Вы находитесь на странице: 1из 24
»VESI-PLUS” SRL a fost inregisiate ls Camera tnregisivarii de Stat IDNO la 17.02.2003 - cod fiscal 1003600021201, eu sediul in mun. Chisindu, str, Mesicral Manole, 9, Unicul fondator al acestela este Bitea Alexandru, cu un aport in capitalul social in matime de 2,100,000 lei. Directorul intreprinderit este Dumitra Stratan, Ta momentul fondari, activitatea de baze a socicttiiu fost axata pe importul si comercalizarea automobilelor, Servicii de transport si spelatorii auto, procum si servieii de chirii auto. {mn enul 2003 compania a construt prima spalatorie automatizata pentru eamioane, dotata cu cel mai performant ila. Ulteriar, s-a ocupat cu importul si comercializarea automobilelor de lux din Dubai si SUA. {In anul 2010 Vesi-Plus SRL @ procurat 15 automobile pentra tansraiterea acestora in chirie si la moment detine o cota substantiala pe piata serviciilor RENT CAR, Jr anul 2012, compania @ procurai, cu scop investtional, 12 bunuri imobife (aparlamenie de tip Town House) in proiectul imobiliar Chicago City, amplasat in com. Stauceni, Tot in anal 2012, campania a decis lansarea in activitatea de import si comercializares angro a produsclar petroliere. "Vesi-Plus" S.R-L. beneficiazd la Banca de Economii SA, do un credit in trange in sumA de 1,000,000 EUR (soldul la ‘moment ~ 1,000,000.00 EUR), acordat conform contractului de credit nr. 06-06/1/20 din 11.04.2012, pe un termen de 23 Juni, cu seadenga Ia 11.03.2014, peniru completarea mijloacelor circulante (procurarea produselor petroliere), eu stabilitea ratei dobtnzii in marime de 10.5% anual. Graficui de rambursare fiind lunar eite 58,823.00 EUR lunar gi 58,832.00 EUR la scadenta, Creditul mentionat mai sus este garantat prin gaj asupra urmétoarelor contracte: * Contract de ipotecd nt. 06-06/1/20-g din 11.04.2012 asupra bunului imobil: inedperilor locative cu grad de Finisare 44%, amplasate in mun. Chisinau, com. Stauceni, sat. Staueeni, la valoarea de ipoteca 11,669,238.00 lei, incheiat cu “VES! PLUS” SRI. (autentificat notarial, inreaistrat la OCT) Obiectul ipotecii ozs a Incdperi locative cu grad de finisare 44%, amplasate in mun. Chisindu, com. Stauceni, sa. Stiuceni dup’ cum urmeaza: Nr. cadastral Denitnirea mp 3153212,150,02,003 Incipere locativa nefinisata (grad de finalizare 44%) | M2 937,308.00 3153212.150.02,004 Incapere locativa nefinisata (grad de finalizare 44%) | MP 937,308.00 3153212.150.02.005 incapere locativa nefinisata (grad de finalizare 44%) | M™ 937,308.00 3153212.150.02.006 Incipere locativa nefinisata (grad de finalizare 44%) | ME 937,308.00 3153212.150.02.007 Inctpere locativa nefinisata (grad de finalizare 44%) _| M? 937,308.00 3153212,150.03.001 Tnctipere locativa nefinisata (grad de Finalizare 44%) | M* 1,308,017,00 3153212.150.03.002 Inc&pere locativa nefinisata (grad de finalizare 44%) | Mé 937,308.00 3153212.150,03.003 Ineapere locativa _nefinisata (grad de finalizare 44%) | M™ 937,308.00 3153212.150,03.004 | Inedpere locativa_nefinisata (arad de finalizare 44%) [M™__ | 957,308.00 3153212.150.03.005 Incdpere locativa_nefinisata (grad de finalizare 44%) [M° | 937,308.00 3153212.150.03,006 | Tnetipere locetiva.nefinisata (wacl de finalizare 44%) 937,308.00 | 3155212.150.03.007 | Inotipere locativi nefinisate (grad de finalizare 44%) 988,141.00 Ipoteca se extinde asupra fuctelor, venitirilor, imbundtijiriior, ameliorarilor, accesoriilor bunului imobil ipotecat, bunurilor noi care rezult din qransformarea bunului imobil | ipotecat - _ _ Total 11,669,238.00 Conform raportului de evaluare nr. 0903/12- din 20.03.2012, valoarea de piaja a bunulai ipotecat (constractia nefinalizata a incaperilor locative cu $ de 11264 m.p.} constitule 11,637,830.00 lei, iar valoarea de inlocuire a acestuia constiluie 9,543,702.00 lei si conform raportului de cvaluare nr. 0903/12-2 din 20.03.2012, valoarea de piatd a bunului ipotecat (constructia nefinalizata a tocsperitor locative cu $ de 764.2 m.p.) constitute 7,895,623.00 lei, iar valoarea de inlocuire a acestuia constituie 3,761,094.00 Menfiune: Conform contractutui de ipotecd nr.06-06/1/20-g din 11.04.2012, doar o parte din ineaperi (nr. cadastrale 3153212.150.02.003; 004: 005: 006; 007 si 3153212.150.03.001; 002; 003; 004; 005; 006; 007) sunt proprictate a ‘ontract de ipotect nr. 06-06/1/21-g9 din 04.05.2011, asupraP,376,538,00 [o6-o6/1/21 ig lconstructiei comerciale, prestate servieli (cladire administrative 22.04.2010; 06-06/1/53 Jrmplasatz in mun. Chiginau, sect, Ciocans, str, Mesterul Manole. jdin 13.08.2010; 06 hr.9, cu suprafata totala pe perimetry 137.2 map. si terenul 06/1/83 din 11.11.2010 [pamint aferent cu suprafaga totata de 0.0248 ha, incheiat cu "VEST [ser | [Contract de ipoteca nr. 06-06/1/21-g10 din O405.2011, asupra2,961,137.00 06-0671/21 dir Jronstructiei comereiale, prestare servicii (Spalatorie auto} 22.04.2010; 06-06/1/53 famplasata in mun, Chisinau, sect. Ciocana, str. Mesterul Manole, idin 13.08.2010; 06} fnr.9, cu supratata total pe perimetry 263.4 mop. si terenul de 06/1/83 din 11.11.2010 | [pamint afetent cu suprafata totala de 0.0636 ha, incheiat eu "VES! | [SRL | | [Contract de gaj mr. 06-06/1/21-g11 din 04.04.2012, inregistrat347,508.00 06-0672 di lasupra mijloacelor de transport (autoturisme) incheiat cu"'VESI” 12.04.2010, 06-06/1/5. SRL. _ _ | {din 13.08.2010 [LOTAL . [82,597,046.00 I Valoare tolala de gaj constituie 82,597.046.00 lel, in baza procesul-verbal nr. 1928 din 30 octombrie 2012 al sudintei Comitetului de Credite, in urma ne-executarit obligatiunilor asumate de catre “VEST” SRL. faja de Banea de Economii S.A. s-a decis initierea procedurii judiviare de incasarea datoriei, inclusiv prin procedura de exercitare a dreptului de eaj asupra bunurilor gajate de Aebitorii gajisti in scopul rambursérii creditelor de care beneficiazé compania a Banca de Economii S.A. $i a atilor aferente, “ ee exerts sod fiscal | rebrezent file ees de Economii SA, proces wu, Repub) A baza Statute, pes it fui contrac! sunt garantate: ne : C ORIGMIaD-9 dp 102018 eal Sedpeioe locale cu finisars 4 (apartament Gu: nr. cada 5 3153212 18 00: 5158242 160,02. 005, ea in elat cu, ee strut: ‘bunurit nab) ee na) cheat cate pads integrala a-cahtractuiul de credit ne 2 : intie “Banca” reg Brevederl gle contactului de crest faveplinia wuror angaamentelor-asuinate va: nate Comeancay geescouestinb4re5 | “Codutoahet: BECOMEAKS09 Cod fiscal. 1003600002889 = Sod TVA: 7800089 o : AU SEMINAT CONTRA‘ ANCA: Director: Ecatering Teac Parte St ACORD ADITIONAL NR. 04 7st la contractul de credit nr, 06-06/1/20 din 11.04.3042 man, Chiginau PO Incneit a couazeci apie aru dws mi seisprezace(20.04 2012) intr: Banca de Economii $.A., inregistraté inregistrata la Camera Inregistrarii de Stat la 18.06.2007 cu numérul de identificare de stat-codul fiscal 1003600002549, reprezentata prin Filla nr. 1 Chisindu, care actioneaza potrivit Reguiamentulut despre filiale al Bancii de Economii SA, proces verbal nr.06 din 26.04.2000, cx sediul in mun, Chisinau, str Puskin, 33, reprezentata prin Director, dna Eceterina Teaci, care activeaza in b8za procurii nr. 06-17/7 din 20 12.2014, numité in contintiare Banca, pe de 0 parte, si »VESI-PLUS” S.RLL., Inregistrata la Camera inregistrarii de Stat cu numaru! de identificare de stat- Cedul scat 1003600021207 cin 18.02 2003 numita in continuare Debitor, cu sediul: MD-2036 , str. Mesterul Manole, 9, mun. Chisinau, Republica Moldova, reprezentata prin Director, di Dumitru Svaten, care actioneaza in baza’Statutul, pe de alta parte. Avand in vedere cererea Detitorulu si decizia Comitetului de credite (confirmare nr. 06-10/08 din 19.04 2012), de comun acord, am convenit ca la contractul de crecit nr. 05-06/1/20 din 11.04.2012, sa intervind urmatoarele modifica: Ll Se expune in urmatoarea redactie punctul 8.4, Sumete datorate Bancil potivit prezentului contract sunt garantate prin 2.1.1, Contract de ipotecd nr. 08-06/1/20-g din 11.04.2012 asupra incaperilor Iocative cu grad de fin'sare 44% (apartamente cu nt. cadastrale 3153212.180.02.003; 3159212.180 02.004; 3183212.180.02.006, 3159212 150.02 006: 3153212.180.62.007) + (apartamente eu nr. cadastrale —3153212,150.03.001, 3183212. 160.03.002, 3183212. 150.03.003, 3153212.10,03.004; - 3153212.150.03.005; 3153212,160 03.006; 3153212 150.02.007), amplasate Tn mun. Chisinau, com. Stauceni, sat Stauceni, te valoarea de ipcteca 4,669,238.00 hei, incheiat cu “VES! PLUS” SRL (autentificat notarial, inegistrat la OCT); 81.2 Contract de gaj inregistrat n1.06-06/1/20-g1 din 20.04.2072, asupra mijloacelor ciculante (moterina). incheiat cu ,VESI-PLUS” SRL, la vaiosrea de gaj 2,797,994.00.00 MDL Linregistrat in Registre gajuiu| bunuror mobite); 8.1.3. Contract de gaj inregistrat vitor nr 06-08/1/20-g2 din 20.04.2012, supra universalitatl de tbunuri (motoring, venzina) incheiat cu "VESI-PLUS” SRL, la valoarea de gaj 2,200,000.00 MDL (inregistratin Regisirul gajclui bunurior mobile); 8.14 Contract de casiune 2 fluxurior de miloace tenest din conturile curente nr. 06-0611/20-¢ din 11.04.2012. 0 Prezentul acord aditional este parte integral a contractulul de credit nr 05-06/1/20 din 11.04.2012 incheiat inte “Banca’ gi “Debitor’, Alte prevederi ale contractului de credit mentionat se pastreazd pana lz Indeplinirea tuturor angajamentelor asumate de catre part} In cadrul tl, ii Prezentul acord a fost intocmit in 3 exemplare, din care 2 exemplare rman la Banca, iat ‘L exemplar se inmaneaza Oebitoruiu ALTE RECHIZITE: BANCA: DEBITOR: Cont bancar: 280540149800004135 Cont curent: 2224 10149802644 Codul bancil: BECOMD2x609 in Filiala nr-+ Chisinau Banca de Economit SA Cod fiscal: 1003600002549 ‘Gedul bancii: BECOMD2x603 Cod Tv; 7800041 Cod fiscat: 1003600021201 AU SEMNAT CONTRACTUL: BANCA: i 7 DEBITOR: Director Director Ecaterina Teach CONTRACT DE CREDIT Nr, 06-06/1/20, Incheiat la unsprezecezece aprile anul dowd mil oisprezece (11.04.20f3)- inte Banca de Economii-S.A., inregistrata inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat la 18.06.2001 cu numdrul de identificare de stat-codul fiscal 1003600002549, reprezentata prin Fillala nr. 1 Chisinau, care actioneaza potrivit Regulamentului despre filiale al Bancii de Economit SA, proces verbal nr.06 din 26.04.2000, cu sediul in mun. Chiginau, str. Puskin, 33, reprezentata prin Director, dna Ecaterina ‘Teacl, care activeaza in baza procuril nr. 06-17/7 din 20.42.2011, numita in continuare Banea, pe de o parte, $1 »VESI-PLUS” S.RL., inregistrata la Camera Inregistrari de Stat cu numdrul de identificare de stat Ccodul fiscal 1003600021201 din 19.02.2003 numité In continuare Debitor, cu sediul: MD-2036 , st. Mesteru! Manole, 9, mun. Chisinau, Republica Moldova, reprezentala prin Director, di Dumitru ‘Stratan, care actioneaza in baza Statututui, pe de alt parte. Avand In vedere cererea Debitorulul gi decizia Comitatuiul de creditare (proces-verbal nr. 686 din 09.04.2012), partile au convenit s& incheie prezentul contract de credit in urmatoarele condi: 1. NOTIUNI GENERALE Parjile contractante au convenit s& accepte ca baz urmatoarele notiunt: 4.4. Credit expirat se consideré creditul a. care nu a fost rambursat la scadenta prevazutd in prezentul contract (In cazul in care este prevazuta rambursarea creditulul la scadenta) sau pentru care nu au fost rambursate trengele (in cazul in care este prevzuta rambursarea creditului in trange); . dobinaile aferente céruia nu se achité In termenul prevéizut in preze ©. care nu a fost rambursat in totaltate In caz de reziliere a contractului In conditile prevazute. 1.2. Dobanda reprezint& platile procentuale racordate la suma creditului acordat efectv si achitate de ‘atre Debitor pentru folosirea miloacelor financiare pe parcursul unei pericade de timp, reiesind din 360 de zile anual 1.3, Dobanda flotanti reprezinté dobanda care poate fi modificata pe parcursul derulitil prezentulul ‘contract in conditite stipulate in acesta, 1.4.Notificarea este 0 adresare Scrisa referitor la oricare raport ce reiese din prezentul contract {achitarea dobinzilor aferente, rambursarea creditulul, depagirea termenelor contractuale §.2.), care se prezint& nemijlocit de catre 0 parte altel parti contractante sub semndturs sau prin sorisoare recomandats. 1.5.Rezilierea contractului se considera Incetarea dintr-o anurit® daté prevazuté In notificars a obligatie! Bancii de a acorda creditui si a dreptului Debitorului de a utliza.creditul. In caz de tezitere creditul devine scadent, isd teziliorea nu exoneieaz Debitorul de obligatile de achitare a platior aferenite oreditull, 2. OBIECTUL CONTRACTULUT oe 2.1, Banca acord’ Debitorulul un credit in ‘range, in suma de 1,000,000.00 {un milion} EUR, in conditile asigurari acestuia, utizari eficiente gi fa destinatie 9i achiteril la scadenté. 22 Creditul va fi utiizat de catre Debitor pentru completatea mijloacelor circulante (procurarea produselor petroliere). 2.3, Creditul se acorda pe un fermen de 23 (dowazeci $i trei) uni gi anume data achitari! complete a creditului si a tuturor plaflor aferente enumerate in prezentul contract este stabiitS pentru 11.03.2014 (unsprezece martie anul dous mii paisprezece), 3, MODALITATEA DE ACORDARE A CREDITULUI 3.4.Creditul se va acorda de care Banca In valuta prezentului contract (EUR), prin executerea ispozitiior de plata ale Debitorului, din cont separat de Tmprumut deschis la Fillala nr. 1 Chisinau ‘2 Bancii, tn stricta conformitate cu destinatia indicata in punctul 2.2. 3.2.Transferurile bénesti In conformitate cu conditile prezentului contract se efectueazt tn baza cispozitilor de plata ale Debitorului. Fiecare dispozitie de plat’ se vizeazé prin semndtura persoanelor responsebile de transferul miloacelor conform destinatie. 2.3.Debitorul beneficiazd de suma totald a creditului cu conditia respectarii tuturor prevederiior contractuale si prezentarii actelor care atest constituirea garantilor. 3.4. Acordarea creditului se efectueaz’ cu condijia prezentarl in Banc a documentelor ce confirma utlizarea creditului conform p.2.2, 3.5.La acordarea creditului Debitorul achité Bancii un comision unic pentru acordarea creditului tn marie de 1.5% (unu intreg si cinci zecimi procente) din suma fiecarei transe valoriicate (total - 15,000 EUR). i contract; 3.6.ln cazul in care Debitorul refuzé creditul partial sau total, el va ptdli Bancii- un ogerision de eutiizare (remuneratig) géntru punerea la dispozitie @ creditulul) in mane. e fous procente} cin ge cpap refuzat ws Eos Ter omit Sel page" 73 - 3.7. Creditul se va acorda in trange in modul urmator: 3.7.4. | trang In suma de 700,000.00 EUR - cu conditia constitusii gajului asupra bunutui imobi, incaperilor locative cu. grad de finisare 44% (apartamente cu nr. cadastrale 3153212, 150.02.003, 3453212.180.02,004, 3153212, 150.02.005; 3153212, 150.02.006, 3159212.150.02.007) + (apartamente cu nr. cadastrale 3153212.150.03.001 3153212. 150.03.002; 3163212.180.03.003; 3153212.150.03.004, - 3153212 150.03 006, 3153212. 180 03.008; 3153212 150.03.007), amplasate in mun. Chigingu, com. Stéuceni, sat Stauceni, proprietatea VES! PLUS SRL, 3.7.2. Urmaioarele transe — cu condita constituidi gajulul suplimentar, acceptat de Banca, in baza confirmarii Directioi Administrare Ga} 4, RAMBURSAREA CREDITULUL 4.1. Debitorul va rambursa creditul in valuta prezentutui contract. 4.2 Debitorul va rambursa creditul pana la data finalé indicat in punctul 2.3. af prezentului contract; Debitorul va rambursa creditul confor graficului: [Nr de Petioada Sold initia 1,000,000.00 EUR tind Achitarea credituiui, EUR | Soldul creditulii, EUR 4 | Pana a 31 octombrie 2072 | 58,823, 944 S77 Z| Panda 31 olembrie 2012 58,823 862,364 3__| Pan’ ta 31 decembrie 2012 56,623 | 823,531 4 | Pand ia 31 ianuarie 2013 | 58,823 764,708 @ 5 | Pan’ la 28 februarie 2013 58,823 705,885. [6 | Pana la 31 marie 2013 58,823 ____ 847,062 7 [Pana la 30 aprile 2013, 58,823 588,239 | S| Pang ia 31 mai 2013 58,823 | 529,416 9” | Pans la 30 iunie 2018 55,823 476.583 | 0] Pan’ ja 31 ule 2013 58,823, 411.770 i] Pana ia 34 august 2013 58,823, 352,947 [12 | Pana la 30 septembrie 2013 58,823, 294,124 73 | Pana la 31 octombrie 2013 58,823 238,301 | 74 | Paina ta 20 noiembrie 2013 56,823. 176.478 | [Ye Pan la 3t docerbre 20%3 58,823, 117.655 | Cve~e Pana la 31 ianwarie 2074 58,823 58,832 [77 | Panda 11 marie 2014 _ 58.832 0 TOTAL 1,000,000 | 4.3. In cazul th care Debitorul va Selicita achitarea anticipata a unei pari a creditulu, inaintea achitari fective, el va achita in primul rand dabanzile calculate la zi, cele restante si toate platile eferente neefectuate in termenele stabiite de prezentul contract. s.DoBhiDA Ss 5.1.Pentru creditul pus ta dispozitie Debitorul va plat] Béncii 0 dobind’ flotanta cu rata initiala de 40.5% (zece intteg si cinci zecimi procente) anual. 5.2.Dobanda indicata In punctul 5.1, se va majora cu 5 (cincl) puncte procentuale in cazul in care ‘reditul sau 0 parte a creditului este expirat. DobSnda majoraté se va aplca la partea de credit expirat, incepind cu ziua care urmeaz dupa data scadentei creditului sau a parti acestuia, 5.3.Dobanda se va calcula lunar, incepind cu data acordarii creditulul pana la rambursarea ul, 1a ssoidul contului de credit al Debitorutu 5.4, Data primei achitéri a dobinzi se stabilegte 90.04.2012. 5.8. Debitorul va achita dobinziie aferente lunar, pana la ultima zi luerétoare a lunii gestionare, dar nu mai tris de data de 30 a lunii respective. 5.6. Banca are dreptul In mod unilateral s8 modifice rata dobinaii stabilt8 conform prezentulul contract, in dependenté de evolutia pietel firanciare, instintand despre aceasta Debitorul prin notificare, cu cel putin 10 zile calendaristice inainte. Rata noua a dobinzii se considera acceptata daca acceptul este exprimat de Debitor in forma prevazutd pentru notificare sau dacd, urmare a notificari Banci, Debitorul nu ramburseazé soldui credituiui si nu achit& alte sume supuse plat catre Sancéi pan’ la expirarea tetmenului notifearii de modificare a dobinzii, Marimea ratei noi a dobinzii se va aplica te soldul creditului existent la data modificari ratei dobinzi: 6. PLATILE é 6.1.1n timpul actiunii prezentutui contract se stabileste urmatoarea succesiune 9 Api pers descrescatoare a prioniloy): 2. Dalorileregtante: Ecalerina Teact Dumitra Stra (eeaniral ts. Ls ‘$8: opereze direct, in tate conturl jecontari sumelor Sez vaterente creditulul acordat (credit, : ae plat. eee ipsei da jn.contufh, Debitorul va plat! sumele ‘peimele incassri,Inaintea tu ate catego de tn afer datonlar (pliflor elerenie, Debiorul cesioneazé Banc ee financiare parvenite In tate contunle sale ut banca comerciala, on\ionate Bantalle efectueaz’ a on ered je sale contabie. -Gheutelie de convertare a valutes, 19 ape de neces, le suporta Debllor, Seon S! AMENZL : area ‘a scadenla a pialior nd dobanda calculalé potrvit brevedeticg przentit Va piati Bencit 2 penabitate tn manme de 0,17 eno fecare zi de la Suma dobinzi.neachitate. 2. itului ta contradktie cu -sefinite in punctul 22, Debora a “ic amenda in-marime de 20 % Hte.ta suma’ uror operatiumier jn valuta nationala si th valuta ied, Debitoril ve pial BEncit.o amenda In marine sez" islenes sciies'a Bandil-a ange ena credit Debitorulsiag Bite, care ee iavaloarea de: ‘oe pununlor carenu ais fost reasigurate, leriior. mentionate. in: pet. 9.20. af prezantulu contract, Debitors} ¥a" jancil o amends it marine de 0: be sma credituldi acordal, gentry fiecare document’ = 3 ddaiotote Banc pobis preaéniului contract sunt garentate prin: <— ganizacta de ipoteca. ne SEEN (20-9 din 44.04.2012 asuiora Incapertior focatve cu grad de. finecle 40% Copatarenia en. pasasils 3158212 166,02 003; “HSIRIE 02008 “8959252, 150.02, 008: 31 cadastrale 31502124 3153212:150,03.004; ~amplasate In mun - 3158212. 1501 = 3183212. 150.03.008, ‘p05; 3159212.180.03.000: 3192212. 18003007) i, sat. Stauceni: ia aiswrea .de ipoteca ‘Bhisingu, com. 14,869,238.00 let, inchsiat ou “VES! PLUS SRL (autentiicat notarial, inregistrat la OCT): 5.42. contract de cesune s Ausuln: miloscalae AGRO: i tele de foo, parte integ tae a cul ges atce: Debit slerento it fe: din-contunie curento. e6IF0-c-cn pon recent eae Bano xo obtiga oh soft arate te ope secant ren circa @ See Pe a: 9. OBLIGATIILE DEBITORULUI Debitorut se obliga: 9.1.83 respecte intocmal prevederiie prezentului contract, 9.2.88 restitule Banc creditut primit si dobinzile aferente in termonele stabilte; 9.3.88 utlizeze creditul primit In scopul pentru care a fost acordat, ‘9.4.58 menting evidente contabile $i foate documentele care atest utiizarea creditului conform destinatel, 95.88 premnie Banc timestra bilantul contabil - raportul financiar (posturi de activ, pasiv ~ desfésurat pe fiecare cont tn parte), contul de profit si plerderi (raportul privind rezultatele financiere (forma Ne2) si raportul privind fluxul miloacelor Banesti (forma Ned}), Faportul statistic 5. C (trimestial), descitarte posturilor de bilant care depasesc 10% din active la data de gesticne, precum $1 alt incicator! economico-financiar, nu mai tiziu de data de 30 a luni ce urmeaza dupél Perloada gestionera, iar bilantul contabil anual si raportul statistic 6-C aferent, nu mai tira de data de 10 aprile. in cazul oxistentei pierderior perioadei de gestlune, sa prezintenota informstiva privind cauzele apariiel respectivelor si actiunile de ameliorare: 9.6.84 prezinte Bancii orice document solicitat de aceasta, ce poate avea legaturd cu creditul acordat (bilanf, buget de venituri $i cheltuil, cont de proft $i plerderi, orice document privind garantie, Precum si referitor la activitatea desfigurata), 8.7, 88 nu deschida conturi la alte banci decat cu acordul scr al Bancit 9.8.58 notifice prompt Bancil despre toate modificarle posibile: denumirea firmei, conducdtor adresa sediului, contul de decontar, rechizitele b&nci, nelimiténde-se Ia acestea, 99.88 asigure integritatea s1 conservarea corespunzitoare a bunurllr, ce consituie garant creditulul pana la rambursarea integral a acestuia, precum gi a tuturor bunurilor din patrimoniul sau, 9.10, "83 declare Bancli orice alte contracte de credit, tncheiate cu alte bancl, precum si garantie acestora cu 10 zile inainte de semnarea acestora, prin notificare: 8.11, $8 notifice B&ncit In seris, i termen de cel mutt 10 zile, despre aparitia oricdror factori sau a nor situatil de forfd majora, care-t pun in imposibltatea de executara a obligatilor ce decurg din rezentul contract sau pat cauza in vitor inrlutdtirea situatiei financier 8.12, 28 Suporte cheltuiele de urmarire sifté, efectuate de Banc’ pentru recuperares sumelor datorate de Debitor si neachitate la scaden|z, 9.13. 88 nu constituie pe parcursul actiunil prezentulsi contract garanti reale sau personale fra @cceptul scris al Bancii $i s& nu transmité fara acceptul scris al Bancil valovile materiale cared apartin cu drept de proprietate altor persoane; 9.14, $2 acorde Banci dreptul priontar asupre altor debitor In suma egalé cu ratela neramibursate, Soblnizi, penalitaf, ete, in cazullichidéri Dabitorulul inainte de rambursarea creditul 915. 32 efectueze toate operatiunie tnt Valutd nalionald gi in ‘Valuta strdind numai prin conturle deschise fa Banc’ 9116. _ fara permislunga’ soris& 4 Sancti si nu formeze angajamente cu dobtnd’, cu fermen de scadentd Inainte de scadenta creditul @ 8.17, la data tezilleri de catre Banca a prezentulii contract, cand obligatile de plata ale Debitorulul devin scadente tn termen de 15 zile calendaristice, 4 rSspunda pentru consecintele financlare sirecte sau indirecte, plating Bancii toate costurile si cheltuielie antrenate de executarea imedial2 a creditului 9.18, Sa asigure anual, tn favosrea Banci, bunurle depuse in gaj conform contractelor de gej mentionate in prezental contract Ia pot 8,1 9.19. | [a expirarea contractelor de asigurare a bunurilor gajate, Debitorul se obliga sa pretungeasca Valabiltatea acestora anual, pe termenul actiunt creditului contractat. 920. sa notice prompt Banca -referitor a modificariié operate in struclura actonarilonffondatorior/asociatiior si a organelot de administratie, cu prezenteree tuturot documentelor confirmative in acest sens, precum si sa prezinte periodic, pe masura modificarior sfectuate in documentele juridice, a informatie! cu privire la persoanele care sint in raport de fudenie de gradul | sil! cu administratori, proprietarli debitoruluiidebitor, precum si sofi acestore, locurile de munca si functile ocupate de catre acesta, informatiei privind functila de administrator ProprietaruiulDebltorutul a functilor de administrator’ In alte organizatii si detinerea de catre acestia a cotelor de partcipare tn valoare de 5 la suté si mal mult in capitalul societdtior comerciale, In cazul in care asociatiactionari ai Debitorulul sunt persoane, juridics, informatia respectiva se va prezenta pina la beneficiarul efectiv persoana fizica; f 9.21. | S8 notice Banci in ors despre achitarea anticipata a creditulsi cu, cel fulin, § ziernainte de ntru efectuarea acesteia, - sesh” uri Stale data propusa i eanviahray ts. Ecaterina Teaci 10. OREPTURILE DEBITORULUI Debitorul este in drept: 10.1. _s& aohite creditul $1 dobtnzile aferente inginte de termen prin modaltatile de plata acceptate in Banc, cu respectarea condifilor stipulate in p.4.3, el prezentului contract. 10.2, sa primeasca de la Banca caleuiul dobfnzilor aferente creditului, comisioanelor, penalttlor si amenzior. 11, OBLIGATIILE BANCH Banca se obliga 11.4, _ Sa find evidenta utiizari si rambursarii creditulul elioerat Debitorului, precum si a dobineilor aferente calculate $i achitate. 11.2. in cazul modificdri retei dobanziiaplicate ia credit, $4 notfice Debitorulul despre acest fapt cu 10 zile calendaristice inainte. 42. OREPTURILE BANCII Banca are dreptul 12.1. | $8 venice respectarea conditilor in care a fost acordat creditul, existenta efectiva, precum gi integritatea garantiior creditului pana Ia rambursarea integrala a acestuia gi achitarea platilor aferente iui; 12.2, sd refuze executarea cbligatiel de a pune ta dispozitia Debitorului creditul dacs @ Debitorul ni a utiizat creditul in decursul la 15 zile bancare do la data semnarii prezentulul contract (daca contractui nu prevede altceva) b. Debitoru’ a fursizet Bancii date neautentice pentru obtinerea creditului; © Au aparut circumstante care indic& cu certitudine incapacitatea viltoare a Debitorului de @ ‘deser $i cambursa creditu; 9. Debjtorul sau tertul Incalcd obligatia de a acorda garantii de rambursare a creditului pe care ha asumato sau alte conditi inaintate de Banca pentru punerea la dispozite 2 craditulut © Debitoru! nu indeplineste concitjle prezentului contract la tranga sau trangele precedente (in ‘cazul acord&tiicreditului ta trange); 12.3, sa rezlieze unilateral prezentul contract si sai realizeze dreptul asupra gerantiel credituli, Inclusiv asupra obiectului gayului in cazul in care: a. Debitorul a admis o restanfa la achitarea dobinzii mai mare de 60 zile calendaristice: . Debitorul nu a rambursat in termen creditul si sa format o restant’ de 60 zile calendaristice sau Debitorui nu a executat obligatia de restituire a 2 trange ale creditului (in cazul in care este prevazuta rambursarea creditului in range); © Debitorui a folosit creditu! in alt scop decat cel indicat th punctul 2.2: . situatia economicd gi financiara @ Debitorului nu mai asiguré conditii de rambursare a creditului ¢ achitate a platilor aferente; ® Debitorul sau alt organ competent @ declerat reorganizarea, restructuratea sau lichidarea Debitorula 1 Debitorut a devenit insolvabil; 9. Debitorul nu a oferit garantile cerute sau a redus f8r& acordul Bancii garantie oferite: h. Cicenta sau autorizatia de functionare eliberata Debitoruiui pentru activitatea care urmeaza a fi creditata este suspendata sau a expirat termenul ei de valabilitate; Q parte considerabilé din patrimoniul Debitorului este confiscaté sau nationalizat’ si aceasta siluatie afecteaza continuarea activitafi sale sau Indeplinitea anumitor conditi conform prezentului contract; |. Pe patrimoniul Oebitoruui sau patrimoniul Debitorului gajist este pus sechestru &- Nalndepliniti oneazeia din condifile stipulate in prezentul contract 51 contracto'e de ga); | _ Alte cazuri prevazute de legislate 12.4. sa suspende unilateral acordarea crecitulu 43. LITIGH 43.1. Orice neinjelegers rezuitata din prezentul contract de credit va fi solutionat pe cale amiabild 18.2. In cazul In care nu se ajunge la un acord, itgiui va fi solufonat de organele jucilare $1 de Tesort ale Republici Moldova. 14, ALTE PREVEDERI 14.1. | Netespectarea de catre Debitor @ obligatilor asumate prin prezontul contract oferd B&nci dreptul de a lua urmatcarele masuri: a. rezilierea contractului de credit 6, refuzul executari obligatiei de acordare a creditului & recuperarea creditulul din conturile de cisponibiltat ale Debitorulu in ordinea stabiits; é e valorficarea garantilor constituite de Debitor pentru rambursarea creditulu executarea sift& din patimoniul Debitorului gun LO @Q ee Evaterina Teach Dumitra Stratgh aS (saris) Ls. Ls, 14.2. Contractul se considera rezifiat dupa expirarea termenului mentionat de Banca din momentut expedietii notificaril la adresa jundicé a Debitorului, indiferent de primirea sou lipsa avizului de receptie. 14.3,_La data rezitioni de catre Banc a prezentulul contract, obligatile de platé ale Debitorului devin seadente tn termen de 18 zile calendaristice, iar din'ziua urmatoare aceste obiigatii vor f considerate ca piati restante, 144. Cesiunea unei terte persoane a dreptului de a cere indeplinirea de catre Debitor a obligatiel de rambursare a creditulul si dobingilor aferente se efectueazd de cétre Banc’ unilateral, prin avizarea in scris a Debitorului, fara acceptul acestuia. 145. _ Debitorul poate transmite unei terte persoane obligatia de rambursare a creditulu gia platitor aferente lui numai cu acceptul scris ai Bancil 146. Modtficarile si completérite la prezentul contract pot fi efectuate prin semnarea de catre pari a nor ecorduri aditionale, 147. Prezentul contract de credit intrd In vigoare ia data semnafil (ui, dar nu inzinte de primirea la Banc a documentelor da constituire a garantiei creditului, prevézute la cap.8 al prezentului contract, precum si a altor decumente prevazute de prezentul contract gi actioneaz’ pana la indeptinirea tuturor angajamentelor asumate in cadrut lui. Prezentui contract a fost intocmit in numér de 5 exemplare, din care 4 exernpiar rémane la notar, 3 exemplare raman [2 Banca gi 1 exemplar se inmaneaza Debitorului. ALTE RECHIZITE: BANCA: DEBITORUL: Cont bancar: 280540149800008135 Cont curent: 222410 149802644 Codut banci: BECOMD2X609 in Filiafa nr. Chisinau Banca de Economii SA Cod fiseat: 1003600002549 Godul banci: BECOMD2X609 Cod TVA; 7800041 AU SEMNAT CONTRACTU! BANCA: Cod fiscat: 1003600021201. 4 Director “ Ecaterina Teaci Ls - Ecaterina Teaci Dumitrs Straten . Tama ‘aerinaiay ts bs. BANCA DE ECONOM! S.4 PROCESUL - VERBAL NA.6as al sedinfei Comitetulul de orecitare 09 apriie 2012 mun, Chiginay, A prozidat: G. Gackevici, Pregedinte al Comitetulul Au fost prezenti A. Viti, vieepresedinte at Comitetulvi, A. Migov, |. Beliboy , M. Bejenari membn al Comitatelu D. Alea, raportor; S. Koval, Secretar responsabil ORDINEA DE 2t Cu privire fa acordarea ereditelor. $- A ASCULTAT: raportul dneiD. Alea [i baza cerert in 08.03.2012, Vesi Plus SAL solcta un credit in cuma de 1,000,000 EUR pe termen de 23 ‘unl, pentru completarea miloacelor crculante (procurarea produsetor et-liere, SALVesi Plus a fost invegiswata la Gamera Inregistarii do Stat (ONO la 17.02.2008 - cod fiscal snoeso0021201. Ferma oragarizatorica jurdica - Sociolate ou Raspundere Limitata. Forma de proprietato Brivata. Unicut fondatar al acesieia este Bitoa Alexandru, cu un port in capltalul social in marime de 2,100,000 tei La momentul fondari, actwitatea dé baza a societati a fost axata pe importul si comercializarea automobilelor, servicii de tanspoxt si spaietonl auto, precum si servieli de chit auto, 14 anul 2003 compenia a construit prima spalatorie automatizata peniru camigane, dofata cu cal mai Performant utlaj, Ueror, 8-2 ocupat cu impertul si comerciaiizarea automabileiar de fux din Dubal si SUA. in anul 2010 Vesi-Pius SRL a procwat 18 automobile pentru transmiterea acestora in chirle si la moment dating 0 cota substantiala pe pista servicior RENT CAR, jn anul curent, compania a procurat, cu scop investitional, 12 b| ‘in proiectul imebiiar Chicago City, ampiasat ja com. Stauceni, si mobile [apariamente de tip Town House) Fiecent compania a decis lansarea in activitatea de impor si comercializarea angro @ producelor petoliere Parametrii de baza 2i esi Plus ‘a data de 01.01.2011 Parametra [8 [oie de aiacen SeEBIS | 78 58] 7 | Rezultatul operafonst 1,785,185. 3.908 3” | Incasaii binesh dis van I 6,304 337,620 | | Fula] prin contun curento deschiga le Banca da Econom > 5308 87.404 Compania se deserveste la Banca de Economi, iliata nr. 1 Chisinau si mu beneficiaza de careva taciltati ereditare Situatia financiera: Structura bilantului la situatia din 22.09.2012: Posturi acive I Postrur pasive L_% Heats eae cabhian propa Raye oad ‘Active mate pe TL. 22104 268 | 93.2% | Capital stalutar 9% ‘Active nematerale 0 | 9.0% | Rezomve previz_ do Haul 0 0.0% | ‘Active fnarclare pe TL 500,000 | 6.3% | alte razerve 19888 459 | e2.4% Alte eave | 0.0% | Prot neceparizat 72319 | 3.0% [Adive ovens EERE Ge Seo ee 4 Tea Stour de martun gi mato 5765 | 0.0% | Datoti ps TL 848 760 | 2.7% Creanje pe tarmen scurt 26-052 | "0.1% | Dato inanciare pa 7S ol] 9.0% Invest pe TSsiaibosce bares £0 767 | "0.8% | Datori comoreiale po TS Figzee | 3.0% Alte ative eurenta 12727 | __0.1% | Datori pe TS caletata 2983 | _op% Active 25708 234 |" 100,0% | Pasive 23 7091234 | 106.0%. ‘Conetualt: ~ _ Bilantul contabil este relativ echilibrat; gradul de imoblizare inregistreaza nivel nesatistacator, asta se ‘expica prin specificul activitail (sfera servicillor nu necesita cantitall mari de stocur'): > Activele pe TL sunt formate in fotaitate din contul capitallul prope Aclvele curente nu acopera in proponie de 100% datorile companii: ~ Gradul de indatorare ~ nivel excetent (0.06) Activele sunt formate oreponderent din active materiale pe TL: + bunurl imobite (12 apartamente cu grad do finisare 4434) - 20.2 mil. let + mijloace de transport (19 automobile Chevrolet) ~ 1.88 mil. ei Capitalule propria al companie’ constituie $4% din total pasive si se formeaza din: 3 + capital statutar ~ 2,100,000 tei i + diferente ain reevaluarea activelor pe TL~ 19.5 mil el Descrierea proiectulul solicit spre finantare Greditul solitat va fi ullzat pentty procurarea produselor petroisre, cu scopul comercializarii en-groa a acestora pe teritoriul Republic Moldova, Pentru contirmarea utilizar creditului au fost prezentate urmatoarale contracte: Ne. IMDINT/20%2 din 18.03.2012 incheiat cu IMD TRADE LLP, Marea Britanie ponins procurarea broduselor petroliere. Coniractul este valabil pina la 31.12.2013: : ~ Ne LIRWP 1403 cin 44.03.2012 inchaiat cu Lirta Investment (LIK) Litnited penta progurarea a 720 tone ce motorina ta pret do 990 USD/tona. Valoarea totala a contractulul este 712,800 USD, contractul este valebil pina la 31.12.2042, Baza contractuala: jpompenia a prezentat 4 contracte de comorciaizare a praduselor petttier pe tertovil Republic Moldova, lncheiate cu urmataarele compan: ~ SAL Vigi ~ pentru vinzarea a 200,000 titi de motorina si 160,000 tri de benzina anuat, 7 SALVESTA- vinzarea 2 40,000 rt de moterina si 90,000 iti de benzina lunar ~ SL Valiexchimp~ 200,000 fitri de motorina anual; ~__Ambasada Federatio! Ruse in Republica Moidova ~ 200,000 Iti ce motorina anual Condit contractelor prevad achitarea in avans a produscior aetrolare. 2 pvimard de rambucsar seeghezs rezulaelorTnaneate penta peroada ciedtatlprazentata mai jos ne domonetteaza capeciatea Peaetiul co &-sl onora oblgetiunie sale fata de banca priind ramburcarea creat nei graficului Propus de cAtre éebiter) si pata dabanaior (rata dotanzi este prognozata fa nivel de 10.9% any Pavarotti 2012 2013 2018 Vertu din nari 88,000,000 | 35,700,000 | 26,057,000 Costu vinzarlor 82200,000 | 22,844,900 | 39,172,440 Protit brut |__2,800,000 | 2,056,000 |” 2,304,560 Profit aut | a00% 200% | a.00% Chettuel genorale (ox, dobarsta si uzwa) 41920000 | 1.971000 | 1.081.710 Chetiol generate, % 2.05% 00%! 9.00% Profit pina ja achitaea dobanal sl uzutl |_1.720.090 | 1,728,000 |” ta02,360 Dobarida bancara i 4428679 933,757 27.998 Amontizarea [50,000 | esz,500 | 721,375 Profit operational [sor.s1 | ssa.745 | oar sae Grad de eceperive a lator cu dobanda vancara (min, 1) i 138 | 219 84.56. Surse seoundara de rembursaré a ereditelut Croditul se va acorda in transe, pe masura acoperitl acestuia cu gaj. Fentrd asigurarea primel ranse in marime de 700,000 EUR se propune ipotace asupra bunurtor imobite (12 SF roar ee eee finisare 4498) ampiasate tm mun. Chigingu. eam. Stauean, sal. Saucer? propristatea SAL Yesi-Plus, la vatoarea de gej 11,669,238 lei, Coon ee 22 .poteca a bunurior propuse acopera in propertio de 100% marimea primel transe 2 creaitutal (700,006 BUR}, precum si cobenzile aferente pentru 2 tunt {matearsle Lanse se vor scare eu condiia consul qajuul suplimenter, acoaplat de Banca, fp baza Conftrmari Birectie: Administrare Gay. Jn baza setului de documents prozentat, inclusiv a Contienasit Directie! Administrare Gaj ar. 16-1059 din prset20%e sf Conctuzie! Dirachei Jurisica nr. 06-14/1933 in 08.04.2042 [eare se anetecea prezentul proces-verbel), S-AHOTARAT: A Sroste- ori intermedia ale nr. + Chisinau, Yesi-Plus SRLun erede i suma.dé.1,000,000.00 EUR, pe anne de 20 teouszect sista luni rata dobar ih narima'to 10.5% (2aze tise of Choreeeor rodents) anal pent compisiarea miloacelorcreulants (erecurarea produsclor pevoliere), Greditui se va. acorda in transe, dupa cum unneaza: - 700,000 EUR ~ ou cancitia constituir’ gajului asupra bunulut imobl,, Incapertor locative cu grad de finisate | 44% (apartamente cu nr, cadastrale 3180212.150.02.003; 3199212.180.02.004: 3150212.150.02.005; 3168212. 160.02.006; 3153212.150.02.007) + (apartamente cu nt. cadastrale 9153212.150.03.001; | 2483212.150.00.002; 3153212.150.03.003; 3159212 150.03.004, 3198212.180.03.005; 3153212 180.63.008; 3159212.150.03.007), amplasate in muri. Chigindu, com. Stauceni, sat. Stauceni, proprietatea VES! PLUS SRL; - Urmatcarsle transe — oy conditia constituiri gajulut suplimentar, acceptat de Banca, in baza confrimard Diractisl Administrare Gai Acordarea creditulul va avea foc cu indeplinirea obliaatorte a urmstoarelor condi 1. Prezentafea deciziel unicutul tondator cu privre la solictarea creditului, asigurarea acestula precum gi sootdarea dreptutu fa semnatura, autentifcata notarial 2. Ackitatea comisionului unie pentru acordetea eveditului in inarime de 1.5% din suma flecarel transe valorificate (total - $6,000 EUR: 3, Achitarea comisionulul administratv in sumf de 1,000 (una mie) le: 4, Achiterea comisionului pentru evaluares, gajutul in suma da 1,200 lei; 5. Constitutes gajuiui, propriatatea SAL Ves! Plus: | | Valoarea de piota stabilta | Obiectat pote So wrauntora aetna ! ‘independent eos I _ al | Tncaperi locative cu grad de finisare 44%, amplasate in | mun. Chisindu, com. Stauceni, sat. Staueeni dupa cum i urmea __ ! Ne cadastral |‘Denimiiga Tip —| | essoreteoneons | Retpete locals, retiisia |y# | aaaieooo | os | oa7aoa00 q 180.02 Incépere locativ’ nelinisata | A 1, | I reraiatcocnone | Iapere osatvs | 1882,10000 | 08 | 997,808.00 | _stsoararsooaons | ipeapere locativa nefiiseta |" | ceo 1e000 | 08 | 9a7.208c0 ' sissziz1g0.02.008 | INe8pere locativé nefinisata :# 1,562, 180.00, Os 937,308.00 ‘ayad de tnalzare 44%) t a ver | Incénere locaiva —netinisata | HT 4 crete omaon | neauere focaiva [FET tsee.ie000 | 08 | 957-08.00 Tneiperi fecative ou grad de finisare 44%, amplasate i (Run. Chigingu, com, Stiucent, sat, Stducent dupe cum | j rmeaza adastral "| Denimirea, m.p i susszrareonacor | nezoeg locativg netinssia|M | a teoneeco | 06 |. 1.908.017.00 | SESE TSO CGS ‘incdpers locaiiva fofinisats: wt T 3 | (grad do finafizare 44%) j 2& | 997,908.00 | 88812 150.0803 Incépere locatva nefinisata Mr 1,582,180.00 t x } i as de fnalizare 44%) i we Sateosinn | RETETGDOGCGT—Hobper leeatvs nekslsaia TH | SSB TSEET > | | reseeredaesag {tee maton te = | i 907,308.00 | TRSTETEODEDOS Teaser oes nemneaa 1 aaa Taaae el a seaiuars ae) ° f 997,308.00. | USRAED EROS] iocapere eave aeaneaie PME eee eaoa | | Hgts anetsne a0) i i _! [PR ta eines aoa nasa TP (qed traizwe ten tssoo0200 | oa | sagsatao | [| Ipoteca 68 extinde asuora ftictaior, vonturla, tHbunsiaiiar, [sreliowitor, accesorilor bunvlutinobi jpotecat, bunurior nol {care rezuta din transformarea bunuluiimobil ipotecat. CL TOTAL SAM 7S0.00 |X Tee ET 5. Asigurarea, in favoarea Sanci, a bunurler imobile aceepiate in gal 7 _ Sabir, in contacul de credit ce umeaza al inchelat, a urnétorul grate de rambureae a erect Porioada /-—Zansalunare,€0n | sola aiveta porooaet Son] Seton 2012 | 50829 | 241 177 | I Nofembela 2032 | 54.829 | 882 964 Decembrig 2012 | 58.829. 82a 531 | tera 2013 | 50.823, 764 708 | Fobruare 2003 | 38 823 705 288 | iHarie 2013, 56 29 gar 082 | Aprile 2012 a3 | 568.250 ] ai 2013 Era 829.416 lui 2019, 55.829 470.569 tulle 2048 | 58,623 411770} | Famer | sees | 5247] i Septembre 2019 59.023 28 124 E Ociombrie 2012 58823, 296 901 | 6 EL Noiambrie 201 5R823 176.478 | L Decembrie 2013 58.823, 117 655 | Januarla 2014 58.923 | 58 832 : La scadenta 58 632 © TOAL 1,990,000 J Fan Gecea din capitolul 4 Rambursarea credtulu? din contrach! de credk, ce uumeazs ff tncholat a Su none cently echiares antcipata a creditulul Debitoral va pati comisionut in marine de | She suma achitald anticipat) 9. Intoomirca si semnarea urméitoarelor documente: : contract de credit; ~ Gontract de poteea asupra tesperior locate cu grad do finisare 44% (apartamente ey ar Sadesle S189212-150.02.003; 3188212.150.02.004; 9154212.150.02.005; 3183212 150,02.006, € 3199212.150.02.007) + (apartament, cu nt. cadasirale 3158212.150.00.008, 3158012. 190.08, 02; : 3189212.180.03.009; 9189212:150109.008; - 3159212.160.00.005, a1seeta. tena Gon e 9159212.180.09.007). ampiasate in mun. Chisinau, com, Stéucenl, sat. Stauceni, la valoaren de ‘poteca 11,069,238 tei, i nelat cu VES! PLUS SAL {autentitical notarial, inregistrat Ja OCT} contract de cesiune a fiuxului de rijtoace financiare din ceriturile curenta, 10. intocmires de cate fala @ unut plan de monitorizaro, exeoutet de economistul fesponsabil de credit, cv ‘sporlerea verbala a rozutatelor drectoraetfilale| pan a date de 30 afiecarel luni estionete > Bhallze fvlatiul In contunia clrénie si casera inveprindedt ‘anlize citanilel Satoriet Uebitoars g¥-cracitoare — tivieshiat analiza diam i venitului giobal si venituiul net ~ thmastrial; ~ analiza indicilor de evaluare a risculul financiar gi non-financiar ~ trimestrial + Inspectarea gajulul pe teren (controlut existentel si sli@ efective a gajetulp Perfectarsa raportului de conta! in ordinea stabiltes: bunurile mobile ~ trimestrial, Lista voturilor: 7 Numele Prenumele membrior 7 7 3 Comitetuivi de credia Votut, obec Semnaturie 4 G. Gacikoviet pre EE A. vite be | of 7 + = A.Migov qua Ne ad Se L. Belov ~ [6 Beionas | &. Gacikeviel Pregecinte af Como de creda, 799" S. Koval s J Secrstartesponsatil —. Higesié oe whicacigpe | 0614/1333, 09.04.2012 Concluzie privind posibilitatea acordarit unui credit in trange SRL ,,Vest Plus” im suma de 1,000.000,00 Euro Examingnd materiaele prezentate, Ditectia juridick a constatat prezentat: Decizia unieului fondator af SRL .,Vesi Plo: in gaj a petrimoniului si acordarea dreptului Ia semnst cA este necesar de s" privind solicitarea creditului, depunerea ‘urd cu semndtura autentificatt notarial. Cu respect. Pavel Tarley wed Directia furidica nr CONFIRMARE 18-10/89 Cu privire la aprobarea sf evaluarea oblectului gajului |. Categoria de gal - BUNURI MOBILE Senumicen imorsmuronsht Informati creat | termen 23 luni { Acordarea ere transe in suma de 700,000.09 Euro CIRFORMATII GENERALE Debitor gaiist Adkesa arplasai inch sau a fereoutl Medi de oising g campanerte imei Most ae folosing 51 supr terenuiei spament rene! psideontl asupra ironuts de pamant Proprielalieensiiee vamant DDestinaja de ava (eure) map bunurtor Destinaja ge perepecita @ exp Bunion Ievocarea dregttu de prope asa imabHtat | Gan pba Grad He ieee wk | tras OCT Chisinau cu Wy, cadastral 3365212 150 02.008 an | 2.08. 20%2; Extras OCT higindu eu nr, cadastral 3159212 150.02.004 din | 2008 20% |= Extas OC chisingy cu nr, eataenet a1sa212.750. 0.008 ain ; 2.03. 2012; | ras OCT Chigindu ou a, cadastral 2150012.<30.02 008 ain 20.03 20%2, | ‘Exras OCT Chisnae eu ne, cadastral $488212.180 92 007 ain 20.0.2012, ‘Sonwact cde vinzare eumparare grav op fesars 48 n. 1680 din 19.03.2012; Eudras OCT Gniginay nr eaestral 9159212 150,08 007 dn 20.09.2012; | Biaras OCT Chipinay ne. cadastol 9459212. 160.03.008 din i 20.03.2012, : Extras OCT Chisinau ne, cadastral 2153212 15009,008 gin 2008 2012, Extas OCT Shigingy or, cadaaiad 9159212.190.95 008 din 2008 2012; = Extras OCF Chigingu ny. caduetral anssee2 180 03.608 in | 20.03.2012; ; + Extras OCT Chieindu ne cadastral 3183212.159.02.006 ein | | a9 2018; | “ OCT Chisingu nr cedasteal 3159242 150.09 007 din tvorérea dreptulul de progr. asuprs terenclu) -Angajrnontot exstonte fay a tuna Condlite de amplasaro in raliaie, Tipu 22 eat Condit nefavorabie ale amplaséserenutit denenan Amps. mab po toronal a nmbat aieront [radu de asia. a const ‘eset Loarea eginereascd a torenl Asiqurziea Sunil ool WLSTAREA TeRRUCA A CONSTRUCTILOR Dts dai in exploatace sta medemzaniteconstnis! Morale de baz ‘olaste pen constuc + Fondamertale rayyextars pevatiter iangeeie denperiut antoae + une + Fnleares iam + fnisarea externa Pofatee inginacogt + reese 08 ara + ceysea de conaioare + ssieiea * voatiares + fate slctice + aetoosare + mstalaile de apurare Il, EVALUAREA PREVENTIVA {Evslusea preventva 3 feat axectat do Secha Geetuna Ga - | RES ce Elaiae tr On0NiDT Sa DEUSLSIE: eeciear Ge TES SACI