Вы находитесь на странице: 1из 21
> wARTBETON-GRUP” SRL, jnregistrati fa data de 27.06.2001 eu 1DNO — codul fiscal 1002600037388, eu sediul: MD-2001, Republica Moldova, mun, Chisinau, str. Hijéeu A., ap, 8, este un agent economic care activeazl {in domeniu! importului si comercializarii elemenielor din beton, ciment, ghips, articolelor din metal si materialelor Jemnoase. Unie fondator si director companiel este fusupov Vladislav (IDNP 0952212543627) Prineipalul gen de activitate al socictajii era desftisurat prin intermedial spatiilor arendate, in baza contractului de arenda din 05.05.2010, incheiat eu IM “Jolly Alon” SA (incapere administrativi, amplasata in mun. Chisinau, st. Decebal 139/b) si contractului de arenda nr. 27/05/2010 din 27.05.2010, tncheiat cu SRL *Tradecontstruct® pentru arenda depozitului, cu suprafata de 710 m2, amplasat in mun, Chisinau, str, Albisoara 15, Compania dispune Ia Banca de Economii SA de un credit in trange in sum& de 1,500,000.00 BUR, acordat conform contractului de credit nr. 06-06/i/79 din 07.12.2011 (Sold Ta data de 08.11.2012 — 1,500,000.00 EUR), pentru Procurarca si importul materialelor de constructic, cu scadenta le 07.11.2013, rata dobinzii - 10%. Sumele datorate Baneii potrivit contractului de credit sunt earantate prin 1) Contract de ipotect nr. 06-06/1/79-g asupra complexului de clddiri administrative, de producere gi depozitare, amplasat in, Briceni, or, Lipeani, sir, Libertili, nz. 235, 9i asupra terenului de pamint aferent, cu suprafara de 20.0974 ha., incheiat cu pa. lusupov Vladislav gi p.£. lusepova Svetlana, la valoarca de ipotecd 26,136,638.00 lei (auteatificat notarial si inregistrat fa OCT): Valoarea de piaja siabilinade |, Obiectel iporecit evaluator Sru |°°eF de] Valoarea de Constimobit” | 84 | Wotect (lei) ei) ‘»C” Complex de cliditi administrative, de producere gi deporit ‘cu supralla totala a constructillor 13,579.40 mp., amplasat in Briceni, or. Lipoani, str. Libertatii nr.235, compusd din: Suprafata la sol Nr. cadastral Denumire conform datelor OCT (sn.p} 1402105.002.01 (Clidire de producere 6,696.20 114021 05.002.02 (Constructic I 437.90] 1402105.002.03 _[Consiruetie Trace, W8ORD | O66 | 12.658.782 [1402105.002.06 _[Clidire adrainisirativa 308.80) 1402105.002.05 [Depozit, t ___ 338} [1402105.002.06 [Garaj [ 380.70} 11402105.002.07 ___|Consiructie I 672.30} | h402105.002.08 [Depait _ 7,180.50) 1402105.002.09 [Consiructie t 392.80) | /1402105.002.10 [Depozit, 1 998.90) | T™ Dreptul de ipotecd se extinde asupra accesoriilor sf ameliordrilor | bunului ipotecat, asupra fructelor, veniturilar si asupra bunurilor | incorporaic in obiectul ipotecil precum si asuprs ferenulai de pamsant | aferent constructiilor cu suprafata totald de 20.0974 ha, | TOTAL [39,600,992 26,136,655} 20,451,322 10.66 | 13,497,873 Conform raportului de evaluare nr. 125/1 1/11 din 29.11.2011, intoemit de catre compania de evaluare independent CONSTIMOBIL-NL” S.R.L., (evaluator — Natalia Lvovsesia), valoarea de piata a bunului ipotecat constituic 39,600,992.00 lei, iar valoarea de inlocuire a acestuia Constituie 26,253,533.00 lei. Conform actelor de verificare @ gajulul, sa constatat cd complexul dat (fosta fabric de conserve din orLipcant) se afld intr-o stare dezastruoasé. Toate imobilele sunt f&r& ferestre $i usi, perefii cladirilor in marea majoritate se risipesc. fn incinta lor nu este nici un utilaj, accesul nu este limitat, deoarece gardul este construit din bare metalice si pe alocuri sunt porfiuni neingradite. Acest imobil este pazit de un singur paznic, un pensionar fn virstd de peste 70 ani. Pe teritorial complexulii erau evidente urme de transport care probabil scoteau metalul uzat de pe teritoriu, Actele de verificare din data de 18.06.2012, nu au fost semnate de citre client, din motiv ci acesta nu rispunde apelurilor telefonice. 2)_ contract de cesiune a fiuxului de mijloace financiare din conturile curente nr. 06-06/1/79-¢ din 07.12.2011, incheiat cu ,Artbeton-Grup” SRL. {n baza procesului-verbal nr. 1950 din 08 noiembrie 2012 al sedingei Comitetului de Credit, in urma né-executiii obligatiunilor asumate de care "“ARTBETON-GRUP” SRI. fala de Banca de Economii S.A. s-2 decis initierea procedutii judiciare de incasare a datoriei, inclusiv prin procedura de exercitare a dreplului de gaj asupra bunurilor gajate de debitorii gajisti in scopul rambursarii creditului de care beneficiazi compania la Banca de Beonomii S.A. si a platilor aferente. Conform Acordului de transmitere benevolé din 14.12.2012 bunueile gajate au fost transmise in posesia Bancil, Ca urmare, a fost intocmit raportul de evaluare de edtre compania ,LARA”, prin care valoarea gajului a fost stabilita in sméime de 2,050,000 fei Conform Hotitirii Curtii de Apel Chisinau nr.02-2i-21636-28112014 din 19.02.2015 a fost intentat procesul de insolvabilitate fiind desemnat in cafitate de administrator ~ LL. Nemfanus Victor. La data de 03.03.2015 “ARTBETON-GRUP” SRL are urmatoarele datorii falé de Banca : Nr. | Daioril ‘Suma in EUR] Sima in MDL 1 | Credit restant 1,500,000.00) 5 2 | Dobanda restanta (sepiembrie 201 -lenuarie 2015, 375,000.00. - 3 | Dobinda pina la 03.03.2015 1,250.00 zi 4 | Penalitate pe dobands 279,990.00 = 5 | Dobénda majoraia 129,392.04 ~ 6 | Evaluare LARA, : 13,250.00, 7 | Cadasira i 46.00 8 | Energie electr, : 3,715.00 9 | Paza fizica C = 172,422.81 TOTAL DATORIL 2,285,632.04 [180,433.81 35.la acordarea craditului Debitcrul achitd Baneii un Comision unic pentru acordarea creditulul fn marime de 1.6% (unu intreg gi cinci zecimi procente) de la summa creditulu aoordat, care se va achita ta acordarea flecare} trange a cresitul, 36 In coz In care Debitorul refuza creditul partial sau total, el va plati Bancii un comision de neutiizare (remunerate pentru punerea la dispozite @ crecitului) In marime de % ( ____procente) din sume creditului refuzat. 4, RAMBURSAREA CREDITULUL 4.4. Debitorul va rambursa creditul in valuta prezentului contract 42. Debilorul va rambursa credit! pang la data finala indicata In punctul 2.9, al prezentulul contract, conform urmatorulul graficwl: Nr. de rind Porioada ‘Achitaroa Soidul creditulul, EUR} croditului, EUR 7 Ping la 31 decembrie 2012 425,000.00 4,375,000.00 Z| Pand ta 31 lanuarie 2013 7125,000 00 7,280,000-00. 3 | Pana le 29 februarie 2013 738,000.00 1,125,000.00 | Pand la 31 marie 2073 125,000 00 1,000,000.00 | S____| Pana la 30 aprike 2013, 125,000.00 875,000.00 | 6 | Pand la 31 mai 2073 7126, 000.00 750,000.00 7 Pana la 30 nie 2013 425,000.00 625,000.00 S| Pana la 31 julie 3073 725,000.00 | 500,000.00 @ Pang la 31 august 2013 "125,000.00 [ 375,000.00 “0 Pana fa 30 seotembrle 2073, "125,000 00 250,000.00) “i [Pana la 31 octombrie 2048 125,000.00 125,006.00) f Pana la OF noiembrie 2033 “125,008.00 000 Total 7,500,006.00 x 43, fn cazul in Gare Debtor va soleta achitarea anticpata & une! pari a credlulus, Maintea achat fective, el va achita in primul rand dobanzite calculate la 2i, cele restante i toate platie aferente neefectuate in fermenale stabilite de prezentul contract 5, DOBINDA| 5.4, Pentru creditul pus ta dispozitie Debitorul va plats Stncii o dobinda flotanta cu rata initialé de 10% (zece orocante) anual 5.2. Bobanda indicata In puncte 5.1. se va majora cu § (cinci) puncte procentuale in cazul in care ‘creditul sau 0 parte @ craditului este expirat, Dobanda majoraia se va aplica ia partea de oredit expirat, Incepind cu ziva care urmeazé dupa data scadente! creditului sau a parti acestuia 5.3.Dobanda se va calcula junar, incepind cu data acordari creditului pana la rambursarea Iu, Ja soldul contului de credit af Debitorula 5.4, Data primet achrtsrt a dobinali se stabileste 30.12.2011 5.5. Debitorul va achita dobinzile aferente lunar, pana la ultima zi lucrdteare a lunii gestionare, dar nu Imai tarziu de data de 30 a lun respective. 5.6, Banca are dreptul in mod unilateral s4 modifce rata dobinzi stabilta conform prezentui contract, in dependents de evolutia pies financiare, inglintand despre aceasta Debitorul prin notiicaze, cu ‘cel putin 10 zite calendaristice inainte. Rata noua a dobinzii se considera acceptats daca acceptu! este exprimat de Debilor in forma prevazuta pentru nolificare sau daca, urmare a notifcdti Banc, Debitorul ny ramburseaza soldul creditulus 91 nu achita alte sume supuse plali cétre Banca pana fa expirarea termenului nobficari de modificare a dobinziz Marimea ratei noi a dabinzil se va apiica ta soldut creditulut existent la data modificani ratei dabinzi. 6. PLATILE 6.4.tn timpul activnit prezentulul contract se stabilegte urrndtoarea succesiune a platilor {in ordines descrescstoare a priontatilon) a. Datorile restante - dobinda - credit; penalitii, amenzi Datorile carente ait dobinga 62.in cazul in care scadenta oricatel piati coincide cu 0 2i de a ost sie oti respective se va fixa fa ziva tucrétoare Precedent, Featelina Teatl Qi iodo) us, CONTRACT DE CREDIT Ne. 06-08/1/79 Inghsiat la sapte decembrie anul dowd mii unsprezece (07.12.2011) Inte: “BANGA DE ECONOMII" S.A., Inregistrata fa Camera Inregistrarl ds Stat cu numarul de kentlicare de stat ~ cou! fiscal 1003600002549 la 18.06.2001, reprezentata prin Fllala nr. 1 Chisinau, care activeaz’ in conformitate cu Regulamentul cu privite ta filale, proces-verbal nr. 08 din 26.04.2000, cv sediul Ih mun, Chisinau, str. Puskin 33, reprezentata prin Director, daa Ecaterina Teaci, care activeaza In baza procul nr Q6-17/77 din'31.12. 2010, numita in cantinuare Bana, pe de 0 parte, si ARTBETON-GRUP"S.R.L., inregistrata fa Camera Inragisirarl de Stat cu nr 1002800037288 a 7.06 2001, cu sediul: mun. Chisinau, bi Dacia, nr. 47, ap. 159, Republica Moldova, reprezentata prin Director, di Vladisiav fustipov, care acijaneaza in Baza Statutului, numa in continuare Debitor pe da atta parte, Aviad In vedate cererea Debitoruiui gi decizia Comietubil de cresite (proces-verbat nr. 1984 din 96 decembnie 2071), paitile au convenit sa incheie prezentul contract de credit in urmatoarele canditn 4. NOTIUNI GENERALE Parle contractante au convenit $4 acoepte ca baz’ urmatoarete notiuni 4.4. Grodit expirat se considera creditut 2 Gare nu a fost rambursat la Scadenta prevazuta tn prezentul contract (in eszu! in care este pievOzuta ramoursarea creditulut fa scadenta) sau pentru care mu au fost rambursate trangele (in cazul in care este prevazuta tambursarea creditlul n trange}, b, dobinzile aferente caruia nu se achitd in termemul prevézut in prezentul contract 2. care nu a fost rambursat in totalitate In caz de rezilore 2 contractulat in conditile prevazute 4.2. Dobanda reprezinta platile procentuale racordate la suma creditulul acordat efectiv gi achitate de care Debitor pentru folosirea miloacelor financlare pe parcursul unei perioade de timp, reiegind din 360 de zie anual 4.3. Dobanda flotanta reprezinta dobanda care poate fi maudiicata pe parcursul derulart prezentului contract in condi stipuiate in acesta, 14 Nofificarea este o adresere scris’ refertor la oricare raport ce reiese din prezentul contract achitarea dobinzitor aferenta, rambursarea creditulsi, depagirea termenelor contractuale §.2) care © prezints nemifect de cétte 0 parte altel parti contractante sub semnatua sau prin Serisnare recomandata 1.5. Rezilierea contractului se considers incetarea dintr-o anumits daté prevazuta in notiesre a obligate! Bancli de a soorda oreditul gi a dreptului Debitorului de a utlhza creditul. In coz de fealiere creditul devine scadent, insa reziierea nu exonereaza Debitorul de obligatite de achitare a platilor aferente creditulst 2. OBIECTUL CONTRACTULUE 2.1, Banca 2corda Debitorvlui un credit in trange ta sums de 4,$00,000.00 {un milon cine) sute mi) EUR, in conditile asigur&ri acestuia, utlizari efciente 9i la dastinatie gi achitad}a scadenta 22 Creditul va fi uliizat de care Debitor pentru completarea miloacetor circulante (procurarea ‘materialeior de constructio). 2.3. Creaitul 88 acorda pe un termen de 23 {dovazeci 91 trei) luni 51 anume data achitani complete a creditulul $i @ tuturor platilor aferente enumarate in prezentel contract este stabilia penira gapte noiembrie anul doua mii treisprezece (07.11.2015), 3. MODALITATEA DE ACORDARE A CREDITULUI 31 Credtut se va acorda de catte Banca in valuta prezentulut contract (EUR), prin executarea igpozitifor de plata ale Debitoruli, din cont separat de imprurnut deschis la Fiala nr. 4 Chisinau ‘a Biincii de Eeonomil SA, 1 stricta conformitate cu destinalia indieats in punctul 2.2 3.2. Transferurile banesti in ‘conformitate cu cenditite prezentului contract se efectueaza in baza dispozitilor de plata ale Oeborulul. Fiecare dispozitie de plata se vizeaza orn semndtura persoanelor responsabile de transferu! mijoacelar canfarm destinatie: forul beneficiaza de suma totala 2 ofeditului cu conditia respectai tuturor prevedarito conivactuale 51 prezentara acteior care atesta constitute gareatior $34 Acordaraa erecitulul se electueazd cu condie prezentayi i iar documentelay'ce confirma uthzarea Crediuul conform p.2.2, ts 9.5 .sa prezinte Banci timestral blantul contabd ~ raportul anciar (postu de activ, pasiv — desfgurat pe flecare cont in parte), contul de profit 31 pierderi faport! prin tezutatele financiare (lms Nez) 9 port priving lax: mjfeacelor aresti (forma Ned), raportl statistic 5 G trimestral), descfranie posturtor de blant cere depasese 10% din active la data de gestion precuns gia indicator! econemico-inanclati iu mai brats de dats de 30 a luni ce umeaa dup Detioada gastonard, iar bantl contabil anual gi raportl statistic 6-C aferent. nu ma trai de data de 10 apie. In cozul existenti pierdelor genoade! de geste, sa prezintenota informativa privind cauzele aparitiel respectvetor si acunie de amaliorare 88.58 prezinte Bac orice document soictat do aceasta, ce poate avea legdtud cu credtul acordat (bilan, buget de venturi choke, cont de prot p pierden, once document prvi garantie, recum 5 relentor a activtatea destésurat): 9.7 si nu deschids conta la alte banc decst cu accrdl sors al Banci 88.58 nolliee prompt Bnei despre toate modifcarie posite: denumitea fmei, conducators adresa sediul, conta de decontan, rechiztele bani, nslimténdu-so a acestea, 9.8.58 asigure integrates 51 congervarea corespunzstoare 2 bunutior, ce corisliuie garantia retull pana la rambursarea integral a acesiuia, recum a lutsrer bunurior sin paar sau $10, _S8 declare Bancit orice alte contrcte de credit, incheiate cu alte bancl, precum gi garanfile ‘acesiors ou 10 zileInainte de semmarea scestora, prin notfcare: 911. 38 natiiee Genel in sers, im termen de cel muit 10 ze, despre apatiia oricéror factor sau @ Uno siuati de forts riajora, cared pun in imposibltales de executare a abiigalor ce decurg din prezentus contract sau pot cauza fo vitor Inrdutatirea stuatielfnanciare; 9.42, s suporte chekuelle de ummaie silt, efectuate de Banca pent recuperarea sumelor datorate de Debtor si neachitate la scadenta 9.43. 38 nu consttule pe parcursul actuni prezeniului contract garanti seale sau personale (8x8 accsptul sods al Béncii gi $8 nu transmila fora acceptul scris St Bdnci vaionle mataiale care-t apartin cu drept de proprietats ator prsoane, 9.44," s8 acords Banal deeptul priastar asupra aitor debitor In sumné egala us ratele neramoursate bine, penal, ete in cazuliehidsr# Debtoruu inainte de ramoursarea crest, 9.18, 58 sfecweze toate operatiunie in valuta natjonalé si in valuta strind turiai pin contusile eschise la Banca; 9.18, fara permiskinea scrisd @ Bani s& nu oreze angajamente cu dabinds, eu termen de cadet inainte de scadenta creditull. 9.17. Ia dala rextieti de eatre Bancd a prezentulul contact, cAnd oblgafile de plat ale Debtor devin scadente in tenmen de 15 zie calendarisve, SA eispunda penttu consecinisie nanciare Site sau indirect, platind Blinc toate costunle gcheltwelle antrensie de executarex imediata a rect, 2.18. $8 asigure anual, In favoarea Bani, bunuinle ipotecete conform contraculli de ipotecd ‘montionat in pezentot contract a pot. 8.4 3.19, la expirarea contractelor de asigurere a bununior ipotecats, Debitorul 8 obliga sa ptelungeasca valabitates acastova anal, pe termenulactiunt cregtuls contractat 920. sa notice prompt Banca rafertor ta motiicarie operate in structure actonanioriiondatoriariasociatior si @ organeior de administrate, ov precentares tuturot ‘dacumentelor confrmiative in acest sens, précu si sa prezinte periodic, pe masura modificartor cefectvate in documientele jurdice, 3 informatie cx privre la persoanele care sint in raport de rudene de gradu | 5 cu administator, proplctari deotorulidebior,precum gi soli acestora, focutle de muncd si functile ecupate de céire acestia, informatiet prvind functle. de fdministator ocupate in ake organiza, recum si cotele de participare in vaioare de 5 Ia Sut oi mai mult detimute in copiteiol societatior comecisle, informatie prvind deviieiea de catre administrator! gropristarulwOebitorlsi 3 funefilor de administrator in ate organizat $i dotinerea de citre avesia a cotelor de participare in vaicare de § la suté gi mai mult in coptalu societailor comercial. in cazul in care asociatvactionar ai Debitocuki sunt persoane juridice, informeta respactiva se va prezenta pina la beneficiaulefectiv persoana fica, 924, _ $8 notfice Bancl in serie despre achitarea anticipata a credtlu cu, cel pun, 5 ze nainte de data propusa de Debitor pentru sfectuarea acest 40, DREPTURILE DEBITORULUI Dalston este in drept 10.1, sa achite credit gi dobinaie aferente mainte de termen prin modal de pata acceptate in Banca, cu respectares condition stipulate in p43. o prezeatuishagtact, / a Bcatorina Toaei (Seo 6.3.Prin prezantul contract Banca éste autorizata de Debitor sii opereze direct, in toate conturla, in ardinea stabilta, in vederea decontari sumelor scadente. aferente creditului acordat (credit, dobing’, penalitati, ate plat). In cazut lipset de disponibiltati fn conturt, Debitorat va plati sumete datorate Banch din primele Incasari, Inaintea tuturor celoralte categor de plat in atara datoriior ugetare 64 Inttu asigurarea rambursérii creditului si achitéri plalor aferente, Oebitocu! cesioneaz’ Banc dreptul asupra unei parti a Auxului lunar de mijoace financiare parvenite in toate conturile sale ccurente si de depozit, deschise in Banca sau in oricare alta banca comerciata 6.5.Partile au convanit cé fiuxul lunar de miloace financiare, dreptut asupra carora este cesionat si ‘nu fie mai mic deeat 100% din fiuxul total de mjloace financiare parverite la conturile Debitorului 8.6 Debitoral dirsctioneazs lunar mijoarele financiare, creptul asupra carora a fost cesionat Banc, rnemijoct a rambursarea creditukt $i aohitarea dobinzilor aferente, in conformitate cu prevedenie prezentului contract 6.7.in cazul in cara miloacele financiate ale Debitorului parvin in conturile sale curente deschise la Banca, Debitorul imputerniceste Banca sa efectueze in qumele Seu operatiuni de decontar de pe conturile curente 31 directionarea acestor mijloace financiare pentru rambursarea creditulus, achitarea dobinzilor aferente gi altor plait confor prevaderior prezentului contract. Operatiunite ‘mentionate Ganca le efectueaza prin intermeciut note: sale contabile. 66 Cheltuielie de convertare a valutei, In caz de necesitate, le suparta Debitorul 7. SANCTIUNI SI AMENZI 71 Pentru neachitarea la scadenta a platlor pe dobanda calculaté potrvit prevederior prezentului contract, Debitorul va plati Banc o penaltate in marime de 0,17 % pentru fiecare zi de intarziers, cate se va aplica la summa dobinzii neachitate 7.2.Peniru uttizarea creditului Tn contradictie cu seopurile definite in punctul 2.2., Debitorul va piss Bancii o amenda in marime de 20 % de la suma respective, 7.3 Pentru neefectuarea tuturor opefatunilor in valuta national’ gi in valuta straind mumar pan conturila deschise fa Banca, Debitorul va plati Banc o amend& in marime de 2 % dia suma creditulsi acordat. 774, Pentsu formarea {6r8 petmisiunea scrisé a Bancil a angajamentetor nai cv dobind’, cu termen de soadenté inainte de scadenta creditull, Debitorul va plati Banci o amenda in marime de 5 % din suma creditulul acordat 7.5.Pentsu nerespectarea conditiel de prelungire anualé @ valabilitati contractelor de asigurare a bunurtor gajate, Debitonul va achita Bancit o penaiilate Tn marime de 0,01 % pentru fecare zi de intarziere, care Se va aplica la valoarea de gaj a dunurilor care nu au fost raasigurate; 7 6.Pentu nerespectarea prevederiior mentionate in pct 9.20. al prazentutvi contract, Debiiora! va achita Bancil © amenda in marme de 0,1% din Suma creditului acardat, pentru fiecare donument neprezenitat 8. GARANTAREA CREDITULUL 8.1, Sumele datorate Bancii potivt prezentulul contract sunt garantate prin 8.11. contract de ipoteca ar, 06-08/1/79-9 asupra complexului de clédiri administrative, de producers si depazitare, amplasat in r, Binceni, oF. Lipeani str, Liberté, ne. 235, 5) asupra terenulu de pamint aferent, cu suprafata de 20.0974 ha., Incheiat eu pf. kusupov Viavislay si pt. lusupova Svetlana, a valoares de ipotecd 26,136,656.00 lei (autenhicat notarial 51 inregistrat ta OCT) 8.1.2. contract de cesiune a fiuxului de mifoace financiare din contutte curente nr. 06-06/1/79-¢ dir 07 12.2011, incheiat cu .Artbeton-Grup” SRL. 8.2.Actele de garantie fac parte integrald din prezentul contract si sunt valabile pan’ la achtarea {olalé a creditulul de catre Debilor, in conformitate cu condi prezentului contract, gi a platior afereate lui 83.{n cazul prelungili actiunii prezentulvi contract, Debitorul se obliga s& prelunyeascd actunea actelor de garantie pe termenul respectiv, iar a eventual dimnuare a castului garantei, 38 ofere Bancii garanti suptimentare 9. OBLIGATHILE DEBITORULUI Debitorul se obliga 9.1. si respecte intocmal prevederile prezentului contract 8.2 sa restituie Banci credit primit si dobinzie aferente in tarmenele stabilite; 9.3, sd utiizeze crecitul primit in scopul pentru care a fost acordat: 9.4.84 mentind evidente contabile i toate documentele care atesté utilizarea creditului conform destinatiet VV AGES ~ Ecaterina Toacl We i ‘Ears us receptia 44.3. La data rezilieni de care Banca a prezentulul contract, obligatile de plata ale Debitorului devin scademte in termon de 15 mle calendaristics, iar vin ziva urmétoare aceste obhgati vor A considerate ca plat restante, 14.4 Cesiunea unei terte persoane a dreplului de a cere indeplinitea de calte Debitor a obligatial de fambursare a creditulul 9i dobinalor aferente se electuoars de cate Banca unilateral, prin ‘ayizarea in scris a Debitoruiui, fra acceptul acesiuia, 14.5. Debitorut poate transmite unei terte perscane obligatia de rambursare a crexitului sia plaflor ‘ferente jul numai cu acceptul scris al Bancii 14.6, Modifcarite si completarile fa prezentul contract pot f efectuats prin semnarea de caitre pati a ‘unor acordur aditionale, 14.7. Prezentul contract de cradit inl ip vigoare la data semnaril lui, dar nu inainte de primirea ta Banca @ documentelor de constituire 2 garanfiei creditulul, prevazute la cap.8 al prezentului Contract, precum $i a altor documente prevazute de prezentul contact §) aclioneaza pand la indeptinirea tuluror angajamentelor asumate fa cadrul lu, Prezentul contract a fost intocmit in numér de $ exemplare, din care 1 exemplar rémane la notar, 3 exemplare rman la Bancd si 1 exemplar se inmaneaz’ Debitorului ALTE RECHIZITE: BANCA: DEBITORUL: Cont bancar: 2806701498135 Codul Banci: BECOMD2X609 God fiseat: 1002800002549 Cod TVA: 7800041 Cont curent 22243014082857 fg Fiala n¢-1 Chisinau Banca de Econom SA Godut banci: BECOMD2x608 Cod fiscal: 1002800037388 AU SEMNAT CONTRACTU BANCA: Diractor Ecaterine Teac, DEBITORUL: Director Vladisiav husupow Ecaterina Teaei__. 3 Ae 10.2 sd primeasca do fa Bancd caloulul dobinailor aferente creditului, comisioanelor, penalitailor ¢ amenzior. 44, OBLIGATILE BANCH Banca se oblige 71.4. 88 tind evidenta utiizarit gi rambursati creditulul eltberat Debitorutui, precum si a dobinzilor aferente calculate gi achitate 11.2. in cazul modifica rate! dobanzil aplicate ta credit, 88 notice Debitoralul despre acest fapt cu 10 zile calendaristice inainte, 12. DREPTURILE BANCIL Banea are crept 12.1. 88 verifice respectarea condiilor In care a fost acordat creditul, existenta efectvs, precum si integritates garanjiior creditutul pand la rambursarea integrala @ acestuia $i achitarea plailor aferenta luk 12.2, 58 refuze executares obligatiel de a pune la dispozilia Debitoruluicreditut daca aDebitorul qu a uflizat creditul In decursul fa 15 zile bancare de la data semnari prezentult contract (daca coniractul nu prevede altceva), ’b.Debitoral a furnizat Banc date neaulentice pantry obtinerea creditulul Au aparut circumstante care indicdi cu certitudine incapacitatee vittoare a Debitoruiui de a deservi i rambursa creditul, 4 Debitorul sau tert incalca obligatia de a acorda garanti de rambursare a creditului pe care gia asumat-o seu alte condi inaintate ce Banca pentru punarea la dispozitie a credit e-Debitorul nu indepiineste conditile prezentului contract fa Yanga sou trangele precedente (in azul acordarii creditulul in tanga) 12.3, sA rezilieze unilateral prezentul contract gi sé-si realizeze dreptul asupra garantiet creditelul, inclusi asupra obiectului gajulu In cazul tn care: a. Debiterui a admis 0 rastant# fa achitarea dabinzii mai mare de 60 zile calendaristice: b. Debitorul nu a rambursat fn termen credit gi s-a format o restanta de 60 zils cafendaristice sau Debionsl nu @ executat obligatia de restituie a 2 trange ale creditului (in cazul In care este prevazuta rambursarea creditull in range), ¢. Debitorul a folosit credit! In at scop decat cel indicat in punctul 2.2; 4. situalia economica i financiats a Debitorulul nu mai asigurd conditi de rambursare a credituiui si achitere 9 platior aferente, fe. Debitorul sau ait organ competent a declarat reorganizarea, restructurarea sau lichidarea Debitorulu f£. Debitorul a devenit insolvabit g Debitorul nu a ofent garantile cerute sau a redus f4r8 acordul Sancii garantile oferite H. Licenta sau autorizatia de functionare eliberata Debilorului pentru actvitatea care uemeazd a f creditatd este suspendeta sau a expirat termeriul si de vatabilitate: i. © parte considerabiis ain patrimoniul Debltorului este confiscata sau nationalizats si aceast8 situatie afecteezé continuarea activtati sale sau indeplinirea anumitor condi conform prezentuiul contract, J, Pe patrimoniul Debitorulué sau patrimoniul Debitonutul gajist este pus sechestru, k,Neingepliniai oricéreia din conditile stipulate in prazentul contract gi contractele de gai 1. _ Alte cazun prevazute de legislate 12.4. sa suspende unilateral acordarea creditulul 43. UITIGH 13.5. Orice neinjelegere rezultata din prezentul contract de credit va fsolulionaté pe cale amiabild 132. In cazul in care nu se ajuinge ta un acord,iligil va fi sokitionat de organele judiciare gi de recort ‘ale Republicii Moidova, 14, ALTE PREVEDERI 1441. Nerespectarea de cate Debitor a obigalifor asumate prin prezentul contract ofera Banci deptut de a Tua urmatoarele masu a. reziferea contractului de credit b. refuzul executddi obligatiei de acardare a creditalut © recuperarea creditului din conturite de disponibiti ale Debitorului tn ondinea stabi: G_valonificatea garantilor consttulte de Debitor pentru rambursarea creditulu, 2. executarea silté din patrimoniul Debitaruli 142. Conliactul se consider’ reziiat dupa expirarea teimenulul mentional. de Banca dh momental expadioni notficarli q adresa juvdicd a Debitorulul, inditerent de.pfiif@eareau ipsa avizului de Eoatorna Teaci Dro ira} [ST Dieptul de ipoiecd se extince S8ipra accesovilor gi anisierBiler bunulut | ipofecat, asupva fructelor. veniturior si asupra bunurlor incorporate in obiectul | poteci precum si asupra terenulus de piimant aferont constrictor cu suprafata [tae 200974 ha 13.497 873,00" 1.3 Conform raportuiar dee: Tntoomit de cétre compana de), evaluate independents .CONSTIMOBILNL” SRL, valoarea de pial a bunulul-ipotecat’) ansttuie 39,600,892 06 (treizeci si nov’ miaane gaso sute mii noua sute nowdzect s dey le ast valoares de iniocure @ acestuia consttuie 28,259,533.00 (douazeci si gase minoane doa Sues ncizeci $j tre mi cincisute reizac gi tre) I A 14, Valoarea de ipoleca a bunului ipotecat se stablleste de comun acord tnixe Debtor ipotecari sf Creditorul ipotecar in marime de 26,136.655.00 (doudzeci si gase niloane una Sule Weireci i ase mi gase sute cincizeci gi cinc) le 1.5, Bunul imobil se afla fn gropristatea Debitorvlut inotecar in baza Contractului de vinzars/cumpirare ne. 14810 Gin 24.11.2011 (140304 119778). Actulal de constatare privind schimbarlle curento bart imobit ar. Zn, din 02.12 2047 (1404/11120048) gi Extrasuls din Registrui bunurlior imciile pentru efectuerea tranzactilor nr de Inregistrare TMOW14/200%8 dn 28.11 2011. repetat da 92.12 2011, au este grevat de drepturi patrimoniale gi nu este 808 din circu cv 1.6. Dreptul de ipoteca asupra imobilutui se acordé Creditorului ipotecar pentru intreaga valoare a ‘reditului acordat, inslusiv penirs comisioanele, dabanaie salle piat aferonte acestua. 2, OBLIGATIILE §1 DREPTURILE DEBITORULUIIPOTECAR 2.1, Debitonut ipotecar se obliga 2.1.1, $4 nu instraineze bunutle ipotecate prin acest act far8 aprobarea sctisd a Creditorull ipotecar 2.12.89 asigure integntatea si exploatarea corecta a bunutlor spotecate, 34 Intreprinds masurie Necesate pentru a nu admite diminuerea costului bunurior ipotecale ‘sub nivelul valoni de ga meationate mai sus: 2.1.8. ln cazul devatorzérii bunurir ipotecate, inclusv t9 urma unar fenomane naturale anormale, 68 redea In ipotecd Creditorului ipotecar bunuri suplimentare, care vor completa vaiaare intiala a ipotecit stipuiata tn prezentul contract. Drept teme: pentru indepinites avestet ablgati va servi procesulverbal de expertiza a bunutlor ipotecsa, intact de catte ambee part contractante sau, conform injelagan,- de eatre exper in evaludr independent 2-14. In caz de detenorare sau nimicize a bunurior ipotecate 4 informeza Creditorul ipotecar imediat {in termen de o zi bancard) despre aceasta; 2.1 8, Sa suport riscul pisiri sau deteriora foruite a obiectulu ipoteciy 2.1.6 $8 nu gajeze gi $8 nu comerciaizeze bunurle ipotecate altor persoane jurdice sau fice pan’ la indeplinirea tuturar angajamentelor asumate: 247.88 asigure Creditoraivi jpotecar posibillates efectuarii controalelor integritsti bunuritor inotecale, $8 semneze peliodic (la solcitasea Banci) actele de veriicare prvind existenta sfectiva si slarea obiectull intocmit de calte Banca si s8 informeze prompt Credionul ipotecar despre aparija pericolului asupra bururiloripotecate SA asigure, pe toat’ durata crediuluiipatecar, abiectulipotecit in beneficial creatorulul ipotecar la valoarea de inlacuie, impoltiva tuluror riscurior de picite sau deteriorare fortutd {a0 Societate de asigurdiri agreaté de Creditor ipatecar, 249,Sa suporte cheltiielle de urmarire siita (Inchistv actonare ih instanjele judecatorast 3: comerciaizarea bunu‘lor ipotecate) efectuata de Creditorul ipotecar pentru recuperarea sumelor datorate de Debilorul ARTBETON-GRUP’ S.R.L. conform contactului dé credit slipuiat fn p 1.4 al prezentului contract 2410 S8 nu elibereze autorizatio de inregistrare a bunuluiipatecat la OCT, decét eumai persoenet ‘imputernicite de Creditorul ipotecar in acest sens, 2.411. Sa Tmputerniceasca reprezentantul Crectorului ipotecar penis inragistrarea.imotslul la OCT si deounerea imobiulul tn ga} pent serviciie la crediul restant Aceste achun se efectueaza pe contul Debitoiviui ipotecar sau a persoanei, care uma si efactueze procedure menfionate, 21.42 La explrarea contractelor de asiguiare a bunusior gajate, Debilorul ipotecar se obliga sa prelungeasca valebiitatea acestora anual, pe termenul actin creditulul mentonat in p.1.4, al rezentului contract 2.443 Se considera neonorata obligatia Debitorult ipotecar fata de Creditorulipotecar, mentionaté ‘in punctut 12 si garantata prin prezentul contract, In urmatoscele crcumstacle ; 2.114, “Neachiterea de cate Debitoul ARTBETON-GRUP” SRL a unei parti sau a sumel iflegrale @ creditului saulsi a dobanzilor aferanfe interment stabil in conlractul de creat rentonat ! : are if fe fe Eaters T3a6t viedistav tusupov LF Svetans tusupor®, lu i tance es CONTRACT DE IPOTECA NR. 06-06/1/79-5, tire $f Incholt i opt decembrie anut dou mii unsprezece (08.42.2041) al intre: ir usupov Viadisiay Vasili, iGentificat prin buletinul de identitate seria Knumdeul} A 48018977 cin Sei 1997, slverat de of 48, velaoi pina ta 21.01.2013, cod fiscal 09521264062. cu za de resedinta in RM, mun. Chisinau, str. A, Hijdeu nr 98, ap. 8, denumit in contnuare Debitor ipotecar 4, lusupova Svetiana Wan, identificata prin buletinul de identitate seria (numarul) A 48011907 din 11.08.1997 eliberat de sf 8, yalabl pind la 12.11 2012, cod fiscal 0871008461882, cu viza de tesedind fo RBM, run, Chigindw sit. M. Sascveonss nr 4/7,an\ 77. dant in continuare Debitor ipotecar 2, ambi runt n contnuare DebitorIpotecar, 51 Banca de Econom S.A. invogsirat® ia Camera invagstari de Stat a Republi Moldova la $8.08 2001 cu numarui de dentitcare de stt-codu| fiscal 1009600002543, reprezertata pri Fale 1 Chisinau, care aetivoaza in conformtate co Regulamentulfifaies Bence de Econame SA, proves etbal ne 08 din 26.04 2000, ou Sedu in mun. Chiginay, st, Pugdn ar. 33, reprezentat prin Director dna Evaterina Teaci, care activeaza in baza procurii ne. 206 din 12.61.2011, denumita in continuare Sroditorinotecar, pe da alta parte Irrsara Legi cu priire fa ga}, Leg cu priv ta jpotees gia Codull civil al Republic Moldova, au incheiat prevents Contract de ipotscé in coniile d= re jos 4, OBIECTUL CONTRACTULUI 11 in baza contractului de credit nr 06-06/1/79 din 07.12.2011, Creditorul ipotecar a acordat ,ARTBETON-GRUP" S.R.L., denumit in contiquare Debitor, un credit in trange, in suma maxina ide 1,600,000.00 (un mition eine: sute mi) EUR, cu Scadtenta ta data fa 07.11 2013, 7.2. Obiectul prezentului contract i! constituie garantarea obligaligi de sambursare a creditului acordat de Creditor! ipotecar Debitorulut ARTBETON-GRUP* S.R.L. a dobinzilor aferente, iar, dup3 caz, §1 achitarea penalititilor gi plerderiior cauzate de intirzierea executérit obligatilor in baza contractului de credit nominalizat, prin ipotecarea de cate Debitorul ipotecar 1 $i Debitorul ipotecar 2 2 Bunutui mobil - proprietate a dui Vladislav tusupov Vasti gi dnei Svetlana lusunava Ivan dupa cum urmeacé Valoarea de | ipotect (tel) _ Obiectul ipoteci | ,C" Complex de cladiri administrative, de producere gi depazitare, cu suprataya | | folala a constructilor 13,579.40 m.p., amplasat thf Briceni, or Lipcanl, ste | | i | | Ubertasi nr. 236, compusa din ' |. 12,638,782 00 Nr cadastr i Supratata a sol conform datetor [| al | __Benumire I Get mp HOSTOS00R.01 a producer = igase a | 1a03108.002.02 ‘ 5.0 14 {1402108 002 08 | 1402105 002 06 11402105 002.07 CREDITORUL IPOTECAR: DEBITORUL IPOTECAR 4: DEBITORUL IPOTECAR 2: Cont bencar: 2805701498135 —_Locut nasterit MDA Chisinau, Locul nastent: RUS Krasngiarsi; Codul bancit BECOMD2X609—_Agresa domicifulul RM, min Chygindu, Nazarove o Cod fiscal: 1003600002548 sir, A. Hijdleu nv. 68, 2p. 8 ‘Adresa domiciiatut: RUA mun. Ct Cod Tw 7800081 Data nasterii 21.01.1968 sir, M. Sadoveany ar. 4/7. ap 72 ‘Tel mob. 959-143-036 Data nagteri, 12.41 1987 ‘Tel mob. 099-257-141 AU SENNAT CONTRAGTUL: CREDITORUL {POTECAR: DEBITORUL IPOTECAR 1: DEBITORUL IPOTECAR 2: catering Teact & Viadistav fasupov Lge 21.15. Neindepiinica integralé 2 conditilor gia obligattlor asumate conform prezentului contract 2116 _Incazul in care once garantie stipuat® in acest contract este fale’ onl induce In eroara sau \_esle considera de Crediton potecar cu cettudine ca fist sau ce induce in eroara, Q\DREPTURILE $1 OBLIGATIILE CREDITORULUI IPOTECAR Sif,in caz de neachitare de catre Debitorul .ARTSETON-GRUP” S.R.L. a creditului garantat, a ‘i dobinzitor si altor datorii aferente, conform contractulut de credit mentionat in p. 1 1,, Creditorul Nipotecar poate s4-si exercite dreptul de ipotecd si <4 recupereze toaté datoria Debitorulut J ARTBETON.GRUP* SRL. fala de Creditor ipotecar prin comerciaizaren bunurloripotecste B2.Crecitorul ipotecar acoopta garantia imoblisr’ prin consituirea contractului de jigolecs, cu *~ autentificarea lui la noter $i inregistreree la Oficiu Cadastrat Feritorial 35, Creditorulipotecar este in drept 33,4, Sécontroleze conditife de exploatare 2 bunulelipotecat, 332, Sa Inirerupa contractul de cledit $i $8 recupereze iootd datoria Detitorulut ARTBETON. GRUP" SRL. fala de Creditorulipotecar din comercializarea bunutilor ipotecate prin aplicarea lune! Sancti in modul stabil, in cazuf neachitaricreditului gi a dobanator aferente In termenit stabi contractut de credit mentionat, 3.33, incar dace suma capatat8 de la comercializarea bunurior potecate ve 8 insufienta pentru achitarea datoriel, 38 obtina suma necesara din alte bunusi ale Debitorulul ARTBETON-GRUP™ SRL 33.4 Sa urmareascé Dunutile ipotecate pand le expirarea termenului de scadenté a credilului in cazurie a, Incdleari de c&tre Debitonit ipotecar a obiigatilor de exploatare a obieclululipoteci b._eschwarll dela intocuirea cbiectuulipoteci in caz de detetiorare a ul 4 Necxercitarea de cBire Crediloru ipotecar a oricarui drept prevazut in prezentul contract sau de Jegislaia in vigoare sav exerctarea lui cu intarziere nu pot i considerate ca © renunjare @ ‘Creditorulut ipotecar la acest drept potrivit legii 3.5 Crediton ipotecar nu prea nscul de forta-majoré gi nu rspunde de autenticitatea documentelor prezeniate de Debiorutipotecar 3.6.88 cesioneze sifsau s& gajeze terior areptudle ipotecate care rezultd din prezentul Contract. 4, ALTE CLAUZE 41. Pentru incslearea prevederilor stipulate tn compartimentul 2 al prezentului contact Dsbitonul jpotecar va plati Creditorululjpotecar o amenda in marime de 10% din valoarea ipctec 4.2 Contractl de ipotecd inceteaz’ 4.2.1. La indeplinvrea obligatitior ssigurate de ipotecd: 4.2.2 In caz de comercializare fonata a bunusior ipatecate; 423 Inaite cazun pravazute de legislate 43.]n cazurile tansterariidrepturior de proprietar asupra bunutlor ipotecate, obligate ce reies din prezentul contract tree la succasor 44, Debitorul ipatecar se obliga s& achite toate cheltuieNte supertate pentru inregisrarea ipcteci 48 Debitorut ipotecar este cunoseut cu continulul Legit cu privie 12 gaj, Legi cu prive ta ipotecd si Coduiui penat al Republcii Moldova $i isi expima direct acordul sau la insttuirea Ipotech in favoarea Creditorului ipotecar; ) Debilorul ipotecar este cunoseut cu prevederie Gontractulul de credit, incheiat cu: Debiton meationat in p. 1.1, al prezentului contract 5.LITIGH 5.1. Orice neinfelegere rezultaté din prezentul contract va fi. solutionatd pe cale amiabila 5.2.1n cazul In care nu se va ajunge la un acord, jiigiul va fi solutionat in ordinea stabilta de legislalia tn vigosre 9 Repubici Moldova. 6. OISPOZITH FINALE 6 1 Prezentui contract este document juriaie, care determina relatile jurdice dintee pSdl, inted in vigosre fa data semnaiil jut st actioneaza_pand a rambursarea creditulul, dobanzilor eferente 3) allor datori ale Debitoruiai ,ARTBETON-GRUP" SRL. fat de Banca, asumate prin conteactl de __ credit mentionat in punciul 4.1 al prezentuli contract, 62 Prezentul contract este intocmit in 5 (cinci) exemplare care au puterea jurelica identicd, dintre care und pentru Debitorat jgotecar, unul pentru notar, unul pentru organul cadastval si deva pentru Craditorul ipotecar. . 7.RECHIZITELE BANCARE 1 SEMNATURILE PARTILOR: yr; h Ws) uh 4 df é Chea“ Wlodistav fusupov__ ‘Svettana lusupova_®: . Sq, Din motiv ci cet. TUSUPOV VLADISLAV si IUSUPOVA SVETLANA nu posedi °S, limba de stat textul contractului le-a fost tradus verbal din limba de stat in limba rust de tre notacul publie OLEG GLADIS, 2 A REPUBLICA MOLDOVA ¥ NOTARUL PUBLIC OLEG GLADIS MD-2005, mun, Chigindu, str. Pugkin, 50 .A™ Tel: 22-71-56, 22-10-35 An dowd mit unsprezece luna decembrie ziua a opia Bu, nowar public, OLEG GLADIS, autentifie prezentul contract in incinta Filialei nr] Chigindu a S.A. “Banca de Heonomii" pe adresa: mun. Chisinau, ste. Puskin, 33, si legalizez exactitatea traducerii verbale a continutului contractului efectati de mine din mba de stat in limba rusé in fata mea, in incinta bineii s-au prezentat partite: cet. USUPOV VLADISLAY, niscut 1a 21.01.1968, c/p 0952212543627, BI ne, A48018977, eliberat de of. 48, la + 28.11.1997, domiciliat in mun. Chisindu, str. A. Hijdeu nr, 68, ap. 8, si cel. TUSUPOVA SVETLANA, misouta la 12.11.1967, o/p 0971006481882, BI nr, A4801 1907, eliberat de of, 48, la 11.06.1997, domiciliata in mun. Chisinau, str. M, Sadoveanu ar. 4/7, ap, 77 gi directorul Filialei_ mrt Chisiniu a S.A. "Banca de Eeonomii dna TCACT ECATERINA, 26.06.1962 a.n., c/p 2001042323517, BI nr. A88075430, eliberat de of 88, la 08.06.2007, domiciliatd in mun, Chisiniu, str. Cuza Voda nr. 30/1, ap. 10, eare acfioneaza in baza procurii nr. 206 din 12.01.2011, eare au cerut intocmirea prezentului contract si dupa fe-am citit si tradus verbal continutul contractului din limba de stat in limba rusi, partile fiind cunoscute ew continutul si efectele acestuia, au semnat in prezenfa mea, confirmind prin aceasta incheierea prezentului contract. Hdentitatea partilor a fost stabilité, capacitatea de exercitiu a plrtilor, capacitaten juridict a S.A. "Banca de Economii", precum si imputernicirile reprezentantutui au fost verificate. in baza art. 470 a Coduiui Civil prezentul contract urmears a fi Inregisirat in Registrul Bunurilor (mobile. S-a inregistrat cu nr, 90054 S-a ineasat taxa de stat 26137 teh coe S:a perceput plata pentru servieiul notarial - 13069. 1g Novar pupiic 7 CO UT apabaate INRRGIR ERAT . Mak ee. Leg, et gggiide AS GE LOM ye. utins , CC selene 4 S(?: a Ea CONTRACT NR 08-06/1/79.4; DE CESIUNE & FLUXULUI MLLOACELOR FINANCIARE DIN CONTURILE CURENTE mun Chsiaais Inchenil a gapte decembrie enuf dous mii unsprezece (07.12.2011) lane "BANCA DE ECONOMII $.A., incagistrata la Camera invegistiati de Stat ck Aumarul de xdenitican tat — cod Wea! 1COSSOONGZSSG fa 18.05 2001. reprezentata pn Fiala nt} Chysnas. ca nformmato cu Regulamentut cu pruare la tale, peboes verti nr 06 ar 26 04 70 in Chisinau, st Puskin 33, reprezentata pen Director, dna Eeaterina Tract coz) 11 haza procuri nt DR-f7(77 om 34 12.2019, numta ia cantinare Bane’. pe deo pate pARTBETON-GRUP'S.RL., inregistrate ta Camera Inzeg DV005 2607 cu sedusl min Chigina, bd. Baca, or. 47, ap. prin Director. di Viadistay lusupoy, care actor pe de alta pare wi de Stat cu nr 4 povnind ea fapiui 6, ie cenformitara ou cuntractul de credit at 6060479 4 DF 62 2611 Bane acordat ,ARTBETON-GRUP"S,R.L. un credit insuma de 1,509,000.00 join smiion eines suite sme) EUR Dae al convent 83 increie prezentul contract fn urmatoarste cont 1 Intra noiguraress rambursani credituui menfonat, 2 dobinzilor aferente 31a tuturor plating outarm contaacake dt cade nominabzat. Cedentut cesioneaza Sanck dteptal agupra thm. funar de yfenne fnancare parvenite in roale contunle sata curenta $i He deport. cuncmn $A sau IN oricare alta banza comarciaia Parple au convent ca fhixul lunar de mifoace hoanciare. areptul asupra cavern 6: ni fas oH ms eat 100% din fan ota eddenlul Se obliga Sa direchoneze lunar mifoac BFiaoyre oes, ay Magatae € peg din vale — - Hebe 7 Fate sou pentru Bansa de © era $e deservesta peveuts Dent apts ovata Pwciney Se 8 fa BE “Mabietsaena 7.8 PP TGAW fei OL = 1.9277, Y Bise Sot ‘alunlaniee SA gant parioana gh i Macrae Ce 3 180,880), pan, peta ie le moet ARbote seit & nop” SRL va trebyi 93 outa 4 ue Tua: sforante RURUILI ohm! AGT,ABI 3), cont! {2a EDF vei os SNM iD? Le") 15.7880 jer EUAY precum 9 avouereas cnemuetio® bamapuAAe fhm pnrins treat Hal aheaus 2041 ag Sonatitat sre WHO 382 es modes ts Hi, Testa Se acsat ads 3 3 uni ds Buinkia ROVE aston 8 auope'g egal volumui necasae 36 cheltied peat audicanl 29742 Pardee os latins ‘otuma! vanzaritoe | | | [rOFAL vaizars 56. 728.900 | smarty _ Poyntora chon egeraterala Foti amie de pea Spare, | “Profit pn 7888 381 Sa70505 Byoli nat : Pontabiratoa got net J ske eouporre al plalioy oe dubands tanara in 1h 308 Progndzele au fost tectuate de catre agente economn Lidnd in consideratie evoluta indicatodtr Snaacian din setivtatea deotdsurald pentru primela noud lun! ate anulu: 2041, factor ce au inltuertal aceasta avolute si promize oe dezvotare paniru ati urmaton, plecum $i necesiaiva deserviril credulu soholtal la Banca de Feonams 8.2. In anu} 2011 in comparatia cu wful 20%0 a fost ptanfioata o erestere @ ciltel de atacere cu 25% tin primeia 9 uni ale anuiai Curent tra de alaceni sa majorat cu 21% fold de penoada ‘corespunizatoara al anulus precedent). in anti urmaton compania plardica 0 eregtera otter de alace'e cu 59s prospect 25% anny ‘Sus secundata de sambucare a crediuiuy Pentro asiurarea creditulul solictat se propune consuiuirea ‘poled asupea complexukul de cidcin administrative, de groducere $ depocilars, amelasat in ¢. Erica, ar, Lioean. sit, Liberati, nr 235. gi supra tarenalui de pamant alerent construchior, ex cuprafaja toad Ce 20.0974 ha, propiielatea dui lusupoy Vladislav yi a dnei jusupova Svotiana la valoarea ds ipotecd 28,196 655.00 te Fieieynd sin cafe cue-mentonate, in baza Raponulel privind posibita Diesiies Adminisizare Gay ain, 05.18.2011 35 Con 5 atiaxeard la prezentul proces-verbal}, ICORSHH crests. Confrmars iti rect Juidice nr. O5- 14/4200 din O2.12 201 fear ANOTARIT: A Beotd “Attpatan-Grup! SAL, prin ntennedail Pitot ar 1 Chigindy, a unui etods in trange ts sumd do 4.508,0000 jun union cine! Sule mip EUR, go tormen de 23 tuoi calendaristce. Genfru completanoa ‘ilaacelor ctcnlante {procurerea matenafelor de consiruct}) cu rata dobénziin mdnme ve 10"e anual Acordarsa creditulul vo Ayea toe dupd respectarea obligatorie a uimatoutelor condi 1. Precentaeoa procesuluiverbal al Adundit gunorale a asaciatior “AMbeton-Grup" SAL cu pris Solictarea cremiuiu. advesiren cBte ot lusupov Viadisiay si sina houpova Sveviana ‘eredituk, nrecum § rlesemnares cersoanai farpulemiate tu drephl de. seni recur gi ite documente alerente acordani creditul, ctr semmdtuie legueate nota Prozeotarea seordulul debsorior ipoiecar, dlui lusupoy Vladislav $ # ches lusupiova Svetlana, ommad Seounoraa in spotec’ a bunuriar iiobie, amplasata in, Buceni, Cipeeti, st) Libertstn ne. 235 Ah ee: ea de vitro Debitor a Comision pentru acordarea ened fo miarme do 4.8% (onu Inteag si cnet Procentes de la suma creditutu acordat, care se va achta la acordarea liecarer range a credtul. +. Achitaroa de cma “Anbeton Grup! SRL a coms Hui Aamnsstativ 6 sud do 7.00.00 Adhwisioa comiamouia di evuizare a gaqutai ln tas He E200 68 ie 8 Stabliraa jn contractat de credit ce uirmeads a fi incheiat a unmatorun ceils 125,000.00 EUR funar -Inceptind cu hina a XN da desarvire a cred 7 Constiuires gajuiur asuiora urtatoaralor bunur yale da vambureara a credtaki: Carnes te cad nameistaine, de potucere $i dopositee,amplsat Jn + Bécerh of tapi serait or 298, proprnts si 8 er ppacum mena Yatoareade pia stabiita deevaluaterul Coef.; Valoarea de i Rieeclitienterd (SAL dogol) ipateci ta | | .Constimobit | | GY Complex Ge cai aaminisiatve, “Ge peadveee ST t | tepozitace, i: supratala tolala a canstructiier 13,579 40 en. p. i t ampasct int. Brent, of, lpcam, sir. Lazentati nr Sopraiata is sot | 1 cantorm datelar COT tetaes7a00 | 968 12,638,782.90 ae 002. FSP Breotul 30 amstiontnier bunvlui spotaca, asia iructoter, venitucior si asuara burutformcarporate in obiectupoioes | 20 | precum si asupra ‘orencisi de pémantaforent consictiin cs { supratag Tora Yaloarea gent evalust conse 26, 196.055,00 (douaraei i saseeioane una outs sule cnaiaci 3 orc lei, ectmealantat 1 685.284 15 Euro (iaegind din curse stabil de ENM 15.8858 ii! 1 EUR}, care accperd integral crecul in sums tol’ de 1 500,000.06 fon mien ¢ EUR. acceptat sare acoidare Ariboton Grup” SAL! dobdnda alerort4 pont 2 (ual Sn 351.28200 | 0.80 i a fe mi) 2. Asigurarea In tavoarea Banoh, a nunurilor mebila g/aquse fn caitalp de garantie a tot paccucoul peniaadei de deaerre a aceetua: ] Sxchstrea din capital 4 Ramone punetules 4.4 (pan ac dn suma acta antioat saree erediuit” din contracts de cradt, ce uemeaza a Hi incbwlat a rea axtopatd a crediluisi Debion va pat comssonul in marans do. 10. inioemmrea y: sommarea yrmalasrnr dorumante: act de red; Contract se ipotacs asuipra comeplenasoi de ciel adminitratva, de praducere st depoaitare, amplnasi it “i Brice, oF Lipcart, str Lwoertath. ir. 285, sh asupra ‘erensiu ne pamant alaren®, ov cuprataia de 20.0974 he, Icio! cu pt heuoOY Viadwlay gi gf lucwowa Svetlana, fa valnaa de poled 25,105,685.00.61 jautesitical ontanal gt Inregssizay a OCT) mn egsiure atapra mifleacetar Danagh tn conkurte Gurente, racrtoc Ua gates Hida 9 und plan de inonterzase, execute -aportanen viola a rerstatece dertarsba ket gana i cts.14 eeorartct 2 gage ure gem rt 8 consequent 4806 vega tora ganooen s crecttowe Gh anehva dinamivi venta global si vestlu' net trimestrig ©) enaiten niger de evaluare a isoulur rarciae simon nance tieostits inspectarei yaya toren (oartreiu axisienter stan alactive a ga si peructarea -aporit e contol iv srcinea stiotts. banur imobie ~ somestiak Lista vaturilr: enumala meron 4 vec Comat de ered Wako asciecyt Y Pease BBomsn Secrote sy