Вы находитесь на странице: 1из 73
»ARMAMIL-COM” S.R.L., inregistrata la 02.01.2001, cif 1003609010033, cu sediul: MD-4401, str, C, Stamati, nr, 15, of. Célarasi, este o intreprindere ce desfiyoard urmétoarele tipuri de activieiti: comertul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate, comertul cu amanuntul al cerburantilor. Intreprinderea este reprezentata prin director, dl Mihail Arman, care este si unul dintre fondatori intreprinderii cu 0 cola de 88.57%, in timp ce cota de 11.43% din capitalul statutar al firme’ fiind detinuta de catre sotia sa, dna Ludmila Arman. “Armamil-Com” SRL beneficiaza la Banca de Economii $A, de urmatoarele credite: 1. credit ordinar in suma de 31,496,958.00 (treizeci si unu milioane patru sure nouazec! si sase mii noua sute cincizeci si opt) MDL aeordat in beza contractului de credit nr. 06-06/1/22 din 26.04.2010, cu seadenta la data de 26.04.2013 (sold actual — 26,125,357.70 (douazect si sase milioane una suta dowazeci si cinci mii trei sute cincizeci si sapte lei, 70 bani) MDL); 2. linie de credit in suma de 7,503,042.00 (sapte milioane cinci sute trei mii patruzeci si doi) MDL acordata in baza contractului de credit nr. 06-06/1/22 din 26.04.2010, cu scadenta la data de 26.04.2013 (sold actual ~ *7,503,042,00 (sapte milioane cinci sute trei mii patruzeci si dol) MDL) 3. linie de credit in suma de 5,000,000.010 (cine: mitioanc) MDL acordata in baza contractului de credit nr. 06- (6/1/85 din 23.11.2010, eu seadenta fa data de 23.11.2012 (sold aciual ~ 3,500,000.00 (rei milioane cinei sute mii) MDL. 4, Tinie de credit in sume de 15,000,000.00 (cincisprezece milioanc) MDL acordata in baza contractului de credit nr, 06-06/1/30 din 19.05.2011, cu scadenta Ia data de 17.05.2013 (sold actual ~ 15,000,000.00 (cincisprezece milioane) MDL. Sumele datorate Bincii potrivit contractelor de credit sunt garantate prin 1. Contract de gaj ipotecd ulterioara nr.06-06/1/22-g din 27.04.2010, incheiat cu SRL Armamil-Com”, obiectul earuia constituie: _ - i Valoarea de | Obiectul ipotecii sponse (li) _.C” Construcfie comereiald, prestarea serviciilor (Statie de alimentare cu petrol in complex eu utilaje aferente), amplasatd in r. Striseni, com. Pandsesti, extravilan (nr. cadastral | 5,701,412.00 8028120.010.01), cu suprafala totala 74.10 mp. _ ~T* Toren de pimant aferent cu suprafeja de 0.1114 ha, nr. cadastral 8028120.010, Ipotecu se lextinde asupra fructelor, venitueilor, imbunétatirilor, amelioraritor si aecesoriifor bunului imobil} 245,000.00 ipotecat, precum si asupra busurilor noi care rezulra din transformarea bunului imobit ipotecat. TOTAL, 5,946 ,412.00 2. Contract de gaj ipotect ‘obiectul cfruia constituie: ulterioara ar.06-06/1/2 gt din 27.04.2010, incheiat cx SRL .Armamil-Com”, ~ ~ Valoarca de Obiectu! ipotecii ipoteca (lei) '@ Constructie comerciala, prestarea serviciilor (statie de alimentare cu petrol), eu suprafafa jotalé 31.80 m.p., amplasat’ in or, Calarasi, str. Alexandru cet Bun, nr. 216, identificata prin numarul cadastral 2501216257.01, _ _ _ _ T” Dreptul de folosing’ asupra terenului de pimént aferent cu suprafaja totala de 0.2226 ha, numér cadastral 2501216.257 655544200 Ipoteca se extinde asupra fructelor, veniturilor, imbunatafirilor, ameliorarilor si accesoriflor bunului imobil ipotecat, precum si asupra bunurilor noi care rezulta din ransformarea bunului mobil ipotecat. TOTAL 6,555,442.00 3. Contract de gaj ipoteci ullerioard nr.06-06/1/22-¢2 din 27.04.2010, incheiat ew SRL .Armamil-Com”, obiectul c&ruia constitaie: _ _ Nr. cadastral Obiectul ipotecii | Suprafaja imp) | Valoarea de ipotecd (lei) .C” Construcfie nelocativa (depozit piu betizind gi motorina), amplasaté in or. Calarasi, sir. M. Cibotaru, 3 cu suprafaje totalli 109.30 m.p., in urmatoare componen{a: _ _ 2501216.148.01 | Construotie 116.00 | 18,935,818.00 l Wi. cadasival Obiceiul ipotecii Suprafata (m.p.) | Waloatea de ipoteca (lei) 2501216.148.02 Consttuctie 93.30) =T" Dreptul de ipoteck se extinde asupra accesoriilor gi amelioralor bunuluil ipotecat si asupra terenului de pimént aferent cu suprafaya de 0.51 ha (nr. cadastral) 447,832.00 \2501216.148). _ OTan - | 19,383,650.00 I 4, Contract de gaj ipotecd ulterioara nr.06-06/1/22-g3 din 27.04.2010, incheiat cu SRL ,,Armamil-Com”, obiectul cdruia constituie: Nr. cadastral Obiedtul ipoteci ‘Suprafata (m.p.) ‘Valoarea de ipoteca (lei) * Construct nelocative| (oficiu, boxe pentru automobile), amplasati in or. | Calarasi, str. C, Stamati, 13 cu suprafays totala 1,010.20 mp. in urmatoare laccesoriilor bunalui imobil ipotecat, precum si esupra bunurilor noi care rezulta din} itransformarea bunului imobil ipotecat,_ \ componenti: a oe 2501216136.01 Constructie 2501216136.02 ‘Construct + 2501216136.03 Constructie 22654600 2501216136.08 Construcie - | | 2501216136.05, Constcuctie 2501216136.065 Constiuctie 405.40 2501216136.07 [| Cénstructie (77.70 __ _t | PT Teren de pamant aferent cu suprafaia total de 0.7 ha, numér cadastral! i '2501216.136 | | Tpoteca se extinde asupra fructelor, veniturilor, imbunatttirilor, amelioriritor si] 243,454.00 \ TOTAL _ = 2,570,000, 00 obiectul cdruia constituie: 5, Contract de gaj ipotecd ulterioara nr.06-06/1/22-g4 din 27.04.2010, incheiat cu SRL ,Armamil-Com”, T Obiectul ipotecit foie) a © Constructie comerciald, prestarea servictifor (Rotel), amplasatlé ta on Calarasi, St) M. 5 544 959,00 Eminescu, 24 eu suprafata fotald 319.20 m-p (a. cadastral 2501213.122.01) pene =P Drepiul de ipoteed sé extinde asupra accesorilor gi ameliorérlor bunalui ipoteéat $3) 199 34) 99 lasupra terenului de-pmans aferent eu suprafats de 0.079 ha (nr, cadastral 2501213.122). ‘ TOTAL, - 3445,30000 obieetul caruia constituie: 6. Contract de gaj ipotect ulterioard nr-06.06/1/22-g5 din 27.04.2010, incheiat eu SRL Armamil-Com”, ~ Valoarea de Obiectul ipotesti - - ipoteca (lei) WF Tnctipere nelocativa (baie), cu suprafaja totala de 105.60 m.p., amplasat in or. Calazasi, str. Bojole, 23/B, nr. 029, si identifieat prin numarul cadastral 2501208496.01,029. Ipoteca se extinde asupra |fructelor, veniturilor, imbunatiirilor, ameliorarilor si aecesoriilor | 850,000.00 ‘bunului imobil ipoteeat, precum si gsupra bunurilor noi care rezua din transformarea bunului | mobil ipotecat. - - - TOTAL, 1 7 _ - 850,000.00 objeotul cAruia constituie: Obiectul ipoteeii 7. Contract de gaj ipotecd ulterioar’ nr.06-06/1/22-g6 din 27.04.2010, incheiat cu SRL .,Armamil-Com”, Valoarea ipoteca (lei) de Tnedpere nclocativa (magazin), cu suprafuta totala de 110.50 m.p., emplasat in or Calarasi, str, Bojole, 23/3, nr. 030, si identificat prin numdrul cadasiral 2501208496.01.030. Ipoteca se extinde asupra|fructelor, veniturilor, imbunatatirilor. ameliorarilor si accesoyiilor ‘bunului imobil ipotecat, precum si asupra bunurilor noi care tezuleh din transformarea bunului mobil ipotecat, 780,000.00 TOTAL ! 780,000.00 8. Contract de gaj ipotecd ulterioaré: nr.06-06/ obicctul céruia constitute: — ” 1 Obiectul ipotecii Valoarea de ipoteca (lei) -g7 din 27.04.2010, inchelat cu SRL ,Armamil-Com”, Tncdpere locativa (apartament), amplasata in or. Calarasi, sir. Bojoie, 23/8, ap. 16 cu suprafafa totald 39.70 m.p. nr, cadastral 2501208496.01.916 Ipoteca se extinde asupra fructelor, veniturilor, imbunstafiriior, ameliorarilor si aecesoriilor ) 229,600.00 ‘bunului imobil ipotecat, precum si asupra bunucilor noi care tezulta din transformarea bunului ipotecat TOTAL _ - - 229,600.00 acai Valoarea de | Obiectul ipotecii Spoteca (let) Jncdpere locativa (apartament), amplasati in or. Calarasi. str. Bojole, 23/B, ap. 33 cu suprafaja ‘otaldi 95,40 map. nr. cadastral 2501208496.01.033 Ipoteca se extinde asupra fuctelor, ventturilor, imbuntcitirilor, ameliorarilor si accesoriilor | 320,400.00 Dunului imobil ipotecat, precum si asupre bunorilor noi cafe rezulta din transformarea bunulu ipotecat - - - - TOTAL, 32040000 9. Contract de gaj ipotecd ulterioars nr,06-06/1/22-28 din 27.04.2010, teheiat cu SRL Armamil-Com", obiectul cdruia constitui Valoaren de | | ipoteca (lei)

sume de 54,896,988.00 lei va itiizar gente sami conaciaze Ia BC. .Comertbank’ S.A. credit In sand de 25,786 009 06 fet ts0'e # 294 997.70 le jn Baza contractuhs de credit ar, CRS-777 din 12.12 2008 cx scadenta 20°3 cred ia surna 96 1,500,000,00 ler ‘sold fa 2) 1s100,990 00 ley acurdat in baxe crogt nf. CAY-8463 din 04.05.2008, cu scadenta ia 14 8.2011, cree overarat {008,000 06 ier (Sold fa 241.927 000.00 len uesedat in baze eantractuhil 16, eU.Scacenia ia 28.08 2016 gi credit overdraft fn suina Ue 4,500,900 00 Ie. fe : dul de ered 1. ODT 39.2008, au sesde de credit in surnd! ge pana ta 7,803.042.00 tei va 4 a nu ulsnte ¢proeucarat ‘oduselor petrotiere gi schitarea faxeior 51 a accizetor) #4 Crouitul se ecoreé pe un termen do 36 (weizes! si gaea) luni 51 anume data achitar car Sreditulea $a tuteror piatior aferente enumerate in prezeniut cont-ait este stabilRa penta: 26.06 {ouazeci 51 sase aprive nui doua mi treisprezece). 3. MODALITATEA DE ACORDARE A GREDITULUI 11 Creditul se va acorda ‘ce catre Banca in valuta prazentulur conract (MDL), pir exces itor de plata ale Debitorui, din cont separat de immprumat eschis la Fiiaia y+ Chis in stricta canformate cu destinatia Inicata in purcttl 2.2 \2,Tarstorunie ‘andy in conformitale cu condijile prezentuus contrac? | Teg.sns. 08s TEED TBS [Dobanda bancarh 4408916 6,464,200] 3,890,917 | 647,00 \Amortizarea 2,067,878 | 2.978,060/ 2,496,963! 2,871,507 | 3,446,809 Rezult, cin activitatea operational 10,122,178 | 3,788,427 | 4,691,906| 6,231,633 | 10,060,453 Feet de la act nag do invest 705,118 @ ° @ @ patie eae ES eae Se as ee [Rentabvitatea economics 128%] 13.06% | 202e%| 22.05%] 22.35% [Rontabitatoa oro net 41363 -asee [76%] sare 7.28% ida aecperre al plafior c0 GeBaRda 378 ca sz aal 7 our jaca (min. 1) Noté: Conform datelor prezentate se observa socistatea va Inregistra plerderi si in anu 2010, ins in valor mai reduse, urmand ca in anut 2011 $8 obtind deja profit din activiatea destagurata. Reiegind din cele mentionale mai sus si in baza raportulul economistului privind posibilitatea ecorderil creditului, Confirmarii Ditectiei Administrare Gal din 21.04.2010, preeurn i a Concluziel Directiel Juridice nr. 06-14/905 din 22.04.2010, (care se anexeaz3 la prezentul proces-verbal), S~- AHOTARII A acorda ,Armamil-Com” $.R.L.. prin intermediul Fillalet nr. 1 Chisinau, un eredit in suma maxima de 88,000,000.00 (treizeci si nous mitioane) lel in modul urmator: sub forma unul eredit ordinar fn suma de 81,496,958.00 lei pentru rambursarea (achitarea principally creditslor contracte la B.C. Comertbank"’S.A: credit in suma de 25,795,000.00 ‘ei (sold la 24,284,987.70 lei), acordat in vaza contractului de credit nr. OR1-777 din 12.12.2006, cu scadenta [a 11.03.2013; credit im suma de 1,500,000,00 lei (sold la zi 1,450,000.00 fel), acordat in baza contractuit de credit nr. GR1-843 din 04.09.2008, cu scadenta Ia 0408.2011; credit overdraft in suma de 8,000,000.00 lei (sold ta 21 1.327,000.00 iei) acordat in baza contractului de credit rw. OD7-637 din 02.07.2008, ou soadenta la 25.08.2010 $i credit overdraft in suma de 4,500,000.00 lel (Sold la. 21 4,425,000.00 ‘el) acordat in baza contractutui de credit nr. OD7-648 din 19.09.2008, cu scadenta la 18.03.2011 si sub forma do linia de credit in suma de pana la 7,503,082.00 fet pentru completarea mifoacelor Circulante (procurarea procuselor petroliore gi achitarea taxelor gla aceizelor), pe un termen de 96 (reizeci si sase) lunt calendaristice cu acordarea unei vacante la rambursarea credituul de 12 uni si cu stablirea raiei dobénzil in marimo de 18% (oplaprezece procente) anual. Acordaree creditulul va avea loc cu indepfinitea obligatorie a urmétoarelor condi Prezentarea procesululverbat al adunarii generale @ ascciaflor Armamil-Com’ SR.L cu privie ta solictarea crecifului ta Barca de Economii SA in suma de 39,600,000.00 tel, depunerea in ga) a patrimoniuiui $1 delegarea dreptului la semnaturé pentru semnarea contractelor de credil, da gal sia altor documents, autentificat notarial; 2. Achitarea de cdtre Debitor a comisionutui pentru acordarea creditelor in mame de 1.8 % (unu intreg gi cinei zecimi procante) de la suma creditului aprobat, casa ce constitule 888,000.00 (cinc! sule opizec! $1 cinci mii) fei: 3. Prezentarea ordinului de aumire a contablulu-sef dna Marian Liuba; Depunerea in gaj a bunurllor materiale, dupa cum urmaaza gal de rangul ti: 8) bun imobit (state de alinotare cu petrol), propristatea ,ArmamiCom SRL. tal coi Prajil media | Soet. | Valoarea de | L ‘Geter aati | de plat’ (le) | deat | gat den © Consirusie comercials, prestarea seniclior (ae de almaniare ou patel | T T jn complex cu ublaje ateronte), amplasaté in r. Stragoni, com. Panagesl, | 814487300 | o7 | s701,¢1200 eration nr cadastral ates 200vOGH, cu patie Gab Te oan | =F rep do guj se exindsasupra accor ol umetvear bun Goa eT jasupra terenului de pamint aferent cu supratata de 0.1114 ha, 360,000.00 | 0.7 | 245,000.00 t TOTAL €,494,874.00 | | 5,946,412.00 6) bun mobil (statie de alinetare cu petrol}, proprietatea ,Armarnil-Com $.R.L. : 1 Pest nealr | Gost | VaSaaR se] Object gat ae SPS .S* Constructie comerciala, prestaraa servcilor (stalie de alimentare cu | | Bad, areata mor Caley ef Alana oo Bun bc 21 or, cael Beota| sod o1. cu susata tls 6180 ausssrroo | o7 | essseszoo | “TF Drop de ls exinde aaupra acceso @ ametorior unui gaaigh °° ED | ecupra seep do Talos torent de renin aaron fu aprases al \ | jada a, | TOTAL Sm6agT700 | _X_| BSsaaaaOe ) bun mobil (depozt pentru produse potclor), proprietalea Amami Com S.ALL: — ‘uur | Suprataga’[ Prejulmodia da | Caet.” | Vatoarea do gay sac cacbat cneeniowa | See [Pa | as ee] Caaf aloe Tapa pa ene Way aac + j incor, Calais Chav eS cu cuprates waa 10950 pet | ride eorariia reeea.ca000 | 07 | rxe7e.02400 | aabieieide.os | Conan ie | ‘pie148.02____| Constructie Faso i | | *F Dreptt ce ga sa bade asupra ASaeiNor Valorie’ BoRTAL Fp =| [ulold tamaiendtcorinincmetsemaamasire "20m | or | sasceoo0 | _ TOTAL (tariaeo.d0_[ TEAR NARS} d) bun imobil (oficiu), proprietatea Armamil-Com” S.R.L. Tw a | ‘blactul gajutai | Suprafaya me) | Pehl media | Cosi | Valoarea de icecasies | _Oueenigntt | swore) | Sofia Ge) | dead | caaltan .C* Constructia nalooativa (oliciu), amplasata in or. Calaragi, str, C. Stamati, | , 1 ‘Sou supaita isa 2000 ng. numdtourscomenania, | | ‘aa variacace | 07 | senco0e a6. [ Constractie I 1 | * Drep de el ss oainde sepa aoSSSoor alo lor anaUT SAT ; a anupm trent! de pail afore cu supa de 0. ha Benen | ar | _uasoone 7 TOTAL ari ag.00_| KF 0,G.GT_| e} bun imobil (hotel), proprietatea ,Armamil-Com” SRL: . " fia | Goat. | Vi fe said viet catan | suptawemny | Grtamade | Gest | Valciea de] “E Conatncle corel, presaiea NENT Taal, angles 3 a | Galerasi, str. M. Eminescu, 26 cu supratata tetald 319.20 i, | weeaesnoo | or BERTONE "ras do a 20 exindo ata eset oreo DITO 359 gag cg ag 7 aaaooane 1 [p]_agupra torenulul da pint aterent ou suprafala de 0.079 h | Poone.ce | OF | _i40.c00.co : Tat eager ee Kane 5:10 4) bun imobit (baie), proprietatea ArmamilCom" SAL: f Prot mac i Obioctut gojutut | eo pista (lob T Coot. Vatoarea | ceasi | dogei fei) | -F iheSpore nelocatvd (baie), amplasatlé ior Crag), Si Gojele, 2378, nt O29 cat Suprataja totald 105.60 mp. nr. cadastral 250 1208496.01,029 Ipoieca se extinde asuora fructetor. ventutior, imbundtarlor, amelforanior gi | 1,214,286.00 accesomilor bunuiui imobl jpctecat, pracum si asupra bunurlor nol eare rezuité din sfoumaree bunululipotecat C TOTAL [7a 85.00, 4g) bun mobil (magazin), proprietatea ,Armamil-Com” SAL: 0.7 | 850,000.09 | x BE TOG Proful medi Oblectul gajutul | 9 iat (ef Coef. | Valoarea dena} | de gaj (ol) Tncapere nelocaiva (magazin), aniplasala in oF Calaragl sr. Bolo, 288 ne O20 ‘ou Suprafata totala 110.60 m9. nr. cadastral 2501208498.01,030 'poteca so extinde asupra tructelor, veniturler, fmbunatzyiilor, amelorillor si | 1.144.266.00 accesoriior bunutui imobh jpotecal. pracum gi asupra bumurlor acl care rezullé dn | transfonnarea bunutulipotecat 0.7 | 780,000.00 | TOTAL TATA 2B6O0. 1h) bun imobil (apartament), proprietatea ,ArmamilCom" SRL; x} ye000.80") Preful mediu Obiectul gajutat cetem poh Coot. | Valoarsa de gai | do gaj tof inc&pere iocativa (apartament), amplasata in oF, Céisragl, su. Bojole, 23/8, ap. 16 Ipoieca s¢ extinds asupra fhuctolor, venturlor, Imbundtatilor, amelioréffor gi | 788,714.00 accesorilor bunului imobil ipotecat, precum $f aetipra bunuier nok care raaules din transformarea bunuil ipotecat 27 | 850,000.00 | [ | c2 eupratata total 102,60 mt nr cadastral 2501208400.04.016 1 | I [ TOTAL eB TAS %_]350.000-06 |} bun imobil (apartament), proptietates ,Armamil-Com” SRL: Preful media | Obiectut gajutui de plats (lai} | TrcBpere Tocstivg (apartament), ainplasaia in on CGragi, a. Bojale, 2276, ap. 17 | {U suprafata tala 210.10 m.p. ar cadastral 2801208496.03.011 Ipoteca se extinde asupra frictolor, venir, imbunatétrlor, ameliorarfor si | 1,214.286.00 accasorilor bunuiei imabif ipotecat, precum si asupra bunuelor nol care rezuila dit lransformaraa bun ipateoat Cock. | Vaioarea de gai | de aaj (oi) 07 | 850,000.00 | —— Tora STR g6.00 | — SO | 4) bun imobil (apartament), proprietatea ,Armami-Com" SAL; f ‘Dili gol Pretul medi: | cost. | Valoarea de plat (el) | dega) | de gaj (et) Thegpere focativa (apantaméri). ampiasaté in of. Cilaragh sir. Boole, 245, ap. 12 ‘ou suprafaia totala 182.40 m.p. nr. cadastral 2501208466 01.012 | Tootece so oxinde asupra iucllr, venturi, mbunatler, emetorérar "| saesrt400 | a7 ! i i | secesorlior bunulul mobil ipotseat, arccum ct acipra bunurlor nol care re2ulla din | transfornarea buauluiipetocat | )bun imobil (apartament), proprictatea ,ArmamiiCom" SRL: TOTAL [stag 7.00 820,000.00 [8000000 } ‘Obisctut gajulut rota meeiat | Tnedpete iocalivé Tapariameni). amplasata in or Oaliragi, a Bojele, 25/6, ap 27} | ou suprafate totals £88.90 m.p, nr. cadastea! 2501208496.01.927 1 jncteca se extinde asupca frucialer, verinttor, Imbundtatinier, amelicr bw ice! poeeat, pecan sl asia bunt care ran in| lar i | 148871400 | de plats (fel) | de ga} Cost. | vatosroa | sal a) | 7 | 830,000.00 | “| Sa ete I [ pte neste | coe | aonrca | { bioctt gunn etal meaty | Coat | valoarea | i icra a | opiate) | aoge) | co'gel i | 1 TacSpere jocativa (apartament cu trei odai), amplasaia in mun. Chigindu, sect, T 7 } uivan,sr-A Slee, 98, ap. 2 supaafa aa 86.00 ms cadaned / | | Sioeser Seon ooo : ‘oles sa cine asp tc, orto, mbar, ante | #0000050 | 07 | s80.0020 | Excouonlor bina reo pots proc eeapa buna nol ene oa ck ' sstnafeghauhl leat ; | Tota iaiopone baa tm) een agticl (a), propriettca Arman Miball i Arman Lira i Ess Proj peaie | cet] vaworea | \ ‘Ceseohi mali de plata Gel) | de gaj | de aaj (el) | Teren de pamint {aged jaz), amplasat in r. Caléragi, s. Horodigte, axtravilan cu | | T i supra ota 2.7 hae, cadena 2204468 | | Ipsteca se tiie asupta trctler, venture, imbundtdior, amskorsulor g'| 84285700 | a7 | 460,000.00 Scosche petal plasm & asp omer noua ae i forsmmasra tuned eae Lt TOTAL 642,857.00 |" "K| 450,000.00, 1) mijoace fixe (utilale aterente statlior PECO gi depozitului), nroprietates ,Armamil-Com" SAL esi glue Valoarea de | Coot |Valoarea do oa] ___ tesa amplasn denunines a ition | Soot [Rater A Uiiaje afornt stale ain e Steger, som, Panagogli i [i Pare da rezervuare 323 208.67 06 | 192,726.00 [2 Yatiou de informare gianna ark [7 tjeo0 200.8 74,708.00 [3 wcneveckan, | 476,832.12 06 286,069.00 | Utioje aleronis lage Wn oF CHlraaT a, Alga Sa Bum we IS 1 1 Pa db everviare | es as me 2 Tabiow de inforare lait tt #220046 [70.8] 35 360.00 |S Banesiecran 785,150.48 | 06 | 111,080.00] [D Ulla aferonte depsiituel patrolar dia or Carag, in m Cibataru, | 1 Floss ay - RE REA | 08 | TS HET (2Raserwar anfincediar EE 718,290.60 1-06] 499,142.00] (Pateul de rezorvuare nF7 2266 665.48 [08 | 7,561 198.00 (4 Parcul de rezervuare iy. 2 4556, 742.97 | 06 7 925,246.00 i “TOTAL — $,162,355.20_|_ x | 3,597,473.00 0) mijioace de transport, proprietatea ,Armamail- Com" ‘SRL: A T Pretul mediu |Coei del Valoarea | r 1 gal F * Oblectul gat de piaté Jal) | ga} | de gai Ge) iulooamion Harcedes 845, CL AK 306, 3p. 2008, Gas 3 | 1 wosgssosoti7a0902, ne motor 5184600212822 | SECO | GT | 48,000.00 | E Sarireriocs AUREPA TGA LOM, CL AA 88 2-007 aS EMITION | (OOOO |_a7_| TODHOOE_| sniromere ap. 1688, na j 3 Be KAESSEOHRER TH 3404, CL AA 608, ap. 1986, rv. sank Tweainas | OFT asouecn’| ukeseoo0r10985 _ i | 1 Atoesiion iorcodes 18H8, CC AK BOs, ap. BOOA, nr. mdlor ABTUGTOOGDIED, | a5 5 | oy T oiecoons | hr. gaatu WOB0490921KS5 tl 4000.00 | uoeamion MAN 18453, CL Ad $83. ap, 1006, wv. olor SOUBMATOSABRET, |p, 7 We | 5 SOSinsaverusee = anramoo | 07 | ss470000 | I THOTAL [eziieoece tx ear 700.00] E : | Prejul medi [Seer de] Valoarea de ] Ne, _ Oblast glut Beas | 1__| Semirsivorea BLUMHARDT, GL NA 788, ap 7083, wy. gastu TO7GS 00,5000 7 1 ~ | Autocamion Hlercodes 1640LS, CL Ad 870, ap. 1957. n1 moter 0 c00.00 | or | |? | sara9g000t2498, ne gasiy WOB0S40331K251571 | | Somiromored WAATMANH AUREPA, CL AA 785, ap. 1087, nt gashs 3707117008, _ __ ‘Autocamion Mercedes 2TZEOL, CL AI 08, 85. 8008, hi davaselia 459,000.00 100,500.00 sal vito tmijcace cireviante (produse petrotiere}, proprietataa ,Armami-Com* SRL! “unmea | vorrea | ntdo| gay. | Prat] Pr 1 | areptutuide | macura S@Mttst | conform | conform | Coet.| Pret gai | Valoarea de ga} | GeeMeate ER?) eum. contractual) contractutai de goj|_lebtum. | prevent (el |__ Pree | em) [usoyum | levum. _ Ganaais de) Wotoina | vanzare-sumpdrare| tone | s0c00 | 072 | etr200 | os | aaseoo | 1.266.20000 ' eesrccuresion } | nr 3580-10 di | Benzina ates | “oo; 2010 | tone | 900.00 | O78 9426.00 | 05 | a7ia00 | 1,419,90000 (Hotaruniversaliate de bunuri (2000, 006567| Nota: La data evaluarii toate bunurile propuse in gaj de cétre debitorul gajist, cu exceptia universalitati de ‘ounuri (benzina si motorina), sunt gajate la BC .Comerlbank" SA. Vaioarea totala a garantie! constituie 40,240.001.00 lei, care acoper’ 100 % creditul solictat in suma de 39,000,000.00 Lei si dobanda aferenta penta 2 luni 5. Inregistrarea cu numere cadastrale noi a urmatoarelor acte: Autorizaiie de constituire nr. 20 din 08.06.2001 (1829); contract de vanzaro-cumparare nr. 2118 din 22.07.2000 (284/03); contract de vanzare-cumparare nt. 1960 din 02.08.1999 (258/99); 6. Prezentarea acordulul Primaria Caldrasi de a gala dreptul de folosingé a terenulul aterent statied de alimentare cu petrol, ampiasata tn or. G&i8ragi, si’. Alexandru cel Bun, ar. 216; 7. Intenmen de 18 zile dupa elfperarea cracitulul de catre Banca de Economii S.A,, SAL ,Armamil-Com” va prozenta umnatoarele document: Extras cin Registrul bunutior imobile orivind grevarea doar '2 Banca de Economil S.A. a tuturor bunurllor Imobite acceptate in gal Extras din Registrul gajului Sunurilor mobile privind grevarea doar ia Banca de Econom S.A. a tuturor bbunurilor mobile acceptate in ga}. Prezentares rapoartelor de evaluare indepencient pentru bunuris imobile acceptate in g Asigurarea, fn favearea Bncil, a bunuiior acceptate in gaj conform prezentului proces-verval, . Stablirea soldulul minim al tniet de credit tn marime de 25% (douazeci gi cinci procente) do la suma, maxima a périiide credit acordat sub forma de linie de credit si anume ~ 1,878,760.00 (un milion opt cule saptezeci si cinci mil gapte sute gaizeci) lel; 11. Completarea capitolutui 4 ,,Rambursarea creditutut* din contractul de credit, ce umeaza a fi tnchetat, ‘ou urmatoarele condi Ih momentul cénd suma limitet maxima a liniel de credit va cobor! sud 1,875,760.00 (un milion opt sute gaptezec! §| cinci mii gapte sute saizeci) lel, orevederea privind stabiirea soldului minim af liniei da credit expusi tn capitol 2 al prezentuui contract ig! va pierde valabiitate 12, Expunerea p. 3.4. din contract de credittip in urmaioarea redactie: .Acordarea creditulul ee efectueazd cu condija prezentarl in Banca a documentelot ce coniirma utlizaree ereditulud confoim p.2.2.° 19. Stables in contractul de credit ce urmeazdi a ti seminal, a unul grafic de rambutsara a creditulul astfe! ~ pentru cteditul ordinar: cu pericdicitate funara, In rate agale a cae 1,912,490.00 tel, Tacepand ou luna a ‘18-2 dupa luna sermnari conlractuial de ovedit. fr la scadenfA se va actita suma ¢o 1,314, 758.00 let pentru linia de credit: cu periodictate lunar, in rate egale a eéite $12,650.00 fei, incepand cu tuna a 13-0 dupa luna send contractulut de credit, ia le scadent’ se va achita suma de 312,092.00 fei, 14, Expunerea punctutui 7.3. din contractul de credit co wermoaze a f inchoiat in urmatoatea redaciie: - Pentru nesfectuarea tuluror opsraffuntlor in valut® national g fo valuta strina numal prin conturile deschise ia Banc, Debitoru! va plati Banal o amenda in marime de 2% cin suma oredului acordat Completarsa capliolului 9 .Obiigatille Debitorului* din coniractul de credit, co urmeara a fi inchelat, cv unndtoarea concitie: 88 eleotueze toate operatiunile in valuid nationald sf fn vaiutl sirding prin conturile curente deschise fa Banca de Economii S.A. 16, Excluderea gin capiolu! @ .Obtigatille debitorstul" ai contractulu! de cred oe umeaza a fi Incheiat puncteior 9.47 $! 442. cu umétorul continu: .9.47. 88 Semnezo ou Banca, in termen de 30 wile salendaristice, acordul de etectuare a platilor prin interme cardurilae bancare emise de Bancé, geo riale Bio +9.18, 38 incheie cu Banca, in termen de 20 zile calendaristics, contractul de deservire in cadrul acceptéri spre piaia a cardurilor bancare emise de Bancé (in cazut Debitoriior care se ocupa cu comertul cu amdnuniul sau cu prestarea servicitor porsosnelor face) 17. Intocmirea gi semnarea urmatosrelor documente: > contrac de cre > contract de ipoteca urmater, ssupra constructial comerciale (stati de alimentare cu petrol, nr, cadastrat 8028120610.01) si terenul de plmant aferent, ampiasata in r. StrAgeni, com. Panagesti, Ja valoarea de ipotecd 8,946,412.00 Iai, ncheiat cu SAL, ,Arnamil-Com’ > contract de ipotecd urmator, asupra consiructial comerciale (ctatio de siimentare cu petrol, nr, cadastral 2501216257.01) $i dreptul de folosints a teronul de pamant aferent, amplasata in of. Caldrasi, su. ‘Alexandr cel Bun, 216 la valoarea de ipoteca 6,55,442.00 Ll, incheiat cu SRL. .Armami-Com’ contract dé ipotecd urmator, asupra constructisi nelocative (depozt) si terenul de pamant aterent amplasaté in of. Calérasl, str. M. Cibotaru, nr. 3. la valoarea de 12,405,034 .00 |e, incheiat cu SAL, Armami-Com"; > contract de ipotecd urmater. asupra constructiei nelocative (oficiu) si tersnul de pamant aterant, amplasats fn of. Calarasi, str. C. Stamati, nr. 15, la valoarea de 4, 100,000.00 lei, incheiat eu SRL ArmamilCom"; contract de ipoteca urnnétor, asupra constructiei comerciale (hotel) si tersnul de pmant aleront, amplasats ‘ih or. Calarasi, str. M. Emineseu, 24, a valoarea ce 1,150,000,00 fel, inchsiat cu SAL ,Armaml-Com': Peontract de ipotect ummater, asupra inodperii nelocative (bale, nt. cadastral 2507208496.01 029), ampiasata fs or. Caidrasi, st’. Bojole, 29/8, nr. 029, la valoarea de 850,000.00 lel, incheiat cu SRL -Anmamil-Com’ contract de jpotec urmator, asupra ineSperii natocative (magazin, nricadastral 2501206496.04.030), amplasata tn or. Calétasi, str. Bojole, 29/8, 030, Ja valoarea 780,000.00 fei, inchelat ou SAL ,Armamit Com"; > contract de ipotecd urmater, asupra incaperii locative (apartament. ar. cadastral 2501208496.01.016), amplasata in or. Calarasi, sir. Bojole, 2978, ap. 16, la valoarea de 550,000.00 lel, incheiat cu SAL ArnemibCom’; eontract de ipotecd urmator, asupra incSpertl locative (apartament, nr. cadastral 2501208496.01.011), ampiasata in of. Calarasi, str. Boole, 20/8, ap. +1, la valoarea de 850,000.00 ‘gi, incneiat cu SRL ~Armamit-Com"; eoontract de ipotecd urmstor, asupra incapertt locative (apartament, rv. cadastral 2501208496.01.012), amplasata in or. Calarasi, str. Gojole, 28/8, ap. 12, la valoarea de 890,000.00 fei, incheiat cu SRE ~Armami-Gom; Foontract de ipctecé urmator, asupra incaperii locative (apartament, or, cadastral 2501208496.01,027), ampiasata tn or. Calarasi, str. Bojole, 29/8, 2p. 27, la valoarea da 830,000.00 el, inchoiat cu SAL ~Armami-Com’; > contract de ipotecd urmator, asupra inagperii locative (apartament, nr. cadastral 0100621132.01.002), amplasaté fn mun, Chigindu. sect. Centru, sir. Sclusev, 98, ap, 2 . la valoarea de 980,000.00 lei. incheiat cu Annan Mihgsl gf Arman Ludmila; Pcontract de ipotecé urmator, asupra bunului imobil (iaz}, amplasat In r. Calsragi, s, Horadigte, axtravilan, la valoarea de 450,000.00 lel, inchelat cu Arman Mihai! 51 Arman Ludmila: > eantractut de gaj inregistrat urmater asupra mifeacelor fixe (utilaje aferente statilor de alimentare cu petrol utile] aferent depozitulul petrolier}, incheiat cu SRL ,Armamil-Com”, la valoarea de 3.697,433.00 tsi Grregistrat in Registra Gajuiul buruiriior mobile); » contiact de gaj iniegistrat urmator asupra miloacator de transpe la valoare de 1,267,700.00 lel, incheiat cu SAL ,Armami-Com’ (Inregistrat in Registrul Gajului bururior mabite); > contract de gaj vitor asupra universaltati de bunurt (produse petroliere, tenzind, motorin), inchetat ou SRL "Armami-Com’, a valoarea tolala dé 2,000,000.00 tei (lnregistrai in Registeul Gajulul bunurlor mobite); contract do cesiune asupra mifioacelar biinesti din canturie curarte, 18, iniocmixea de cave tia a unui plan de monitorizare, execulat ce economistul resconsaisl de rect, cu ragortarea rezutatelor directoruiul fale’ ona ia data de 10 a fiecére) tuni gestionare = >» analiza rutajulu in conta curente ate intreprinderi —- lunar > analiza dinamicii dateriei debitosre gi oreciteara ~ timestrial, a0 @ analiza dinamicit vanitului global $i venitului net -trimestral > analiza indicitor de evaluare a riscului financiar gi non-financiar ~ trimestriat; % — inspectarea gajului pe teren (controlul existentei si star efective @ galulul) si perfectarea raportului de control ip ordinea stabitita: bunurt imabile ~ semestrial, mijoace fixe ~ semestria: milloace da transport ~ lunar, mijoace circulante ~ lunar. Lista veturilor: Numele si Prenumole membrilor Comitetului de Votul, abtectite Semnaturite I stedite G. Gacikevicl A. Vite A, Misov k L. Bolibov ZL M. Bejenari fs G, Gacikevici : Pregedinte al Comitetuiul de oredi ca N. Calagnio Secretar espensabil 8 E 10:10 22 4m OWALNALOG 7” coil -St-26H/22 din 26.04.2010 ~ Tore In pyazece (23.05.2011), Banca ge Gr ‘cave de lnegistracii ce Stat la 18.06.2001, cu nr. 4 reorazentata prin Filala nr. 1 Chigindy, care actives ia : plane prvwe is ee, eu sediut in mun, Chisinau str. Puskin, repracecat 2 snot di C2 edie Condrea, imputemiet prin procura Banc: a SA OF 1220 0. 9.3 in contiquare Baned, pe de o parte, si OM" SR opa8n9% arrete Hegssrél de Stat cu numarul de centicare J <1 S3dhib MD-4401, ste, C.Stamati, 15, oF. Calaras Nbhall Arman, care acfioneaza in baza Statuiut Avante 1a Conitetalui de Credite al Baneit (proves-verbal nr. 7% din. 23. bon ‘© contract! de credit nr. 06-06/1/22 din des 26.042 exe ® S38 P13 indicata in punctul 2.3. al prezentulut contre ~ lita Sardar vals exces foveinar in line’ de credit i bie 8 hoe Achitarea MDL | sisaieseo0MDL | ereaituiad | 7,500,042.00M0 Sole! rasta Sold ned ot) it (MOL) 9,60 503,042.00 0.00 —F 0 3.00 8.00 0.00 5 Si ne 0.00 7,509,082,00 2.00 F503 0820 0.00 708 04200 0.00 7509, 06260 2.00 7,509,082,69 9.00 "503,042.06 3.0 753,042.00 2.0 753,503.00" 00 7.508.04210 ‘Bip000 00 2,000.00 325,000.00 35,000.00 | 355 000.00 235,000.00 225,000.00, $23.042.00 7803 042.00 , i tor ‘oad Arman (ebtinatura) 1 st pentru restructurarea creditulul in manme 9 2c" restructurale, cea ve constitvie $7,378. » «6 hani, in termen de 120 zile caiendaristice eon sev vele te coikteeul de credit ne. 06-08/1/22 din 26.04.205 ite oneveceti ale contractului de credit mentionat ‘enentelor asumate de catre pati in cad! Iy! Movin! i 2 exe nolara, din care 2 exemplare ramin fa Banca pos A a2 SBI TORUL: Cont curent: 22517014984014 xi © jekunet Chisinau a Béncii de Economii SA a yeu banelt BECOMD2X609 K eea00a (od “eeat: 1003609010083 burda eS TORUL 2 {iravtor teal Arman Prim Bienon ays (2 tor at Shere se “vival Arman_g) LE A tS ema thee fl GORD ADITIONAL NR. 03 ta contractul de eredit nr, 06.06/1/22 din 26.04.2010 Incheiet ia noussprezece mai anul dova mi unsprezece {19.05 2011) tre Banca de Economii S.A., inregistrata ia Camera inreaistrari de Stat le 18.08.2001, cu ar. de \dentficare de stat-cod fiscal 1003600002549, reprezentata prin Filia nr. 1 Chiginau, care activeaze in conformitate cu Regulamentu) cu privire la fliale, cu seciul in mun, Chisinau, str Puskin. 2, reprezentats prin Prim-Director adjunct dl Ghenadie Condrea, imputernicit prin procura Banc) de Economii SA. nr 08-17/86 din 31.72.2010, numits in continusre Bano, pe de o parte, $i ~ARMAMIL-COM" SRL, inregistraté la Camera Inregistrarii de Stat cu numaral de entificare de stat- codul fiscal 1003609010032 din 02.01.2001, cu sediul: MD-4401, str. C Stamati, $5. or Calarasi Republica Moldova, reprezentata prin Director, dl Mihail Arman, care actioneaza in baza Statutul, denumita in continuare ,Debitor” pe de alta parte, Avand in vedere cererea Debitorului si decizia Comitetului de Credite al Banci (proces-verbal nr 623 din 28.04.2041), de comun acord am convent ca la contractul de credit nr, 06-08/1122 win date 26,04 2010. sa intervina urmatoarele modificari: L Se expun in urmatoarea redactie punctele: 5.1. Peniru creditul pus la dispozitie Debitoru! va plati Bancit 0 dobinda fiotanta cu rata inigald de 17% (saptesprezece procente} annual, incepand cls 19.05.2011 7-5 Penty nerespectarea conditiei de prelungire snuald a velabiltati contractelor de asigurare a bununicr gajate, Debitorul va achita Bancit o penalitate in marime de 0,01 % pentru kecare zi de intarziere, care se va aplica la valosrea de gaj a bununior care nui ay fost reasigurate; 8.1, Sumele datorste Bia potrivt prezentului contract sunt garaatate pn 84.1, contract de wpoteca urmator nr. 06-06/1/22- asupra consiructiei comarciale (statie de aimentare cu petrol, nr. cadastral 8028120010 0%) si terenul de pamént aterent amplesata in ‘Straseni, com. Pandgesti |a valoarea de ipateca 5,946 412.00 lei, Incheiat cu SRL ,Arrwarml-Com (autentificat notarial si inregistrat la OCT); 81.2. contract de ipetecd urmator nr. 06-06/1/22-g1 asupre constructici comerciale (statie de alimentare cu petrol, nr. cadastral 2501216257.01) si dreptul de folosinta 2 terenulul de pamant aferent, amplasata in or. Calaragi, str. Alexandru cel Sun, 216 la Valoarea de ipoteca 6,558,442 00, Lei, incheiat cu SRL Armamil-Gom’ (eutentticat notarial st inregistrat Ia OCT) 81.3 contract de incteca urmator nt. 06-08/1/22-g2 din 27.04.2010 si acord aditional nr O1 asupra constructiei nelocative (depozit) si terenul de pamant aferent, amplasata in or, Calarasi, str. M. Cibotaru, nr. 3, Ia valoarea de 19,83,550.00 lei, incheiat cy SRL ,Armami-Com’ (auentiicat notarial sl infegistrat la OCT) 8.1.4. contract de jpoteca urmator nr. 06-08/1/22-93 din 27.04.2010 si acard adtional nr 01 asupra constnuctiei nelocative (ofciu, boxe pentru automobile) si terenul de pamént zferent, amp!asate in of. Calérasi, st. Stamati, nr. 18, fa valoarea de 2,870,000.00 lel, inchelat eu SRL ,Armamil- ‘Com’ (autentificat notarial si inregistrat la OCT), 8.15. contract de ipotecs urmater ar. 05-06/1/22-g4 din 27.04.2010 si acord adtional nr. 07 asupra constructiei comerciale (hotel) si terenul de pamant aferent, ampiasala in or C&larasi, str M. Eminescu, 24, la valoarea de 3,443,300.00 lei, incheiat cu SRL ,Armamil-Com’ (autentificat noiarial st inregistrat la OCT), 8.1.6. contract de ipotecd urmator nr, 08-0611/22-g8 asupra incaperi nelocative (bale, nr cadastral 2501208496 01.029), amiplasata in or. Calarasi, st. Hojole, 23/0, nr. 029, la valoarea de 250,000.00 lei, incheiat cu SRL ,Armamil-Com" (autentficat notarial si inregistral a OCT) 8.1.7. conttact de ipoteca urmator nr. 06-06/1122-96 asupra Incdperi nelocatwe (magazin nrlcadastral 2501208496 01.030), empiasata in or. Calarasi, str. Bojole, 23/8, 030, la valoarea 780,000.00 Ie, Incheiat cu SRL ,Armami-Com’ (autentiical notarial si inregistral la OCT), 8.1.8. coniract de ipotecd urmdtor ni. 06-08/1/22-g7 si acord aditonal nr, Oh asupra incdperlor ‘ocative (apartament, nr. cadastral 2501208495.01.016 si apaitament. Rr cadastral 2501208496 01.033), amplasata in of. Calaragl, sit. Bojole, 2318, apf 16 si 39, la valoarea de 550,000.00 le, incheiat cu SRL ,ArmamiCom’ (autenticat notarial gi inregistrat kd OCT 8.1.8. contract de ipoteca. mater nr. 06-06/1/22-g8 asupra neared, locate’ (apartament, 1c cadastral 2501208486 01.017}, amplasata in or Calérag, st. Bojols 22/8, a9 11, 1a valoarea de 850,000 00 te, incheit ga'SRL ,Armami-Com" (autenbiicat, room teal la OCT}; Pam-Drecior adn Director if Ghenadie Condrea S!Cloudee Ls nana amon AAO (semnaturay (semnaturah 8110. contract de ipoteca urmator nt. 06-06/1/22-99 ssupra incdperli tocative (apartament, nr cadastral 2501208496.01.012), amplasata in or. Calarasi, str. Bojo'e, 23/8, ap. 12, le valoarea de 830,000.00 lei, incheiat cu SRL. ,Armamil-Com’ (autentilicat notarial i inregistrat la OCT); 8.1.57. contract de ipoteea umator nr. 06-06/1/22-910 acupra incaperii locatwe (apartament, ar cadastral 2507208486 01 027), amplasata in or. Caldrasi, str. Bojole. 20/8, ap. 27, le valoarea de 820,000.00 tei, incheiat cu SRL ,Armamit-Com' (autentificat notariai si inregistrat ja OCT), 42. contract de ipotecs urmator nr. 06-08/1/22-9¢1 asupra Incéiperi locative: (apartament, nr cadastral 0100527432.01.002), amplesat3 tn mun. Chisinau, sect. Contry, sir. Sciusev, 98, 2p. 2 la valoarea de 980,000.00 lei, Incheiat cu Arman Mihail gi Arman Ludmila (autentiioal notarial si invegistrat la OCT), 18. contract de ipotecd urmator nr. 08-06/1/22-g12 din 27.04.2010 si acord aditional ar 07 asupra bunului mobil (ia2), amplasat in r Calaragi, s. Horodiste, extravilan, Ia valoarea de 3,012,580.00 lei, Incheiat cu Arman Miail gi Arman Ludmils (autentificat notarial si inregistrat la OCT) 8.1 14, contractul de ga} inregistrat nr. 06-06/1/22-g13 din 25.04.2010 asupra mijoacelor fixe (utlaje aferente statilor de alimentare cu petrol, utlaj aferent depozitulul petrolier), inchesst cu SRL yAtmamil-Com’, la valoarea de 3,897 413.00 lei (Inregistrat in Registrul Gajulut bunurlor mobile) 8.1.15 contract de ga) inregistrat urmator nr. 06-06/1/92-g14 din 28.04.2010 asupra mijoaceior de transport ts valoare de 1,267, 700.00 lei, incheiat cu SRL .Armami-Com’; 8.4 18, contract de gaj vitor nr. 06-06/1/22-918 din 26.04.2010 si acord aditional nr 04 din 23.11.2010 ‘asupra universaliatii de Dunun (produse petroliere, benzina, motoring), inchelat cu SRL “Armani Com’, la valoarea totala de 5,680,000.00 lei (Inregistrat in Registrul Gajului bunuriior mobile) 17.contract de ipotec3 nr 08-0671/22-g16 asupra incdperit locative (apartament, nr cadasttat 2501208496 01.025), amplasata in or. Caléragi, str Sojole, 29/8, ap 25, lo vatoarea de 244,900.00 lei, incheiat cu SRL Armamil-Com’ (autentiicat notarial si nregistrat ia OCT) 8.1.18. contract de cesiune a fiuxului milsacelor financiare din conturile curente ne. 06-06/1/2: 26 04.2010. 8 8 N Se adauga urmatearate puncte: 76 Pentru nerespectarea prevederiar mentionate in pct. 9.20 al prezentulul contract, Debitorul va achita Bancli amenda in marime de 0,1% din sume creditulul acordat. pentru fiecare document neprezentat, 920.sa notifice prompt Banca refentor la modificarile operate im structura actionanlorfondatonioraseciatilor si 2 organelor de administratie, eu prezentarea tuturor dosumentelor confirmative in acest sens, precum si sa prezinte periodic, pe masura modificanlor efectuate in documentele juridice, a informatie! cu privire la persoanele care sint in raport de rusenie de gradul | sill cu administratoti, proprietarti debitoruluiidebitor, precum qi sotil acestora, locurile de munca gi functila ocupate de cétre acastia, informatie privind functile de administrator acupate in alte organizati, precum $i cotele de participare in valoare de 5 la suta 5 mai molt detinute in capitalul societatior comerciale, informatie! privind detinerea de cate administrator’ proprietaruluiDebitorului a functilor de administratori in alte organizati si delinerea de edtre acestia a cotelor de particivare In valoare de § la suta gi mai mult in capitalul Societailor comerciale. in cazul in care asociatizactionari ai Debitorului sunt perscane juridice, informatia respectiva se va prezenta pina la beneficiarul efectiv nersoana fizica, 8.24.58 notifice Banc th scris despre achitarea anticipats a creditului cu, cel putin, 5 zile inainte de data propusa de Debitor pentru efectuarea acestela. 124, sa suspende unilaterat acordarea creditutul |. Prezentul acord ests parte integrala la contractul de credit ar. 06-08/1/22 din 26.54 2010, inchelat intre Banca si Debitor Alte prevederi ale contiactului de credit mentonat se pastreaza pina la indeplinirea tuturer angajamentelor asumate de catre part in cadrul lui Prezentul acord a fost intocmit in 3 exemplare, din care 2 exemplare ramin ia Banca si 1 ‘exemplar se inmaneaza Debitoruki, v ALTE RECHIZITE: BANA: Cent bancar: 2805701498135 Codul banei, BECOMD2X609 Cod fiseal: 1003600002549 Cod TVA. 7200041 AU SEMNAT CONTRACTUL: BANCA: - Prim-Director adjuine A Neeath Ghenacie Condrea Wi loucaw LS. (semraturay DEBITORUL: Cont curent’ 2517014984914 Filla ar 1 Chisinau a Banci-ée Eoonomi SA Codul banc BECOMDZxBDg Cod fiscal: 1003609048033 DEBITORUL i ne / Director ) Mina Arman_N PL BAYS (seinnaturay ACORD ADITIONAL NR. 02 la contractul de credit ni, O6-06I4/22 din 26.04.2010 Jnchetat la patru martie anul doua mil unsprazece (04.03.2011) 2 Leet ine ZC ¢ Ganca de Economit S.A., inragistrats la Camera Inregistrart de Stat la 18.08.2001, cu ar. de ‘Wentificare de stat-cod fiscal 1002600002549, reprezentata prin Fillaia ne. 1 Chisinau, care activeara jn conformitate cu Regulamentul cu privire la fiiafe, cu sedial in mun. Chisinau, str Puskin, 23, reprezentata prin Director, dna Ecaterina Teaci, care actveazd In baza procuril nr. OG-17/77 din 31.12.2010, numita in continuare Banca, pe deo parte, $1 ARMAMIL-COM” SRL. inregistrata la Camera Inregistrarii de Stat cu numarul de tdentificare de stat- ‘Godul fiscal 1003609010033 din 02.01.2001, cu sediul: MD-440, str. C.Stamati, 15, or. Calarasi, Republica Moldova, reprezentata pria Director, dl Mihail Arman, care actjoneaza in haza Statutului, enuimia in continuare ,Debitor® pe de alta parte Avand decizia Comitetuli de Credite al Bancii (proces-verbal nr. 1476 din 12.41.2010), scrisoarea Baneii nr. 1605/3476 din 16.09.20%0, precum si confirmarea Directiei Administrare Gaj f/n din 02.03.2011, de comun acord am convenit ca la coniractul de credit nr. 06-06/1/22 din data 26.04.2010. a intervina urmatarele modificark 4 ‘Se expune in wimatoarea redactie punctul: 8.1. Sumole datorate Banci potrivit prezentului contract sunt garantate in 8.1.1, contract de ipoteca urmator nr. 06-08/1/22-q_ asupra constructii comerciale (stalie de alimentare cu pew, nr. cadastral 8028120010 01) gi terenui de pamant aferent, amplasata in +. Sirageni, com, Pandsesti, a valoarea de ipolecd 5,646,412.00 Ie, incheiat cu SRL Asmami-Com’ (autenticat notarial si inregistrat la OCT) 841.2. contract de ipoteca urmator nr. 06-06/1/22-g1 asupra constructiel comerciale (statis de alimentare cu. petrol, nr. cadastral 2501216257.01) si dreptut de folosinja a terenului de pamaot aferent, amplasata in or. Calarasi, str. Alexandru cel Bun, 216 fa veloarea de ipoteca 6,555,442.00 Lei, incheiat cu SRL ,Armami-Com’ (auteniifical notarial si inregistat la OCT}: 8.1.8. contract de ipoteca urmator ni. 06-06/1/22-92 azupra constructieh nelocative (depozit) $i terenul de pamant aferent, amplasat’ in or. Caliras), str. M. Cibotaru, nr. 3, 12 valoarea de 12,403,034.00 fei ncheiat cu SRL ,Armami-Com” (avientifeat notarial si inregistat la OCT); 8.1.4. contract de ipoteca urmatr nr. 06-08/1/22-93 din 27.04.2010 si acord adtional nr 01 asupra construc nelocaive (ofc, boxe pentru automobile) si terenul de pamant ferent amplasete in or Calaragi, str C. Stamaf, ne. $5, fa valoarea de 2,570,000.00 fe, incheiat cv SRL Armami-Com (autenticat aotaral si inregistrat ia OCT) 8.4.9. contract de ipotecd urmator nr. 08-06/1/22-94 asupra constructiel comercial (hotel) $i tetenul de pamant aferent, amplasaté In of. Caliragl, sir, M. Eminescu, 24, ta valoarea de 1.190,000.00 fe, inchetat cu SRL ,Armamil-Gom” (autentficat notarial st nragisrat ia OCT); 816 contract de ipatecs uator nr. 06-06/1/22-g8 asupra incapert nelocative (bait, nr. cadastral 2501206406.01.029), ampiasatd In ar. Calarasi, st. Bojole, 23/8, ne 029, ta valoarea de $50,000.00 lei, Incheiat cu SRL ,Armarni-Com" (autentiicat notarial‘! incegitrat ka OCT) ; 8.1.7. contract de ipotecd urmator nr. 05-06/1/22g5 asupra Incapent nelocative {magezin, ‘iJeadasirab 2501208496 01.030), amplasalS in or. Claragi, str. Bojle, 29/0, 090, la valoarea 780,000.00 ey, incheiat cu SRL ,Armami-Com’ (autentificat notarial si inragistat Ia OCT): 8.1.8. contract de poteca urmater nr. 08-06/1/22-q7 si acord adiional nr. 01 asupra incéperior locative (apartament, nr. cadastral 2807208498.01.016 si apartament, nr. cadastral £2501208496.05.083), amplasata in or. Calatagi, str Bojole, 23/8. ap. 16 si 33, la valoarea do 50,000.00 le, inchetat cu SRL ,Armamil Com (autentficat notaral s\inregistvat Director G@ 5 Direcoe th, Ecattina Tear (etl us, inal Aman _\ : 8a at Bt at, 9. contract de fpotecs urmator nr, 06-06/1/22-98 asupra incaperii tocative (apartament, nr Cadastral 2501208496.01.011), ampiasata in or. Caldas), str Bojole, 23/8, ap 11, la valoaren de 850,000.00 le, incheiat cu SRL Armamil-Com’ (autentificat notarial si inegistrat la OCT). 10. contract de jpotecd umator ar. 08-06/1/22-99 asupra Incaperii lecative (apartament, nr ‘cadastral 2501208496.01.012), amplasata in or. Calaragi, str Bojole, 23/5, ap. 12, la valoarca de 830,000.00 Ie, incheiat cu SRL Armamil-Gom’ (aulentiicat notarial si inregistrat le OCT) 11. contract de ipotecs uimstor nr. 06-08/1/22-910 asuinra Incaperi locative (apartament, nr adastrat 2601208496,01.027), amplasst& in or. Célaragi, str. Bojole, 23/8, ap. 27, la valoarea de 830,000.00 lei, incheiat cu SRL Armamil-Com (autentificat notarial si inragistrat la OCT). 12, contract de ipotec’ urmator nr. 95-06/1/22-911 asupra Incapertl iocative (apartament, nr cadastral 0100521132.01.002), amplssata in mun. Chigindy, sect Centiu, str. Sciusev. 98 ap. 2, fa valoarea de 980,000.00 ei, incheiat cu Arman Mihait si Arman Ludmila (autentificat notarial si inregistat la OCT); 13. contract de ipotecd urmator nr, 08-06/1/22-q12 asupra bunulul imobil (az), armplasad in Galaragi, s. Horediste, extraviian, la valoarea de 450,000 00 let, incheiat cu Arman Niall $1 Arman Ludmila (autentifcat notarial si inregistrat ka OCT): 8.1.14, contractul de gaj inregistrat nr. 06-06/1/22-913 din 26.04.2010 asupra mijloacetor lixe {utilaje aferente statilor de alimentare cu petrol, ul) aferent depozitului petrlien, incheiat cu SRL. -AsmnamiCom’, fa valoarea de 3,697.413.00 tei (inregistrat in Registrul Gajulut bunustor mobile); 8.1.18, contract de 93) inregistrat urmator nr. 06-06/1/22-g14 din 26.04.2010 asupra mijoacelor de transport la valoare de 1,267,700 00 fei, incheiat cu SRL /Armami-Com” 8.1.18, contract de gaj vilor nr. 06-06/1/22-918 din 26.04.2010 si acord aditional nr. 01 din 28.11.2010 asupra universalitai de bunuri (produse petroliere, benzina, moiorina), incheiat cu SRL “Aamami-Com’, ta valoarea total de $,680,000.00 ie {inragistrat in Registrul Gajutut bunusior mobile); 8.1.17.eoniract de ipotect nr. 06-06/1/22-g18 asupra incdperil locative (apartament, ne cadastral £2501208496.01.025), amplasata in of, Catéragi, str. Bojole, 23/8, ap. 25, la valoarea de 244,900.00 le, incheiat cu SRL Armami-Com” (autentificat notarial siinvegistrat la OCT), 8.1.18. contract de cesiune a fluxului miloacelor financiare din conturle curente nr. 06-06/1/22:¢ dia 26.04.2010. . Prezentul acord este parte integrala ta contractul de credit nr, 06-06/1/22 din 26.04.2010. inchelat intre Banca si Debiter. Alte prevaderi ale coniractului de credit mentionat se ppastreaza pina la indeplinirea tuturor angajamentelor asumate de catre part in cadrul kx I Prezentul acord @ fost intoomit in 3 exemplare, din care 2 exemplare amin ta Banca si 1 ‘exemplar se inmaneaza Debitoruly ALTE REGHIZITE: BANCA: Cont bancar: 2805701498138 DEBITORUL: Cont cureat: 2517014984914 Codut bancii: BECOMD2xB08 Filiata nr.1 Chisinau a Bancli de Economa SA Cod fiscal: 1003600002549 Codi bancii BECOMD2X609 Cod TVA: 7800041 Cod fiscal: 1008609010033 AU SEMNAT CONTRACTUL: BANCA: DEBITORUL, a Director d Director Ecaterina Toacl Ls. Minall Arman _ ACORD ADITIONAL NR. 01 Ja contractul de credit nr. 06-08/1/22 din 26.04.2010 locheiat ta doutzec' i tre noiembrie ani ova mil zeve (23:11 2010) intre Banca de Economij $.A., Inregistraté te Camera Inregistrari de Stat la 18.06.2001, cu nin. de ‘dentificare de stat-cod fiscal 1003800002549, reprezentata prin Filiala nr. 1 Chisinau, care activeaza in conformitate cu Reguiamentul cu prvire la fille, cu sediul in mun, Chisinau, sit. Puskin, 33, reprezeniata prin Director, dna Eoaterina Teaci, care activesza in baza procurli hr. 0617197 ain 31.12.2009, numita in continuare Banea, pe de o parte, gi »ARMAMIL-COM"” SRL, inregistratd la Gamera Inregistrari de Stat cu numsrul de identilicare de stat~ codul fiscal 1003609010033 din 02.01.2001, cu sediuk MO-4401, str. C.Stamali, 15, or. Calarasi Republica Moldova, reprezentata prin Director, dl Mihail Arman, care actoneazé In paza Statutul, anumita in continuare ,Debitor” pe de alta parte, AvBod in vedere ceterea Debitorului si decizia Comitetului de Gredite al Bancii (proces-vorbal nr, 1476 din 12.11.2010}, de comun acord am convenit ca la contractul de credit nr. 06-06/1/22 cin data 26.04.2010, sa intenvina urmatoarele modificar: i Se expun in urmatoarea redactie punctele: 8.1, Suméle datorate B&ncil potrvit prezentuiui contract sunt garantate prin 8.1.1, contract de ipotecd urmitor nr. 06-06/1/22-g asupra constructiei comerciale (statie de ‘alimentare cu petrol, nr. cadastral 8028120019.01} si terenut de pamaat aferent, ampiasaté in f Strageni, com. Panagesti, la valoarea de ipotecd 5,946,412.00 Jel, incheiat cu SRL Armami-Com’ (autentificat notarial sInvegistrat fa OC), 8.1.2. contract de ipotecd urméter nr. 05-06/1/22-91 asupra constructis! comerciale (statie alimentare cu petrol, nr. cadastral 2501216257 01) si dreptul de folosinfé a terenului de pamant aferent, amplasata in or. Catérasi, str. Alexandru cel Bun, 216 ja veloarea de ipoteca 46,555, 442,00 Lei, incheiat cu SRL Aemamil-Com” (autentificat notarial st incegistrat la OCT) 8.1.3. contract de ipoteca urmator nr, 06-06/1/22-92 asupra constructiei nelocative {depozit) si terenul de pamant aferent, amplasata in or. Caléragi, sir. M. Cibotaru, nr. 3, la valoarea da 12,403,034 00 lel, incheiat cu SRI. .Armamil-Com (autentificat notarial st inraqistrat la OCT) ; 81.4, contract de ipotecd urmator nF. 06-06/1/22-¢8 din 27.04.2010 si acord aditional nr, O1 asupra consttuctiai nelocative (oficis, boxe pent automobile} $i terenul de pamant ferent, amplasate in or, Calérasi, str. C. Stamati nr. 15, la valoarsa de 2,570,000.00 lei, incheiat ou SRL ,Armamil-Com’ (autantificat notarial si inregistrat ia OCT), 8.1.5. contract de ipoteca utmator nr 06-08/1/22-g4 asupra constructiei comercisie (hotel) gi terenul de pamant aferent, amplasaté in or Caléragl, str. M. Eminescu, 24, la vakarea do 1,150,000 00 fei, Incheiat cu SRL ,Armamil-Com” (autentiicat notarial si inregistrat la OCT 8.1.6. contract de ipoteca urmator nv. 06-06/1/22-95 asupra incdperi nelocative (baie, nr. cadastral £2501208498.07.029), amplasata in or. Calarasi, str. Bojole, 23/8, nr, 029, fa valoarea de 880,000.00 lei, incheiat cu SRL. ,Armamnil-Com (autenticat notarial si incegistrat Ia OCT) 8.1.7. contract de ipoteca urmator nr, 06-06/1/22-96 asupra inetiperi nelocative (magazin nidcadastral 2501208496 01 030), amplasatd in or. Calaragi, st. Bojoie, 23/8, 020. fa valoarea 780,000.00 tei, Incheiat cu SRL .Armamil-Cont (autentificat notariat st inegistrat la OCT) 8.1.8. contract de ipotect unmtor nr. 08-06/1/22-97 supra incdperi locative (apartament, nr. cadastral 2501208498.01.016), amplasat’ in or. Calérag, str. Bojole, 23/8, ap. 16, la valoarea de 560,000.00 lel, incheiat cu SRL ,armamil-Com" (autentificat notarial st inregistrat la OCT) 8.1.9 contract de ipotecd urmitor nr. 06-06/1/22-98 asupra Tnctiperli locative (apartament, nr cadastral 2501208496.01.011}, amplasata Th or. Calera, sir. Bojole, 23/8, ap, 11, lavaloarea ¢ 860,000.00 ei, incheiat cu SRL .Armami-Com” (eutentificat notarial siinfeqistrat ia OCT), 8.1.40, contrast de ipotec’_urmator nr. 06-06/1/22-98 asupra incdperi locative (apartament, rv. cadastral 2501203496,07.012). amplasata in of. Caléragi, sir. Bojole, 23/8, ap, 12,18 valoarea 68 820,000.00 lat icheiat cu SRL: ,Armrami-Com’ (autentiicat notarial si inragistrat a OCT) Director“ GN Director Ecatenina Toaci,_ ‘ah Ls. ‘Miait Arman, Ls.