Вы находитесь на странице: 1из 25
~ALIT” SRL beneficiazai la Banca de Economii SA, de un credit in transe in suma de 2,000,000.00 EUR (soldul la ‘moment — 1,865,000 EUR), acordat conform contractului de eredit nr. 06-06/1/50 din 02.08.2010, pe un termen de 36 Juni, cu scadenja ta 02.08.2013, cu rata dobinzii in marime de 10.5% unual, Destinatia creditului prevede completarea mijloacelor circulante (procurarea articolelor de parfumerie si cosmetica). Contractul de credit a fost semmat in baza Procesului-verbal or, 894 din 27 iulie 2010 al Comitetului de Credite. Sumele datorate Bancii potrivit contractului de credit sunt garantate prin: 2e | Contractul de ipotecd/gaj Valoare. de 28) ni, $260 din 04.12.2012 in suma de 258,000 USD, cu scadenta la 04.06.2013, rata dobinzii - 7.5%, sold la 01.01.2013 ~ 257,999.07 USD (Sold 1a 15.02.2013 ~ 257,999.07 USD). Creditele acotdate de Vicloriabank SA sunt garaniaie prin: Garant Valoare de gaj, lei imobil, mun. Chisinau, bd.Negrazzi nr. 2/6, ap 21 proprictatca diui Dombrovseki | 1,281,000 |__| Oleg si dna dombrovskaia Galina _ _ z imobil, mun. Chisinau, str. G.Alexandreseu nr.6, ap. 42. proprictatea dlui | 2,044,000 Dombrovseki Oleg si dna Dombrovskaia Galina B | imobil, mun. Chisinau, str. Decebal 23/1, nr. 10, proprieiatea SRL ATI 702,655 4 mijloace fixe (uta) pentru prestarea servielilor 1T) proprictatea SRL Al 5,042,096 [5 | universalitate de bunuri (produse cosmetice si de parfumerie), proprictatca SRT | 11,650,000 JAlit” (6 | complexul pattimonial unic (atilaje wehnico-informag patrimoniale ale firmelor Ti-Bind SRL si Alit SRL [7 | 100% capitaluiui social detinut de dl Muztkantschi Boris la Ti-Bind SRL 3400. {S| 100% capitalului social detinut de di Zetenin Vladimir la Alit SRL 5,400 wale) asupra drepturilor | 22,884,501 9 | fidejusiunea dlui Zelenin Vladimir “41,000,000 HO | dreptul de dispozitie a/a mijloacelor banesti in conturl deschise la BGT ~ Vietoriabank S.A., in suma de 1,155,000 BUR, ineheiat cu Alit SRL 2. {1 | universalitate de bunuri (produse cosmetice FARMAVITA (Italia)), proprietatea | 3,250,000 SRL ,Alit™ Bun imobil, amplasal pe adresa mun, Chigindu, sir. Pushin, nrZ0/ ap.l0, | 017,229 proprictatea dnei Lebedeva Valentina gi dlui Zelenin Viadimir | dreptul de dispozijie aa mijloacelor binesti in conturi deschise fa BC. |~ Victoriabank S.A., in suma de 262,000 USD, incheial cu Alit SRL TOTAL 89,882,281 Nolat este necesar de menfionat, ot coniractele d& gaj/ipoieca indicate in pel.) ee garanteaza contractul nm 4817 din 14.03.2011 in suma de 1,100,000 BUR constituie gai comun pentru garantarea creditului acordat companici 2TL-BIND” SRL, in suma de 800,000 EUR eontractat de la BC .,Victoriabank” SA (sold la 14.02.2013 770,000 EUR). Conform certificatului ar.CR-112 din 21.02.2013 eliberat de BC “Vietoriabank” SA, la data de 15.02.2013, Si nr.CR-113 din 21.02.2613 eliberat de BC Victoriabank” SA, la data de 14.02.2013 companiile "Ali" SRL si “TI-BIND” SRL nu inregistreaza detorii, {n baza procesului-verbal nr. 0130 din 15 martie 2013 al sedingei Comitetului de eredite, tn urma ne-executir obligatiunilor asumate de catre Ait” SRL fay de Banca de Economii S.A. se propune inifierea procedurii judiciare de incasare a datoriei, inclusiv prin procedura de exercitare a dreptului de gaj asupra bunurilor gajate in seopul rambursdrii creditului de care beneficiaz compania la Banca de Economii S.A. conform contractului de credit nr. 06-06/1/50 din 02.08,2010 in sum de 2,000,000.00 EUR, cu soldul fa zi in suma de 1,865,000.00 EUR gi a platilor aferente La data de 03.02.2014 a fost intentat procesul de insolvabilitate, iar la 07.04.2014 s-a stabilit suma datoriilor conform tabelului de creante ~ 40,658,163.53 lei, ACORD ADTIONAL nv. OF fa contract de credit nr 06-06/1/50 ain 02.08.2010, hy Mot az2ei si cok mai anul doua enti dois prazace (22.05.2012), intre 4 DF ECCNOMI S.A., iregistraté la Camera Inreyistrérii de Stat cu numarul ce identilicw® te stat cod! + “G00e0 25:6 is 18.06 200). reprezentata pr Fiia.a nr. Chisinau, care activeazd in conforntsia? t Requlamant. © 11 ae cw sectal in man, Chisinau, ste Puskin, 33, ieprezeatata prin Director, dl Beater ine Tec caro dete: 10° 08-1717 ein 20.42.2011, sunt in continuare Banca. pe de. parte, SF.’ vesistata le Camera inregisirani de Stet cu sumarul nic de identiticare co stat. 9d tse 3110026006 Fals Be & “92-1686, cu sediul: MD-2043, Republica Moldova, mun, Chigindu, str, Grenol ie, 19. laprezentate + ‘ce. ¢4! Zeienin Vladimir, care actioneazé in taza ‘Statutulul, denumita in continuare De sitar. e se alta pete ene Bete ceretea Debitorulal, proces-verbal al Comitatului de Credie nt. C819 dir 180.1012, precer "mars Euectier Administrare Gal a Sanci nr, 13-0/83 din 18.05.2012, de conun coor m sonvent t2 aclu! Ce creed y~ O6-06/1/50 din data ce 92.98.2910 a intervina urmatoarele modi ican: Se expune in urmatoarea redactie punctut Suni detorate Bancit potrivit prezentului contract sunt garentate prin Ccnuasi de gaj inregistrat nr. 06-06/4/60-g din 02.08.2010 si acord adiion Faiceretor {xe vechipament tehnic} in suma de 8 621,939.00Jel, incheiat cu site Bnurlor mobie); ‘121 de ual i megistat or, 06-06/*i50-91 cin 02.08.2010 sl acord aditional re. 01 dv 14 9:.£914 asupra (eR aRAE de bunur (produse cosetice i partumarie) in suma de 2.850;300.00/21, nc est cu "AT (sc stat in Registra gajulut bun or mobile}, Eouea de cal Qregistral nr. 06-08/1/50-92 cin 14.02.2011 asupra mioacelor fxe (echiparn n tehnic) in gue + & 2833.14 00a, inchetal cu SRL “Ale (Inragisteat in Registrul gajulus bunuril>y mor 3) c Se sia) jnregistrat nr. 06-06/1/50-93 din 25,.03,2011 asupra mifoacelor fxe (ec 3.138.007 00ir, incherat eu .Alt” SRL finrag strat in Registra gajului bunurtar mati Ct 3e Maj inregistrat ne. 06-0611/60-g4 Gin 25,03.2011 asupra universalitaci de bu aur {n yee etre laris Cosmet ce) in suma de $00.000.0Mel incherat cu SRL Alt’ (inreguctrat in ays sl ayaa Gunny of. OF ey 462.2011 asap 2 (lore pirat in Rags nas ehnic} in sa Corte Je naj pregistrat ne. 06-06/1'50-96 din 02.41.2011 asupra mifoacetor Fxe (eth © 5,.935.028.00%e, incheiat cu SRLAlit’(inragsstia in Registrul gajului bunurlar mobi a Corel Se gaj “nregistgt or. 96-06/1/50-g7 tin 02.11.2011 asupra universalitti de b srur (red ise Cosme! sr ie Sutew ds 2,400,000.00Mei, incheiat cu “Alt” SRL (inrogistrat in Registrul gajuly: bunu dot ne 91 2 \ Conte ot cle gat nregistrat nr. 06-06/1/50-g8 win 22.11.2011 asupra miloacelor fxe fet hpam in anic) w Si « f= 381,526.00 ii, incheist cu SRi...Ait’ (Inrag.strat in Registrul gajului bunurilor mobi > (8 tect do 3a) inragistrat nr. 06-05/1/86-g9 din 22.05.2012 asupra mijoaceler fixe it «ta ds 405,48" OF | 1 2313! cu SRL Ali (inregistral in Re-gisvul gajuui bunurior mobile); Gc stat de cesiune a ftuxulul mijoaceler fnareiare din conturle curente nr, 06-06/4/50 6 ¢1:€2 99 2010 s+ aL>"! ‘tio! al ar O1 ¢in 14.02.2014. inehelat ou SRL "AN, 0m sn eh) in. [26 thi aoord este parte integrania la rontraciul de credit ne. 06-06)1/60 din (1.08 20-19 se wet inte Eland water Alte freveder! ale contactului ce credit mentionat se pastreaza pin: t2 sidooiinrea iwett enqaysinentelar isumate de catre parti in cadiul iui F'ze Mul acord a fast intocmit in & exemplare, din care 2 exemplare rain la Banca” art & I iniatssaza Debiorulul, fieciagire ea beaITORUL: : “tintset 80540 149800004135 Con cavent: 222470149802543. - Vans nECOMDE 609 in Fiala met Chisinau Banca 6 lisse tevsno0gber 40 Covi bans: AECOMDEXeN0 INA siaaet Gos seat 1903600018208 Beye ey SEMNAT SONTRAGTUL: UA’ DeerroRUL a ¢ ~ serine Tors NBlway Ls. (eeyaduray 3.6.In cazut in care Debitorul refuza creditul parfial sau total, el va plati Bancii un comision de neutiizare (cemunerajie pentru punerea Ta dispozitie a creditului) in mérime de 2% (doua procente) din suma creditului refuzat, 8.7. Creditul se va acorde in modul urmator: 37.4. | transa in suma de 700,000.00 EUR se va acorda dupa constituirea gajului asupra mijloaceiar fixe (echipament tehnic) si asupra mijloacelor circulante (produse cosmetice si de parfumerie} cu vaioarea totala de gaj 11,471,839.00 lei: 3.7.2. Urmétoarele trenge se vor acorda, cu conditia consttuini gajulvi suptimentar prin decizii separate a Comitetului de Credit. 4, RAMBURSAREA CREDITULUL 4.4. Debitorul va rambursa ereditul in vatuta prezentulul contract, 4.2, Debitonal va rambursa creditul pind la data finaia indicata in punctul 2.8. al prezentului contract, ‘conform urmdtorulul grafic i Perioada | Rata de rambursare, EUR | Sold ia sfrsitul perioadei, EUR 1 | august 2012 39,000 1,490,000 2 | Septambte 2012. 20,000, 1,870,000 8 [octambrie 2012. 30,000 1,840,000 4 | Neiembrie 2012 40,000. 1,800,000 5 | becembie 2012 50,000. 4,250,000 6 | tanyare 2013, 60,000 1,280,000 7 | Fepruane 2019. 70,000 1,220,000 8 matic 2013. 120,000 4,100,000, S| Apritie 2013. 180,000 950,000) 16 | tai 2013 180,900 00,000, 850,000 | = TAL, 4,500,000.00 7 x 43.in caaul in care Oebitorl va solicha achitarea anticipata 4 unei parti a CrediUlul, Inaintea achitéci efective. el va achita tn primul rind dobinzile calculate Ja zi, cele restante gi toate platile aferenle neetectuate in termenele stabilte de prezentul contract, 4.4.In momentul c&nd suma limite! maxime a liniei de credit va cobort sub 375,000.00 (trei sute saptezeci si inci mit) Euro, prevederea privind stabilirea soldului minim al liniei de credit expusé in capitotul 2 al pprezentului contract isi va pierde valabiltatea; 5, DOBINDA 5.1. Pentru creditul pus ta dispozitie Debitorul va pléti Bancii o dobind flotanté cu rata intialé de 10.5% {zece intreg si cinci zecimi pracente) anu 5.2, Dobinda indicata in punctul 5.1, se va majora cu 5 (cinci) puncte pracentuale in cazul tn care eredttul Sau 9 parte a creditului este expiat, Dobinda majorata se va aplica Is partea de credit expirat. Incepind Cu ziua care urmeaza dupa data scadentei crediuiui sau a parfil acestuia, 5.3,Dobinda se va caloula lunar, incepind cu data acordaricreditului pind la ramibursarea tui, {8 soldul Contului de credit al Debitorult 5.4.Data primel achitari a dobinzii se stabllaste fa data de 30.08.2010. 5.5.Debitorul ve achita dobinzile aferente lunar, pina la ultima 2i luerdtoare a lunil gestionare, dar nu mal traiu de data de 30 a luni respective. 8.6.Banca are dreptul in mod unilateral s modifce rata dobinaii stabilt@ conform prezentului contract, in dependenta de evolutia pietei financiare, instintind despre aceasta Debitocul prin notifcare, cu cat putin 10 zie calendaristice inainte. Rata noua a dobinall se considera acceptata daca acceptul este exprimat de Debitor in forma prevazuta pentru notifcare sau daca, urmare a notifigéri Bancit Debitorul nu ramburseaza soldul creditului si nu achita alte sume supuse pit catre Banca pina la expirarea termenuli notified da moaificare a dobinal, Marimea ratei noi 3 dobinzil se va aplica la soldul creditulu existent ia data modifica retei dobinzi 8. PLATILE . .1.in timpul acini prezentulsi contract se stabileste uimatoarea succesiulie a platilor {in ordinea slescrascatoare a priori} fe 3, Datotiieresiante: 4 Director O ey 4 Director Ecatenna Teac b Ls Viadiror Zeton I LS. CONTRACT DE CREDIT Nr. 06-06/1/50 incheiat la doi august anul doua mii zece (02.08.2011 0}, intre: BANCA DE ECONOMIIS.A.. incegisirata ia Camera Inregistrari de Stat cu numarul de identiicare da stat ~ codul tiscal 1903600002548 la 18.08.2001, reprezentata prin Filaia nr. 1 Chisinau, are aotveeza in conformitate eu Regulamentul cy privie la filale, cu sediul in mun. Chisinau, st. Puskin 35, reprezentata pn Director, dna Ecaterina Teaci, care aciiveaza In baza procurii nr. 06-17/197 din 31.12.2009, numita in sontinuare Banea, pe de 9 parte si, ALIT S.R.L,, Inveaistraté la Camera laregiatrati de Stat la 27.02.1996 cu numatul de identiicare de stat Codul fiscal 1002600015098, cu sediu: MD-2012, bd. Stefan cal Mare si Stant, 196, mun Chisinau, Republica Moldova, raprezentata prin Director, all Viadimir Zelenin, danumita in continuare ,Debitor”, pe de alta part. Avind in vedere cererea Debitoruiui si decizia Comitetului da Credite (proces-verbal nr. 894 din 2707-2010) partie au convenit sa incheie prazentul contract de creatt in urmatoarele condi 1.NOTIUNI GENERALE Parfie contractante au convent s& accepte ca baz urmatoarele notin 41.1. Credit expirat se considera crecitul care nu a fost rambursat ia scadents prevazuté in prezentul contract (in eazut in care este prevézut rambursarea creditulu la scadenta) sau pentru care nu 2u fost rambursate trangele (in cazul in care este previzuta rambursarea credituhdl tn range): 'dobinzite aterents caruia nu se achita In termenul prevazut in prezentul contract; ©. care nua fost rambursat in totatae m caz de reziisre 3 contractull in conditile prevézuta 1.2.Dobinda reprezinta plaile procentuale racordate la suma craditului acordat efectiv gi achitate de catre Debitor pentru folosirea mijloacelot financiare pe parcursul unei perioade de timp, reiegind din 360 de zie anual 1.8, Dobinda flotanta reprezinta dabinda care poate fl modifcata pe parcursul derulil prezentului contract jn conaitile stipulate in avesta, 1.4. Notificarea este 0 adresare scris referitor la oricare raport ce reiese din prezentul contract {achitarea dobinzilor aferente, rambursarea creditulul, depasirea termenelor contractuale $3), care se prezinté emijocit de cave o parte altel parti contractante sub semnatura sau prin serisoare recomandata, 1.5.Rezilierea contractului se considera Incetarea dintr-o anumitd daté prevézutd in notificare a obligatie’ Bancii de a acorda creditul si a dreptului Debitorului de a utiliza creditul. In caz de reziliere creditul devine seadent, insa reziferea nu exoneareaza Debitorul de oblgatile de achitare a dobinzi 2.0BIECTUL CONTRACTULUI 2.1.Banca acorda Debitoruiui un credit sub forma de linie de credit acordabila in transe in suma de 1,500,000.00 (un milion cine’ sute mil) Euro, cu stabilirea soldului minim in marime de 375,000.00 {frei Sule saptezeci si cinci mil} Euro, in condifile asigurarii acestula, utilizar eficiente st Ia destinatie si achitari fa scadenta 2.2.Credhul va fi utlizat integral de etre Debitor pentru compietarea milcacelor circulante (procurarca arttaolelor de parfumerie si cosmetica) 2.3.Creditul se acorda pe un termen de 36 (treizeci si sase) juni gi anume date achitari complate creditulut $1 a tuturor piatlor aferente enumerate in prezentul contract este stabiité pentru 02.08.2013 (Goi august anul doua mii treisprezece). 3.MODALITATEA DE ACORDARE A GREDITULUI 3.1. Creditul se va acorda de eatre Banca in valuta prezentului contract (Euro), prin executarea dispoziilor Ge plat® ale Debitorulu, din cont separat de imprumut deschis la Filala nr. 1 Chisinau a Banci, in stricta onformitate cu destinatiaindicata in punetul 2.2, 3.2, Transierune banest in conformitate cu condilia prezentului contract se efectueazs in baza dispozititor de plata ale Debitorului. Fiecare dispoziie de plata se vizeaza prin semndtura perscanelor responsabile de transferu! mifoacelor conform destinatel 3.3. Debitoru! beneficiaza de suma totald a crecitului cu condija respectérituturor prevederilo? contractual i prezentaitactelor care atastd constiuices garantilor. 3.4.Acordarea creditului se efectueaza cu conditia prezentarli in Banca a documentelor ce confirma utiizarea credituiui conform p.2.2. 2.8.la acordarea creditului Debitorul achité Bancii un comision unic pentru acordarea primal transe a Crecitului in m&rime de 4.8% {unu intteg si cinci zecimi procente) pana la data de 03 septembrie 2010. La acordarea urmatoarelor transe comisionul in marime de 1.5% sa va plati de la fscare suma valoriicata restr Cin f Dicector . Ecaterina Teaci_ Sth Ls Vladimir Zelenin, cS ‘sential Cer C= 9.8.88 prezinte BEncil timestial bilantul contabil, contul de profit $i plerder, precum gi ait indicator economico-financiat, nu ma tiziu de data de 48 a luni ce urmeaza dupa perioada gestionara, 9.6. sa prezinte Banci orice document solcitat de aceasta, ce poate avea legaturd cu crecitul acardat (bilan, tbuget de ventun si chaltuiel, cont de profit si pierderi, orice document privind garantile, precurm gi (eferitor la activitates destaguret) 9.7.88 ou deschida conturt ia alle bainci decit cu acordul scvis al Sani 9.8.88 notiice prompt Banci despre toate modicarile posible, denumirea frmei, conducston, adresa sediului, contul de decontér, rechiztele banci, nelimtindu-se fa acestea: 9.9.58 asigure integritatoa si conservarea corespunzaioare & bunurilor, ce constiuie garanta creditulul pind te ramburserea intograla @ acestuia, pracum ga tuturor bunuror din patrimonial sau 9.10, 8 declare Bancii orice alte contracte de credit, Incheiate cu alte bzinci, precum si garantile acestora cu 10 zile inainte de semnarea acestora, prin natificare; 9.414. 88 naifice Bancl i scris, in termen de cel mult 10 zle, despre apariia oricéror factori sau a unor situati de forts major’, cere-| pun tn imposibiitatea de executare a obligalilor ce decurg din prezentul Contract sou pot cauza in vilor in dutatrea situate’ financiare; 8.12... 8 suporte cheltuislie de urmarire sits, efectuate de Banca pentru racuperarea sumelor datorate de Debitor si neachitate la scaden}s; 9.43. _ SB nu constituie pe parcursul actiund prezentuiui contract garanti reale sau personale fara acceptul sori al Bencl i s4 nu transmité fara accept scris al Banci valorile materiale care- apartin cu drept de proprietate altor persoane; 8.14. 8 acorde Bancil dreptul priortar asupra altor debitori In sumé egalé cu ratele nerambursate, dobinzi, penaltai, ete. in cazut lichid’ci Debitoruil inainte de rambursarea creditui; 9.15, _ sé efeclueze 50% cin toate operatiunile In valuta nationals si in valuta strain prin conturile daschise ta Banca, 8.16. _fard permisiunea serisd a Bénci s8 nu formeze angajamente cu dobinds, cu termen de scadenta inainte de scadenta creditulu 817, la data rezilei de catre Banca a prezentului contract, cind obligatile de plata ale Debitorului devin Scadente in termen de 15 zile-calendarstce, s4 raspunda pentru consecintele financiare directe satt indirecte, plating Bnei toate costurie si cheltuielle antrenate de executarea imediaté a oreditull 10. DREPTURILE DEBITORULUI Debitorul este in drept: 10.1, sa achite creditul si dobinziis aferente inainte de termen prin modaliatie de plata acceptate In Banodi, cu respectarea conditilor stipulate in p.4.3. al prezentului contract. 10.2. S& primeasca de la Banc’ calculul dobinzilor aferente creditului, Comisioanelor, penalitatior $i amenzilor. 10.3. _s8 reziieze prezentul contract, prin notificare, in cazul In care nu este de acord cu modificared de care Banca a ratei dobinzil 41. OBLIGATILE BANCII Banca se obliga: 11.1. 58 tind evidenta utizari si ramoursaei creditulut eliserat Debitorutu, precuin gi a dabinalior aferente ‘caloulaie s\ achitate, 11.2, In cazul modifica ratei dobinzi aplicate la credit, s& notice Oebitorului despre acest fapt cu 10 zile ‘calendaristice inainta 42, DREPTURILE BANCI Banca aro dreptul 12.1, sa veiiice respectares condilor ia care a fost acordat creditul existenta efectiv’, precum 3i ‘nteghtatea garantitor creditului pina la rambursarea integrake a acestua ei achitarea platior aferente tui 12.2. 38 retuze executarea obligatiel de a pune la dispezitia Debitorlulcrasitul daca a,Debitonal nu a wiizat credit in decursul fa 16 zile bancare de la data semnari prezentului contract (daca contractul nu preveds zitoova), b.Debitonu a furnizat Banci date neautentice pentru obtinerea credit c.Au aparut cicumstante care indica cu centtudine incapactatea viloare a Debitorului de a deserw gi rambursa credit 3 4.Debitoral sau ter Incsloaebligaia ce a acorda garani de rambursara a creituut pe care sha asumet-o sau ate condi inaintate de Banca pent punerea la clspazije a eraatiist &:Debiorl nu iedentinesi-conciile Preven contract Ia tranga sau tangele preceente (fh cazu Director a ip? 21 oector ary? Eeaterina Toast Gast “hag Vlad Zetenn us - dobinds credit ~ _penalitati, amenai ». Datorte curente: credit = dobinds 6.2. In cazul in care scadenta oricdrei pls coincide cu o zi de odinnd, scadenta pla respective se va fia In iva lucratoare precedents 6.3 Prin prezentul contract Banca este autotizata de Debitor sé opereze direct, in toate conturile, in ordinea stabill3, in vederea decontiri sumetor scadente aferente creditului acordat (credit, dobinds, penal aite plat). In cazullipsei de disponibiltat in contur, Debitorul va plat sumete datorate Banci din primele incasét,Inaintea tuturor celortate categoril de pia, in afara datarior bugetare. 64. ints asigurarea rambursari credtuful si achitéri platior aferente, Debitorut cesioneaza Bénoii dreptul supra unei pérfi a fuxului lunar de mijoace financiare parvenite in toate conturile sale curente $) de Gepozit, deschise in Banca sau in ovicaro altd banca comercial, 65. Parle au convenit c3 fuxut lunar de mijoace financiare, dreptul asupra c&vora este cesionat si au fle ‘mai mic deoat 100% din luxul total de miloace financiare parvenite ia conturle Debitorulu. 86 Deditorul directioneazé lunar mijoacele financiare, dreptul asupre cétora a fost cesionat Bani nemijocit 1a rambursarea creditului si achiterea dobinzllor aferente, in conformitate cu prevederie prazentului contract. 6.7.1n caaul in care miloaoate financiare ale Debitorulsl parvin th conturile sale cureinte deschise la Bancd Osbitorul imputerniceste. Banca sa efectueze In numele su operatiuni de decontari de pe conturits curente si drsctionares acestor mifioace financiare pentru rambursarea oreditulul, achitarea dobinziior aferente si altor plati conform prevederiior prezentulu contract. Operatunile mentonate Banca le ‘efectueaza prin intermedi notsi gale contabil 6.8, Cheltuilie de convertare a valuta, in caz de necesitate, le suporta Debitorul 7. SANCTIUNI SI AMENZI 7.4. Pentru neachitarea la scadenta a platior pe dobinda caleulala potrvit prevederilor prezentului contract, Debitorui va plati Bancii o penalitate in mérime de 0,17% (saptesprezece 2ecimi procente} pentru fiecars Zi de intiriere, care se va aplica la suma dobinzit neachitate. 7.2, Pentru vilizarea creditulul in contradictie cu scopurile definite in punctul 2.2., Debitorul va plati Bancit o amenda in marime de 20% (dauazeci procente) de la suma respectiva 7.3, Penteu neefectuarea a 50% din toate operatiunile in valuté nationala si in valuta stin& prin conturite deschise la Banca, Debitorul va plati Banc o amend& In marine de 2% (doua procente) din suma ccreditutui acordat, 7-4.Pentru formarea faré permisiunea scrisi a Banc a angajamentelor nol cu cobinda, cu termen de scadenta Inainte de scadenta creditului, Debitorul va plat! Bancit o amendd in marme de 5%(cinci procente) din suma craditutul acordat. 8, GARANTAREA CREDITULUL 8.5. Sumele datorate Bancit potrivit prezentului contract sunt garaniate prin: 8.1.1, contract de gaj inregistrat nr. O6-06/1/50-9 din 02.08.2070 asupra miloacelor fixe (echipament tehnic) in suma de 8,621.330.00 (opt milioane sase sute douazeci si una mi trei sute troizeci si noua) lei, incheiat cu SRL ‘Alit’ 81.2. contract de gaj inregistrat nr. \06-06/1/50-g1 din 02.08.2010 asupra unal universaltati de bunuri (produse cosmetice si pariumere) in suma de 2,850,000.00 (doua miloane opt sute cinaizeci tit) i, Incheiat cu “Ali! SRL 81.8, contract de cesiune a thuxului mileacelor financiare din conturile curente ne. 06-06/1/50-¢ din 02.08.2010. 2.Actele de garantie fac parte integrala din prezentul contract si sunt vatabile pind la achitarea totaté a reditutul de c&tre Debitor, In conformitate cu conditile prezentuwui contract, si a plafilor aferente ul, 8.3.[n cazul prelungint actiunii prezentului contract, Debitorul se obligé 3 prelungeasca acyiunea actelor de garantie pe termenul respectlv, lar la eventuala diminuare 2 costului garantal, s8 ofere Banci garanti suplimentare, 8, OBLIGATULE DEBITORULUL Debitorul se obliges Ta 8.1.88 respecte intoomai prevederile prezemului contract; é 9.2 84 resttuie Banci credit orimit si dobtnaile aferente In termenele stabitte; 3.68 uttzeze credit primit in scopul pentru care a fost acordat, 9.4.28 mertind evidente confabile si toate documentele care atesid utlizarea creétyliconfogm destinatel Director 4 Director Ecaterina Teadi Ls Viadinr Zoteni (oomaay 4 ACORD ADITIONAL nr. 01 Ja contractul de credit nr. 06-06/1/50 din 02.08.2010 nun Chisinau Incneiat ia paisprezece februarie anul doua mii unsprezece (14.02.2041), intr BANCA DE ECONGMIl S.A.. inregistrata la Camera Invegistrari de Stat cu qumarul de identificare de stat-codut fiscal 7003800002549 ia 18,06,2001, reprezentata prin Filla nr 1 Chisinau, care activeaza in conformitate cu Regulamentul cu privie ta filiale, cu sedi} In mun, Chisinau, stt.Puskin, 33, raprezentata prin Director, dna Ecaterina Teaci, care activeaza in baza procuri nr. 06-17/77 din 81.12.2010, numité tm continuare Banca, pe de o parte, $i, ALIT SRL, inregistratd la Camera Invegistrari de Stat cu numarul unic de Kdentiicare de stat-cod fiscal 1002600018898 in data de 27.02.1996, cu sediul: MD-2043, Republica Moldova, mun. Chisindu, str. Grenoble, 193 reprezentaté prin Director, dnul Zelenin Viadimir, care actioneaza Tn baza Statutulul, cenumité in continuare Debitor, pe de alta pare, ‘ving in vedere cererea Debitorului si, decizia Comitewlyi de Credite (proces-verbal nr. nr. 158 din 07.02.2011), de eomun cord, am convenit ca la contractul de credit nr. 06-06/1/50 din data de 02.08.2010 sa intervina urmatoarele modilican: Se expun ln urmatoarea redactie punctele: 2.4 Banca acorda Debitorului un credit sub forma de tinie de credit acordabila in transe in sum de 2,000,000.00 (doa mitioane) Euro, cu stabilicea soidului minim in marime de. 600,000.00. (cinci sute mii) Euro, in conditile asigurari acestvia, ullizéci eticiente sila destinatie si achitaril la scadenta. 3.5. La acordarea creditului Debitorut achita Bancii un comision unic pentru acortarea primei transe a creditului ia manme de 1.5% (unu intreg gi cinci zecimi procente) pana fa data de 03 septembrie 2010. La acordarea urmatoareior transe Comisioniul in marime de 1.89% $e va plati de la fiecare suma valoriicata pana la compiatarea sumei de 20,000.00 (treizeci mi) EUR. 1 Creditul se va acorda in modu umator: 3.7.1... | tanga in suma de 700,000.00 EUR se va acorda dup constituirea gajului asupra rijoacelor fixe (echiparment tehnic) gi esupra mijoacelor crculante (produse cosmetice gi de parfumera} cu valoarea total de gaj 11,471.339.00 27.2, Mi trans in suma de 300,000 EUR se va acorda dupa constiirea gajului asupra miloacsler fixe cu valoarea totala de gaj de §,893,114.00 ei; 2.7.8. Urmatoarale irange 32 vor acord, cu condita consttuin! gajului suplimentar prin decizi separate ele Comitetlui do Credite 4 2.Debitorul va rambursa creditul pind la data finald indicata in punctul 2.3. al prezentulul contract, conform urmétorului grafic: ao Perioada | Rata de rambureare, EUR | Sold la sfirsitul perioadel, EUR s August 2012 22,500 1.977.500, Soptemane 2012 | 45,000 4,992,500 eiymbne 2012 87,500 5,955,000 | toiembrie 2012 0,000 1,778,000 Decembrie 2010 112.500 1.682500 tanwaie 2018 135,000 1,527,500 Februaio 2018 157,500 1,370,900, Marie 2013 180,000 1,180,000, Aprlie 2013 202,500 997,500 viai2ora 387,500 650,000} ps2 unio or | 3.000 | 4 Foeaugsi209 | g50.000 | i_X | rorai fo goof 4.4. i) momentul cand Suma inl’ maxime a lini de credit va eobor! su 860,600.00 [elie] suto mil) Euro, provederoa Pind stelirea soldiut minim al lniel de crest expusd ta captlul 2 al srezenukh contact i va pierde 73 Peniry nestectuarea a cel putin 40% din operatunile In valuté najionafa gi valuta strain prin conturile deschise fa ‘Banca, Debitorul va plat Banell o amenda in marime de 2% (doua procente) din suma creditlui acordat 8.1. Sumole datorate Bancit potrvit prezentutul contract sunt garantate prin: EEE ng 3.1.1 contract de gaj inregistrat nr. 08.06/1/80-g din 02.08.2010 si acord aeiiidnal nr, Of din 14.02.2011 asupra ifeacstor tke (efipament teria} in suma de 9,621,999.00 (opt mifoane ase sute douec: si une miter ste Owector i Fy Director sotenna Teac hers. Viedimir Zelenin ‘eomnctra meesgiger: ‘cord creditulu in trange) 123. s& sezileze unilateral, prin notificare, prezentul contract gi s8-