Вы находитесь на странице: 1из 13
In urma ne-executtrii obligatiunilor asunete de c&tre "MELOLGRI” SRL prin contractul de eredit nr. 06-06/1/58 din 26.08.2011 a fost inifiaté procedura judiciara de incasare a datorici de la debitor. Conform deciziei Comitetului de eredite a Bincii de Economii S.A. {proces ~ verbal nr. 2185 din 10 docembrie 2012), s-a propus exercilarea Greptului de gaj asupra bunului ipotecat in scopul raimbursarii ereditului acordat conform contractelor de eredit mentionat gi a pliilor aferente. »Melolgri” SRL, inregistrata la 08.02.2008, IDNO 1008600008048, este un agent economic care are principalul gen de activitate constructia bunurilor imobile 31 a constructiilor ingineresti, precum si procurarea si vinzarea de bunuri imobiliare propri »Melolgri” SRL beneficiaza Ia Banca de Economii SA de un credit ordinar, acordat in baza contractului de credit At. 06-06/1/58 din 26.08.2011 in suma de 22,000,000 lei pentru investijii in mijloace fixe (procurarea gi finisarea constructiei, situate in mun. Chigindu bd. G. Vieru 26/1) si completares mijloacelor circulante (procurarca Produsclor agricole). Creditul a fost acordat pe termen de 23 lumi calendaristice, cu scadenja la 26.07.2013. Rata dobanzii a fost stabilitt Ia nivelul de 16% anual {n calitate de asigurare a creditului s-au incheiat umtoarele contracte: 4) contractul de ipoteca nr. 06-06/1/58-g din 13.09.2011, asupra vonstrucfiei nefinalizate cu destinatia social- cultural, amplasate in mun. Chisinau, 6d G. Viera nr.26/1, la valoarea de époteca 23,100,000.00 lei, incheiat cu lolgri” SRL: Valoarea de Obiectul ipotecit ipoteca (lei) C* Constructie nefinalizata cu destinajie social-cultorala, ou suprafaja pe perimeina 242.60 mop. (suprafata de facio 1,095.20 m.p.), arad de finalizare 69%, amplasatt in | tmun. Chisinau, sect. Riscani, bd, Grigor Vieru nr.26/1; (nt. cadastral 0100419.085.01) Ipoteca se extinde asupra accesoriilor gi ameliorarilor bunulai ipotecat, asupra fructelor, veniturilor si produselor acestuia si asupra dreptului de folosinia a terenului aferent imobilului cu suprafata totali de 0.03 ha (nt, cadastral 0100419.085) TOTAL _ _ 23,100,000.00 Noli: Conform ultimei verificdrii a existenjei efective si documentare @ gajului din 13,09.2013, sau depistat (conform notificivilor inserise in Fxtrasul din Registeul bunurilor immobile) urmatoarele interdict: * imterdictia aplicati Ia data 27.12.2012 din partca Bancii de Economii SA asupta bunutilor imobile sus ‘mentionate, in baza preavizului de exercitare a dreptului de guj, inregistra la 02.01.2013 © interdictia aplicata la data 12.08.2013,de cdtre administratorul insolvabilitaqii LI. Munteanu Oleg in baza hotirai instanjei de judecata, inregistraté a 18,06.2013 23,100,000.00 b) contract de cesiune nr. 06-06/1/58-c a fluxului mijloacelor financiare din conturile curente din 26.08.2011. De asemenea pentru garantarea creditelor acordate de Bana au fost intocmite gi urmatoarele contracte : 11) Contract de fidejusiune nr. 06-06) 1/15-f din 10.10.2012, tnchefat cu "Romanta Plus” SRL, in suma de baz a creditului contractat, doblinzile aferente si penalititile datorate de Debitor, cheltuielile de urmarite in justi, precum gi alte cheltuieli suportate de c&tre Creditor: 12) Contract de fidejusiune nr. 05-06/1/27-F din 19.10.2012, tncheiat cu "Amtrax AV" SRL, in suma de baz a creditului contractat, dobanzile aterente gi penalitatile datorate de Debitor, cheltuielile de urmérire in justiie, precum si alte cheltuieli suportate de ttre Creditor; 13) Contract de fidejusiune nr. 06-06/1/64-1 din 10.10.2012, incheiat cu “Atarex Plus” SRL in suma de baz a creditului contractat, dobanzile aferente si penalitijile datorate de Debitor, cheltuielile de urmérire in justiie, precum si alte cheltuieli suportate de catre Creditor, 14) Contract de fidejusiune nr. 05-06/1/46-F din 10.10.2012, inchetat cu "Tivali Com” SRL. in suma de baza a ereditului contractat, dobanzile afcrente si penalitafile datorate de Debitor, cheltielile de urmarire in justtie, precum si alte cheltuieli suportate de catre Creditor; 15) Contract de fidgjusiune nr. 06-06/1/42-f1 din 10.10.2012, incheiat cu Tomaili Ivan, in suma de baz a creditului contractat, dobanzile aferente 5i penalitagite datorate de Debitor, cheltuielile de urmatire in justtie, precum si alte cheltuieli suportate de caire Creditor; Prin notificarea nr. 05-04/9352, Filiaia ns.1 Chisiniu a Béneil de Economii SA a solicitat ,Melolgri® SRL executarea benevoli a dreptului de ipotecs si transmiterea benevolA in posesia Bancii pind la termenul limitd de 25 ianuarie 2013 a bunului ipotecet ja Banca de Economii SA in vederea asigurdrii creditului eliberat .Melolgri” SRL. ‘tn baza contractului de credit nr.06-06/1/58 din 26.08.2011 La data de 27.12.2012 preavizal nr. 05-04/9604 privind excrcitarea dreptului de ipoteca a fost inre Cadastral Teritorial Chisinau. Dat fiind faptul c& Banca de Economii SA a decis initietea procedurif de incasare a datoriilor de la debitorul »Melolgri” SRL, in adresa fidejusorilor au fost expediate pretentil, prin care se solicita in termen de pina la 21 januarie 2013 achitarca tuturor datoriilor (“Atarex Plus” SRI.- pretentie nr. 05-04/9562 din 24.12.2012, “Tivali Com” SRL - pretentie nt. 05-04/9565 din 24.12.2012, “Romanta Plus” SRL - pretentie nr. 05-04/9563 di 24.12.2012, “Amtrax AV" SRL - pretentic nt, 03-04/9564 din 24.12.2012 si p.f. Tomaili Ivan ~ pretenfic nr. 05- 04/9561 din 24.12.2012). in eazul neonorteii obligatiilor conform coniractelor de fidejusiune incheiate, Banca de rat la Oficiul Economii SA are dreptul de a actiona fn instanga de judecaté pentru recuperarea Luturor sumelor datorate. Ca urmare a neindeplinirié obligatiilor coniractuate de cdtre ,Melolgri” SRL, ta data de 25.01.2013, Banca de Economii SA s-a adresat cu 0 cerere de chemare in judecata privind incasarea datoriei in suma de 26,907,887.08 lei, inclusiv din costul bunurilor ipotecate. Prin Incheierea Judeestoriei Centcu mun, Chisindw nr.2-447/2013 din 05.02.2013 Gudecdtor V.Brasoveanu) a fost ecceptata spre examinare cererea Blincii de Eeonomii SA i eliberat titlul executoriu nr. 2-2447/2013 din 05.02.2013 de sechestru pe bunurile Melolgri® SRL ,“Atarex Plus” SRL, “Amtrax AV? SRL, “Romanta Plus” SRL, “Tivali Com” SRL si p.£. Tomailf Ivan in limita actiunii inaintate in summa de 26,907,887,08 lei. A fost fixata sedinfa preliminard a cauyei pentru data de 02.04.2013. Conform Hotdrérii nr, 2-2447/2013 din 18 iunie 2013 Judecdtoria Centru a dispus, a ineasa, in mod sotidar, din contul ,Melolgri” SRL ,“Atarex Plus” SRL, “Amtrax AV" SRL, “Romanta Plus" SRL, “Tivali Com” SRL si p. Tomailf Ivan in beneficial Bancii de Eeonoinii SA a datoriet in sum de 26,907.887.08 lei, inctusiv din contul bunurilor ipotecate, A transmite silit in posesie bunurile ipotecete conform contractului de ipotect nr. 06-06/1/58- din 13.09.2011 si anume : constructia nefinalizatt cu destinatie socia!-culturals, cu suprafata de 242.60 mp., grad de finalizare 69%, amplastta in mun. Chisinin, bd G. Vieru, nr. 26/1 )nr. cadastral 010041 9.085.01). in baza Hotiririi Curtii de apel Chisinau dia 21 Judecat’ a hotarit: ~ a constata insolvabilitates sia intenta procesul de insolvabiitate aga de S.R.L. , MELOLGRI”; = a desemma in calitate de administrator al procesului de insoivabilitate pe LI. .Gritew Marcu” (MD-2075, mun. Chisiniu, str. Igor Vier 14/2, ap. 90, TDNO 1011600041587). je 2013 (Dosarul nr. 2c-122/2013), instanfa de judecatai de Ulterior la data de 18.06.2013 (interdictia a fost aplicaté la data de 12.08.2013 in Registrul bunurilor imobile a Oficiului Cadastral Teritorial 1.8. Cadastra), in baza hotavirii instangei de judecata: Administratorul insolvabilitagii a fost modificat in LT "MUNTEANU OLEG". Urmatoarea sedint8 a fost mumita pentru data de 17 octombrie 2013. i I ! oe CONTRACT DE CREDIT Nr. 06.06/1/58 Mun. Chisinay Jncheiat ia douazeci si sase au inte BANCA DE ECONOMII S.A, nvegisirata fa Camera ine slat-cod fscal 1008600002649 Ia 78.08 2001 igust anul doua mil unsprezece (26.08.2041) -gistriri de Stat cu numarul de identificare de -prezentata prin Filiala nr, 1 Chisinau, care aciiveaza in conformitate eu Reguiamentul cu privire ia filale. cu sediul in mun. Chisinau, str. Puskin a4 Persoana Directorului, dna Ecaterina ‘Teaci, care aciveaza in baza procuml nr. OB-1777 31.12.2030, numita in continuare Baned, pe de o parte, si ;MELOLGRI” SAL, inregistraté la Camera inrayistrért de Stat cu numarul de identifcare de stat-cod fiscal 1008600008048 din 08.02.2006, nurmita in continuare Debitor, cu sediul in RM, mun, Chisinae str, Armaneasca 28, in persoana Directorului dna Tatiana Danilcenco, care actioneaza in bess Statutulul, pe de alta parte, Avaind in vedere cererea Debitorului 51 decizia Comitetului de credite (proces-verbal nr. 1838 din 26 august 2 3), pale au convent sé Inches przentul contract de credit in urmatoarele condi 1. NOTIUNI GENERALE Partle contractante au convenit s8 accepte ca baza urmatoarele notin 1.1, Credit expirat se considera creditul @ caro fu a fost rambursat ia scadente prevazuté tn prezentul contract (In cazul in care este provazutd rembursarea crediuli ta scadenta) sau pent care nu au fost ramburcate angele fin cazul in care este prevezutd ramoursarea creditulu in trange): b. dobinaile aferente cérvia nu se achité in termenul prevazut in prezentul contract ©. care nu @ fost rembursat in totaltate in caz de reziiere @ contractulu in condiile prevaeute 12, Doblnda reprezinta plate procentuaie racordate la suma creditului acordat efect . achitate de catte Debitor pentru folosirea miloacelor financiare pe parcursul unei perioade de timp teiesind din 366 ce zite anual 1.3. Dobanda flotanta reprezinta debanca care poate fi modificatd pe parcursul deruléri orezentulut contract in concitile stipulate in acesia 1.4.Notificarea este o adresare scrisa reteritor Ia oricare raport ce reiase din prezentul contact (achterea dobinalor aferenie, ramburserea crediulu, depaginea termenclor contracluzle ©) Gare se prezinta nemijocit de cétre o parte altei pari contrectante sub semnaturd sau wri scrisoare recomandata 15.Rezilierea contractuiui se consideré incetarea dintr-o anumité data prevazutd in nolicare = obligatie: Bancii de a acorda creditul gi a dreptului Debitoruii de a uilliza creditul In caz ve tezliere credit! devine scadenl. tnsa rezlierea nu exonereazé Debitorul de obligate de achitare a platilor aferente oreditutu 2. OBIECTUL CONTRACTULUt 21.Banca acord Debioruiui un ered ortina mitioane) tei scadents 2.2.Creditul ve 6 ullizal de edtre Debitor pentru invest in mifoace fixe (procurtrea si fnisarea Constructiel, shuate in mun, Chisinau bd. G. Vieru 26/1) si completarea miloacolor circulanta {procuratea produselar egricoie) 2.8. Creditul se acerda pe un termen de 23 (dovazeci si tral luni =! anume data achitsni complete 2 creditulul 51 a tuturor patilor aferente enumerate tn prezentul contract este stabllté pent douazeci si sase iulle anul douse mii treisprezece (26.07. 2033). 3. MODALITATEA DE ACORDARE A CREDITULUI 3:1.Croditul se va acorda de cite Banca In valuta prezentului contract (MOL), prin executaree Sispoztilr de plata ale Debitorulu, din cont separat de tmprumut deschis ia Fiala nr. Chisinau 2 Bari. in stricta conformtate cu desiinatia inéicata in punctul 22 3.2 Transferurile bénesti in conformitate cu condifife prezentului contract $e efectueaz’ in baze Aisporitilor de plats ate Debtoruiul Fiecare dispozitie de plata se vizeazd pan semnaturs persoanelor responsabile de transferul mijloacelor conform destinajcl 43.3.Debitorut beneficiazd de suma iotala a crediiului cu condija fespactér ‘ontractuale gi prezenil actelor care atest& constituires garantilor 94 Acorderea oreditulul se efectueaz& cu concitia prezemtani tn Banc documepier ce confirma if suma de 22,000,000.00 (douazeci si dous Jo conditife asigurért acestuie, uttizgri eficiente si la destinalie si achitdr ia utlizarea creditului contin p.2.2. a 3.5.Pentr scordates cregffulli Dabitirat aéhity Banal un comision unie pentru Girector “ = Director > Evaterina Toaci “8. Tatiana Danicenco_! & grarime de 1% de ia suma credituiui aprobat, casa ce constituie 2 2,000.00 fei. 36.In cazul in care Debitorl retuza crectul paria! sau total el va plat Bmcii un comision de neuiizare (remunerale pentru punerea ia cigpcaiie a credulu) T maine doom on rovenis| din suma credit retuast 4. RAMBURSAREA CREDITULUL 44. Debitoru! va rambursa oredtul in valuta prezentull contract 42 Debiorul va rambursa creiul nan8 ta date ‘naa indict n punctul 23. el prezentlu contact — Sebitoru! ve ram | Soldia sfirsitui perioadi, | ‘ok Perioda, Transa, lei al -22,000,000.00 fet “sat piesgh $800,000.00 | 44,200,000.00 7,600.000.00 | fective, el va achita in primul rand dobénzie calculate la 2, cele restante toate aii sen eefeatuate In termenle stabiite de prezontul contcet 5. DOBINDA\ 51 Renin erectus pus la cspoaie Debtor va plat nolo dabinda ott cu rata nial de 16% (aisprezece procente) aru 52.Dobanda indicat in punctil 8.1, se va majora cu 6 (cine) punete procentuale tn cen th care Greditul sau o parte a eredului sste expirat. Dobanda majoald ce va avlice le posen en, expr, Incepind cu iva care urmeaza otipa data seadentel crete see sar ene 9.3. Dobanda se va calcula lunar, incepind cu data acordani creditului pana la rambursarea tui, la sold contulu de ered al Debtor 5:4.Data prime achtén a dobinzi se stabiogte 26.08.2011 5..Debion va achita dobinalesferete lunar, pla uibma 2 MerBtore a uni gestonare. dar nu mai rau de data de 30a luni respective, 5.6 Bance ave dreptl in mod uniateral s2 mociioe rata dobinzl stabi conform orezentulul contrac: In dependenta de evolu pieelnanciare, nginland despre aceasta Deotoni am wags Gel puts 10 2le calendars nant, Rata noud a dobnal se concideraacsoglatd dace senso este exprimat de Debitor ia forma prevazuté pentni notfcare sau dace, untionc ¢ wolnen? ea ee Debiterul nu ramburseaza soldul creditului i nu gchité alte sume supuse platii cdtre Banca pana la expitarea termenului notificarii de modificare a dobinzii Marimea ratei noi a dobinzit se va aplcs ta soll creditulu oxistent la data modiicei rata debines 6. PLATILE 81.1n tipul acum prezentuli contact se stabileste urmatoarea succesiune 2 plalor (in ortines descrescatcare a prorat) a Datorile restanie: coding eri penailtat, amenzi b. Datorie curente crecit = sobincs 62.In cazul In care scatonta oricarel pati coincide eu 0 2i de calnnd, ecadenta pti respectve se ve tha in akua eratoare precedente 83.Prin prezentul contract Banca este autrizata 6¢ Debitor sti operaze det, in toate conture, fp Grunes sabia, Im vederea decontémsuelor scadento aferente crediuiu seoet ioe dobinda, penalty, ate plat, In carul lnsei de cisponiblta in contur Debitorl coast oes daiorate Banc din primete incasan, inaintea ttirorcelorlae Gaegorl de pk th te ee dugetare a 64.Inits asigurarca cambursae. cect gi achtst pléblor aferene Sei ses ee Sreptul asuipra unet pam. fouls! tunar de mijoace financiare parvenita ta SIE contyete © curente de depozit, Hep 19 Bancd sau in oricare alté banca comercialdf®) ‘ Director se Ole ta Tationa Danicenco_7 Khe, LS. 88) rina fa Bas ¥ 85-Partle au convenit 68 fuxul lunar de miloace financiare, dreptul asupra cfrora este cosionat 6 fu fle mai mic decat 100% ain uxul total ds mijoace financiare parvenite la conturiie Debitoralss 86 Debitorul crectioneazé ‘unar miloacele financiere, dreptul asupra carora a fost oesionat Banci emijoat la rambursarea crecitului si achitetea dobinzilor aferente, In conformiate cu prevederis prezentului contra 8.7.In cazul ih care mijoacele tinanciare ale Debitorului parvin tn conturte sale curente deschiea ta Saree, Debtor! imputemiceste Banca s@ eiectueze In numele séu operatiuni de decontal de pe conturile curente 9 directionarea acesior miloace financiare gentry tambursarea treatin, achifarea dobinziler aferente si allo pisticonfarm prevederior prezentului contract, Operation mentionate Banca fe efectueaza prin intermediul notel sale coniabile 68. Cheltuisile de convertare a valutei in caz de necesitate, le suporta Debitoru! 7. SANCTIUNi St AMENZI 7 1.-Penttu neachitarea la scadenid a platior pe dobanda caleulaté potnvit prevedenlor prezentului Contract, Debitorul va plati Bancit o penalitate in marime de 0.17 % pentru fiecare 2! de Iniarsiere cate se va aplica la suma dobinzi naschitate 72, Pentru uilizarea crediull in contradicts cu scopurite definite in punctul 2.2, Debitorul va plat Bancito amenda in marime de 20 % de la suma respective, 78-Pentry neefectuarea tuturor operativnilor in voluté nafionald gi in valut& stréind numai prin Contutle deschise la Banca, Debiterul va pléti Béncii o amend’ in marime de 2 % din sume credituls acordt. 7.4. Pentru formares fara permisiunea scrisa a Bancii a angajamentalos noi cu dobindd, cu termen de scadenté inainte de scadenia creditulsi, Oebitorut va plali Banciio amenda in marmme de 5 % din ‘uma credituiui acordat. 7.Peniru nerespectarea condiei de prelungire anualé a velabiltati contractelor de asigurare 2 bururior gajate, Debitorul va achta gancii o penaitate in marime de 0,01 % pentru fiecare 2 de intarziere. care se va aplica ia valoarea de gaj a bunurilor care nu au fost reasigurate: 7-6-Pentru nerespectarea prevederiiar mentionate in pet. 9.20. at prezentului contract, Debitarul va achita Bancii © amenda in marime de 0,1% din suma creditului acordat, pentru flecare document eprezentat, 8. GARANTAREA CREDITULUI 8.1. Sumele datorete Banc: patnvit prezentutul contract sunt garantate prin: G11, Contract os ipoteca, nr 06-06/1/58-p asupre bunulvi imobll - Constructie nefinalizata: cu destinatia sociel culturala, cu supralata pe perimetry 242.60 m.p., amplasata in mun Chisineu, sect. Fiscan’, bo. Gr. Vieru nr.26/1 si asupra dreptului de folosinta asupra terenull ge pamint aforent cu supratata de 0.03 ha, incheiat cu SRI. ,Melolgr, Ia valoarea de ipotece 23,100,000.00 tei (autantificat notarial, inregistrat la OCT}: 8.12. Contract de cesiune nr. 06-06/1/58-c a Slioulu: miloacelortinanciere din conturile curente din 26.08.2011 B2.Aciele de garantie fac parte integrala din prezentul contract s1 sunt valabile pana ia achitarea 2's @ creditulu de care Debtor, in conformtate cu consditile prezentului contract, gia plafior aferente lu 82.1h cazul prelungict aciunii prezentali contract. Debltorul se oblgS s& pretungeasca actiunea gelelor de garantie pe Jermenul respectv, iar la eventuala diminuare a costulsi garantil, sé ofere Bancii garsnti suplimentare 9, OBLIGATIILE DEBITORULU Debitoru! se obliga: 9.1.88 respecte intoemal prevederile prezentuiui contract 92.88 castiuie Bancit creditul primi s dobtnzile aferente in termenele stabilte 9.8, 84 utilzeze creditul primit in scopul pentru care a fost acordat, 3.4.88 menting evidente contabile i toate documentele care atesté ullizarea craditulul Gotorm destinatii 95.88 prezinte Banc wimestrat bilanful contabil — report financiar (posturi de activ, pasiv — Gestasurat pe fiecare cont ir perte}, contul de proft si pierderi (raportul priving cezutatele ipariclare ‘Terma Ne2) $1 raportul privind fuxul milloacelor bnest (forma Ned)), taportul statistic 5. C (eimestria), descfrarie postunior de bitant care depasesc 10% din active 1a data de gestiune precum $4 ati ingicatori economico-financiart, nu mai tirziu de data de 30 a kinli oe urmessa du Serioada gestionara, iar bilantel contabil anual si raportul statistic 5-C aferont, nu my de 10 aptlie, In cazul-eXistentei pierdetior perioadei de gesiune, sa prezints, bilvind cauzete aparitietrespectiveior si actiumie de ameliorare: 9.6.88 prezinte Banci ors Foguiettsolictat de aceasta, ce poate aves legetur : Drector Le Tatiana Danitcenco_7- Director Beaterina Teaci__ (olan puget de venturi chet, cont de prt i per preg 3 refer ia aciviates destaquratsy O17. Sani deschidacaniun i alle bane! decat cy acordul soa Bane 98.88 notice grompt Bénci despre tote stociioule.peabie” denumirea frm conducstorut adtesa sedi, cont de decor, echiztcle banch relrtande ee @ seecr 89,58 sigue inagrtaten 51 conseraren corespunatiare @ bururlor ce consituio garanta eredtulu pand la ramburseca integrals acest, precum $i 2 tres bowwaer oats su 910, 88 declare Banci orice ate contact de ced, cholate eu ate bani grecum garantie acésiora cv 10 zl nainte de semnaroa acostrs: pin noone 3,11, $8 notice Bancit in scris, in termen de cel mult 10 zie, despre aparitia orielror factor! sau @ uno sia de fora maja caret pun Ia iposbalalea de exotutae 8 Saigavin ce deste oe prezentu conteat seu pot cauza Invite lnrautatren uate oceone 912, 8 suporte cheluiche de Umarre Sita, efeclsle de Bancd Dent recuperarea surelor datorate do Debior si neachiate la scaderia 918, sé nu consate pe perursul actin! prezenul contact gata reale sau personae ters accept sos al Banc si sa no anemia fara sccephl sone A Barcl walle Mateiae oan sparin cs cept ao proprietate sor peroane 914," sa.acorde Banci creptl prota asupra alior debierih sums egala ou ale neramursate dobara penaitt et, n azul ichart Debiarl inaite de tare oe eae 946, "84 eleclueze toate operatunie Th vakta nafonalé $I valid sais norton canture Geschiso a Banca 118. ford permisines scrsa @ Bénel sé au formeze angajamente cu dobinda, cu tonmen de Scadentainainte do scadenta cred 9.17, ig data ezier de care Banca = prezentlui contact cind abigail de plat ale Dettori devin scadente tm tarmen de 16 ale calendatcice, ca raspund genta consscrio tenctin dhecis sau indirect, pnd Banc toale conte cheluile antenate ds crease Ieee, 2 credit 9118, $8 sigur in formen de 10 ale dn moment semnatiprezent contac de ced, nfavoarea ancl, bunurle depuse i gay fpetea. conform conactlor do gay aston marlon present cotrec ap 918, fa exprarea confiacteor de asigrare a bunurior goo) ipetecate, Debio! se obiga 8 prelungeasca valabitatea acestora anual, pe ter-nenul acini crediulul Contractet; 920: sa notice prom! anca’ refortor la moaifaarle oooeie in stucura acionarlovfocdstorovasodation sia orgenelor de semiitate, au prezenarea, utes ocumertsorcontimarve in acest sens, precum si ca prezmte patos pe maaure mesic icr sfectuate in documentele jude, a hora! ou pre la peteoanle care set fh rae o sudenie de gradul ill ev administrator, oroprietar debtonuldctioe recur a coli eco lscurle de. tmunca’s° fundile voupate de. este acegta, intammat prune: tile ae atdministratorocupate inate organza, precur si clele ae parlpare in valoers de @ ela mai mut detnute in capitals socetatior comercial inormatel pve detnerea Ge cate ngistrion!propretarkivDebtordul 2 functor de aeminaraer fy ate ceeateate dlintea de cae acepta a cofeor de partcipare i valoare de Sis ule 9 nat materiale Secietatlor comercile In cazu! in care ss0catlactonafl ai Debtor sunt sersoane irae islomalia respectva se va prozonta pine benetan slot persoare tke 921, sd notice Banc In sors despre achtareaantvalé a eredHUli cu, eal pun 6 ze Inaine de gata propusa de Debitor pentru efectuarea acesteia, 22 Prezontarea, im fermen de 10 tle iuoatoer din date Semnati contactui de eredt, @ Eavagui CCT pont bunul mobl acsapat in gah ‘9.23.. Prezentarea, in termen de 10 (zee) zite lucratoare, @ acordului Consiliului Municipal priving depunerea in ipoteca a croptui de folasta asupra terenuul de pamint eu auprteta co Score afetentconstuctel nanalizate empiasate in mun Chismau, bo: Gr View nro 24, “Inenotorea in termen oe 10 (cece) Zio & comacluh 8 fpotecs weer, hunuld imob Gonstuctenefnalizata cu destnatia social eure cu euprtata be peice S40 0 o> arplasata in mua. Chistay, sect, Flscan. ts. Gr. Venue 26/1 i akan tron ae coche asupiafererului de paminealerent ou supralata do 0.00 a 10, OREPTURILE DEBHTORUL! < Debitorul este-in drept See % 101, 58 achite cred gidabincie aferente mainte oo tsrmen prin modattie falta aacentsten Banca, cu respects aol slate In p49. prozenul oontany Ae i orice document privind garantie, 102. 38 primeasgd o@ @/Banca caldulul dooinzior aferante creditu comiseehelge meget! Sp suerte Wv Director ra E _LS. Tatiana Danitcenco_/ ' Z 142, Contractu! se considera rezilat dupa expirarea tecmenului mentionat de Banca din mor amenzitor, 44. OBLIGATHLE BANCIL Banca se obliga: TH 6a find evidenta uti si cambursari creaiuui eiberat Debitorulu, precum si 2 debtnzior aterente calculate si achiate 11.2. in cazul modifica ratel cobanzi apicate la credit. $8 notfice Debitorulul despre acest fapt 10 zilo caiendarstice inainte 12. DREPTURILE BANCI Banca are dreptul: 12+, sa verifive respeciarea concitilor in care a fost acofdat crediul, existenta efectva, precun s ieariiatea garantilor credtuli pana la rambursaree integrala a acestula 1 achtarea dail, aferente lui: 12.2. $5 rofuze executarea obiigatiei de a pune la dispozitia Debitorului creditul daca a-Depiorul ru 2 utlizat creditul iy decursui ia 15 zle bancate de la dala semnétil prezentot Contract (daca contractul au prevede altceva), S.Debitorul 2 furnizat Bangi date neautentice pentru obtinerea oreditulu @ Au adit circemstante care indicd cu centtudine incapacitatea viloare 2 Debitorulu de a deseivi si rambursa creditul 4 Debiorul Sau tefl Theale obligaia de a acorda garanti de rambursaré a credilui pe care sa Ssumat-o Sau alte conditi inaintate de Banca pentru punetea la dispozitie a creditull ©-Pebitorul nu indeplineste concitiie prezentului contract la ranga seu lrangole precedente (in azul ecordarii crecitulu in range), 123. $8 reziiezo unilateral prezentul contract $i 88-51 realizeze dreptul asupra gerantiel credit inclusiv asupra objectului gajului in cazul in care 8. Debitorul a admis o testants'la achitarea dobinzil mai mare de 60 zile calendaristice: ».Debitoru! nu a rambursat in termen creditul gi s-a format o resiania de 60 zile calendaristioe $2 Debitorul pu @ executat obiigajia de restituie a 2 trange ale oredituui (in cazul In care este prevazuta rembursarea creditulu’ tn trange) & - Debitorula folosit creditul in alt scop decd cal incicat in punctul 2.2: @. ‘situatia economicé s\ financlaré @ Debitcrulul nu mai asigurd conditi de rambursare 9 eresitului $i achitare a platilor aferente, ® Debitorat sau alt organ competent a declarat reorganizarea, restructurarea sau lichidarea Debitorului: £. Debitorul a devenit insoivabil @. Debitorul nu 2 oferit garanille cerute sou a redus fara acordul Baricli garantile oferte: nh Ucenta sau autorizatia de functionare eliberata Debitorulul pentru actiiatea care urmeazd ¢ fi Greditata este suspendalé sau a expirattermenul el de valabiltate. 1) “0 pare considerabid din patimeniut Debitorului este confiscaté sau nejionalzata gi aceasta Sitalle afecteazd continuarea actwvtaii sale sau Indepliniea anumtor condi confers prezentului contract: j, Pe patrimoniu! Dotitorvui sau patrimoniul Deblgrulul galist este pus sechesiry; i Neindopiinini oridrera din condilestipuiate in prezentl contract si contrastele de go | Alte cazun prevazute de legisate $24. 90 suspende unliateral acordarea credit 48. UiTioa 12.4. Orice neinieiegere rezultats din prezentul contract de credit va fi solutionata pe cals amiabis 182. In cazul in care nu se alunge la un acord,itgil va fi solutionat de organele jadciare qe escrt ale Repubiicil Moldova 14, ALTE PREVEDER! 141, Nerespeciarea de catre Debitor a obligatilor asumate prin prezentul contract oferé nai reptui do a ua urmsicarete mésun a. rexlierea contractulu de credit: . refuzul executani obigatiei ce acordare a credtulu, repperarea creditulu din conturite de disponibilta! ale Debitoruli tn ordinea stabite: &.. valoriicarea garantilor constitute de Debitar pentru rambursarea creditulul ©. executarea std din patrimoniu! Debitoralu Sxpecieri notifies la adresa juridica @ Debitoruiui, indiferemt Ge primicea seu, reveptie 149. La deta rezllicri de calte Banca 2 prezentul contract obligate de plat seadente in tpimeh: 15 ile calendarstce. iar ain lua umatoare Director Ecaterina Teaci_\ Director Ls Tatiana Daniicanco, considerate ca plat restante 144 Cesiunee une! tele persoane a diepiviui de a cere indeplniea de cétre Debitor 8 oblgaties de amputsare @ creditult! si dobinzior afarente se efectieaza de cate Banca unilateral, prin avizarea in scris a Debitoruly, fard accepiul acestuve 14. Detitonu! poate transmite une! terte persoane obiigatia de ramoursare creditlui $i a platlor aferente lui numai cu acceptut seris al Bércii 146: Mpdtficarie si completerie Ia prezentul contract pot f efectusle prin semnarea de care pari a nor acorduri adtionale. ‘147. Prezentu contract de credit inré in vigoare la data semnai iui, dar nu Inainte de primirea la Banca a documentelor de consiiuie a garaniei creditulws, prevazute la cap. al prevoniuha contract, precum si @ alter documente prevazute de prezentul contract si actioneaza pana ta ‘indeplinites tuturor angajementelor asumate in cad lu Srezentul contract a fost intocmit in numa de § exemptare, din care 1 exemplar rémaine la notar 3 exemplare raman la Banca gi { exemplar se inmaneaza Debitorulu ALTE RECHIZITE: BANCA: DEBITORU Cont banear: 2805701498135 Cont curent: 2251014985108 Codut bancii: BECOMD2x603. Fiala nv. Chisinau a Bancit de Economii SA Cod fiscat: 1003600002849 Codui bancit: BECOMD2x809 Cod TVA: 7800041 Cod fiscal: too8sonn08e4e AU SEMNAT CONTRACTUL: BANCA: i Director Ecaterina Teach LS. ssa Director (East OGRE” eeotadti Ls Tatana Dantoenco 24 Me ‘sennnatira 88 BANCA DE ECONOMII S.A PROCESUL - VERBAL NR. 1338 al gedintei Comitetului de credite 26 august 2017 mun. Chigingy A prezidat Hy A. Vitiu, Vicepresedinte ai Comitetului, Au fost prezenti: A. Misov, L. Belibov, Membri ai Comitetului, D. Alea, raportor, N. Calasnic, secretar responsabil ORDINEA DE 21 GU privire Ia acordares creditelor. S-A ASCULTAT: raportul D. Alea {n adresa Bancii a parvenit cererea Melolgri SRL de solicitare a unui credit in sum& de 22,000,000 fei pe fermen de 24 luni pentru investi in mijloace fixe (procurarea si inisarea constructiei situata in mun. Chisinews bd. G. Vieru 26/4) si completarea mifloacetor (procurarea produselor agricoie), Melolgri SRL, nr. tnregistrarii de stat 1008800008048, inregistrata la 08.02.2008, cu sediul in mun. Chigina, str. Armeneasca 28, este un agent economic care are principalul gen de activitale constructia de claditi gi consirucfilinginerest, precum si procurarea si comercializarea de bunuri imobiliare propri (icenta A MMI nt. 031557 din 07.05.2009 vaiabila pina la 07.08.2074 si A MMII 031408 din 23.04.2009 valabila pina la 23.04.2014), Parametti de bazé al activitatl Melo'gri SRL la data de 01.07.2011 sunt reflectati fn tabelul urmator: nee Nr dit Parametru 1.072011 [Total ace = 4,308,455 2 | Capital eluant 728.584 ‘2 Total capital propria 44,008 4 | Prof nerepariizat 38,603 5: | Total cradite bancare existenie ol 5 _| Cita de afacer $07,020. i 7 | Rezuitatul din activitsioa oparationela 42,691 S| ncesar banest dn varari 703,040 @ | Rulaju! miloacetor banest prin conturle BEM o {in cazul aprobarii creditulul sotcitat, raportul dintre datorile si capitalul propriu va depasi coefictentul 8, de ‘aceea crecitul va fi clasificat nu mai sus de categoria B 'supravagheat’. Clientul se deserveste fa Banca de Econom, fala nr. 1 Chisinau din august 2017. Compania are deschise ‘contri curente si la Moldinéconbank SA, ‘Descriorea proiectutul Crecitul soiitet va f utlizat in urmatozrele scopurt: 4, 4,208,500 lei — stingerea datoriel fata de Romanta Plus SRL ce reiese cin contract de vinzere- cumparare nr. 21 din 14.02.2011 semnat intre SRL Romanta Plus, in calitate de vinzator, si SRL Meloigr, in calliate de cumparator. Chiectul contractului i consiituie bunul imobil (construct hefinalizata) situata in mun, Chisinau, bd. G. Vieru 26/1, Bunul imobil a trecut in 2, 11,791,500 lei ~ procurarea produsefor agricole (rosi) in baza contractulul din 14.08.2011 inchelat cu SA Verde Mondial. Achitarea se va face In avans, iar pretul de procurare a rosior este de 10 lei Pentru un kg. Compania va obtine profit din diferenta de pret, rosille urmind sa fle ulterior ‘comercializate in perioada rece @ anuli, la pret de cca 25 lel pentru Un kg 3. 6,000,000 tei -fnisarea constructcisituata in mun, Chisinau, bd. G. Vier 26/1. Conform devizulul de chelulal! prozantat de companie, pentru fnisarea canstructci este nevole de 6,309,974 lat [Naio ‘Lucrari si cheltuieli Valoarea, Ici | 7 | Pereti desparitor 6,760 2 | Pardoseit 7,084,162 3 Tavane, 297,303 | 4 | Blocuri din ust 252,300 [5 [Tencuieit interioare _ 549,090 | 6 | Scara 662,732 | 7 | intrarea principale 105,434 | 8 | Lucrari de insialaliielectrice 308,727, 9] Conducta pent apa si canalizare 261,505 | 40'| Conducte si accesorii 7,448 | 11 | Gpaificars si instatati B10.011 12| Amengjerea teritorulal 448,916 13 | Asigurarea sociala si medicala 243,954 | 14 | Servicil de transport 64.441 | 45 | Chelluisli de regie 43,186 46 | TVA 1,014,008 TOTAL 6,398,974 Darea in exploatare a claditi se planifica pentr: noiembrie 2011. Dupa finisarea bunului imobil (cladire cu 4 elaje), acesta va fi dat in arenda (spat administrative). Suprafata totala a clad este de cca 1,000 mp. Pretul pentru chiria unui m.p. ests de cca. 20 EUR, prin urmare, compania va ineasa cca, 20,000 EURMlunar. Prognoza tncasiiilor din dares in arenda a spatilor administrative (ofc), precum si din reslizarea praduselor agricole, prezentatd do care SRL Metolgri este urmdio: cee rbd Sia Eee aS aa ‘Sold mifoaoe banost ie inceputu pericadet esr77a| e779 | as7.7e5 | __ 087.789 ‘Astvtate operationala 1 Total incaser, inclusiv. 390,000 | 1,980,000] 3.980.000 | 13,180,000] 26,360,000 “Ti. Darean afenda a spall? administrative 990,000 | _ 1,980,000| _3.960.000| 3.989000 3.950.000 1-2, Comercializarea produssior agricole ° © | 17,200,000 | 22,400,000 2 Total chiar, mlusv 12.453582 | 179.980 | 3768900 | 1.900.908 | 2.907.996 2.1 Procuratea prodiseior agiose 14,200,000 2 2 ° ° [22 Achitarea donanaior 17332] 1769808 | 3.510500 .7sae00 | 2.607.096 23 Chetuiat generale si admiietatve 0,000 | 120.000] 240,000 | 180,000 | 300,000 Flux net din activitatea operationala 41,463,332 190,002 | 200,004 |" 14,270,002 | 23,452,008, Aotivtate de investi encased. 2 0 0 0 0 5 Acttar 10,208,000 | o 2 0 ° Flux net din activitatea de investi 10,208,000 | o 0 0 o ‘Activitatoa financiara 7. incase, inclusiv 22,000,000, 0 0 of o 7.4 Credit bancar 22,000,000. oO a of ol 8. Rambursarea creditelor 0 Q ‘0 | 41,400,000! 22,000,000 Flux net din ectivitatea finatictara 22,000,000 0 | -17,400,000 | 22,000,000 [etn tot eori79| ~yeryet | _esvges|_Jarés| 2.309.707 | In calitate ge gai se propune jpoteca asupra bunului imobil (cladire ecministrativa) amplesat In mun, Chisinau, bd. Grigore Vieru 26/4, proprietatea SRL Melolgr, la veloarea de gaj de 23,100,009 lei si acopera 100% valoarea creditului solcitat in suma de 22,000,000.00 tei si dobanzile aferents pentrs 2 fun. In baza celor menfionate, Confirmarit Secjie! Gaj din 25.08.2071 si Concluziel Direeiel Juridice ar. 06- 14/8222 din 25 08.2011 (cara se anexeard la prezeniul proces-verbal), S-AHOTARIT: A acorda SRLMeloigh, prin intermedi! fiiafei nr, 1 Chisinau, un credit in sumé de 22,000,000 {douazeci si doua milioarie) MOL pe termen de 23 (douazeci si trel) luni, pentru investiti in miloace fixe (procurarea si finisarea constructiei situata in mun, Chisinau bd, G. Vier 26/1) si completarea miloacelor (procurarea produselor agricole) cu stabilirea ratel dobénait in marime de 16% (Saisprezece procente) anval Acordarea creditulul se va efectua cu respectarea obligatorle a conditiilor urmatoar: 1._ Prezentarea Raportuli de evaluare Independenta pentru bunul imobil ce se propune in gal; 2. Prezentatea deciziei fondatoriior Meloigri SRL privind eoletarea creditului de la Benca de Econom SA, Paving constituirea gajului, precum si acordarea dreptului la semnétur8, cu semnaturile autentineate ta notar, 3. Achitarea comisionuiai pentru aeordares creditului Melolgri SRL In marime de 1% de la suma cresitului ~probat (220,000 lei); 4. Actiterea comisionului administrati in suma de 4,000 tei: 5. Achiterea comisionului pentru evaluarea gejului in suma de 130 lel; ©. Prozentarea Extrasulul OCT nou pentru bunul imobil acceptat in gaj in termen de 40 (zece) zile lucrateare din data semnarii contractului de credit, 7. Prezentarea contractului de vanzars / cumpairare nr. 681 din 14.02.2071 8. Prezentarea, in termen de 10 (zece) zile iueratoare, a acordulul Consilislui Municipal privind depunerea in lpoteea 2 dreptului de folosinta asupra teranului de pamint cu suprafata de 0.03 ha aferent constructici ‘efinalizate emplasate in mun, Chisinau, bd, Gr. Viens nr.26/1. 9, Constituirea in termen de 10 (zece) zile lucratoare a gajului asupra bunutul imobil, dupa cum urmeazé: Valoarea a T ita cabs evaluator | Coet. | Vatoara d ictal jpoteci Independent | “de “oi se matpencenk |. de | sro tah .Cepitaimebi™ ted “0 Conatfe netnalzata cu desinaie socal cciturais (eoriercala ont ofc) cu suprefate pe permet 242.60 mo. (eupratata de facto 1,095.20 na), gtad de finaizare 69%, amplasata In mat Chisinau, sect. Rican, bd. Guigote Vier 26/1 [Dreptul de ipcteca se exlinde asupra_accesodiar 1 amelorioy [bunts ipotecal, asupra feuctelor, veriturforg1 produsslor acest last drepiulul de folosinta a terenufui ferent Imobiluiul eu supratatal otal de 0.03 ha, TOTAL S00 0 0 2000080 | 33,000,000.00 | 0.7 | 23,100,000,00 10, Asigurarea, in termen de 10 zile, in fevoarea Bancli, a bunulul imobll acceptat in gaj, 11. Stabilized in contractul de credit ce urmeszé a fi Inchelat a urmatorulul grafic de rambursare a creditulul incepind cu luna @ 48 de utlizere a credituiul in rate unare a cite 3,600,000 MDL, ta scadenta - 4,000,000 MDL; 12, Exclucerca din capitolul 4 .Rambursarea creditului" din contractul de credit, ce urmeazé a fi Inchefat @ unctulul 4.4. Pentru achitarea anticipala a crecitului Debitorul va plati comisionul in mérime de___% din suma acbitats anticipet. 43. Intocmirea gi semnarea urmétoarelor documente: > Contract de oredtt; In termen de 10 (zece) zile lucratoare -contract de ipotect asupra bunulul imobil - Constructie nefinalizata cu destinatie social culturela, cu suprafata peperimeiru 242.60 m.p., amplasata in mun. Chisinau, sect, Riscani, bd. Gr. Vieru nr.26/1 si asupra dreptului de folosinta asupra terenului de pamint aferent cu suprafaia de 0.03 ha, incheiat cu SRL ,Meloigr?, a valoarea de ipoteca 23,100,000.00 Lei (autentificet notarial, inregistrat la OCT); 2 Contract de cesiune a fluxurior miloacelor banesti, Inchetat cu; 414: Intocmirea de catre filalé a unui plan de monitorizare, executet de economistul responsabil de credit, cu Faportarea verbala a rezultatelor directorulu fliatei pan la data de 30 a fecdref tuni gestionare: 2) analiza rulajului in conturle curente si casieria Iatreprinderi- lunar, b) analiza dinamici datoriei debitoare $i creditoare ~ trimesitial, ©) analiza dinamicil veritulul global si venitulul net ~ trimestrial; ) analiza indlellor de evaiuare a risculul financiar si non-financiar ~ trimestrial; 8). ingpectarea gajului pe teren (controlul existenfel gi starl elective a gajulul) si parfectarea raportutui de ‘control fo ordinea stabil: imobil ~ semnestria: Lista voturllor: ees crete = Votul, object ‘Semnaturile G. Gackevicl, ana A Vitiu bee A. Migov bro L.Belibov a? M. Bejenari concedh A. Vit, ‘Vicepresedinte al Comitetulut de credite N.Calasnic, Secretar responsab Gye