Вы находитесь на странице: 1из 58
« S.C, PRICOMTAX-COM" SRL, nr, unio de identificare 1006600040643, inregistrata In 14.09.2006, cu sediul in mun, Chisindu, str. Cctatea Albi, 16/A, desfigoart urmitoarele genuri de activitate: preluerarea c&rnii si producere mezelurilor, comertul cu ridicata a produselor din carne. ‘Componenta fondatorilor IM PRICOMTAX-COM SRL: a cial, Administrator Capital social, Asociat nivel 1 | Asociati nivel 2 ‘Corporation Construct M | Nafornita Gheorghe, 50%, RM. Sergiu Bolocan care Ratoraia Gheorghe, 50%, RM | 2,402,400 SRL, 50%, RM Antobii Mihail, 50%, RM. ____| Antohii Mihail, 50%, RM SC Pricomtax-Com SRL este 0 companic ce dezvolti procesul de producere a mezelurilor, conform normelor internafionale, in zona economic’ fiber’a Ungheni, avind marca comercial - PRODAS. La momentul actual volumul vinzdrilor este in cresiere, compania avind deja peste 800 clienti activi. Principalul furnizor de materie prima este compania Sportact Limited, Marca Britanie, iar ia calitate de beneficiari ai producsiei — diversi agenti economici, inclusiv retele de supermarket, etc). La etapa initials, se prevede plasarea produsului doar pe piata RM, ulterior, odat& cu acaparea a cel putin 20% din piata locala, compania va incerca A intre pe pietele statclor vecine. Fabrica este situata in or. Ungheni pe str. Bernardazzi 19, pe o suprafata de 4.6146 ha de teren, find conectata la sistemele contralizate de alimentare cu. gaz, apa si canalizare, Compania ate propria substaffe de transformaicare, energia electrica este furnizaté de la dowd generatoare independente. in zona existé o infrastructura destul de bine deavoltata din punct de vedere a producerii, depozitirii, precum si accesului la drumuri si ci ferale. De mentionat ca Fabrica ocupa o suprafata de 9075.9 m.p. si este compusa din: Ne obiect [_ suprafata mp. | nr. cadastral 1 | Gonstructie-cladire de producere [3341.2 | 9201104.237.01 2 | Constructie _ 748.0 | 9201104.237.02 3__| Constructie aceesorie 66.6 | 9201 104.237.04 4 | Construetie _ 7.1 | 92O11.04,237.05 3__| Constructie-depozit 53.4 | 9201104.237.06 6 | Constructie 7__| Consiructie accesorie 8__| Constructie (683.8 | 9201104.237.09 __ 7433 | 9201104.237.10 301.9 | $201 104,237.12 9 _| Constructie accesorie 81.3 | 9201104.237 10 | Constructie accesorie 492.0 | 9201104.237.14 L1_| Constructie accesorie _ 2.1 | 9201104.237.15 12 _| Constructie accesorie 116.9 | 9201404.237.16 4.0 | 9201104.237.18 | 13 _| Constructie accesorie 4, 14__| Constructie-cladire de producers I 30.2 | 9201104.257.21 | 15_| Constructie accesorie 191.3 | 9201104.237.22_| 16 | Constructie _ a 73.8 | 9201104.237.23 | 17_| Constructic eu prad do Finisare de 6255 | 566.0 | 920110453401 TOTAL, 9075.9 | S.C. "Pricomtax-Com” SRL este clientul Béncii de Economfi SA si la moment beneficiaza de urmatoarcle angajamente: 1) contract de credit nr, 06-G6/1/77 din 21.11.2011 im suma de 1,830,000.00 EUR (sold actual ~ 1,550,000.00 EUR), cu seadenga Ia data de 21.10.2013, 9.5% anual, Grafic de rambursare a creditutui sonts an EUR |, SOM! initial al creditului ~ 1,550,000.00 EUR Nio Perioada Suma lunara spre plata in BUR | Soldul exedfwtid, EUR T_| August 2013 516,670.00 | - 1,033,330.00 2. | Septembrie 2013 | 316,670.00 | 516,660.00 3.__| 21 octombrie 2013 | 516,660.00 | 0.00 TOTAL I 1,550,000.00 | x + Cit priveste istoria acordarii creditului, in baza sedinfei Comitetului de credite procesul - verbal nz.914-1 din 22 junie 2011 s-a decis a acorda SC ”Pricomtax-Com” SRL, un credit in trange in suma de 1,400,000 EUR, pe un termen de 23 luni, dintre care suma de: ~ 900,000.00 EUR sub forma de linie de credit pentru completarca mijloacelor circulante (procurarca materiei prime pentru producerea produsclor din carne) si suma de ~ 500,000.00 EUR pentru investitii in mijloace fixe (procurarea ulilajului si echipamentelor de producere a mezelurilor), cu rata dobanzii tn méirime de 9.5% anual Creditul urma a fi acordat in modul urmator: ~ Prima trans in suma de 650,000.00 EUR, dupa cum urmeazd: 500,000 EUR pentru procurarea utilajului si echipamentelor de producere a mezeiurilor (credit fn transe) si 150,000 EUR (inie de eredit) pentru completarea mijloacelor circulante (procurarea materiei prime), cu condijia depunerii ta gaj a bunurilor imobile, amplasate in mun, Chigindu, sect. Rigeani, stx. Bogdan Voievod, 7, identificate prin urmatoare numere cadastrale: — 0100416023.06.041; _0100416023.07.042; 0100416023.04.042; 0100416023.06.042; 0100416023.04.041. proprietatea ICS "Corporation Construct M" SRL; ~ Celelalte trange pana la suplinirea sumei de 1,400,000 EUR urmin a fi acordale pentru completarea mijioacelor circulante (procurarea materiei prime), cu conditia constituirii gajului suplimentar, evaluat conform confirmarii Direcfiei Administrare Gaj, Prd o decizie suplimentara a Comitetului de Credit Astfel, in baza confirmarii ou privire ta aprobarea si evaluarea obiectului gajului ne,]6-10/16 din 02.03.2012 sau evaluat urmatoarele bunuri pentru acordarea transei a Il in suma de 750,000 EUR din cadrul creditului in suma de 1.4 min EUR: 1)_Mijlonce fixe (gajate anterior Ia creditele eliberate .UNMEZGRUP” SRL) : |” Valoarea Pret stabilit de) 7 ‘i ¥-] penmumitcamipocutisis [Crm] Brahnior | SESS 1S) ret dea | vate dio (duc) Tetons | independent | (Lei) (ici) Ce) ey A if - | 3=1*2 4 S224 5 Gale serosa sents CUS cnareen | pasta fis | Stator, | Conform 1 feemepleni industria] (145 | AAnexei | asexei art | Anexeiatt | °° | Aneret ned | Anexe! ml ozitii) conform Anexei nr. | _ ntl | [Total [73.338,589.00| 8,004,580.00 2) Mijloace fixe (gaj ordinar) : T Pret | Pret conform | conform | contractului | Valoarea jcontractalui] (lei, 1 Euro | contorm % — can 0 Vanzare | 15.7340) | contractlui [COP Prot de gn — Ne Denuntices #11 cumpatrare! de vanzare / (Lei) & nr. 2/20 din cumparare | 4 20.10.2011 (i) (Euro Al | 3 a sl 7 3 fi [Laska Vac Kutier 200 liter [~~ 1) 160,000.00] 2.517,440.00 | 3,517,440.00 | 0.7 |1,762,208.00|1, 762,208.00) IKyrrep eaxyyonsii lswmoers want 200 nuripon. 2 |Gunther=Tubler Tip GPa | 1) 60,000.00) 944,040.00 | 944,040.00 [0.7 | 660,528.00) 660,828.00] [300 [3 [Flow packing machine 1] 210,000.00) 3,504,146.00 | 3.308,140.00 | 0.7 [2,312,898.00)2,312,808.00] [TOTAL x) 3 16, 765,620.00 4. 735,934.00] 3)_Mijloace de transport (gajate anterior la creditele cliberale .UNMEZGRUP” SRL) ‘Obiectul gajului Projul de piaja | Coef de | Valoares de gj Lei) i (Lei) ‘CAMION MERCEDES S100, nt. inmalr COC830, anul prod | 148,000.00] 0.7 82,600.00 2000, nr. caroserie WDB9034521P999682, nz, motor 60298000322223 CAMION MERCEDES 316 CD, nr. inmatr COC829, anwl prod 124,000.00 | 0.7 86,800.00 2004, nr. caroserie WDB903663 1R678022, nr, motor 61298150927804 CAMION MERCEDES 313 CD, ar. inmatr COC832, anul prod 137,300.00 | 0.7 2003, nr. caroserie WDB9036621R521330, nr. motor 6119815075019 CAMION MERCEDES 308 CD nr. inmatr COCR31, anul prod 157,300.00 | 0.7 2004, nr. caroserie WDB9036631R622400, nr. motor 61198750872597 TOTAL 110,110.00 110,110.00 356,600.00 [x 389,620.00 Asifel, mijloacele fixe (145 pozitii la valoarea de gaj — 8,004,580 Lel) si Mijloacele de transport (4 pozitii Ia valoarea de gaj — 389,620 Lei) pentru acordarea trangei a Ta in sum de 750,00.00 Euro din cadrul creditului in trange in suma de 1,400,000 Euro acordat ,Pricomtax-com” SRL, evaluate in confirmare, garantau deja datoriile {provenite din credite) ale .UNMEZGRUP” SRL fata de banea. Totodata valoares de piata (de la care s-a port la evaluate) a bunurilor este de ~7 ori mai mare decit valoarea de bilant a acestora (valoarea de bilant « bunurilor a fost inregistrata de catre ,.Pricomtax-com” SRL in baza pretutilor fixate in contractul de vinzare cumparare a patrimoniului .UNMEZGRUP” SRL catre ,.Pricomtax-com” SRL). Bunurile respective cind au fost gajate pentru garantarea creditelor acordate , UNMEZGRUP” SRL au fost evaluate a un coeficient de gaj de 0.1 - 0.3, iar la acordatea transci a dowa solieitate de .Pricomtax-com” SRL s-a aplicat un Coeficient de gaj de 0.6 (la mijloace fixe) si 0.7 {Ia mijioace de tcansport), Carova imbunatatii a acestor bunuri ne au fost facute, respectiv in rezultatu! verilicarii acestora la fata locutui s-a constatat ca valoarea lor reala este chiar sub valoares indicata in bilantul contabil (dle 7 ori mai mien decit valoarea de piata). Spre exemplu: Extras din evaluare pla] Extras din evaluare piu T Denumirea Cant | Pretde | constituires gajului | acordarea transei a doua bilant | suplimemtar la Ta cteditul ,Pricomtax- | sUNMEZGRUP” SRL com” SRL [Coef. Prep | Vatoarea [Coe Valoarea | | de | degaj | dese) | de [ret de gaj {sai | ei) | ed) | gay PY (Lei) APC BACK UPSRSSOOVA | 1 [2575.76| 0.4 [28758[ 25758] 0. 1575 1,575 230V | ‘APS SMART UPS 1000VA | 1 199452 | 0.1 499.451" 499.451 0.6] 3,056] 3,056} USB-230V CARUCIOR AUTOPRIM TY] 126370) Or T2437 [13.437 | 09) 80.592) 80.309 CUMOTORN1 | CARUCIOR AUTOPRIM 1 | 124370| 0.1) 12,437] 12437 Ol 8059q 80,592] CU MOTORN 2 | | ‘CARUCIOR DIZEL FM T [262,900 | OE | 267290 | 26,200, | a] 70-350) 170,58) 324185 i | om pot i { = I { [ { TOTAL, I l I 2,965,056 8,004,586] Astfel, pe Tinga faptul ca unul si acclasi ga com” SRL a patrimoniului ,UNMEZGRU! uacopera valoarea tranzactiel de vinzare cumparare catre ,Pricomtax- SRL, aceste bunuri asigura si creditul cliberat ,Pricomtax-com” SRL. Unterior, in baza procesului - verbal nr. 1588 din 06 septembrie 2012 al sedinte! Comiterului de credite s-a decis, majorarea cu 150,000 BUR a creditului tn suma de 1,400,000 EUR (pina fa suma de 1,550,000 EUR), acordat SRL. Pricomtax-Com” SRL conform contractului de eredit nr. 06-06/1/77 din 21.11.2011. Mijloacele solicitate find utilizate pentra completarea mijloacelor circulante (procurarea cmnii congelate) conform contractului de livrare a materie? prime (came) nr. 1/20 din 20.10.2011 ir valoare torala de 4,000,000.00 EUR, incheiat cu "Sportact Limited” (Marea Britanie). Jn cajitate de asigurare a rambursirii creditului solicitat spre majorare s-a cfectuat reevaluarea gajului constituit pentru asigurarea creditului contractat initial conform urmftoarelor contracte: a) contract de ipotect nr. 06-06/1/77-g din 23.11.2011 asupra bunurilor imobile amplasate in mun. Chisinau, sect. Riscani, str. Bogdan Voievod, ne. 7, incheiat cu LC.S. “Corporation Construct M” SRL la valoarea total de ipoteca 11,714,500.00 leis b) contract de gaj inregisirat nr. 06-06/1/77-g1 din 26.03.2012 asupra mijloacelor fixe (utilaje si echipamente aferente complextlui industrial) incheiat cu SC "Pricomtax-Com” SRL la valoarea de gaj de 8,004,580.00 leks ©) contract de gaj inregistrat nr. 06-06/1/77-g2 din 26.03.2012 asupra mijloacelor fixe (utilaje gi echipamente aferente complexului industrial) incheiat cu SC "Pricomiax-Com” SRL la valoarea de gaj de 6,340,175.00 {ei (Valoarca contractului s-a majorat in urma constituirii gajului ordinar asupra mijloacelor fixe gajate conform contractulni de gaj inrogistrat vittor ar. 06-06/1/77-3 din 26.03.2012. Valoarea initiala a contractului a constituit 4,735,934,00 lei); @) contract de gaj inregisirat nr. 06-06/1/77-g4 din 26,03.2012 asupra mijloacelor de transport (camioane) incheiat cu $C "Pricomtax-Com” SRL ta valoarea de gaj de 389,620.00 tei Valoarea totalé a garantie} constituia 26,448,875.00 lei, Astfel, in prezent creditul menfionat este asigurat prin : a) Contractul de ipotect nr. 06-06/1/77-g din 23.11.2011 asupra bunurilor imobile amplasate in mun. Chisinau, sect. Riseani, str. Bogdan Voievod, 7, incheiat cu 1.C.S. “Corporation Construct M” S.R.L, la valoarea total de ipotecdi de 11,714,500.00 lei, dupa cum urmewza _ Obiectul ipoteci | Pretul de piata conform | Coel.de | Valoarea de | | | evaluarii Bancii ta aj ipoteca (Lei) L__21.06.2011 (Lei) " incipert nelocative cu supraluja totale de 819.90 16,735,000 | 07 11,714,500 mp. amplasate in mun. Chisinau, sect. Rigeani, si. Bogdan Voievod, 7 (nr, cadastral (1100416023.06.041; | 0100416023.07.042; (0100416023.04.042: | (0100416023.06.042; 0100416023.04.041), | | | I TOTAL — 16,735,000 [x 11,714,500 Conform rapoartelor de evaluare elaborate de catre compania ,Marvicom” SRL, valorite peobabile de piata si cele de inlocuire aferente incdperilor nelocative indicate in tabelele de mai sus sunt urmatoarcle: raport de evaluare din | valoarea probabila de piaté | valoareadeinlocuire | __nr. cadastral 16.09.2011 3.117,562.00 | 3,112,500.00 | 0100416.023.06.041 16.09.2011 3,212,336.00 | 3,207,120.00 | 0100416.023.07.042 16.09.2011, 3,232,289.00 | ___3,227,040.00 | 0100416.023.04.042 16.09.2011 3,876,100.00 | 01000416.023.06.042 16.09.2011 3,300,080.00 | 0100416.023.04.041 TOTAL, 16,750,040.00 | 16,722,840.00 b) Contract de gaj inregisirat nr. 06-06/1/77-21 din 26.03.2012 si acord aditional nt. 01 din 25.09.2012 asupra mijloacelor fixe (utilaje si echipamente aferente complexului industrial incheiat cu SC. ,Pricomtax-com” SRL, la valoatea de gaj de 8,004,580.00 lei; Nota: conform actului de verificare a existentei efective si starii obiectului gajului s-au depistat urmatoarele: utilajele conform pozitiilor .MASINA DLEA UPACOVKI PALE IASINA PENTRU PRELUCRAREA. CARNILN 1, N 2, N 3", .HCHAPHTEJILBI KOHEHCATOP HK 12”, .Vnasozounan waunena EXS-206 N4’, ,Masina pentru forma kotlet(axa Gopwoaxy xorser)”, ,Baposio-Kor, yeranionka JHZ870/11 1/K/MI Ne3”, oKyrrep Huorex ¢ oMyaucrrraropom & Kommiexre”, .Hoayasron. ateuvoo6e. mawnet EXS-206" sunt dezasamblate gi nu se utilizeaz8: utilajele conform pozitiilor ,PODIOMNIC $ ELECTRO PRIVODOM”, .,Pompa MVI-1606-6 NI, N2", ,Banha P 2V 1200%600"850", Banna P3V1750%600*850", SERVER KM NETFIRE MIDDLERANGE S9BSVA", ..loayasroxarmseckoe ckpenanioujes yetpoticrso Nel, Xe2", 3 unitati ,CINTARI CU CAPAC DE 100 KG BAU-150-50/100°, 1 unitate .HGG 300 NIRO GEN Caldura f rena.nyunxa/”, furtun 172 30M semperit® nu au fost prezentate; utilajele conform pozitiilor ..Tlonyantomarnieckoe ckpenmaoutee yerpotierso Nel, X82" nu au fost identificete: Vibrator glubinii IV-116A" nu se utilizeaza, iar .furtun de oxijent- lita” a fost utilizat in producere. Astfel s-a creat un neajuns a mijioaceior fixe gajate. Urmatoarea data planificats pentru verificare — septembrie 2013, ©) Contract de gaj inregistrat nr. 06-06/1/77-g2 din 26.03.2012 si acord aditional nr. O1 din 25.09.2012 asupra tmijloacelor fixe (utilaje si echipamente aferente complexului industrial) incheiat cu SC ,Pricomtax-com” SRL, la valoarea de gaj de 6,340,175.00 lei; 4) Contract de gaj tnreyistrat nr. 06-06/1/77- 24 din 26.03.2012 si acord aditional nr. 1 din 25.09.2012 asupra mijtoacelor de transport (camioane), incheiat cu SC ,Pricomtax-com” SRL, la valoarea de gaj de 389,620.00 lei dupa cum urmeaza: : Object gajui ] Peel de isa Cock de Taou a ea {de ci CAMION MERCEDES 3100, nr. lnmatr COC830, anul prod = 2000, nr. earoserie WDB9034621P999682, nr. motor 118,000.00 | 0.7 82,600.00 .60298000322223 | CAMION MERCEDES 316 CD, nr. inmatr COCE29, anul prod) 2004, nr. caroserie WDB9036631R678022, mr. motor 124,000.00 | 0.7 86,800.00 61298150927804 CAMION MERCEDES 313 CD, nr. inmatr COC8S3, anul prod 2003, ar. caroserie WDB9036621R521330, ar. motor | 15730000 | 07 110,110.00 1198150750019 - CAMION MERCEDES 308 CD ar. inmair COC8S1, anul prod | | 2004, nr, caroserie WDB9036631R622400, nr. motor | 187,300.00 | 07 110,110.00 6119750872597 . i TOTAL __| 536,600.00 x 389,620.00 | ©) Contract de cesiune a floxului mijloacelor financiare din conturile curente nr, 06-06/1/77-¢ dia 21.11.2011 si acord aditional nr.01 din 25.09.2012, incheiat cu SC ,,Pricomtax-com” SRL. Valoarea totals a garanfiei (exclusiv neajunsul depistat) constituie 26,371,332.00 lei, 2) contract de vinzare-cumpirare din 26.12.2011, acord aditional nr, 01 din 2.062012 si acordul adifional nr. 02 din 26.03.2013, in sami de 44,000,000.00 MDL (sold aetual — 41,000,000.00 MDL), incheiate intre Banca de Economii SA din numele si interosole iM ,UNMEZGRUP” SRL si iM. »PRICOMTAX-COM” SRL. Obiectul contractului mentions mai sus il constituie bunurile imobile, terenul aferent si cele mobile — mijloace fixe, amplasate in or. Ungheni, str. Bernardazzi 19, precum si mijloace de transport, toate aflate in posesia Bancii de Eeonomii SA in baza: Je | acord pr. executarea benevolaadreptulul de | inregisirare in valoare de 1 [Tpotece a/a consiructiei industriale de produceré, | nr. 19698 din 28.04.2011, notar Oleg | 20,962,035.00 supr. de 9075.9 m.p. amplasate in or. Ungheni, str. | Gladis, inregistrat la OCT Ungheni Bermardazzi, 19, terenului aferent cu suprde 0.79 | eu nr, 9201/11/6056 la 28.04.2011 ha, precum si dreptul de arenda a/a terenului cu supr.de 3.8246 ha 2 | de gaj asupra mijloacelor fixe (utilaj de producore w | ar. 3878 dia 08.12.2011, notar | _2,965,056.00 mezelurilor) Sorelia Sova _ 3 | de gaj asupramijloweelor Exe far, 3879 din 08422011, nolar | 166,810.00 | Sorelie Sova 4 [de gaj asupra ailjioacelor de wanspon’ (4) din 28.04.2011 21,234, 741.00 icles | - TOTAL _ I B58 200 Conform condifiilor contractulvi de vanzarc-cumparare mentionat, suma de 230,000.00 MDL a fost achitata pana Ja data de 26.03.2013, suma de 860,000.00 MDL se achité tunar a cate 100,000.00 lei ineepand cu luna aprilie 2013, iar suma de 40,900,000.00 MDL ve fi achitata pana Ie 15.12.2013. Pretul vinzarii care urmeaza a fi pk Bincii de Economii SA conform graficului convenit serveste pentra acoperirea integrala a obligatiei pentru care garantat cu bunurile imobile si mobile mentionate in baza coatractelor de gaj incheiste inire Banca de Economii SA. LIM Unmezgrup SRL, dupa cum urmeaz’: No ‘Contract I incegistrare I Obiect Valoare | 1 | ipoteca urmator nr. 06-06/1/47- | ne. 1469 din 30.06.2009, | constructie industriala de | _19,356,162.00 | g din 26.06.2009 | notar Sorelia Sova, | producere, supr. De 8511.9 | inregistat la OCT | mp. _amplasate in or. - | Ungheni cu nr. | Ungheni, str. Bemardazzi, 1 9201/09/8794 Ja/ 19, precam si dreptul de | 01.07.2009 | arenda asupra terenului de | pamant cu suprde 3.8246 Lhe 2 | ipoteca urmator nr. 06-06/1/95- "nr. 73 din 26.11.2009, | Consimuctie (Geporit), cu | 1,605875.00 gdin 26.11.2009 | notar Sorelia Sova, | supr.de 564 mp., amplasata invegisiat la OCT | in or. Ungheni, str Ungheni cunt. | Bernardavzi, 19 si terenul de s201/10/608 1a | pamant cu supr.ce 0.79 ha. _ | 29.08.2010 | 3 |inregisirat” urmator or. G6-| nr. 124340/1470 din | Mijloace xe (atilay_de | 2105474100 O6/147-g1 din 26.05.2009 30.06.2008, notar | producere a mezelurifor) ___| Sorelia Sova | 4 | inregisival nr. 06-06/1/95-21 din | nr. 1686 Mijloace fixe (utilaj de | 2,965,056.00 29.11.2011 | 972.2011, notar | praducere a mezeluritor) | Sorelia Sove | 5 |inregisrai urmaior nr, 06- | nr. 168678/3811 din |asupra _mijloacelor de 166,810.00 06/1/95-22 din 29.11.2011 | 07.12.2011, notar | transport (4 autoturisme) ___| Sotelia Sova | TOTAL Lo T 45,528,642,00 Valoarea totala a bunurilor constituie 45,328,642.00 lei In rezultatul incheierii contractului de vinzare-cumparase din 26.12.2011 in proprictatea SC Pricomtax-Com SRL rec bunurile imobile si mobile mentionate mai sus fara dreptul de ipoteca al Bancit de Economii SA si cu mentinerea grevarii achitarii in rate in folosu! Bancii de Beonomii SA de catre SC Pricomtax-Com SRL. Mentionam ca SC PRICOMTAX-COM SRL mai beneficiaza de urmatoarele facilitati creditare/ imprumuturi 1) BC MOLDINCONBANK $A, contract de credit nr. 145/£ din 05.09.2012 in suma de 1,600,000.00 EUR, cu scadenta la data de 05.09.2015, sold la 21.03.2013 ~ 1,260,000.00 EUR. 2) BC MOLDINCONBANK SA, contract de credit nr. 146/1 din 05.09.2012 in suma de 340,000.00 EUR, cu scadenta la data de 05.99.2015, sold la 21.03.2013 — 340,000.00 BUR. 3) ICS CORPORATION CONSTRUCT M SRL (fondator cu cota de 50% in capitalul social SC Pricomtax-Com SRD), contract de impramut nr. 1/05.12.2011 din 05.12.2011 in suma de 1,000,000.00 lei, cu scadenta la data de 05.12.2015, Potrivit datelor din Registrul bunurifor imobile, terenul cu suprafata de 3.7834 ha, amplasat pe adresa r-nul Ungheni, or. Ungheni str. Bernardazzi, 19, este gajat ta BC MOLDINDCONBANC §.A. in baza contractului de ipotecd Nr. $09 din 01.02.2013 (9201/13/1999) Ia valoarea de gaj de 10,000,000 Lei, cu termenul 01.02.2013 - (01.02.2015, pentru garantarea obligatiet de : plus 400,000 EURO. Este de remarcat faptul ca pe acest teren sunt amplasate consiructiie care au servit in calitate de gaj pentru ereditete acordate UNMEZGRUP SRL si ulterior comercializat in baza contractului de vanzare-cumparare din 26.12.2011, acord aditional nr. 01 din 22.06.2012 si acordu! aditional ns. 02 din 26.03.2013, in sumé de 44,000,000.00 MDL (Sold actual ~ 41,400,000.00 MDI), tncheiate intre Banca de Economii SA din numele gi interesele IM ~UNMEZGRUP” SRL si {M .PRICOMTAX-COM” SRL. fn baza procesului-verbal nr. 0092 din 04 marti 2014 al sedinfei Comitetului de eredites-u decis 1) In urma ne-executarii obligatiunifor esumate de eae Pricomtax-Com SRL fats de Banca de Economit S.A,,a initia procedura judiciara de incasare 2 datoriei, inclusiv prin procedura de exercitare a dreptului de gaj asupra bunurilor gajate/ipotecate in scopel rambursarii creditului de care beneficiaz’ compania le Banca de Economii $.A., conform contractului de credit nr. 06-06/1/77 din 21.11.2011 in suma de 4,550,000.00 EUR, cu solu! la zi in sum de 1,550,000.00 EUR sia plitilor aferente 2) in scopul recuperarii datoriei formate conform contractului de vanzare-cumparare nr. 8667 din 26.12.2011, se va: ~ inainta eitre Pricomtax-Com SRL a declaratiei de rezofutiune a contractului de vanzare-cumparare, cu acordarea termenului de 1 (una) zi pentru expunere; + dupa cxpirarea fermenului acordat vonform declaratiei, se va depune cererea de chemare in judecaté privind rezolutiunea contractului de vanzare-cumpararc cu solicitarea aplicatii masurilor de asigurare in forma de sechestru asupra bunurilor care constituie obiectul contractului. La data de 05.05.2014 a fost intentat procesul de insolvabititate, iar la 16.06.2014 s-a stabilit suma datoriilor conform tabelului de creante - 71,470,750.89 MDL, (2 a oa BANCA DE ECONOMI! S.A PROCESUL - VERBAL NR.914-1 al gedintel Comitetului de credite 22 tunie 2011 mun, Chisinau: A prezidat: G. Gacikevici, Presedinte al Comitetulul ‘Au fost prezenti A. Vitiu, Vicepresedinte al Comitetului, A. Migov, L. Belibov, M. Bejenari, Memiri ai Comitetului S. Koval, raportor, ©. Botnaru, secretar responsabl ORDINEA DE ZI: Cu privire la acordares creditelr. S-A ASCULTAT: raportul d-nei S. Koval S.C. *Pricomtax-Com” SRL s-a adresat cu o solicitare privind acordarea unui credit in trani @ in suma de 7 400,000.00 (un milion patru sute mil) EUR, pe un termen de 23 luni, dintre care suma de 900,000.00 EUR Uimeaza @ fi acordata sub forma de linie de credit pentru completaree miloacelor crovlante (procurares material prime pentru producerea produselor din carne} Li suma de 500,000.00 EUR pentru investi in miloace fixe (proourarea utilajulul gi echipementelor de producere a mezelurior) S.C. "Pricomtax-Com” SRL, nr. uni de identiicare 1006600040643, Inregistrala la 14.08.2008, cu seciul in fun. Chit inau, str. Celatea Alba, 16/A, planificd destal urarea urmatoarelor genuri de activité: prelucrarea cdimil | i producere mezeluriior, comer'. ul cu ridicaté @ produseler din carne. Compania $.C. ‘Pricomtax-Com’ SRL are ca scop producerea mezelurlor |i 2 produselor din carne vpetivtatoa urmeaza 2 fi dest®! urata prin intermediul fabricit de prelucrare a carn | i producere mezelurilor, ‘mplasatd pe teritoriul Zonei Economice Libere Ungheni, Fabrica (complexul industrial de producers, incusty lille Zi echipamentele aferente amplasate tn or. Ungheri, str. Beroardazzi, nc. 19) a fost ansrmiss benevol in posesia Bancii de Economii SA, tn baza Acordurilor privind executarea benevold @ dreptulil de gajipotecd si Actelor ce transmitere-primire, in urma neexecutért obligatiurilor esumato de catre. SAI Sihmezgrup’, conform contractului de credit nr. 06-06/1/47 cin 26.06.2008 in suma de 1,600,000.00 EURO septexctului de eredit nr, 06-06/7/95 din 18.17.2009 In sum de 1,000,000.00 EURO 4 urmeaza a Fl procuraté In baza contractelor de vanzare-cumparare, care vor fi Inchelate Tnire 6.0. “Pricomtax Com’ SRL "Banca de Evonomil’ SA, care act ioneaz’ in numele SRL .Unmezgrup”, in suma de 44,000,000.00 lel, cu condiija achitari primei trange in suma de 2,200,000.00 lei, in primele gase luni din data, incheiett contiactului de vinzare-cumparere, iat a doua trang in suma de 41,800,000.00 lei, in termen de 15 luni din data Incheierii coniractului de vinzare-cumparare, 3.C, "Pricomtax-Gom" SRL este client nou pentru "Banca de Economil” SA Perametii de bazé ai SC "Pricomtax-Com* SRL la data de 31.05.2011 (operativ) sunt reflectai in tabolul vurmator: (ine. “Parametru 30.05.2041 operativ (lei) 1_| Total active EREE! 2_| Capital circulant 3,133, 3 [Total capital propri 1.937 | 4__| Profit nerepartizat _ _ 3,483 | 17 3 [Total eresite bancare wxsionte o S| Cite de afaceri 0 7 | Rezultatal operational 40 @_| Incase banesi in vanear— See {In cazul aprobarii spre acordare a creditulu! solicitat, acesta urmeaza a fi clasificat in categoria de rise nu mai sus ca ,Supravegheat’, avand in vedere c& raportul capitalului Imprumutat fa capitalul propriu depasagte 8. ‘Sursa primers Creditul solicitat in suma de 1,400,000.00 EUR urmeaze a fi utilizat, dup’ cum urmeaza: 500,000.00 EUR - pentru investi in mijloace fixe (procurarea ulilajului gi echipamentelor de producers a mezelurilor): 900,000.00 EUR - pentru procurarea materiel prime necesare dest’ urarii activita’ ii de bazd a SC. “Pricomtax-Cam” SRL (producerea produselor din carne), inand cont de disponibilitatea sursei secundare de rambursare a creditului, creditul solicitat se va acorda In trantve in felul urmator: = prima tran| ia tn suma de 650,000.00 EUR se va acorda cup’ cum urmeaz#: 500,000.00 EUR pentru Procurarea ulijului si echipamentelor de producere a mezelurilor Li 160,000.00 EUR pentru completarea nileacelor circulante (materia prima), cu congit’ia depunerii in gaj a bunurilor imabile, amplesate in mun Chit indu, ‘sect. Rit-cani, sir. Bogdan Voievod, 7, cu urmétoarele nr. cadastrale: 0100416023,06. 04, (0100416023.07.042; 0100418023.04.042; 0100416023 .08,042, 0100416023.04.041, ingClelate ani e pana la suplinitea sumei de 1,400,000.00 EUR se vor acorda pentru completarea mijloacelor clrculante cu condiZia constituiri: gajului suplimentar, evaluat conform confirmari Direc! iei Administrare Gaj. Procesul de producere ve avea loc in faciltarile ob|.Inute de la compania ,Unmezgrup" SRL, facllitél le care a fost renovate recent (.i au fost dotate cu utilgjul necesar procesulul de producere. Utiajul existent la usin gofo unul din cele mai performante utlale existente la fabricile ce producere de mezelun din Republen Reutilari sunt necesare doar pentru a spori capacitatea | i calitatea unor grupuri de martun Valoatea proiectului constituie 44,000,000.00 ei ri 1,400,000.00 EUR, din care 1,400,000.00 EUR urmeaz’ 2 fi finan ate din contul creditutui solicitat i. | 44,000,000 60 lei din resursele propriiale S.C. "Pricomtax Com" SRL (imprumut de la fondaton), dup’ cum urmeaz’ ~ 44,000,000.00 ei urmeaza a fi achitate tn rate Bancil, care acl ioneaz’ tn numele SC “Pricomtax-Com’ SRL, pentru procurarea fabricii de prelucrare a cami (xi producerea mezelurilor, conform contractelor de vanzare-cumparare, care vor fi incheiate Intre SC "Pricomtax-Com’ SRL -i “Banca de Economi" SA, care actlioneaz’ in numele SRL ,Unmezoruy ~ 1,400,000.00 EUR pentru investiti tn miloace tixe (procurarea ultlajului $i echipamentelor de producere a mezelurilor) i pentru completarea mijcacelor circulante (orocurarea materiel prime pentru procucerea produselor din came}, Prognoze fluxului milloacelor bénel iti pentru perioada creditirl prezentata de SC "Pricomtax-Com” SRL ne demonsteara capacitatea cebitorului de a-Ci onora obligacile sale fel de bancd ptivind rambursarce Crecitulul (conform graficului propus de catre debitor} Ii plata dabanziior (rata dobanzil este prognozata [a nivel de 9.5%): Denumirea indicatoritor 201 2012 Sem. fan2013 Incasari operationale (comer ul cu ridieata a 1474660, 75,207,660| 80,360,970 rodlusolor din carne) Cheltuieli operationate, inclusiv: 13,054,617 79,896,496 | __54,875,224 Procurarea materi prime 6.879.375 47,080,385] 40,273,750 Cheituiel comercale, chelluel gener & | acminisrative 6:123,044 30,188,816 | 13,668,404 ‘obanda oredite BEM 352,198 2.227.205 992,987 Rezultatul operational 11,570,957 | 4,388,836 | 25,493,749 27 Activitatea investitionala (procurarea utilajulul ji echipamentelor de producere a mezelurilor) 8,250,000 44,900,000 o Activitatea financiara 20,029,375 48,740,833 |__-29,670,208 ‘Contractare credite 14,823,375, 8,740,833 o Rambursare imprumuturl/ credit 0 ol 23,570,208 ‘Alte Incas ale miloacelor bane.it (mprumut de ‘a fondator) 5 200,000 40,000,000 a Soldul mifoacelor banesti la Inesputul anulut 9° 199,418 651,416 Soldul mijloacelor banosti la sfarsitul anului 199,418 651,416 2,576,988 Tn calitate de asigurare a | tranl.e in suma de 650,000.00 Euro din cadrul creditului solicitat, se propune constituirea gajului asupra bunurilor imobile amplasate in mun. Chisinau, sect. RT! cani, str Bogdan Voievod, 7, dupa cum urmeazs: = Incdpere nelocativa cu suprafata totala de 187.50 mp. la valoarea de ipateca 2,177,000.00 lei, Incdpere nelocativé cu supratete tolala de 193.20 m.p. la valoarea de ipoteca 2,247,000.00 lei; - Tneapere nelocativa cu suprafata totala de 194.40 m.p. la valoarea de ipoteca 2,261,000.00 lei incdpere nelocativa cu suprafata totala de 233.50 m.p, la valoarea de ipotece 2,716,000.00 ei, Incdpere nelocativa cu suprafata total de 198.8 m.p. la valoarea de ipoteca 2,313,500.00 le! Colelate rane se vor acorda cu conditia depunerii gajviui suplimentar, evaluat conform confirmérit Direct iel Administrare Gaj, fra 0 decizie suplimentara a Comitetului de Credit. Reiesind din cele mentionate mai sus si in baza Confirmani Directial Administrare Gej din 21.08 2014 precum gi a Conoluziei Directici Juridice nr. 16-14/3943 din 21.08.2011, {care se anexeaza la prezentul proces-verbal}, S-AHOTARIT: A acorda SC “Pricomtax-Com’ SRL, prin intermediul Fillalef nr. 1 Chiginéu, un credit in tran in suma de + 400,000.00 {un milion patru sute mi) EUR, pe un termen de 23 uni, cintre care suma de 900,000.00 EUR urmeaza a fi acordata sub forma de linie de credit pentru completarea mifoacelor circulante (procurarea materiel prime pentru producerea produselor din carne) Li suma de 600,000.00 EUR pentru investiti in mniloace fixe (procurerea utilajului $1 echipamentelor de producere a mezelurilor), cu rata dobanzii in marime de 9.5% anual. Creditul solicitat urmeaza a fi acordat in modul urmator: — Prima trani'@ in suma de 850,000.00 EUR sé va acorda dupa cum urmeaza. 500,000.00 EUR pentru procurarea utilajului si echipamentelor de producere a mezelurilor (oredit tn tran| @} i 160,000.00 EUR (linie de credit) pentru completarea mijloacelor circulante (procurarea materiel prime), cu condil.ia opuneril in gaj a bunurilor imobile, amplasate in mun. Chirindu, sect. Ri icani, str. Bogdan Voiovod, 7, idenfificete prin urmatoare numere cadastrale:_0100416023,06.041, _0100416023,07.042; (0100416028 04.042; 0100418023.08.042; 0100416023 04.041, propristatea ICS "Corporation Construct M'SRL; = Celelatte tranrie pana la suplinirea sumei de 1,400,000.00 EUR se vor acorda pentru completarea milloacelor circulante {procurarea materiei prime), cu condii.ia constitiri! gajului suplimentar, evaluat conform confirmari Direc ii Administrare Gai, f4r8 0 decizie suplmentara a Comitotului de Credit. ‘Acordarea creditului va avea loc cu indeplinirea obligatorie a urmatoarelor conditii: 4. Prezentarea Procesului - verbal al asociaLilor SC "PricomtaxCon” SRL cu privire la solicitarea craditului la Banca de Economii SA, adresarea catre ICS “Corporation Construct M’ SRL privind a7 garantarea creditului gi delegarea dreptului la semnétura peniru semnarea contractelor de credit, gi a altor documente, cu semnatunile autentificate notarial, 2. Prezenterea Procesului-veroal al asocial ilor ICS "Corporation Construct M” SRL. privind garantarea creditului solicitat de §.C, "Pricomtax-Com" SRL || acordarea dreptulul de semnatura a tuturor documentelor aferente tranzac’_iei analizate, cu semnaturile legalizate notarial; 8, Prezentarea contractelor de vanzare ~ cumpérare @ bunurilor (comploxul industrial de producere, inclusiv utilgjele si echipamentele aferente amplasate In or. Ungheni, str. Bernardazzi, nr. 19), incheiate intre S.C. “Pricomtex-Com’ SRL Li “Banca de Economii" SA, care acl ioneaza tn numele SRL ,Unmezgrup", 4, Achitarea de catre Debitor @ comisionulul pentru acordarea creditutri in marime de 0.5% (cinci zecimi procente) de la suma crecitului acordet, care se va achita la acordarea fiecarei trange a credituli 8. Achitarea comisionului aéministrativ pentru examinarea posibiital ii de acordare a creditului in suma de 7,000.00 lei, 6. Achitarea comisionului de evaluarea gajului in suméi de 1,010.00 Ici; 7. Prezentarea rapoartelor de evaluare independenta i documentelor ce confirma dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile amplasate in mun. Chicinau, sect Rit-cani, sir. Bogdan Voievad, 7, ou urmatoarele nr. cadastrale: 0100418023.06 041; 0100416023.07.042; 0100416028.04.042; 9100416023.06.042; 01004 16023.04.041; 8. Constituirea gajului asupre urmétoarelor bunur: + Bunul imobil (incapere nelocativa), proprietatea ICS “Corporation Construct M7 SRL, dupa cum urmeazéi i Valoarea de " Pretul mediu | Coef. , Obiectul ipotecii deplata (tel) | does) itoleek Pf Tncapere nelocatva cu supratata tolala de ——] ir - 487.60 m.p, amplasata in mun. Chisinau, sect. Rioani, str. Bogdan Voievod, 7 (nr. cadastral picteleesapearats 3.110,000.00| 0.7 2,177,000.00 Ipoteca se extinde asupra iructelor, veniturilr, imunatetirlor, ameliorérlor si accesorilor bunului imobil ipotecat, precum si asupra bunurilor noi care rezulta din transformarea bunului imobilipotecat | TOTAL L aav0.000.00[ | - Bunul imobil (Incapere nelocativé), proprietatea ICS “Corporation Construct M’ SRL, dup cum urmeaz’: Pret mediude | Coer, | Valoarea de piata (Lei) | de gaj on Obiectul ipotecii 1» inedpere nelocaliv cu suprafata totala de 193.20 m.p. amplasate in mun. Chisinau, sect. Ril-cani, str. Bogdan Voievod, 7 (nr. cadastral 0100416023.07.042), Ipoteca se extinde asupra fructelor, veniturilor, imbunatatirlor, ameliorarilor si accesorillor bunulul mobil ipotecat, preoum si asupra bunurliar noi care rezulta din transformarea bunulul mobil ipotecat 3,210,000.00] 07 2,247,000.00 TOTAL, 3.210,000.00| x | __2,247,000.00 + Bunul imobil (incapere nelocativa), proprietatea ICS "Corporation Construct Ml’ SRL, dup& cum urmeazés 47 Preiul mediu | Coor. | Valoarea de Obiectulipotecit Sopitateey | dogs | Bate oP inegpere nelocaliv cu suprafata toiala de | — 194.40 mp. amplasata in mun. Chisinau, sect Riricanl, str. Bogdan Voievod, 7 (nr. cadastral 0100418023 .04 042) i 3.230,000.00 | 07 2,261,000.00 Ipoteca se extinde asupra fructelor, venituior, | imbunatatitlor, ameliorarilor si accesorillor bunuiui | imobil ipotecai, precum si asupra bunurllor noi care rezulta din iransformarea bunului imobil ipotecat TOTAL 3,290,000.00 |x 2,264,000.00 = Bunul imobil (Inegpare nelocative), propriatatea ICS "Corporation Construct M’ SRL, dupa cum urmeaza: 5 Valoarea de Pretul mediu | Coof. " SplseeMT ORD de piata (Le!) | de gaj el ||P incpere nelocativa cu suprafata totala de | ~ | 233.50 m.p. ampiasata in mun. Chisinau, sect | Rireani, str. Bogdan Voievod, 7 (nr. cadastral 07100416023 06 04) | Ipoteca se extinde asupra fructelor, veniturilor, CHRO | ee | SEMBOOEN | imbunatatirlor, ameliorétilor si accesorilor bunulul | imobil ipotecat, precum si asupra bunurilor noi care rezulta din transformarea bunuiui imobil jpotecat | TOTAL 3,580,000.00/ x 2,746,000.00 | = Bunul imobil (incapere nelocaliva), proprietatea ICS “Corporation Construct M" SRL, dupé cum urmeaza: ” Valoarea de Pretmediude | Coef. eshena istea Piata (Lei) | de gaj ae {P Incpere nelocativa cu suprafata tolala de ~ 498.80 mp. amplesata in mun, Chisinau, sect RiLicani, st. Bogdan Volovod, 7 (nr. cadastral G1ODATB OZ. O44 2.305,00000} 0.7 2,813,600.00 Ipoteca se exiinde asupr fructelor, veniturilor, imburatatiilor, ameliorarilor si accesorilor bunulul imobilipotecat, precum si asupra bunuriior noi care rezulta din transformarea bunului imobil ipotecat TOTAL 3506, 000050 2313,50000 Valoarea gajului evaluat constituie 17,774,500,00 (unsprezece milioane | apte sute palsprezece mii cinci sute) lei, echivalentul a 704,216.46 Euro (reiegind din cursul stabil ce BNM la 21.06.2011; 16.6348 lei / 1 EUR), care acoger | tran(& din cadrul crecitului solicitat In suma total de 1,400,000.00 (un milion patru sute mii) EUR, accepiat spre acordare SC “Pricomtax-Com" SRL gi dobanda aferent& pentru aproximativ 10 (za0e) luni 9. Asigurerea in favoarea Béncii, 2 bunurilor propuse fn caltate de garantie a creditului solicitat, pe tot parcursul perioadei de deservire a acestuia, 10. Compietarea capitolulul 3 .Modalitatea de acordare a credituiui" cu conditile urmatoare: = [trang& In suma de 650,000.00 (Liase sute cincizeci mil) EUR se va acorda In modul urmator: 500,000.00 EUR pentru procurarea utilajului si echipamentelor de producere @ mezelurilor |i 150,000.00 EUR pentru completarea mijloecelor ciroulante (procurarea meteriei prime}, dupa incheierea legal a coniracielor de gaj specificate in punctul 8 4 al prezentului contract (asupra bunurilor tmobile, amplasete in mun. Chit indu, cect. RIl.cani, str. Bogdan Voievod, 7, cu urmatoarele nr. cadastral 0100416023.08.041; (0100418023.07.042; 0100416023 04 042 0100416023.06,042; (0100416023.04.041, proprietatea ICS “Corporation Construct Mf" SRL) In suma de 11,714,500.00 lei, 87 + Urmatoarele tran\ie pand la suplinitea sumei de “400,000.00 EUR se vor acorda pentru completarea miloacelor circulante (procurerea materiel prime), cu condi ia consiituii gajului supimentar, evaluat ‘sonform contirmarii Direct iei Administrare Gai 11, Stabilirea soldului minim al liniel de credit In marime de 10% (zece procente) de [a suma maxima a parti de oredit acordat sub forme de linie ce credit si anume ~ 90,000.00 (nowdzeci mil) EUR: 12, Completarea capitolului 4 ,Rambursarea creditului" din contractul de crecit, ce urmeaz’ a fl tnchelat, cu urmatoarele coneiti "In momentul cand suma limitet maxime a Iiniei de credit va cobor! sub 90,000.00 (novazec| mil) EUR prevederea privind stabilirea soldului minim al liniei de credit expusa in capitolul 2 al prezentului contract Isiva pierde vaiabiliates", 13, Stabilirea in contractul de credit ce urmeazé a fi incheiat a urmatorului grafic de rambursare a creditului ‘cate 470,000.00 EUR lunar - incepand cu luna a XXI de deservire a creditului !'1 460,000.00 EUR ~ soaden| & 14, Expunerea pct_7.3. al capilolulul 7 “Sanctiuni gi amenzi" din contractul de credit ce urmeaza a ti Inchelat cu urmatoarea conditie ~ pentru neefectuerea a minim 80% din operatiunile in valuta nationala gi in valuta straina prin conturile deschise fa Banca, debitorul va plat Bancii o amend in mérime de 2% din sume ereditului acordat; 15, Expunerea pet, 9.15. al capitolulul 9 “Obligatiile Debitorului’ din contractul de orecit, ce urmeaza a fi incheiat, cu conditia urmétoare: +s efectueze minim 80% din operatiunile in valuté nationala si valuta strain prin conturile deschise la Banca. 16, Excluderea din capitolul 12 "Drepturile Bancit" din contractul de credit, ce urmeaza a fi Tncheiat a unctului 12.2 subpunctul a) (Banca are dreptul s8 refuze executerea obiigatiei de a pune la dispozilia Debitorului creditul daca Debitorul nu a utlizat crecitul in decursul la 16 zile bancare de la data semnaril prezentului contract); 17, Excluderea din capitolul 12 "Drepturile Bancil” din contractul de cresit, ce urmeaza a fi incheiat a unctului 12.4 (Banca are dreptul sa suspende unilateral acordares ereditului); 18, Exclucerea din capitolul 4 ,Rembursarea creditului’ din contractul de credit, ce urmeaza e fi Inchelat a punctului 4.4 (pentru achitarea anticipata a creditului Debitorul va plati comisionul in manme de % in suma achitata anticipat) 19, Excluderea din capitolul 3 "Modalitatea de acordare a creditului” din contractul de credit, ce urmeazé a fi Incheiat @ punctului 3.6 {in cazul in care Debitorul refuza creditul partial seu fotal, el va plat Bancii un comision de neutilizare (remuneratie pentru punerea la dispozitie 2 creditului) in mérime de ___% procente) din suma creditului refuzat) 20. intocmirea si semnarea urmatoarelor documente: - Contract de credit; - Contract de ipoteca asupra bunurilor imobile amplasate in mun, Chisinau, sect, Ril cani, str. Bogdan Voievod, 7 dupa cum urmeazéi: ¥ incdpere nelocative cu supratata totala de 187.50 m.p, ia valoarea de ipoteca 2,177,000.00 lei; ¥ Incapere nelocativa cu supratata totala de 193.20 m.p. la veloarea de ipoteca 2,247,000.00 lei; Incdpere nelocative cu suprafata totala de 194.40 m.p. la valoarea de ipoteca 2,261,000.00 lat ¥ incpere nelocativa cu suprafata totala de 233.50 m.p. la valoarea de ipoteca 2,716,000.00 lei: ¥ Inc&pere nelocativa cu suprafata totala de 198.8 m_p. la valoarea de ipoteca 2,913,500.00 lei incheiat cu 1.C.$. “Corporation Construct M' la valoarea totald de ipateca 11,714,500.00 lei (autentificat notarial, Inregisirat la OCT); - Contract de cesiune asupra mijloacelor bénesti din conturile curente. 24. Intocmirea de cétre fiiala a unui plan de monitorizere, executat de economistul responsabil de credit, cu raportarea verbala @ rezuliatetor dicectoruluiflialei pana la data de 30 a fiecdre’ luni gestionare: 8) analize rulejuluiin conturile curente si casietia fntreprinderti- lunar, a7 2) analiza dinamicit datoriel debitoare si crecitoare - timestre ©) analiza dinamici veritutui gfobel si venitului nat -trmestriak analiza indicior de eveluare 2 riscului fnanciar s| nor-financiar -imastial; @} inspectarea. gajului pe teren (controlul existentei stan elective a gajulul) si pertectarea raportulul de contol in orcinea stabilté: bunuri imobile ~ semestrial, Lista voturitor: [ Reraatsiprerutore menbelor |" Comietuii de croditare Vora, obietite Sernnaturle 6. Gackevia wd : Ait spe Ree : | | : | Bettov so WM, Bejonar by G.Giokevei fe. Prager a Comins ce reste O™* ©.Botnanu ¢ Secreine responsabit b GONTRACT DE CREDIT Nr. 06-06/4/77 Inchelat la douazeei si unu nolembrie anul dova mii unsprezece (24.11.2011) Inte: yBANCA DE ECONOMI” $.A., inregistrat4 cu numaru) de identifcare de stat - codul fiscal *003600002549 la 18 funie 2004 le Camera Inregistrari de Stal, reprezentats prin filaia or. 1 Chisingu, care actioneazé potrivit Regulamentulul despre filiale, proces veroal nr. 08 din 26.04.2000, numitd in continuare ‘Banca’, cu sediu! in mun, Chisinaw, sir. Puskin 33, reprezenialé prin Director dna Ecaterina Teacl, care activeaza in baza procutil nr. 08-17/77 din 31.12.2010, pe deo parte, si, LM, “PRICOMTAX.COM" S.R.L., inregistrata la Camera inregistrarl de Stat cu numaul de ‘identificare ce stat - codul fiscal 1006600040643 din 14.08.2006, numitd in continuare Debitor, cu seciul in RM, mun. Chisinau, str. Cetatea Alba 16/4, reprezentata crin Director, dl Sergiu Bolocan, care actioneaza in baza stalutului, pe de alté parie, Avind in vedere cererea Debitorului si decizia Comitatului d= Credite (preces-verbal nr. 914-1 din 22.06.2011}, partile au convenit $8 Incheie prezentul contract de credit tn urmatoarele conciti: 4. NOTIUNI GENERALE Pantie contractante au convenit s@ accepte ea baza urimatcarele aotiun’ 4.1. Credit expirat se considera creciul 2 2. care nu a fost rambureal la scadenta prevazvté In prezentul contract (in cazul in care este prevazuta ramburserea creditului la seadenta) seu pentru cara nu au fost ramoursate trangele {in cazal in care este prev8zuté remoursarea creditulul fn range}, b. dobinzile aferente caruia nu se achita In termenul prevazut In arezentul contract ©. care nu a fost ramburset in totalitate in caz de reziiere = contractuul in condiile prevézuta 1.2. Dobanda reprezinta plalile procentuale racerdale la surva ereditulul acordat electiv gi achitate de tre Dabitor pentru folosirea miloacelar financiare pe parcursul unel pesioade ce timp, releging din 380 ¢e zile enval. 4.8.Dobanda flotanta reprezinla dobSnda care poate fi modificaté p= parcursul deruldcti prezentuly Contract in concitjte stipulate in acesta, 4.4.Notificarea este 0 adresare scrisa retertor la oricare raport ce relese din prezentul contract echitarea dotinzilor aferente, rambursarea creditului, dep'sirea termenelor coniractuale $2.) care se prezinté nemilocit de cate o parte altet parfi contractante sub semnaturé seu prin scrisoafe recomandata 1.8.Reailierea contractului se considera Incetarea cintr-o anumité data prevazuta In notficare obligatiel Bancll de 2 acorda crediul si a dreptului Debitcrului de @ utiliza creditul. In caz de rezilere ereditul devine scadent, insa rezilrea nu exonereazd Debitorul de obligatile de achitare a platilor aferente creditului 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Banes acordé Debitorului un credit in trange tn summa de 4,400,000.00 (un milion patru sute mil) @ EUR in modul urmator: 2.4.1 inks de credit in eum’ de 900,000.00 (noua sute mil) EUR, cu stablirea soldutul minim In marime de 90,000.00 (nouézee’ mil) EUR, In conditile asigurél aoasivia, uiizari eficionte gi Ja destinatie gi achitéri le scadenta, 2.1.2 credit in trange in suma de 800,000.00 (cincl sute mill) EUR, tn conditile asiguréi acestuia, ullizécefciente sila destinatie si achitall a scadenta 2.2. Creditul va f utllzat de catre Debitor in mocul utmator: 22:1, tinia de credit in suma de 200,000.00 (noua sute mii) EUR va fl utlizata pentru complatarea, rmijezcelor circulante (orocurarea materiel prime pentru preducerea_preduselor din came), 2.2.2, creditul in trange In sum de 500,000.00 (cinci sute mi) EUR va fi ulizat pentru investi In rrijoace fixe (procurerea utilajulu g| echiparrentolor de producere @ mezelurion. 2.3.Creditul se acord’ pe un termen de 23 (daudzeci si trl) luni $i anume data actitérit cornplete & Creditulul ¢1 a tuturor pidlilor aferente enumerate tn prezentul contrac! este stabiita pent douszec' si unu octombrie anul doua mi tre'sprezace (21.10.2012) 3, MODALITATEA DE AGORDARE A CREDITULUI 3.1.Credtul se va acorda de catre Banca In valute prezentului contract (EUR), prin executarea dispozitilor de,o/ata ale Debitorulu, din cont separat de imprumut deschis 'a Fiala ny, a Banck, pte cu desinatia nda In pune 22 22 sine peace jonformitale eat conciiia prezortuiui contract se of dispofitilst de. piatgyalé, Debitcrului. Fiecare dispazitle de plata se vizeaza: pareop ax rss bij Btransterul mijoacetor conform destiate Director Director + Eceterine Magi Ls. Sergi Bolocan (igs in. pore serneturagy scot aKeONy estinatiel, 9.5.68 prezinte Banch vimestrial hflanjul contabil — rapcrtul financiar (posturi de activ, pasiv ~ desfasurat pe fiecare cont in pare), contul de profit $1 plerdeti (raportul privind rezutatele financiare {forma Ne2) si raportu! privind fluxul mijoacelor banesti (forma Ne4)), raportul statistic 5- © (wimestriaj, dascifrarte posturlor de bilant care depasesc 10% din active la data ds gestiun, precum gi al indicator economiso-fnancian, nu mai tiziu de data de 30 a lunii ce urmeaz® dupa pericada gestionaré, lar bilantul contabil anual s{raportul stat stic 5-C aferent, nu mai frzlu de data do 10 aprile, In cazu) existertel pierderlior perioadei de gestiune, sa prezinte nota informatva privind cauzele aparttiel respectivelor si actiunile de amellerare, 9.6.58 prezinte Bncii crice document solictat ce aceasta, ce poate avea legaturd cu creditul acordat Gilani, buget de venituri gi cheltuiel, cont de profit g1 pierderi, once document privind garantie, recut gi refactor la activitates destégurats), 9.7. 88 nu deschid& conturi la elte bani decat cu acordul sorts al Banc; 98.58 notifice prompt Bancii despre tozte modificérile posibile: donumirea fimel, conducétorul, adresa sediului, contul de decontari, rechizitele bainc!, nelimitandu-se I acestes: 98.88 asigure infegritetea gi concervares corespuneatoare a ounurlor, ce consfitule gerantia itului pan la rambursarea integral @ acestuia, precum gi ¢ tuturor bunusier cin gatrimoniu 32u; 910. 598 declare Bancil orice alle contracte de credit, Incheiate ou ate banci, precum gi garantile ‘acestora cu 10 zile inainte de semmnarea avestora, prin notificare; 9.11. s8 notfice Bancii In seris, in termen de cal mult 10 zile, despre apaiitia oricaror factori sau a Lunor situagi de forta majord, care-! pun in imposibiitatea de executare a obligatilor ce decurg din prezentu! contract sau pot cauza fr vitor Inréulatiree situalet financiare, 9.42. sa suporto cheltuiaile de urmavire silité, efectuate de Banca pentru recupererea sumelor datorate de Debtor g\ neachilate la seacents 913. s8-nu constiuie pe parcursul acjunl prezentului contract garantireale sau personal fara ‘aocepttl soris al Benoa 51 24 nu transmita féra acceptut soris al Bancii valorle materiale care aparin cu drept de propriatete alr persoane: 9.14. $4 acordo Banci drapiu\ orioita asupra altor debitor in sumnd egolé cu ratoie nerambursote, ‘dopdnz’, penaita, ota. in c2zul Ienidari Debioruli tnainte de ramburearea creatull, 9.45, 38 sfectueze minim 80% din operatiunle In veluta nationala i in valuta stréiné prin contrite deschise la Bancd, 9.16. (33 permisiunes sorisd © Béncii sf nu formeze angajamente cu debind’, cu termen de ‘soadenté nainte de scacenta erestulk 9.17. la data reziieri de catte Banca a prezentuli contract, cénd obligate de plasd ale Debitorulul devin scadents in termen de 45 rile calesdaristce, sf ispund pentiy consscinfele fnanciare diracte eau indirecte, pling Bani toate costuie $I cheltuielle antenate ce executarea medias a credit 9.48. $3 asigure anual, in favoarea Banc! bunurlle depuse in ipoteca/ga] conform contractelor de ipcteca/ga} mentonate In prezeniul contract ia pct 8.4 918. la expirarea coniractelor de asigurare a bunutloripotecate(gajate, Debitorul se obliga sa prelungeasce valablitatea acesiora anual, pe termenul actin creditului contractat 920. sa notice prompt Banca referior ‘a modificarle operate in _structura aclionariariiondatorloriasociator si a ofganelor de adminitratia, cu prezentarea.tuturor documentelor confirmative in acest sons, precum si sa ptezinte periodic, pe mesura modifcanlor fectuate in documeniels juricice, a informatie! cu prvire Ia persoanele care sint in report de rudenie de gradu | sii! cu administrator, croorietatl debitorluldebiter, precum si sotl acestora, lecuria de munca si functile ocupate de oltre acestia, informatie’ privind. functile de administator ocupate in alle organiza, recum 3icotele de partiinare in valoare de 5 la sul si mai mult detinute tn capitlul societtior comerciale: informatie privind detinewea de catre adrinstrtorh propretaruluiOedtorukii a funciilor de administrator In alte organiza detinerea oe catre acesia 2 cotaior de pertcpare In valoare de 5 la utd si mal mut In capital societallor comerciala. In cazul in care asociatactionani et Debitorulu sunt persoane juidice, informatia respectiva se va prezenta pina la boneficiarul etscty parsoana fzica, 9.21. _sanoifice Banci in seris despre echitarea anticipata a crediula cu, cel putin, 8 zle nain’e de date propusa de Debtor pentru efectuarea acestela 40, DREPTURILE DEBITORULUI Debitoruleste imar@ab: 101.88 acts Hell sHcbinzte aferenisinante de teamen prin modaltie de Bencil,Gl:séepectarea contiior sipulate Inp.43. al prezentuui contract. Zags" 402. 08 dteaves de le Banclstcubl dabinaoraferete stestulur comsiogh@ak ofl amendibei= S07 oh fi? Director 3 Director Sergiu Botocan 14, OBLIGATHLE BANCII Banca se obligs: 114. $8 find evidenta utlizall gi rembursae) credituul ellberat Dabitorului, preaum gi a dobinzilor aferente calculate $i achitate. 41.2, Ih cazu! modific&vii rate’ dobanzii aplicate la credit, 54 notifice Debitorulul despre acest fapt cu 10 zile calendaristice tnainte. 12. DREPTURILE BANCII Banca are crepiul 12:4. 88 veriice cespectarea oonkifilor tn care = fost acordet crecltul, existenta efectiva, precum gi ingegttatea garanfilor creditului pana la rambursarea integrals a acestuia si achitarea platilor aferente lu 12.2, 98 refuze executarea obligatlei de a pune le dispezitia Debitorululcrecitul dacs: ‘@.Debitorul 2 furnizat Béncii Gate neautentice peniny objinerea credituluy BAU aparut circumstante care indice cu cerltudine incapacilatea vitoare a Debitorulul de a eservi gi rambursa crecitul: 6, Debitorul sau fertul incalca obligatia de a acorda garanti de rambursare a creditului pe care gia zsumiato sau alte condi Inaintate de Banca pentru Dunerea la dispozitie a creditulu, Debitoral nu indeplineste consitile prezentulul contract 1a tranga sau trangale precedente (In azul aoordatl ereditului in trange); 12.3. s8 rezitieze unilateral prezentul contract si sé-gi realizeze dreptul asupra garantisi creditulu, Inclusiv asupra cbisclului gajulul in cazut in sara: a Debitorul a admis o restania la echiterea dobinzii mai mare de 60 zile calendaristice; b. Detitorul nu a rambursat in termen ereditul si s-a format o restanté de 60 zile calendaristice sau Dzbitorul nua executat obligatia de restivire 2 2 tranga ale creditulul (In eazul in cara este prevazuts ramburearea crediulul In range): &. Debitorula folosit creditul in alt scop decat cel indicat in punctel 2 2; . situalia economica gi financiaré @ Debilorului nu mai asigura condi de rambursare a creditulu! si achitare a platitor aferente; Debitorul saul alt organ competent a declarat reorganizerea, restructurarea seu lichiderea Debiteruiu Debitorul @ devenit insolvabil; Dabitorul nu a ofert garantile cerute sau a redus fr acordul Bancil garantile oferite Licenta sau autorizatia de funcfionare ellberata Debltotului pentru activitatea care urmoaz’ a f crediiat’ este suspandaté sau a explrat termenul ai de valebiltate; © parte considerabila din patrimaniul Debitorulul este conf'scats sau nationaiizata si aceasta situalio afecteaz’ continuarea activitsti sale sau Indeplinirea anumitor condlti. conform prezentului contract J. Pe patrimonisé Debitoruiut sau patrimoniul DebRorulu! gaist este pus sechestry, .Netndeplinii oricéreia din conditile stipulate in prezentul contract gi contractele de gaj IL Alte cazuri prevaaute de legislate. 43, LITIGHL 43.1. Orice nefnlelegere rezultata cin prezentul contract de credit ve fi solutionata pe cale amiabila 43.2. In cazul i care nu se ajunge la un acerd,ltigiul va fi soluyionat de organefs Judiciare gi de resort ‘ale Republicii Moldova 44. ALTE PREVEDERI 14.1. Nerespecterea de catre Debitor a obligatilor asumate prin prezentul contract efer& Béncii dreptul de a lua urméitoarele masuri: rexlierea contractului de credit, refuzul executérii obligaiiel de acordare a creditulu recuperarea creditului din conturile de cisponibiitat ale Dabitorulul in ordinaa stabil valoriicarea garantilor constitute de Debtor pentru rambursarea crecitulul executaree silfé din patrimoniul Debitorutul 14.2. Contractul se consideré reziliat dupa expirarea termenului mentionat de Banca din momentul expedieni natifcari ta 26rasa jundica a Debitorulu, indiferent de primirea sau lipsa avizului de receptio 14.3, La data rezilierii de catre Banca a prezentului contract, obligatile de platé ele Debitorulul devin seadete n-Tende. 18 ale caendarstoe, Jr cin zva uncer ao considergie,ta slat téstante. 14.4, Cesidjiae una! Verjei perssiane a dreptulul do a cere indeplinirsa de cated rambisesire a orecitulul gitsiobinzilor aferente se etectucez’ de cays avizarea'yn scris’d ulti, far4 acceptul acestuia Director : Director Ecaterina Te Ls Sergi Bolocan panos 44.5, Devitoru poate transmite unel tette persoane obligatia de rambursare a creditulul si a platlor ‘aferente lul numai cu accoptul sotis al Bini, 14.8. Modificarie si completarile la prezentui contract pot fi efectuate prin semnarea de eaire pai a nor asoréuri aditionale. 14.7. Prezentul contract de credit intra th vigoare la data semnGri lui, dar nu tnainte de primires la Banca 2 documenteior de censtituice & garantie! creditului, prevazute la cap.é al prezentului Contract, precum si a aitor documente prevazute de prezentul contract si actioneaza pand la ‘Indepliniree tuturor angajamentefor asumaie in cadrul lui Prezentut contract a fost intoomit in num de 6 exemplare, din cere 1 exemplar rémane la notar, ‘3 exemplare raman la Bencd gi 1 exemplar se Inmaneaza Debitorului, ALTE RECHIZITE: BANca: DEBITORUL: Cont banoar- 2805701498135 ‘Cont curent: 2254 10% 498 5263 Godu! Banc; BECOMD2X608 in Filata n-4 Chisinau Banca de Economii SA Godul fiscal: 4003800002549 Coc banc: BECOMD2x68 Codul TVA: 780000, Cod fiscat: 1006600040843 DEBITORUL: @ Director ‘Sergiu Bolocan { | @ Director Diestor Ecaterina Teac! Ls. Sergi Bolocan LS, -.._(emnatura) (sernnaturay Me enero ACORD ADITIONAL NR. 07 la contractul de credit nr. 08-08/1/77 din 21.41.2014 mun, Chisinau Incheiat la douazec! si sase martie anul dova mil dolsprezece (26.03.2012), intre: BANCA DE ECONOBill S.A., inregistreta la Camera inregistani de Stat cu nr. 1003620002" ‘eprezentatd prin Fiala ne. 1 Chisindu, care activeaza in conformitats cu Regulamentuju prvi {n mun, Chisinau, st Puskin 33, 7» persoane directorului dna Ecaterina Teaci, care“activea: 06-17i7 din 20.12.2011, numité tn continuare Banc’, pe de o parte, LM, “PRICOMTAX-COM" S.RLL., thregistratS la Camera fhregistrdri de Stat cu numéirul de identiicare de stat — codul fiscal 1008500040843 din 14.08.2006, numité In continuare Debitor, cu sediul in RM, mun, Chisinau, st. Cetatea Alba 16/A, reprezentata prin Director, dl Sergiu Bolocan, care actioneazs in baza statululti, pe de alta parte, 1a:19.08.2001, fa file, cu sail 32 in baza procul ar Avind tn vedere cererea Debitorulul si decizia Comitetulul de Credite (proces-verbal nr. 914-1 din 22.08.2014) si contirmarea sectiei Gestiune Gaj din cadrul Directiei Administrare Gaj nr. 16-40/29_1 din 02.03.2012, de comun, avord am corvenit, ca la contractul de credit nr. 03-08/1/77 din 21.11.2011, s& intervina urméloarele medificart L._Seexeun th urmatoarea rodactie punctate, 39. Creditul se va ecarda in urmatoarele coneiti: 36.1. ftrangd in suma de 650,000.00 EUR se va acorda In modul urmator: 2.6.1.1, 500,000.00 EUR pentru proourerea ullajului si echipamentelor de procucere a mezeliailor si 3.6.1.2 160,000.00 EUR pentru compietarea miloacelor circulante (procurarea meteriei prime), dupa Incheie‘ea legala a contractelor da ipoteca specificate in punctul 8.1 al prezentului contract (asupra unurilor imobile, amplasate in mun. Chisinau, sect. Riscani, sir. Bogdan Voievod, 7, cu umétoareie nr. cadastrale: 0100476023,08,041; 0100478023.07.042; 0100416023.04.042; 9100416023.06.042; 0100416023.04,041, proprietatea ICS "Corporation Construct MM” S.R.LI it sumé de 14,744,800.00 lei; 5.6.2, It tranga in surma de 760,000.00 EUR se ve acorda in baza confirmari Directici Administrare Gaj a Bancit erin constituirea gajului suplimentar asupra mijloacelor fixe (utlaje si echipamenta aferente complexului ‘ndustrial) cu valoerea de ge) de 14,664,199.00 lei, valoarea totala de gaj a bunurilor gajate find de 28,278,688.00 le. 5. Sumeis datorate Bancii polit prezentului contact sunt garantale prin 74. Contract de ipotecd nr. 06-08/1/77-g asupra bunurilor mobile amplasate In mun, Chisingu, sect, Rigcani sit. Bogdan Voievod, 7, la valoarea totaia de ipoteod de 11,744,800.00 lel, incheiat cu I.C.5. “Corporation Construct M’ S.R.L (autentifcat notarial, inregistrat la OCT), 842. Contract de gaj tnregistral nr. 06-08/4/77-g1 din 26.03.2012 asupra miloaeslor fixe (utiaje oi schipamente afererte complaxulti industria) Inchelat cu SC ,Pricomtax-com" SRL, la valoarea de gaj do 8,004,580.00 lel (Inregistret in Registrul gajului), 34.3. Contact de gaj Mnregistral nr. O5-08/1/77-92 din 26.03.2012 acupra miloscelor fixe (utibje si echipamente aferente complaxulii industrial} incheiat cu SG ,Pricomtax-com SRL, 12 valoarea de ga} de 4,735,934.00 lei (Iaregistrat in Registrul gajuluy, 8.44, Contract de gaj inregistrat vitor nr.06-06/1/77-43 din 26.03.2012 asupra miloacelor tke (utile gi echipamente aferente complexutui industrial) inchelel cu SC ,Pricomtax-com” SRL, la valoarea ds 93j de 1,634,088.00 lel (Invegistrat in Registrul gajulu). 81,8. Contract de gaj inregistrat nr. 06-06/1/77-04 din 26.03.2012 asupra miloacelar de kansport (camioane), lncheiat cu SC ,,Pricomtax-com” SRL, (a valoarea de gaj de 989,620.00 lei (Inegistrat In Registrul Bunurilor Mobile, cu depunerea interdiclel ia BET Chigindu}. 8.18, Contract de cesiune a fuxului mijoacelor financiare din conturile curente ar. 06-08/1/77-¢ din 21.11.2011. 1. Prazentul acord aditional esta parte integranta a contractulul co credit nr. O6-O6/1/77 din 21.71.2011, incheiat intre Banca si Debitor. Alte prevederi ale contractului de credit mentionat se pastreaza pina ia Thdeplinirea tuturor angajamentelor asumate de catre part in cadrul lui Hil, Prezeniul acord a fost tntocmit fn 3 exemplars, din care 2 exemplare ramin le Baned, jar 1 exemplar se ‘inmaneaza Dabitorulu ALTE RECHIZITE: BANCA: DEBITORUL: Cont bancar: 2805701468135 Cont eurent: 222470149605283 ‘Codul banci: BECOMD2X608 1h Fiiala nr.1 @ Bancll de Egonomni S.A, Cos fiscal: 1003600002649 ‘Codul baci, BECOMDAXEOS. Codul TVA: 7200044 Cod fiscal: 10880004663" A AU SEMNAT CONTRAGTUL: BANCA: ‘ DEBITORUL: Director phic 7 Director Eeateina Teaci_iuasl Ls Sergiu Bolacan (semnatura) AGORD ADIFIONAL NR. 02 Ja contractul de credit nr.06-06/3/77 din 21.11.2011, tnun. Chisinau Inchejat lz douazeci si cinci septembrie anu} doua mii doisprezece (25.09.2012), Inte: BANCA DE ECONOMII S.A, inregistratd la Camera inregistrarii de Stat cu nr. 1003600002549 Ja 18.06.2001, reprezentati prin Filiala nr. 1 Chisingu, care activeazd in conformitate cu Regulamentul cu privire la fiiale, cu sediul th mun. Chisinéu, strPuskin 33, in persoana directorulut dna Ecaterina Teaci, care activeazd in baza procurit nr, 06-17/96 din 24.08.2012, numitd in contiquare Banc’, pe de o parte, si, LM. “PRICOMTAX-COM" S.R.L., inregistraté la Camera Inregistrarii de Stat cu numarul de identificare de stat - codul fiscal 1006600040643 din 14.09.2006, numita in continuare Debitor, cu sediul ta RM, mun. Chigingu, str. Cetates Albs 16/A, reprezentats prin Director, dl Sergiu Bolocan, care actioneaza in haza statutulul, pe de altS parte, Avid in vedere cererea Debitorulul, decizia Comitetului de Credite (proces-verbal nt. 1588 din 06.09.2012) si decizia Consiliului (proces-verbal ne. 16 din 12.09.2012), de comun acord am convenit, ca la contractul de credit nr, 06-06/1/77 din 21.11.2011, si interving urmatoarele modificarl: 1. Se expunin urmitoarea redactie punctele: 2.1.Banea acorda Debitorulul un credit in transe in suma de 1,550,000.00 (un mili incizeci mif) EUR in modul urmator: 2.14 iinie de credit in sum’ de 1,059,000.00 (un milion cincizeei mif) EUR, cu stabilires soldului minim in marime de 105,000.00 (una suta cinci mit) EUR, th condisile asigurarii acestuia, utilizarii eficiente gi la destinatie si achitari la scacents, 21.2 credit in transe In suma de 500,000.00 (cinci sute mii) EUR, fr condijile asigurarii acestiia, utilizar eficiente gila destinatie si achivérii fa scadensé, 22.Credital va fi utilizat de citre Debltor tn roodul urmator: 2.2.4. linia de credit tn sured de 1,050,000.00 (on enition cincizeci mi) BUR va fi utilizata pentru completarea mijloacelor cirewlante (procurarea materiei prime pentru. producerea produselar din carne); creditul in trange tn sums de 500,000.00 (cinei sute mii) EUR va A utilizat pentru investifii in mijloace fixe (procurarea utilajului si echipamentelor de producere a mezelurilor). 26 Creditul se va acorda in urmatoarele conditii: 326.1, | trangd'in sumd de 650,000.00 EUR se va acorda fa modul urmator: 3.6.1.1, 500,000.00 EUR pentru procurares utilajului si echipamentetor de producere a mezelurilor si; 3.6.1.2, 150,000.00 EUR pentru conipletarea mijioacetor circulante (procurarea materici prime); dupa incheierea legala a contractelor de ipoteca specificate in punctul 8.1 al prezentului contract (asupra bunurllor imobile, amplasate In mun, Chisindu, sect. Riscani, str, Bogdan Voievod, 7, cu urmitoarcle nr. cadastrale: 0400416023.06.041; 0100416023.07.042; 0100416023.04.042; 0200416023.06.042; 0100416023,04.041, proprietatea ICS "Corporation Construct M" SRL.) in suma de 11,714,500.00 lel; 3.6.2. Il trans in suma ds 750,000.00 EUR se va acorda in waza confirmarii Directiel Administrare Gaj a Bancii prin constituicea gajulut suplimentar asupra mijloacelor fixe {otilaje si echipamente aferente complexului industrial) cu valoares de gaj de 14,664,199,00 lei, valozrea totala de gaj a bunucilor gajate find de 26, 3.6.3. ll tang’ fm suma de 150,000.00 EUR se va acorda pentru completgeiao: circulante, cu condigia constituirit gajului ordinar asupra mijloacolatanee gajate m cinci sute conform contractulul de gej inregistrat vittor nr, 06-06/1/77-¢4Ai0 803.2048, veevaluarea eaiy asupra mijloacelar fixe gajate conform contract de a airbus Director Director HES Bcaterins Sergiu Bolocan__2362 PR 06-06/1/77-g2 din 26.03.2012, cu stabilires valorii totale de gaj in mirime de 6,340,175.00 lei. 42. Debitorul va rambursa creditul pind la data final indicat in punctul 2.3. al prezentulul contract. Debitorul va rambursa creditul conform graficulul: Soidul initial al creditulut nyo perionilis Suma Junara spre plata in ~ 1,550,000.00 EUR BUR _Saldui creditului, EUR _| August 2013 Sige7000| «033,330.00 | Septembrie 2013, 516,670.00 516,660.00 | 21 octombrie 2073 516,660.00 0.00 TOTAL £550,000, x] 8.1, Sumele datorate Bancli potrivit prezentului contract sunt garantate prin. B41, Contract de ipotecs nr. 06-06/1/77-g din 23.11.2011 si acord aditional ar. QU asupra unuriior imobile amplasate tn mun. Chisindu, sect. Rigcant, st, Bogdan Veievod, 7. la valoarea totais de ipotecd de 11,7%4,500.00 lei, incheiat ev 1.5. “Corporation Construct 4 SRL CautentiNieat notarial, Integistrat la OCT): 841.2. Contract ce gaj Inregistrat nr. 06-06/1/77-g1 din 26.03.2012 si acord adieionat ar. O1 dia 25.09.2012 asupra’ mijloacelor fixe (utilaje si echipamente aferente complexului r | industrial) incheiat eu SC ,Pricomtax-com” SRL, la vatoarca cle gaj de 8,004,580.00 lei Gnegistratin Registrul galas): B45, Contract de gaj Imegistrat nr. 06-06/1/77-g2 din 26.03.2012 st acord aditional nr. 01 din 25.09.2012 asupramijloacelor fixe (utlisje si echipamente aferente complexulu! industrial) Incbelat cu SC ,Pricomtsx-eom” SRL, la valoarea de gaj de 6,340,475,00 teh {(nregistrat in Registrul gajulu) 8.1.4. Contract de gaj inregisteat nr. 06-06/1/77-g4 din 26.03.2012 si acord aditional nr, 01 ain 25.09.2012 asupra mijloacelor de transport (camioane),Inchelat cu SC ,Pricomtax-com” SRL, la veloarea de ga} de 389,620.00 let (Iaregistrat tn Registral Bunuriloc Mobile, cu epunerea interdictiei Ja BET Chisinau). B15. Contract de cesiune a fuxului mijloacelor financiare din conturile curente n¢.06-06/1/27- ein 21.11.2011 si acord aditional nr. 04 din 25.09.2012, acheiatcu SC .Pricomtax-com"™ SRL. N,—Prezentutacord aditional este parte integranta a contractului de credit nr, 06-06/1/77 din 24.11.2011, inchelat Intre Banca $i Debitor. Alte prevederi ale contractului de credit mentionat se pastreazd pina la Indeplinirea euturor angajsmentelor asumate de cttre parts in cadrut lui Pe IL Prezentul acord a fost intocmit in 3 exemplare, din care 2 exemplare camtn la Banca, iar 1 exemplar se fninaneaz’ Debitorului, ALTE RECHIZITE: BANCA: DEBITORUL: Codul bancii: BECOMD2X609 Cont curent; 222470149805283 Cod fiscal: 1003690092549 tn Filiala nr.1 a Paneli de Economii S.A. Codul TVA: 7800041 Codul bancii; BECOMD2X609 AU SEMNAT CONTRACTU! ws BANCA: - DEBITORU A? 7 x2 E Director Director GBS, i Ecaterina reac! LS Sergiv otocal es (sengnaiura) ‘Seg a Director Director Ecaterina Teac LS. Sergiu Bolocan Ls. ACORD ADITIONAL NR. 03 lacontractul de credit nr, 06-06/1/77 din 21,11.2011 mun, Chisinau incheiat a treizecs august anui doua mil treisprezece (30.08.2013), Intre: BANCA DE ECONOML S.A., inregistrata la Camera fnregistraril de Stat cu ne, 1003600002549 la 18.05.2001, reprezentata prin Filiala ne. 1 Chisindu, care activeazd in conformitate cu Regulamentul cu privire la filiale, cu sediul to mun, Chisinau, str.Puskin 33, in persoana Prim- directorulul adjunct dna Elena Golovcenco, care activeaz’ in baza procurii ar. 06-17/68 din 22.03.2013, numita in continuare Banca, pe de o parte, si, iM, “PRICOMTAX-COM" S.R.L, inregistratd la Camera Inregistrari de Stat cu numarul de ‘identificare de stat - codul Ascal 1006600040643 din 14.09.2006, numita in continuare Debitor, cu sediul in RM, mun, Chisindu, str. Cetatea Albi 16/4, reprezentat’ prin Director, dl Sergiu Bolocan, care actioneara ta baza statutului, pe de alt’ paste Avind in vedere cererea Debitorulul, decizia Comitetului de Credite (proces-verbal nr. 0481 din 29.08.2013) si decivia Consiliului (proces-verbal ar. 116 din 30.08.2013), de comun acord am convenit, ca la contractul de credit nr. 06-06/1/77 din 21.11.2011, sd intervind urmatoarele modificari: |. Seexpun in urmatoarea redactie punctele: 2.1. Banca acorda Debitorului un credit ia trange in suma de 1.530,000,00 (un milion cinet sute eineizeci mii) BUR ia modul urmator: 2.L1 inte de credit tn sua de 278,000.00 (doua sute saptezeci si cinct mil) EUR, cu stabilirea saldului minim in editime de 68,750.00 (saizeci si opt mii sapte sute cincizeci) EUR, in condigille asigurarii acestuia, utilizirli eficiente sl la destinatie si achitarit la scadengi: 2.1.2 credit in transe in suma de 1,275,000.00 (un milion doua sute saptezect si cinci mil) EUR, to condiqlle asigurdcll ‘scestuia, ulnar eficiente si la destinatie si achitari la @ scadenga. 2.2. Creditul va fi utilizat de catre Debitor ta modul urmator: 2.21. linia de credit tm suma de 275,000.00 (doua sute saptezect si cinei mii) EUR va fi utilizata pentru completarea mijioacelor circulante (procurarea materiet prime pentru ptoducerea praduselor din carne); 2.2.2, creditul in trange in suma de 1,275,000.00 (um millon doua sute saptezeei sl cénet mti) EUR va fi utilizat pentru investiii in mijloace fixe (procurarea utilajului si echipamentelor de producere a mezeluritor) 23.Creditul se acord’ pe un termen de 46 (patruzect si sase) luni si anume data achitaril complete a credituiul si a tuturor platilor aferente enumerate in prezentul contract este stabilitS pentru 21 septembrie 2035 (doudzeci si unu septembrie anul dowd mi cincisprezece). 36. Creditul se va acorda in urmatoarele conditii: 3.6.1, suma de 275,000.00 (doua sure saptezeci si cinei mii) EUR pentru completarea mijloacelor ¢irculante (procurarea materiei prime); 3.62. suma de 1,275,000,00 (un milion doua sute saptezeci si cinci mil] GUR pentru procurarea utilajului si echipamentelor de producere a mezelurilor; f{ 42, Debitorul va ramburga Greditul pana ta data fingli indicatd in punctul 2.3. al pceeritulul Contact Debitoral vEfan bursa creitu conform graf a fe Primtiretar adjunct 3 Biretor . Mee ag Ls Elena Goloyeenco Sergit Botocas i 7 | 1 Soldul initial al eredicala?— | wf Perioada | Saise he spre nate 1,550,000.00 EUR, Soldut \ i sad ‘reditului, SUR (A Siwuieaors 51667000 1,033,330.00 (27 [Bt august 2035 516,670.00 516,660.00 |_| 21 septembrie 2015 516,660.00, 0.00 I TOTAL 1/550,000.00 x| 7.3. pentru neefectuarea a minim 55% din operasiunile im moneda nationald gi in valuta straina prin conturile deschise la Banca, Debitorut va ackita Bancii o amenda unica tn marime de 296 din suma creditului acordat. 8.1, Sumele datorate Banc potrivit prezentului contract sunt garantate pria: 8.14, Contract de ipotecd nr. 06-06/1/77-g din 23.11.2011, acord aditional ar. 01 din 25.09.2012 si acordul aditional nr. 02 asupra bumurilor imobile amplasate in mur. Chisinéu, sect. Riscani, str. Bogdan Voievod, 7, la valoarea totala de ipoteca de 12,991,500.00 fei, inchofat cu LCS. "Corporation Construct M" S.RL (autentificat notarial, inregistrat la OCT); 8.1.2. Contract de gaj inregistrat nr. 06-06/1/77-g1 din 26.03.2012, acord aditional nr. 01 din 25.09.2012 si acord aditional nr. 02 din 30.08.2013 asupra mnijloaceior fixe (utllaje $1 echipamente aferente complexului industrial) incheiat cu SC ymtax-com” SRL, la valoarea de gaj de 7,331,733.00 lel (Inregistrat in Registrul gefdui); 8.1.3. Contract de gaj inregistrat nr, 06-06/1/77-g2 din 26.03.2012, acord aditional ar. 01 din 25.09.2012 si acord aditional nr. 02 din 30.08.2013 asupra mijleacefor fixe (atilaje gi echipamente aferente complexulai industrial) tncheiat cn SC ,Pricomtax-com” SRL, la valoarea de g3j de 6,580,328,00 lei (Inregistrat in Registrul gajulul); Bil Contract de gaj inregistrat nr. 06-06/1/77-g4 din 26.03.2012, acord aditional at. O1 din 25.09.2012 si acord acitional nr. 02 din 20.08.2013 asupra mijloacelor de transport {camioane), tnchelat cu SC ,Pricomtax-com’” SRE, la valoarea de gaj de 100,000.00 let Cnregistrat ia Registrul Bunutitor Mobile, cu depunerea interdictiei la BET Chisinau); 8.1.5, Contract de Mdejusiune ne. 06-06/1/77-F din 30.08.2013 in suma de 27,000,000.00 tei, incheiat cu MIHALL ANTOHI 8.16. Contract de fidejusiune ur. 06-06/1/77-E1 dint 30.08.2013 in suma de 27,000,009.00 lel, incheiat cu GHEORGHE NAFORNITA; S.L7. Contract de cesiune a fluxului mijloacelor financiare din conturile curente nr. 06-06/1/77- ¢ din 21.11.2011, acord aditional nr. 01 din 25.09.2012 st acard aditional nr. 02 din 30.08.2013, Incheiat cu SC ,Pricomtax-com” SRL. 4.15, si efectueze mit deschise la Banca. 55% din operasiunite in valuta nationala gi valuta strAina prin conturile 12.3, s& cezilieze unilateral prezentul contract si sa exercite drepturile de Incasare a datoriilor credizulut gi plaiilor aferente, inclusiv din contal bunurilor gajate in cazurile in care: 2 Debitorula admis o restanyd la achitarea dobanati mal mare de 60 zile calendaristice; D, Debitorul au a rambursat in tecmen creditul si s-a format o restant de 60 zite calendaristice sau Debitorul nu a executat obligafia de restituire a 2 trange ale creditulul (in cazul fn care este prevazutd rambursarea creditului in trange); ¢, Debitorul a folosit creditul Ta alt scop decat cel indicatin puncrul 2.2; d. Situagia economic’ si financiard a Debitorulut mu mai asigura condifil de rambursare a creditului gi achitare a platilor aferente; @. Debitoru! sau alt organ competent a declarat rearganizanea, restructurarea sau lichidarea Debitorului; n f Debitarul a devenit ingoligbit; 4 Debitorul nu a oferit gatlahrile cerute sau a recus fird acordul Bancii gacanttite oferite: i Prtentirector adjunct | \ a, pikector on. Elena Goloveenco. is Sergiu Bolocen BE Tis. ‘> Licenta sau autorizatia de functionare eliberat’ Debitorului pentru activitatea care urmeazé afi creditata este suspendaté sau a explrat termenul ai de valabilitate; 4. © parte considerabila din patrimoniul Debitorului este confiscata sau navionatizat’ st aceasti situasle afecteaza continuarea activitayii sale sau indeplinirea anumitor condigit conform prezentului contract; j. Pepatrimoniul Debitorutut sau patrimoniul Debitorului gajist este pus sechestru; k. Neindeptinirii oricdrefa din conditile stipulate in prezentul contract si contractele de gaj: 1. th cazul in care credlivul ramane fra garangit (bunuri gajate); mm. in.cazul insuficientei garangiilor si refuzului sau imposibilitatii suplinirii acestora; a. in cazurile cand garanjiile au ajuns in stare deplorablla precum gi tn cazul reducerit calitatii acestora; 6. Alte cazuri, care pun Banca fa riscuri de reducere a posibilitatilor privind recuperarea creditului in viitor sau grevazute expres de legislatia In vigoare. a. Completarea prezentului contract cu urmatearele puncte: 3.7, La prorogarea creditului Debitorul achita Bancii un comision pentru prorogare in marime de € 1% (un procent) de ta yuma eveditulud provogat, cued ce vonstituie 15,500.00 (cineisprevece mi cincisute) EUR. 7.7. Pentru neprezentarea rapoartelor de evaluare independent& pentru bunurile depuse in gai/ipotecd (la cererea Bani), Debitaral va acta Banci o amend in marime de 1% (ana procent} din suma creditului acordat 9.22, s4 prezinte, ta cererea Bancii, ragoarte de evaluare a bunurilar ‘potecate/gajate, actualizate, intacmite de e&tre companii de evaluare independente si agreate de catre Banca, in baza reputatie) gi experientel profesionale in domeniu. 124 Creditorul gajist/ipotecar poate asigura bucurile ipotecate/gajate pe cheltulala Debitorutai/Debitoruiui ipotecar/gajist dach bunul nu a fost asigurat de Debitorul/Debitorul ipotecar/gajist. Ii, Pregentulacord aditional este parte integranta a contractului. de eredit nr. 06-06/1/77 din 21.11.2011, incheiat intte Banca si Debltor, Alte prevederi ale contractulul de credit menfionat se pastreazd pina la indeplinirea tuturor angajamentelor asumate de citre partl tncadeul but IV. Prezentul acord a fost intocmit in 3 exemplare, din care 2 exemplare ramin la Banca, iar 1 exemplar se Inmaneaza Debitorului. ALTE RECHIZITE: BANCA: DEBITORUL: Codul baneil: BECOMD2X609 Cont curent: 222670149805283 Cod fiscal 1093600002549 in Filiala nv-1 a Bancii de Zconomii S Codui TVA: 7800041 Codul bancii: BECOMD2X609 Cod fiscal: 1006600040643 DEBITORUL: AU SEMNAT covrnacry | / BANCA: Prim-director adjunct Plena Goloveenco. | Manes a) ify b Primetirectoradjnce AL Diractor lena Gofovcene Serpit alec Ze BANCA DE ECONOMIISA, PROCESUL-VERBAL NR. 0808/1 al sedinfei Comitetului de Credite 21.06.2011 ‘mun. Chisinau : A prezidat: G.Gacikevici, pregedinte al Comietului, ‘Au fost prezenf ‘A. Viti, vicepregecinte al Comitetulu, ‘A. Migov, L. Belibov, M. Bejenari membri ai Comitetulul R. Gatbali, raportor. ‘ORDINEA DE Zi: Cu privir ia comerciaizarsa bunurlor preluate In posesia bain in urma neexecutzrii obligatiunilor asumate de catre SRL .Unmezgrup” conform contractutui de credit nr. 08-06/1/47 din 26.08.2008 in sum de 1,500,000.00 EURO [li contractului de credit nr. 06-06/4/95 din 18.17.2009 in sum de 1,000,000.00 EURO, prin Procesukverbal nr. 0587 din 28.04.2011 al Comitetului de credite a fost propusé exercitarea dreptului de gajipotecé tn privinta bunurilor gajatefipotecate in baza contractelor de gaj/ipoteca nt. 06-06/1/47-g din 26.08.2008, nr. 06-06/1/95-g din 28.14.2009 Hi nr. 08-08/1/47-91 din 28.08.2009. 1. Referitor la istofia derulril creditelor menDiionate mei sus V8 comunicém urmétoarele: 1.. In baza contractului de credit nr. 06-06/1/47 din 26.06.2009, Banca de Economii SA a acordat SRL Unmezarup" un credit ordinar in sum de 4,500,000.00 EURO pe termen de 36 lun; 2. In baza contractulul de credit nr, 08-06/1/85 din 18.11.2009, Banca de Economii SA a acordst SRL Unmezgrup” un ctedit sub forma de fnie de crecit tn trance in sume de 1,000,000.00 EURO pe termen de 36 luni In calitate de asigurare @ creditelor acordate SRL .Unmezgrup’, de catre Banca de Economil SA au fost ‘nchelate urmatoarele contracte: 1. Contract de ipotecd urméitor nr. 06-06/1/47-g din 26.06.2009 esupra construcdiei industriele de producere cu suprafa0a de 8,511.90 m2 Gi dreptului de arenda a terenului de pamint aferent cu suprafaria de 3.8248 ha, amplasete tn or. Ungheni, str. Bemardazzi, nr 19, incheiat cu SRL "Unmezgrup” la valoarea de ipotecd de 18,356, 162.00 lei: 2. Contract de ipotecd nr. 06-06/1/95-g din 26.11.2009 asupre construcHie (depozit) cu suprafatla de 564,00 m2 Oi terenului de pamint aferent cu suprafacia de 0.79 ha, amplasate in or. Ungheni, sir. Bemardazzi, nr. 19, incheiat cu "Unmezgrup" SRL la valoarea de ipotecd de 1 605,873.00 lei; 3. Contract de gaj inregistrat esupra milloacelor fixe nr. 06-06/1/47-g1 din 26.06.2008, inchelat cu SRL “Unmezgryp" la valoarea de ipotecs de 21,234,741.00 let. Valoarea totalé a gajului constituie 42,196,778.00 lei IL Avind tn vedere neexecutarea prevederiior contractelor de credit nr.08-06/1/47 din 26.06.2009 $i nr.06- 06/1/86 din 18.11.2009, prin procesul verbal nr.0587 din 26.04.2011 a Comitetului de credite s-a propus exercitarea dreptului de gajfipotec& asupra bunurilor care au fost cajatefinotecate ca asigurare pentru creditele acordate “Unmezgrup"SRL in scopul ramburs&riidatorilor fata de banca. in urma Notificéri nr, 08-02/1874/1911 si Preavizului nr. 06-02/1373/1913. din 28.04.2011 privind exercitarea dreptului de gaj/ipoteca, SRL ,Unmezgrup” si-a exprimat acordul privind transmiterea benevola a bunurilor gajatefipotecate conform contractelor de gai! ipoteca menclionate mal sus, In acest sens, pe data de 28.04.2011 in baza Acordurilor privind executarea benevold a dreptului de gaifipotecd gi Actelor de transmitere-primire, bunurile gejate/ipotecate conform contractelor de gaiflpotect nr. 08- 06/1147-9 din 26.08.2009, nr. 06-08/1/98-9 din 26.11.2009 Di nr. 08-08/1/47-g1 din 26.06.2009, au fost ™ tanemise benevol in posesia Banc de Economil SA. Evacuerea bunurilor mobile si persoanelor fizice din acesie imobile nu a avut loc. ‘La data de 03.08.2011 prin procesul verbal al Comitetului de Credits nr.0832 s-a hotarit de a trensmite spre pastrare gratuita gi asigurarea pazei cétre Unmezgrup" SRL, bunurile gejatefipotecate preluate in posesia Baincii de Economii SA in baza Acordulul privind executarea benievola a dreptulul de ipotec8 din 28.04.2011 si ‘Acordului privind executarea benevolé a creptului de gaj din 28.04.2011. Astfal, prin Contractul de comodat © nr.440 din 10 iunie 2011, inchelat intre Banca de Economii SA si ,Unmezgrup” SRL, bunurile respective au fost E transmise in folosings temporara cu tly gratutsr&spundere matea Colaboratori Sectiei gestiune ge) a fifalel nr. 1 Chisinau la data de 45 junte 2011, au efectuat o verticare cu iesire in teren, a bunuriior transmise in folosints temporar& cu titlu gratuit, in urra eareia au fost stabiltelipsa tunor utiaje si domolarea partialé gi total @ unor constructil, Urmare a color expuse cit si a faptului c&, prin Decizia Curtt Supreme de Justilie a Republicii Moldova din 14 aprile 2011 a fost menfinut& decizia Curfii de Apel Economice din 10 decembrie 2010, prin care s-a dispus restituirea de catre ,Unmezgrup” SRL (succesorul ICS {Solo-Plus’ SRL) @ bunurlor transmise la data de 20.12.2002 catre .Cerunco” SRL si anularea inregistréri E eestor bunuri la OCT Ungheni, la data de 15 junis 2011, Banca de Economi SA a inaintat 0 pretentie cétre ;Unmezgrup’ SRL, prin care s-a solicitat transmiterea suplimentaré © unor bunuri in scopul suplinii: valori irvinuate a ounutilor preluate in posesie. La data de 16.08.2011 Tn adresa S8ncii @ parvenit o oferta din partea Pricomtax-Com SRL, de rascumparare a activelor ,Unmezgrup” SRL. aflate in posesia Bancil de Economii SA la valogrea propusa de COC UOTONSPSNSSNS PEST SUSIE TE TIN URS CaS SCISSOR OSS OOOO <=... Inpprimele gase luni din momentul mncheieril contractului de réscumparare. Ca raspune la pretentia din 18 iunie 2011, ,Unmezgrup" SRL prin scrisoarea din 16 junie 2011 adresata Béineli, s-¢ obligat $8 transmita suplimentar in posesie Banci, in decurs de gase luni, bunuri care apartin ,Unmezerup” SRL cu crept de proprietate. Prin comunicatul din 16 iunie 2011, Banca de Economil SA a informat Pricomtax-Com SRL cA valoarea ‘activelor, propristatea .Unmezgrup’ SRL, transmise in posesia Bancii de Eoonomii SA, este mai mica decit valoarea datorilor din ceuza lipsei unor utilaje gi demolarea partialé gi total a unor construct, cit si despre feptul c8, ,Unmezgrup” SRL ¢i-a asumat obligatia ca Intr-o perioada de gase luni sf transmit supimentar bunuti ¢ mobile gi mobile care ar suptni valoarea liosd. Pricomtax-Com SRL la data de 17 lunie 2011, a thaintat repetat oferta de réscumparare a activelor »Unmezgrup” SRL, cu eccepterea conditilor propuse de ,Unmezarup’ SRL referitor la transmiterea obligetorie @ bunurilor suplimentare tn contal lipsei depistate. La data de’ 20 lunle 2011, Banca de Economil SA a informat ,Unmezgrup’ SRL despre oferta parvenita In adres Béncii din partea Pricomtax-Com SRL, referitor la procurares ca un lot unic a actvelor, proprietatea Unmezgrup” SRL eflate in posesia Bancil de Economil SA, la preful de 44,000,000.00 lel, ceea ce acoperd tore Unmezgrup” SRL fata de banc’. cu concitia ca Unmezgrup” SRL 52 transmit et is, Save lum Dunn Mobile sions M oosesta Berner, in Conmursupinin valor Npse Prin scrisoarea din data de 20 junie 2011, ,Unmezerup” SRL tsi exprima acordul ca Banca de Economil SA s& comercializeze, ca un lot unic, toate activele sele, affate In posesia Bancii de Economil SA, companici cate este de‘acord sé le procure a valoarea de 44,000,000.00 lel, cea ce acoperé datorille .Unmezgrup" SRL {até de Banc’, Totodata Unmezgrup” SRL se obliga sd transmita suplimentar, timp de gase luni, in posesia Baincil bunuri mobile si/sau imobile, cere ulterior irmeazé a fi transmise compeniei care va procura activele re affate in posesia Bancii de Economil SA, th scopul achitérti tuturor datorilor ,Unmezgrup” SRL faté de Banca de Economii SA. lil, La data de 21.06.2011 suma totala @ datorilor acumulate la creditul mentionat mai sus constituie 43,932,030.18 lei, si anume: e c.c. nr. 06-06/1/47 din | c.c. nr. 06-06/1/95 din a 26.06.2008 m sum cdo | 18:1.20001n sumd do 1,500,000 EUR 1,000,000 EUR Credit 0.00. 10,176.84 Inchusiv transe restante 0.00 0.00 Dobanda calculata si neachitata, “43,500.00 20,783.19 eg Tholusiv restanta 000 BOTS band ejoret# Snir paea ore O00) 0.00" PPehaltates pe cobanda neachitata AQ eea SOT 6TH SZ Tok 34,082.50 498,094.35, 709,476.88 EUR (echivelent MDL = 7,775,528 18) ‘Avere lata in pososio: 42, 196,776.00 Cont 1811 (ei) 20,962,035.00 Cont 1809 (ei). 21, 294,747.00 ‘Alle cheltuiell (eenvieli nofariale, —evaluare independent lo) Ween i In acest sens, pe data de 14.06.2011 a fost comandata efectuarea unei evalu Independente a bunurilor ‘ransmise tn posesie bincil de cétre ,Unmezgruo" SRL. Conform Rapoartelor de evaluare independents 1107-03 din 15.06.2011 Cli nr.1107-04 din 15.06.2011, intecmite de cétre compenia de evaluare .Siascon Group" SRL, valoarea de plata a bunurilor constituie 38,080,885.00 lei si este constituité din =~ complex de consiructili Industrials de producere cu suprefaCla de 8,511.80 m2 amplasate tn or. Ungheni, str.Bernardazzi, nr. 19, fa valoarea de 16,520,548.00 lei; ~ _ milloace fixe (utile de producers a mezeluriior, la valoarea de 19,071,144.00 lei; >. construcctie (depozil) cu suprafacia de 64,00 m2 Li teren de pamint aferent cu suprafata de 0.79 ha, amplasate in or. Ungheni, str. Bemardazzi, nr. 19, le valoarea de 2,659, 193.00 lei Analizind informatia primar’ acumulaté in rezuitatul cercetirilor de marketing, oferta Pricomtax-Com SRL gl ecordul ,Unmezgrup" SRL referitor la pretul de comercializare a activelor date, Directia Administrare Gaj Consideré ratlional de a comercializa catre Pricomtax-Com SRL bunurle gajatelipotecate conform contractelor de. gajipotecd. nf.08-06/1/47-9 din 26.06.2008, nr.08-08/1/95-g din 26.11.2009 Cit nr.06-08/1/47-g1 din 26.06.2009 cli transmise in posesia banc, ca un lot unic, cu stabilirea predului de comercializare de 44,000,000.00 lei cu conditia ca Cumpérdtorul sa achite: ~ prima trang th sumé de 2,200,000.00 ‘ei, in primele sase luni din data Incheieri contractulul de vinzare- cumparare; + a doua trangai in. sum& de 41,800,000,00 millcane lei, in termmen de 15 luni din data incheleril contractulul de vinzare-cumparare. Urmare celor expuse gi in conformitate cu Regulamentul “Gu privire la comercializarea bunurilor din Posesia/proprietates Bancil de Economii SA’, aprobat prin Hotarirea Consiliuiui Béncii de Economii SA nr. 4 din 02.03.2011, art, 481 Codul Civil a Republicii Moldova. Art. 75 a Legil cu privire la gaj nr. 449-XV din 30.07. 2001 giant 24 a Legii cu privire la ipotecd nr, 142-XVI din 26.06.2008, S-A HOTARIT: ‘1. A comercializa ca un lot unio c&tre Pricomtax-Com SRL, bunurilé (complexul industrial de producer, inclusiv utfajele si echipamentele aferente amplesete in or. Ungheni, str. Bemardazzi, nr. 19) preluate de la “Unmezgrup" SRL in baza Acordurilor privind executarea benevoll a dreptului de gafipotecd si Actelor de transmitere-primire din 28 aprile 2011, si cele care urmeaza a fi ulterior transmise/preluate in posesia bancii pentru c fi comercializare la valoarea de 44,000,000.00 ei 2. Aincheia Coniractul de vinzare-cumpétrere privind comercializarea bunurilor menClionate cu Pricomtax- Com SRL la valoarea de 44,000,000.00 lei, cu concitia achitaii primei range in suma de 2,200,000.00 ei, in primele gase luni din data Incheierii contrectulul de vinzare-cumpairare, iar a doua trangé in suma de 41,800,000.00 lei, in termen de 15 luni cin data Inche’eri coniractului de vinzare-cumpsrare. 3. Semnarea Contractulul de vinzare-cumpéirare, cit si predarea bunurlor tn baza Actului de primire- Prédare cétre Pricomtax-Com SRL, este pusa tn sercina Directorului Fil. nr.1 Chiginu a B&ncii de Economii $A. 4. Contractul de vinzare-cumpérare intre Banca de Economii SA si Pricomtex-Com SRL umeazé a fi cutentificat notarial si inregistrat In registrele respective, cu suportarea tuturor cheltuielilor de eatre cumparétor, ‘Vidragcu Mihail Notar Publi MD-2001, Republica Moldova, mun. Chiginiu, str. Mitropolit Varlaam, 69 ‘TEL: 22-15-19; FAX: 22-11-24 CONTRACT DE VINZARE-CUMPARARE Munieipiul Chigindu Republica Moldova Douizeci si sase decembrie anul dou mil unsprezece 1 PARTILE CONTRACTANTE 11. fntre subserisele pitt: Pe de o parte: Intreprinderea Mixta "UNMEZGRUP” SRL, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chigindu, str. Anestiade Nicolae, nr. 7, Inregisirati in Registrul de Stat al persoanelor juridice tinut de citre Camera inregist i dé Stat a Ministerului Justitiei al Republicii Moldova la data de 10.04.2003, ci numir unie de identificare (IDNO) si codul fiseal 1003600041616, in persoana administratorului Sau Victor, ndscut la data de 11.08.1962, cod personal 0981306546129, domiciliat ih mun. Chisingu, str. H. Botey, 19/7, ap. 37, in eontinuare *Proprietar”, in numele si interesele cireia, in temeiul art, 32, 34 al Legii cu privire la ipotecd si art. 70 al Legii cu privire la gaj, in legiturd cu transmiterea in posesiune in baza Acordului privind exeoutarea benevol’ a dreptului de ipoteci, autentificat de notarul public Oleg Gladig, la sediul biroului din mun. Chisinau, str. Pugkin, 50 A”, la data de 28.04.2011 cu nr, de inregistrare 19698, Acordului privind executarea benevold a dreptului de gaj, autentificat de notarul public Soretia Sova, la sediul biroalui din mun, Chisindu, str. V. Micle, 1/1, la data de 08.22.2011 cu nr, de inregistrace 3878, Acordului privind executarea benevolé a dreptului de gaj, auténtificat de notarul publi¢ Sorelia Sova, la sediul biroului din mun. Chisinku, str. V. Micle, 1/1, la data de 08.12.2011 cu nr, de inregistrare 3879 si Acordului privind exercitarea benevolé a dreptului de gaj din data de 28.04.2011, actioneaz’i Banca de Economii §.A., numiti in continuare ,Vinziitor”, inregistrata. in Registrul de Stat al persoanelor juridice (inut de elitre Camera inregistririf de Stat de pe King’ Minjsterul Justitiei al Republicii Moldova, la data de 18.06.2001, cu numir unie de identifieare QWNO) si codul fiseal 1003600002549, cu sediul: Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Columua, 115, 70 persoana Directorulut Filialei nr. 1 Chiginéu, Teaci Beaterina, niscuti fa data de 26.06.1962, cod personal 2601042323517, care actioneazii in baza procurii auténtificati de notarul public Daniela Turean, eu sediul biroului ia mun, Chiginttu, stt..A. Puskin, 37, of 2%, la data de 12.01.2011 cu ni. 206 si Pe de alti parte: Intreprinderea Mixtd “PRICOMTAX-COM” SRL, cu sediul in Republica Moldova, mun, Chisindu, str. Cetatea Albi, 16/4, inregistrati in Registrul de Stat al persoanelor juridiee, tinut de etre Camera fnregistritii de Stat 2 Ministerului Justitiei al Republicit Moldovi Is data de 14.09.2006, cu numar unie de identifieare (IDNO) si codul fiseal 1006600040643, numiti in continuare “Cumparditor” tn persoana administratorulit Bolocan Sergiu, niscut la data de 13.08.1977, cod personal 0972103422169, domiciliat in mun, Chisinku, hd, Dacia, 49/8, ap. 29, care actioneaas in baza statutului, a intervenit prezentul contract. I OBIECTUL CONTRACTULUI 2.4, Banea de Eeonomii .A., actionind in numele proprietarului, a vindut prin negocieri directe, far Cumparstortil a compirat urmatoarele bunuri: 1. imobile, + construetia-cliidire de producere cu suprafaja de 3311,2 (trei mil trei sute unsprezece intregi gi 2/10) me, cu numirul cadastral 9207104.237.01, construetia eu suprafata de 744,0 (sapte sute patruzest gi patru tntregi si oft) m4, cn numifirul cadastral 9201104.237.02, constructia aecesorie cu suprafata de 66,6 (saizeci si sase intregi st 6/10) me, cu numirul cadastral 9201104.237.04, constructia cu suprafaya de 17, (goptesprezece intregi si 1/10) am?, ex numirul cadastral 9201104.237.05, construetia- depozit cu suprafata de 5344. (cin zeei gi trel Introgi si 4/10) m#, cu numarn cadastral 9201104.237.06, constructia cu suprafata de 683,8 (sase sute optzeci si trei intregi gi 8/10) me, cu numirul cadastral 9201104.237.09, eonstruetia accesorie cu supratita de 74,3 Gaptezeci si patru intregi gi 3/10) me, cu numitul cadastral 9201104.247.10, constructia cu suprafata de 30%,9 (trei sute unu intveg! si 9/10) me, ca numiral cadasteal 9201104.237.12, eonstructia accesorie cx suprafaja de 81,3 (optzeci gi unw intregi gi 3/10) me, cw numarul cadastral 9201104.237.13, constructia. acvesorie cu suprafala tle -492,0 (patru sute nouizeci sf doi intregi si 0/10) m2, ca numarul cadastral 9201104 237.14, constructia accesorie cu suprafaja de 20,1 (douizeci intregi si 1/10) m2, cu numérul cadastral 9201204.237.15, constructia accesorie cu suprafata de £16,9 (ana stiti saisptezece intregi si 9/0) mé, cu sumrul cadastral 9861104.237.16, constructia accesorie cu suprafata de 54,0 (cincizeci si patru intregi gi 0/10) m?, cunumarul cadastral 9201104.257.18, consteuetia-elédire de producere cu suprafata de 2230,2 (dowd mii dou sute treizeci intregi si 2/10) m2, cu numérul cadastral 9201104.37.21, constructia aceesorie cu suprafats de 192,3 (una sut noutveet si unu intregi gi 3/10) m*, eu numbcul cadastral 9201104.237.22, constructia cu suprafata de 73,8 (saptezeci si trei intregi si 8/10) ne, cu numiral cadastral 9201704.237.23, amplasate pe un teren cu suprata totali de 43,8246 ha, situate in r-nul Ungheni, or. Ungheni, str. Bernardazzi, 19, care apartin cu drept de proprietate IM "UNMEZGRUP" SRL in baza Acnului de trarsmitere a ealorilor materiale. din date de 09.09.2005, dreptul de proprietate fiind ‘tnregistrat in Registral bunurilor imobile {inut de Oficiul Cadastral Teritorial Ungheni, Fiala is. “Cadastru” la data de 09.09/2005 cu nr, 8828-02/05, Staturului IM "UNMEZGRUP" SRL. din data de 10.04.2003 nr: 1603600041616, dreptul de proprictate find inregistrat in Registrul bunurilor imobile tinut de Oficiul Cadastral Teritorial Ungheni, Filiala LS *Cadastru” Ja data de 09.09.2005 cu nr. 8828-04/05, Acordului cu privire la modificdrile sl eompletiirile inscrise in Registrul de stat al intreprinderilor si organizatiilor si operate in statutul IM "UNMEZGRUP" SRL din data de 08.09.2005, dreptul de proprietate flind inregistrat in Registrul bunurilor imobile finut de Ofictul Cadastral Teritorial Ungheni, Filiala LS. “Cadastru” la data de 09.09.2005 cu nr. 8828-03/05, Deciziel privind inregistrarea modifictirilor din data de 08.09.2008, dreptul de proprietate find inregistrat in Registrul bunuriior imobile finut de Oficiul Cadastral Teritorial Ungheni, Filiata Ls, “Cadustra” Ja data dé 09.09.2005 cu nr. 8828-01/05, Procesului-verbal dé receptie {a terminarea lucrdiitor nr. 1 din data de 30.01.2009, dreptul de proprietate fiind inregistrat in Registrul bunurilor imobile (inut de Oficial Cadastral Teritorial Ungheni, Filiala 1S. “Cadastru” la data de 21.01.2009 cu nr. 9201/09/3731 si Procesului-verbal de conciliere a parfilor nr. 176-463/11 din data de 03.11.2011, dreptul de proprietate flind inregistrat in Rogistrul bunurilor imobile {inut de Offciul Cadastral Teritorial Ungheni, Filiala LS. ‘Cadastru” Ia data de 15.11.2011 eu nr. 9201/11/15934, nr, cadasteal 9201104.237.01, 02, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, fapte confirmate prin Extrasul din Registrul bunuriior imobile cliberat de Oficiul Cadastral Texitorial Ungheni, Filiala LS, “Cadastru” la data de 01.12.2011 cw ne, 9201/11/16838. terenul pentru constructii cu suprafata de 0,70 ha, cu nr. cadastral 9201104.534 si constructia, cu gradul de finisare de 62%, cu suprafata de 564,0 (eine sute saizeci si patra intregi si 0/10) m4, cu numirul cadastral 9201104.524.07, situate in r-nul Ungheni, or. Ungheni, str. Bernardazzi, 19, care apartin cu drept de proprietate IM "UNMEZGRUP” SRL in baza Contractulué de schimb a imobilului, autentificat de noateud privat Scaletchi Constantin, la sediul biroului din ox, Ungheni, str. Nationala, 10, la data de 16.10.2008 cu nv, de Tnregistrare 7299, dreptul de proptietate find inregistrat in Registrul bunurilor immobile tinut de Oficiul Cadastral Teritorial Unghent, Filiala 18. “Cadastru" la data de 20.10.2008 eu nt, 9201/08/15132, nr, cadastral 920104.594.02, fapte confirmate prin sul din Registrul bunutilor tmobile etiberat de Oficiul Cadastral Texitorial Unghen, Filiale i. ‘adastru” la data de 01.12.2011 cu nr, 9201/11/16371. IL. mghile — mijloace fixe: d/o Renumirea mijloacelor fixe [Automatic water (anroo cwsaree nopmn) 1,6m3/ae [Boiler (Korex) — [Brine machine with (asesoumpyronjan wanmatia ¢ KORD. [Brine mixer tankol (nnesonomentamxa ¢ 6axom 702) [Burner (ropexxa) P73 A M-MD S:4.4.5 |Compres.(xonmpec. arperat) TEKO RA Zio isa¥ Na (Compressor SM 8/10 bar (kosupeccap) (Dosing pump (Kacoe xunie.n00.) 1007 ~{Siasina si anarate indusiviale Magurit(Gaoxopeaxa) Paching machine "Bliks plus” (ynaxon.xamumta) [Pump (uacoe) ——|—- actor de aoe CCD ana; /BloRaay, nowayxa) [Scales “Bizera 750VE-ED (ecm "Banepoa") a ee les “Bizerba" GD-W/EA 18AGecm "Bruepba" 15 [Seales “Byzerba" GD-W/LAI50A (neon "Bunep6a') [16 'Serew Loader "Wolking" W00(sarpyssiux mmexousil (“17 Stuffing equipment "Rule" (unpuntonosnce o60p.) [ABTonorpyauux C51. apnrarenest ‘Baxyyo yoaxonoanaa mautuna HANDMANN Na "[Winnexrop SCHROEDER N-255-C c poran. Gwiipow ete de bucatarie (srafiKa w3 Wepre) leat transport wagon [Sea uscator "Chal" -67(umadh cyamivil] Baronsx yin konTmani 25 _|Bapox.xonri. yerantonxa JEZ870/ 1/K/ME [Bueurusit Rowen. 2019 KOMIMp, cHeTeME [Beet BW 60R, 3 [Kaapanazveckan Texeke AMo20 | 29 Mowemssusrem moponen, nica Magurit eriaprrers ane kamepst (Henaputens aa kastopia GTO, Hicnapwrens az sopoa, xameppt -18C _[Kanneonosntetii anmaper TIPPER [Koampeceapnan cxerema 1a WopO3.tas [Kosmpeceopriaa cverena suis oxi [Kouencavop EKO FCE179B83V2N _ arop GVHO67A/2X3N(D) Uetoreneparop BeBep a x ‘Macopy6xa __[Huaxoo6, uenap, 2010 Kaweper paswop, Zane “Hygko05, menap. 1a Hax. xon6. Hoaeanil [HinsK006. not. a Hera sam. =m aposoit -a7_[Cronie aa wana RX 206 aa Maunizua TP-201 (0_{Iltabenep caaemponpunoaom BIGI2 [UilraGexep ¢ anexrponpysonom EJCU4 _52__[Wleafienep EM “10 © suieterponpwsoxom wabtlast yeranonxa( n KOMIUIeKTe uosbH 5 [Baesrponorpysaine e |96_|Masina de ambalare vacuum Handtman n VF 300FPA 7_|Compresor de aer A Dar 58_ Injector de saramurd BL 200VSP 59__[Bvaporator GHN 066C/27-EN3 60 Evaporator GHN 041C/17-EN1 __ Evaporator GHN 043¢/17. Evaporator GHN 066C/27-EN1 Svaporator GHN 066C/27-1 [Copresor aN ‘Copresor 6H-35.2 Ng [Copresor6H-g5.2Ni _ Utilaj frigorific HSN 7461-70 /KOALSsgE/VCI-Z Utilaj frigorific HSN 7461-70/KOAL6550E/VC1-Z ‘Evaporator GHN 066C/27-EN4 t [_7o_| APC BACK UPS RS 800VA 230V 1_| APSSMART UPS 1000VA USB-2507" 2 | CARUCIOR AUTOPRIM CUMOTORNa ‘CARUCIOR AUTOPRIM CU MOTORN2 CARUCIOR DIZEL FM goqiks CARUCIOR DIZEL FM 324186 [76] DULAP EVACUAREA i960%1410°70 “77_| DULAP FRIGORIFIC 700 TT S14 POLITE, 7B MASA P/U LABORATOR CHIMIC MASINA DE TOCAT CARNE ‘MASINA DLEA UPACOVKIPALET MASINA PENTRU MOIKI OBUVI [82_[ MASINA PENTRU PRELUC, CARNIT-INECTO! 83_| MASINA PENTRU PRELUCRAREA CARNIIN1 \SINA PENTRU PRELUCRAREA CARNII N 2 _ MASINA PENTRU PRELUCRAREA CARNIIN, 86_ | MOTUSHAIA MASINA PENTRU PLASTIC © CUB 1059. PODIOMNICS TFIRE MIDDLERANGE S9B5VA ACHAPHTEJIDUBIM KOHAEHCATOP HK 12 _ LLL 1 bestest check [Automat Tupe 3_| Chimney (rpyba! Loe p/u spal aoe yhladit para d-325 — | 102 |} Sterilizator p/ucutite si masate 1 | 103 | Kamepui KCO-393 ¥3 N2081-0641 - t | 104 | Manenn 110-94 V3 Noo81-0641 105 | Tonyasronaruuecxoe expesimoniee yerponerso NOx 106 | Tlonyasromaraueckoe cxpensttomee yerpolierso NOx { 107_| Croftxa mum mpwOopon n pearmanon, 108_| Crout _. [109 "| Crom aaGoparopreati NOx _ 110 | Cros 2aGopatopsnili Noo 111_| Cron na 9 paowux wecra NOL ui2_| Crom a. paGownx mecta NO2 | ua | Crom upucrenasiit xmanuecsaii | ta _| Cro pagan “a5 | Cromeexperapell | Tpancdopmarop 1007S 1odoKNT Ng ‘Tpancibopaatop 1000TM31000KBA Noa Yuaxovowsioa maumna EXS-206Nq Tixad werpoenmerii 1144 [ Ilka) mprrannoi conauuecxii ‘[ it xag>-6ap 1037 __ Condensate TANK(pesepayap suv ebopa Kou. )iG00! Noe Apeduct exterior in afara terenulul Calea de acces (dram) Calea ferata de acces Conducta de gx | Ingradirea teritoriulua 28 | Put pentru acumularea apet 129 _| Rampa cael ferate Reteaua de canalizare in afara terenulal Retele apeduct in afara terenukui(napyxx. sonon) Retele de canalizare ediletare in ter.(wapy'x.kanan 3_| Retele electr.ediletare in int.(omyrp cers smtexr, | Retele clectrice edilitare in exteriorul (suen. 91. Chimney (rpy6a) Condensate TANR(pesepayap muta cbopa xoua, 16001 70/2600 Masina pentew forma kollel(aaa Gopwoska komen) Masina pentru prelucrarii carnii (mnusropesa} fasini indus pentru preluerarea carnii MIX-4V. PC(s) /imprimanta Canon LBP-2900 Racitor de aer CCD63457E Ni(oxaayurrets) Racitor de aer CCD63457E No(oxnannrens) Racitor de aer CCD634578 Ng(oxnamurests) — Rasitor de ae COD6345E Ni (oxsiauere nd) ‘Safeul din metale(ceiich meranntraeexsit) Steam Boiler (1aposolt xoren) 20/6 Ni Stick for transport (nama ju2a tpanc. var) Nog _ sport (nanka ana tpaitc. par.) N24. Sek for transport (nama sv npans ar) NOG Stick for transport (taka jvua rpaite, par) No Stick for transport (aya sv1-Tpaxenop. par. ‘Transformator TSZI-(380V/49) 2.5K "| Menapmrem EKO ICE 51-10 ED NOx [160] Timura snexrp.4- Bapouko-Kont. ‘Horiapwrenp EKO ICE §1-10 ED Nez Kyrrep Hinorex ¢ smyzcuraropom 8 KoMinn “x 119-0.48 Nea _ mia omenTpaveckat 4-x 119-0.48 NOx \Gownii ero NO2 164 | PaGouuti cromNe3 — 165_| PaGounit cron Nog 166 | Cord) MeraninaccxniSHMaig-2 | Cron P1300*420*850 1 wonxa »_ | Verporicns Cron Pi4o0"600"850 1 nova 0. SapAATIO€ 7A aKKyayATOpA NO [Yat gi ote a anon KEYMYAATOpA, anditioner ET o0oBTU Nea *ARAT DE CINTA! ara operativa O10 ‘bocani calzi 3_ | ealdare cu pedali_71 caldare p/ugunoi 101 caldare p/ugunoi 5) caldare pfu gunol 81 "J costum greta lame din gama [comprur | COMPRESOR DE! coswletimpletit lectric 750°750_ 100 GIGABIT ETHERNET Card DGR S281 DULAP P/U PASTRAREA REACTIVILOR Boo"a50"19 DULAP P/U VESELA DE. TABORATOR -THERNET ADSL/ADSL2.+Router w/s) ae [exinetor Off-5 , Jornerymmrent, tor OV-a /ormeryuuuvenn/ /orueryimmrenb| ieend /norcapnort uuxaney ~ 08 | furtun de endjent-elita manana galosi diciectrice “[halat beazi halal gabor HGG 300 NIRO GEN Caldura /Teisenymnay —_ hidrometre VI indicator tensiun }0-2M / delete keyboard Logitech Deluxe OEM PS/2 “| keyboard Logitech Value lanterma /bonaps / ‘manometru Dn 63. Milibar 600 MASA CU 2 LGCURI PENTRU LABORATOR | MASA CUCHIUVETA SI USCATOR ‘masa p/u balanta analitica laborator ‘masa p/u atilaj laborator masea p/u sudori ‘MASINA DE GAURIT, ELECTROPREM MONITOR 17" SAMSUNG 793 DF MONITOR 19 TFT mouse logitech Optical Wh Uo6 USB BI On 512MB DDR400 PC3200 / onep.namsrs/ PSB-RS APC Essent Surge Arrest g outlets PC NEURON POLIZOR MAKITA HP 2671 (UUIM@MAIMHA) 7 | PSU 450W Delux lonie 0.5 lite printer Canon LBPB 2900 [ rastel tocatoarea 300"260"27; razatoare 160°80*230mun ‘teondimente / nabop xa crennit sorti din guma toogradus termomete TS-7_p/cai termometr TS-7 100070 gradus termomeir TS-7 90°70 gradus WLAGE (10 bue’ PC 1aga-MP. WORKSTATION zdrobitor usturoi 2 | Gorni ANoneKrpHYecKite 30 KV -2MIOMANLEMDIE HATCH AA KOUTA Baxyymiro-nentowwan Mauna TQIOMIH AUDACITpHNCCIHE __ [aucuancen 7asae saTowteilt cranox NO 273. | nepuanatsioneunpirscoené [3 maaon] | ome | 276 | 278 Tlozyasront, newtoobs, matusns: EXS-206 chump SurgeProteciPowerCube ssocym 282 | rrauera omeparasax LOY ~35 WuenKa onexisast 1 Brener (ropema JOR 20116, [furtun 3/2 goM semperit Mobiler din metall (unag metaninsieenii) “Rau uikud (ueputl) R12 uskac) weprntit 1024 14 mikady sept | regulator argon AP-40-6 | seara °7 st (aeorauma) 5 | stingator de incendiy buc seara 2°8st ( ‘ST-82 cron suiA-uepH, “83 cron (sepresi) ‘ST-84 croa (vepi) — al silavoi ghibchii 3.0M BC-350 Vibrator glubinii IV-116A. 309° 2 | aoe rasachOu 1, BADHCee | Crenna nesemsnan 105, | Crenka yrnowaa - — 308 | ‘Vibronacanecinie 51 ipuepoOxmuit wad eTyNGoR Aosspen-ruspansneon at pYSONURIE TeNERTEN 1600"500"1559 4 swore (sy1H eromowot) ‘Cron # npuemnyio Croa xpupommeiie joGtMeMOH TyMOOM [Cran oxbnerori Croa Much Ment 1062. ‘rox P 1000*800"850 1 sovKa (iui cromoBOl) ‘eros P:700"600*850 1 nomKa (m9 cronOROH) ans eron P 700°800"S50 1 oka (iN evonowols Cros ¢ moGuaisnol ry nGoi Cry f Cry iso cymra PL -2200 { suit crosronol) a cyuika PL-1800 sis nocystuit sna crononolt) | Was Mah Hawouesial Uxad via Gymar Ulfkach sanecnoit Ifxacb rovsremunrl ILaant tommpomns Citizen SDC -888 Filtr SurgeProtectPowerCube 5soc.gm_ r Baza Canon M¥ -3110. | a2f_| PsB-RS APC Essemt Surgedtreal 5 outlets 129 | prelungitor 3-5 m_ a30_| switch 8p 10/100/100Mb 431_| telefon ‘Panasonic’ KX-TS2351UA. | 392_ | Telefon Panasonic KXTC2106 iPS PowerCom BNT-600AP Workstation MP-1096 Na Workstation PC-1060-MP Ni Workstation PC-1060-MP No Hox pura pean sruxeriu Benvidin propilen laF 86 — wan_| Clips 18-09 5%2.0 [ac lips 18-10 52. 43_| Clips 18-33. 5". Clips 18-32 5°2.5 ‘olia 380"500mn 349_| FZ 42/80 punji p/et oo carton 1819 alb 3-238 (xos@aca) carton 1823 alb 3-228 (coe.cay ~ ~[Lazi din carton 182g alb 3-228 ieee 353_| Lazi din mfteriale polimere | 354_| Petli 20 natur. bue a, modehil [CAMION MERCEDES 310D jumarul de tnmatriculare CoCE30 ‘Anul producerii ~ — | Numarul caroseriei” Capacitatea cilindrick Tnmatriculare | BET ung Chiginiay oat CAMION MERCEDES 316 CD COC829 | _ ‘2004 WDB903663iR578022 ‘1298150927804 4 | Cerfificat deinmatriculare __| BET neq Chisinau; 02611913079 din 05,03.2009. a, modell _ “| CAMION MERCEDES 31g CD MERCEDES gig CD | a _TWDB9036651RG22400 | 61198750872507 fumirul motorulul marul 2.2. fn remultatul inchelerii prézentului contraét th proprietatea Cumpitétorulul tee bunutile imobile si mobile, indicate in punctul 2.1 al prezentulti contract, fart dreptul de ipotect al Creditorului ipotecar- Banca de Eeonomii $.A. sicu menfinerea grevérii achitarit in rate tn folosul Bincii de Economaii S.A. de etre Cumpiirtor, 2, Actele ce confirma ‘dreptul de proprietate si de posesie asupra bunurilor imobite mentionate se pastreazk in arhiva notarului public Mihail Vidrascu, ia sediul biroului din mun. Chigindiu, str. Mitropolit Varlaam, 69. 2.4. Banca de Economii 8.A define bunurile imobile $i mobile vindute ea tithe de posesiune in temeiul Acordului privind executarea benevolit a dreptulut de ipoteod, autentificat de notarul public Oleg Gladig, la sediul biroului din mun. Chigindu, str. Pugkin, 50 A", la data de 28.04.2011 cui nn, de inregistrare 19698, inregistrat in Registrul bunucilor imobile jinut de Oficiul Cadastral ‘eritorial Ungheni, Filiala 18. “Cadastru? la data de 28.04.2011 eu nr. 9201/11/6056. si 9201/11/6057, Acordului privind executarea benevoti a dreptului de-gaj, autentificat de notarul public Sorelia Sova, la sediul biroulu din mun. Chiginku, str. V. Micle, 1/2, la data de 08.12.2011 cu nr, de inrogistrare 3878, Acordului privind executarea benevoldi a dreptului de gai, autentificat de notaral public Sorelia Sova, la gediul biroului din mun, Chisiniu, str, V. Micle, 1/1, la data de 08.12.2011 eu nt. de inregistrare 3879 gi Acordultd privind exercitarea benevoldi a dreptului de gaj din data de 28.04.2011 sil instrineazd tn temeiul art, 32, 34 al Legii eu privire la ipotecd start. 70 al Legii cu privire la gaj. Il. PRETUL CONTRACTULUI $I CONDITIILE DE ACHITARE 32. Pretul vanzirit bunurilor imobile si mobile sus-mentionate, stabilit de parti, prin negocieri directe, constituie 44 000 o00 (patruzeci i patru milioane) Tei, dlitre care suma de £9 000 000 (nouitsprenece milioane) let constituie preful de vinzare a bunurilor imobile, suma de 240 000 (doxi% sute patruzect mii) Let constituie preyul de vinzare a mijloacelor de transport gi suma de 24 760 000 (douizeci si patru mitioane gapte suite saizcei mii) Let eonstituie pretul de vinzare a mijloacelor fixe, bani care urmeara a fi achitati Vinzdtorului/Creditorulut ipatecar/gaiist ~ Banea de Economii $.A., de citre Cumparator, in felul urmator: suma de 2 200 G00 (dow milioane dou’ sute sii) Tei, va fi achitati de c&tre Cumpiritor Vinzitorului/Creditorului ipotecar/gajist ~ Banca de Economii $.A. in decurs de 6 luni de zile din momentul semnirii prezentului contract, restul sumei de 41 800 G90 (patruzeci si una milioané opt sute mili) lef, va achitatd de citre Cumparitor Vinzatorului/Creditorului ipotecar/yajist ~ Banea de Eeouoinil S.A. in decurs de 15 luni de zile din momentul seranirii prezentului contraét. 3.2. Proul vanzirii care urmeazi a fi plitit Bincli de Economii S.A. serveste pentru acoperirea integral a obligatiei pentru care s-a garautat cu bunusile imobile gi mobile mentionate, in temeiul Contractulisi de ipoteed urmidtor nv. 06-06/1/47-9 din 26.06.2009 autentificat de citre notarul privat Sova Sorelia, }a sediul biroului din mun, Chiginiu, str. V. Micke, 1/1, la data de 30.06.2009 cu nr. de inregistrare 1469, inregistrat de OCT Ungheni, filiala £8. “Cadastru" la data de 02.07.2009 cu nr, 9201/09/8794, modifieat prin aeord adifional nr.o1 din 18.11.2000, autentificat de notarul privat Sova Sorelia, la sediul biroului din mun. Chigingu, str. V. Micle, 1/2, la duta de 18.11.2009 cu nr. de inregistrare 2882, inegistrat de OCT Unghent, filiala £8. "Cadastru” la data de 19.12.2009 eu nr. 9203/00/14267; Contractului de ipotecit nr. 06-06/1/95- din 26.11.2009, autentificat de citre notarul privat Sova Sorelia, ta sediul biroului din mun. Chisiiu, str. V. Miele, 2/1, la data de 26.11.2009 cu nr. de fntegistrace 73, inregistrat de OCT Ungheni, filiala LS. “Cadastru” la data de 29.02.2010 cu nr. 9203/10/603; Contractului de gaj tnregistrat urmator nr, 06-06/1/47-g1 din 26.06.2009, (confirmare de inregistrare a gajuhii nr. 124340/1470 din 30.06.2009, inregistrat de nntarul Sorelia Sova), modificat prin acord adigional nn. of dist data de 18.11.2009, (confirmare de inregistrare a gojului nr. 130114/2883 din 18.11.2009, inregistrat de notarul Sorelia Sova), Contractulué de gaj inregistrat asupra mijloacelor fixe nt. 06-06/1/95-61 din 29.11.2011, (eonfitmare de inregistrare a gajului nr. 168675/3810 din 07.12.2011, tnregistrat de notarul Sorelia Sova} gi Contractului de gaj inregistrat asupra mijloacelor de transport ns, 06- 96/1/95-82 din 29.11.2011, (confirmare de inregistrare a gajului nr. 168678/3811 din 07.12.2011, inregistrat de notarul Sorelia Sova). 3.9: Subsemnatele parti ale prezentului contract declarim sub rispundere proprie, cunoseind consecinfele ee privesc falsul in declaratii si cele cu privire la evasiunea fiscali, ci preful declarat si mentionat de etre noi in prezentul eontract este real, La fel vepreventantal Proprietarului a declarat cA vanzarea este efectuat Ja un pret rezonabil st in interesul major al LM. "UNMEZGRUP” SRL. TV. PREDAREA BUNUBILOR SI RISCUL PIERIRIL FORTUITE A AVERIL 4.1, Reprezentantul Vinztorului tsi asumé obligatia si transmits bunurile imobile si mobile in posesiunea Cumpiritorulni, fapt care urmeasd a fi consemnat prin actul de transmitere-primire semmat in termen de 10 (zece) zile lucrdtoare din data autentificarii prezentului contvact, 4.2. Cumpittitorul fyi asuma obligatia si preia in posesiune bunurfle imobile gi mobile si si emneze actul de transmitere-primire fu termen de 10 (zece) zile ueritoare din data autentifiedii prezentului contract 4.3. Ristul pieririi fortuite sau deteriorérii bunurilor imobile gi mobile vindute este suportat de Proprietar - intreprinderea Mixti "UNMEZGRUP” SRL in baza Contractului de eomodat nr, 110 din data de 10.06.2011 51 Contractului de comédat nr. 482 din data de 08.12.2011, pind la momentul transmiterii bunurilor imobile gi mobile in posesiunea efectiva a Cumpiratorului 4-4. Bugurile imobile si mobile se consider’ transmise in posesiune efectiva din ziua i actului de transimitere-primice, 4.5. Dup& transmiterea bunurilor imobile si mobile de edtre Vinuiitor Cumpiratorului, riseul pleririt fortaite sau deteriorarit bunurilor imobile si mobile vindute este suportay Cumpiritor, Vv. GARANTI 51 Reprezentantil Proprictarului asiguri ca Ja data insrierii Preavizului nr. 06-02/1373/1913 din 28.04.2014, in Registrul bumurilor imobile ‘nn exista alte drepturi reale Inregistrate In legiturk on obiectul vinzdrii stipulate’ tn prezentul contract, la fel bunurile imobile vindute n-au fost sechestrate, instriinate, transmise tn Tocatiune, aren, nu se afl sub interdictie, wu formers obiectul unui litigiy, nu este ipotecat, exe exceptia ipotecdrii constituit’ tn favoarea Bineli de Eebnomii $.A, conform Concractuliti dé ipotecii urmiitor nr, 06-06/1/47-9 din 26.06.2009 autentificat de cite notarul privat Sova Sorelia, Ja sediul biroului din mun. Chisindu, str. V. Micle, 1/5, la data de 30.06.2009 eu nr, de inregistrare 1469, invegistrat dé OCT Ungheni, filiala £8, “Cadastre” Ja data de 01.07.2009 et nr. 9201/09/8794, modifieat prin acord actitional nr. o1 din 18.12.2009, autentificat de nota privat Sova Soretia, fa sediul biroului din mun. Chisinitu, str. V. Micle, 1/3, Ia data de 18.11.2009 eu nr. de inregistrare 2882, invegistrat de OCT Ungheni, filiala LS. “Cadastru” Ja data de 19.11.2009 cu nr. 9201/09/14267 si Contractuhui de ipotecd: nr. 06-06/1/95-9 din 26.11.2009, autentificat de extre notarul privat Sova Sorelia, la sediul biroului din mun. Chisintia, str. V. Mide, 1/2, lo data de 26.11.2009 cu nr: de invegistrare 73, inregistrat de OCT Unghen, filiala 1.6. “Cadastria” la data de 29.01.2010 cu nr. 9201/10/60, fapte confitmate prin Extrasul din Registrul bururilor imobile ne 9201/11/16372 din 01.12.2011, eliherat de OCT Ungheni, flials 1. 8. “Cadastru” si Bxtrasul din Registrul bunucilor imobile nr. 9205/12/36858 din 01.22.2014, eliberat de OCT Ungheni, filfala i. 5. “Cadastry’, - la data inserietii Preavizelor ar. 168751 din 07.12.2011, nr. 168752 din 07.12 157276 din data de 28.04.2011 in Registrul gajului bunurilor mobile tinut de Ministerul Justitie al RM, nu exista alte drepturi reale fnregistrate in legtiturd cu obiectal vinzirif stipulat® tn prezental contract, la fel bunurite mobile vindute n-au fost sechestrate, instrinate, transmise fn arenda, nes se afli sub interdictie, nu formeazi obiectul unui litigiu, nu sunt gajate, eu exeeptia gajdérit constituits in favoarea Bincii de Eeonomit $.A, conform Contractitui de gia] inregistrat urmitior 0 » 06-06/1/47-1 din 26.06.2009, (confirmare de inregistrare gajului nr, 124g40/1470 dit 30.06.2009, insegistrat de notarul Sorelia Sova), modificat prin acord aditional ne. o% din data de 18.11.2009, (confirmare de inregistrare a gajulul ne. 1g0114/2883 din 18.11.2009, tnregistrat de notarul Sorelia Sova), Contractilui de gaj inregistrat asupra mijloacélor fixe nr. 06-06/1/95-81 din 29.11.2011, (confirmare de fnregistrare a gajului ny. 168675/3810 din 07.12.2011, tnregistrat dle ‘otaral Sorelia Sova) si Contractulut de gaj inregistrat asupra mijloacelor de transport nr. o6- 06/1/95-e2 din 29.11.2011, {eonfirmare de tnregistrare a gajului nr, 168678/3811 din 07.12.2011, invegistrat de notanud Sorelia Sova). 2 Reprezentantul Vinzitorului garanteazi ci este posesorul unie gi legal al banurilor imobite gi mobile si respectiv este in drept sit incheie prezental contract si sii onoreze obligatiunile ce fin de vinzarea bunutilor imobile si mobile, 53 Cumpiritorul, dupi dobinditea dreptului de proprietate, poate posed i administra bunorile imobile gi mobile eu drept de disporitie, ietarului a declarat ta fel cS situatia imobilelor si mobile pregentatl astlizi, data autentifickrii, este cea reaultata din actele prezentate notarutui gi garanteara Cumpirstorul contra oriedror evictiuni, precum cf bunurile mobile si mobile, instrdinate na au vicii materiale. 54 Reprezentantnl Pro ‘Vi. IMPOZITE, TAXE $I CHELTUIELI 6.1, Cumparitorul poarté raspundere complet pentriachitarea tatuzor imporitelor stabilite cle stat, aferente imobilelor si mobile sus-indicate, care pot fi impuse Vinziitorulal pind la momentul instrdindrii bunuzilor imobile gi mobile. 6.2, Repreventantul Vinaitorulut garanteard ch la ziua semnarii prezentulut contract nu exist careva dat ‘ii ce {in de serviciile comunale pentru bunurile imobile vindute. 6.3, Cheltuiclile de autentificare si fnregistrare a preventului contract sunt suportate de cltre Cumpiritor. VH. DREPTUL DE PROPRIETATE 7A. Dreptul, de proprietate al Cumpiatorului asupra buturilor imobile apare din momentul integistrdrii in Registral Bunurilor Tmobile, tinut de Oficial Cadastral ‘Teritorial Ungheni, asupra mijloacelor de transport din momentul tnregiste presentului contract la Subdiviziunea teritoriala de examinare si evidenti a transportului competend @ Directiei documentare mijloace de transport din cadrul 1S “CRISRegistru” al Ministerului Tehnologiei Informatieé si Comunicatiilor al RM iar asupra mijloacelor fixe din momentul semniirii preaentului contract. VILL, RASPUNDEREA PARTILOR| 8.1, Cumplratoral comunici ci este cunoseut cu starea bunutilor imobile procurate, aya cum a fost deseris in prezentul contract, precum si ei Banca de Eeonomii S.A. este reprezentantul Proprietarulut gi actioneaz din numele acestuia. 8.2, Réspunderea pentru Uinuires faptului aflérii bunurilor instriinate sub interdietie, sechestru, ipotect, gaj, comunicarea protulul nereal saw aitor date eronate in procesul indeplinirit tranzactiei o poart§ partea vinovatit 8.3. Partea, care dupi semnarea preventului contract, a refuzat si-gi onoreze obligatiunile, este obligata si repare in volum deplin prejudiciile eauzate partii opuse in legiturd eu incheierea preventului contract. / 8.4. In cazul nerespectirii prevederitor p. 3.1 al prezentului contract Vinzdtorul isi pastreazd Greptul de a rezilia prezentul contract eu revenirea pirtilor la pozitia initiald pind la semnarea prezentulut contract si cu refinerea sumelor achitate conform p. 9.1 al prezentului contract de citre Cumpitittor pind la data rezitierti prezentului contract, IX. DISPOZITH TRANZITORIL 9.3. Orice litigiu apart in legiturd cu incheierea prezentului contract va fi solutionat pe calea negoéierilor sau aplanat prin orice alte modalititi convenite. Fiecare din péstile contractuale va prevents piri opuse avizul cu privire la orice propunere prezentat n corespundere ext punctul dat. in eazul cind pirfile nu vor solutiona litigile eparute prin negocieri amiabile, acestea vor fi solutionate in conformitate cu legislatia in vigoarea Republicit Moldova in instanta de judecats 9.2. Modifieirite gi completarile la prezentul contract vor avea for(i judiciars numai dup’ perfectarea lorin scris, semnarea de cdtre ambele pirti, autentificarea notariald si turegistrarea la Oficiul Cadastral Teritorial. ‘9.3. Prezentul contract este perfectat fn limba moldoveneascti 9.4. Notartl ne-a explicat continiitul art. 490, 494, 753. 755, 787, 759, 763, 764, 766, 767 si 783 din Codul Civil al RM nr. 1107-X¥ din 06.06.2003, art, 32, 34 al Legif cu privire la ipotecd st art. 70 al Legti cu privire la gaj. 9.5. Prezentul contract este intocmit fn tret exemplare, ficcare din ele avind aceiasi putere juridick, dintee care unul se pistreazi in arhiva notarului publie Mihail Vidrageu din mon. Chiginiu, str, Mitropolit Varlaam, 69, iar celelalte sint eliberate pirtilor. ‘XII SEMNATURILE PARTILOR, Vinzitocul Banea de Eeonomii S.A. ‘in persoana Directorului Filialei nr. 1 Chisinau, Teaci Keaterina __ careactioneara in bava procurii nr, 206 din 12.03.2011 co Intreprinderea Mixta “PRICOMTAX-COM” SI in persoana administratorufui Bolocan Sergiu _ ‘are actioneaftth baza statatalul REPUBLICA MOLDOVA NOTARUL PUBEIC MIHAIL VIDRASCUT SEDIUL BIROULUL: STR. MITROPOLIT VARLAAM,69, MUN. CHISINAU Dow’: si gase decembrie anul doui mii unsprezece Prezentul contract este autentificat de mine, notar publie, Mihail Videageu. La sediul Filialei or, 1 Chisinie a ,Bineii de Economii" SA din mun. Chisiniu, str. A. Pogkin, 33, s-au preventat partile: ,BANCA DE ECONOMII” S.A, numérul de identificare de stat ~ codul fiseal 1008600002549 - in persoana Directorului Filialel nr, x Chisinau, Teact Eeaterina, néscuti la data de 26.06.1962, cod personal 2001042323517, care actionew in baza procurii autentificatd de notarul publie Daniela Turean, eu sedin! biroului tn monn. Chiginats, str A Puskin, 37, of 24, la data de 12.01.2011 cu nr. 206 gi administratorul intreprinderfi Mixte “PRICOMTAX-COM” SRL, IDNO ~ cod fiseal 1006600040643 ~ Bolocan Sergiu, sifseut la data de 13.08.1977, cod personal 0972103422169, care au cerut intocmirea prezentului contract gi dnpi ce au citit, Gind cunoscuti cu continutul gi efectele acestuia, I-au semnat in prezenja mea, confitmand prin aceasta incheierea prezeniuliti contract. Identitatea pirtilor a fost stabilité. Capucitatea juridiet a ,BANCIL DE ECONOMIZ” S.A, sia intreprinderii Mixte “PRICOMTAX-COM” SRL, capacitatea de exercitin si ‘imputernicirile reprezentantilor, precum si dreptul de proprietate asupra banurilor imobile si mobile instritinate au fost verificate, in temeiul art, 290 al Codnlui Civil grevarea urmeazi a fi supusd inregistrarii in Registrul Bunurilor Imobile. ACORD ADITIONAL Ne 1 la contractul de de vinzare-cumparare din 26 decembrie 2011 un, Chine 202 intreprinderea Mixta "UNMEZGRUP” SRL, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisinau, sir, Anesiiade Nicolae, nr.7, Inregistraté in Registrul de Stat al persoaneior juridice finut de catre Camera Inregistrarii de Stat a Ministerului Justitiel al Republicit Moldova la data de 10.04.2003, cu numiar unic de identificare (IDNO) si codul fiscal 1003400041618, in persoana administratorului Sau Victor, nascut la data de 14.08.1962, cod personal 0981306546129, domicitiat in mun, Chigindu, str. H. Botev, 49/7, ap. 37, in continuare “Proprietar’, in numele si interesele careia, in temeiul art. 33, 34 al Legii cu privire la ipoteca si art. 71 al Legit cu privire la gaj, in legaturé cu fransmiterea in posesiune in baza Acordulul privind executarea benevola a dreptului de ipotecd, autentificat de notarul public Oleg Gladls, la sediul biroului din mun. Chisinau, str, Puskin, 50 A”, la data de 28.04.2011 cu nr. de inregistrare 19698, Acordului privind executarea benevola a dreptului de gaj, autentificat de notarul public Sorelia Sova, la sediul biroului din mun. Chisinau, str. V. Micle, 1/1, la data de 08.12.2011 cu nr. de inregistrare 2878 si Acordulut privind executarea benevoli a dreptului de gaj, autentificat de notarul public Soretia Sova, la sediul biroului din mun. Chisinau, str. V. Micle, 1/1, la data de 08.12.2011 cy nr, de Inregistrare 3879, actioneazé Banca de Economii S.A., numnita in continuare ,Vinzator’, inregistraté in Registrul de Stat al persoanelor jutidice {inut de catre Camera Inregistrarii de Stat de pe langa Ministerul Justitiei al Republicii Moldova, ta data de 18.06.2001, cu numar unic de identificare {IDNO) si codul fiscal 1003600002549, cu sediul: Republica Moldova, mun, Chisinau, str. Cotumna, 115, in persoana Directorulul Filtalel nr. 1 Chisinau, Tcaci Ecaterina, nascuté la data de 26.08.1962, cod personal 2001042323517, care actioneaza in baza procurii autentificata ge hotarul public Daniela Turcan, cu sediuf biroulul in mun. Chisinau, str. A. Puskin, 37, of. 21, la data de 12.01.2011 cu nr, 206 si Pe de alta parte: Intreprinderea Mixta “PRICOMTAX-COM” SRL, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Cetatea Alba, 16/A, inregistraté in Registrul de Stat al persoanelor juridice, finut de catre Camera Inregistrarii de Stat a Ministerului Justifiel al Republicli Moldova la data de 14.09.2008, cu numar unic de identificare (IDNO) si codul fiscal 1006600040643, numita in continuare “Cumparator’ in persoana administratorului Bolocan Sergiy, nascut la data de 13.08.1977, cod personal 0972103422169, domiciliat in mun. Chisinau, str. indapendentei, 4/2, ap. 29, care actioneazé in baza statutului, au incheiat prezentul acord aditional tn scopul ajustarii gi coneretizarii clauzelor contractuale privind urmatoarele 1. Punctul lil subpunctul 3.1. din contract se modifica gi se completeazd dupa cum urmeaza 3.4, Pretul vanzarii bunurilar imobile si mobile sus-mentionate, stabilt de part, prin negociari directe, constitule 44 000 000 (patruzec! $i patru milicane) lei, bani care umeaza a fi aohitati Vinzétorului/Creditorului ipotecar — Banca de Economii S.A., de catre Cumpérator, in felul urmétor: suma de 2 200 000 (doud milicane doud sute mil) lei, va fi achitata de cétre Cumparator Vinzatorului/Creditorulul ipotecer — Banca de Economii S.A. in decurs de 8 luni de zile din momentul somndrit prezentulii contract dar numei tirziu de 31 august 2012, restul sumei de 41 800 000 (patruzect si una milioane opt sute mil) lei, va fi achitata de c&tre Cumparator Vinzétorului/Creditoruiut ipotecar — Bance de Economil S.A, In decurs de 15 luni de zile din momentul semnérii prezentului contract. 2, Prezentul acord aditional intra in vigoare gi produce efecte juridice din momentul semnarii lui si urmeaza a fi autentificat notarial, 3. Prezentul acord aditional este parte integranta a contractului de baz, fiind intocmnlt in 4 exemplare autentics si intra in vigoare la data semnarii SEMNATURILE PARTILOR Vanzitoru Banca de Economii SA in persoana DirectortluyFijialeiint. 1 Chisinau Teaci Ecaterina care actioneaza tn baza procyfiinr. 206 din 12.01.2011 Cumparatorul: intreprinderea Mixt’ "PRICOMTAX-COM” SRL { in persoana administratorului aelaee | Bolocan Sergiu i * care actioneaza in baza-statutulut jase julie ansi dou mii doisprezeee notar public Olga Bondarciue, autentific prezentul acord gi legalizez exactitatca Naducerii verbale a confinutului acordului efectuat de ming din limba de stat in limba rush. La sediul biroului s-au prezentat pire: directorul Fitialel nr.i Chisindu S.A. "BANCA | DE ECONOMU" - cet. Traci Ecaterina, care actloneaza in baza procurti, autentificatd de potarul public Daniela Turean, mun. Chisinau, la 12.01.2014, cu nr.206, care acjloneaz din pumele Intrepsinderii Mixte "UNMEZGRUP” S.R.L, in baza Acordulul privind executarea | benevoki a dreptutui de ipatec’, autentificat de notarul public Gladis Oleg, mun. Chigindu la 28.04.2011, cu nr.19698, Acordulut privind executarea benevoli a dreptului de gaj, hutentificat de notarul public Sorelia Sova, mun. Chisinau, la 08.12.2011, cu nr.3878, si ‘Acordulul privind executarea benevold a dreptului de gaj, autentificat de notarul public Sorelia Sova, mun. Chigindu, la 08.12.2011, ct nr.3879, si administeatorul futreprinderi ‘Mixte ,PRICOMTAX-COM” S.ILL. - cet. Bolocan Sergi, care actioneaza in bava statutulul, ire uv cerut intocmirea prezentului acord si dupa ce le-am citit gi tradus verbal confinuttl neordului din Himba de stat in limba susi, parjile fiind cunoscute cu confinutul si -efectele acestuia, I-ausemnat in prezenfa mea, confirmand prin aceasta incheierea prezentului acord. Identitatea pirjilor a fost stabilité. Capacitatea juridica a Filialei mrt Chigindua S.A. "BANCA DE ECONOMU’, intreprinderii Mixte ,PRICOMTAX-COM” $,R.L., capacitate: de exercifiu gi imputemicitile reprezentantilor au fost verificate, | Tn temeiut_art290 al Codului Civil prezentul acord urmeaza a fi supus inregistréeit tn Registrul Baqi lig a vn ake " Sea tnvegistrat cu ne, #722 S-a incasat taxa de stat 72 lei S-a pereeput plata = serviciul notarial 2cochei 019766 NOTAR PUBLIC DANIELA TURCAN Sediul birowlui: MD2005, Republica Moldova, mun. Chigindu,str, Alexande Paskin, nr. 37,021 Tel ax 22-47-54 ACORD ADITIONAL Ne 2 a contractul de de vinzare-cumparare nr. 8667 in 26 decembrie 2011 mun. Chiginde anul dowd n reisprezece: douazeci si gase martie Intreprinderea Mixti "UNMEZGRUP” SRL, cu sediul in Republica Moldova, mun, Chisinau, str, Anestiade Ni ae, ne.7, inregisirat’ fn Registrul de Stat al persounclor juridice finut de citre Camera nregisteaiii de Stat a Republicii Moldova Ja data de 10.04.2003, cu numar unic de identificare (IDNO) si codul fiscal 1003600041616, in continuare “Propriciar”, in numele ‘i interesele cfreia, fn temeiul art, 33, 34 al Legii cu privire la ipoteca gi art. 71 al Legii eu privire Ja gai, in legiturd cu transmiterea in posesiune in baza Acordului privind executarea benevold a dreptului de ipotecd, autentificat de notaral public Ofeg Gladig, ta sediul biroului din mun, Chigingu, str. Puskin, 50 A”, la data de 28.04.2011 ou nr, de inregistrare 19698, Acordului privind executares benevold a dreptului de gaj, autentificat de notarul public Sorelia Sova, 1a sediut biroulut din mun. Chigindu, str. V. Miele, 1/1, la data de 08.12.2011 cu nr, de Inregistrare 3878 si Acordelui privind executarea benevold a dreptului de ga}, autentificat de notarul public Sorelia Sova, la sediul biroului din mun, Chisindu, str. V, Micle, 1/1, la data de 08.12.2011 en ar, de tnregistrave 3879, actioneazA Banca de Economii S.A., numiti in continuare ,,Vinzitor”, ‘incegistrata in Registrul de Stat-al persoanelor juridice jinut de citre Camera {nregistririi de Stat de pe ling Ministerul Justitici al Republicii Moldova, la data de 18.06.2001, cu numar unic de idemtificare (IDNO) si codul fiscal 1003600002549, cu sediul: Republica Moldova, man, Chigindu, ste, Columna, 115, in persoana Prim-directorului adjunct al Fillalet nr, 1 Chigingiu, 1a Goloveenco, nascuti la data de 10.09.1973, cod personal 0961208018788, care actioneazi in baza procurli autentiticaté de notarul public Daniela Turcan, cu sediul biroului in mun. Chisindu, str. A. Puskin, 37, of. 21, la data de 26.03.2015 cu nr, 1982 BE Pies 2 si © (fa Pe de altt parte: Societatea Comercial “PRI iu, str, Cetatea Alba, 16/4, persoanelor juridice, tinut de catre Camera fnregistrarii de Stat a X-COM” SRL, cu sediul tr {rat in Registrul de Stat al ii Moldova la data de 14.09.2006, cu numae unie de identificare (IDNO) si codul fiseal 1006600040643, muinita ti vontinuare “Cumparator” in persoana administratorului Bolocan Sergiu, niscut Ja data de 13.08.1977, cod personal 0972103422169, domiciliat in mun, Chisinau, bd. Dacia, nr. 49/8, ap. 20, core ‘actioneazit in baza siatutului, au incheiat prezentul acord aditional in scopul ajusticit gi Republica Moldova, mun. Chi coneretizirii clauzelor contractului de vanzare-cumpirare nr. 8667, autentificat la 26.12.2011 de notarul M. idragcu, cu sediul in mun. Chisinau, privind uradtoarele: 1, Punetul fl, subpunctul 3.1 din contract se modificd gi'se completeaza dupa cum urmeaza: 3.1 Pretul vinzdrii bunurilor imobile si mobile sus-mentionate, stabilit de pargi, prin negocieri directe, constituie 44,000,000.00 (patruxeci si patru milioane) lei, care urmeazd a fi achitayi Vinzdtorului/Credttorulud ipotecar ~ Banca de Economii S.A., de cétre Cumpiirator, in _felul urmétor: 34.1, suma de 2,320,000.00 (doud milioane trei sute mii) lei, va fi achitatit pind la data de 26.03.2013 (doutizeci $i sase martie anul doud mii Ireisprezece); 3.1.2, stoma dle 800,000.00 (opt sute mit) lei va fi achitate incepind ew luna apritie 2013, a cite 200,000.00 tei/tunar; 3.1.3, suma de 40,900,000.00 (patruzeci milioane now sue mii) lei, va fi achitatia pind la 15.12.2013 (cincisprezece decembrie amul doudt mii treisprezece). 2, Celelalte prevedert ale contractului de vinzare-cumpirare 26.12.2011 inte Banea de Economii §.A. si SC ,Pricomtax-Com” SRL. xy heiat la data de ‘in nemodificate, 3, Prezentud acord, este parte infegranta a contractului de vanzare-cumparare nr. 8667 in 26.12.2011, intrd in vigoare gi produce efecte juridice din momentul autentificdri notariate. 4. Aggy este ftocmit in patra exemplar entice, cu aceasi Fra jurdicd din are ‘umul se va pasta ts pu notruli Danita Tucan, eu sediul mun, Chignd, sr, A. Paskin nr 37, of. 21. aoa ite cite un exemplar pentru fiecare din parti, iar unul pentru OCT . SEMNATURILE PARTILOR. Vnziton Banea de Economii SA. in persoana Prim-directon iG) Elena Goloveence | care actioneaza in baza procurii ur. 1982 din 26.03.2013 Jui adjunct Filialei nr. { Chisiniiu unparatorul: Societatea Comercial *PRICOMTAX-COM” SRL in persoana administratorului Bolocan Sergin or} Sediul/birpubyf: mun, Chiginiu, str. A. Puskin, nr. 37, of, 21 ed Tel, cea 3 sersifiuinn Notar pie Daniela Tuscan ANUL 2013, LUNA MARTIE, ZI DOUAZECI $1SASE Eu, notar public Danicla Turcan, autentific prezentul contract. Le sediul biroului s-au prezentat piles Reprezentantul Buncii de Eeonomii S.A. inregistrati in Registrul de Stat al persoanelor juridice tinut de citre Camera inregistrarii de Stat a Republicii Moldova, Is data de 18.06.2001, cu numar unic de’ identificare (IDNO} gi codul fiscal 1003600002549, cu sediul; Republica Moldova, mun. Chisindu, st, Columna, 115 in persoana Prim-directorului adjunct al Filialei nr. 1 Chisinau, Blena Golovcenco, niiseuti la data de 10.09.1973, cod personal 0961208018788, sctionand ip baza procurii autentificata de notara! public Daniela Turcan, cu sedi biroului in mun, Chigindu, str. A, Puskin, 37, of 21, fa data de 26.03.2013 eu me, 1982, care acfioneaza din numele gi in interesele Rntreprinderii Mixte "UNMEZGRUP” SRL, cu sediul In Republica Moldova, mun, Chisinau, ste. Anestiade Nicolae, or,7. Jnregistrata in Registral de Stat al persoanelor juridice jimit de cdtre Camera fnregistrarii de Stat a Republicii Moldova la data de 10.04.2003, cu numir unic de identificare (IDNO) gi codul fiscal 1003600041616, in temeiul est. 33, 34 al Legii eu privire la ipotect gi art. 71 al Legii ca privire In gaj.in baza Acordulai privind executarea henevola a dreptului de ipoteed, autentificat de notarul public Oleg Glactg, la sedial bicoulul din mun. Chisinau, str. Puskin, 50 ,,A”, la data de 28.04.2011 cu ns, de inregistrare 19698, Acordului privind executarea benevola a dreptului de gaj, autentificat de notaral-public Sorelia Sova, la sediul biroului din mun, Chigindu, str. V. Micle, 1/1, 1a data de 08.12.2011 cu ar, de inregistrare 3878 si Acordului privind executarea benevol’ 8 dreplului de gaj, autemtificst de notarul public Sorelia Sova, ta sediul biroului din mun, Chisiniu, str. V. Micle, 1/1, la data de 08.12.2011 cu nr, de inregistrare 3879 si administrator! Societafii Comerciale “PRICOMTAX- COM? SRL, cu sedin! ia Republica Moldova, mun, Chisindu, str. Cetatea Alba, LOA, inregistrata ‘in Registrul de Stat al persoanelor juridice, jinut de catre Camera Inregistrarii de Stat a Republicii Moldova Ia data de 14.09.2006, cu mumir unio de identificare (IDNO) si coduf fiscal 1006600040643, fn persoana diui Bolocan Sergiu, care actionenz’ in temeiul statutulai, care au cerut intocmirea, prezentului contract dupa ce Lau citi, plrile flind eunoseute eu confinulul yi efectele accstuia, [att semnat in prezenja mea, contirmind prin aceust incheferea prezentului contract, Identitatea pirjilor a fost stabilité. Capacitatea civilit a Baneii de Economii S.A, Tnregistratl in Registrul de Stat al persoanelor juridice jimut de edtre Camera fnregistriri le Stat de y~* al Republie#i Moldova, la data de 18.06.2001, cu numar nie de idemtificare (IDNO) gE eUPHige 1003600002549 54 a Sacietitii Comerciale “PRICOMTAX-COM® SRL, cu séiul' RepAbli Moldova, mun, Chisinau, str. Cetatea Alba, 16/A, i istraté in Rogistrul def fis the ¢, finut de catre Camera fnregistririi de Stat a Republicii Moldova la dal de, 1:09;3006! « iJ numar unie de identificare (IDNO) gi codul fiscal 1006600040643, copaciite Rey See imputemicirile reprezentangitor aut fost verificate, jar jin temeiul art. 290 al Codufui Civil urmeazd a fi supus inregistratii in Registra Imobile . S+a Inregisteat cu nr, 2022 S-aineasat taxa de stat 10 Ici put plata pentru serviciul notarial 190 lei