Вы находитесь на странице: 1из 16

Nru./No.

19,260
Prezz/Price
0.72

Gazzetta tal-Gvern ta Malta

The Malta Government Gazette

It-Tnejn, 2 ta unju, 2014


Monday, 2nd June, 2014

Pubblikata bAwtorit
Published by Authority

SOMMARJU SUMMARY
Notifikazzjoni tal-Gvern................................................................................................... 7585 - 7588
Government Notice........................................................................................................... 7585 - 7588
Avvi tal-Gvern................................................................................................................. 7588
Notice................................................................................................................................ 7588
Avvii tal-Qorti................................................................................................................. 7589 - 7596
Court Notices.................................................................................................................... 7589 - 7596

VERJONI ONLINE

It-2 ta unju, 2014

7585

NOTIFIKAZZJONI TAL-GVERN

GOVERNMENT NOTICE

Nru. 520

No. 520

ATT DWAR KUNSILLI LOKALI (KAP. 363)


(L.S 363.149)

LOCAL COUNCILS ACT (CAP. 363)


(S.L 363.149)

Regolamenti dwar Kumitati


Amministrattivi gal Komunitajiet

Administrative Committees
for Communities Regulations

Il-Kummissjoni Elettorali tgarraf illi l-kandidati eletti


bala Membri tal-Kumitat Amministrattiv gall-Komunit
taghom fl-elezzjonijiet gall-Kumitati Amministrattivi gal
Komunitajiet li saru nhar is-Sibt, l-24 ta Mejju, 2014, huma
dawk li isimhom jidher hawn tat:

The Electoral Commission notifies that the candidates


elected as Members of the Administrative Committee for their
respective Community in the Administrative Committees for
Communities elections held on Saturday, 24th May, 2014, are
those whose name is shown hereunder:

Gwardamana (Tal-Piet)
Fitzpatrick Josef Antoine
Agius Annhelica
Mifsud Spiridione
Bonnici Nazzareno
Goggi Joseph
Tal-Virt (Ir-Rabat)
Abela Sam
Farrugia Christopher
Agius Louise
Guillaumier Renate
Sant Audrey
Is-Swatar (Birkirkara U L-IMSIDA)
Attard Owen-Patrick
Mangion Matthew
Zahra John Mary
Galea Deborah
Galea Emanuel
Kappara (San wann)
Bonello Ghio Stefan
Vella Bonnici Robert
Bartolo Francis
Ellul Sullivan Simon
Mangion Alfred

7586

VERJONI ONLINE

Gazzetta tal-Gvern taMalta 19,260

Madliena (Is-Swieqi)
Abela Mary Anne
Stilon Simon
Valentino Teresa
Leone Ganado Godfrey
Caruana Asha Caroline
Il-Kummissjoni Elettorali tgarraf ukoll illi gallfinijiet tar-regolament 24 (1) tat-Tielet Skeda tal-Att dwar
Kunsilli Lokali (Kap. 363) u kif stabbilit bir-regolament
4 tar-regolamenti dwar Kumitati Amministrattivi gal
Komunitajiet, il-kandidati li isimhom jidher hawn tat u li
ew nominati gall-elezzjoni tal-Kumitat Amministrattiv
gall-Komunit ta St Peter (a-abbar), Bubaqra (Iurrieq), al Farru (al Luqa), Il-Barija (Ir-Rabat), Fleurde-Lys (Birkirkara), Paceville (San iljan), Baar i-agaq
(In-Naxxar), Burmarrad (San Pawl il-Baar), Santa Luija
(Ta Kerem), Xlendi (Il-Munxar), Marsalforn (I-ebbu,
Gawdex) skont id-dispoizzjonijiet tar-regolament 22
tat-Tielet Skeda tal-Att imsemmi hawn fuq, huma dikjarati
bala Membri eletti tal-Kumitat Amministrattiv biex
jirrappreentaw il-Komunit taghom:

The Electoral Commission further notifies that for the


purposes of regulation 24 (1) of the Third Schedule of the Local
Councils Act (Cap. 363), and as established by regulation 4 of
the Administrative Committees for Communities Regulations,
the candidates whose names are shown hereunder, and who
have been nominated for the election of the Administrative
Committee for the Community of St Peter (a-abbar),
Bubaqra (I-urrieq), al Farru (al Luqa), Il-Barija (IrRabat), Fleur-de-Lys (Birkirkara), Paceville (San iljan),
Baar i-agaq (In-Naxxar), Burmarrad (San Pawl il-Baar),
Santa Luija (Ta Kerem), Xlendi (Il-Munxar), Marsalforn
(I-ebbu, Gawdex) in accordance with the provisions of
regulation 22 of the Third Schedule of the aforementioned
Act, are declared as elected Members of the Administrative
Committee to represent their Community:

St Peter (a-abbar)
Agius Joseph
Azzopardi Nicholas
Bartolo Mario
Clews Norman
Farrugia Luciano
Bubaqra (I-urrieq)
DAmato Joseph
Farrugia Pierre
Sammut Marylyn
Schembri Mary
al Farru (al Luqa)
Gatt Kerstin
Saliba Raymond
Il-Barija (Ir-Rabat)
Attard George
Cortis Maria Theresa k/a Marthese
Galea Paul
Grech Paul
Portelli Angelo

It-2 ta unju, 2014

VERJONI ONLINE
Fleur-de-Lys (Birkirkara)
Camilleri Carmel
Gatt Anthony
Montebello Helen
Zarb Francesca
Paceville (San iljan)
Bonello Ghio Aldo k/a Albert
La Rosa Michael
Oliva Joseph
Scicluna Richard
Baar I-agaq (In-Naxxar)
Abela Alfreda
Cuomo Mary Anne
Micallef Joseph Joel
Muscat Evelyn
Vella Maria
Burmarrad (San Pawl il-Baar)
Aquilina Simonia
Borg Olivier Michael
Galea Rodney
Grima Lara
Zahra Georgie
Santa Luija (Ta Kerem)
Bugeja Ricky
Mizzi Joseph
Stellini Alfred
Stellini Maria
Sultana Lucienne
Xlendi (Il-Munxar)
Borg Vincent
Busuttil Mark Anthony
Buttigieg Joselle
Fenech Adami Michele
Vella Charmain

7587

VERJONI ONLINE

7588

Gazzetta tal-Gvern taMalta 19,260

Marsalforn (I-ebbu, GAWDEX)


Cefai Martin
Fenech Frank
Grech Sandra
Saliba Maria
Zammit Joseph
J. CHURCH
Chief Electoral Commissioner

J. CHURCH
Kummissjonarju Elettorali Prinipali
Uffiju tal-Kummissjoni Elettorali,
Evans Building,
Triq il-Merkanti,
Il-Belt Valletta.
It-2 ta unju, 2014

Office of the Electoral Commission,


Evans Building,
Merchants Street,
Il-Belt Valletta.
2nd June, 2014

ATT DWAR KUNSILLILOKALI


(KAP. 363)

LOCAL COUNCILS ACT


(CAP. 363)

Avvi

Notice

Bis-saa tar-regolament 90 tat-Tielet Skeda tal-Att dwar


Kunsilli Lokali (Kap. 363), il-Kummissjonarji Elettorali
jgarrfu illi l-kandidat nominat skont id-dispoizzjonijiet tarregolament 89 tal-iskeda msemmija hawn fuq, gall-elezzjoni
kawali ta Kunsillier gal-Lokalit ta L-Garb huwa dan li
ej, jiifieri:

By virtue of regulation 90 of the Third Schedule of the


Local Councils Act (Cap. 363), the Electoral Commissioners
hereby notify that the candidate nominated in accordance with
the provisions of regulation 89 of the aforesaid schedule for
the casual election of a Councillor for the Locality of L-Garb
is the following that is:

Kandidat Nominat

Nominated Candidate

CAMILLERI ANTHONY

CAMILLERI ANTHONY

Il-Kummissjonarji Elettorali jgarrfu wkoll illi huma se jibdew


jeaminaw il-poloz tas-Sa Lisa Marie Brooke gal-Lokalit ta
L-Garb, skont id-dispoizzjonijiet tar-regolament 91 tat-Tielet
Skeda tal-Att dwar Kunsilli Lokali (Kap. 363), nhar it-Tlieta,
it-3 ta unju, 2014 fnofsinhar fl-Uffiju tal-Kummissjoni
Elettorali, Evans Building, Triq il-Merkanti, Il-Belt Valletta.

The Electoral Commissioners further notify that they will


proceed to examine the ballot papers of Ms Lisa Marie Brooke
for the Locality of L-Garb, in accordance with the provisions
of regulation 91 of the Third Schedule of the Local Councils Act
(Cap. 363), on Tuesday, 3rd June, 2014 at noon at the Electoral
Office, Evans Building, Merchants Street, Il-Belt Valletta.

J. CHURCH
Kummissjonarju Elettorali Prinipali
Uffiju tal-Kummissjoni Elettorali,
Evans Building,
Triq il-Merkanti,
Il-Belt Valletta.
It-2 ta unju, 2014

J. CHURCH
Chief Electoral Commissioner
Office of the Electoral Commission,
Evans Building,
Merchants Street,
Il-Belt Valletta.
2nd June, 2014

It-2 ta unju, 2014

VERJONI ONLINE

7589

AvviI tal-Qorti Court NoticeS


873
Illi bdigriet tat-Tribunal gal Talbiet gar, tas-27 ta
Mejju 2014, iet ordnata l-publikazzjoni tal-estratt li jidher
hawn tat gall-finijiet ta notifika skond l-Artikolu 187(3)
tal-Kodii ta Organizzazzjoni u Proedura ivili (Kap 12).

By a decree of the Small Claims Tribunal of 27th May


2014, the publication of the following extract was ordered
for the purpose of service in terms of Article 187(3) of the
Code of Organisation and Civil Procedure (Cap 12).

Executive Services Limited (C6533) ta 183/2, Triq


il-Kostituzzjoni, Mosta, ippreentaw Talba, fil-11 ta Frar
2014, fejn talbu lit-Tribunal sabiex jikkundanna lil Justin
Attard (ID 176886M) ta 163, Triq Santu Rokku, Birkirkara,
sabiex jallas lis-sojeta attrii s-somma ta 519.20 liema
ammont huwa dovut lis-sojeta attrii.

Executive Services Limited (C 6533) of 183/2, Triq ilKostituzzjoni, Mosta, filed a Claim on the 11th February
2014 whereby they asked the Tribunal to condemn Justin
Attard (ID 176886M) of 163, Triq Santu Rokku, Birkirkara,
to pay the plaintiff company the sum of 519.20 which
amount is due to the plaintiff company.

Bl-ispejje u interessi legali.

With cost and legal interst.

Il-kawa (Avvi Nru. 91/14KPS) hija differita gat-3 ta


unju 2014 fin-12.30 p.m.

The case (Claim Number 91/14KPS) is put off on the 3rd


June 2014 at 12.30 p.m.

Registru tal-Qorti Magistrati (Malta) illum 2 ta unju


2014.

Registry of the Courts of Magistrates (Malta) today 2nd


June 2014.

Alexandra Debattista
Gar-Reistratur, Qrati ivili u Tribunali

Alexandra Debattista
For the Registrar, Civil Courts and Tribunals
874

Permezz ta digriet mogti fil-5 ta Mejju, 2014 mill-Qorti


ivili PrimAwla, fl-atti tal-ittra uffijali numru 565/14, flismijiet Ruby Catherine Donlevy vs Nutar Anthony Grech
Trapani, ordnat is-segwenti pubblikazzjoni biex isservi ta
notifika a tenur tal-Artikolu 187 (3) tal-Kap. 12.
Fil-PrimAwla tal-Qorti ivili

Illum 24 ta Frar, 2014

By means of a decree of the 5th May, 2014 of the Civil


Court First Hall in the records of judicial letter number
565/14, in the names Ruby Catherine Donlevy vs Notary
Anthony Grech Trapani, the following publication was
ordered for the purpose of effecting service in terms of
Article 187 (3) of Cap. 12.
In the First Hall of the Civil Court

Today 24th February, 2014

Lin-Nutar Anthony Grech Trapani (KI 66551M), ta


Ward u ahar, Triq Henry F Bouverie, Il-Gira.

To Notary Anthony Grech Trapani (ID 66551M), of Ward


u ahar, Triq Henry F Bouverie, Gira.

Permezz tal-preenti, Ruby Catherine Donlevy


(Passaport Numru 707462056), ta Via Croce di Brancoli,
1585, Gignano di Brancoli, Lucca, Italja, tagmel referenza
gall-mod neglienti li bih rendejt servizzi notarili, u/jew
servizzi ora lill-mittenti in konnessjoni mal-konvenju tat-8
ta Marzu, 2013 fl-atti tan-Nutar Sam Abela, kif ukoll malkonvenju tat-2 ta Mejju, 2013 fl-atti tiegek, liema konvenji
jikkonernaw il-bejg tal-villa Gray Gold, 26 u 28, Triq
Galata, High Ridge, Madliena, bkonsegwenza ta liema
servizz l-esponent soffriet danni konsiderevoli, u saansitra
ew intavolati kontra tagha proeduri udizzjarji da parti
ta terzi.

By the present, Ruby Catherine Donlevy (Passport


Number 707462056), of Via Croce di Brancoli, 1585,
Gignano di Brancoli, Lucca, Italy, refers to the negligent
manner in which you rendered notarial services, and/or other
services to her in connetion with a promise of sale dated 8th
March, 2013 in the records of Notary Sam Abela, and also to
the promise of sale dated 2nd May, 2013 in your own acts,
which promises of sale refer to the villa Gray Gold, 26 and
28, Triq Galata, High Ridge, Madliena, as a consequence of
which service, the applicant suffered considerable damages
and more so, judicial proceedings have been initiated against
her by third parties.

7590

VERJONI ONLINE

Gazzetta tal-Gvern taMalta 19,260

Illi minabba s-servizz minnek re, u minabba l-parir


professjonali neglienti u errat minnek mogti, il-mittenti
obbligat ruha u ppromettiet illi tbieg il-villa hawn fuq
imsemmija lil ew persuni differenti fuq i-ew konvenji
differenti hawn fuq imsemmija.

As a result of the service you rendered, and as a result


of the negligent and erroneous professional advice that you
have, the applicant has obliged herself and promised to sell
the villa above mentioned to two different persons on the
two different promises of sale above mentioned.

Galdaqstant, l-esponenti qiegda tinterpellak sabiex fi


mien imga min-notifika ta din l-ittra uffijali inti tersaq
gal-likwidazzjoni tad-danni kif hawn fuq spjegat, u finnuqqas passi ulterjuri se jittiedu kontra tiegek skont illii.

Therefore, the applicant is soliciting you so that within


one week from the service of this judicial letter you come
forward for the liquidation of damages above mentioned,
and in default further legal procedures will be taken against
you.

Tant biex tagraf timxi u tirregola ruek.

So much so that you may be guided accordingly.

Reistru tal-Qrati Superjuri, illum 30 ta Mejju, 2014.

Registry of the Superior Courts, today 30th May, 2014.

Alexandra Debattista
Gar-Reistratur tal-Qrati ivili u Tribunali

Alexandra Debattista
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
875

Bdigriet mogti mill-Qorti ivili Prim Awla, fl-24 ta


April, 2014 fuq rikors ta Azzopardi Kevin et, ie ffissat iljum tal-amis, 26 ta unju, 2014 fil-dax u nofs ta filgodu
(11.30 a.m.), gall-Bejg bl-Irkant li gandu jsir fl-ewwel
sular ta dawn il-Qrati tal-ustizzja, Triq ir-Repubblika, IlBelt Valletta, tal-fondi hawn tat deskritti:

By a decree given by the Civil Court First Hall, on the


24th April, 2014 on the application of Azzopardi Kevin et,
Thursday, 26th June, 2014 at half past eleven in the morning
(11.30 a.m.), has been fixed for the Sale by Auction to be
held on the first floor of these Courts of Justice, Republic
Street, Valletta, of the following properties:

L-appartament numru wieed (1), fi blokk


ta
appartamenti li nbena minflok fond numru tnejn u sittin (62),
Triq San Luqa, San Pawl il-Baar, soett gal ens annwu
u perpetwu ta sittax-il entemu u erba millemi ewro
(0.16,4), kif ukoll sehem pro rata tal-partijiet komuni talblokk, stmat li jiswa amsa u erbgin elf Ewro (45,000).

The apartment number one (1), in a block of apartments


built instead of tenement number sixty-two (62), Triq
San Luqa, St Pauls Bay, subject to annual and perpetual
groundrent of sixteen cents and four mils euro (0.16,4),
as well as pro rata share of the common parts of the block,
valued at forty-five thousand Euro (45,000).

L-appartament numru tlieta (3), fi blokk ta appartamenti


li nbena minflok fond numru tnejn u sittin (62), Triq San Luqa,
San Pawl il-Baar, soett gal ens annwu u perpetwu ta
sittax-il entemu u erba millemi ewro (0.16,4), kif ukoll
sehem pro rata tal-partijiet komuni tal-blokk, stmat li jiswa
sebgin elf Ewro (70,000).

The apartment number three (3), in a block of apartments


built instead of tenement number sixty-two (62), Triq
San Luqa, St Pauls Bay, subject to annual and perpetual
groundrent of sixteen cents and four mils euro (0.16,4),
as well as pro rata share of the common parts of the block,
valued at seventy thousand Euro (70,000).

L-imsemmija fondi huma proprjet ta George Galea (KI


41573M).

The said tenements are the property of George Galea (ID


41573M).

N.B. L-imsemmija fondi jinbiegu balma ew deskritti


fl-atti tas-subbasta 6/13.

N.B. The said tenements will be sold as described in the


acts of file number 6/13.

Reistru tal-Qrati Superjuri, illum il-amis, 29 ta Mejju,


2014.

Registry of the Superior Courts, this Thursday, 29th May,


2014.

Marvic Farrugia
Gar-Reistratur tal-Qrati ivili u Tribunali

Marvic Farrugia
For the Registrar Civil Courts and Tribunals

It-2 ta unju, 2014

VERJONI ONLINE

7591

876
Permezz ta digriet mogti fis-6 ta Mejju, 2014 il-Qorti
tal-Maistrati (Malta) ordnat il-pubblikazzjoni tal-estratt li
jidher hawn tat gall-finijiet ta notifika skont l-Artikolu
187 (3) tal-Kodii ta Organizzazzjoni u Proedura ivili
(Kap. 12).

By means of a decree of the 6th May, 2014 the Court of


Magistrates (Malta) ordered the publication of the following
extract for the purpose of effecting service in terms of Article
187 (3) of the Code of Organisation and Civil Procedure
(Cap. 12).

Permezz ta Mandat ta Sekwestru numru 1423/12 flismijiet Michael Attard Limited (C 32362) vs Dilo Ahmed
Osman (KI 53282M), ippreentat fit-22 ta Mejju, 2012
minn Michael Attard Limited, u fejn Stefan Sacco gan-nom
ta Michael Attard Limited ikkonferma bil-urament sabiex
din l-Onorabbli Qorti tordna l-ru ta mandat ta sekwestru
fidejn is-sekwestratarju jew sekwestratarji kif jissemma
hawn isfel, kontra s-sekwestrat gall-kreditu infraskritt u
gall-ispejje ta din il-proedura in kawtela tal-kreditu
hawn tat indikat:

By means of a Garnishee Order number 1423/12 in the


names Michael Attard Limited (C 32362) vs Dilo Ahmed
Osman (ID 53282M), filed on the 22nd May, 2012 by
Michael Attard Limited where Stefan Sacco for and on
behalf of Michael Attard Limited confirmed on oath so that
this Honourable Court order the issue of a Garnishee Order
to be executed on the garnishee or garnishees as hereinafter
mentioned against the debtors for the debt herein mentioned,
and for the costs of this procedure as precaution against the
debt hereinafter indicated.

Kreditu: Sorti 2,478.50, imgax riervati u spejje


riervati.

Debt: Sum 2,478.50, interest reserved and costs


reserved.

Kawali

Title

Import ta tnax-il kambjala skaduti, kif dedotti ajar


fkawa li qed tii ppreentata kontestwalment.

Balance of twelve bills of exchange which have expired


and which have been accepted and signed by the debtors
as will be explained in the lawsuit which is being filed
concurrently with this garnishee order.

Illi permezz ta nota ta Michael Attard Ltd ippreentata


fis-16 ta Lulju, 2013 jiddikjara illi dan is-sekwestru ie
ppreentat in kawtela tad-drittijiet pretii minnha fil-kawa
fl-ismijiet Michael Attard Limited vs Dilo Ahmed Osman.

By means of a note of Michael Attard Ltd filed on the


16th July, 2013 he declares that the garnishee order has been
filed as security of its pretended rights as set out in the law
suit in the names Michael Attard Limited vs Dilo Ahmed
Osman.

Li tiddikjara wkoll illi din il-kawa iet deia fil-25


ta unju, 2013 Avvi numru 378/12KPS fl-ismijiet fuq
imsemmija, liema kawa llum tikkostitwixxi re judicata.

Declares that the lawsuit was decided on the 25th


June, 2013 Notice number 378/12KPS in the names above
mentioned which lawsuit is res judicata.

Galhekk il-mandat fuq imsemmi ai termini tal-Artikolu


838B(2a) gandu l-effett ta mandat eekuttiv fis-somma ta
2,478.50 sorte oltre imgaxijiet u spejje.

Accordingly, the warrant above mentioned in terms of


Article 838B(2a) has the effect of an executive warrant in
the sum of 2,478.50 representing the main debt besides
interests and costs.

Debitur: Dilo Ahmed Osman, 11, awhra Court, Flat 1,


Triq il-Folklor, Birebbua.

Debtor: Dilo Ahmed Osman, 111, awhra Court, Flat 1,


Triq il-Folklor, Birebbua.

Fil-Qorti tal-Maistrati (Malta).

In the Courts of Magistrates (Malta).

Magistrat: Dr Gabriella Vella BA LLD

Magistrate Dr Gabriella Vella BA LLD

7592

VERJONI ONLINE

Gazzetta tal-Gvern taMalta 19,260

Fl-atti tal-Mandat ta Sekwestru Numru 1423/12

In the acts of Garnishee Order Number 1423/12

Michael Attard Limited vs Dilo Ahmed Osman.


Il-Qorti

Michael Attard Limited vs Dilo Ahmed Osman.


The Court

Rat in-nota

Having seen the application

Rat l-Artikolu 838(B)(2)(a) tal-Kap. 12 tal-Liijiet ta


Malta.

Having seen Article 838(B)(2)(a) Cap. 12 of the Laws


of Malta.

Tilqa t-talba u tordna n-notifika tan-nota u ta dan iddigriet lid-debitur u lis-sekwestratarji.

It accepts the request and orders the notification of the


note and this decree to the debtor and to the garnishees.
Today 17th July, 2013

Illum 17 ta Lulju, 2013.


Reistru tal-Qrati tal-Maistrati (Malta), illum 30 ta
Mejju, 2014.

Registry of the Courts of Magistrates (Malta), today the


30th May, 2014.
Alexandra Debattista
For the Registrar Civil Courts and Tribunals

Alexandra Debattista
Gar-Reistratur Qrati ivili u Tribunali
877
Permezz ta digriet mogti fis-6 ta Mejju, 2014 mill-Qorti
ivili PrimAwla, fl-atti tal-ittra uffijali numru 702/14, flismijiet Ruggier Holdings Co Limited et vs Nicholsons The
Supermarket Limited, ordnat is-segwenti pubblikazzjoni
biex isservi ta notifika a tenur tal-Artikolu 187 (5) tal-Kap.
12.
Fil-PrimAwla tal-Qorti ivili

Illum 7 ta Marzu, 2014

By means of a decree of the 6th May, 2014 of the Civil


Court First Hall in the records of judicial letter number
702/14, in the names Ruggier Holdings Co Limited et
vs Nicholsons The Supermarket Limited, the following
publication for the purpose effecting service was ordered in
terms of Article 187 (5) of Cap. 12.
In the First Hall of the Civil Court

Today 7th March, 2014

Lil: Nicholsons The Supermarket Limited (C 16188), ta


61, Triq it-Torri ta San wann, Vittoriosa.

To: Nicholsons The Supermarket Limited (C 16188), of


61, Triq it-Torri ta San wann, Vittoriosa.

Permezz tal-preenti, Ruggier Holdings Co Limited (C


10422), ta No 6, Alley 1, St Andrews Street, Lija, u Karen
Cassar Ruggier (KI 166975M), ta 45, Sunflower, Triq ilFerrovija, Attard, jirreferu gall-kuntratt lokatizzju datat l1 ta unju, 2000 rigwardanti l-proprjet ossia garaxx bla
numru fil-basement level li jinsab sottopost gall-villa blisem Sunflower, fi Triq il-Ferrovija, Attard, u jinnotifikaw
lis-sojet intimata ai termini tal-istess ftehim illi jinsab
morui fil-pagament tal-kirja dovuta baktar minn xahrejn.

By the present, Ruggier Holdings Co Limited (C 10422),


of No 6, Alley 1, St Andrews Street, Lija, and Karen Cassar
Ruggier (ID 166975M), of 45, Sunflower, Triq il-Ferrovija,
Attard, refer to the lease agreement dated 1st June, 2000
regarding the property or rather garage without number in
basement level that is found under the villa with the name
Sunflower, in Triq il-Ferrovija, Attard, and notify you that in
terms of the same agreement you are in default in your rental
payments for more than two months.

Il-mittenti wkoll jibdu l-attenzjoni tas-sojet intimata


illi din effettwat tibdiliet strutturali fil-fond mill-istat oriinali
tiegu mingajr il-kunsens tal-istess mittenti, liema azzjoni

The applicants are also drawing the attention to the


defandant company that it had effected structural changes in
the premises from its original state without any consent of the

It-2 ta unju, 2014

VERJONI ONLINE

7593

tikkostitwixxi ksur serju u materjali tal-obbligi kuntrattwali


tal-intimati.

applicants, which action constitutes a serious and material


violation of the contractual obligations of the defandants.

Galdaqstant u in vista tas-suespost, l-intimata qiegda


tii formalment interpellata sabiex minnufih:

Therefore, in view of the above, the defendant is being


formally solicited so that immediately:

1. Tallas il-kirja kollha dovuta minnkom sal-aar ta


Frar 2014; u

1. It pays all the rent due till the end of February 2014;
and

2. Teegwixxi a spejje tagha dawk ix-xoglijiet kollha


strutturali neessarji sabiex tregu l-proprjet fl-istat li
kienet fid-data tal-kuntratt lokatizzju fuq imsemmi, u dan a
pjen sodisfazzjon tal-mittenti.

2. It executes at its own costs all the necessary structural


works that are needed to restore the property in its former
state as at the date of lease above mentioned, and this to the
full satisfaction of the applicant.

Fin-nuqqas jittiedu proeduri ulterjuri kontra l-intimati


ai termini tal-lii.

In default further procedures against the defandant will


be taken according to law.

Din l-ittra qiegda tii mibguta brierva ta kull azzjoni


spettanti lill-mittenti bil-lii.

This letter is being sent with due reservation of any action


available to the applicants according to law.

Reistru tal-Qrati Superjuri, illum 30 ta Mejju, 2014.

Registry of the Superior Courts, today 30th May, 2014.

Alexandra Debattista
Gar-Reistratur tal-Qrati ivili u Tribunali

Alexandra Debattista
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
878

Bdigriet mogti mill-Bord li Jirregola l-Kera, fit-22 ta


Mejju, 2014 fl-atti tar-Rikors uramentat, fl-ismijiet Mario
Schembri et vs Christopher Sciberras, Rikors numru 38/13
GG, iet ordnata s-segwenti pubblikazzjoni biex isservi ta
notifika fil-konfront tal-intimat a tenur tal-Artikolu 187 (3)
et. seq. tal-Kap. 12.

By means of a decree given by the Rent Regulation


Board, on the 22nd May, 2014 in the records of the Sworn
Application, in the names Mario Schembri et vs Christopher
Sciberras, Application number 38/13 GG, the following
publication was ordered for the purpose of service of the
respondent in terms of Article 187 (3) et. seq. of Cap. 12.

Permezz taAvvi gas-smig ta kawa maru mirReistru tal-Qrati Superjuri, it-Tnejn, 14 ta April, 2014 ilkawa Rikors numru 38/13 GG, fl-ismijiet Schembri Mario
et vs Sciberras Christopher, iet imqiegda fil-lista tal-kawi
li gandhom jinstemgu il-amis, 24 ta April, 2014 f12.00
p.m. u differita gad-9 ta Ottubru, 2014 fil-11.30 a.m.

By means of a Notice of Hearing of a cause issued by the


Registry Superior Courts, on Tuesday, 14th April, 2014 the
cause Application number 38/13 GG, in the names Schembri
Mario et vs Sciberras Christopher, was entered in the list of
causes which are to be heard on Thursday, 24th April, 2014
at 12.00 p.m. and deferred for the 9th October, 2014 at 11.30
a.m.

Intimat: Christopher Sciberras, Flat 1, Block 86, Triq ilPalazz l-Antik tal-Gvernatur, Vittoriosa.

Respondent: Christopher Sciberras, Flat 1, Block 86,


Triq il-Palazz l-Antik tal-Gvernatur, Vittoriosa.

Reistru tal-Qrati Superjuri (Bord tal-Kera), illum 29 ta


Mejju, 2014.

Registry of the Superior Courts (Rent Regulation Board),


today 29th May, 2014.

Avv. Frank Portelli, LLD


Gar-Reistratur Qrati ivili u Tribunali

Adv. Frank Portelli, LLD


For the Registrar Civil Courts and Tribunals

7594

VERJONI ONLINE

Gazzetta tal-Gvern taMalta 19,260

879
Bdigriet mogti fis-27 ta Mejju, 2014 mill-Prim Awla
tal-Qorti ivili, fl-atti tar-Rikors uramentat, fl-ismijiet
Sparkasse Bank Malta plc (C 27152) vs Betclass Limited
(C 27816), iet ordnata s-segwenti pubblikazzjoni biex
isservi ta notifika fil-konfront tas-sojet konvenuta a tenur
tal-Artikolu 187 (3) et. seq. tal-Kap. 12.

By means of a decree given on the 27th May, 2014 by the


First Hall Civil Court, in the records of the Sworn Application,
in the names Sparkasse Bank Malta plc (C 27152) vs Betclass
Limited (C 27816) the following publication was ordered for
the purpose of service of the defendant company in terms of
Article 187 (3) et. seq. of Cap. 12.

Permezz ta Rikors uramentat ippreentat fil-Prim


Awla tal-Qorti ivili, fl-ismijiet Sparkasse Bank Malta plc (C
27152) vs Betclass Limited (C 27816), fis-26 ta Marzu, 2014
is-sojet rikorrenti Sparkasse Bank Malta plc (C 27152)
talbet lil din l-Onorabbli Qorti prevja d-dikjarazzjonijiet
neessarji u mogtija l-provvedimenti opportuni.

By means of a Sworn Application filed in the First Hall


Civil Court, in the names Sparkasse Bank Malta plc (C
27152) vs Betclass Limited (C 27816), on the 26th March,
2014 the applicant company Sparkasse Bank Malta plc (C
27152) asked this Honourable Court saving the necessary
declaration and the opportune provisions being made.

Tisma dina l-kawa bid-dispensa tas-smig a tenur talArtikolu 167 et. seq. tal-Kap. 12 tiddikjara illi s-sojet
konvenuta naqset milli tadempixxi l-obbligi kuntrattwali
tagha skont il-ftehim bejn il-partijiet, u dan kif indikat
fil-Loan Agreement datat il-21 ta April, 2011 meta waqfet
tallas dak dovut minnha, tikkundanna lis-sojet intimata
tallas is-somma ta 22,609.32 rappreentanti bilan ta
las ta self mogti u mhux rimborat inklu interessi.

To hear this cause without proceeding to a hearing in terms


of Article 167 et. seq. of Cap. 12, declare that the defendant
company failed to carry out its contractual obligations according
to the agreement between the parties, and this as indicated in the
Loan Agreement dated 21st April, 2011 when it stopped to pay
that due by it, condemn the respondent company to pay the sum
of 22,609.32 representing balance of payment of loan given
and not reimbursed including interests.

Bl-ispejje u bl-interessi legali kontra s-sojet intimata


inunta in subizzjoni.

With costs and with legal interests according to the


respondent company summoned so that a reference to the
evidence be made.

Intimat: 44/7, Dingli Circus, Sliema.

Respondent: 44/7, Dingli Circus, Sliema.

Ir-Rikors uramentat fl-ismijiet Sparkasse Bank Malta


plc (C 27152) vs Betclass Limited (C 27816) rikors numru
247/14 SM, jnsab differit gas-smig gad-19 ta unju,
2014 fid-9.00 a.m.

The Sworn Application in the names Sparkasse Bank


Malta plc (C 27152) vs Betclass Limited (C 27816)
application number 247/14 SM, has been deferred for
hearing to the 19th June, 2014 at 9.00 a.m.

Reistru tal-Qrati Superjuri, illum 30 ta Mejju, 2014.

Registry of the Superior Courts, today 30th May, 2014.

Avv. Frank Portelli, LLD


Gar-Reistratur Qrati ivili u Tribunali

Adv. Frank Portelli, LLD


For the Registrar Civil Courts and Tribunals
880

Bandu gall-Kuraturi

Bann for Curators

Repubblika ta Malta

Republic of Malta

Lill-Marixxall tal-Qorti

To The Marshall of the Court

Bdigriet mogti minn din il-Qorti, fit-28 ta Frar, 2014


fuq talba ta HSBC Bank Malta plc, ie ordnat biex jintgalu
kuraturi deputati sabiex jirrappreentaw lil Yakovchenko
Vasily u Yakovchenko Marina, fl-atti tal-ittra uffijali, flismijiet HSBC Bank Malta plc vs kuraturi deputati, u fl-atti
l-ora relattivi u sussegwenti.

By means of a decree by this Court, on the 28th February,


2014 following a request of HSBC Bank Malta plc, it
was ordered that Deputy Curators be chosen to represent
Yakovchenko Vasily and Yakovchenko Marina, in the records
of the official letter, in the names HSBC Bank Malta plc vs
deputy curators, and in the relative and subsequent acts.

Permezz ta ittra uffijali ppreentata fil-Prim Awla


tal-Qorti ivili vs kuraturi deputati appuntati sabiex

By means of a judicial letter filed in the First Hall Civil


Court vs deputy curators appointed to represent the absent

It-2 ta unju, 2014

VERJONI ONLINE

7595

jirrappreentaw lill-assenti Vasily Yakovchenko (Passaport


Numru RUS710169304 ) u Marina Yakovchenko (KI Numru
50424A), fl-14 ta Frar, 2014 is-sojet HSBC Bank Malta
plc (C 3177), ta 32, Triq il-Merkanti, Il-Belt Valletta:

Vasily Yakovchenko (Passport Number RUS710169304)


and Marina Yakovchenko (ID Number 50424A), on the
14th February, 2014 the company HSBC Bank Malta plc ( C
3177) of 32, Merchants Street, Valletta:

(1) Iib a formali konjizzjoni tiegek il-fatt fil-urnata tal5 ta Frar, 2014 intom kontu tinsabu morui fil-pagament ta self
lilkom mogti in forza takuntratt fl-atti tan-Nutar Dottor Vanessa
Buttigieg, datat 21 ta Mejju, 2009 fl-ammont ta tmintax-il elf u
sitta u tletin Ewro u disga u goxrin entemu (18,036.29), u
galdaqstant is-sojet esponenti tinterpellakom sabiex fi mien
jumejn tallsu din is-somma. Din is-somma ta arretrati tidied
belfejn tliet mija u tmienja u tletin Ewro u sebgin entemu
(2,338.70) fix-xahar wara dik id-data.

(1) Brings to your formal notice the fact that on the day of
the 5th February, 2014 you were in delay in the payment of
loan given to you in virtue of a contract in the records of Notary
Dr Vanessa Buttigieg, dated 21st May, 2009 in the amount of
eighteen thousand and thirty-six Euro and twenty- nine cents
(18,036.29), and thus the interpellant company calls upon you
so that within two days you pay this sum. This sum of arrears is
to be increased by two thousand three hundred thirty-eight Euro
and seventy cents (2,338.70) monthly after that date.

(2) Tinterpellakom sabiex fi mien jumejn intom tallsu


s-somma ta elf u disga u amsin Ewro u amsa u erbgin
entemu (1,059.45), rappreentanti (1,057.34) bala
kapital u (2.11) bala mgaxijiet li ddekorrew fuq ilkapital sal-5 ta Frar, 2014 fuq il-kont 049-013196-340, a
numru 049-013196-050, liema somma iet mogtija lilkom
fuq failit ta Savings Account mal-Bank mittent, oltre limgaxijiet legali ulterjuri fuq is-somma kapitali mis-6 ta
Frar, 2014 sad-data tal-pagament effettiv.

(2) Calls upon you so that within two days you pay the
sum of one thousand and fifty-nine Euro and forty-five
cents (1,059.45), representing (1,057.34) as capital and
(2.11) as interests which have accrued on the capital till the
5th February, 2014 on account 049-013196-340, previously
number 049-013196-050, which sum was given to you
on a Savings Account facility with the interpellant Bank,
besides further legal interests on the capital sum from the
6th February, 2014 till the date of effective payment.

Din l-ittra sservi wkoll biex tinterrompi l-preskrizzjoni,


u galhekk hija rikjesta mil-lii ai termini tal-Artikolu 2128
tal-Kodici ivili Kap. 16 tal-Liijiet ta Malta.

This letter serves also to interrupt prescription, and is


thus required by law in terms of Article 2128 of the Civil
Code Cap. 16 of the Laws of Malta.

Tant biex tagrfu tirregolaw rukom.


Bl-ispejje.

So much so that you may know how to regulate


yourselves.
With costs.

Int galdaqstant ordnat li twaal kopja uffijali ta dan


il-bandu fid-dala ta din il-Qorti Superjuri, u ssejja bdan
lil kull min irid jidol bala kuratur biex jidher fi mien sitt
ijiem fdan ir-Reistru, u jagmel bnota d-dikjarazzjoni illi
huwa jidol gal dan.

You are therefore ordered to affix an official copy of this


bann at the entrance of this Superior Court, and to summon
whosoever wishes to act as curator to appear before this
Registry within six days, and by means of a minute to submit
a declaration that he wishes so to act.

Int ordnat ukoll li tgarraf lil kull wieed illi jekk ma


jagmilx din id-dikjarazzjoni fi-mien fuq mogti, din ilQorti tgaddi biex tagel Kuraturi tal-Uffiju.

You are also ordered to inform each one that if he fails


to make this declaration within the stipulated time, the Court
will proceed to the selection of Curators of Office.

U wara li tkun gamilt dana, jew jekk tiltaqa ma xi


xkiel fl-eekuzzjoni ta dan il-bandu, inti gandek tgarraf
minnufih lil din il-Qorti.

And after so acting or if you should encounter any


difficulty in the execution of this bann, you are to inform
forthwith this Court.

Mogti mill-Qorti ivili PrimAwla hawn fuq imsemmija


bix-xhieda tal-Onor. Imallef Joseph Zammit Mckeon LLD,
Duttur tal-Lii.

Given by the Civil Court First Hall above mentioned with


the witness of the Hon. Mr Justice Joseph Zammit Mckeon
LLD, Doctor of Laws.

Illum 28 ta Frar, 2014.

Today 28th February, 2014.

Reistru tal-Qrati Superjuri, illum 7 ta Marzu, 2014.

Registry of the Superior Courts, today 7th March, 2014.

Avv. Frank Portelli, LLD


Gar-Reistratur Qrati ivili u Tribunali

Adv. Frank Portelli, LLD


For the Registrar Civil Courts and Tribunals

7596

VERJONI ONLINE

Gazzetta tal-Gvern taMalta 19,260

881
Permezz ta digriet mogti fit-28 ta Frar, 2014 fl-atti talittra uffijali numru 3221/13, fl-ismijiet HSBC Bank Malta
plc vs Albert Xuereb et, il-PrimAwla tal-Qorti ivili ordnat
is-segwenti pubblikazzjoni biex isservi ta notifika a tenur
tal-Artikolu 187 (3) tal-Kap. 12.

By means of a decree on the 28th February, 2014 in the


records of the judicial letter number 3221/13, in the names
HSBC Bank Malta plc vs Albert Xuereb et, the First Hall of the
Civil Courts ordered the following publication for the purpose
of effecting service in terms of Article 187 (3) of Cap. 12.

Din l-ittra uffijali qed tintbagat tat l-Artikolu 256 (2)


tal-Kodii ta Organizzazzjoni u Proedura ivili (Kap. 12), u
hija intia sabiex tirrendi l-kuntratt notarili hawn isfel imsemmi
eegwibbli, liema kuntratt jikkostitwixxi titolu eekuttiv skont
l-Artikolu 253 (b) tal-Kodii ta Organizzazzjoni u Proedura
ivili (Kap. 12 tal-Liijiet ta Malta).

This judicial letter is being sent in terms of Article 256


(2) of the Code of Organisation and Civil Procedure (Cap.
12), and is intended to render the notarial deed hereunder
mentioned executable, which contract constitutes an executive
title according to Article 253 (b) of the Code of Organisation
and Civil Procedure (Cap. 12 of the Laws of Malta).

Galhekk huwa fl-interess tagkom li tkellmu avukat


jew prokuratur legali mingajr dewmien.

It is in your interest to consult a lawyer or a legal


procurator without delay.

1. Permezz ta ittra uffijali ppreentata fil-PrimAwla


tal-Qorti ivili lil Albert Xuereb (KI 419057M), u Maria
Rosaria Xuereb (KI 342058M), ta 4, Anvil Apartments,
Flat 3, Triq il-Minfa, Naxxar, fit-22 ta Ottubru, 2013
HSBC Bank Malta plc (C 3177) ta 32, Triq il-Merkanti,
Il-Belt Valletta, jirreferikom gall-kuntratt fl-atti tan-Nutar
Dottor John Spiteri, datat 3 ta unju, 2003 u jinterpellakom
sabiex fi mien sebat ijiem mil-lum intom tallsu s-somma
ta 90,219.45 rappreentanti in kwantu gas-somma ta
63,257.64 bala kapital, u in kwantu gas-somma ta
26,961.81 bala mgaxijiet li ddekorrew fuq il-kapital
sas-16 ta Ottubru, 2013 liema somma hija dovuta a tenur
tal-istess kuntratt oltre l-imgaxijiet legali bir-rata ta 8% fissena fuq is-somma kapitali mis-17 ta Ottubru, 2013 sad-data
tal-pagament effettiv, liema ammont huwa dovut minnek
bala garanti solidali ta AL Enterprises Limited; u

1. By means of a judicial letter filed in the First Hall of the


Civil Courts against Albert Xuereb (ID 419057M), and Maria
Rosaria Xuereb (ID 340258M), of 4, Anvil Apartments,
Flat 3, Triq il-Minfa, Naxxar, on the 22nd October, 2013
HSBC Bank Malta plc (C 3177) of 32, Merchants Street,
Valletta, refers you to the contract in the acts of Notary Dr
John Spiteri, dated 3rd June, 2003 and calls upon you so that
within seven days from today you pay the sum of 90,219.45
representing as for the sum of 63,257.64 as capital, and as
for the sum of 26,961.81 as interest which have accrued on
the capital sum till the 16th October, 2013 which sum is due
in terms of the same contract besides further legal interest at
8% per year on the capital sum from the 17th October, 2013
till the date of effective payment, which amount is due by
you as surety in solidum of AL Enterprises Limited; and

2. Permezz tal-preenti ittra uffijali, l-istess HSBC


Bank Malta plc (C 3177) jirreferikom gall-kuntratt fl-atti
tan-Nutar Dottor John Spiteri, datat 3 ta unju, 2003 u
jinterpellakom sabiex fi mien sebat ijiem mil-lum intom
tallsu s-somma ta 73,636.10 rappreentanti in kwantu
gas-somma ta 51,630.17 bala kapital, u in kwantu gassomma ta 22,005.93 bala mgaxijiet li ddekorrew fuq
il-kapital sas-16 ta Ottubru, 2013 liema somma hija dovuta
a tenur tal-istess kuntratt oltre l-imgaxijiet legali bir-rata ta
8% fis-sena fuq is-somma kapitali mis-17 ta Ottubru, 2013
sad-data tal-pagament effettiv, liema ammont huwa dovut
minnkom bala garanti solidali ta AL Enterprises Limited.

2. By means of a judicial letter, the same HSBC Bank


Malta plc (C 3177) refers you to the contract in the acts of
Notary Dr John Spiteri, dated 3rd June, 2003 and calls upon
you so that within seven days from today you pay the sum
of 73,636.10 representing as for the sum of 51,630.17 as
capital, and as for the sum of 22,005.93 as interest which
have accrued on the capital sum till the 16th October, 2013
which sum is due in terms of the same contract besides
further legal interest at 8% per year on the capital sum from
the 17th October, 2013 till the date of effective payment,
which amount is due by you as surety in solidum of AL
Enterprises Limited.

Fin-nuqqas ta las, il-Bank mittenti javakom li se jittiedu


passi ulterjuri bil-Qorti kontra tagkom in eekuzzjoni tattitolu eekuttiv mingajr ebda pre-avvi ieor.

In default of payment, the interpellant Bank informs


you that further action will be taken against you in Court in
execution of its executive title without any further notice.

Tant biex tagrfu tirregolaw rukom.

So much so that you may be guided accordingly.

Bl-ispejje.
Reistru tal-Qrati Superjuri, illum 30 ta Mejju, 2014.

With costs.
Registry of the Superior Courts, today 30th May, 2014.

Alexandra Debattista
Gar-Reistratur tal-Qrati ivili u Tribunali

Alexandra Debattista
For the Registrar Civil Courts and Tribunals

Ippubblikat mid-Dipartiment tal-Informazzjoni (doi.gov.mt) Valletta Published by the Department of Information (doi.gov.mt) Valletta
Mitbug fl-Istamperija tal-Gvern fuq karta riiklata Printed at the Government Printing Press on recycled paper