Вы находитесь на странице: 1из 16
»FERGUS” SRL bencficiaz4 in cadrul ‘Bancii de Econemii SA de un credit in trange in suma de 1,500,000 EUR (sold actual — 500,000 EUR) acordat conform contractului de credit nr. 06-06/1/78 din 28-11-201 1, cu scadenta fa data de 28-10-2013, rata dobingii 10.5% anual. Destinatia credituiui prevede investitii in mijloace fixe (procurarea complexutui de utilaj necesar pentru doturea censrului de medicin’ estetiea, Sumele datorate Biincii potrivit contractulai de credit menfionat sunt garantate prin: 1) Contract de ga} inregistrat asupra unei universalitati de bunuri wr.06-06/1/78-g1 din 28.11.2011 incheiat cu FERGUS SRL; Pret de bilant | le ea) WValoarea de gaj a] Denumirea MC ley tome ‘ |Coct de gaj tie Ps ve) foniversatgi f |(Lei) [Produse cosmetice | ; Conform Anexei nr. 1. Conform Anexei nr. 1 10.3 Conform Ancxei 1201 pozitit | | a TOTAL. kk be i [7,000,000.00 2) Contract de ipoteca nr. 06-06/1/78-g2 din 28.12.2012 asupra incdperii nelocative cu suprafaja totald de 146.2 mp, amplasat in mun. Chisinau, str. Sciusev 45 nr.14 ta vaioatea de ipoteca de 1,995,909,00 lei, heiat cu proprietaru Ciocanu' Veaceslav (autentificat notarial, nregisivat la OCT); Obiectul ipatecii [Valoarea de ipotect (Lei) wl” Incapere nelocativa, cu suprafaja total de 120.2 ‘mp amplasata in mun.Chisindu, sir A.Sclusev 45 ap. 14 (identticat prin nr, cadastral 0100204.1001.04.014), {poteca se extinde asupra fructelor, veniturilor, imbunatatirilor, ameliordritor i aceesoriilor bunului imobil ipotecat; asupra oricdrui bun imobil care se uneste prin } 095-909.00 accesiune cu bunul ipotecat, prectim $i asupra bunurilor noi care rezulta dn transformarea bunului imobil ipotecan, TOTAL 7,995 509.00 Conform actelor de verificare a gujului se obseva ca cxista lipsuri a obicctului gajului. Deasemenea o parte din bunurile gajate, so intersecteaza cu gujurile depuse pentru garantares creditelor eliberate altor companii afiiate. 4n baza procesului-verbal nr. 278-1 din 28 mati 2013 al sedinfei Comitetului de credite, in urma ne-executiri obligatiunilor asumate de catre .FERGUS” SRL faja de Banca de Eeonomii §.A. se propune initierea procedurii Judiciare de incasare a datorici, inclusiv prin procedura de exercitare a droplului de gaj asupra bunurilor gajate in scopul rambursarii ereditului de care berieficiazé compania la Banca de Economii §.A. conform contractulyi de credit nr. 06-06/1/78 din 28.11.2011 in sums de 3,500,000,00 EUR, cu soldul la 2i fn stima de 500,000.00 EUR sia platilor aferente, La data de 07.07.2014 a fost inteniat procesul de insolvabilitate, iar Ie 13.10.2014 .a stabilit suma datoriilor conform tabelului de creante ~ 623,074.86 EUR. de 1% (nu intreg procente} de Ia suma fiecarel transe valorifcate, 3.6.In caztl in care Debitorul refuza creditul partial sau total, el va pléti Bancil un comision de neutiizare {semuneratie pentru punerea la dispozitie @ oreditulul) In marime de 2% (doua procente) din suma ‘reditululrefuzat. 3.7. Creditul se va acorda in transe, dupa cum umeaza: 2.7.4. 500,000 EUR - cu conditia constiuin gajutui asuprs: 5.7.4.1. Bunului imobit, incgpere nelocativa cu suprafata total’ de 149.2 m.p amplasaté in mun, Chisinau, sect. Centru, stt. A. Sciusev, 48 nr. 14, proprictate’ dnei Lebedeva Valentina si dui Zelenin Vladimir, ta valoarea de ipoteca de 1,295,909.00 fe, 3.7.4.2. Universalitati de bunurl (produse cosmetice), propristatea SRL Fergus, la valoarea de gaj ‘de 7,000,000.00 lei 3.7.2. Urmatoarele transe ~ cu conditia constituiri gajulul supiimentar, acceptat de Bata, in baza confirmarii Directiai Administrare Gaj, 4. RAMBURSAREA CREDITULUL 4.1. Debitorl va rambursa creditul in veluta prezentulul contract. 4.2, Debitorul va rambursa creditul pana la data finalé indicat in punctul 2.9, al prezentulut contract: it! Debitoral va ramburea credit conform grafic [nie |perioada TTransa lunara, EUR | Sold la Sellul perioadel, EUR 1 | Decembrie 2012 16,000.00 4,486,000.00 2 | tanvarie 2013 30,000.00 ats 4,455,000.00 _| ‘S| Februarie 2013 48,000.00 4.440,000.00 4 _| Martie 2013 | 80,000.00 4,350,000.00 | 5 | Apriie 2013 75,000.00, 4,275,000.00 5 | al 2013 [ 90,000.00 | 4,485,000 00 7 | iunie 2013 i 105,000.00. 4,080,000.00_ {8 | tutie 2013 120,000.00, ‘960,000.00 9 | August 2013 195,000.00 825,000.00 10 | Septembrie 2013 225,000.00, 160,000.00 71 | La scadenta, 28.10.2013 600,000.00 __9.00 } x [rota 4,500,000,00 J 4.3.1n cazul in care Debitorul va solicita achitarea enticipeté a unei pari a creditului, inaintea achitani fective, el va achite tn primul rand dobanzile calculate la zi, cele restante si toate plaile aferente neefeciuale in termenele stabiite de prezentul canvact 5.DOBINDA 5.1, Peniru ereditul pus fa dispozitie Debitorul va plati Bzincil o dobind’ flotanté cu rata intiska do 10.5% (eos intregi si cinci procente) anuel. 5.2, Dobénda indicata In punctul 5.1. se va majora cu 5 (cine) puncte procentuale th cazul tn care ereditul sau ¢ parte a craditului este expirat. Dobanda majoraté se va aplica la partea de credit expirat, {eepind cu zlua care urmeaza dupa data scadentel craditului sau a parti acestui, 5.3, Dobénda se va calcula lunar, Incapind cu data acordni creditului pai ta rambursarea li, ta soldul Contului de credit a! Debitorulu 5.4. Data primi achitir a dobinzil se stabllegte 30.11.2014, 5.8. Debitorul va achita dobinzile aferente lunar, pandi la ullima 2! lucrateare a luni gestionare, dar nu mai farziu de data de 30 a luni respective, 5.6. Banca are dreptul in mod unilateral s& modifice rata dobinail stablité conform prezentului contract, in dependenta de evoiutia pietel fnanciare, ingtintind despre aceasia Debitorul prin notficare, cu cel pulin 10 zie calendaristice Tnainte. Rata nou’ 2 dobinzii se considera acceptaté daca acceptul este exprimat de Debitor In forma prevézutt pentru notiicare sau dac’, urmare a nolicari Bani, Debiteru! nu ramburseaza soidul creditului gi nv achitd alte sume supuse plat) cBtre Banca pand la expirarea termenuiui notiicdri de modificsre @ dobinzi, Marimea ratei noi a dobinail se va aplica la solduf creditului existent fa data modificés ratei dobinzl. 6. PLATILE Z 8.1.1n Umpul actiunii prezentului contract se stabileste urmatoarea succesiune @ pldtlcr descrescatoare a priortatior): é a, Datorile restante: Director Ecaterina Teact Director LS Veaceslav Gacanu CONTRACT DE CREDIT Nr, 06-06/4/78 Incheiat fa douazeet si opt noiembrie anul doua mii unsprezece (28.17.2044) Inve »BANCA DE ECONOMI" SA, Inregistraté cu numarul de identificare de stat - codul fiscal 4003600002549 la 18 junie 2001 le Camera Inregistrarii de Stat, reprezentetd prin illata ne. 1 Chisinau, cate actioneaza potrivit Reguiamentuivi despre fille, groves verbal nr 08 din 26.04 2000, numita mn continuare "Banca, cur seciul in mun. Chisindu, str. Pugkin 33, reprezentate prin Director dna Ecaterina Teaci, care activeazd in baza procuriinr. 06-1777 din $1.42.2010, pe de o parte, FERGUS? S.R.L,, inregistratd la Camera lnregistrSrli de Stat ou mimarul de identficare de stat ~ codul fiscal 1003600016227 din 04.04.2001, cu sediui in RM, mun, Chisinau, bd. C. Negruzzi, 218, ap. 21 Teprezentata prin Director, dl Veacaslav Ciocanu, care actioneaz’ In baza Statululul, numia in ccontinuare Debitor. pe de alta parte Avand in vedere cererea Oébitorulul si decizia Comitetutui de Cradite (oroces-verbal nr. 1849 din 22.11.2011), pétlile au convenit 84 incheie prezentui contract de credit in urmatoarele condi 4. NOTIUNI GENERALE Parle contractante au convenit s8 eavepte ce baz’ urmatoerele notiuni: 1.1.Credit expirat se considers creditul care nu a fost rambursat fa scadenta prevézutd in prezentul contract (in cazul in care este prevzuté rambursarea creditulu Ia scadents) seu pentru care nu au fost rambursate trangele (in azul In care este prevazuté rambursatea creditulu in range), b. dobinzile aferente céruia nu se achita in termenul prevazut in prezentul contract, ‘8, care nua fost rambursat tn totaltate tn caz de rezilere a contractului in conditile prevézut 1.2,Dobinda feprezinta platle prosentvale racordate la suma credilulul acordat efectv §/ achitate de ‘aire Debitor pentru felosirea mijlcacelor tinanciere pe parcursu unei perioade de timp, reiesind din 360 de zile anual 1.8, Dobanda flotanta reprezinté dobanda care poate ft modificata pe percursul derulasti prezentulul contract in conditile stipulate in acest 1A.Notificarea este adresare scrisa referitor la coricare raport ce reiese din prezentul contract (achitarea dobinzilor aferente, rambursarea éreditului, depagitea termenelor contractuale 5.2 ), care $2 prezinta nemijiocit de catre o parte altel parti contractante sub semnaturd sau prin scrisoare recomanata 1.5,Rezilierea, contractulul se consider’ Incetarea dint-o anumité data prevazuitd tn notificare a obligatiei Bancii de a acorda crecitul sia dreptului Debitorului de a utiliza creditul, In caz oe rezitere creditul devine scadent, insa reziierea nu exonereaza Debitorul de obligatile de achitare a platilor aferente-creditulul, 2, OBIECTUL CONTRACTULUL 2.1. Benca acorda Debitorulul un credit in transe in sur de 1,600,000.00 (un iilion cinci sute mil) EUR, In concitile asiguratl acestuia, utilizar eficiente gi ta destinati $i echitart la scadents. 2.2, Credit va fi ulilzat de cates Debitor pentru investi in mijcace fixe (procurarea complextulul de uta) ecesar pentru dotarea centrului de medicina estetica) 2.3. Creditul se acorda pe un teimen de 23 (douazeci si trei) luni si anume data achitani compiete a creditului i a tuturor platifor aferente enumerate in prezentul contract este stabil pentru douazeci si Opt cctomorie anul dovua mit treisprezece (28.10.2013), 3. MODALITATEA DE ACORDARE A GREDITULUI 3.4. Creditul se va acorda de catre Banca in valuta prezentului contract (EUR). prin executarea dlspozititor de plata ale Debitorutul, din cont separat de imprumut deschis fa Fiiala ne. 1, Chisinau a Bancii, tn stricta conformitate cu destinatia indicata fn punctul 2.2. 3.2.Transferurle banesti In conformitate cu conditile prezentului contract se eféctieazé in baza dispozitiior de plata ale Debitorului. Fiecare dispozitie de plata se vizeazi prin. seinmtatura persoanelor responsabile de transferul miloacelor conform destinatiel 33 Debio enefclaza. de uma totala a credtuk cu condita respect utwor prevadertor ‘contractuale 5i prezentért actelor care aiesta constituirea garantitor 3.4. Acordarea ereditilul se efectieaza cu condiia prezentani in Bancd a soeumenber wtiizarea ereditului conform p.2.2 3.6. La acordarea creditulyy Dabiterul achité Banci un comision unie pentra corde of Director Ls Veaceslay Director Ecatarina Teact ‘serpraliray destinatel, 9.8.58 prezinte B2incii vimestrial biantul contabil ~ raportul fnanciar (posturi de activ, pasiv ~ destagurat pe fiecare cont In parte), conful de profi si pierderi (raportul privind rezuitatale financiare {forma N&2) 5 reportul priving fiuxul mijloacelor banest (forma Ned)), raportul statistic 5-C (trimestrial), descifrarle Postutilor de bilant care depasesc 10% din active la data de gestiune, pracum gi aii indicator Sconomico-financiar, nu mal tziu de data de 30 a lunii ce urmeaza dupa perioada gestionaré, iar bilan{ul contabil anual si raportul statistic $-C aferent, nu mai tiziu de data de 10 aprile. In cazul existentei pierderilor perloade! de gestiune, sa prezinte ncta informativa privind cauzele apariiel respeotivetor si actiunile de ameliorare; 9.6. 84 prezinte Bancii orice document solicitat de aoedsta, ce poate avea legaturd cu creditul acordat (bilant, buget de venitufi si chettuiel, cont de profit sé pierderi, orice document privind garantie, recum si referitor ja activitatea desfasuraté); 9.7. 58 nit deschid conturi ia alte béinci decd cu acordul scris at Banci 8.8, s4 notice prompt Bancii despre toale modificarie posibile: denumirea fifmel, conducdtorul, adresa sediulul, contul de decontéri, rechizitele banal, nelimitandu-se la acestea, 9.8.88 asigure integritatea si conservarea corespunzatoare a bunurilor, ce constitule garanlia creditutul pana la rambursarea integral€ a acestuia, precum si a tuturor bunurilor din patrimoniut eau: 8.10. sa dacisre Bancii orice alte contracte de credit, inchelate cu alle banci, precum i garantile a2cesiora cu 10 zile inainte de semnarea acestora, prin notificare; 8.44. 88 nalifice Banc in seris; In termen de cel mult 10 zle, despre apatitia oricéror factori sau a unor sitvati de forts major’, care pun in imposibiltatea de executare a obligatilor ce decurg din prezentul Contract sau pot cauza in vilor Inrautatrea sitvafelfinanciare: 9.12, S8 suporte cheltuielie de uménre siitd, efectuate de Banca pentru recuperarea sumelor datorate de Debitor si neachitate la scadents: 9.13. 58 nu constitule pe parcursul acflunii prezentulul contract garanfi real sau personale farsi acceptul seris al Banc gi s4 nu transmita fara acceptil scris al neti valorle materiale care. apartin cu drept de proprietate itor persoane; 9.44, 5a acorde Bancli deptul priortar asupra altor debitori in sua egalé cu ratele nerambursate, Sobanzi, penalltat, etc. in cazul chiar Debitoritul inainte de rambursarea creditulul, 9.48, 88 efectueze toate operationite In valut& nationalé si in valul8 strana numst prin conturile deschise la Banca, 9.16,” fard permisiunea scrist a Bancii s8 nu formeze anggjamente cu dobinds, cu termen de scadenté inainte de scadenta creditului, 9.17, Ia data reales de c&tre Banc @ prezentulul contract, cnd obligalile de plat ale Debitorutui devin scadente in termen de 15 zile calendaristice, si ‘Sspunda pentru consecintele financiare directe sau indirecte, plétind Bancii toate costurte gi cheltuielie antrenate de executarea imediatd @ recital 9.19. ‘sa nolifice prompt Banca referitor fa mosificarle operate in structura actionarilorfondatariorlasociailor sia organelor de adminitratie, cu prezentarea tuluror documenielor confirmmative in acest sens, precum si sa prezinte poriodic, pe masura modifcarior lectuate in documentele jurdice, a informatie cu prvire fa perseanele care sint in raport de nudamtie de gradu! | sil cu administrator, proprietari debitorului/debitor, prectm i soti acestora, locurila de munca si functile ocupate de caire acestia, informatiet privind ‘unctile de administrator ocupate in alte organizati, precum gi cotele de perticipare in vaioare de 5 la suti si mai mult datinute In capitalul societailor comerciale; informatiel privind detinerea de catre administrator proprietarului/Debtorulul a functilor de administrator in elte organizati $i detinerea de catre acestia a cotelor de participare in valoare de 5 la sutd gi mal mult n capitalul societatior comerciale. In cazul in care ascciat/actionari ai Debitorului sunt persoane juridice, informatia respectiva se va prezenta pina la beneficiarul electiv persoana fizica; 9120. SA notice Bancii tn soris despre achitarea anticipata @ creditului cu, cel putin, § zie inainte de ‘date propusd de Detitor pentru efectuarea aczstela. 19. DREPTURILE DESITORULUI Debitorul este In drept 10.4. 8 achite creditul si dobinzile aferente tnainte de termen prin mocaiiaile de plat’ aoceptate in Banc8, cu respactarea condititor stipulate in p.4.3. al. prezentului contract 10.2. _s& primeasca de la Banca caloulul dobinzilor aferente creditului, comisioanetor, penatitatior gi amenzilor. 11, OBLIGATILE BANCIL Banca se obliga: 11.4. $8 find evidenta utlizart si rambursarii creditului eliberat Debitoratul, Seer mel Ecaterina Teal LS. Veacesiav C@canu jira} + dobind’, > credit = _penalitati, amenzi, », Datorile curente - credit = dobinga 82.{h cezul in care stadenta oricdrel plat coincide cu o zi de odin’, scadenta platii respective se va fixa {in Ziua luerdtoare precedent’. 6.3.Prin prezentul contract Banca este autorizata de Debitor sai opareze direct, In toate conturile, in ordinea stablitd, ia vederea decontari sumielor scadente aferente. creditutul acordat (credit, dobind’, penalty, aite pi8t). In cazul lipsel de disponibilitati in conturi, Debitorul va piati sumele datorate Bancii din primele incaséri, inaintea tuturor celorlalte categori de plat, n afara datorilor bugetare. 6.4.Intru asigurares rambursérii crecitulul gi achitériplafilor aferente, Oebitorul cesioneaza Bancii dreptul ‘asupra une parti a luxuiui lunar de mijoace financiare parvenite in toate conturile sale curente si de depazit, deschise in Banca sau in oricare alt banc comercial’, 6.5. Partie au convenit c@ fluxul lunar de mijlozce financiare, creptul asupra carora este cesionat s& nu fe mai mic decat 100% din fluxul total de miloace financiare parvenite la conturile Debitorulul 66.Debitorul directioneaza lunar miloacele financlare, dreptul asupra cérora @ fost cesionat Bancil, nemiocit ia rambursatea creditului si achitarea dobinzilor aferente, in conformitate cu prevederile prezentului contract. 6.7.in cazul in cere milloacela financiare ale Debitorului parvin in contusie sale curente deschise fa Banca, Debitorul Imputemiceste Banca s8 efectueze in numele séu operatiuni de decontir de pe conturile curente si diecionarea acestor miljoace financiare pentru rambursafea creditulul, achtarea dobinzilor aferente gi altor piati Conform prevederiior prezentului contract. Operatiunile mentionate Banca le efectueaza prin intermedius notei sale contabile, 6.8, Chelluielie de convertare a valutei, in caz de necesiiate, le suporta Debitorul 7. SANCTIUN! SI AMENZi 7.1.Pentru neachitarea la scadenté a platlor pe dobanda calculat& potrivit prevederilor prezentul contract, Debitorul va pléti Bancii o penalitate in mérime de 0.17 % pentru flecare zi de intérziere, cate se va aplica la suma dobnaii neachitate. 7.2. Pentru utiizarea credituiui in contradiclie cu scopurile definite in punctul 2.2., Debitorul va pati Bancil ‘.amenda in marime de 20 % de ia suma respectivé 7.3.Pentru neefectuarea tuturor operatiuntior In valuté nationalé gi tn valuta strain numal prin conturile deschise la Banca, Detitorul va plati Bancii o amend in marime de 2 % din suma creditului acordat. 7.4,Pentru formarea fara permisiunea scrisé a Bancii a angalamentelor noi cu dobind, cu termen de seadenta inainte de scadenta crecitulu, Deblionul va plati Bani o amends tn marime de 5 % din suma creditulul acordat 7.5. Pentru nerespectarea prevedetilor ntentionate in pct. 9.19 2! prezentului contract, Debitorul va achita Bancil o amenda in marime de 0,1% din suma creditului acordat, pentru fiecare document neprezentat, 8. GARANTAREA CREDITULUI 8.4. Sumele datorate Bancii potrivit prezentului contract sunt garantate prin: 8.1.1, Contract de ipotecd nr, 08-08/1/78-g asupra bunuiui imobil (Incpere nelocativ’) cu suiprafata tofals de 149.2 m.p., amplasat in mun. Chisingu, sect. Centru, sit. Sciisev, 45 nr. 14, ap. 10, la valoarea de ipotecd de 1,995,908 00 fei, incheiat cu pf. Lebedeva Valentina si pi. Zelenin Vladirnir (autentificat notarial si taregistrat la OCT), 842 Contract de gaj Inregistrat ne, 08-0617/78-g1 din’ 28.11.2011 asupra universalitati de bunuri (nljoace circulante ~ produse cosmetice) a valoarea de gaj de 7,000,000 lei, Incheiat cu SRL Fergus” (Inregisirat in Regist galului bunurllor mobile); 8.1.3. contract de casiune a fuxului miloacelor financiare din conturile curente nr. 08-06/1/78-¢ din 28.11.2011 8.2, Actele de garantie fac parte intagrala din prezentul contract gi sunt valabile pnd la achitarea tolala a cteditului de care ebitor, In conformitate cu conditile prezentului contract, gia platlor aforente fu 8,3.]n cazul prelungiti actiunii prezentului contract, Debitorul se obligd s8 prelungeasca actiunea actelor de garantie pe termenul respectiy, iar la eventuela diminuare a costului garantiei, s& ofere Bancit garanti suplimentare. 9, OBLIGATIILE DEBITORULUI Debitorut se obliga: 9.1.88 respecte intoomai prevederile prezentului contract; 9.2.58 restitule Bancii crecitut primit si dobinzile aferente in termenele stabilte; a 23 58 ullizeze creditl prmitin scopul pentru care a fost acoréat aa 8.4.s8 mentind evidente gontabie si toate documentele care atests osm Director Director Lerron Ecaterina Teac Ls Veacesiay Ci GS) * cordut adijonale 14.7, Prezentui contract de credit intr in vigoare fa data semnéii ui, dar au tnainte de primivea fa Banos @ documentelor de constituire a garantiel creditulul, prevazute la cap.8 al prezertului contract, Precum 3i a altor documente prevaicute de prezentul contract gi acticneazs pana la indeplinves tuturor angajamenteior astmate in cadrut ul Prezentul contract a fost intocmit in numar da § exemplare, din care 4 exemplar mine la hotar, 3 exemplare rman la Banca gi 1 exemplar se Inmaneazé Debitorului, ALTE RECHIZITE: BANCA: DEBITORUL: Cont bancar: 2808701498135 Cont curent: 2224101498263 Codul Bancil: BECOMD2XB09 in Fiala nv. Chisinau Banca de Economii SA ‘Codul fiscal: 1003600002549 Codul banal: BECOMDZx609 Codui TVA: 7809081 Cod fiscal: 1003600018227 ‘Au semnat contractul: BANCA: DEBITORUL: Director by Director Ecaterina Teac, LS \Veecesiay Ci Director Director Ecaterina Teati Ls, Veacesiav (eemnaturay ita calendaristioe inainte, 42, DREPTURILE BANCII Banea are dreptul: 12.1. $8 verifice respectarea condijilor in care a fost acordat creditul, existenfa efectiva, precum gi iniegritatea garantiior crecitului pand ia rambursarea integrala a acestuia si achitarea platior sferente lui 42.2. s& refuze exacutarea obligated de a pune ta dispozitia Debitorului creditul dac’: @.Debitorul nu a utiizat crecitul in decursul la 60 zile bancare de la data smn prezentului contract (daca contractul nu prevede altceva) b.Debitorul a fumizat Bancii date neautentice pentru obtinerea creditulu ‘Au aparut circumstante care indic’ cu certitudine incapacitatea vitoare a Debitorului de a deservi gi ramburea crecitul; d.Debitorul sau tertul Inealc&.obligatia de a acorda garantii de rambursare a creditului pe care gia asumato sau alte condi inaintate de Banca pentru punerea la dispozige a creditulul @.Debitorul nu indeplinaste conciile prezentulul contract la tranga sau trangele precedente (in cazul acordarii creditulu in range); 12.3. 83 fezileze unilaterct prezentul contract $i s&-si realizeze dreptul asupra garantiet creditulu, inclusiv asupra obiectulul gajull fn cazul in care: 48. Debitorul a admis o restanté le achitarea dobinzil mai mare de 60 zile calenderistice; b. Debitorul nu a rambursat in termen ereditu! si s-a format o restanta de 60 zile calendaristice sau Debitorul nur @ executat obligatia de restiuire 2 2 tanse ale creditului (In cazul in care este prevazuta rambursarea creditulu in trange), ©, Debitorul a folosit creditu in alf scop decat cel indicat in punctul 2.2: d._ situatia economic’ si financiard @ Debitorului nu mai asiquré conditi de rambursare @ creditulu si achitare a platilor aferente; fe. Debitorul sau alt organ competent a deciarat seorganizarea, restructurarea sat lchidarea Debitoruul 4. Debitorul a devenit insolvait; g. Debitorul nu a ofert garanite cerute sau a redus fata acordul Baneii garantie oferite, 1h. Licenta satr avtorizatia de functionare eliberatt Debitorulul pentru activitatea care urmeaza a fi creditata este suspendata sau a expiret termenu! ef de valabiitate, iO parte considerabita din patrimoniul Debitaruisi este confiscata sau nationalizat’ si aceasta situatje afecteaz’ continvarea activiafi sale sau indeplinirea anumitor conditi conform prezantulul contract, i. Pe patrmoniut Debitorutui sau petrimoniul Debitorulul gajist este pus secheatu k. Neindepliniti oricdreia din condiile stipulate In prezental contract si coniractele de gai U_Alte cazuri prevazute de legislate, 42.4. sa suspende u 19. LITIGH 13.4. Orice neintelegere rezultaté din prezentul contract de credit va fi Solutionaté pe cae arnlabil 18.2. In cazul in care nu se ajunge la un acord, iigiul va fi solifonat de organele judictae gi de resort ale Republic Moldova. 14, ALTE PREVEDERI 14.1, Nerespectarea de catre Debitor a obligalitor asumate prin prezentul contract fer’ Béincit dreptul de a lua urmatoarele masui rediterea contractului de credit, refuzul executdti abligatiel de avordare a creditulu recuperarea creditulul din conturite de disponibiltal ale Debitorulul in ordinea stabilit valorificarea garentilor constitute de Debitor pentru rambursarea creditulu, executarea silita din patrimonial Debitorula 142. Contractul se considera rezilat dupa expirarea tetmenulul mentionat de Banca din momentul expedient notifcarii la acresa juridicd a Debitoruli, indiferent de primires sau tipsa avizului de Feceptie. 14.2, La data reaileml de eatte Banca a prezentulul contract, obligatile de piaté ate Debitorulal devin ‘sczddente ih fermen de 16 zile calendaristice, iar din ziva urrnateare aceste obiigali vor fi considerate a plat restante. 144, Cesiunea unei terte persoane @ dreptulul de a cere Indeplinitea de cAtre Debitor a obiigatiel de rambursare a creditulut i dobinailor aferente se efectieaz’ de eBtre Bancé unilateral, prin avizarea in seris @ Debitorutui, 8 acceptul acestuia, 443. Debitorul poate transmite unei tere parsoane obligatia de rambursare a ot aferente lui numai cu aggeptu scr al Banc. teral acordarea creditulul 148, Modificdtile gf rilela prezentul contract pot fi efectuate prin sey Director Director Ecaterina Teaci LS. Veacesiav Cfocania BANCA DE ECONOMII S.A PROCESUL - VERBAL NA.1a49 al gedin{ei Comiletului de creditare 22 noiermbrie 2011 mun, Chisinau A preziat G. Gacikevici. pregedinte al Comitetului: Au fost prezenti A. Vitiu, vicepregedinte al Comitetutul A Migov, MM. Bejanari membri ai Comitetului . Alea, raportor (©. Botnaru, secrotar responsabil, ‘ORDINEA DE Zt: Cu privire Ia acordarea orecitelor. S+A ASCULTAT: raportul dnei D, Alea In baze cererii ny. O9/11- din 28.10.2011, Fergus SAL solicta un credit in marime de 1,500,000 EUR pe termen de 23 lun’ pentru investi in miloacs fixe (procurarea complexului de utile) necesar pentru derarsa centrulul de medicina estetica}, SRL Fergus a fost fondatd in anul 2001. Anterior compania s-2 ocupat cu importul si comercializarea etergeniior si produselor chimice. La 19.09.2011, in baza contractului de vinzare-cumparare din 13.09.2011 di. Ciccanu Veacesiav devine noul iondator al companiei, iar acesta a decis sa modifice genul de activate a) ‘companiei, orentindu-se spre piata serviciiar de medicina estetica, Capitalul social consti 8,400 lel Patametni de bazé ai SAL Fergus la data de 01.10.2011 sunt veflectal In tabelul uemstor: Nr. ~ Parematns CHAOZ01, tel“) 1 iotal active S80 TS 2 | Capital circulant 3.961 290 3__| Total capital propitu ~ 3.890.110 4 | Profit nereparizat ‘3874,710. (CTBT [otal erectte enistente = a [eT cite de atacen aaee a7 ("77 Rezuttansl operationr 362,500 (Pe (heseie breed sana —————— TTA 4 [9 TRuiaj prin conturl curente desthise le Banea de Eoonomit _ 2 Anterior, compania S-a deservit la Moldindconbank SA si Mobiesbanea SA, Contuni curente la Sanca 2 Econom; iliaianr. 1 Chisinau, au fest dasch'se recent, Descrigrea orojactulul Proiectui pe oare compania si la propus pentru realizare, consta in consiruetia unui centru de medicina ‘estetica, care sa faspurida Luturor cerintelor potentiaillor uilizatort de servcl in acest omen. Fiesursele financiare pe care le solicita compnia sunt destinate pantcu procurarea unui complex de utllaje si echipamente necesare peniru modernizarea centrulul. Avind in vedere concurenta pulerica if acest omentu, dar si paniru a alinge seopul de « aduce pe plata servicii de cea mal inalta calilale, managementul Hh, 7 companiei si-a propus sa procure tla] de ultima generate care sa permita implementarea ultimeior inovati in domeniul industriel rumuseti si a medicinel estetice. Contr va fi amplasat pe str. Sclusev 45, lar Incaperea (150 mp) va Nl inchirlata in baza contractulul de arena fr. 11/1 4-1 din 01.11.2071, Plata penty chiria bunulut mob va consitui 00 eurtnar. Costul tolai al echipamentului constitule 1,691,277 EUR si va fi procurat in baza contractului nr. 0244 din 45.11.2011 Inchelat cu Leveran Group SA. Comploxul este format ¢in urmatoareie articole: Redo [ ‘Denumirea artieolulul — Bretul, EUA 1 Uilgj ulrasorogratc: ERs 2 | Uila; pentru terapie cil ser 7,660 3___| Fototerapie 78,800 4 | Radiotting 781,500 S| Aperat de rensport irensdarinic a substantsior actve 20,500 ‘S| Uti de Baza “736.220 7 Ulla peniru maxoterapie — 7268,562 TOTAL — ieat.277 ‘Suma necesara pina la completares pretuiul utllejulul, precum st mifoacele necesare pentru completarea ‘apitalutul circulant, vor fl acoperite de cate fondatorul companiel Jn scopul implementarli cht mai reuste @ prolectului investitional, dar si pentru a minimiza riscurile, managementul companic! a efectuat un stuclu a! piefei. Ca urmare, a fost evaluata rala de erestere @ industrei in ultimii 5 ani (cea, 80% anual), precun si potentialul de dezvoltare a acesteia. De asemenea, au fost identificati principali concurenti (Medazur Med SPA, Estetic Sana si SPA&Beauty Center Olsi). in baza rezultatelot acestui studi, managemertul companiel a stabilt ebiectivul strategie penmtu umnatori 2 ani ~ sa ‘2cupe 10% din piata servicifor in domeniu! medicine} estetice. Sursa ovimaré de rambursare: Avind in vedere faptul ca rezultatele financiaro obtinute de catre companie in ultimele perioade au fost {generate de alt gen de activitate, acastaa nu vor fi folosite 6a punct de reper pentru constructia cashtlow-ului Urmatoaralor perioade. Prognozele au fost constuite in baza rezultatelor obtinute in uma stucivlul piet compania orientindu-se spre seamentul de elita Progneza fluxulul miloacelor banesti pentru gericada crevitari prezentata mai jos ne demonstreaza capacitate debitorulul de a-si oncra cbligatiunile sale fata de banca privind rambursarea creditului (conform ralioulul prapus de stro debitor) i plata dobanzior (10.5% anual}: [ 2011 | 2012 2013 Atviatoa operationala inessan banest din vinzarl T7ai,S28 | 14,3561000 [_17/620,000, ali banest umizorir si antreprenorior 3.247.628 | _ 2.198.400 | 2.678.000 pial banestsalariatior, contribu pentru asigurari sociale 1 Drimsle da asiqurare obiigatorie de asistentamecicaia | ___7aaia| 2.851.200 | 9,564,000 plata dgbanzior 1 2,520,000! 1,860,500, Flux net din activitatea oparationala “| 880z01 [6,746,400 19,913,500 [Aciviaiea farce _ ineasari banesti sub forma de credie si morumutun 10.189,186 [16,000,000 let bane sub forma de credite al mprumutu sapere [240.000 | 5,760,500 ffuxul net din activitates financiara 9 203,544 | 15,760,000] -25,760,000 Mal banesii pentru procurafaa ATM 8,000,000 | 16,000,000 | ate incasari ale mijoacelor banesti (aportul fondatorului) | 4,000,000 | 3,500,000 ux net total pe {286,587 | 70,506,400 | 70,946,500 soldul mficaccler banest la ncepultl peroadei 162,160) 194,727 [10,371,673 oldu mijleacelor banesti fa sfirsitul perioadel 134,727 | 10,371,673| 25,178 ‘Sursa secundard de rambursare a creditulul: ‘Creditut se va acorda in transe, pe masura acoperitl acestuia cu gal Pentru asigurarea primel ranse in marima de 500,000 EUR se propune: + constituirea dreptului de ipoteca asupra bunulul Imobi, incspere nelocativé cu suprafata totala de 443.2 mp amplasata in mun. Chisindu, soct. Centru, ir. A. Sclusev,4S nr. 14, proprislatea dach Lebedeva Valentin si lui Zetenin Viadimu, la valoarsa de ipotece 1,95.809 le + galul asupra universalitati de bunuri (produse cosmotice), proprietatea SAL Fergus, ta vafoarea de 13] 7,000,000 te, Valoarea garantiei constitvie 8,995,909 lei, ceea ce va acoper in proportie de 100%, prima transa in marme de 500,000 EUR, precum si dobinzile aferente pentru 2 luni 5 g E F : E in taza setulul de decumente prezentat, inclusiv a Confirmarii Directiei Administrare Gal din 21.14.2001 si Concluziel Ditectier Jurdice nr. 06-14/4924 clin 24.11.2011 (care ge anexeaz’ le prezentul proces-vereah, ‘S-AHOTARA ‘A acorda, grin intermediul filafei ne. 1 Chisinau, SRL Fergus un credit in marime de 1,500,000 (un milion cinct Sute mii) EUR pe termen de 23 luni pentru investi! in milozce fixe (procurarea complexului de ulilaj nacesar Pentru dotarea centrului de medicina esteiica), cu stabilirea ratei dobanzi in marime de 10.5% anual, Greditul se va acorda in transe, dupa cum umeaza: = $00,000 EUR ~ cu conditia constitull gajulul asupra: + Buntlui mobil, incapere nelocativa cu suorafeta totalé de 149.2 m.p amplasata in mun. Chisinau, sedi. Centru, tr. A. Sclusev.48 nr, 14, propristatea dnei Labedeva Valentina si di Zelenin Viedimir, la valoarea do ipoteca 1,995,909 le + galul asupra universalitatit de bunuri (produse cosmstics), propristatea SRL Fergus, la valoerea de ‘Gaf 7,000,000 lot. ~ Utmatoareie transe ~ cu conditia constituii gajulul suplimentar, accaptat de Banca, in baza contrimari Directiel Admin’straro Gej. Avordares creditulul va avea loc cu indeptinirea abligatorie a urmitoarelor conditi 1. Prezentarea declziei unicului fondator cu privie la solictarea credituivi, adresarea catre dna. Lebodova Valentina si oi. Zslenin Vladimir privind depunerea in gaj al patrmniuiul, precum $i accrdarea dreptulu la semnaturg, aulentficata notarial 2. Prezentarea extrasului din Registrul de Stat al intreprinderiior si organizatilor; 3. Achitarea comisionuilui unie pentru acordarea creditului in marime de 1% din suma tiecaret transe \aloniicate 4. Achitarea comisicnului pentru evalvarea gajului in marime de 400 lel 5. Achitarea comisionulul administrativ ip sum de 7,000 (una mie) fei 6. Constituirea gajului, dupa cum urmeaza: 2) Bun imobit, proptetatea dei Lebedeva Valentina si Zelenin Vladimic Preful eco de Valoarea de ‘Osta ton ion | coat | ipsa | 2 - ano JT] “elt | "ineinere nelocatvl cu suprataja otal da 148.2 mp amplasaia in | mun. Chisindy, sect. Cent, tr A. Sclusew,45 ar. 16 (nr cadastral | otascos.101,04,0%4), olaca se evindo) scupra fructslor, venturion, imbunatipisr, | > ga | Iiretoarsscosoioy bun ea poe seuora oncira oun | 85429800 | 07 | \ass.902.00 | Imobl care se unagle pn soaasiune su burl ipoteca!, presume gf | fuori cae faa ianorave bund wed | ‘batecat | | “Est 285100 bb) Mitoace circutante, proprietatea SRL Fergus! Tea Prete bitant ‘eet degoj | ,PrSt degaj |Vatoarea s | cerumenne | SERRE | exetenoa | integer = + pee ronform Anexei | cece. corom asa | oo [ore | a | | [rove ! x { { [_7.000,000.00 | 7. Prozontarea extcasulul OCT actuatizat pent bunut ‘mobil aoceptat in gaf; 8. Excluderea din contractul de crecit co urmeaza a fi semnat, capitokil 7 Sanotlunl gl amenzi @ punctulul 785 9. Exeluderea gin contractul de credit ce urmeaz a {i semnat, capitolul 9 Obligatiile debitorulul, a punctelor 9.18, gi9.19. 10, Excluderea din contractul de ipoteod oe umeaza a fi Inchelat, capttolei 2 Obligafille 51 drepturile debitorutul Ipotecar, a punctelor 2.1.8. $1 2.1.12; 11, Exeluderea din contractul de gaj inregistrat asupra unai universaltati de bunuri, c» urmeaza a fi incheiat, capitolu! 2 Obligatiile gi drepturile debitorului ga['st, a puncielor 2.7.8. si2.1.9; 42, Modificarea pe. 12.2. a) din ctr. credit care se va expune in felul urmator: .Debitorul nu a utlizat creditul In decursu! le 60 zie bancare de la data semnéri prezentului contract (daca contractul nu prevede alleeva)"; 13. Stabllrea urmatorulul grafic de rambursare a croditulul perioada ‘transa lunara, EUR sold la sfirsitul perioadel, EUR Decembrie 2012 | 15,000 | 1,485,000 Tanuarie 2013 30,000 1,555,000 r Febrvarie 2013 45,000 7 4,410,000 - Martie 2013, 60,000 1,280,000 Aprile 2013 75,000 1,275,000 Mai 2013 90,000 1,185,000 | Tunie 2013 105,009 4,080,000 iulie 2013 420,000 960,000 r ~ August 2023 136,000 825,000 Septembrie 2013, 225,000 00,000 1a seadenta 200,000 | 0 TOTAL 1,500,000 14. intocmirea si semnarea urmnatoarelor documente: Contract de eredit; Contract de ipoteca asupra bunt! imobil (Inespere nelocativ’, nr. cadastral 0100204.101.04.014) cu suprafata totalé de 149.2 m.p., amplasat 'n mun. Chigindu, sect. Centru, str. Sciusev,48 nr. 14, ap. 10, inchelat cu p.{. Lebedeva Vaientna si pi. Zelenin Viacimir, fa valoates de ipotecd 41,995,909 Je! (autentifieat netartal si inragistrat fa OCT): ~ Contract de gaj inregistrat asupra_universaltéti de bunuri (mijoace circulante — produse Cosmetics) incheiat cu SAL Fergus” la valoarea de gaj 7,000,000 lei finregistrat in Rogistrul gajului bunuritor mobile); ~ Contract de cesiune a fluxulul de mijloace finanoiare din conturite curenta 15, intocmirea de catre fiialé a unui plan de monitorizare, executat de sconemistul responsabil de credit, ctu Feportarea rezuitatelor directorulu flialei pana la data de 10 a fiecdri luni gestionare: analiza rulajutui In conturile curente $i casieria tatreprinderii— lunar; ~ analiza dinamicii datorlel debitoare gi creditears — timestial analiza dinsricil venitulul global si venitulul net — imesirial analiza indlallor de evaluare a risculuifinanciar si non-tinanciar = timestral; inspectarea galului pe teren (controlul existentei gi stari efective a gajulul) ¢| perectaraa raportulut de contro in ordinea stabilta: Ounur!imobie — semesttial; mijoace circulant - lunar. Lista veturiior: Numele Prenumele membrilor Comitetulul de create Neu eesti Semnaturie G. Gacikevie! pre Avitiy 4L0 A.Migov no L Beibov tones te op Bowls Seat 20. Zh G. Gackkevici Presedints al Comitetului de credite Zea y Q.Botnany ‘Seoretar tesponsabi) th ACORD ADITIONAL NR.OL sa consractal de credit nr.06-06/1/78 din 28.11.2011, Chiginas neat la douazect si opx decembrie anul dous mii doisprezece (28.12.2012), intre: BANCA DE ECONOMH 5.A., inreg:strata la Camera Incegistrarii de Stat fa 18.06.2001 cu numarul wa lentificare de stat ~ codu! fiscal 1003600002549, reprezentatd prin Filiala ar Chiginiu, care stuveaza in conformitate cu Regula mentul cu privire fa filiale, cu sediud ti» mun. Chisinau, str ki in, 33, reprezentata prin Prim-Director adjunct, dl Ghenadic Condrea, care activeaza in procurh nr.06-17/134/2 din 95.10.2012, numita tn continuare Banca, pe de o parte, si FERGUS” S.RL., inregistvaté la Camera [nregistrarii de Stat cu numarul de identificare ce stat - A 2h rep fiscal 1003600016227 din 04.04.2004, cu sediu! in RM, mun. Chisinau, bd. C. Negruzzi, 2/6, : entata prin Director, dl Veaceslay Ciocanu, care actioneaza in baza Statutulat, 5 11 Cootinuare Debitor, pe de alta parte. ‘wind In vedere cererea Debitorului si decizia Bancii, exprimata prin Procesul-verbal al Consilialu Sane part sater sins. 31 din 28.12.2012, si Procesul-verbal ar. 2241 din 28.12.2012 al Comitetului de Credite, le de cemun acord au conventt ca la contractul de credit nr.06-06/1/78 din 28.11.2011, sa vinia urratoarere modificars S2 expune in urmatoarea redactie punctut: iumele datorate Bancii potrivit prezentului contract suat garantate prin: Contract de gaj invegistrat nr, 06-06/1/78-g1 din 28.11.2011 asupra universalitatii de Sunurt (mnijloace cireulante — produse cosmetice) ta valoarea de gaj de 7,000,000 lei, incheiat cu STO, , Fergus" (faregistrat in Registrul gafului bunurilor mobile); Contract de ipotect 1. 0¢-06/1/78-g2 asupra bunului imobil {incapere nelocativa) cu suprafapa totala Je 142.2 ob. amplasat In mum, Chisingu, sect, Centra, str. Sciusey, 45 at 24, ap. 10, s+ valoarea de ipoteca de 1,995,909.00 lei, incheiat cu dl Ciocanu Veaceslav (autentificat notarial si Inregistrat la OCT); contract de ces: ne a fiusulal mijloacelor financiare din conturile curente nt. 06. 96 /i/78-c din 28.12.2001 SA vertueze unilateral prezensul contract $i s& exercite drepturile de incasare a datoriilor creditalut si piapiior aferente, inclusty din contul bunuritor gajate in cazurile in care: Debitorul a admis ¢ restansa la achitarea dobanati mai mare de 60 zile calendaristice; Debitorul nu a rambersat caleni Gn termen creditul si s-a format o restanja de 60 zile aristice sat: Debitorul nu a execitat obiigatia de restituire a Z transe ale creditului aaul in care este prevazuta rambursarea creditului in transe); Sebiterul a fovostt creditu! tn alt scop decdt ce! indicat in punctul 2.2; situatia economtica 51 Bnanciard a Debitorviut nu mai asiguea conditii de rambursare a creditului si achitare a platilor aferente; DSebrrarut sau xt organ co-nzetent a deciarar reorganizarea, Debitorului, Debiteruladeve. 1 ‘uso.vacit: bebitorul nua of at garangiie cerute saw a redus fra acordut fi ructurarea sau lichidarea “i garangille oferite; Licena sau autirizaj.a ce fwactionars eliberata Debicorului pentrs activitatea care siuneazi a fi creditata este suspendatd saw e expirat termenul ei de valabilitate; ) parte considerah:ia din patrimoniut Debitorului este confiscati sau nationalizati $i ceasts situates ofoctee2d contiguarea activitStii sale sau ie-teplinirea anumitor condi ‘m prevent.iu: contract e pasrimoni! Debitoruiai sau patrimoni! Debitorului galist este pus sechestry; Netnceptiniril or.ctels dir condiitle stipulace ir prezenoul contract si contractete de gay fivcazal in cave ceedituirémne fad gorangl Cour golate; . / 5 . £ + tor adjenice Diector © Utret S Tr ve se nnaree weeslay Clocarts LS. | insuficiengei garantiior $i refuzui sae imnposibilitatii suplintrié acestora; ie au ajuns in stare deplorabit’, precum $i ihn cazul reducerti au fo ca in cazuvile cdnd gar alitaqn acestoras ‘ite cauuri, care pun Banca la riscurt de reducere a posibilitagiior privind recuperarea crediului fn viitor sau prevazute expres de legisiatia ta vigoare.” +. Se adauga urmatoarele puncte: Pentru neprezeatarea rapoartelor de evaluare independent’ pentru bunurile depuse tn jga)/ipoteca (la cererea Bancii), Debitorul va achita Bancii o amendd in marime de 1% (unu procent} din suma credituiui acordat; 4.24. 54 prezinte, la cererea BSncii, rapoarte de evaluate a bunurilor gajate/tpotecate, actualizate, ite de edtre companii de evaluare independente si agreate de catre Banci, in baza tiei si experienfei profesionale in domeniv, Prezentul acord este parte integrala Ix contractul de credit nr.06-06/1/78 din 28.11.2011, incheiat intre Banca si Debitor. Aite prevederi ale contractulul de credit mentionat se pastreaza pina la indeplinirea tuturor angajamenteior asumate de cate parti in eadrul lui, iv, Prozentul acord a fost iatoemit in 3 exemplare, din care 2 exemplare ramin la Banca, exemplar se inmaneaza Debitorului ALTE RECHIZITE: 3AN DEBITORUL: ints bancit: BECOMD2X609 Cont curent: 2241014982633 og fiscal: 1003600002549 in Filiala nr.1 Chisinau Banca de Economil $A oc TVA: 7800041 Codul banei: BECOMD2X609 Cod fiscal: 1003600016227 aU SEMNAT CONTRACTUL: ANCA: DEBITORUL: = ‘whenadie Condrea_ 2 veacestav(jocan = an Ss semiatira drecsar adjunct ore ea sdrea Yeacestav Cinkanu sesnnati

Вам также может понравиться