Вы находитесь на странице: 1из 64
ACORD ADITIONAL §2 din 01.04.2011 la contract de gaj inregistrat nr.36-g7 din 01.12.2003, asupra mijloacelor circulante BANCA DE ECONORIN S.A., inreaistratti la Camera Inregistraril de Stat la 18.06.2001 cu numarul de Identificare de stat-codul fiscal 1003600002649, reprezentata prin Fiala nr.02 Anenii Noi, care aclioneazé polrvit Regulamentului despre fliale al Bact de Economli SA, proces verbal nr.06 din 26.04.2000, cu sediul-in or. Anenii Noi, p. 31 August 4, reprezentata prin Director, dul Matarin Alexandr, Tmputernicita prin procura Béncli de Economii S.A. nr. 20585 din 30.12.2000,’ numité In continuare Creditor gajist, $1 Socictatea pe Actiuni ,Anchir’, integistrata la Camera inregistrarii de Stat cu numarul de indentificare de stat - codul fiscal nr.100360008%655 din 30.14.1895, cu sediul in r-nul Anenii Nol, s. Chirca, str, Paci, nr.43, MD - 6515, in persoena directorului dlui Hadj Vladimir, care actioneaza tn baza Statulului, {n contunuare Debitor gajist, pe de alté parte. i Aiind fn vedere cererea Debitorulul sl'decizia Comitetului de credite Bancii da Economil SA (proces- verbal n.00436 din 29.03.2041) de comun acord am convenit ca la contractul de gaj inregistrat nr.35- 91 din 01.12.2008, asupra mijloacetor circulante, sa intervina urmatoarele modificark: {Jn punctul I.” OBIECTUL CONTRACTULUI” subpunctul 1.2. se expune in urmatoarea redactio: 4.2 ,Obiectul prezentulul contract Ml constitule garanterea obligatiunii de rambursare a creditulul acordat de Banca Debitorulut gajist, a dobinzilor aferente, iar dups caz si achitarea penalitafior si pierderilor cauzaie de Inlircierea execulril obligaliunlior, in baza contractelor de credit nominalizate, prin Constiuirea de citre Debitorul gajist a miloacelor circulante (cdramida gi nisip), In valoere total de gaj de 663,300.00 (gase sute cincizeci si troi mii trei sute) Ii Mijloace circulante sunt depuse in gaj in canlitatile si la valoarea de gai, specificate in tabolul de mai oe Tantiae | FST torte one) | mecia de 4 veoates do [Cost |g fj] Voloaten a ir} Denumivea | arspul | Canitate Pret td ab) Me | Be | uc wig | ae i tonal o® Prver proprietate| 4 bucit a tona) lox errs ee ssacoo0} x | 2a | 7sao0000 Jos | 158 | 455.400.00 lun au —| Desctrare [eaenide | Oath re sien arena 262°] socco.00| x | 195 | teeso00 fos} +17 | e,enn00 ensuct ln 2 [Nisin crm x | aeonao | e600 | 1200000 [os | aco | +16.000.00 TOTAL 5 355 30.0 2, Prezentul acord aditjonal intré in vigoare fa data de 01.04.2041 3. Toate celelalte prevederi ale contractuiui sus numit rémin fara schimbéri, att dupa esenta, oft si dupa ‘contin. a Brezentul ecord este parte inlegrld a la contract de gal asupra mijloacelor circulante. 8. Prezentul acord adifional este intoomit si semnat In 4 {patru) exemplare care au puterea juridicd identio’, dintre care unut pentru Debitoruljpotecar, unul pentru notar gi doua pentru Banca, registrat nr.28-g1 din 04.12.2008, ALTE RECHIZITE: DEBITOR GAJIST: Cont de decontare: 286140049818 Codut bancil: BECOMD2X602. Cod fiscal: 1003600002549 DEBITOR GAJIST: Conturile de decontare:2251402498133 In Fiala nr, 2 Anenli Noi a Bancii de Economii S.A. Codut bancii: BECOMD2x602 Cod fiscal: 1003600081665 AU SEMNAT.CONTRACTUL: S ‘CREDITOR GAGIS" Director Director Matarit: Alexandr Hadjiu Viadii * CONTRACT DE GAJ INREGISTRAT NR. 35- ASUPRA MIJLOACELOR FIXE of, Anenii Noi ncheiat la unu decembrie anul doud mil opt (01.12.2008) Intre: Banca de Economil S.A., inregistrata la Camera Inregistrarii de Stat cu numarul de indentificare de stat — cadul fiscal nr, 1003600002549 la 18.06.2001, reprezentaté prin Filiala nr. 2 Anenil Noi, care activeaza in conformitate cu Regulamentul cu privire la fiiale, cu sediul tn or. Anenii Noi, p. 34 August 1, in persoana directorulul fifalel dlui Matarin Alexandr, care activeaza In baza procurli nr. 42 din 02.01.2007 (autentificata de notarul privat dl. Mihail Vidragcu), in calitate de creditor gajist, denumita in continuare “Banca”, pe de o parte, si Societatea pe Actiunt:,,Anchir, inregistrata la Camera Inregistrarli de Stat cu numarul de indentificare | Ge stat — codul fiscal nr. 1003600081665 din 30.11.1995, cu sediul in r-nul Anenii Noi, s. Chica, str. Paci, nr.43, MD - 6515, fn persoana directorulul dlul Hadjiu Vladimir, ‘in contunuare Debitor gaiist, pe de alta parte. care actioneaz’ in baza Statutului, In baza Legitcu privire la gaj si Codului civil al Republicii Moldova a fost inchelat prezentul contract de aaj cu conditile de mai jos. I OBIECTUL CONTRACTULUI 44, In baza contractului de credit nr.38 din 01.12.2008, cu scadenta la data de 30.11.2012, Banca a ‘acordat Societatea pe Actiuni ,Anchir” un credit in trange, in suma maxima de 10,000,000.00 (zece miligane) lei moldovenesti. 4.2. Obiectul prezentulu contract fl constituie garantarea obligatiunli de rambursare a creditului acordat dé Banc’ Societatea pe Actiuni ,,Anchir’, a. cobinzilor aferente,. tar dup caz si achitarea penalitstilor si pierdarilor cauzate de intirzierea executar! obligatiunilor, In baza contractulul de credit ominalizat, prin constituirea de catre Oebitorul total de ga]-6,738,402,00 (cinci milioane: gapte sute tr moldovenesti, gajist a unui gaj asupra miljoacelor fixe tn valoare ec} gi opt mii patru sute doi) lei ifloacele fixe sunt depuse In gal in cantitéifle gla valoarea de gal, specificate tn tabelul de mai jos: ~ miljoace fixe (utlaj de producere), proprieiatea Societatea pe Actiuni ,Anchit" Valoare de valoare de ga} Modo | cant-) Mince gy | coer on 7 | Aevouar peaen wpm Gmeisea | 1 | eosco2t | 068 | 65,639.00 2 | Antousr-yanamnk ance 7 | 79.28431 |_0.65 | 61,595.00 3 | Asrowar-yerransne 1_| 857,917.04. | 0.65 |” 362,646.00 T-10. ANA 5 | Bymdiaeg nist + | 21t4345 | oss | 13,743.00 770 ANAS 15 bine ae 1 | 4532826 | 065 | 29,402.00 Ti70 ANA 1 | 320881 | 06 2,084.09 6 | Bymsnosep e xownnexre ¢ cKpenopon 878 0.1721 ie 0 TAT AMAS) 4 | 7220172 | 0.65 | 46,991.00 7.| Bynez0s6p 879 8 | Baronera cBxvrosue Guiea7a | 28 _| 24298886 | 0.65 | 167,092.00 9 | Barcuorsn oSnrrosue cuikara_| 60 | 424.60454 | 0.05 | 276,050.00 Baroneron oGimnrostse. cuiea73. | 06 | 117,208.54: | 0.65. | 76,224.00 BaroneTsn oGnrosule T_| 34859871 [0.65 |” 954,641.00 BarokeTau cyniTeHtie = [ais [4.972,144.67 "0.65. | 891,810.00 Bans TonKoro nowone Net ‘Guki0es [1 | 13477738 | 065: | 67,605.00 Baris Fonoro nowona Ne cwictoas | _1 | f94777.36 | 0.65 | 87,605.00 Benranarop 16 é 1 65,12067_| 065 | 42,094.00 Tagobaa ropenxa.. ¢ anunhbim naTpySkow HOHY 150 4 6312.45 | 0.66. 4,103.00 Tpoxor » xounnekre ana npocesa necia rans. 1] 18602121 | 065 | 10,814.00 peace comers Ee MCR CONS ruses? 1 | 18000087 | 085 | 117,058.00 PieosiiSuan snexTpOcraNltn ‘BCK-60 4 9,718.00. 10. F Avaeritiian onewrpocranuna 96-50 1 14,781.00 | 20 | Qusennuas anextpoctanyua A3C-50 4 22,740.75 0.65 14,781.00 21 | Kenescorgenuren. noasectoit A034 4 31,942.20 0.65, 20,782.00 5 | ee i an-ao 1 | 10390686 | 065 | 67,559.00 23 | Kownpeccop Goria [7 tates [oes | 7.48300 24 | Kownpeccon ¢ aaurarenem 1 | 868283 [04s | 5,624.00 ean A7 25 | Koupeiiep neHTounbidt ‘ oun 4 11,907.68 0.80: 7,408.00 YMANTT.17-08 26 | Konseitep nenroumein t2me6oum | 1 | 1616107 | 085 | 10,505.00 22 | Koneeep newrowss "foesome | * | 848068 | 065 | ssi800 MATHS 22 | Kowseden norms “esas | * | 000809 | ces | 158200 23 | evan sro “Vaoesoun | 1 | 2798880 | 085 | 17,651.00 30 | Kpan xcaroeoh 7_|-saferee [068 | 20,895.00 31 | Kpan-Sanea 27 1 48035 | 088 | 318.00 Ge Nesenra T-25 1 103,219.60 | 0.65 {67,093.00 33 | HeBenxa a 35626 | 065 | 658.00 24 | Monorunra- apsSanva 1 316.49 | 065 | 208.00 Hacos aanyyeanit rin 200-800 800- 0020-00 8 arperave ¢ an ap. 55/790 1 | 3327.20 | 065 | 21,888.00 25 | Suom 26 | Havoc eanyyunei curMa’ |i _| ~aazze52 | 068 | 27,506.00 50 370 500- ‘s002c-00 | 1 | aoseaos | os | 23,707.00 37 | Havoc eanyyunih CEMA 38 | Hacoc SUB 6-10-140_ 4 2,473.30 0.66 4,808.00 39 | Harmon cranioim 1} 8sta27 [oes | s72800 40 | Mepensiweioi expen arperat aansos [1 | 44,205.33 [0.65 | 28,733.00 ‘4H | Minrarens newrowneri omicat4 | 1 | 10.7268 | 065 | 10,872.00 42 | Risvaverm anacrivaTot cmk-361 [1 | 107.090.27 | 0.68 | 70,180.00 43 [ Tinrarens sununear comic267 | 1 | 1410.03 | 0.68 | 9.37300 ‘44 | Mlosopotusi tpyr aero warneecent xs04a07 | 4 | 121,608.18 | 065 | 72,103.00 45 | Nosopowih upyr mexaninierih «505607 | 1 | 48.503.10 | 068 | 31,547.00 HYSTER-60 C Dorpysunx hpokranbibili sanownetis ANA-688- 7 aeses4 | O68 88,822.00 fpece saxyynnit cmicer?_|_4_| aaaa2671 320,012.00 Tinece saeyyaivi cMicea? | 4 | 192,748.18 26,284.00 Peaxrop 2 | 30467 7,978.00 Geepowwui annapar Toso, | 1 | 39186 2,847.00 Caapounbil annapar craynonapHilt TBA-304 41 6,262.79 4,071,00 Caepowinili annapar Tawstve2 [1 | 320671 2,148.00 Cuecurens 2x saribibi ommcrzeH [1 | 140,010.60 117,007.00, (Cuecurent-rvHomewianka CMK-217. 1 136,378.13 88,646.00 yuan Bnox Not 4] 189,777.82 703,886.00 Cywusibi Cnoe Ned 1_| 125,390.80 81,570.00, Cyuinbnieid Grok N23. 1 63,519.76 41,288.00 Cywuneneii Gnok Nos 1 [62,440.05 40,586.00 Tencbep 81 7 [88,654.00 23,826.00 “Fokapid'pevenonbl cravor TeeA | 1 | 19,58108 5,678.00 Sea Teri MiapaGnivecny Gwictoia | 1] 172,766.57 712,202.00. ‘Tpanenobrepnayrowwesh 17-03 Bu 6500 1 48,945.56, 31,815.00 emucreeres) eioursnt 17-03 16m. 1 409,881.20 a : 84 | Tpancnoprep nesrosneid 47-04 }Ou 600M 1_| 63,9760 | 0.65 41,585.00 “Tpanenaprep renrosneiA 17-04 12a es | sams 1 | asae0a2 | 045 | 54,520.00 “Tpancnoprep Aewrounow 17-07 30M eal ee 1 | 7590.72 | 065 | 49,000.00 “Tpanenoprep nevTowinn 17-07 Sat wiles 1 | tsavaas | 0.08 | 94,558.00 88 | Tpancnoprep renrowih 17-07 Tw 50Ouse 7 | sagen | 0.65 | 22,420.00 69:| Tywmernas new Nu 1 | 24,088.60 | 086 | 16,641.00 7 | Sxctaearop soroxostoBE M25 + | 3881663 | 0.86 | 25,292.00 71 | Gxcraearop eHoroxo=wooerh M25 + _[-4a.526.06 [0.88 [31,541.00 30 2621-8 AN 7 operon acai 1 | 1err7e | 088 | 9,541.00 303321 AN 73 | onteanarop at 1 | 2085404 | 085 | 19,260.00 20.4111-8 | cease omits | + | za1500 | 06s | 475500 305124. AN 75 | Oxckaearop ah 2508 vs 1982 A788 1 | 448.800.60 | 0.65 | 280,440.00 20-4115 76 | oxceasatop costs | 4 | 39t5025 | 085 | 21,548.00 77| SxcKaearop 05128 | 1 | seeeaeoe | 065 | 967,061.00 wat aN el Sisthestog te + | 16730833 | 068 | 108,740 79 | Fuses mararene cwKaia [1 | sa2010 | 068 | 3.84800 TOTAL 5828,410.54 5738,402.00 4 3, Bunurlle aduse in gaj sunt proprietatea Debitorului gajist pina la semnarea prezentului contract, nu sunt vindute, gajate, sechestrate sau sooase din circuitul civil 43 I “4 Bunurie aduse in gaj sunt amplasate pe adresa: Republica Moldova, r. Anenii Nol, s.Chirca. OBLIGATIILE $! OREPTURILE DEBITORULUI GAJIST 2.1. — Debitorul galt se obliga 2. 2. A i hoa 2iheaey 44. SA nuinsirBineze bunurile aduse In garantie prin acest act, fArd aprobarea scrisé a Banc, 12, SA asigure integritatea gi exploatarea corecta a bunurilor gajate, s4 intreprinda masurile necesare pentru'a nu admite diminuarea costului bunurilor gajete sub nivelul preturilor de gal, stipulate tn Srt1.2 al prezentului contract. In cazul devalorizérii bunurilor gajate, s& predea in gaj Bancii unuri suplimentare, care vor completa valoarea initiald a gajulul stipulata tn prezentul contract Drept temei pentru indeplinirea acestel obligatiuni va servi procesul-verbal de expertiza a bunurilor gaiate, intocmit de c&tre ambele parji contractante, sau, conform intelegeri, de catre experti in evaluéri independent. In caz de deteriorare sau nimicire @ bunurior gajate s& informeze Banca imediat (In termen-de gapte zile bancare) despre aceasta. 4 nu gejeze bunurile gajate, conform prezentului contract, altor persoane juridice sau fizice fara permisiunea Béncil, §8 asigure integritatea cantitativa si calitativa @ bunurllor gajate, pentru a permite efectuarea controlului saptminal de c&tre Banc&. , $8 treac& modificarile completa contractulul de gaj tn registrul unic al gajult ‘$4 informeze prompt Banca despre aparitia pericolulul deteriorarii sau pierderii bunurilor gajate, ‘$4 suporte cheltulalile de urmérire silté, inclusiv aciionarea In instantele judecatorosti st ealizarea bunurict gajate, efectuate de Banca pentru recuperarea sumelor datorate conform contractului de credit, stipulat in art. 1.1al prezentului contract 3.2. Se consider neonorata obligaliunea Debitorulul gajist fata de Banca stipulaté-in art. 1.1 $i art 1.2 ale prezentului contract in urmatoarele circumstan{e: Neachitarea de citre Debitorul gajist 2 unei parti sau a sumel Integrale a crecitului saulsi @ afin! aferenia Tm termenil stabil tn coniractul de credit stipulat in art, 1.1 al prezentului % sincepinires integral a conditilor si a obligatiunilor asumate conform prezentulul contract, lusiv.coiparcializarea bunutilor gajate fara permisiunea in scris a Ban 3,2 In-caay) i/tare orice garantie stipulata in acest contract este falsa op({neuce' “ B de Banca cu cerucne ca ald sau o2 Induce Increase roare, sau este Gems lll, DREPTURILE SI OBLIGATILE SANCIL 3.1. In caz de heachitare de cStre Debitorul galist a creditului garantat, @ dobanzilor gi ator datorii aferente, conform contractului de credit stipulat in art. 1.1 al prezentului contract, Banca se va putea indestula cu sumele obtinute prin executarea sili asupra bunurilor gajate prin prezentul contract. 3.2. Banca accept garantia constituité prin prezentul contract, cu indeplinirea formelor de inregistrare la notariat prin inscriere in registrul unie al gajului. 3.3. Banca este in drept . 3.3.1. $4 controleze condifile de pstrare si exploataré a bunurilor gajate; 3.3.2. in cazul neachitarii creditulul si a dobinzilor aferente in termenit stabil in contractul de credit stipulat in art. 1.1 al prezentului contract, sA rezilieze contractul de credit si sa recupereze toata datoria Debitorulul gajist fat de Banca din realizarea bunurilor gajate prin aplicarea unel sanctiuni in modul stabilit de lege. In cazul tn care suma cdpatata de la vanzarea bunurilor gaiate va fi nsuficienta pentru achitarea datoriei, s& obtind suma necesard din alte bunuri ale Debitorului alist; 3.3.3, SA urmareasca bunurile gajate pind la expirarea termenulul de achitare @ Tmprumutului stipulat in art 1.1 al prezentului contract in cazurlle: ‘inedloari de catre Debitorul gafist a obligatiunilor de pastrare si exploatare a gajulul; ‘eschivarii de la inlocuirea gajului, in caz de deteriorare a (ui. In cazul in care se creeaza situatii cand se apeleazé la polita de asigurare, s& beneficieze In mod rioritar de sumele Mncasate conform poliei de asigurare. 3.3.8. In.cazul plerderii sau deteriorarii bunului gajat s& ceard daune-interese compensatorii pind la concurenia creantel sale In baza aceluiasi ilu de gaj, chiar daca creanta sa nu este scadenta. 3.4, Neexercitarea de catre Banc a oricarui drept prevaizut in prezentul Contract sau de legislalia tn Vigoare sau exercitarea lui cu intarziere, nu poate fi considerat ca o renuntare a Bancil la acest drept potrivit leg 3.5. Banca nu preia riscul de forfa majord gi nu raspunde de autenticitatea documentelor prezentate de Debitorul gaiist. IV.._ALTE CLAUZE _ 4.1, Pentru Incdlcarea prevederilor stipulate in compartimentul 2 al prezentului contract Debitorul gajist va actita Bancii o amenda in mérime de 10 % din valoarea totald a garantie 4.2. Contractul de gaj Inregistrat inceteaza: 42.1. La indeplinirea obligatiunilor asigurate prin gal; 4.2.2 In caz de vinzare fortata a bunurlor gajate; 4.2.3. In alte cezuri prevazute de legislatie. 43, in cazul_transferarii drepturilor de proprietar asupra bunurilor gajate, obligatiunile ce reiese din prezentul Contract trec ia succesori 4.4, Debitorul gajist se obliga s8 achite toate chettuialile suportate pentru tnregistrarea gajului 45. Debitorul gaiist este Cunoscut cu confinutul Legii cu privre la gaj si al Codului penal al Republic Moldova 46, Debitorul gajist este de acord cu toate prorogérile eventuale ale contractului de credit, stipulat in art 4.1 al prezentului contract. v. __LITIGH 5:1. Oriog neintelegere rezultata din prezentul contract va fi solutionata pe cale amlabila. : 52 In cazul in care nu se va ajunge la un acord, iigiul va fi solutionat in ordinea stabilta de legislajia tn vigoare @ Republicii Moldova Vi, __ DISPOZITIL FINALE 61. Prezentul contract este document juridic, care determina relatile juridice dintre part, intrd tn vigoare Ia data semnarii lui si actioneaz pind la rambursarea creditului, dobanzilor aferente si altor datori ale Debitorului gajist fat de Banca, asumate prin contractul da credit stipulat In art. 1.1 al prezentulul contract si prezentul contract. Prezentul contract de gaj este Intocmit in 4 (patru) exemplare, dintre care unul pentru Debitorul gajist, dou pentru Banca, unul pentru notar. estas ~RECHIZIT x 4 Codul BIC: BECOMD2X602 Cod fiscal: 1003600002649 DEBITOR GAJIST: Conturiie de decontare:2251402498133 © in Fliaia nr. 2 Anenii Nota Bancii de Economii S.A ‘Codul BIC: BECOMD2X602 Cod fiscal: 100360008 1665 AU SEMNAT CONTRACTUL: GREDITOR GAJIST: Director Malarin Alexandr Director Hadjiu Viadimir_ 2G. ‘Contabil—sef Wh g Hedjiu Ama WN"¢ DEBITOR GAJIST: Biroul notarului : Notar privat Capatina Lilia Sediul : or Anenii Noi str.Chisinaului 10 Anul/Data - 02/12/2008 — Ora/Min - 11:13 ‘Nr. de inregistrare : 114317 CONFIRMARE de inregistrare a gajului. 41. Debitorul gajist (persona juridica) : S.A."ANCHIR" Codul fiscal : 1003600081665 8 Datele certificatului :» Nr-1003600081665, Data eliberarii : 30/11/1995 Adresa : s.Chirca; str.Pacii; 43, r-nul Anenii Noi Reprezentantul : Admin.S.A."ANCHIR" S.A. d-ul Hadjiu Viadimir Constantin 26.10.1965 a.n., c/p 0980503256358; care actioneaza in temeiul statutului Societatii pe Actiuni “ANCHIR". £ 2. Creditorul gajist (persona juridica) : "Banca'de Economii" Societate: pe Actiuni: Codul fiscal : 1003600002549. Datele certificatului: Nr 1003600002549, Data eliberarii: 18/06/2001 Adresa : Republica Moldova mun.Chisinau str. Columna nr.115. Reprezentantul : Directorul Fil.nr.2 Anenii Noi a Bancii de Economii S.A.,d-nul Matarin Alexandr 12.04.1977 a.n.,cip cp 2002042118453, dom.mun. Chisinau str: Teilor nr.5 ap.104, in baza procurii nr.42 din 02.01.2007, autent.de notar.priv.Vidrascu M. 4, Bunul gajat : Alte bunuri, Privata Mijloace fixe (utilaj de producere) dupa cum urmeaza: Denumirea Model cant Valoare de bilant (Lei) coef valoare de gaj (Lei) 1 Astomar pest xupnuva CMK-183A 1 85,599.21 0.65 55,639.00 2 Antomar-yknaguix ASEPM 1 79,284.31 0.85 51,526.00 3 Asromar-yknagunx 1 557,917.04 0.85 362,646.00 s OSs os ogee CS oS v 4 Bynbnosep T-130 AN A-681 1 21,143.45 0.65 13,743.00 CES 5 Bynbgosep T-170 ANA-667 1 45,328.35 0.65 29,463.00 s & g 6 Bynsgozep 8 Komnmtekte c cxpenepom T-170 AN A-678 AIC 1721 1 3,206.51 0.6) oc 2,084.00 Fy 7 Bynbgosep T-170 AMA-679 1 72,201.72 0.65 46,931.00 Xe ¥, 8 Baronet o6Kurossie CMK-273 36 242,989.89 0.65 157,932.00 ea 9 Baroverkn o6xurossie CMK-273 60 424,894.54 0.65 276,060.00 10 BaroHeTka o6:xuroaie CMK-273 96 117,238.54 0.65 78,224.00 11 Baroweriu o6ikuroBbie 7 545,598.71 0.65 354,641.00 12 Baroverkn cyummbubie 1215 1,372,144.61 0.65 891,810.00 13 Baneysi ToHKoro nomona 71 CMK -1096 1 134,777.36 0.85 87,605.00 14 Banbupi ToHKoro nomona 72 CMK-1096 1 134,777.36 0.65 87,605.00 15 Benrunsrop 16 1 65,129.67 0.65 42,334.00 18 Tasoaaa ropenka . ¢ aniuisin narpyokom JOHY 18mc 1 6,312.45 0.65 4,103.00 17 Tpoxor a kounnekre ana npocesa necka FMI1-62 1 186,021.21 0.65 120,914.00 18 Fpoxor ¢ GyxKepow B-24m.Ky6(necwaH Kapbep) [UN-52 1 180,090.87 0.65 117,089.00 19 AlusenbHas anextpoctaHuna MCK-60 1 14,950.54 0.65 9,718.00 20 Ausenbhan snektpocranuma [13C-80 1 22,740.75 0.85 14,781.00 21 Kenesootgenmtenb noapecton A-034 1 31,942.20 0.65 20,762.00 22 KenesoorgenuTenb snexrpomardeTiecknit SI1-80 1 103,936.86 0.65 67,559.00 23 Komnpeccop_Gsv 1/12 1 11,481.65 0.65 7,463.00 24 Komnpeccop ¢ aguratenem 1 8,652.83 0.65 5,624.00 25 Konseliep newtouneili YMAMT-17-03 11m 660mm 1 11,397.69 0.65 7,409.00 26 KonBeviep nenTounbili YMAMT-17-06 12m 650mm 1 16,161.07 0.65 10,505.00 27 Konseep nexTounbili YMATT 04 1-10 650mm 1 8,488.65 0.65 5,518.00 28 Koneesiep nentounui YMATI 17-07 1-35 650mm 1 30,095.99 0.65 19,562.00 29 Konseiiep nerounsit YMATII 17-10 1-20 650mm 1 27,155.80 0.65 17,851.00 30 Kpaki xosnosok 1 32,191.56 0.65 20,925.00 31 Kpax-Ganka -27 1 489.35 0.65 318.00 32 MleGenka S1T-25 1 103,219.60 0.65 67,093.00 33 MleGenka 1 855.26 0.65 $56.00 34 Monotunka- apoSunka 1316.89 0.65 205.00 35 Hacoc saxyymubil tin 200-520 500-5002C-00 e arperare c an.ge. 55/730 0 Snnom 1 33,327.30 0.65 21,663.00 36 Hacoc saxyymnbit CUTMA 1 33,224.62 0.65 21,596.00 37 Hacoc BaxyymHbit 200 370 500-500 2C-00 CIMA 1 36,864.04 0.65 23,767.00 38 Hacoc SLB 6-10-140 1 2,473.30 0.65 1,608.00, 39 HatmkHas cTanuun 1 8,812.27 0.65 5,728.00 40 Nepegswxxoi caapounbilt arperat AM1-303 1 44,205.33 0.65 28,733.00 rrarenb neHTo4HEI CMK-214 1 16,726.36 0.65 10,872.00 wraTenb nnactuyatsi CMK- 361 1 107,939.21 0.85 70,160.00 TiwTatent auyHHbiA CMK- 257 4 14,419.33 0.65 9,373.00 Topoporiilt kpyr astomatuyeckiii K5 043.07 1 121,696.18 0.85 79, 103,00 fs Mosopornbili Kpyr Mexanutecknl — KB 056.07 1 48,533.10 0.65 31,547.00 48 Norpysunk cpporTantHeli sanounes, nr.CSE-3804P, alp 1990 HYSTER -60C ANA-688 1 136,849.34 0.65 88,822.00 47 Mpece saxyymusit CMK-217 1 492,326.74 0.65 320,012.00 48 Mpece Baxyymuei CMK-217 1 132,748.16 0.65 86,284.00 49 Peakrop 2 3,041.67 0.65 1,978.00 80 Caapounbili annapat TO-504 1 3,918.61 0.65 2,547.00 51 Caapouneil annapar crauoHaprel TBQ-301 1 6,262.79 0.65 4,071.00 52 Ceapounbii annapat T/IM-31792 1 3,296.71 0.65 2,143.00 53 Cmecntent 2-x sanbHbili CMK-126H 1 180,010.50 0.65. 117,007.00 54 CmecuTenb-rninomewanka CMK-217 1 136,378.13 0,65 88,646.00 55 CywnnbHbili 6noK 741 159,777.82 0.65 103,856.00 56 Cywinnbibiii 6noK 72 1 125,399.99 0.65 81,510.00 57 CywnnnbHbili Gnox 23. 1 63,519.76 0.85 41,288.00 58 Cywinnbibth Grok 24 1 62,440.05 0.65 40,586.00 59 Tenbcbep St 1 36,654.09 0.65 23,825.00 80 TokapHo-pesenbHbili craHox 1-K-62A 1 10,581.08 0.65 6,878.00 61 Tonkarent ruapaaniueckn CMK-101A.1. 172,756.37 0.65 112,292.00 62 Tpanonoptep newTouHbil 17-03 8m 650mm 1 48,045.56 0.65 31,815.00 63 Tpahonoptep neHTouHbii 17-03 15m 650um 1 109,881.20 0.65 71,423.00 64 Tpaxcnoprep neHTouHuiA 17-04 Om 600mm 1 63,976.50 0.65 41,585.00 65 Tpaxcnoptep nexTouHblii 17-04 12 600MM 1 83,969.42 0.65 54,580.00 86 TpaHenoptep newTounsil 17-07 30m 650M 1 75,398.72 0.65 49,009.00 87 Tpalicnoptep neHTounbil 17-07 54m 650mm 1 145,474.44 0.65 94,558.00 68 Tpancnoptep neHTouHbilt 17-07 7m 500mm 1 34,508.89 0.65 22,429.00 69 TyHHenbHaa neu 22 124,063.60 0.65 15,641.00 70 Skckasatop MHOroKoBWOEBIA SM-251 1 38,818.63 0.65 25,232.00 74 OxcKasatop mHoroKoswioBsit SM-251 1 48,525.06 0.65 31,541,00 v 72 Okcxasarop nr.599525 alp 1988 90-2621 B-2 AN A-308 1 14,677.76 0.65 9,541.00 v 73 Oxckapatop nr.767 a/p 1989 39-3321 AN A-684 1 30,554.04 0.65 19,860.00 V 74 Skckasatop nr.859 a/p 1988 9-4111 ANA-682 1 7,315.00 0.65 4,755.00 76 Skckasatop nr.sasi 2606 ap 1982 EO-5124 AN A-789 1 446,830.60 0.85 290,440.00 V 76 Oxckasarop nr.3873 a/p 1987 9-4111 AN A-683 1 33,150.35 0.65 21,548.00 77 Oxckasatop 90-5123 1 $56,848.04 0.65 361,951.00 78 Oxcxasarop nr.2740 alp 1989 93-4121 AN A-685 1 167,345.33 0.65 \\ 4 108,774.00 . 79 AuMuHEIA nuTaTen CMK-214 1 5,920.16 0.65 3,848.00 TOTAL 8,828,410.51 5,738,402.00 Bunurile gajate sunt evaluate de parti in suma totala 5.738.402,00 (cinci sapte sute tieizeci si opt mii patru sute doi) lei 00 bani Locul aflarii bunurilor gajate - r-ul Anenii Noi s.Chirca 5. Obligatia garantata prin gaj : Contract de credit, Nr: 36, data inregistrarii : 01/12/2008, volumul,obligatiei : 10000000 MDL, scadenta : 30/11/2012 6. Tipul gajului : Inregistrat 7. Informatia despre situatia bunului gajat : satisfacatoare. 8. Interzicerea gajulul urmator asupra acestui bun : interzis 9. Interzicerea accesului persoanelor terte la informatia despre gaj : neinterzis 10. Accordul expres al debitorulul gajist : Da 14. Date despre gajurile precedente asupra patrimoniului in cauza : nus. seaprtounae memnerie < 1B has = ACORD ADITIONAL Nol din 10.06.2009, contractului de gaj inregistrat nr. 35-g din 01.12.2008 asupra mijloacelor fixe: BANGA DE ECONOMI S:A., inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat !a 18.06.2001 cu. numarul de. identiicare de” stat-codul, fiscal. 1003600002649, reprezentata prin Fillala nr. 02. Anenii Noi, care scicneaza potrvit Requiamentului despre. fifale al Bancii de Economil SA. proces verbal af.06 din 28.04.2000, ous sediul in cu: sediul in or: Anenii Noi, p. 31 August 1, reprezentata prin Directorut fiialei lui Matarin Alexandr, Imputernicit prin procura Bancii de Economii SA nr.42 din, 02.01.2007(autentificata e notarul privat dl Mihail Vidragcu),numita in continuare Creditor gajist si, Societatea pe Actiuni ,,Anchir’, Inregistrata la Camara Inregistraril de Stat cu numarul de indentificare Ge stat ~ codul fiscal nr.1003600081665 © din 30.11.1995, cu sediul tn r-nul Anenii Nol, s. Chirea; str. Pacii, nr.43, MD - 6515, in persoana directorului dlui Hagjiu Viadimir, care actioneaz& in baza Statutului, in contunuare Debitor gajist, pe de alta parte. Avind in vedere cererea Debitorului si decizia Comitetulul de credite Bancil de Economil SA (proces- verfaal nr.379 din 01.12.2008) de comun acord am convenit ca la contractului de gaj inregistrat nr. 38- @ din 01.12.2008 asupra mijloacelor fixe, sa intervina urmatoarele modificari: ‘Jn punctul 4." OBIECTUL CONTRACTULUI” subpunctul 1.1; se expune in urmatoarea redactio: 41.1 ,In_baza contractulul de credit nr.36 din 01 decembrie 2008, cu scadenta la data de 30 noiembrei 2012, Banca a acordat Societatii pe Actiuni ,Anchir” un credit sub forma de credit in transe, in suma maxima de 10,000,000.00 (zece milicane) lei si in baza contractului de credit nr.03 din 10.08.2009, cu scadenta la data de 10 iunie 2011, Banca 2 acordat Societatii pe Actiuni ,,Anchir” un credit sub forma de credit in trange, In suma maxima de ,000,000.00 (cinct mi 2.Prezentul acord aditional intra in vigoare la data de 10.08.2009, 3. Toate celelalte prevederi ale contractului sus numit rimin fr8 schimbari, atit dup esentd, cit si dup’ continut, 4, Prezentul acord este parte integrala a contractului de gaj inregistrat nr. 36-g din 01.12.2008 asupra mijloacelor fixe. 5. Prezentul acord aditionat este" intoomit gi semnat in 4 (patrul) exemplare care au puterea juridical identica, dintre care unul pentru. Debitorul ipotecar, unul pentru notar si doua pentru Banca. ALTE RECHIZITI DEBITOR GAJIST: Cont de decontare: 286140049818 Codul baneil: BECOMD2X602 Cod fiseat: 1002600002549 DEBITOR GAJIST: Conturile de decontare:2251402498133 in Fiala nr, 2 Anenii Noi a Bancii de Economii S.A. Codul bancii: BECOMD2X602 Cod fiscal: 1003600081665 AU SEMNAT CONTRACTUL: GREDITOR GAJIST: DEBITOR GAJIST: Director f; Director — Matarin Alexandr Hadjiu Vladimir ec, Le Contabll = §6F ap oS, 4 Cvcnpe) Ogorodnje’s vettang 2 Contabil ~ set_'A At 2a th Bijoul notarului : Capatina Lilia. Sgdiup:: or. Anenii Noi, str. Chisinaului 10, julData- 29/06/2009". Orlin ~ 13:53 [de inregistrare: 124260- Em CONFIRMARE: . de inregistrare a gajului, ISTOMAT Pesku: ‘eipruna- “CMK-1634 1 85. 599.24 0. 65.55,639:00- istoMaT-yxnfananx ASEPIA 1 79,284.31 0.65 51,535.00" 3 Astomart-yenaguaK= 1 587,917.04 0.65 362, 1846.00 - bs Model cant. Valoare de bilant (Lei) coef valoare de’da) oy ps | soe? Perse. Sees ee c SESS LS 4 Byrtqosep T-130 AN A-681 121,143.45 0.85 13,743.00 is, es oe <8 Bynepoaep T-170 ANA-667 1 45,328.36 0.85 29,463.00 o *. & oo ~ @ Byneqoaep 8 Konnexré ccKpenepom T-170 AN A678 AC 1721 1 3,206.5 coe eye 3 ~ 2,084.00 Fo 7 Bynoqosep T-170 AM A-679 1 72,201.72 0.65 46,931.00 ‘ ge on se 8 Barone oOKuroabie CMK-273 36 242,989.89 0.65 157,932.00 ‘€ See 9 Baronet ooxuroabie CMK-273 60 424,694.54 0.65 276,060.00 Ye fk 10 BaroxerKn oG:KuroBble CMK-273 96 117,238.54 0.65 76,224.00 X & eg 11 Baroneraa oGxurospie 7 545,596.71 0.65 354,641.00 PP 12 Baroveraa cyumnbHbie 1215 1,372,144.61 0.65 891,810.00 OF 13 Banbijul ToHKoro nomonia 71 CMK -1096 1 134,777.36 0.65 87,605.00 AB af 14 Banbubi ToHKoro nomona 22 CMK-1096 1 134,777.36 0.65 87,605.00 \ a « 15 Bentunatop 16 1 65,129.67 0.65 42,334.00 \ 16 Pasogaa ropenka . c AnMHHbIM NaTpySkom IOHY15mc 1 6,312.45 0.65 4,103.00 417 Tpoxot 8 KoMnnexre asia npocesa necka FMN1-52 1 186,021.21 0.65 120,914.00 48 Cpoxor c GyHxepom B-24u.ky6(necuaHblit xapbep) [I-52 1 180,090.87 0.65 117,059.00 49 AnsenbHaa ostexrpoctanuma [ICK-60 1 14,950.54 0.85 9,718.00 20 QusenbHan anektpoctanuma M9C-50 1 22,740.75 0.65 14,781.00 21 Kenesootgenntens nogsecHot A-034 1 31,942.20 0.65 20,762.00 22 Kenesootgenuren’ anextpomarneTuyecknit 31-80 1 103,936.86 0.65 67,559.00 23 Komnpeccop Gsv 1/12 1 11,481.65 0.65 7,463.00 24 Komnpeccop c asuratenem 1 8,652.83 0.65 5,624.00 25 Konseliep nenTounid YMANT-17-03 11m 650mm 1 11,397.69 0.65 7,409.00 26 Konseiiep nenTouHbiit YMANT-17-06 12m 650mm 1 16,161.07 0.65 10,505.00 27 Konpeiiep nenTounbii YMATN 04 1-10 650mm 1 8,488.65 0,65 5,518.00 28 Konpeliep nextounbilt. YMATII 17-07 1-35 650mm 1 30,095.99 0.65 19,562.00 29 Konseitep nentounpia YMATI 17-10 1-20 650mm 1 27,155.80 0.65 17,651.00 30 KpaH Koanogo 1 32,191.56 0.66 20,925.00 31 Kpan-Ganka -2r 1 489.35 0.65 318.00 32 NleSegxa JIT-25 1 103,219.60 0.65 67,093.00 33 NeSegxa 1 855.26 0.65 556.00 34 Monotunka- ppo6unka 1 315.89 0.65 205.00 35 Hacoc sakyyMHbI = Tun 200-520 500-5002C-00 s arperate c an.qs. 55/730 4 Sunom 1 33,327.30 0.65 21,663.00 36 Hacoc BakyyMHait CUTMA 1 33,224.52 0.65 21,596.00 37 Hacoc Bakyymubii +200 370 500-500 2C-00 CUIMA 1 36,564.04 0.65 23,767.00 38 Hacoc SLB 6-10-140 1 2,473.30 0.65 1,608.00 39 Hatanaian craHuma 1 8,812.27 0.65 5,728.00 40 Mepenawxod csapounsii arperat A/M1-303 1 44,205.33 0.65 28,733.00 > 7 7 Ake jaTeMe nenToNHuit CMK-214 1 16,726.36 0.65 10,872.00 65, katene nnactuuarsih CMK- 351 1 107 939.21 0.68 70,160.00 Cefrarent AUWWWYHEI CMK- 287 1 14,419.33 0.85 9,373.00 (o80POTHBIIH Kpyr aBToMaTH¥eckNA KB 043.07 1 121,696.18 0.85 79,103,00 PovopoTHbili wpyr MexaHecknii — KB 056.07 1 48,533.10 0.65 31,547.00 __ [Morpyoune cppowranoist sunosHeli, nr.CSE-3804P, alp 1950 HYSTER -60C NAG8B 1 136,649.34 0.65 88,822.00 Mpece Baxyyrnert CMK-217 1 492,326.71 0.65 320,012.00 8 Npecc Banyymebii CMK-217 1 132,745.16 0.65 86,284.00 9 Peaktop 2 3,041.67 0.65 1,978.00 '7'50 Ceapounwili annapar TO-504 1 3,918.61 0.65 2,547.00 | 54 Ceapouiitii annapar crauonapHel TB-301 1 6,262.79 0.65 4,071.00 52 Caapoureili annapat TAM-31792 1 3,296.71 0.65 2,143.00 53 CmecuTens 2-x sarbibili CMK-126H 1 180,010.50 0.65 117,007.00 54 CuecuTenb-rnuomewanka CMK-217 1 136,378.13 0.65 88,646.00 55 Cyumnbabilt 6rok 71 1 159,777.82 0.65 103,856.00 86 CywunbHbit nox 22 1 125,399.99 0.65 81,510.00 57 Cywmneitei Gnox 23. 1 63,519.76 0.65 41,288.00 58 CywunbHeii GnoK 74 1 62,440.05 0.65 40,586.00 59 Tenstbep 51 1 36,654.09 0.65 23,825.00 60 TokapHo-pesenbHbili craHoK 1-K-62A 1 10,581.08 0.85 6,878.00 61 Tonkatene ragpasnuuecknit CMK-101A 1 172,756.37 0.85 112,292.00 82 Tparicnoprep nenTouHeit 17-03 8u 650mm 1 48,945.56 0.65 31,815.00 83 Tpancnoptep neHTounbil 17-03 15m 650MM 1 109,881.20 0.65 71,423.00 64 Tpalenoptep neHTourbil 17-04 1Om 600mm 1 63,976.50 0.65 41,585.00 85 Tpaticnoptep neTounsit 17-04 12m 600MM 1 83,989.42 0.65 54,580.00 86 Tpakcnoptep nenTounuil 17-07 30m 650MM 1 75,398.72 0.85 49,009,00 67 Tpakcnoprep neHvounbil 17-07 54m 650mm 1 145,474.44 0.65 94,558,00 88 TpaHtcnoptep nexTowHid 17-07 7m 500MM 1 34,506.89 0.65 22,429.00 69 TykHenbHas neub 72 1 24,063.80 0.65 15,641,00 70 Skckasatop mHorokoswosEii SM-251 1 38,818.63 0.65 25,232.00 71 OkckazaTop MHOroKOBUOBEI OM-251 1 48,525.06 0.65 31,541.00 72 Oxexasarop 1.599525 a/p 1988 30-2621 B-2 AN A-308 1 14,677.76 0.65 9,541.00 73 Okckasatop nr.767 alp 19899-3321 AN A-684 1 30,554.04 0.65 19,860.00 74 Sxcxasarop nr.859 a/p 1988 39-4111 ANA-682 1 7,315.00 0.85 4,755.00 75 Skckasatop nr.sasi 2508 a/p 1982 EO-5124 AN A-789 1 446,830.60 0.65 290,440.00 76 Skckawatop nr.3873 alp 1987 9-4111 AN A-683 1 33,150.35 0.85 21,548.00 77 Skoxapatop 90-5123 1 556,848.04 0.65 361,951.00 : 1 78 Sxckasarop nr.2740 alp 1989 9-4124 AN A-685 1 167,345.33 0.65 108,774.00 79 AuMuHbI MaTaTenb CMK-214 1 5,920.16 0.65 3,848.00 TOTAL 8,828,410.51 5,738,402.00 Bunurile gajate sunt evaluate de parti in suma totala §.738.402,00 (cinci milig sapte sute treizeci si opt mi patru sute doi) lei 00 bani. Logul aflarii bunurilor gajate - r-ul Anenii Noi s.Chirca. 5. Obligatia garantata prin gaj Contract de credit, Nr: 35, data inregistrarii : 01/12/2008, volumul obligatiei : 10000000 MDL, scadenta : 30/11/2012 Contract de credit, Nr: 03, data inregistrarii : 10/06/2009, volumul obligatiei : 5000000 MDL, scadenta : 10/08/2041 (Noma ees) ZAGEZ 6, Tipul gajului : Inregistrat 7. Informatia despre situatia bunului gajat : satisfacatoare. 8. Interzicerea gajului urmator asupra acestui bun : interzis 9, Interzicerea accesului persoanelor terte la informatia despre gaj interzis 10. Accordul expres al debitorului gajist : Da 11, Date despre gajurile precedente asupra patrimoniului in cauza nu-s, S.anegistatcunr, 9977 yf S-a incasat taxa de stat 36,00 lei $-a pereeput plata pentru servici en tarial 180,00 lei sia ANGHIR SA: ANCHIR S.A. IDNO ~ codul fiscal 1003600081565, inrogistratd la 30.11.1995, cu sediul pe adresa MD-6515, str. Pacii, 43, s. Chirca, r. Anenii Noi, Republica Moldova, este un agent economic care activeaza in domeniul exploatarii zacamintelor de argila si nisip, producerii si comercializarii caramizii si comercializarii a nisipului pentru construct, Compania dispune de autorlzagii de exploatare a zacamintelui de argila cu suprafata de 15.8 ha. din s, Chirca, r. Anenii Noi si a zacamintelui de ip, cu suprafata de 27.71 ha, amplasat fn s. Mereni, ‘Termenul de valabilitate al autorizatiilor este pana la exploatarea deplind a zacamintelor. Anenii Noi, Credite: Rata Sold la finer create ri cadenta sting afl de rambursare an suma | B82 | scadent Destintla Grafiederambursare| 5 S414 | eam Gna el—pentruaifareacrcltaler | mogocnarivae } Gai amare! conracnte a Mabicbane 19,958065; (contractde | 20,000,000 12,000,000 - pentru completarea 386835:) 29.578.947 citeratda] he” | 29% | aoann | s2emotee sores | | torial | penis acy | ne 240.2008) energle combusts pasar, | “*40M™ “Ste 900000 ]126171 dn servi de transport) nore OOO ADOT petra complete incl dealnews | resins ite2000 | gray energie cont pa clara, vite 2008 1 crea Easeeed Srmataceumgac) | Goomumatmerr | osrane srejte periodiedeln_ |i pon eae ees] Rm | aa | somaon | sone [attri [OEE] eps nai 35d Jnitoace de (racurares lj pentru} panda 250,000 lela | PeNUESE | gn roducerea trun etagerea seadenit) | earn shall peslor de sehr aciarea Te8 TaerSnor de istalre gramnore a ‘aja Nae MT Gane trttante (plata pers guaele naturale, soi so rsa ntanse| 5 o9go00 reste eee icomberEL PR | ineopind cu notermbrie | = $66,173: one feearsan'| “np | 23% | snosznss | svi sevice wanspon ser | "Sos se taco | pn tea | “240 oar ie eparatie aula, procuarea neeasiana | penton pleselor do schimb sa aterseor) oa aioe 35,000,000 ane otal tel In calitate de asigurare a creditelor acordate sunt tnchetate urmétoarele contracte: Te - Contract de gaj ipoteci nr2551 din 24.04.2008 asupra constructiei industriale de producere a materfalelor de constructie si asupra terenului de pamént aferent amplasat in rl Anenii Noi, s.Chirea, incheiat cu SA Anchir cu _valoarea de gaj_30,8( lei_si valoarea de pi; tic ict 7 000.00 lei; Contract de gaj inregistrat nr.35-g din 01.12.2008 asupra mijloacelor fixe (utllaje de producere), incheiat cu SA Anchir cu valoarea de gai 5,738,402.00 lei si valoarea de piats menfionati fh contract 8.028410,5L let; Contract de gaj fnregistrat nr.35-g1 din 01.12.2008 asupra mijloacelor circulante (cAramida ingrosat& cu goluri 330 000 buc., c&rimida pentru construcfii plind 70 000 buc, nisip cermut 2000 tone), incheiat cu SA Anchir cu valoarea de gaj 1,087.500.00 lei: Contract de cesiune a fluxului mijloacelor financiare din conturile curente. ali = jL Inifierea procedurii de exercitare a dreptulut de gaj fafa de S.A, Anchir s-a dispus in baza deciziei Comitetului de credite (PV nr. 1019 din 03.09.2009). Compania se afla in stare de insolvabilitate. @ CONTRACT DE CREDIT Nr. 10 oF. Anenii Noi Incheiat la 24.04.2008 (doutzeci si patru aprilie anul doua mil opt) Inire: Banca de Economil S.A., inregistrata la Camera Inregistriri de Stat cu numarul de indentificare de stat ~ codul fiscal nr. 1003600002649 la 18.06.2001, reprezentala prin Fillala nr. 2 Anenil Noi, care actveaza In conformitate cu Reguiamentul cu privre la filale, cu sediul in or. Anenii Noi, p. 31 August 1, in perscana Girectorulut nterimar al fiialei dnei Angela Mirza, care activeaza in baza procuti nt. 06-17/17 din 23.04.2008, numité In continuare Banea, pe de o parte gi Sociotatea pe Actiuni ,,Anchi, Inrgistrata ia Camera Inregistrari de Stat cu numarul de indentificare de stat Godel fiscal nr-1003600081685_ din 90.11.1998, numitd in continuare Debitor, cu sediul in r-nul Anenil Nol s Chirea, str. Paci, nr.43, MD - 6515, fn persoana directorului diui Hadjiy Viadimir, care actioneaz’ in baza Statutului, pe de alta parte. Avind in vedere cererea Debitorului si decizia Comitetului de credite Bancii de Economii SA (proces-verbal nf.488 din 21.04.2008), parle au convent sa Incheie prezentul contract de credit in urmatoarele condi 4, NOTIUNI GENERALE Partile contractante au convenit sa accepte ca baz urmatoarele nofiuni 1.1. Credit expirat se considera creditu: @. care nu a fost rambursat la scadenfa prevazut’ in prezentul contract (in cazul in care este prevazuta rambursarea creditului la scaden{a) sau pentru care nu au fost rambursate trangele (in eazul in care este prevazuta rambursarea crecitului in range); b, dobinzite aferente céruia nu ee achitd In termenul prevazut in prezentul contract; ©. care nu a fost rambursat in totaltate in caz de reziliere a contractului in conditile prevazute. 1.2. Dobinda reprezinta plajle procentuale racordate la suma creditului acordat efectiy si achitate de catre Debitor pentru folosirea mijloacelor financiare pe parcursul unei pericade de timp, relesind din 360 de zile anual, 1.3. Dobinda flotanta reprezinta dobinda care poate fi modificata pe parcursul derulari prezentului contract in Conditile stipulate in acesta. 1.4.Notifiearea este adresare sorisé refertor la oricare raport ce relese din prezentul contract (achitarea dobinzilor aferente, ramburserea.creditului, depagirex~termenelor contractuale $.a), care s@ prezinta Remijlocit de catre o parte altel p&rti contractante sub semnaturd sau prin scrisoare recomandalai 1.5.Rezillerea contractului se considera Incetarea dintr-o anumita data previzuta In nolifcare ‘a obligatici Bancii de a acorda creditul sa dreptului Debitoruiui de a utiliza creditul. In caz do reziliore creditul devine scadent, Insai rezilierea nu excneareaz’ Dabitorul de obligatile de achitare a dobinzi 2. OBIECTUL GONTRACTULUI 2.1.Banea acorda Debitorulul un credit sub forma de linie de crodit in trange in suma de 20,000,000.00 (douazeci milioane) MDL, cu stabliea soldulul minim al line! de credit in marime de 8,000,000.00 lef, in conditile asigurérii acestuia, utilizar eficiente si la destinatie si achitarii la scadenta 2.2. Trangele creditului vor fi utiizate integral de cétre Debitor: 1. | transa in suma de pana la 8,000,000 (opt milicane) lei va fi acordata pentru rambursarea creditelor (Sumelor principalului) contractate anterior la BC ,,Mobiasbanca” S.A. conform contractelor de credit nr.C/06/0014 din 15.03.2006 in suma de 6,000,000 MDL si nr.C/06/0083 din 26.09.2006 in suma de. 314,000 EUR, cu solcul Ia 31.03.2008 in suma de 4,621,833.03 MDL si respectiv 210,000 EUR- plata unica in cadrul liniel de credit; 2. a Ila transa in suma.de pana la 12,000,000 lei se va acorda pentru majorarea capitalulul circulant (pleta pentru gaz natural, energie electrica, combustibil, plati salariaie, servicil de transport, servicii de raparalie, procurarea pieselor de schimb si a materialelor), in baza deciziei separate a Comitetului de Credite cu conditia depunerii gajulul suplimentar si prezentarii extrasului din OCT care atesta lipsa Pea Beiplata ale Oebitorului, din cont separat de Imprumut deschis la Fiala nr. 2 Anenii Noi a Bancll in siricta (y {a fepfermitate cu dastinatia indieaté in punctul 2.2. [feat ‘337Dgbitoru-Berfeficiazé de suma totala a creditului cu conditia respectsriituturor prevederilor ‘contractuats si me Bieeohia actelor care atesta constitulrea garantilor. re? of Pagina 1 din $ 3.4.Acordarea creditulul se efectueaza cu conditia prezentérii in Banca a documentelor ce confirma utllizarea ‘craditului conform p.2.2. in modul urmator: 4. | trang in sum de 9,000,000,00 MDL se va acorda pentru rambursarea creditelor (sumelor principalului) contractat de Debitor la BC Mobiasbanc’ SA conform contractelor de credit nr. C/06/0014 din 15.03.2008 si nr, C/06/0083 din 26.09.2006, dupa incheierea legala a contractului de gaj specificat in punetul 8.1 af prezentulul contract, cu suma de 8,250,000.00 (opt milicane doua sute cinzeci mil) MDL; 2. Restul trangelor pand la completarea sumel de 20,000,000.00 (douazeci de milicane) MOL se vor acorda pentru completarea milloacelor circulante (plata pentru gaz naturel, energie electrica, combustibi, plati salariale, servicii de transport, servicil de raparatie, procurarea pleselor de schimb si a materialelor), dupa constituirea de caire debitor a gajului suplimentar, precum si dupa prezentarea Extrasului din registrul bunurilor imobite, care ar atesta lipsa grevari in favoarea BC Mobiasbanca S.A. a bunului imobil care asigura pima transa a creditului acordat conform prezentului contract, 3.5.Achitarea de catre Debitor 2 comisionului pentru acordarea creditului in marime de 1.5% (unu intreg si cincl zecimi procente) de fa suma fiecarei transa, pind la completarea sumei de 300,000 (trei sute mil) 4, RAMBURSAREA CREDITULUI 4.1. Debitorul va rambursa creditul In valuta prezentului contract. 4.2, Debitorul va rambursa creditul conform grafieulul: | Seadenta | Suma spre rambursare, MOL_[ Sold al, MDL i 26.0800 oo o0g | 1800.000 ry 2 30.09.00 600.000 1.200000 3 3.10.00 S00 000 17.30,000, 4 30.11.09 00.00 18400000, A 51.1209 600 00 15,500.00 0 104.10 200.000] 14.00,000 2 28.0210 eno 00 _x3,700.000 n 01.09.10 coo 00 | __12,0.000 | a006.10 = eo0.000|—_11,900.000-}—~ 40 3.08.10 00.000 11,900,000 44 3008.40 700.000 4700.09 2 3107.10 1.g,c00 400,000 A 3008.10 10,000 7,400,009 mn 30.09.40 10,000 5,500,009 15 31.10.10 4,900,000 4,500,000 18 30.11.10 ‘son.o10 3,600,000 7 311210 son 000 2,700,000 18 st01.4t son 000 #900000 @ 8 2a02.1 00000 s00 000 20 | Lascadenta 500 000 a Tora 26,000,000 = 4.3.1n cazul In care Debitorul va solicita achitarea anticipatd @ unei par{i a creditului, tnaintea achitari efective, et va achita in primul rind dobinzlle calculate la zi, cele restante $i toate platie aferente neefectuate In termenele stabilite de prezentul contract. 4.4.]n momentul cand suma limitei maxime a liniel de credit va cobart sub 8,000,000.00 lei; prevederea privind stabilrea soldului minim al finiet de credit expusa in capitolul 2 ‘al prezentului contract isi va. pierde valabilitetea 5. DOBINDA 5.4, Pentru’ creditul pus la dispozitie Debitorul va plati B&ncii o dobinda flotanté cu rata initial de 19% (nowasprezece procente) anual. 5.2. Dobinda indicat in punctul 5.1. se va majora cu 6 (cinci) puncte procentuale tn cazul in care creditul sau 0 parte a creditulul este expirat, Dobinda majorata sa va aplica la partea de oredit expirat, incapind cu ziua AS Gere dupa data scadenei creditului sau a parfi acestula, ielillats i ‘alcula lunar, Incepind cu data acordarii cteditulul pind la rambursarea tui, la soldul contului 272 erect gt Rebitonuli Us) GDate pines a-dobinzii se stabileste 30 apritie 2008, Ai [Sef Denitordivé Ache dobinzite aferante lunar, pina ‘a ultima zi lucratoare a lunii gestionare, dar fu mai tirzib. a \ge data de 3¢¢a/limii respective. ba EE sanca-Aredreptul in mod unilateral 84 modifice rata dobinzii stabilil& conform prezentului contract, in {EJERBAGSA(SLde evolutia pisfeinanciara, Instinind despre aceasta Debitoru! prin noticare, cu cel pula 19 Pagina 2 din 5 Z 9.5. 4 prezinte Banciitrimestrial bilantul contabil, contul de profit si pierderi, precum i alti indicator! economico- financiari, ou mai trziu de data de 16 a luni ce uimeazé duoa perioada gestionara; 9.6.58 prezinte B&ncii arice document solicitat de aceasta, ce poate avea legatura cu ereditul acordat (bifant, uget de venituri si cheltuieli, cont de profit si pierder, orice document privind garantile, precum si referitor la activitates desfasurata); 9,7. 88 nu deschida conturi ia alte banci decit cu acordul seris al Bancil; 9.8. 88 notice prompt B&ncil despre tcate modificarile posibile: denumirea firmei, conducatorul, adresa sediului, contul de decontati, rechizitele bancii, nelimitindu-se la acestea; 919.58 asigure integritatea si conservarea corespunzdtoare a Dunurler, ce constitule garantia creditulul pin’ ta rambutsarea integrala a acestula, precum sia tuturor bunurilor din patrimoniul sau; 9.10. sd dactare Bancil orice alte contracte de credit, inchaiate cu alte b&nci, orecum si garantile acestora cu 10 zie inainte de semnarea acestora, prin notificare; 9.11. sd natifice Bancif in scris, in termen de cel mult 10 zile, despre aparitla oricaror factori sau a unor situalli de forta majord, cere-! pun in Imposibilitatea de executare a obligatillor ce decurg din prezentul contract sau pot cauiza in viltor inrdutditirea situatiei fnanciare; 9.12, sd suporte cheltuielile de urmarire silita, efectuate de Banca pentru recuperarea sumelor datorate de Debitor si neachitate la scadent&: 9.13. _s8inu constitule pe parcursul actiunii prezentului contract garantii reale sau personale far acceptul soris al Bancll si s& nu transmita fara acceptul soris al Bancii valorile materiale care-i apartin cu drept de propristate altor persoane; 9.14, 's& acorde Sancii dreptul orioritar asupra altor debitori In suma egala cu ratele nerambursate, dobinzi, penalitat, ete, in cezul fichidarii Debitorului inainte de rambursarea creditului, 9.1. saiefectueze toate operatiunile in valuta nationala gi straind prin conturlle curente deschise ta Banodi, $18. _ fra permisiunea scrisé @ Béncii s4 nu formeze angajamente noi, cu termen de scadenta inginte de scadenta creditului 10. DREPTURILE DEBITORULUI Debitorul este in drept: 10.1. sd achite creditul $i dobingile aferente inainte de termen prin modalitatile de plata aoceplate in Banc’, ‘cu respectarea condijilor stipulate in 9.4.3. al prezentului contract, 10.2, sd primeascé de la Banc’ celculul dobinzilor aferente creditului, comisicanelor, penalitatlor si amenzilor, 10.3.__s4 fezilleze prezentul contract, prin notificare, In.cazul In.cars nu este de acord cu modificarea de catre. Bana a ratei dobinzi. 44, OBLIGATILE SANCII Banca se dblig’ 11.4, 84 find evidenta utlizarii gl rambursérii creditului eliberat Debitorulul, precum $i a dobinzilor aferente calculate si achitate, 11.2. in. cazul modificarii ratel dobin2ii aplicate la credit, s& notifice Debitorului despre acest fapt cu 10 zile alendaristice Inainte 42, DREPTURILE BANCII Banca are dreplul 12.1. 88 Verifice respectarea conditilor in care a fast acordat creditul, existenta efectiva, precum si integritatea gerantilor crecitului pind la rambursarea integralé a acestuia si achitarea platilor aferente ful; 12.2, 38 refuze executarea obligatiel de a pune la dispozitia Debitorului creditul daca: a.Debitorul a furnizat Bancii date neautentice pentry obtinerea creditulul b.AU eparut circumstante care indicé cu certitudine incapacitatea viloare a. Debitoruiul de a deservi si rainbursa creditul . Debitorul sau ter{ul incalcd’ obligatia de a acorda garantii de rambursare a creditulul pe care gia asuimat-o sal.alte condifi inaintate de Banca pentru punerea la dispozitie a creditului; d.Debitorul nu tndeplineste cenditite prezentului contract la trariga sau trangele precedente (in cazul aogrdarii creditulul in range); 12.3, sa rezilieze unilateral, prin notificars, prezentul contract si s&-si realizeze dreptul asupra garantiei credituli, inclusiv asupra obfectuiui gajulul in cazul tn care: a. Debitorul a admis o restanté la achitarea dobinzil mai mare de 60 zile calendaristicg; b. Debitorul nu a rambursat in termen creditut gi s-a format o restanté de 60 zile calendaristice seu Debitorul:nu 2 executat obligatia de restituire a 2 trange ale creditului (in cazul in care este prevézuta rambursarea creditulul tn trange); c. Babitorul.a folosit creditul tn ait scop decit cel indicat tn punctul 2.2; d “situatlareccnomica si financiara a Debitorufui nu mai asigura conditi de rambursare a craditulul gi achitare a plailor aferente; = & Debitorul Set eit organ competent a declarat reorganizared, réstructifarea sav |ichidayea Qebitorului; £ Debitorul a devenit insolvabil; ot g. Debitorul nu a sfert garanfile cerute sau a redus far acordul Bancit garantile ofétte, ctivtatea care urigaed a fi credit izalia de functionare ali 18 Debilorului pantrs Licanta sau ay agina 4 di ile calendaristice inainte, Rata noua a dobiazii se considers acceptaté daca acceptul este exprimat de Debitor in forma prevazuta pentru notificare sau dacd, urmare a notificarii B4ncii, Debitorul nu ramburseaza soldul creditului i nu achita alte sume supuse platii c&tre Banc pind la expirarea termenului notificdrli de modificare a dobinzil, Marimea ratei noi a dobinzii se va aplica la soldul creditului existent la data modificarii rate! dobinzit 8. PLATILE 6.1.in timpul actiunii_ prezentului contract se stabilegte urméicarea succesiune a platilor (In ordinea descrescatoare a prioritatior) a. Datorile restante: = dobindé; credit, penalitati, amenzi; », Datorile curente: = credit; = dosinaa. 6.2.In cazul In care scadenta orlcarel plati coincide cu o zi de odinna, scadenta plat respective se va fixa In ziua luerdtoare precedent, 8.3. Prin prezentul contract Banca este autorizat de Debitor s8-| opereze direct, in toate conturile, in ordinea stabiita, in vederea decontani sumelor scadente aferente creditului acordat (credit, dobinda, penalitati, alte lati). In cazul lipsei de disponibilitatl In conturl, Debitorul va plati sumele datorate Bancii din primele incasari, inaintea tuturor celorlalte categorii de plati, In afara datorilor bugetare, 6.4.intru asigurarea rambursaci creditulut si achitéri platilor aferente, Debitoru| cesioneaz Bancli dreptul asupra unei parti a fluxului lunar de mijloace financiere parvenite in foate conturile sale curente $i de @ depozit, deschise in. Banca sau in oricare alla banca comercial 6.5, Partle au convenit <4 fluxul lunar de mijoace financiare, creptul asupra carora este cesionat sa nu fie mal mig decat 100% din fluxul total de milloace financiare parvenite la conturile Debitorulul 6.8. Debitorul directioneaza lunar miloacele Sinanciare, dreptul asupra cArora a fost cesionat Bzncii, nemijlocit fa rambursarea creditului si achitarea dobinzilor aferente, in conformitate cu prevederile prezentului contract. 6.7.In cazul in care mijloacele financiare ale Debitorului parvin in conturile sale curente deschise la Banca, Debitorul imputerniceste Banca #8 efectueze in numele sdu operatiuni de decontari de pe conturile curente si directionarea acestor mijloace financiare pentru rambursarea creditului, achitarea dobinzilor aferente si altor pléti conform prevederilor prezentulul contract. Operatjunile mentionate Banca le efectueaza prin intermediut notei sale contabile, — ~ eee > 6.8. Cheltulaile de convertare a valutel, in caz de necasitate, te suporté Debitorul 7. SANCTIUNI $I AMENZI 7.4.Pentru neachitarea la scadenté a platitor pe dobinda calculat& pottivit prevederilor prezentului contract, Debitorul va plat Bancli o penalitate In marime de 0,17 % (zero intreg $i saptesprezace sutimi procente} pentru fiecare zi de Intirziere, care se va apiica la suma dobinzii neachitate, 7.2, Pentru utiizarea creditului in contradictie cu scopurile definite in punctui 2.2., Debitorul va pati Bancil o amend in marime de 20 % (doudzeci procente) de la suma respectivé, 7.3, Pentru neefectuerea tuturor operatiunilor in valuta nationala si straina prin contule curente deschise la Banca, Debitorul va plat Bancii o amend in mérime de 2% {cinci procente} din suma creditului 7.4.Pentru formarea fara permisiunea scrisa a BEncii de angajamente noi, cu termen de scadenfa inainte de @ seadenta creditului, Oebitorul va plati Bancii o emenda in marime de 6% (cinci procente) din suma creditulu 8. GARANTAREA CREDITULUI 8.1. Sumele datorate Banaii potrivit prezentulul contract sunt garentate prin: ta acordarea primei trange: a. Contract de. gaj ipoteca urmator. asupra constructiei industriale de producere a materialelor de constructie si asupra terenului de pamant aferent amplasat in r. Anenii Noi, com Chirca, sat. Chirca la valoarea de gaj de 8,250,000.00 tei incheiat cu SA ,ANCHIR”, (autentificat notarial, inregistrat la oct); b. Contract de cesiune a mijioacelor banesti din conturile curente deschise la Banca de Econom S.A. 8.2.Actele de garantie fac parte Intograla din prezentul contract si sunt valabile pin’ la achitarea total a creditului de catre Debiter, in conformitate cu conditile prezentulul contract, si a platilor aferente Iu 8..Jn cazul prelurgini actiunii prezentului contract, Debitorul se oblig3 8 prelungeascd actiunea actelor de garantie pe termenul respect, far la eventuala diminuare a costului garantiel, sA ofere Bancii garantit suplimentare, 9, OBLIGATIILE DEBITORULUI Debitorul se obligat 9 4. e¥ respecte intacmai-prevederile prezentuluk contract: 9.2. sa restituie Bancit creditul primit si dobinzite aferente in termenele stabilte ‘9.3. sa utlizeze credit primit in scopul pentru care a fost acordat: Bey 84,88 mentina evidente contabile gi toate documentele care atesta utilizarea creditului conform eestnatiel Pagina 3 din § este suspendata sau a expirat termenul ei de valabilitate, © parte considerabila din pairimoniul Debitorulul este confiscat’ sau nationalizata si aceasta situatie afecteaza continuarsa activtati sale sau indeplinirea anumitor conditi conform prezentulul contract; J. Pe patrimoniul Debitorului sau eatrimoniul Debitorului gajist este pus secnestru; K, Neindesliniti oricareia din conditile stipulate in prezentul contract si contractele de gajt 1. Alte cazuri prevazuite de legislate 43. LITIGH 13.1. Orice neintelegere rezultata din prezentul contract de credit va fi solutionaté pe cale amiabila 18.2. In cazul in care nu se ajunge la un acord, itiglul va fl solutionat de organele judiciare si de resort ale Republicii Moldova, 14, ALTE PREVEDERI 14.1, Nerespectarea do catre Debitor a obligatilor asumate prin prezentul contract oferé Bancill dreptul de a lua urmatoarele masuri: a. rezillerea contractului de credit, b. refuzul executésti obligatiei de acordare a creditulul: © recuperarea creditulul din conturle de disponibiltati ale Debitorulul in ordinea stabilts; 4. valorificarea garantilor constituite de Debitor pentry rambursarea creditului, @._executarea siita din patimoniul Debtorulut 14.2. Contractul se considers reziliat dupa explrarea a 15:zile din momentul expedierii notficdri de catre Banc’ la adresa juridicd a Debitorului, indiferent de primirea sau liosa avizului de receptie, 14.3, La data feailerii de cétre Banca a prezentului contract, obligatile de plata ale Debitorului devin scadente In termen de 15 zile calendaristice, iar din ziua urmatoare aceste cbligatii vor fi considerate ca plati restante. 144, Cesiunea unei terle persoane @ dreptului de @ cere indeplinirea de cétre Debitor“a obligatiel de rambursare a creditului si dobinzilor aferente se efectueazé de catre Banca unilateral, prin avizarea in scris a Debitorulu, fara acceptul acestula. 14.5, Debitorul poate transmite unei terte persoane obligatia de rambursare a creditului sia platiior aferente ul numai cu acceptul scris al Bancil 14.6, Modificarile 31 completarile la prezentul contract pot fi efectuate prin semnarea de catre parti a unor ‘acorduri aditjonale. 14,7. Prezentul contract ¢e credit intra in vigoare la data semnarii lui, dar nu Inainte de primirea la Banca a decumentelor de constituire a garantiel credltulut, prevazute la cap 8 et prezentului contract, precum si a altor documents prevazute de prezentul contract si actionesz’ pina la indeplinirea tuturor engajamentelor asumate in cadrul li Prezentul contract a fost intocmit in numar de 4 exemplare, din care 1 exemplar ramtne la notar, 2 exemplare ramin la Banca si 1 exemplar se inmineaza Debitorulu, ALTE RECHIZITE: BANCA: Cont de decontare: 286140049818 ‘Codul BIC: BECOMD2xB02 Cod fiscal: 1003600002549 DEBITORUL: Conturile de decontare:225 1402498133, In Filiala nr. 2 Anenii Noi a Bancii de Economii S.A. Codul BIC; BECOMD2x602 Cod fiscal: 1003600081665 AU SEMNAT CONTRACTUL: BANCA: DEBITORUL: Director Director . 5 Mirza Ang Hadjiu Viadimir- Beate o Contabi Contabil-sef. f/ eff Igor Hadjiu Ana. Ayhies Odorodnic Svetiana 3 [rates Pagina § din 5 ACORD ADITIONAL M2 din 01.12.2008 Ia contractul de credit nr.10 din 24.04.2008 Banca de Economii S.A., inregistraté la Camera Inregistrarii de Stat cu numérul de identificare de stat — codul fiscal nr, 1003600002549 la 18.08.2001, reprezentata prin Filiala nr. 2 Anenii Noi, care activeaza ‘Tn conformitate cu Regulamentul cu privre la fliale, cu sediul in or. Anenii Noi, p. 31 August 1, in persoana directoruluifilalet dlul Matarin Alexandr, care activeaza in baza procuril nt. 08-17/124 din 27.42.2007, numita in continuare Banca, pe de o parte si Societatea pe Actiuni ,Anchir”, inregistrata la Camera Inregistrari de Stat cu numarul de indentificare de stat — codul fiscal nr.1003600081665 din 30.11.1995, numita in continuare Debitor, cu sediul in r-nul Anenil Noi, s. Chitca, str. Paci, nr.43, MD - 6515, in perscana directorului diui Hadjiu Vladimir, care actioneazd in baza Statutulul, pe de alté parte, Avind in veders cererea Debitorului si decizia Comitetului de credite Bancii de Economii SA (proces- verbal nr.1409 din 01.12.2008) de comun acord am convenit ca la contractul de credit ar10 din 24.04.2008, sa intervina urmatoarele modificari: 1, In punctul 8."GARANTAREA GREDITULUP’ subpunctul &.1 se expune In urmatoarea redactie: -Sumele datorate Bancii potrivit prezentului contract sunt garantate prin: @. Contract de gaj ipoteca urmator nr, 2651 din 24.04.2008 asupra constructiei industriale de producere a materialelor de constructie si asupra terenului de pamant aferent amplasat in r. Anenii Noi, com Chirca, sat. Chirca incheiat cu SA ,ANCHIR”, modificat prin acord adifional nr.1 din 06.05.2008 si acord aditional nr. 2 din 01.12.2008, la valoarea totald de gaj de 25,500,000.00 lei, Incheiat cu SA ,ANCHIR" (autentificat notarial gi inregistrat la OCT); 2,Prezentul acord aditional intra in vigoare la data de 01.12.2008, 3, Toate celalalte prevederi ale contractului sus numit rimin fara schimbari, atit dupa esenta, cit si dupa sontinut, 4, Prezentul acord este parts integrala a contractulul de credit nr.10 din 24.04.2008. 5. Prezentul acord acitional este intocmit si semnat In trel exemplare, 2 exemplars rémin la Banca gi 1 ‘exemplar se inmineaza Debitorulti. ALTE RECHIZITE:. — BANGA: Cont de decontare: 286140049818 Codul BIC: BECOMD2x602 Cod fiscal: 1003600002549 DEBITORUL: Conturils de decontare:2251402498133 in Filiala ne. 2 Anenii Noi a Bancii de Economii S.A. Codui 81: BECOMD2x602 Cod fiscal: 1003600081665 AU SEMNAT CONTRACTUI BANCA: Director Matarin Alexandie: Pry tly de oy DEBITORUL: Director a Hadjiu Viadimir LOB eee ct ¢ x . BEES - Contabil - lyf Hadjiu ana_ C26 CONTRACT DE CREDIT Nr. 03 Tncheiat la 10.08.2009 (zece ‘unie anul dowa mii nous) intre: Banca de Economii 8.A., inregistrata fa Camera Inregistrérii de Stat cu numarul de identificare de stat — ccodul fiscal nr. 1003600002549 la 18.08.2001, reprezentata prin Filiala nr. 2 Aneni Noi, care activeaza In conformitate cu Regulamentul cu privie la filale, cu sediul in or. Anonii Noi, p. 31 August 1. tn persoana directorului filialei dlui Mafarin Alexandr, care activeaza in baza procutii nr, 06-17/94 din 31.12.2008, numita in continuare Banca, pe de o parte gi Societatea pe Actiuni ,Anchir”, inregistrata la Camera Inregistrari de Stat cu numarul de indentificare de stat — codul fiscal nr.1003600081665 din 30.11.1995, numita in continuare Debitor, cu sediul in r-nul Anenil Noi, 8. Chirca, str. Pacii, nr.43, MD - 6515, in persoana directorului diui Hadjiu Vladimir, care actioneaza tn baza Statutului, pe de alta parte. Avind in vedere cererea Debitorului si decizia Comitetului de credite Bancii de Economil SA (proces- verbal nr. 378 din 26.03.2009), péifile au convenit sa incheie prezentul contract de credit in urmétoarele condi: 1. NOTIUNI GENERALE Partile contractante au convenit s8 accepte ca baza urmatoarele notiun 1.1. Credit expirat se considera creditul a. care nu 2 fost ramoursat la scadenta prevazuta In prezentul contract (in cazul in care este prevazuta rembursarea creditului la scadent4) sau pentru care nu au fost rambursate trangele (in cazul In care este prevazutS rambursarea crecitului in trange), b, dobinzile aferente cAruia nu se achitd in tetmenul prevazut in prezentul contract; care nua fost rambursat in ‘otalitate In caz de reziliere a contractului in condifile prevazute. 1.2, Dobinda reprezinta platile procentuale racordate la suma creditului acordat efectiv si achitate de aire Debitor pentru folosirea mijloacelor financiare pe parcursul unei perioade de timp, reiesind din 360 de zile anual, 1.3.Dobinda flotanta reprezints dobinda care poate fi mocificaté pe parcursul derulaiii prezentului contract in conditile stipulate in acesta. 1.4.Notificarea este 0 adresare scrisd referitor la oricaié Taport ce reiese din prezentul contract (achitarea dobinzilor aferente, rambursarea creditului, depagirea termenelor contractuale ¢.2.), care Se prezinta nemijlocit de cétre o parte altei parti contractante sud semnaturd sau prin’ scrisoare recomandats, 1.8,Rezilierea contractului se considera inceterea dintr-o anumita data prevézuta In notificare a obligatiel Bancii de @ acorda creditul gi a dreptului Debitorului de a utiliza craditul, In caz de reziliere creditul devine scadent, insa rezilierea nu exoneareazd Debitorul de obligafile de achitare a dobinzii 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.4. Banca acorda Debitorului un credit sub forma de eredit fn trange in suma de 6,000,000.00 (cinci milioane) lei in condifile asigurari acestuia, utllzari eficiente sila destinatie gi achitiril la scadenta. 2.2,Creditul va fi utilizat de catre Debitor pentru completarea mijloacelor circulante (plata pentru gazele naturale, energie electric’, combustibil, plati salariale, servicii de transport, servicli de reparatio a utilajului, procurarea pieselor de schimb si a materialelor). 2.3,Creditul se acorda pe un termen de 24 (douaizeci 51 patru) luni si anume data achitarii complete a ‘creditului i @ tuturor platlor aferente enumerate In prezentul contract este stabilita pentru 10.08.2011 (zece iunie anul dou’ mii unsprezece). 3. MODALITATEA DE ACORDARE A CREDITULUL 3.1. Creditul se va acorda de cétre Banca In valuta prezentului contract (Lei), prin executarea dispozitilor de plata ale Debitorului, din cont separat de imprumut deschis la Filiala nr. 2 Anenii Noi a 8ancil, in stricta conformitate cu destinatia indicata in punctul 2.2. ransferurile banesti In conformitate cu conditile prezentulul contract se efectueaz In baza dispozitilor de plat& ale Debiloruiul. Fiecare dispozitie de plat’ se vizeazd prin semndtura ersoanelor responsabile de transferul mioacelor conform destinatiel 3.3. Debitorul beneficiazé de suma total a creditului cu condifia respectirii tuturor prevederilor contractuale si prezentari actelor care atest constituiraa garantilor. 3.4.Acordarea creditulul se efectueaza cu condifia prezentarii tn Banc’ a documentelor ce confirma ‘ublizarea creditului conform p.2.2. chitsrea comisionului pentru acordarea creditului in marime de 75,000 lei, cela ce constitule 1.5% {unu intag si cinci zecimi procente) de fa suma creditului aprobat. 3.6.Io cazul ih care Debitorul refuza crecitul partial sau total, el va plati Sncii (Cemungrajie pentru punerea la dispozitie a creditului) in marime 6 fresenia} dn sua credituil refueat. 4 f 4, RAMBURSAREA CREDITULUI 4.1, Debitorul va rambursa creditul In valuta prezentulul contract. 4.2, Debitorul va rambursa creditul pina la data finala indicata in punctul 2.3. al prezentului contract; Debitorul va rambursa creditul conform graftculul: Perloada Rata spre rambursare | Sold (Initial — 6,000,000 lei) julie 2009, 0.00 5,000,000 ‘August 2009, 0.00 5,000,000 ‘Septembrie 2009 0.00 5,000,000 ‘Octombrie 2008 0.00 5,000,000 Nolembrie 2008 250,000 4,750,000 Decembrie 2009, 250,000 4,500,000 fanuaria 2010 250,000 4,250,000 Februarie 2010 250,000 4,000,000 ‘Martie 2010. 250,000 3,750,000 Aprilia 2010 250,000 3,500,000 ‘Mai 2010. 250,000 3,250,000 lunie 2010 250,000 3,000,000 | Julie 2010 250,000) 2,750,000 ‘August 2070 280,000, 2,500,000 ‘Septembrie 2010 250,000 2,260,000 ‘Octombrie 2010 _ 250,000 2,000,000 Noiembrie 2010 ‘250,000 4,750,000 Decembrie 2010 250,000 4,500,000, lanuarie 2014 260,000 41,250,000, Februarie 2014 250,000 41,000,000, Martie 2011 250,000 750,000 ‘Aprilia 2014 250,000, 600,000 ~ [Mai 2014 260,000 260,000 40 iunie 2014 250,000, 9.00 TOTAL 5,000,000, x 43.1n cazul in care Debitorul va solicita achitarea anticipata a unei pari a creditulu, Taintea achitari efective, el va achita In primul rind dobinzile calculate la zi, cele restante gi toate platile aferente neefectuate in termenele stabilite de prezentul contract. 5, DOBINDA 5.1,Pentry creditul pus la dispozitie Debitorul va plati Bencii o dobinda flotants cu rata initiald de 23% (douazeci si tre procente) anual. 5.2. Dobinda indicat in punctul §.1, se va majora cu § (cinci) puncte procentuale th cazul in care creditul sau 0 parte a creitulul este exptat Dobinda major se va aplica la gartca do crest expirat, © Incepind cu ziva care urmeaza dupa data scadental creditului sau a parti acestuia. 5.3. Dobinda se va calcula lunar, ineepind cu data acordarii creditului pind la rambursarea tul, la soldul contulul de credit al Debitoruul 5.4, Data primei achitari a dobinzii se stabileste 30.06.2008. 5.5. Debitorul va achita dobinzile aferente lunar, pina la ultima zi lucratoare-a lunli gestionare, dar nu mal tirziu de data de 30 a luni respective, 5.6, Banca are dreptul in mod unilateral s modifice rata dobInzilstabilta conform prezentului contract, tn dependenta de evolutia pletei financiare, instiin(ind despre aceasta Debltorul prin notifcare, cu cel Putin 10 zile calendaristice inainte. Rata noua a dobinzii se considera acceptala dacé acceptul este exprimat de Debitor in forma prevazuta pentru notificare sau daca; urmare a notificérii Banc, Debitorul nu ramburseaza soldul creditului si nu achita alte sume supuse plat c&tre Banca pind la expirarea termenului notificarii de modificare a dobinzil. Mrimea ratel noi a dobinzii se va aplica la soldul credituiui existent la data modifica ratel dobinzi. 6. PLATILE 6-1.1n timpul -actiunii prezentului contract se stabileste urmatoarea succesiune a plétlor (in ordinea descrescdtoare a prioritéttor): . Datorille restate: “" Director Hagjiu Viedirnr, < TG CONTRACT DE GAJ INREGISTRAT NR. 35-91 ASUPRA MNLOACELOR CIRCULANTE Or. Anenii Noi Incheiat la unu decembrie enul doua mii opt (01.12.2008) Intra: Banca de Economil S.A., inregistrata la Camera Inregistrari de Stat cu numérul de icentificare da stat— codul fiscel nr. 1003600002549 ia 18,06.2001, reprezentati prin Filiala nr. 2 Anenii Noi, care activeaza in conformitate cu Regulamentul cu privre Ia fiiala, cu sediul in or, Anenii Noi, p. 31 August 1. in persoana directoruluififalei diul Matarin Alexandr, care activeaza in baza procurli nr. 42 din 02.01.2007 (autentificata de notarul privat dl. Mihail Vidragcu), in calitate de craditor gajist, denumits In continuare “Banca”, pe de o parte, gi Societatea pe Actiuni ,,Anchiz, inregistrat la Camera Inregistréirii de Stat cu numarul de indentifcare de stat ~ codul fiscal nr.1003600081665 din 30.11.1995, cu sediut in r-nul Anenii Noi, s. Chirca, str. Pacil, ar.43, MD - 6516, In persoana directorului dlul Hadjiu Viadimir, care actioneaza in baza Statutului, in contunuare Debitor gajist, pe de alta parte, | baza Legii cu privire ta gaj si Codului civil al Republic Moldova a fost Incheiat prezentul contract de gj invegistrat urmator asupra unei universalitati de bunuri, cu conaitile de mai jos. Ll OBIECTUL CONTRACTULUI 1.1 In baza contractului de credit nr. 35 din 01.12.2008, cu soadenta la data de 20.17.2012, Banca acords Debitorului gajist un crecit in forma de credit in trange in sumd de 10,000,000.00 (zece milioane) lei moldovenesti 4.2. Oblectul prezentului contract 11 constitule garantarea obligatiunii de rambursare a creditului acordat de Banca Debitorulul gaist, a dobinzilor aferente, iar dupa caz gi achitarea penalitaior si Plerderilor cauzate de Intirzierea executarii obligatiuniior, in baza contractului de credit nominalizat, brn. constituirea de catre Debitorul gajst a mijoacelor circulante (earémida)-tn valoare totala de ga) de 1,204,500.00 (un milion doua sute si patru mil cinci sute) le. Miloace circulante sunt depuse in gaj in cantltatile gi la valoarea de gai, specificate in tabelul de mai jos: As A Sweetie SI DREPTURILE DEBITORULUI GavisT ff F yoshi 5 2e : Caatate | Pst tevortra (ona) | mosisde | Vanes site| Vetorca de crept! | Cantate Bian | Vener do | coat ae [Preteen Valo de de (uc) (ei ‘ ‘gai rope shiet | lt tera Fed ors) emaniaa eoramica ‘fen reooo000] x | 230 /4e7e00000/ 08 | 1.38 |+,007,40000 igoluri Dascifrare | Saamas [a cont feramea |r Z1ean 2/penru ” /0i.t0200] rococo) x | x95 | rsesc000| 06 | 447 | e,e0000 lenstuo [8 in 3 [nip erm x | 200000 |” sao | tez00000 | a8 | seco | e00c0 TOTAL 07, SHH 7.208 50009 1-3 Bunurile aduse in gaj sunt proprietatea Debitoruluf gajist pina la semnarea prezentuh contract Sunt bine conservate $i in stare perfectd de utlizere, nu sunt vindute, sechestrate sau scoase din circuitul civil. 4,4, Bunurile aduse in gaj sunt depozitate pe adresa: Republica Moldova, r. Anenii Noi, s.Chirca, abiot ajt se obliga: “1S $4 fl instraineze bunurile aduse in garantie prin acest act, fara aprobare scffstra Bancit, “24.2988 asigure integritatea si exploatarea corecté @ bunutilor gajste, saeinirennadadsmasurie 2 i (oge8ere pentru a nu admite diminvarea costului bunurilor gajate suacaivelul prefuriée-de gai, wv stipulate tn art. 1.2 al prezentului contract. in cazul devalorizart bunurilor gajate, s& predea in gaj Banc bunuri suplimentare, care vor completa valoarea initiald a gajulul stipulaté in prezentul contract. Drept temei pentru indeplnirea acestei cbigatiuni va servi procesul-verbal de experizé a bunurlor gajate, Intoomit de catre ambele parti contractante, sau, conform Intelegerli, de eaire experii in ovaludsi independenti, In caz de deteriorare sau nimicire a bunurior gajate <4 informeze Banca Imediat (In termen de sapie zie bancars) despre aceasta, 2.4.8. SA nu gajeze bunurile gajate, conform prezentulul contract, altor persoane juridice sau fizice {8:8 permisiunea Bancii 2.1.4, $8 asigure integritatea cantitaiv’ gi calitativa a bunurifor gajate, pentru a permite efectuarea Controlului de doua ori pe Jund de catre Banca, 2.1.6. Sa treacd modificdrile completarii contractulul de gaj tn registrul unic al gajului, conform Legi cu privire la gai. 2.1.6. S8 informezs prompt Banca despre apariia pericolului deterioréri sau pierderii bunurilor galate. 24.7, SA suporte cheltuielfe de urmarire silts, inclusiv actionarea in instanjsle judecatoresti si realizarea bunurllor gajate, efectuate de Banca pentru recuperarea sumelor datorate conform contractului de credit, stipulat in art. 1.1 al prezentului contract. 2.2, Se considera neonoraia obigaliunea Debitorulul gajst fajé de Banca stipulata in art. 4.1 gi art 1.2 ale prezentului contract in urmatoarele circumstanter: 2.2.1, Neachitarea de cdtre Debitorul gajist a unei oarfi sau a sumei integrale a oreditului sau/si a dobanzii aferente in termenit stabil in contractul de credit stipulat in art. 1.1 al prezentului contract; 2.2.2. Neindeplinirea integral& a concijilor gi a obligatiuniior asumate conform prezentului contract, inclusiv comerciaizarea bunurlor gajate fara permisiunea in scris a Banci 2.2.3. In caaul in care orice garantie stioulaté tn acest contract este falsa ori induce in eroare, sau este consideratéi de Banca cu certiudine ca falsé sau ce induce in ercare, IN, DREPTURILE $1 OBLIGATIILE BANCII 3.1. In caz de neachitare de catre Debitorul gajist a creditului garantat, a dobanzilor si alto aferente, conform contractului de credit stipulat in art. 1.1 al prezentului contract, Benca se va putea Indestula cu sumnele objinute prin executarea silt’ asupra bunurilor gajate prin prezentul contract. 3.2, Banca accept garantia constituité prin prezentul contract, ou Indeplinirea formelor de Inregistrare la notariat prin inscriere in registrul unic al gajului, prevazute de art.11 din Legea cu privire la gaj a Republicii Moldova. 3.3. Banca este in drept: 3.3.1. S4 controleze condijile de pastrare si exploatare a bunurilor gajate; 3.3.2. Incazul neachitari creditului gi a dobinzilor aferente In termenil stabil In contractul de credit stipulat in art. 1.1 al prezentului contract, s8 rezlieze contractul de credit si s& recupereze toata datoria Debitorului gajst fata de Bancé din realizarea bunurilor gajate prin aplicarea unei {in modul stabilit de lege. In cazul tn care suma capatata de la vanzarea bunurilor gajate va fi insuficienta pentru achitarea datoriel, s& obtind suma necesara din alte bunuri ale Debitorului galt; 33.3. Sa urmareascd bunurile gajate pind la expirarea termenului de achitare a imprumutulu stipulat in art.1.1 al prezentului contract in cazurile: a) __ Incdledritde catre Debitorul gajist a obligatiunilor de pastrare si exploatere a gajulul; b)___eschivarii de la inlocuirea gajulu, in caz de deteriorare a li. 3.3.4. In cazul in care se creeaza situatii cand se apeleazé la polita de asigurare, sa beneficieze in mod prioritar de sumele Incasate conform politel de asigurare. 3.3.5. In cazul pierderii sau deteriorarii bunului gajat s& ceara daune-interese compensatorii pind ta ‘concurenta oreantel sale In baza aceluiasi titty de gaj, chiar daca creanta sa nu este scadenté. 3.4, Neexercitarea de catre Banca a oricdrul crept prevazut in prezentul Contract sau de tegislatia tn vigoare sau exercitarea lul cu intarzlere, nu poate fl considerat ca o renuntare a Bancii la acest drept potivit lea 3.5, Banca nu preia riscul de for{a majord si nu raspunde de autenticitatea documentelor prezentate de Dabitorul galist i 4 Pipl incdlearea prevederiorstioulate fn compartment 2 al prezentulu 4, Ya-ach}ia Bancii o amend’ in marime de 10 % din valoarea totald a garantiei //"; a xctul de gaj inregistrat urmator tnceteaza: - 4.2.1. La Indeplinirea obligatiuni‘or asigurate prin gaj: 4.2.2, In caz de vinzare fortata a bunurilor gajate: 4.2.3. In alte cazuri prevazute de legislatia. 43. In cazul_transferdrii drepturior de proprietar asupra bunurllor gajate, obligatiunile ce cciose din prezentul Contract trec la succesor 4.4, Debitorul galst se obliga sa achite toate chettuilile suporiate pentru inregistrarea gajulu 4.5. Debitorul gaiist este cunoscut cu continutul Legii cu privie la gaj si al articolulul 185.6 din Codului penal al Republicii Moldova 4. Debitorul galist este de acord ou toeie prorogarile eventuale ale contractului de credit, sipulat in art 1.1 al prezentului contract Vv. uTIGIL 5.1. Orice neintelegere rezultata din prezentul contract va fi solutionata pe cale amiabild 52. In cazul in care nu se va ajunge la un acord, tigi va fi soiujjonat in ordinea stabiita de legislatia In vigoare a Republicii Moldova. VI. DISPOZITH FINALE 6.1. Prezentul contract este document juridic, care determina relatile juridice dintro pari, ined tn vigoare ta data semnari lui 5\ acfioneaza pind la rambursarea creditului, dobanzilor aferente $i altor datorii ale Debitorulul gajist fafa de Banca, asumate prin contractul de credit stipulat tn art 4.1 af prezentului contract si prezentul contract. &.2. Prezentul contract de gaj este Intocmit in 4 (patru) exemplare, dintre care unul pentru Debitorul galist, doua pentru Banca, unul pentru notar. Vil, RECHIZITELE BANCARE $1 SEMNATURILE PARTILOR: AU SEMNAT CONTRACTUL: CREDITOR GAUIST: Cont de decontare: 286140049818 Codul BIC: BECOMD2x602 Cod fiscal: 1003600002549 DEBITOR GAJIST: Conturile de decontare:2251402498133 In Filfala nr. 2 Anenii Noi a Bancii de Economii S.A, Codul BIC: BECOMD2x602 Cod fiscal: 1003600081665 AU SEMNAT CONTRACTUL: CREDITOR GAJIST: DEBITOR GAJIST: Director L ° Director aclu Vind Contabil - sef Hadjiu Ana. @ Biroul notarului ; Notar privat Capatina Lilia Sediul : or. Anenii Noi str.Chisinaului 10 Anul/Data - 01/12/2008 Ora/Min - 21:29 Nr. de inregistrare : 114299 CONFIRMARE de inregistrare a gajului. 1. Debitorul gajist (persona juridica) : S.A."ANCHIR" Codul fiscal : 1003600081665 Datele certificatului: Nr 1003600081665, Data eliberarii : 30/14/1: 995 Adresa : s.Chirea, str.Pacil, 43, r-nul Anenii Noi Reprezentantul : Admin.S.A."ANCHIR" S.A. d-ul Hadjiu Viadimir Constantin, c/p 0980503256358, care actioneaza in temeiul statutului Societatii pe Actiuni "ANCHIR", 2. Creditorul gajist (persona juridica) : "Banca de Economii" Societate pe Actiuni Codul fiscal : 1003600002549 _ Datele certificatului: Nr 1003600002548, Data eliberarii : 18/06/2001 Adresa : Republica Moldova mun.Chisinau str.Golumna nr.115. Reprezentantul : Director Fil.nr.2 Anenii Noi a Bancii de Economii S.A.,d-nul Matarin Alexandr Victor 12.04.1977 a.n.,c/p c/p 2002042118453, dom.mun.Chisinau str.Teilor nr.5 ap.104, in baza procurii nr.42 din 02.01.2007, autent. de notar.priv.Vidrascu M, 4, Bunul gajat : Allte bunuri, Privata Mijloace circulante (caramida, nisip) dupa cum urmeaza: Nr d/o Denumirea MC lzvorirea dreptului de proprietate Cantitate (buc) Cantitate (tona) Pretul mediu de piata (eit 1 buc/t tona) Valoarea de piata \ei Coef de gaj Pret gaj lei / 1 buc/t tona Valoarea de gaj preventiva (tei) 1 Caramida ceramica ingrosata cu goluri Descifrarea contului nr. 246 din 01.10.2008 730,000.00 X 2.30 1,879,000.00 0.6 1.38 1,007,400.00 & n 2 Caramida ceramica pentru constructi plina 70,000.00 X 1.95 136,500.00 0.6 1.17 81,900.00 3 Nisip cerut X 2,000.00 $6.00 192,000.00 0.6 58.00 116,000.00 TOTAL 2,007,500.00 1,204,500.00 Bunurile gajate sunt evaluate de parti in suma totala 1.204.500,00 (un milion doua sute patru mii cinci sute) lei 00 bani Locul aflarii bunurilor gajate - ul Anenii Noi s.Chirca. 5, Obligatia garantata prin gaj : Contract de credit, Nr : 35, data inregistrarii : 01/12/2008, volumul obligatiei : 10000000 MDL, scadenta : 30/11/2012 6. Tipul gajului : Inregistrat 7. Informatia despre situatia bunului gajat ; satisfacatoare 8, Interzicerea gajului urmator asupra acestui bun : interzis 9, Interzicerea accesului persoanelor terte la informatia despre gaj : neinterzis 10. Accordul expres al debitorului gajist : Da 11. Date despre gajurile precedente asupra patrimoniului in cauza nu-s. Yfhcce Cefelar Mk ACE. LEU Sr / é ‘ z t-a (hay fet Ca AGREEE ee ae Pa ite flotae CERERE de inregistrare a gajului. 1. Debitorul gajist (persona juridica) : S.A."ANCHIR" Codul fiscal : 1003600081685 Datele certificatului: Nr 1003600081665, Data eliberani : 30/11/1995 Adresa : s.Chirca, str.Pacii, 43, r-nul Anenii Noi Reprezentantul : Admin.S.A."ANCHIR" S.A, d-ul Hadjiu Viadimir Constantin, o/p 0980503256358, care actioneaza in temeiul statutului Societatii pe Actiuni "ANCHIR" 2. Creditorul gajist (persona juridica) : "Banca de Economil" Societate pe Actiuni Codul fiscal : 1003600002549 Datele certificatului : Nr 1003600002549, Data eliberarii : 18/06/2001 Adresa : Republica Moldova mun.Chisinau str. Columna or.1 18. Reprezentantul : Director Fil.nr.2 Anenii Noi a Bancii de Economii ‘S.A.,d-nul Matarin Alexandr Victor 12.04.1977 a.n.,c/p c/p 2002042118453, dom.mun.Chisinau str.Teilor nr.8 ap.104, in baza procurii nr.42 din 02.01.2007, autent. de notar.priv, Vidrascu M 4. Bunul gajat : Alte bunuri, Privata Mijloace circutante (caramida, nisip) dupa cum urmeaza: Nr d/o Denumirea MC Izvorirea dreptului de proprietate Cantitate (buc) Cantitate (tona) Pretul mediu de piata (eit 1 bue/t tona) Valoarea de piata lei Coef de gaj Pret gaj lei/ 1 buc/1 tona Valoarea de gaj preventiva (Lei) 1 Caramida ceramica ingrosata cu goluri Descifrarea contului nr. 216 din 01.10.2008 730,000.00 X 2.30 1,679,000.00 0.6 1.38 1,007,400.00 2 Caramida ceramica pentru constructii plina 70,000.00 X 1.95 136,500.00 0,6 1.17 81,900.00 3 Nisip cemnut X 2,000.00 96.00 192,000.00 0.6 58.00 116,000.00 TOTAL 2,007,500.00 1,204,500.00 Bunurile gajate sunt evaluate de parti in suma totala 1.204.500,00 (un milion doua sute patru mii cinci sute) lei 00 bani. Locul aflarii bunurilor gajate - r-ul Anenii Nol s.Chirea. 5. Obligatia garantata prin gaj : Contract de credit, Nr: 36, data inregistrarii : 01/12/2008, volumul obligatiei : 10000000 MDL, scadenta : 30/11/2012 6. Tipul gajului : Inregistrat 7. Informatia despre situatia bunulul gajat : satisfacatoare. 8. Interzicerea gajului urmator asupra acestui bun : interzis, 9. Interzicerea accesului persoanelor terte la informatia despre gaj : neinterzis 10. Accordul expres al debitorului gajist : Da 11, Date despre gajurile precedente asupra patrimoniului in cauza : 6 nu-s, Debitorul § ACORD ADITIONAL Net din 10.06.2009 fa contract de gaj tnregistrat nr.38-g1 din 01.12.2008, asupra mijloacelor circulante BANCA DE ECONOMIl S.A., inregistratd la Camera Inregistrarii de Stat la 18.06.2001 cu numarul de Ientifcare de stat-codul fiscal 1003600002549, reprezentata prin Filiala nr. 02 Anenii Noi, care 2ctioneaza polrivit Regulamentulul despre filale al Bancii de Economil SA, proces verbal nr.06 din 26.04.2000, cu sediul in cu sediul in or. Anenii Noi, p. 31 August 1, reprezentata prin Directorul filalai «lui Matarin Alexandr, Imputemicit prin procura Bancii de Economii SA nr.42 din 02.01 2007(autentificata de notarul privat dl Mihail Vidragcu),numité in coniinuare Creditor gajist si, Socictatea pe Actiuni ,Anchir”, inregistrata la Camera Inregistrarii de Stat cu numarul de indentificare de stat — codul fiscat nr.1003600081865 din 30.11.1995, cu sediul in r-nul Anenii Noi, s. Chirea, str Paci, nr.43, MO - 6515, In persoana directorului dlui Hadiiu Vladimir, care actioneaza in baza Statuluiui, 1m contunuare Debitor gajist, pe de alta parte, Avind tn vedere ceretea Debitorului si decizia Comitetului de credite Bancli de Economii SA (proces- verbal nr.379 din 01.12.2008) de comun acord am convenit ca la contractul de gaj inregistrat nr.35- 91 din 04.12.2008, asupra mijloacelor circulante, sa intervina urmatoarele modifican: 4.Jn punctul 1." OBIECTUL CONTRACTULUI” subpunctul 1.1; se expune in urmatoarea redactie: 1.1 ,Jn baza contractului de credit nr.36 din 01 decembrie 2008, cu scadent la data de 30 noiembrei 2012, Banca a acordat Societatii pe Actiuni ,Anchir” un credit sub forma de credit in trange, in Suma maxim’ de 10,000,000.00 {zece milioane) lei si in baza contractului de crecit neo3 din 10.06.2009, cu scadenta la data de 10 iunie 2011, Banca a acordat Societatii pe Actiuni ,Anchir’ un credit sub forma de credit in transe, in suma maxima de 8,000,000.00 (cinci milioane) lei.” 2.Prezentul acord aditional intra in vigoare fa data de 10.06.2009. 3. Toate celelalte prevederi ale contractulul sus numit ramin far schimbari, atit dupa esent’, cit si dupa continu 4. Prezentul acord este parte integral a la contract de gaj inregistrat nr.35-g1 din 01.12.2008, asupra mijloacelor circulante. 5; Prezentul acord aditional-este Intocmit si semnat in-4(patrul) exemplare caré”au puterea juridica Identica, cintre care unul pentru Debitorulipotecar, unu! pentru notar si doua pentru Banca. ALTE RECHIZITE: DEBITOR GAJIST: Cont de decontere: 286140049818 Codul baneii: BECOMD2x602 od fiscal: 1003600002549 DEBITOR GAJIST: Conturile de decontare:2251402498133 in Fillala nr. 2 Anenii Noi a Bancii de Economil S.A. Codul bancil: BECOMD2X602 Cod fiscal: 1003800081665 AU SEMINAT CONTRACTUL: CREDITOR GAJIST: Director Matarin alevané (fe wen Confit 500 i fees Seetana x i Director Hadjiu Viedietir Contabil - sef CERERE de inregistrare a gajului. 1. Debitorul gajist (persona juridica) : S.A"ANCHIR" Codul fiscal : 1003600081665 Datele certificatului : Nr 1003600081665, Data eliberaril : 30/11/1995 Adresa : s.Chirca, str.Pacli, 43, nul Anenii Noi Reprezentantul : Admin.S.A."ANCHIR" S.A. d-ul Hadjiu Vladimir Constantin, c/p 0980503256358, care actioneaza in temeiul statutului Societatii pe Actiuni "ANCHIR". 2. Creditorul gajist (persona juridica) : Banca de Economii S.A. Codul fiscal : 1003600002549 Datele certificatului: Nr 1003600002849, Data eliberarii : 18/06/2001 Adresa : RM, mun, Chisinau, str.Columna nr.115, Reprezentantul : Director Fil.nr.2 Anenii Noi a Bancii de Economii S.A..d-nul Matarin Alexandr Victor 12.04.1977 a.n.,clp c/p 2002042118453, dom.mun.Chisinau str. Teilor nr. ap.104, in baza procurii nr.42 din 02.01.2007, autent. de notar. priv. Vidrascu M. 4, Bunul gajat Alte bunuri, Privata - Mijloace circulante (caramida, nisip) dupa cum urmeaza: Nr d/o Denumirea MC Izvorirea dreptului de proprietate Cantitate (buc) Cantitate (tona) Pretul mediu de piata (lei/ 1 bue/t tona) Valoarea de piata lei Coef de gaj Pret gaj lei / 1 buc!t tona Valoarea de gaj preventiva (Lei) 1 Caramida ceramica ingrosata cu goluri Desciftarea contului nr. 216 din 01.10.2008 730,000.00 X 2.30 1,679,000.00 0.6 1,38 1,007,400.00 2 Caramida ceramica pentru constructii plina 70,000.00 X 1.95 136,500.00 0.6 1.17 81,900.00 3 Nisip cemut X 2,000.00 96.00 192,000.00 0.6 58.00 116,000.00 TOTAL 2,007,500.00 1,204,500.00 Bunurile gajate sunt evaluate de parti in suma totala 1.204,500,00 (un milion doua sute patru mii cinci sute) lei 00 bani Locul aflarii bunurilor gajate - r-ul Anenii Noi s.Chirca, 5. Obligatia garantata prin gaj : Contract de credit, Nr: 36, data inregistrarii : 01/12/2008, volumul obligatiei : 10000000 MDL, scadenta : 30/11/2012 Contract de credit, Nr : 03, data inregistrarii : 10/06/2009, volumul obligatiei : $000000 MDL, scadenta : 10/09/2011 6. Tipul gajulul : Inregistrat 7. Informatia despre situatia bunului gajat : satisfacatoare. 8. Interzicerea gajului urmator asupra acestui bun : interzis 9. Interzicerea accesului persoanelor terte la informatia despre gaj : interzis 10. Accordul expres al debitorului gajist : Da 14. Date despre gajurile precedente asupra patrimoniului in cauza nus. Biroul notarulul : Capatina Lilia Sediul: or. Anenii Noi, str, Chisinaului 10 Anui/Data - 29/08/2009 Ora/Min - 13:44 Nr. de inregistrare : 124259 CONFIRMARE | de inregistrare a gajului. 1. aio gajist (persona juridica) : S.A."ANCHIR" Codul fiscal : 1003600081665 Datele certificatului: Nr 1003600081666, Data eliberaril: 30/11/1995 Adrs sa } s.Chirea, str.Pacii, 43, r-nul Anenii Noi Reprezentantul : Admin,S.A."ANCHIR" d-ul Hadjiu Viadimir Constantin, clp 0980503256358, care actioneaza in temeiul statutului Societatii pe Actiuni "ANCHIR". 2. betta galist (persona juridica) : Banca de Economii S.A. Coqul fiscal: 1003600002549 Dalle cértifcatului : Nr 1003600002649, Data eliberaril: 18/08/2001 Adis + RM, mun, Chisinau, str.Columna nr.115. Rejfecontantl = Director Fil.nr.2 Anenii Noi a Bancii de Economil S.A..d-nul Matarin Alexandr Victor 12.04.1977 a.n.,c/p ofp 2002042118453, dom.mun.Chisinau str.Teilor nr.5 ap.104, in baza procurli nr.42 din 02.01.2007, autent. de notar.priv.Vidrascu M. 4. Buhul gajat : Alte bunuri, Privata Milgace circulante (caramida, nisip) dupa cum urmeaza: Nr d/o Denumirea MC lzvorirea dreptului de proprietate Cantitate (buc) Cantitate featk Pretul mediu de piata (eit: 4 bud/t tona)-Valoarea de piata é lei Cosf de gaj Pret gaj lei /1 buc/1 tona Valoarea de gaj preventiva (Lene 1 3 ceramica ingrosata cu goluti Descifrarea contului nr. 246 din 01.10.2008 730,000.00 X 2.30 1,679,000.00 0.6 1.38 1,007,400.00 2 Caramida ceramica pentru constructii plina 70,000.00 X 1.95 136,500.00 0.8 1.17 81,900.00 3 Nisip cemut X 2,000.00 98.00 192,000.00 0.6 58.00 116,000.00 TOTAL 2,007,500.00 — 1,204,500.00 Bunurile gajate sunt evaluate de parti in suma totala 1.204.500,00 (un milion doua sute pairu mii cinci sute) lei 00 bani. Locul aflarii bunurilor gajate - ul Anenii Noi s.Chirea 5, Obligatia garantata prin gaj : Contract de credit, Nr: 35, data inregistrarii : 01/12/2008, volumul obligatiei : 10000000 MDL, scadenta : 30/11/2012 Contract de credit, Nr: 03, data inregistrarii : 10/06/2009, volumu! obligatiei : 5000000 MDL, scadenta : 10/09/2011 6. Tipul gajului : Inregistrat 2 7. Informatia despre situatia bunului gajat : satisfacatoare, 8. Interzicerea gajului urmator asupra acestui bun : interzis 9. Interzicerea accesului persoanelor terte la informatia despre gaj : interzis 10. Accerdul expres al debitorului gajist : Da 11, Date despre gajurile precedente asupra patrimoniulul in cauza nu-s. = meme ‘OFICTUL CADASTRAL TEMTOUAL aban Ord AUNA INEREPANDERI DE STAT .cADASTIU> INREGISTRAT CONTRACT DE GAJ IPOTECA URMATG} or, Anenil Noi Incheiat ia doudzeci si patru aprilie anul doua mii opt (24.04.2008) Intre: Banca de Economil S.A., inregistrata la Camera Inregistrarii de Stat cu numarul de indentificare a6 tat = codul fiscal nr. 1003600002548 la 18.06.2001, reprezentata prin Filiala nr, 2 Anenil Noi, care activeaza in conformitate cu Regulamentul cu privire la filale, cu sediul in or. Anenil Nol, p. 31 August 1, in perseana directorulul interimar al filalei dnei Angela Mirza, care activeaza fn baza procuril nr.1-4770 din 23.04.2008, autentificaté de notarul privat dl. Oleg Gladis, numité in continuare Creditor gajist pe de o parte $i Societatea pe Actiuni ,Anchir”, Inragistraté la Camera Inregistrarii de Stat cu numarul de indentiicare de stat - codul fiscal nr.1003600081665 din 20.11.1995, cu sediul in r-nul Anenii Nol, s. Chica, str. PAcii, nr.43, MD - 6818, In persoana directorulul dlul Hadjiu Vladimir, care actioneaza in baza Statutulu, in contunuare Debitor gajist, pe de alta parte. In baza Legii cu privre la gaj si Codului civ al Republic Moldova a fost incheiat prezentul contract de gaj ipotecd cu condifile de mal jos. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 4111. In baza contractulul de credit nr.10 din 24 aprille 2008, cu scadenfa la data de 22 aprile 2011, Banca’a acordat Societatli pe Actiuni ,Anchir” un credit sub forma de linie de credit in trange, In uma maxima de 20,000,000.00 (douazeci milloane ) lei moldovenesti. 4.2, Obiectul prezentulul contract il constitule garantarea obligailunll de rambursare a creditului acordat de Bancd Debitorului gajist, a dobanzilor aferent, lar dupa caz $i achitarea penalltatior $i plerderilor cauzate de inlarzierea executaril obligatiuniior, in baza contractului de credit nominalizal, prin ipotecarea de c&tre Debitorul gai: = bun imobil, proprietatea "Anchir’ SA, dupa cur umeezé: ‘Valoarea de lehidare stabilta de evaluatorut | Coot. | Valoaroa de independent ,Acona’ | dogaj | aaj (Le!) ‘imobit” SRL (Let) Obiectul gajului © Consinicle industiala de predieare @ materlelor de constwvalt ‘cu suprofta totela de 14,921.20 mp emplasstd r. Anont Noi, com, 227,000,000.00 03. | 8,109,000.00 ‘Chirca, sat. Chirea, compusa ain: .T"- Dreptol de gel se extinde asupra accesorifor gi amelloalor jbunulu gaat, gi asupra tecenciul de paint aferent constuctiel cu 500,000.00, 03 | 15,000.00 suprafata de 6.0036 ha TOTAL, "27 500,060.00 280,000.00 73. Dreplul de Ipolécd asupra imobielor se acorda Bancli pentru intreaga valoare a creditulul acordat inclusiv pentru comisioanele gi dobanzile aferente acestula, 4.4. Gajul urmator (constituit in baza contractului de ipotecd nr.855 din 20.03.2006, modiffeat prin acord ditional nr.4013 din 04.10.2006 ta contract de ipotecd nr.855 din 20.03.2008) asigura rambursarea Greditului in suma de 5,000,000.00 (cinci milicane) lei si creditului in suma:de 314,000.00 (treisute paisprezece mil) Euro contractat la BC ,Mobiasbanca SA in baza contractului de credit nr.C/06/0014 din 18 marlie 2008 cu scadenta la 15 martie 2011 si contractulul de credit nr. 0/08/0083 din 28.09.2006 cu scadenfa la 28.09.2009. 114, Costul imobilului gajat se stabileste de comun acord Intre parti in marime de 8,250,000.00 (opt milicane doua suto cincizeci mil) tei. 1.8. Imobilul se afla in proprietatea Debitorului gaiist in baza Act de evaluare a patrimoniului S.A. “Anchie' nr. din 30.10.1998; Permis de inregistrare a intreprinderei nr.806 din 27.10.1885, Statutul S.A. pentru producerea materialelor de construcfie “ANCHIR" ffnr din 15.10.2001, Contract de constutuire fin din 30.10.1895, contract de vinzare/eumpérare nr.4310 din 24.08.2004, fapt confirmat prin Extrasul din Registrul bunurilor imobila nr.1001/08/6408: din 31.03.20078, numete cadastrale — 1018207.115, 4018207.115.01, 1048207.115.02, 1018207.115.03, 1018207.115.04, 1018207.115.05, 1018207.115.06, 4018207.115.07, 1018207.115.08, 1018207. 115.09, 1018207.115.10, 1018207.116.11, eliberat de Oficiul Cadastral Teritorial Anenii Noi, fiiala LS. .Cadastru’, este liber de orice sarcini si nu este scos din circuit civil 2, OBLIGATILE $! DREPTURILE DEBITORULUI GAJIST 2.4, Debitorul gajist se obliga 2uU1- S&nwinsiraineze bunurile ipotecate prin acest act, férd aprobarea sorisd a Bancif, 2.4.2, “Sa asigure integritalea si exploaterea corecté a bunurlor jpotecate, s4.intreprinda masurile necesare gentru’a nu admite diminuarea costului bunurilor ipotacate sub nivelul pretului de gai, mentionat mai sus. In célzul devalorizari bunusitor ipotecate, inclusiv in urma unor fenomene naturals anigrmale, sa jpredea In gaj Bancli bunuri suplimentare, care vor completa valoarea initiald a, gajului stipulaté in prezentul contract, Dropt temei pentru indeplinicaa acestei obligatiuni va ser procestl-verbal-ce n dea 3 \ \ w Yoga. Peet experiza a bunuriloripotecate, intocmit de catre ambelé pail contractante sau, conform mtelegey. a S82, catre experti Tn evaludri Independenti. In caz de deteriorare sau nimicire a bunurilor ipotecs, pe08r informeze Banca imedit (in termen de 0 zi bancara) despre aceasta ; cont 2.4.3, ” S& nu gajaze $i s8 nu comercializezs bunurile jpctecate altor persoane juridice sau fizice 9 Indeplinirea tuturor angajamentelor asumate; 2.1.4. Sa asigure Bancil posibiltatea efectuari controalelor integritsti bunurilor jpotecate, sa infor prompt Banca despre aparitia pericolulul asupra bunurilor ipotecate; \ 2.1.5, Sa suporte chelluielle de urmétire silt& (inclusiv acfionare in instantele judecdtoresti si reali ig _bunurilor-Ipotecate) efectuate de Banc’ pentru recuperarea sumelor datorate Banc con ¥ contractului de credit stipulat in p..1 al prezentului contract. z 2.2, Se considera neonorata obligatiunea Debitorului gajist fata de Banca, mentionatd in punctele 1.4, 1 ‘ si garantata conform prezentului contract, In urméatoarele circumstante: 2.2.4. Neachitarea de catre Debitorului galist a unei parti sau a sumei integrale a creditului saursi dobinzilor aferente in termenii stabil n contractul de credit mentionat, 2.2.2. Neindeplinirea integrala a condifiior sia obligatiunilor asumate conform prezentului contract; 2.2.3. in cazul in care orice garantie stipuiaté in acest contract este falsd orl induce in eroare, sau esta, consideraté de Banca cu ceriludine ca falsd sau ce Induce In eroare. 3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE BANCII 3.4, In caz de neachitare de céitre.Debitorulul galist @ creditului garantat, a dobanzilor gi altor datori aferente, conform contractului de credit stipuiat in p. 1.1 al prezentulul contract, Banca se va putea indestula cu sumele objinute prin executares silité asupra bunurilor jpotecate prin prezentul contract de gal 3.2. Banca accepté garantia constituta prin prezentul contract, cu tndeplinirea fonmetor de. inscriptié ipotecara prevazute de art.11 din Legea cu privire la gaj a Republic’ Moldova, 3.3. Banca este in drept: 3.3.1, S& controleze conditile de exploatare a bunurilor ipotecate; 3.3.2. Sa intrerupa contractul de credit si sd recupereze toata datoria Debitorului galist fata de Banca din realizerea bunurilor ipotecate prin aplicarea unei sanctiuni in modul stabil, in cazu! neachitérll creditului 31.4 dobanzilor aferente in termenil stabiti in contractut de credit mentionat, In caz daca suma caipatats’ de la vinzarea bununilor ipotecate va fi Insulicient& pentru achitarea datoriel, SA obtina suma necesara din’ alte bunuri ale Debitorulul gajist; 3.3.3. Sa urmareasca bunurie ipotecate pind la expirarea termenulul de soaden{é 2 imprumutului tn cazurile: 2) Inc&lcéril de cétre Debitorul gajist a obligatiunilor de expl b) eschivari de la inlocuirea gajulul, in caz de deteriorare a ll 3.4, Neexercitarea de catre Bancé a oricérui drept prevézut In prezentul contract sau de legislatia tn. vigoare sau exercitarea lui cu intarziere, nu poate fi considerat cao renunlare a Béncii la acest drept potrivit leail 2 3.5. Banca nu preia riscul de for majord sl nu réspunde de autenticitatea documentelor prezentate de tare a gajulul; Debitorul gajist. 4, ALTE CLAUZE 4.1. Pentru incalcarea prevederilor stipulate in compartimentul 2 al prezentului contract Dabitorul gajist i va plati Bancil o amenda Tn:marime de 10 % din valoarea ipotect 4.2. Contractul de gaj (ipotec’) inceteaza: : | 4.2.1. La Indeplinirea obligatiuntior asigurate de gaj; | 4.2.2. In az de vinzare forjata a bunurilor ipotecate; d 4.2.3. In alte cazuri provazute de legislate, 4.3 Ih cazurile transferarli drepturilor de proprietar asupa bunutilor ipotecate, obligatiunile ce re prezentul contract trec la suecesori 4.4. Debitorul gast se oblig’ sd achite toate cheltuielile suportate pentru inregistrarea gajului 4.5. Debitorul galist. este cunoscut cu confinutul Legii‘cu privice ia gaj si af articolulul 185.3 din Codul penal al Republic Moldova. 4.8. Debitorul gajist este deacord cu prorogés prezentului contract, 8e din ile eventuale ala contractului de credit stipulat in p. 4.1 al B.LITIGIE:= 5.1, Orice:neintelegere rezultata din prezentul contract va fi solufionaia pe oale amiabila 52, Ih cazut’incare nu se va ajunge la un acord, Itigiul va fi solutionat iA lagislatia in-vigoare’d Republicii Moldova. 3. DISPOZITIFFINALE A 3 2 6.1, Prezentul contract este document Juridic, care determina relatile juridice dintre parti, intra tn vigoare Ja data semnari lui si actioneaz& pind la rambursarea creditului, dobanzilor aferente si altor datorii ale Debitorului gajist fafa de Banca, asumate prin contractul de credit mentionat fn punctul 4.1 si prezentul contract Prezentul contract este Intocmit in 6 (cine!) exemplare, dintre care unul pentru Debitorul gajist si patru pentru Banca. 7. ALTE RECHIZITE: Creditor gajist: Cont de decontare: 286140049618 Cod rotati interbancare: BECOMOZX602 Cod fiscal; 1003600002549 F gajist:Conturile de decontare:2251402498133, la nr. 2 Anenii Noi a Banoii de Economii S.A. Cod rotafiinterbancare: BECOMD2X602 Cod fiscal: 1003600081665, AU SEMINAT CONTRACTUL: Creditor gaji Debitor gajist: Director intorimar Director Mirza:Angela. 2. Hadjiu Viadimif Contabil=sef Contabil - sef_ Ogorpdnic Svetlana. Hadi Ana. REPUBLICA MOLDOVA NOTAR PRIVAT CAPATINA LILIA SEDIUL or.Anenii Noi str-Chisindului nr,t0 TEL. 2-47-01, 2-49-64 Douiizeei si patru aprile anul doud mii opt Prezentul contract este autentificat de mine, notar privat Capatind Lilia, in fata mea la sediul biroului s-au prezentat partile: Directorul Filialei nr.32 Ialoveni a Bineit de Eeonomii S.A., D-na Mirza Angela Vitalie, reprezentaniul Bancii de Economii $.A., in baza procurii nr.1-4770 din 23.04.2008, autentificata de notarul privat Gladig Oleg cu sediul in mun.Chigindu str.Puskin ar.SO A. gi Adnministratorul Societifii pe Actiuni pentru produceren materialelor de constructic »ANCHIR? S.A. d-ul Hadjin Vladimir Constantin, care actioneaz& in temeiul statutului Societiqii pe Actiuni ,ANCHIR”, a procesului verbal nr.10 al sedinfei extracrdinare a consiliului societatii din 19.02.2008, care au cerut intoomirea prezentului contract si dupa ce au citit, find cunoseuti cu continutul si efectele acestuia, |-au semnat in prezenta mea, confitmind prin aceasta incheierea prezentutui contract. dentitatea pargilor a fost stabiliti. Capacitatea juridica a Baineli de Economii S.A., a Societatii pe Actiuni pentru producerea materialelor de constructie .ANCHIR” SA, capacitatea de exercitiu si imputemnicirile reprezentantilor, precum si dreptul de proprietate asupra imobilului gajat au fost veriticate in temeiul art.290, art.455 alin.3 p.a al Codului Civil al Republicii Moldova ipoteca urmeazii a fi supugl gets m Regsial Bunullor mobile, isuateune. AIS” Sa incasat taxa de stat 8250,00 lei S-a perceput plaa pentru servic notarial $250,00 lei Sle ea Norar privat 6 z e Bs ee [eusuTe, NUMEROTATE |siamnare eZ sie Z ZZ 3 DUAL bormerersecal INRSOISt RAT pe b ADITIONAL 322 din 01.12.2008 -ife gaj ipoteesi urmitor nr.2551 din 24.04.2008 BANCA DE ECONOMIL S.A., inregistrata la Camera fnregistririi de Stat la 18.06.2001 cu numarul de identificare de stat-codul fiscal 1003600002549, reprezentata prin Filiala nr. 02 A, proces verbal nr.06 din 26.04.2000, cu sediul in or. Anenii Noi, p. 31 August 1, reprezontata prin ‘Anenii Noi, care actioneaza potrivit Regulamentului despre filiale al Baneii de Economii Directorul filialei dlui Majarin Alexandr, imputernicit prin procura Bancii de Economii SA 1x42, din 02.01.2007(autentificata de notarvl privat di Mihail Vidrascu),numiti in continuare Creditor gajist si, Societatea pe Actiuni ,Anchir”, tnregistrata la Camera faregistrarii de Stat cu numarul de indentificare de stat ~ codul fiscal nr.1003600081665 din 30.11.1995, cu sedittl in r-nul Anenii Noi, s. Chitca, str, Pacii, nr.43, MD - 6515, in persoana directorului dlui Hadjiu Vladimir, care actioneazii in baza Statutului, th contunuare Debitor gajist, pe de alta parte. ‘Avind in vedere cererea Debitorului gi decizia Comitetului de credite Bancii de Economii SA (proces-verbal nr.1409 din 01.12.2008) de comun acord am convenit ca ta contractul de ga} ipotecd urmitor nr.2551 din 24.04.2008, sa intervina urmatoarele modificari: tin punctul 1° OBIECTUL CONTRACTULUL” subpunctele 1,1;1.251.4; se expun in urmitoarea redactie: 1.1 sin baza contractului de credit nr.10 din 24.04.2008, cu scadenfa la data de 22 apritie 2011 acordul ditional nr.1 din data de 06.05.2008 la contractul de credin nr.10 din data 24.04.2008. Banca a acordat Societifii pe Actiuni ,Anchir” un credit sub formi de linie de eredit in trange, in suma maxim’ de 20,000,000.00 (doutizeci milioane) lei si in baza contractului de credit nr.35 din 01 decembrie 2008, cu scadenté la data de 30 noiembrei 2012, Banca a acordat ‘ili pe Actiuni ,,Anchir” un credit sub forma de credit in trange, in sum& maximi de 10,000,000.00 (zece milioane) lei.” 1.2 ,,Obiectul prezentului contract fl constituie garantarea obligatiunii de rambursare @ creditului acordat de Banca Debitorului gajist, a dobfnzilor aferente, iar dup& caz si achitarea penalitétilor si pierderilor cauzate de Intdrzicrea executirii obligatiunilor, in baza contractului de credit nominalizet, prin ipotecarea de ciitre Debitorul gaj ZY = bunului imobil, proprietatea ,,Anchir” S.A., dupa’cum urmeaza: Coef . Valoarea de va 4,9 Obieetul gajului ~ | de pinta (Lei) «| gall gaj 58 C* Constructie Industciala de producere @ materialelor de ws construcfii cu suprafia totala de 14,921.20 m.p amplasatd r. Anenii Noi, com. Chirca, sat. Chirca, compusa din: Suprafata Nr.cad. Denumirea (mp) \ Clidire de \ 1018207.115.01 12,348.10 \ producere 1018207.115.02 Constructie 520.70 1018207.115.03 Constructie 221.70 32,000,000.00 | 0.75 1018207.115.04 Construcfie 67.10 ‘ 1018207.115.05 Constructie 45.70 A 1018207.115.06 Constructie 406.60, i 1018207.115.07 ‘Constructie 493.20 ; 1018207.115.08 Constructic 188.00, | 1018207.115.09 Constructie 34.40, 1 1018207.115.10 Constructie 95.10 | 1018207.115.11 Constructie 500.60 } 2" Dreptul de gaj se extinde asupra accesoriilor gi ameliorarilor bunului gajat, si asupra terenului de pamant 2,000,000.00 0.75 | 1,500,001 aferent construetiei cu suprafaja de 6,0036 ha. | TOTAL 34,000,000.00 25,500,000.00 | ald, Costul imobilului gajat se stabileste de comua acord intre pit 25,500,000.00 (dowiizeei si cinei milioane eine sute mii) lei 2.Prezentul acord aditional intré in vigoare la data de 01.12.2008. in marime de 3. Toate celelaite prevederi ale contractului sus numit rimin fara schimbari, atit dupa esenta, cit si dupa continut, Yao] 4. Prezentul acord este parte integrald a contractufui de gaj ipoteed urmdtor nr.2551 din 24.04.2008. 5. Prezentul acord aditional este intocmit si semnat in S (cinei) exemplare care au puterea | juridied identica, dintre care unul pentru Debitorul ipotecar, unul pentru notar, unul pentru organul cadastral si doua pentru Banca. ALTE RECHIZIT! DEBITOR GAJIST: Cont de decontare: 286140049818 Codul BIC: BECOMD2X602 Cod fiscal: 1003600002549 DEBITOR GAJIST: Conturile de decontare:2251402498133 in Filiala nr, 2 Anenii Noi a Bancii de Economii S.A. Codul BIC: BECOMD2X602 Cod fiscal: 1003600081665 rep US AU SEMNAT ACORDUL: CREDITOR GAJIST: DEBITOR GAJIST: Direetor ? Director « ‘ ie Lo de Contabil - sef Hadjiu Ana ma 2 Ls. REPUBLICA MOLDOVA NOTAR PRIVAT CAPATINA LILIA SEDIUL or.Anenii Noi ste-Chigindului nr.10 ‘TEL. 2-47-01, 2-49-64 Unu decembrie anul doua mii opt Prezentul acord este autentificat de mine, notar privat Capatina Lilia. In fata mea la sediul biroului s-au prezentat pirtile: Directorul Filialei nr.2 Anenii Noi a Bancii de Economii S.A., D-ul Matarin Alexandr Victor, reprezentantul Bincii de Economii S.A. in baza procurii nr42 din 02.01.2007, ; autentificaté de notarul privat Mihail Vidraseu cu sediul in mun.Chiginau str.Mitropolit Varlaam 1.69 si Administratorul Societatii pe Actiuni pentru producerea materialelor de constructic »ANCHIR” S.A. d-ul Hadjiu Viadimir Constantin, care actioneazd in temeiul statutului Societafii pe Acfiuni ,ANCHIR”, care au cerut intocmirea prezentului acord si dupa ce au citit, fiind cunoscufi cu confinutul si efectele acestuia, I-au semmat in prezenta mea, confitmind prin aceasta incheierea prezentului acord. Identitatea pixtilor a fost stabilita. Capacitatea juridica a Bincli de Economii S.A., a Societifii pe Actiuni pentru producerea materialelot de constructie ,ANCHIR” SA, capaeitatea de exercitiu si irputemiciile reprezentanfilor, precum gi dreptul de proprietate asupra imobilului gajat au fost verificate. in temeiul art-290, art.455 alin.3 p.a al Codului Civil al Republicii Moldova ipoteca urmeazé a fi supusd inregistratii in Registrul Bunurilor Imobile. o Sea inregistat ou ar. J bf S-a incasat taxa de stat 4875,00 lei S-a perceput plata pentru serviciul! notarial 4875,00 lei NOTAR PRIVA’ Ej Y | i CAPATINA LILIA NOTAR PRIVAT MD ~ 6501, or.Anenii Noi stt.Chigindului nr.0 TEL. 2-47-01 ACORD ADITIONAL NR.. 1 la contractul de gaj ipotecd urmitor nr.2551 din 24.04.2008 Douizeci si gase iunie anul dou mii nond I Subsemnatii: | BANCA DE ECONOMI S.A., inregistrat la Camera Tnregistrtti de Stat la 18.06.2001 cu | numarul de identificare de stat-codut fiscal 1003600002549, cu sediul in mun.Chisinau | str.Columna nr.115, reprezentata de Directorul filialei nr.02 Anenii* Noi dlui Matarin” | Alexandr Victor 12.04.1977 a.n., identificat prin buletin de identitate nr.A42105437 din i 06.08.2002, o/p 2002042118453, domiciliat Republica Moldova mun.Chisiniu str.Teilor nr.5. i i i | 1 i ap.104, imputericit prin procuta Baneii de Economii $A nr.42.din 02.01.2007 (autentificata de notarul privat di Mihail Vidragcu), nlumita in continuaré Credito Socictatea pe Actiuni ,,Anchir®, inregistratd la Camera {ntegisiririi de Stat cu numarul de indentificare de stat ~ codul fiscal nr.1003600081665- din 30.11:1995, eu sediul tnt r-niil Anenit Noi, s. Chirca, str. PAcii,-nr43, MD, + 6515, itv persoana directorului dliti Hadjiu Vladimir Constantin 26.10.1965 a.n.; dentificat prin-buletin de idehtitate inr.A25014790- din 13.03.1998, ely 0980503256358, domiciliat Republica Moldova sul Anenii Nois.Chitea. care actioned in bazaStatutilui, nuit in continuare Debitor gajist. Avind in vedere cererea Debitorului gajist si decizia Comitetului de Credite a Bancii dé Bconomii SA (proces verbal nr,379 din’ 26.03.2009, ) de comin acord am conyenit ca contractul de gaj ipotecd uimétor ur.2551. din 24.04.2008, sa intervind. urmatoarele modifictris, ee 1. in punctul L"OBIECTUL CONTRACTULUI® subpunctele 1.1; 1.2; 1.4 se expun in urindtoarea redactie: 2 B “ate | 1.1. sla bia, coniractului de credit nr.10 din 24.04.2008, cu scadent’ la datarde. 22. Creditorul gajist a acordat Societatii pe Actiuni-,Anchir® un credit in forma dé credit. in. trange, im stim maximi. de-20.000.000,00 (doutzeci. milioante): lei: si fn-baza | contractuhui de credit nr.35 din 01-12-2008, cu scadenft la data de 30.11.2013, Creditor. | gajist a acordat SocietZtii pe Actiuni ;,Anchir” un credit sub-forma de credit tir range in sum& maxima de 10.000.000,00 (zece milioané) lei, si in baza contractului de. credit £03 din 10.06.2009, cu. scadenja. la data ge 10.06.2011, Creditoral gajist’a, acordat Societifii pe Actiuni ,Auchir” un credit sub forma de credit i trange, ta sum maxima | de 5.000,000,00 (cinei milioane) lei.” junit de rambursare a | 1.2, Obieetul prezentului contract il constituie garantarce oblt 318817 ereditului acordat de Creditor gajist, a doba penalitijilo: si pierderilor cauzate de intirzierea executiii obligetiunilor, in baza XO contractului de credit nominalizat, prin ipotecarea de ciitre Debitorul gajist: = abunului imobil, proprietate @ ,Anchir” S.A, dupa cum urmeazii: Coet , raid Valoarea de Valoarea Obiectul gajului piata (Lei) vat anja C” Constructie industriala de producere a materialelor de constructii cu suprafata totala de 14921,20 m.p amplasata in t-Anenii Noi, com. Chirca, sat,Chirea, compusa din: Nr.eadastral Denumirea Sopesiabe (m.p.) Clidire de 1018207.115.01 | roducere 12348.10 ' 1018207.115.02 | Construetie 530.70 1018207.115.03 __| Constructie 231.70 66.590,000,00 | 0.44 | 29.299.600,00| Bee 1018207.115.04 Constructie 67.10 1018207.115.05 | Constructie 45.70 | 1018207.115.06 | Constructie 706.60 1018207.115.07 | Constructie 493.20 1018207.115.08 | Constructie 188.00 1018207.115.09 | Constructie 34.40 1018207.115.10 | Constructie 95.10 AP 1018207.115.11 | Constructie 300.60 i 1” - Dreptul de gaj se extinde asupra accesoriilor si fa ameliorarilor bunului gajat, gi asupra terenului de pamint 3.410,000,00 | 0.44 | 1.500.400,00 aferent constructiei eu supratnga de 6.0036 ha | TOTAL 70.000.000,00, 30.800.000,00 |. 14, Costul imobilului gajat se stabileste de comun acord intre parfi in marime de 30.800,000,00 (treizeci milioane opt sute mii) lei. 2. Prezentul acord aditional intra in vigoare la data de 26.06.2009, 3. Toate celelalte prevederi ale contractului sus numit rimtn fra schimbari, atit dupa esenta, cit si dupa confinut. 4, Prezentul acord este parte integral a contractului de gaj ipotecd urmator nr.2551 din 24.04.2008, i acord aditional este intocmit si semnat in cinci exemplare, 2 exemplare 2 Sst ris i. gajistyun exemplar se inmineazd Debitorului gajist, un exemplar rami SONA 4 mt 5 Lifidla-fS.,Cadastrn”, iar unal vfimsine fa arhiva notarului privat. fk y £ ; * i + in Baza | ‘loarea gt £4) (Ley “St REPUBLICA MOLDOVA NOTAR PRIVAT CAPATINA LILIA SEDIUL or.Anenii Noi str.Chisinaului nr.10 TEL, 2-47-01 Douazeci $i gase iunie anul dowd mii noua Prezentul acord este autentificat de mine, notar privat Capatina Lilia. in fata mea la sediul biroului s-au prezentat pir = Directorul Filialei nr.2 Anenii Noi a Bancii de Economii S.A., D-ul Matarin Alexandr Vielor, reprezentantul Bincii de Economii S.A., in baza procutii nr42. din 02.01.2007, autentifieata de notarul privat Mihail Vidrascu cu sediul tn mun.Chisindut str.Mitropolit Varlaam nr.69 si Administratorul Societitii pe Actiuni pentru producerca materialelor de constructie ,ANCHIR” S.A. d-ul Hadjiu Viadimir Constantin, care acfioneaza in temeiul statutului Societijii pe Actiuni .ANCHIR”, care au cerut intocmirea prezentului acord gi Gupa ce au citit, fiind cunoscuti cu confinutul si efectele acestuia, [-att semnat fn prezenta mea, confirmind prin aceasta incheierea prezenttilui acord. Identitatea pirfilor a fost stabilita, Capacitatea jusidicd a Baneii de Economii $.A., 2 Societijii pe Actiuni pentru producerea materialelor de constructie ,ANCHIR” SA, capacitatea de exercitiu si imputernici le reprezentantilor, precum si dreptul de proprietate asupra imobilului gajat au fost verificate In temeiul art.290, art.455 alin.3 p.a al Codului Civil al Republicit Moldova ipoteca urmeazf a fi supusé inre @ incasat taxa de stat 5300,00 lei |) S-a perceput plata pentra serviciul notarial $300,00 lei