Вы находитесь на странице: 1из 20
“TL-BIND” SRL beneficiaza in cadrul Bancii de Eeonomii SA. de un eredit sub forma de linie de credit in sum’ de 2,360,000 EUR (Sold 1,985,000 EUR}, ucordat contorm contractului de credit nr. 06-06/1/73 din 27.10.2010, cu scadenfa la data de 27.10.2014, Sumele daiorate Baneii povrivit contractubui de credit montionat sunt garantate prin: as | tasasces erpemanes Valoare de gaj conform] Debiioral gas contract, lei| ipotecar 22,674,592 | “Ti-Bind® SRL ixe (echipament | | T [G. de gaj inregisirat nn 06-06/173-g di 27.10.2010 asupra mijloacelor ethnic) - 2 ([C. de gaj inregisirat nr0608/1/73-g1 din 02.11.2011 asupra mijloacelor fixe (echipament “Ti Bind” SRL ethnic) : _ | - 3 [C. de gaj inregistrat nr06-06/1/73-g2 din | 15,140,768 | “TE-Bind™ SRL 22.11.2011 asupra mijloacclor fixe (echipament | | | ethnic) - _ TOTAL ~ - 1,302,435 La momentul inceperii procedurii de exercitare a dreprului de gaj “TE-BIND” SRL beneficia la BC ,,Vietoriabank™ SA de un credit acordat sub forma de linie de otedit conform contractului de credit nr.4977 din OL.11.2011 in suma de 800,000 USD, cu scadenga ta data de 01.11.2013 (sold la 14,02.2013~770,000 EUR). Rata dobinzii — 9% anual; Conform actelar de verificare a gajului se obseva ca exista lipsuri a obiectalui gajului. Deasemenea 0 parte din bunurile gajate, se intersecicaza cu gajuriie depuse peniru garantarea creditelor eliberate de BC ,,Victoriabank” SA. Creditul este garantat conform urmatonului tabel: Garantie _ _| Garant —_| Suma garanfiei, let Incapere Tocativa, nr. eadastral-0100207.276.01.021 - : Apariament cu $=130.2 mp. adresa : mun, Chiviniy, sect. Demme) Ole 1) 81,000 Centru bd. CNegruzzi, 246 ap.21 e _ Inedpere locativg, nr. eadastral-0100201.016.01.042 i : , apartament cu S=201.1 mp. adress: mun, Chingy, sect. | DOMMES. Ole 51 2,044,000 Buiucani str. G.Alexandrescu, 6 ap.2_—__ | 5 _ Tneapere nelocativa, nr. cadastral-0100106 059.0208 j 6 m.p. adresa :mun. Chisingu, sect. Botanica bd. Decebal, | ALIT” SRL 702,685 23/1 or.10 _ Produse cosmetice si de parfumerie— 771 pozitii TAALIT’ SRE 11,650,000 Utilaj pentru prestarea serviciilor IT - 23 pozigii - ALIT™ SRL 5,042,096 Complex patsimonial unic, compus din bunuri mobile (ile ALT SRL gi wTEBIND™ | 5, 554 so, tehnologico-informationale) SRL Coti de participare in capital satutar .TEBIND" SRL, Muzicanischi Boris 5,400 ‘Cota de partivipare in capital statutar ,ALIT" clenin Viadimir [5,400 Fidejusiune = _ ___| Zelenin Vladimir _ | 41,000,000 Fidejusiune. _ »ALIT” SRL | 813,000 Total _ [85,428,052 In baza procesului-verbal nr. 013} din 1S martic 2013 al sedinjei Comitetului de credite, in urma ne-exeeutarii obligatiunilor asumate de citre .,Ti-Bind” SRL fata de Banea de Economii $.A. se propune initierea procedurii Judiciare de incasare a datoriei, inclusiv prin procedura de exercitare a creptului de gaj asupra bunurilor gajate in scopul rambursirii ereditului de care bencfieiazi compania la Banca de Economii S.A. conform contractului de credit nr, 06-06/1/73 din 27.10.2010 in suma de 2,360,000.00 FUR, cu soldul la zi in sumé de 1,985,000.00 EUR si a pliilor aferente. La data de 19.02.2014 a fost intentat procesul de insolvabilitate, iar la 11.03.2014 s-a stabilit suma datoriilor conform tabelului de creante -2,821,251.10 EUR, 12.4. sa suspande unilateral acordasea creditulul ni Prazentul acord este parte integrala la contractul de credit ns. 06-96/1/73 din 27.10.2010, incheiat intre Banca si Debitor. Alte prevederi ale contvactului de credit mentionat se pastreaze pina la indeplinirea tuluror angajamentelor asumate de catre parti in cadrul iu. Nv. Prezentul acord a fost intoomit in 4 exempiara, din care 2 exemplare ramin ia Ganca, 1 exernplar se inmaneaza Debltorului si 1 exempiar pentru notar ALTE RECHIZITE: BANCA: DEBITORUL: ‘Cont bancar: 2805701498135 Contul curent: 2216014985073 Godul Banci: BECOMD2X609 in Fliata nr. 1 Chisinau Banca de Economit SA Godul fiscal: 1003600002549 Codul Bancit BECOMDEXE0 God TVA: 7800041 Godul fiscal: 1008600106984 AU SEMNAT CONTRACTUL: BANC od DEBITORUL: Director Np Director Evaterina Toaci Boris Muzicantschi Ls Director Director Ecaterina Toacl Ls. Boris Muzicantschi ACORD ADITIONAL NR.92 la contractut de credit nr.06-06/4/73 din 27.10.2010 mun.Chiginauy leche eet nolembrle am dos mit wnaprenane (02:1:2018) inte: BANCA DE ECONOMII S.A., Inregistraté Ia Camera Inregistrari de Stat la 18.08.2001 cu numarul de identificare de stat-codul fiscat 1003600002549, reprazentata prin Filala nr. 1 Chigind, care actioneazé polrivit Regulamentului despre filale al Bancii de Economil SA, proces verbal nr.06 din 26.04.2000, cu sediul in mun. Chisinau, str. Puskin, 33, reprezentata prin Director dna Ecaterina Teaci, imputernicita prin procura Banci! de Economii SA ta nr, 08-17/77 din 34.12.2010, numita tn continuare Bancd, pe de o parte, sf TIBIND SRL, inregistraté la Camera inregistrarii de Stat la 09.10.1992 cu numarul de identificare de stat-codul fiscal 1003600106964, cu sediul in MD-2001, str Alexandru cal Bun 83, mun.Chisinay Republica Moldova, reprezentata prin Director, dl Boris Muzicantschi, care actioneaza in baza statutului, denumits in continuare Debitor, pe de alid parte Avind in vedere cererea Dabitorului si Confirmarea Directiei Administrare Gaj din 01.11.2011, de ‘comun acord am convenit ca la contractul de credit nr.08-08/1/73 din 27.10.2010, s& intervind urmatoareie modificari: k ‘Se expun in urmatoarea redactte punctele: 3.7. Creditul se va acotda de catre Bane Debitorului fn felul urmator: + Ltransa in suma de 800,000 EUR se va acorda dupa constituirea gajului asupra miloacelor fixe (echipament tehnic} cu valoarea totala de gaj de 13,403,573 lai +l transa in suma de 500,000 EUR se va acorda dupa consiituirea gajului suplimentar asupra miloacelor fice (echipament telinic) cu valoarea de gaj de 9,271,079.00 lei, valoarea lotala a bunuriior gajate fiind de 22,874,592,00 tei, = lltransa in suma de 200,000 EUR se va acorda dupa constituirea gajului suplimentar asupra milloacetor fixe (echipament tehnic si utiaj tehnologic) cu valoarea de gaj de 3,487,076.00 lei, valoarea totala a bunurilor gajate find de 26,161 ,667.00 lei, ~ Urmatoarele transe se vor acorda, cu conditia constituidi gajului suptimentar, in baza Confirmarii Directiei Administrare Ga 4. Sumele datorate Bancli potrivt prezentului contract sunt garantate orin: 4. contract de gaj inregistrat nr. 08-08/1/73-g din 27.10.2010 si acord aditional ns. 01 din 21.07.2011 asupra mijloacelor fixe {echipament tehnic) in suma de 22,674,592.00 le, incheiat cu SC ,TI-BIND SRI (inregistrat in registrul gajului bunuriior mobile), 8.1.2. Contract de ga] Inregistrat nr. 08-06/1/73-91 din 02.11.2014 asupra miloacelor fixe (utia) tehnologic) in suma de 3,487,07500 lel, incheiat cu SRL ,THBIND® (inragistrat in Registrul gajului bunuror mobile), 8.1.3. contract de cesiume a fluxului miljoacetor financiare din conturile curente nr. 08-06/1/73-¢ din 27.40.2010 si acors aditional ar. 01 din 21.07.2011. th Prezentul acord este parte integrala Ia contractul de credit nr. 08-06/1/73 din 27.10.2040, incheiat intre Banca si Debitor. Alte prevederi ale contractului de credit mentionat se pasireaza pina la indepiinirea tuturor angajamentelar asumate de catve part in cadrul lu wv Prezentul acord a fost intocmit in 4 exemplare, din care 2 exemplare ramin la Banca, 1 exemplar se inmaneaza Debitorulul si 1 exemplar pentru notar. ALTE RECHIZITE BANCA: Cont bancar; 2808701498136 Codul Baincli: BECOMD2X609-= Codul fiscal: 100360000254 Coa TVA: 7800041 AU SEMNAT CONTRACTUL: BANCA: } Director Ecaterina Teact Ss DEBITORUL: Contul curent: 22516014984 in Fliaia ne. 1 Chisinau Codul 8ncit: BECOM! Codut fiscal; 10036004 DEBITORUL: Director Boris Muzicantschi ACORD ADITIONAL NR.03 la contractul de credit nr.06-06/1/73 din 27.10.2010 run. Chisinau Incheiat la douazeci si doi noiembrie anul doud mii unsprezece (22.11.2011) Intee: BANGA DE ECONOMII 8.A.. inregistrata la Gamera Inregistrari de Stat la 18.08.2001 cu numarui de identiicare de stat-codul fiscal 1003600002549, reprezentata prin Filiala nr. 1 Chiginau, care actioneaza potrivit Regulamentului despre fille al Bancii de Economii SA, proces verbal nr.06 din 26.04.2000, cu sadiul in mun. Chisinau, str. Puskin, 33, reprezentata prin Director dna Ecaterina ‘eaci, imputernicita prin procura BEncii de Economii SA la nr 08-17/77 din 31.12.2010, numita in continuare Banea, pe deo parte, st TLBIND SRL, inregisrats la Camere Inregistrai de Stat a 09.10.1992 cu numarul de identiicare de stat-codul fiscal! 1003600106964, cu seditl in MD-2001, strAlexandru cel Bun 83, mun.Chisinau Republica Moldova, reprezentata prin Director, dl Boris Muzicantschi, cara actoneara in baz2 slatutuls, denumits tn cantinuare Debitor, pe de alta part Avind in vedere cererea Debitorului si Confirmarea Directisi Administrare Gaj din 24.11.2011, de comun acord am convenit ca la contractul de credit nr06-06/1/73 din 27 10.2010, $8 intervina usmatoarele modifica H Se expuin in urmatoarea redactie punctele: 3.7. Creditul se va acorda de catre Banca Debitorului in felus urmator: = Ltransa in suma de 800,000 EUR se va acorta dupa constituirea gajului asupra mijoacetor ‘ixe (echipament tehnic) cu valoarea totala de gaj de 13,403,513 lei, ~ Miransa in suma de 500,000 EUR se va acorda dupa constiuirea gajulul supimentar asupra rmijloacelor fuse (echipament tehnic) cu veloarea de gaj de 9,277,079.00 fei, valoarea totala 2 bunuriior gajate find de 22,674,592.00 lei, ~ il transa in suma de 200,000 EUR se va acorda dupa constitures gajului suplimentar asupra mijloacelor fixe (echipament tehnic si utiaj tehnologic) cu valoarea de goj de 3,487.075.00 lei valoarea totale a bunurilor gajate find de 26, 161,667.00 lei, ~ WV transa in suma de 880,000 EUR se va acorda dupa constituirea gajului suplimentar asupra mioacelor fixe (echipament tehnic si utie| tehnologie) cu valoarea de gaj de 15,140.768.00 lel, valoares totala a bunurilor gajate find de 41,202,435.00 lai, 8.1, Sumele datorate Banc potrvit prezentului contract sunt garentate pein B41. contract de gaj inregistrat nr 06-08/1773-g din 27.10.2010 si acord aditional ne, 01 ain 21.07 2011 asupra miloacelor fixe (echipament tehnic) in suma de 22 674,592.00 lai, incheiat @u SC ,TI-BINO" SRE (inregistrat in registrul gajului bunurilor mobile), 812. Contract de gaj Tnregistrat nr. 06-06/1/73-g1 din 02.11.2011 asupra miloacelar fixe (utils) tehnologio) in suma de 3,487,075.00 lei, incheial cu SRL ,TI-BIND" (invegistrat in Registra! gajului bunutior mobil). 84.3, Contract de gaj inregistrat nr 06-06/173-92 din 22.11.2011 asupra mifoacelor fixe (utiles tehnologic} in suma de 15,140,768.00 lei, inchelat cu SRL ,TLBIND® (inregistrat in Registrul gajului bunuctor mobile). 814. contract de cesiune a fluxului miloacelor fnanciare din conturile curente nr. 06-08/1/73-¢ din 27.10.2010 si acord aditional nr. 04 din 21.07.2041 u Prezentul acord este parte integrala a contractul de credit nr 06-06/1/73 din 27 10.2019. inchelat intve Banca si Debitor. Alte preveden ale contractului de credit mentionat se pastraaze pina la indeplinirea tuturar angajamentefor asumate de catre part in ead lu wv. Prezentul acord a fost intocmit in 4 exemplare, din care 2 exemplare camin ta Banca, 1 ‘exemplar se inmaneaza Debitoruiu! gi 1 exemplar pent notar ALTE RECHIZITE: BANCA: DEBITORUL: ” ont bencar: 2805701498135 Contut curent: 2516014988078 5 Codus Bancii, BECOMOAE0I in Filtala ne. 1 Chisinau Banta dé Econom SA Cox fiscal. 1003600002548 Godul dancit: BECOMBSKG09 Cod TVA: 7800041:; Codul fiscal, 1903600106964 . AU SEMNAT CONTRACTUL: BANCA: DEBITORUL: Directo: a Director Eeatarina Tose M8 Boris Muzicantschi etn QAO oat ©) analiza dinamici vanituisi global gi venitulul net —trimestriak ©} analiza incisor de evaiuace a risculut tinanciar gi nantinanciar ~ wimestal ©) inspecterea gajului pe teren (controlul oxistentei si alarii efective @ gajulul) si perfectarea ‘aportului de contr in ordinea stabita: miloace fixe ~ semestrial: miloace ciiculants lunar Lista voturilor: ‘Numele g{ prenumele memBrlor Comitetuii de creditare ‘Meta obleopie: Semnaturie 6. Gaskov ye mv ‘heb ri A Migov ho “hh. obo a ey Are @ hee tO Ub reds, 6. Gackavie Pregedinto al Comitetului de ovedi 0. Berar, Secretar responsat neutiizare (remuneratis pentru punerea fa dispozitie @ creditului) in marime de 2% (doua procente) de la surna creditulu} refuzat 3.6.La acordarea credituisi Debitondl achita Bancii un comision unic pentru acordarea creditulul in marime de 1.5% (un intreg si cinci zecimi) procente de la suma fiecdirei ange vatorificate. 3.7. Creditul se va acarda de cétre Banica Debitorulul in felul urmetor: ~ | transa in suma de 800,000 EUR se va acorda dup’ constituirea gajului asupra milleacelor fixe (echipament tehnic) cu valoarea totala de gaj de 13,403,513 lel ~ Transele ummatoare se vor acorda in baza deciziel separate a Comitetului de Credite cu Conditia constituiri gajului supfimentar (inclusiv bunuri imobile si mijloacele fixe ce urmeaza a fi procurate din contul creditului solcitat), acceptat de Banca, 4, RAMBURSAREA CREDITULUI 4.1. Debitorut va rambursa creditul in valuta prezentului contract 42.Debitorut va rambursa creditul pind la data finalé indicaté in punctul 2.3. al prezentului contract, conform urmatorului grafic de rambursare a eraditulu: Patioada Achitarea ereditulul, | Sofdul eredWalui la EUR sfirsitul perioadei, EUR | Januarie 2012 26,000 4,475,000 Fabruarie 2012 25,000 4,450,000 Martie 2012 40,080 4,410,000 ‘Aprlie 2012 40,000 4,370,000 | Maj 2012 40,000 | ——_4,330,000 lune 2092 40,000 4,280,000 | ule 2012 40,000 4,250,000 August 2012, 40,000 4,240,000 Septembrie 2012 40,009. 4,470,000 ‘Octombrie 2012 40,000. 4,130, Noijembrie 2012 49,000 4,080,000 Decermbrie 2012 40,000 4,050,000. Januarie 2013 50,000 41,000,000 Februarie 2013 50,000 950,000 Martie 2013 50,000 909,000 [Apri 2073 50,000 850,000, Mai 2013 50,000 800,000 lunie 2018 50,000 750,000 Julie 2013 50,000, 700,000 August 2013. 50,000 650,000. Septembre 2073 50,000 00,000 Octombrie 2013. 50,000 550,000 | Noiembrie 2013 50,000 500,000 Decembrie 2013 50,000, 450,000 | lanuarie 2014 - 50,000 ___ 400,000 Februarie 2014 50,000 350,000 Martie2014 | 50,000 300,000 Apriie 2014 50,000 ____ 250,000 | Mai 2014 50,000 200,000 Junie 2014 50,000 150,000 tulie 2014 50,000 400,000 ‘August 2074 So 50,000 50,000 ~ 27 octombrie 2014 50,000 0 a ___TOTAL 600,000 : 413:]n Gazal In care Debaced! va sblcievachtavea antcipald @ unél PBA a crea, inainteg Bohan} | fective, ef va achita'}n psimul rngidobitizlé calculate la zi, cele restante si foate plate aterente= neefectuate in term lite desprSzentul contract. i Director y Ecaterina Teaci CONTRACT DE CREDIT Nr. 08-08/1/73 hun Chigindu Jchetat la douazeci si sapte octombrie anuil dou mi zeve (27.10.2010), ine: BANCA DE ECONOMII S.A., inegistratd la Camera Inregisirdnii de Stat la 18.08.2001 cu numarul de ‘dentiicare de stat-codul fiscal 1003600002548, reprezentaté prin Filiala nr, 1 Chisinau, care actioneazé potrivit Regulamentului despre filale al Bancil de Economii SA, proces verbal nv.06 din 26.04 2000, cu sediul in mun, Chisinau, sit. Puskin, 33, reprazentata erin Director dna Ecaterina Teaci, imputernicita prin procura Ganaii de Economit SA ia nr. 06-17/197 din 31.12.2009, numité in continuare Banca, pe de o parte, si TLBIND SRL, inregistrata la Camera Inregistrarii de Stat is 09.10.1992 cu numarul de identiticare de ‘stat-codul fiscal 1003600108964, cu sediul in MD-2001, sirAlexandru cet Bun 83, mun.Chisinay Republica Moldova, reprezentata prin Director, dl Boris Muzicantschi, care aclonsaza in baza stafutului, denumita in continuare Debitor, pe de alté parte. Avand in vedere cererea Debitorulut si devizia Comitetului de Credite (proces-verbal nr. 1329 din 18.10.2010), partile au convenit sa inchele prezentul contract de credit in urmatoavele condi {.NOTIUNI GENERALE Partie contractante au convenit s8 accepte ca baz’ urmatoarele noftani: 1.4, Credit expirat se considera creditu a. care nu a fost camoursat la scadenta prevazuta in prezentul contract (in cazul In care este previzuta rambursarea credituli ia scadenta) sau pentru care nu 2u fost rembursate tansele (in cazul in caro este prevazuta rambursarea creditulul in trange); b. dobinzile aferente céruia nu se achia in termenul previzut in prezentul contract; ©. care ny a fost rembursat in totalitate in caz de rezilere @ contractului in conditile prevézute. 1.2,Dobinda reprezints platile procentuale racordate la suma creditului acordat efectiv si achitate de catre Debitor pentru folosirea mijloacelor fnanciare pe parcursul unei perioade de timp, reiegind din 360 de zile anual 1.8. Dobinda flotanta reprezinta dobinda care poate fi modificaté pe parcursul derularil prezentului Contract in conditie stipulate in acesta, 1.4,Notificarea este 0 adresare scrisa refertor la artcare raport ce reiese din prezentul contract (achitacea dobinailor aferente, rambursarea creditulu, depasirea termeneior contractuale ¢.2.). cate se prezinté nemijlocit de catre 0 parte altel parti contractante sub semnatura sau prin serisoare recomandat 1.8.Rezillerea contractulul se considera tncetarea dintt-o anumita data previzuté In notificare a obligajiei Bancii de a acorda creditul gi a dreptului Debitorulul de a utiliza eredtut in caz de reziliere creditul devine scadent, insd rezilerea nu exoneareaz’i Debiiorul de obligatiie de aonitare a dabinzit 2,0BIECTUL CONTRACTULUI 2.1, Banca acorda Debitorului un credit in transe in suma de 1,$09,000.00 (un mifon cingi sute mil) EUR, in condifile asigurari acestuia, utiizani eficiente gi fa destinatie si achitani fa scadentd, 2.2.Creditul va fi utiizat de c&tre Debitor pentru investi in miloace fixe (procurarea complexulul de utllaie pentru telecamunicati. 2.9. Credit! se acorda pe un termen de 48 (patruzeci si opt) luni calendaristice gi anume data achitarii complete a creditului si a tuturor plailor aferente enumerate in prezentul contract este stabil pentru 27.10.2014 (douazeci si sapte octombrie anul doua mii paisprezece). 3.MODALITATEA DE ACORDARE A CREDITULU! 3.1.Creditul se va acorda de catte Banca in valuta prezentuli contract (EUR), prin executaraa