipaia a exeditulul eu, cet putin. § alle Inalnte de cata prepusd de Debitor peniry efectuarea acesteia. 16. Comp: 12.4, ‘otarea capitol 42 "Drsptuite Banoif ou umétarus punct spends unilateral acordarea creditulu, in cazul insuficienfi de resurse tinanciare 17. Intocmirea gi semnarea urmatoarsior documenta; + Contract de cred > Conte tarea serv de ipoteed asupra constructiel comarciale (prs ) ch: supralata totala 268.50 mp. 3! asupra terenuiu! de pamant aferent cu suprafaja tolela de 0.0571 ha, Inchelat ou dl Aejerean Valle la vaicarea de ipotacd 90,249,000.60 fel (autertificat natarial si nrogistrat ia OCT} > Contract de ipotecd asupra bunulti insbil (dapozit) cu supretaje jotala de 724.70 m.p. si asupra dreptulul de 18 0.2818 ha, amplasat In mun. erent consttuctiel cu suprafata Bajevean Vitae sind Rajerean Abona sty. Tearidaftilor, incheiay ou a f@ poland asupra bunutel imobif Hecdpe ising, com. Tohatis, sat. Tahar sir conture cus fe i SE 1, intoomirea de cétte fiialé a unui pian de monitorizare, executat de economistul responeabil de credit, cu reperterea verbal @ rezultatelor directorului lilalei cand la data de 30 a fiecarei ini gestionare > analiza rulajului in contuele curente ale ‘ntreprinder — lunar: » analiza dinamicli datorie! debitoare s! creckaare — trimestral, enaliza dinamicli vanitului glebal g! venituiui net — timestial * _ eneliza indiolior de evaluare a riseulls financiar si non-financiae — timesti > — inspectarea aajului ge teren (controlul oxistentei gi stérii afective a gajului) §/ perfectarea raportului de control in ardines stabita: » bunuri imobile ~ semestrial Lista voturtior: [| Numeie si Prenumele ~ 1 membritor Comitotuh } Votul, obisetile Semnsturte | erecta i | i & Gacikevier | . i BF Ait Ov Ereee A. Migov | Ala A | T L. Beliboy i | | M. Befenari bk ote G. Sackkeviel Pregedinta ai Comitetuiti de crecien 24% ©, Bonar Secretar responsabit j we CONTRACT DE CREDIT Nr. 06-08/1/002 an Chisinaw Inca a nova februarie anat doua mii unsprezece (09.02.2044) inte BANCA DE ECONOMII S.A,, nvegistaté la Camera Inregistear de Stat cu numana de wentioare de Siat-cou fseal 1003600002649 Ia 18.08.2001, reprezentata prin Fiala nr. 1 Chisinau, care acivoaza in conformiate cv Regulamentul cu priv fa fille, cu sediul in mun. Chisinau: sit. Puskin, 22. in parsoana Directorului, dna Ecaterina Teaci, care aciveaza in baza pracuti nr OSA/77 in 51 12.2010, numita in contnuare Banea, pe de o pare, 91 »ALEGOR-COMERT" S.R.L., inregistraté la Camera Inregistrarii de Stat cu numarul de