Вы находитесь на странице: 1из 17
sINCOTIR” SRL, infiintats 1a 24.04.2000, cut sediul in mun, Balj, str. Sorocii, nr. 19, este un agent economic care activeaz in domeniul pastrarii si comercializarii productiei agricole, in special al merelor. Intreprinderea este reprezentata prin ditector, dl Levin Nicolai, care este si unicul asociat. “Incotir” S.R.L. beneficiazé de un ctedit sub forma de linie de credit in sum& de 1,250,000.00 EUR, in baza contractului de credit nz.06-06/1/63 din 27.09.2011, acord aditional nr.01 din 07.10.2011 si acord adijional nr.02 din 07.06.2012. Creditul a fost utilizar pentre efectuarea investtillor in mijloace fixe (proeurarea utilajului destinat fabricdrii ambalajului din carton) si completarea mijloacelor circulente (procurarea materiei prime (carton goftat) $i a containerelor pentru pistrarea indelungaté a productiel agricole), rata dobinzii ~ 10.5%, cu scadenta la 26.08.2015. Creditul respectiv are fixat urmatoru! grafic de rambursare a creditului: lunar, incepind cu 30.04.2012 a cite 73,530.00 EUR, achitinduse la scadenta 73,520.00 EUR, Creditul este asigurat prin urmatoarele contracte de gaj + Contract de gaj inegistrat nr. 06-06/1/63-¢ din 27.09.2011 si acordul aditional nr.01 din 07.06.2012 asupra mijloacelor fixe (utitaje) amplasate in r, Singerei, or. Biruinta, la valoarea de gaj 1,429,389.00 Ici, incheiat cu p.f Levin Nicolai gi pf. Levina Aliona (inregistrat in Registrul Gajului bunurilor mobite); + Contract de ipoteca nr. 06-06/1/63-g2 din 07.06.2012 asupra terenulué de pdmant pentru exploatéri miniere, cu suprafafa totala de 9.2 ha, amplasat ia extravilanul mun, Chisinau, com, Trugeni, incheiat eu ,.ncotir™ SRL, la valoarea de ipoteca 19,550,163.00 Ici (autemtificat notarial, inregistrat in Registrul Bunurilor Imobile), + Contract de gej inregistrat mr. 06-06/1/63-x3 din 07.06.2012 asupra mijloacelor de wansport amplasate in rl Singerei, or.Biruinta, Ja valoarca de gaj 662,021.00 tei, incheiat cu pf Railean Serghei Gnregistrat in Registrul Gajului bunutilor mobile); ‘In baza procesului-verbal nr. 1092 din 15.06.2012 al sedinfei Comitetului de Credite, in urma ne-exeeutarii obligatiunilor asumate de citre "Incolir” SRL fata de Banca de Economail S.A. s-a decis initierea procedurii judiciare de exercitare a dreptului de gaj asupra bunurilor gajate de debitori gajisti in scopul rambursérii creditului de care beneficiazd compania 1a Banca de Economii S.A. sia platilor aferente. La data de 24.05,2013 a fost intentat procesul de insolvabilitate, iar la 06,06,2013 s-a stabilit suma datoriilor conform tabelului de creante - 24,789,938.22 lei (1,533,827.82 EUR Si 52,670.00 MDL). ACORD ADITIONAL NR 31 4a contractul de credit nr. 06-06/1/63 din 27.09.2011 Inchelat la sapte octombrie anul doua mii unsprezece (07.10.2014) intre Banca de Economii S.A., inregistrata la Camera Inregistrarii de Stat cu numarul de identificare de stat — codul fiscal 1003600002549 la 18.06.2001, reprezentata prin Fiala nr. 1 Chisinau, care activeaza In conformitate cu Regulamentul cu privire la flliale, proces-verbal nr, 06 din 26.04.2000, cu sediul in mun. Chisinau, str. Puskin 23, reprezentata prin Director, dna Ecaterina Toadi, care activeaza In baza procunii nr. 06-17/77 din 31.12.2010, numita in continuare Banca, pe de o parte, $i “INCOTIR" SAL, inregisttats la Camera Inregistari de Stat ia 24.08.2000 cu numarul de ientincare de stat-codul fiscal 1003602012120, cu sediul in RM, mun. Bali, str. Sorocii, 19, reprezentata prin Director, dl Nicolai Levin, care actioneaza in baza Statulula, homie in continuare Debitor ee oo alta parte Avand in vadere decizia Directiet Administrare Gaj (confiemar i: L7.10.2011}, de comun acord am ‘convenit, ca fa contractul de credit nr, 06-06/1/63 din 27.09.201 1, 24 intervind urmatoarele modificér | Se expuntin urmatoarea redaetle punctul 8.1, Sumele datorate Bancii potrivit prezentului contract sunt garantate prin 8.1.1. Contract de gaj inregistrat nr. 06-06'1/63-g din 27.09.2011 asupra mijloacelor fixe (utilaje) amplasate In. Singerei, of Biruinfa, la valoarea de <>! 2,U72,618.00 lel, ineneiat cu pf Levin Nicolai sip. Levina Alona (Inregistrat in Registrul Gajuws ounusilor mobile); 8.1.2, Contract de jpoteca nr. 06-06/1/63-g1 asupra terenulul de pamant pentru exploatan minier, cu supratata total de 9.2 ha. amplasal in extravilanul mun. Chisingu, com. Trugeni, incheiat cup. f. Brinzilé Sergiu sip. f Malev Inga, la valoarea de ipoteca 19,880, 163.00 lel (autentificat otaral, inregistrat in Registrul Bunuriior mobile); 84.9. Contract de cesiune nr. 06-06)1/63-c din 27.08.2011 a fluxului de mijioace financiare din conturile curente, incnaiat cu “INCOTIA® S.A.L. | Prezentul acord adifonal este parte integranté a contractulsl de credit nr, 06-06/1/63 din 27.09.2011, incheiat intre Bane’ si Debitor. Alte orevederi ale contractului de credit mentionat ‘se paisireaz’ pana la indeplinirea tuturor angajamentelor asumate de catre parti in cadrul ul IM. Prezentul acord a fost intocmit in 3 exampiare, din cae 2° xemplare rman la Banca, iar 1 exemplar se Inméneaza Debitorului ALTE RECHIZITE: BANCA: DEeITCr ', Cont pancar: 2805701498135 Cont curent: 2517014984956 Cody Bancir: BECOMD2X608 {in Filiala ar 1 Chisinau Banca de Economii SA Cod fiscal: 1002600002549 Codul bancir; BECOMD2x609 Cod TVA: 7800041 Cod fiscal: 1003602012120 AU SEMNAT CONTRACTUL: BANCA: ey DEBITORUL: Director A Director Y a Ecatenina Teaci,_ Nicolai Levin, ZL Lg. LS. ACORD ADITIONAL NR. 02 Sl) pr Ja contractul de credit nr. 96-06/1/63 din 27.09.2011 incheiat la sapte tune anul doua mil doisprezece (07.06.2012) intra: Banca de Economii $.A,, inregistrats ta Camera Inregistrani de Stat cu. numarul de identificare de stat - codul fiscal 1003600002549 Ia 18.06.2001, reprezentata prin Fiala nr. 1 Chisinau, care activeaza in conformitate cu Regulamentul cu privire ta filale, proces-verbal nr. 06 din 26.04.2000, cu sediul In run, Chisinau, str. Puskin 33, reprezentata prin Director, dna Ecaterina Teaci, care activeazé tn baza procurii nr. 06-1717 din 20.12.2041, numité tn continuare Bane’, pe de o parte, si “INCOTIR” SRL, inragistrata Ja Camera Inregistrarii de Stat 1a 24.04.2000 cu numarul de identificare de stat-codul fiscal 1003602012120, cu sediul in RM, mun. Baiti, str. Sorocii, 19, reprezentata prin Director, dl Nicolai Levin, care actioneaza in baza Statutului, numit’ in continuare Debitor pe de alta parte. Avand In vedere decizia Directiei Administrare Gaj (confirmare din 07.10.2041), de comun acord am convenit, ca fa contractul de credit nr. 08-06/1/63 din 27.09.2011, s& intervina urmatoarele modifica t ‘Se expune in urmtoarea redactie punctut 8.1. Sumele datorate Sancii potrvit prezentulul contract sunt garantate prin: 4.4, Contract de gaj inregistrat nr. .06-06/1/63-g din 27.08.2011 gi acordul adigional v.01 din 07.08.2012 asupra miloaceior fixe (utlaje) amplasate Tn r. Singerel, or. Birvinfa, la valoarea de gaj 1,429,389.00 el, incheiat cu pf Levin Nicolat si p.f. Levina Aliona {Infegistrat in Registrul Gajutui bunurilor mobile); 8.1.2, Contract de ipoteca nr, 06-08/1/63-g2 din 07.06.2012 asupra terenului de pamant pentru exploatari miniere, cu suprafata totalé de 9.2 ha, amplasat tn extravilanu} mun. Chisinau, com Trugeni, incheiat eu ,Incotie’ SRL, la veloarea de ipoteca 19,550,163.00 fei (autentificat ‘otariat, inregistrat in Registrul Bunuritor imobile 8.1.3, Contract de gaj Inregistrat nr. 06-06/1/63-93 din 07:06.2012 asupra mijloacelor de transport amplasate tn rul Singerel, or.Biruinta, la valoarea de gaj 662,021.00 fei, incheiat cu p.f Rallean Serghei {inregistrat in Registru! Gajului bunutilor mobile), 8.14, Contract de cesiune nr. 08-06/1/63-0 din 27.09.2011 a fluxului de miloace financiare din conturile curente, incheiat cu INCOTIR" SRL NPrezentul acord aditional este parte integranté a contractului de credit nr. 06-06/'/63 din 27.09.2011, incheiat intre Banca gi Debitor. Alte prevederi ale contractului de credit mentionat Se pastreaza pana ia indeplinirea tuturor angajamentelor asumate de catre parti in cadrul lil Wl Prezentul acord a fost intocmit in 3 exemplare, din care 2 exemplare rman la Banca jar 1 exemplar se inmaneaza Debitorului, ALTE RECHIZITE: BANCA: DEBITORUL: Cont bancar: 2805701498135 Cont curent: 22517014984956 Codui 88ncii: BECOMD2x609 jn Fiala nr.1 Chisinau Banca de Economii SA God fiscal: 1002600002549 Codul bancil: BECOMD2x609 God TVA: 7800041 Cod fiscat: 1003602012120 AU SEMNAT CONTRAGTUL: BANCA: DEBITORUL: Director Oy fv Director Aisle Ecaterina Teach Nicolai Leyin, Z ¢ we if LS, Ls. yrodtyas ne x»e07) hf BANCA DE ECONOMII S.A PROCESUL - VERBALNA. 1511 al sadintei Gomitetului de eredite 28 septembrie 2011 mun, Chisinau A prezidat &. Gacikevici. Pregedinte al Comitetuiul Av fost prezeng) A. Villu, Vicepresedinte ai Comitetului, A. Misov, L. Belibov, M, Bejenarl, membri ai Comitetulul, L. Caraman, raportor, ©. Boinaru, secreter responsatil ORDINEA DE Zi Cu privire la acordarea unui credit S-A ASCULTAT: raportul d-nei L. Caraman Sovietatea cu Raspundere Limitata ,Incotir’ a intervenit cu cererea de solicitare a unui crecit sub forma de linie de credit, acordabiié in range, th suma de 1,250,000,00 {un milion doua suie cincizeci) EUR, pe tetmen de 28 (douazeci si trel) luni, pentru completarea miloacelor citculante (procurarea materiei prime (carton gofrat) si a containerefor pentru pastrarea Indelungata 2 productiei agricole) si efectuarea, initial, a invesiitior In mjloace fixe (procurarea utiajului destinat fabric&r ambalalulul din carton). locoti” SAL, infnfata ta 24.04.2000 cu nr. de inregistrare 1003602012120, ou seciol In mun. Bai, str Soreci, ar. 19, es'e un agent economic care activeaza in domeniul pastrani si comercializari productiel agricole, in special at merelor. Compania ,Incotir” SRL este client nou ai Bancii de Economii S.A, gi in prezent nu beneficiaza de carava credite bancare, Parametti de baza ai ,Incoti” SRL. conform reoortului financiar pentru anul 2010, 01.07.2011 si ta 01.08.2011 (bilant operativ) sunt reflectafl in fabelul uimator ie. P Valoarea (lei) | Valoarea (lel) | Valoarea (lei) | + | arsine | ‘s 01.08.2011 | oF | crorazoit | 01072011 | aiiant operatiy) (Total acive ~ 15517465 | 19598787 | 19,850.07 (227 [Capital circulant 44,327,099 [16,408,421 | 18,699,711 3 _| Total capital propiis (794.970.8571 19,965,379 | 19,802,060 4_| Profit nerepartizat — 14.985.457 | 19,359.79 | 19,505,669 5 _| Total crecite bancare exisienle 0 oo 6 _| Gira de afacar 6.309600 [14603007 | 18465 539 ("7 Rezuitatul operational 14,218,968 _| 4,304,500” | 4,605,812 [87 Tineasai banesti din vanzar 39,169,995 | 21,416,479 | 21,958,515 [9 [Rola prin conturl curente deschise la Banca de Eoonomi SA 277,792 22971 4.592.981 Descrierea proiectulul in prezent principalul gen de activtate at SAL .Incotir este pastrarea gi comercializarea productio’ agricole, Jn ‘special al mercior, Principal fumizori ai procucje agricole “sunt SRL *Agropomfruct’ si SAL “Norcunitgrup’, precum si producatori agrical incividuall, Produstia agricola este depozitaté in Incaperie de 18 Gepozitare arendate de fa SAL “Rais” pe un termen do 24 luni, conform contractului de arendé nr. Of din 05.08.2011, care au 0 capacitate de acumulare @ pasie 900 tone de productle agricola B Xeonel Siversificsril surselor de venitus, societatea isi propune demararea activtit da fabricare 3i Somercializare @ ambalajuiui din carton gofrat, destinat amibalarii productiei agrocle. in acest scop agentul economic s-a adresat fa Banca de Econom SA cu soletarea unui credit in sum de },500.000.00 EUR, Credit solictat pe termen de 23 luni, urmeaza a f ulizat pentcu investi In mijoace fixe 9! pentru compistarea miloacelor circulante, dusé cum urmeazs 7 Procurarea utlijului pentru fabricarea ambalejelor de carton - conform contractulul nt, 0147 din 15.08.2011 inoheiat cu Brent Portinn inter (Republica Africa de Sud), Valoatea ubiajului, conform anexe! nr 1 ta coniractul de vanzare-cumparare constituie 742,200.00 EUR. Achitarea utlajului conform prevaderilor bazel Sepiaeiuale, ummeaza a fi efectuata in rate, din care avans - 492,400.00 EUR (surse creditare) gl 250,000.00 EUR, se vor achita dupa montarea $i darea in exploalare a utiajului procural: 5 Piceurarea materiel prime pentru producerea ambelajulul din carton (carton gofrat), conform contractului ar. O116 din 15.08.2011 incheiat cu Brent Portlinn Inter (Republica Africa de Sud). Valozrea totala a comenzi e88te de 56,100.00 EUR pentru 100 tone de carton golrat; 5 egcurarea. containerelor pentru pastrarea fructelor si legumelor in baza contractulul nr. 0118 din 15.08.2011, incheiat cu Brent Portlinn Inter (Republica Africa de Sud). Valoarea toiala a. contractulu conform specificatiel, constituie 951,500.00 Euro, ceea ce reprezinta prelul a 10.000 containere, out Capaciatea de 350 kg, a cate 95,15 Euro unitatea. Conditile contractuale prevad livarea containerelor in fermen 66 30 zie de la achitarea compieté a costulul. De mentionat c& containerele ce utmeacd a fh Procurate vor fi, uileior, comercializate agentiler economici din FIM, specializati In p&sirarea produotiol agricole, pana fa epuizarea totala a stocului, Ins& fara a relua imporiarea acestora in contnuare, Tinand cont de disponibiltatea sursel secundare de rambursare a creditulul, propusé de eatre ctient, creditul Solicital, sub forma de linie de credit, se va acorda in transe in felul urmator: + Prima tranga in valoare de 125,000.00 EUR se va acorda pentru procurarea mater Conditia depunerii in gaj a miloacetor fixe (utilaje), proprietatea d-lui Levin Nicol - Celelalte trange pana la supiinirea sumei de 1,20,000.00 EUR se vor acorda cu condiia constitu Ge{ulu suplimentar, evaluat conform confirméti Directiei Administrare Gai, rime ~ carton, eu Valoarea totalé a proiectului ce uimeazé a fireaiizat, dvizat pe surse de plata se prezintd in felul uanator ~ ] T Resurse, EUR | Bunutle ce unmeazd af procurate [Sume, EUR] Suma, MBL -—>—— roprli__Resurse creditare Uitiaj pentru fabricarea aibalajului din carton _~|_742:200_| iBo1aasa78 [350,000 192,400 [Materia prin (carton gotrat) [56.100 | $08,593.88 58,100 Gontainere pentru pastrarea productiel agficsle | 951,500 | 16,408,447 36 | {701.500} (TOTAL, suma {3,749,800 | 29,937,836.02_ 1,250,000 | TOTAL % [008% 100% Thad ‘Sursa primar ‘Suma crediului solcitat ~1,280,000 EUR: Termenul solictal ~23 (douazeci gi rei} [unis Destinalia creditulul solittat — investi in miloace fixe: procurarea uiilajului pentru febricarea ambalajulul cin fatten: completarea mijloaceler circulate — procurarea cartonuilul gofrat si a containerelor pentru pastrarea tructelor si legumelor. Incepand cu semestrul fal anului 204 Incoti® SRL planifice obtnerea veriturlor din urmatoareie actvitat: 1. Pastrarea_ si comercializsrea oroduselor agricole (mere), Strategia de activitate consté in colectarea fructelor 51 legumelor de ia producatori autohtoni in sezonul recoitel la orofuri minime (circa 8 4.6 lei), pastrarea acostora pand la momentul comerciaizari, ambalarea si realizarea agentior economicl $e acilveaza pe fertorlul RM cat si peste hotarele tari, ia preuri avantajoase (circa 10 - 18 lelkg) Veniturile estimate pentry emul 2012 din aceasta activitate constituia apraximativ 48.6 min fel 28 2. Producers si tealizarea embalajului dio carton, Productla de ambalaje din carton urmeaz’ a fi realizata, Pentru inceputul activi in comeniul respective, agentior economici co activeaza pe tertoriul RM, inital Partenerllor companiei: SRL Agropomfruct (30%) ‘51 SAL Nordunitgrup (70%). Volum initial de producers {unara a ambalejulsl de carton va fi de 200,000.00 cuti, urmand sa fle majorata aceastA cia pana la 275,000 unitati / lunar ce vor fi comercializate la prelul planificat de 10 - 16,00 leifoucata., Costul Dreduserti unel cutii din carton va fi de circa 7.20 tei. Veniturile prognezate pentru anul 2012 constituie 6 min la; 3. Comercializarea containerelor niry pastrarea indelunoats lor, Veniturile din comercializarea oniainerelor var fl inrecistrate doar pand la epuizarea totald a siocului de containere procurate, Conform Contractutui nr. 0118 cin 45.08.2011, inchelat cv Brent Fortinn inter (Republica Afrioa de Sud), urmoazs a fi procurate 10,000 containere cu capacitatea de 350 kg, a cata 95,15 Euro unilatea. La moment compania deja @ inchelat contracte de vanzare a containereloc c&tre SAIL Agropomfruct (2,000 uta) $i SAL Nordunitgrup (2.700 unitaf}, conform contractelor nr. 011/2011 din 02.09.2011 $f respectiv a 014/2011 din 07.08.2011, la protul de 2.250.00 fei unitatea. Erognozele rezuitatelorfinanciare si calculul capaci de plat a obligatiunlor pcozentate de .Incote” SAL gi alustate de Banea pentru perioada de actiune a creditulu) solicitat la Bancé sunt reflectate in labelele de mai os: Indieatori financiar! Lo T Isto Prognoze 4.2010 _| 01.07.2011 | 2011 | 01.04.2012 | 01.07.2072 | 01.10.2012 | Wanita din vane, din Saree 38,599,500 [14,683,207 | $5,579,520 1 20,001,499 | 27.305,.006 | 36.648, 268 = somercialzarea productei agicole 88,999,600 | 14,683,207 [40,810,120 | 17,401,423 | 21,245,006 | 20.108 36a [--somereializaraa_emaiaiui din carton o ‘OF 1,286,400” 1,500,000 | 3\600,000 1 4.500,000 ‘comersializarea containereior | Gostul Vanzarior Of ‘0 | 70,575,000 | 1,680,000 |~3.260,000 | 5,040,000. ‘SI Gy, 732 | Seas aaa [34,196,505 [18 [20,512.724 | 38,336,280") Profit beut 15,311,868 | "4,648,759" 21,283,016 7.293.182 | 10.312.018, Ghaltviel Sperationate (ara dobanda si azure) [7 for7.aso [~ 378.786 | 1,290,040 454,549 | 613,639) | Poniderea chet eperationale, % [ 21g) 250% 1” aise | 1pee| es sie Profil inainte ds plata % si amorizare 14,204,418 | 4.469.973 | 30260.075 3.888.608 | 905,566 ‘Dobgnda bancare of OL eeayia 1.017.245 | 1.417977 [amorizares 75380 75480 | 75.450 sa0.4s2 [189.589 | roft operational iazie.960 | Shee sen | Tear 511 | Beg0.9461 [B1108i0) Aentabiltate prof operational % Wise | ars, 25.007 moar} 20.99] ‘Gradlut cs scoperte a dob bane (tT 2 3 22.00 O72 aaa) Transele invesitionale of o at T3952 | 27A7. 905 | Grad! de acoperina al deb sitrane invest of a 29.00 286. 2.39) Indicator financiari Prognoze 2012 | 01.04.2013 | 01.07.2013 | 01.10.2013 | 2018 (Henitar cin vanzan, din care: 3.958 a5 | 22,789,965 | DUsib ses | aaOsR TET SO 750 STE comerbializaréa producie’ agricole 46,538,885 | 18,079,965 | 22,455.555 [37,650,376 } 46 584.316 | “eomercializarea ambalajuli din carton 6,000,000." 2,000,000 | 4,000,000 | "6,609,000 | ~ 8,000,000, comercializarea containereior 6,720,900 [1,680,000 | 3.360,000"| “5,205,600 | 5,206,000. Costyl Vanzanior 45,084,598 | 17,571,909 | B1.964,736 | 26.569,377 | ~42.690.065 Prof baat ~ 19,008,240 1” $108,657 7.351.419_| 10,505.00} 18 Ge0 267 | Cheltuili gperationala [fac debanda si uzura “ct Spi 958.087 | 367.725) s97.1g7 | apa sae | 4. ti8 Boo Ponderea chelt_ qparationaie, 147% | 175%) TBC 7.87% Profit ivaints de aa sl anmrizare | 78z45.161 | "4.780.931 | 7.564.262 75810,840, Dobanda bancars [176230 zig 777 | sa0.07e 369,508 [Amortizarea | _220,466 {286.605 | 50.596 | 428.475 587,017, Prolt qperational 1,408,464 | 7.208.548 | 3.895.590 | Sas, 160] 1heaa735 | Rentabiltate oroft operational % 1799 WB8E | apa) 2326 2497 | | Graci de acqpente al platter cu ddbanda bancara (ain, 1) 721 22.20 2139 26.72 27a] [Transole iivesttionate £721,857 |V579,862 | 3747 905 Faeaa11 | SBBSETT | Gracia de seoperics al dobanai al vanseior iavesttionale 213 Bat] 2.38 | 248 | 52 Not: Progrozete au fost elaboraio de eatre agentul economic finand cont de rezultatele obtinute tn Petloadele de gestiune anterioare. din actvitatea destasuralé, evolutia proturlor la produsele agricole (mere) ‘de Ia un an la altul, precum si evolutia acestora in dependanta de petioada anuiui de comarcializare, arecum side baza contractuala de comercializare a ambalajului de carton inchoiat. 38 Sc il a emernmaa a mms Sursa secundar’ Peni garantarea crecitului sofictat se propune constitirea gail aoupra miloacslor fixe (utlaje), Proprietatea d-lui Levin Nicolai. fs baza informaliel prezentate de ctve agentul economic, a Contiemarit Diraciel Administrare Gaj din 26.09.2011 si a Concluziei Directiel Juridice nr. 06-14/9588 din 26.09.2011 (care se anexeazd la prezentel proces-varbai), S- AHOTARIT: A acarda, prin intermediul Filialet ar. 1 Chigindu, ,Incotir” SRL un credit, sub forma de finle de credit, Aacordablia in trange, in suma de 1.250,000.00 (un milion doud sute cincizeci mi) EURO, pe terman de 25 (douszeci gi tei) luni, cu rata doban2ié fn mime de 10.5% (ze0e intregi si cinel zecimi procente) anual entry elsctuarea, ine, @ investitlor in mifoace fixe (orocurarea utilajului dastinat fabricar ampbalajul cin carton} gi completarea mijloacelor circulante (procurarea materiei prima {carton golral) si a containersior Pentru pastrarea indelungeta a productiei agricole}. Creditul solicitat urmeaza a fi acordat in modul urmstor: Prima tranga in valoare de 125,000.00 EUR se va acorda pentru procurarea materiel prime — carton, cu Conditia depuneri in gaj a mijoacelor fixe (utlaje), proprietatea d-lui Levin Nicolet; Gelelalte trange pana la suplinirea sumei de 1,250,000.00 EUR se vor acorda cu conditie constitu ‘gajului suplimentar, evaluat conform confitméri Directiei Administrare Gal, Acordarea creditului se va efectua cu indeplinirea obligatorte a urmétoarelor condlitlh: 1. Prezentarea deciziel uniculul fondator al SRL ,incoti” privind solicitarea crecitului sub forma de tinie de credit, In suma de 1,250,000 Euro, adresarea cate Brinaila Sergiu si Brinzla Inga privind constitutes gajului asupra patrimoniviui propriv, ta valoarea acceptala de Baned, pentru garaniarea creditului Sollcitat de SRL .Incoti si imputemicirea persoanei respensabila peniru semnarea cocumontolor necesare, cu somnaturile autentfioate le notar: 2. Prezentarea acordului d-ui Levin Nicolai, privind depunerea in gaj a patrimoniulul prapriu la veloarea acceplata de Banca, pentru garantarea creditulul solictat de SRL ,Incotr’, auteniticet notarial 3. Achitarea comisfonului administrativ in suma de 1,000.00 lei; 4 Achilarea de cétre SRL .Jncoti” a comisionutui pentru acordarea oreditului in maime de 1.5% de la suma trangel cordate; 5. Constituirea gajulul asupra mijloacelor fixe, proprietatea d-lui Levin Nicolai, dupa cum urmeaza: T | | Freja] 7 | | Preful | contractual | Vatoarea | pretde gay | Valoarea de tw. Donut |e conta | Gevuntato) | contectons (O28) Prot. dah | Voge | leurofunit) | B06 touron | (lel) si Ge i 15.6625 te _| i A ed 1 | German BOP 7898 T 1 | arooo00 | aesat7a0 | wanizcn | os | fiancee 214,409.00 2 [eis ATABSIET 5 | | sean | setsvom | aerraon | om | iensason | voaesao | ‘Mnacep- camosarpyinaemom, at a 3 [eee rerio |_| 2720000 | é7e.aesc0 | s7e4sa00 | os | 238.20200 | 239,252.00 ‘Bopynovakive ai watorosreeae 7 T 5 4 | Soyevares, Picci ap, 1860, taka | + | £80.000.00 | 2,858,77800 | 2,668,770.00 | 08 | 1,a20,a8900 | 1.420,580.00 - Total Lets x aia Teese Naloarea: totala a garanjiel constituie 2,072,615.00 fei (echivalent a 120,500.05 euro), care acoperd 100 % yaloarea transei | ia sum& de 125,000.00 euro gin cadrul oreditului solicitat In trange Th suma de 4,259,000.00 euro $i dobanda aferenta penttu minim 2 tuni, 48 6. Asigurarea in favoatea Bandi, anterior acordarii crodituli, a bunurlor eeceptate in ga}, conform prezentvlui oroces-verbak 7. Achitarea comisionului pentru evaiuarea gajulul in suma de 320.00 lei: 8. Stabiliea (in cap. 2 al contractului de credit, ce urmeaza a fi inchsiat) a soldulul minim al liniei de credit in marie de $12,500.00 EUR de la vaioarea creditului aprobat 9. Completarea capitolufui 4 ,Rambursarea creditului’ din contractul de credit, ce urmeaza a fi inchelat, cu conditia umataare: in momentui cénd suma limitei maxime a liniei de credit va cobort sub $12,500.00 EUR, prevederea privind stabiirea soldulul minim al tiniei de credit expusé in capitolui 2 al prezentuiui contract isi va pierde valabittatea.” 10. Completarea capitolului 3 ,Modalltatea de acordare a creditulul” cin contractul de credit ce urmeaza a inchelat cu urmatoarele: “Creditel se va acorda fn felul umator: - Prima tranga th valoare de 125,000.00 EUR se va acorda peniru procurarea materiel prime — carton, eu cconditia depuneni in gaj a mijloacator fixe (utilaje), proprietatea d-lul Levin Nicolai; - Gelelaite trange pané la suplinirea sumel de 1,250,000.00 EUR se vor acorda cu condilia constituirt galului suplinentar, evaluat conform contimar Direetiel Administrare Gai.” 11. Stabitiea unui gratic de rambursare a creditulul in rate lunate agale, ineepand cu luna 7-a dup4 luna seman contractului de credit, a cate 73,530.00 (gaptezeci si tei mil cinci sute treizeci) Euro, la scadentd se va achita suma de 73,520.00 (saplezeci $i trei mil cinci sute dovazeci) Euro; 42, Excluderea din contractul de credit tip a urmatoaralor puncte: 3.6, in cazul in care Debitorul refuzé creditul parial sav total, el va glSti Baneil un comision de neutiizare (emunerajie pentru puneres la dispoziio a crecifulul) in marime de __% (. procente) din suma erecitulul refuzat 4.4, Pentru achitarea anticipata a crecitului Debitorul va plati comisionul in marime de __% din suma. achitata anticipat. 13.toomirea $i sermnarea urmétoarslor contracte: + contract de cred; + contract de gaj inregistrat asupra miloacelor fixe, Tnchelat cu p.f. Levin Nicolai, la valoare da gai 2,072,616.00 lel, (inregisiat is Regist gajului ounusilor mobile): + contract de cesiune a fluxulul mijloacelor financiare Ia contunie curante, 14.intocmirea de care fiiala a unui plan de monitorizare, executat de economistul responsabll de credit, cu taportarea verbala a rezultatelor cirectoruiui filalei pané la data de 30 a fiecarsi luni gestionare: a) analiza rufalului in conturile curente $i casieria tntreprinderil— tunar; b) analiza dinamicii datoriei debitoare gi cteditoare ~ trimesivial ©) analiza dinamicil venitulu’ global si venitulul net ~ timestal; ¢) analiza indicilor de evaluare 4 riscului financiar si non-tinanciar — irimestrial; «) inspectarea gajull pe teren (controll existenfel gf stat etective a gajuli sl perfectarea raportull de contol in ordinga stabi: 56 + mijfeace de fixe — semesirial, Lista voturilor: Numeta Prenumale membrilor G. Gacikeviet Presedinte al Comitetului de crecitar ©, Bonar Secretar responsabil // Comitetului de credite Votilablecti Semnaturile G. Gacikeviei be Viti fee A.Migov peo I LL Belitoy hio ; M. Bejenari - to 66 CONTRACT DE CREDIT Nr. 06-06/1/63. incheiat la doudzeci si sapte septembrie anul doua mii unsprezece (27.09.2011) intra: ‘ Banca de Economil S.A., inrecistrata la Camera Invegistraris de Stat cu numarul de identiicare de stat — codul fiscal 1003600002549 la 18.06.2001, reprezentata prin Fillala nr. 1 Chisinau, care activeazd in conformitate cu Regulamentul cu privire la fliale, proces-verbal nr. 06 din 26.04.2000, cu sediul in mun. Chisinau, str. Puskin 33, reprezentata pn Director, dna Ecaterina Teaci, care activeaza th baza procuti nr, 06-17/77 din 31.12.2010, numité in continuare Banea, pe de o parte, gi “INCOTIR® SAL, inregistratd la Camera invegistrdri de Stat la 24.04.2000 cu numarul de Identificare de statcodul fiscal 1003602012120, cu sediul in RM, mun. Bait, str. Sorocil, 19, reprezentata prin Director, di Nicola Levin, care actioneazé in baza Statutulal, numité in continuate Debitor pe de alia parte. Avind in vedere cererea Debitoruiui si decizia Comitetului de credite (proces-verbal nr. 1511 din 26 septembrie 2011), parte au convenit sa inchele prezentul contract de credit in urmratoarele condi 4. NOTIUNI GENERALE Partile contractante au convenit sa accepte ca baz urmatoarete notiunt: 1.1.Credit expirat se considera creditul @, care nu a fost rambursat la scadenta prevazuta in prezentul contract (in cazul in care este prevézut rambursarea creditului la scadenta) sau pent. care nu au fost rembursate trangele {in cazul in care este prevézuta rambursarea credit... i °> ge): b, dobinzile aferente caruia ru se achita in termenui ges ont i> prezental contract; ©. care nu a fost rambursat ir wialilate in caz de rezile'e 4.24 :actulul In condifile prevazute, 1.2, Dobanda reprezinta platile procentuale racordate la suit 'sditului acordat efecty gi achitate de catre Debiter pent folosirea mileacelor financiare. pe Ecaterina Teaci_“ Debitorul a devenit insoivabil; obiterul nu a oferit garantile cerute sau a redus fad acordul Bancii garanfile oferite; cjoanta sau autorizatia de functionara eliberata Debitorului pentvu activates core urmeazd ah Greditata este suspendata sau a expirat termenul ei de valabiitate- ‘© parte considerabila din patrimoniu Debitorulul este confiscaté ‘sau Pationalizat’ $i aceasta va prezentului contract; | Nebatrimoniul ebitorului sau patrimonial Debitorulul gajst este pus sechestru; {+ Neindeplinin oriearia din conditile stipulate n prezentul contract $i contractels de gai: |. _ Alte cazuri prevazute de legislate 12.4, 8a suspende unilateral acordarea ereditului, 13, LITIGH 13:5 Orice neintelegere rezultaté din erezentul contract de credit va f solufonata pe cale amiabila 18.2, In cazul in care nu se ajunge la un acord, ligiul va f sokitonat de organele judiciare si de resort ale Republicit Moldova. 14, ALTE PREVEDERI 41, Nefespectarea de catre Debitor @ obligailor asumate prin prezentul contract oferé Bancil dreptul de a lua urmaitoarele masuri . rezilierea contractului de credit; refuzul executéril obligatie’ de acordare a creditului recuperarea creditului din conturile de disponibilitat! ale Debitorului tn ordinea stabilita; walorificarea garantilor constitute de Debitor pentru rambursarea creditulut executarea silita din patrimonial Debitorulu 142, Contraciul se considera rezitat dupi expirarea termenulul, mentonat de Banca din momentul Sehecienl notifcarl la adresa jurdica a Debitorulu, iniferent de primirea sau lipsa aviulat oe reveptie 14, [a dala rezlleri de catre Banca a prezentulvi contract, obtigatile de plata ale Debitrulul devin Seadente in termen de 15.zile calendaiistice, iar din riua urmatoare acoste obligatii vor fi Considerate ca pis restante. 144. Cesiunea unel terfe perscene a dreplului de a cere indepiinirea de catre Debiter a obligatiel de rapousere @ credtulul si dobinzior aferents se efectueaza de catte Banca unlatect prin avizarea in scris a Debitorului, ra acceptul acestuia, 145. Debitorul poate transite une! terfe persoane obijalia de cambursaré a creditui si a plaflor aferente [ul numai cu accepiul seris al Banci 14.6. Modificarile si completarie Ia prezentul contract pot efectuate prin semmatéa de catre padi a tunor acorduti 2dionale, 147. Prezentul contract de credit intl tn vigoare la data semnévii ju, dar nu tnainte de primirea la Banca 2 documenteler de consttuire garantei creditui, prevazute la cap a) eerie Fron cecum si @ eltor documente prevazute de prezentul contract gi scfoneara rand Ia ‘indeplinirea tuturor angajamentelor asumate Tn cacrul lu, Paoep gp oranitl contract 2 fos intocmit in numa de S exempiate, di care 4 exemplar rane ls nota, S exemplare raman Ja Banca si 1 exemplar se inmaneaza Dabiterulul, ALTE RECHIZITE: BANCA: DEBITORUL: Cont bancar: 2805701498135 Cont eurem: 22517014984956 Codul S2nci: BECOMD2x609 in Filiala nr:t Chisinau Banca de Eoonomil SA God fiscal: 1002600002549 Codul bancii: BECOMD2x603 Cod TVA: 7800041 Cod fiseal: 1003602012120 AU SEMNAT CONTRACTUL; BANCA: Director Ecaterina Teacl, DEBITORUL: Director