Вы находитесь на странице: 1из 89
»VESI” SRL, inregistrata la data de 04.10.1994 cu IDNO —codul fiscal 1002600009747, este un agent economic Tehena gitt In domeniatimportului si comerciaiizért en-gras si eu amfnuniul a benzinel, menarire si gazului lichefiat, prin intermediul statiilor de alimentare cu petrol si depozitelor de petrol, in acest scop compania dispune de faciltati de producere si comert corespunzitoar, inclusiv complexul industrial ease pe adres M. Manole, nt. 9, unde sunt amplasate:staie PECO, depozit pentru pistrarea produsclor pettolicne, spiilitorie auto, boxe pentru (ehetafia auto, figider, pareate auto, pare de transport auto, bar 3 ofeiu. Complex este bine dota die Punctul de ‘Vedere logistic, produsele petroliere pot fi ransportate att ew transportul auto, eft si cu ‘ransportul feroviar. Princlpelul gen de aetivitae al societii este destisurat prin inormedtl stafel de alimentare PE ‘O, amplasati pe adresa M. Manole, nr, 9. dotatd ou utisje performante de modelul “Tatsunt Bens” es permite alimentarca soneomitenta a 6 unitifi de anspor. Productvitsea wtiljului este 75-80 Hiri de motorink cay 45-50 fitri de benzind pe minut. Capacitatea zilnicé a stafici de alimentare este de peste 25,000 litt de produse petroliere, Compania practicd realizarea produselot petrolire prin sistemul de tichete ce alimentare eu produse petroliere. Compania dispune la Banca de Beonomit SA Nr. contr, Nr. 06-06/1/21 din 22.04.2010 [2,347,367 USD Rata dobanzii_| 10% | Ne. 06-06/1/21 din 22.04.2010 | 1,392,975 USD 10% Nr. 06-06/1/21 din 22.04.2010 _[5, 16.50% i Nr. 06-06/1/21 din 22.04.2010 | 6. 460,000 MDL__| 22.04. 2013 | 16.50% Nr.06-06/1/53 din 13.08.2010 [800,000 USD__[13.08.2013 10% Nr. 06-06/1/53 din 13.08.2010 [500,000 USD | 13.08.2013 [10% Nr, 06-06/1/53 din 13.08.2010 [300,000 EUR 13.08.2013 10% yd Nr. 06-06/1/83 din 11.11.2010 | $00,000 US] 09.07.2013 [ 10% in catitate de asigurare a rambussitii creditelor aeordane » VEST" SRL au fost incheiate urmatoarele contracte de i: [Denumirea contractului Waloarea de gaj/ipotecqContract de credil - (lei) sgarantat (Contract de ipotecd urmitor nr.06-06/1/21-g din 23.04.3010, acad. 160,444,591,00 '06-06/1/21 dir [n.01 din 04.06.2010, ac.ad. nr.(2 din 13.08.2010, acad, nr-03 din, 122.04,2010; 06-06/1/54 22.12.2010 si acord aditional nr.04 din 16.05.2011, incheia: ce |din 13.08.2010 »VESI” SRL, asupra 7 bunuri imobile amplasate in mun.Chising | jsect. Ciocana, sir-Mesterul Manote, nr.9 [Contract de gaj inregisirat urmator an.06-06/1/21-g1 din272,739.00 |oe-067t721 ai P2.04.2010, acad. n.01 din 03.06.2010, acad, ne02 din |22.04.2010; 06-06/1/5 13.08.2010 si acord aditional nr.03 din 16.05.2011, supe |ain 13.08.2010 Imiloacetor fixe aferente imobilelor amplasate fa mun, Chisinau, | Sect.Ciocana, st. Mesterul Manole, nr. incheiat cu VESI” SRL | (Contract de gaj inregistrat nr.06-06/1/21-g2 din 22.04.2010, ac.ad 2,043,533.00 |o6-06/1721 dir In.01 din 03.06.2010, ac.ad. ns.02 din 13.08.2010 si acord aditional 22.04.2010; 06-08/1/5 Hr.03 din 16.05.2011, asupra mijloacelor fix0, aferente imobilelon ‘cin 13.08.2010 | famplasate in mun.Chisinéu, see.Ciocana, strMesters! Manole, | i 9, incheiat cu .VESI” SRL. - | i i ‘ontract de ipotecs nr.06-06/1/21-23 din 31.05.2010, ac.ad. ar-01D,821,00000 jos-061/21 iy [tit 04.06.2010, ac.ad. nr.02 din 13.08.2010 si acord aditional ar.03 22.04.2010; 06-06/1/5: fin 16.05.2011, asupra constructiei locative (casi de jocuit), \éin 13.08.2010 famplasate in mun,Chisindu, seet-Buiucani, str.Alba-lutia, nt12 {cu suprafafa totala de 104.70 m.p. si asupra dreptului de folosinga a terenului de pamant aferent, cu suprafaia de 0.06 ha, incheiat cu | Ipetroy Ivan i | _| (Contract de gaj inregistrat nr. 06-06/1/21-g5 din 03.06.2010, ac.adli1 330,000.00 [06-0671721 di frr-01 din 13.08.2010, acwad. nr.02 din 18.09.2010, ac.ad. nr 3 din 22.04.2010; 06-06/1/5. L1.11.2010 si acad, nr.04 din 16.05.2011, asupra _unei din 13.08.2010; 06] bniversalitii de bunuri (produse petroliere) fncheist cu “VEST |o6/4/83 din 11.11.2010 | SRL Debitorutuis f. Debitorul a deveni insoivabil, g. Debltcrul nu 2 oferit garantile cerute sau a redus fara acordul Bancii garantile oferte: F. Hiceria Seu autorizatia de functionare eliberata Debitoruui pentru actvitatea care umeaza a f creditata este suspendata sau 2 expirat termenui ei de valabiltate, \. OQ perte considerebilé din patrimoniu! Dabtorulyi este confiscala sau nationalzaté si aceast situafie 2iscteaza continiarea acivtai sale sau indepirirea anurritor concif conform pregentulll Contac, J. Fe patrimonisl Debitarului sau patrimoniul Debitoruli gaist este pus sechestn: i Reindeplininl oncéreia din conaitile stipulate in prezentul contract si contactale de gai, Alte cazur prevazute de legislate. 13. LITIGH 13:1. Orice neintelegere rezuitats din prezentul contract ds credit va fi solufionata pe cale amiabila 12.2. In cazul in care tu se ajunge fa un acord,iigul va f solufonat de organele jucicare ado resort ale Republicii Moldova, 14, ALTE PREVEDER! 14-1 Nerespectarea de catre Debitor a obligatilor asumate prin prezentul contact oferd Bancii dreptul de a lua urmatoarele masur: rezilierea contractului de credit; refuzul executar obligatiei de acordare a craditul ‘fecuperarea crecitului din conturile de disponibilati ale Debiorulul in ordinea stabilts: valorficarea garantilor constitute de Debitor pentru rambursarea ereditulul executarea slté din patrimoniul Debitorulu, 14.2, Contractal se considera reziliat dupa expirarea 2 15 zile din momentul expedietii notified de catre Banca la adresa jurdica @ Debitorului,indiferent de primiroa sau ipsa avizulul de recepte. 14.3, La data rezilieri' de eatre Banca a prezentului contract, obligatile de plata ale Debitorului devin Scadente In termen de 16 zile calendaristce, iar din ziua urmatoare aceste obligati vor h considerate ca plat restante. 14.4, Cesiinea unel terfe persoane a dreptulul de a cere indepiiniea de catre Debtor a obligate! de fambursare a creditului si dobinzilor aferente se efectueaza de catre Sancé unilateral, prin avizarea ih seris a Debitorului, fard acceptul acestuia 14-8; Debitorul poate transmits une! tere persoane oblgatia de rambursare a creditulul sia platior aferente ‘ui numai cu acceptul scris al Banci. 14.6. Medicare si completa la prezentul contract pot f electuale prin semnarea de catre parti a unor acorduri aditionale. 14.7. Prezentul contract de credit intra Th vigoare la data semnri tu, dar nu Inainte de primitea la Bancd a Gccumentelor de constiture a garantlei credtulu, prevazute la cap.8 al prezentulul contract, precum si & aallor documente prevazute de prezentul contract si actioneaza pina la indepiinitea tuturor angajamentelor asumate in cadrul Ii Prezentul contract a fost intocmit tn numair de 4 exemplare, din care 1 exemplar ramine le notar, 2 exomplare rémin la Banca si 1 exemplar se inmineaza Debitoruli, ALTE RECHIZITE: BANCA: DEBITORUL: Cont bancar: 2805701498135 Cont curent: 2251401498599, Codul banci: BECOMD2XE03 in Fiala nr.1 Chisinau Banca de Economii SA Cod fiscal: 1903600002549 Codul bancl: BECOMD2XE09 od TVA: 7800041 Cod fiseat: 1002600001720 AU SEMNAT CONTRAGTUL: oS BANCA: DEBITORUL: /, Director a Director . sacl Mi Ecaterina Toaci fis Vadim Bose) VESIE Lg oe a ACORD ADITIONAL NR, 01 Ja contractut de credit nr. 06-06/1783 din 11.17.2010 mun, Chisinau fw LAGE Tnchoiat ta douazec! si cinci manie anu! doua mi unsprezece (26.03.2011) intr: BANCA DE ECONOMI S.A., inregistrats la Camera Inregistrarii de Stat a 18.06.2001 cu numérul 1003600002549, reprezentata prin Filiala nr. 1 Chisinau, care actioneaza in baza Regulamentului despre fitiale al Bancii de Economii S.A., cu sediul in mun. Chisinau, str. Pugkin 33, reprezentata prin Director, dna Ecaterina Tcaci, imputemicita prin procura Bancii de Economil S.A. nr. O6- 47/77 din 31.12.2010, in calitate de Creditor, numita In continuare Banca, pe deo parte, si "'VESI" S.R.L., inregistraté la Camera inregistrani de Stat cu numdrul de identificare de stat-cod fiscal 1002600001730 din 27.12.1993, cu seciul MD-2036, mun Chisinau. str-Mesterul Manole, 9, reprezentata prin Director, dl Vladimir Belschi, care actoneaza in baza Stafutulvi, numita in continuare Debitor, pe de alta carte. Avand in vedere decizia Comitetulul de credite (proces-verbal nr, $13 din 10.08.2011}, de comun cord au convenit, ca la contractul de credit nr, 06-06/1/83 din 11.11.2010, sa intervina urmatcarele modificar I Se expun in urmatoarea redactie punctele: 5.1.Peniru craditul pus la dispozie Debitorv! va plati Bancil o dobanda flotanta cu rata de 10% (ee procente) anual, Incepnd cu 01.04.2071. 7.5. Pentru nerespeciarea conditiel de orelungire anvald a valabiltaticontractelor de asigurere @ bdunurior gajate, Debitorul va achta Bancit o penalitate in marime de 0.01 % pent fecare zi de intarziore, care se va aplca ia valoarea de gaj a bunurilor care nu au fost reasigurate: 7.6. Pentru nerespectarea prevederilor mentionate in pct. 9.18. al prezentului contract, Debitorul va achita Bancii o amenda In marime de 0,1% din suma creditului acordat, pentru fiecare document neprezentat. 9.5.88 prezinte Baincii timestrial bilantul contabil — raportul financlar (posturi de activ, pashy ~ desfasurat pe fecare cont in parte), contul de profit si pierderi (raportul privind rezultatete financiare (forma N22) $1 raportul privind flaxtl mijoacelor bénesti (forma Ned), rapertul statistic 5-C itrimestria), descirarile posturitor de bilant care depasesc 10% din active la data de gestiune, precum $1 alt: indkcatori economico-tinanciarl, nu mai tirziu de data de 30 a lunii ce lurmeaza dupa perioada gestionar’, iar blartul contabil anual si raportul statistic §-C aferent, nu mai tiziu de data de 10 aprile, In cazul existentel pierderiior perioadel de gestiune, sa prezintenota informativa privind cauzele aparitie: respectivelor si actunile de ameliorare; 9.18, sa nottice prompt Banca reterttor ts modificarle operate _in_structura actiona‘ionfondatortar/asociatior si @ organelor de administratie, cu prezentarea tuiuror decumentelor confirmative in acest sens, precum si sa prezinle periodic, pe masora modificarlor efectuate in documentele jurdica. a informatiel cu privte la persoanele care sint in raport de rucenie de gradul | gill cu administrator, proprietari detitoruluildebiter, precum si sotiacestora, locurle Ge munea si functile ocupate de catre acestia, informatiei privina furetite de administrator ocupate in alte organizati, procum si cotele de participare fn valoare de 5 la suta 5) mai mult definute In capitalul societétiior comerciale, informatie’ privind detinerea do catre administrator proprietarulu/Debitorului a functilor de administrator in alte organizati $i detinerea de cdtre acestia @ cotelor de participare in valoare de 5 la suid $i mai mult in capitalul Societ@pilor comerciaia. In cazul in care asociatfactionari ai Oebtorulut sunt persoane juridice, informatia respectiva se va prezenta pina ia beneficiaru! efectiv persoana fizica u Prezentul aooré aaitional este parte integral 2 contractului de credit nr, 05-06/1/83 din 14.11.2010 Incheiat intre “Banea’ i “Debitor’. Alte prevedert ale contractulut de credit mentionat se péstreazé pana ia indsplinirea tuturor angajamentelor asumate de cate pasti In cadrut fui UL Prezentul acord a fost intocmit in 3 exemplare, din care 2 exemplare rman la Banca, iar 1 exemplar se inmaneaz3 Debitonsui ALTE RECHIZITE: BANA: DesITOR: Cont banear: 2805701498135 Cont curent: 2261401498599 Godul bane: BECOMD2X609 in Fiala nr.1 Chisinau Banca de Economii $A Cod tseat: 1603600002549 Codiul banci: BECOMD2X609 God TVA: 7800081 God tiseat: 1002600001730 AU SEMNAT GONTRACTUL: BANCA: 5 x“ DEBITOR: Diretor = Director eatermna Toact (tks TS CONTRACT DE CREDIT Nr. 06-06/1/83" mun, Chisinau iincheiat la unsprezece nofembrie anul doua mii zece (11.11.2010) inte: BANCA DE ECONOMII S.A., inregistrata la Camera Inregistréri de Stat la 18.08.2001 ov numarul 1008600002549, reprezentatd prin Filtala nr. 1 Chisinau, care actioneaza in baza Regulamentulyi despre filiale al B8ncii de Economi S.A., cu sediul In mun. Chisinau, str. Puskin 93, reprezentata prin Director, dna Ecaterina Teaci, Imputernicité prin procura B4ncil de Econom S.A. nr. 06-17/197 din 91.12.2009, in calitate ce Creditor, numits in continuare Baned, pe de 0 parte, $1 >VESI" S.RL., incegistrata la Camera Inregistravii de Stat cu numarul de identificare de stat-cod fiscal 1002600001730 din 27.12.1993, numita in continuare Debitor, cu sediul MD-2036, mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, §, reprezentata prin Director, dl Viadimir Belschi, care actioneaza in baze Statutulul, pe de alta parte. ‘Avind tn vedere cererea Debitorutul si decizia Comitetulul de creditare (proces-verbal nr. 1443 din (08.11.2010), partile au convenit s& incheie prezentul contract de credit in urmatoarele condi 4.NOTIUNI GENERALE Parjle contractanie au convenit sa accepte ca baz’ urmatoarele notiunt 1.1. Gredit expirat se considera creditut a, care nu 2 fost rambursat la scadenja prevazuté in prozentul contract (In cazul In care este prevazuta rambursarea craditulu la scadenta) sau pentru care nu au fost rambursate trangele (in cazu! tn care este previzuté rambursarea creditulul In trange); b. dobinzite aferente caruia nu se achité in termenul prevazut In prezentul contract, c._ care nu a fost rambutsat In totaliate in caz de coziiere a contractului in conditite prevazute 1.2, Bobinda reprezint2 pfatile procentuale racordate la suma creditului acordat efectiv si achitate de catre Debitor pentru folosirea mijloacelor financiare pe parcursul unel perioade de timp, reiegind din 360 de zie anual. 4.8.Dobinda flotanta reprezinté dobinda care poate fi modificatd pe parcursul deruldrii prezentulul Contract in conditie stiputate Tn acesta, 4.4.Notificarea este 0 adresare scrisa refertor fa oricare raport ce relese din prezentul contract, (achitarea dobinzilar aferente, ramburserea creditulvi, depasirea termenelor contractual §.2.), care se prazinta nemilocit de catre o parte altel parti contractante sub sernndiuré sau prin seriscare recomandata. 1.5.Rezilierea contractului so considers Incetarea cintr-o anumita data prevazuta in notiicare 2 obligatie! Bancii de a acorda creditul $i a dreptuiul Debitorutul de utliza creditul. in caz de rezlfere creditul devine scadent, ins rezilierea nu exoneareaza Debitorul de obigatiile de achitare a dobinzi 2,0BIECTUL CONTRACTULUI 2°f.Banca ecordé Debitorulti un oredit ordinar fn suma de $00,000.00 {cinci sute mii) USD in ‘conditile asigurarii acestuia, uilizari efciente ila destinatia i acnitani fa scadenta 2.2.Creditul va fi utlizat de catre Debitor pentru ‘complotarea mijloacelor circulante (procurarea produselor petrotiere), 2.3. Creditul se acorda pe un termen de 24 (douazeci si patru) luni si anume data achitérii complete 2 creditului $i a tuturor platlor aferente enumerate in prezentel contract este stabiité pentru 09.11.2012 (noua nolembrie anul doua mil douasprezece) 3.MODALITATEA DE ACORDARE A CREDITULUI 2.1.Creditul se va acorda de catre Banca In valuta prezentului contract (USO) prin executarea dispozitilor de plata ale Debitorului, din cont separat de imprumut deschis la Fiala ar.1 Chisinau a Bnei, In stricta conformitate cu destinatia indicata in punctul 22 2.2. Transferutile banesti in confornitate cu condijile prezentuiui contract se efectveaz’ in baza dispozitilor de plata ale Debitorului. Fiecare dispozilie de plata se vizeaz’ prin semnétura persoanelar responsabile de transferul mioacelor conform destinatiel oo Bene Cafes ay sor tae ouch en ea pve preaor (GY ¢ rector VEE ere row ns 2h hs (seainatura) Tifsemnatura) Gen Ls Ls. contractuale gi prezentairii actelor care atest constituirea garantiler, 8.4. Acordarea creditulul se efectueazd cu conditia prezentarii In Bancéi de catre Debitor, anterior valorificarii fiecarei sume din contul creditulul, a documentelor ce confirma utiizarea ereditulut conform destinatiei prevazute in punctul 2.2, al prezentulu! contract. 8.5.La acordarea creditului Debitorul achité Bancli un comision unic pentru acordarea ereditulul, tn marime de 1.5% de la suma contractuiui de credit, ceea ce va constitui 7,500.00 USD. 3.6.In cazul In care Debitorul refuza creditul partial sau total, e! va plati Bancii un commision de eutifizare (remuneratie pentru punerea Ia dispozitie a creditulul) in marime de 2% {doua Procente} din suma creditului rofuzat, 4.RAMBURSAREA CREDITULUI 4.1. Debitorul va rambursa Creditul In vatuta prezentului contract 4.2,Debitorul va tamburss creditul pind la data finald indicatd in punctul 2.3. al prezentului contract, conform urmatorului grafic de rambursare a creditulul Wr. dé rind Pericada ‘Achitarea credituiui, USD | Soldul eredituiut, USD) 31 decembrie 2011 | 40,000.00 496,000.00) 31 ianuerie 2012 40,000.00 490,000.00 c 29 februarie 2012 10,000.00 7, 470,000.00 { 31 martie 2012 410,000.00 460,000.00 I 30 aprile 2012 10,008.00 450,000.00 { 34 mai 2012 119,000.00 440,000.00 I 30 tunie 2012 10,000.00 430,000.00 | 31 tulle 2012 40,000.00 | ~ 420,000.00 31 august 2072 10,000.00. 410,000.00 30 septembrie 2012 —_19,000.90 400,000.00. 31 octombrie 2012 T _ 200,000.00 200,000.00 | O9 noiembrie 2012 | 200,000.00 0.00 Total 500,000.00 4.3.ln caze In care Debitorul va solicita achitarea anticipata a unei parti a crediulu, inaintea achitari fective, et va achita fn primul rind dobinzle calculate la zi, cele restante si toate plate aferenta neefectuate in termenele stablite de prezentul contract. 5. DOBINDA 5.1-Pentru crecitul pus la dlspozttie Debitorul va plati Bancii o dobinda fotanta cu rate initiala in marime 14% (unsprezece procente} anual. 52.Dobinda indicaia In punctul 5.1. se va majora cu 8 (cinci) puncte procentuale in cazul in care creditut sau o parte a crecitului este expirat. Dobinda majoraté se va aplica la partea de credit xolrat, IncepInd cu ziua care urmeaz’ dupa data scadentei creditulu: sau a parti acestuta 5.3, Dobinda se va calcula lunar, Incepind cu data acordéni creditulut pina la rambursares lu, la soldul Contului de credit ai Debitoruul 5:4. Data primel achitari a dobinzi se stabileste 30 nolembrie 2010. 58. Debitorul va achite dobinzile aferente lunar, pina la ultima 2! lucratoare a lunli gestionare, dar nu mai tralu de data de 30 @ lunii respective. .6.Banca are dreptul in med unilateral s8 modifice rata dobinzi stablta conform prezentului contract, in dependenta de avoivta iete financiere, instintind despre aceasta Debitorl prin notificare, cu Ge! putin 10 Zile calendaristce inainte, Rata noud a dobinzi sa considera acceptata daca acceptul 2810 exprimat de Debitor in fora prevazuté pentru notificare sau daca, urmare a notifearit Banc, pabitorul nu ramburseaza solcul creditului si nu achita alte sume supuso plat catre Banca pind! la Expicarea termenului notifcarii de modificare a dobinzi. Marimea rate! noi a dobinzii se va aplica {a soldul cresitutui existent la data modifica ratei dobinzi, 6. PLATE . 64.1n timpul actunl prezentulel contact se stabileste urmatoarea succesiune 4 piatior (in ordinea " coarse SE ore eee Drecr “ Ecaterina Toaci__\i / Vladimir Belschi K i> (Gemtatirray (semnigiurah Ls. Ps. a, Datorille restante: + dobinaa: credit; enatitati, amenzi; . Datorille curente: - credit; - — dobinda, 6.2.1n cazul in care scadenta oricéret plat coincide cu 0 zi de odinna, scadenta plat respective se va fixa tn ziua lucrétoare precedents, 6.3. Prin prezentul contract Banca este autorizeta de Debitor s8-i opereze direct, fa toate conturile, in ardinea stabiltd, in vederea decontarii sumelor scadento aferente creditului acardat (credit, dobinda, penalitati, atte plat, In cazui fipse! de disponibiltat in conturi, Debitorul va plati sumele datorate Bancii din primele incasar, inaintea tuturor celoriaite categorii de plati, In afara datorilor bugetare, 6.4.Intru asigurarea ramburséri creditului si achitérii plaflor aferente, Debitorul cesioneaza Bancit Grepiul asupra unel parti a fluxulut lunar de milloace nanciare parvenite in toate conturile sale Surente si de depozit, deschise in Banca sau in oricare alta banca comercial, 6.5. Partile au convenit ca fluxul lunar de mijloace financiare, dreptul asupra earora este cesionat s4 fu fie mai mic deeft 100% din tluxul total de mijloace financiare parvenite la conturile Debitorulul 86, Debitorul directioneaz’ lunar mifoacele financiare, dreptul asupre cérora a fost cesionat Bancii, nemijlocit la rambursaree credituiul si achitarea dobinzilor aferente, in conformitato cu prevederila prezentului contract, 6.7.1 cazul in care mijloacele financiare ale Debitorulul parvin in contutile sale curente deschise la Banca, Debitorul tmouterniceste Banca sa efectueze In numele sau operatiuni de decontari de pe conturile curente $1 direconarea acestor miloace financiare pentu rambursarea credituly! acnitarea dobinzilor aferente gi altor plati conform prevederiior prezentului contract. Operatiunile menjjonate Banea le efectueaza prin intermediul notei sale contabite, 68.Cheltuielite de convertare 2 valutei, in caz de necesitate, le suporta Debitorul 7. SANCTIUNI SI AMENZI 7.1.Pentru neachitaraa la scadenfa a piatilor pe dobinda caleutatd potrvit prevederior prezentului Contract, Debitorul va pléti Béncli o penaitale in marime de 0,17 % pentru flecare zi de intirziore, care se'va aplica la suma dobinzii neachtate, 72,Pentru utllzarea creditulu in contradict cu scopurile definite in punctel 22, Debitorul ve plat Bancii o amenda in marime de 20% de la suma respective, 73,Pentru neefectuarea tuturor operatiunior in valuta nationala si in valuta straina numai prin conturile deschise ja Banca, Debitorul va plat’ Baneli o amenda in marime de 2% (doua procente) in suma creditului acordat 7.4, Pentru formarea fara permisiunea scris@ a Bancii a angajamentelor noi cu dabind, cu fermen de scadent’ inainte de scedenta crecitului, Debitorul va plati Béncil o amend in marime de 5% din suma cfedtului acordat 8, GARANTAREA CREDITULUI 8.1. Sumole datorate Sanail potrvit prezentului contract sunt garantate prin: 8.1.1. Contract de ipotecd nr.06-06/1/83-g asupra constructiel comerciale, prestate Servicii (statie de alimentare) amplasata in r. Anenii Noi, sat. Varnita, str, Tighina, nr. 53!@ cu suprafata pe perimetzu 205.10 m p. si terenul de pamint aferent cu'suprafeta tolala de 0.15411 halla Valloare do jpoteca 3,423,657.00 MDL, incheiat cu SC "NICTRANS GRUP” SRL. (autentiicat noterial, inregistrat a OCT); 8.1.2. Contract de gaj inregistrat nr.06-06/1/83-g1 din 11.11.2010 asupra mijlcacelor fixe aferente Statiel de alimentare amplasate in r, Anenii Nol, sat. Varrta, str. Tighine, nr. 83fa, la valoarea Go gaj de 285,628.00 MDL, incheiat cu SC ,NICTRANS GRUP” SRL (inregistiat in Hegistrul gajulu! bunurior mobile}; 81.8. Contract de gaj inregistrat nv. 06-06/1/21-6 din 03.06.2010, acord aditional v.01 din 13.08.2010, acord aditonal nr.02 din 8.092010 gi acord adiional nrO3 din 11.11.2010 supra unel universalist de bunuri (procluse petroliere) facheiat cu "VESI” SRL, la valoarea de 0a de 11,330,009.00 MDL (inregistrat in Registrl gajului bunurilor mobile), ; Y Z Director Viadintr Betschi Director Ecatorina Teac (sehimaturay z Ls Ls # 8.1.4. Contract de cesiune a fluxurilor de mijloace banesti din conturite curente nr.06-06/1/83-¢ din 44.41.2010. 8.2. Actele de garanjie tac parte integrala din prezentul contract gi sunt valabile pind la achitarea totala a creditului de catre Debtor, in conformitate cu conditile prezentuiut contract, gi a platior aferente i. 8.3.In cazul prelungitii actiunii prezentulul contract, Debitorul se obliga s& prelungeasca actiunea actelor de garantie pe termenul respectiy, far la eventuala diminuare a costului garantie, sa ofere Bancit garanti suplimentare. 9. OBLIGATILE DEBITORULUI Debitarul se obliga: 9.1.88 respacte intocmai prevedesie prezentuiui contract; 9.2.88 restituie Bancil creditul primit si dobinzile aferente in termenele stabilte: 9.3 sd utilizeze creditui primit in scopul pentru care a fost acordat, 94,58 mentina evidente contabile si toate decumentole care atesta utlizares creditului conform destinatel 95.88 prezinte Bancii trimestrial bilantul contabil ~ raportul financiar (posturt de activ, pasiv — desfigurat pe flecare cont in parte), contul de profit si plerderi (raportul prvind rezultatele financiare (forma N22) si raportul privind fluxul miloacelor banest! (forma Ned)}, raportul statistic 5- C (trimestrial), precum gi alti indicatori economico-financiari, nu mai tralu de data de 20 a lunii ce urmeazé dupa pericada gestionara, iar bliantul contabil anual $i raportul statistic 5G aferent, nu mai tirziu de data de 10 aprile; 9.6.54 prezinte Bancil orice document solicitat de aceasta, ce poate avea legaturé cu creditul acordat (bllant, buget de venitur! §! chettuiel, cont de profit si plerderi, orice document privind garantie, precum si referitor la activitatea desfésurata}; 9.7.88 nu deschid& conturi ia alte banci decit cu acordul seris al Banc 98.88 notice prompt Banc despre toate modifoanie posible: denumirea frmei, conducdtorul, adresa seditlui, contul de decontar, rechizitele bancl, nelimitindu-se la aoestea; 99.88 asigure integritatea si conservarea corespunzétoare a bunurior, ce constituie garantia Creditului pind l@ rambursarea integrala a acestula, precum gi a tuturor bunurilor din patrimoniut sau, 9:10. $4 declare Bancil orice alto contracte de credit, incheiate cu alte banc, precum si garantie acestora cu 10 zile inainte de semnarea acestora, prin notificare; 9.411. "88 notifice Bancii tn seris, it termen de cal mult 10 zile, despre aparitia oricaror factor? sau a Lunor situafii de fort majors, care-! pun in imposibiftatea de executare a obligatiler ce decurg din prezentul contract sau pot cauza tn vitor Inrautatirea situate! financiare; 9.12. s& suporte cheltuiefie de urmarire silt’, efectuate de Bancd pentru recuperarea sumetor datorate de Debitor gi neachitate la scadent’, 9.13. 4 nu constitule pe parcursul actiunii prezentului contract garanti reele sau personale fara acceptul scris al Bancii $i sa nu transmita f€ra acceptul scris al Bancii valorile materiale care-i apartin ou drept de proprietate sitor persoane, 9:14, _ sé acorde Banciicreptul prioniter asupra altor debitori fn suma egalé cu ratele nerambursate, dobinzi, penalit@y, etc. In cazut lichid&ril Debitorului inainte de rambursarea creditulul 9.15. 8 efectueze toate operatiunile In valuté nafonalé gi In valuta straina numei prin conturile deschise la Banc’: 9.46, far permisiunea ecrisé a Banoii s& nu formeze angajamente cu dobinda, cu termen de scadentd tnainte de scadenta creditului: 9.17. la data rezileri de catre Banc’ a prezentului contract, cind obligatile de plata ale Debitorulul devin scadente in termen de 15 zie calendaristice, s rdspunda pentru consecinfete fanciare Giecte sau indecte, plétnd Banc tostecosturie gi cheluielle anrenate de executarea imediats a creditului; 10, DREPTURILE DEBITORULUI Debitorul este in drept 10.1.__ $8 achite creditul si dobinzile aferente Inainte de tormen prin modaltste de plat accepstate in Banca, cu respectarea conditilor stipulate in p.4.3. al prezentului contract 10.2. _s& primeasca de la Banca calculul dobinzilor aferente creditului, comisicanelor, penalitatilor si emenztor i, Director A Director Ecaterina Teaci_ “2 Vladimir Boischi ae a ie Sh (seipnaiuray . Ls. a @' 10.3. s& rezilieze prezentul contract, prin notificare, de catre Banca 2 ratei dabinzi. cazul In care nu este de acord cu modificerea 41, OBLIGATILE BANCH Banca se obliga: 11.1, sa tina evidenta utilzérii si rambursari creditulvi eliberat Debitorului, precum s! a dobinzitor aferente calculate si achitate 11.2, in cazul modificani retel debinzil apicate ta credit, 88 notifce Debitorului despre acest fapt cu 10 zie calendaristice inainte. 12, DREPTURILE BANCI Banca are dreptut 12.1, sa verifice respectarea conditjilor in care a fost acordat creditul, existenta efectiv, precum si intogntates garanfilor creditului pind la rambursarea integrald @ accstuia si actiterea platlor aferente iui 122, sa refuze executarea obligatiei de 2 pune la dispoziia Debitorulul creditul daca: a.Debitorul a furnizat Bancii date neautentice pentru obtineree croditului: b.Au aparut circumsiante care indica cu certitudine incapacitatea viltoare a Oebitorului de a deserv si rambursa credtul: ¢.Debitorul sau tert Incalea obligatia de a acorda garantii de rambursare a creditului pe care sl.a asumat-o sau alte conditi Inaintate de Banca pentru punerea la dispoziti a creditulu, d.Debitorul nu Indepiineste. concifile prezentului contract la tranga sau tiangele precedente (In azul acordarii creditului in range), 12.3, sa rezilieze unilateral, prin notificare, prezentul contract gi sé-gi realizeze dreptul asupra ‘garantie! creditulu, inclusiv asupra obiectului gajuel in cazul in care: 2. Debitorul a admis o restanta la achitarea debinzil mai mare de 60 zile calendaristice; b. Debitorul nu @ rambursat In termen creditul si s-a format o restanta de 60 zile calondaristice sau Debitorul nu a executat obligatia de cestituire a 2 trange ale creditulul (in cazul in care este prevazuté rambursarea creditulu in trange); ©. Debitorut a folesit creditul in alt scop decit ce! indicat tm punctul 2.2; 4. situatia economica i financiara @ Debitorului nu mai asigura condi de rembursare a Crecitului si achitare a platilor aferente; fe. Debitorul sau alt organ competent @ deciarat reorganizarea, restructurarea sau lichidarea Debitorulul; 1. Debitorul a devenit insoivatil 9. Debitorul nu a oferit garantile cerute sau a redus #8r4 acordul Bnei! garantile oferte; h. Licenta sau autorizatia de tunctionare eliberata Debitorului pentru activtatea care urmeazai a fi crecitaté este suspendatd sau a expirat termenul ef de vaiabilitate; |. © parte considerabité din patrimonixi Debitoruiui este confiscata sau nationalizaté si aceasta situatie efecteazé continuarea activitati sale sau Indeplinirea snumitor conditi conform prezentului contract; Pe patrimoniul Debitorutul sau patrimoniul Debitorului gajist este pus sechestru; Netndeptiniri oricareia din conditite stipulate in prezentui contract si coniractele de gej: Alte cazuri prevazute de lagislaie. 13. LiTIGL 13.1. Orice neintelegere rezultata din prezentul contract de credit va f solutionatd pe cale amiabilé 1.2, In cazul in care nu se ajunge la un ecord, Iitigiul va f solutionat de organele judteiare si d@ resort ale Republicii Moldova. 14. ALTE PREVEDERI 14.1. Nerespectarea de catre Detitor 2 obligatilor asumate prin prezentul contract oferé Bancii dreptul de a lua urmatozrele masuri a. rezilierea contractului de credit: . refuzul executaril obligatiei de acordare a creaituluy, ©. recuperarea credituiul din conturile de aisponibiitat! ale Debitorulul in ordinea stabil: 0. valoriicarea garantiior constitute de Debitor pentru rambursarea creditutu, . executarea silit’ nm Debitorului, Director 2 Viadimir Belscni__ i) 75 Director Ecaterina Teeci LS LS. 14.2, Contractul se considera reziliat dupa expirarea a 16 zile din momentul expedierii noificarii de ‘dtre Banca la adresa juridic€ a Debitorului, indiferent de primirea sau lipsa avizului de receptie, 14.3, La data rezitierii de catre Banca a orezentulul contract, obligatile de plata ale Debitorului devin scadente in termen de 15 zile calendaristice, iar din ziua urmatoare aceste obligatii vor fi considerate ca plat restante 144, Ceslunea unei terte persoane a dreptului de a cere indeplinirea de odtre Debitor a obligatiel de rambursare @ creditului si dobinzilor aferente se efectueaz’ de catre Bancé unilateral, prin avizarea in soris a Debitorutu, fara acceptul acestuia 14.5. Debitorul poate transmite unei terfe persoane obligatia de rambursare a creditului si @ plafior aferente lui numel cu ecceptul seris al Bancil 44.8. Modificarie gi completarile la prezentul contract pot fi efectuate prin semnarea de catre pari a Uunor acordur aditionale, 14.7. Prezentul contract de credit intr tn vigoare fa data semnérii lui, dar nu inainte de primirea la Banca a documentelor de constituire a garantie! creditulul, prevazute la cap.8 al prezentulul contract, precum si a altor documente prevazute dé prezentul contract si ecfioneaz pina la indepiinirea tuturor angajamentelor asumate in cadrul li Prezentul contract a fost intocmit in numar de 4 exemplare, din care 1 exemplar ramine la notar, 2 exemplare ramin la Banca gi 1 exemplar se inmineaza Debitoruul ALTE RECHIZITE: BANGA: DEBITORUL: ont bancar: 260$701498135 Cont curent: 2251401498599 Codul bancit: BECOMD2X609 in Filiala nr1 Chisinau Banca de Economii SA Cod fiscal: 1008600002549 Codul bancii: BECOMD2X609 Cod TVA: 7800081 Cod fiseat: 1002600001730 AU SEMNAT CONTRACTUL: BANCA: z / DEBITORUL: Director Director Ecaterina Teaci Ls. Director Director Ecaterina Teaci Viadiimir Beischi__ (semnatira} (semnatura) Ls LS. NE CORD ADITIONAL Ne, og ales '@contractul da craditny. 96-06/4/21 din aaa 5 UN. Chiginay Inchelat tg i orn Fat 2 Camera Iregicran $e Stat ia 12.06.2001 oy umaruy M3 Prin Fiala ne. 1 Gee aU, 8°e actioneazs in incii de Econom § il nmun ze Reguiamentuiy, ai ’ hace enters do sta. fiscal hac, Sedu! M020 ctonseti8ina, str Mester Manole, ¢, 1 Vladimir Beiseny, neaze in baza Statututy, Numits in Parte Avand in comet’ Secizia Comtetuiyt de san? (broces-verba np 0589 tin 26, srord au convenit, ca te Contractul de credit nt 08-06/1,2: modifica 04.2011), do comun ¥ din 22.04 201064 intervina urmatoarete L © ©x6un in umatoareg redactie punctete, 21. Banca acordg Pectoral un credit trarse, in suma MDL, 6.460, x $1 11992.977.50 uso. I Conditile asigu gestinatc si achitri te Scadenta, pe un fermen de 9g £.247.387.00 Uso i 309.00 MDL gi anaes Iuluror lation afercnte ard te I prezentul eo {deuszeci si cous aprire 20 dou nite 292. pe un te 'sprezece| Detect 51 sase) iaee Calondaristice, £,460,000.00 tut 1,392,977" achitéri co Pn ae 2 Teall sh tas Platiior aferenta on sda Pent 22.04.2649 (Souazoci 5; 31. Creditul seva ria Ge 203 in val enesttarea dlspocititor ae Bata le Datitoriut in ‘ont Chisinau a Banci, sincta contormitate oy Gestinatia mdic 42 Debitorut va rambnst ie gel PID la data nt ToMgEM urmatonuty grat se Tanursare a crediuiuys 1 Pent parteg Credit, jy le urmeazs Se =] ——}.20,000_| 4,977,388] g.o99 20,000 ~ 2 septembrie 2012 Pana la 31 octombri ind la 30, 20,090 aaa 0 [4.897.965 | I 20.000 4.877.868 43900 | ~ 30,000 3,847,365 a 10,000 | 4,817,369 | / | 1.037.867 a 2,247,367 ; . Suma de 6,460,000.00 MDL $7 1,392,977.50 USD, dopa cam | [Wr | " Perioada Fensa000.00 OL a 1,392,977 50 USD. | de i i ereditului, | creditutui, { creditulul, L MOL creditului, Achitarea [~ Soidui Achitarea | Pang la 30 tunie 2017 190,000. 10 ‘Pana ia 31 ute 2011 190,000 | as 000 | Pana ta 31 august 2037 + 40,000 5,880,000 3,000.00 {- 380,977.50 ana le 30 septembrie 3017 | 10,000 [3870.00 00.00 | 1.877 377 50 pean eeme eo suo | stan soon] Pand la 30 noiembrie 201 4 110,000 850,000 |" 3,000.60 1.371,977.50 and la. 31 decembrie 2014] 10,000 $8,840,000 “31006.00 | “7 soa'g77 ep "and Ia 31 ianuarie 2017 i 40.000 3.800.000 | "1,000.00 | “ter S735 nd la29 februarie 2013 49,000 | —“s.760, 050 1,000.00 | ~“T'3ae ary-eo Pana ia 31 marte 2012 $0,000 2.710.000 | ~3.066.00 im sols 2 apriie 2012 | go, 00 5,690 600 |"~~3.000.00] ~ 0 | ana la31mai 2012 [80,000 __ 5,550,000 3,000.00 | "7.387,977.50] Pana le 30 nie 2012} ~ 3, 009) 5,470,000, > i.n00 8.470.000 ana la 31 j {80,900 39K a 000.00 |" "7,354,977.607 > 3,000.60 Pa a3 august 2073 E 80.000 "|, 316; 3,000.66 28a 80 septembrie 2012 | ~a0.009 3.230, 3,000.00 $08 2 3 octobre 2012] 0.000 3,006.00 & Aeismbrie 2012 "| 80.000 3,000.00 | * 121 decembrie 2012 | 3,000.00 60,000.80 | — 0.000 | 60.000.60 | 0 | 600.00) 6 oe 7 i x] 439287750 i contracr Sonia prin: wel EON2I-g din 23.04.2010, acord adtic 2 {in 13.08.2010, acord aditonal ar 03 Gin 22.42.2010 51 1.04 din 16.05.2011 tn sums de 60,444,591.00 MOL, ir Manole, nr, si anume: 8.1.4.4, Constructiei cu destin: Broduse petrolisre ~ combustibill 3) gaz) j nah cone aesonr eg Breer a "aa fe 186.20 m0 siterenaforontio eens lnptena 308. Oe rou, uve e-pamant destinat pent const ‘pie ata 0.0;2a ha a Visor Betseny Ls valoarea de ipoteca 941,220.00 MOL; 81-14. Constructiei cu destinajie industriaia (complex de Gepozitare 3 produselor alimentare (figiden) cu supratata de 585.30 mp. s taree aferent, la valoarea de ipotece 9,442,720.00 MDL, 81-15. Constructs! cu destinaie speciata, suprataia. mp. siterenul ferent, la valoarea de ‘poteca 200,000.00 MDL: 8.4.1.8, Constrictil ey desinale industiea, cu supratata totala de 312 50 m.p., fa valoarea de ipoteca t,557,500,00 MBL: 8.1.4.7. Constructie’ cu destinatie administrative Produse petroliere — combustibit si gaz) cu 8.1.2 Contract de gajinrearstrat urmator wr 06-06/1/24 muioacsler xe, aferente imobilelor amplasate in mun Chiginda, Menole, nr.9, incheiat cu ,VESI" SAL, la valoarea tolald do a2 Registru! gajului bunurilor mobile): S13 Contract de gai Toregistrat nr.0606/1/21-92 din 22.04.2010, acord aditional nr ot din Pree cO10, cord adtional nr.02 din 19.08.2010, acord aditonal Arbo ain 16.08.2011 asupra Reet i. ncheiat cu «ESI SAL, fa valoarna totals of 2 O40, S05.08 Mae Ainregistat in Regist! gajulul bunurlor mote) S44 Contract do ipotecs nr, 06-06/121-98 din 31.05.2010, acord adiional nn01 din 04.06.2010, locaive (esee oe Oat 13:08.2010, acord adtional m8 din 18.08:2017 sua oe one, cranes Ge Jeculd amplaseta in mun. Chisinau, sect, Buiucent ate Age ay 124, ou schon ald ae 104.70 mp. incheiat cu Petrov Ivan representa fen Genes fia? care MOL en haze Prosurl r-13003 din 17.17.2007), la valoarea de Wanse 2,821,000.00 MOL Ginregistrat in Registrul gajului bunurilor mobile}; BIS Contest Ge ga) Tnregstat er. 06-06/1/21.95 cin 03.06.2010, acord adtonal 01 in aaitoral mba’ aatleral nr.02 dn 18.09.2010, acord adiional nels dnt at sony acord ae ear Satin 18.05.2011 asupra unei universalist de bunua! (poduec potvaliere) Canarter many 18 valoarea de Ge) de 11,390,000.00 MDL nsec te Regist gajutui bunuritoc mobile}; O18 Beran de G3 re. O6-061/21-98 dn 22.12.2010, ieaistatasupra ‘iloacelor de transport Connect ne) Meheat cu SRL “VES -PLIS* la vatoarea do oof Sar 0d oe ee S17 Contract de ipotecd nr. 06-06/1/21-99, asunra constucic comerciale, prestare sarvici So camatee gatatva) amplasaa in mun. Chisinau, sect Cleans oe Westen Mancie, nr.9, Bade ha race Pe Petimetn 187.2 mp, siterenulce paminl slorntce nee noe rotate erence cu "VEST" SAL, ia varoaren de ipoieca 2 Sreave an pe (eutenticat notarial, inregistrat la OCT); Coane IOnteed ne. 06-06/421-910, asuora constuciai comercial, prestare servici ieee auto) amplasata in mun, Chisinau, sect. Ciocana, ei, Mone Manole, ne-8, cu Boge (128 pe perimetry 263.4 m p. si teronul de pam slot suprafata totela de rota aratchei cu "VESI” SAL, ia valoarea de ipotecs 2.951 195 00 ee (autentiicat Noteral, inregistrat la OCT), OS Sottact de Cesiune a fhautlor de miloace banest din contulo euente ne. 06-06/1/21-¢ din 72042010 si acord scitonal nt. 01 din 03.06.2016, inchelat co "ESI to Nl Se adauge puncte in urmatoarea redactie 38. 12 Brofagarea creditelor Debitore! achita Banci! un comision Pentty prorogarea crestiulul, in Sire eco% de 18 valoarea credit prorogat. in termen dot zie dupa data semnani geordulut Sdtional, ceea co va consttui 6.964 89 USD §1 32.300 00 MOL. 39. £2 modiicarea graficelar de rambursare a creditor Debitorul achité Bani un comision pentrs moaicatea grafcelor de rambursaere in marme de 0.5% de ta sane Creditelor pentru care sia modifica graficul de rambursare, in termen de 4 2 dupa dats vomeece acordulul aditjonal,ceea ce va Constitul 11,236.84 USD si 28,286.85 MOL. aaa crbat@a contractelor de asigurare a bunutlor gsjate, Detitorl 5e obliga sa prolungeascs Sag dates acestora anval, pe termenul aotiuni credituui contract dike pra atice Banc in sors despre achitarea antcipaté a coos gu cel putin, 5 zi dala propusa de Depitor poytru efectuarea acusteha Eeatering Teac __ 12.4, S3 suspende uniiaterat acordarea creditulul IN Prezenlul acord acitonal este parte integral8 a contractuu de credit pr, 06-06/1/21 in 22.04.2010 inchsiat intra "Banca" gi “Debitor Ate preveden aie contractului de credit entionat se pastreazé pana la indeplinrea tuturor angofamentele: asumate de catre péttin cadrul ui V. Prezentul acord a fost Intoomit in 3 exemplare, din care 2 exempiare raman la Banca, iar 1 exemplar se inmaneaza Debitorulut SECHITELE BANCARE $1 SEMNATURILE PARTILOR: BANCA: Cont bancar: 2805701498135 Codul bancii: BECOMD2XE09 Cod fiscal: 100600002549 Cod Tv; reooo4y AU SEMNAT CONTRACTUL: BANCA: Director fe Ecaterina Teaci Ecaterina Peach ~eamisinay 1s. DEBITORUI Cont curent: 2251401498599 in Filiaia nr.1 Chisinau Banca de Economii SA Codul bancii: BECOMD2XE9 Cod fiseat: 1002600001730 .. OEBITORUL: Director Viegimir Betschi Viadimmir Betsch_ ACORD ADITIONAL NR. Of {a contractul de credit nr, 06-06/1/21 din 22.04.2010 mun, Chisinau Incheiat a tre:zeci gi unu mai aul doud mii zeee (31.05.2010) Inte: TOUS ECONOMI S.A. tvegletrata ta Camera Inregistrr de Stat la 18.06:2001 cu umérul qcnse00002649, reprezentetd prin Filala nr, 1 Chisinau, care achonoeea’ iy gore Rogulamentului Director ana erancl| de Econom S.A. cu sediul In mun Chiginu, st. Pushin 93, ree prin Sis sone Beater Teac, impute orn procura Banc de Leonean Breer Pa 31-12-2008, In alate de Creditor, numa in contrare Banca, pe dee sane $4 “VESI" SRL, Inregistrata ia Camera inregistrarit de Stat cu aumérul de identiicare. de stat-cod fiscal rete 9091780 din 27.12.1893, numita in continuare Debitor, ev sedul Mid 20sec Chisinau, str Mesterul Manaie, 9. ceprezentata prin Director, dl Vladimir Belee Statutulul, pe de alta parte, care actioneaza in baza Avand in vedere cererea Debitorului gajst si decizia Comitetului de eredite (proces-verbal ne. $82 din 76.06 2010), de comun acard, am convenitc& ia contractul de credi st. OB-ON/Ies dos 04.2010, $8 interving urmatearele modificari 1 Se expune in urmatoarea redactie punctul Bs mele Gatorate Bancil potrivt prezentului contract sunt garantate_ prin S41. Contract de ipoteci urmator n.06-06/1/21-g in suma de §5124,098.00 MDL. inchetat cu Monclos ory Supra Sunurtor imebilo amplasate Th mun. Chigindu ‘sect Ciocans, se Mesteru) Manale, nr.9, si anume : prcatige peonstiucte! Cu destinatie administratva si comertiala (slaie de alimentare cu Fraser eiatere ~ combustibil i gaz) cu suprafata totalé pe perimetry 160.90 maa ence ‘ferent fa valoare de ipoteca 18,593,969.00 MDL: do 156.20 onto! cu destnatte comerciaa (deserve tehnica @ autotutsmetor) cu suprafata Vos aerenull de pamant destinat pentru constucti cu suoraia totala 0.0724 ha, la valoarea de jpoteca 94 1.220.00 MOL. sulotisneensMUctel cu destinatis comerciala (spalétorie auto sf deserire tehnica a ZeTNeCOOONO, Pratl de 263-40 mop, si teren ferent, la valoare, de Ipowce 2,819,460.00 MDL; trgninn Comstuctiel cu destinate incustala (complex de depozitare a produscio amentare Mi SY SuPtafata de 85.30 mop. si teren alerent, la valoarsa de ipotecs Stearns MDL: tesa etnstrusil eu destinate specala, supratate mio, si terenulaferent, le valoarea do Jpoteca 200,000.00 MOL; do ipotona, Pastucte! cu destinate industraia, cu supratafa totala de 312.50 mp, la valoarea de ipoteca 1,657,500.00 MDL: pales tutte! cu destinatie administrativa si comercial (taza de alimantare cu produse Fe ioeete.~ combust st gaz) cu suprataa totalé de 337.80 mp, si teren ateren teeenee de ipoteca 22,266,139.00 MOL. S12, Contact de gal Iegistrat urmator n.06.06/1/21-91 din 22.04.2010, asupra miloacelor free, Rlorente imobilelor amelasate in mun. Chigingu, sect Ciocana, st Mester! rae fe ‘Revell ce wVESI" SRL, a valoares otal de 272,738.00 MDL frvegisrct In Beniod ajului bunurilor mobile) 813. Contract de gal invegistiat 1r.06-06/1/21-g2 din 22.04.2010, asura mil ‘mobilelor amplasate fn mun. Chigindu, sect. Ciocana, st. Master aVESI" SRL, la vaioarea totais de 2,043,833.00 MDL (incogistayhie a mobile) ; # (casa 8.1.4. Contract ga ipoteca jhr. 06-06/1/21-g3 asupra constructie! local Director Director Ecaterina Teac in mun, Chisinau, sect. Buiucari, sir. Alba lufa nr. 124, cu suprafata totale de 104.70 mp, oneiat cu Petrov Ivan reprezentat prin Petrov Maria care actioneaza in bara prowl Sealey a7 12007) ta valoarea de ipoteca 2,821,000.00 MDL ‘inreoisirat in Registul gajului bunurilor mebite) Sontract de cesiune a tluxurlor de miloace banesti din conturle curente ar.06-06/1/21-0 din 22.04.2010, Prezentul acord aditonal este parte integral a contractului de credit nr. 06-06/t/21 din 22.04.2010 incheiat Intre “Banca” $i “Debitor. Alte prevederi ale contractulul ue erode mentionat se pasireaza pana la indeplinirea tuturor angajamentelor asumate de cate parti fa cadrul lui. Frezentul acord a fost intocmit in @ exemplare, din care 2 exemplare rman la Banca, iar 1 exemplar se inmaneax’ Debitorutu. ALTE RECHIZITE: BANCA: DEBITOR: Cont de decontare: 2205701498135 Cont curent: 2251491498699 Codut bane: BECOMD2x609 in Fiala rt Chisinay Banca de Economi SA Cod fiscal: 1003600002549 Codut bancii: BECOMD2x609 Cod TVA: 7800041 Cod fiscal: 1002600001, ‘AU SEMNAT CONTRACTUL: BANCA: f DEBITOR: Director ay 4 Birector Ecaterina Teacl _ Director Eeaterina Teach, LS Vladimir 8 Vladimir Belschi_ Ls Dusctor |S CONTRACT DE CREDIT Nr. 06-06/1/21 sun. Chisinau incheiat la douazeci gi doua aprilie anul doua mii zece (22.04.2010) Intre BANCA DE ECONOMI S.A., inragistrata ja Camera Inregistrarii de Stat ia 18.06.2001 cu numarul 1008600002549, reprezentatd prin Fiala nt. 1 Chigindu, care actioneaza tn baza Regulamentului desore filiale al Bancii de Economii S.A., cu sediul in mun. Chigindu, str. Pugkin 33, reprezentat’ prin Director, dha Eeaterina Teaci, imputerncita prin procure Banal de Economi SA nr 06 17/197 din 31.12.2009, n calitate de Crecitor, aumita in continuare Banca, pe de o parte, $i “VESI” S.RLL., Inregistratd la Camera Inregistréri de Stat cu numarul de identificare de stat-cod fiscal 1002600001730 ain 27.12.1993, numité in continuare Debitor, cu seaiul MD-2036, mun. Chisinau, sie Mesterul Manole, 9, reprezentata prin Director, di Vladimir Belschi, care actioneaza in baza Statutului, pe de alté parte. Avind in vedere cererea Debitorului gi decizia Comitetutui de creditare (proces-verbal nr. 0421 dir 22.04.2010), parte au convenit s& incheie prezentui contract de credit in urmatoarele condili 4. NOTIUNI GENERALE Pattie contractante au convenit s8 accepte ca baz umatoarele notiun 1.4. Credit expirat se considera credit, & care nu a fost rambursat ia scadenta prevézuté in prezentul contract (In cazul In care este prevazuta rambursarea credituui la scadenta) sau pentru care nu au fost rambursate trangele {in cazul tn care este prevazutd rambursarea creditulut in range); . dobinzile eferente caruia nu se achité tn termenul prevzut in prezentul contract; ©. care ny a fost rambursat in totalitate in caz de reziiere a contractului in conditile prevézute. 1.2, Dobinda reprezinté platile procentuae racordate fa suma creditulul ecordat efectiv $1 achitate de ‘are Debitor pentru folesirea mijloacelor financiare pe parcursul unei peioade de imp, reiesind din 360 de zle anual. 1.8. Dobinda flotanta reprezinta dobinda oeve poete fi moditicata pe parcursul derularil prezentului contract in condiife stipulate in acesta, 1.4.Notificarea esie o adresare scrisé refertor la oficare raport ce reiese din prezentul contract (actitarea dobinzior aferente, rambursarea creditulul, depasirea tarmenelor contractuale $a.) care se prezinta nemilocit de catre o parte alte’ parti contvaciante sub semnaturé seu prin scrisoare recomandats 1.5.Rezilierea contractului se considera Incetarea dintr-o anumita data prevézut tn notificare a obligatiei Banc de a acorda creditul gi @ dreptului Debitorului de a utiliza creditul. In caz de rezilere creditul devine scadent, ins reziiores nu exoneareaza Denitorul de obligatile de achitare a dobinz, 2,OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1.Banca acordé Debitoruiui un credit in transe, in sume echivalentulu a 4,300,000.00 (patru mmifioane irei sute mil) USD, acordabil in MOL, USD si EUR, tn conditile asigurérii acestuia, Utllzdri efciente gi la destinatfe gi achitiri la scadenta. 2.2,Creditul va f utiizat de caire Debitor pentrs 22.1, in suma de 2,287,367.00 USD si 7,037,750.00 MDL, destinat rambursani soldurior creditelor, acordate companial “Ves? SRL ia: 224.4.8C Moldova-Agroindbank SA, in baza contractelor de credit nr.CO7-104 din 22.03.2007 si nf.C07-105 ain 22.03.2007; 2.2.1.2. BC Victoriabank SA, in baza contractului de credit r.4194 din 17.05.2008; 2.2.4.8. BC Unibank SA, in baza contractelor de oredit er. 17/08 din 05.03.2008 si ar. 18/08 ain 05.03.2008; 2.2.2, In suma de 7,000,009.90: MDL si $80,000.00 EUR, destinat investiifor f mijioace fixe (procurares tiga: ii de alimentare cu produse petroliere) §, ose oduselor pelaior), Director Gs Director Ecaterina Teaci, ees © Vladimir Betschi, 23, Creditul se acorda pe un termen de: 2S, 35 (welzec| $i 9950) luni calencaristce, pentru creditul acordat in sum de 2,257,267.00 USD 317.037.750.009 MOL si anume data achitari complete a otecitulu sa tuturor platior tererte foun aie in Prezentul contract este stabiita pentru 22.04.2013 (douazeci si dous aprile anc] doua mi treisprezece): 23.2, 24 (douazeci si pair) luni calendaristice, pentru creditul acordat in suma de 7,000 000,00 3.MODALITATEA DE ACORDARE A CREDITULU! Se eee Maygarda de care Bancd in valuta prezentulut contact (MI). (USD) 31 (EUR) prin ers Gates clspozitiior de plata alo Debitorulu. din cont separat de imprumut deschis la Sieg 4 1 Chisinau a Bani n stricta conformitete cu destinata incteata in punctal 2 2 32 Transferurie banest tn conformitate cu condiile prezentulti contract se electueazd in baza ersoanelor responsabile de transferul mijioacelor conform destnatiel 89 Debitorul benofioac® de suma totala a creditului cu condiia respecte tuturcr prevedertor Contractuale si prezentari actelor care atesta constiturea garantitor $4 Acordarea creditulul $e efectueazé cy conditia prezenil in Banc de catre Oebitor, anterior Yelotiican fecarel sume din contul cradiulut, a documentelor ce confima utltzares Grete conform destinatiei prevazute in punctui 2.2. al prezentului contract 35 Debitorul pin la data de 27.04.2010, achité Bandi un comision unic pentru acordarea credtulu in Sena as Luts integ si cinci zecimi procente) de la suma credituki aprobat, cess oo cconstituie 99,880.51 USD, 10,200.00 EUR si 210,566.23 MOL S6 in cazul in caro Debitoru refuza crediul partial sau total, el va pisti Béincli un comision de promenare femuneratie pentu puneres la dispoziie a cradlulu) in marime de 2% (oows rocente) din suma crecitulyrefuzat, 4.RAMBURSAREA CREDITULUI 4.1. Debitorut va rambursa craditu! in valuta prezentului contract, 42 Debtoru va rambursa creditul pin ta data fnalé indicata in punctu 2:3. al prezentulw contrac conform urmatorului grafic de rambursare a creditului 42-1 Pent partea crecituui, in sumé da 7,037,750.00 MOL. $i 2.257,367.00 USD, dupa cum unmeaza’ Nr Berioada 7,087,750.00 MBL 2257,567.00 USD de ““Rehiterea | “Soidul | ~Agilarea | Solar 1 find Gredituli, | crediului, | credituul, | creeitulul, USD MDL MOL 1 [apitie 2071 | 36,000.05 |“6.587,750.00 2,247, 367.00 [2 | maraori— 50,000.00 |6.837,750.00 — 2.287,367.00 | |S fiunie 2034 _ 50,000.00 |" 6,887,750.00 | 2,227,367.00 4 [iulie 2077 0 | 6.837,760.00 2.217,367.00_ [3 augustanrr 50,000.00 | "6.787, 750,00 | ~ | 2.207,36700 8 | septembre 50,0000 | “6,787, 750.00 2,197,967.00 _? _ | octombrie 2017 | ~50,000.00 6,687,760.00 | "10,000.00 | 2.187,367.00 [S| telembns 2011” | 50,000 06 6 837.750.00 | —Tecone | —sioeeees 9” | Gecemorie 2017 | ~30,000.00 | 6.887 750.00 10,000.60 | ~ 2,167,367.00 | 10 | iantarie 2072 $0,000.00 | "6.597.780.00 |” 10,000.00 1 “2.187.367 00 1 | Tebruae 2012 60,000.00 | "6.487,760,60 | 10.00.00 | ~-a'147'367.0 r 5s “¥0,000.00"1 3. 137.367.00 nai 20te Director Ecaterina Teach “Director Vtecimur Belschi__ otal 18 | iunie 2012 500,000.00 | §.987.750.00 | 170,000.00 | 1.787,367.00 16 _| ture 2012 200,000.06 | "4:887,750.00 | 170,000.00 | 1.617 367.00 17” august 2073 $00,000.00 [ 4,887,780.00 | 170,000.00 | 1.447 367.00 }_18 | Septembris 2072 500,000.00 {""3.887.750.00 |~ 170,000.00 | 4 277,367.00 18 ectonibre 2012 |""'560.000.00 | 3.367. 780.00 —i7a.600 Gop 1.107,367.06 | 20” [ noiembrie 2018 | 500,000.08 2,887,760.00 | 170,000.00 | —_a7-a67 60 21 | decernbrie 2012 $00,000.00 |"”2.987,750.00 |" 170,600.00 | 77 367.00 22 | januare 2013 200,000.00 J "7887,760.00 | ~ 170,000.60 | ~~s07 367.00 23 februarie 2013 | 500,000.08 | 1 a7 750 00 | "180,000.00 | ~“ai7.367.00 "24 | marie 2015 500,000.00 {887,750.00} 300,000.60 217,367.00 | 25 | aprile 2073 "| 887,750.00 0.00 |" 317,867.00 | ~~ ~o 0g Total 7,037,750.00 | x | 2.287,367.00 | x 4.28 Pentru partes crectuiui in suma de 7,000,000 00 MDL gi 689,000.00 EUR, dup cum urmeazé [ Ne] Perioada” ~T-—~7-a00 500.00 DC $80,000.01 ml de |" Achitarea Soldul Soldul rind | creditulul, | creditutui, uti, creditutu, | | MDL MOL | €UR | EUR | aprilie 2017 ;—549,000.00 | 6.460,000.00 |” 10,000. 00 | 670,000, to] [mai 2011 40,000.09 | “5,920,000.00 | “14,000.0 660,000.00 3 Fiunie 2014 540,000.00 | "§,380,000.00 | 16,000.00 | 650,000.00, [4 Tislie 2011 £40,000.00 | 4.840,000.09 |” 10,000.00 | 640,000.00 (8 “august 2077] —ap'oo0.00 4.300,000.00 |" "10,000.00 | ~630,000.00 Ls [septembrie 2017 | "540,000,001 ~3, 760,000.09 | __19,000.00 |" 620,000.00 | 3 octombrie 2011 | 540,000.00 | ~3.220,000.00 | 10.000.00 | 610,000.00 [8 [hoiembrie 2011 $40,000.90 | 2,680,600.00 | “10,000.00 | 600,000.00 [79 "I decembrie 20111 540,000.00 2,440,000.00 | 10,000.00 | ~~590,600.00 [19 Tanuarie 2012 $40,000.00 {1,600,000.00 | 447,800.00) aaa $00 co |_11__[tebruarie 2012 — | 540,000.90 --1,080,000.00 |__ 147,800.00 | 295,000.00 [127 [manie 2012 $40,000.00 | "520,000.00 | 47,500.00 | 447,600.00 | apelie 2012 ~~ [$20,000.00 | 8.00 | ~ 147,500.00 0.00 | [ [Total 7,000,000.00 x) 680,000. x 43.in cazut in care Debitorul va solicita achitarea anticipata a unei parti a crecitului, inaintea echitai stecive, el va achita in primul rind dobinzile calculate la zi, cole weotone Si toate platile aferente eefectuate in termenele stabilte de prezantul contract. 8. DOBINDA S:1. Pentru creditu pus la disporitie Debitorul va ptt Banc o dobinds flotanté cu cata initiate : Ef f:in marime 19% (ncuasprezece procente) anual pentru partea cradin ae MOL; 5-8. Dobinda se va calcula lunar, Ineepind cu data acordaricreditului pind is rambursarea lu, la soldul Contului de credit al Dabitoruiui. &4.Data primei achitéti a dobinzii se stabileste 30 aprile 2010, 5S.Debitoru va achita dobinzile aferente kina, pina la ultima zi luerdtoare @ luni gestionare, dar nu mai trziu de data de 30 2 junii respective, 56 danca are dreptul in mod unilateral sa modifica rata doin! stabil conform in pependentd de evoluta pietei financiare, ingtintind despre aceasta Uo tive Inainte. Rata no\ Ls. gste exprimat de Debitor in forma prevazuta pentru notificare sau daca, urmare a netiictli Bancil Debitoru! nu ramburseaza soidul credtuiui gi nu achit alte sume supuse plath eatre Banca pind la Sxbiratea termenului notified de modificare 2 dobinel, Méirimea ratei noi a dobinzi $e va spice ‘a Soldul creditului existent la data modifi rate! cobinei 6. PLATILE 6.1.1n timpul aetiunit prezentulul contract se stabileste urmatoarea succesiune a platilor {in ordinea descrescstoare 2 priortor 2. Datorile restante: = dobinda: credit, ~ _penaltati, amen b. Datorile cutente: - credit; dobinda. 6.2.in cazul in care scadenta oricarei platj coincide cu o zi de odihn’, scadenta plat respective se va fixa in za lcrétoare precedent 6.3.Prin prezentul contract Banca este autorizaté de Debitor s+ opereze direct, in toate conturl, in ordinea stabilta, in vederea decontani sumelor scadenta aferente crediulul scordar tered, obinda, penaitay alte plat). In cazul lipsei de disponibltal in conturl, Debitorul va plati umole Gatorate Bancii din primele measéri, inaintea tuturor celorlate categori de plat, in afara datortiee bugetare 6.4.Intru asigurarea ramburséei creditulul ‘$i achitarii platiior aferente, Debitorul cesioneaza Bancil Greptul asupra unei parti a fuxului lunar de mifoace financiaze parverite th toate conturie sale curente gi de depozi, deschise in Banca sau in oricare altS bancé comercial, 85. Patle au convent c& fluxul lunar de mijoace financiare, dreptul asupra cairora este cesionat s& pu fle mel mic decat 100% din fuxul total de mifloace financiare parvenite la conturie Debiteral 66. Debitorul drectioneaz’ iunar miloacele financiare, droptul asupra cérora a fost cesionat Batel nemiloct la rambursarea creditului si achitarea dobinzilor aferente, in conformitate cu prevederié prezentului contract. 67.1n cazul in care mijoacele financiare ale Debitorwtul parvin tn conturle sale curente deschise la Banca, Debiterul imputerniceste Banca sa efectueze in rumela sau operatuni do desontai de pe contunie curents gi drectionarea acestor mijloace financiafe pentru rambursarea ereditvla, achitarea dobinailor aferente si altar pli conform prevedertior prezentului contract, Operatic Mentionate Banca le efectueazd prin intermediul notei sale contabile, 6.8.Cheltuislie de convertare a valutel in caz de necesitate, le suporta Debitorul 7. SANCTIUNI $I AMENZI 7-1-Pentru neachitarea ia scadenté @ plailor pe dobinda calculata potivit prevederiior prezentulul Contract, Debitorul va plat! Bancil o penalitate in marime de 0,17 % pentru fiecare zi ge intriere, cere se va aplca la suma dobinzil neachitate, 7-2.Pentru ullizares reditului in contradctia cu scopurie definite in punctul 2.2., Debitorul va pat Bancii o amenda in marime de 20 % de la suma respactiva 7.9.Pentu neelectuarea tuturor operatuniior in valuta nationala si in valuta straina numai prin Gonturle deschise la Banca, Debitorul va plat Bancif 0 amenda in marime de 2% {doua procente) din suma creditului acordat. 7.4.Pentru formarea far permistunea scrisd a Bancii @ angajamentelor noi cu dobinds, cu termen de Scadenta inainte de scadenta creditulul, Debitorul va plat Béncit 0 amenda in marime de § % din suma creditului acordat. 8. GARANTAREA CREDITULUI 8.1. Sumele datorate Bancll potrvit prezentului contract sunt garantate prin: 8.1.1. Contract de jpotecd urmator nr.06-06/1/21-g in sum de 55,124,898.00 MDL, incheiat cu eVESI” SRL, asupra bunurilor imobile amplasate in mun.Chigingu sect Ciocana, St Mesterul Manole, nv.9, si anume 81.1.1, Constructiei cu dsstinalie adminisirativa si comerciata (statie 2 cu produse petroliere combustibili si gaz) cu supratata totala ‘n, siterap aforent a valoare de ipoteca 16,593,969 .00 MDI Director Vladimir Belseh Director Ecaterina Teaci Ls. S414. Construct cu destinale comerciala (spdtétorie auto si deserve tehrica a Syeainemelon cu supratata de 265.40 m.p. si teren aferent, la valoare de Inekoce 2,819,460,00 MDL; S115 Constructs cu destinate industiala (complex de depostare a preduselor aimentare (ffigider)) cu suprafata de 595.90 mp. si teren aferent, la valoaroe de ipoteca 9,442,720.00 MOL: S:1--6, Constructel cu destinalie speciale, suprafata mp. si terenul aferent, la valoarea de izoteca 200,000.00 MDL: 8:41.7, Consirucel cu destinaticindustriaia, cu supratefatiala de 312.50 mp, a valoaroa de ipoteea 1,557,500.00 MDL; 51-18 Constructiel eu destinalie administrativa ‘si comerciala (baza de alimentare cu produse etrolere - combustbil si gaz) cu suprafaia totala de 287 80 m.p..si toren terent, la valoarea de ipoteca 22,266, 139.00 MOL: Bete, Comract de ga invegistrat urmatorn.06-06/1/21-g1 din 22.04.2010, agupra miloacelor fixe, Seventy mobilelor amplasate th mun. Chigindu, sect. Ciocana, sir. Megterul Marois, nrg inenelet Cu nVESI" SRL, | valoares totla de 272,758.00 MOL (imcosstrat ir Pedal gajuluf unurioe mobile); 5.1.3. Contract de gajinragistratnr.06-06/1/21-92 din 22.04.2010, asupra miloacelor fixe, aferente npeeleior amplasate In mun, Chisinau, sect. Ciocana, st. Mesterul Manole. nr, renee co Ber oc 2 Valosres toad de 2,043,833.00 MDL. (inreyistrat in Regis. guile bunurilor mobile); 5.1.4 Contract de cesiune a fuxurlor de mifeace banest din contuile curente nr.06-06/1/21-0 din 22.04.2010; 8.2 Actele de garantie fao parte integrata din grezenta contract si sunt valabile pin’ la achitarea totals fcreditulu de cate Debiter, in conformitate ou concitite prezentului contract. 5 a platlor store te tui 8..In cazul prelungiri actsnll prezentuui contract Debitorul se obigé sé pretingeasca actiunea EERO" de garantie pe termenut respectiv, iar fe eventuala diminuare a costuli garantel, ef ofee Bancii garenti suplimentare 8. OBLIGATILE DEBITORULUI Debitorul se obliga 8.1.88 respecte intocmai prevederle prezentulul contract; 92.88 restitule Béncii credtul primt si dobinzile aferente in termencle stabiite: 9.3.4 utiizeze creditul primi in scopul pentru care a fost acordat, 9.4.88 mentind eviden{e contabile si toate documentele care atesté utlizerea creditulul conform destinafei 25.8 ec Ban neti bar concn de so eer, areca a nea Sgonomico-fnenciar. nu mai tiziy de data de 15 a luni ce urmeaza dupa perioada gestionera: 9.8.84 prezinte Banci orice docunient S8.s8 notice prompt Bancil despre toate modificdnie posibile: denumirea fimel, conducatorut adresa sediulu, contul de decontar, rechizitele bancl, nelimitindu se la scestea, 98.58 asigure integrtstea si conservarea corespunzitcare a bunurlor. ce constuie Garentia Sieetulul ping la rambursarea integrala a acestuia, precum gia tutuzor bunutilor din patrmomal sau; OO cen ieelare Banci crve alte contracte de credt, incheiate cu alte bancl, precum s2 garantile acestora cu 10 zile inainte de semnarea acestora, prin notificare; 9.17, $4 notice Bancil fn scris, in termen de cel mult 10 zle, despre apariia oricdrorfacton sau a nor sitvali de fori major, cares! pun In imposiciitates de executare a obliga urg din prezenll contact sau pot cauze in nitarindutarea susp Neveeg Eo 9.12 34 suporte cheliuielie de urmarte sifta, efectuate de Banca ponte Director Director Ecalerina Teac! Viacimir Betschi Ls. datorate de Debitor $1 neachitate la scadenta; 9-19. G4 fv constitule pe parcursul acjiunil prezentuui contract garantl reale sau Personale far Sperm carnal Baree SA nu transmita tard acceptul sors a! Bancl valonle nator aces apartin cu drept de proprietate altor persoane: 9:14, pid SeOIce Bact dreptulpriontar asupra ator debitor! in suma ayatd cu ratele nerambursate, slobinzi, penaita et. tn cazulichidédti Debltorull Iainte de rarbursares ctmue O18, gc getoclusze toate operatiuniie in valut8 nationala $i in valuta crane einen prin conturite deschise fa Banc: 9-16, | fa'8 pormisiunes scrisé a Bancii s& nu formeze angajamente cu dobindé, cu termen de Scadenté inainte de scadenta eredititul 817s aa Gata fezlioni de catre Banc a prezentul contract, cind obigatile de plat ele Debitorului devin scadente In termen de 15 zile calendaristice, sa réspunda tantra consecinfele financiare irecte sau indecte,plétind Banc toate costurie si cheltulelle anttenate de crocekrea imediat’ a creditului S18 na erezint. in termen de 15 zile dupa sernnarea contractulul de crest, Extracele din Registrut obile si imobile mentionats in prezentulul contract, precum gi cu radlierea tater interdictilor existente asupra bunurilor mentionate, 10. OREPTURILE DEBITORULUI Debitorul este in drept: 10-428 schite crecitul si dobinzie aferenteInainte de termen prin modaltatie de plata acceplate in Banca, cui respectarea conditilor stioulate fn 0.4.3. al prezentulul contrac. 10.2. a Brimeasca de la Banc’ calouul dobinztor aferente creitul, comisioanelor, Penalitatiior gi amenailor 108, SRiezlleze prezentul contract, prin notticare, in eazul Th care nu este de acord cu modlicarea de catre Banca a ratel dobinzii 41. OBLIGATILE BANCII Banca se obliga 11-4 68 Und evidents utilza si ramburséci crectuuielierat Debitowiel, precum si @ debinaior aferente calculate $i achitate 112. Th Cet modifica ratel dobinzlaplcate ta credit, 68 notice Debitorului despre acest fat eu 10 2ile calendarstice inainta, 12, OREPTURILE BANCIL Banca are dreptut 12-1 £8 verlice respectarea condor in care a fost acordat creditul,existenta efeciva, precum $i iesriatea garantifor ereditului pina la rambursarea integrala a avestula g aches platilor alerente lu; 122, 68 refuze executarea obligatci de a pune la dispozttia Debitorului crecitul dace: 2.Debitorul a furnizat Banci date neautentice pentru obtinerea credit. Ay apltut ofcumstante care indies cu certiudine incapactatea vitoare @ Debitorulul de a deservi si rambursa creditul, « Pebliof Sau terulincale obligata de a ecorda garanti de rambursare a evedtulul pe care sha Solent ae negate Condit inaintate de Banca parity punerea la dispoziia a creditul, G-Deporu| nu Indeplineste Condifile prezentuul contract la tanga Seu Vangels oeenionte n azul acordtirii creditului in trange), 129. 88 rezileze unilateral, prin notfcere, prezentul contract st sisi realzere dteptul asupra grange! credituui,inclusiv asupra obiectulul gajului tn eazul in care. F eptonul a acimis 0 restanté la achtiarea dobinaii mai mare de 60 2le calendaristice: >. Debtor! nu a ramburset in termen ered si s-a formato teslanta de 60 aie corendarisioe este prevazuta rembursarea creditului in trange): SDebitorul 2 folosi creditul in alt seop dectt cel indicat in punctul 2.2: situa economic® 1 fnanciard a Debiterviui au mei asigura, condi Greditulu' si achitare a platior aferente, 5 ® Debitorul say silt organ compotent a dectarat reorganizarea, restr Director ? Director Ecaterina Teac, Vladimir Belschi Ls, Debitorutii f. Debitorul a devenitinsoivabit; 9. Debitorul nu a oferit garantie cerute sau a sedus fara acordul Bancit garantile oferite; 5. Licenla Sau autorizatia de furctionare eliberats Debitorui pent see tae care urmeaza a fi prezentului contract; {Re patmoniul Debtors sau patrimonial Debrtorutl gait este pus seohesiru; k: Neindeplinif cricareia din condiite stipulate tn prezentut eonteace Sf contractele de gaj | Alte cazuri prevazute de legislatie 43. LiTieN 14, ALTE PREVEDER! 41 Retesneclarea de catre Debtor a obligatilor asumate prin prezentul contact ofera Bancit drestul de a lua urmatoarele masur reziierea contractului de credit refuzul executéril obligatiei de acordare 2 craditulu: Valor cares ecitulu din conturie de disponibiltay ale Debitoruul tn ordinea stilts walorificatea garantilor constitute de Oebitor pentru rambursarea credioia ‘executarea siit8 din patrimoniul Debitoruln 142 Contract ¢e consiiers rezilat duod exprarea a 15 zie din momentul expedier notiicarii de Gilre Baned Ia adresa juridicé 2 Detitoril, indferent de primitea sau ines ovat oe receptie, 148 1a data rezilerl de cate Banca a prezenivul conract, obligate de bist vs wie devin coneeeate omen de 15 zie calendariaice, iar din ztua umtoare aceste ebinety Conn considerate ca plat restante 14-4. Cesiunea une tete persoane a dreptului de a cere indeptnirea de cdtre Debtor a obfigatici de Fear ae edtulu $I dobinzior aferente se efectueaza ue calto Bancs unleleat prin avizarea In scris a Debitorului, fara acceptul acestuia 145, Debitorul poate transmite une’ tere persoane obligaia de rambursare a erecitulul si 2 platlor eferente lui rumal cu accepiul scris al Bancl, 146 Modiicatle §1 completa a prezental contract pot fefoctuate prin semnarea de catre parti a ‘unor acorduri cltionale, 147, Prezentul contract de credit intr tn vigoare la data sermnaci lu, dar nu inainte de primirea te Bane’ a decumenteler de constitute = garantie! creditula alent cain, 8 2, ato* documente prevazuts de prezentl contract $f actoneacs any Tndeplinires tuturor angajamentelor asumate In cadrul uk iezentul Contact a fost intocmt in num de 4 exomplare, din care + exemplar rane a nota, 2 exemplare rimin la Banca $i 1 exemplar se inmineaza Debitoruly ALTE RECHIZITE: BANCA: DEBITORUL: Cont corespondent: 2805701498135 Cont curent: 2251401498599 Codul banci: BECOMD2x603 {9 Filiala ar.1 Chisinau Banca de Economil SA Cod fiscal: 1003600002549 Codul bancii: BECOMD2x609 Cod TVA: 7800041 Cod fiscal: 1002600001730 AU SEMNAT CONTRACTUL: BANCA: DEBITORUL: Director Director Ecaterina Teac) Viacimir Betschi Director Director Evaterina Teac Viedimir Bolschi (semnataray Ls, ACORD ADITIONAL NR. 05 ‘a contractul de credit nr. 06-06/1/53 din 13.08.2010 ‘mun. Chisinau WCOSR OM [see 'nchelat a Salsprezece mai anui doua mii unsprezece (16.05.2011) intre: PONG DE ECONOMII S.A. tnregistrata ia Camera Inregistari de Stat ta 18.08, 2001 cu numérul {003600002549, reprezentata prin Filiala nr. 1 Chisinau, core actioneaz’ in baza Regulamentului despre filale al Bancii de Economii S.A , eu sedie Kin 33, reprezentata rin Director, dna Ecaterina Tea 31.12.2010, in calitate de Crecitor, numita in contin .L.. Inregistrata la I de Stat cu numarul de identiticare de stat-cod fiscal 1areog0001780 din 27.12.1898, eu sediul MD-2038, mun. Chisinou ex Mesterul Manole, 9, ceprezentala prin Director, al Viadimir Belschi, care ‘actioneaca n bata Stalutului, numita in continuare Debitor. pe de alts parte Avand in vedere decizia Comtetulul de credte (proces-vertal nr. 0589 din 26.04.2011), de comun ean convents ©8 la contractul de credit nr. 06-06/1/53 din 19.08 2010 a intervina urmatoarele modificari 1 ‘Se expune in urmatoarea redactie punctul 9406-2010, acord axiitonal mr02 din 13.08.2010, acord edtiorel ree ee 22.12.2010, SA) Sgoral n.04 din 16.05.2011, m suma de 60,444,591.09 MDL, ims crate »VESI” SRL, asupr@ bunurior imobile amplasate in munChisinau, sere Ciocana, sir Masterul 8.1.1.1. Constructiel cu destinatie administrativa si comerciala (statie de alimentare cu Pip oe malere — combustibit si gaz) cu suprafaia total pe perimainy sense Cee Si teren aferent la valoare de ipoteca 20,572,394.00 MDL. 81.4.2, Consirustiel cu destinalie comerciald (deserts, tehnee a autoturismetor) cu $ebraata de 165.20 m.p siteren aferent is valoarea de lpoteca 1.200 sure MDL; S:1-48, Terenului de pimant destinat pentu construct eu suprafele tice 0.0724 ha, ia valoatea de ipoteca 941,220.00 MDL; S114 Constructici cu destinajie industala (complex de depoztare a produselor Simentare (tigiser) cu suprafata de 585.30 m.p. si teren ateront, la valoarea de ipotece 9.442,720.00 MDL; 8.1.1.5, Constructsl cu destinatie speciala, suprafaja m.p. si terenul aterent, la valosrea de ‘poteca 200,000.00 MDL; 8.11.6. Constructit cu dstinaje industiale, cu supratatatotala de 312.50 mp. la valoarea de ipoteca 1,587,500.00 MDL: 8.1.1.7, Construct cu destinatie adminisiratva si comerciala (oaza de alimentare cu produse petraliere ~ combustibil si gaz) cu suprafata totala de 437 20 mp., siteren ferent, la valoarea de ipoteca 26,426,867 00 MDL: 512° Contract de ga} integistrat uimatorn7.06-06/1/2 gt din 22.68.2010, cord aditional nr.01 din Pare eoO. e014 adtionalr.02 din 13.08.2010, acord adiional Os on jo 05.2011 asupra uuieacelor fixe, aferente imobilelor amplasate in mun. Chisinau, scot Ciocana, str. Mesterul Hanole, ne, iacheiat cu ,VESI” SRL, la valoarea lolala de 27a rssce MDL ‘Gnregisteat in Registrul gejului bunurilor mobile): 813 Contract de ga) invegistat 1. 06-06/1/21-92 din 22.08.2010, avord aditional nr.01 din 43.08.2010, acord aditional rr.02 ain 13.08.2010. acora aditionsline Os ain 16.05.2011 asupra Menace! fxs, aferente imottelor amplasate in mun. Chisindu, sect Croce ce Mesterut Hanole, 9, incheiat cu .VESI" SRL, a valoarea tolala de 2,00 $00.00 MDL (loregistrat in Registrul gajului bunurilor mobile): 814 Contract de ipoteca nr. 06-06/1/21-99 ain 31.05.2010, cord adttional 'nr.01 din 04.06.2010, iaeatia (eesti 02 din 13.08.2010, acord adtional sr-03 ain 16.05 2011 seu, ‘Geativo (casa de iecull) amplacata in mun. Chisinau, sect. Buiveany, ov Suprafata fotala de 104.70 m.p.,incheiat cu Petrov Ivan reproceniar actioneaza fecuril nr.13003 din 17.11.2007), la valoarea depoteca 2,824 MOL ¢inze Sistrul gajulul bunurilor mobile) d Eeaterina Teact Ls 815 Contract de gaj inregistrat nr. 06-06/1/21-95 din 03.06.2010, acord aditional nrO1 din 19.08.2010, acord aditional nr.02 din 18.09.2040, acord aditional nr.08 din 11.11.2040, averd adional nr.04 dix 16.05.2011 asupra unei universaltaji de bunuri (produse petrolere) incheiat cu “VESI" SRL, Ia valoarea de gaj de 11,390,000.00 MDL {inregistrat in Registrul gajului bunurilor mobite): 81.6 Contract de gaj nr. 06-06/1/21-98 din 22.12.2010, acord aditional nr.01 din 12.08.2011 inregistrat asupra rijloacelor de transport (autoturisme) incheiat cu SRL "VES! - PLUS” la valoarea de gaj 347,508.00 let, 8.1.7 Contract de ipotecd nr.06-06/7/21-g9, asupra constructici comerciale, prestare servial (clade adiin'strativa) amplasata in mun. Chisinau, sect, Ciocana, str. Mesterul Manole, nr, cu suprafata totala pe perimetry 197.2 m.p. si terenul de pamint aferent cu supratata totala de 0.0248 ha, incheiat cu "VESI” SRL, la valoareaa de ipoteca 2,376,538.00 MDL, (autentifcat notarial, inregistrat la OCT); 8.1.8 Contract de ipotecd r.08-06/1/21-g10, asupra constructiei comerciale, prestare servici {spalétorie auto) amplasata in mun. Chiginau, sect. Ciocana, stt. Mester! Manole, nr9, co Suprafala totala pe perimetru 263.4 m.p. si terenul de camint aferent cu suprafata totala Ge 0.0636 ha, incheiat cu "VESI” SRL, la vaioarea de ipoteca 2,961,137.00 MDL, (auteniifcat notarial, inregistrat fe OCT} 8.4.9 Contract de cesiune a fluxuriior de milloace banesti din conturile curente nv.06-06/1/83-¢ din 18.08.2010, incheiat cu , VEST" SRL. I. Se adauga puncte in urmatoarea redactie 9.20, La expirarea contractelor de asigurare a bunurtlor gajate, Dabitorul se obliga sa pretungeasca valabiltatea acestora anual, pe termenul actunii creditului contractat 9.21. $2 notice Barcil in scris despre achitarea anticipat8 @ creditului cu, cel putin, § zle inzinte de data propusa de Debitor pentru efectuarea acesteia 12.4. S8 suspende unilateral acordarea creditulu Ill, Prezentul acord aditional este parte integrala a contractulul de credit nr. 06-06/1/59 din 13.08.2010 incheiat intre "Banca" si “Debtor. Alte prevederi ale contractului de cred mentionat se pastreaza pana la indeplinirea tuturor angejamentelor asumata de catre pari in cadrul iui, 'V._Prezentul acord a fost iniocmit in 3 exemplare, din cere 2 exempiare rdiman ta Banca, iar 1 exemplar se inmaneazé Debitorulu RECHIZITELE BANGARE SI SEMNATURILE PARTILOR: BANCA: DEBITORUL: Cont bancar: 2805701498135 Codul bancii: 8ECOMD2x609 Cod fiscal: 1003800002549 Cod TVA: 7800041 AU SEMNAT CONTRACTUL: BANCA: | Director r Ecaterina Teac! Ecaterina Teac wena aray ¥ Ls. Cont ourent: 2251401496699 in Filla nr.1 Chisinau Banca de Economii SA Godul bancii: BECOMD2x609 (Cod fisesl: 1002600001739 DEBITORUL: Cirector ; Vladimir Belschis Viadimir Betscin aia) ACORD ADITIONAL NR. 04 {a contractul de credit nr. 06-08/1/53 din 13.08.2010, ‘mun, Chisindu 25.04 JOH p* incheiat la doudzeci si cinci martie anul doua mii unsprezece (25.03.2011) Intre: BANCA DE ECONOMI S.A., inregistrata la Camera Inregistrarii de Stat la 18.08.2001 cu numarul 1003600002549, reprezentaté prin Filala nr. 1 Chisindu, care acjioneazé i baza Regulementulul despre fiiale al Bancii de Economil S.A., cu sediul in mun. Chisinau, str. Puskin $3, reprezentata prin Director, dna Ecaterina Teaci, imputemicit& prin procura Béncii da Eccnomil SA. nv. 08.17/77 din 91.12.2010, In calitate de Creditor, numita in continuare Bane’, pe de o parte, $i “VESI" S.R.L., inregistrata la Camera Inregistréri de Stal cu numarul de identificare de stat-cod fiscal 1002600001730 din 27.12.1993, cu sediul MD-2036, mun, Chisinau, str. Mester! Manole, 8, reprezontata prin Director, dl Viadimir Belschi, care actioneaza in baza Statutulul, numita in continuare Debitor, pe de alta parte. Avand in vedere decizia Comitetului de credite (proces-verbal nr. 319 din 10.03.2011), de comun cord au convenit, ca la contractul de credit nr. 06-06/1/53 din 13.08.2010, s& intervina urmatoarele modifica: |. Se expun in urmatoarea redactie punctele: 5.1, Pentru creditul pus ia dispozitie Debitorul va pléti B&ncii o dobanda flotanta cu rata de 10% (zece provente) anual pentru partea creditulul in USD si EUR, incepnd cu 01.04.2014 7.5. Pentru nerespectarea conditiei de prelungire anuald a valablitatii contractelor de asigueare @ bunurilor gajate, Debitorul va achita Bancii o panalitate in marime de 0.01 % pentru fiecare zi de intarziere, care se va apica la valoarea de gaj a bunurilor care nu au fost reasigurate; 7.6, Pentru nerespectarea prevederiior mentionate in pot. 9.18. al prezentului contract, Debitorul va achita Banciio amenda in marime de 0,1% din suma creditului acordat, penttufiecare document neprezentat 9.5.84 prezinte Bancli timestrial bilantul contabil ~ raportul financlar (posturi de activ, pasiv — desfagurat pe fiecare cont in parte), contul de profit si pierderi (raportul privind rezultatele financiare (forma N22} si reportu priving fuxul miloacelor bSnest (forma Ned), reportul statistic 5. C (trimeswia). descifrarle posturilor de bilant cate depasesc 10% din active la data de gestiune, Precum si alti indicatori economico-financiari, nu mai trziu de data de 30 a lunii ce urmeaza dupa Pericada gestionara, iar bilantul contabil anual si raportul statistic 5-C aferent, nu mai triu de data de 40 aprile. in cazul existentei pierderior perioadei de gestiune, sa prezintenota informativa rivind cauzele apattietrespectivelor si actiunile de ameliorare; 8.19. sa__natiice prompt Banca referitor la matificarle operate in structura actionarilortondatorior/asociatilor si a organelor de administrate, cu prezentarea’ tuturor documentelar coniimnative in acest sans, precum si sa prezinte periodic, pe masura modificarlor etectuate in documentels jurcice, a informatie’ cu prvi la persoanele care sint In raport de Tudenie de gradul | si! su administrator, proprietarit debitorutuildebitor, precum si soll acestora, locurle de munca si functiie ccupate de citte acestia, informatiei privind functile de administrator coupate in alte organizat, precum si cotele de partcipare in veloare de Sa suta si ‘mai mult detinute fa capitaiul societatior comerciale: informatiei privind detinerea de catre administrator! propretaruluiDebitorutui a functilor de administraton in alte organizati si detinerea de catre acegtia a colelor de participare in valoare de & la suté si mal multin cap talul Ssocietaflor comerciale. In cazul in care asociatifactionari ai Debitorului sunt pérsoane junidice informatie respectiva se va prezenta pina ia beneficiaru efectv persoana fizica, |, Prezentul acord aditional este parte integrala’ a contractului de credit nr. 06-06)1/58 din 19.08.2010 inchoiat intre “Bance” si “Debtor”. Alte prevederi ale contractului de credit mentionat se pastreaza pana la indepiinirea tuturor angejamentelor asumate de catre parti in ccadrul lui It, Prezentul acord a fost intoomit In 3 exemplare, din care 2 exemplare rman la Banca. iar 1 ‘exemplar se Inmaneazé Debitorulu ALTE RECHIZITE: BANCA: DEBITOR: Cont bancar: 2805701498135 Cont curent: 2251401498599 ~ Codul banclt: BECOMD2X609 in Fitala nr.1 Chisinau Banca de Economii SA Cod fiscal: 1003600002549 ‘Codul bancil: BECOMD2x609 Cod TVA: 7800041 Cod fiscal: 1002600001730 AU SEMNAT CONTAACTOL BANCA: Director \ fi Ecaterina Teaci | US. ACORD ADITIONAL NR. 03 la contractul de credit nr. 06-06/1/53 din 13.08.2010 sun, Chising ata 70, Inchelat a doutzeci si dous decembrie anul doud mil zece (22.12. 2010) intre: BANCA DE ECONOMI S.A., Inregistrata Ia Camera Inregistrari de Stat la 18.06.2001 cu numérul 1009600002549, reprezentat’ prin Filala nr. 1 Chigindu, care actioneaza In baza Regulamentulut despre filale al Banc de Economil $.A., cu sediul in mun, Chisinau, str. Puskin 33, reprezentata prin Director, dna Ecaterina Teaci, Imputemicita prin procura Biinaii de Economil $.A, ne O6-17/197 din 31.12.2008, in caltate de Crecitor, numité tn continuare Bancd, pe de o parte, $i AVESP” S.R.L., Toregistratd la Camera Inregistrali de Stat cu numarul de identificare de statcod fiscal 1002600001730 din 27.12.1989, cu sediul MD-2086, mun, Chisinau, str. Mesterul Manolo, @ feprezentata prin Ditector, di Viadimir Belschi, care actioneaza in baza Statutului, numita in continuare Debitor, pe de altd parte ‘Avand in vedere cererea Debitorului si deoizia Comitetului de credite (proces-verbal nr. 1640 din 15.12.2010), de comun acord, am convenit of la contractul de credit nr. 06-06/1/53 din 19.08.2010, 3 intervina urmatoarele modifica t ‘Se expun in urmatoarea redactie punctele: 8.1.Sumele datorate Bancii potrivit prezentului contract sunt garantate prin: 8.1.4. Contract de ipoteca urmator nr. 06-06/1/21-g din 23.04.2010, acerd adittonal n.01 din 04.06.2010, acord aditional nr.02 din 12.08.2010 i acord aditional nr.03 din 22.12.2010 in suma de 60,444,591.00 MDL, incheiat cu , VESI” SRL, asupra bunurtlor imobile amplasate ‘in mun.Chiginau sect.Ciocana, str. Mesterul Manole, nr.9, si anume: 8.1.1.1. Constructiei cu destinatie administrativa si comerciala (statie de allmentare cu Produse petroliere ~ combustibil si gaz) cu suprafata ‘otala pe perimetru 160.90 'm.p si teren aferent la valoare de ipoteca 20,872,394,00 MDL: 8.1.1.2 Constructiei cu destinatie comerciala (deservire tehnica a autoturismotor) cu Suprafata de 196.20 m.p siteren aferent a valoares de ipoteca 1,303,890.00 MDL: 8.4.1.8, Terenului de paimant destinat pentru construct cu supratafa totela 0.0724 ha, ia valorea de ipoteca 941,220.00 MDL; 8.1.4.4. Constructiei ‘cu destinatie industriala (complex de depozitere a produselor . alimentare ({rigiden)) cu suprafata de $85.30 m.p. si teren aterent, la valoarea de Ipoteca 9,442, 720.00 MDL: 8.1.1.5. Constructiei cu destinatie speciala, cu suprafata nedeterminata si terenul aferent, la valoarea de ipoteca 200,000.00 MDL; 8.4.1.6. Constructie! cu destinatie industiala, cu suprafala totala de 342.60 map, si terenul ‘ferent, a valoarea de ipoteca 1,557,500.00 MDL; 8.4.4.7. Constructisi cu destinatie administrative si comerciala (baza de alimentare cu Produse petroliere - combustibil si gaz) cu suprafata tolal& de 337.80 m.p., si teren ‘ferent, Ia valoarea de ipoteca 26 426,867.00 MDL: 8.4.2 Contract de gal inregistrat urmater nr 08-06/1/24-g1 din 22.04.2010, acord aditional nr.01 din (08.06.2010, acord aditional nr.02 din 19.08.2010 asupra millcacelor fixe, aferenta imobilelor amplasate In mun. Chigindu, sect. Ciccana, str. Mesierul Manole, nv.9, Incheiat cu .VESI" SRL, la valoarea totala de 272,738.00 MDL {tnregistrat ia Feegistrl gajului bunurlor mail): 8.1.3 Contract de gal tnregisirat nr. 06-06/1/21-92 din 22.04.2010, acord adtionel 01 din 08.06.2010, acord aaltional nr.02 din 13.08.2010 asupra milleacelor fixe, aferente imobilelor gmplesate in mun. Chisinau, sect, Clocana, str. Megterul Manole, n9, Tncheiat cu VES!” SRL, la valoarea toiald de 2,043,833.00 MDL (inregistrat in Registrul gajulul bunurlor mobile); 8.14 Contract de ipoteca nr. 06-061/21-g3 din 31.05.2010, acord adiional nv.01 din 04.08.2010 $1 acord adtional nf.02 din 18.08.2010 asupra consiructil locative (casa de locuit) amplasata in mun, Chisinau, sect. Buiucani, str. Alba lulia nr. 124, cu suprafata totala de 104.70 mp. si asupra dreptulul de folosin{é a terenului aferent de 0.08 ha, inchelat cu Petrov. Ivan reprezertat prin Petrov Maria.care actioneaza in baza procuri ar.13003 din $7,4#,2007). is valoarea de jpoteca 2,821,000.00 MDL; ae ost 8.45 Contract de gaj inregistrat nr. 06-06/1/21-98 din 03.06.2010, acordaditional nr 13.08.2010, acord aeitional nr.02 din'18.09.2010 $i acord aditionalW¥.03 din 11.41 “ Director at fn a Ls Viadiir Be'seni é 1 roa fe Director Ecatering Teac asupra unel universaltati de bunuri (produse petroliere), Inchelat cu "VES!” SRL, la valoarea de caj de 14,330,000,00 MDL {inragistrat in Registrul gejulul bunurlor mobile): 8.1.6 Consttact de ipoteca nr. 08-06/1/83-g din 18.09.2010 asupra complexulul comercial (statie de alimentare cu object de menire social-culturala) amplasata in r. Anenii Noi, sat. Gura Biculti, inchelat cu $C ,Nictrans Grup” SRL, la valoarea de ipoteca 2,750,825.00 MDL (autentiicat notarial si inregistrat a OCT); 8.1.7 Contract de ga) inregistrat nv. 08-06/1/53-g1 din 18.09.2010 asupra mijlcacslor fixe aferente ‘complexului Comercial amplasat in r, Anenil Noi, sat, Gura Bicuilu, incheiat cu $C .Nictrans Grup” SRL, la valoarea de gaj de 784,753.00 MOL MDL (inregistrat in Registrul gajulu! punurilor mobile); 8.1.8 Contract de Ipoteca nr. 06-06/1/21-g6 din 22.12.2010, asupra constructiei comerciale prestarea servicllor (state de alimentare), cu suprafata de 54.1 m.p. si terenului de pamant bferent cu suprafata totala de 0.304 ha amplasata in r. Anenii Noi, sat. Varnita, str. Plugarior, icheiat cu $C “NICTRANS GRUP" SRL a valoare de ipoteca 2,767,256,00 Lol; 8.4.9 Contract de gaj nr. 06-06/1/24-g7 din 22.12.2010 inregisirat asupra miloacelor fixe aferente Staliel de almentare amplasate r. Anenii Noi, set. Vamita, str. Plugariicr, incheiat cu SC “NIGTRANS GRUP" SRL, la valoarea de gaj de 1,049,433.00 lei; 8.1.10 Gontract de gal nr. 06-06/4/24-y8 din 22.12.2010 inregistrat asupra mijoacelor de transport (autoturisme} inchelat cu SRL "VESI - PLUS” la valoarea de gaj 347,508.00 lel. 8.4.11 Gontract de cesiune a fluxurlor de mijjoace banesti din conturile curente nr.06-08/1/53-¢ din 13.08.2010, inchelet cu ,VESI" SRL, 7.5.Pentru nerespecterea conditiel de prelungire anuala a valablitétil contractelor de esigurare a bununifor gajate, dobanda indicat In punctul 5,1. se va majora cu 2 (dou) puncte erocentuale, Dobanda majorata se va eplica la soldul creditului, Incepand cu ziva urmatoere dupa data expirérii contractelor de asigurare. Ui Se adauga doud puncte cu urmatorul continut 9.18. $8 asigure anual, Tn favoarea Bancii, bunurile depuse In gaj conform contractelor de 93) ‘menjionate in prezentul contract. uu Prezentul acord aditional este parte integratd a contractului de credit nr. 06-06/1/59 din 43.08.2010 incheiat intre "Banca’ si ‘Debitor’. Alte prevederi ale contractului de credit mentionat se pastreazé pnd la indeplinirea tuturor angajamentelor asumate de care én cadral Iu My Prezentul acord a fost intocmit in 3 exemplare, din care 2 exemplare rman la Banca, iar 4 exemplar se Inmaneaza Debitorulul. ALTE RECHIZITE: > BANCA: DEBITOR: Cont bancar: 2805701498135 Codul bancii: BECOMD2X609 God fiscal: 1000600002549 Cod TVA: 7800041 AU SEMNAT CONTRACTUL: BANCA: ; Director C f Ecatarina Teaci_ a LS. ¢ Director Ecaterina Teec! Ls Cont curent: 2251401498599 in Fiala ar.t Chisinau Banca de Economii SA Codul bancil: BECOMD2x609 God fiscal: 1002600001730 DEBITOR: Director Vladimir Belschi Director Veadimir Betschi LS ‘ACORD ADITIONAL NR. 02 la contractul de credit nr. 06-06/1/53 din 13.08.2010 run. Chigindu Incheiat la unsprezece noiembrie enul dows mil zece (11.11.2010) (ee fb ine BANGA DE ECONOMI S.A., inregistrata la Camera Inregistranii de Stat la 18.08.2001 cu numarul 1003800002849, reprezentata prin Filiala nr, 1 Chisinau, care actioneazé in baza Regulamentului despre filiale al Bancii de Economii S.A., cu sediul in mun. Chisinau, str. Puskin 33, reprezentata prin Director, dna Ecaterina Teaci, imputernicita prin procura Bancii de Economii S.A, nr, 06-17/197 din 31.12.2009, in calitate de Creditor, numit& in continuare Banca, pe de o parte, gi “VES!” S.R.L., inregistrat’ [a Camera Inregistrér de Stat cu numarul de identiicare de stat-cod fiscal 1002600001780 din 27.12, 1993, numité in continuare Debitor, cu sediul MO-2036, mun. Chisinau, st. Mesterul Manole, 9, reprezentata prin Director, dl Vladimir Belschi, care actioneaza in baza Statutulvi, pe de altd parte, Avand in vedere cererea Debitoruiui si decizia Comitetulul de credite (prooes-verbal nr, 1443 din 08.11.2010), de comun acord, am convenit ca la contractul de eredit nr. 06-06/1/53 din 19.08.2010, s& Intervina urmatoarele modificari 1 ‘Se expun in urmatoarea redactie punctele: 8.1. Sumele datorate Ganci potrivat prezentului contract sunt garantate_prin 8.1.1.Contract de ipotecd urmator nr-06-06/1/21-9 din 23.04.2010, acord aditional nr.01 din 04.08.2010, acord aditional nr.02 din 19.08.2010 Tn sum8 de 63,284,081.00 MDL, incheiat /ESI" SRL, asupra bunutlor imoblle amplasate In mun.Chiginau sect Ciocana, .Mesterul Menole, nr.8, si nue: 8.1.1.4, Constructiei cu destinatie administrativa si comerciale (statie de alimentare cu roduse petroliere ~ combustibii si gaz) cu suprafafa fofalé pe perimetru 160.90 mop siteren aferent la valoare de ipoteca 20,572, 394.00 MDL; 8.1.1.2. Constructiei cu destinatie comerciala (deservire tehnica a autoturismelor| cu suprafata de 156.20 mp siteren aferent la valoarea de ipoteca 1,303, 890.00 MDL; 8.1.1.3, Terenuiui de pamant destinat pentru constructii cu suprafata totalé 0.0724 ha, la valoarea de ipoteca 941,220.00 MDL; 8.1.1.4. Constructie! cu destinatie comerciala (sp&latorie auto si deservire tehnica a autolurismelor) eu susrafata de 263.40 m.p. si teren aferent, la veloare de ipoteca 2,819,460.00 MOL; 81.1.8. Construetioi cu destinatie industriala (complex de depozitare a produseior alimentare (figider)) cu suprafata de 585.30 mp. si teren aferent, la valoarea de jpoteca 9,442, 720.00 MDL; 8.1.1.6. Constructiei cu destinate spe ipotece 200,000.00 MOL; 8.1.1.7. Constructiei cu destinale industriala, cu suprafata totala de 312.60 m.p,, la valoarea de ipoteca 1,557,500.00 MDL; 8.1.1.8. Constructisi cu destinatie administrtiva si comerciala (baza de alimentare cu roduse petroliere ~ combust si gaz) cu suprafata totala de 237.00 mp. si teren aferent, a valoarea de ipoteca 26,426,867.00 MDL; 8.1.2 Contract de ge) inregistrat urmator nr.06-08/1/21-91 din 22.64.2010, acord aditional nr.04 din 98.06.2010, acord acttional nr.02 din 12.08.2010 asupra mijoacelor fixe, aferente imobileior ampiasate in mun. Chigindu, sect. Ciocana, str. Meslerul Manole, n.9, Inchelat cu VEST” SRL, la valoarea totald de 272,739.00 MDL (inregistat in Registrul gajulli bururar mobile); 8.1.3 Contract de_gaj inragistrat nr.06-06/1/21-g2 din 22.04.2010, acord aditional v.01 cin 08.06.2010, acord acitional n.02 din 13.08.2010 asupra miicaceior fixe, aferente imobilelor amplasate in mun. Chisinau, sect. Ciocana, st. Mesterul Manole, n.9, incheiat cu ,VESI" SRL, a valoates totala de 2,043,893.00 MDL. (inragistrat in Registra gajului bunurlior mobile}; 8.1.4 Contract de ipoteca nr. 06-06/1/21-08 din 31.08.2010, acord aditional nr.01 din 04.06.2010, ‘cord acitional nr.02 din 13.08.2010 asupra constructie!locative (casa de locyl-amplasata in mun. Chisinau, sect. Bulucani, str. Alba lula or. 124, cu suprafata totals de, 10470 tp. inchelat cy Petroy Wan repezentat prin Petrov Maria care actioneazg?it baza broek Director i wh Vladimir Bekschi , suprafata m.p. si terenul aferent, la valoarea de Director Ecaterina Toaci Ls. ate at8 ato 1nr.19008 din’ 17.11.2007), la valoarea de ipoteca 2,821,000.00 MDL (inregistrat in Registrul ‘gajulul bunurilor mobile); Contract de ipotec& urmator nr. 06-06/1/21-94 din 04.06.2010, acord aditional nr.0t din 13.08:2010 asupra constructiei comerciale, prestare servici (cldire administrativs) amplasati in mun. Chigindu, sect. Ciocana, str. Mesterul Manale, nr, cu suprafata totalé pe perimetry 437.2 m>p., inchelat cu “VESI” SRL, la veloare de Ipoteca de 1,195,816.00 MDL, (eutentificat notarial, integistrat la OCT); Contract de gaj Inregistrat or. 06-06/1/21-g5 cin 63.06.2010, acord aditional nr.01 din 73.08.2010, acord aditional nr.02 din 18.09.2010 si acord aditionai nr.03_ din 11.11.2010 supra unei universalitai de bunuri (produse petroliere), Incheiat cu "VESI” SRL, la valoarea Ge Gaj de 14,330,000.00 MDL. (inregisirat in Registrul gajului unurlor mobile); Consiract de ipotece nr. 06-06/1/53-g asupra complexului comercial (statie de alimentare cu obiect de menire social-culturala) amplasata in r. Anenii Noi, sat. Gura Biculul, incheiat cu SC iNictrans Grup” SRL, la valozree de Ipotece 2,750,825.00 MDL (autentiicat notarial si inregistrat la OCT}: Contract de gai inregistrat nr. 08-06/1/53-g1 din 18.09.2010 asupra mijoacelor fixe aferente ‘complexului comercial amplasat in r. Anenii Nol, sat. Gura Biculu, incheiat eu SC ,Nietrans Grup” SRL, la valoarea de gej de 784,753.00 MDL MDL (inregistrat in Registrul gajului pounuritor mobile}; Contract de cesiune a fluxurlor de raijloace banesti din conturile curente nr.06-06/1/52-c din 73.08.2010, incheiat cu ,VESI” SRL. 9.5.58 prezinte B&ncii trimestrial bilantul contabil ~ raporul financiar (posturi de activ, pasiv Gestagurat pe fiecare cont in parts), contul de prof si pierderi (reportul privind rezuitatel financiare-((orma Ne2) si raportul privind fluxul mijloacelor banesti (forma Ne}, raportul statistic 5- © (timestria), precum si alt indicatori economice-financiari, nu mal tirziu de dete de 30 a tunii ce urmeaz’ dup’ perioada gestionara, iar bilantul contabil anual si raportul statistic 6-C aferent, nu mai tirziu de data de 10 aprile; Prezentul acord aditjonal este parte integrald a contractului de credit nr. 06-06/1/83 din 48.08.2010 inchelat tntre “Banca” si “Debitor’. Alle prevederi ale contractului de credit meniionat se pastreaz’ pnd la tndepiinirea ‘uturor angajamentelor asumate de care parti in cadrul ui. Prezentul acord 2 fost Intocmit in 3 exemplare, din care 2 exemplare réman la Banca, lar 1 exemplar se inmaneaza Debitorulul ALTE RECHIZITE! BANCA: DEBITOR: Cont curent: 2251401498599 Codul baneil: BECOMD2x609 Cod fiscal: 1009600002548 Cod TVA: 7800044 ‘AU SEMNAT CONTRACTUL: BANCA: Director Ecaterina Toaci 4 TS. Director Ecaterina Teaci . (eemnaturay LS. in Filaia nr.1 Chisinau Banca de Economil SA Codul bancll: BECOMD2X609 Cod fiscal: 1002600001720 DEBITOR: Director Vladimir Beischi Director Vladimir Betschi x (semnatura) LS ACORD ADITIONAL NR. 01 la contractul de credit nr. 08-06/1/53 din 13.08.2010 ‘mun. Chisinau Hnensit la opteprezece septembrie anul doud mii zece (18.08.2010) Zé e 0 BANCA DE ECONOMII S.A, inregistraté fa Camera inregistrani de Stat ia 18.082001 cu numarul 1003600002549, reprezentatd prin Filiala nr. 1 Chisindu, care acfioneaza tn baza Regulamentului despre filale al Bancil de Economii S.A., cu sediul In mun. Chisinau, str, Puskin 33, reprezentata prin Director, dna Ecaterina Teaci, imputernicita prin procura B&ncii de Economil S.A. nr. 06-17/197 din 51.12.2008, in calitate de Creditor, numita ia continuare Banca, pe de o parte, $1 “VESI" S.RLL,, Inregistrata la Camera Inregistrérii de Stat cu numérul de identificare de stat-cod fiscal 1002660001730 din 27.12.1993, numitd in continuare Debitor, cu sedis! MD-2026, mun. Chisinau, st. Mesterul Manole, 9, reprezentata prin Director comercial dna Svetlana Belscaia, care actioneaza in baza Procesului verbal nr. 11 din 09.09.2010 al Adunarii Generate a Asociatlor .VESI" SRL, pe de alta parte, Avand in vedere cererea Debitorulul si decizia Comitetului de credite (proces-verbal nr. 1172 din 17.09.2010), de comun acord, am convenit od la contractul de credit nr. 08-06/1/53 din 13.08.2010, s3 intervind urmatoarele modifica: I Se expun in urmatoarea redactie punctele: 8.1. Sumele datorate Banaii potrivit prezentulul contract sunt garantate prin 8.4.1. Contract de ipotecd urmator n1.08-08/1/21-g din 23.04.2010, acord aditional v.01 din 04.06.2010, acord aaitional n¥.02 din 18.08.2010 in suma de 63,264,061.00 MDL, incheiat cu ,VESI" SRL, asupra bunurilor imobile amplasate in mun.Chisindu sect.Ciocana, str Mesterul Manole, nr.9, si anume: 8.1.1.1. Constructiei cu destinatie administrative si comerciala (statie de slimentare cu produse petroliere ~ combustibili si gaz) cu suprafata totalé pe permet 160.90 ‘mp siteren aferent a valoare de ipoteca 20,572, 384.00 MDL; 8.1.1.2. Constructiei cu destinatie comerciala (deservire tehnica a autoturismelor) cu supraiata de 156.20 m.p si teren aferent fa valoarea de Ipoteca 1,303,890.00 MDL; 8.1.1.8, Terenului de pémant destinat pentru construct cu suprafata totala 0.0724 ha, la valoarea de ipoteca 941,220.00 MDL; 8.1.14 Construcjiei cu destinatie comerciala (spalatorie auto si deservire tehnica a autoturismelon) cu suprafata de 263.40 m.p, si teren aferent, fa valoare de ipoteca 2,819,460.00 MDL; 844.5. Constructiei cu destinatie industriala (complex de depozitare a produselor alimentare (frigider)) cu suprafata de 585.30 mop. si teren aferent, la valoarea de Ipoteca 9,442,720.00 MDL; 8.1.1.6. Constructiei cu destinatle Spaciala, suprafeta m.p. si terenul aferent, ia valoarea de ipoteoa 200,000.00 MOL; 8.1.1.7. Constructiei cu destinatie industriala, cu suprafata totala de 312.60 mop., la valoarea de inoteca 1,657,500.00 MDL: 8.1.1.8, Constructie! cu destinatie administrativa si comerciala (baza de alimentare cu Produse petroliere — combustibili si gaz) cu suprafata totala de 837,80 m.p., siteren aferent, la valoarea de ipateca 26,426 667.00 MDL; 81.2 Contract de gaj Inregistrat urmaitor nr.06-06/1/21-91 din 22.04.2010, acord aditional nr.01 din 08.06.2010, acord aditional nr.02 din 19.08.2010 asupra miloacelor fixe, aferente imobitelor amplasaie in mun. Chigindu, sect. Ciocana, str. Mesteru Manole, nr.9, incheiat cu ,VESI” SRL, la valoarea totelé de 272,739.00 MDL (inregisirat in Reglstru gajului bunurtior mobile) 81.3 Contract de gaj inregistrat nr.06-06/1/21-92 din 22.04.2010, acord aditional r.01 cin 03.06.2010, acord auitional nr.02 din 13.08.2010 asupra miloacelor fixe, aferente imobilotor amplasate in mun. Ghigindu, sect Ciccana, str. Meslerul Manole, nr, incheict cu ,VESI" SRL, la valoarea totalé de 2,043,533.00 MDL (inregistvat in Registrul gajului bunurilor ciobile}; 8.1.4 Contract de ipoteca nr. 96-06/1/21-93 din 31.05.2010, acord aditional nr.0t din 04.06.2010, acord aaitional nr.02 dit 19.08.2010 asupra constnucteilocative (casa de locut) amplasata in mun. Chisinau, sect Buiueani str Alba-luia nr. 124, cu supratata totala dey t0%%0,10.p inchsiat cu Beto yan reprezentat pri Pettoy Maia care acioneszgy baza o°0b Director comercial Ls ‘Svetlana Belscaia Director Ecaterina Teaci ic ans B16 ‘r-12008 din 17.11,2007), Ja valoarea de ipoteca gajului bunurlor mobi) Contract de ipotecd urmator nr. 08-06/1/21-94 78.08,2010 asupra constructel fn mun. Chigingu, sect, Ciocana, str. Megierul Mi 197.2 mp., inchelat ou "VES!" SRL, !a valoare d noterial, inregistrat la OCT); Contract de gaj inregistrat nr, 06-06/1/21-95 43.08.2010 si acord adtional nr.02 din 18.09. (preduse pstroliere) tncheiat cu "VESI" SRL, (inregistrat in Registrul gajulul bunurilor mobile); Constract de ipoteca nr. 06-06/1/59-g asupra co object de menire social-culturala) amplasata in r. ipoteca 2,750,825.00 lei inchelat cu SC .Nictrans. la OCT}; Contract de gaj inregistrat nr. 06-06/1/53-01 din Complexului comercial amplasat in r. Anenil No} 784,753.00 lei, incheiat cu SC ,Nictrans Grup” SRI Contract de cesiune a fuxurior de mijoace benes 13.08.2010, incheiat cu ,VESI" SRL. Prezentul acord adkional este parte integral 13.08.2010 incheiat intre “Banca” gi “Debitor tmenfionat se pastreaz’ pana la indeplinices pair in cadrul lui Prezentul acord a fost Intocmit in 3 exemplar 1 exemplar se Inmaneaza Debttorului. omerciale, presta '2,821,000.00 MDL (inregistrat in Registrul in 04.06.2010, acord aditional nr.01 din fe servicll(cl&dira administrativa) amplasat ‘ole, nv.9, cu suprafata totald pe perimetry ipotecd de 1,195,818.00 MDL, (autentificat ah ia jin 09.06.2010, acord adttional nr.01 din 1010 asupra unei universaltati de ounuri valoarea de gaj de 8.330,000.00 MDL rhplexului comercial (statie de alimentare cu ‘neni Nol, sat. Gura Bicului fa valoarea de up" SL (autentificat notarial si inregistrat 2.09,2010 asupta mijjoacelor fixe aferente sat. Gura Biculul, la valoarea de gaj de i din conturile curente nr-08-06/1/69-¢ din a contractului de credit nr. 06-06/1/53 din “Alte prevederi ale contractului de oredtt tuturor angajamentelor asumate de catre , din care 2 exemplare rman la Banca, jar ALTE RECHIZITE: BANCA: DEBITOR: ‘Gont bancar: 2805701498135 Cont qurent: 2251401498599 Codul bancii: BECOMD2X609 inFiliala nr.1 Chisinau Banca de Economil SA Cod fiscal: 1003600002549 Codullbancii: BECOMD2x609 Cod TVA: 7800041 Cod figeal: 1002600001730 AU SEMNAT;CONTRACTUL: BANCA: Ly DEBITOR: Director Direetbr comercial Ecaterina Teaci Svetina Belscaia Ls. F Ls. Director Director comercial Ecaterina Toaol LS. Svetiana Beiscala Ls CONTRACT DE CREDIT Nr. 06-06//83) «(sm mun, Chiginau 8) Zeseer 2091 fnonetat ‘a treisprezece august anul doua mii zece (13.08.2010) _ intre: BANCA DE ECONOMII S.A., inregistraté la Camera Inregistrr de Stat la 18.06.2001 cu numarul Fae oe ea9, eprezentata prin Fiala nr. 1 Chisinau, care actioneaza tn baza Regulamentului despre dana Bancii de Economi S.A, cu sadiul in mun, Crisiny, st. Puskin 33, reprezentatd prin Director, inregistrata a Camera Inregist-érii de Stat cur numérul de identifcare de stat-cod fiscal din 27.12.1883, numita ta continuare Debitor, cu sediul MD-2036, mun, Chisinau str Mesteru Mancle, 9, reprezentata prin Director, dl Viadimir Belschi, care actioneaza in baza Statutui, pe de alta parte, Aving in vedere cererea Debitoruiul si decizia Comitetului de ereditare (oroves-verbal nr. 977 din 11.08.2010), parfle au convenits& tnchele prezentul contract de credit in urmatoarele condi 1.NOTIUNI GENERALE Partie contractante au convenit s8 accepte ca baz urmatoarele notiun: 1.1.Credit expirat se considera creditut a. care nu a fost rambursat la scadenta prevazuté In prezentul contract {in cazul in care este Prevazuta rambursares crecitulu la scadenia) sau pentru care nu au fost rambureate trangele (in azul in care este prevazuta rambursarea creditului in trange); b. dobinzile aferente caruia nu se achita tn térmenul prevazut In prezentul contract: ©. care nua fost remburset in toialtate tn caz de rezliera a contractului in condilile prevazut, 1.2, Dobinda reprezinta piatile procentuale racordate la suma craditului acardat elect gi achitate de Saire Debitor pentru folosirea mijloaceler financiare pe parcursul unei perioade de timp, reiesind din 360 de zile anual 1.8.Dobinda flotanta reprezint dobinda care poate fi modificaté pe parcursul derularii prezentutui contract in conditile stipulate in acesta, 1.4.Notificarea este 0 adresare scrisa referitor la oricare raport ce reiese din prezentul contract (2chitarea dobinzilor aferente, rambursarea creditului, deodisirea termenelor contracivale $a), care Se prezint& nemillocit de oatre © parte eel piri contractante sub semnaturd sau prin serlsoare recomandata 1.§ Rezillerea contractulul se considera incetarea dintt-o anumité data prevézuté In notifcare a obtigatiei Bancll de @ acorde creditul si a dreptului Debitorului de a utiza creditul. In caz de reziliere Crecitul devine seadent, insa rezilierea nu exoneareaza Debitorul de obligatile de achitare a dobinzi, 2.0BIECTUL CONTRACTULUI 2.1.Banca acoréa Detitorului un credit in trange, in sum de 800,000 (opt sute mil) USD; 300,000 (trel ‘gute mil) EUR $! 500,000 (cinci sute mii) USD, in conditile asigurdi acestuia,utlizaii efciente gl {a destinatie gi achitari la scadenta. 2.2. Credit va fl utlizet de catre Debitor pentru: 2.2.1. In suma de 800,000 (opt sute mil) USD, pentru investi in mijloace fixe (procurarea utilajutui de producere a biodies=iulu 22.2, In suma de 300,000 (trei sute mi) EUR, pentru investiti in mijloace fixe (procurarea mijloacelor de transport auto) $i 22.3. In suma de 500,000 (cinci sute mii) USD, pentru completarea miffoacelor circulante (precurarea produselor petroliere); 2.9. Creditul se acorda pe un termen de: 2.8.1, 60 (saizec’) luni caiendaristice, pentru creditul in suma de 800,000 (opt sute mi) USD $7 300,000 (rei sute mil) EUR, i anume data achitani complete a creditului si a tuiuror platilor aferente enumerate 19. prezentul contract este stabifta pentru 13.08.2018 (trelsprezece august anul doua, inl cincigptezece), 282. 36 (tret8c} i $ase) huni Calendaristce, pentru creditu in sumai de 500,000 (cinctgute mil) USD si anumé data achitari ecmplete a crecitutul $i a tuturor platior aferent@, etumsctite % contract gste stabilita entty 13.08.2013 (Ireisprezece august anul Director ef 7 Director Viacimir Betschi Gemnalurayann Ls ecco 3.MODALITATEA DE ACORDARE A CREDITULUI 3.1-Creditul se va acorda de catre Banca in valuta prezentului contract (USD) si (EUR) prin executarea . Debitorul ou a rambursat In termen creditul si s-a format o restantd de 60 zile celendaristice sau Debitorul nu a executat obligatia de restituire 2 2 trange ale creditului (In cazul In care este prevazuta rambursarea creditulul in trange), €. Debitorul a folosit creditul in alt scop decit ce indicat in punotul 2.2: ©. _situatia econémica si financiaré a Debitorului nu mai asigura conditi de rambursace a creditulul gi achitare a platilor aferent gee” Big ®. Debitorul sau alt organ competent a dectarat eorganizarea, resifofirarea sau; lichidarea Director 7 Director et my Ecaterina Teac! A Viacimir Belschi a (semnature) : ta BANCA DE ECONOM!! S.A PROCESUL - VERBAL NR. 1443 al sedinget Comitetului de eredite 08 noiembrie 2010 run, Chisinau A prozidat: G. Gavkevici, Presedinie al Comitotuli Au fost prezent! A. Viliu, Vicepregedinte al Comitetul, L Bolibov, Mi. Bejanari, mombri ai Comitomil, &. Caraman, rapaitor, 0. Botnaru, secretar responsabil ORDINEA DE Zi ‘Cu privies ta acordarea creditutt $+ A ASCULTAT: raportul dneiL Garaman. .VESI' S.A.L. 9-a edresat cu o soficitare privind acordaree unul credit ordinar in suma de $00,000.00 USD, penttu completarea mijloacolor circulante (procurarea produselor petrolerel, pe un termen de 24 luni calendarstice, AVESI" S.ALL. inregisirala fa data de 04.10.1984 cu IDNO ~ codul fiscal 1002600009747, este un agent economie care activeaza th domeniul importulul gi comercializir’ en-gros gi cu amanuniul 2 danzinai, motorinel $ gazului lichetiat, prin intermediut statilor de alimentare cu petrol gi depozitelor de petrol. in oes Scop Compania gispune de taciltéyj de producers si comert corespunzatoare, inclusiy complexul industrial situat pe acresa M. Manole, nr. 9, unde sunt amptasale: statle PECO, depozit pentru pastrarea Produselor potrolicre, spalatorie auto, boxe pentru reparatia auto, figider, parcare auto, parc de transport auto, bar gf ofici. Compiexul este bine dotat din punciul de vedere logistic, orodusele petroliera pot fi lransportate atat cu transporiul auto, cat $i cu transport ferovie. Principalul gen do actvitate ab socletatii este desfégurat prin inlermediul stafjei de alimentare PECO, amplasata pe adresa M, Manole, nr. 9, dotata cu utiiaje performante de modelul “Tatsuni Bens’, ce permite alimentarea concomitent’ @ 6 unitii de transport. Preductivitaiea utllalului este 75-80 tir de motonna sau 45-50 fii de benzind pe minut. Capaciiaies zinkca a staliei ce alimentare este de peste 28,000 fii de produse petroiiere. Oompania practica ‘ealizarsa produselor pelrollere prin sistemut do tichete de almentare cu produse petroliere. In prezent sunt Inchelate peste 100 de contracte cu diferii agent! econcmici, care asigura vanzarea lunatd a peste 300,000 ltr de produse petrolere. De mentionat, ca fa moment, stajia PECO din str, iM. Manole, nr, 3 este datS Tr focatiune companiel iM “Rompetrel Maidover” SA, fn -baza coniractulul Unr. din 04.03.2009, ‘nchelat pe un terman de § ani, Contorm condititer contractuale, chiria pentru lccajluna constituie 80% din profitul inainte de impozitare, ebfinut ca urmare a ‘SeStlinl siatle! catra IM "Rompetrel Moldova" SA, Clicatil principair sunt: “Elemir-Grup" SAL, “Algala” SRL, ‘Vinaria din Vale&Co" $A, "Vesta" SRL, “impiescar” SAL, Ambasada Rusie! isc0n-Peitol” SAL, RM, ,Svitan TransCom* SAL, ,Tur-Extemn” SRL .. De asemonea compania presteazé serviit de tranenon intetnaljonal, dispunand de 10 unitat de transport ou 0 copacitates ‘stata ce transportare 262,2 mi tone, Capacatea (unara de transportare a produseior petrolisre oonstitvle 4,000 tone, dintre care cea. 400-480 tone sunt transporiate pentru necesttali propri (comet angre) seca. 550-800 tone Jn scopul presi’ servicitor allot agend écohomici. Principaiul benefidiar af sarvilor de transport este companla “Rompstioi Moldova" SA. Cea mai frecvent& suid se elaciuazd pe directa: pune: jompetich Romania — Chiginda, 17 a sate a at es sat ete Concomitent, .VESF S.R.L. pr unum, proprietatea intreprinder (e228 servicii de fecatiune. La moment sunt date In arenda urmatoarete Obiectul locatiunii | Locatarut ‘Slalla PESO SiN Manis | Ronipatie Monova SA cisterae pi pasterea pr pelt. TIM Rompetrol Makdow a 46.800,00 cisleme plu pesirarea pr pet. Sial Petrol SAL —7¥5.000,66 cisterie nu pastarea pipet. | iM Molais Tvaidng SRL $2,800.00, ‘ofc | Ghestionatiom SAL 8500.00, ‘camere figoifics “| Ghestionaom SAL 52.000.60 ‘spaatorazuts rosiratvest SAL 38.000,00 fic — MMC SRL 5500.0, hoxe pi epa¥aallo” "| Feoginik SAL — 50.000,00 alenea-bat [ul Hristea Sian Fen 10,500.05, semvci de caviar Tdilertfecatart 29,000.00 ‘Total venit lunar, tei _ t 345,009,00 | anui 2009 defaicarea veniturilor pe caiegori! de vanzéri arata in felut uimator: activtatea de comert cu aménuntul a produselor petrotiere ~ 68%, comercializarea produseler petrotiere angro prin intermediul deporitelor ~ 24.7%, sarvici da transport international ~ 1,4% si servici de arenda ~ §,8%, Cota pe plata comertului ou produse petroliere a companicl ,VESI" S.ALL. este de 5.05% pentrt comercializerea motonnai $i 1,6% peniny comericalizarea benzinei Parametil de baza a activitafi VEST $.A.L. conform rapoartelor financiare ‘a 01.01.2019 sila 61.10.2010, Sunt reflactali In labelu! urmato — 01,2010, ie 01.10.2010, fel | gramme 1965.40 | 27.674 788 | 72.988.450 | 27,735,291 | 28,485,074) 881,592 | - 2.131.809 78.747 257 78, 747.257 | { Captal creat — ‘otal captal prea ‘Compania se deserveste la BC Moldova-Agroindhank SA, BG Victoriabank SA, BC Universalbank SA §i BC Unibank SA, tar maloritatea rotajelor companiet trec prin conturite curente deschise la Banca de Econom SA, In prezent compania bencticiaza de umatoarele (actitali creditare la Banca de Econom SA: hi, | Nrveoatr. de | Suma gi valuta | Dobance% [Soi 0413010) angel trongelor =] + ai |. onze Fooo ao man | PPStirarea prodiseior T vavan | f . | porter — ~~ a ge batter rai 980,000 EUR at 1 Bsa oro re |" sana00us0 | 13.08.2015, “Sf oexenesdn So ——— 13.08.2018 13.08.2019 a7 Denumivea Sunutller gajate [ Contr. de credit C | Valoarea de) gah el Debiter gajist supra bunutioc imobile amplasals in moun, Chisinau, sect Giccana, sir Mesterul Merole 9, cups cum vriteazs: Construcie cu desintie administratva si comarciata (eta de almentare cu produse petrolere ~ corbuetbih gaz) cu suprafaia told pe perimetry 190.90 mp gi terehul Go pant aleront a valoavea de pcieca de 20,572,584 + Constnictle eu destinajie comercial {desarre teniiea a aastoturemeton) ov suovatata de 15320 mo. gi teronal de_| pamant alererta valoares de potecd de 1 903,390 lt | ‘eren da pant desfinat pentru consructh cu supralaia. | total 0.0724 ha, la valoarea de potees de 831.220 !0, | Consituajie cu dostinate comercaia (spalateda auto si | desenite ieliic’ a autonutismetor) cu suarafaga de 253.40 | mp. sl terenul de palmar afaront fa valoarea ds poteca do | 2.819.400 lei: i + Constructs cu destin industriel (complex de deporte | 8 preduselor alimertare (igi) cu sunafata de 36300. | | imp. gt erenuf de pamant aferent, fa valosrea de poteea 68. | | | 8.442.720 16h i Constucie ts destnais spasalé, applosetl in mun. | Ghiginau, est Glocana, sh Mesioul Mandle, ne 83) | | | | i 1 i Contract de ipotecd urmator nr. O6-08/1/21-g din 23042010 | | over SL : ie y L : | cat oa br 06-08/1001 oie 22.04.2010 si ny, 08- | torent de pamdnt eforent, le valoaie2 da ipotect de canada | | i | 200,60 te; so 13.06 2010 + Constnicje cu dasthatie Inductiala, ou suprataja totelé de 31250 mg. sf terenul do pamant aierent, a Valoarea de ipoteca du 1,587,500 le | | : | | | | i } - Constructie cu destinafie administrativa gi comerciala (baza i | | de alimantare cu produse ostroiare — combust! gi gaz) 2 { supratata total de 237.80 mp. si terenul de pamért aferent, ' fs snaina di ipleca do 20,408 967 a“ | Gaawact a ge irvegsat umn nr OG DST GT a | 2242010 panna ouloacet he streamed placate in un Oh ona, te Mostent tance, ot 7 Gacat eo oe ogitat 08 OST 92 ai 20 SOTO pA a | mitsncele ve strato unculorampiasstofn aun Cnignd, Wesrsm. | 20%5.59800 weSrsRL | 272,798.00 | i 1 1 sect Clocara, st eyteral Mandl, I ee {Fair Ran, 1 Contec de ootacd my 06:0671221-00 din 31.08.2010 acupen | representa secre | ‘bunlul mobil (casa da tocut gi torenului de pamdnt aferent, ‘amplasat in ztun. Chisinau, sect, Buicani, st, Alba lula, ny. 324 dha Petrova vara | 2.82),000.00 (procurd 19508 17 Miadh nacre Cans a pata anna ne OE TETIET SH da DCE BOTS parr Sun! mab, const comer, prestore save! (Glave acmincraivay ci sgratata a do 37 2 mp. amplasat | in mun, Chisinau, cect. Clocana, st Marole ne $ 1 i 96 on 0. store une univereiea do buna prose porais) T Contact de ipoteca 06-06/1/53-g din 18.98.2010 asupra | compen corer state de aor entre oy oe del | ' i | i | I i i | | “VSI SAL "VES SRL tL t | SC "Niotrans Geup" |r 08;00159.an | soot cuturla)ampasal in. Anni Now. al. Gua Bu Bh 1082010 [Contract ce gal invealsrat 29.2018 a. a | asupra migoacolar fixe afarente compienutui comarvial amplasat in | SC "Nictrans, wis Dagetigrea proiectuluir Suma de 560,000.00 USD este salcitatd pentru compictarea mijfoatetor ciroulante si anume procurarea Preduselar pettoliore conform contractalor snchsiaie 2u IMD Trade LLP. UK London (aentract nr. CO7G010 ain 01.04.2008) si Lita Investment Limited, UK London {contract nr. LIF/VES2008 din 20.08 2040), oe Sutsa primers. A Principail ine nciar! gt caieutl capac: ‘nada de a izere @ resursolor credhare soli nt de obliga are dee lectnti in tebelul ce urmeaza: me He IO | T tetone Prosnass | onumire indicetctor Smite | | aoe | MRM | aor | aon | zor | ame | aoe | me | Nemaun aaa | SRaraSO 7 Tielee oa aaa re] AEE SES TET ‘Conta sanetnor 52.062 20d 30 28/.wed es cizzrd7.c0a.ead <2,sc0 004 caz60. 000 72 7ias0d 76,1828 Pee [$0057 S007. 068 280s! 450.28) [25 147 Si] 85;605.060 SH, 7eb 290180 20. ASa 25.947 GEO) is venitun operagionale. | 1877 2,902,526) ‘of gy g 3 heflulel oporationale{exsl, cobanda & uaural | e084 6741 4.311257 BOG zes| De4aial ioe ono, afd seel soawea Sie (ecmes coneienee er a a (Brbififaivie de plata. anloauzare (ESNTOA: ra EROTIC. SSR SES Z70F. Si SitRistoy Pe seeeere 26 0 128) senda borcars | Batests| 4223.06 Sosogedvo.c0z 00g 6.166 779 tao.oen + 1ee200 595 1ea1 lAmortizarca [Bif7,587| 920.250) 2.425,103] 2,566,950 2,064. /og 2.918007) 2.968.080 2,107.86) jFlezulial din actuitatea operations | 1418,237, 1,262,725) 1 883,703/10,194 90844 548.703 26,554 444) 25.238 744] 24,368. 944) [Result ae act do vest {07.eeal i229 B a of a a 0 (Peale cin shia fnanciaa | $8090) aba S| 9 ae oag “FEE ROO EDTA Dea“ seagOo AT) z z EL ras aadlewa gt seaaoth poacoal eae anaes eae [Reneniiaiee economics t 1ewel “1726 2as7 Beata aGel 70.90 270%) [Ranfabaves prof net i Lvs) 67798 — a. aia 2200 —1a.00% Frans sesifars L j wen: Taiaag) Beisass) eaeazei] (Gradul de accperte a dobanzibanaare min.) | B10 13447 224 ise] aede__ saad (Gredalde acopsrte a doo sia tans vest (rit t]| 2.1443 td 214 ae Faiz Creditele acordate In baza contractelor de credit cu nr. O6-GG/1/21 din 22.04.2010 si nr. 06-08/1/53 din 13.08.2010 sunt clasilicete ca supravegheale, prin wmare, crediful solicitat in suma de 500,000.00 USO va ficlasificat nu mal aus ca susraveqneat. Sursa_saoundards Pentru asigurarea creditull solictat in sua de 500,000.00 USD va ser constitulrea eluiul astipra constructiei cu destinalie comerciala, prestarea servitior(statie de alimentare) cu suprafata totala ce 205.19 m.p, si terenuiul de pemant aterent cu suprafata de 0.1541 ha, ampiasata in r. Anenli Nei, sat. Varnila, str. Tighina, nr. 59/2, proprietatea SC 'Nicirans Grup" SAL ia vatoarea de aaj de 3,123,657.00 lei, mifoace fixe cu destinatio comercicia, proprietatea SC 'Nictrans Grup” SRL la valoarea de gaj de 285,628.00 lei si extinderes actiunii contractuis: de ga) integistrat nr. 06-06/1/21-g8 din 09.06.2010 acupra miloacelor ckculants (produse petfoliors), proprietatea "Vesi” SAL. prin majararea valoati de gaj pan’ la 14,330,006.00 li Valoarea garantie va constitul 14,799,289,00 jel, care acopera 100% din suma creditului solicitet in suma e 500,000.00 USD $i dobands aferenta pentru 2 tun Roiogind din cele susmentionate gi in baza documentelor prezentate de odtre client, a Conia Biroctiol Administrare Gaj cin 26.10.2010 precum si a Concluziel Directs! Juridice cu nr. 06-14/2483 din 02.14.2010 {care s@ arexeaza la prozantul proces-vertai), S-ANOTARIT: A acorda SAL .VES', prin intermediul file! ar. t Chigindu, un credit in suma de 500,000.90 USD pentru compistarea mijloacelor circulane (procurarea produselor petvotieve), pe un temen de 24 juni calendavistice, cu stabliréa rate! dodarzis in marine de 11% anual, Acordarea credituiul va avea loc dup respecterea obligatarie a urmatoaretor condi 4. Prozeniarea provesululverbal at Adundni fondatorii: .Vesi' $.A.L, cu privire la solcitarea eraditl garantarea acostula, precum $i delegasea dreptulul IA semnaiura a tuturor documentsior narosera aulenifieat notarial Prezentarea copie! buletinului de identitale pentru dna Belseaia Svetlana actualizat (Bi A nr, 88010470 din 28.08.1898 este expirat la 01.07 2010); 3, Prezentarea Deciziel uvicului fondator al SC “Wictans Grup” SRL, privind acceptarea asigurarii creditulut solicitat de catre "Vesi” SRL st imputernicitea persoanei responsabile de @ semna contractelo de gat, autentficat notarial 4. Prezentatea coplel buistinului de identitate a contabliuiul-set al SC *Nictrans Grup” SRL: 5, Prezentarea procesulut-verbal sau a ordinului de numire in functie @ adtinistrat ai SC "Nictrans Grup* SRL; ju si contabitul Ach la sumia ore aria de 1,59 de 7. Depunerea in gaj a bunurlor materiale, dupa cum urmeazd: ~ bun ingbil {construotle comerciala, prestare servic), proprietalea SC "Nictrans Grup” SAE: 1 Vatoaoa de pita Too Tvasmasan] Obisctul ipotocit | natita do vafvatont | C22, | Veloarea de [L_ independent deij | 0° 95 | trotere (lel) | | Gonsinste comerila, piesa ato 0 aimonre) anplaaia WT | Bane S60 Vari Sr igh 538 90 sate a | | 205.10 np. uineerea sopemanta | i i i B Twccad | Denumiran | ESBS cone | | | . Need Denumiree [SURI SERSITS | sersos00 | 07 | a4ersir00| k =, [Consiniciie comerciaia, | 54 i } E FORGET Sopot (eae i i E [BRS We patios ipa asain, arma, TBAB - ' ip jamoforinior, acsesouliot bunulvi imobil jpotecat, bunurlor nei care] on 50 I ie jrezulta din transformarea bunukii imobil (potecat, precum ef asupra) maser SF | BORO.) ferent constructor cu sypratata totala de 0.8541 ha | | TOTAL ec | ERERTAM ni de par + Milfoace thea (cu destinatie comerciala), propristalea SC "Nictrans Grup" SRL: Prat do pita LvovsetisCo’ | coat | Prot de gal ese | | Oamumiio | cae i L # descifrare de [sega j de) | tel) ( a irae aioe “| Hozororsubtovan 35m@_ 1 9477000 { 38,790.00 173 [ Rezorvor subteran 25 ma 7] [3a5770.00 | ~—a8-710.00 | | Rezorvor subteran25ma_—) yt [58,710.00 | 38,710.00 | 5 | Rezanvor subteran 25 mi tT T_| 3871009 | "38.710.00" [5 [pena peta _ aaa asiateaoaeeaaan] [7 [ooteana de eisinbata, 29) 3aara00 {24,063.00 | 24,082.00] [81 Coloana de distibutie. 40 | 1 [42.39.0071 42.40.00) [5 Dispoaitiy pont scugere 4 “Tsao | 3208.00) [Te Bompa aa [08.00 (oTrerat rm] pes s20.00 | FAR pe8.00 | Noté: Bunurile descrise mai sus vor asigura doar creditul solicit in suma de 800,000.00 USD. Milloace circulante (oroduse petroliere), proptictaloa .VESI” SRL ~ valoaren de gaj s-a majorat de |a.8,330,600.09 let pana ta 11,330,000.00 lei: Uikae mdse | Prot mesisdo paW/BAR'T Goal | Betas | Wawa de debianielum | gan eve | “aaah Denurltea univers se bunuri { Motoina SupSrt [Bonzina 86 (Benaina Nola: Milloasele circulaste mentiorate mai sus vor asigura in egala ntasura orediiele acordate in baza contractelor de credit ar. nr.06-06/1/21 din 22.04.2010 i rr. 98-06/1/59 din 15.68.2040, cat si cree solicitat in sua de 600,000.00 USD. n veloarea, rei nie gente 2 ut 8. Stabilirea. in contractul de credit co unneaza 8 i incholat, pentru creditul aolictat in suma de 500,000.00 USO pe Un termen tle 24 iuni calendaristice. a unmatorului grafic de rambursare: [ ate 1 500,000.50 | L _ sume spreschitere, USO | _ sold maxim admis, USD {Bi docembae 2017 700000 | 490,500 [31 januarie 2012, i 15,000.00 1 280,009 | [89 febraarte 2012 10,000.00 | $70,000 | [St mame 2012 70,080.00, 760,000 (ao apaie 2072 19,060.60 80,000"| [31 mai 2072, 10.006.00 _ 440,000 {(Solunie 2012 “0,000.00 | 556,000 | [st iote 20) | 10.000.09 | 20,000"] (at august 2012 [ 40,000.00 10,000) [Bo septembre 2012 I $0,006.00 400,000 | 31 octombrie 2012 t 200,600.00 200,000 | La soadenta i 260,000.00 | 6 (Totar 500,000,00 | x) 8. Modificarea punctului 9.5 din contractul de credit oe urmeazS a fi inchelat in feluil urmator .2d prezinte Banc trimestrial bliantul contabil ~ raportul tinanciar (gosiuri de actlv, pasiv ~ destasurat pe fiecare ont #n part}, contul de profit gi sierderl {raporul orivind rezullatele financiare Carma N22} si raportul privind fuxul mifoacelar bénesti Gorma Nad), saportel statistic §-C (trimastria}, precum s! alff indicator econcmice-financiari, nu mai tarziv de data de 80 a lunll ce umeaza cups perioada gestionara, lar bilanful contabi! anual si raportul statistic 5-C aferent, nu mal tarziu de dala de 10 aprile” 10. Intoomirea ¢| semnaroa urmatoaretor documante Contract de credit incheiat cu "Vest" SAL; Acord aditionai la contractul de credit nr. 06-06/1/21 din 22.04.2010: Acord aditional la contractul de credit nr. 08-06/1/83 din 13.08.2019: + Avord acitional la contract de gaj inragistrat nr.06-08/1/21-95 cin 08.08.2010 asupra unei siniversalitstil de bunuri (produse petroliere) incheiat cu ,.VESI” SAL, la vaicarea de gaj 11,590,000.00 lei; ‘Contract de ipoteca asunra constructiei comerciale, prestare sérvicil (slatie de alimentare) amplasata in f. Anonil Nol, sal. Varnta, str. Tightna, nr. 59/a cu suprafale ge perimetry 208.40 m.p. 4) terenul de pamant aferent cu suprafata totala de 0.1541 ha la valoare oe Ipoteca 3,123,687 00 lel, incheiat eu SS “NICTRANS GRUP” SRI Contract de gaj fnregistrat asupra milloacelor fixe aferente staliei de alimentare amplasate tn r. Anenil Noi, sat. Vainita, str. Tighina, nr. 53/a, la valoarea de gaj de 288,628.00 lel, incheizt cu SC ,NICTRANS. GRUP” SRL; Contract de cesiune a fhitului mifoacelor financlare cin conturile curente. 44, Intcemirea de catre tilala a unul plan de monitorizare, executat de eocromistul responsabil da credit, cu raportarea verbal a rezultatetor directorial iffalel pana ta data de 30 a fiecdrai luni gestionace. analiza ruiajulul in conturile curente 5! casieria inlreprinderi ~ lunar, analiza dinamicii dateriei debitoare gi credioare — tcimastrial = analiza dinamieii venihulul global s! veritulul net ~ tmestrial ‘analiza indicitor de evaluare a recut financiar gi nen-tinanciar timestiat: ‘nopectarea cajuiui ze teren (cantrolul axistente! si stdvi efect e contro! in ordinga sta si pertectarsa rapertului er > Mitoace fixe — semestriat, > Mifoace circulante ~ tuner. Lista voturiior: : iumele Prenumeie menbrier E Soro sacetie ‘Yotu, obiecte Semnétuie | I eed c Avi | a a e A. Migov | = ! } a & | 1 Bellbow i x a ej i : Ate 4 es a a sg e G. Gacikeviei, . Presecinie al Comitotls de credo & 5 ©. Botnaru . Seersiar responsatit f a # - : : 06-14/2483, 02.11.2016 Concluzie Juridies privind posibilitatea acordarii credtulu banear 2h sum de 500,000.09 fefnet sute mil) USD S.R.L. Vest" (itis ne. t Chisinfu, Efectuiind expertiza juridiea a mater fi prozentate urmittoarele documente 1, Procesut verbal al Adunarit Generale a Asociajilor cred of proventate, Directia Juridica a constatat cd este necesar de a cat privise a Sofi ui bancar, asigurarea. obligatiunitor creditului solieital, adresared cite $.C. ,Nictans Grup” S.R.L. privind acceptarea asigurarié executtrli abligatiunitor crediutut solickat de S.R.L. ~Vesi", aeordarca dreptutui la sernndturs. cu seminiturite autemtificate notarials 2 Devieia fondacorului unie # SC. ,Nicitans Grup” S.R.L. privind acceptatea asigurésti executari obligatiunitor credisului solicitat de S.R.L. Vest si acordavea drepmaiui Ia. semnéturs. cu semmnatura autentficata notarial: 3. Copia bulesinulai de identitate « asociatul SRL. Vest dena Belscaia Svettana: 4 Copia buletinelor de identitate ale persoanolor responsabile a §.C. .Nictrans Grup” SRL: Procestil verbal sau ordinul de maumice tn Funcgie at director Grup” SRL. si contabilulul sef a 5.0, Se smenfiones i gotul de identitate al d-nei Belseaia Svetlana este nevalabit, sermenul de valabilitate a expirat fa daia de 01.07.2040. Concomitent, tindnd cont de diminusrea, contin preturitor, exist riscul neacoperiri sumelor creditate din contal patrimoniafui gajat (mijloace de fixe gi mijloace circulante, care pot fi usor instrinate} i cazul exeresearit drepratul de gj Directia juridica, propune de a examina posihititates ipoteed, pentru garantarea creditulul solicitat de $.2.L. uncrié bunueilor imobite suplime Avtia Marineta Jurist arineipal Directla Juricien eS 2 + BANCA DE ECONOMI s.a PROCESUL - VERBAL NA. 0421 al gedinte: Comitetulul de erecite 22 aprile 2010 wn. Chisinau A prezidat: G. Gacikevici, Pregedinta al Comitetulei, Au fost prezangi A. Vitlu, Vieepresedinte at Comitetulu A. Migav. (, Belboy, M4, Bejenar, Membr al Comtotutu, E.Cofesnic, raporter N. Galasnio, searetar responsabil ORDINEA DE zi, © pte ta asrdareaertlor 8-A ASGULTAT: rapa! Coesne S22 Sat MAES dn 06.08.201, VESN S.AL. solets acordrea ue) credit Ih tango i soma Sehualet 8 400,000.09 (ats rane ve ute) USD, omcaes ra ane 7 su uimster eels 28 usp 7 70 go unten oe aa, se samoursaai Ate comcann “vos? SAL Io Be Nese eae Be Mtorank SA 3 BC Unban: SA, bate urmatoaraor sete ea ae 22052007 Hf n.G07-106 dn 22082007, aoordate la 'BC Motoeen nce get Got nr 8194 cn 17.05.2008, acordat a BC Vitorabant a wat ee an. de 05:022008 wi W- 1008 cn 05.08 2008, atta a Be nae + inoumade 1 BOLLE LIB, pe un tormen dy iDalondartce,destnat capt mjoacelor crouanie(procuraréa prodvebr petolors) cep tea dba in marine do 19% anual pert parten croctt sola in MDL 912% anual ~ pentru credit sofctat in USO $1 EUR, comision de acordare Gane enorme feat Ja date de 04.10.1604 cu 1ONO- cod! fisal 1900800000747, este un agent motores ¢ragegiv@az3 In comenial importa 4! comeroiatzar en-gros ai eu amancit's heseoen rooe nang, Sze cheat, orn intrdtul saber de almmentare cu petal # depeatoios de ene induaral aise ia, cepune ee leila do preducare gl comer coveapundtioare, inst coer soat prodeces et £2 adtess Marcle, ®, unde sunt amplasce: stata PECO, Gepost sects eee sito, bar fare solar ao, boxe pont reparain auto, ger, parcare auto, Bea Ge en irancporats cack, Compleval este bine dota din punct de vedoro logiatl, prodite rere ern \ransportats atat es transport aut. ct transport torsar osetia pacts! de intopendsre ast activates to gomert cu amano 2 gruel. allra, cae oe ae es ce altmentace PECO, anmplasaia pe sures M Manis 0 oc Suma batnante| de molt “Tatil Gone" ce parte amentares coterie ee gt Caeaers of cuciviatea wilaiulut este 75-60 si da motorna sau 45-50 ll de be ane pe minut, Capacitatea 2 Incheiala paste 160 de contract m sigur’ vinzarea kinara a poste FP icaeal 2 Broce pears, Esta de mantonat, ca actual sala PECO din Mt hae yc data Dacha nM Rompetrct Mokiova” SA. uo un termen de 6 ani in baza contctit the, a roneiane Be eum men de 5 ani, Confer condor eonuoctual, chile tees Jenstiue 86% din peoitul c&patat, tnaints tie impozitare, oblinut ca inmore & Pompstral Mokiova’ SA, cu 0 capaiitalga totale de trap er COnstfiza 3,000 tone, isonet angro}. st cea. $50-609 Si do ai “Ait co stati, dintecare: + Pekan Nialdava - 3 SQMnaN 9 Geservesta lala BC Moldova-Agroindbank SA, BC Victrlabane SA, BC Universaibank SA si Seoattank SA, far Majontates rutajlor companial tee prin coming ene deschise la Banca de Sconami SA etvaimente compania ,Ves',S.A.L, beneliciazs do urmatoarele credit: sa [one scoci | Scale] 73a Saeseain | saan | SRS 00 | 22 eB StO7 | Bio aeoa | —Ta T 2£08.2007 | 15.08 2612. ~~ “aso'aae | 5,800,000 | 17 OS Bom “Taio waa ] zat oo. gsr sae: ; = gm deo Lee | Reber uss L Toul {| Z2sao00 sme | 7.037.750 mre | oil, seiarent mB —— I a asaareiri sel fiat at BAMA Ia date de 21.04.2010: 17 CO34EUR, 12 585A rate ctodite mantionate au fost acordate panty procurarea plodusoler patotire Fu fost Ie aches crea comtommitate cu grafcete de rambursare a cradtaior provontateoTieal ae 's achitarea creditelor la data de 21,0%,2010 constituie vea 8 mh es Pentru asigurarea croditelor akordate la alte banc, au fst depuso In gal urmBtoarale burr [ Be Noiiove-Agroindbank Sa descrerea | tocut ampiasari Tre, cadastral | valggroa de ga, —_— | 1 — al | jp Memme| geo 2000 | i jwemeducive mn [iciraita aa has ma TOSS predictive ~ | sypvatata de 285.4'mp. | | | [Letaare 2 a run Chisinaw See ee sonsiquctie | 100208.05%.01, | | supstata Jo Teal ge aia} r i Le ———-4 #ptoc906.054 02 | | (eons — ~ (erogne oor | | i Suptaala de 560 mp id a RSG oe | ' rsitucle spe i | o70006.05 3.08 | \ i prate'a de 212.5 BBN To OAT] cro as| i conetucte spenats | |o1g029e. 051.05 i | | supralata de 197.8 mp. aieadl eli | F | { | 0100298.05005 | | 42141-12000 | -2Sonstructe admrystestire | [ Serataia ce "modal d6 losinia | (| won | migeaoe os 8 snl | { 0106506,050.08 | o190s08.6s0.67 i | ore030s esc.08 i ~100308,05009 ! ‘5106308 050.10 | (constructs comorciaia mestarea 3 | subraiala ce 05.5 mp. model de To aang iu Chivas, 7 SH" cr Mires ~ [ chiie aaininisralva ampalala a7 7mp ~~ 0es9 0505027 —— > { laste de srodvcora.supateta S863. mip 1 (ojonaoa 050.05 ] ! i | Slasire edrunistrativa, uprteia > 1223 i | consinicte mmertala: Sromatea Santaiion i | supratata = 137.2 i i ov0n308 050,04 | | [ wrooz08.o50.08 | | _— ‘aiogs0e 059 65-] aie, supcalala BE Ap, ‘10603 050.077) i i soscis sentenre sigralalt- 387 ma] | otoago8.0c0 98 | ! onsite spsciala Ra o¥00808 050.09) | | Wucle gpscigia mi Ciges0s 950 10 i | otis apeciela 4 (ojoogos. 050.17 | corstuclie aseesora — 700208 05 | sorstrucio ascesore | PaCTiooc (Tey Sipratata - 0235 ha 4 cr constucte spesaln, sipaoe SSE posnasieatoda aes | construct Heonsiructs specisia = | [ Sistas spoons Supra SOA] LL rolucle specu Salas aa Iscurmtckecrt ae 2.088.000.00 FBC Unbank SA ae 0} (ine calea feats 2 gle de BOO, ants Cea —— ~ | UE peri pomparea produselarpeliciere (ects da paVaL RAGS Fams 152 200,00 | | aaaoie “| _ _ _ | combusts iaortiang = a sea | aeKse sloflabanig SAGO Usenet sez BC Moldova Agroin bank $A, 60 Viclorlabank Sg! BC Unban SA. Ti _60.784.600,00 | Descrieres proiectului, ‘redtul soictat in suma echivatantuui a 4,200,000.00 USO unneaza a fi destinat > in sua aoc 8257.367 00 ven, 9 7.007,75000) tes - (git cotton critter. acorcata Sompane "Vai" SA ia BO Hotva:Rgranuank Sh Bc Veen oe sae Goa See Beteareorsertracte de ccc re CO7-104 din 22.05 20079\ of CUT 108 dr Bo Ree eee corm a Raroindbank SA. cont. de eret ni 494 din 17.06 2008, acordat fe BO Von SA, conte de credit n.17/08 dn 05.03.2008 gin. 1848 gin 05.03.2008, accrdate la BG Cant in suma do you 9 0.200 0'eug ~ completa millascetes ciculante {procurarca Proausela peters) Pant aeguraitarea ubat la Gostnalis ¢ coset ea prozantat Banc wimatoatele conecte arte in. USD: ~ ne Co7EN1Y din 01.04.2010, inchelat Produselor petraliers, scadsi conractufui-USO. TMD Fredo LLP" (United Kinggom) gent fivtarea } contractulu - 31.12.2010, modalitate de achitare - in avens, valute Prodeea peO40.2008. nchoiat cu “Omaimpex Chemicals” SAL (Romania) entra fvraroa cet naciP toler (motoring 0.2%) rn FCA Refineia Steava Romana Come eet Sonachi~ 31.42.2010, modalatea de acnitara ~ 100% in avare, valuta conincrnn {oat panty partes in MDE + Ae. CORIO8E din 10.03.2010, ineneiat ou“ cu scadenta ls 31.12.2010; ‘Oll-Mcidava" SAL, pent livearea produselor patroitere, Br 1a0Tg, eee neherat cu IM “Tirex-Pauor SRL. pont lirerea motte, cu soadonta la 31.12.2070; Be een gati 27-10.2008. nchelat cu SC “Tiex-Patro? SRL. pentru ivtaraa produselor patretions, eu scadents fa 31.12.2010 iaite contracte vos f prezentate pans la valoniicarea cra Sues pumara: spanish scone oer, Frognoza Hauiui mifoacoior oanasti vente perioada ers fapeciiatea debitoraiul de a-si onora obiigatiunie sate [pero Srafculs propus de eatre debit) si plata dopanalor {Sf Pent parioa Creu in MDL gi 12% - ponitu USD y EUR, 2008 | saponin: Benoa eet 206.208 | ana Set | eaten operations, incusige = Sona? 9.508597] i seen cet seaiee ———1ssasngey 5.015 091 | a7 aeseca | asnoay [oo enatea oa per ore 1818616 16aS170] 7. 1800¢0 1 Inoross (Seat ce ansegit 8 25701 | 973.1201 toate (4. served srana Tasos 3,807 |" 9905 721 | 4 101,007 | a sonaee _ Shelve eperationate, nea: 4.sa416 |["sazeosrs | eoasieer | T t So0as ser | srsseanr | t [brecuaresprocuse etchorafnmteia #0212219 | soap. [sa ionsea | eoomee [sain ee 1.seiz7 |” 1.291 5a raz0oes | 190000007 shell gereale Reding Losoats | gresat | 1401.090 | +soa.099 a cotanda god tans ae S2reeot | gouzo fgg 0 dobarga aesite BEM of “Sso76 | pap “708 se | se a0r | ‘Acciza _ | see 80.070 | 60.000 ‘80.099 80.000) ""Rezulatel operational” : asassra | aresars | “eeu ce7 |"“oaztevo]veass ens! [ Acuvitatea investitionala ~a103329,) 0 of f anciara, Inclusiv, i | | | eiassomo | prenmene a | | : | ena | | oem | ed Pacetan | Sintaatn, eed | | Teepommonse: -}———}_patofre | ere ceaave } 34188729 | pommel [LM “Trex Petor'S.a. | Gonactne 2a 05012010 | | feveine | 1 | Preesrares | Gontiactnn taza | | Sveoconce | peter | any a Le eae: | | f | Precurarea—}————+- | | ' [stem | peaimer | teeassm |e tran 432000 ' | femme | | i T F uoowasg | Painaans | Lamon Rebegitb, ~] ~canmadarbesoar i / LLeee? | oenivaiay | nue visne | eo4 ooo i | | hme EER eC | | [_ seem | woiiedor | mmanito.cm | Ghemicere” | i 1 L | "berate COPEONGDIE din 14.05.19 | | i j j "comrar covanisae"} 22042018 | | is | e110 Avera ame | sen mace | mo tadoiin tina | aa ance | | em cee ane ln I | i i coronene ! | | i Siler Crecitul sus mentionat asta asigurat prin incheionea. umatoarelor acta de garantie * Contract da ipotess umator nr, 06-06/1/21-9 in 23.04.201 asupra bunurior imobite amptasate in mun Chiginau, sect, Ciocana, str. Megterul Manola, nr. 8. dupa cum urmeaza: ~ Construsile cu destinalia administrativa $i comerciala (statio de alimentara cu produse petraiere — Combustlili $i gaz) cu supratafa totala pe perimeteu 180,80 mp si terenul de pamant afereat la valoarea da ipotecé de 18,595,068.09 ici; ~ Censinicfia cu destinatio comerciala (doservire tchniea a eutoturismetor) ou supratata de 158.20 mm.p. $i terenul de pémant aleront ia valoarea ce ipotecd ds { 203,000.00 fe, Jeren de pémnt destinat pentru consiructi cu supratata totalé 0.0724 ha, le valoarea de ipoteca ie 941,220.00 fe Gonstracie eu dastinate comercial’ (epatitore auto i descrvie tehniod a autoturismelor) cu Saprafaia de 269.40 m.p, g terenul de pamantafocont, Ia valoaren de ipotera de 2818480 05 19h Construct cy destinatie induetrala (compiex de depaztare a produsalor alimentare ffrigider}) cu Supratala de $85.30 m p, gi terenul de pmant aterant, fa valoarea de ipotecd de 9,442, 720.00 lok ~ Consinicfe cu destinatio spooiald, amplasata in mun. Chisinau, sect. Ciocana, sie. Mesterul Marole, nr. 9 siterenul de pamant aferent, la valoavea de ipatsod se 200.900.00 l= Constructia cu destinails industialé, cu suprafata totala de 312.50 m.p. si terenul de pamant atevent, fa valoarea de ipoteed de 1,557,500.00 lat ~ Constructie cu destinatie administativa si eemerciala (baza de alimentare ev produss petrotlere — combustibl ¢| gaz} cu suprafata totaia de 337.80 m.p. 5\ torenul da pamant ateront, le valcaroa de ipotecd cle 22,286,199,20 lei, {in vatoare totald de ipotesa de 55.124, 898.09 jai, incheiat cu SAL “VERY * Sontract de gaj inragistrat umsator nr. 06-08/1/21-91 cin 22.04.2010 penirs mifoacele fixe atevente (qiebilslor amplesata in mun. Chisinau, sect. Clocana, sit. Magterul Mancla, nr, &, incheiat ou ,VESI" SAL, la valoarea lotnid da 272,739.00 li * Goniract de gej inragistrat ne. C6-08/1/2 1-92 din 22.04.2010 panins miloacele fixe alerente imobitslor ammplasate th mun. Chisingu, sact. Ciocana, str. Megienl Manolo, ns. 9. incheiat ou VEGI" SAL, bx valoarea totals da 2,043,892.00 tel, 7 Contract de ipotecs nr. 06-06/1/21-98 sin 31.05.2010 asupra bunuiui Imobil foasé de k de pamént aferant, ampiasat in mun. Chisinau, sect. Buiuoani, a Alba fla, nr. 124. yan, reprezentat de Gate dra Petrova Matia forocurd nr. 19003 ein 17.11 2d 28 tat 7 Garvact de ipoica urmator ne. oe-DE/ “om ‘prEataro sees (clave acini cui) gf torent jatcu Potroy la valoatea do 9] de ga oh 94.06.2070 post uptataia totala «a mobil 2 mp, & strict 2 ma, Chisinau, sect. Clocana, str. M. Manole nr. @inchelat cu VES| SAL la valoarea de ipoteca de 1,195,818 ia + Contract de gaj inregistrat nr, 06-06/1/21-98 din 02.08.2010 asupra unei universalitati de bunuti (produse petrolere) ircheiat cu VESI SRL ta vainaroa de ga de 4,160,000 ish \Valoarea tofald a garantie! este de 65,617,986.00 let, care acoperd in proportie de 100% creditul sxistent in Suma de 2,257.967.00 USD, 7,937.750.00 lel, 7,000,000.00 te! $1 980,000.00 Eure $1 dobanda aferania entra 2 lun Deserieren proisctuful sofital gave tnant ~ 800.000 USD vor f vilizatl pentru procurarea ufilajulul ce producere @ bicdleselulul in baza soniractetul nr21 din 05.68.2010 inchelat cu Westiord Capital Corp Ltd. Valoarea tciala a contraciului constue 692,000 USD; ~ 300,000 EUR cunt destnatt pertu procurarea miloaceor de transport auto specializate pentru transportul produselor petrotiere in baza contractuiul ny.41 din 07.08.2010 inchelat ou Menston Invost & Trade Limited: + 800,000 USD — pontrs completarea mifoaceior circulante (procurarea produsolor petraltere in beza contractual nr. G.070010%049 din 20.04.2010 inchalat cu IVD TRADE LEP) Prognoza fluxulul millcacsior bangsti pentrz peticada credtiarl prezentaia mal jos ne demonstreara capacitalea debitoruiu! de a-si onora obligatiunile sale fata oa banda privind rambursarea creitulud {conform graficul propus do eaire dabitor) s| plata dobanziton a facto nora Penunoaieaesterion 099) 2079 | aan gow | 2018 [2s | ‘Sol wloaasier Bane | T 1 | inceputul anutus 204295 | __yea.zva| ssesaco| 119.087 | _av2.771 | 4.705250 24.507,174 | pensar! operational | 53,910.187, 2478 | 89,501,020 | 96.234,191 | 9R,073.028 | 100,261,950 | 4. vanzatoa ptod, pot. en-yo8 | 36,650.927" 95,009,800 | 55.916.185 | 56.475.517 | 57,0085%8 | 2 venvarea prod pate cu 1 T | | manu TSSISBI6 | 19.946 449 | 16,191,421 | 19,100.00 | aacoseo4t | 20758000 | 21,705,008 | 1908-488 |_1.031,008 | 1,580,000 |” ,820,000 |" ,892.000 | 960.990 ("2si6;310 |" sove020 | “5.105205 | saz02za} “sa7aane ~ o 0 | 11,500,000 [72,625,490 | 18,256,670 | 7.588.087 | _16.907,700 | Grint geratnne ncia_| anise [Fehon | rgen [zest son [son [Feomotes aa | ea 1 eel de sere [aiie9701 3. vanzara Pieciossi t | brecuoren nesaae ; ; | Sonoderstntrale szo10499 | 08,812,218 | 96,771,002 | 43,100,000 | 67.250,000 | 70.912.500 | 74,148,125 Sad a ee ae ‘tensan] 1asoim | taco | | shotiel getecie @adeinavaie | rossaig | tgraeet | : ‘8,600 | ovens wedi nei coreisas —) a7tqg04 | soaet i | | | tezuttatul operations! n a 21,606,682 | ‘Acilvitstes investivionale Ginirad 583,00, se,sen.12 | 2.t00,009 39,700,000 ; = |. 9.752.826 | 7zq0.000 1 {ramus ipeurutii erie | 930.002 | agant.aoe | Oabaa%0 iareciadecus . “el Sura ascundara simodatlatea do acordars a cre Crecitut se va acon in tranee Be masure a coperti acastula cv gal este eae Foe tats guna de S00,000 EUR s1 900,000 USD (400,000 USO ~ pantry invest in mifoace hea sf Seek sera any, comelstaea mifeacolor creuinto} se va acorda cu condida exbidon ecjeha Singita anterior. lar festel sumel (400.000 USD) — dupa constiuirea gajukii asupra butusior incon Suplimentare, acceplate de banca, prin decizie separate 2 Comitetului de Crete. Dua reevaluares partiala = gajuui existent vaioarsa acestvia se va majora unmeazs: £639,159 !2i, dupa cum Contractul de ipoteca urniator nr. 06-06/1/21-9 ain 2 ipoteca de €3.284.051 Iai, 2010 oy 8,199,153 lel (pana fa valoarea de + Contract de gf 2 6,580.00 Iai, ‘oregistrat nr. 08-08°7/24-95 din 03.08.2010 cu 2,400,000 lel pana ta valoarca de ga) Naloarea tofala a gavantial va constivi 79,187.100 fei si va acoperl in proportie da 100% din valoarea Gait existont if suma de 14,037,750 te, 2.287.367 USD si 980,000 EUR, prime transa, Invalone de 900,000 USE $1 300,000 EUR, din ereditul solicited, crecum si dobinzis atoranta pentru 2 lant Qeicsind din octe suementionata gi in baza documontolor prezentats de cts client. a Confit Dieetiei ‘ernistrare Gay din 11.08.2010 precum 51 2 Ceneluziei Drectei Juriice cu nr O6- 14/185" sip 12.08 So (cata so anexuaza la prezeriul proces-erbal, S-AHOTARiT: A.corda, prin intermedi tials! nr. 4 Chigindu, SRL Vesiun credit in tanéo, dupa cum urmeaza: in Suma da 800,000 (opt sute mil) USD ps termen do 60 (saizeai) link, cu rata dobanzit in mecime de bg nsorezece procante) anual pent investi in mijoans fixe (procuarea ullajuki de proseers 4 biodiasetsii), in guma de 200,000 (roi sute mil) EUR pe termen 26 80 (seizeci) luni, cu rata Coban in marime de Ug, lensprezere procento) anvat entry investi in enijoace fixe (procurarea miioacelor de Lanenot auto); In Suma de $00,000 (eines sute mil) USD pe tonmen de 26 (tetzect si sase) fun, eu rata dobanai in Inelime de 1% (unsprezece procente} anual peniiu comoletarea miloacelor ciculante (procuaron produselor patraterey Creditul va i acordat in modul uerator: ~ itansa in suma de 900,000 USD (400,000 USD ~ pentru investi in mijloace fixe si 500,000 USD. = Penitu completarea mijloacelor circulate) si 300.000 EUR se va acotda dupa reevalunres Bamala | xtindares gajults constitut aniorier in baze contadtelor 1. O8-G8/1/21-q cin Se RTO, M: 06-0811/21-g1 ain 22.08.2010, nx. 08-06/1/21-92 din 22.04.2099, ar O8-OB/1F1 gd ‘in. $1.08.2040, nr. 06-08/1/21-g4 din 64.08.2010 si nr. 06-08/1/21-98 din 03.08 S010, I tranaa in suuma de 400,000 USO ge ve acorda prin Dacizle separata a Comnitetulul de Credite, cu condita depuneri gajulul susiimentar, accoptat de banca; Acordarea creditului va aves ioc dupa respectarea abligatorie a urmatoarelor condi 1) Peeuantaréa procesul-verbal al Aduréri fondaterior Ves?! SLL. ou privice ta solcitarea credit, getEmaree acestuia, pracum gf delogarea dreptului fa somndtura a tutuor decumentelot reseenes {auteatiioal qorarial 2 Prozentarea extrasulki din Registrul de Stat a intreprindarior si organizatiiorprivind admilstatorul f fondatori, actuabzat, 3. Achitsraa de catre asi" $.721. a comisionuiul unie pentna acordarea on scare suma valoniicata tui, fa marie de 256 ce ta 4. Achitarea comisionutal administra fn suima de $,000 ler: 5. Paevaluarea partaia si extindersa gajule! genstilt antoriat, dupa Gum veme: ct bun mati SAL ‘complex fe sonst baze de tims 's8 pelrciions}. prearienatea