Вы находитесь на странице: 1из 44
Incepind cu noiembrie 2007 actvitetea initeprinderii este coneentraté asipra construct complextlui locativ ew parcare auio din mun, Chisinau, str. Gridina Botanicd, 20/1, Initial s-a preconizat ca blocul sh includa 1 sectie cu 15 elie, din care primul (patter) st fie destinat amplasirispajilorcomerciale cu suprafaa toalé de 1,500 mp., iar celelalte 14 ctaje — pentru apartamente (supeatata total — 21,000 m. .). in procesul constructiei a fost revizuit Planul initial, astfelblocui urma s& includa - 2 secpii ou 16 etaje fiecare, cu numarul total de 169 apartament (5-a anulat suprafaja comerciala) yi 20 de locuri de parcdri auto. Termenul preconizat de dare in exploatare era ‘rimestrul IT] anu! 2010, >Amiarex & Co” SRL a beneficiat de dowd credite la Banca de Economil $.4. conform: 1. contractului de credit nr.06+06/1/145 din 09.11.2007 de un credit sub forma de linie de eredit in suma ‘maxim de 48,000,000 Ici, pentru completares mijloacelor circulante (achitarea luertilor si materialelor de Giatuctic aferente bloculul locativ amplasat pe sdvesa mum. Chisinau, st, Gradina Botanica, 20/1) Credital a fost acordat pe termen de 26 luni calendarstice, cu scadenta la 09.01.2010, ulterios a fon prorogat pana la data de 07.09.2012, Rata dobanzii inijale a fost stabiliti la nivelul de 18% anual, ulterior modificaté pand la 16% anual. in catitate de asigurare a credituli s-au incheiat unnatoarele contracte: 4) contract de ipoteca nr.06-06/1/145-g din 09.11.2007 si acordal a cconstructie nefinalizate cu grad de fin str. Gridina Botani onal nr.12 din 26.05.2011, asupra ve 49% si terenul de pAmant aferent, amplasate in mun,Chisindu, » 20/1, la valoarea de ipotect 92,005,964 tei, Incheiat cu Amtarex&Co” SRL: 5 Preful mediu de|Coet, |Valoarea dd] Obicctul ipotecii IstetLel ieee lpaieentted »C” Consiructie nefinalizaia (bloc Toeativ cu parcare aulo Ta | demisol) cu grad de finalizare 49%, amplasaté in mun.Chigindu, | sect. Botanica, str. Gradina Botanica 20/1. Nrecadastrat Denumire Tsupeatjn 06765820 [08 | s5,415.856 | | | Constructo de Sanitate,| ] ! | asistenta soci | | ~T” Dreptul de gaj se exinde asupra accesoriilor, ameliorarilor | | bunului gajat, asupra fructelor, veniturilor si produselor acestuia i | asupra terenului de pimint aferent constructiei cu suprafala total 0.27 ha. _ _ TOTAL __|115,007,455 hx. [92,005,964 Conform raportului de evaluare f/n din 21.04.2010 al companiei de evaluare independent “Capitalimobil” SRL, valoarea de piaja a bunului ipotecat constituie 116,144,233.00 lei si valoarca de inlocuire a acestuia constituic 80,218,357.00 lei 0100114.037.01 37,635 0.8 | 6,590,108 Nota: Conform ultimei verificarli a existenjei efective si documentare a gajuiui din 10.10.2015, s-a constatat starea nefinalizata a construcfiei si s-au depistat (conform notificarilor inscrise in Extrasul din Registrul bunurilor mobile} urmatoarele interdictii: + sechestrul aplicat la data 22.11.2042, in baza inchsierii executorului judecttorese Sugcheviei Daria, inregistrat la 25.11.2011; ‘+ restriofie, in baza demersului Baneii de Economii SA nr.06-02/1194/2261 din 28.03.2012, tnregisteat la 29.03.2012; © restriotie, in baza Preavizului de exercitare a dreptului de gaj din 27.03.2012 al Baneii de Economii SA, ‘inregistrat la 05.04.2012; . © sechestrul aplicat la data 26.04.2012, fn baza ineheierii execuitorului judecdtorese Cater Victor, inregistrat 1a 29.04.2012; © sechestrul aplicat la data 26.04.2012, in baza Incheierii executorului judecstorese Cafer Victor, inregistrat 1a 08.05.2012; - + sechestrul aplicat Is dats 03.05.2012, in baza inch inregistrat a 15.05.2012: © sechestrul aplicat ia data 29.10.2012, in baze fncheierii executorului judecitorese Burlac Oxana, inregistrat 3a 19.11.2012; + sechestrul aplicat la data 10.12.2012, in baza incheierii execurorului judecdtorese Turcanu R., inregistrat In 12.12.2012; i executorului judecdtorese Alexeenco Olga, * sechestrul aplicat la data 29.01.2013, in baza Incheier Ja 04.02.2013; © sechestrul aplicat la data 27.03.2013, in baza fi inregistrat le 10.04.2013 + sechestrul aplicat la data 13.08.2013, in baza inched 1a 23.08.2013 f executorulud judecstorese Victor Cater, inregistrat cheierii executorului judecatorese iliana Parfentiey, executorului judecdtorese Bantreseu A., inregistrat b) contract de cesiune n1.06-06/1/145-c din 09.11.2007 a {luxului mijloacelor financiare din conturile curente. 2. contractului de credit nr.06-016/1/68 din 11.08.2009 de un credit in transe in sumA maxima de 22,000,000 Jei si 15,200,000 lei, pentry completarea mijloacelor cireulante (achitaree Iucrarilor gi materialelor de constructie aferente blocului locatiy amplasat pe adresa man, Chisinau, siz. Gradina Botanica, 20/1), Creditul a fost acordat pe termen de 11 luni calendaristice, eu scadenfa Ta 14.07.2010, ulterior a fost Prorogat pind fa data de 31.12.2012. Rata dobanzii initiale a fost stabilita la nivelul de 11.3% anual pentra Partea de credit in sumé de 22,000,000 lei si 18% anual pentru partea de eredit in sum de 15,200,000 lei, ulterior modifieati pnd a 16% anual pemiru tot creditul, La moment soldul creditului. constituia 22,000,000 lei $i 15,200,000 lei. In calitate de asigurare a creditului s-au incheiat urmatoarcle contracte: a) contract de ipotecdt nr.06-06/1/145-2 dia 09.11,2007, asupra constructie nefinalizate cu grad de finalizare 49% si terenul de pamant aferent, amplasate in mun. Chisinau, str. Gridina Botanic&, 20/1, la valoarea de ipoteca 92,005,964 lei, incheiat cu ,Amtarex&Co” SRL; ‘Nota: contractul de ipotec& nr.06-06/1/145-g din 09.11.2007 asiguré in egald masurd ambele contracte de credit (nr.06-06/1/145 din 09.11.2007 si nr.06-06/1/68 din 11.08.2009), b) contract de cesiune nr.06-06/1/6 +e din 11.08.2009 a Huxului mijloacelor financiate din conturile curente. De asemenea pentru garantarea creditelor acordate de Banca au fost intoomite gi urmatoarele contracte : 1) Contract de fidejusiune nr, 06-06/1/15-F din 10.10.2012, incheiat eu "Romanta Pius” SRL, in suma de baz& a creditului contractat, dobanzile aferente si penalitiile datorate de Debitor, cheltuielite de urmatire in justite, precum si alte cheltuieli suportate de catre Creditor; 2) Contract de fidejusiune ar, 06-06/1/58-F din 10.10.2012, incheiat cu "Melolgri” SRL, in suma de baz& a creditului contractat, dobanzile aferente si penalitafte datorate de Debitor, cheltuielile de urmarire in justitie, precum gi alte cheltuieli suportate de catre Creditor: 3) Contract de fidejusiune nr. 06-06/1/64-f din 10.29.2012, incheiat cu “Atarex Plus” SRL in suma de baz a creditului contractat, dobinzile aferente si penalitagile daiorate de Debitor, cheltuielile de urmacite in justitic, precum si alte cheftuieli suportate de cdtre Creditor; 4) Contract de fidejusiune ar. 06-06/1/46-f din 10.10.2012, incheiat cu “Fivali Com” SRL, in suma de bazi a ereditului contractat, dobénzile aferente si penalitatile datorate de Debitor, cheltuielile de urmarire in justiic, precum gi alte cheltuieli suportate de cétre Creditor: 5) Conbact de fidejusiune nr. 06-06/1/42-f1 din 10.10.2012, incheiat cu Tomaili Ivan, in suma de baz a creditalui ‘contractal, dobinzile aferente gi penalititile datorate de Debitor, cheltuiclile de urmarite in justifie, precum si alte cheltuieli suportate de cétre Creditor; Este de remarcat gi faptul, c& la data de 03.06.2011 tnire Banca de Economii S.A. si "Amtarex & Co” SRL a fost {incheiat contractul de parteneriat nr.30, in temeiul cavuia partite si-au asumat obligatii reciproce in scopul realizar Proiectului de finantare, constructic si procurare de catve Beneficiati e Bunutilor imobile din blocurile (complexele) locative, construite de c&tre "Amtarex é& Co” SRL. Blocul locativ din mun, Chisinau, str. Gradina Botanic, 20/1 consté din 169 de apartamente. Conform datelor IS Cadasiru, la moment, sunt inregistrate Contracte de investiqii a capitalului privat pe 89 apartamente gi 13 Contracte de investifii sunt inregistrate pe pai Conform datelor prezentate de .Amtarex & Co” SRL la situatia de Ja Sneeputul anului 2013, blocul lecativ din mun, Chisindu, str. Grédina Botanica, 20/1 consta din 169 de spartamente, Pe 150 de apariamente au fost incheiate Contracte de investtii, dupa cum urmeazs: _ Perioada Apartaments | 2008 2008 2010 2011 2012 Cow In urma neexecutirii obligatiunilor asumate de etre ,Amtarex & Co” SRL prin contractele de eredit n1.06- 06/1/145 din 09.11.2007 si nr.06-06/1/68 din 11.08.2009 a fost initiata procedura judiciaré de incasare a datoriei de la debitor. Conform deciziei Comitetulni de credite a Bancii de Economii §.A. (proces ~ verbal nr. 0513 din 22.03.2012), s-a propus exercitarea dreplului de gaj asupra bunurilor gajate de debitorii gajisti in scopul rambursarii creditclor acordate conform contractetor de credit mentionate gia pliilor aferente, Prin nolificarea nr. 05-04/2251 din 27.03.2012, Filiala nr. 1 Chisindw a Bancii de Eeonomii SA a solicitat -Amtarex & Co” SRL executarea benevold a dreptului de ipotect si transmilerea benevola in posesia Bancii @ bunului ‘potecat Ia Banea de Economii S.A. in vederea asiguritii creditelor cliberate Amtatex & Co” SRL in baza contractelor de credit n1.06-06/1/145 din 09.11.2007, nr.06-06/1/68 din 11.08.2009, La data de 29.03.2012 Amtarex & Co” SRL a consimfit tn seris de a iransmite benevol in posesie bunurile gajateripotecate la Banca de Economil S.A. in vederea garantirii creditelor sus mentionate si a solicitat ca dupa transmiterea bunurilor in posesie, acestea s& fie restituite in folosinté (comodat). Asifcl, avind in vedere c& Debitorii ipotecari/eajisti au consimtit de a transmite benevol in posesia Bancti bunurile ipoteoate/gajate, solicitate de Banca de Economii SA (de a fi wansmise benevol) prin Notificdri, luind in consideratie faptul cA asigurarea de cétre Banc& a pazei bunurilor preconizate a fi transmise de elitre Debitorii ipotecarifgajisti, necesita cheltuieli suplimentare esenfiale, in baza procesului-verbal nz. 0591 din 30 mantie 2012 al sedintei Comitetulul de Credite s-a decis 1) a prelua in posesie de la ..Amtarex & Co” SRL bunul ipotecat la Banca de Feonomii SA in vederea asigurésii ereditelor eliberate ..Amtarexé’Co” SRL tn baza econtractelor de credit nr.06-06/1/143 din 09.11.2007 gi n1.06- (06/1/68 din 11.08.2009; 2) dupa preluarea in posesie « bunurilor mentionate, a transmite bunurile in folosin(é temporara catre ,Amtarex & Co” SRL, La data de 30 martie 2012 intre Banca de Economii SA si .Amtarex & Co” SRL a fost incheiat Acordul privind executarea benevold a dreptului de ipoteca, in baza carula bunutile care asiguran rambursarea creditelor gi tuturor platilor aferente acestora, au fost transrnise benevol de catre debitosu! ipotecar in posesia Bancii de Economii S.A. in scopul comercializirii ulierioare Bunurile transmise in poscsiune au fost reflectate in bilanful contabil al Bancii (contul 1811) la data de 30 martie 2012, dupa cum urmeazd: bun imobil: constructie nefinalizaid cu grad de finalizare 49% si terenul de pamint aferent, amplasat in mun, Chisindu, str. Gradina Botanic’, nr.20/1, proprictatea ,Amtarex & Co” SRL, la valoarea de 88,415,309.74 lei, Deasemenea, le data de 30 martie 2012 intre Banca de Economii S.A. si ,Amtarex & Co” SRL a fost incheiat contraetul de comodat nr.34. Din momental ansmiterii bunului tm comodat, .Amtarex & Co” SRL poarta ispundere pentru integritatea bunurilor gi atc dreptul sa le gestloneze, ins posesiunea asupra acestore rimine dupa Banca de Economii SA. in scopul comercializérii bunurilor preluate in posesie si recuperarea datoriilor debitorilor ,Amtarex & Co” SRL ~Amtrax-AV" SRL fafa de Bane, au fost incheiate contracte de prestare a serviciilor cu Golma-Consulting SRL, ia vederea stabilirii prefurilor de piatd a bunurilor mobile si imohile respective. Conform Reportului de cvaluare din 27.03.2012 tntocmit de citre compania de evaluare independent Gofma- Consulting S.R.L. valoarea de piafa a bunului ipotecat : bloc locativ cu Sexter (conform proiectului) ~ 970 m.p. Siot (conform proiectului) = 13,630.5 map. si Steren = 0.27 ha, amplasat in mun.Chisindu, sect. Botanica, str. Gradina Botaniea 20/1, constituie 92,033,558 lei. Ulterior, la data de 30 martic 2012 in adress Baucii au parvenit 3 cereri cu nr. de thregistrare 2877/1, 2902/1 si 2921/1 din partea companiitor ..Aceoprim-Consituct” SRL. (2877/1) si . Mevax-Construct” SRL (2902/1 si 2921/1) prin care si-au exprimat intentia de a procura aceste bunati mobile si imobile, dar careva actiuni concrete in vederea procurarii bunurilor mentionate mai sus din partea acestor companii nu au fost intreprinse Prin hotarirea Comitetului de credite consemnati in procesul verbal nr.1143 din 27.06.2012, s-a dispus inificrea procedurii de comercializare prin tender @ bunucilor imobile ipotecate gi transmise benevol in posesiunea bincii la Preturile de piapa stabilite de catre compania de evaluate independenta Gofma-Consulting S.R.L. Anuntul publicitar privind desfasurarea ta data de 19.07.2012, ora 11.00, a tenderului privind comercializarea bunurilor susmenfionate, a fost ficut public prin intermediul site-ului ywww.bem.md gi ziarul Makler. Catre data de 18.07.2012 (termenul limit pentru depunerea oferteior), pentru participare la tender, nu s-a inregistrat niciun potential cumparator. fn aceste cireumstanfe, prin Procesul verbal din 19.07.2012 al sedintet ar.! a Cotnisiei de tender, tenderul preconizat pentru data de 19.07.2012 a fost declarat c& nu a avut i de participant. Totodata, Comitetului de Credite i s-a propus initierea procedurilor de comerciatizare a bunurillor mentionate prin negocieri direcie cu potentiali cumparatori, Dessomenen Filiala nr.1 Chisinau a informat Debitorii / Debitorii ipotecari in seris (dup’ posibilitate contra semnitura), despre faptul c@, tenderal nu a avut loc si despre posibilitatea comereializiit bunurilor sus menfionate prin negocieri directe, fa un pref acoeptabil de cétre Banct si respectiv eu posibila diminuare a pretului de comersializare, Ulterior, Banea de Economii S.A. $i SRL ,Amtarex&Co au fost actionate in judecata de eftre persoane fizice care au incheiat contract de investitii cu SRI. .Amtarex&Co”. Astfel, in prezent, Banca de Economii S.A. este antrenata in diferite procese de judecati, in calitate de intervenient accesoriu, privind Tecunoasterea nor drepturi de proprictate a unor persoane fizice (Spinu Veronica; Sirbu Octavian; Psylodius Lucia), asupra apartamenielor aflate fn blocul locativ amplasm in mun. Chisindu, sect. Botanica, sir. Gridina Botanica 20/1, Care 01.04.2015 bilangul datortiior fay de Banca de Economii §.A, al “Amares & Co” SRL constituie 88,834,387.19 MDL, inclusiv [Contract de credit nr. O6-06/1768 din Contract de. eredit nr, | 17.08.2009, Je Amlarex & Co! 06-06/1145 din [pare de credit in] parton de credit in 09.11.2007, fel sum de | sume de 22,600,000.00 i __ | 15,2001, 000.00 ti Geli OR STEAT | 22,000,000.00 15,200,000.00 Dobanda caleulaté si neachitata 1,821,900.55 870,222.22 601,244.45 Penalitatea pe dobanda neachiratt 1,272,472.93 317,170.67 273,015.31 Total 49,137,749.89 | 23,187,392.89 | 16,074,259.96 Cheltulal aforente deserviri aaj 384,954.45 "Taxa de sit 3,000.00) GRAND TOTAL 88,834 357.19 Ta data de 12.09.2012 a fost achitatd soine de 15; 107.01 ei, care a fost repartizalé a achitarea creditulul we. 06-06/1/145 E CONTRACT DE CREDIT Nr. 06-06/1/68 shun, Chigindu inchelat 1a unsprezece august anui dous mii noua (11.08.2009) inte: Banca de Economii S.A., inregistratd la Camera lnregistrasii de Stat cu numarul de Wentificare de statcod fiseai 1003600002649 la 18.08.209t. reprezentaia prin Foiala nr 1 Crusinau, care aciveaze Jn contormitate-cu Regulamentul cu privire la filale. cu sediul in mua, Chisinau, sir, Puskin, 33, 10 perseana Directonutul doa Ecaterina Teaci, care activeazé in baze rocuri nr 08-7180 vin 31.42.2008, numita in continuare Banea, pe de o parte, gi “AMITAREX & CO” S.R.L.. inregistrata la Camera Inregistranti de Stat ev pumsrul de identificare oe stai-cod fiscal 100260001 1409 din 06.11.2002, numité in continuare Debitor, cy sediul in AM, spun. Chisinas, str. Armeneassa, nr. 26, in persaana Directorulul dna Olga Polizu, cate actioneazs in baza Statutulu', oe de alt’ carte Avind In vedere cererea Debitorului si deczia Comitetului de credite (gram 11.08.2009). partie au convenit 8 incheie prezentui contract de credit in urrmatoarele condi 9uF din +{.NOTIUN! GENERALE Paifile contractanté au convenit s8 accepte ca baza urmatoarele notiuni 4.1. Credit expirat se considera crate 2. cate fu a fost ramibursat fa scadenta prevézuta in prezentul contract (in cazut i prevazula rambursaree creditului fa scadeniaj sau pentru care nu au fost ia {in cazul in care este prevazut4 fambursacea creditulul In trange): 8. dobinzile aferente cdruia nu se achita in termenul prevazut in prezentul contract © care nu a fost rambursat in totaltate In caz de reziiere a contractuln in conditile prevazute 1.2. Dobinda reprezinté platile procentuale racordate la suma creditulul acordat efectiv si achitate ae tre Debitor pentru folosirea mijioaceior financiere pe parcussul unei perioade de timp, reiesind din 360-de zile anual, 1.8.Dobinda flotanta reprezinta dobinda care poate fi modificata pe parcursul deruiari prezentulus contract in conditile stipulate in acesta. 1.4.Notificarea esie 0. atiresare scrisa roferitor la oricare raport ce reiese din prezentul contract {achiterea dobinzilor aferente, rambursarea creditului, depagirea termeneior contractuale § a } care se prezinté nemilocit de c&tre © parte allel part} contractante sub semnatira sav pin sserisoare recomandaté. 1.8.Rezilierea contractulul se considera incstarea dintro anumita data prevaizula In rotifcare a obligaties Béncli de a acorda craditul si a dreptulvi Debitorului de a utiliza credits, In cox de fezitere crediiui devine seadent, insa veziiatea nu exoneareza Deorans Je oblgatite de nana a doping care este sate trangeie 2.OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Banca aoorda Dabrtorutue 2.4.1. “ue credit in transe, in summa de 22,000,000.00 {douazeci si dova mitioane) MDL. 2, un credit in trans, in suma de 14,000,000.00 (paisprezece milicane) MDL cu condita vaiosficani creditulu: ncapand cu data de 01.10.2009, In conditile asigurat acestora, utilizani eficiente 5: la destinatje gi achi2ni la scadentt 2.2.Creditulva fi utlizat de catre Diebitor pentru complatarea Mijloacaior circuiante Cchitan si matordlelor de constructie afersnte ploculWl looativ amplasat pe adresa mun Csinax, str Gradina Botaniea, 20/44. 2.3.Creditus se acard: 23.1. - crodiul in sume d@ 22,000,000 isi: pe un termen de 11 unsprezecey luni 31 3 ites, lendaristios gl anume data achitani complete a creditulul gi a tuturor plalior aferente enumerate in prezentui contract este stablit’ pentns 14.67.2040 (parsprezece suiie anul ous mil zeee); rx yf get? Eeateriaa Teac i Olga Poien ees i ae - Tsemnetuay fe 3 e 242 dul jn sume de 44,000,000 fg: pa un termen de 24 (douazeci gi patra} luni 1 anumme data citar complete a credituiu 91a tuturor platior aterente enumeraia in prezentui contract aste stabilita pentru 11.08.2041 (unsprezece auguat anul dowa mii unsprezece). 3,MODALITATEA DE ACORDARE A CREDITULU! 3..Cregitul se va atorda de cdtre Bancé in valuta prezentului contract (MDL), prin executarca E cispoxitilor de plata ale Debiterulu:, din cont separat de imorumut deschis la Fiala nr.t Chisinau 2 Banck, io sincla conformitate cu destinatia indicata io punctul 2.2 3.2 Transferutle banesti in conformitate cu condiile prezentulut contract se etectuesza in baza Gispozitilor de platé ale Oebitoruius Fiecare dispozitie de platd se vizeazd prin semnatura perscanslor responsabile de transfert! mijloacetor conform destinatiel 2.3.Debitoru! beneficiazd de suma totala a crecitulul cu condifia respeeldni tuturor prevederiior ‘conitractuaie si prezentéri actelor care atesté constituirea garantilor. 3.4.Acordarea creditului se efectyeaza cu conditja prezentani in Banc’ a dooumentelor ce confirms utlizarea oreditului conform p.2.2. 8.in cazul in care Debitorul refuza creditul partial sau total, et va plat Bancy un comision de neutlizare tn manme de 2% (doua procente) din sume creditul retuzat. 8.6.Achitarea comisionotui pentru acordarea creditulul in marime de 0.5% (zero intreg gi cinci zecimi ‘procente) de le sumna fiecarei transe a creditulsi In maime de 22,000,000 fei, gi in marime de 1% {Gin procent) de ta summa fiecarei range a creditului in marime de 14,000,000 lei ceea co constituie {iv totaitate 250,000 tet. 4,RAMBURSAREA CREDITULUT 4.1, Debitorul va rammbursa creditul ta valuta prezentulul contract. | 42. Debitorul va rambursa creditu! pina ja data finalé indicat In punctul 2.3. al prezentului contract confont urmatorului grafic de cambursare a creditul [Crea ia wanna de 2,000,060 | ‘el | Craditut in suma de 14,000,000 | # Perioada ‘Sines Baik Pertoada 4 i iL rambursare,toi | creditului tei |__| eambursare, tok wae 14,700,000, Wate S057 2,308,006, sto ‘Agta 201s_|__ 2,300,000 2070, tunie 2052 Tf iutle 2031 it 4.3.ln cazut in care Debitorul va solcita achitarea anticipata a unei parti @ creditulul, inzintea achitén efective, el va achita in primul rind dobinzile calculate la 2i, cele restante $1 toate platle aferente nestactuate in termenele:stabilte de prezentul contract. 5: DOBINDA 5.1. Pentru crecitut pus la dispozitie Detitorul va pléti Bancii o dobinda flotanta cu rate intiaia de 11.5% (waspeezede inireg si cinci zacimi procenta) anual pentru ereditul it suma da 22,090 000.90 MOL si 18% (optsprezece) anual pentru creditu! in suma de 14,000,000 00 MOL 3.2,Dobinda icicata in punctul 5.1. ss va majora cu § (cinc’) puncte procentuate In cazul In cate craditul sau 0 parte a creditului. este expirat. Dobinda majoraié se va aplica la partea de credit expical, ineepind cu ziua care urmeaza dup’ data scadente: creditulvi sau a parti acestuia Dobinds se va‘caloula lunar, tncepind cu data acordaril creditulu pind la rambursarea lu. ta s ‘oniuluide credit al Debitorut, Data primei achitari'a dobinzii se stabileste 26 august 2009 5.Deiitorul va achite dobinzile aferente lunar. pina ta ultima 2 iuerdtoare a uni gestionare, dar mu mai flu de data da. 30 a luni respective. 5.6. Banca are dreptul in mod unilateral 38 modifice rata dobinzil stabiitd conform prezentului gontract, |p dependents de evolulia pjetel financiers. instinfing despre aceasta Denitorus prin Hoyas. cu ut Lae dul ¢atenna Toaci Olga Patizw ds RY ‘ semotvay ise ‘ an ¢ bs | © Gel putin 10 zlle calendaristice Inainte. Rata nous a dobinzn se considers aceepfatd daca accéphi! -esle' exprimat de Debitor In forma pravazuta pentru nobficare sau daca, urmare a nalifiear: Bani, Debitorut nu ramburseaza soldul creditului gi nu achta alte surne supuse pid etre Banca pind ta Po) expirarea termenului sotficani de medificare a dobinzii. Marimea rate: noi a dobiezi se va aplica ‘a soldul creditulul existent la data moditicars rstei dobinaii (8 PLATILE 6.4.10 timpu) actiunil prezentului contract s¢ stabileste urmatoarea succesiune a platilor (in ordinea descreseatoare 2 prioriation a, Datoriie restanta: dobinda: creat peralitati, amenzt, b. Datorite eurente: > credit: © = -dobinde. 62. in.cazul in cave scadenta oricarei plati eoineide cu 0 zi de odihna, scadanta platy respective sews fixa in 2uua iucratoare precedenta, | 89.Pen prezentul contract Sanca este atorizata de Debitor 38-4 onareze direct, in toate conturila, in | ordines stabiita, in vederea decontai sumelor scadente aferente creditului acuntat (credit, |, dobinda, penaiiati, alte pia). in cazul Hpsei de disponibitati in contur, Debiorul va platl sumele datorate Banci din primele incasan, inaintea tuturor celorialle calegori de plab. in sfara vatoritor bugetare. intr asigurarea tamburséni_oreditului si achitari platilor aferente, Debitorul cesioneaz Banc dreptul asupra unei parti @ fuxului lunar de miljoace financiare parvenite in toate conturie sale carente ide deposit, deschise in, Baneéi sau in oricare alta banca conerciaia 6.5.Partie au convenit ca fuxut lunar de mijioace financiare, dreptut asupra caiora este cesionat &8 nu fie mal mic deeat 100% din fluxul tota} de mijioace financiare parvenite ta conturils Debitoruha 8.6. Qebitoru! directioneaza lunar mijoacele financiare, dreptul asupra cérora a fast cesionat Bancn nemijlocitia cambursarea creditului gi achitarea dobinzilor aferente, in conformtate cu prevederile 2zentlul contract. 87.10 cazul th care miloacele finariciere ale Debitorului parvin tn conturile saie curente deschise la Banca, Debitoru! imputemiceste Barca s8 efectieze in numele séu operatiuni de decontan de p= conturile curente gi direciontarea acustor mioace financiare pentry rambursarea credit achiterea dobinzilor aferente gi ator plati conform prevederilor prezentulyi contract. Operatiunile || mentionate Banga ie efectueaza prin intermediul note! sale contabile 68. Cheluietle de-convertare 2 valute, In-caz de necesitate, le suporta Debtors At 7%... SANCTIUNI $t AMENZI mat, i 7.7 Panic neachitarea ia scadent’ a platior pe dobinda calculalt polrivit prevedenior prazeniul eomiract, Debitorul va plati Bénci o penaltate in marime de 0.17 % pentru tecare 2i de intcziere, ‘sare se va aplica la sumia dobinzh neachibate 7.2.Penins wtlizarea oseditulus in contradictie ctl scopurie definite in punctut 2.2, Deditorul ve pidt ‘Banci-o amenda in marime de 20 % de ia suma respactva 7.3, Penin formares fara peprmisiunes scrisa-a Bancli a angajamentelor noi cu dobiodd, ou terman de “bcaden)a inainte de stadenta credituivi, Oebitorul va plat Banoit 0 amendé'in marime de 5 "Adin suma creditulul acordat. '/8. GARANTAREA CREDITULUI || 8.1, Sumele datorate Banci polit prezertului contract sunt garantare ace | |. ab contract de gay ipateca nr.06-0671/145-g sin 09.1 1.2007, acord aditional nr 01 din 25.06.2008, . cord aditignal nr. 02 din 11,09.2008, acord adktional nr. 03 din 39.11.2008, acord ait i 04 din 331,01 2009, acord:aditional nr. 08 din 15.06.2008 si acord aditional ar 06 4 sonsiructiei netinalizate cu grad de finalizare 43% si terenulul de pamnint aterent cu “| 0 de 0.27 Na, amplasate pe adresa: mun, Chisinau, sir.Gradiva Botanica, 20/7, 19 summa de al + is : . i Aven 4 aaa || Beatenne Teac Sige d Olga Poi tien isonnabirat oh, E sinatra} jet, Inet termen Ge 2 tani), -AMTAREX & CO” SRL. (autentitical notarial, inregistrat a OCT i 'B} contract de cesiune a iluxului de a 14.08.2008 2. Actele de: garantie fac parte integrata din prezentul contract gi sunt valabile pind fa achitarea totale @ creditclus de catre Debtor, in conformitate.cu: conditile prezentulul contract, gi a platior aferente bt 6.3.ln cazul prefungiil actiuni prezeniuiui contract, Debitorul se ‘Obliga $8 prelungeased actunes cteior Ue garantie pe termenul respectiv, iar ia eventuata diminuare a castulut garantie, $8 ofere ‘Baneil gacangi suplimentare, OBLIGATILE DEBITORULUE ‘Orb tiorut se obiga: 8.1.54 respecte intocmal prevedertie prezentulut contract 2,4. sa utlizeze creditol onmut in scopul pantry care a fost acordat $4.38 meriina eviderte comtabiie si toate documentele care aiesta utiizerss credituk =. destinatey 1915.5 orezinte Banaii trimesirial bilantu contabil, contol de profit gi pierderi, precum si alti ndicaton economigo-financiari, ri mai trziu de data de *5 a lunil ce umeaza dupa perioaca gestionara 8.6.58 orezinte Banci orice décument solictat de aceasta, ce paste avea logatuld cu creda! acor (ailant, bliget de vertturi gi chottulel, cont de profit $! pierder, orice document arin garan pracum gi refentor la activitatea destésurais), 9.7.84 nu degchi¢a conturi la alte banal decit cu acordul seris al-Bancit | 9.8.88 notice prompt Bancit despre toate mosiicarile posibile: denumirea firme’, conducdton: aadresa Sediului, contu! de decontan, rechiziiele banci, netimitindu-se ta acestea. 29,64 asigure iniegritales i conservarea corespunadtoare a bunumior, ce constituie garania ‘craditutil pind ta rambursarea integrat8 acestuia, precum 31 a tulucor bunuriet din patpenor B80; 38 declare Bancii orice alte contracte ce credit, incielate cu alte bing) pre ‘acestora cu 10 zile inainte de semnarea acestora, prin nolificare, 9.14. sa notfice Bancii in scris, in termen de cel mult 10 zile, despre sparta. oricéror fectori sau & nor situati de forta majora, care-t pun in imposibiitatea de executare a obligatilor ce decurg slit prezentel contract sau pot cauza in vitor inrdutatirea situate financiare 8:12; s8 Suporte cheltuiclle de urmétire silt8, efectuate de Banca penbia rec dajorate de Debitor si neachitate la scadenta 4238 nu constiuie pe parcursul actunk prezentulei contract garanfi reaie sau gersonale fara acceptul soris al Gancii 31 s8 nu transmité fara accoptut seris al Béncli valorie materiale care apartin gy dept de propretate altor.persoane: 88 adorde Bancil dreptul priortar asupra altor debitor in suma egala cu ratele nerambu Sobinzi, penalitét) ete. in cazullichidaril Debitorului inainte de rambursares credit $48, fad, permisiunea sctisé a Ganoli sa nu formeza angajamente: ou dobinds, cu termen de | Scadenta inainte Wie soadenta cradituli DAS; ia data reziieri de catre Banca a prezentulu contract, cind obligatite de plat8 ale Debitorutu ‘devin scadente in termen de 15 zile calendaristie, s& raspunda pentru coriseciplele fnanci directe sau indirecte, platind Bléncii toate costurile $1 cheitulelile antienate de execularea imediata a credit 9.17. s& preainte, ool tirziu dupa 19 zie de la data incheieri acestora, copie tuturor contractelor ve vinzare-cumparare (investire a capitalului Ia constructie) a spatilcr jocatwe, comerciale $i at lecuriior de paroare aferente bocului de pe adresa; mun: Chigindu, sty. Gradina Botanicd, 20/1 conto 9. n §i garan re8. sumelor 40. DREPTURILE DEBITORULUI ‘Debltons! este in 10.4 sche creditul s1 dobinzile aferente inainte de termen orn modaltafie de piaté acceptale in Banca, u respectarea condiilor stipulate tn 9.4.3. al prezentului contract 10.2. Sa primeasta de la Band calculul dobinzilor alerente crediului, corsieanelor. penaiitatior g1 ‘amenzilor. A apt Eeatenna Taaei Fp. | $8 redlieze prezontul contract, prin natificare, in cazul tn care ny este de avord gx modificares decatre Banca a rate dobinzi OBLIGATILE BANCH | oa's0 obliga: 88 {ind /evidenta ulllizari’ si rambursarii creditului aberat Debitorulu, precum $i 3 dobinzitor aferente palculate si achitate. in’ cazul modificari ratei dobinzii aplicate fa cradit, sé noblice Debstéerut despre acest fapticu 10 ile caledarstioe inainte “OREPTURILE BANCH are draptuk 5a veriice respectarea.consililor In care a fost sccrdat credit, existente efectiva, precum $i integritatea garantilor creditulsi pind la rambursarea integrala a acestuia si achitarea pldtior aferente {uk 2. sa reluze execularea ebligatiei de a pune te Gispozitia Debitorului creditul dacti 2.Debitonil a furnizat Bancil date neautentice peniru abtinerea creditulu, ‘b-Au apaiut citcumstante' care indicd cu certitudine incapacitatea viltoare @ Debitorulu dé a |i). ) - -deservi gi ramburga creditui, "|¢-Qebitoni| sau tert! incalca obligatia de a acarda garantil de rambursare a credulgl pe-care 31-2 asurnat-o sau alte condi inaintate de Banca pentru punerea la disnaziis a creuitulut Id. Debitonyl ny Indeplineste conditite prezentului contract la tranga sau angele. precede azul acordari creditulus In trange} 12.6. 8 tezileze unilateral, prin notificare, prezentul contract gi sa-sirealizeze dieptul asuora _gatanjel creditului, iaclusiv asupra objectulul gayui in cazul in care: 2. Debitorut a adrais.o restanté la achitarea dobinzii mai mare de 80 zile calendanstice: Debitorut nu a rambursat in termen crediul si s-a format 6 restanta de 60 zile calendarietice Sau Oebitorul nu 9 executat obigatia.de restiulre @ 2 trange ale craditubus (in exzu in care este previzuta sambursare2 creditulyi in range) le. Debitgrul afotosit creditul n alt scop dacit ce! indicat in punctul 2.2: \6. sitaatia econemica gi financier a Debltoniui nu mai asiguid condity de tambursare a (| ereditulal gi achitare’a platilor aferente lo, Debitgru! sau alt organ competent 4 declarat reorganizarea, réstructurarea gau lichidarza Oebiténitu, Debitdrula devenit inselvabit, Debitgrul ou @ oferit garantile ceruta sau @ redus fara acotdul Bancii garantie oférite: Lcenta sau autorzatia se functionare ellberata Debitoruilui pentrw activiatea care ueneeza fi craditaid este suspendatd sau @ expiral termenul ei de velabiltate © parle considerabilé din patrmonial Debitorulsi este confiscata sau rahonalata gi aceasts stuatie afecleaz’ contnuarea activist sale sau Indeplinitea anumtor.condih conform || prezentutui contract: “Ih Pe palrimoniut Debitorului sau patrimoniul Debitorului galist este pus sechesinu; Kk Neindeplinii oricéreia airy conditile stipulate In prezentul contract si contractele de “jl. Atle cazun prevazuta de lagistatie Ree satin jelegere rezultata din prezentul contract de credit va fi soluonatd pe eale arniabsa i fafe nu se ajunge la un acord, flgiul va f soluyionat de organale jciciate gi de resort | ale Republicii Moldova, 4. ALTE PREVEDER Nerespdeiarea de catre Debitor a obigatidos asumate orn prezentul | dreptul dea ive drmatoareie masuri JA. reulliefear contractutyl de credit; inatering Teadi \iares, Olga Poliza __ f «€ rah if I t es reluaul executani obligatie! de acordare a credituius, Hecuperares credituluj din conturile de dispanibiltatj ale Debitorului i ordinea sabista, valoyficarea garantillor constituite de Debtor pentru rambursarea credtuluh [Bi exedutares silita din patrimoniui Debitoruiui | 14 2, Contractul se considers reziliat dups expzarea a 18 zile-din momental expedidni notiear de |} | watre Bancata adresa juridica a Debitorului, indiferent de pamirea sau ‘ipsa avizulyi de recepte. 142. Lo dala rezilierii de catre Banca a prezentului contract, obligahile de plata ale Oabitoritul. devin | @ in termen de 18 zile calendaristice, iar din.ziua urnsitoare aceste obliga vor fi va plat restante, : Siunea une) terte persoane a dreptuiii de.a cere indeptinirea de catre Dabitor a obtigatien de farmburs @ creditului $f dobinzilor aferente se efectueazd de catre ‘Banca unlateral, pein avizarea in seris a Debitorului, fard acceptul acestuia, | . Dabitoyul poate transmite unel ferte parsoane obfigatia de rambursare 3 creditulu $1.4 platitor | aferentedui numai ou acceptul scris al Baneii 1 14.6, Modificarile si completirile la prezentul contract pot fi efectuate prin semnarea te catre part a || unr acprdurt adijonale. { v Prezentul contract de-crecit intra in vigoare ta data semndei lui, dar au Ioainte de primirea ta Bancé 4 documentelor de constiuire a garantii ereditului, prevazute la cand al prezentulul tontract, precum $i @ sitor documente prevazute de prezentul contract =i actioneezd pina la | Indepiir rea tituror angajementetor acumate in cadrul il | _ Brezentul contract a fost intocmit fn numar de § exemplare, din care 1 exemplar eamine ta note 1) Sexempiare ramin te Baned gi 1-exemplar se inmineaza Debitorului i a = RECHIZITE: | Bie { DEBITORUL: Gent corespendem: 2808703498135 Cont curent: 2516014984159 lul bancii{ BECOMD2X608 fo Fiala nr-t Chisinau Banca de Econom SA 5 ¢ ‘Cedul bancil: BECOMD2X609 P od fiscal: 1602600011403 OEBITORUL: ei Director | Olga Poly ha | gy tga Potizu 4 (anata Pee “ em. i 5 ACORD ADITIGNAL NR. 04, th fa contractul de credit nr. 06-06/1/68 din 14.08.2009 ae cohort S.A., loregistrata la Camera Inregistrarii de Stat a 15.06 2001, od hepa ie ificare de; staticodul fecal 1003600002549, raprezentata prin Fitala. nr. 1 Chisinds, care A22 Tn cqnigrmlate tu Regulamentil cu privire la fae, cu sadiul in mun Chisinay, st Pyskn, piperspang Directorului dna Ecaterina Teaci, care activeaza in baza procurit nr 06- meer tin ige008 aii in-continuare Banea, pe de 0 parte, si HAREX £60" SRL. fregistrats ta Camera Invegistati de Stat cu numarul de iri meGod scat 190260001 1409 din 06.11.2002, numita in continuare Debiter, eu sediul Ty RM, nun. rat, sit. Armeneasca, nf. 26, to persoana Directorului dna Olga Polizu, care aetioneaad ia 2 pinta pg de alta parte, 1 ‘Se'expune in urmatcarea radactio punctul: | i ui i eh me Geferee debitorului si decizia Gancit, exprimata prin Procesubverbal nr, wi din ' { 10 a Gomitetuitt de Crecite, de-comun acord am, conventt, ca la contractul de. ordi a8 din 11 ne. O 16.2009,:8a intervina untiatoarele modificari: at icreditut i: pe-un ermen fe 23 (doudzed) gi trl) kins @.3 (ra le sglendarstice gi anume data achitarii complete a creditului si a tuturor plaflor aferante ‘enumerate in prezentul contract este stabilta pentrs 14.07.2011 {palsprezece iulie anul doua | mit unsprezece);, | Debtoru! va rambursa eresitel pina la data final incicaté fn punctul 2.3. al prezentubst sontrct “eoniprin urmatorului gratic de rambursare a creditutul : Cretan sua de ‘Suma spre ‘Soldut ambursare,to"|_ ered ve: 78004 Cod figeat: 1692600011409 SetiNAT conTRACTUL: DEBITORUL: Director Olga Pokus ca: | | | DEBITORUL: Pont corespondent: 2605701496195. sowar Prezentul acord aditional este parte integranta a contrast do credit nr, 06 6/4 8 din 17/08.2009, inchelat intre Banca si Debitor. Alte prevederi ale contractuigl de credit mentionat se pastreaza pina la indaplinirea tuturor angajamentelor asumaie de catre part in Gacrul ha Prazefth| adord 2 fésltatocmit in 9 exemplace, tin care’? exomplara v exemplar se inmaneaza Debitoruiui. Cont curent: 22516014984 159 in Fiala nr.1 Chisinau Bans de Econ Codul bancit: BECOMD2! | Bancit: SECOMDEXEO9 iMiscai- 1093600002549 q ACORD ABITIONAL NR. 02 Ja contractal de credit nr. 06-06/1/68 din 11.08.2009 Chistian late douazect $1 nu iulie anul doua mil zece {21.07.2010} ade oc S.A., Toregistrata la Camera inregistrarii de Stat 1s 18.08.2001, Hi¢are de stat-oodul fiscal, 1003600002549, reprezentaté prin Filiala nr. 1 OF feaz’ in cenfomitate’cu Reguiamental ou privire la filale, cu sediut fer rmun.Chisin in persoan Diréctorului dha Ecatetina Teaci, care acliveaza in baza procurl at P2008, nimi in continuare Banca, ve de o part, 3 TAREX &| CO" S:RLL., inregistrata fa Camera: Inregistréri' de Stat cus numarul de i Inidinau, str. Armoneasca, nr. 26, in persoana Directorului dna Olga Polizw, care ## Statuiulul, pe de ata parte, at [Peo Id in ve ‘cererea debitoruiui $i decizia Bancii, exprimata prin Precesul- 0 10.a Comitetuhui de Credite, de comusi acord am convenit, ca fa contractul de| din Pye ‘sa intervina urntatoarele modificari; | ‘Sé expune in urmatoarea redactie.puncrul Pentru dreditul pus ia dispozitie Debitorul va piati Bancii © dobinda flotants cu I} 44.5% furenrezecs inkeg si cinci acim prccante) anual peninu cradtat 000,990.00 MDL st Incepand cu 21.07.2010 -16% fgaisprazece’ provente) reditol'y surda de:14,000,000.00 MOL. Peezentul acore dition) ebte pars integranta 2 contractulul de eredit nr 11/08:2008, incheiat intre Banca si Oebitor. ‘Alte prevederi ale contract mentionat se pastraaza pina la indeplinirea tuturor arigajamentelor asumata| Jn badrul i Prezéntut aco a fast intoomit in 3 exemplare, din care 2 axemplera ramin ‘exemplar se inmaneaza Debtors. a (6 PARFILOR: rf corespondant: 280570149813 Bl arti AECOMDExEOD jul seal: 1Mossq0002549 riya: 809041 DEBITORUL: Cont curent: 22518014964159 in Fiala nr.t Chisinau Banca ds ‘Codut vanes: BECOMD2X809 God fiscal: 1002600011409 DEBITORUL: Director Olga Pots _ ptt fiscal 100260001 1409 din 06,1 1.2002, numita in continuare Bebitor, cu: sediulli li ok i | abl Stetytului, pe de alte parte ACORD ADITIONAL NR. 03 fa contractul de credit nr. 08-06/4/68 din 44.98.2009 hsm) it fa doudzeet si cinci august anui doua mij zece (25.08.2040) do Economii S.A., inregistrata ta Carters Inregisirarii de Stat ia 18.06.2003, abla de stat-codul fiseat 1003600002849, ceprezentalé prin Filial vir 4 in conformitate cu Regulamentul cu privire fa filale, cu sediul in mun oman persoana Directorutul dria Ecaterina Teaci, care activeazé tn baza procul nr G09, nurhité in continugre Banca’, 08 dee parte, gi AREX & CO"'S.RL., incogistrata la Camera Inregistrast de Stat cu numarul de fiscal 1002600011409 din 08.11.2002, rumita in continuare Debitor, cx: seul pau, str. Armencasca, or, 26, in persoana Oirectorulul dna Olga Potizu, care vedere cererea debiforilui si decizia Banci, exprimata prin Procesul-verta|s. 010' Comitetukel de Credite, de comun acord.am convent, ca la eontractul delere in/11.08:2009, sa intervina urmatoarele mociticari: Se expun in Uimatoarea redactie punctele: | credit in ttanse, in suma de 18,200,000 (cincisprezece milloane doua sute |milj _ fonditis valorificarii acesiuia incepind cu data da Gt.10.2099. Debitorul va rambursa credituf pind! la data finalé iadicats th punctul 2.3. al prezenhital | footer urmatoralui grafic de ranbursare a crecitului | et aay Perea. | eames Perioada | rambursara, tel | _fambureare, let ty 7,300, 00. Marie BOTT 2,200,000 it nape | 740.000 | eae 011 7.00, 2 DEBITORUL: bscar: 280570:<00:98 Cont curent: 2251601498415 Bancii: SECOMD2x609 1 Bliala nr 4 Chisinau: Banca de al: 1908600002549 ‘Cedul vanci: BECOMD2X609 VI wa: 7e0geat ‘God fiscal: 100260001 1409 SMINAT GONTRACTUL: = | Beas de 4, BESITORUL: Ovector mae Compictatea capitolulu: 3 ,Modattatea dé acoidiare a-creditulul” cu un punct seontinut? | Achitatea comisionului pentru majorerea orediwuiui. in marime ce 1% (unw proc area oreditulul majoral, cea ce cnnstituie 12,000.99 tei. | 19,08.2008, incheiat intre Banca si Debitor. Alte prevederi ale contract ‘mentionat se pastiedza pina la indeplinirea tuturor angajamentelor asumata in Galea tut, Prezenttl acord a fost intoomit in 3 exemplare, din care 2 exemplare ramin I ‘exemplar'se inmaneaza Debilor i PARTILOR: Prezentul acord aditioral este parte infegranta a contractulul de credit ar. “ Olga Poligw ter us | ACORD ADITIONAL NP. 04 fa contracts de credit nr, 06-06/1/88 din 11.08.2009 tle arn ‘9{ sase mai anut doua mii unsprezece (26.05.2011) Economii §.A.. inregistraia '@ Camera Inregisirani de Stat fa 18.06.2001 ve de hes fiseal 1003600002549, reprezentat prin Filiala nr. 1 a th. con fice ‘ou Reguiamentul cu.privire la fllale, cu sediul ix mun.Chisin jezetttala pen. Prim-Director adjunct, dl Ghenadie Condrea, care activaaza in {G7186 din 31.12.2010, numnita in continuare Banc’, pe de-o parte. $1 i EX & CO! S.A. ireaitrata la Camera Inréastatl de Stat cu nar de Hendra de fistat 1002600011409 -din. 08.11.2002, nusnta in continuare Debitor, cu sedial I A a), sit. Atmeneasca, nt. 26, reprezentata prin Director, dna Olga Polizu, care jachont iulului, pe de alt parte, i th | waters .cererea: debitorului gi decizia Bancii, exprimata prin Procesulverbal) 41 2 Comiletuiui de Credite, de comun acord:am.convenit, ca ia contractul de iif +4.08,2009, sa intervina urmatoarele modiicari: ‘Se expun in urmatoarea redactie punctele: crodins In sma do 22.000.900 ie: pe un termen de 40 ipatruzeo) ini si 20 Kcalendanstite si anume data achitari complele 2 crediutul si 2 tuturor ol lenumerate In prezentul cAntract este stabilta pentrs 31.12.2012 (treizeci si ul lanul daua toil doisprezece}: i edulis de 18.200.000 lei, pe un termen de 40 (patruzeci) luni $i 20 (Hl lice si anume data achitasi, complete g creditulu) $1 a tuluror a Jeoymerate |n prezentut contract este stabilitd pentru 31.12.2012 (treizeci si ut [nul dota at dotsprezece). Jeditonut va iambursa sréditul pind la data final indict tn punctul 2 3 nforn Urmatoruiul grafié de rambursare a creditulul: ‘Gras in sume de 15,200,000 ii ‘Suma spre ‘Solul creditutui, tambursn,i_|_ el 1 2,500,000.00 | 12,700,000 he 509,000.00 10,200,000.00 2012 | | 2.500,000.00 "| 7,700,000.00 I preven ‘Sume spre _zambursare, lei Sobinda flats Yale val 5% tapes pracenta) anual pentry tot cradital, 1ooynd cu $5.07. 2014 | Bl prezicte Bana timesttial bilantul oontabll ~ raporu! tinanciar {posturi de faguret pe |fecare cont in-parte), contul de profit gi piarder! (raportul pr neiare (forma Nik2} s\ raportul privind uxul mifeacetor banesh (forma Ned) ra \irimesieal), desotirarie:posturitor de bilant care depasese 10% din act une, prechm 51 alti indicator! econémico-financiagl, ru mai firziu de data de az’ dupa perioada gestionars, ac bilantul cortabil anual si raportu statistic irirziu de dita de 10 aprile. in cazu-existentei pletderitor pericade’ de gest ofa snomth privind catlzele apartel respectivaior si actinla de ametiorare, | Compietarea capitoluipi 3 .Modalitatea de acordare a crediukul cu un punt 1) pontinul ppleree in teen de ping 1a.31.07.2011 @ comsionulul pentru proragarea credible 4% (unu peocente) dip valoarea soklului cradituiui, cena ce constivie 15 00.00 fel. qtr resp atch ee ‘de .prelungire anual @ ‘eisltati contractelor di vnlor gat on ter./¥a ‘achita Banol 9 penalitate mie de 0,01 % Condpea |e wie Wea Pola ‘ [ibraiere. gate se va aplica fe valogrea de gai a bumurilor care nu av fost reasiguraty Fepint nerespectarea prevederior mehiibriate ‘ft pol. 9.18) ai, prezentulu contrat achita Bangi -amenda in marime de.0,1% din suma creditulsi acordat, pentru fag ezentat, | sa “plies prompt. “Banca releritor fal. modiicarile operate tionauilaitotdatorior/asociatior sia wrganvlor de administratis, cu prezet imentelor confirmetive in acest sens, precum sé se prezinte periodio, n= masut tuase in-documentele, luridica, a informatie! cu privire ia persoanele ere stat penie de gradutt sii cu administrator, propretart debitorutu‘éebitor. precum 3 ile. GB Muncd si furictite ocupate de cate cesta, informatie’ privind fot poupale in alte organizati, orecum si cotele de patticipare in valoare: rrull delnute In copitel s0cielatlor comercial: ‘fovmalet prived det ministratoriy proprietaruiuvDebitorului a functilior dé administrator’ in alte Hinerea Ue catre acestia 2 cotelor de participare in valoare de 5 Ia suta gi mai mit jetziot commerciale In azul in care asocit/actonan ai Debtor’ sunt perso njormatia fespectiva se va prezenia pins le beneficiarul efgctiy persoana fizica, || 4 notice Banci tn scrig despre achlianea anticipat’ a Creditului cu, o2t pith ropusa tle Debitor pentrs efecluatea acesteia suspende Unilateral adordlarea oreditulul, '. Prazeitul acord editional este parte integranta @ contenctulul de credit rv. 44908-2009, inchelat inte Banoa si Debitor. Alte preveden ale contract ientionat se pastreaza pin fa indeptinires tuturor angajamentelor asumate in gary uk I casi acord a.fost intocmit in 3 exemptare, din ¢are 2 exemplare camin | exemplar se inmaneaza Desbitorulul, € PARTILOR: 3 eae i DEBITORUL: ica: 80S 701498135 Cont curent: 2516014984159 anc: BECOMDEXSOS ip Fiiaia.ne.1 Chisinau Banca d seal: 1003600002549 ‘Cedu! banal: BECOMD2X609. i i Cad fiscat, 1002600011409 1 DESITORUL: é 1 Director | iga Potzu | eee eee ae oe Saga gina i Ht Bia Ht ale] | CONTRACT DE-CREDIT Nr. 06-06/1/145 | | Net Ht lg noua nolembrie anul douamil sapte (09.11.2007) i Hee 2 3 i En 2 id & strata la Camera Iniegistréil de Stat cu suman! de idea fede | 1003600002548 |a|18.06.2001, reprezentata prin Filiala nr. 1 Chisinau; care abliveaz’ fate cu Regulamentul cu privire la filale, cu sediul tn mun, Chisinau, str. Puskin, '33, in 2 Directorului dna Ecaterina Teaci, care activeaz4 in baza procusil, nr. [98-1791 din -2007, numitd in continuere Bane’, pe de o parte, si rl fis = jae >. a z | i & CO".S.R.L., inregistrata la Camera Inregistrarii de Stat cu numarul de identificare de fiscal 1002600011408 din 06.11.2002, numita in continuare Debitor, cu sediul tn RM, mun. igh, str. Armeneasca, nr, 26, in persoana Directorului dna Olga Polizu, care/acligneara in | Statulului, pe de ala part, | | ng. {h vedere cererea Debitorului i decizia Comitetulul de credite (proces-verbal 1.2007), panfile au convent: s4 Incheie prezentul contract de credit In. urmatoarele condi R Te | JUNI GENERALE Es 3 a ES gin actente au caliente ‘accepte ca'baza urmatoarele notiuni: | ‘expirat se consider’ cleditul: a we nu a fost rambursat|la scadenta prevazuté In prezentul contract (In cazul in care este revaziité tambursarea ic ome la scadenta) sau pentru care nu au fost rambursdte trangele 4 jazut rambursares creditului tn trangey, it lobinzile aferente céruia nu se achita in termenul prevazut in prezentul contract) i ‘care nu a fost rambursat fh totalitate in caz de reziliere a contractului in:conditile sale Dobinda reprezinta plate procentuale racordate la suma creditulul acordat efectiv si achitate de aire Debitor pentru folosirea|mijloaceler financiare pe parcursul unel pericade de timp, relesind din 380 de zile anual. a Jobinda flotant’reprezinia \obinda care poate fi modificaté pe parcursul derulgrii prezentulli Sontract in conditille stipuiate fri acesta. i lotificarea este 0 adresare|scrist referitor la oricare raport ce feiese din prezentul contract it , rambursarea creditululy depasirea termenelor contractuale $8), litarea dobinzilor aferent “ate se prezinté nemifocit de catre o parte altel parti contractante sub semnatura saul orin scrisoare recomandata. HU ae = | lierea_contractului se considerd incetarea: dintr-o anumitd dati prevazute ii notificare a jatiel Bancii de a acorda creditul gi a dreptului Debitorutul dea utiliza credit, \Injcaz de. | liere. creditul devine. scadent, ins& sezilierea nu exoneareazS Debitorul de. ebligatilé’ der") tT itare @ dobinzii, 1 | | i | 2 ef UL CONTRACTULUI ht iif Bar bi cords. Debitorului un bredit sub forma-de linie de credit acordet in transe, fara stab Soldutui minim,:in sume sibs de 48,000,000.00 (patruzeci’si opt milioane) MDL, in con asiguréril acestula, utilizarii éficiente gi la destinatie st achitéri la scadenta: ij Greditul va fi utiizat de caitre Debitor pentru complefarea mijloacelor circulante (achitarea tucranior | thaterialelor de constructie aferente blocului. locativ amplasat pe adresa men. Chisinau, | radina Botanica, 20/1). eT Gregitul se acorda pe un termen de 26 (douazect si sase) luni calendaristice si anume Mata | $i a tuluror platilor aferente enumerate in prozentul contract ua fanuarie anul doua mitzece), ‘LITATEA DE ACORDARE A CREDITULUI itul se. va acorda de, cétre Banc& in valuta prezentulul contract (MDL), prin ozitilor de plat ale Debitorului, din cont separat de tmprumut deschis la Fiala ri ci, In sticta conformilate cu destinatia indicat In punctul 2.2 itul se va acorta in transe, in functie-de.suficienta gajului si gradul de finalizar dbil, amplasat pe adresa, mun Chisinau, st Gradina Botanica, 20/1, dupa cum urme: prima transa in suma de_pina la 9,600,000.00 (noua milioane sase sute mil) leis dupa: constituirea. gajulul asupra bunurlor imobile nominalizate in Capitoiul 8 fl contract; fiecare transa ulterioara (pina ta completarea soldului creditului in suma de 48, |(eatruzeci si opt milioane) lei), urmeaza sa fie acordata ih urma: [bees (Die Reston Fear ‘Sit (Set constructie indeplinite si a cheltuielilor efectuate aferente bloculul locativ amplasat mun. Chigin&u, str. Gradina Botanicd, 20/1, tn volumul si sumele conform plan || mai jos (In functie de etapete construct’): Pregedintele Comisiei, DI lulian Sarivan — Membr al Directiei gospodarire, incasare: si protectie tehnica) ~ Membru, @ ly za | | Va elibera, prezentulut Witt Receptional prin proces verbal de care o comisie algstulté din eolaboratori fialel Chisinau @ pe sores, i mentenat i Valoarea Yotumul de lucrari indeplinite Pericada investing jooumentalia. Procuiarea terenulal 07.08.07, -O111.07_| Fundaja, Nivel {al parca 01.11,07, — 30.11.07. 16,800,000 01.12.07. Sart 15,750,000 (07.01.08. = 30.01.08, | “2.300, ‘01,02.08. = 29.02.08] TT E2.a0.000. (01.09,08, ~ 30.03.08. 2,300,000 a 101,04,08 — 30.04.08 [1400.00] idea peretilor. 04.08.08, ~ 30.08, j ives veretlor (07.06.08, ~ 20.06, 18. didirea peretilor. 01.07.08, = 30.07.08._| ia Usceee vere [ue el ‘07.08.08, ~ 30.08.08. | fi Zidirea peretlor, Lucrani stclars, (01.08.08, = 30.09.08. a: idea peretlor. Lucrar sticlare, (01.10.08. — 30.10.08. ekivea peretlor, Luc store. ConA | oy +4 09 — 904.08, (Zidres perellok Tencuirea ‘0F.12.08. = 3072.08. idifea pereblor. Tencuirea, Blecintioarea 04.04.09. -30.07.05._| IH Zitrea peel, Tenoure, Electiicaes i.0209.— 28.02.09. | fate acoperigull, tencuirea, elecinicarea, iucra de eh oie 01.08.09. - 30.03.09, i ea pro. Fevesr, Tense, area TeRRET O04 99 ot 07.00 |_| [[pinibated: Montaresicazanaéyiel Gerestre. Podele G7 0.05. 30.06.08. cil lagiee 9: Finisarea, Elecica, Tebnica santard. Relele | gs 6799 ap.07.09. | a luerainior. de fnisare, Fated 7, 08508. — 30.08.08. ajarea teritonulul t ‘91.10.09, = 30.17.08. 01] Viz DE CHELTUIELT inka x —_ io | Reevaluirii de catre Seofia Gestiune Gaj obiectulul gajului situat in mun, C) i Gradina Botanic’, 20/1, ih functie de indeplinirea etapelor de constructie, =| | Transferurle bénesti in conformitate cu consitile prezentului contract se efeciues: ‘digpozitilor: de plata ale: Debitorului, Fiecare dispozitie de plata se vizeaz prin ‘Petsoanelor responsabile de transferul milloacelor conform destinatie’. Debitorul beneficiazS“deisuma totals a creditului cu conditia respectaril tuturor tract $6 rezphiaiil acfelor care alesta constituirea garentilor. | Acordarea eed lUlul se efecétueaza cu conditia prezentirl in Banca @ documentelor tifzarea cred nent pad, t : rs srevederiior iin 2 eonttina fea comisionulul pentru acordarea creditulil in, marime de 4.0% (unu rei Mange a creditului acordat, | |JURSAREA CREDITULUI la outa) Neg | ‘Achitarga creditulul Perioada ie (MoH ‘credit (MDL). 20084 0;B0.o 44,000,000, “| Februari 2009 1 4,000,000.00 -40,090:000.00 Martie 2009 | 4,000,000.00 36,000,000.00 Aprilie 2008 | 4.900.000.00 '32,000,000.00, | Mai 2009 44,000,000,00 28,000,000.00_ |) tuinie 2008 4.000,000.00 £24,000,000.00 111 fulie 2009, 4,000,000.00. 20,000,000.00. ~~ August 2008 1 4,000,000.00. 46,000,000.00. T/T 1 ‘Septembrie 2008 4,000,000.00 12.000,000.00 77) ‘Octombrie 2008 ~4,000,000.00° | 8,000,000.00 Noiemibrie 2008 4,000,000.00 4,000,000.00 09 lanuaris 2040 4,000,000.00 0.00] “TOTAL: '48,000,000.00 xT te Ih termenele stabilite de prezentul contract, ih eiserecepocete eal Zohtului de credit al Debitorulul lata primei actitari a dobinzii se stabileste 80 noiembrie 2007. pal fii de data de 20-2 lunii respective. Anca are dr la soldul credituldi existent la data modificani ratel dobinzii, pike linoul actiunii prezentului contract se stablleste urmatoarea suecesivne a .crescatoare a priortatior) storie restante: (semnnaturah Olga Polizu Sek i Tul va achita dobinzile aferente lunar, pina fa ultima zi lucrtoare a iunii gestionare, dat platior {I aie ‘azul 7n care Debitorul va solicita achitarea anticipata a unel parti a creditului, Inaintea achit ci ‘va achita in primul rind dobinzile calculate la zi, cele restante si toate plaiie etere ‘Pentru creditul pus a dispozitie Debitorul va plati Bancit’o dobinda flotanté cu rata initiala|de 43 pobinida Indicaté tn punctul 5.1. se va: majora cu & {einci) puncte procentuaie in cazull inc fealtul sau o parte a creditului este expirat. Dobinda majoraté se va aplica la partea de ore! at; Incepind cu ziua care urmeaza dupa data scadentei creditului sau a parti acestuia | | Pebinda se va calcula {unar, ineepind cu data acordaril oreditului pind la rambursarea it (a Sok {reptul In.mod unilateral s8 modifice reta-dobin2il stabilta-contorm prezéntului contrael, jf dependents de evolutia piefel financiare, tnstiintind despre aceasta Debitorul prin notificare, 2 ee. 10 zile calendaristice Inainte. Rata noua a dobinaii se considera acceptala dacs ace} Este exprimat de Debitor in forma prevazuté pentru notificare sau daca, urmare 2 noi debitorul nu ramburseaz’ soldul creditului gi nu achita alte sume supuse plat catre Banca pind a lrmenului Aotifeds de modiicare @ dobinzl, Marimea ratei noj a dobinal e va aplica fica Bar iu i) i | ie Re i | i | | ie _ |b Datorille curente: - oredit;, _ dobinda, 22th cazul th care. scadenta oricdrel play coincide su o zi de adihnd, scadenta plat respective se va ||, fixe in ziva lucrétoare precedent, : EE Prin prezentul contract Banca este autorizata de Debitor sai opefeze direc, In toate conturie, in | lofdinea stabilité,. In vederea. decontarii: stimelor scadente aferente creditului acordat} (credit, || Gobind, penalit, atte plat) In cazut lipsei de disponibittsti in conturi, Debitorul va pfail sumele- |) Gatorate Banci cin primate incasdeinaintes (uuror Celotta catogor do pt Tn afata datorilor || \bugetare. x Leu 514) Inttu asiguretea rammbursarii creditului si achitrit plailor aferente, Debitorul cesioneaza Bancii i pee abe nei p&rtl a fluxulul lunar de mijloace financiare parverits in toate contupie sale i). eurente gi | rE le depozit, deschise In Banca sau fn oricare alt banca comercialé, He 5/Partile au convenit ca fluxul. lunar de mijloace financiare, dreptul asupra carora este: cesjonat sa ue fie mal mig decat 100% din fluxur total de mijloace financieré parvenite la conturile Debitorulu 6, bitoru! directioneazA ivnar mijioacele financiare, dreptu! asupra c&rora a fost cesionat Bancii, ‘emijocit la rambursarea creditului §{ achilarea dobinzilor aferente, In conformitate cu prevederte | ptezentulul contract. “7 In cazul. tn care mijloacele financiare ale Oebitorului.parvin tn conturile sale curente, deschise ta i 108, Debitorul imputernicéste Banca sd efectueze In numele stu operatiuni de decont iri de pe ‘[Ronturile curente 31 cirectionarea acestor mijloace financiare pentru rambursarea itului, ; ifarea dobinzior aferente si altor pl&ti conform prevederilor prezentului contract Operatiurile | i : Nenfionate Banca le efectueazd prin intermediul notel sale contabile. » Oheliuielle de convertare a valutl, in caz de necesitaté, le suports: Debitorul | “SaNCTIUN! 1 AMENZ i M1 Pent~ neachitatea ta’ scatents a plier pe dobinda calult® potiit prevederor prezantts ‘pontract, Debitorul va plati Bancil o penalitate In marime de 0,17 % pentn fiecare zi de iftizlere [pare se va aplica la suma dobinzli neachitete, I /2.Penttu ullizaree creditulul In contradictie cu scopurile definite in punctut 2.2., Debitorul va plat | Bancil o amenda in marimede 20.% de ja suma respectivs, I i 3 jehtru formarea far permisiunea sorisa a Bancii a angajamentelor noi cu dobindal cu teqmien de ————— sadenta Inainte de scadenta creditului, Debitorul va plati Bancii o amenda in marime de 6 % din yma creditulul acordat. T 5 Nee 2 _GARANTAREA CREDITULUI : — Ht ail _Sumele datorate Bancii potrivit prezentuiui contract sunt garantate prin: Ha ||) contract de gal ipotecd 1v.06-06/1/146-g in suma de 9,880,000,00 ei, asuptay construcish : Chisinau; 'str.Gradina Botanica, 20/7, ticheiat cu ,AMTAREX & CO" SRL: i ) contract de cesiune a fluxului de mijloace financiare din conturile curente nr.08-06/1/148-c din | 08.11.2007. 2 Actele de garantie fae parte integrala din prezentul contract si sunt valabile pind la achitarea total |[alcreditului de catre Debitor, tn conformitate ou condifile prezentulut contract, si a plellor aferente jit We at cazul prelungiri actiuniiprezentului contract, Debitorul se obliga 88 pretungeasc’ cctiunea Iabisice de garantie pe termenul respeotiy, jar la eventuala diminuare a costulul garantie), $8 ofere [Pret gorant supimentar. j Ta | i pr vas prezentului contract fi RF oor aferente in-termenele stabilite; in aGOplil pentru care a fost acordat; Olga Poiteu ts Nefinalizate si terenolui de pamint aferent cu suprafata de 0.27 ha, amplasate peladrega: mun. ot i) ¥ i Wl a na ij |. DREPTURILE DEBITORULUI ia itorul este In drept: | Repos creditut $i dabinzite aferehte Inainté de termen prin modalitabié de piaia accey Hi BLIGATILE BANCI He Hi, ening eyidente contabile gi toate documentele care atesta ulllzarea oredjtL jul stinatiei, i prezinte Bancii trimestra! bilantul contabil, contul de profit gi pierderi, precum + ait in nomico-financiari, nu mai tirziu de-data de 15 a lunii ce urmeazd dupa perioada, sstion: prezinte Bancli orice document soiicitat de aceasta, ce poate avea legaturaé cu crecitil inf, buget de venituri si cheltuisli, cont de profit si plerderi, orice document privind gal eum i feferitor la activitatea desfagurata), Al hu deschida contur la alle bancl decit cu acordul soris al B&nei i | potifice prompt Bancli despre toaie modificdrle posibile: denumirea fitmei,| condu fsa sediulli, contul de decontan, réchizitele banci, nelimitindu-se la acestea; | ell pind 'e rambursarea integrala a acestuia, precum $) a tuturor unui din’ pa e5t0ra cu 10 zile inainte de seinarea acestora, prin notificare: | | sd notifice 88ncii In scris, in termen de cel mult 10 zile, despre aperiia oricdre facto 1OF situatii de forfS major&, caret pun i ‘ezentul contract sau pot cauza in vilor Inrdutatirea situatel financier | 88 Suporte cheltuielile de urmarire silt’, efectuate de Banc pentru recupetarea yate de Debitor $i neachitate la scadentes i __S4 nu Constituie pe parcursul actiunii prezentulut-contract garantii reele sau person eptul sctis al nll gi sa nu transmité f8r8-acceptul scris at Bancii valorile material Artin! cu drept de proprietate altor persoane: : inzi, penalitét, etc. in cazul lichidérii Debitorului inainte de rambursarea creditulty, [ar@ petmisiunes scrisé a Bancii s& mu formeze angajamente cu dobind’, 4 ter ident4 tnainte de scadenta creditului. | ‘data rezilierli de ctre Banca a prezentului contract, cind obligatiile de plata ale Del vin. scadente In termen de 15 zile calendaristice, s& réspunda pentru consecintele fin: sete saul indirecte, platind Bancil toate costurils $i cheltuielde antrenate de executarea ir creditului, Hl 's4 prezinte, cel tirziu dupa 15 zile de la data Inchelerii acestora, copiile tuturor contract ‘urlor de parcare aferente bloculu de pe adresa: mun. Chisingu, sir. Grédina Botanic, 2 ||8 directioneze imediat toate incaséitle aferente contractelor incheiate cu qumpai lor locative, comerciele i ai locurilor de parcare din blocul de pe adresa: mun! Chiging rasina Botanica, 20/1 la micsorarea soldului creditulut 168, cu respectarea conditilor stipulate in p.4.3. al prezentului contract. I imenzitor.| | L | _ sh rezilieze prezentul contract, prin notificare, in cazul in care nu este de acord dy) madi ‘c&tre Banca a ratei dobinzil | ~Atiratel Gobinzileplicate la credit, s@ notfice Debitorutui despre acest tapt ‘calendatisti¢e tnainte <.* sill Cs Me Ls 's4 declare Béinoili orice alte contracte de credit, Incheiate cu alte banci, precum $1 garaniile snzare-cumparare (investire a capitalului in constructie) a spatillor locative, coln on | | | i l form. if calor 3, icordat ane Ei tov, i ‘asigure integritatea si conservarea corespunzatoare a bunurilor, ce constitvie| garantie imoniul saya imposibiltates de executare a obligattior|ce deding Gin Helse le re cares | s& acorde’Bancii dreptul prioritar asupra altor debitori in'suma egalé cu ratele leramburae, eh de itorului state in | 58 primeasca de fa Banca colculul dobinalor aferente creditulul, comisicanetor, penalittior gi ioatea 1. $8 veriice Ieepectarea conditilor tn care a fost acordat creditul, existenta ef oe gerantil6r creditulu' pind ta rambursarea integrala a acestuia gi vente luk, | | 8 reluze executarea obligatiei de a pune la dispozitia Debitorului creditul dace: I Debitorul a furnizat Béncit date neautentice pentru abtinerea creditulut 4 apéirut circumstante care indic’ cu certitudine incapacitatea vitoare a deservi si tambursa crecitut Debitorul sav terful incalca obligalia de @ acorda garanti de rambursare a credit. pe scutes $20 alte condifi Inaintate de Banca pentru punerea la dispozitie a cr i | ebitorul nu indeplineste conditile prezentulul contract la trange sau trangele | prec 6 Gin cazul ecordarii creditului in trange}; i i & reziieze! unilateral, prin notiieare, prezentul contract gi s8-si realizeze| dreptul astipra Jprantie| creditului,inclusiv asupra oblectului gajului in cazul in care: i Debitorul a admis.o restanta la achitarea dobinaii mai mare de 60 zile calendatistice, 'B. Debitorul qu a rambursat in termen oreditui gi s-a format o.restanta de 60 zilg calendar stice || Sau Debitorul nu a executat obligatia de restituire 2 2 transe ale creditulul (j9 cazul in pare este prevazutd rembursarea creditulul in trange); | Debitorul a folosit creditul in alt scop decit cel indicat in punctul 2.2; i | situatia economica i financiaré a Debitorulul nu mai asiguré condi dé rambursate a Creditului gf achitare platilor aférente; il il Debitorul Seu ait organ competent a declarat reorganizarea, réstructurarea Sau lichidprea -Debitorutul, i ‘Debitorul a devenit insoval Debitoruf nua oferit garantile cerute sau a redus fara acordul Bancli garantille| 9 Licenta sat: autorizatia de funclionare elibarata Debitorulut pentru activitatea aii an | creditata este susperidaté sau a expirat termenul ei de valabiltate; © parte considerabilé din patrimoniul Debitorului este confiscata sau national situatie afecteaza continuarea activilati sale sau indeplinicea anumitor prezentulul contract; "Pe patrimoniul Debitorulu sau patrimoniul Debitorutul galist este pus sechest Netndeptinii oricareta din conditile stipulate in prezentul contract si contractel Alte cazuri prevazute de legislate. righ | Re nefntelegere rezultata din prezentul contract de credit va fi solutionata pe in;cazul in care nu se alunge la Un acord, litigiul va fi solutionet de organele juditia ale Benue Motiovs i “ALTE PREVEDERI patel 4 poresoaetnies de c&tre Debitor obligatilior asumate prin prezentul contizct - dreptui de allua urmatoarele masurl: rezilierea contractului de credit, refuzul exeoutaril obligatiei de acordare a creditul recuperarea oreditului din conturle de disponibilitaiti ale Debitorului in ordinea Ste ova |, -valorificarea garantilor constituite de Debitor pentru rambursarea creditulut, |) | | executarea silt din patrimoniul Debitorulu {| I ‘ontraclul se consideré rezitiat dupa expiratea a 15 zile din momentul expedietil notiieani de tre Bencd la adresa junidic§ a Debitoruki, indiferent de primirea sau lipsa avizulul de recpptic. La data rezilierii de catre Banca a prezentului contract, obligatile de plata ale abt i devin “seadente| in semen se “Gls calendarisice, iar din ziua urmatoare aceste blaat for f nsiderate: ios DnT oS Testa Cesiunea Unel tele persoane:a dreptului de a cere indeplinirea de catre Debitotl cbligatiet de mbursare,@. cretitulu si debtnzilor aferente se efectueazd de catre. Bano: {een aton pssrea seis a Debitor acceptu) acestuia, “ Olga Potizu Ls transmite unei terfe:persoane'obligatia de rambursare @ ereditulyi ¢i/a| pat ferente lui numai cu accept! scris al Bancii loditicarile si. completarile fa prezentu) contract pot fi efectuate prin semnarea de. cate parti-a or acorduri adiionale. Tae ezentul contract de’ credit intra in vigoare la data semnérii lui, dar nu inainte fea ta prim 4 a documentelor de constituire @ garantici creditulu, prevazute la cap.8 al preset rect, precum $i a altor @ocumente prevazute de prezentul contract si actioneazé bo plinires tuluror angajamentelor asumate in cadrul respondent: 2808701496135 jancii; BECOMD2X609, | Ls a.Banca gi 1 exemplar se Inmineaza Debitorului DEBITORUL: Cont curent: 22516014984 159 in Fillala ne.1 Chisinau 8anca de Ei DEBITORUL: Director Olge Potizu Giga Polizw sal: 1003600002549 Codul baneli: BECOMD2X609 © 7800041 Cod fiscal: 1002600011409 Tear | | ACORD ADITIONAL NR, 01 | fa contractul de credit pr. 06-06/1/145 09.41.2007 eo la douazeci si cine! iunie anu! doua mil opt (26.06.2008) ide Econom S.A., inregistrata la Camera lnregistrti de Stat ta-18.08.2004, « ul de iigare de statcodul fiscal: 1003600002649, reprazentata. prin, Fiala nr, 1 ace acon ‘cont aaa ou Reguiamentul cu Sree ee eee fn mun.Chisinay, (sti Pus ana Directorului dna Ecaterina Teaci, care activeaza in baza procurii nr. 06-17/122 (007, -numité in continuare Banca, pe deo parte, $i AREX & CO" S.RLL.. inregistyat la Camera inregistrarii de Stat cu numarul de identificare, fiscal 1002600011409 cin 06.11.2002, numité in continuare Debitor, cu sediul in RM, mu nears sti. Ammenieasca, nt. 26, in persoana Directorului dna Olga Polizu, care tului, pede alté parte. 1 un acord au Convent, ca la Contractul de credit nr.:08-06/1/145 din 09.11.2007, sa intery arele modificari | i Se expuh in urmatoarea redactie punctale: jole datoraté Bancii potrivt prezentului contract sunt garantate prin: | contract de gaj ipotec& nv.06-06/1/145-g din 09.11.2007 si acord “aditional net asuy | prsvosted ‘etinalizate si torenului de pamint aferent cu suprafata de 0.27 ha, amplasate ‘20resa: roun, Chisinau, str.Gradina Botanica, 20/1, in suma de 25,338,000.00 ( {inci milloaine trei sute teeizeci si opt mil) lel, inchelat cu AMTAREX & CO" SRL; | [bees de cesiune a fluxului de mijloade financiare din conturile curente nr.06-06/1/145-¢ 99.11.2007, | Prezentul acord aditional este parte integranta a contractului de eredit nr. O6-06/1/448: '09.11,2007, inchejat inte Banca si Debitar. Alte prevederi ale contractului de credit ment Pastreaza pina ia indeplinirea tturorangajamentelar asumate de catre pat in ca a ‘Prezentul acord a fost intocmit in 3 exemplare, din’ care 2 exemplare ramin la Banca, iat romear ‘se inmaneaza Debitorului. DEBITORUL: j Cont curent: 22516014984159 | in Fiala ne.t Chisinau Banca de SA ‘Codut bancii: BECOMD2xX609 Cod fiscal: 1o0g60001 1409 DEBITORUL: Director | Olga Potizu fe 4 | de uazec} | | | | __-ACORD ADITIONAL NR, 03 fa contractul de credit nr. 06-06/1/148 din 09.41.2007 | isinau | { nouasprezece nolembrie anu) ‘doua mii opt (19.14.2008) f feprezentata prin Fiala nr, 1 Chik in conformitate cu Regulamentul cu privre le fale, cu sediul in mun.Chisinay, oan Directorulul dna Ecaterina Teaci, care activeazd in baza procurii nr, 06 tutulul, pe de alts parte, jun acord au convenit, ca) 4 contractul de credit nr. 06-06/1/145-din 09.11.2007, 52 'Se Bxpun In krmatoarea recactie punctele: | pele datorste Banci porrvt prezentulul contrac sunt garantate pin leontract de gai Ipoteca nr.06-06/1/145-4 din 09.11.2007, acord aditional nr. 01 din * e lacord ditional nr. 02 din 11.09.2008 si acord ditional nr. 03 asupra constructiel lou grad de finalizare 39% si terenului de pamint aferent cu supratata de 0.27 ha, aadfesai imu. Chisinau, str.Gradina Botanica, 20/1, in suma de 49,441,000.00. (pat ioua rmilioane patru sute patruzeci si unu mil) lel, incheiatou ,AMTAREX & CO” SRL ‘contract decesiuno: sci ‘de miloace financiars din conturile curente nr.06-08/4/ jbe.11.2007, || i} Peezentul geerd ational este parts inteoranta a contractulul de erst mr. 08:061/145 (09.11.2007, incheiat intro Banca si Debltr. Alte prevederi ale contractuui de credit ment 9 pastreaza pina le indeplinirea tuturor angajamentelar asumate de catre part in cad lu KRrezentul acord a fost intogmit in 3 exemplare, din care 2 exemplare ramin la Banca, lexemplar se inmeneaza Debitorulu, Ne | “TE PARTILOR: i DEBITORUL: respondent: 2805701498139 Coot curent: 28616014984159 || | féncli: BECOMD2X609 | in Filisia nr. Chisinau Banca de fiscal Yoogeo0002s49 SA A: 7800081 | le Codul bancii: BECOMD2x609 4 t Ged fiscal: 1002600011409, DEBITORUL: {a contractul de credit nr. 08-06/1/148 din 09.11.2007 | | 1 | i Hh | Shisinau | | bo i | | | ACORD ADITIONAL NR. 04 | | | | | | | i | | i Jaitreizeci si unu januarie anul doua mii noua (31.01.2009). I ‘de Economii SA. Invests J Camera lnvegistrarii de'Stat ia 18.08.2001, cu fal Ke do stal-dodul fiscal 1003600902549) reprezentaté prin Fiala ne. 1 Chis #28 In conformitate cu: Regulamentu) cu privire ta filiate, cu sediul in mun.Chisinau, erseana Dlfertorului dria Ecaterina Teaci, care activeaza tn baza procure 2008, numitaid comtinuare Banca, pe deo parte, s i REX & CO”'S.RLL., inregis{ratd la Gamera Inregistrarii de Stat cu numarulde ‘dent d fiscal 100260001 1409 din 05.11.2002, numita in continuare Debiter, cu sedul fh AM. 1, tt. Aimengasca, nr. 23, {9 persoana Directorulut dna Giga Polizu, care actic ‘alululi, pe delalta parte.| | i [fe 6 1 b007, \ \ {1 Ul | In vedere cererea. debite ntul si decizia Comitetului de credite — proces-verbal 009, de com azord au eof vent, ca la contractul de credit ne, 06-06/1/148 din 09, iiepnstoreie: madificart, | 8 88 ! 'Se expud in aw Tedactie puncte: 4 | | £ | (Crediful se acoedd pe un termen de 34 (treizeci si patru) luni calendarstice si anume a: ischitadi complete 2 creditulul gi a tuturor platilor aferente enumerate in prezentul ‘cont {abilita pentru 09.69.2010 (noua septembrie’anul doua mil zece). | Sitorul ya rembursa cretitul pin’ [a data fnala indieata tn punetul 2.3. al prezentul | te i Konforin uiaoyuiul grate Be raroursare a cred li | ||| Peroada | Area eamee Paton maximal creas NOL ||| | aria 2009) i 4,000,090,00 | $7000/00000} | 2009, | | 552,900.00 38,447,100, i 2009 : fh 0,00.00. 46.487. 1090. i 109 a 000,00" 46,447,100,00 |) 08. EAL al 0,00.00 | # on AB 0 | 09 L i 7,000,000:00 45 AMT 100 1 Ht 2009, ib 4,000,000.00 ___.44,487. 100.00 | | brie 4009] 4,000,000,00 43,447.10, | brie 2008 | 7¥.000,000:00" |= ear 106007 | Wore 2005. | 4,000,000:00 41,447 4100.00. i smbrie 2009. | 4,000,600,00 be 40,447, 400.00} fia 2010 [ '4,500,000,00 _ 35,947,400.00 | wie 2010. H ___4v900,000.00 | Sen 31\447,100.00- | 2010, I (4.500.900100 26,997.100.00} iio ‘4,500,000.00 fran (0000 | 4,500,000,00 18.487, 100.00 | '4,500,000.00| Sa out ‘aa | 4,500,000.00 2100/00 | | 4,487,100.00" | t 7 | Nele datorate Bancit pout ‘rezentulul contract sunt gerantate pri: {| \contract de gaj ipotecs nr 06-06/1/145-q din 09.11.2007, acord aditional nr. 01 din 251 {ecord aaittonal nr. 02 din 17.09.2008, acord aditional nt. 03 gin 19.11.2008 si ac Int, 04 asupra fae finalizate cu grad de finalizare 33% si terenviu, dp fat (cu Supralata dé 027 ha, aniplasate peiadresa: mun, Chisinau, str.Gragin f Qu H | | | ~ il | 196-2008 (Ge a : 83 ess s 38 gs see g G2 Benes Gag ef 8) Bas eane eG sf Sb fags ge oh s52e Bilge a ge 333 8 Bea 2 ¢ Be -Ba5a pies oot ay i ge 32 ets oeeee s 8 ge Sees Bees ok ails 88288 : ee £355 a se £35°3 : ae $2 £02 o. : abs EH ae S3 . = = ees ie | |tinalizare 2 iioane. iu. str, Armereasca, av. Fetutuli, pe de. ata part ls acord au Rrole modifi ‘Se expune if urmatoar ele datorate Bancii pot joniract de gal ipotecs Jacard adition: 104 din 81.0) un. Chisinau, str.Gre tract de: 43,2007 *rezentul acord eultos 11.2007, neha int r pastreazh pina lin rezentul acord 4 fost Pretopar se i TE PARTILOR: -spondent: 280570149 BECOMD2x609 liscal: 100860 reese yA: 7800044 i ectorais : ape Wenit, linn, 02 di 3% |si teren fale ee uni a te cu Ry ite nouazeci mil opt sute paisprezeco) lei, inchetat cu AMTAREX & sune'a Hull de filoace fnanctare din comutecurento 06-0 1 Inmapeaza Debitorulu, 1 | | iT | | ACORD ADITIONAL NR. 05 ractull de Gredit nr. 08-06/1/145 din 09.11.2007 | | im i Rid | doua mii otia (15.08.2009) ‘ie Ny) i) [ppepnoczsass feprezentat prin Filial nr. 1 Ch Ina Ecaterina Teaci, care acliveaza in baza procurli nr. re Banca, pe de o parte, gi i RL, inregistrata la Camera Inregistrart de Stat cu numarul de identiicare de 1 1409|din| 06.17.2002, oumita in cohtinuare Debitor, cu sediul jn 26, In persoaria Directorului dna Olga Polizu, care aclioneaza ri win a Ja contractil de credit nr. 06-06/1/148 din 09.11.2007, a re punctul: | treet carat suntan rs: ind iui de pamint aferent cu supratata de 0.27 ha, amplasat dina Boianica, 20/1, in suma de 56,890.814.00 (cinci jal-este parte integranta a cintractuiui de oredit nr. 06: f@ Banca si Debitor. Alte prevederi ale: contractulul de cre epirfe® tturotangslamentelor asumate de care partin intoomit in 3 exemplare, din’pare 2 exemplare ramin ta DEBITORUL: Cont curent: 2516014984159 Codul bancii: BECOMDZX609 Cod fiscal; 109260001 1409 DEBITORUL: Director Olga Foliey_C7Zes@ Ls. ! Ul | jstale la Cainera Ine de Stat la 18.06.2002, cul nt pen Ne y gulamentul cu privire la fale, cu seciul th mun.Chisinau, st, Pusti y,08-06/1/145-9 din 09.41.2007, acord aditional nr. 01 gin .09,2008, acord aditional he. 03 din 19.41.2008, acord 2009 ° si me ‘aditional nr, 08 asupra constructiei nefindlizate in Fiala nr-t Chisinau Banca de Ec isin: a Pa 16/145, cit nis t cach Bane 1 privire } | I | 1 contradtul de credit nr. 06-06/4/145 din 09.41.2007 | rezece august anul doua mii noua (11.08.2009) Ha {ifale, cu|secitl in mun Chisinau, str Puskin, 33, in persoana Directoriial dna |, care activeart Tn bara Brbeunt nr, O08-17/88 din 31.12.2008, numits Tn continiare Ban 60" S.R.L., inreaistrata a 13 ee Thregistrérii de Stat eu numerul de identificare te ‘staticod 11409 din, 06.14.2002, numita Th continuare Debitor, cu sediut im RM, mun, Chisinau, if: 26, in persoane Diret 1 j fp corerea Debitorululsi\decizia Comitetului de credita (proces-verbal nr. 937 din {1 08 2009), de ret 8: @. contact de credit nc. 06-06/1/146 din 09.11.2007, sa interviga uimataatole ut umatoarea redactie punctele Ya rambarsa credit! p}na la data finalé indicat in punctul 2/3, al prezentuui contrat, cotiform rill grafic de rambursare @ crecitului i “ acorD ADITIONAL NR. 06 i i ti I ! ee | ; | | | 1 pen SA. ‘nregistrata " Camera Tnvegistrariide: Stat ta 18.06.2001, cu numaral de identiicare 1003600002549, reprezentaté prin Filala nr. 1 Chisinau, care activeaza in contarmitae cu ype str, forului dna Olga Polizu, cafe actioneazd in baza Stott pe de ets | ' We tl i Deitorti AAATLOR! | ECOMDxg08 { I ral 1 ‘Soldul credituiutta i Pertoada || Suma spre rambursare, lei | data do11.08,2009. ) i { 46,447,100.00, tei) Tale 38701 en 75,000,000 34,447,100 |, ugust 2070 at 4,000,000. 16,447,100 | freee (83.09.2070) 16.447, 100 i [Total {7 46,447,100 | i rate Bancllpotrivt pretentl lui contract sunt garantate prin; pate cur aa de finalzale 40% si terentlui de pamint ferent cu suprafata de 0.27 ne. am | 4 | | i od uimatorl punt, i pies, tan op peng 41.2008 « comisionulul pentru restructurarea creat aeorast in tractulut nr, 06-06/1/1 e8 conse 48,447 fl ul acted nal eb platter contachll dca wv. co-nrtias 4 HAH pea intre Banca si Debitor| Alte prevederi ale contractului de credit mentional se pasireaza pi i rea tuluroy angajamentelor asumate de eatre pa ‘acord a fost intoomitlin 3. exemplars, din care 2 exemplare ramin fe Barica, iar 1 set se lent 2608791498485 i de gaj jpotecd n06-06/1/148-g din 08.11.2007, acord aditional nr. 01 din 25.06: 2h08, Herd of 02 din 11.09 2008, cord adttional nr. 03 din 19.17.2008, acord acitiohal pr, O4| din (009, cord) aditional Ar, 05 idin 15.06.2009 si agord aditional nr. 06, asupra ee ate foua Gradija Botanica, 20/1, in:suma de’ 92,005,964,00 (nowazeti izbci si patru) ie), Theheiat cu AMTAREX & CO"SRL; ||) tal a ‘mifloate financiare di conturile curente nr.06:06/1/145. 1 din Hl iS din'09.11.2007 in sua de 0.1% de la soldul creditullt (46,447,000 pact tu DEBITORUL: | | i ont curent. 225 16014984199 i Filia nr.1 Chisinau Banca de Economi S Codul bancii: BECOMD2x809 Cod fiscal: 1002800011409 DEBITORUL: | Ave? Wl Director | a%, | 3iga Potzw_ | os oe HL | ts, | | 11409: din 06.1 1.20 re cererea Debitorului ‘am convenit, ca la. cor reditul pus ia dispoziti @ procente) anual, incepal tu} Acard! aditional est XECOMD2X609 600002540 004 prea CO” SRLL., Inregistrat He ee: Wipe siana Di in in urmatoarea redat tintre Banca si Debiter. nie tuturor angajamet ert 2805701498195 | _ il 12, Hau |ACORD ADITIONAL NR07 | il de credit nr, 06-06/1/145 ‘din 09.11.2007 i la mil zece (21.07.2010) @i la Camera Incegistrarl do § Feprezentata prin Filiala nr. 1 Chisinau, care activeaza in confor {in mun.Chisinaw, str.Puskin, 33, in persoana Directorut (procuri nr. 06-17/88 din 91.12.2008, numita in contintiare Ba i 1 a Camera Inregistrari de Stat-cu numarul de identifi Led st hhumité th continuare Debitor, cu sediul-in RM, mu rului dna Olga Polizu, [pete actioneaza In baza Sean pe i IH | lecizia Comitetulii.de credite (prooes-verbai nr, 822 15.07.20) fe credit nr. 06:06/1/145 din 09.1 1.2007, sa intervina rr te arte integranta a contractulul.de credit nr, 06-06/1/148 Hin 09.11 : [Alte preveder ale contractului de credit mentionat se pastveaza ‘apumate de catre part in cadru ll Wt exemplare, din care 2) ' I DEBITORUL: Cont curent: 2251601 4988159 | Hoe i Stat la 18,06,2001, cu numaful de ident | | | _ Chisine (0 dobindd flotanté cu rate inilald de in Filiala nt} Chisinau Banca de Econom SA Codul bancil: 8ECOMD2x608 Cod fiscal! 1002600011409 ifcare fate cu | dna 4, £8 t-cod ste ie aa 0), de arole 46 % 2007, ina ta emplate amin la Banca, ier 1 exemplar se. 1 |_| ACORD.ADITIONAL NR, la contractul de credit nr, 06-08/1/14! | a | | septembrie anil doua art zece (03.09.2010) fiscal 1003600002549, reprezentaté prin Filiala-nr. cars activeazs In be & CO” Za procurii nr, 06-17/197 dit nt. 26, In persoana Direetorulul dna, Olga Potizu fem, cane er pun inurmatoares recat puincel: te a credilulul si a tuturor platlor aferente enume: 2914 (nous septernate al dou mit unsprezece), ul va rambursa creditul ina la data finala indicata tH rului grate de ramburseré.a creditlu Ley inojoate fa Camera inregistrarii ge Stat'cu| numarul de identi at-cod 011409 jin 06.11.1 .2002, numité fn’ continuare Debitor, ou, sediul in RM, mun. Chisinau, str. [fre sconeaza in bara Stat 08 din oot 2007 ‘onomii $.A., Taregistrata la Camera Inregistarti de|Stat fa 18.08.2001, cu numaril de ida ‘1 Chisinaly, care activeaza in conform! (eu privie la sale, ol bediol Jn mun Chisinau, si¢Puskin, 93, Tn persoana Director ull 81:12.2009, numité in continuate Ba re de (211 prezentul contract este stabi | Director | Olga Paizy Lent ay: Ls. iifoare aie cu i dna a, pe fe alta ftul se acord’ pe un ietaes de 46.(patruzeci si sage) luni calendaristice si anume data achiai pentru punctul 2.3. al prezentului contract, conform Ir i TT Soidul creditului | e | Perioada || ‘Sunia spre cet Tat | date de 03.09.20105.14 111 j | IN Malle 077 a ig (060,000. 31,447,100 i August 2014 1 45,000,009" 16,447,100 |) |. iG) Lascadenta (GB opeea 46,447,100. o} | i SSC ect cfisuss urmatorl puncte || | Pail pypfogsree creditului Debitbnil achita Bane un comisibn pentru prorogarea creditll! 14 marine de 10010,00 ear mi) MDL! | i | 1 | tu eord aditional ete parte integrahta a cola de credit ne, 06-06/1/145 Gin 09.11.2007, Har.| Alte prevederi ale contraetilui de credit mentionat-se pasireaza pina la. inirea tuturor angajamentefor “asumate de catre parti in cadru) lui razentul acord a fo: intoomit in 3 exemplare, din care 2\axemplare ramin ta Banea, iar | exemplar'se i pneaza Debitorusi | | i | | | | EPARTILOR: \ i ee DEBITORUL: eat|2805701498135 ‘Cont curent! 2516014984150 | BECOMD2x600 in Fiala nj Chisinau Banca de Econom SA | Hogseoo002540 Codul bantil: BECOMD2XG09 | i Cod fiscal 400280001 1409 DEBITORU | | | He i} | | fee UACORD-ADITIONAL'NR|og H _ 7 fa.cantractul de credit nr. 06-06/1/145 din 09.11.2007 .A., invegistrata la Camera Inregisirari de Stat a 18.08.2001, cu numar IHicare cic 1003600002528, reprezentatd prin Fiala nr. 4 Chisinau, care activeazé in\¢ tate cu cu privre la ‘iiale, cu sedial in mun.Chisinau, str,Puskin, $3, reprezentata pri Ojtector Dicraraer conse, cate activeaz’ in baza protilr nr. 06-17/68 din 31.126 it tn ¢ pe de 0 parte, $i | | ex|a 2 CO" SA L., integistrata la Camera inregistrarii da Stet-cu numarul de-identi tat-cod. 19041809 in 06.11.2002, qursita In Zontinuare Debiter, cu sediul in FM, mul ste , Feprezentata prin Director, dna Olga Polizu, tare actioneaz’ in baza Stal le alta lie cererea Debitorului gi decizia Gomitetutui de credite ()-:2es-verbal nr. 795 in|26.05-20)1), de aim convenit; ca or {de erect nr, 06-06/1/146 1+0 09.41.2007, sa interying| urmatoarele nin imatoerest redactie puncte | ul Se: isbte pe un cexmnen ‘de 58 (gncizeci si oft} tir calendaristice si anume data achitarit te a creditului si 2 suluror platilor aferente enumerate it: prezentul. contract este stabilté| pentru 012 (sapte septembiie anul foua. mit douasprezece). | ul va rambursa creditul inde data finaia indicata tn|punctul 2.3. al prezentului contract) ebnform aye grafic de rambursare ‘@ creditulul: 4 i } ‘Soldul oreditului ta | data de 26.05.2011- | 48,447,100.09, tel. us || Soldu! dupa achitare d 5,000,000 ‘August 2012 ALi 15,000,000 Sunnie spre rambusare, Joi i La scadenta (07.09.9012) | 46,447,400 (Total ii 46,447,400 i jaugs urmétorul punce I fotogarea, credits. (pma le data de 31.07.2011) 1 Hecvitoru achita Bancii un gemsion rites In marime de 46,447.00 (patruzeci sisal avi patru sute patruzeci si sapte)| IL. Rerespeciarea condities de prelungire anuala 9 vald-itati- contractelor de asigurare a thee lebitorul va acila Beiicii o penalitate in marime de 0,|« % pentru fiecare 2i de intérziere, care se la valoarea de gai «:*unutiior care nu au fost reasiquey | Ste AT t lu Nerespectarea prox 2dsillor mentionete in pct, 9.26 -- ..ezentului contract, Debitorul va lechita Imenda it marine di 41% din suma ereditulul acordat, peru tiecare document naprezenta fice promot Banea «fertor la modiiceiie operate i) structura actionarlorfondatorlariasopiatilor jplor de administratie, cu prezentarea tuturor documentelor.contirmative in acest 38n8, pF a si pte periodic, pe masura madificarilor.efectuate in dock mentelé juridice, a informatiel cu privire Ja le care:sint in raport ce sudenie de gradul I sili cu administrator, eroprietari debioruluielebicr, i Soll acestora, locurle de raunca si fynctile ocupate| de catré acest, informatielleriving Anctile isttetor ccupate in alte Sheer Drecum si colele de paticipare in valoare de la sulé bi mat nuts in capitalul societal comereale; informatie} orivind etinerea de cate admncratori RiluiDeblorului a furciilon de administrator in alteorgantzati si detinerea de Eatre acdstia a i= Participare in veioare de’ la suta si mai mult in capitalul societatilor comercial. | An cezul in care fetionast a) Debitorlul Sunt persoane jurcice, informatia respectiva se va prezen Hee ofectiv pefeoana fzica) Ries Banci in sctis despre achitares antitipata a dibAnai Gu. cel putin, 5 zie er ie data le Debitor pent fect. aes scest ends uniiateral ace.darda ciedituut ba Oty] ew a Sie = a2 ¢ e eS -8 a eee as 85 Bs ee ae ‘ so. © Bae = hey se ae a ee eels el tee eee : Seer 868s, 12 gees Se ese Boe 8 Be Bea s883 88 a56 ee fee es en en ee ene aaeeerte sees see “Begg ae oe = serene 35 2G inirea tuturor angajamet iat | BANCA DE ECONOMI S.A. | | PROCESUL.- VERBAL NR. 1227 i i i al sedinfei Comitetulul de create I | Wi | | 1 errs 1007 | mun. Chiginau ] | | Wea dl A prezidat: Wa | i |G. Gacikevioi, Pregedinte ai Camitetuui, Heel | | Alfost prezenfs Waa Wd dy A. Migov,L. Belibov, M. Bejenad, i 1 Membri ai Comitetuli, Pall li | | A. Calpacci, caporter $l secretal | | | tesponsabil hal Hf {| | al | | ORDINEA DE 2i: Bul | | Frivre ia acorcarea creditor. i A ascuurar: reportu aul A. Calpacci. | Harox &-Cb! SAL, threat a 08.11.2000, 1ONO 1092600011409, cu sectul f mun Chisinau, jeneasea, 26, este cllontul ancl de Econom S.A. aintervenit cu 0 corore de soicilare a vial t/sub forma ce linis de oxecit fh suma maxima de 48/000,000.00 Joi po tormen de 26 lun sents area consist bloculi lecatiy po adresa: man, Chisinau st Gradina Botanica, 20/11 tale de asigurere a crediiulul solctat 98 propune constiturca de oltre ,Amtarex & Got SAL a Ly asupre constructs! nefinalizate si terenului de pamint aferent cu suprafata de] 0.27 ha, gral bo ddlesa: min, Chisinal, st, Gradina Botanica, 20/1, po care urmeaza s4 fig consti ‘Ul locativ cu 1 etale din care primul (parter) va fi dostinat amplasarii spatilior comprciale cu fale totale 1.500 mo. at celelate 14 ctae — pentru apartments (oupratafa totale 21,000 i), 10 subsolul bloculi uimind! s& fie ampasatéparcarsa.subterana pentru 1b0_loo.t prinderee planiica s4 comercializeze suprafofo la proiurle urmtoare: BN ee = | Bartamente| i 864 131,000 mi? 418)}44,000 | | abri parcars: 1 9,360, 100 jocuri $36,000] | jlipratete comerciales I SOT 7500 m* 1,980,500 | ifs { xl x 70,440,500} | 7 j i | tul een hla Lhe 8,400,000 USD. Rata dobinzii la propusd este dalts% pia, IUielle respective timp de 26 I ata ‘s4 constitule maximum 18.7 min, lei sau 1,630|mii USD. ul perttu.acordare - 41.7 mil USD. Celetete cheltueli nu au fact Wate in oélcul fine) tale incomparabil de mici fata ce oosturie crecte i cheluell privind deservitea bred e|, cost prolectuul ou te chettuiellor prvind deservitea creditului constituie 8,847.4 mil | Vy tur planicate 20,440,500 USD i | 1 *vizul de cheltuiell — 8,400,000 USD | I foft brut ~ 12,040,500 USD | envirea crectulul — 1,671,700 USD | 1 | nd la impozitare — 10,368,800 USO itul pe Venit - 1,558,320 USD. | | net dupa impozitare ~ 8,813,480 USD. Rentabiltatea profitului net, astiel, va cont aH | Hh ' itu! urmeazd @ {| rambursat dip conti incaséirlor de fa comercializarea supratetelor ‘| Sustnominatizat. Actualmente preful mediy de comerciaiizare a unui metry i din | in blocul | Wy | | We Ht iy a | | | h entele be picta primara cin mun. Chisingu variaza intre 660 gi 1,000 USD. Avant pacar 8 procure apartamentele: reducere ; le pelcare ferd cumparétor lor SRL ,Amtarex & Co" In cadtrul projectului analizat sunt: +] | Dlocul se afl in sectorul municjpiului curat ecologic; | tehnalogii moderne de constructis si anume, zidirea peretilor cu blocuri din ,penogeton’”, kare: || onitioule la economisirea energiel termice, au capacilati inalte de izolare a egemotuiut, acosloreaza procesul de constructie gi reduce castul acesteia: fi Suprafetele relatiy miei ale apartamenteler, care permit populate cu venituri medi & inferioare ampleserea cladii Iinga calle principale de acces cu transport ‘eSentiald a cheltuielllor comunale datoré instalérli modululul cazangerial 2 || Qgpetalie care va permite controlul consumului energiel termice si a apei caida) pracum $1 || Teglarea nivelului de incaizire tn flecars apartament. | (| 1 prenorul constructial va fi SRL ,Dluran*. Graficul de indeplinire si devizui de cheltuiallla luerarilor blectul ce urmeaza a fi constrult: WT HT “Ftapa constructie! Porloada Costul stan, Uso | Risser Docurrentatia, Prscurarea terendiuT 07.0807. OL THOT, T800,0007 [WSioapa, Funcaia, Nivel Tal paren 60,000 Evel 1 i i i1760,600)] | wala { if 260,600)] | isivat33 1 i[1260,600: et i 01,0808, = 30.05.05, [200,600 Niel S, Zidrea pereqion. ‘1.04.08, — 30.04.08 200.600) [Nal 6: Zea Deretion 1 01,06,08, = 90.0503. i17260.400) INival 7. Zecirea peretion | ‘1.06.08, 30.06.03. [200,000 Nivel. Zcitoa peretior. i 01.07.08. — 3007.08. [200,000 val 8. Zicirea potoflor. Lue sesa. 07,0808. = 30.08.08. 117200,060 Nive 10, idea poretor. Lucan cicans 07.0908 = 2009008. 117200 060 Nive 11 Zila perebior Luo elas 04.10.08 = 30.1006. 200,000 | | [ Mive! 12. Zcitea ceretior. Luerari siciaia, io Y LEER 2 cites one ( 01.14.08, ~ 80.1198, [[eo00bb [ie 13. icra peretion. Teneurea ‘0112.08, = SOTO, 11 400,606. [Nile 14. Ziciea peretilr. Tenculres, Esctafearea | —01.01.00-— e0.01 09- [7490006 [Nivel 15. Zciroa paretlor. Tenciitea. Electiicarea | 1.02.08, = 26.02 08 111800,000 slalarea accparigulul,fencurea,electifiearea, 1500. Metis bedaeaemclaies’ 21.08 ~ 20.0808, ri [Bites eorcor Fetes: Tereuen Trsaaes OnaNER Daria 00.00 |Riisarea, Moniarea cazangoral. eteste, Podela | 070508. 3006.00- 111500,600 [epese. Ue. Priearog. eten Tete santerd. | 5567p a 670, [PrP [iginalzarea lucralor do inisare. Farad [60,0007 ala6a fertriut i 11'500,000. [iOEViz DE CHELTUIELT i 400,000 i T i e24 la prezentul proces-verbal), |AHOTARI {acordat in trange, fara Stabllrea solduilui minim) in suma maxima de 48,000,000.00] Inifleans) lei, pe fermen de 26) (douazeci si se8e).luni, pentru completarea ; i ‘da Amtarex & Co” SAL, prin intermedia filial! nr. 1 Chiginat, un credit sub forma t ilante, sl anume acttara lcranlor si materaleior do constuctio aferente.biocu ll set pe adiesa: mun, Chisindu str, Gradina Botanic, 20/1, rea creditulul se va efect sotarea conditillor. gator mentionate in-continus nau, Str, Gradina Botanic’, 20/1, dupa cum umeazte pre: tures de catre Amtarex & CoP SAL a galulul asupra torenului ampleset pe adtese: ne [ i | f 32¢2 ContimAni Sectiei Gestiune Gaj gi a Coneluzlel Ditectel vuridics din 02.11 2007 (car 1 fe lintel de | a — aaa weal Vara 1 Tone sul fants | oa | etl 1G" Consiucje inalalals, einplassil Fo AUeaa man fi lanier Sekars Geers ao Pete SiicSarmcmre | soe] = | Foul 27 ha || f | TOTAL T 13,800,000 [9,660,000] | orl a | | | en) | | i vO | | | HH a |] |] Meloares cerantici acoperd prima tranga in suma de pind Ja 9,600,000.00 (noua milioane [icin cadrailiniel de creat cu sumz maxima de 48,000,000.00 {psiraaeer a ot ioe, ‘ 3 |Stabis ralol dobinzin mame de 18% (optsprezece pprovente) anual; i i /Actitatea comisionulul pentru acoperirea riscului bancll i sura ce 96,000.00 (novat/ec Mall) lel cate constitu 1.0% (un fa euta) de la suma primei tenge a crediulul acordat, | : | piven urmatorulul graf de rambursare a crediulué Thoapand cu luna sa de pin luna 24 inclusiv) de Utilizare a credituiui lia maxima a liniei Ge ered se ve micgora lunar cite fagncna 8 (eee miligane) si, la scadenta creditulul urmind 84 tie achiteta| suma do e i I 10,000.00 (patru milioane) lel; ie Completarea Captoluul 9 sMocaltatea: de acorare a eredtuu® ein contact ual rect, co t i jeez8 a filInchelat, cu condifia urmatoare: | ecitul se va {90t4a In trange, tn functe de suicianta gall gi gradul de finaizare @ bull) mob plasat pe safes Ohisinéu, str. Gradina Botanicd, 20/1, dupa cum urmeazé: | Prima tranga tn suma de pana a 9,609,000.00 (nous miloane sase sute mi loi ge va elbera dupe shulree gajulul asupra bunurllor imobile nominalizate tn Capitolul 8 al prezentulul conte Fiecare trans uterioaré (pind la comploterea solduui credtu tm sum’ de 48,000,000.00 Fruzeci 5) opl|milicane) lel), urmeaza £8 fie acordat in urma: | Reoepfionar i "is proces-verbal de cairo o camisie alcétuité din colaboratorifliaie| Chigindu & | Banctl (Daa Ecaterina Toae| ~ Pregesintele Comisiei, DI lulian Sarivan ~ Membrul fH Dl turie __ Sil Gel al Directs! cocpodaire, incasars si prtecte tehnic8) ~ Memory, a ierdnior ds i Constructie Indeplinite $i a cheltuiellor efectuate aferente biocuiui locatlv amplasat elacresa: | I | mun. Chisinau, st. Grading Botan, 20/1, in volumul gf sumele conform planuill fehtionat | mai Jos (in functie ce etapele constructiel): HL | aloarea mia Wn Volumul de lucran indeptinite Perioada investifittor lite, wold } ct Dosiiienteia, Procure lerenulal oi DaeT OLA, i116 900,006) | pa, Fundata, Nivel al pareze ‘1.11.07. = 30.17.07. 7716.300,0607 Wi |e T (07.12.07. = 30.12.07. "1118,750,000 |) Vikivera: Tia 07.07.08, = 30,0%,08. 2,300,000 i 3 I 01.02.08, = 29.02.08. 2,300,000 | i '91,09.08,— 30.08.08, (2,800,000. a jv@lS| Zidirea poretion! (01.04.08. = 30.04.08, [2,300,000 Ha 161 Zidrea peretior 01.05,08. = 30.06.08. 72,800.00 Wa iZidrea peretlor i 01,06,08, = 80.06.08 (2.800,000 | i] Zidrea sever ‘01.07.08. — 3007 63- 2,200,000 | INWAIS!Zidiea peresior Lucran ateune. 2,300,006 |||) | iivalt0: crea paretior. Lucrar ctctana 2,300,006. | | iia. Zicrea seretior- Luera sitar 1172:800,000 | 2 Zehea pfeior. era evolve Comandi To 3 69-30 108, [co.cc i 13, Zeal peretlor Tencuirea OTROS SOROS. 7,800 600 ||) | Sal s4.Zicres peretior Tencuirear Elactiicarea 800,000 ||) |) ]ERiwalis. Zistes peretio«-Tenovirea, Eecnteares 01.02.08. ~ 280200, 5,750,000 VAM es SePPetses Wencurse,eectiicaea, wera TO oo o5 anos 09 |5}750,000 1) Spero’ eter. Tenourn gare temnel os 5s onan 5750000 ||) is aod ccangr Paes ries ——T arose mares 50,00 I ARE Peete Hse Tees nit FRE Tos ontganoron, 0.05) | jzafea lucrlor de fnisare_ Fated 04,08100, = 37,0808. 51750,005) I) epee fe Fa TSE ee ) || ewe be oxecrutecr x AT | j HI AN | IB) Reevausci de catre Sectia Gestiune Gaj a obiectulul gajului situat in mun, Chi | (|) Gr3dina Botanica, 20/1, in functie de Indeplinirea etapelor de constructie. a | : | | 1S) @ompietares capitolului 9 .Obligatile Debitorulut din contractul de. ‘credit, ce urmoaza a fi Ha nes urmatoare: : ee 1 | ny | Hy | | al | I a | | | | naa | | | an | | i We 2 prezinte, col tra dupa 15 zie de.la cate Mncheleri acestora, copie tuturor cor curllor dé parcare aterente bicculul de pe adtesa: ‘ofoneze imediat tonte Incasérile aferente contractelor incheiate cu cumpardto | | yanzare-ci P i alco imperare (investie a capitatulvi tn consiructie) a spatilior locetive, com un, Chisinau, sir. Gradina Bota] }otanic’, 20/1 a miesorarea soldulul creditutu, cluderea a ‘comercials sI al locutllor de parcare din blocul de pe adresa: mun. Chisinau, ulul de efectuara a piitilor salariale prin intermediul cardurilor bancare emise 18. (Inchejerea contractului de deservire in cadrul accepigrii sore plata a cardul sede Bar uth ace. eae a iia ‘ipcheierea. fe a pune la dispozgla Debitorutui stuia timp de 15 zile de la semnarea contractulu) din conttactul d jazei contractuale dup cum urmeaz’: ntact de credi fontract gal noted, th sums de 9,660,000.00 Ie, soup construe netnalizate de odmint ‘letent cu suprafata de 0.27-ha, amplasate pe adresa: mun. Chisinau, 1 (autentiicat notarial sragistrat la OCT); ntact de opsiure|a tux mjloaceorinanclare dp Contule curente, locmirea de| oat lala unui plan de monitorizare, executal de economistul ress ‘red, cu ra alla ru naliza din analiza inditilor de evaluere a riscululfinanciar §\ nonfinanciar ~trimestrial ‘spectare: ft dinamici datoriei debitoare gi orecitoare — trimestri lortatea rezuiltatelor directoruluiflialei pind la data do 10 a fiecéir! lunl gest Ulu in conturle curente si casiera intreprindent tuner; itl ventulul global si venitulul net ~ rimestril; galulul pe teren (controlul existenfel gi star afective @ galulul) si nctelof: 9.8, (stabitien comisionulul de neutiizare a credttulu); 9.17, | i | ‘ telor de ee al 4, 20/4; al speiior ik terenutut Gradina sce #F Tespon: ‘ectarea Faportulul de. contro! in ordinea stabil — semestrial. v4 ' i i : i Lista yoturitor: Ha | ie Prenumelé membrior i nay peerreret rere | Vol, beg semis Hier | ro) beg qe Concediu il cy pe | { bo I 3 | li | ikevict i es Lez | fu 0 cerere de: [| BANCA DE ECONOMII S.A. PROCESUL - VERBAL NR. 937 ‘al gedintel Comitetulul de credite: mun. Chisinau A prezidat: | G. Gacikevici, Pregedinte al Comitetulu | A Migoy, L. Belibov, Ml. Bejenari | Membri ai Comitetului, | | ©, Botnaru, secretar responsabil | ORDINEA DE ZI: a creditelor, 1 tH portul dnei O. Botner. L, Inregistrat la 06.44 2002, IDNO 1002600011409, ou sediul th mun. Chisinau, unui ereit in sum de 22 000,000.00 lei pe un termen a6 11 luni < unui ereait in suma de 14|000,000.00 lei pe un termen de 24 luni rea ell In guma de, 3800-00000 |e acordat in baza contractului de cred org utlizat| pentru schitafge lurtror si materialelor de constructie aferente IPé adresa mun. Chiginau, str Gradina Botanica 20/7 incepand cu nolembrie 2007 activitatee Intreprinderii este concentraté \ cu parcare auto din muin. Chisingu, str. Gréidina Botanic’, 20/1 izat ca blocul va include 1 séctie cu 15 etaje, din care primul (parter) va fl destinat iprafata {BfelB| ae 1-200 m.p., iar celelalte 14/etaje — pentru apartamente (suprafat jullconstructiei @ fost revizult planul intial, astfel blogul va include 2 sectii ou 1 fe 169 apartamente (sa snulat suprafata comerciala) si 20 de locuri parcare fe In exploatare este Hrmiend {i} anu 2010 adenla ps 08.09 2076, ¢u rata dobancl de 18%, cu soldl la 10.08.2009 de 44 1. Graficul actual de rambursare este urmatorul: tebruarie'09 —) jurare a creditului respectiy s-a incheiat cu Amtarex&Co" SRL_ contrectul de 111.2007 asuipta constructiel nefinalizate si terenului de pamint aferent cu supi ge mun, Chigingu, str foe Botanic&, 20/1, la valoarea de gaj de $6,890,814 sompaniel explic& hipoelne restructurarii creditului prin faptul o& la cererea cli u fost modificate conditile de actitare @ plat pentru apartamente, astfel, ferua be arcursul anigr 2010-2011 it nr, 08-06/1/145, Instructiel bloculul 128 este concentrati asupra, constructiei blocurilor Jocative cu parcare si biegitery de menire ask ip constructs mplasérii spatilor | fa|totala — 21,000 @taje fiecare, cu auto. ‘Termenul it ng, 06-06/1/148 1447, 100 lei a fost, hitarea.luerdirlor si materialelor de constructie aferente bloculu localiv amplasal pe adresa: mun) Htmiltel, martie'09 | i la| scadenta — Ie;ipoteca nr. 06- pide 0.27 hay | Fi lor gi in, scopul icasarea trangelor resa mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 20/1, constructia cAruia a Inceput ih lun {eplat de dare tn exploatare este trimestru |ll 2010, Conform devizului de cheltuiat val Ituieli a Projectului se estimeaza la suma de 6,573,600 euro (coa. 106 mil. lei). is soligtate in suma de 96,000,000 lel vor f utlizate pentru finisarea constructial KPoovedtce entreprizs 1nr..03 din 02.08.2008). panici explica necesiteted acordaril creditului nou prin faptul 0 la cererea clied u fost| mosificate condifile de achitare a platii pentru apartamente, astfel, i ‘complexului a eiembrie loarea totals one Pan’ ia moment uerérilor executate constituie 70.8 mil. lei, Antreprenorul de construct all obiectului este aiea trangelor {[ectva pe toatd perioada constrictiei bloculu, in dependent’ de posibiltaile fiecdrhi cumpaator. In ‘rita puterii scazute de procurare din partes beneficiarilor potentiali aparute| din| urma.crizei ju fost vandute) apartamente’ in blecul respectiv, astfel a aparut necesitatea atipaetii resurselor Watea|consttuciel si dares in exdloatre in termenil prestailt | | (al SRL |Amtetex8Co™, ja data de (01.07.2008 (bilant operativ) sunt reflectati th talelul urmstor. ee} “Perametr i Valoarea| el tal active: { T 109.432.195) Ilfapitalicirculant Ta 8.140.840 tal capitsl propriu Hi “a22t0 ofltnerepartzat i i S7AT.610 ictal credits existentes 1 46.447.4100 | | redite accrdate de Barca de EconomiS.A. 46. 447:100 | IMcifra de afacori i ‘oare [lRézultetul operational 1 ~is0.028 neasari banest din area) | Tag71.054 | JRula prin conturl curente deschise la Bénca de Economil SA. 8.784 765 | 1 ergot, ast! excl acoder eestetoy sole, elo umeaze 0 1 asia i rT | Hfianciare ale SRL ,AmiarexéCo' a infiuentat specifcul de reflectare a operatunlorafefente sctntat de Venilune cin comercalizarea suprafetelor constute si costurie aferente acestora so lees fr raportul ea uma cup cara ebeie ropocho next, chet aot rernese™ nu mai sus ca le gl devizul de chltuel a cdr la acest obec este urmétor (conform infoalio nate © (10.08.2009): at i Hit Hl tee copeusea | LT A Perigada Costu! etapel| EUR] jocumentata. Procurarea terenulul | 0082007. = 07.11.2007, 130,000. rindaia. Nivel“ alpateait 1 —|-01.11.2009 Sar 052008 Taso.000 i f TE ‘07.06.2008 - 30.06.2008 {360,000 NT 1 Wai i 01.07.2008"-'31.07.2008 [180,000 HE 1 I i 01.08.2008 =31.08.2008, [150,000 NE 1 I i (07.09.2008 ~ 30.09.2008 {160,000 raea pore IT oret0 2008 10.2008 o,o00 ea pret. 7 Tot 20085 30-17-2008 Thro.o00)) idea peretior Tota 2008= 28.02 2000 ‘pto.coo idirea perefiior. || i HT 01.03.2009 — 30.04.2000 170,000" di I 01.05.2009 30.08:2008 jfis0,000 zee pertior Lucan sicene’ 07.07 2000=31.07 200 jso,c00 [Zidires pefétilor. Lucrari sticlérie: q 01.08.2009 — 31.08.2009 ‘fi90,000. renjpeteor. wurén steed | | ~o1.op 2000 1.00 2060 ate jascensoate. | itireaiperetior,Tencuirea 1) ||| |_07.40:2008~37.10,2008 ‘20,000 Zidirea petetior.Tenculrea, Elecinicaréa_| 07.11.2008. 30-11.2009 #320,000 ites petetior. Tencuirea, Electiicarea | 01.12.2008 31.12.2009 30,000. acoperstlu, tercuirea,elecinficarea, | u jpe0.000 istalare atehniciisanitare | ||| "|_| _ 0-01-2010 81.01.2010 | E ilet Fejestre Tenctires netaates | | 01 b2 2010/zedz.acio Freres UMontarea cazangeriol Ferestre: Podele | 07,052070- 30042070 380,000. fj Finisarea. clectrica, Tetinica Sen. | + 95-2010. a0.0a2010 Foe | jeine | i E | ilucrarlor de inisare, Fatoda:| | 1.072010 97,08:2010 |B20,000 68 tontorulal | T T= |-01.09:2010=30.08.2010 173,600 | (CHELTUIELI_ | TI x 6,579,600 i ey ny EE plexul locativ va include 169 apartamente cu suprafata tolald de 12.549 mip. care vor fi Pretul de cca. 700 euroim.p, si 20 locurl pentru pardare auto. Venitul total astepiat de SRL nzare-cumparare au fost contractate 114 epartamente cu suprafata totala de 7,82: jafea de 5,125,207 euro. Incasarile bénesti-aferente! acestor contracte au constitull jasaté pana la darea in exploatare a constructiel (timestrut M2010), mn. erat din proiectul de corstructie anelizat constituie 8,508,107 euro. Conform an la i | wzarilor de suprafete utile din obiectul Imaihar susromnplaat este urmatoare: sl 5,626 568 euro, ae ea Hl ‘14 - |7822.2 3.578.206 i5(040,000, af a4 48,363 1 851200 | | i 7oz22 3,626,569, 15,125,207, Venitur!panifeate ~ 6 DDeviz de cheltuisi 66 || Dobsnda bencara— 1) Recut fnancir pa ht Ara. 599,888 EUR) Rentabiltatea ~ 6.77% if Li pied etlecibieprotrata xine 77%. 1 Iizare a obactit consis 60.2%. ‘anexeazd la prezentul proces-verbal), ex & Co" SRL, prin intetrmediulfifalel ne. 1 Chisingu: fohma de credit lor citculante si anume achitarea |uoréillor $1 materialelor de constructie eferen| ¢ mun. Chisinau, sir. Gradina Botanica, 20/1 cu rata dobanzli de 11,5%, Fma de credit In trange In suma de 14,000,000 lei pe termen de 24 (doudzeci gi pat elor circulante si anurye achitarea luerérilor si matetialelor de constructie aferente bl i tun, Chisinau, str. Grdina Botanica 20/1 4 fata dobanzil de 18% cu cohdit cu dat de 01,10.2009, feulde farbursare a tedtulul ecordat 1h sume be 48,000,000 let in baza coh i} 09.11.2007 cu anuleres dobanzii majorate stotanlo nan bet pestered lalis 20G aa ctedtelor so Va étectua cu respectarea obldatorle a condor umatoare ee Uniculul fondator 'privind solictarea creditelor s/ restructurarea creditulull de asiguiaiea acesicra, si cu privre la dreplul de semnatura @ contractelor afere} ehtificata notarial, | lui in matime de. 14,000,000 lei ceea ce constituie In tolalitate 250,000 lei jonulul administrativ ene examinarea postbitat acordai crecitelor in maqime! 96-05/4/148 din 09.11.2007 in sum de 0.1% de la soldul credtulul (48,447,000 | apitolul 4 Rambursarea reattulu” @l contractul de credit, ce, urmeaza a fi Inchelat rsare a creditului | i Creatal in summa de BEDOO ODOT ‘Suma spre rambursare, loi | Soldul croditului, fot i 7,200,000 t 14,700,005, fF i 7;300,000 i 17,400,000) Hl 7,400,000 i i 22,000,000, £ x vihen He) parallel 16/11/2009 a comisionuui pont rectluctuarea crediulal ae jpnate, Confirmeini Sectisi Gay din 10,08,2008 si Concluziei Directei Jurdice ar. 0614/1884/09 ain transe th stimé dé 22,000,000 lei pe termen de pana la 14 ile 2040, pentru eUlUI locativ luni, pentr: jculut locativ veloriicari| lui de credit ja Bance de He acorcari misionulul pentre ere Ccreditului in marime de 0,5% (zero intreg si cinci zecin}i procente) de la n$@ a cfeditului in matime de 22,000,000 le, stn marime de 1% (un procant) de ka & ima flecarel de 1,000.00 fat In baza| le) ceca oe ‘urmatorului i | Pe ca. ticziu up| 15 zilg de) la data Tncheieri acestora, copille tuturor contractelor |de vanzare- investire a capitalulul in constructie) a spatiorlocative, comerciale gi ai locurlor dal parsare aferente je adresal mun Chisinau, st Gradina Botanic’, 20/1; | 1 capitolul 9 |obigtite Debio al contractului de credit-tip ce urmeaza a fi ingheiatia Leer ||@.17.: .S8 semheze cu) Banca, in termen de 30 zile calencaristice, acordul de oe re a platilor intenmediul cardUrilor bancare emise de Banca’, $i 9118.: ,s tncheie cu Banca, in {ermen de 30 zlle _contrectul de.Geservire In ealdrul acceptaril spre plata a cardurlor bancare emjse de Banca (In lor care se ae ‘cu compertul cu amanuntul sau cu prestarea Servicilor persoanelor fizice)"), | | ea iT |) | Creaitul n summa de 14,000,000 fet _Petioada | [Suma pre rambursat, (Sele rec ua | ie20T1| 1 2.200000 1,700,000) | ||| | ie 2011 172300000 i 9.400.000] ||} 2011-7 iis T 2,300,000, i 7,100,000, { iis 2014 TE 2,900,000, 4,800,000] | |) ie 2011 UF 2,400,000, Hl 2,400,000] | | | i [scacenta [2,400,000 i OF i i 144,000,000 i x I | | r i i | | Feevaluarea : bupulul mobil depus in gej Gonfoim contrctulul de gaj oteea nr06 109,11,2007! | | i iat ie { I ME a (i (| Preiul mediu de loareade | Ih iata (Lef) cca (Lei) Fle Remalzeta(bloo localv cu parcare auto a deinisa) cu i | br amber rr mun cay , Sect. Botanica, str.| i ll ae or. | | Tees Biman | esac | ce | eateosson | | ih ape de satiate i | Ht Py |_| asitenta sociias me | I ee Se exinds asupra accesorilor) ameliorgrior bunulul) | i Ut ted lor, veniturilor gi produselor acestuia gi asupra. || 8.237,66.00 0.8 |] 6,590,108.00 | jLaferent constuolc! ol Supfafata totala 0.27 ha | ili | He sat Tt a) 175,007 485.00_| x || $21005,964.00 Pe a ! | i qi | i | epitouli 9 Obligatille a iterului” din contractul de credit, ce urmeaza a fi Inghelat, cu conc {| 1 cape loarelor l. ce is cont de credit nent, 06-06/1'145 din 09.44.2007; i i i | 2 ractul de eredit nr. oe oes din 09.11.2007 a urmaitorului grafic de rambursefe alcrecitulul: | Real Wt | | | iE Pa | jie Pericada 1) 1] Suma spre rambureare,tei | Soldulcreditulu,ei]| ||| Februarie 2008) | 71) ¥o0o.000]]— | —47.000000.|| | | ie 20080 [|| 352,800 46,447,100,]} | | fe 2010 |) %8,000,000)]- | 31,447,100 | gust 2010. | 8,000,000) ——te,4a7-100]] | ||| 1 fa scadenta (2082010) 6 447,100 ol} | i Tet il 48,000,000) 7 x : | | \ Ted i } i eminares ural Jesumente: I 1 i a contractul de|gaj-poteca nr |08-06/71/145-o din 03) 4.2007 cu valoarea de gaj de 921006,964 lel nlarex&Co" SRL [cee notarial; inegstat la OCT in tetmen de 2 lun) | | | le catre filial’ a unui. plan de monitorizare, executat de economistul responsapil « Uitatelorcrectorulu fale) pang ia data de 10 afecdrs lun|gestionare: | jiului fa conturile “7 s|casieriaintreprinderii—(unar, | { | | 6 | i I | i i ae i | | | i ‘Semnatufile|| | fnanciar. H fective a i : ! Yotul obiect | | ‘at sinon-f nat i i | debitoare si breitoure — vimesta, Q lobal si re 2 th fen (contra) Blot mt i ii venitulul i } li detente tlt de cre fenumele mel Lista voturiior: