Вы находитесь на странице: 1из 14
Conform raportului de evaluare f'n din 26.09.2011, efeetuat de compania de evaluare independenta ,Capitalimobil” SRL, valoarea de pisti a bunuritor ipotccate constitu 15,000,000.00 lel lat aelonee de fnlocuire a acestora constituie 8,766,724.00 lei De mentionat ¢3, dupi darea in exploatare # blocului loca si atribuirea fleedrul apartament nr. cadastral aparte, Debitorul urma si prezint:imediat documentele de propriefate asupra aptrtameniel, si urma sa perfecteze gajul ordinar. Rott Conform verificarit a existenfei efective si documentare a gajulal s-0 constatat starea satisficdtoare a cipetilor nefinalizate mentionate si s-au depistat (conform notifictrilor insorise te Extrasul din. Registvul bunuilor imobile) urmatoarele interdicti: * interdictia (notare), aplicats la data 28.03.2012 in baza Demersului Bincii de Eeonomit SA nr. 06- 02/1194/2261, inregistrata la 29.03.2019; © interdiclia aplicaté la data 27.12.2012 din partea Bincii de Eeonomii SA asupre bunurilor imobile sus mentionate, in baza preavizului de exercitare a dreptului de gajnt.05-04/9602, inegistrat la 03 01 201) 2) Contract de fidejusiune nt, 06-06/1/27-4 din 10.10.2012, incheiat cu “Amtrax AV" SRL, in suma de baz’ a creditului contractet, dobanzileaferente si penalitfile datorate de Dabiter,cheltuelile de urmarne it justigie, procum si alte cheltuicli suportate de eatte Creditor; 3) Contract de fidejusiune nr. 06-06/1/15-F din 10.10.2012, incheiat cu “Romanta Plus” SRL, fn suma de baz a ‘reditului contractat, dobanzile aferente si penalitatile datorate de Debitor. cheltuielile de unnasie Wt justitie, precum si alte cheltuieli suportate de cdtre Creditor: ‘Contract de Hidejusiune ny. 06-06/1/S8-£ din 10.10.2012, incheiat cu Melolgri” SRL, in suma de baat a sreditului contractat, dobénzile aferente si penalititile datorate de Debitor, cheituelile de urmarise in justitie, precum si alte cheltuieli suportate de caire Creditor; 5) Contract de fidejusiune ar. 06-06/1/46-F din 10.10.2012, incheiat eu “Tivali Com” SRL, in suma de baz a creditului contractat, dobanzile aferenie si penalittile datorate de Debtor, cheltuicile de urate ir Justitia, precum si alte cheltuieli suportate de catre Creditor; 8) Contract de fidejusiune nt. 06-06/1/42-t1 din 10.10.2012, incheiet cu Temailt Ivan, in suma de bazt a creditlui contractat, dobanzile aferente si penaltaile datorate de Debitor,cheltuelle de urmfrire tn justitie, precuin si alte cheltuieli suportate de citre Creditor, 7) Contract de cesiune a fluxului de mijloace financiare din conturile curente nr, 06-06/1/79- din 07.12.201 L ‘ncheiat cu "Atarex-Plus” SRL, in urma neexecutdrii obligatiunilor asumate de cétre "ATAREX-PLUS* SRL faya de Banea de Economii $.A. si Iuind tn considerare decizia Consiislai Baneii de Econom S.A. (proces ~ verbal ar. 27 din 07.12.2019), in bass procesulué verbal nr.2187 din 10.12.2012 al gedinfei Comitetului de eredite sa decis initierea proceduriijudiciare de incasare a datoriei de la debitorul “Atarex-Plus” SRL precum si dela fidejusorii “Amirax AV” SRL, "Romante Pius” SRL, "Melolgri” SRL. "Tivali Com” SRL. Tomaiff Lvan, inclusv prin procedura de enereitage a dreptului de 2a} asupra bunurilor gajate de cdtre debitoral gajst ta scopul rambursirii creditului de care beneficiaza “Ataron Plus® SRL la Banca de Economii S.A. conform contractului de eredit ne. 06-06/1/64 din 30.09.2011 in sumf de 10,000,000.00 tei, cu soldut la zi - 10,000,000.00 lei sia platilor aferente, Prin Notificarea nr, 05-04/9351 din {4.12.2012, Filial nr. { Chisinau a solicitat ,ATAREX-PLUS” SRL Executarea Penevola a dreptului de ipoteed si transmiterea benevola tn posesia Bancii a bunurilor ipotecate/gajate la Banca de Economii S.A, pind [a data de 23.01.2013, pentru afi comercializate in conformitae cu art 30 ain (2) din Legea cu privire la ipotced, art. 490-491 Cod civit al RM sau achitarea completa a sumei ereditului gi pltilor aferente acesiuia, Preavizal nr. 05-04/9602 din 27.12.2012 privind exercitarea drepiului de ipotecd a fost prezentat pentra executare 1a OCT Chisindu a data de 27.12.2012, far mentiunile priving existenia preavizului a fost exeeutat la 03.01.2013, Totodati, fidejusorilor Ic-au fost expediate pretentii, dup cum urmeazd : 1) n1-05-04/9560 din 24.12.2012 catre AMTRAX-AY SRL, in sum de 11,945,371.40 let; 2) n.05-04/9558 din 24.12.2012 catre MELOLGRI SRL, in sums de 11,945,371 ,40 leis 3) n1.05-04/9559 din 24.12.2012 c&tre ROMANTA PLUS SRL, in sumé de 11,945.371.40 leis 4) 11.05-04/9537 din 24.12.2012 ettre TIVALT COM SRL, tn suma de | |,945.371.46 lel; 5) f¥.05-04/9556 din 24.12.2012 eatre di TOMAILI IVAN, in sumé de 11.945.371.40 le, 8 fost acordat pe un termen de 23 luni calendaristice, cu seadente la 30.08.2013 Rata dobanzii a fost stabiliti la nivelul de 16% anual. Creditul solicitat urma a fi uitizat pentru procurarea a 8 aparamente Sit. L. Tolstoi 74. Conditiile ranzactiei sunt prevazute de contractual incheiat intre Tivali- Com SRL, in calitate de vinzitor si Atare lurmatoarelor obiecte: au convenit asupra Nr odai ~~] Nr. apartam, [Nr etay Supralaia, m2 "| Pretul, eutim2 | Pretul tom, | cur 3 i 1 1850 79,285 3 13 ia 650) 79,080 3 17 5 _ ___| 650 79.105 3 21 6 [eso | 79,105, 3 25 [7 [650 79,370 3 29 1s | 650, 79,170 3 33 9 [650 79,170, 3 37 ho 650 [79,170 ! | 633,165, Fotrivit Debitonilui, avind in vedevs pretul evantajes pe eare vinddtahul I propane, Atares- Phas SRC va teusi sa inregistreze profit din activitatea de intermediar in vinzart imobiliare. Reiesind din situatia pe piaja imobiliars, precum si din prognozele privind evolutia acestele, prejul de vinzare a Fendi teria outozs Ie nivel de cca. 950 eux/m2, Strtegia companici prevedea pentru client! conditi Flexibile fa achitare. Urmau a fi admise achitari in trange (I transi in milrime de 25% ~ tn foond de avans, celelalte ~in dependenya de posibilitiyile fiecarui cient), in calitate de asigurare a rambursarit ereditulal seordat ~Atarex-Phus uurmiitoarele acte de garantie: 1) contract de gaj vitor nr. 06-06/168- din 30.09.2011 asupra inciperii tocative vitoate (8 apartamente) ainplasata in mun. Chisinau, sect. Centra, st. L. Tolstoi, 74, incheiat ex “ATAREX-PLUS” SRL? SRL gi a platilor aferente au fost incheiate Coef. | Valoarea de | Vatoarea| Sabi de gaj_| ipoteca (lei) Obiectul ipotecii |de Evaluate! | Independent (lei) | 21” Incaperi locative viitoars (8 apartamente), cu supraléja toinla de 974.1 mp. care fac parte din bloc lox 0100207.278.01), amplasat in man. Chisinau, sect. Centra, st. L. | ‘Tolstoi,74. dupa cum urmeszi: Denvmitea bunului vit Incapere Tocativa vi tiv (or, cadastral | | eare cu 3 oda, apare ew [121.9 | | I | nr.1(Etajul 1 i Incapere localiva viltoare cu 3 odai apart, ew ani3 | 1216 | 15,000,000 | .7 | 10,500,000 ctajul 4 | Incapete locativi viitoare cu 3 oat apart. eu al? 1217 | (etajul 5) _ Incapere locativa viiloare cu 3 odai apert, cu m2) 120? i (etajul 6) i | Incapere locativa viitoare cu 3 odai apart. ew an25 11218 | ctajul | | Incapere locativa viitoare cu 3 odai apart. cu wri9! Iahd etajul 8) _ Incapere locativa viitoare cu 3 odai apart. eu ar33| 121. | (os ul 3 | | nclpere locativa viltoare cu 3 odal apart. ew wr? | W5 | (tajel 10 _ _ Ipoteca se cxtinde asupra Trucielor, veniusiior, Imbunaiatilon | amelioratilor si accesoriiior bunutei imobil ipotccal, prectim si asupra | bunurilor noi care rezulta din transformarea bunuiui ‘mobil jpotecat— | “TOTAL [15,000,000 | | x 10,500,000 | Dat fiind faptul cd debitorul si fidejusorii nu au transmis benevol bunutile, respectiv nu au achitat suma creditului in termenul indicat, la data de 24.01.2013 Banca de Economii S.A. a depus cerere de chemare in judecati la Judecitoria Centru, mun, Chisinau catre ,Atarex-Plus” SRL si fidejusorii Amtrax-AV" SRL, ,Romanta Plus” SRL, .Melolgri” SRL, ,,Tivali Com” SRE, Tomail ivan, privind incasarea datoriei, inclusiv din eostul bunurilor gajatefipotecate. Cererea de chemate in judecath depusé de Banca de Economii $.4, a fost acceptatt spre examinare si repartizata la judecdtorul Daria Suschevici. Prin incheiorea Judeestoriei Centrs, mun, Chisindu cu nv. 2-2415/13 din 28.01.2013 s-a dispus aplicarea masuritor asiguratorii in limita valorii actiunii, La data de 04.07.2014 a avut foc cesionarea parifala a datoriei catre SC Exfacior grup SRL, conform Procesului Verbal nr. 86 al Consiliului Baneii (contract de credit in sum de 2,200,000 lei cesionat cu 2,000,000 lei). La data de 11.09.2014 s-u incheiat coniractul de cesiune nt. 112, Prin Titlul executoriu din 16.10.2013 s-a dispus incasarce in mod solidar a datoriel ATAREX-PLUS SRL in suma de 12.243.234.10 lei si de la SRL .Amtarex&Co”, SRL ,.Amtrax-AV", SRL ,.Romanta-Plus”, SRL , Tivali-Com” si SRL Melogi 3 CONTRACT DE CREDIT Nr. 06-06/1/64 4 Mun. Chisinau ‘Rehelatlatrelzeci septembrie anul dows mil unsprezece (30.09.2011) inte: Sprite cu Regulamentu cu prvi fa fice, ov sacl in mun, Chisinau, st Puskin, 33, in persoana Pirectorulul, dna Eeaterine Teaci, care activeaza in baza procuri ne, OS-17797 aie ee 2010, numita {n continuare Banc, pe deo parte, si AeA REX-PLUS” SRL. Inregistraté la Camera fnregistrri de Stat cu numarul de Hlonticare. de stat-cod fiscal 1004600031988 cin 26.04.2004, numita in continuare Debitor, ou cece RM, mun. Chisinau, st. Armeneasea 26, in persoana Directorului al Sirghi Oleg, care actionsess iy Laxe Statutulu, pe de alt’ atte. Guchal in vedere cererea Debitorul si decicia Comitetulul ds: credite (proces-verbel ne. 1568 ein 28 Nora et, Darfle au convenit sé incheie prezentul contract de credit in utmatosels ‘condi: 1. NOTIUNI GENERALE. Parjle contractante au convenit sa accepte ca baz urmatoarele notiuni 1.1. : Gredit expirat se considera creditul Fee ia (oSt rammbursat Ia scadenta prevézuta in prezentul contract {in cazul tn care este cre te cambursarea crecituu a scadenja) sau pentru care nu au fost rambursate tansele Ga cazul Th care este prevazuté rambursarea creditului In transe), b. Sobinzile aferente caruia nu se achité In termenul prevazut in prezentul contract "Sotea ea 2 fost rambursat in totaitate in caz de rezliere a contractului th condifiie prevézute 12, Dobiinda reprezinté plajle procentuale racordate la suma oredituul acordal elect», sehitate de Sai Debitor pentru folosirea miloacelorfinanciare pe parcursul unei perioade de tims, retegira in 860 de zie anual 18. Dobahda flotanta reprezinté dobanda care poste fl modifcata pe parcursul derulsri prezentulvi contract in conditile stipulate in acesta. 14. Notifiearea este 0 adresare scrisé referitor la origare rapt ce reiese din prezentul contract {achitaréa dobinzilor aferente, rambursarea creditulul, depasirea termenelor contractuale ¢.,), care Se Prezinia nemijlocit de catre © parte altel parfi contvactante sub semnétur’ sau prin scricoare recomandata aferente creditului. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1, Banca acords Debiterului un credit sub forma de line de credit in suma de 10,000,000.00 (eece ‘nitloane) lei, fara stabiirea soldului minim, in conditite asigurari acestui, ullizariefciente gla destinatie si achitari la scadenta. 22. Creditul va fi utlizat de catre Dei complexullocativ situat in or. Chisinau, st. L, Tolstoi,74).. 23. Crecitl se acorda pe un termen de 2 (douazeci si tei lun) luni gl anume data achtarli complete 2 reditului $2 tuturor platilor aferente enumerate in prezentul contract este stabilita pentru trelzeci august anul doua mii treisprezece (40.08.2018), 3. MODALITATEA DE ACORDARE A CREDITULUI 51:Creditul se va acorda de cBtre Barca in valuta prezentului contract (MDL), prin executarea cispozitilor de plata ale Debitorutu, din cont separat de imprumut deschis la Fiala fr. 1 Chigia a Bandi, In stricta confonnitate cu destinatja indicat in punctul 2 2 $2. Transferurlie baesti in conformitate cu condiile prezentuiui contract se electueazé in hava cispoaitilor ce platé ale Debitorulul. Fiecare dispozitie Je plata se vizeaza prin semnsting Persoanelor responsabile de transferul mijloacelor conform déstnatiel 33.Debitorul beneficiaza de suma totala a creditukii cu condijia respectarii tuturor prevederior contractuale si prezentai actelor care atest’ constituirea gsraniilor. 34.Acordarea creditului se efectueaza cu condita prezentary in Barca a documentelor ce confirma utlizarea creditului conform p.2.2 3.5.Pentru acordarea creditului Debitorul achita Bancii un comision unic pentru acordares creditulul in arime de 1% de la suma creditului aprobat, cea ce constituie 100,000.00 tai 8.6.]n cazul in care Debitorul sefuzd creattul partial sau total, el va pit Béncii un comision de neutilzare (remunerajie pentru punerea la cispozitie a creditului) In mairime de 29% {a redituiui retuzat. > 4. RAMBURSAREA CREDITULUI F pentru investiti in mijloace fixe (procurarea apartamentetor in "ATAREX-PLUS* +f} a SO oousnous' tt Director * 4 Director Es Ecaterina Teach LS. Oleg Srgpi ES: semngtei ¢ £} Debitorul va rambursa oreditu in valuta prezentului contract. 42 Debitorul va rambursa credtul pana fa data fal indieala tn punctul 23. al prezentului contract: Debitorul va rambutsa‘creditul conform graficului: T | Sold la-sfirsitut perioadei, Perioda | Transa, lei | initial: ,009,000.00 tei pele —— |__._ Septembrie 2012 750,000.00 9,250,000.00 | |. Octombrie 2012 | 750,000.00 ___8,800.000.00 |_____Noiembrie 2012 780,000.00 7,750,000.00 Decembrie 2012; 750,600.00 7,000,000,00. lanuarie 2013 760,000.09 6,250,000:00 eae 750,000.00 |" 6.250,000.00 | |. Februarie 2013 10 5,500,000:00 | _ Martie 2013 a 4,750,000.00 Sei Aprilie 2013 | 750, L_____-4,000,000.00 {Mai 2013 | 3.250,000.00 lunje 2013 __8,500,000.00 | lulie 2043 | ___ 750,000.00 —-1.750,000.00 | 30 August 2013 4,750,000.00 0.00 9 |—__4.70,000,00 | TOTAL, I 40,000,000.00 | = be 4.3:1n cazil in care Debilorul va Solicia achitarea aniicipata a unei parfi @ creditalui, inaintea achitarit Stecive, el va achita in primul rand dobanzile calculate la 2, cele restante gi ente, plate aferente neefectuate in termenele stablite de prezentul contract. 5. DOBINDA 8-1-7 enttu feditul pus a dispoziie Debitorul va plat Bancii 0 dobindd flotants cu rata Initiala de 16% (Seisprezece procente) anual. 52 Dobiinda indicata Tn punetul 5.1. se va majora cu 5 (cil) puncte procentuale in cazul in care Sint Saul © parte @ creditulul este expiral. Dobanda majotata se va aplive la havee ae credit Soldul contului de credit al Debitoruiui: 5-4. Data primei achitari a dobinzii se stabileste 30,09,2011 55:Debitorul va achita dobinzile aferente lunar, pani la-uitima zi licrétoare a luni gestionare, dar nu ‘mal térziu de data'de 30 a luni respective, 5.6 Banca are dreptul in’ mod unilateral s& modifize rata dobinzi stabil conform prezentului contract, in dependenis de evolutia pleteifnanciare, inginfand despre aceasta Debio prin notificare, cu Se puin 10 zile calendaristce inainte, Rata noua a dobinzli se considers accented done acceptul Seaeniimat de Debitor in forma prevazuts pentru notticare sau deo8, urmare » notireces Bani, pebhorui nu ramburseaza soldul creditulu si nu achita alte sume supese plat catre Banc’ pang [2 exptrarea termenuitl notiicadti de modticare a dobinzi. Marimea rater toi a wor se va aplica la soldul erecitiui existent fa data modificari ratei dobinait 6. PLATILE 8:1.In timpul actunit prézertulu) contract se stabiteste urmétoarea succesiune a pltior (in ordines descrescdtcare a priortéilor) a. Datorile restante: dobinda ti, amenzk 8. Datorile curente: ~ eredit; = dobinda 6.2.in cazul in care scadenta oricarei plat fixa In ziua luerétoare precedents, 6.3 Prin prezentul contract Banca este autorizaté de Debior si opereze direc, in toate conturite, in Gieinea, stabiltS, in vederea decontzrit sumelor ecadente. aforente creditulul scorn (credit, gobinda, penalital, alte plat). in cazul fipsei de disponibltal’ tn centr. by Getorate Bancit-din;primele incasar, inaintes tuturer celor'ste catego, bugetare. fs Director Director Ecaterina Teaci LS. Oleg Sirah semi incide cu © zi de odihna, scacenta plati respective se va £ fe 6.4.Intu asigurerea rambursérit creditului si achitiri piattor aterente, Debitoru! cesioneaza Bancii creptul asupra unel part! a fluxutil lunar de miloace financiere parvenite ty care conturile sale Busnle side depozit, deschise in Banca sau in oricare alta banos comercial ©5:Parfle au convenit c& flxul lunar de miloace fnanciare, creptul asuree caora este cesionat sa Banana mic decat 100% din tux total de mifoace financiare parvonite a conturis Denk os ©:6.Debitorul cirectioneaza lunar mijoacele fnanciare, dreptul asupra carora @ wey cesionat Bancii nemilocit la vambursarea ereditulu si achtarea dobinzilor afsrente, in conformints ce prevederie 7 Pehla Neachitares la scadenfa a pitior pe debénda.calculata pottvt prevederior prezentuiui Care ae i emiotul va lati Bancii © penailate in marime de 0,17 % pentru flecare zi de ttarsiers, are se va aplica ta suma dobinzii neachitate. 72 Pentiu utllzarea creditulul in contradilie cu scopurle definte in punctul 22., Debitondl va plat Bancil o amenda in marime'de 20 % de la suma respectiva, 7.Fentru nesfectuerea tututor operatiunior in valuta nationalé si tn valuta strsind aumat tin come deschise la Banca, ‘Debitorul va platl Bano o amend in marime de 2 % cin some sreditului acordat: 74 Pentru formarea fara permisiunes serisé a Banca angejamentelor noi cu dobind, cu termen de Scadenta inainte de scadenta crecitului, Debitoru va plati Banciio amanda in marime de & 5 Os suma creditului acordat. 75-Pently netespectarea condiiei de prelungire anualé a valabiltati contractelor de asigurare a rant gAlate, Debitoru! va achita Banei © penaitate in marime de 0,01 % pent fleears odo {iarziero, care se va aplica la valoarea de ga| a bunurior care nu au fost reasigurats 76.Peniru nerespectarea prevedetior mentionate in eck. 9.20. a1 prezentutl eostroot, Debiterul va actina ancl 0 amend in marime de 0,1% cin suma creditulul acordat, pentru llecare doccmen neprezentat. 8 GARANTAREA CREDITULUI 8:1. Sumele datorate Bancil potrvt prezentului contract sunt garantate. prin 8141: Contracts ipoteca vitor nr. 06-06/164-4 asupra thoSpertor tocative vitoare (8 apartamente), ii Supralata total de 974.1 m.p., amplasate in mun, Chisinau, sect. Centu, sit L.Tolstol 74, {2 valoaree de ipotecd 10,500,000.00 lei, inchelat cu SRL , Atarex-Plus”. G2, Contract de cesiune nr, 06-06/1/64-¢ a fui miloacelor fitanciare cin conturlle curenta din 80.09.2017. B2.fclele de garantie fac parte integralé din prezentul contract $i sunt valabile pan’ la echitarea ial @ crecitulat de c8tre Debitor. in conformitate cu conditie prezentuli contact, $9 plaice alerenie iu 8:3.[n cazu! prejungiti actiuni prezentului contract, Debitorul se obliga sé Prelungeasca actiunea Sctelo de garantie pe termenui respect, iar la eventuala diminuare a costuui garante!, s2 ofere ‘Bancii garanti suplimentare. 9. OBLIGATILE DEBITORULUI Debitorul ge obligs: 8.4:88 respecte intocmai prevederile’prezentului contract: 92.88 festituie Bancii creditl primi si dobinzile aferente in termenele stabilite: 2.8.4 utilzeze crecitul primit i scopul pentru care a fost acoriat. 5.4.84 menting evidente contabie 31 toate documentele care atosté vtlizarce cresituli conform destinatiet 98-38 Plezinte Banci trimestal bilantut contabil — raportul financiar (posturi de actlv, pasiv — Gesfasurat pe flecare cont ta parte), contul de proft s| pierden (faportul psvind. reserntote {penelare (forma Ne2) gf raportul privind fuxtl miloaceior bénesti (forma Nod}, raportul statistis C (wimestal), descitrarie posturior de bilant care depasese 10% cin active la data de gestiune, Besta $1 al! indicatori economico-financier, nu mai tiziu de data de 30 a lunii ce umesed dupa Berioada gestionara, jar bilantul contabil anual si raportul statistic 6-C aferent, dle 10 apiiia. in cazul existerte! pierderor perioadei de gestiund, va prez) rivind cauzele apariiti respectivelor si actiupile de ameliorare: Director ie Director Ecaterina Toad! bs. Oleg Sirghi 8.6/8 prézinte Bisnol orice document solictat de aceasta, ce Poailé avea legatura cu creditul acordat Golient, buget de venitur si cheltuls cont de proft si plecion orice document privind garantile, Precum $i referitor la activitatea desfSsuratd): S10, _S&.declare Banci orice alte contracte ae credit, incheiate cu alte bani, precum gi garantie acestora cu 10 zile inainte de semnarea acestora, prin nolificare, if dalorate de Debitor si neschitate ia seadenta, 9:18, 88 nu constituie pe paréursul actiuniprezentulul contract gatanti reale seu personale tars SeeTAN Serls al Banc $1 s8 nu transmita fara acceptul sens al Bartel velo materiale care-i apartin cu drept de proprietate altor persoane, 844, | $8.2Corde Bancii dreptul priortar asupra allor debitor! in suma egala cu ratele nerambursate, febanzi, penalitai, etc. n cazul lichidarii Debitorul inainte de rambo eee crecitulu, Ee SMS, | $4 flectueze toate operalurile in valuta nationala sin cots string numai prin canturile deschise ta Banc: 976.,_fera permisiinea sorisd a Bancil sa nu forneze- angajamente cu dobind’, cu termen de | |. _stadents tnainte de scadenta erecitulu ‘ | S:T. la data teziler de catre Banca a prezentului contract, cénd obligate de platé ale Debitorului \ | Geuln scadente in termen de 15 zile calendarstce. sa réspunda porta consecintele financiare i Gitecte Sau indiecte, platind Banci toate costurie gi chelluislle antenste Ge executarea imediat’ @ creditului, 9:16. Sa asigure In favoarea Banci i termen de 15 zie gin data inregistrai drepluiui de propriétate, parce imbblle ipotecate conform conttactelor de gai ipotaca mentionate It prezentul contract fa i | petb.t. i S10. Je expltarea contractelor de asigurare a bunutlor gafate/ ipotecato, Debiterel se obliga sa Prelungeasca valebiltatea acestora anual, pe tecmenul actin oreditulul conrocers ” (920. 8 gholiice | prompt Banca refertor la modiearia Operate ‘in structura | | actionarlortondatoriloascciatlor sia orgenelor “de administratie, cu prezentarea tuturoc Seamahtelor contimativein acest sens, precum si sa prozinte periodic, pe mreccen ‘modificarilor i Efpctate in documentele juice, a informatie) cu privire la persoanoie sarc ster raport de locunile de munca. gi functitle ocupate de cstre acestia, informatie! privind functile de (Trai mister Ocupate ta ate organiza, precum si-cotelé de peiticinare in valoare de ¢ ie ats si imal Mult detinute in capitalul societailor comesciale; informatie! privine detinerea de catre 1 | 824, 58 notice Banc in sors despre achiarea antcipaté a ereitule’ on cor putin, § zile inainte de ‘ala propusa de Debitor pentru efectuarea acesteia, O22 pupa date tn exploatarea a bloculu ocatv de pe adrésa mun. Chisinau, st. L Tolstoi 74 si deeenet flecarul apartament a qumeralor cadastrale separate, Debifordl va prozece imediat sacumentele de proprietate asupra apartamentelorsi va parteota jpoteca evdners 40, DREPTURILE DEBITORULUI Debitorul este in drepi: 10.1. 88 achite’creditu! si dobinzile aferente tnainte de termen prin ‘modalitatile de plats acceptate in Banca, cu respectarea condijilor stipulate in p43. al prezentulul conttery 102, 8 primoased.de a Bancé calculul dobinallor aferente crecitului comisioanelor, penalitatior si | P amenzilon M1. OBLIGATILE BANCH Banca-se obliga: 11.4, 3a lind evidenta utlizari si cambursarii credltului ehiberat Debitorutui py aferente calcuiate siphitate, Director i |Beaterina Teaci: Director Lo. Oleg Sirghi 145, Debitorul poate trandmite unei texte persoane obligatia de rambursare Orector Le Director Ecaterina Teaci LS, leg Sighi 14.2, In-cazul. modifica ratel 10 zile calendaristice in 42, DREPTURILE BANCI ‘Baniea are dreptul 12.1. 84 vetiice respectarea conditifor in care a fost acotdat crediul, existenia efectiv’, procum si {nleatitatea garantilor crectulal pana fa rambursarea integrala's ceecns i achitarea platior ferent lui; ‘2.2, sa reluze executarea obligatiel dea Pune la dispozitia Debitorului creditul dacs: @-Debitorul au a ullizet creditul in decursul la 16 zie bancare de lo dots ‘semnaii prezentulul contract (dacé contractul nu prevede altceva) Debio a furnizat Back date neautentice pentru objinerea.crectulu GAu apatut clteumstanle care indica cu certtudine Incapadiates vitoare a Debitorului de a deservi $i rambursa treditur: 4 Debitorul sau tertul incalca obi i dobanzii aplicate tae Fedit, $8 notifice Debitorului despre acest fapt cu aint; Se2iIl acordari creditului in trange), 126, 4 sezileze unilateral prezentul contract si sé-gi reaizeze dreptul, asupra garantie’ creditulu, Inclisiv 2supra objeotului gajului in cazul in eare: Be Beebo a admis o restant te achitarea:dobinai mai mare de 60 zile calendaristee; P- Debitorul nu a rambursat in termen crectul si s-¢ format o restantd de 60 nie ‘alenderistice £2 Debllord| ne a executat obligatia de restiure a 2 trange ale credituui (In creat i noe este prevazuta rambursarea creditului in trangs); Debitorul a folosit crectul in alt scop deca cel indicat in purctul 2.2; SuaNe ootomicd. i Tanciard a Oebitorului nu mei asigurd condifi de rambureare a ‘teditului si achitare a platilor aferente; Depeel S84 ait organ competent a declarat reorganizatea, restruéturarea sau lichidarea Debitorulai: Debitorul a devenit insoivabit; [ebtorul nu a ofent garantile cerute sau a redus fara acondul Banc garantile oferite: Lucena sau auterizatia de functionare elveraté Debitorlui peniu actiltatea core uneveaz’ a Creditata este suspendats sau a expirat termenul el de valabiltate. GPRS considerebls din patimonisl Debitorului este confiscata sau riationalizala si aceasta Sitalie afetieazs continuarea actvitati sale sau, Indepiiiea anumitor conte coreee rezentulul contract; Pe patrimonial Debitorului Sau patrimoniu Debitorulu |. Neindeplinii oricateia dit concit 1 jv Alte cazuri prevazute de legislatic 124. satsusiende unilateral acordarea crediulu, 19, Liticn 18.1. Onice nein 18.2. In cazul in | | | galist este pus sechestry 'e stipulate in prezent. contract si contractele de gaf: telegere rezultata.din prezentul contract de credit va fi Caio ou Se ajunge la un acord, fligi va fi solutionat |. ale Republcit Moldova, 14. ALTE PREVEDERI 1M:1. Nerespéctarea de cétre: Debiter ‘replut de a lua urmatoarele masuri &._realliefea contractului de credit; >.” reluzubexecutai obligatiel de acordare a ereditulu: {Siueeratea creditull din conturlle de disponibiitatl ale Detitorului tn ordinea stabil Yelorticarea garaniitor constiuite de Debitor pentru rambursarea creditul ©. executarea silité din patrimoniul Debitorutui, 142. Contractul se considers rezilat dupa ‘expirarea termenului mant expedieri nolifcarii ta sdresa juridios Debitorulu, receptie 145, [a Gata tezlierii de cétre Sanca.2 prezentului contract, abigail de plata ale Debtor devin Scadente in termen de 15 zile. calendarstice, iar dit zua unmatoare aceste obligatii vor f ‘considerate ca platirestante 14-4, Cesiunea unel terte persoane:a dreptului de a cere ind Fambursare a credituivi $i dobinzilor aferente se | _ Avizarea in scris a Debitorulul, fara acceptul acestuia, Ssolitionata pe cale amiabila de organele judiciare si de resort 8 obligatilor asumate prin prezentul contract ofera Bancii tec, Lg tionat de Banca din momentul indiferent de primirea sau tipsa avizului de eplinirea de e&tre Debtor a obligatiet de @fectueaz de cétre Bancé unilateral, prin aferente jul numai cu acceptul scis al Bancit 188; Moaifegrie i completa la prezental contact pot f efetuate pin semnarea Ge cate parti a | nor aeordur aditionale. 414.7. Prezentul contract de ‘credit intra in vigoare la data semnarii iui, dar nu mainte de primirea la Banca 2 documentelor de consttuire a garantel crediulu, provarne cap 8 al prezentului | Gonllerecum $i a:altor documente prevazute-de present Contract si actioneazé pana ia indeplnitea tuturor angajamentetor asumate in cadintl luc | Prezentul contract a fost intocmit in numsr de'S exemplars, din card 4 exemplar rémane la notar, FALTe eecimelets remain la Bancé i 1 exemplar se inmaneazd Debitor ALTE RECHIZITE: . |BANCa: DEBITORUL: | Cont banear: 2805701498136 Cont curent: 22512014¢52668 Odi banei: BECOMD2xé09: Fillala.n.1 Chisinau:a Bani de Economll $A ‘Ged fiscal: 108600002549 Codul banci: BECOMD2x609 |Cod-tVA: va00044 Cod fiscal: 100600031988 AU SEMNAT CONTRACTUL: IBANCA: DEBITORUL: Director Director 7 ‘Ecaterina Teac} Oleg Sirghi ee ; Ls. O ‘ ous fe LS, ‘Oleg Sirghi ‘semnatura ) Creditul sodcitat va fi uilizat penitu procurarca a 8 a | Com] SAL ia ettate de vizater BANCA DE ECONOMII S.A PROCESUL~ VERBAL NR. 1863 al sedintel Comitetului de credite mun. Chigingu A prezidat: G. Gacikevici, Presedinte al Comitetului: Au fost prezenti A. Vitiu, Vicepresedinte al Comitetulu; A, Misoy, L. Baliboy, M, Bejenari Membri ai Gomitetutui, D. Alea, raportor; | 28 septembrie 2011 | | 0. Boinaru, secretar responsabil | ‘ORDINEA DE ZI; | | Cu privire la acordarea crediteler. $+ A ASCULTAT: raportulD. Ales [nagesa Bic a parent ceorea Atarex-Pus SAL de soars unu crt sub forma inl de eet n ERA Se 2.000.000 to pe texmen de 23 luni pentru investti fn miloace fixe (proourarea apmtanesen ‘complexul locativ situat in or, Chisinau, str. L, Tolstoi,74). Atafox-Phus SRL, nr. Integistrl de stat 1004600031986, inregistrata ia 26.04.2004, cu sediul in, mun. Chisinau, et. Armeneasca 28, este un agent economic care are urmatoarele gonurl ce sieves | Inwetinerea si eparatea autovehiculelor > [Semertl cu amanuntulin magazinele nespecielizta, cu vinzare predominanta de produse alimentare; + | Restaurante; + Consivucti de cladin sisau 0 © Hesteurarie; ‘Barus. ‘onsttuctiIngineresti si retele tehnico-edhitare, reconstruetiie, consolidarile, In e62ul aprobarilcrecitulatsotctat,raportul dintte datont st capital aooea creditubva f clasficat nu mai sus ds categoria B “supravechea!”. esttierea nroiectuli Propriu va depasi coeficiontul 8, de pariamento in complexul focativ situa n mun. Chisinau, ol sint prevazute de contractul nr. 51-I din 14.09.2011 incheiat intro Tivak Si AlarexPlus SAL, in caltate de cumparator. Partlie au convenit asupra ofr. L Tolstoi 74, Condiiile tranzact urmatoarelor obiecte: Nefodal_[ Ne spartam. | Ni. eta Suprafata, mi | Pretut, cand] Prewitt aur ti 3 i 4 121.9" 650, 79,235, Let 2. 13) 4 424.6 650, 79,040 is a7 st 7207 650 73,105 Hits 2i 6 fT 550. 79,1051 1s 25 7 oie 850 75,470] [ 3 29) Bi 1248 650. 79,170 | | 3 337 oT 424.8 650 79,170, 3 a7] toy 421.8 850 | 79,170 a I i wai | L 533,165} Allns in vedere pretu ayantajos pe care vinzatond i propune, Atarex Pius SRL va ousi ea inregistréze profit in actvitatea de intermediar in vinzan imobilare Fiigsied dn stuata pe pita imobtiara, precurn si dn prognezele prvind evoluta acestea, prot de vinzare Cou cate oe prounozeaza la.nivet do coa 90 eure. Strategla companies prevede pert chan Sette pag a chiar. Se vor admite achitate in trance (liransainmarime de 258m lore ce one Gelelato— in dependenta de posioitaia fiacarui elie) Btesroza ould miloacolor banest, prezeniatd de cdire SAL AtarcxPhn, auslata de Banca, sete urmatoare FOP Pericagal 2011 | tsem. 2012 2012 Ysom, 2013, [| [2019 | Sold mijfoate banesilTa Ineaputul peroadal Teta} 758115 1,529,066 | 1,528,056 ‘Retivitate operational 1. Total incasani (vinzari mabiiare) [5,287,006 | 2,776,680 | §,552,040 3,701,580 |" 7,403,160 2. Total adhitan, inclasiv I 502,221 919,998 | 1,779,997 560,000 768,067 | 2if Aeitafoa dobanailor | aeaza1 | 709,998 11599,997 10.000 || 486.667 2.2 Chatuil gareraio al admiral | 80,000 | 120,900 240,000, 350,000} 300,000 Fllx et di aétivitetea operationala | aaa.7ra| ~~ t,ase,e52 3772942) 3.141.580 | 6636,409 | ‘Activitate de investi boaear | 2 ap o 3 a] EAchitad| 70,180,620 o ° o @ Flix net din activitatea de investi 10,190,640 2 o ol 0 Activitatea financlara 7. Inceser| (cree bancar) 10,000,000 3 @ 6 a 8. Banioursarea cedtelor © of 3686.00 450,000 | _2)960,000 ‘hic not din activitatea financTara [10,000,600 | 3,000,000 | ~~ -#80,000} 2 ¢50,000 ‘Flux net total 756.114 | 2.613.776 | 1.520.056 | 4.220.696 | s.215.sa9 { Ga guilt de G2) 8 propune ipoteca viloare asupra incapererlocatve (8 apartemente) cu supratatatolala oo Oz mp. amplasaie in mun, Chisinau, str. L. Tolstoi 74; la valoarea do gaj Ge 10,500,006 di ook ‘ecpera 100 % valoarea creditulu!soficita in suma de 10,000,000.00 al si dobanzle aterente pent 2 wun iin baza celor mengionate, Confitmaii Directiei Administrare Gaj din 28.09.2011 si Concluziei Directiei Juridice hr. 96-14/9632 cin 28.09.2011 (care se anexeazd la prezentul proces-verbal), oe ‘$- AHOTARIT: t 4 BobrOe SAL. Alarex Plus, psn intermedia ile nr. 1 Chiinau, un ereelt eub forma tne! de ered fara Stabjlrea soldutul minim fn sume de 10,000,000 (zece miioane) MDL pe termen de 23 (douazec! si trei) uni, Geni Invest in miloace fixe (procurarea apartameniclor in complex lecaty situat or Chichen ee. TolHo.74) cu stabliraa rate cobanzl in marime de 16% (selsprazece procente) anual, Acordarea creditulul se va efectua cu respectarea obiigatorie a conuitilor urmatoares {) Brezentarea deciziel fondatorior Atarox-Plus SRL privod solictarea eredtul de la Banca de Ecanemi ‘A; Prvind constituirea gajull, precum si acordarea dreptulul la semnalurs, cu semnatunle acterioers tartar; f % ‘enitares coment pent acordarea credhubt AtarexPhue SAL. tn mérime do “de We suma Grads sprobat (100060 hy | i 3. "Achitarea comisionulul administrativ in suma de 1,000 tel: } ‘A: Achitarea comisionulul pentru evaluerea gajulul in suma.de 800 lek | | | | || 5) Fibtentarea i tanmen de 5 ze iuratoare dln data comma corractunl de credit, 2 conteactutui de Bey + | By | i It witeare-cumparare a apartamentelor acceptate in ga) inregicval ic Oo 8} Prezeftarea| in termen de 10 zlle din data somnatil contractut | lui de oredit, a Raportulul de evaluare || Independents supra bunulul acceptat in ga 7, Consttuiree Goji vitor asupra bunulu mobi, up cum urmeazs: 1 7 Valoarea Stabiiny Sy [ ie Evaluator Veloares de ly Obiectutjpotectt Imaopendont | -d0 | foxes | Lely) | At ieee lca Wfoarea (8 spanarnante) cu Samatala Waals Go O77 ib. £38 fe pate Gn lee ica nr cadastl 010020" SOOT eee Shmiin.Chigindu, sec|Ceniru, er. b. Tolsto.74, dud cum unre, Bengriree bunuiut vitor Tipe Ineaders locaiivd Gara cu 3 oda eneuanieauin — Ts [esi cat toto ev 3 con stare +S] isc0000000 | o7 sepa tnoabere iocaliva vtogre ou $ odal apaviament cu nr 17 lalVaY 1217 | [leer iooata vitoye ou 8 odel abatement al at i anteriores — ‘Ree apa vitor I iva Vitosre 60 3 odél apartament ou tr BS ial ai 1 j Ineabpre localiva vitodre cud ode apartament cu te 2S Tour Hats Incanto lopalve vitodre cu 9 cael apartament cunt 35 laaul gy {Tove 1 Ineo locava vitoate Cus odai apartament ou nr. 35 (ela 3) TST | | isseore abv vittro cu Godel apartament aa_at-3Y lea 1S eee placa 86 eitinds asijera Tructéor, veniturlox, MisnatalWiei, amelor@oy aT Secosonlor burl mobil potecat, precum st asupra bunusor nol ears cclin Sif tronstormareaib unui imobil ipolecat 2 Erorat: { 1 i 15 000,000.00] | TosoonaDe \entiue: Dupa dare in explontarea a Dlooulal locativ $i atibuirea tiecdrui apartament nr. cadastal Beatle, Debit va prezenia imodlat documentele de propretate asuner apartamentetor si va perfecta ‘Galul ordinar, | Asigurarea In favoerea Banci, in termen de 1 5 Zio cin data imegisrari creptului de propretate asupre uu imobit accept in gee 9. Steblirea tn coptractul de credit co urmeaza a fi incheiat a urmatorat Static de rambursare a credititul: 'neebind cutung septembrie 2012 in rate are a clte 750,000 MDL, la eeadert cr 750,000 MOL; | TP Rorclaus 2 eobtotul¢ -Rembucarea creatuli cin contrat de cre, co umeaz anche a Gr suite cod ay scares aniofats a orci Debora va plat comisional mcaenes ae nat a, Suma achiteta anticipat. 11. Thlocmitea ¢! semnaree urmatoaretor documente: + Chniec de eed *| Cemtract de ipotgca vitor asupra ineéperorlocative (8 apertamente) cu supratata totais de 874.1 m.p., epee art Chisinau, sect. Centu, str. L. Tolstoy, la valoarea de ae mets 10,500,000.00 ei, Insheietcu SRL 4Atarex-Plus” (autentiet nota, inregstat ia OCT), +) Contract de eesithe 4 fluxutiior miloacelor bénesti, Inchelat cu Atarex-Plus SAL: t | \ [18 Inemites de dlr fats unui plan de montorzare, executat de economistut responsabll de ered, cu | | Tafortarea verbals 2 rezutatefordrectorulu flail pala data de 200 feveses hee ‘estionara: 2)” araiza ran conti crete i casera epnder una | | |B analiza dinamo detovi’detitoare gl credtoare trirestria 01 analiza dinartic veritulul global si Venitului net ~ trimestrial 0 ethene ‘06 ovaluare a.riecultlfinanciar-si:non-tinanciar —trimestial: ~ inspectarea gajului pe teren control In ordinea siabilaz: imobil {controlul existontel 51 stati efective.a. ‘= semestrial; Lista voturilor: 9a)UlUD si perfectarea raportul de || | Numele Prentimele membrilor Comitetulvi de crete Votul, obiecti Somnaterile Gacikevicl pe pet bre 20. |G. Bacikevii, © 0. Betnaru, i Secretar responsebil 7 | | | | i k | | Presedinte al Comitetuul de wy io