Вы находитесь на странице: 1из 75
ap avefe soyuinung nudnse [08 op ynjmdoup voseazoroxa sndoud v-s (cpoe am Zz UIP ETSD “tu TeqHDA — senaid) “W'S Hulouosg ap Hom B aUIpazo ap InIMaNWOD feIZ!99p MOFLIOL) “JO;TGAp e| ap TOKIO B oxeseOUE ap eassoLpnL wanpadoud protiUl 80} ¥ “T1OZ"SO'TT WIP £Z/E/O0-90 “TH IS OTOZ'EO'EL WIP 19/1/90-90 =U “600 TLOT HIP 96/1/90 -o0 “IH para 9p ajajsenvea wild TUS w.AV-XVULATV.. eme9 ap ereunse sopunetedy|go wynsoxs-ou wuu Uy debitorii gajisti fn scopul rambursdrit creditelor acordate conform aferente, comtracielar de eredit mentionate si a platilor ~Amtrax-AV” SRL, inregistrata la 21.06.2007, IDNO 1007600039848, este un agent economic care are principahil gen de activitate constructia bunuritor imobile si a construciilor ingineresti precum si procurarea, comercializarea ‘sau darea in chiric a acestora. ~Amitrax-AV" SRL @ beneficiat de trei credite la Banea de Beonomii SA: }) Conform contractului de credit nr. 16-06/1/96 din 20.11.2009 Banca a acordat Debitorului un credit in trange in Suma maxima de 20,000,000 lei pentru investitii tn mijloace fixe (procurazea bunurilor imobile). Creditul a fost ‘acordat pe termen de 24 luni calendaristice. eu scadenja le 18.11.2011, ulterior a fost proropat pana la data de 16.11.2012. Rata dobanait initiale a fost siablita fx nivelul de 18% anual, ulterior modificata pand la 16% anual. in calitate de asigurare a creditului s-au incheiat urmétoarele contracte: 8) contract de ipotecd mr. 06-0671/96-g din 29.11.2009, asupra inedperilor (comerciale si locativi) amplesate {n mun. Chisinfu, str. N. Sulae nr la valoarea de jpotect 20,650,000 lei, incheiat cu ,Amtrax-AV" SRL; Obiectul ipotecii Subated Spatiu comercial, nr. cadastral 010031380101212 cu supratata totaid de 208.4 m2, destinat unui Internet-Cafe, situat 'a demisol, eu intrare separata, IncSperea dispune de toate sistemoie de comunicatie: Spatiu comercial, (bloc administrativ) nr. cadastral 010051380101211 cu suprafata tolalé de 188.7 m2, situat ta demiso! in partea lateralé a cladin, cu intrare separata Incaperea dispune de toate sistemele de comunicatie: ~ Bloc Iocativ separat cu 2 etaje, cu suprafeta totala de 3737 m2, nr cadastral 910031380101213. Blocul are intrare separatd, toate sistemele de comunicatie, terasa deschisa, bazin si garaj pentru 2 automobile: ~ Spatiu' comercial destinat unui centru comercial, nr. cadastral 010031380101210, ~ Spatiu’ focativ. apartament cu 3 od8i cu suprafata totala de 192.3 m2. nr cadastral 010031380101145, ~ Constructie lecativa (bloc locativ format din sectia 1 si sectia 2) ~ nefinalizata, amplasata pe adresa min Chisinau, str. Tolstoi, 74 2.3.Creditul Se acorda pe un termen de 24 (douazeci si petru) luni si anume data achitani complete a Grecitulus i @ tuturor platior aferenté enumerate in prezentul, contract este stabilité pentru optsprezece noiembrie anut doua mif unsprezece (18.11.2011) 3. MODALITATEA DE ACORDARE A CREDITULUL , 3.4.Creditul se va _ e care Banc’ In valuta: prezentului, coqisaét” (MBL), prin executarea We Prim - Director Adj Director dispozitilor de plata ale Debitorului, din cont separat de imprumut deschis la Filiala nr. 1 Chisinau Bancii, in stricta conformitate cu destinatia indicata In punctul 2.2 32 Transferurite eanegti In conformitate cu conditile prezentului contract se efectueazd In baza cispozitilor de plata ale Oebitorului, Fiecare dispozitie de plat se vizeazA pin semndtuca persoanelor responsable de transfert miloacelor conform destinatei 39 ,Debitorut beneficiazd de suma totalé a creditului cu condita respectari tuturor prevedertor Contractuale si prezentarii actelor care atest constituirea garantilor, 34 Acordarea creditului se efectueazé cu conditia prezentari in Bancd a documentelor ce confirma ullizare creditului Eontorm p.2-2. 35 La acordarea creditului Debitorul achita Bancii un comision uni¢ pentru acordarea creditului in marime de 1% de la fiecare transa acordata, Termenul limita de achitare al comisionulul se stabileste la data de 28.12.2009. 36.In cazut in care Debitoru! refuza creditul paral sau total, el va plati Banc un comision de neutilizare (remuneratis pentry punerea la dispozitie a creditulul) in marime de 2% (doud procente) Gin suma credituiuirefuzat 37.Creditul se va acorda de catre Banca Debitorulul in modul in care exounerea Rancii fata de Debitorul conform prezentului contract si a contractulvi de credit nr. 06-06/1/146 din 06.11.2007 nu va depasi in orice moment de timp suma de 23,000,000 lei Orice acardare a creditului peste limta sume! de 23,000,000 lei se va efectua cu conditia constituini gajului vitor asupra bunuiul imabil (constructie locativa (bloc locatiy format din sectia 1 si sectis 2) - nefinalizata, amplasata pe advesa mun.Chisinau, stl Tolstoi, 74), cu condita ca in termen de 45 zile de la dala acordari transelor peste Iimita se va perfecta gajul ordinar prin incheierea acordului adtional la contractul de ga) ipoteca vittor 4. RAMBURSAREA CREDITULUL 41 Debitorut va rampursa creditul m valuta prezentului contract 42, Debitorul va ranibursa creditul pind te data final ingicata in punctul 23, al prezentului contract ‘conform graficuivi Perioada Transasiei__ | SOW maa sci sae 31 august 2011 : 5,000,000.00 ~~ 45,000,900.00 | | 30 septembre 2017 §,000,000.00 | 410,000,000.00 [29 octombrie 2014 ~5,000,000.00 | 5,000,000.00 i@ngiembrie 2011 5,000,000.00 7 0.90 | TOTAL 20,000,000.00 43 in eazul in care Debitorul va solicita achitarea anticipatS @ una part a Gredilul, Inalalea achitéri fective, 1 va achita in primul rind dobinzile calculate la zi, cele restente si toste plate aferente neefectuate In termensie stabilte de prezentul contract 5. DOBINDA 5.1. Pentru creditul pus la dispozitie, Debitorul va plati Bancii o debanda flotanta cu rata intisla de 18% (optsprezece procente) anual 5.2.Dobinda incicata in punctul 5.1. se va majora cu: § (cinei) puncte procentuale in cazul in care creditul sau o parte a creditului este expirat, Dobinda majorata se va aplica la partea de credit expirat, ineepind cu ziua care urmeaza dupa data scadentei creditului sau a parti acestuia 5.3 Dobinda se va calcula lunar, incepind cu data acordairi creditului pind la rambursarea lui, la soldul ontuiui de credit'al Debitoruiui 5.4. Data primei achitari a dobinzii se stabileste pentru 30.11.2009. 5.5,Debitorul va achits dobinzile aferente lunar, pina la ultima zi lucrétoare a lunii gestionare, dar nu ‘mai tiziu de data de 20 a luni respective. 5.8. Banca are dreptul In mod uniateral <8 modilice rata debinzi stabil conform prezentului contract, in dependents de evolutia pietei fnanciare, instintind despre aceasta Debitorul prin noiificare, cu cel putin 10 zile calendaristce inainte, Rata nous a dobinzii se consider acceptala daca scceptul este exprimat de Debitor in forma prevazuta pentru notificare sau daca, urmare a notifican Banc, Debitoru! nu ramburseaz’ soldul oreditui gi nu achita alte sume supuse plat catre Banca pina la expirarea-termenului notifcari de mocificare a dabinzii Marimea ratei noi a dobinil se va aplica Ia Soldul creditului existent le data medificéti rate! dobinzi 6. PLATILE tn timpul acini prezentului contract se. stabilesie urmatoarea succesiune & platilor {in ordinea descrescatoare a prioritatilor) - 2. Datorile restante + dobinas: " = credit Print - Director soak Director hw penalitati, amenzi; b. Datorfile curente: recit, ~ dobinda: 6.2 In cazul in care scadenta oricdrei plati coincide cu o zi de odinnd, scadenta plat respective se va fixa in ziva lucratoare precedenta 6.3 Prin prezentul contract Banca este autorizati de Debitor s-i opereze direct, in toate conturle, in ordinga ‘stabilts, In vaderea decontari’ sumelor scadente aferente creditului acordat (credit dobinca, penalitati, alte plat. In cazul lipsei de disponibilitati in conturi, Debitorul va pléti sumele datorate B8ncii din primele incaséri, inaintea tuturor celorialte categorii de pai, in afara datoniior bugetare 64 Intru asiguraréa rambursari Greditulut gi achitari pldtilor aforente, Debitorul cesioneazd Bancii Sreptul asupra unei parti a fluxului lunar de mijloace financiare parvenite in toate conturile sale Curente si de depozit, deschise in Banca sau in oricare alta banca comercial - 85. Partie au convenit éa fluxul lunar de mijloace financiare, dreptul asupra carora este ceslonat $4 nu fie mai mic decat 100% din fluxul total de mijleace financiare parvenite la conturile Debitarului 66 Debitoru! directioneaza lunar mijloacele financiare, dreptul asupra carora a fost cesionat Banc, hemilocit la rambursarea creditului gi achitarea dobinzilor aferente, in conformitate cu prevederila prezentului contract. 57.In cazul in care mijloacele financiare ale Debitorulul parvin in conturile sale curente deschise 1a Banca, Debitorul Imputemiceste Banca sd efectueze in numele su operatiuni de decontari de pe conturile curente si directionarea acestor mijloace financiare pentru rambursarea creditului, achitarea dobinzilor aferente gi altor pliti conform prevederiior prezentului contract, Operatiunile mentionate Banca le efectueazé prin intermediul notei sale contabile 6.8. Cheltuialile de convertare a Velutei, in caz de necesitate, le suport Debitorul 7. SANCTIUNI $I AMENZI 7.4 Pentru neachiterea la scadenté a platilor pe dobinda calculata potrivit prevederilor prezentului contract, Debitorul va plati Bancil o penaiitate in mérime de 0.17 % pentru fiecare zi de intirziere, care se va aplica ia suma dobinzii neachitate, 72 Pentru utilizarea creditului in contradicte cu scopurile definite in punctul 2.2., Debitorul va plat Bancii o amenda in marime de 20 % de la suma respectva 79 Pentru neefectuarea operatiunilor In valuta nationala si tn valuta straina numat prin conturile Geschise la Banca, Debitoru! va plati Banoii 0 amenda in marime de 2% din suma creditulut acordat 7-4 Pentru formarea férg permisiunea scrisd a Bancli a angajamentelor noi cu dobinds, cu termen de Scadenta tnainte de scadenta creditului, Oebitorul va plat Bancii o amenda in manime de 5% din suma creditului acordat GARANTAREA CREDITULU} Sumela datorate Bancii potrivit prezentului contract sunt garantate prin: 1. contractul de ipoteca nr 08-08/1/96-g, asupra incaperiior (comerciale si locativa} amplasate in mun Chisinau, sect. Giocana, str. N. Sulac nr4 la valoarea de caj 20,650,000.00 lel, incheiat cu SRL ,Amtrax - AV" (autentficat notarial, inrogistrat la OCT), 8.1.2 contractul de gj ipoteca vitor nr.06-06/1/98-01, asupra bunului Imabll_ (constructie locativa « bloc jovativ format din seca 1 si sectia 2) ~ nefinalizeta, ampiasata pe adresa mun Chisinau Sir Tolstoi, 74) si dreptul de folosinta @ terenului de pamint aferent, incheiat cu SRL ,,Amtrax ~ AV" (autentiticat notarial, inregistrat la OCT); 8.1.3. contractul de cesiune nr. 06-06/1/96-¢ a fluxului mijloacelor financiare din conturile curente din 20.14.2008, 8.2. Actele de garantie fac parte integrala din prezentul contract si Sunt valabile pina la achitarea totala a creditului de catre Debitor, in conformitate cu conditile prezentului contact, si a platilor aferente tui 83 In cazul’ prelungyii actiunié prezentuiul contract, Debitorul se obliga $4 prelungeascé actiunea actelor de-garantie pe termendl respecty, tar le eventuala diminuare 2 costului garantel, sa ofere Bancii garanti suplimentare. 9. OBLIGATILE DEBITORULUI Debitorul se obliga. 9.1.88 respecte intocmai prevederile prezentului contract, 9.2.84 restituie Bncii creditul primit si dobinzile aferente in termenele stabilite 9.3.s3 utlizeze creditul primit in seapul pentru are a fost acordat, 9.4.54 mentina evidente contabile gi toate documentele care atesté utilizarea creditului conform destinatie - 915.58 preainte bi trimesttial oitentul contabil, contul de profit si pigrdetifprédum $i alt indicatori Prim Drewtoragunhe,. ( Director economico-financieti, nu mai trziv de data de 15 a lunil ce uimeaza dupa perioada gestioner’, 916.58 prezinte Bancit orice document solicitat de aceasta, ce poate avea legatura cu creditul acorda, (bilant, buget de verituri gi cheltuiel, cont de profit si pierderi, orice document privind garantie, precumn.si réferitor la activitates destagurata): 9.7 88 nu deschida contur la alte bénci decit cu acordul scris al Banc 98 5a noiifice prompt BAncit despre toate mosificanle posibile: denumirea firmei, conduoatorul, adresa sediului, contul de decontari, rechizitele bancil, nelimitindu-se la acesteg, €.8.s8 asigute integritatea si conservarea corespunzatoare a bunuiilor, ce constituie garantia creditulul pind la rambursarea integrata 2 acestuia, precum $i a tuturor bunurilor din patrimoniul s4u 9.10. sa declare Bancii orice alte contracte de credit, incheiate cu alte banci, precum $i garantie acestora cu 10 zile inainte de semnarea acestora, prin notficare, 9.11 sa hatifice Bancii in scris, in termen de cel mult 10 zile, despre aparitia oricarar factori sau a Uunor situalti de fort major, caret pun in imposibiltatea de executare a obligalilr ce decurg din prezentul contract sau pot cauza in vitor inr&ut8tirea situatiet fmanciare: 9.12. 38 suporte cheltuielle de urmarire siitd, efectuate de Banca pentru recuperarea sumelor datorate de Debitor gi neachitate la scadenta; 9.13. 88 nu constitue pe parcursul actiunii prezentului contract garanti reale sau personale fara acceptul scris al Bancii si sé nu transmité {8rd acceptul scris al Banci valorle materiale care-i apartin cu drept de proprietate altor persoane; 9.14, sa acorde Bancii dreptul oriartar agupra altor debitori In suma egala cu ratele nerambursate, dobinzi, penal, ete. in cazullichidérii Debitorului inainte de rambursarea creditulvi, 9.15. s8 efectueze toate operatiunile in valut& national gi vaiut8 strain& prin conturile curente deschise la Banca: 9.18, far8 permisiunes scrisd 2 Bancii $A qu formeze angajamente cu dobinda. cu termen de scadenta inainte de scadenta creditulut 9.17. fa data rezilieri de catre Banca a prezentului contract, cing obligatile de plata ale Debitorulut devin scadente in termen de 15 zile calendaristice, sé réspunda pentru consecintele financiare directe sau indirecte, platind Bancli toate costurile gi cheltuielile entrenate de executarea imediata 2 creditull 10. OREPTURILE DEBITORULUI Debitorul este In drept: 10.1. achite creditul si dobinzile aferente Inainte de termen prin modalitatile de plata acceptate in Banca, cu respectarea canaitilar stipulate in p.43. al prezentului contract. 10.2, sa primeasca de la Baned calculul dobinzilor aferente creditului, comisioanelor, penaltatilor si amenailor. 10.3.8 reailieze prezentul contract, prin notificare, In cazul in care nu este de ecord cu mosificarea de catre Banca.a ratei dobinzil 41, OBLIGATILE BANCII Banca se abligé 11-1. sa tind evidenta utilizar $1 rambursarii creditulul eliberat Debitorului, precum si a dobinzilor ‘aferente calculate §i achitate 14.2. in cazul modificani ratei dobinzii apiicate la credit zile calendanstice inainte, 12. DREPTURILE BANC! Banca are drentul 42.1. $8 veliice respectarea conditiler In cere a fost acordat creditul, existenta efectva, precum $i integritatea garantilor creditului pind la rambursarea integrala a acestuia $1 achitarea platlor aferente li 12.2, 88 refuze executarea obligatiei de a pune ta dispozitia Debitorului creditul dacé ‘a. Debitrul a furnizat Bancii date neautentice pentru obtinerea creditului bb Au aparut circumstante care indica cu certitudine incapacitatea vitoare a Debitorului de a deservi si rambursa creditul, Debitorul sau tertul incalcd obligatia de @ acorda garantii de rambursare a creditului pe care si-a ‘asumat-o Sau alte conditi inaintate de Banc’ pentru punerea la dispozilie a credituiay, dDebitorul nu indeplineste conditile prezentului contract la trenga sau Vengele precedente (in azul acordari creditului in trange) 42.3. 88 reziieze unilateral, prin rotificare, prezentul contract gi sé-si realizeze dreplul asupra garantie! creditului, inclusiy asupra obieciulul gajulut in cazul in care: a. Debiorul a admis o restanta la achitared dobinzi mai mare de 60 zile calendaristice: b. Debitoru! nu a rambursal in termen creditul gi s-2 format 0 restanta de 60 zile calendaristice sau Debitorul ny a executat obligatia de restituire a 2 trange ale cregitului in cazut in care este prevazuta rampbursareg credit in range}, sd notifice Debitorului despre acest fept cui 19 Prim - Drrector Aaufict Director Phpnartie Condraa ACM. Nat |S Piolr Nezalzov' “7! ts ©. Debitorul a folosit creditul in alt scop decit cel indicat in punctul 2.2: 4. situalia economia si financiara a Debitorulul nu mai asiguré condipi de rambursare a creditulul si achitare a platilor aferente; © Debitorul sau alt organ competent 2 deciarat reorganizarea, restructurarea sau lichidarea Debitoruiu 1. Debitoru! a deventt insolvabil g. Osbitoru! nu a oferit garantile cerute sau a redus S88 acordul Bancii garantie oferte: A. Ucenta sau autorizatia de functionare eliberat’ Debitorului pentru activitatea care urmeeza a fi creditata este suspendata sau a expirat termenul ei de vatabilitate; 1 © parte considerabild cin patrimoniul Debitorutui este confiscata sau nationalizatA si aceasta situate afecteazé continuarea activitati sale sau Indeplinires anumitor conditi conform prezentului contract, 4 Pe patrimoniu! Oebitorulti’sau patrimoniul Debitorului gajist este pus sechestru kNeindeplininioricareia din conditile stipulate in prezentul contract si contractele de aaj | _Alte cazun prevazute de legisiatie. 43. LITIGH 8 13.1, Onies.neintelegere rezultaté din prezentul contract de credit va fi solutionata pe cale amiabila 132. Tn cazul in care nu se ajunge la un acord, ltgiul va fi solutionat de organele ludiciare §i de resort ale Republicii Moldova, 14, ALTE PREVEDERI 14.1. Nerespectarea de catre Debitor a obligatiilor asumate prin prezentul contract oferd Bancil dreptul Ge a lua urmatoarete masuri rezilierea contractului de credit; refuzul executaril obligatiei de acordare a creditulu recuberarea creditulu! din conturie de disponibititati ale Debitorulul in orciea stabil valotificarea garantilor constitute de Debitor pentru rambursarea creditului executarea silt din patrimoniul Debitorului 14.2, Contractul se considera rezillat dupa expirarea @ 15 zile din momentul expedierti notificdrii de catre Banca la adresa juridiog a Debitorului, indiferent de primirea sau lipsa avizulul de receptie. 143. La data rezilieri de cétre Banca a prezentuiti coniract, obligatile de piata ale Debitoruluy devin scadente in termen de 15 zile calendaristice, iar din ziua umatoare aceste obligatii vor fi considerate ca plati restante. 14.4. Cesiunea une! tere persoane a dreptului de a cere indeplinirea de catre Oebitor a obligatiei de rambursare @ ¢reditului si dobinzilor aferente se efectueaza de catre Banca unilateral, prin avizarea in scris a Debitorulu, fara acceptul acestuia 14.5. Debitorul poate transmite unei terte persoane obligatia de rambursare & creditului gi @ platilor aferente iui numai cu acceptu! seris al Bani 14.6. Modificarile si completaile la prezentul contract pot fi efectuate prin semnarea de catre parti a Uunor acorduri aditionale. 147. Prezentul contract de credit intra In vigoare la data semnaii lui, dar nu inainte de primirea la Banca .a documentelor de constituire a garantie! creditulvi, prevazute la cap.8 al prezentului contract’ precum gi 2 altor documente prevazute de prezentul contract $i actioneaza pina ja Indepiinirea tuturor angajamentelor asumate in cadrul li Prezentul contract a fost intocmit in numar de 4 exemplare, din care 1 exemplar ramine la notar, 2 exemplare smin la Banca $i 1 exemplar se Inmineaza Debitorulu ALTE RECHIZITI BANCA: DEBITORUL: Cont de decontare: 2805701498135 Cont de decontere: 2213014984077 Codul bancit; BECOMD2XB09 Filiaia nf-1 Chisinau 2 Baneii de Economii SA Cod fiscal. 1003600002549 Codul bancit, BECOMD2X609 Cod TVA: 7800041 Cod fiscal: 1007600039848 AU SEMNAT CONTRACTUL, BANCA: DEBITORUL: Prim - Director Adjunct Director Ghenadie Condrea Piotr Nezatzav LS LS Prim - Director Adjuyt Director CONTRACT DE CREDIT Nr. 06-06/1/146 Mun, Chisinau Frcheit 'a sase noiembrig anul doua mil sapte (06.11.2007) inte: BANCA DE ECONOMIlI S.A., Inregistrata la Camera Inregistrérii de Stat cu numarut de identificare de stat-cod fiscal 1002600002549 la 18.06.2001, reprezentatd prin Filiala nr. 1 Chisinau, care activeazé in conformitate cu Regulementul cu privie la’ fifate, cu sediul in mun. Chisinau, str. Puskin, 33, in persoana directorului dna Ecaterina Tcaci, care activeaza tn baza procuril nr, 06-17/91 din 26.06.2007, ‘numita in continuare Banca, pe de o parte, si SC “AMTRAX-AV” SRL, inregistratd la Camera Inregistrérii de Stat cu numarul de identificare de stat- cod fiscal 1007600039848 din 21.06.2007, numit& in continuare Debitor, cu sediul In RM, mun Chisinau, str: Armeneasca 28, in persoana directorului dl Piotr Nezaizov, care acjioneazA in baza ‘Statutulul, pe de alté parte. Avand in vedere cererea Debitorului si decizia Comitetulul de credite (proces-vertal nv.1228 din 02 oiembrie 2007), p&rtile au convenit s& incheie prezentul contract de credit in urmatoarele conti 4. NOTIUNI GENERALE Partile contractante au convenit s& acoepte ca baz urmatoarele nofiuni: 1.1. Credit expirat se considera creditul: a. care nu a fost rambursat la scadenta prevazuta in prezentul contract (In cazul in care este prevazuta rambursarea creditulu la scadent®) sau pentru care nu au fost rambursate trangele {in cazul in care este prevazuta rambursarea creditului tn transe); b. dobinzile aferente caruia nu se achits in termenul prevazut In prezentul contract, ©. care nua fost rambursat in totalitate in caz de reziliere a contractului in conditile prevazute. 4.2.Dobinda reprezinta platile procentuale racordate la suma creditului acordat efectiv gi achitate de céire Debitor pentru folosirea mijloacelor financiare pe parcursul unei perioade de timp, reiesind din 360 de zile anual 1,3, Dobinda flotanta reprezinta dobinda care poate fi modificaté pe parcursul derulérii prezentului ‘contract in conditile stipulate In acesta. 1.4.Notificarea este 0 adresare scrisd referitor la oricare raport ce reiese din prezentul contract (achitarea dobinzilor aferente, rambursarea creditului, depasirea termenelor contractuale $.2.), care se prezintA nemijlocit de catre o parte altei parti contractante sub semnditura sau prin scrisoare »_ recomandata. 4.5.Rezilierea contractulul se considera incetarea dintr-o anumité data prevazutd in notificare a obligatie! Bancii de a acorda creditul si a dreptului Debitorului de @ utiliza reditul. In caz de reziliere cereditul devine scadent, Insd rezilierea nu exonereaza Debitorul de obligatile de achitare a dobinzil 2,0BIECTUL CONTRACTULUI 2.4. Banca acordé Debitorului un credit sub forma de nie de oredit (acordat in transe, fara stabiirea soldului minim) in suma maxima de 30,000,000.00 (treizeci milioane) lei, tm condifile asigurarii acestuia, utilizar efitiente gi la destinatie si achitatii la scadents, 2.2. Crecitul va fiutilzat de cdtre Debitor pentru completarea miloacelor circulante si anume achitarea lucririlor $i materialelor de constructie aferente blocului locativ amplasat pe adrese’ or. Cahul, st. Stefan cel Mare 27a, precum gi investifi in mijloace fixe (procurarea unor spat locative $i nelocative). 2.3.Creditul se acorda pe un termen de 24 (douezeci si patru) luni gi anume data achitaril complete reditului’ si a tuturor platilor aferente enumerate in prezentul contract este stabilit4 pentru sase noiembrie anul doue mii noua (06.11.2008). 3. MODALITATEA DE ACORDARE A CREDITULUI 3.1.Creditul se va acorda de catre Banca in valuta prezentului contract (lei moldovenesti), prin executarea dispozitillor de plata ale Debitorului, din cont separat de Imprumut deschis la Filiala nr. 41a Banci, in stricta conformitate cu destinatia indicat’ in punctul 2.2 3.2.Transferurile banesti In conformitate cu conditille prezentului contract se efectueazé..in baza dispozitiilor de plat& ale “Debitorului. Fiecare dispozitie de plata se vizeaza prin semnatura persoanelor responsabile.de transferul miloacelor conform destinatiel 4.3, Debitorul beneficiaza.’de_suma ‘total, a creditului cu conditia Neseceay te tuturor prey " contractuale sl prezentisactelorcare'aiesté constituirea garantilor Director Qe f Director Fratanna Toast Neb ferilor ? 3.4. Acordarea creditului se efectueszé cu condilia prezentarl in Bancd a documentelor ce confirma utlizarea ereditului conform p. 2.2 45.La acordarea creditului Debitorul achité B&ncii un comision unic pentru acordarea creditului in marime de 1% {unu procente} de la suma fiecatel transe liberate. 3.6.Creditul se va aco‘#a in range, tn funofie de suficenta gajului dupa cum urmeaza. |. Prima trangé In suma de pand'la 6,800,000.00 (cinc! milioane cinci sute mii) lei se va elibera dupa onstituirea gajului asupra bunurilor imoblle nominalizate fn pct, 8.1.1. si pct 81.2 al prezentului contract: 11, Fiecare tranga ulterioard (gina la completarea soldului crecitulul in suma de 30,000,000.00 (treizeci milioane) lei, urmeaza s& fie acordata cu condita: A. Constituirii gajului suptimentar (cu prezentarea obligatorie a extraselor dio Registrul bununior mobile actualizate si a Raportului de evaluate independenté @ bunurilor care vor fi galate ulterio’), sau B. Reevalusni de cdtre Sectia Gestiune Gaj a oblectului situat in or. Cahul, sit, Stefan cel Mare 27a, In {unclie de indeplinirea etapelor de construct. 4, RAMBURSAREA CREDITULUI 4.1, Debitorul va rambursa creditul in valuta prezentului contract, 42. Debitorul va rambursa craditul pana la scadenta, 06 noiembrie 2009, conform gratioului T Sold maxim admis ta sfirsital Perioada Tranga, let perioadei, I | Octombrie 2008 A 4,591,000 28,409,000 Noiembrie 2008 z 1,591,000 26,818,000 Decembrie 2008 - 4,591,000 25,227,000 [anuarie 2009 _ 1,591,000 23,696,000 Fabruarie 2008 1,591,000 22,045,000 Martie 2009 - | 1,591,000 20,454,000, ‘Aprile 2009) 4,591,000 18,869,000 ai 2009 Z 4,591,000, 17,272,000 [iunie 2009 1,591,000, 15,681,000 | “julie 2009 | 4,581,000, 14,090,000 ‘August 2005. . 41,591,000 12,499,000 | Sepiembrie 2009 6.250.000 | 6,249,000 06 noiembrie 2008 6,249,000 _ o TOTAL 30,000,000 MDL 4.3. in cazul in care Debitorul va solicita achitarea anticipata @ unel parti a crecitulul, inaintea achitéri elective, el va achita tn primul find dobinzile caloulate ta 2i, cele restante si toate plate aferente neefectuate in terinenele stabilte de prezentul contract. 5. DOBINDA 5.1. Pentru creditul pus la'cispozitie, Debitorul va plati Banc o dobanda flotanta cu rata initiala ce 189% {optsprezece provente) anual. 6.2.Dobinda indicatd in punctul 5.1, se ve majora cu 6 (cine!) puncte procentuale tn cazul in care creditul sau 0 parte a creditului este expirat. Dobinda majoraté se va aplica la partea de credit expirat, incepind cu ziua care utmeazé dup data scadente’ creditului sau @ parti acestuia 6.8. Dobinde se va calcula lunar, incepind cu data acordérit creditului pind le rambursarea lui, la soldul contului de credit al Debitorului 5.4. Data primel achitari a dobinaii se stabileste pentru 30.11.2007. 5.5 Debitorut va achita dobinzile aferente lunar, pina la ultima zi lucratoare a lunii gestionare, J mai fir de data de 30 a luni respective. é 5.6. Banca are dreptul in mod unilateral s& modifice rata dobinaii stabilta conform prezenty in dependent® de evolutia pietei financiare, ingtiintind despre aceasta Debitorul prin ‘cel pitin 10 zile calendaristice inainte. Rata noua a dobinzii se considera accepted 4 este exorimat de-Debitor fh forma prevazuta pentru notificare seu daca, urmare a ny Director CA, Director Debitora! nu camburseaza soldui creditului si nu achité alte sume supuse plat c&tre Banca pina la pxowarea termenului notficari de modiicare a dobinai, Mérimea ratel no} 2 dobinzli se va aplca la soldui creditului existent la deta moditicari ratei dobinzil 6. PLATILE 6:1.1n timpul actiunl prezentulul contract se stabilegte urmétoarea suocesiune 2 plator (In ordines descrescatoare a prioritatlon) a, Detorile restante: , = dobindal credit penalitati, amenzi Datorile curente: credit; = dobinda. 6.2.in cazul in care scadenta oricarei plali coincide cu o zi de odihna, scadenta plati respective $e va fia in ziua lucratoare precedent’ 63. Pan pesentul contract Banca esie autorizal® de Debtor e8-| opereze direct, in toate conte, fn erginea stabil, Tn vederea decontéri cumelor scadente aferente creditulul acordat (ered SSomne, penal, atte plat). In cazullipsei de disponioiltal! In conturi, Debitorul va plati sumele Sstorate Barci din primele incasér, inaintea tuturor celorialte categori de plat, 1s afara datorilor bugetare g.4.inira asigutarea rambursdll creditului si achitarit platilor aferente, Debitorul cesionear Banc! dreptul asupta unel par) @ luxului lunar de mijoace financiare parvenite In toate contri sale curente $1 de depozit, deschise in Banc& sav th oricare alté banca comercial 6. Partie 24 convenit ca fuxul lunar de miloace financiare, dreptul asupra carora este cesionat s nu fie mai mio dees 100% din #uxul total de mijloace financiare parvenite [a contutlle Debitoruiuy 6.6.Debtoru! directioneazé lunar miloacele financiare, dreptul asupra carora a fost cesionat Banci nemiloot la ramburserea oredtului si achitarea doblnziloraferente, in confermitate cu prevecenile prezentului contract 7p saul in care mijloacele financiare ale Debitorului parvin in conturilo sale curente deschise ia Banca, Debitorut Imputericeste Banca sa efectueze in numele s&u operatiunl ce decontéri do pe eererle curento 1 difectionarea acester milloaco financiare pentru rambursarea credit, seiveyea aobinzitor aterente si altor plti conform prevederilor prezentului contract. Operatiunile mentionate Banca le ofectueaz4 prin intermediul notet sale contabile 6.8. Cheltuielile de convertare a valutei, in caz de necesitate, le suporté Debitorul 7. SANCTIUNI $i AMENZ! 7, Benins neachitarea la scadenta 2 platilor pe dobinda calculat& potrivit prevederiior prezentulul contract Debitorul va plati Bancii o panalitate in marime de 0,17 % pentru flecare 2\ de Intrziere, care se va aplica la suma dobinzii neachitate. 72. Pant utligarea ereditului Ia contradiciie cv scopurle definite fn punctul 2.2., Debitoru! va plat Bancli o amenda in marime de 20 % de la suma respect 73,Pontu nvelecluarea operatuniior in valut& rationalé gi in velut® strain numai erin conturla ceethise la Benes. Debitorul va plati Bancii o emenda in marme de 5% din suma creditulut acordat. 7A. Perla formarea ‘818 permisiunea scris& a Bancii a angajamentelor nol cu dabinda, cu termen oe cemjenta inainie Ge seadenta crediului, Debiorul va pitt Bancil o amend in marime de 5% din suma creditului acordat, 8. GARANTAREA CREDITULU! 81. Sumele datorate Bandi patrivt prezentului contract sunt garaniate prin: But ontractel d& oj ipoteca nr, 06-06/1/146-g asupra constructiei nefinalizate amplasate Pe Sarees of. Cahul str Stefan cel Mare 27a sl asupra terenulul de pamint aferent cu suprafala Se 0163 ha la valoarea de gaj de 2,520,000.00 (doua milioane cinci sue douazeci mil) lei incheiat ou SC Amtrax-AV"s 3.1.2, contraotul de gal ipoteca nr. 06-06/1/146-91 asupra consiructiei nefinalizate de pe adresa mu. Ghiginau, str Calea Basarabie! 26/5 51 acupra dreptului de aronda 2 terenulut de pamin\ HEEFT, cu suprafata de 0.10ha le valoarea de ga} de 3,010,000.00 (trei miioane zece mi) reagent ou ll Tomaili-Arga”: Kiyo < 8.1.8. contract de cesiune ne, 06-06/1/146-c a fllxulul mijloacelor financlare din conturlelpii aN 06.11-2007. 4 2.2. Actele de garantie fac parte integrala din prezental contract gi sunt valabile z We a creditulal de catre Debitor, in conformitate cu conditite prezentulu contract, $a platilor aferente tui 8.3.[n cazul prelungirii actiunii prezentului. contract, Debitorul se obligs s4 prelungeasca actiunes actelor de garantie pe termenul respect, lar la eventuala diminuare a costulul garantiel, $4 ofere Bancii garantit suplimentare 9, OBLIGATILE DESITORULUI Debitorul se obliga: 9.1.98 respecte intocmai prevederile prezentului contract: 9.2.88 restituie Bancii crecitul primit gi dobinzile aferente th termenele stabilite, 9.3, utiizeze creditul primi in scopul pentru care a fost acordat, 9.4.54 mentind evidente contabile gi toate documentele care atesté utilizares creditulul conform destinatie’, 9.5.88 prezinte Bancil trimestrial bilantul contabil, contul de profit si pierderi, precum gi alti indicatori economico-financiari, nu mei tirziu de data de 15 a lunli ce urmeaza dupa perioada gestionaré 9.6 58 prezinte Bancii orice document soliitat de aceasta, ce poate avea legalura cu crecitul acordat (Diant, buget de venituri si cheltuiel, cont de profit si plerderi, orice document privind garantile, precum § referitor Ia actvitatea desfagurata); 9.7. 84 nu deschidd contur la alte baci decit cu acordul scris al Béinci 9.8.8 nolifice prompt Banc despre toate moditicarile posible: denurirea firmei, conducstorul, adresa sediului, contul de decontairi, rechizitele bancil, nelimitindu-se la acestea; 9.9, 4 asigure integritatea gi conservarea corespunzatoare @ bunurilor, 62 constituie garantia ereditulul pina la rambursarea integral @ acestula, precum si a tuturor bunurilor din patrimoniuil sau: 9.40, sa deciare Bancit orice alte contracte de credit, incheiate cu alte banci, precum si garantile acestora cu 10 zile inainte de semnarea acestora, prin notificare; 9.11. 88 notifice B&ncii in.scris, in termen de cal mult 10 zile, despre aparitia orieSror factori sau a Lunor situatii de fort majoré, care-| pun tn imposibiitatea de executare a obligatilor ce decurg din prezentul contrect sau pot cauza in vitor inréutatrea situatiel financiare, 9.12. 88 suporte cheltuielile de urmarire slita, efectuate de Banca pentru recuperarea sumelor datorate de Debitor si neachitate la scadenté 9.43. sd nu constitule be parcursul actiunii prezentului contract garanfii reale sau personale fare acceptul scris si 8Encii si s& nu transmitd fra accepiul scris al Bancii valorile materiale care-i apartin cu drept de proprietate altor persoane: 9.14. s8 acorde Bancii dreptul prioritar asupra altor debitort in sumé egelé cu ratele nerambursate, Sobin2i, penal, ete. in cazul lichidari Debitorulul inainte de ramibursarea creditulul 9.15. s& efectueze toate operatiunile in valuta nafionala si valuta strainé prin conturile curente deschise la Banca; 9.16. fr permisiunea sctisé a Banci s8 nu formeze angajamente cu dobind’, cu termen de scadenta inainte de scadenta creditului, 9.17. la daia rezilerii de eatre Banca @ prezentului contract, cind obligatile de plata ale Debitorului devin scadente in termen de 19 zile calendaristice, s8 raspunca pentru consecintele financiare itecte Sal indirecte, olatind Bancit toate costurle gi cheltuieile antrenate de executarea imedieta 2 creditulul 9.18, 8 prezinte, cel tirziu dupa 15 zile de la data tnchelerii avestora, copiile tuturer contractelor de vanzare-cumpérate (investi‘e @ capitalului in constructie) @ spatilor locative, comerciale si ai locurilor de parcare aferente biocului de pe adresa: or. Cahul, str. Stefan cel Mare 274: 9.19. 2 directioneze imediat toate Incasarile aferente contractelor inchelate cu cumparétori ai ‘spatilor locative, comérciele gia locurilor de parcare din blocul de pe adresa: or. Cahul, sir Stefan cel Mare 27a la micsorarea soldului creditulu 410. DREPTURILE DEBIFORULUI Debitorul este in drept: 10.1, $4 achite creditul si dobinzile aferente inainte de termen prin rnodaiitatile de platé acceptate in Banc’, cu respectarea condifilor stipulate in p.4.3. al prezentului contract 10.2. 84 primeasca de la Banca calculul dobinzilor aferente creditului, comisioanelor, penalitatior si amenziior. 40.3. s& rezilieze prezentul contract, prin notiticare, in cazul in care nu este de acord cu modificarea de catre Banca a ratei dobinzii 14. OBLIGATILE BANCI Banea se obligs 1141, 88 tind evidenta ea si rambursarii creditului eliberat Debitorulei, Director (CA df” Director aferente calculate si achitate. 41.2. in cazul modificari ratei dobinzli aplicate la credit, s& notifice Debitorului despre acest fapt cu 10 ile calengdaristice inainte, 12, DREPTURILE BANCII Banoa are dreptul 12.1 sa venice respecterea conditilor in care a fost acordat oreditul, existenta efectiva, precum g/ integritatea garantilor creditului pina la rambursarea integral @ acestuia si achiterea platior aferente lui 12.2. s8 refuzé axecutarea obligatiai de a pune la dispozitia Debitorului creditul daca a Debitorul a fumizat Bancii date neautentice pentru cbtinerea creditulul b.Au apairut citcumstante care indic& cu ceritudine incapacitatea vitoare a Debitorului de a deservi si rambursa creditut ¢.Debitorul sau tertul incalea obligatia de a acorda garantii de rambursare a creditului pe care si-a asumat-o sau alte condi inaintate de Banca pentru punerea la dispozilie a crecitui, d.Debitoru! nu indeplineste concitile prezentului contract ‘a tranga sau trangele precedente {in cazul acordarii craditului th trange 12.3. s4 rezilieze unilateral, prin notificare, prezentul contract si s2-si realizeze dreptul asupra garantis| creditului, inclusiv asupra obiectului gajului in eazul in care: 2. Debitorul a admis o restanta fa achitarea dobinzii mai mare de 60 zile calendaristice: b. Debitorul nu a rambursat in termen creditul $i s-a format o restanta de 60 zile calendaristice sau Debitorul nu 8 executat obligatia de restituire a 2 trange ale oreditului (n cazul in care este prevazuti rambursarea creditului in trange): ‘c. Debitorul a folosit creditul tn alt scop decit cet indicat in punctul 2.2; 4. situatia economic’ si financiara a Debitorului nu mai asigura conditl de rambursare @ creditulul si achitare a platior aferente, Debitorul sau alt organ competent a declarat reorganizarea, restructurarea sau lichidarea Debitorutul; 4 Debitorul a devenit insotvabil g. Debitcrui nu a ofert garantile cerute sau a redus fara acorcul Bénoli garantie oferie, h. Licenta sau autorizatia de funclionare eliberaté Debitorului pentru activitatea care urmeazé a fi recitata este suspendata sau a expirat termenul el de valabiltate; i. © parte considerabila din patrimoniul Debitorului este confiscaté sau nationalizata si aceasta situatie afecteaza continugrea activitati sale sau indeplinirea anumilor condi conform prezentului contract; Pe natrimoniui Debitorului sau patrimoniul Debitorului gajist este pus sechesiru; k.Netndeplinini oricgreva din conditille stipulate in prezentul contract gi contractele de ga) |. Alte cazun prevazute de législatie 43. LITIGN 18.1. Orice nefntelegere rezultata din prezentul contract de credit va fi solutionata pe cale amiabila 13.2. in cazukin care nu se ajunge la un acord, Iigiul ve fi solusionat de organele judiciare si de resort ale Republicii Moldova. 14, ALTE PREVEDERI 14.1. Nerespectarea de cétre Debitor a obligatilor asumate prin prezentul contract ofera Bancil dreptul de @ lua urmatoarele masuri rezilierea contractulul de credit; refuzul executéri obligatiei de acordare a oreditului, recuperarea creditului din conturile de disponibiitati ale Debitoruilul in ordinea stabil valorificarea garantilor constituite de Debitor pentru rambursarea creditului, executarea silté din patrimoniul Debitoruli 14.2. Conttactul se considera reziliat dupa expirarea a 15 zile din momentul expedierii notifcaii de catre Banca la adresa juridica @ Debitorului,indiferent de primirea sau lipsa avizului de receptie. 44.3. La data rezilierii de cétre Baricd a prezentului contract, obligatile de plata ale Debitorului devin ‘scadente in termen de 16 zile celendaristice, ier cin ziua urmétoare aceste obligatii vor fi considerate ca plati restante = 144, Cesiunea unei terté-persoane @ dreptulul de a cere Indeplinirea de care Debitor a rambursare a creditului $i dobinzilor aferente se efectueazé de catre Banc’ uy avizarea'tn scris a Debitorului, fara acceptul acestula, 14.8. Debitorul poate transmite unei terte persoane obligatia de rambursare @ credit alerente lui numai cu acogptul scris al Banc ease Director ( Director 14.8. Modificérle si completarlle la prezentul contract pot fi efectuate prin semnarea de catre parti a ‘unor acordu acitionale 14.7. Prezentul contractde credit intra In vigoate [a data semnaci ui, dar nu inainte de primirea ia Banca @ documentelor de consttuire a gerantiei creditului, prevazute fa cap 8 al prezentului contract, precum si a altor documente prevazute de prezentul contract si actioneazé pind ia ‘indeplinirea tuturor angajamentelor asumate in cadrul ll Prezentul contract a fost intocmit In numar de 4 exemplare, din care 1 exemplar ramine la notar, 2 ‘exempiare ramin la Banca si 1 exemplar se Inmineaza Debitorului, ALTE RECHIZITE: BANCA: DEBITORUL: Cont de decontare: 2805701498135 Cont de decontare: 2251301498407 Codul banciis BECOMD2X609 Fiala nr-1 Chisinau a Bancil de Economil SA Cod fiscal: 1003600002549 Codul baneii: BECOMD2x609 Cod TVA: 7800041 Cod fiscal: 1007800039848 ‘AU SEMNAT CONTRACTUL: BANCA: Director Cf- Ecaterina Teaci “ oO LS. Director Director f CONTRACT DE CREDIT Nr. 06-06/1/61- dun. Chisinau iat la douazeci si trel septembrie anul dowa mil zece (23.09.2010) ANCA DE ECONOMII S.A.. inregistraté fa Camera Inregistéii de Stat cu numarul de identificare de ced fiscal 1009600002549 le 18.06.2001, reprezentata prin Filiala nr. 1 Chisinau, care acliveazé Eh-conformitate cu Regulamentul cu privire la ‘ilale, cu sediui fn mun. Chisinau, str. Puskin, 23, in fsoana Directorulul, dna Ecaterina Teaci, care activeaz’ In baza procurii nr. 06-17/197 din 12.2009, oumita In continuare Banca, pe de 9 parte, si SC HAMTRAY RU, trregestrate ta Camera Mregistrart do"Star er Numa Ge SMCS ae | s-00d fiscal 1007600039848 din 21.06.2007, numita in continuare Debitor, cu sediul'7n AM, mun. sChisinau, sir, Armeneesce 28, in persoana Directorulul, di Piotr Nezalzov, care actioneaza in baza | Siatutul, pe de alta pare. Wvaild in vedere:cererea Debitorului si decizia Comitetului de credite (proces-verbal nr, 1204 din 23 septembrie 2010), partile au convenit 84 incheie prezentul contract de efedit in urmatoarele conditi = 1, NOTIUNI GENERALE & [Paie contractante au convenii s8 accepte ca bazé urmatoarele notiuni: _14.Credit oxpirat se considera creditul: |, Cafe Nu.a fost rambursat la scadenfa prevézutd In: prezentul contract (in cazit in care este Prevazuta rambursarea creditului la Scadenta) sau pentru care nu au fost rambursate trangele {in cazuln care este prevazuta rambursarea creditulul in trange), 6. dobinzile-eferente cérula nu se achita in termenul prevazut in prezentul contract: <6. care nu2 fost rambursat in totalitate in caz de tezillere a contractului in conditile prevazute, Dobinda reprezintS piatile proventuale racordate la suma creditulul aoordat efectiv si achitato de titre Debitor pentru folosirea milloacelor financiare pe parcursul unei perioade de timp, reiesind p26. ci anus " ~ fe bdobinda Hotanta reprecints copmas care poste M mecncaes pe patrsc cere erence tract In conditile stipulate in acesta. Notificarea este o adresare scrisd refertor te orivare raport ce relese din prézentul contract {(schitarea dobinziior aferente, rambursarea creditului, depasirea-termenelor contractuale $2 ), | tate se prezinté.nemijiocit de catre © parte altei pari contractante sub semnatura seu prin E- sorisoare recomendala. AGRezilerea contractulul se considerd incetarea dintr-o anumité data prevazuta In notiicare @ £2 obligajiel Bancil de a acorda creditul gi a dreptulul Debitorulul de a utiliza oreditul. In caz de |_fealee credtu devine scadent, inca rezterea nu exonereazé Debitorl de obligate de ache Ea dobiozi. 22, OBIECTUL CONTRACTULUI |) Banca acord& Debitorutui un credit ordinar in sumia de 12,000,000.00 (douasprezece milioane) _ ls, in condiljile asigurarii acestuia, utilizar effciente si ta destinatie si achitaii ia scadenté. 2 Creditul va fi utlizat de c&tre Debitor pentry investi in miioace fixe (progurarea spalatariei auto) Completerea mijloacelor circulante (procurarea materialelor de constructie). 28 Creditul se acorda pe un termen de 24 (douazeci si patry) luni si anume data achitarli complete a ‘credltulsi si 2 tuturor platiior aferente enumerate In prezenful contract este stabilta pentru _ douazeci si-unu septembrie anul doua mil douasprezece (21.09.2042). ODALITATEAD A CRED| Se va acorda Ge Calre Banca In valuta prezentulul contract (MDL), prin execitarea Poritilar de plat& ale Detitorului, din cont separat de imprumut deschis la Fliala nt. 1 Chisinau 2 Banc, in stricla conformitate cu destinatia indicat’ in punctul 2.2. :Trensterurile banesti in conformitate cu conditile prezentului contract se efectucaza in baza gispoutiior de platé ale Debitorului, Fiecare dispoziie de plaid se vizeaz’ prin semnatura rsoanelor responsabile de transferul mijloacelor conform destinatiel. Debitorul beneficiaza de suma totalé a creditulsi cu conditia respect8rii tuturor prevederiior “Contractuale si prezentarii actelor care alestd constitulrea garantitor. : Acordarea creditulul se efectueazd cu condilia prezentéri in Banc’ a documentelor ce confirma * illizatea creditulul contorm p.2.2. ‘ La deordarea. creditulul Osbitorul achita B&ncii un comtiision unic pentru “aoorddrea oreditulul in jarime de,A%e'de la sunja creditulul aprobat, ceea ce constituie 120,000 fei, = i. cazul fy’ Gare Debitorul refuzS creditul parjial sau total, el va plati Bandijun ‘ig opened )punerea le dispozitie a creditulul) In, Sirs Director i 4 ‘procente) din suma creditului refuzat, RAMBURSAREA CREDITULUL -Debitorul va tambursa craditul in valuta prézentului contract bitorul va rambursa creditul pind le data finald indicata in punctul 2.2. al prezentulul contract, form praticu bi i.derind | Partoada —[ Achitarea creditulu tei | Sold credituil, 161 | al [lunie 2042 3,000,000.00 |" 9,000,000.00 2 [tlie 2012 3,000,000.00. 0.0 Be 3 [august 2072 3,000, 000.00 | :000,000.00 | 4 24.08.2012 3,000,000.00 0.00} e TOTAL 42,000,000,00 ] ulin Garé Debitorul va solita achiiarea anticioats a uniel pari a creditull, inaintes achitari tve, el va achita in primut rind dobinzile calculate la zi, cele restante si toate plate aferente {efectuate in termenele stabiite de prezental contract _DOBINDA |, Pentru creditul pus fa dispozitie, Debiterul va plati Bencil o dobanda tlotanta eu rata initiala de 16% “(saisprezece procente) anus 2 Dobinida indicat’ tn punctul 5.1. se va.majora.cu 5 (cine!) puncte procentudle in cazul in care PAu sau"o parie.a creditului este expiral. Dobinda majorats se va aplica la partea de credit ita, Incepind cu ziva care urmeaza dupa date scadentei creditulul sau a parti acestuia, Dobinda sé va calcula junar, incepind cu data acordéiii creditulul pind la rambursarea li, a soldul “contului de credit &l Debitorului. Data primei achitéri a dobinzii se stabileste pentru 30.09.2010. 5 Oebitorul va achita dobinzile aferente lunar, pina ‘a ultima zi luerétoare @ lunii gestionare, dar nu = thaitiziv de data de 80 a luni respective ;Banca are droptul in. mod unilateral s8 modifice rate dobinai stabilité conform prezentului contract, “In dependenta de evolutia pietei financiare, instiintind despre aceasta Debitorul prin notificare, cu cal putin 10 zile calendaristice inainte, Rata nou’ a dobinzii se considera acceptatS daca acceptul _ tele exnrimat de Debitor in forma prevazula pentru notifeare sau dacd, urmare a nolificari Banci, “Debitorul nu ramburseazé soldul creditulut gi.nu achita alte sume supuse pla c&tre Banca pina la Syplrarea termenului notific&rii de modificare a dobinzil, Marimea ratei nol a dobinaii se va aplica “Ia soldul creditulul existent ia data modificani ratei dobinzi, > PLATILE .\n:timput actiunii prezentului contract se stabileste urmétoarea succesiune a. platiior (in ordines “ descrescatcare a priritétiion) “a, Datorie restante: dobindé; = credit - _penalitat, emendi ~ b, Datorile curente: > gedit, : ©. dobinda, cazul in care scadenfa oricarel pial) coincide cu o zi de odibna, scadenta plati respective se ve ‘tn ziva luerdtoare precedent’. Prin: prezentul contract Banca este autorizata de Debitor s&-| opereze direct, in toate conturile, tn ordinea stabilté, in vederea decontarii sumelor scadente aferente creditulul acordat (credit, dobinda, penaiitati, alte plati). in cazul lipsei de disponibilitati in conturi, Debitorul va piati sumele Gatorate Bancii din primele ineasai, Inaintea tuturor celorialte categorii de pla, In atara datonilor _ bugotare. : bé.Iniru asigurarea rambursaci creditului si achitiri platior aferenie, Debitorul cesioneazé Bancit ‘dreplul asupre unel:par{i @ fluxului lunar de miijloace financiare parverite tn toate conturile sale curente side depozit, deschise in. Banc& eau In oricare alta banc comerciala 8.5.Partile au convent c@ fluxul lunar de mijloace financiare, dreptul asupra c&rora este cesionat sé ___ mite mai mic decét 100% din fluxul total de miloace financiare parvenite la conturile Debitorui Debitorul direcfioneaza lunar mijloecele financiare, dreptul asupra c&rora a fost cesionat Bancit, nemijocit ia rambursarea creitului gi achitarea dobinzilor aferenta, in conformitate cu prevederiie _.- prezentului contract. = 7.ln cazul‘in care mijloaceler$er|Giar@ ale Debitorului parvin in conturile sale curerite deschise la __ Banod. Debtor impulefiesite Bates 4 efectueze In numele sau operalun|e-deconari de pe conturile curente si /irectiondrea_,acéstoy, mijjoace financiare pentru irsareas.creditului, achitarea dobinzilor Af tel ptsr oi gnform prevedsrilor prezentylui Loge . “Director Featerina Teaci Director Piotr Nezalzoy,/ ‘semnature a ~— Aed denia inainte de sca creditulul acordat. B/ 723.092010, ~. gil se obliga: Tespecte intocrral pre inal ahoiare (forma Ne2) si © (rimestrial}, precum si Slimeaz’ dupa pericada bilent, buget de verituri inl deschid® conturi ta asigure integitatea _Geeditulul pind la ramburs ezentul contract sau pol 3; sé nu. constituie pe parcursul actiunii prezentufu contract garan{ii reales: eptul scris al Bar a a iy Kagem fara acceptut scris el Bancii valor isk Aotifice prompt Bancii despre toate. modificaril iresa sediului, contul de decontar, rechizitele ban i utllzerea creditului ia contradictle cu scopurile definite in punctul 2.2., Debitorut va plat isi © amenda in mrime de 20 % de la suma respectiva, mtu neblectuarea operatiunitor tn valuta nafionalé si in valuté str&in’ numal. prin conturle Geschise a Banc’, Debitorul va pliti Bancii.o amend tn marime de: 2% din suma creditstel cotdat, ‘misiunea sctis’ a Bancii a angajamentelor noi cu dobinds, cu termen de denfa creditului, Debitorul va plati Bancii o amenda tn marime de 5% cin ANTAREA GREDITULUI isle datorate Bancil potr Contract de ipoteea nr. 06-06/1/61-9.asupra constructiel cu destinatie comersiala, presiare fervicilor (spalatorie. auto} amplasaté tn mun. Chisingu, sect. Ciocana, sir Gales Basarabio} 26/6, incheiat cu SRL Amttax-AY, in suma de 12,600,000.00 lel (autentiicat is it prezentutui contract sunt garantate prin: le de garantie fac parte integralé din prezentul contract si sunt vatabile pling ta echiterea totale ‘(reditulul de care Debitor, in conformitate cu conditile prezentulvi contract, si a plajior aferente .f22ul prelungisi actiunii prezentului contract, Debltonu! se obligé si prelungeascd actiunea elor de garantie pe termenut respectiv, iar la eventuala diminuare a costului garantiei, 63 ofere ncil garan\i supimentare BLIGATILE DEBITORULUI vedere prezentulut contra estituis B&nci’ credit! primit sf dobinzite aferente in termenele stabilte; iizeze creditul primit in scopul pentru care a fost: acordat; Inenting evidente contabile $i toate documentele care atesta utilizaree creditulul conform rezinte Banoii trimestrial.bilanful contabit-— raportul financier (postu! de activ, pasiv - lasurat. pe fiecare. cont fh parte), contul de profit si pierderi (raportul privind rezultatele raportul privind fluxul mijloacelor banesti (forma Ne4)), raportul statistic 5- ai Indicator economico-financiari, nu mai tarziu de data de 30 a lunil ca gestionara, iar bifsn{ul contabil enual si raportul statistic 5-C aferent, nu itarziude data de 10 apie. & prezinte Banci orice document solicitat de aceasta, ce poate avea legaturd cu creditul acordat si-cheltuiet, cont de profit $i pierderi, orice document privind garantile, fecum gi refetitor la activitates desfagurata); alle banci decit cu acordut scris al Béncit Posibile: cenumirea firmel, conducétonsl, nelimitindu-se la acestea: Si conservarea corespunzaicare a bunurilor, ce constituie garantia area integrala@ acestuia, precum gi @ tuturor bunurilor din patrimoniul _.38 declate Bandi orice alte contracte de credit, Incheiete cu alte banei, precum si garantile ora cu 10 zile inainte de setinarea acestora, prin notficare; Ii £8 notifice Bancii In seris, In termen de cel mult 10 zile, despre aparitia oricéror factori sau a J Unor situa de forta majora, cafe-1 pun in imposiblitatea de executars a obligatilor ce decurg din t ealiza in Villor inrautatirea sitvalieifinanciare; 42. 58 supotts cheltuictile de urmarire sift8, efectuate de Banca pentru recuperarea sumelor z datorate de Debitor si neachitate la scadena: Betsonale fare cindteriale care.) ane; RS » WA ePlul priertar a8 upra altor debitori in sum’ egala cxfzatl efatoursals, itorului inainte de rarnby Wold AK. 4 pn a 88 efectueze toate operatiunile in valuté national’ $i in valuta strain’ numai prin conturite hise Ia Banca; fr permisiunéa sorisd @ Béincli s& nu formeze angejamente cu dobinds, cu termen de adentéinainte de scacienfa creditulul 1 la data rezilatl de catre Banca 2 prézentului contrac, cind oblgatile dé plata ale Debitorsiul fn Scadente In termen de 16 zile calendarstice, s8 raspund& pentru consecintele financiare Sau Indirecte, platind Bancii togte costurile gi chellviele. antrenate de executarea imediatS eaitutl, | Prezentarea in termen de 16 zile din morentul semnarii prezentului covitract @ contractulul de flenda asupre terenulul de pamint aferent construc ain str. Calea Bacersbiay soe precum sia print Consiliului municipal privind depunerea in ipoteca a dreptului de arenda pentis terenul _ 262 pamint aferent, EPTURILE DEBITORULUI fl este tn Grept: ‘54 achite crevitul si dobinzile aferente inainte de termen prin modalitatle de plat& acceptate in sNe&, CU respectarea conditilor stipulate in p.4.3. al prezentulul contract, zs primeasca de la Banca caleulul dobirzilor aferente creditului, comisioanelor, penalitalor gi menzilor. 103.| 83 rezlieze prezentul contract, prin notificare, in cazul in care nu este de acord cu modificarea F ) de.itre Banca a ratel dobinzii IGATILE BANCII {-[s8 {ind evidenta utiizarii gi rambursarii creditului eliberat Debitorulul, precum $i a dobinzilor | aferente caloulate si achitaie. #12140 cazul modificari ratei dobinzti apticate ta credit, s& notifice Debitorulul despre aces! fapt eu 10 «gi calendaristice tnainte. EPTURILE BANGIL jare dreptul: i. 88 Verfice respectarea conditilor tn care a fost acordat creditul, existenta efectiv’, pfecum si -Iptegttatea garantilor oreditului pin& la rambursarea integraid a acestuia gi achiterea plafilor aferenite li, . Sa tefuze executarea obligatiei de a:pune la dispozitia Debitorului creditul daca Debitorul nu a utiizet creditul in decursul la 16 zile bancare de la data semnéiri prezentulul ‘contract (daca contractul nu prevede altceva); b.Debitorul a furnizat Bancii date neautentice pentru obtinerea creditulu; aparut ciroumstante care indica cu certitudine Incapacttatea vitoare @ Debitorului de a Meservi si rambursa creditul; Deblorul sau tertl incaica obligatia de a acorda garani de rambursare @ creditului pe care si-a , Bsumat-o sau-atte conditi tnaintate de Banca pentru punerea la dispozitie a creditulul :Debitorul nu indeplineste conditile prezentulul contract fa tranga sau transele precedente (in "| Gazul acordérli creditului in trange); 28. $8 rezileze unilateral, prin notiicare, prezentul contract gi sé-si realizeze dreptul esupra ‘garan|iei creditului, inclusiv asupra obiectului gajului in cazul in care: Debitorul 2 admis o restanta la achitarea dobinzii mai mare de 60 zile calendaristice; Dabitoru! nu a rambursat in termen creditul §i $-a format'o restanta do 60 ile calendaristice Sau Debitorul nu a executat obligatia de restituire a 2 trange ale credituli (in cazu! in care Sle prevazuta rambursarea creditului in trange): |} Debitorul.a folosit creditul fn alt scop dectt cel indicat in punctul 22; : Situafia economic si financtaré a Debitonilsi nu mai asigurd conditi' de rambursare a | Greditului si achitare a plafior aferente; /Debitorut-sau alt organ competent a declerat reorganizarea, restructurarea sau lichidarea | Debitoratul; i. Debitorul e deventt insolvabil; srercaene G. Debiorul nus oferit garantie corvte sau a redus fra acordul Barici garasile oferite: Licenja sau autorizatia de funclionare ellberata Detitorului pentru-activitatea care urmeaza af |_| Greditata este suspéndaté Sau a exoirat termenul el de valabiltate; \ |. parte considerabilé din ‘piattimoniu) Debitorulul este confiscaté sau > |Sluajie afecieaza Continuarea ‘activitatii sale sau indeplinirea ant [prezentuluiGoalrag, \ ‘ 2 2, national itor KE bk |, | Pe patrimoniul Debiterului sau patrimoniul Debitoruiui galist este pus sechestru: Neinloplinr oricdreia din conditile stiputate in prezentul contract si contractele de aj ‘Alle cazuti prevazute de leaistatie, LITIGH |. Orice neinjelegere rezultata din prezentut contract de credit va fi solutionata pe cale amiabila, 2, Ih cazul in care nu se @junge la Un acord, litgiul va fi solutionat de ‘organele judiciare si de. resort _ ale Repubicii Moldova, ALTE PREVEDERI #). Netespectaree de catre Debitor a obiigatilor asumate prin prezentul contract ofera Baneii = dreptul de a lua urmatoarele masuri: b | 2 teziliorea contractelui de credit; |. refuzul executaril obligatiel de acordare a creditului; [ € Tecuperarea credituiui din conturile de cisponibiitat ale Debitorulul Th ordines stabil “4. valorificarea garantilor constituite de Debitor pentru rambursarea creditulu: | &._exeoutarea silt’ din patrimoniul Debitorulu 12, Contractul se considera rezillat dupa expirares a 15 zile din momentul expedierii notificarit de ‘aire Banca la adresa juridica a Debitoruiu, indiferent de primirea sau lipsa avizului de receplie. La data rerilien de catre Banca a prezentului contract, obligate de plata ale Debitorului devin seadente in termen do 15 zile calendaristice, lar din ziva urmatoare aceste obligati vor fi considerate ca pl restante. 4, Cesiunea une! terte persoane a dreptului de a cere indeplinirea de cétre Debitor a obligatici de |;-fambursare a crecitulul si dobinzilor aferente se efectueaz’ de catre Banca unilateral, prin __avizetea in soris a Debitorulul, far acceptul acestula 175. Debitorul poate transmite unei terte persoane obligaiia de rambursare a creditului si a platilor | aferente lui numel cu acceptul scris al Banc 6, Mediticarie si completarile 1a prezentul contract pot efectuate prin semnares de odtre parti a thor acorduri adifionale 47. Prezentul contract de credit intrd th vigoare la data semnéirii lui, dar nu inainte de primirea la Banca a documentelor de.constituire 2 garantie’ credituli, prevazute la cap.8 al prezentulul contract, precum si a altor documente prevazute de prezentul contract si actioneaza pina la ‘Indeplinirea tuturor angajamentelor asumate in cadrul Il _Prezentul contract fost intocmit In'nuimér de 4 exemplare, din care 1 exemplar ramine la notar, 2 exemplare ramin la Banc’ si 1 exemplar ée Inmineaza Debitoruiui, TE RECHIZITE: ICA: DEBITORUL: ht bancar: 2805701498135 Cont de decontare: 22513014984077 dul banci: SECOMD2X60S Fiala nr.1 Chisinau @ Bancii de Economii SA d fscal: 1003600002849 Codul bancii: BECOMD2x608 |TWA: 7800044 Cod fiscal: 1007600039848 NC / te pesiroru: = <7 i" & Director xs lerina Teaol Piotr Nezalzov e Director fo llerina Toaci Ls. Piotr Nezaevi ts, CONTRACT DE CREDIT Nr. 06-06/1/27 un, Chisinau icheiat Ja unsprezece mai anul doue mil unsprezece (11.05.2011) te JANCA DE ECONOMII S.A., Inregistraté ta Camera Inregistrérii de Stat cu numarui de identificare de stat- fod figoal 1909600002549 la 18.06.2001, roprezentats rn Filaia nr. 1 Chisinau, care activeaza in ‘erformitate cu Fleguiamentl cu prvie fa filale, oe ‘sedi in mun. Chisinau, str. Puskin, 38, tn persoane diectorului, dja Ecaterina Tact, care aciveacd in Daze procuti nr, 06-17/77 din 31.12.2010, nur in tontinuare Banca, pe de 0 parte, SI SO*AMTRAX-AV" SAL, inregistratd la Camera Ieee) fseal 1007690039848 din 21.06.2007, numa In continnare Debitor, cu seciul in RM, fnmeneasca 28, in persoana Directorulul dl Piotr Nezalzov, care acfioneaza in baza de Stat cu numarul de identificare de staf-cod |, mun, Chisinau, str Statutului, pe de-alts pate. | ‘nd In vedeje ceverea Debitorulu si decila Comer de credite (proces-verbal nr, 0866 din 11 mai 2ait), pate a convenits8 Inchele prezentul contract de credit in urmatoarele condi 1. NOTIUN! GENERALE 1 NOUN Site au conveit 8 accep ca bar rmateaee natin “.1,Credit expirat se considera creditut: . 1 contract (in cazul 1h are este eee a fost rembursat la scadenta prevazuté in prezenty nu au fost rambursate trangete (in Srevazuta ambursarea crestuul la scadenta) sau penta are previ in cate este prevazutd rambursarea creditulul in range) . dobingie aferente caruia nu se achta tn ferment) prowies prezentul contract; b. doin ie fost ramburset In toalitate in caz de rezilere a contract [n condlitile prevar'te 12 botianda repens plaie featuale racordate la suma credits! acordat efec gi achis oe b> mated botor pentru folosirea miloacelor financiare pe parcursul une! perioade de timp, reiegind din : 360 de zile anual. 1,Dobanda flotanta reprezinta dobanda care poste fi modificata pe parcursul derulart prezentulut F”contract in condifile stipulate in acest refetitor la oficare report ce reiese din prezentu) cpniract termeneior contractuale $4), care by semnatura sau prin serisoare s\4.Notificarea este 0 adresare sorisa (achitafea dobinzilor aferente, cambursares creditului, depasirea se hrerinia nemijoct do cate 0 parte altel pati cortractante si recomandata, 15.Rezilierea_contractul pbligelici Bancii de a acorda creditul $1 @ Greatul devine seadent, Insa rezilierea nu excnereaza | _aterente creditul 2, OBIECTUL CONTRACTULU ‘21.Beneq acordé Debitorului un credit 0 Bae a orincl inl sase sute treisprezece) fei, In consitile asigurée scestls ladeslinaie si atitari ia scadenté : 92 Credit’ va frullizet de catre Debitor pentru rambursarea Final Argo la Banca de Economii SA si pentru completarea materialelor de construct. = bg Clestul se acorda pe un termen de 96 (treizec! si sase) ‘cacitului gi a tuturor piatilor aferente enumerate In prezent = Shit idous mii paisprezece (08.05.2014) Fs. WODALITATEA DE ACORDARE A CREDITLU i Credit se va acorda de cate Bancd In valuta prezentt contract (MDL), prin executarea dispozitilor Ge plats ate Deditoruli, din cont separat de Tmerumut desch's 1a Fiala nr. 1 Chiginau @ Banc, in sircta eonformate cu destinala indicat In punta! 22 ‘42. Traneferucta banest in conformtate cu conchtile iprezentului contract se efectueaza In baza dispo7iior de\ plata ale Debitorul Fiecare dispocile, 66 plata se vizeaz€ prin semnétura persoanclor responsable de transfeul mijoacelor conform desta Ag Debiorul beneficiazd de sume totela 2 crectult co conditia respectari tuturor prevederiior rontctuale si prezentéri actelor care atesta constiuirea garantie | Salicaraa cleat se elociygasB cu onda revert 10 Dancé @ documentelor ce confirma atzaren ctedtului conform p22 Sos,Pon acordacea creditulul Debtorul.achii@ Banal un comssine WA pentru acor mérime de 1% de la surha Creditulu aprobal, coea ce constituie 105,386 10 “46 .in cazul in care Debitorul (efuza, creditul ‘Battial sau total, el va plati Bnch un comision de neutlizare _ (gemuneratie pentru punesea Ta dispozitie a ‘creditului) in, marime:de 2% pero din suma [3 Direcior my Director Bo a ies Ls. Frotr Nezelzov OL 18. E Ecaterine Toac! s sermnatura ‘senmatura ful se considera incetarea int-o anurmit daté prevézuta In nollicare © reptului Oebitorutul de @ utfiza credits, 1 caz de rezilere Debitorul de obigafile de achitare 2 piatior cdinat in suma de 10,535,613.00 (zece milioane cinci cute utlizariieficiente $i artiala a crecitelor de care Dew'eficiaza I loacelor circulante (procurarea luni gt anume data achitari complete a tal contract este stabilité pentru opt mai rdarea ereditulul In wal 'y jp cae Crecitululrefuzat T Bator 4, RAMBURSAREA CREDITULUI syronte $1 4:4 Debltorul va rarhbursa creditul in valuta prezentului contract sero" i 3 42 Detitoru va rambursa crecitu pana la data final indicaed 1h punctul 2 3. el prezentuluicon “sfectuee® Qebitorul va rambursa orecitul Conform araticu 1c ; ‘Suma spre rambursare, | Sold eredit, nial Peri : : j———_Peviaua | Same sre Sburare,"] Soid San it | Decembrie 2013 = ___ 1,500,009 9,095,613 Debt lanvarie 2014 }——_———.—.. 1.500.900 | Fonrvarie 2014 — ~ 4,500,000 | 613, iy Marie 2014 7 1,500,000] 4.595619, 73-PE Aprile 2014 4,500,000 9035.63] 5 4 pent Wenta (08.05.9014) 3.095.619 _ 6 2 10,535,613 | . 75.8 ul va solkita achitarea anticipata a unel pSAi 6 SiGe Thane 92 neclectace eat fa primal rénd debsnale calculate la, ele esiante 9 eaten, 3 neefectuate in termenelo stabite de prezental contact 16? 5.DOBINDA ‘ or anes Bus Ja dspoziie Debitorl va ela Bénci © dobinds fotants cu rata ins 3.6 {saisprezece procente) anual BA. $2 Dobanda indicata in punctul §.1. se va majora cu § (cine) puncte procentuale in azul in care’ 5-9. Dobana se va calcula lunar, incepind cu date acordariicredituul pane i@ tee nusarea fu tay Contului de credit al Debitoruli 5.4. Data primei achitari a dobinzii se stablleste 31.05.2011 & 5. Debitorul va achita dobinzile aferente lunar, pan la ultima zi lucrétoare a lunil gestionare, dar re ‘ trziu de-data de 90 a luni respective. e 96 Banca are dreptul in mod unilateral modiice rata dobinzi stabi conform prezentul conte. | Senencienta de evolutia pie(ei fnanciare, ingtintand despre aceacia lebiotul pra ntmeee aeerhac aa (oatendanstice inainte, Rata noua 2 dobinzi se considera accaplatl daca acceplul a rarnburcesee ce {ORM prevazuts pentru notiicare sau daca, urmare a notiicari Banc by term amiiseaza soldul creditulul si au achita alte sume supuse plali cave Banca pans iy exp (rmenulut notifies de modificare a dobinzi, Marimea raiei noi a dobinzi ee ve aplica la Crecitulu! existent la data modificari ratei dabinzi 6. PLATILE Stir [inpul actiunii prezeniului contract se stabileste umatoarea succesiune @ pletion (in descreseatoare a priortation 8, Datorile restante dobind’, credit, Renal, amenzi; '. Datorila curente: credit dobinda 6.2.In cazill m care scadenta oricdrei pla coincide cu 0 zi de eainnd, scadenta plati respective se va fi depoet, decent Azul lunar de miloace fnanciare parvenite tn toate contunie sale ou-onte sit Gepozit, deschise In Banca sau in oricare alta banca comerciala, 8°. Parle au convenit c fxul unar de miloace financiare, éreptul asupra clrora este cesionat sa nu fe § Debra, at 100% ci fluxui total de mijloace financiare pervenite la contutle Debitorais 86 Debitorul Girecioneaza funar mijoacele.financiare, reptul asupra carore © fret ecgonat Bandi, Nemilloci la rambursarea creditului si achitarea Gobinzilor aferente, in contormitate cu prevederie Prezentului contract, Director Director +g Ecaterina Foaci Ls. Piotr Nezaizoy _<_ *ezontit cons | curente $i dectionarea acestor mijoace tmanciare peru efectueaza prin intermediul notei sale contabile. 8. Chelluielile de convertare a valutei, in caz de nocesitate, le | SANCTIUN! SI AMENZI 7. Penlru neachitares la scadenta a platilor pe dobanda calcu aplica fe sume dobinaii neachitate. amenda in marine de 20 % de la suma respectiva. 73.Pentru neefectuarea tuturor operatiunilor in valuté nation deschise la Banc’, Debitorul va lati Bancii o amenda 9 m 74.Pentru formarea fara permisiunea scrisé a Bancil a af scadenta Tnainte de scadenta credituiui, Debitorul va plati creditului acordat 78.Pentru nerespeciarea conditiei de prelungire anuala a val gajate, Debitorul va achita Bancii o penalitate in marime se va aplica la valoarea de aaj a bunurilor care nu au fost 7.6.Pentru nerespectarea prevederilor mentionate in pot. 9.21 Banoli o amenda in marime de 0,1% din suma creditului a 8. GARANTAREA CREDITULUI B14. Contract’ de ipoteca nr, 06-06/1/27-g asupra incaper mun. Chigingu, sect. Ciocana, str N. Sulac ar4 k ‘ncheiat ov SCAMTRAX-AV” SRL (autertificat notari Contract de cesiune nr, 06-06/1/27-c a fuxului mil 11.08.2011 8.2 Actele de garantie fac perte integrala din prezentul contr cfeditului de catre Debitor, in conformitate cu conditile p 8.3.[n cazul protungirt actiumii prezentului contract, Debitorul garantie pe termenul respect, far 1a eventuala diminuar suplimentare, 9, OBLIGATILE DEBITORULUI Debitorul se obliga! 9.1.84 respecte intocmei prevederiie prezentulul contract, 9.2 sé restituie Bancii creditul primit si dobinzile aferente in tey 9,3. sa utilizeze creditul primit in scopul pentru care a fost aco} 9.4. 8a mentina evidente contabile $i toate documentele care 9.5.5a prezinte Bancil trimestral bitantul contabil ~ raportul pe fiecare cont in parte), contul de proft si pierderi (rapor raportul privind fluxu! miloacelor banesti (forma Ne4)), a2 economico-financiari, nui mai tire de data de 30 a lu bilantul contabil anual si raportul statistic 5-C aferent, respectivelor si actiunile de ameliorare, (bilant, buget de venituri i cheltuieli, cont de profit si pier §) reforitor la actiuitates destagural2); 9.7 $4 nu deschida conturi la alte banci decat cu acordul ser 98.54 notifice prompt Bancii despre toate modificarle po: sediului, contul de decontan, rechizitele banc, nelimitan: 99.52 asigure integntatea $1 conserverea corespunzatoare pana la rambursarea integrala a acestula, precum sia tu 9.10. 84 deciare Bancii orice alte contracte de credit, ‘acestora cu 10 zile inainte de sémnarea acestora, prin ni ‘82 notifice Bancil in Scrs, in'termen de cel mult 10 situatii de for major’, care-| pun In imposibilitatea de contract sau pot cauza,in vitor inrautatirea sitvatiel finan Ci, @ g LS. oad ant Director Ecaterina Teak Piotr aferente si altor plat! conform prevederilor prezentului contract. Operatiunile posturilor de dilant care depasesc 10% din active al ‘existentel pierderlor perioadet de gestiune, sa prezin 96.88 prezinte B&ncii orice document solictat de aceasta| Dired menjionate Banca le suport Debitorul Jaté potrivt prevederior prezentulul contract, Debitarul ve plati Bancil o penalitate In mérime de 0,17 % pentru fiecare zi de intarziere, care se va =~ 172, Pentru utiizarea creditului in contradictie cu scopurile definite fn punctul 2.2., Debitorul va plati Bancii o ald gi In valuta stdin numai prin conturile yarime de 2 % din suma creditulx| acordat. jajamentelor noi cu dobinda, cu termen de YAngii 6 amenda in marime de 5 % din suma biltéti: contractelor de asigurare s bunuriior fe 6,01 % pentru flecare zi de intarziere, care jeasigurate, al prezentului contract, Debitorul va achita dat, pentru fiecare document neprezentat. 8 1. Sumele datorate Bancii potrivit prezentului contract sunt garantate prin: jlor (comerciale si nelocative}, amplasate in valoarea tolala de ipoteca 10,871,000 tel; |, inregisteat la OCT): joacetor financiare din conturile curente din ct si sunt valabile pn’ la achitarea tolalé a ientului contract, sia platlor aferente Iu. e obliga $6 prelungeasc’ actiunea actelor de 88 ofere Banc garantil menele stebilte tat testa utiizarea Greditului conform destinatie’ inanciat (posturi de activ, paslv ~ desfésurat tl privind rezultatole financiare (forma Ne2) si (eportul statistic 5-C (tammestral), descitrarile data de gestiune, precum si alli indication li. ce umeazd dupa perioada gestionara, iar iy mai tirziu de data de 10 aprile, In cazul 1¢ nota informativa prvind cauzele aparitel ce poate avea legatura cu creditul acordat Hen, orice document privind garantie, precum al Bani ibile: denumirea firmei, conducatorul, adresa Ju-se la acestea ‘a bunutilor, ce constituie garanfia creditului {uror bunurilor din patrimoniul sau, incheiate cu alte banci, precum si garantile ificare’ ile, despre Aparitia oricaror-factori sau 8 unor ‘ecutate 4 obligatilor ce deéurg din prezentul ‘are : co tor lezalzoi 9:12. sa suporte cheltuielle de urmairre silt, efectuate de Banca pentru recuperarea sumek de Dabitor si neachitate la scadent’; 9.13. _ s8 nu constituie pe paroursul actiunii prezentului contract garantit reale sau personale fare: seris al Bancii si s8 nu transmitd ffrd acceptul seris al Bancit velonie materiale care-i apart de proprietate altor persoane! 9.14, $3 acorde Bancii dreptul priortar asupra altor debitori in sumé egal cu ratele: ners dobanzi, penalitst, etc. in cazul lichidarii Debitorului inainte de rambursarea creditulut, 915. _ 88 efectueze toate operatiunile in valuté national& si in valutd strain& numa prin conturile ie la Banca; 9.16. fara permisiunea seris4 a Baneii 88 nu formeze angajamente cu dobinda, cu termen de si inainte de scadenta creditului E 9.17. la data rezilieri de cétre Bancd a prezentului contract, cand obligatile de plat’ ale Debitoril scadente in termen de 15 zile calendaristice, s8 réspunda peniru consecintele financiare dies indirecte, platind Bancii toate costurile si cheltuielle antrenate de executarea imodiata a cred 9.18. S4 asigure in termen de 10 zile din momentul semnarii prezentului contract de credit, in be Bancii, bunurile depuse in Gaji ipoetca conform contractelor de gai/ ipoctca mentionate in jg ‘contract la pct.8.1 : 8.19. la expirarea contractelor de asigurare a bunumilor gajate/ ipotecate, Debitorul se obi: prolungeasce valabiltatea acestora anual, pe termenul actiunii creditului contractat; i 920. sa notifice prompt Sanca referitor la modificarle operate in sty actionarilor/iondatorlar/asociatilor si a organelor de administratie, cu prezentarea tuturor orm Contirmative in acest sens, precum si sa prezinte periodic, pe masura modificarilor efects documenteie juridice, e informatie’ cu privre ia persoanele care sint in raport de rudenic de ore 1 cu ‘administcatori, proprietarii debitorului/debitor, precum si sofii acestora, locurle de mu functile ccupate de c&tre acegtia, informatiel privind funciile de administrator ocupate it organizati, precum si cotele de partcipare in valoare de 5 la suté si mai mult detinute in socielatior comerciale; inforntatiel privind detinerea de catre administrator: proprieterulu/Debit functilor de administratori in alte organizafii si detinerea de catre acestia a cotelor de partic valoare de § la suté 1 mai mult In capitalul societatilor comercial. In cazul in care asociati~act Debitorului sunt persoane juridice, informatia respectiva se va prezenta pina la beneficiarul persoana fizica, s& notice Bancil In scris despre actiterea anticipata a creditului cu, cel putin, 5 zile Inaiate de propusa de Debitor pentru efectuarea acesteia, 40. DREPTURILE DEBITORULU! Debitorul este in drept: 10.1. 88 achite Greditul gi dobinzile aferente inainte de termen prin modalitatile de plata acceplet Banca, cu respectarea condiilor stipulate in p.4.2. al_prezentului contract 4 primeasca de la Banca calculul dobinailor aferente creditulul, comisioaneior, penal ‘amenailor. 44. OBLIGATILE BANGH Banca se obliga 11.1. sa {ind evidenta utilizSri gi rambursarii creditului eliberat Debitorulu, precum si a dobinzilor afer calculate si achitate, 11.2. in cazul modifies catei cobanzil apicate Ia ered, £@ notiice Debitorului despre acest fapt cu 1h calondarstice nainte. 12, DREPTURILE BANCII ‘Banca are dreptul: 12.1. $8 verifice respectarea conaitilor In care a fost acordat creditul, existenta efectivé, precutl integritatea garantilor creditului pand la rambursarea integral a acestuia si achitarea platilor afer luis 12.2, 5 refude executarea obligatiel de a pune la dispozitia Debitorului erecitul daca ‘a.Debiforal nu a utiizat cteditul in decursul ia 15 zile bancare de la data semnarii prezentului cont (daca contractul nu prevede altoeva); b.Debitorul a furnizat Bancii date neautentice pentru obtinerea creditului © Au aparut circumstante care indie’ cu certitudine incapacitatea vitoare a Debitorulul de a deseni rembursa creditul 4d.Debitorul sau tertul tealéd obligatia de a acorda garanti de rambursare a creditulul pe care #4 ‘asumat-o say alte condifiiinaintate de Banca pentru punerea la dispozitie a credituiui; e.Debitorul nu indeplineste cone acordani crcititu in trange): 921 10.2. 42,3. 88 reziieze unilaterat prezentul contract si sa-si realizeze dreptul asupra garantic),creditului, inclus asupra obiectului gajulyijin cazul in care: Bs dt Director eA Director Ae Erato Toor Gotae os Bar nbcaioy 7 Ls. fle prezentului contract la transa sau trangele precedente (In cami padi b.. Bebitoru! ny a rambursat in termen creanur $1 $8 WIL ¥ CeStal\a Ye UY ee Vamenta Debitoru! nu a executat obligatia de restituire a 2 trange ale creditului {in cazul in care este prevazuta rambursarea creditului in transe); ©. Debitorul a foiosit credit in alt scop decdt cel indicat in punctul 2.2; 4d. situatia economica sf financiara a Debitorului nu mai asigura conditii de rambursare a creditulul si achitare a plétior aferente: fe. Debitorul sau alt organ competent 2 declaral reorganizarea, restructurarea sau lichidarea Debitorului: 1. Debitorul a devenit insotvabil, 9. Debitorul nu a oferit garantile cerute sau a redus fara acordul Bancii garantile oferite, h Licenta sau autorizatia de functionare eliberata Debitorului pentru activitates care urmeaza a fi ‘oreditata este suspendata sau a expat termenul ei de valabilitate, i, © parte considerabila din patrimoniu! Debitorului este confiscata sau nationalzat’ gi aceasté situatie afecteaza continuarea activitat sale sau Indeplinirea anumitor conditit conform prezentulut contract; j. Pe patrimoniu Debitorului sau patrimonil Debitorului gajist este pus sechestns Kk. Neindeplinir oricéreia din conditile stipulate In prezentul contract si contractele de ga): Alte cazuri prevazute de legislatie. 124. sa suspende unilateral acordarea creditulul 13. LITIGH 13.1, Orice neintelegere rezultaté din prezentul contract de credit va fi solutionali pe cale amiabila 132. in cazu! in care nu se ajunge la un acord,Itigiul va fi solutionat de organele judiciare si de resort ale Republicit Moldova. . 14, ALTE PREVEDERI 14.1, Nerespectatea de caire Debitor a obligatilor asumate prin prezentul contract ofera Bancii dreptul de alva urmatoarele masur: 2. rezilerea contractului de credit b. refuzul executant obligallel de acordare a crecitului ©. recuperarea creditului din conturile de disponibiltati ale Debitorului in ordinea stabilita 4 e. valonficarea garantilor constituite de Debitor pentru rambursarea creditului, executarea silté din patrimonial Debitoruiui 442. Contractul se consider’ reziliat dup& expirarea termenului mentionat de Banca din momentui fexpedieni noticdri la adresa juridics a Debitoruii, inciferent de primirea sau lipca avizului de receptie. 143. La data rezlieri de catre Bancé @ prezentului contract, obligatile de plata ale Debitorului devin seadente fo teimen de 15 zile calendaristce, iar din ziua urmatoare aceste obligati vor fi considerate ca plat restante 144. Cesiunea une! terle persoane a dreptulul de a cere indepiinirea de cétre Debitor @ obligatiei de rambursare a creditul’ si dobinzilor aferente se efectueazd de catre Banca uniiateral, prin avizarea in sors 2 Debitoruli, ard acceptul acestui. 1458. Debitorul poate ‘ransmite unei terte persoane obligatia de rambursare a creditului si @ platior ‘afetenie iui numai cu acceptul scris al Bancii 146 Modifcéie gi complete la prezentul contract pot fi efectuate prin semnarea de c&ire parti a unor acorduri adijionale. 147. Prezentul contract de crecit intra in vigoare fa data semnari lui, dar nu inainte de primirea la Banca a iocumentelor de constituire a garantiei creditulu, prevazute la cap.8 al prezentului contract, precum $1 2 altor documente prevazute de prezentul contract si actioneazd pana la indeplinivea tuturor angejamentelar esumnate in cadrul ll Prozentul contract a fost intocmit in numér de 5 exemplare, din care 1 exemplar rEmane la notar, 3 exemplare cman le Banca sit exemplar se inmaneazé Debitorul ALTE RECHIZITE: BANCA: DEBITORUL: Cont bancar: 2805701498135 Cont curent: 2519014984077 Codul bancii; BECOMD2X609 Filiala nr 7 Chisinau a Bancii de Economii SA God fiscal: 1003600002649 Codul bani; BECOMD2X609 Cod TVA: 7800041 Cod tiscal: 1007600039848 AU SEMNAT CONTRACTUL: BANCA: DEBITORUL: Director Director Fcaterina Teaci Piotr Nezalzov B78. LS Director (rec K Director # Ecaterina Toacl YXUBLI\ LS. Piotr Nezalzoyv LG LS. ‘semnafara ‘Somnatura anole puteax ~ AV ‘SRL “ op Colurl, ste. Ste fon cel Llare 248 DANA DE ECONOMU $4 ae, PROCESUL VERBAL NR. 1204 ar gece: Camitetutn de teste Pcomentvie mun. Cignau a pric: G. Gaskone, Proyedt LL Bettow, M Bejeran Hombe si Gomitet Ala, raponor © Soinaru. secret sesponsaol (CAOWNEA DE 2 Gu rive a acorcevg2 creator SA ASCULTAT: aporu’ ones. Ales in acresa Bares 2 pervent carces SAL Amnirax AV’ de solitae @ un cect In sums se 12,000,000 ‘Ge ternen ce 22 lum pent envesis 2 miloaee fi (proeurerea epalatoria) eu‘) st campletarea Imiloeiorcreuine(precurarea materiel Ge const uct). SAL ,Amtan-AV", inregisvate te 27.05.2007. esta un agent economic care ee pric gen de acisiare consmucla. gunutior Mmeble 918 cansiuoplor ingneres’, precum 91 precurerea Someraiizaren sa dares Tn chine a acoso". SAL Amica AV" benelioaza a Banca de Ecorem de wrote fact eredtare Un eat cub fons de In le era in sua de 20,000 000, acordat nent sfesuarce invecior ft sotiucx complet locatv cin ce. Cats Stetan cal Mare 27A In Daze coiracol Je cre teosowirta6 cin 08 11.2907, ex scaderte lm 05.11 2040, rata debérzi ~ 18% Soul Ie 2 (onsite 27-195,000 ‘Sonvaetsle se 98) re asigura erode contacts ce ga ooiacs tm. 99-06!1"48-9 in 06.11.2007 Tnoheit ssuprafarenaa de pémnt Giacm eo custaafa ce 0163 ha ampioegt pe abreca. or Cafl, st Stan cel Mate 27. Ie Gaoerea 0 guy oe 220,000.09 (doua "ifoare ene Site dovazec: P=) lt neneat cv SC ‘AmirascAV SAU contmtul of ge) Potoca nt. OOSUBE9 Gn 20.14,2009, Tnonsial asumis incl (Covercale iota) argiansia in mun, Chandu, sect, Clovene, sti. N. Suge na vagetea Ge ge, 20,650,000.09 fel, nemo! cu BC , Artrax RV" SRL: contectut dé ga} potcea vitor nr06-O8/96-41 ein 28 42.2008. acaréulectonsl me 1 cn Set 2019 §) acoraul action 2. eels asiora bunulur mobil ~ consteucke ease ate Treo format ein seca ts secta 2) netranizeia (adul ce tralzere «32%. sro toloants serena de pam alec, amplasate pe eoresa mun Chsineu, 5 Toll 2.592-288.00 I ices! co SAL Arta AV" Pe ss 0“ ee ne 6. Constiturea eal asupra bonictor moble, uss Gum semeezs i Shee ipo Pram vara mere Se es | isan nmon Cray te Cece Sone j [Socata conan asGSsiCns Seam | i Er i Pncaaasta Tenumie Te | | i [ronsosceaoy Consist —— eames | 0900000, 07 | raetecnnce ceed | By DISROT 2” potses se ened coupes aCe. aTAICTETET | ie ‘Bera facut a arance asus steam Ge | isin alee ceneuatn ou Supa tls 101 Re ‘TOTAL To 7, Prezentares contsctuhi de vinzare cunparare@ bunulutimobi props in en 8 Prezeniarea in termon do 15 zie cin dala serra comectuni de crech.¢ contaciulvide ends ‘sxipra terenubi do pamind aferem constructs) ain at Calea Basarabul 20% recom S petmisiviea Const monkeipal pried depunerea i gj a crepull Ge avence pentu tereru! arin mentonet 9 ‘Stavitea tn contrctul de credit ce umeazh aH ncheiat a urtnatond rae do ameureare & ‘retuia utimete pats unt aeale $000,000 ovina. 10, Exctuserea tin eapsoll 8 .Obiga}ite debicruluT ab correct do credt co wneud af inchs uncteior 9.47 (prime etecivarca palorsalaral prin itermecilcardrie bancare) $19.18 (prvind Ineneerea contracts do accoptare sre pata x carder Daneare 77, Expunerea punciuis 86 dn cortracul de eredtp ce unmoazs a fi ncheiat i fell wimator 3 prezinie Banci timestta! Bantu contabl~ raporkA feanciar (postu de acl, pach ~ cestepur! po liocare conn parte, conta! de profs lerden report prvind reaatets (narciare (ona 32) 6° port privng tvs mifoacelr Bares (arma Ms), raporu state 6 dnmesinal, res 9 eh Incealon econamico-inaneian, nu mai tira ce dala de 30 = kal ce urneasd dopo. parce _geaionas, ia lan conta anual i repel stabate GC alert av al tarru Oe data ce 80 epnis 1, intoemirea 6! somnerea wmaoereter document: + Cetract de evett + Contact de inoteos esupia constusto) oy destnate comecoiia, prestae sero (splasie atta} ‘evpaslan mur. Gist. tect. Coca, sr. ales eanrtin SS, facet ws BAL Ameat AT autotat ra regu is OCT + Contract de aesione a fuxurioemifoacalor bénest,iahelet co S bras A 13. oomiree ae ceve fais a nw plan de mentorizas, eaceat ce sondern reepnsatl de ere ‘82 repotarea verbal 9 rezueaior drectoul Wale pana a date de 30a lecarel i gestion 4) maslza sulin conluitecurente i casiere Ivana = kna, 1b) analiza carn daterie cettoare gi eos - testi, )_analiag dmaiot veniube globe l venul it ~tomesti a) sr ice de evaluate & recule inanear si noe frainci ~ tamed ACORD ADITIONAL NR. 01 la contraatul de credit nr. 08-08/1/54 din 23,09,2010 Chisinau tle douazeci si noua noiembrie anul doua mil zece (28.44.2040) aoe, oonomill S.A., inregistraté la Camera Imegistraril de Stet la 18.06.2001, cu numer de Bite de siatcodul fiscal 1000600002549, reprezentata prin Flisle wes Chisinau, care in conformitate cu Regulamentul cu privire la filale, ov sediul tn mun.Chisinau, sté-Puskin, Soe ra mrectorului dna Ecaterina Teacl, care aciveaza in béza procurt nr Oates ain 22009, umité:Jn continuare Banca, pe de o parte, $1 GUTRAK-AV" SRL, inregistaia la Camera inregistrari de Stat cu numarul de identiicare de iit Tecal 1007600089848 din 27.06.2007, numita tn continuare Debiter co ceca e RM, mun. feu, st. Armeneasca 28, in persoarta Ditectorului di Piotr Nezatzow care acfioneazé in baza i pe de alte parte. Fh uecers cererea debltonut si decizia Banc, exprimata prin Provesul-verbal nr. 1595. din 2010 al Comitetului de Credite si Conftmarea Djreciiel Administrare Gey ome 22.11.2010, de Se expun in urmatoarea redactie punctele: Sarea acorda Debitorulul un credit oxdiat in suma de 14,800,000.00 (palsprezece milloane wet? mi) lel, In condiile asigurari acestuia, utiizari eftciente gi la Westinchis sachin ie 8, eblorul va rarbursa erecitul pind la data fina indicat tn punctut 2.3, al prozentulu contract, onform graficului: Nederind |" Peridada | Achtarsa crediulal a Soidul-creditatui, Tei 1 iunie 2012 '3,725,000.00, 43,475,000.00 2 lulie 2012 3,725,000.00 7.450,000.00 } 3 ‘August 2012 3,728,000.00 | 3,725,000.00 4 21.09.2012 8,725,000.00 | 0.00 E TOTAL | 714;900,000.00 4 ‘Simele datorate Bancil potivil prezentuiui contract sunt garantate prin: Pi conzctu de ipotece nr. 06-06/1/61-4 din 23.09.2010, incheiat asupra constructs! cu destinatie g Garercala, Prestare servicilor (spalatorie auto) amplasata in mun, Chisinau, sect. Ciocera, ce _falea Baserabiei, 26/5, inchelat ou SC “Amtrax-AV" SRL, in sume de 1260/0000 Wi autentiicat la notar, inregistrat la OCT); (age oe 98] inreaistrat ne. 06-06/1/61-01 din 29.11.2010, incheiat asupra mioacelor the (ygealerente spalilonei auto) la valoarea de ga} 828,240.00 lei, incheiat cu Se cAmtian _AVSRL (inregistrat in registrul bunuriior mobile): eo anth 3 ioteca vitor nr.06-06/1/06-o1 din 28.12.2009, acordul adtional nr. 1 din He aOtO. acordul altional nx. 2 din 24.06.2010, acordul adiional nv. 3 din 25.08.2010 22H) si dreptul de folosinta a terenului de pamint aferent, amplasate pe adresa mun.Chisinau, nL. TOstol, 74, Ia valoarea de .gaj 30,038,830.00 lei, inchelat cu SC sAmtran Ave SRL _{autentificat notarial, inregistrat ie OCT); Se adauga urmatoarele puncte: _ dehiatea de catre Debtor 2 comisionulul pentru acordarea creditului tn marime de. 1% de ta 9 80M8 cu care.se majoreaza crediul, ceea ce consliuie 29,000.00 lel s Pentru nerespéctarga condiic! de preluncire anuala a valabiltati contract.) bunurllor gajate,dgtériéa indicata in punctul 5.1. se va majora cu 2 (et Director Ls. Piotr Nezaizo' Dobaida majoraté-se va aplica lo:sokdel crediului, Incepand cu ziva urmaloare dupe data expitéii Contractului de asigurare. B07). 12 expiraroa contractulul de asigurars a mijoaceior te depuse in gaj pentru garantarea Gresik! @cordat conform prezentulul contract, s& prelungeascé valabiltatea acestuia, pe termenut actiunii creditului contractat. Prezentul acord aditional este parte integranta a contraciului de eredit nr. 06-06/1/61 din 23.08.2010, incheiat intre, Banca si Debtor. Alle prevederi ale contractului de credit ‘mentionat se pastreaza pina la indepiinirea tuivror angajamentolor asumate de caire parti Jin cadrut tui Prezentul acord a fost intoomit in 8 exempiare, din care 2 exemplare ramin la Banca, iar 4 "exemplar se inmanesza Debitorului, RECHIZITE PARTILOR: NCA: DEBITORUI Go bancar: 2805703498195 Cont curent: 2251801498407 {Codi Bancit: BECOMD2X609 Filigia nr.1 Chisinau a Béncit de Econom SA dul fiscal: 1003600002549 Codl banei: BECOMD2x609 ‘Gos Twa: 7200041 Cod fiscal: 1007600039848 DEBITORUL: Director Piotr Nezalzov Lg. Ls. dnl! : 77 | Banca de Beonomit SA Hi Filta wr. 1 Chisindy | COPIA CORES; OR} fe ‘ACORD ADITIONAL NR. 02 ec 'a contractul de credit nr. 06-06/1/61 din 23.09, ns Chisinau tle douszect st patru decembrie anul doua mil zece (24.12.2010) nea de Economii S'A., tnregistrata la Camera Inepisteni de Stat la 18.06.2001, ou numarul de rificare de stat-codul fiscal 1003600002549, reprezcntata prin Filiala nr, 4 Chisinau, gare Yeazé in conformitate cu Regulamentul cu privire la fllale, cu Sectul ih mun.Chisinau, stt.Puskin, if persoana Directorulul dna Ecaterina Tenci, cate actvears In hove Procuri ne. 06-17/197 din MTRAX-AV" SRL, Tirevistrata la Camera Inregistranii de Stat cu numarul de identificare de xi sca 1007600080648 din 21.06.2007, aumita tn continuere Debitor ce segue RM, mun, pias: Sit. Ameneasca 28, {n.persoana Directorului dl Plotr Nezalzov, care actioneaza In baza li, pe de alte part: & in vedere cererea debitorulni si decizia Bancii, exprimata prin Procesul-verbal nr. 1883 din HZ20{0 al Comnitetulu de. Credte si Confrmarea Oirttiel Administere Go; an 22, 12.2010, de ‘Se'expun in urmatoarea redactio punctele: Banca acorda Debtoruki un cteitordinar in suma de 19,900,000.00 (nouasprezece milioane Sou Sure mi) tl, In concitile esiguréni acestla,ulizan eficente gla Gesthnate @ acuna ne k -scadenta. Debitoru va tambursa creditul pina la data finala indicats th punctul 2,3. al prezentutui contract, form graticulu: pYi-dering | Peroada | Achitarea creatul lel] Sour creditului, te} Tonle 2012 4.975,000.00 14,925,000.00 lulie 2012 4,975,000.00 9,950,000.00 August 2012 4,97§,000.00 | 4,975,000,00 21.09.2012 4,975,000.00 | 9.00 a TOTAL %9,900,000.00-| | Bumele datorate Bancii potivit prezentului contract sunt garantate prin: f. Contractul dé ipoteca nr. 96-08/1/61-9:din 28.09.2010, acord aditional.nr. 01 din 29.11.2010 si _Avord aditional nr. 2, Incheiat asupra constructiel cu destinatie comerciala, prestare servicillor persone auto) amplasata in mun, Chisinau, sect. Cigcana, str, Caled Bagarabie! Sas, hela ou SC “Amtrax-AV" SRL. in suma’ de 12,600,000.00 lei lautenincer ie notar, invegistrat la OCT); contiactul de gaj inregistrat ar. 96-06/1/61-91 din 29.11.2010 si.acord aditional nr. 01 din = 2312-2040, incheiat asupra mifoacelor fixe (utilaje aferente spalatorie! auto) la valoaea do sal _#28,240.00 ei incheiat cu SC ,Amtrax - AV" SRL inregistral in rogstul Depalan mobile); } coflractul de" ipoteca. vitor nr.06-06/1/96-g1 din 28.12.2009, acordul aditional ne. + din 06.04.2010, acordul aditionat nr. 2 din 24.06 2010, acordul aditional nt. 3 din 25.08.2010, _ fool acional nr. din 28.09.2010, acordul actional nr, § gin 29.11.2046 si acoreat adiiong) fetta 2) netinaizata (gradul de finalizare - 82%) si draptul de folosinta a torenuil oe pamint ‘erent “ampldsate pe adresa mun.Chisinau, sir. Tolsto, 74, lx veloaroa ac ‘poteca , $6828,823.00 fe, inchoiat cu SC ,Amtrax - AV" SRL (autentioat noterial inregistrat la OCT), ‘Se Adallgd urmatoarul punct: itarea de caite Debtor a comisionuiui pentru acordarea creditului in marime de 1% de la suma Hi cate Se maforeazé credit, ceea ce constituie 60,000.00 let 4 for ¥ Director Zu ina Teac Ls. Pio Nezalzoy C22" g. semnatt seminaiura ly) - bile wel — ~~ Prezernt ‘acord acitional este parte integranta a contractului de oredit nr. 06-06/176" din 23.09.2010, inchelat intre Banca si Debitor. Alte prevederi ale contraciului de eredit meolionat se pastreaza pina la indepliniea tuturor angajamentelor asumate de catre part ince Prezeniul acord a fost intocmit in 8 exemplare, din care 2 exemplare amin fa Banca, iat 1 ‘exemplar se inmaneaze Debitorulul - DEBITORUL: Cont curent: 2251301498407 aia nr.1 Chisinau a Banc de Economii SA Codut baneit: BECOMD2X609 Cod fiscal: 1907600039848 DEBITORUL: yi ee Director Piotr Nezalzov 4 cat: 2605701498195 16, BECOMD2X609 ACORD ADITIONAL NR. 03 ar. | |e contractul de credit nr 06-06/1/64 din 23.08 SAB!4 CORE: I fq]. ORIGINAL Y: Chisinau) _ : Neal la douazeci si patru fobruarie anul doua mii unsprezece (24.02.2044) higa dé Economil S.A., inregistrata la Camera Inregistraiti de Stat la 48. 06.2001, cu numarut de aUioarp @) Statccodul fiscal 1003600002649, reprezentaté prin Filiala nr. 1 Chisinau, care eaz4 ip conformitate cu Regulementul cu privire la fllale, cu sediul tn mun Chisinau, str busin i persoana Directorulul dna Ecaterina Teaci, care activeaza in baza procuti rv. 06+17/77 din -2010, numita in continuare Banca, pe de o part, si TRAXAV" SRL, inregistraté Ja Camera Inregistrari de Stat cu numarul de identificare de fisoal 1007600038848 din 21.08.2007, numita tn continuare Debitor, cu sediul in RM, mun Mau, str. Armeneasca 28, in persoana Directorulul dl Plotr Nezalzov, care actioneaz’ tn baza ll, pe de 2k parte. Be , . ign vedere cererea debitorulul si decizla Béncil, exprimata prin Procesul-verbel nr. 269 din 22011 al Comitetului de Credite si Confirmarea Directie! Administrare Gaj din 23.08 2011, de Nacard am convenit, ca Ja contractul de credit nr, 06-06/1/61 din 23.09.2010, sa intervina re loarele modificari ‘Se expun in urmatoarea redactie punctele: Banca acord’ Oebitorului un credit ordinar ia suma de 22,25 loane doud sute cincizeci mil) tei, inate gi achitait fa scadena. ebitorUl va rambursa creditul pind te-data final indicata in punctul 2.3, al prezentului contract, 0,000.00 (douazeci si dowd In conditile asigurétii acestuie, utlizarit eficiente $i la <éontorm graticului: Lui detind | “Perioada | “Achitarea oredituli, lel | Soldul oredituiul, let ELT tunie 2012 5,562,500.00 16,687,500.00 E21) | Motie 2012 '5,562,500.00 11,125,000.00 Bl | August 2072 562,500.00 5,562,500.00.} "| f2to9.2012 §,562,500.00 6.00 CI rorat. 22,250,000.00 UU netespectarea conditiel de prelungire anual a valabiltat’ contractelor de asigurare a ruriey gejate, Debitorul va achita Bancii o penalitate in marime de 0,01 % pentru fiecare 71 de lore, care 98 va aplica la valoarea de.gaj a bunurilor care nu au fost reasigurate. fale detorate Bancil pov prezentuluiGontact sunt gavamtate prin: pital de fpoteca nv. 06-08/1/61-9 din 28.09.2010, ecord adiional ar: 01 din 29 41.2010, td adiional nr. 2 din 24.12.2010 gi acord aditional nr. 3, incheiat asupra constructiei.cu estinalle comeroiala, prestare servicillor (spalatorie auto) amplasata in mun. Chisinau, sect. ovsna, ‘str. Calea Basarabiel, 26/5, inchelat cu SC “Amtrax-AV’ SRL, in suma de 600,000.00 lei (autentificat la notar, inregistrat la OCT): | de gaj inregistrat nr. 06-06/1/61-04 din 29.11.2010, acord aditional nr. 04 din 12.2010 1 acord aditional nv. 2 din 24.02.2011, incheiat esupra. miloacelor fixe (utlaje" ante spélatoriey ‘@uto) la valoatea de gaj $60,220.00 lel, incheiat cu SC. wAmtrax - AV" SRL strat in registeul bunurilor mobile); firactsl do. ipoleca vitor nr.06-06/1/98-91 gin 28.12.2009, acordul aditional nr. 4 din 3.04.2010, acordul aditional nr. 2 din 24.08.2010, acordul aditional nr. 8 din 25.08.2010, e160] aditonal nt. 4 din 23.09.2040, acordul aditional nr. § din 29.11.2010, acordul aditional ch 24.12.2010 si acard.aditional nr 7, incheiat asupra bunului mobil - constructs locativa ally fora ees caste 2) nefinalizata (gradu de ti a lerenfi 8 pamint amplasate pe adresa my if Fe aan sine co Se cami t Seca j L Tolstoi, 74, ta , Uicatnotarial, Jee fee contact de cesiine nx, 06-06/1/61-0 a fhoxulyl miloacetor financiare din conturile curente din § 809.2010, aoord aditional nr. + gin 20.44.2010, aoerd adored a oy, 24.12.2010 si acort > adllonal nr. 3 din 24.02.2011 Se-adauga urmatoarele puncte: fanerea de care Debitor a comisionului pentru acordarea credituul in marine de 1% de ta a ou care se majoreazé creditul, ceea ce consttuie 23,500 00 lor jeritt Metespeclarea prevedetilor mentionate in pct. 95, 9.6 219.24. al prezenteiui contract, Pebicrul'va achita ancl o amenda in marime de 0,1% din suma creda racordal, pentru fiecare ane Ue duo! In tavcarea Banci, bunurte depuse in gal fpoteca conform contractelor de poleca Mentionate in prezentul contract la pel.8 1, 2 2tlterea contracteior de asigurere @ bunurior gajate Apotecato, Debitoret se obliga sa prelun nual, pe termenul actiunil creditului contractat, Sa ' Seris despre achitarea anticipata a creditului cu, cel pufin, § zie inainte de ata propusé de\Debitor pentru efectuarea acesteia, Srezentul acord ational este’parte integranta a contractului de credit. 96-06/1/61 ain 28092010, incheiat intce Banca si Debitor. Ake preveder! aig contractului de creait |Pemtonat se pastreeza pina la indepiinirea tuturor angajamentelor acute os atte parti Incadrul tut. Prezentul acord @ fost intocmit in 3 exemplare, din care 2 exemplare rain a Bate, iar 1 exemplar se inmaneaza Debitoratu GHIZITE PARTILOR: DEBITORUL: 2805701498195 Cont curent:225 13014984077 BECOMDEKGog Fillate ne.4 Chisinau @ Bancii de Economii SA scal: 1003600002640 Codul baneil: BECOMDEXE09 SHIVA; 7200041 Cod fiscal 100760009984 é 4 DEBITORULY ui Director (7. Piotr Negalzoy, if Lg. Mie ACORD ADITIONAL NR. 04 fa contractul de credit nr. 06-06/4/64 din 23:09.2010 ‘ tru aprilic:aiiul dou mit unsprezece (04.04.2011) i S.A.. inregistrata la Cerera Inregistréri de Stat la 18.05.2001, cu numatul de sieteodul fiscal 1003600002549, reprezentat’ prin Fiala nr. 1 Chisinau, care conformitate ou Regulamentul cu ia Directorulul dna Ecaterina Teaci, care activeazs umta in continuere Baned, pe deo parte, si CAV" SRL, integistraté la Camera Inregistari de Stat cu numarul de identificare de 1907600039848 din 21.08;2007; numita in continuare Debitor, cu sediul fn RM, mun, Atmeneasca' 28, in persoana Directorului di Piotr Nezalzov, care ac{ioneaza in baz ge alta pane }Se explin in urmatoarea redactie punctele: alorte Bancllpolivt prezeniuu @Sntract sunt grantate prin Bude ipoteca nr. 06-06/1/61-g din 28.09.2010, acord adtional nr. 04 din 29.11.2010, d pallional ny. 2 din 24.12.2010 si acord aditional nr. 3 din:24.02.2011, inchelat esupra Uctici cu. destinatie comerciala, prestare servicilor (spalatorie auto) amplasala Tm mun. MAU, sect. Clocana, str. Calea Besarabiel, 26/5, incheial cu SC “Amtrax-AV” SRL, in 12,600,000.00 lei (autentificat a noter, inregistrat la OCT); dotul ce ge inregistedt nr. 06-06/1/64-91 din 29.11.2010, acord aditional nr. Ot din Hie 2010 31 acord adiional ar. 2 din 24.02.2011, incheiat: asupra mijioacslor fixe. (utilaje Gente spalatorie! auto) la valoarea de gaj 660,220.00 lei, incheiat cu SC ,,Amtrax - AV” SRL statin revistrul bunurllor mobile} tul de gaj. ipoteca. nr. 06:06/1/446-9 din 06.11.2007, acord aditional nr. 01 din #2008, acord aditional nr. 02 din 25.11.2009, acord aditional nr. 03 din 23.09.2010 si acord alt. 4, Incheiat supra terenului de pamint aferent cu supratata de 0.163 ha amplasat esa: of. Cahul, str. Stefan cel Mare 278 la valoarea de ipotecaj de 2,520,000.00 {doua bikéane cinci sute,dovazeci mile incheiat cu SC ,Amtrax-AV” SRL) ul de cosiune nr. 06:06/1/61-c a fiuxulul mijloacelor financtare din conturile curente din | Prezentul acord aditicnal este parte integranta a contractului de eredit nr, 06-08/1/64 din 9.09.2010, inchelat intre Banca si Debitor. Alte prevederi ale contractulul de credit | Mentionat se pastreaza pina la indeplinirea tuluror angajamentelor asumate de catre parti cade ik zentul acord a fost intocmit in 3 exemplare, din care 2 exempiare ramin la Bance, iar 1 skemplar se inmaneaza Debitorului. | DEBITORUL: aH 2805701498195 ‘Cont curent: 2251801498407 BECOMD2x609, Filfala nr.1 Chisinau a B¬i de Economii SA oos600002549 ‘Codul bancii: BECOMD2x809 : Cod fiscal: 1907600039848 DEBITORUL: Director BANCA DE ECONOMI S.A I PROCESUL - VERBAL NR. 636 i sedintei Comitetului de credite | mun. Chiginau A prezidat: i A. Viti, Vicepregedinte at Comitetutui | ‘Au fost prozent | A. Misov, L, Belbow, M. Bejenas Membr ai Comitetului, | ©. Alea, raportor 1 2. Botnaru, secretar responsi | ORDINEA DE 21 | Pv fe ecordorencreiolr A. ASCULTAT: rapertul D. Alea [a nites Bani parvent careres vAmtrax-AV" SAL dé sofcitare a unui crest my suma de 10,636,613 je feimen co 98 luni pany ramburaarea pariala a caaiclor de oare Bencicaza i Temail Age iy | jena Ge Economi SA si pentru completarea miloacelor circulante (procurarea materiacion ‘eo ‘btructi. ~Arnirax-AV", tnregistrata la 21.06.2007, este un agent ecoriomic care are Drincipalut gen de | Seivitate constructia bunurlor imoble S| @ construgtilor inginerest, precum si procuarca, | “Pomercialtzarea sau datea in chirl a acestora, | i i} tt SAL ~Amirax/AV" beneficiaza la Banca de Economii de urmatoarele faciltati ereditare: a oe ene a oo —— aoa] os |, Sree ‘sigue ea Sea wy. o646/ 489 08113007 sap oa pao sh Cath Suhel Sem Saee S [ae [Aoget—norricnd 520.000 MDL nchetat cu Arioe AY SAL vot | ve | comertiae af ocatve amiss in anim, Chisinau, ste Sela 43 val de iota ~ 20,688,060 MOL, inenaat cu Aptan ‘at; | | ©. (poieca ne. O8-08/N145.9 ain 06.11.2007 asipea tern 3 pam stor Gatwl st Sian eat Mara 272 h vat de fotaca 2.520.000 HD. ocho oy AmbakAV SPL: I 6. de ipotaca ms, 08-0889 in 29.09.10 asupva constactod favo ser ct ccmaroale lagwitaria sian) eth tun, Creren oe ea SSEZSIOIG! | Banarabel 25 ' va! de fpoteos ~ 12.830.600 MOL, Heat Amiarcay SL; i [+ S20 gai an O8 08/1608 ln 29.11.16 agunea mil (a ‘rent stators ato} 'a vel de gai ~ 589.220 MOL. wehelatod AniacV SR. wr | | 000,000 i )- ©. da poteea nv. GENET 9 din 26.11.08 asuona bine | | L 136,380,220 WoL ni de baz al activitati Amtrax-AV SAL ia data de 01.01.2011 sunt reflectat in label urns ator Paamoiry iloaceloy banat pin itul solicitat urmeaza a fi uttizat in felul urmator: "9,680,000 lal — pentru inchiderea pariiala a creditelor de care beneficlaza 1! Tomaili Argo la Bance de || Economii, dupa cum umeaza: ‘Soldul ereaitafai (i fp Bestinaia | Fema argo te cupavansacte’ || ‘Rambursarea partiala 4 ereditulut ee Ee sii nbars oe 6808460 ah stegse wot] saon.se MOL | rr in 38 ee .urmare a acestel tanzactit ~Amtrex-AV" SAL va primi dreptul de propristate asupra bururlor imobile pituate in or. Chisinau, str. N. Sulae 4, dupa cum urmeaza: Incaperi nefocative (locurl de parcari auto} cu suprataia totala de 2,092.8 >. Incaperi nelocative (spatiu comercial} cu supratata tolala de 621.4 m.p., clatile juridice si comerciale Intra parti ce raies din tranzactia mentionata sunt provazute de contractele Jnvesttl ny. 2,3 si 4 din 10.08.2008, incheiate inre li Tomali-Argo si SRL Amirax AV. Nee 4 | |) Rect! sun va ftilzata penta procurarea maetileor de construct ||| breventaia de catre SRL Amirax-AV este urmatoarca: PET | | A HL | Ainiioncenonesn | sorouetecie | otctz0r1 | ororzott | otorzor2 | oroszoia | onerous | ousv2014 | 629 Sear senigge) ane signet | ai aee.eue 613.475 1521 000,000 26,600 | 2 19.613,473 | 20.20.000 | 26,000,000 2551.08 12260,978 3.000.009 | 492,574 2osigu | [gages eeissoo | S200, Hifpsse bans, 7.088. i i caliiate de gaj se propun urmatoarele bunuri: i +. Incepere-netecativa cu euprataja de 363.30 m.o. emplasata in mur. Chisinau, sect. Ciacana, |} str N. Sula rs (icentiticata prin ne-cadastral 0100313.201.01 208} la valoarea de jpoleca 8,636 500,00 lei: Inctpece nelocativa cu supratala de.719.20-m.9, amplaseta in mu, Chisingu, sect. Ciocana. re Sulae ie (ieitlicaie gon. an cadastral S10051S.801 61.088) 12 ualoaren de igoteca. HBOB.COOIO TEI : Tngepere nelocativa to: suprataia wo'1.974:80 wip. emblasata in-miun, Chiginag, seat’ Ciccada, SN Sulae net’ (centficcta prin cadastral 0100818.601.01:21):1a. valoatea dé Ipolece 5.055, 500:00 6 : i Incépere netocativa (comerciata) cu suprafata de 258.10 m. .p. emplasata in mun, Chisinau, sect Giovana, st, N. Sulac nv. (eenitfeata prin nc cadastral 010091 801.01.206) fa vloafee de ‘potece 2,583,000.00 Let | Bato ln ool carinie 10571006 ki ta crept ion credit sonchat of deena fete 2 un f i | haze calor meniionate, Confirmari Sectiel Gay din 10.05.2011 si Concluzici Oirectiel Juridice, He. 06+ ii in| 1.08.2011 (care ae aneneaza la prozertul proces verbal i 4 HOTART Vz Sees eo A corde «Aintrax:AV" SRL. prin intermeciul fifale’ nr. 1. Chiginau, un credit in suma de 10,596,813 (zece rpuicate cine cute trelzeci st cinc\mi:sase sute veleprezéce) MDI. pa termen do 38 (weizea i sase) fn peptr rambrsarea partlata a creitelor do care benofciaza Il Temat Argo la Banca de Econom GA a Faye condear rvjnca’shesans @ecreee saunas fee stabiveg te anzii In anime de 16% (saisprezece procente) anual. Achidarga celui ca a clectin cu espectarea abi constilor, ummatogr | Tne MM Soe elclua es respecarssoblactre a condor umatoe: : r i i Erezentatea deciziet fondatorior Amirax-AV" SAL privind solictarea creditui de ta Banca de Econom SA, privind constitutes gajdui, precum si acordarea dreptul la sesnnaturs cas senraaree auiontiieate la noter: Frezentafea Extrasului din Ragistrul de Stat privind organizatile st intrepsinderilo, actualizal; .chitares, comisionului penteu acordares creditului ,Amtax-AV” SAL in marime de 1% de la suma ‘reitulul aprobat (105,356 le: i ‘Achitatea| comisionutui administativ in suma de 1,000 lel | i Constituirea gajuiui asupra bunutilor imobile, dupa cum urmeazat | supra bunu tor not cae reauta din ranslerneres bon ce ‘neiocaliva ov supratata de 1.74.60 mp) i a a nae a aoa | { Obicetu! ipotecit Pred reed sol Lele Patedey | ‘ircapere eiocativa (cimerdie) cu Supra de RTO y rp, amplaseta ie mun, Chisinau, sect. Clocane. s.N. Selec. | i nid (dentifigata prin nr.cadasteal 0400313.804.61.200) 1 } Ipoteca se oxtinde asupra fructsor, venturlor, impuretatior, | $.690,00000 | a7 anellorériior si accesoritor bunuiul tabi ipotacat, precum si liibbil potest lisach Preful media de, all | Obieetul ipoteci Seen fasata in run. Ohiginau, sect. Ciocana, sir. N, Sulge nts iifieate prin nr cadastral 0100313,807.01.234) | Boleca se exlince asupra frucielor, venitulor,imbunatatirio Hofeillor sl aocesorlior bunuilyiimobit inotécst, arecum 6 piper hol care resulta cbs tension area bunuipt 4.966.000.00 | 07 f Ciectat poo Pretul medi: de] aga ¢ Coat | Valoaroa do. | eotecsiien J Ineapere neiocativa cu suprataia de 718.20 m p. amplagata | Inimun, Chiginau, sect. Ciocana, str. N. Sulac nr.4 (dentificata | pibsresdsuvaloroastannt 03 25a [ste se oxtinge sepa hue ent, mbunatdior, ameliorarilor Si accesoriilor bunului imobil ipotecat, precum si 4cbpra turtle no carerezula in varslomares oy bal loteat 2,280,060.00 | 0.7 | 1,896,000.00 ni a st mea gal CoRh el i Pretul media + “egog anne te 70.0, Nivel 1 ‘01.04.08. — 30.05.08, 100,000" iNiver a L 57.06.08. = 31.07.08. 100,000, [Nel Za pertiar ——~| oronoe = aoe 20,000 Nis6-Zoea prot OLoR, 2000s. 20,000 INWal 7, Zirea peratilor. i ‘07,19.08. = 31.11.08. (200,000 Niel 8. Ziditsa peretior. Comanda ascensoare. 01.12.08, ~ 28.02.08. 200,000 Nivel 9, Zidirea perofior. Lucran stelar 01.03.09, = 15.04.08. "300,000, INivel 10. Zidiraa perafior. Luctari sticlario. "18.04,09, = 30.04.09. "300,000, [ [ntslevea aconassul dhe perelor, weds Os o5 5 20.08 0, eae IZibirea pereflor, fnisarea, montarea reteloler (07,0608, = 30.05.09. "200,000, [[Finisarea, montarea ratelelor, montare asconsoara 01,6708. = 10.07.09. 200.0607 ‘Finisarea, podele, utllal de cazangerie 41.07.09. = 20.07.09. 206,000 [pocsiearma Tira. =20 8 2n,900 | itsies,podl, ls wanes aor Tamds—|~~T- 0708 sose 709000 Falada —finisarea, podele, vopsirea. 1107.09. = 20.08.06. 100,000" (Artieniajarea tatitoriului I 11.07.09. ~ 20.08.09. 69,500. DEViz DE CHELTUIELI 1 x 3,900,000 h a Confirmarii Seojei Gestiune Gaj si a Conoluzie! Directei Juridioe din 00.11.2007 care se ; To {a prezentul proces-verbai, - RHOTARIT: | es ‘SC ,,Amtrax-AV" SRL, prin intermediul fillalei net Chigingu, un credit sub forma de linie de (acordat in trange, fr stabilirea soldului minim) in sum maximé de 30,000,000.00 (traizeci iifane) lt, po termen de 24 (dauazea| pats) un, sorta completarea mifescetr coatenie, i j achitarea iuerarlior ¢1 matérialelor de construc Stefan col Mare 274, (ea credltutul se va ofe rea condiilor obligat tinue eferente blocului locativ amplasat pe adrasa: i, | hlaurrea cbietior stipulate in Concluzia Drei Juridice cin 02.11.2007; istituirea de c&ire SC ,Amtrax-AV" SRL a gajulul asupra constructisi nefinalizate ‘si terenului de mint aferent acestela, amplasate pe adresa: or. Cahul, str. Stefan cel Mare 27a, dupa cum jimeaza Valbarea de] Ooei. de | Valoarea de plat, ll gal lei Oe .C! Constiuciie nefinalizata, aa ‘pe adresa: or. Cahul, | st Stefan cel are 27a (G7 Terenul de pamvant aferent du supralaja de 0.76 ha ‘OTAL | [se00,500) “or 220,005) hoy ret 24 300,000] 0.7 | 2,820,000 HEM | 4. Ponsiititea de catro .Tomali-Argo" a gajului asupra constructci nefinalizate si terenuiul de : __ amin afsrent acesteia amplasate pe adresa: mun, Chisinau, str. Calea Basarbici 26, cupa cam | meazd: plait | gai | gal te Consttuclie netinalzatal amplasata pe adresar mun. higinau, sir Calea Sesarabig, 2668 Fr Deel de gal se extings abupra eooesailerslamalorsioT] — s00,000! 0.7 bunulul gaiat, asupre trutlelor, venturlor. $i procuscior esata $i asuora droptul de arendd a terendul de pémint |_alerent cu suprataja de 0.101 hha. L (Goran I 4300.00 07 "30,500 | Yelgarea toata a gavane consuls 6 530,000.00 (cine! milloane elnel sute trelzeci mi) ell sare opera prima tranga in suma de nina la 6 500,000.00 (clncl miloane einel eute ml) lel dks cacy rie} de creat ou suma maxima de 30,000,000.00 (treizeei milioane) let | Gain aa [Coa | VaRacae | 3,010,000 j 4. Stabilirea ratel dobinzil in marime de 18% (opteprezece procente) anual: _|®: Actitarea comisionuiu pentru acoperirea rsculu bine in uma de 55,000.00 (cneizee cine mil) Ipt care constituie 1.0% (unu 1a suta) de la sume primel trange a creditulyi acordat, tabilrea umatorulul grafic de rambursare a credituut: Inoepaind cu luna a 12-2 pina la luna a 22-a ( i Inolusiv) de utlizare a creditul limita maxima a nei de credit se va miogora lunar cfte 2,500,000 joua mijioane cinci sute mi)‘ la scadenta creditulul. umind si fie ramburseté suma de 2,500,000 (doua milioane cinc| sute mi) mpletarea Capltolulul 9 .Modaltatea de acordare @ oreditulul” din contractul de oredit, ce rmeazé @ fi ncheiat, cu conditia urmétoare: amplasat pe adresa: or. Cahul, st. Stefan cel Mare 27a, dupa cum urmeazé: |, Pama tanga th suma de pana la 8,500,000.00 (cinol milloane cinei sute mii) lei se va elivera (dupa constiturea gajului asupra Bunurilor mobile nominallzate in Capitol 8 al prezentului contract: II Fiecare transa ulterior (pina la completarea soldulul crecitulu Tn suma de 80,000,000,00 (tretzect ‘milloane) lel), urmeaza s& flo accrdata in uma; ‘A:| . lbceptionati prin proces Verbal de catro 0 comisie aledtuts din colaboratorl flee Chiginau a Banoll (Dna Ecaterina Toaci — Pregedintele Comisiel, Di lulan Sarivan — Membru) $1 Bl tutte Sill (Set al Directiei gospodarire, Incasare $i proiectie tehnic8) - Membru, a iucrarior de Construct inceplinite Si 4 cheltuieilor efectuate aferente biocului looetiv ampiasat pe adiesar “of, Cahul, str. Stefan cel Were 27a, in volumul si sumele conform planului mentionat mal jos (in Hunetie de etapete constructe i { ||.Crecitul $e va acorda in trange, In functie de sufioienta gajului gi gradut de finalizare a bunului imobil | | (11) [TT elumat de iuor inaepinite Perioada invest || Prbles. Documental Preewarea terenia OBST ORTON, 6,100,750 | Groepa: Fucdatia I 0410.07. = 10-1007. 7150,000, [Pata i 10.10.07, = 15.12.07 2.500,000- {TEE ner | 8.12.07. - 15.0808. 5,150,000. [vera 1 16.08,08, = 90.04.03. 7,180,000 ‘Trivers | 21,04.05, = 30.06.08. 7160,000, [ver | 01.08.08.= 31.07.08. 160,000. ‘[iNvel-Zaea poration | 07.08.08 = 31.08.08 300,000. | [iswet6 Zatea peretior | 9%,08.08, = 30.09.08, 2.300.000, ‘TiNivel 7 Zirea peretior. | ‘0.10.08, 51.11.08, 2,300,050. Nivel 6. Zia oerelier. Oamanda asoansoare. | 01.12.08 =28.02.08- 2,300,000 Nivel 8. Zidree perellor. Lucca sci (07.0808. = 15.0408. 3.450.000 Niel 10. Zdea pereiler, icra stele, 18.04.05. = 90.04.09. 3,450,000. [airy epee rele Lea Tos oo, “ao 0, baat th Ziltes porefor, nisarea, MOMaTSa ETSI. D1, 0E0S — 3010608, FSO 00 Fisigarea, montaiee relelalor, montale ascenseare —|_01.07.03. 10-07-00. 2,300,000 Fiitarea, podole, ull] de eazangere 11.07.09. = 20.07.00. 2,200,000. Podele, us cin metal I 20.08.09. 2,300,000 fiisarea, pods, etale Ingineresif darts, falaGa | —11.07.09.= 20.08.08 1,180,000 | Faldda —finisarea, podels, vopsirea | 71.07.08 = 96.08.05, 1,150,000 ||) [farnenejareatertoniut I 41.07.08, 20.08.09, "799,350 a4 DEVIz DE CHELTUIELI L FA 44,850,000, | |Bcordulul de efectuare a piajilor' salariale prin intermediul cai | | B, Reavausriide cate Seeja Gestiune Gaj a obiectului gajulul situat in or. Cahul, str, Stefan col Mate 27a, In functie de {fetetnven ‘etapelor de consiruetie. { | Gomplatarea capiciuul 9 O>igatile Debitoruli" sin contractl de oredt, ce urmeaza « i iehlet u condi) umatoare: $8 prezinte, cal trziu dupa 15 zile do la data tneheieri acestora, eopille tuturer contrectelor de Yancare-cumparare (investife a caplalulal in consinuctie) a spatiior locative, comercicle i ‘ecurilor de parcare aferente blocului de pe adresa: of, Cahul, sit. Stefan cal Mare 27a. 62 diectioneze imeciat toate incasarle alerente contractelo Incheiato cu cumpérator| ai spetlor locative, comerciale si al loturilor de parcare din blocul de pe adresa: or. Cahul, sit. Sletat cal Mare 27. lt mioyorarea sold cedtuiul, | } 8. |Excluderea punctelor: 36, (stabirea comisionului de neufzare a eredtulu); 8:17. (semnarea i rdurlor bancare ‘emise de Banca): 118. (incheleres conracula) de decerdrs in cach acceptin spre plat a carcuflor bencars iso de Banca) si 122.a (retuizul Baneil de a puna la alspoztia Dobitorulur oredtl fr coco ijeutiizarii acestula timp de le zile de ia semnarea contractulu) din contractul de credit, co Irmeaz4 afi ncheiat. | nelerea bazel contractuale dupa cum urmeazz: | ‘contract de credit; | | iconttact de gaj ipoteca, in sum de 2,620,000.00 lel, aaupra consiructiel nefinalizste amplasate fe be adresa: or. Cahul, si. Stefen cel Mare 27a si asupra tereruiui de pamint aferent cu jsupretate de 0.168 ha, incheiat cu SC ,Amtrex-AV" SAL (autentificat notarial Invert lor}; contract de gal ipotecs, In sums de 3,010,000.00 tel, asupca construct! nefnalzate do pe {edresa: mun. Chisinau, str. Galea Basarabiei 26/5 gi asupra dreptulul de arenda a ‘erenulii de pamint aferent cui suprafaja de 0.10tha,.incheiat ou Tomailf-Argo" Ll, (autentifioat noterial $1 egistrat la OCT); | ntrect de cesiune a fiuxulu| mijloscelorfranctare din eonturle curente. | | ‘Comirea de cétre fllala a du plan de montorizare, executat de eccnomistul rasponsabil de ci, cu raportafes rezuiatels drectorlu late pind la data de 10 a tlecere luni gestonars | ‘alza rualulu in conturile curente si casieria intteprinderi— lunar; | analiza dinamici| datoriel debltoare gi creditoare ~ trmestria | naliza dinamicii venitului global si venitul net —trimestial, | naliza Indliier de evalua’e « risculul financiar gi nonfinanciar — timestial | ispectarea gajulul pe teren (cortrolul existenfe! si stéri’ efective a gelulu) si perlectarea Bol Concedia : Ine ae | | fapetul ls contin ordneastebita~ semestia i I | Lista voturilor: ! [ I t (_ Nufiele Pronumele membrior ; fi i itetulll de credits: | Votul, ebjecti ‘Semnaturile ' - - Ig Gebheve 70 fa ah | i a ‘5 wi Ht la contrat de credit nr, 06-06/1/146 din 06.14.2007 ! | ACORD ADITIONAL NR. 01 | é | | nun. Chisinau 4 } |[noheiat la cincisprezece iu pul doua mi noua (16.06.2008) lave | Banca de Economill S.A., inregistrata la Camera Inregistraii de Stat la 18.08.2001, cu numarul de identificare de stat-codul fiscal] 1003600002549, reprezenteté prin Fiala nr. 1 Chisinau, care | gctiveaza in conformitate cu Regulamentul cu privire la fiiala, cu sediul in mun.Chisinau, sir.Puskin, | 8 persoana Directorual dnp Esaterina Teas, care actveazl tn baza procuir. 06-7185 din 24-12.2008, numita in continuare Banca, pe de 0 parte, s | $C “AMTRAX-AV” SRL, vies ia Camera Inregistraril de Stat cu numarul de identificare de Stat-cod fiscal 1007600039848 din 21.08.2007, numit’ in continuare Debitor, cu sediul In RM, mun | Chisinau, str. Armeneasca 28, in persoana directorului dl Piotr Nezalzov, care actioneaz4 In baza Btotutului, pe de alta parte. de comun acord am convenit, ca la contractul de credit nr. 06-06/1/146 din 06.11.2007, sa interving | freceee modificari: ‘Se expune in urmatoarea|redactie punctul: ‘pt il Pp 8.1. Sumele datorate Bandi! potrivt prezentului contract sunt garantate prin: 8.1.1. contractul de gaj ipoteca nr, 06-06/1/146-g asupra constructiei nefinalizate amplasale pe adresa: or. Cahut, str. Stefan cel Mare 27a si asupra terenului de paint aferent cu suprafata de 0.163 ha la -valoaree de gaj de 2,520,000.00 (doua milicane cinci sute douazeci mit) lei incheiat ou SC ,Amtrax-AV": contractul de gaj ipoteca nr, 06-06/1/146-91 asupra construstiei nefinalizate de pe adresa: mun. Chigindu, str, Calea Basarabiei 26/6 gi asupra dreptului de arenda a terenului de pamint aferent cu suprafata de 0|10tha ia valoarea de gaj de 3.010,000.00 (trei miloane zece mil lei, incheiat ou I! ,Tomail-Argo"; contract de gaj ipotec’ nr 08-08/1/148-g din 08.11.2007, aoord acitional nr, 07 din 25.08.2008, acord aditional nr. 02 din 11.09.2008, acord aditional nr. 03 din 19.11.2008, acord aditional nr. (04 din 31.01.2009 si acord aditional nr. 05 asupra constructiei nefinalizate cu grad de finalizare 83% si terenuldi de pamint aferent cu suprafata de 0.27 ha, ampiasate pe adresa: mun, Chisinau, st.Gradina Botanica, 20/1, in sua de 56,890.814.00 (cincizeci si sas@ miligane opt sute nouazeti mil opt sute paisprezece) lel, inchelat cu ,AMTAREX & CO" SRL; contract de cesiune nr, 08-08/1/146-c a fluxului mijoacelor financiare din conturile curente din 06.11.2007. Prezentul acord aditional este parte integranta a contractului de credit nr. 06-08/1/146 din 06.11.2007, incheiat intre Banca si Debitor. Alte prevederi ale contractului de crecit mentionat se-pastreaza pina la indépilinirea tuturor angajamenielor asumate de catre part in cadrul iui, Prezentul acord a fost intocmit in 8 exemplare, din care 2 exemplare ramin la Banca, jar 1 exemplar se ingnaneaza Debitoruiui RECHIZITE PARTILOR: BANCA: DEBITORUL: | Cont coresjondent: 2805701498}35 Cont curent: 22516014984159 Eau ‘Banc: BECOMD2X609 in Filrala nr.1 Chisinau Banca de Economii SA | Codul fisca: 1003600002549 Codul bancit: BECOMD2X609 ‘Cod Tva: 7800041 Cod fiscal: 1002600011409 | AU SEMNAT CONTRACTUL: || BANC) i DEBITORUL; | | Director q Director iene Teacl Piotr Nezalefv Ls. ACORD ADITIONAL NR. 02 la contractul de credit nr. 06-06/1/148 din 06.11.2007 mun. Chisinau Incheiat la unsprezece august anul doua mii noua (11.08.2008) intre: Banca de Economil S.A., Tnregistraté la Camera Inregistrrii de Stat la 18.08.2001, cu numarul de ideniificare de stat-codul fiscal 1003800002549, reprezentatS prin Filiala nv. 1 Chisinau, care activeaza in conformitate cu Regulamentul cu privire la filale, cu sediul in mun.Chisinau, sir.Puskin, 3, in persoana Directorulul dna Ecaterina Teaci, care activeaza in baze procurii nr. 06-17/88 din 31.12.2008, num in continuace Banca, pe de o parte, si SC “AMTRAX-AV" SRL, Inragistrat’ la Camera inregistrai de Stat cu numarul de identificare 40 stat-cod fiscal 1007600089848 din 21.06.2007, numita in continuare Debitor, cu sediul in RM, mun. Chisinau, sir, Armeneasca 28, in persoana directorului dl Piotr Nezalzov, care actioneaza In baza Statutulu, pe de alt part. de comun acord am convenit, ca la contractul de credit nr. 06-06/1/146 din 06.11.2007, sa intervina urmatoarele modificar 1 Se expune in urmatoarea redactie punctul: 8.1. Sumele datorate Bancii potrivit prezentului contract sunt garantate prin 8.1.41, contractul de gqj ipoteca nr. 06-06/1/146-9 asupra constructici nefinalizate amplasate pe adresa: or. Cahul, str. Stefan cel Mare 27a si asupra terenului de pamint aferent cu suprafata de 0.163 ha la valoarea de gaj de 2,520,000.00 (doua milicane cinci sute douazeci mi lei incheiat cu SC Amtrax-AV"; 8.1.2. contractul de ge} ipoteca nr. 06-06/1/146-g1 asupra constructiel nefinalizate de pe adresa: ‘mun. Chiginau, str. Calea Basarabiei 26/5 gi asupra dreptului de arenda a terenului de pamint aterent cu Suprafata de 0.10'1ha la valoarea de gaj de 2.010,000.00 (ire! milioane zece mil} lei, incheiat cu I! ,Tomali-Arao 8.1.3. contract de gj ipoteca nr.05-06/1/145-9 din 08.11.2007, acord aditional nr. 01 din 26.08.2008, acotd aditional nr. 02 din 11:09.2008, acord aditional nr_ 03 din 19.11.2008, acord ditional nr. 04 din 31.01.2009, acard aditional nr. 05 din 18.08.2009 si acord aditional nr 06 asupra consttuctie’ nefinalizate cu grad de finalizare 49% si terenului de pamint aferent cu suprafata de 0.27 ha, amplasate pe adresa: mun. Chisinau, str.Gradina Botanica, 20/1, in suma de £92,005,964.00 {nouazeci si doua milicane cinci mii noua sute saizeci si patru) lei, incheiat ou VAMTAREX & CO” SRL; 8.1.4, Contract de cesiune nr. 06-06/1/146-c a fluxului mijloacelor financiare din conturile curente din 08.11.2007. u Prezentul acord aditional este parte integranta a contractului de credit nr. 06-06/1/148 din 06.11.2007, incheiat intre Banca si Debitor. Alte prevederi ale contractuiui de eredit mentionat se pastreaza pina la indeplinirea tuturor angajamentelor asumate de catre parti in cadrul tu IN. Prezehtul acord a fost intocmit in 3 exemplare, din care 2 exemplare ramin ta Banca, iar 1 ‘exemplar se inmaneaza Debitorulu RECHIZITE PARTILOR: BANCA: Cont corespondent: 2805701498135 Codul Bancil: BECOMD2X609 Codul fiscal: 1003600002549 Cod TVA: 780004 ‘AU SEMNAT CONTRACTUL: BANCA: ' Director ff - Ecaterina Toaci Aelia a LS. DEBITORUL: Cont curent: 22516014984159 in Fillala nr.1 Chisinau Banca de Economii SA, Codul bancil: BECOMD2X609 Cod fiscal: 100260001 1409 ACORE ADITIONAL NR. 03 sa contractul de credit nr, 08-06/1/%48 din 06.11.2007 3: opt septembrie aati doua mii noua (28.69.2008) SLA, Inregistraté ia Camere Inregistréri de Stat la 78.06.2001, cu numerul de | fiscal 1003600002549, reprezentats prin Fillala nr 1 Chisinau, care %» yon‘oraitete cu Reguiamentul ou privire {a fliale, cu sediu! ir: mun.Chisinau, str Puskin, versce ws eraccorulul dita Beatetina Teact, care activeaza tn baza procuri nr. 96-1788 cin 42.2008, sumnta '* continuare Banea, pe de o parte, gi Ad-AM" SAL, Infegistratl ‘2 Camera inreglstrari de Stat cu numerui de identificare de 067560039648 dir 21.06.2607, numsé in continuare Debitor, cu sediul in RM, mun. sea 28, In persoans diractonului dl Piotr Nezalzov, care actioneaza in baze 2, pe de alle pare, care qnigea, depitoretai gi cect Ie comun 460d AM convent, icaveia madilioar dia Corntelului de credite ~ proves-verbal_nr. 887/1 cin la con:ractul de cresit nr. 06-06/1/146 din 06.11.2007, $09 0 ummiatoares radactie punctele’ s00/% ge un termen de 38 fireizeci si sase) iuni calendaristice g1 anume data avhitéril icv. :Fedil ut gi a tutvror platicr aterente enumerate in prezentul contract este scbilt’ 2 credit! pind lz data finala indicai gratis de rambursare a oredit-ut : in punictal 2.3. al prezentului contract, — | Soldul creditului, fei Suma spre rambursare, 30,000,000 ancli povivi orezerautui contract sunt garantate prin et 38-28/1/146-g si acord aditional ne 01 asupra terenului de pamint aja de 0.163 ne, emplasat pe adresa’ or. Cahu!, st. Stefan cei Mare 27a, la 38 2,520,000 03 {doua miloane cinci suite douazesi mi) fei incheiat cu SC 4 ipotece er, O6-05/1/146-¢1 si acord aditional v.01 asupra constructiel ‘2 adresa: ‘Tun, Chisindu, str. Celea Basarabiel 25/5 si esupra dreptutul de J de print alecant cu supraiaja de 0.10%he Ia valoarea de ge) de ‘illaana 2e0e ‘i fol, inenelat cu Hl, Tomali-Argo" si Tomait Ivan; ‘8/4 /145-g din 09.11.2007, score aditional nr. 01 din 25.06.2008, 2 din 11.09.2003, acord aditional nr. 03 din 19.11.2008, acord aditional re. 3, acore action! re. 95 din 15.06.2009, acord aditional nr 06 din 11.08.2009 si O7 asupra consivuctiei nefinaizate ou grad de finalizare 49% si terenulu: de suorslata de 1.2? ha, amolasate pe adresa: trun. Crisinay, str.Gragina suma 68 £2,005,664,00 (nowazeci si dove milicane cinci mii noua sute saizeci fat ous TAREX & CO" SRL: 98 nr, R6-O8MN1 4 me sin 2 8 fluxuuli mijloacelor financiare din conturle ou Piotr Nezalzou Ex fe ase. urmatorul puret™ A porsgaiea creditut.i Debitorul achita Bane, tn termen de pan’ la 30.11.2009 un pentru prorogarea creditului acordat in m&rime de 12,500 lei cord aditional este earte integranta a contractului de credit nr. 06-06/1/146 din inoheiat ictre Benoa si Debitor. Alte prevederi ale contractuui de credit ional ve pasirsaze pina ta ndeplinirea tuturor angajamenteior asumate de cairo parti ead, 1! acid a fost intocmit in 8 exemplare, din care 2 exemplare ramin la Banca, lar 1 xomper s3 inmanesze Debitoraki, DEBITORUL: Cont cutont: 2516014984159 Sodul Banc: BECOMD2X609 in Fiala nr.1 Chisinau Banca de Economii SA Godul Fsosil. 1903600022549 Codul bancii: BECOMD2X809 Sed TVA’ Cod fiscal: 1902600011409 DEBITORUL: -— Director SE Pioir Nezaizov _* ACORD ADITIONAL NR. 04 la contractul de credit nr. 06-06/1/148 din 06.11.2007 mun, Chisinau Incheiat la dovazeci si cinci noiembrie anul doua mii noua (25.11.2009) intre: Banca de Economii S.A., inregistraté la Camera Inregistrarii de Stat la 18.06 2001, cu numarul de identiicare de stat-codul fiscal 1003600002549, reprezentata prin Filiale nr. 1 Chisinau, care activeaza in conformitate cu Regulamentul cu privie ia fllale, cu sediul in mun. Chisinau, str.Puskin, 33, in persoana Directorului dria Ecaterina Toaci, care activeaza in baza procurii nr, 06+17/68 din 31.12.2008, numit& in continuare Banca, pe de o parte, gi SC “AMTRAX-AV" SRL, inreaistraté Ja Camera Inregistrarl de Stat cu numarul de identificare de stat-cod fiscal 1007600089848 din 21.06.2007, numité in continuare Debitor, ou sediul in RM, mun, Chisinau, str. Armeneasca 28, in persoana Directorului dl Piotr Nezalzov, cate actioneaza in baza Statutului, pe de alta parte. Avind in vedere cererea debitorului si decizia Comitetului de credite ~ procesubverbal nr, 1017 din 02.09.2009, de comun acord am convenit, ca la contractul de credit nr. 06-06/1/146 din 06.11.2007, ssa intervina urmatoarele modificari ‘Se expune in urmatoarea redactie punctul 8.1. Sumele datofate Bancil potrivit prezentului contract sunt garantate_ prin: 8.1.1. contractul de gaj ipoteca nr. 06-06/1/146-g si acordul aditional nr.02 asupra terenului de pamint aferent cu suprafata de 0.163 ha amplasat pe adresa: or. Cahul, str. Stefan cel Mare 27a la valoarea de gaj de 2,620,000.00 {doua milicane cinci sute douazeci mii) lai incheiat cu SC »Amtrax-AV” SRL: 8.4.2, contractul de ipoteca nr. 08-06/1/96-g, asupra ine&perilor (comerciale si locativa) amplasate in mun. Chisinau, sect, Clocana, str. N. Sula nr.4 la valoarea de gaj 20,680,000.00 lei, incheiat cu SC ,,Amtrax - AV" SRL (autentificat notarial, inregistrat la OCT); 8.1.3. contractul de cesiune nr. 06-06/1/146-c a fluxului mijleacelor financiare din conturle curante din 06.11.2007. “ Il Prazentul acerd aditional este parte integranta a contractului de credit nr. 06-06/1/146 din 06.11.2007, incheiat intre Banca si Debitor. Alte prevederi ale contractului de crecit mentlonat se pastreaza pina la indeplinirea tuturor angajamentelor asumate de catre pari in cadeul Iu Ul. Prezentul acord a fost intocmit in 8 exemplare, din care 2 exemplare ramin la Banca, iar 1 ‘exemplar se inmaneaza Debitoruiul RECHIZITE PARTILOR: BANCA: Cont corespondent: 2805701498135. Codi Bancil: BECOMD2X603 Codu! fiscal: 1903600002549 God TVA: 780004% AU SEMNAT CONTRACTUI BANCA: Director Ecaterina Teaci Ls. DEBITORUL: Cont curent: 2516014984159 in Filiala nr.t Chisinau Banca de Economii SA Godul bancil: BECOMD2X609 Cod fiscal: 100260001 1409 2 DEBITORUL: - Director Piotr Nezalzov Ls. ACORD ADITIONAL NR. 05 la contractut de credit nr. 06-06/1/148 din 06.11.2007 mur. Chisinau Incheiat la gase aprilie anul doua mii zece (06.04.2010) Antre: Banca de Economil S.A., Inregistrata !a Camera Inregistrarii de Stat le 18.06.2001, cu numarul de identiticare de stat-codul fiscal 1003600002549, reprezentaté prin Filla nr. 1 Chisinau. care activeaz’ In conformitate cu Regulamentul cu: privie la filale, cu sediul in mun.Chisinau, str.Puskin, 83, in persoana Directorului dna Ecaterina Teaci, care activeaza in baza procuri ar. 06-17/197 din 31.12,2009, numita in continuare Banca, pe de o parte, 1 SC “AMTRAX-AV" SRL, inregistrata la Camera Inregistrarii de Stat cu numarul de identificare de stat-cod fiscal 1007600039848 din 21.06.2007, numité in continuare Debitor, cu sediul in RM, mun. Chisinau, str. Armeneasca 28, in persoana Directorului dl Piotr Nezalzov, care actioneaza in baza Statutului, pe de alt8 parte. Avind in vedere cererea debitorulu, in baza Confirmarii Directiel Administrare Gaj din 31.03.2010, de ‘comun acord am convenit, ca la Contractul de oredit nr. 06-06/1/146 din 06.11.2007, sa intervina urmatoarele modifica Ll Se expun in urmatoarea redactie punotele: 8.1, Sumole datorate Sancii potrivit prezentului contract sunt garantate prin’ 8.1.1. contractul de gai ipoteca nr. 06-06/1/148-g din 06.11.2007, incheiat asupra terenului de pamint aferent cu suprafata de 0.163 ha amplasat pe adresa: or Cahul, str. Stefan cel Mare 27a la valoarea de gaj de 2,520,000.00 (doua milioane cinci sute douazeci mi) let incheiat ov SC wAmtrax-AV" SRL; 8.1.2. contractul de, gaj ipoteca nr. 06-06/1/96-g din 20.11.2009, incheiat asupra Incapertior (comerciaie si locative) amplasate in mun. Chigindu, sect. Ciocana, str. N. Sulac nr la valoarea de gaj 20,680,000.60 lei, incheiat cu SC ,Amtrax - AV” SRL (autentificat notarial, Inregistrat la OCT): 8.1.3. contractul de gaj ipoteca vitor nr-06-06/1/96-g1 din 28.12.2009 si acordul aditional nr. 1, incheiat asupre bunuiui imobil - constructie looatva (bloc locativ format din sectia 1 si sectia 2) nefinalizata (gradul de finalizare - 32%) si dreptul de folosinta a terenuivi de pamint aferent, amplasate pe adresa mun.Chisinau, str. Tolstoi, 74, la vaioarea de gaj 21,839,174.00 lei, incheiat cu SRL,,Amtrax - AV" (autentificat notarial, inregistrat la OCT); 8.1.4, contractul de cesiune nr. 06-06/1/146-c a fluxulul mijloaceior financiare din conturile curente din 06.11.2007. il Prezentul acord aditional este parte integranta a contractului de oredit nr. 06-06/1/146 din 06.11.2007, incheiat intre Banca si Debilor. Alte prevederi ale contractului de credit mentionat se pastreaza pina la indeplinirea tuturor engajamentelor asumate de catre parti in cadral iui. Ill, Prezentul acord a fost intocmit in 3 exemplare, din care 2 exemptare ramin la Banca, far 1 ‘exemplar se inmaneaza Debitorului RECHIZITE PARTILOR: BANCA: DEBITORUL: Cont bancar: 2805701498195 Cont curent: 2516014984159 Codul Banoii: BECOMD2X609 in Fiala nr.1 Chisinau Banca de Economii SA Codi fiscal: 1003600002549 Codul bani: BECOMD2x609 Cod TVA: 7800041 Cos fiscal: 100260001 1409 AU SEMNAT CONTRACTUL: BANCA: f/ DEBITORUL: bs Director Director oF — Ecaterina Teaci Piotr Nezalzov Ls. us : ACORD ADITIONAL NR. 05 la contractul de credit nr. 06-06/1/146 din 06.11.2007 mun. Chisinau Incheiat la douazeci gi patru iunie anul doua mii zece (24.08.2010) intre: Banca de Economii S.A., inregistrata la Gamera inregistrani de Stat la 18.05.2001, cu numarul de identificare de stal-codul fiscat 1003600002549, reprezentaté prin Filiala nr 1 Chisinau, care activeaza in conformitate cu Regulamentul cu privire la fiiale, cu sediul ia mun.Chisinau, sir. Puskin, 33, in persoana Prim Directorului-adjunct dl Ghenadie Gondrea. care activeeza in baza procuti nr. 06-17/221 din'31.12.2009, numité in continuare Banca, pe de o parts, si SC “AMTRAX-AV" SRL, Inregistrata la Camera Inregistrarii de Stat cu numarul de identificare de siat-cod fiscal 1007600039848 din 21.06.2007, numita in continuare Debitor, cu sediul in RM, mun. Chisinau, str, Armeneasca 28, in'persoana Directorului dl Piotr Nezalzov. care actioncaza in baza Statutului, pe de altd parte. ‘Avind in vedere cererea debitorului si decizia Bancii, exprimata prin confirmarea Directiei Administrare Gaj din 24.06.2010, de comun acord am convenit, oa la contractul de credit nr. 06-06/1/146 din 06.1 1.2007, sa intervina urmatoarele modificari: |. Se-expune in urmatoarea redactie punctu: 8.1, Sumele datorate Bareii potivt prezentulul contract sunt garantate prin 8.1.1. contractul de gaj Ipoteca nr. 06-06/1/146-g din 06.11.2007, incheiat asupra terenului de pamint aierent cu suprafata de 0.463 ha amplasat pe adresa: or Cahul, str, Stefan cel Mare 27 la valoarea do ga) de 2,820,000.00 (doua milicane cinci sute douazeci mil) le! incheiat eu SC »Amtrax-AV” SRL; 8.1.2. contractul de gaj ipoteca ar, 06-06/1/96-g din 20.11.2009, incheiat asupra Incaperiior (comerciale si locativa) amplasate in mun. Chisinau, sect. Ciocana, str. N. Sulec nr4 la vaioarea de gaj 20,650,000.00 lel, incheiat cu SC ,Amtrax - AV” SRL (autentificat notarial, inregistrat ia OCT); 8.4.3. contractul de gaj jpoteca viltor nr.06-08/1/96-91 din 28.12.2009, acordul aditional nr. 1. din 06.04.2010 51 acordul aditional nr. 2, incheiat asupra bunului imobit - constructie locativa (bloc locativ format cin sectia 1 si sectia 2) nefinalizata (aradul de finalizare ~ 22%) si dreptul de folosinia a terenului de pamint aferent, ampiasate pe adresa mun.Chisinau, st.L.Tolstol, 74, la valoarea de gaj 26,692,324.00 lei, incheiat cu SRL ,Amtrax - AV” (autentiicat notarial, ‘nregistrat la OCT}; 8.1.4. contractul de cesiune nr. 06-06/1/146-¢ a fluxului milloacelor financiare din conturile curente din 08.11.2007, 1. Brezentul dcord acitional este parte integranta a contractului de eredit ar. 06-06/1/146 din 06.11.2007, inchelat intre Banca si Debitor. Alte prevederi ale contractulul de credit mentionat se pastreaza pina la indeplinirea tuturor angajamentelor asumate de catre part in cad ti lil, Prezentul acord a fost intocmit in 8 exemplare, din care 2 exemplare ramin la Banca, iar 1 ‘exemplar se inmaneaza Debitorulut, RECHIZITE PARTILOR: BANCA: DEBITORUL: Cont corespondent: 2805701498135, Cont curent: 2516014984159 ‘Codut Bancii’ BECOMD2x609 Codul fiscal: 1003600002549 Cod TVA: 7800041 AU SEMNAT CONTRACTUL: BANCA: Prim Director-adjunct Ghenadie Condrea Ls in Filiaia nr.1 Chisinau Banca de Economii SA Codul bancit: BECOMD2Xx609 God fiscai: 1002600011408 tj DEBITORUL: <<< Director , i Piotr Nezaizov_¢ ACORD ADITIONAL NR. 07 a contractui de credit nr, 06-06/1/146 din 06.11.2007 mun. Chisinau Incheiat la dowazeci gi unu julie anul doua mii zece (21.07.2010) intre: Banca de Economii A, Ioregistrata la Camera lnvegistrarii de Stat la 18.06.2001, cu numarul de idemiicare de stat-codal fiscal 1003600002549, reprezentat’ pin Filala nr 1 Chisinau, care activeaza in conformitaie cu Regulamentul cu privire la filiale, cu sediul in mun.Chisinau, str.Puskin, 35, in persoana Directorului dna Ecaterina Tcaci, care activeaza In baza procurii nr. 06-17/197 din 31.12.2009, numité in continuare Banea, pe de 0 parte, si SC “AMTRAX-AV” SRL, inregistralé la Camera Inregistrani de Stat cu numarul de identificare de stal-cod fiscal. 1007600039848 cin.21.06.2007, numita in continuare Debitor, cu sediui in RM, mun. Chisinau, str, Armeneasca 28, in persoana Directorului dl Piotr Nezalzov, care actioneaza in baza Statutulut, pe de alta parte, Avind in vedere cererea debitowlui si decizia Bancii, exprimata prin Procesul-verbal nr. 833 din 18.07.2010 a Comitetului de Credite, de comun acord am convent, ca la contractul de credit nr. 06- 06/1/146 din 06.11.2007, sa intérvina urmatoarele modificari Se expune in urmatoarea redactie punctul: 5.1. Pentru creditul pus la dispozitie, Debitorul va pati Bancii o dobanda flotanta cu rata iniiala de 16% (gaisprozece procente) anual incepand cu 21.07.2010. 1, Brezentul acord acitional este parte integranta a contractului de credit nr. 05-06/1/146 din 06.11.2007, incheiat intre Banca si Debitor. Alte prevederi ale contractului de credit mentionat se pastreaza pina fa indeplinirea tuturor angajamentelor asumate de catre part in cadrul lu Ill, Prezentul acard a fost intocmit in 3 exemplar, din care 2 exemplar ramin la Banca, iar 1 exemplar se inmaneaza Debitorutul RECHIZITE PARTILOR: BANCA: DEBITORUL: Cont corespondent: 2808701498135 Cont curent: 22516014984159 Codul Bancii: BECOMD2x603 in Filiaia nr.1 Chisinau Banca de Economii SA Codul fiseal: 1003600002549 Codul bancii: 8ECOMD2X609 Cod TVA: 7800041 Cod fiseal: 1002600011409 AU SEMNAT CONTRACTUL: BANCA: » ye DEBITORUL: Director Director Ecaterina Teaci ACORD ADITIONAL NR. 08 la contractul de credit nr. 06-06/1/146 din 06.11.2007 mun. Chisinau Incheiat la douazeci si cinci august anul doua mii zece (25.08.2010) iotre: Banca de Economii S.A., inregistrata la Camera Inregistrarii de Stat la 18,06,2001, cu numarul de idontificare de stat-codul fiscal 1003600002549, reprezentata prin Fillala nr. 1 Chisinau, care ‘activeaza in conformitate cu Regulamentul cu privire la filiale, cu sediul in mun.Chisinay, str.Puskin, 33, in persoana Directorului dna Ecaterina Teaci, care activeaza fn baza procuri nr. 06-17/197 din 31.12.2009, numité in continuare Banca, pe de o parte. gi SC “AMTRAX-AV" SRL, inregistraté la Camera Inregistrarii de Stat cu numarul de identificare de stat-cod fiscal 1007600039848 din 21.06.2007, numitd in cantinuare Debitor, cu seciul in RM, mun. Chisinau, ste. Armeneasca 28, in persoana Directorului dl Piotr Nezalzov, care actioneaza In baza Statutului, pe de alta parte. vind in vedere cererea debitorului si decizia Banci, exprimata prin confirmarea Direstisi Administrare Gaj din 24.08.2010, de comun acord am convenit, ca la contractul de credit nr. 06-06/1/146 din 6.11,2007, sa intervina urmatoarele mosifican: I Se expune in urmatoarea redactie punctul: 8.1. Sumele datorate Rancii potrivt prezentului contract sunt garantate_ prin: 8.1.1, contractul de gaj ipoteca nr. 06-06/1/146-g din 06.11.2007, inchelat asupra terenului de pmiat aferent cu suprafata de 0.163 ha amplasat pe adresa: ot. Cahul, str. Stefan cel Mare 27a la valoarea de gaj de 2,520,000.00 (doua milioane cinci sute douazeci mil) lel incheiat cu $C wAmtrax-AV" SRL; 8.1.2. contractu| de gaj Ipoteca nr. 06-06/1/96-9 din 20.11.2009, incheiat asupra Incépenior {comerciale si locetive) amplasate in mun, Chisinau, sect Ciocana, str. N. Sulac nr4 la Valoarea de gai 20,650,000.00 lei, incheiat cu SC ,Amtrax - AV" SRL (autentticat notarial, inregistrat la OCT); 8.1.3. contractul de gaj ipoteca viltor nr.06-06/1/96-g1 din 28.12.2008, acordul aditional nr. 1 din (06.04.2010, acordul acitional nr. 2 din 24.06.2010 si acordul aditional nr. 3, Incheiat asupra bunuli imebil - constructie locativa bloc locativ format din sectia 1 si sectia 2) nefinalizeta (gradul ce finalizare - 32%) si dreptul de folosinta a terenului de pamint aferent, ampiasate pe adresa mun.Chisinau, str.L.Tolstol, 74, la valoarea de gaj 28,512,255.00 lel, inoheiat cu SC wAmtrax - AV" SRL. (autentificat notarial, Inregistrat fa OCT); 6.1.4. oontractul de cesiune nr. 06-06/1/146-c a fluxului mijjoacetor tinanciare din conturile curente din 06.11.2007. |. Prezentul acord aditional este parte integranta a contractului de credit nr. 06-06/1/148 din 06.11.2007, incheiat intre Banca si Debitor. Alte prevederi ale contractului de credit mentionat se pastreaza pina la indeplinirea tuluror angajamentelor asumate de catre part! in cadnul tui. tl, Prazentul acord a fost intocmit in 8 exemplare, din care 2 exemplare ramin la Banca, iar 4 exemplar se inmaneaza Debitorulul RECHIZITE PARTILOR: BANCA: Cont bancar: 2808701498135 Codiul Sénci, BECOMD2XE09 Codul fiscal: 003600002549. Cod TVA: 7800041 AU SEMNAT GONTRAGTUL: BANCA: Director 2 i Ecaterina Teach ss . Ls. DEBITORUL: Cont curent; 22516014984159 in Filiala nr.t Chisinau Banca de Economii SA Codul baneii: BECOMD2x609 Cod fiseal: 1002600011409 DEBITORUL: Director Piotr Nezalzov ACORD ADITIONAL NR. 09 la.contractut de credit nr. 06-06/1/146 din 06.11.2007 Incheiat la douazeci si trei septembrie anul deua mii zece (23.09.2010) inte: Banca de Economil S.A., inregistraté la Camera inregisirarii de’Stat la 18.06.2007, cu numarul de identficare de stat-codul fiscal 1002600002549, reprezentaté prin Filala nr. 1 Chisinau, care activeaza in conformitate cu Regulamentul cu privce ta fale, cu sediul in mun.Chisinau, stir Puskin, 33, in persoana Directorului dna Ecaterina Tcaci, care activeaza in baza procuri nr. 06-17/197 din 31.12.2009, numita in continvare Banca, pe de o parte, $i | SC “AMTRAX-AV” SRL, inregistrata la Camera Inregistrarii de Stat cu numarul de identificare de | slat-cod fiscal 1007600039848 din 21.06.2007, numité in continuare Debitor, cu sediul fa AM, mun. | Chisinau, str. Armeneasca 28, in persoana Directorulul dl Piotr Nezalzov, care actioneaza in baze | Statutului, pe de alta parte t Avind in vedere cererea debitorului si decizia Bancii, exprimata prin Procesul-verbai nr, 1198 din | 23,08,2010 al Comitetului de Credite, de comun acord am convenit, ca la contractul de credit nr. OS | | | mun. Chisinaw | | | | | 06/1/16 din 06.11.2007, sa intervina urmatoarele modificark: | Se expune in urmatoarea redaotie punctu: 2.8. Creditul se acorda pe un termen de 48 (patruzeci si op!) luni calendaristice $i anume date achitéri | complete a crecitulu! si a tuturor platilor aferente enumerate in prezentul contract este stabilta | pentru 04.11.2011 (patru noiembrie anul doua mii unsprezece). 4.2. Debitorul va rambursa creditul ping la data finalé indicata in punctul 2.3. al prezentului contract, conform urmatorului grafic de rambursare 2 creditului | Perioada ‘Sunia spre rambursare, lei |_Soldul creditului, ei _ | Saplembrie 2014 10,000,000 20,000,000 | Octombrie 2017 10,000,000, 10,000,000) | Lascadenia (04112011) 10,000,000) 0 | Total 30,000,000 - _x* | | I, Se adauga urmiitoral punet | 3.8. La prorogarea creditului Debitorul achita Bancli un comision pentru prorogarea creditulut cordat In marime de 30,000.00 lel, |. Prezentul acord aditional este parte integranta a contractulul de credit nr. 06-08/1/146 din 06.14.2007, rincheiat. intre Banca si Debitor. Alte prevederi ale contractului de credit mentionat se pastreaza pina fa indeplinirea tuturor angajamentelor asurmate de catre parti in cadrul tui | | IV. Prezentul acord a fost intocmit in 3 exemplare, din care 2 exemplare ramin la Banca, iar 4 | exemplar 59 inmianeaza Debitorului RECHIZITE PARTILOR: BANCA: DEBITORUL: Cont bancar:'2808701498125 Cont curent: 22516014984159 Codul Banci: BECOMD2X609 in Fiala nr.1 Chisinau Banca de Economii SA Codul fiscal: 1908600002548 Codul bancit: BECOMD2X609 Cod TVA: 7800041 Cod fiscal: 1002600011409 | AU SEMNAT CONTRACTUL}, Z | BANCA: \ DEBITORUL: Drecer 7 Diceior : Eastern Tonct bm Piotr Nezalzov Le » Ls LS. ACORD ADITIONAL NR. 10 a contractul de credit nr, 06-06/1/146 din 06.11.2007 mun. Chisinau Inchefat 'a douazeci gi }oua noiembrie anul doua mii zece (29.11.2010) inte: Banca de Economii S.A., inregistrat la Camera Inregistrdri de Stat le 18.06.2001, cu numarul de idontificare de stat-codul fiscal 1003600002549, reprezentaté prin Filiala nr. 1 Chisinau, care activeaza in conformitate cu Reguiamentul cu privire la fille, cu sediul in mun.Chisinau, str.Puskin, 33, in persoana Directorului dna Ecaterina Teaci, care activeaza in baza procuril nr. 06-17/197 din 31.12.2009, numité in continuare Banea, pe de 0 parte, $i SC “AMTRAX-AV" SRL, inregistrata la Camera inregistrari de Stat cu numarul de identiicare de stat-cod fiscal 1007600039848 din 21.06.2007, numité in continuere Debitor, cu sediul in RM, mun. Chisinau, str. Armeneasca 28, in persoana Directorului dl Piotr Nezalzov, care actioneaza in baza Statutului, pe de alta parte. Avind in vedere cererea debitorului si decizia Bancii, exprimata prin Procesul-verbal nr. 1595 din 26.11.2010 al Comitatului de Credite si Confirmarea Directiei Administrare Gaj din 22.11.2010, de comun acord am onvenit, oa la contractul de credit nr. 06-06/1/146 din 06.11.2007, sa intervina urmatoarele modificari: f Se expune in urmatoarea redactie punctul 8.1, Sumole datorate Bancilpotrivit prezentului contract sunt garantate prin 8.1.1, contractul de gai ipoteca nr. 06-06/1/146-g din 06.11.2007, acord aditional nr. 01 din 28.09.2009, acord aditional ar. 02 din 25.11.2009, acord acitionat nr. 03 din 23.09.2010, inoheiat asupra terenului ce pamint aferent cu suprafata de 0.163 ha amplasat pe adresa: or. Cahul, str. Stefan cel Mare 27a la valoarea de ipoteca} de 2,520,000.00 {doua milioane cinci sute douazeci mii) fei incheiat ou SC wAmtrax-AV" SRL; 6.4.2, contractul;de ipoteca nr, 06-06/1/96-g din 20.11.2009, acord aditional nr. 01 din 23.09.2010, incheiat supra incSperiior (comerciale si locativa) amplasate in mun. Chiginéu, sect. Ciooana, str. N. Sulac nr la valoarea de ipoteca 20,650,000.00 loi, incheiat cu SC ,,Amtrax - AV" SRL (autenttficat notarial, inregistrat la OCT); 8.1.8. contractul de ipoteca vitor nr.06-06/1/96-g1 din 28.12.2009, acordul aditional nr, 1 din 08.04.2010, acordul aditional nr. 2 din 24.06.2010, acordul acitional nr. 3 din 25.08.2010, acordul acitional nr. 4 din 23.09.2010 si acordul aditional nr. §, Incheiat asupra bunului imobil - constructie ocativa (bloc locativ format din sectia 1 si sectia 2} nefinalizata (gradul de finalizare - 32%) si dreptul de folosinta a terenului de. pamint aferant, amplasate pe adresa mun.Chisinau, su.L.Tolstol, 74, la valoarea de ipoteca 30,838,830.00 lei, incheiat cu SRL ,,Amtrax - AV” (autentificat notarial, inregistrat la OCT); 8.1.4; contractul de cesiune nr,06-06/1/146-¢ a fluxuiui miloagelor financiare din conturile curente din 06.11.2007. 95. 88 prezinte Bancit trimestral bilantul contabil ~ raportul inanciar (posturi de activ, pasiv ~ desfasurat pe fiecare cont in parte), contul de profit si pierderi (raportul privind rezultatele financiare (forma Ne2) SI raportul priving fluxul mijloscelor bénesti (forma Ned)}, raportul statistic 6-C (trimestral), precum gi alt indicator economico-financiar, nu mai iarziu de data de 30 a lunii ce urmeazé dupa perioada gestionard, iar bilantul contabil anual si raportul statistic 5-C aferent, nu mai tarziu de data de 10 aprile. ||, Prezentul acord aditional este parte integranta a contractului de credit nr. 06-06/1/146 din 06.11.2007, incheiat intre Banca si Debitor, Alte prevederi ale contractului de credit mentionat se pastreaza pina la indepiinirea tuturor angajamentetor asumate de catre part in cadrul lui. ll Prezentul acord a fost intocmit in 3 exemplare, din care 2 exemplare ramin la Banca, far 1 ‘exemplar se Inmaneaza Debitorulul. RECHIZITE PARTILO! BANCA: DEBITORUL: Cont bancar; 2805701498135 ‘Cont curent: 22516014984159 Codul Bancit: BECOMD2x609 in Filiala nc.1 Chisinau Banca de Economii SA Codul fiscal: 1003600002549 ‘Codul banoii: BECOMD2x609 Cod TVA: 7800041? Cod fiscal: 1002600011409 AU SEMNAT CONTRACTUI BANCA: DEBITORUL: i Director Director = Ecaterina Teaci Piotr Nezalzov of Ls Ls. ACORD ADITIONAL NR. 14 la contractul de credit nr. 06-06/1/146 din 06.11.2007 mun. Chisinau Incheiat la douzeci si patru decembrie anul doua mii zece (24.12.2010) intra: Banca de Economii S.A., Inregistrat& la Camera Inregistrarii de Stat 1a 18.06.2001, cu numarul de identiticare de stat-codul fiscal 1003600002549, reprezentata prin Fiala nr. 1 Chisinau, care activeaza in conformitate cu Regulamentul cu privire la filale, cu sediul in mun.Chisinau, stPuskin, 33, in persoana Directorului dna Ecaterina Teaci, care activeaza tn baza procurii nr. 06-17/197 din 31.12.2008, numita in continuare Banea, pe de a parte, $1 SC “AMTRAX-AV” SRL, inregistratd la Camera Inregistrarii de Stat cu numarul de identiicare de stat-cod fiscal 1007600039848 din 21.06.2007, numita in continuare Debitor, cu sediul in RM, mun. Chisinau, str Armeneasca 28, in persoana Directorului dl Piotr Nezalzov, care actioneaz in baza Statutului, pe de alté pare. Avind in vedere cererea debitorului si decizia Bancil, exprimata prin Procesul-verbal nr. 1689 din 23.12.2010 al Comitetului de Gredite si Confirmarea Diroctie! Administrare Gaj din 22.12.2010, de comun acord am convenif, ca la contractul de credit nr. 06-06/1/146 din 06.11.2007, sa intervina urmatoarele modifica 1 ‘Se expune in urmatoarea redactie punctul: 8.1. Sumele datorate Bancil potrivit prezentului contract sunt garantate prin: 8.1.1. contractul de gaj ipoteca nr. 06-06/1/146-g din 06.11.2007, acord aditional nr. 01 din 28.09.2009, cord acitional nr. 02 din 25.11.2009, acord aditional nr. 03 din 23.09.2010, incheiat asupra terenulul de pamint aferent cu suprafata de 0. 163 ha amplasat pe adresa: or. Cahul, str. Stefan col Mare 272 le valoarea de ipotecaj de 2,520,000.00 (doua milioane cinci sute douazeci mil) lei incheiat cu SC wAmtrax-AV” SRL; 8.1.2, contractul de ipoteca nr. 06-06/1/96-g din 20.11.2009, acord aditional nr. 01 din 23.09.2010, incheiat asupra Incaperior (comerciale si locativa) amplasate in mun. Chisinau, sect. Ciocana, str. N. Sulac fir la valoarea de ipoteca 20,660,000.00 tei, incheiat cu SC ,Amtrax - AV” SRL (auteniificat notarial, faregistrat la OCT}: 8.1.3. contractul de ipoteca vitor n1.06-06/4/96-g1 din 28.12.2009, acordul aditional nr. 1 din 06.04.2010, acotdul adttional nr. 2 din 24.06.2010, acordul aditional nr. 3 din 25.08.2010, acordul aditional ar. 4 din 23.09.2010 si acordut.aditional nr. 5, incheiat asupra bunulul imobil - constructi¢ locativa (bloc locativ format din sectia 1 si sectia 2) nofinalizata (gradul de finalizare - 32%} si dreptul de folosinta a terenului de pamint aferent, amplasate pe adresa mun.Chisinau; str.L.Tolstol, 74, la valoarea de ipoteca 36,398,623.00 lei, incheiet cu SRL ,Amtrax - AV” (autentificat notarial, Inregistrat la OCT); contractul, de cesiune nr, 06-06/1/146-c a fluxulul mijloacelor financiare din comturiie curente din 06.11.2007. Il Prezentul acord aditional este parte integranta a contraotului de oredit nr. 06-06/1/146 din 06.11.2007, incheiat intre Banca si Debitor. Alte preveder ale contractului de credit mentionat se pastreaza pina la indeplinirea tuturor angajamentelor asumate de catre part in cadrul lu. ata 1 Prazentul acord a fost Intocmit in 8 exemplare, din care 2 exemplare ramin ta Banoa, iar 4 exemplar se inmaneaza Debitorului. RECHIZITE PARTILOR: BANCA: DEBITORUL: Cont bancar: 2808701498135 Codui Bancii: BECOMD2X609 Codul fiscal: 1003600002548 (Cod TVA: 7800081 Cont curent: 2516014984159 in Fiala nr.1 Chisinau Banca de Economii SA Codul bancii: BECOMD2X609 Cod fiscal: 1002600011409 ‘AU SEMNAT CONTRACTUL? “ BANCA: ly DEBITORUL: 2 Seer GS reser P< Ecatetina Teac Pott Nezeizov _é Lg Ls. ACORD ADITIONAL NR. 12 fa contractul de credit nr. 06-06/1/146 din 06.11.2007 mun. Chisinau Incheiat la doudzeci gi patru februarle anui doua mit unsprezece (26,02,2011) lave: Banca de Economil $.A., Inragistraté la Camera Inregistrérii de Stat la 18.06.2001, cu numarul de identiicare de stat-codul fiscal 1003600002549, reprezentaté orin Fiala nr. 1 Chisinau, care activeazd in conformitate cu Regulamentul cu prvi la filale, cu sediul in mun.Chisinau, strPuskin, 93, in persoana Directorului dna Ecaterina Teact, care activeazi in baza procurii nr. 06-17/77 din 31.12.2010, numita in continuare Banca, pe de ¢ parte, si SC “ANTRAX-AV” SRL, inregistrata fa Camera inregistréri de Stat cu numarul de identificare de stat-cod fiscal 1007600039848 din 21.06.2007, num in continuare Debitor, cu sedi! in RM, mun. Chisinau, st. Acmeneasca 28, it peranana Direstorulul dl Piotr Nezalzov, care actionieaza in Deze Statutulul, pe ce atc at Aviad in vedere cererea debitorului si decizia Banci, exprimata prin Procesul-verbel nr. 269 din 24.02.2011 al Comitetiui de Gredite si Confirmarea Direcliei Adminisirare Gaj din 23.02.2011, de comun acora ar onvenit,c2 fa contractul de orecit nr, 06-08/1/1 46 din 06.14.2007, sa intervine urmatcarete modifican: |. Se expune in urmatoarea redactie punctul: 8.1, Sumele datorate Bancii potrivit prezentuly! contract sunt garantate prin, 8.1.1. coniractul de gaj Ipoteca nr. 06-6/1/146-g din 06.11.2007, acord adiional nr. 01 din 28.09.2009, ‘cord adiional nr. 02 din 25.11.2009, acord acitional nr. 03 din 29.08.2010, incheiat asupra terenuiul {de pamint aferent cu supratate de 0.4163 ha amplasat pe adresa: or. Cahul, st. Stefan cel Mare 27a la valoarea de igotecal de, 2,820,000.00 (doua milioane cinci sute dovazect mil lel inchsiet cu SC Atntrex-AV" SRL; 8.1.2. contractul de ipotece nr. 06-06/1/96-g din 20.11.2009, ‘acord aditional nr, 01 din 23.09.2010, incheiat asupra incdperiior (comerciele si ‘ocativa) amplasate in mun. Chisinau, sect. Ciocana, str. N. Sulac: ‘itd la valoarea de ipoteca 20,680,000.00 lei, Tnchelat cu SC ,Amtrax - AV" SRL (autenttioat notatial, inregistat la OCT); 4.2. contractal de ipoteca vitor n.06-06/1/96-9' din 28.12.2008, acordul actional nr. + din 06.04.2010, acordul aditionai nr. 2 din 24.06.2010, acordul aditional nr. 3 din 25.08. .2010, acordul aditional nr. 4 din 22109.2040, acordul adiional nr. 5 din 29.11.2010, acordul aitional ar. 6 din 24.12.2070 gi acord adiional ar. 7, Incheiat asupra bunulul mobil - constructe ocativa (bloc locativ format din sectia 1 si sectia 2) nefinalizata (gradul de finalizare ~ 22%) si dreptu de folosinfa terenului de pamint aferent, amplasate p¢ adresa mun.Chisinau, sirL.Tolstoi, 74, la valoarea de ipoteca 98,826,198.00 lel, incheiat cu SC ,Amtrax - AV" SRL (autentificat noterial, inregistrat la OCT); 8.1.4. contractul de cestune af, 06-06/1/146-c @ tuxului mifoacelar financiare din conturile curente cin 06.11.2007. 1. Prezentul acore!’adtional este parte integranta a contractului de credit nr. 06-06/1/146 din 06.11.2007, incheiat inte Banca si Debitor, Alle prevedert ale contractului de credit mentionat se pastreaza pina fa indeplinirea tuturor angajamentelor asumate de oatre part in cadrut Iu Prezentul acord a fost intocmit in 3 exemplare, din care 2 exemplare ramin la Banca, iar 1 ‘exemplar se Inmaneaza Debitoruti RECHIZITE PARTILOR: BANCA: DEBITORUL: Cont bancar: 2805761498195 Cont curent: 2961604984159 Coxul Banci: BECOMD2XE09 in Filla nr. Chisinau Banca de Econamii SA Cocul seal 1003600002549 (Codul banci: BECOMD2X609 Cod TVA: 7800041 = % Cod fiscal: 1002600011409"~ AU SENNAT CONTRACTUL: BANCA: a fe DEBITORUL: a ie Diector Director el af Eeaterna Toaci (Aa Piotr Nezaizoy oN Ls. ACORD ADITIONAL NR. 04 ‘2 contractul de credit nr, 06-08/4/96 din 2 9.44, 2009 un China a gene apritie anul doua mil zece (06.04.2040) Banca da Economii 3,A., invagistraté la Camera inregistrani de Stat !a 18.08.2001, cu numarul de denuficare de stat-codul fiscal 1602600002548, teprazentata prin Fiala ar. 1 Chisinau, care acliveaza In'conformitate cu Reguiamentul cu privire la filate, cu sedivi ia mun. Chisinau, str,Puskin, 33, in persoana Directorulul dna Ecaterina Teaci, care activeaza in haza procurii nr 06-17/197 din 31 12.2058, numita in continuare Banca, pe de o parte, gi SC “AMTRAX-AV" SRL, inregisirata la Camera Inregistrarii de Stat cu numarul de identificare de stal-cod fiscal 1007600039848 uin 21 06 2007, cumité in contiuara Oabitor, cu sediul in RM, mun Chisinau, sir. Armengasca 28, in sersoana Direstorului at Piotr Nezalzov, care actioneaza in baza Statutului, pe de alta parte. Avind in vedere carerea debitorului gi decizia Banci, exprimata prin confirmarea Directiei Administrare Gaj din 31.03.2010, de camun ator am convenit. ca la contractul de credit ar. 08-08/1,96 din 20.11 2099, sa ntervina utmatoarsie ‘modifica Se expune in urmatearsa redactia punctut a rate Banc polrivit prezentului contract sunt garantate pda de gal ipateca nv. 0 amplasais in mun, Chisinau, 06/1/98-9, incneiat asupra incaperitor (comerciale si locativa) sect Ciocena, str. N Sulac nea, ia valoarea de gaj 20,880,000.90 Idi, Inoheial cu SRL ,,Amtrax - AV” (autemtificat notarial, inregistrat ia OCT) contraciul de gal ipoteca vitor nr.06-06/1/96-q1, inchalat asupra bunului imobit_ (constructie ‘oeativa - bloc iovatlv format din sectia 1 si sectia 2) nefinalizata (gradul de finalizare - 32%), amplesota pe auresa mun Chisinau, sir Tolsiol. 74} si dreptul de folosinta a terenulur ce pamint afecent, ta valoatea de ipoteca 21,839,174.00 iel, incheiat cu SRL ,Amtrax - AV? ‘auterifieat notaral, inragisteat le OCT); tui de casiune ry, UE-ORN 96-0 a 20.17.2009 ator finanoiar din contucile curente din sxulul mi Prezentut acord adiiona} esie parte integrania @ contractului de credit nr. G6-0671:98 din 20.11.2009, incheiat inire Banea si Debtor, Atte prevederi ale contractului de credit e oastreaza pina la indeplinitea tuturor angajamentelor asumate de catre parti enti! acard a tost inlocmit in 3 exemplare, din care 2 axamplara rami la Banca, iar 1 sxemplar se inmaneaza Debitorulul DESITORUL font 2805701498135 Cor 251802 9984199 ‘ocul Sancti: BECOMD2XS: Fiiaia oe.1 Chisinau Banca de Economii SA ‘Cod| bans: BECOMD2XEC9 A T800041 Cad fiscal. 1002860011409 Bie ACORD ADITIONAL NR. 02 fa contractul de credit nr, 08-06/1/96 din 20.14.2009, mun, Chisinau Incheiat la douazect patru junie anul doua mii zece (24.06.2040) inte: Banca de Economii .A., inegistrat’ la Camera Inregistréri de Stat la 18.06 2001, cu numarul de ‘dentiicare de stat-codul fiscal 1003600002549, reprezentaté prin Fillala nr. 1 Chisinau, care activeaza In conformitate cu Regulamentul cu privire ta filale, cu sediul in mun.Chisinau, str Puskin, 33, in persoana Prim Directorului-adjunct di Ghenadie Condrea, care act'veazd in baza procurii nr 06-17/221 din 31.12.2009, numité in continuare Banea, pe de o parte, si SC "AMTRAX-AV" SRL, inregisiratd la Camera lnregistrani de Stat cu numarul de identificare de Stat-cod fiscal 1007600039848 din 21.06.2007, numité In continuare Debitor, cu sediul in AM, mun. Chisinau, st. Armeneasca 28, in perscana Directorulul dl Piotr Nezalzov, cate actioneaza in baza Statututui, pe de alta parte. Avind in vedere cererea debitorutul gi decizia Bancil, exprimata prin confirmarea Directiei Administrare Gaj din 24.06.2010, de comun acord am convenit, ca la contractul de credit nr, 08-06/1/96 Gin 20.11.2009, sa intervina urmatoarele modifica Se expuhe in urmatoarea redactie punctuk 81, Sumele datorate Bancii potrivit prezentului contract sunt garantate prin’ 8.1.1. contractul de gaj ipoteca nr. 06-06/1/96-g, inchelat asupra incaperilor (comerciale si locativa) amplasate in’ mun. Chigindu, sect Ciocana, str N, Sulae nv.4, la valoarea de ga) 20,650,000.00 lei, Incheiat cu SRL ,Amtrax - AV” (autentificat notarial, inrecistrat la OCT); 8.1.2, contractul de gaj ipoteca viltor nr.06-06/1/96-g1, acordul aditional nr. 1 din 06.04.2010 si acordul aditional nr. 2, Inchelat asupra bunulul imobil (constructie locativa - bloc locativ format din sectia 1 si sectia 2) nefinalizata (gradul de tinalizare - 32%), amplasata pe adresa mun-Chisinaus, stt-L.Tolstol, 74) si dreptul de folosinja a terenului de pamint aferent, fa valoarea de ipoleca 26,692,324.00 lei, incheiat cu SRL ,Amtrax - AV" (aulentificat notarial, inregistrat la OCT}; 8.1.3. comtractul de cesiune nr, 06-06/1/96-¢ a fluxului miloacelor financiare din conturile curente din 20.11.2009. i Prezentul acord aditional este parte integranta a contractului de credit nr. 06-06/1/96 din 20.11.2009, incheiat intre Banea si Debitor. Alte provederi ale contractulur de credit mentionat se pastreaza pina. la indeplinirea tuturor angajamentelor asumate de catre parti in cagrul tui Ni. Prezentul acord a fost intocmit in 3 exemplare, din care 2 exemplare ramin la Banca, iar 1 exemplar se inmaneaza Debitorului RECHIZITE PARTILOR: BANCA: DEBITORUL: Cont corespondent: 2805701498135 Cont curent: 2516014984159 Codu Bancii: BECOMD2X609 in Filiaia n.1 Chisinau Banca de Economi SA Codu fiscal: 1003600002849 Codul bancit: BECOMD2X609 Cod TVA: 7800041 Cod fiscal: 100260001 1409 “e AU SEMNAT GONTRACTI - BANCA: (i CG DEBITORUL; Prim Director-adjunet (Aly \f Director Ghenadie Condrea ,bewslhacer Piotr Nezalzov i” Ls. Ls ACORD ADITIONAL NR, 03 la contractul de credit nr. 06-06/1/96 din 20.11.2009 mun. Chisinay ‘ |ncheiat la douazeci si unu Iulie anul doua mil zece (21.07.2010) intre: Banca de Economii S.A., inregistrata la Camera Inregistrarii de Stat la 18.06.2001, cu numarul de ‘dentificare de stat-codul fiscal 1003600002549, reprezentata prin Filiala nr 1 Chisinau, care activeaza in conformitate cu Regulamentul cu privire la fille, cu sediul in mun.Chisinau, str.Puskin, 33, In porsoana Directorului dna Ecaterina Teaci, care activeaza in baza procurli nr. 06-17/197 din 31.12.2009, numité in continuare Baned, pe de o parta, si SC “AMTRAX-AV” SRL, inregistrata la Camera Inregistrarii de Stat cu numerul de identificare de stat-cod fiscal 1007600039848 din 21.08.2007, numits in continuare Debitor, cu sediil in RM, mun. Chisinau, str. Armeneasca 28, in persoana Ditectorului dl Piotr Nezalzov, care actioneaza in baza Statutulu, pe de alta parte Avind in vedere cererea debitorului si decizia Bancii, exprimaia prin Procasul-verbal nr. 833 din 15.07.2010 a Comitetului de Credte, de comun acord am convenit, ca fa contractul de credit nr. 06- 06/1/96 din 20.11.2009, sa intervina urmatoarele modifier I ‘Se expune in urmatoarea redactie punctul: 5.1.Pentru areditul pus la dispozitie, Debitorul va plati Bancii o dobanda flotanta cu rata initiala de 16% (saisprezece procente) anual incepand cu 21.07.2010, |, Prezentul acord aditional este parte integranta a contractulul de credit nr. 06-06/1/96 din 20.11.2009, incheiat intte Banca si Debitor. Alte prevederi ale contractulul de credit mentionat se pastreaza pina a indeplinirea tuturor angajamentelor asumate de catre parti ‘carat ful ll, Prezentul acord a fost intocmit in 3 exemplars, din care 2 exemplare ramin la Banca, iar 1 ‘exemplar se inmaneaza Debitorului RECHIZITE PARTILOR: BANCA: DEBITORUL: Cont corespondent: 2805701498135 Cont curent: 22516014984159 Codul Bancii: BECOMO2X609 in Filala nr. Chisinau Banca de Economil SA ‘Codul fiscal: 1003600002549 Codul banal: BECOMD2X609 Cod TVA: 7800041 Cod fiscal: 100260001 1409 AU SEMNAT CONTRACTUL: BANCA: i DEBITORUL: Director Director Ecaterina Teaci Piotr Nezalzov ACORD ADITIONAL NR. 04 ‘a contractul de credit nr. 06-08/1/96 din 20.11.2009 mun. Chisinau Incheiat ia douazect ‘ntre: cl august anul doua mil zece (25,08,2010) Banca de Economil S.A., inrecistrata Ja Camera Inregistrrii de Stat fa 18.06.2001, cu numarul de identficare de statcodul fiscal 1003600002549, reprezentaté prin Fillala ar. 1" Chisinau, care activeaza in conformitate cu Regulamentul cu privire ia ill, cu sedi! in mun. Chisinau, st Puskin, 33. in persoana Directorului dna Ecaterina Teaci, care activeaz’ tn baza precuril n.&-17/197 diy 91.12.2009, numité in continuare Baned, pe de o parte, $1 SG VAMTRAX-AV" SRL, inregistrata la Camera inresistrarii de Stat cu numarul de identificare de Satcod fiscal 1007600039848 ih 21.06.2007, numits in continuare Debitor. cu sediul in RM, ‘nun Shisinau, str- Armeneasca 28, in persoana Directorului dl Piotr Nezalzov, care aclioneaza tn Dara Statutului, pe de alta parte. Avind in vedere cererea debitorului si decizia Bancil, exprimata prin confitmarea Directioi Administrare Gai din 24.08.2010, de comun acord em convenit, ca la contractul de credit mr 06 06/1/06 ain 20.1 1.2009, sa intervina urmatoarele modificari: I Se oxpune in urmatoarea redactie punetul: 8.1. Sumele datorate Banci potrivit prezentului contract sunt garantate prin: 5.1.1. contractul de gal ipateca nr. 06-06/1/96-g, Inchelat asupra incapentor (comerciale si locativay gmplasate in mun. Chisinau, sect. Ciocana, ‘str. N. Sulac ned, la valoarea de ga} 20,660,000.00 lei, inchelat cu SRL ,,Amtrax - AV” (auteniificat notarial, nregistrat la OCT); 8.1.2. contractul de gaj ipoteca vitor nr.06-06/1/96-g1, acordul aditional nr. + din 06.04.2010, acordul aditional nr. 2 din 24.06.2010 si acordul aditional ne. 3, incheiat asupra bunulul imobi Gonstructie jocativa (bloc locativ format din sectia 1 si sectia 2) nefinalizata (gradui de finalizere - 32%) si dreptul de folosinta a terenului de pamint aferent, ampiasate pe adresa mun Chisinau, strL.Tolstol, 74, la valoarea de gaj 26,812,255.00 lei, incheiat cu. SRL wAmtrax - AV” (autentificat notarial, inregistrat la OCT); 8.1.9. contractul de cesiune nr. 06-06/1/96-c a fluxului mijfoacelor financiare din conturile curente din 20.11.2009. t Prezentul acord aditional este parte integranta a contractului de credit nr, 06-06/1/96 din 20.11.2009, incheiat intre Banca si Debitor. Alte prevederi ale contractului de credit mentionat Se pastreaza pina la indeplinirea tuluror angajementelor asumate de catre parti in cadrut ll. MN. Prezentul acord @ fost intocmit in 3 exemplare, din care 2 exemplare ramin la Bance, iar 1 exemplar se inmaneaza Debitorulul RECHIZITE PARTILOR: BANCA: DEBITORUL: Cont bancar: 2805701498135 Cont curent: 22516014984159 Codul Bancii: BECOMD2Xx609 in Filiala nr.t Chisinau Banca de Economii $A. Codul fiscal: 1003600002549 odul bancii: BECOMD2XB09 Cod fiscal: 1002600011409 fig wt DEBITORUL: FA Director Piotr Nezalzov Cod Tva: 7800041 oe AU SEMNAT CONTRAGTUL:” BANCA: ae Director Evaterina Teast ACORD ADITIONAL NR. 05 la contractul de credit nr, 06-06/1/96 din 20.11.2009 mun. Chisinau Incheiat fa douazeci si noua noiembrie anul doua mi ‘intre: rece (29.11.2010) Banca de Economil S.A., inragistraté la Camera Inregistraril de Stat la 18.08.2004, eu numarul de identificare de stat-codul fiscal 1003800002549, reprezentata prin Fiala nr. 4 Chisinau, care privire la fllale, cu sediul in mun.Chisinau, st Puskin, 33, in porsoana Directarulul da Ecaterina Tcaei, care activeaza in baza procurl nr 0%-17/197 ap 31.12.2009, numita in continuare Banca, pe de o parte, gi SC “AMTRAX-AV” SRL, inregistratd la Camera Inres tatcod fiseal 1007600039848 din 21.06.2007, numit gistrarii de Stat cu numarul de identificare de fa fn continuare Debitor, cu sediu! in RM, mun. Chisinau, str, Armeneasca 26, in persoana Directorului dl Piotr Nezalzov, care actioneara It boca Statutului, pe de alté parte, Avind In vedere cererea debitorului $i decizia Bancli, exprimata prin Proces-verbal nr. 1585 din 26.11.2010 al Comitetulvi de Credite si confrmarea Cirectiei Administrare Gaj din 22.11.2010, do comun acord am convenit, ca la contractul de credit nr. 06-06/1/96 din 20.11.2009, sa intervina urmatearele modificari: \ Se expun in urmatoarea redactia punctele: 8.1. Sumele daiorate Bancif potrivt prezentului contract sunt garantate prin; 8.1.4, contractul de. ipoteca nr. 06-06/1/96-g din 20.11.2009 si acordul aditional nr. Of din 28.09.2010, inchelat asupra incaperilor (comerciale si locativa) amplasate in mun. Chisindu, sect. Ciocana, str. N. Sulac nr.4, la veloatea de ipoteca 20,680,000.00 lal, incheiat cu SRL »Amtrax - AV” (autentificat notarial, inregistrat la OCT); 8.1.2 contractul de ipoteca viltor nr.06-06/1/96-g1 din 28.12.2009, acordul aditional nr. 1 din 06.04.2010, acordul aditional nr. 2 din 24.06. acordul aditionai,nr. 4 din 23.09.2010 si acord 2010, acordul acitional nr. 3 din 25.08.2010, ul aditional nt. 5, inchetat asupra bunului imobil ; Construct locativa (bloc locatiy format din sectia 1 si sectia 2) netinalizata (gredul de finalizare - 32%) si dreptul de folosinta @ terenului de pamint aferent, amplasate po adresa mun.Chisinau, str.L.Tolstoi, 74, la valoarea de ipoteca 30,938,830.00 | inchelat cu SRL. »Amtrax - AV” (autentifieat notarial, tnregistrat fa OCT); 8.1.8. _contractul de cesiune nr. 06-06/1/96-c a fuxuiui mijloacelor financiare din conturile curente din 20.14.2009, 95. sa prezinte Bancitrimestrial bitantul contabil ~ raportul financier (posturi de activ, pasiv — Gestéijurat pe fiecare cont tn parte), contul de prof si pierderi (raportul privind rezultatele financiare (forma Ne2) $i raportul privind fluxul milloaceior banesti (forma Ned). raportul statistic 6-C (trimestia}, precum $i all indicatori economico-financiar, nui mai tarziu de data ge 30 a lunil ce urmeaza dupa perioada gestionar&, lar bliantul contabil anual si raportul Statistic 6-C aferent, ny mai t&rziu de data de 10 aprile. Prezentul acord aditional este parte integranta a contractului de credit nr. 06-06/1/96 din 20.11.2009, incheiat intre Banca si Debitor. Ate prevederi ale contractului de credit mentionat se pastreaza pina la indeplinirea tuturor angajamentelor asumate de caire parti in cadrul fui, ” Ill Prezentul acard a fost intoomit in 3 exem exomplar se inmaneaza Debitorutui. RECHIZITE PARTILOR: BANCA: s Cont bancar: 2806701498135 Codul Bancit: BECOMD2XE09 Codul fiscal: fo03600002549 Cod TVA: 7800044 AU SEMNAT CONTRACTUL: BANCA: : Director A’ Ecaterina Teaci {i Pe LS. plare, din care 2 exemplare ramin ia Banca, iar 1 DEBITORUL: Cont curent: 22516014984159 in Fifiala nr.1 Chisinau Banca de Economii SA Codul banci: BECOMD2X609 sod fiscal: 1002600011409 Cod fiscal: 1002601 aL DEBITORUL: ae Director 4, a Piotr Nezalzev _¢ Ls. ACORD ADITIONAL NR. 06 la contractul de credit nr. 06-06/1/96 din 20.11.2009 mun. Chisinau \ncheiat la douazect gi patru decem intre: Banca de Economii S.A, inregistraté la Camer identiicare de stat-codul fiscal 10036000026. activeaza in conformitate cu Regulamentul cu privi 33, in persoana Directorului dna Ecate anul doua mii zece (24.12.2010) ra Inregistrarii de Stat la 18.06 2001, cu numaul de 1. reprezentata prin Fiala nr. 1 Chisinau, care ® fa filale, cu sediul in mun,Chisinay, str-Puskin, '@ Teaci, care activeaza In baza procurii nr. 06-17/197 din 31.12.2009, numité in continuare Banca, pe de o parte, $1 SC “AMTRAX-AV" SRL, Inregistrata la Camera Inre stat-cod fiscal 1007600009848 din 21.06.2007, numit sistrarii de Stat cu numarul de identificare de ita in continuare Debitor, cu sodiul in AM, mun, Chisinau, st. Armaneasca 28, in persoana Directorului di Piotr Nezalzov, care actionesca ty boca Statutului, ne de alta parte dyind jn vedere cererea debitoruiui si decizia Bancil, exprimata prin Proces-verbal nt. 1683. din 28.12.2010 al Comitetului de Credite si confirmarea Directiei Administtare Gaj din 22.12.2010, de comun acord am convenit, ca la contractul de credit nr. 06-06/1/96 din 20.11.2009, sa interne urmatoarele madificari: \ ‘Se expun in urmatoarea redactie punctele: 8.1, Sumele datorate Bancii potrivit prezentului cont itact sunt garantate_ prin: 8.1.4. contractul de ipoteca nr. 06-06/1/98-g din 20.11.2009 si acordul aditional nr. Ot din 23,00.2010, incheiat asupra incaperiior (comerciale si locativa) amplasale in mun Chisinau, Sect. Ciocana, str. N. Sulac nr.4, la valoatea de ipoteca 20,660,000.00 lei, incheiat cu SRL »Amtrax - AV" (autentificat notarial, inregistrat la OCT): 8.1.2. contractul de ipoteca vitor 7.06-06/1/96-g1 din 28.12.2009, acordul aditional nr. 1. din 0604-2040, acordul aditional nr. 2 din 24,06 2010, acordul aditional nr. @ din 25.08.2010, acordul aditional nr. 4 gin 23.09.201 0, acordul aditional nr. § din 29.11.2010 si acordul aditional nr. 6 . incheiat asupra bunului imobil - constructie locativa (bloc locativ format din sectia 1 si sectia 2) netinalizata (gradul de finalizare - 32%6) si dreptul de folosinta a terenulul Ge pamint aterent, amplasate pe adresa mun.Chisinau, str ipoteca 36,398,623.00 lel, incheiat cu SRL Oct); Tolstol, 74, ia valoarea do wAmtrax - AV" (autentificat notarial, inregisteat la BF. contraciul de cesiune nr. 06-06/1/96-c a fluxuii mifoacelor financiare din contutile curente din 20.14.2008, 4 Prezontul acord aditional este parte integranta a contractului de credit nr. 06-06/1/96 din 20.11.2009, incheiat intre Banca si Debitor. Alte prevederi ale contractului de credit ‘mentionat se pastreaza pina la ind in cadral Wi, |i Prezentul acord a fost intocmit in 3 exemplar se inmaneaza Debitorulu REGHIZITE PARTILOR: BANCA: Cont bancar: 2805701498135 Codul Bancii; BECOMD2x609 Codul fiscal: 1003600002549 Cod TVA: 7800041 AU SEMNAT CONTRACTUL; BANCA: Diroctor Cd Ecaterina Toaci _ LS. feplinirea tuturor angajamentelor asumate de catre parti exemplare, din care 2 examplare ramin la Banca, iar 1 DEBITORUL: Cont curent: 225 16014984159 Filiala nr.1 Chisinau Banca de Economii SA Codui banai: BECOMD2x609 Cod fiseal: 1002600011409 DEBITORUL: Director Piotr Nezalzov _f LS, ACORD ADITIONAL NR. 07 fa contractul de credit nr. 08-06/1/96 din 20.11.2009, mun, Chisinau Incheiat la doudzeci gi patru februarie anul doua mii unsprezece (24.02.2041) Intra: Banca de Economii $.A., Inregistrata ia Camera Inregistrarii de Stat la 18.06.2001, cu numarul de identitcare de stal-codul fiscal 1003600002549, reprezentata prin Filiala nr. 1 Chisinau, care activeaza in conformitate cu Regulamentul ou privire la filale, cu sediul tn mun.Chisinau, str.Puskin, 33, in persoana Directorului dna Ecaterina Teacl, care activeaza in baza procufi nr 06-17/77 din 31.12.2010, numita in continuare Banca, pe de o parte, si SC “AMTRAX-AV” SRL, inregistrata la Camera Inregistracti de Stat cu numarul de identificare de Stat-cod fiscal 1007600039848 din 21.06.2007, numita in continuare Debitor, cu sediul in AM, mun. Chisinau, str. Armeneasca 28, in persoana Directorului di Piotr Nezalzov, care actioneaza in baza Statutului, pe de altd parte. Avind ih vedere cererea debitorulul si decizia Bancii, exprimata prin Proces-verbal nr. 269 din 24.02.2011 ai Comitetukui de Crecite si confirmarea Directiei Administrare Gaj din 23.02.2011, de comun acord am convenit, ca la contractul de credit nr. 08-06/1/96 din 20.11.2009, sa intervina urmatoarele modificari: I Se expun in urmatoarea redactie punctele: 8.1, Sumele datorate Sancii potrvit prezentului contract sunt garantate prin: 8.1.4, contractul de jpoteca nr. 06-06/1/96-g din 20.11.2009 si acordul aditional nr, 01 din 28.09.2010, inchetat asupra ine&periior (comerciale si locativa) amplasate in mun. Chisindu, sect, Clocana, str. N. Sulac nr.4, la valoarsa de ipoteca 20,650,000.00 lei, incheiat cu SRL »Amtrax - AV" (auteniificat notarial, Inregistrat la OCT); 8.1.2. contractul de ipoteca vitor n1,06-06/1/96-g1 din 28.12.2009, acordul aditional nr. 1 din 06.04.2010, acgrdul aditional nr. 2 din 24.06.2010, acordul aditional nr. 3 din 25.08.2010, acordul aditionat nr. 4 din 28.09.2010, acordul aditional nr, § din 29.11.2010, acordul aditional re. 6 din 24.12.2010 si acord aditional nr. 7, incheiat asupra bunului imobll - constructie 'ocativa (bloc focativ format din sectia 1 si sectia 2) nefinalizata (gradul de finalizare - 32%) si drestul de folosinta a terenului de pamint aferent, amplasate pe adrosa mun,Chisinau, str-L:Tolstoi, 74, la valoarea de ipoteca 38,825,198.00 lel, incheiat cu SC ,Amtrax - AV" SRL. (autentiicat notarial, inregistrat la OCT); 8.1.8. contractul de cesiune nr. 06-06/1/96-¢ a fluxului milloacelor financiare din conturile curente din 20.1 4.2008. J. - Prezentul acord acitional este parte integranta 2 contractului de oredit nr. 06-06/1/96 in 20.11.2009, inchelat intve Banca si Debitor. Alte prevederi ale contractulul de credit mentionat se pastreaza pina la indeplinirea tuluror angajamentelor asumate de catre parti in cadeul hui li Prezentul acord a fost intocmit in 3 exempiare, din care 2 exemplare ramin la Banca, iat 4 ‘exemplar se inmaneaza Debitoruiul RECHIZITE PARTILOR: BANCA: DEBITORUL: Cont banear:'2805701498135 Cont curent: 2251601 4984159 Codul Bancit: BECOMD2X603 in Filiala nv. Chisinau @anca de Economil SA Codul fiscal: 1003600002549 Codul bancii: BECOMD2x609 Cod TVA: 7800041 Cod fiscal: 1002600011469." AU SEMNAT CONTRAG BANCA: Director Ecaterina Teaei DEBITORUL: A, Director Piotr Nezalzov Ls. ACORD ADITIONAL NR. 08 la contractul de credit nr. 06-06/1/96 din 20.11.2009 mun, Chisinau Incheiat ta patru aprilie anul doua mii unsprezece (04.04.2014) intre: Banca de Economii $.A., inregistrata la Camera inregistrali de Stat la 18.06.2001, cu numarul de identificare de stat-codul fiscal 1003600002549, reprezentaté prin Filiala nr 1 Chisinau, care acliveaad In conformitate cu Regulamentul cu privire fa fliala, cu sediut in mun.Chisinau, st Puskin, $3, in persoana Directorului dna Ecaterina Tcaci, care activeaza in baza procuti nr. 06-17/77 din 31.12.2010, numita in continuare Banca, pe de o parte, si SC “AMTRAX-AV” SRL, Inregistraté la Camera Inrecistriri de Stat cu numarul de ideniticare de stat-cod fiscal 1007600029848 din 21.06.2007, numita in continuare Debitor, cu sediul in RM, mun. Chisinau, str. Armeneasea 28, in persoana Directorului dl Piotr Nezalzoy, care actioneaza in baza Statutul, pe de ata parte Aving In vedere cererea debitorului si decizia Bancil, exprimata prin Proces-verbal nr, 415 din 26.03.2011 al Comitetului de Gredite, de comun acord am convenit, ca fa contractul de credit ar, O8- 06/1/96 din 20.11.2009, sa intervina urmatoarele madificari t Se expun in urmatoerea redactie punctele 8.1. Sumele datorate Sancii potrvit prezentului contract sunt garantate prin: 8.14. contractul de ipoteca nr, 06-06/1/96-g din 20.11.2009, acordul aditional nr. 01 din 23.09.2010 si acordul aditional nr. 2, incheiat asupra inc&periior (comerciele si locativa) amplasate in stun. Chisinau, sect. Ciocana, str. N. Sulac nr.4, la valoarea de ipoteca 20,650,000.00 tei, inchelat cu SRL ,,Amtrax - AV” (autentificat notavial, inregistrat la OCT); 8.1.2. contractul de gaj ipoteca nr. 06-06/1/146-g din 08.17.2007, acord aditional nr. Ot din 28.09.2009, acord acitional nr. 02 din 25.11.2008, acord aditional nr. 03 din 23.09.2010 si acordul aditional nr. 4 , inchelat asupra terenului de p&mint aferent cu suprafata de 0.163 ha gmplaset pe adresa: or, Cahul, str. Stefan cel Mare 272 la valoarea de ipoteca) de 2,820,000.00 (dou milioane cinci sute douazeci mil} lei incheiat cu SC ,,Amtrax-AV" SRL); 8.1.3. contractul de cesiune nr. 06-06/1/96-¢ a fluxului mijloacelor financiare din conturile curente din 20.11.2009, "i Prezentul acord aditional este parte integranta a contractului de credit nr. 06-06/1/96 din 20.11.2009, incheiat inire Banca si Debitor. Alte prevederi ale contractului de credit mentionat se pastreaza pina la indeplinirea tuturor angajamentelor asumate de catre parti i cadrul lui Ill, Prezentul acord a fost intocmit in 3 exemplare, din care 2 oxemplate ramin la Banca, iar 1 exemplar se inmaneaza Debitorulul RECHIZITE PARTILOR: BANCA: DEBITORUL: Cont bancar: 2808701496135 Cont curent: 2251914984077 Codul Bancii: BECOMD2X609 Filiala ne.1 Chisinau a Bancit de Economii SA Codul fiscal: 1003600002548 Codul bancit: BECOMD2X608 Cod TVA: 7800041 Cod fiscal: 1007600039848 AU SEMNAT CONTRACTUL: pe BANCA; DEBITORUL: Lg ea Director Director GRE 4 Ecaterina Teaict Piotr Nezalzov ACORD ADITIONAL # la contisctul de credit nr. 06-061, - .: 20.14.2009 mun, Chisinau ncheiat la unsprezece julie anu: cia mil unsprezece (11.07.2011) Inire: Banca de Economii $.A., inregistrata la Camera inregistratii de Stat ia 18.08.2001, cu numarul de identificare de stat-codu! fiscal 1003600002548, seprezentat’ prin Fiala nr. 1 Chisinau, care gctiveaza in conformitate cu Regulamentul cu privire fa filiale, cu sediul in mun.Chisinau, str. Puskin, 33, reprezentata prin Director, dna Ecaterina Teaci, care activeaz in baza procurii nr. 06-17/77 vin 34.12.2010, numita in continuare Banca, pe de o parte, si SC “AMTRAX-AV" SRL, Toregisiraté la Camera Inregistrari de. Stat cu numarul de identificare de stat-ood fiscal 207600089648 din 21.06.2007, numita in continusre Debitor, cu sedi n RM, mun, Chisinau, str. Armeneasca 28, reprezentata prin Director, al Platt Nezalzov. care actioneara in baze Statutului, pe de alta pa Avind in vedere cererea debitorului gi decizia Bancii, exprimata prin Proces-verbal nf, 916/1 din 22.08 2011 al Comitetulul de Gredite, de eomun acord am corivenit, ca la contractul de crecit nr. 06. 06/1/96 ain 20.11.2009, ga intervina urmatoarele modificari \ Se expun in urmatuarea redactie punctele: 42, Debitorul va ramburgs ur2:tul pind la data finala indicata ir punctul 2.3. al prezentului contract, conform graticulul ine Parioad: [Franga spre ambursare,” | Sold la aca perioadel, 1 [August 2012 | 5000000100 15,000,000.00 2” | Septembrie 2012 | §,000,000.00 "10,000,000.00 3 Octombrie 2012) '5,000,000,00 §,000,000.00 4 | 16 noiembrie 2012 ,000,000.00 | 0.00 TOTAL | 20,000,000.00 | 9.5 sa prezinte Bancii timestrial bilanful contabil ~ raporul financier (posturi de activ, pasiv — desfagurat pe frecate cont in parte), contul de profit si pierderi (raportul privind rezultatele {inanciare (ferma Ne2) si raportul privind fluxul miloacelor bénesti (forma Ned)),raportul statistic 5. C (rimestria), descitraile posturlor de bilant care depasese 10% din active la data de gestiune, recum i alt indicator -conomico-financiar, nu mai liziu de data de 30 a luni os urmeaca dupa Perioada gestionara, r oitantul contabil anual si raportu statistic §.C aferent, nu mai lirgiu de data 2 10 apie. In cazul exstentepierdeor oerloacel ds yostune, sa, prezinte nota inlortaina privind cauzele apatite’ respectivelor si actunile de ameliorare, 8.1, Sumele datorate Burs). s:%wit prezentului contract sunt g-aantate. prin: B44, coniractul de ipet s» 36-06:1/96-q cin 20.11.2008 rl aditionat nr, Ot in 23.09.2010, acordul acitione! = ..9 94.04.2011 i acordul avi": s4! nr. 3, Inchelat asupra ihcaperilor {comerciale si log. .:, amplasate in mun. Chisins. nt Ciocana, str N. Sulae nr, la valoarea de ipotec <0,650,000.00 lei, incheiz 3c: Amttax-AV" SRL. (autentificat rotarial, inregistrat la OCT}; 8.1.2. confractul de gal) Jooteca nr. 06-06/1/146-g din Ov 41.2007, acord aditional nr. 01 din 28.08.2009, acord aditional nr. 02 din 28.11.2009, acord aditional nr. 03 din 23.09.2010. acordul aditional rr. 4 din 04.04.2011 si acord acitional nr. 8, fnchelat asupra terenului de Bamint aferent cu suprafata de 0.163 ha amplasat ne adesa’ or, Cahui, sit. Stefan cel Mare 27a la valoarea de ‘potecaj de 2,520,000.00 (doua milloane cinci sute douazeci mil) lei incheiat cu SC ,Amtrax-AV" SRL); 8.1.8. contractul de cesiune nr. 06-0811/98-c a fluxului miloacelor financiare din conturile curente din 20.11.2003, 3.8. La prorogarea creditujui. ‘pina la data de 31 07.2011} Cenitorul achita Bancii un comision de Prorogare in marime. de 0. |. din soldul creditului prorag +: seea ce constituie 20,000.00. Iei- 7.5.Pentur nerespectarea spa de prelungire anuala a valabilitatii contractelor de asigurare a buaurilor gre © fe Bareil 0 penalitaie > “