Вы находитесь на странице: 1из 172

Atlas Copco

Oil-injected rotary screw compressors

GA 55, GA 55+, GA 75, GA 75+, GA 90

Parts list

Atlas Copco
Oil-injected rotary screw compressors
GA 55, GA 55+, GA 75, GA 75+, GA 90

From following serial No. onwards: API 615 000

Parts list

Copyright, Atlas Copco Airpower n.v., Antwerp, Belgium.


Any unauthorized use or copying of the contents or any part thereof is prohibited.
This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and
drawings.

Use only authorized parts. Any damage or malfunction caused by the use
of unauthorized parts is not covered by Warranty or Product Liability.

2013 - 12
No. 2930 7116 62
Replaces No. 2930 7116 61

www.atlascopco.com

Parts list

en - INSTRUCTIONS FOR USE


1 ORDERING PARTS
Always specify the part number, the name and quantity of the required items, as well as the type and serial number of the machine.
Pages marked with Service symbol - contain parts of Service kit(s). For complete contents of the kit see chapter 1 - Service kits.
2 COLUMN INFORMATION
Ref. - Reference number: links a specific listed part to the drawing. Only parts with a reference number are shown in the drawing. Parts in the drawing without a reference number
are simply there to illustrate the assembly.
Part number - Part number: if no part number is specified, the component is not available as a spare part. A line shown in bold is an assembly. A part of which the number is followed by a black dot is comprised in the bold printed assembly right above.
<<< >>> Directs to another list with the same title as the Name.
When the part number of the specific parts is placed below the Ref./Name line a choice must be made upon the type/version of the machine.
Qty - Quantity: indicates the number of parts in connection with the corresponding reference number. AR means As required: quantity or number to be determined.
Name - Part name: translations of the English names can be found in document Glossary of part names.
Remarks - Extra information about the part.
A series of letters can indicate that a particular part has been certified by the specified authorized body, in accordance with the codes or rules of the list.
Measurements are given in millimeters.

bg -
1
, , .
, - , (). . 1 - Service kits (1 ).
2
Ref. - : . .
.
Part number - : , . . ,
, , .
<<< >>> Name.
Ref./Name, / .
Qty - : , . : .
Name - : .
Remarks - .
,
.
.

br - INSTRUES DE USO
1 ENCOMENDANDO PEAS
Sempre especifique o nmero da pea, o nome e a quantidade dos itens necessrios, assim como o tipo e o nmero de srie da mquina.
Pginas marcadas com o smbolo Servio -
contm peas do(s) Kit(s) de servio. Para conhecer o contedo completo do kit, consulte o captulo 1 - Service kits (1 - Kits de
servio).
2 INFORMAES SOBRE AS COLUNAS
Ref. - Nmero de referncia: indica onde est uma pea especfica listada no desenho. Somente peas com nmero de referncia so mostradas no desenho. As peas no desenho que
no tm um nmero de referncia destinam-se simplesmente a ilustrar o conjunto.
Part number - Nmero da pea: se nenhum nmero de pea estiver especificado, o componente no est disponvel como pea sobressalente. Uma linha mostrada em negrito um
conjunto. Uma pea cujo nmero seja seguido por um ponto preto faz parte do conjunto impresso em negrito imediatamente acima dela.
O smbolo <<< >>> direciona para outra lista com o mesmo ttulo, como Name (Nome).
Quando o nmero de pea especfico colocado abaixo da linha Ref./Name (Ref. / Nome), preciso escolher o tipo/verso da mquina.
Qty - Quantidade: indica o nmero de peas e os nmeros de referncia correspondentes. AR significa As required (Conforme solicitado): a quantidade ou o nmero a ser
determinado.
Name - Nome da pea: as tradues dos nomes em ingls podem ser encontradas no documento Glossary of part names (Glossrio de nomes de peas).
Remarks - Observaes - Informaes extras sobre a pea.
Uma srie de letras pode indicar que uma determinada pea certificada pelo rgo autorizado especfico, de acordo com os cdigos ou as regras da lista.
As medidas so fornecidas em milmetros.

cs -NVOD K POUIT
1 OBJEDNN DL
Vdy uvete pesn slo dlu, nzev a mnostv poadovanch poloek, a tak typ a sriov slo stroje.
Strnky oznaen symbolem servisu - obsahuj sousti servisn sady (servisnch sad). Kompletn obsah sady naleznete v kapitole 1 - Service kits (1, Servisn sady).
2 INFORMACE VE SLOUPCCH
Ref. - Referenn slo: odkazuje dl uveden v seznamu k mstu ve vkresu. Ve vkresu jsou uvedeny pouze dly s referennm slem. Dly bez referennho sla, kter jsou ve
vkresu uvedeny, slou pouze jako ilustrace.
Part number. - slo dlu: pokud nen uvedeno slo dlu, komponent se jako nhradn dl nedodv. dek tun je sestava. Dl, jeho slo je nsledovno ernou tekou, je
soust sestavy, jej nzev je vytitn tun ve.
<<< >>> vede na dal seznam se stejnm nzvem, jak je uveden v poli Name (Nzev dlu).
Pokud je pod dkem Ref./Name umstno slo dlu konkrtnho dlu, mus bt proveden vbr typu/verze stroje.
Qty - Mnostv: uvd poet dl spojench s pslunm referennm slem. AR znamen As required (podle poadavk): mnostv nebo slo, kter m bt ureno.
Name - Nzev dlu: peklad anglickho nzvu lze najt v dokumentu Rejstk nzv dl.
Remarks - Doplkov informace k dlu.
Srie psmen me oznaovat, e urit dl byl certifikovn autorizovanou osobou v souladu s kdy a pravidly seznamu.
Rozmry jsou uvedeny v milimetrech.

2930 7052 03

Parts list
da - ANVENDELSESINSTRUKTIONER
1 BESTILLING AF RESERVEDELE
Angiv altid reservedelsnummer, navn og antal for de dele, du nsker, samt maskinens typebetegnelse og serienummer.
Sider markeret med servicesymbolet - indeholder dele af service-kittet(ene). For et samlet overblik over kittets indhold, se kapitel 1 - Service kits(1 - Service kits).
2 FORKLARING TIL SPALTER
Ref. - Referencenummer: knytter en specifik del p listen til tegningen. P tegningen vises kun reservedele, som har et referencenummer. Reservedele p tegningen, som ikke har et
referencenummer, er medtaget for illustrationens skyld.
Part number. - Reservedelsnummer: hvis der ikke er angivet noget reservedelsnummer, fs den pgldende komponent ikke som reservedel. En linje, som vises med fed skrift, er
en samling af dele. En reservedel, hvor nummeret er efterfulgt af en sort prik, er en af de dele, der indgr i samlingen af dele, som vises med fed skrift ovenover.
<<< >>> henviser til en anden liste med samme titel som Name.
Nr den specifikke reservedels nummer placeres under linjen Ref./Name, skal du vlge type/version for maskinen.
Qty - Antal: angiver antallet af reservedele, der indgr i det tilsvarende referencenummer. AR betyder As required (som krvet): mngde eller antal skal bestemmes.
Name - Reservedelsnavn: oversttelse af de engelske navne kan findes i dokumentet Liste over reservedelsnavne.
Remarks - Ekstra information om reservedelen.
En bogstavrkke kan angive, at en bestemt reservedel er blevet certificeret af det pgldende godkendende organ, i henhold til standarderne p listen.
Alle ml er angivet i millimeter.

de - BEDIENUNGSANWEISUNG
1 BESTELLEN VON TEILEN
Immer Teilenummer, Bezeichnung und Anzahl der erforderlichen Teile sowie Typ und Seriennummer der Maschine angeben.
Seiten mit dem Servicesymbol - enthalten Teile von Service-Kit(s). Informationen zum vollstndigen Inhalt des Kits finden Sie im Kapitel 1 - Service kits (1 - Service-Kits).
2 ERLUTERUNG DER SPALTEN
Ref. Referenznummer: Querverweis zwischen einem aufgefhrten Teil und der Zeichnung. In der Zeichnung sind nur Teile mit einer Referenznummer abgebildet. Abgebildete
Teile ohne Referenznummer dienen lediglich der Darstellung der Baugruppe.
Part number Teilenummer: Falls keine Teilenummer angegeben ist, ist das Bauteil nicht als Ersatzteil lieferbar. Baugruppen sind fett hervorgehoben. Wenn sich hinter einer
Teilenummer ein schwarzer Punkt befindet, gehrt dieses Teil zur darber stehenden Baugruppe.
<<< >>> bedeutet, da Sie eine andere Liste nachschlagen mssen.
Steht die Teilnummer unter der Ref./Name Zeile, so mu eine Wahl gemacht werden je nach Typ/Ausfhrung der Maschine.
Qty Anzahl: Gibt die Anzahl der Teile in Bezug auf die entsprechende Referenznummer an. AR steht fr As required (nach Bedarf), die gewnschte Anzahl muss angegeben
werden.
Name Teilebezeichnung: Eine bersetzung der englischen Bezeichnungen finden Sie im Dokument Glossary of part names (Glossar Teilebezeichnungen).
Remarks Zustzliche Information zu dem Teil.
Eine Buchstabenfolge weist darauf hin, dass ein bestimmtes Teil durch die angegebene zustndige Stelle gem den aufgefhrten Normen und Richtlinien zertifiziert wurde.
Abmessungen sind in Millimetern angegeben.

el -
1
, , , .
- . ,
1 - Service kits (1 ).
2
Ref. - : .
. .
Part number - : , .
.
.
To <<< >>> Name.
Ref./Name, / .
Qty - : . AR As required ( ):
.
Name - : .
Remarks - .
,
.
.

es - INSTRUCCIONES DE USO
1 PEDIDO DE PIEZAS
Especifique siempre la designacin, el nombre y la cantidad de las piezas deseadas, as como el tipo y el nmero de serie de la mquina.
Las pginas marcadas con el smbolo de Servicio - contienen piezas de kit(s) de servicio. Para el contenido completo del kit, vea el captulo 1 - Service kits (1 - Kits de
servicio).
2 INFORMACIN DE LAS COLUMNAS
Ref. - Nmero de referencia: establece un vnculo entre una pieza especfica de la lista y el dibujo. Slo las piezas con nmero de referencia aparecen en el dibujo. Las piezas que
aparezcan sin nmero de referencia slo se muestran en el dibujo para ilustrar el conjunto.
Part number - Designacin: si no se indica ninguna designacin, el componente no se encuentra disponible como pieza de repuesto. Los conjuntos aparecen con una lnea en
negrita. Las piezas con nmeros seguidos por un punto negro, indican que forman parte del conjunto que aparece en negrita anteriormente.
<<< >>> dirige a otra lista con el mismo ttulo que el Name.
Cuando la designacin de una pieza especfica est situada debajo de la lnea Ref./Name se debe elegir el tipo/versin de la mquina.
Qty - Cantidad: indica la cantidad de piezas asociadas al nmero de referencia correspondiente. AR significa As required (segn se requiera): debe determinarse la cantidad o el
nmero.
Name - Nombre de la pieza: las traducciones de los nombres en ingls se encuentran en el documento Glosario de nombres de piezas.
Remarks - Observaciones: informacin adicional sobre las piezas.
Una serie de letras puede indicar que una pieza especfica ha sido certificada por la entidad autorizada indicada, conforme a los cdigos o reglas especificados.
Las dimensiones se expresan en milmetros.

2930 7052 03

Parts list

et - KASUTUSJUHISED
1 OSADE TELLIMINE
Mrake alati osa number, vajalike osade nimed ja kogused, samuti masina tp ja seerianumber.
Hooldussmboliga thistatud lehekljed - sisaldavad hoolduskomplketi(de) osi. Komplekti tieliku sisu jaoks vt peatkki 1 - Service kits (1- Hoolduskomplektid).
2 VEERUTEAVE
Ref. viitenumber seostab konkreetse nimistus oleva osa vastava joonisega. Joonisel on toodud ainult viitenumbriga osad. Joonisel olevad viitenumbrita osad on meldud ainult illustratsioonidena.
Part number: osa number. Kui osa number pole mratud, siis pole see komponent varuosana saadaval. Rasvane joon thistab seadet. Osa, millele jrgneb must punkt, koosneb
paremal leval rasvaselt trkitud koostisest.
<<< >>> viib teise loendini, millel on samasugune pealkiri kui Nimi.
Kui osa number vi konkreetne osa on paigutatud Viite/Nime joone alla, tuleb valida seadme tp/versioon.
Qty: kogus nitab vastava viitenumbriga thistatud osade arvu. AR thendab As required (Vastavalt vajadusele): mratletakse kas kogus vi number.
Name ehk osa nimi: ingliskeelsete nimede tlked leiate dokumendist Osa nimede snastik.
Remarks osa kohta kiv lisateave.
Thtede seeria vib nidata, et mingi osa on vastavalt nimekirja koodidele vi reeglitele volitatud organist sertifitseeritud.
Mtmed on millimeetrites.

fi - KYTTOHJEET
1 OSIEN TILAAMINEN
Mainitse aina osan numero, haluttujen osien nimitykset ja mrt, sek koneen malli ja valmistusnumero.
Huoltosymbolilla - merkityill sivuilla on huoltotarvikesarjojen osia. Katso sarjan tydellinen sislt luvusta 1 - Service kits (1 - Huoltotarvikesarjat).
2 SARAKKEIDEN SELITYKSET
Ref. - Viitenumero: Viittaa osaan luettelossa ja piirustuksessa. Vain osat, joilla on viitenumero, nkyvt piirustuksessa. Ilman viitenumeroa piirustuksessa olevien osien tarkoituksena
on vain selkeytt kokonaisuutta.
Part number - Osanumero: Jos osanumeroa ei ole ilmoitettu, osaa ei ole saatavana varaosana. Lihavoituna nkyv rivi on kokonaisuus. Osa, jonka numeroa seuraa musta piste,
sisltyy lhinn ylhll lihavoidulla painettuun tarvikesarjaan.
<<< >>> kehottaa katsomaan toista luetteloa, jonka Name-otsikko on sama.
Kun tietyn osan osanumero on Ref./Name-viivan alapuolella, on valittava koneen tyyppi/versio.
Qty - Mr: Ilmoittaa viitenumeroon liittyvien osien mrn. AR tarkoittaa As required (tarpeen mukaan): irtotavaraa tai mr on selvitettv.
Name - Osanimi: englanninkielisten osanimien knnkset lytyvt painotuotteesta Osien nimien sanasto.
Remarks - Listietoa osasta.
Kirjainyhdistelm voi ilmoittaa, ett mainittu valtuutettu elin on hyvksynyt osan luettelon koodien tai sntjen mukaisesti.
Mitat on annettu millimetrein.

fr - INSTRUCTIONS DUTILISATION
1 COMMANDE DE PIECES DETACHEES
Prcisez toujours le numro de pice, la dsignation et la quantit de composants souhaite, ainsi que le type et le numro de srie de la machine.
Les pages sur lesquelles figure le symbole dentretien - traitent de pices comprises dans un/des kit(s) dentretien. Pour le contenu complet du kit, voir le chapitre 1 - Service
kits (1- Kits dentretien)
.
2 INFORMATIONS DISPONIBLES DANS LES COLONNES
Ref. - Numro de rfrence : se rfre une pice particulire dans la liste et le schma. Seules les pices auxquelles un numro de rfrence a t attribu sont reprsentes sur le
schma. Les pices sans numro de rfrence sur le schma sont simplement destines complter lillustration.
Part number - Numro de pice dtache : si aucun numro de pice nest spcifi, le composant nest pas disponible en tant que pice dtache. Une ligne qui apparat en gras
correspond un ensemble. Une pice dont le numro est suivi dun point noir est comprise dans lensemble apparaissant en gras juste au-dessus.
<<< >>> indique consulter une autre liste.
Si le numro de pice dune pices spcifiques est plac au-dessous de la ligne de rfrence/nom, il faut choisir le type/version de la machine.
Qty - Quantit : indique le nombre de pices avec le numro de rfrence correspondant. AR signifie As required (comme requis) : il sagit de la quantit ou du nombre
dterminer.
Name - Dsignation de la pice : la traduction des dsignations anglaises est disponible dans le document Glossary of part names (Glossaire des dsignations des pices).
Remarks - Remarques : informations supplmentaires concernant la pice.
Une srie de lettres peut indiquer quune pice spcifique a t certifie par lorganisme autoris mentionn, conformment aux codes et rglements de la liste.
Les dimensions sont indiques en millimtres.

hu - HASZNLATI TMUTAT
1 ALKATRSZRENDELS
Mindig adja meg a cikkszmot, a krt elemek nevt s mennyisgt, valamint a kszlk tpust s gyri szmt.
A Szerviz - szimblummal jellt oldalak a szervizkszlet(ek) egyes alkatrszeire vonatkoznak. A kszlet teljes tartalmt lsd az 1 - Service kits (1 - Szervizkszletek) fejezetben.
2 A TBLZAT OSZLOPAI
Ref. - Hivatkozsi szm: a felsorolt alkatrszt a megfelel brhoz trstja. A rajzon csak hivatkozsi szmmal elltott alkatrszek lthatk. Az bra hivatkozsi szm nlkli rszei
csak az sszeszerels mdjt illusztrljk.
Part number. ha nincs megadva cikkszm, az adott alkatrsz nem kaphat ptalkatrszknt. A vastag vonal szerelvnyt jelez. Ha a cikkszm utn fekete pont ll, az alkatrsz a
jobbra fent vastaggal jellt szerelvny rsze.
A <<< >>> jel tirnyt egy msik listhoz, amely a Name elemmel azonos nev.
Ha egy adott alkatrsz cikkszmt a Ref./Name oszlopba helyezik, ki kell vlasztani a kszlk tpust/verziszmt.
Qty - Mennyisg: az adott hivatkozsi szmhoz kapcsold alkatrszek szmt jelli. Az AR jelentse As required (igny szerint): itt megadhatja a mennyisget vagy a szmot.
Name - Az alkatrsz neve: az angol nyelv elnevezsek fordtsai az Alkatrsznevek listja c. dokumentumban tallhatk.
Remarks - Az alkatrsszel kapcsolatos tbbletinformci.
Egy betsor jelzi azt, hogy az adott alkatrszt az illetkes hatsg a lista kdjainak vagy szablyainak megfelel tanstvnnyal ltta el.
A mrsi eredmnyek millimterben rtendk.

2930 7052 03

Parts list
it - ISTRUZIONI PER LUSO
1 ORDINE DI PARTI DI RICAMBIO
Indicare sempre il numero categorico, il nome e la quantit delle parti richieste, come pure il tipo e il numero di serie della macchina.
Le pagine contrassegnate dal simbolo di assistenza - descrivono componenti appartenenti ai kit di manutenzione. Per informazioni sul contenuto completo del kit, consultare il
capitolo 1 - Service kits (1 - Kit di manutenzione).
2 INFORMAZIONI SULLE COLONNE
Ref. - Numero di riferimento: indica un componente specifico elencato nel disegno. Nel disegno sono presenti solo i componenti con un numero di riferimento. I componenti senza
numero di riferimento sono presenti al solo scopo di illustrare il gruppo.
Part number - Numero categorico: se non specificato nessun numero categorico, il componente non disponibile come parte di ricambio. Una riga in grassetto indica un assemblaggio. Una parte il cui numero seguito da un punto nero compresa nellassemblaggio stampato in grassetto in alto a destra.
<<< >>> indica di consultare un altro elenco di parti di ricambio.
Quando il numero di catalogo di una parte specifica messo sotto la linea del riferimento/denominazione si deve fare una scelta in base al tipo/versione della macchina.
Qty - Quantit: indica il numero di componenti relativo al numero di riferimento. AR significa As required (Come richiesto): devono essere determinati la quantit o il numero.
Name - Nome parte: le traduzioni dei nomi inglesi dei componenti possono essere reperite nel Glossary of part names (Glossario dei nomi parti).
Remarks - Ulteriori informazioni sul componente.
Una serie di lettere possono indicare la certificazione di un componente da parte di un ente autorizzato specificato, in conformit alle normative riportate nellelenco.
Le misure sono espresse in millimetri.

ja -


1
1

-

Part number -

<<< >>>Name
Ref.Name/

Qty - AR

Name - Glossary of part names

Remarks -

Ref.

lt - NAUDOJIMOINSTRUKCIJA
1 DETALI USAKYMAS
Visada nurodykite detals numer, pavadinim ir reikiam kiek bei renginio tip ir serijos numer.
Puslapiuose, paymtuose techninio aptarnavimo simboliu - , yra aptarnavimo reikmen rinkinio (-i) dali. Nordami gauti informacijos apie vis rinkinio turin, r. skyri 1
- Service kits (1 - Aptarnavimo reikmen rinkiniai).
2 INFORMACIJA STULPELYJE
Ref. - Nuorodos numeris: susieja srae nurodyt detal ir brin. Brinyje pavaizduotos tik detals, turinios nuorodos numer. Brinio detals, neturinios nuorodos numerio, tik
iliustruoja komplektin blok.
Part number - detals numeris: jeigu detals numeris nenurodytas, komponento kaip atsargins detals sigyti negalima. Eilutje, kuri parodyta parykintu riftu, yra agregatas.
Detal, po kurios numerio eina juodas takas, yra montuota parykintu riftu aukiau ispausdintame agregate.
<<< >>> nukreipia kit sra, kurio pavadinimas toks pat, kaip Name (detals pavadinimas).
Kai specifins detals numeris yra nurodytas emiau Ref. (nuoroda) /Name (detals pavadinimas) eiluts, reikia apsisprsti dl renginio tipo/versijos.
Qty - Kiekis: naudojamas su atitinkamu nuorodos numeriu ir nurodo detali kiek. AR reikia As required (prireikus): dar neinomas kiekis ar skaiius.
Name - detals pavadinimas: anglik pavadinim vertimus galima rasti dokumente rangos dali terminai.
Remarks - Papildoma informacija apie detal.
Raidi derinys gali rodyti, kad konkreiai detalei sertifikuot idav galiota institucija pagal srao nurodymus ir taisykles.
Matmenys pateikti milimetrais.

2930 7052 03

Parts list

lv - INSTRUKCIJAS LIETOANAI
1. PASTANAS DETAAS
Vienmr nordiet nepiecieams iekrtas detaas numuru, nosaukumu un daudzumu, k ar tipu un manas serilo numuru.
Lappuses, kas apzmtas ar apkopes simbolu - satur Apkopes komplekta(u) daas. Pilnam komplekta satura prskatam, skatiet nodau 1 - Service kits (1 - Apkopes komplekti).
2. KOLONNAS INFORMCIJA
Ats. - Inventra numurs: savieno atbilstos saraksta daas ar attlu. Tikai detaas ar inventra numuru ir pardtas attl. Detaas attl bez inventra numura ir montai, vienkri
paskaidrotas attl.
Part number detaas numurs: ja nav nordts detaas numurs, komponents nav pieejams k rezerves detaa. Treknrakst pardt lnija ir monta. Detaa, aiz kuras numura seko
melns punkts, ir ietverta tiei augpus treknrakst druktaj mont.
<<< >>> novirza uz citu sarakstu, kuram ir tds pats nosaukums k Nosaukums.
Kad kdas noteiktas detaas numurs ir novietots zem lnijas Ats./Nosaukums ir jizvlas iekrtas veids/versija.
Qty daudzums: norda detaas daudzumu savienojum ar attiecgo inventra numuru. AR nozm As required (pc vajadzbas): daudzums vai numurs, kuru jnosaka.
Name detaas nosaukums: angu nosaukumu tulkojumus var atrast dokument Detau nosaukumu vrdnca.
Remarks specila informcija par detau.
Burtu rindia, saska ar saraksta noteikumiem un kodiem, var nordt, ka o detau ir sertificjusi autorizta organizcija.
Izmri ir nordti milimetros.

nl - INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK


1 BESTELLEN VAN ONDERDELEN
Vermeld altijd het onderdeelnummer, de benaming en de hoeveelheid van de gewenste onderdelen, alsmede het type en het serienummer van de machine.
Paginas gemarkeerd met het servicesymbool - bevatten onderdelen uit servicekits. Voor de complete inhoud van de kit, zie paragraaf 1 - Service kits (1 - Servicekits).
2 KOLOM INFORMATIE
Ref. - Referentienummer: koppelt een specifiek onderdeel in de lijst aan de desbetreffende tekening. Alleen onderdelen met een referentienummer zijn in de tekening afgebeeld.
Onderdelen zonder referentienummer die op de tekening voorkomen, worden slechts getoond om het samenstel te illustreren.
Part number - Onderdeelnummer: indien geen onderdeelnummer is aangegeven, is de betreffende component niet als reserveonderdeel verkrijgbaar. Een regel in een vet lettertype
is een samenstel. Een onderdeel waarvan het nummer gevolgd wordt door een zwart rondje, maakt deel uit van het vet afgedrukte samenstel direct erboven.
<<< >>> verwijst naar een andere lijst met dezelfde titel als de Name (benaming).
Als het onderdeelnummer van het desbetreffende onderdeel onder de regel Ref./Name (Ref./Benaming) staat vermeld, moet er een keuze met betrekking tot het machinetype en
de machineversie worden gemaakt.
Qty - Aantal: geeft het aantal onderdelen aan in samenhang met het overeenkomstige referentienummer. AR betekent As required (benodigde hoeveelheid): de hoeveelheid of
het aantal moet nader worden bepaald.
Name - Naam van het onderdeel: vertalingen van de Engelse benamingen zijn te vinden in het document Glossary of part names (Woordenlijst van onderdelen).
Remarks - Extra informatie over het onderdeel.
Een reeks letters kan aangeven dat een bepaald onderdeel gecertificeerd is door het opgegeven bevoegde orgaan, in overeenstemming met de codes of voorschriften in de lijst.
Afmetingen zijn in millimeters vermeld.

no - BRUKSANVISNING
1 BESTILLING AV DELER
Angi alltid delenummeret, navnet og antallet deler samt type- og serienummeret for maskinen.
Sidene som er merket med Service-symbolet - , omtaler deler av servicesettene. Du finner informasjon om hele innholdet i settet i kapittel 1 - Service kits (1 - Servicesett).
2 FORKLARING TIL KOLONNENE
Ref. Referansenummer: knytter en bestemt del i listen til tegningen. Deler uten referansenummer vises ikke p tegningen. Delene p tegningen som ikke har referansenummer, er
tatt med for illustrere monteringen.
Part number Delenummer: Hvis det ikke er angitt noe delenummer, kan ikke delen bestilles som reservedel. En fet linje er en montering. En del som har et nummer som er etterfulgt av en svart prikk, er omfattet i monteringen med fet skrift ovenfor.
<<< >>> henviser til en annen liste som heter det samme som Navn.
Nr delenummeret til en bestemt del plasseres under linjen Ref./Name m man velge hva slags type/versjon maskinen er.
Qty Antall: angir hvor mange deler som er knyttet til referansenummeret. AR str for As required (etter behov): Antall eller nummer m spesifiseres.
Name Delenavn: Oversettelsene av de engelske navnene finner du i dokumentet Ordliste med delenavn.
Remarks Anmerkninger: tilleggsinformasjon om delen.
Bokstaver kan indikere at en bestemt del er sertifisert i henhold til det autoriserte organet som er angitt, i samsvar med kodene eller reglene for listen.
Ml er angitt i millimeter.

pl - INSTRUKCJA UYTKOWANIA
1 ZAMAWIANIE CZCI
Zawsze podawa numer czci, nazw i ilo potrzebnych elementw, a take typ i numer seryjny urzdzenia.
Strony oznaczone symbolem - zawieraj czci zestaww serwisowych. Pen zawarto zestaww mona znale w rozdziale 1 - Service kits (1 - Zestawy serwisowe).
2 OBJANIENIA KOLUMN
Ref. - Numer referencyjny: czy konkretn cz z listy ze schematem. Na schemacie prezentowane s wycznie czci posiadajce numer referencyjny. Czci na schemacie nie
majce numeru referencyjnego umieszczono w celu zilustrowania montau.
Part number - Numer czci: jeli nie podano numeru czci, dany element nie jest dostpny jako cz zapasowa. Tekst wytuszczony oznacza zesp. Cz, po numerze ktrej
wystpuje czarna kropka, wchodzi w skad wytuszczonego zespou wskazanego powyej po prawej stronie.
<<< >>> su do przechodzenia do innej listy o tym samym tytule, co w kolumnie Name (Nazwa).
Jeli numer dla konkretnej czci jest umieszczony poniej wiersza Ref./Name, naley wybra typ/wersj maszyny.
Qty - Ilo: oznacza liczb czci w odniesieniu do odpowiadajcego im numeru referencyjnego. AR oznacza As required (Wg zapotrzebowania): ilo zostanie uzgodniona.
Name - Nazwa czci: tumaczenie nazw angielskich mona znale w dokumencie Glossary of part names (Sownik czci).
Remarks - Informacje dodatkowe o danej czci.
Cig liter moe informowa, e dana cz uzyskaa certyfikat okrelonej, upowanionej organizacji, zgodnie z kodami lub zasadami z listy.
Wymiary zostay podane w milimetrach.

2930 7052 03

Parts list
pt - INSTRUES PARA UTILIZAO
1 ENCOMENDA DE PEAS
Especificar sempre a referncia da pea, o nome e a quantidade de itens necessrios, bem como o tipo e o nmero de srie da mquina.
Pginas marcadas com o smbolo de assistncia - contm peas de kits de assistncia. Para ver todos os contedos do kit consultar o captulo 1 - Service kits (1 - Kits de
assistncia).
2 INFORMAO SOBRE AS COLUNAS
Ref. - Nmero de referncia: estabelece a ligao entre uma pea especfica listada e o desenho. No desenho, apenas so mostradas peas com um nmero de referncia. As peas
mostradas no desenho que no apresentem um nmero de referncia servem apenas para ilustrar o conjunto.
Part number - Referncia da pea: se no for indicada a referncia da pea, o componente no est disponvel como pea sobresselente. Uma linha em negrito representa um conjunto. Uma pea cujo nmero esteja seguido de um ponto preto est includa no conjunto impresso em negrito, imediatamente acima.
<<< >>> conduz a outra lista com o mesmo ttulo de Name.
Quando a referncia da pea especfica se encontra por baixo da linha Ref./Name, preciso escolher o tipo/verso da mquina.
Qty - Quantidade: indica o nmero de peas relacionadas com o nmero de referncia correspondente. AR significa As required (consoante requerido): quantidade ou nmero a
determinar.
Name - Nome da pea: possvel encontrar tradues dos nomes ingleses das peas no documento Glossrio de designaes de peas.
Remarks - Informao extra sobre a pea.
Uma srie de letras pode indicar que uma determinada pea foi certificada pela entidade autorizada referida, de acordo com os cdigos ou as normas da lista.
As medidas so indicadas em milmetros.

ro - INSTRUCIUNI DE UTILIZARE
1 COMANDAREA PIESELOR
Specificai ntotdeauna numrul de reper, numele i cantitatea articolelor necesare i tipul i numrul de serie ale mainii.
Paginile marcate cu simbolul Service - conin componente din kituri de service. Pentru coninutul complet al acestui kit consultai capitolul 1 - Service kits (1 - Kituri de
service).
2 INFORMAIILE DIN COLOANE
Ref. - Numrul de referin: coreleaz piesa respectiv din list cu desenul. n desen sunt prezentate numai piesele care au numere de referin. Piesele din desen care nu au niciun
numr de referin se afl acolo numai pentru a ilustra ansamblul.
Part number - Numr de reper: dac nu este specificat niciun numr de reper, componenta nu este disponibil ca pies de schimb. O linie ngroat reprezint un ansamblu. Un
reper al crui numr este urmat de un punct negru este cuprins n ansamblul tiprit ngroat de deasupra sa.
<<< >>> direcioneaz ctre o alt list care are titlul identic cu Nume.
Cnd numrul de reper al piesei respective este plasat sub linia Referin/Nume, este obligatorie selectarea unui tip sau a unei versiuni a mainii.
Qty - cantitate: indic numrul de piese corespunztoare numrului de referin respectiv. AR nseamn Conform necesar: cantitate sau numr care urmeaz a fi determinat.
Name - Nume reper: traducerile numelor englezeti pot fi gsite n documentul Glosar de nume de repere.
Remarks - Informaii suplimentare despre piese.
O serie de litere poate indica faptul c o anumit pies a fost certificat de organismul de autorizare specificat, n conformitate cu regulile sau codurile listei.
Dimensiunile sunt date n milimetri.

ru -
1
, , . ,
Service - , () (). 1 - Service kits (1 - ).
2
Ref. - : , , . , .
.
Partnumber - : , .
. , , , .
<<< >>> , Name ( ).
Ref./Name, , / .
Qty - : . AR As required ( ):
.
Name - : Glossary of Part Names ( ).
Remarks - - . , ,
. .

sk - NVOD NA POUITIE
1 OBJEDNVANIE SAST
Vdy zadajte slo sasti, nzov a mnostvo poadovanch poloiek a takisto typ a vrobn slo zariadenia.
Strany oznaen servisnm symbolom - obsahuj asti servisnej spravy/servisnch sprav. pln zoznam prslunej spravy njdete v kapitole 1 - Service kits (1 - Servisn
spravy) .
2 INFORMCIE V STPCOCH
Ref. - Referenn slo: sli na prepojenie konkrtnej uvedenej sasti k prslunmu vkresu. Na vkrese s zobrazen len sasti s referennm slom. Sasti bez referennho
sla na vkrese slia len na ilustrciu montnej skupiny.
Part number - slo sasti: ak nie je uren iadne slo sasti, dan komponent nie je k dispozcii ako nhradn siastka. Riadok uveden tunm psmom predstavuje
montnu skupinu. Sas, za ktorej slom nasleduje ierna bodka, je zahrnut vo vyie uvedenej hrubo vytlaenej zostave vpravo.
<<< >>> smeruje na al zoznam s rovnakm nzvom ako v poloke Name.
Ke sa slo uritej sasti nachdza pod riadkom Ref./Name, je potrebn vybra typ/verziu zariadenia.
Qty - Mnostvo: oznauje poet sast vzhadom na prslun referenn slo. Skratka AR znamen As required (poda potreby): mnostvo alebo slo bude stanoven.
Name - Nzov siastky: preklady anglickch nzvov mete njs v dokumente Register nzvov sast.
Remarks - alie informcie o danej sasti.
Postupnos psmen me urova, e urit sas bola certifikovan stanovenou oprvnenou intitciou poda kdov alebo pravidiel v danom zozname.
Rozmery s uveden v milimetroch.

2930 7052 03

Parts list

sl - NAVODILA ZA UPORABO
1 NAROANJE DELOV
Vedno navedite tevilko dela, ime in koliino zahtevanih predmetov ter tip in serijsko tevilko stroja.
Strani, oznaene s simbolom za servis , vsebujejo dele servisnih kompletov. Za celotno vsebino kompleta si oglejte poglavje 1 - Service kits(1 - Servisni kompleti).
2 INFORMACIJE O STOLPCU
Ref. - Referenna tevilka: povezuje doloen navedeni del z risbo. Na risbi so prikazani samo deli z referenno tevilko. Deli na risbi, ki nimajo referenne tevilke, so namenjeni
samo prikazu sklopa.
Part number - tevilka dela: e tevilka dela ni navedena, komponenta ni na voljo kot rezervni del. Vrstica z odebeljenim tiskom predstavlja sklop. Del, katerega tevilki sledi rna
pika, spada v sklop, natisnjen z odebeljenim tiskom neposredno nad njim.
<<< >>> vas usmeri na drug seznam z enakim nazivom kot Name (Ime).
e je pod vrstico Ref./Name navedena tevilka dela za doloeni del, mora izbira temeljiti na tipu/razliici stroja.
Qty - Koliina: doloa tevilo delov v povezavi z ustrezno referenno tevilko. AR pomeni As required (kot je zahtevano): koliina ali tevilo za doloitev.
Name - Ime dela: prevodi anglekih imen se nahajajo v dokumentu Pojmovnik z imeni delov.
Remarks - Dodatne informacije o delu.
Zaporedje rk lahko pomeni, da je bil doloen del certificiran s strani navedenega pooblaenega organa, v skladu z zakoni ali pravili seznama.
Mere so podane v milimetrih.

sv - INSTRUKTIONER FR ANVNDNING
1 BESTLLA DELAR
Ange alltid reservdelsnummer, namn och antal delar som nskas, samt typbeteckning och tillverkningsnummer p maskinen.
Sidor markerade med servicesymbolen - innehller delar av servicesatser. Hela innehllet i satsen redovisas i kapitlet 1 - Service kits (1 - Servicesatser).
2 SPALTINFORMATION
Ref. - Referensnummer: kopplar ihop en viss reservdel i frteckningen med ritningen. Endast reservdelar med referensnummer visas i ritningen. Reservdelar som saknar referensnummer i ritningen finns med fr att illustrera sjlva monteringen.
Part number - Reservdelsnummer: om reservdelsnummer saknas finns komponenten inte som reservdel. Monteringsanvisningar visas med fet stil. En reservdel vars nummer fljs
av en svart punkt finns med i den fetstilta monteringsanvisningen direkt ovanfr.
<<< >>> hnvisar till en annan lista med samma titel som namnet.
Nr reservdelsnumret fr den specifika delen r placerad nedanfr Ref./Namn-raden mste ett val gras utifrn maskinens typ/version.
Qty - Antal: anger hur mnga delar som r kopplade till motsvarande referensnummer. AR betyder As required (som erfordras): antal eller nummer bestms senare.
Name - Reservdelsbeteckningar: versttningar av de engelska beteckningarna terfinns i dokumentet Glossary of part names (Ordlista med reservdelsbeteckningar).
Remarks - Extrainformation om reservdelen.
En uppsttning bokstver kan ange att en viss reservdel har certifierats av det befullmktigade organet, enligt koderna eller reglerna i frteckningen.
Mtt anges i millimeter.

tr - KULLANIM TALMATLARI
1 PARA SPAR
Gerekli elerin para numaralar, ad ve miktarnn yan sra makinenin tip ve seri numarasn da mutlaka belirtin.
Servis simgesi - tayan sayfalarda Servis kiti (kitleri) paralar bulunmaktadr. Kitle ilgili tm bilgilere ulamak iin 1 - Service kits (1 - Servis kitleri) blmne bavurun.
2 KOLON BLGLER
Ref. - Referans numaras: zel olarak listelenmi bir para iin izimden balant salar. Sadece referans numaras olan paralar izimde gsterilir. izimde referans numaras bulunmayan paralar sadece montaj ilemlerini gstermek iin verilmitir.
Part number - Para numaras: para numaras belirtilmemise, bileen yedek para olarak bulunmamaktadr. Koyu harflerle gsterilen satr montajdr. Numarasndan sonra siyah
bir nokta gelen para, yukarda koyu harflerle baslm montaja dahildir.
<<< >>>, Name (Ad) ile ayn balkta bir baka listeye ynlendirir.
Belirli bir parann para numaras Ref./Name (Ref./Ad) satrnn altna yerletirildiinde, makine tipi/modeli konusunda seim yaplmaldr.
Qty - Miktar: uygun referans numarasyla balantl olarak para saysn gsterir. AR, As required (Gerektii gibi) anlamna gelmektedir: belirlenecek olan miktar veya say.
Name - Para ad: ngilizce adlarn evirileri, Para adlar szlnde bulunabilir.
Remarks - Aklamalar: Para hakknda ek bilgiler.
Bir dizi harf, belirli bir parann yasalara veya liste kurallarna uygun olarak zel yetkili bir makam tarafndan sertifikalandrldn gsterebilir.
lmler milimetre cinsinden verilmitir.

zh -

1 - 1 - Service kits
1

Ref. -

Part number -

<<< >>>
Ref.()Name()/
Qty - ARAs required
Name -
Remarks -

10

2930 7052 03

Parts list

2930 7052 03

11

Parts list

Table of contents
1

Service kits................................................................................................................ 15

Drive arrangement - GA 55, GA 75, GA 90............................................................... 17

Drive arrangement - GA 55+, GA 75+, GA 90............................................................. 21

Air system - Air inlet - GA 55, GA 75......................................................................... 27

Air system - Air inlet - GA 55+, GA 75+, GA 90........................................................... 31

Air system - Unloader assembly - GA 55, GA 75, GA 90.......................................... 33

Air system - Unloader assembly - GA 55+, GA 75+, GA 90........................................ 35

Air system - Air receiver............................................................................................ 37

Air system - Air flow and cooling - Air-cooled............................................................ 41

10

Air system - Air flow and cooling - Water-cooled....................................................... 47

11

Oil system................................................................................................................. 51

12

Air system - Air outlet - Pack - Air-cooled.................................................................. 53

13

Air system - Air outlet - Pack - Water-cooled............................................................. 55

14

Air system - Air outlet - Full Feature - Air-cooled....................................................... 57

15

Air system - Air outlet - Full Feature - Water-cooled................................................. 61

16

Air system - Air outlet - Full Feature - Air dryer 1)..................................................... 65

17

Cubicle - IEC............................................................................................................. 75

18

Cubicle - UL-cUL....................................................................................................... 89

19 Bodywork................................................................................................................ 101

12

20

Standard option - Oil containing frame.................................................................... 107

21

Standard option - Air dryer bypass - Full Feature - Air-cooled................................ 109

22

Standard option - Air dryer bypass - Full Feature - Water-cooled............................111

23

Standard option - Oil separator drain - Pack........................................................... 113

24

Standard option - Oil separator drain - Full Feature................................................ 115

25

Standard option - Pre-filter...................................................................................... 117

26

Standard option - DD filter....................................................................................... 119

27

Standard option - DD/PD filter................................................................................. 121

28

Standard option - DD/PD filter - Parts..................................................................... 123

2930 7116 62

Parts list

29

Standard option - Energy recovery......................................................................... 127

30

Standard option - Rain protection........................................................................... 129

31

Standard option - Water shut-off valve.................................................................... 131

32

Standard option - Lifting device............................................................................... 133

33

Standard option - Main switch................................................................................. 135

34

Standard option - Monitoring................................................................................... 139

35

Standard option - ES 100 relay............................................................................... 141

36

Standard option - DIN flanges................................................................................. 143

37

Standard option - ANSI flanges............................................................................... 145

38

Standard option - Freeze protection - Pack - Air-cooled......................................... 147

39

Standard option - Freeze protection - Pack - Water-cooled.................................... 149

40

Standard option - Freeze protection - Full Feature - Air-cooled.............................. 151

41

Standard option - Freeze protection - Full Feature - Water-cooled......................... 153

42

Standard option - Phase sequence relay................................................................ 155

43

Standard option - Roto-Xtend Duty Fluid................................................................ 157

44

Standard option - Food Grade Fluid........................................................................ 159

45

Standard option - Upgrade to Graphic controller.................................................... 161

46

Standard option - Modulating control...................................................................... 163

47

Standard option - Modulating control - Unloader assembly - GA 55, GA 75........... 167

48

Standard option - Modulating control - Unloader assembly - ......................................

2930 7116 62

GA 55+, GA 75+, GA 90............ 169

13

Parts list


Ref.

Part number


Qty


Name

Service kits
Remarks


1
Oil

2901 0245 01
Roto-Inject Fluid - 5 Litres

2901 0522 00
Roto-Inject Fluid - 20 Litres

2901 0045 01
Roto-Inject Fluid - 209 Litres

2901 1700 00
Roto-Xtend Duty Fluid - 5 Litres

2901 1701 00
Roto-Xtend Duty Fluid - 20 Litres

2901 1702 00
Roto-Xtend Duty Fluid - 209 Litres

1630 0542 00
Food Grade Fluid - 20 Litres
1
Air-/Oil filter kit

2901 9200 00
GA 55, GA 75 Roto-Inject Fluid

2901 9200 20
GA 55, GA 75 Roto-Xtend Duty Fluid

2901 9200 10
GA 55+, GA 75+, GA 90 Roto-Inject Fluid

2901 9200 30
GA 55+, GA 75+, GA 90 Roto-Xtend Duty Fluid

2901 9201 40
GA 55, GA 75 Food Grade Fluid

2901 9201 50
GA 55+, GA 75+, GA 90 Food Grade Fluid


2901 9200 40
1
Oil separator and scavenge line kit
1
Unloader kit

2901 1622 00
GA 55, GA 75

2901 1463 00
GA 55+, GA 75+, GA 90


2901 1453 00
1
Minimum pressure valve kit
1
Oil Stop Valve and Check Valve kit

2901 2018 00
GA 55, GA 75

2901 2012 00
GA 55+, GA 75+, GA 90
1
Thermostic valve kit

2901 1616 00
Thermostatic valve 38C

2901 1617 00
Thermostatic valve 60C

2901 1618 00
Tropical thermostat 75C
1
Preventive maintenance kit
1)2)

2901 9200 60
GA 55, GA 75 - Roto-Inject Fluid

2901 9200 00
1
Air-/Oil filter kit

2901 9200 40
1
Oil separator kit

2901 1622 00
1
Unloader kit

2901 1453 00
1
Minimum pressure valve kit

2901 2018 00
1
Oil Stop Valve and Check Valve kit
1
Preventive maintenance kit
1)2)

2901 9200 70
GA 55+, GA 75+, GA 90 - Roto-Inject Fluid

2901 9200 10
1
Air-/Oil filter kit

2901 9200 40
1
Oil separator kit

2901 1463 00
1
Unloader kit

2901 1453 00
1
Minimum pressure valve kit

2901 2012 00
1
Oil Stop Valve and Check Valve kit

14

2930 7116 62

Parts list

Service kits

Ref.

Part number

Qty

Name

Remarks
1
Preventive maintenance kit
1)2)

2901 9200 80
GA 55, GA 75 - Roto-Xtend Duty Fluid

2901 9200 20
1
Air-/Oil filter kit

2901 9200 40
1
Oil separator kit

2901 1622 00
1
Unloader kit

2901 1453 00
1
Minimum pressure valve kit

2901 2018 00
1
Oil Stop Valve and Check Valve kit
1
Preventive maintenance kit
1)2)

2901 9200 90
GA 55+, GA 75+, GA 90 - Roto-Xtend Duty Fluid

2901 9200 30
1
Air-/Oil filter kit

2901 9200 40
1
Oil separator kit

2901 1463 00
1
Unloader kit

2901 1453 00
1
Minimum pressure valve kit

2901 2012 00
1
Oil Stop Valve and Check Valve kit

Drain wearing parts kit - EWD 330M

2901 0633 20 1 Pack

2901 0633 20
2
Full Feature
1
Element mounting kit

2901 2015 00
GA 55, GA 75

2901 2047 00
GA 55+, GA 75+, GA 90
1
Element overhaul kit

2901 1646 00
GA 55, GA 75

2901 1089 01
GA 55+, GA 75+, GA 90
1
Motor rebearing kit

2901 2016 00
GA 55, GA 75

2901 2011 00
1
Motor drive side kit

2901 2048 00
1
Motor non drive side kit
1
Motor rebearing kit

2901 2017 00
GA 55+, GA 75+, GA 90

2901 2010 00
1
Motor drive side kit

2901 2048 00
1
Motor non drive side kit

1)
Preventive maintenance kits do not include Thermostatic Valve kit and Drain kit to do

complete 8000 running hours service.
2)
Preventive maintenance kits are not available for compressors with Food Grade Fluid.

Kits need to be ordered separately.

2930 7116 62

15

opied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

Parts list

3060 3090

3100
1030
1055

3080
3010
1085

3020
3110

2100
2095
3070
3050 1075
3030
3040

1060
1065

2050
2045
2030
2035

2090
2085

2040
2025

2080
2065

1070
4015
1025
1020

1030

2055
2060

2015
2020

2075
2070

1030 1095

2010

1015 4020
1010
1040
1090
1035
1045
1005

Tolerances, if not indicated

ATLAS COPCO STANDAR


Name
Material
Treatment

9820 9785 42-01ed00

00
Ed

16
Position

INSTR
NOT A
Not Ap

2013/10/22 tmulay ,
Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978542
Parent 3D model

2930 7116 62

00.03

Ed . Version 3D

D
STATUS

Approved

V
0
D

Parts list

Drive arrangement - GA 55, GA 75, GA 90Ref.

Part number

Qty

1 005
1616 7281 80
1
1 010
1622 6600 00
1
1 015
1625 5051 01
1
1 020
1625 5050 01
1
1 025
0211 1409 00
1
1 030
1619 6032 00
3
1 035
0663 2107 84
1
1 040
1622 8704 00
1
1 045
0147 1322 03
1
1 055
1625 5052 01
1
1 060
1625 5050 01
1
1 065
0211 1409 00
1
1 070
1622 9023 00
1
1 075
1622 5501 80
1

1622 3699 00 1

0663 2107 89 1
1 085
0101 1951 40
2
1 090
0663 2103 22
1
1 095
0147 1365 03
12
2 010
1625 5980 20
2
2 015
0147 1403 03
4
2 020
0301 2358 00
4
2 025
1625 2019 00
2
2 030
0147 1362 03
4
2 035
0301 2344 00
4
2 040
1622 4752 30
2
2 045
0301 2344 00
2
2 050
0147 1362 03
2
2 055
0301 2358 00
2
2 060
0147 1400 03
2
2 065
1625 7278 00
2
2 070
0301 2358 00
4
2 075
0147 1403 03
4
2 080
1625 2018 00
2
2 085
0301 2358 00
4
2 090
0147 1400 03
4
2 095
0301 2378 00
2
2 100
0147 1479 03
2

1

1622 9033 11

1622 9033 02

1622 9033 12

1622 9033 12

1622 9033 13

1622 9033 04

1622 9033 14

1622 9033 14

1622 9033 06

1622 9033 15

1622 9036 11

1622 9035 02

1622 9036 12

1622 9036 12

1622 9036 13
2930 7116 62

Name
Service stage
Spacer

Key

Washer

Screw
Nipple (SPM)

O-ring

Nozzle

Hexagon bolt

Key

Washer

Screw
Spacer

Plug assembly
Magnet
O-ring
Dowell pin

O-ring

Hexagon bolt

Support

Hexagon bolt

Washer
Damper
Hexagon bolt

Washer
Support

Washer

Hexagon bolt

Washer
Hexagon bolt

Support
Washer

Hexagon bolt

Damper
Washer

Hexagon bolt

Washer

Hexagon bolt

Motor assembly

GA 55 200V/60Hz UL-cUL
GA 55 230V/50Hz IEC
GA 55 230V/60Hz IEC
GA 55 230V/60Hz UL-cUL
GA 55 380V/60Hz IEC
GA 55 400V/50Hz IEC
GA 55 460V/60Hz IEC
GA 55 460V/60Hz UL-cUL
GA 55 500V/50Hz IEC
GA 55 575V/60Hz UL-cUL
GA 75 200V/60Hz UL-cUL
GA 75 230V/50Hz IEC
GA 75 230V/60Hz IEC
GA 75 230V/60Hz UL-cUL
GA 75 380V/60Hz IEC

Remarks

17

opied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

Parts list

3060 3090

3100
1030
1055

3080
3010
1085

3020
3110

2100
2095
3070
3050 1075
3030
3040

1060
1065

2050
2045
2030
2035

2090
2085

2040
2025

2080
2065

1070
4015
1025
1020

1030

2055
2060

2015
2020

2075
2070

1030 1095

2010

1015 4020
1010
1040
1090
1035
1045
1005

Tolerances, if not indicated

ATLAS COPCO STANDAR


Name
Material
Treatment

9820 9785 42-01ed00

00
Ed

18
Position

INSTR
NOT A
Not Ap

2013/10/22 tmulay ,
Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978542
Parent 3D model

2930 7116 62

00.03

Ed . Version 3D

D
STATUS

Approved

V
0
D

Parts list

Drive arrangement - GA 55, GA 75, GA 90


Ref.

Part number

Qty


1622 9035 04

1622 9036 14

1622 9036 14

1622 9035 06

1622 9036 15
3 010
1622 9005 00
1
3 020
1622 8794 00
1
3 030
0508 1100 85
1
3 040
0335 2176 00
1
3 050
1622 9046 00
1
3 060
1088 1001 03
1
3 070
1622 9050 00 1
3 080
0211 1406 03
6
3 090

1
3 100
0371 1100 13
1
3 110
1
4 015
1

1622 3110 49

1622 3110 45

1622 3110 63

1622 3110 39

1622 3110 43

1622 3110 39

1622 3110 33

1622 3110 71

1622 3110 83

1622 3110 55

1622 3110 53

1622 3110 49

1622 3110 51

1622 3110 49

1622 3110 45

1622 3110 43
4 020
1

1622 3110 50

1622 3110 46

1622 3110 64

1622 3110 40

1622 3110 44

1622 3110 40

1622 3110 34

1622 3110 72

1622 3110 84

1622 3110 56

1622 3110 54

1622 3110 50

1622 3110 52

1622 3110 50

1622 3110 46

1622 3110 44

2930 7116 62

Name

Remarks

GA 75 400V/50Hz IEC
GA 75 460V/60Hz IEC
GA 75 460V/60Hz UL-cUL
GA 75 500V/50Hz IEC
GA 75 575V/60Hz UL-cUL
Gearbox

Bushing

Roller bearing

Circlip

Seal lip

Warning mark

Nipple
Screw

Data plate

Lifting eye
Motor
Gear motor
GA 55 7.5bar(e)
GA 55 8.5bar(e)
GA 55 10bar(e)
GA 55 13bar(e)
GA 55 100psig
GA 55 125psig
GA 55 150psig
GA 55 175psig
GA 75 7.5bar(e)
GA 75 8.5bar(e)
GA 75 10bar(e)
GA 75 13bar(e)
GA 75 100psig
GA 75 125psig
GA 75 150psig
GA 75 175psig
Gear element
GA 55 7.5bar(e)
GA 55 8.5bar(e)
GA 55 10bar(e)
GA 55 13bar(e)
GA 55 100psig
GA 55 125psig
GA 55 150psig
GA 55 175psig
GA 75 7.5bar(e)
GA 75 8.5bar(e)
GA 75 10bar(e)
GA 75 13bar(e)
GA 75 100psig
GA 75 125psig
GA 75 150psig
GA 75 175psig

19

copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

Parts list

3060 3090

1030

3100
1030
1055

3080
3010
1085

3020
3110
2040

3030 3050
2100
2095

1035 1040
1075
1060
1065
4020
1015

1095

3070

1070 3040
4015

2030
2035

2080

2050
2045
2025

2010
2015
2020

2090
2085

1025
1020

2055
2060

2065
2075
2070

1030
1010
1090
1030

1005

Tolerances, if not indicated, accord

ATLAS COPCO STANDARD CLAS


Name
Material
Treatment

INSTR.
NOT APPLI
Not Applica
Scale

00
Ed

Drawn by

9820 9785 43-01ed00


Posi-

tion
20

2013/10/22 tmulay ,
Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978543
Parent 3D model

00.03

STATUS

Approved
2930
7116 62

Ed . Version 3D

Version D
00.03
Des check

Parts list

Drive arrangement - GA 55+, GA 75+, GA 90Ref.

Part number

Qty

1 005
1616 7146 83
1
1 010
1622 4633 00
1
1 015
1625 5056 01
1
1 020
1625 5054 01
1
1 025
0211 1409 00
1
1 030
1619 6032 00
5
1 035
0663 2111 46
1
1 040
1622 3793 00
1
1 055
1625 5055 01
1
1 060
1625 5054 01
1
1 065
0211 1409 00
1
1 070
1622 9019 00
1
1 075
1622 3698 80
1

1622 3699 00 1

0663 2107 89 1
1 085
0101 1951 40
2
1 090
0663 2109 78
1
1 095
0147 1365 03
10
2 010
1625 5980 20
2
2 015
0147 1403 03
4
2 020
0301 2358 00
4
2 025
1625 2019 00
2
2 030
0147 1362 03
4
2 035
0301 2344 00
4
2 040
1622 4752 30
2
2 045
0301 2344 00
2
2 050
0147 1362 03
2
2 055
0301 2358 00
2
2 060
0147 1400 03
2
2 065
1625 7278 00
2
2 070
0301 2358 00
4
2 075
0147 1403 03
4
2 080
1625 2018 00
2
2 085
0301 2358 00
4
2 090
0147 1400 03
4
2 095
0301 2378 00
2
2 100
0147 1479 03
2

1

1622 9034 11

1622 9034 02

1622 9034 01

1622 9034 01

1622 9034 13

1622 9034 04

1622 9034 14

1622 9034 14

1622 9034 06

1622 9034 06

1622 9037 11

1622 9037 02

1622 9037 01

1622 9037 01

1622 9037 13

1622 9037 04
2930 7116 62

Name
Service stage
Spacer

Key

Washer

Screw
Nipple (SPM)

O-ring
Nozzle
Key

Washer

Screw
Spacer

Plug assembly
Magnet
O-ring
Dowell pin

O-ring
Hexagon bolt

Support

Hexagon bolt

Washer

Damper
Hexagon bolt

Washer
Support

Washer
Hexagon bolt

Washer
Hexagon bolt

Support
Washer
Hexagon bolt

Damper
Washer
Hexagon bolt

Washer
Hexagon bolt

Motor assembly
GA 55+ 200V/60Hz UL-cUL
GA 55+ 230V/50Hz IEC
GA 55+ 230V/60Hz IEC
GA 55+ 230V/60Hz UL-cUL
GA 55+ 380V/60Hz IEC
GA 55+ 400V/50Hz IEC
GA 55+ 460V/60Hz IEC
GA 55+ 460V/60Hz UL-cUL
GA 55+ 500V/50Hz IEC
GA 55+ 575V/60Hz UL-cUL
GA 75+ 200V/60Hz UL-cUL
GA 75+ 230V/50Hz IEC
GA 75+ 230V/60Hz IEC
GA 75+ 230V/60Hz UL-cUL
GA 75+ 380V/60Hz IEC
GA 75+ 400V/50Hz IEC

Remarks

21

copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

Parts list

3060 3090

1030

3100
1030
1055

3080
3010
1085

3020
3110
2040

3030 3050
2100
2095

1035 1040
1075
1060
1065
4020
1015

1095

3070

1070 3040
4015

2030
2035

2080

2050
2045
2025

2010
2015
2020

2090
2085

1025
1020

2055
2060

2065
2075
2070

1030
1010
1090
1030

1005

Tolerances, if not indicated, accord

ATLAS COPCO STANDARD CLAS


Name
Material
Treatment

INSTR.
NOT APPLI
Not Applica
Scale

00
Ed

Drawn by

9820 9785 43-01ed00


Posi-

tion
22

2013/10/22 tmulay ,
Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978543
Parent 3D model

00.03

STATUS

Approved
2930
7116 62

Ed . Version 3D

Version D
00.03
Des check

Parts list

Drive arrangement - GA 55+, GA 75+, GA 90


Ref.

Part number

Qty


1622 9037 14

1622 9037 14

1622 9037 06

1622 9037 06

1622 9038 11

1622 9038 02

1622 9038 12

1622 9038 12

1622 9038 13

1622 9038 04

1622 9038 04

1622 9038 26

1622 9038 14

1622 9038 06

1622 9038 15
3 010
1622 9004 00
1
3 020
1622 8794 00
1
3 030
0508 1100 85
1
3 040
0335 2176 00
1
3 050
1622 9046 00
1
3 060
1088 1001 03
1
3 070
1622 9050 00 1
3 080
0211 1406 03
6
3 090

1
3 100
0371 1100 13
1
3 110
1
4 015
1

1622 3692 23

1622 3692 21

1622 3692 45

1622 3692 15

1622 3692 47

1622 3692 49

1622 3692 41

1622 3692 37

1622 3692 31

1622 3692 07

1622 3692 29

1622 3692 25

1622 3692 19

1622 3692 15

1622 3692 51

1622 3692 03

1622 3692 53

1622 3692 55

1622 3692 57

1622 3692 33

1622 3692 43

1622 3692 25
4 020
1

1622 3692 24

1622 3692 22

1622 3692 46

1622 3692 16
2930 7116 62

Name

Remarks

GA 75+ 460V/60Hz IEC


GA 75+ 460V/60Hz UL-cUL
GA 75+ 500V/50Hz IEC
GA 75+ 575V/60Hz UL-cUL
GA 90 200V/60Hz UL-cUL
GA 90 230V/50Hz IEC
GA 90 230V/60Hz IEC
GA 90 230V/60Hz UL-cUL
GA 90 380V/60Hz IEC
GA 90 400V/50Hz IEC
GA 90 400V/50Hz IEC - IE2
GA 90 400V/50Hz IEC - IE3
GA 90 460V/60Hz UL-cUL
GA 90 500V/50Hz IEC
GA 90 575V/60Hz UL-cUL
Gearbox

Bushing

Roller bearing

Circlip

Seal lip

Warning mark

Nipple
Screw

Dataplate

Lifting eye
Motor
Gear motor
GA 55+ 7.5bar(e)
GA 55+ 8.5bar(e)
GA 55+ 10bar(e)
GA 55+ 100psig
GA 55+ 125psig
GA 55+ 150psig
GA 75+ 7.5bar(e)
GA 75+ 8.5bar(e)
GA 75+ 10bar(e)
GA 75+ 13bar(e)
GA 75+ 100psig
GA 75+ 125psig
GA 75+ 150psig
GA 75+ 175psig
GA 90 7.5bar(e)
GA 90 8.5bar(e)
GA 90 10bar(e)
GA 90 13bar(e)
GA 90 100psig
GA 90 125psig
GA 90 150psig
GA 90 175psig
Gear element
GA 55+ 7.5bar(e)
GA 55+ 8.5bar(e)
GA 55+ 10bar(e)
GA 55+ 100psig
23

copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

Parts list

3060 3090

1030

3100
1030
1055

3080
3010
1085

3020
3110
2040

3030 3050
2100
2095

1035 1040
1075
1060
1065
4020
1015

1095

3070

1070 3040
4015

2030
2035

2080

2050
2045
2025

2010
2015
2020

2090
2085

1025
1020

2055
2060

2065
2075
2070

1030
1010
1090
1030

1005

Tolerances, if not indicated, accord

ATLAS COPCO STANDARD CLAS


Name
Material
Treatment

INSTR.
NOT APPLI
Not Applica
Scale

00
Ed

Drawn by

9820 9785 43-01ed00


Posi-

tion
24

2013/10/22 tmulay ,
Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978543
Parent 3D model

00.03

STATUS

Approved
2930
7116 62

Ed . Version 3D

Version D
00.03
Des check

Parts list

Drive arrangement - GA 55+, GA 75+, GA 90


Ref.

Part number

1622 3692 48
1622 3692 50
1622 3692 42
1622 3692 38
1622 3692 32
1622 3692 08
1622 3692 30
1622 3692 26
1622 3692 20
1622 3692 16
1622 3692 52
1622 3692 04
1622 3692 54
1622 3692 56
1622 3692 58
1622 3692 34
1622 3692 44
1622 3692 26

2930 7116 62

Qty

Name


Remarks

GA 55+ 125psig
GA 55+ 150psig
GA 75+ 7.5bar(e)
GA 75+ 8.5bar(e)
GA 75+ 10bar(e)
GA 75+ 13bar(e)
GA 75+ 100psig
GA 75+ 125psig
GA 75+ 150psig
GA 75+ 175psig
GA 90 7.5bar(e)
GA 90 8.5bar(e)
GA 90 10bar(e)
GA 90 13bar(e)
GA 90 100psig
GA 90 125psig
GA 90 150psig
GA 90 175psig

25

Parts list
2

2070

2065 2060
2070

2055
2050
2080
2075

2035 3020 3015


2010
2080

2040

2020 2025
2005

1186

2045
1150

1160
1165
1175

1220

1195 1205 1210

1130
1105
1170
1100
1180

1171
1145

1215
1176 1115
1155 1110 1186
1120 1125
1140
1101 1102
1185

1135

1190

1200
1205
1210

Tolera

ATLAS

Name

Mater
9820 9785 44-01ed00

Treatm

26

2930 7116 62
2013/10/22 tmulay ,

9820978544

00.05

Parts list

Air system - Air inlet - GA 55, GA 75Ref.

Part number

Qty

1 100
1625 8957 00
1
1 101
0571 0035 93
1
1 102
0663 3119 00
1
1 105
1613 2359 00
1
1 110
1

1622 6613 03

1622 6613 01
1 115
0663 3130 00
1
1 120
1622 9089 00
1
1 125
1622 5662 00
1
1 130
0686 3718 19
1
1 135
1622 9087 00
1
1 140
0663 3130 00
1
1 145
1

1625 5057 00
1 150
1

0663 3125 00
1 155
1089 0574 70
1
1 160
1622 9062 00
1
1 165
1625 8407 00
1
1 170
0686 3718 24
1
1 171
0686 3718 16
1
1 175
0663 2106 57
1
1 176
0663 2106 67
4
1 180
0211 1964 74
4
1 185
0574 8000 45
1
1 186
0574 8000 43
1
1 190
1625 5955 00
1
1 195
0663 7138 00
1
1 200
0663 7136 00
1
1 205
0301 2344 00
4
1 210
0211 1363 03
4
1 215
1

0571 0036 19
1 220
1

0663 3119 00
2 005
0663 7150 00
1
2 010
<<< >>>
1
2 020
0147 1363 03
4
2 025
0301 2344 00
4
2 035
0663 2113 43
1
2 040
0571 0036 13
1
2 045
0574 8000 36
1
2 050
1625 7691 00
1

1622 1855 01
1
2 055
1625 5935 00
1
2 060
0301 2344 00
2
2 065
0147 1360 03
2
2 070
0147 1963 08
3
2 075
1625 8270 00
1

1613 7912 01 1
2 080
0347 6119 00
2

2930 7116 62

Name

Remarks

Housing

Nipple
O-ring

Piston

Nipple

GA 55
GA 75
O-ring
Valve

Spring

Plug
Plug

O-ring
Nipple

GA 75
O-ring
GA 75
Temp. sensor
Valve

Spring

Plug
Plug
O-ring

O-ring

Cap screw

Hose assembly

Hose assembly

Hose
O-ring
O-ring
Washer
Screw
Nipple
GA 75
O-ring
GA 75
O-ring
Unloader assembly
Hexagon bolt
Washer
O-ring

Nipple
Hose assembly

Air filter
Filter element
Support
Washer
Hexagon bolt
Hexagon bolt
Hose assembly
Indicator
Hose clip

27

Parts list
2

2070

2065 2060
2070

2055
2050
2080
2075

2035 3020 3015


2010
2080

2040

2020 2025
2005

1186

2045
1150

1160
1165
1175

1220

1195 1205 1210

1130
1105
1170
1100
1180

1171
1145

1215
1176 1115
1155 1110 1186
1120 1125
1140
1101 1102
1185

1135

1190

1200
1205
1210

Tolera

ATLAS

Name

Mater
9820 9785 44-01ed00

Treatm

28

2930 7116 62
2013/10/22 tmulay ,

9820978544

00.05

Parts list

Air system - Air inlet - GA 55, GA 75


Ref.

Part number

Qty

3 015
1

1089 0702 13

1089 0702 14
3 020
1088 1001 01
2

2930 7116 62

Name
Solenoid valve
50Hz
60Hz
Warning mark

Remarks

29

Parts list

2070

2065
2060

2070
2055

2050
2080 2075

2080
3015
3020

2020
2025
2035
2040

2010

2005

2045
1185

1186

1160

1195 1205 1210

1175
1177
1155
1170
1120
1125
1102
1101

1165
1176
1178
1100

1105 1130
1180

1110 1115
1190

Tolerances, if no

ATLAS COPCO
Name
Material
Treatment

9820 9785 45-01ed00

2013/12/09 tmulay ,

00.04
Ed

Posi30
tion

Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978545
Parent 3D model

00.04

I
N
N

STATUS

Ed . Version
2930
71163D62 Approved

Parts list

Air system - Air inlet - GA 55+, GA 75+, GA 90Ref.

Part number

Qty

1 100
1622 9081 00
1
1 101
0571 0036 07
1
1 102
0663 3125 00
1
1 105
1613 2359 00
1
1 110
1622 6613 03
1
1 115
0663 3130 00
1
1 120
1622 9089 00
1
1 125
1622 5662 00
1
1 130
0686 3718 19
1
1 155
1089 0574 70
1
1 160
1622 9062 00
1
1 165
1625 8407 00
1
1 170
0686 3718 24
1
1 175
0663 2104 03
1
1 176
0663 2106 67
2
1 177
0663 2106 10
1
1 178
0663 2107 09
1
1 180
0211 1964 75
4
1 185
0574 8000 45
1
1 186
0574 8000 44
1
1 190
1625 4045 00
1
1 195
0663 7138 00
2
1 205
0301 2344 00
4
1 210
0211 1363 03
4
2 005
0663 2107 37
1
2 010
<<< >>>
1
2 020
0147 1363 03
4
2 025
0301 2344 00
4
2 035
0663 2113 43
1
2 040
0571 0036 13
1
2 045
0574 8000 37
1
2 050
1625 7692 00
1

1613 9503 00
1
2 055
1625 5935 00
1
2 060
0301 2344 00
2
2 065
0147 1360 03
2
2 070
0147 1963 08
3
2 075
1622 0965 80
1

1613 7912 01 1
2 080
0347 6100 15
2
3 015
1

1089 0702 13

1089 0702 14
3 020
1088 1001 01
2

2930 7116 62

Name
Housing

Nipple

O-ring
Piston

Nipple

O-ring
Valve
Spring

Plug
Temp. sensor
Valve

Spring

Plug
O-ring
O-ring

O-ring
O-ring
Screw
Hose assembly
Hose assembly
Flexible
O-ring
Washer
Screw
O-ring

Unloader assembly
Hexagon bolt
Washer
O-ring

Nipple
Hose assembly
Air filter
Filter element
Support
Washer
Hexagon bolt
Hexagon bolt
Hose assembly
Indicator
Hose clip
Solenoid valve
50Hz
60Hz
Warning mark

Remarks

31

Parts list
2

1110
1100

1120
1130

1140
1090

1150

1180
1190

1050
1030
1040 1060

1080
1010

1070
1020

ument is our properety and shall not without our permission be altered,
sed for manufacturing or communicated to any other person or company.

1170
1160

FIDENTIAL:

9820 9785 46-01ed00

32

2930 7116 62
00

2011-11-24 dphalke

9820978546

Parts list

Air system - Unloader assembly - GA 55, GA 75, GA 90Ref.

Part number

Qty


1622 3488 80
1
1 010

1
1 020
1622 3182 00
1
1 030
0663 2111 55
1
1 040
1622 3184 00
1
1 050
1622 3694 80
1
1 060
1622 3183 00
1
1 070
1622 3185 00
1
1 080
1622 3173 00
1
1 090
1622 3169 00
1
1 100
1622 3163 00
1
1 110
0335 2179 00
1
1 120
0663 7149 00
1
1 130
1622 3168 00
1
1 140
0261 1090 99 1
1 150
1622 3170 05
1
1 160
1622 3164 10
1
1 170
1613 6818 01
1
1 180
0160 0996 86 2
1 190
0301 2318 00
2

2930 7116 62

Name

Remarks

Unloader assembly
Housing

Guide

O-ring

Bushing

Blow off valve

Seal

Spring

Tape

Piston

Cover

Circlip

O-ring

Ring

Nut
Bushing

Rod

Valve

Screw
Washer

33

Parts 5
list

1110
1100

1120
1130

1140
1090

1150
1080

1010

1020
1060 1070

1040
1030

ONFIDENTIAL:

is document is our properety and shall not without our permission be altered,
ied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

1190 1050
1180

1160 1170

9820 9785 47-01ed00

34

2011-11-24 dphalke

00

Ed

Posi-

Modified from

Date

Intr./Appd.

2930 7116 62

9820978547

Parent 3D model

00.00

Ed . Version

Parts list

Air system - Unloader assembly - GA 55+, GA 75+, GA 90Ref.

Part number

Qty


1622 3489 80
1
1 010

1
1 020
1622 3182 00
1
1 030
0663 2111 55
1
1 040
1622 3184 00
1
1 050
1622 3694 80
1
1 060
1622 3183 00
1
1 070
1622 3185 00
1
1 080
1622 3689 00
1
1 090
1622 3687 00 1
1 100
1622 3649 00 1
1 110
0335 2182 00
1
1 120
0663 7151 00 1
1 130
1622 3691 00 1
1 140
0261 1099 32
1
1 150
1622 3690 00
1
1 160
1622 3686 00
1
1 170
1622 3688 10
1
1 180
0160 0996 86 2
1 190
0301 2318 00 2

2930 7116 62

Name

Remarks

Unloader assembly
Housing

Guide

O-ring

Bushing

Blow off valve

Seal

Spring

Tape

Piston
Cover
Int.circlip

O-ring
Quadring
Hexagon nut

Bushing

Valve

Rod

Screw
Washer

35

Parts list
2

2080
2070
2075
2065

2025
2060

2085
2090
2100
2095
2106
2105

2055
2050
2045

1010

2120
2125
4060

2040
2035
2030
2020

3010
3015

3040
2130

2015
2010

3025
3020

2155
2160

2165
3005

5020

4030 4035
4025
4020
4015
2170

4055
4050
2175

4045
4040

4005
3035
3030

Tolerances,

ATLAS COP
Name
Material
Treatment

9820 9785 48-01ed00


2013/10/23 tmulay ,

36
Position

Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978548
Parent 3D model

2930 7116
00.05 62
Ed . Version 3D

STATU

Approve

Parts list

Air system - Air receiverRef.

Part number

Qty

1 010
1

1202 5749 00

1202 5749 00

1202 5749 00

1202 5401 00

1613 5452 00

1613 5452 00

1613 5452 00

1613 7810 00

1202 5749 00

1202 5749 00

1202 5749 00

1202 5401 00

1613 5452 00

1613 5452 00

1613 5452 00

1613 7810 00

1202 5749 00

1202 5749 00

1202 5749 00

1613 5452 00

1613 5452 00

1613 5452 00

1202 5749 00

1202 5749 00

1202 5749 00

1202 5401 00

1613 5452 00

1613 5452 00

1613 5452 00

1613 7810 00

1202 5749 00

1202 5749 00

1202 5749 00

1202 5401 00

1613 5452 00

1613 5452 00

1613 5452 00

1613 7810 00

1

1625 5931 82

1625 5931 99

1625 5931 99

1625 5931 82

1625 5931 95
2 010
1625 7252 00
1
2 015
1625 7253 00
1
2 020
0147 1244 03
1
2 025
0663 2116 70 1
2 030
1613 3222 00
1
2 035
1613 3223 01 1
2 040
1613 3221 00
1
2 045
1622 3662 00
1
2 050
0663 2101 01 1
2930 7116 62

Name
Safety valve
GA 55 7.5bar(e)
GA 55 8.5bar(e)
GA 55 10bar(e)
GA 55 13bar(e)
GA 55 100psig
GA 55 125psig
GA 55 150psig
GA 55 175psig
GA 75 7.5bar(e)
GA 75 8.5bar(e)
GA 75 10bar(e)
GA 75 13bar(e)
GA 75 100psig
GA 75 125psig
GA 75 150psig
GA 75 175psig
GA 55+ 7.5bar(e)
GA 55+ 8.5bar(e)
GA 55+ 10bar(e)
GA 55+ 100psig
GA 55+ 125psig
GA 55+ 150psig
GA 75+ 7.5bar(e)
GA 75+ 8.5bar(e)
GA 75+ 10bar(e)
GA 75+ 13bar(e)
GA 75+ 100psig
GA 75+ 125psig
GA 75+ 150psig
GA 75+ 175psig
GA 90 7.5bar(e)
GA 90 8.5bar(e)
GA 90 10bar(e)
GA 90 13bar(e)
GA 90 100psig
GA 90 125psig
GA 90 150psig
GA 90 175psig
Vessel assembly
AS1210
ASME
CE

Lloyds
MOM
Shield

Separator
Hexagon bolt
O-ring
Washer
Seal
Piston valve
Spring
O-ring

Remarks

37

Parts list
2

2080
2070
2075
2065

2025
2060

2085
2090
2100
2095
2106
2105

2055
2050
2045

1010

2120
2125
4060

2040
2035
2030
2020

3010
3015

3040
2130

2015
2010

3025
3020

2155
2160

2165
3005

5020

4030 4035
4025
4020
4015
2170

4055
4050
2175

4045
4040

4005
3035
3030

Tolerances,

ATLAS COP
Name
Material
Treatment

9820 9785 48-01ed00


2013/10/23 tmulay ,

38
Position

Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978548
Parent 3D model

2930 7116
00.05 62
Ed . Version 3D

STATU

Approve

Parts list

Air system - Air receiver


Ref.

Part number

Qty

2 055
1622 3663 00
1
2 060
1622 3664 00
1
2 065
0301 2335 00 4
2 070
1625 7277 00
1
2 075
0211 1328 03
4
2 080
0335 3111 00 1
2 085
1622 4867 00 1
2 090
0663 3119 00 2
2 095
1613 9005 01
1
2 100
0663 2108 11 1
2 105
1625 7254 00 1
2 106
0663 2113 43 1
2 120
0571 0035 94 1
2 125
0663 3125 00 1
2 130
0663 2106 95
1
2 155
1202 8992 00
1
2 160
0663 3130 00 1
2 165
1513 0168 00
1
2 170
0571 0036 01 1
2 175
1625 5934 00 1


1

1625 7251 82

1625 7251 99

1625 7251 99

1625 7251 82

1625 7251 95
3 005
1
3 010
0147 1107 92 8
3 015
1625 7250 00 1
3 020
1
3 025
0244 4184 00 4
3 030
1625 7620 00 1
3 035
0663 2115 45 1
3 040
0663 2107 49 1
4 005
0392 1100 25
4
4 015
0333 3227 00
1
4 020
1613 8967 12
1
4 025
0226 0301 00
1
4 030
0301 2335 00
4
4 035
0266 2110 00
4
4 040
1625 7302 00
3
4 045
0147 1964 20
3
4 050
0852 0011 51
1
4 055
0686 3718 16
1
4 060
1089 0637 29
1
5 020
1079 9904 99
1

2930 7116 62


Name
Piston
Spring
Washer
Valve housing
Cap screw
Circlip
Nipple
O-ring
Non return valve
O-ring
Pipe
O-ring
Nipple
O-ring
O-ring
Plug
O-ring
Sight glass
Nipple
Nipple
Vessel

AS1210
ASME

CE

Lloyds
MOM
Vessel
Hexagon bolt
Cover
Data plate
Screw
Plug
O-ring
O-ring
Vibration damper
Lock washer
Grounding
Screw
Washer
Nut
Washer
Hexagon bolt
Ball valve
Plug
Switch
Label

Remarks

39

Parts list

2016
2015
2030
2035

2010

2040
2025

2005
1035 1030
2020
1015
1005
1020

1025
1010

1070

1065

1040

1050

CONFIDENTIAL:

This document is our properety and shall not without our permission be altered,
copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

1050
1045
1060 1055

1060
1055

Tolerance

ATLAS C
Name
Material

Treatmen

9820 9785 49-01ed00


2013/10/23 tmulay ,

00.03

40
Ed

Position

Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978549
Parent 3D model

00.03

2930 Ed
7116
62 3D
. Version

ST

Appro

Parts list

Air system - Air flow and cooling - Air-cooledRef.

Part number

Qty

1 005
1

1625 5920 80

1625 5966 80

1625 5921 80

1625 5967 80

1625 5910 80

1

0196 1552 79
2

1202 6584 00 AR
1 010
1

1625 5944 01

1625 5944 02

1625 5944 03

1625 5944 04

1625 5944 05
1 015
4

0147 1323 03

1079 1472 05

1079 1472 05

1079 1472 05

1079 1472 05
1 020
0301 2335 00
4
1 025
1

1625 5945 01

1625 5945 02

1625 5945 03

1625 5945 03

1625 5945 05
1 030
4

0147 1323 03

1079 1472 05

1079 1472 05

1079 1472 05

1079 1472 05
1 035
0301 2335 00
4
1 040
0147 1963 08
4
1 045
1625 5953 00
1
1 050
0663 7138 00
2
1 055
0211 1363 03
4
1 060
0301 2344 00
4
1 065
1

0574 8000 39

0574 8000 39

0574 8000 44

0574 8000 44

0574 8000 44
1 070
1

0574 8000 41

0574 8000 41

0574 8000 42

0574 8000 42

0574 8000 42

2930 7116 62

Name
Cooler plate
GA 55
GA 55+
GA 75
GA 75+
GA 90
Plate
Set screw
Seal
After cooler
GA 55
GA 55+
GA 75
GA 75+
GA 90
Hexagon bolt
GA 55
GA 55+
GA 75
GA 75+
GA 90
Washer
Oil cooler
GA 55
GA 55+
GA 75
GA 75+
GA 90
Hexagon bolt
GA 55
GA 55+
GA 75
GA 75+
GA 90
Washer
Hexagon bolt
Hose
O-ring
Screw
Washer
Hose assembly
GA 55
GA 55+
GA 75
GA 75+
GA 90
Hose assembly
GA 55
GA 55+
GA 75
GA 75+
GA 90


Remarks

41

Parts list

2016
2015
2030
2035

2010

2040
2025

2005
1035 1030
2020
1015
1005
1020

1025
1010

1070

1065

1040

1050

CONFIDENTIAL:

This document is our properety and shall not without our permission be altered,
copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

1050
1045
1060 1055

1060
1055

Tolerance

ATLAS C
Name
Material

Treatmen

9820 9785 49-01ed00


2013/10/23 tmulay ,

00.03

42
Ed

Position

Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978549
Parent 3D model

00.03

2930 Ed
7116
62 3D
. Version

ST

Appro

Parts list

Air system - Air flow and cooling - Air-cooled


Ref.

Part number

Qty

Name


Remarks

2 005
1
Fan

1625 5949 75
GA 55 200V/60Hz UL-cUL

1625 2552 61
GA 55 230V/50Hz IEC

1625 5949 71
GA 55 230V/60Hz IEC

1625 5949 71
GA 55 230V/60Hz UL-cUL

1625 5949 71
GA 55 380V/60Hz IEC

1625 2552 61
GA 55 400V/50Hz IEC

1625 5949 71
GA 55 460V/60Hz IEC

1625 5949 71
GA 55 460V/60Hz UL-cUL

1625 2552 63
GA 55 500V/50Hz IEC

1625 5949 72
GA 55 575V/60Hz UL-cUL

1625 5949 75
GA 55+ 200V/60Hz UL-cUL

1625 2552 61
GA 55+ 230V/50Hz IEC

1625 5949 71
GA 55+ 230V/60Hz IEC

1625 5949 71
GA 55+ 230V/60Hz UL-cUL

1625 5949 71
GA 55+ 380V/60Hz IEC

1625 2552 61
GA 55+ 400V/50Hz IEC

1625 5949 71
GA 55+ 460V/60Hz IEC

1625 5949 71
GA 55+ 460V/60Hz UL-cUL

1625 2552 63
GA 55+ 500V/50Hz IEC

1625 5949 72
GA 55+ 575V/60Hz UL-cUL

1625 5949 75
GA 75 200V/60Hz UL-cUL

1625 2552 61
GA 75 230V/50Hz IEC

1625 5949 71
GA 75 230V/60Hz IEC

1625 5949 71
GA 75 230V/60HZ UL-cUL

1625 5949 71
GA 75 380V/60Hz IEC

1625 2552 61
GA 75 400V/50Hz IEC

1625 5949 71
GA 75 460V/60Hz IEC

1625 5949 71
GA 75 460V/60Hz UL-cUL

1625 2552 63
GA 75 500V/50Hz IEC

1625 5949 72
GA 75 575V/60Hz UL-cUL

1625 5949 75
GA 75+ 200V/60Hz UL-cUL

1625 2552 61
GA 75+ 230V/50Hz IEC

1625 5949 71
GA 75+ 230V/60Hz IEC

1625 5949 71
GA 75+ 230V/60Hz UL-cUL

1625 5949 71
GA 75+ 380V/60Hz IEC

1625 2552 61
GA 75+ 400V/50Hz IEC

1625 5949 71
GA 75+ 460V/60Hz IEC

1625 5949 71
GA 75+ 460V/60Hz UL-cUL

1625 2552 63
GA 75+ 500V/50Hz IEC

1625 5949 72
GA 75+ 575V/60Hz UL-cUL

1625 5949 33
GA 90 200V/60Hz UL-cUL

1625 2552 22
GA 90 230V/50Hz IEC

1625 5949 31
GA 90 230V/60HZ IEC

1625 5949 31
GA 90 230V/60Hz UL-cUL

1625 5949 31
GA 90 380V/60Hz IEC

1625 2552 22
GA 90 400V/50Hz IEC

1625 5949 31
GA 90 460V/60Hz IEC

1625 5949 31
GA 90 460V/60Hz UL-cUL

1625 2552 24
GA 90 500V/50Hz IEC

1625 5949 32
GA 90 575V/60Hz UL-cUL
2 010
0147 1963 08
4
Hexagon bolt


2930 7116 62

43

Parts list

2016
2015
2030
2035

2010

2040
2025

2005
1035 1030
2020
1015
1005
1020

1025
1010

1070

1065

1040

1050

CONFIDENTIAL:

This document is our properety and shall not without our permission be altered,
copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

1050
1045
1060 1055

1060
1055

Tolerance

ATLAS C
Name
Material

Treatmen

9820 9785 49-01ed00


2013/10/23 tmulay ,

00.03

44
Ed

Position

Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978549
Parent 3D model

00.03

2930 Ed
7116
62 3D
. Version

ST

Appro

Parts list

Air system - Air flow and cooling - Air-cooled


Ref.

Part number

Qty

Name


Remarks

2 015
1625 5914 81
1
Baffle

1202 6584 00 AR Seal

1625 5936 00 2 Plate

1079 9901 18 1 Decal
2 016
0147 1963 08
5
Hexagon bolt

2 020
1625 2151 88
1
Baffle
1)

1202 6584 00 AR Seal

1625 5936 00 2 Plate

1079 9901 18 1 Decal
2 025
0147 1963 08
3
Hexagon bolt

2 026
1079 1472 05
2
Screw
2 030
1625 2151 90
1
Support
1)

1202 6584 00 AR Seal
2 035
0147 1963 08
2
Hexagon bolt

2 040
0129 3270 60
5
Blind rivet

1)
Lined with:
Foam: 0395 6001 66 (AR) 25 x 2040 x 1650 (self-adhesive)

2930 7116 62

45

03

Parts list
2

10

1015
1170
11751280
1170
1175

1030
1150
1300

1160
1165

1005
1075
1075
1070

1040

1035
1010

1135
1110
1105

1025
1020

1135
1065
1066
1085

1275

1120
1115

1080
1090

1270

1205
1145 1140

1130
1125

1192
1191

1216
1265

1285
1290
1180 1193
1193

1192
1191

1185 1216
1200
1060
1195

1055
1050

1060 1045

1055 1050

1217

Toleranc
ATLAS
Name

Materia

Treatme

9820 9785 50-01ed00

46

2930 7116 62
2013/10/23 tmulay ,

9820978550

00.03

Parts list

10

Air system - Air flow and cooling - Water-cooledRef.

Part number

1 005
1 010
1 015
1 020
1 025
1 030
1 035
1 040
1 045
1 050
1 055
1 060
1 0651 066
1 070
1 075
1 080
1 085
1 090
1 105
1 110
1 115
1 120
1 125
1 130
1 135
1 140
1 145
1 150
1 160
1 165
1 170
1 175
1 180
1 185
1 191
1 192
1 193
1 195
1 200
1 205
1 216
1 217
1 265
1 270
1 275
1 280

1 285
1 290
1 300

0147 1963 08
2
1625 4064 00
1
1625 8212 00
1
0275 1110 05
4
0333 3227 00
4
1625 8213 00
1
0275 1110 05
3
0333 3227 00
3
1625 7649 00
1
0211 1363 03
4
0301 2344 00
4
0663 7138 00
1
1613 9370 83
1
0663 6147 00
1
0663 6136 00
1
0663 2111 27 1
0663 3119 00
1
0686 3718 17
1
0686 3718 15
2
1625 8282 00
1
0583 8120 74
1
0583 8120 81
1
0147 1474 03
2
0301 2378 00
2
1625 2007 00
1
0663 7138 00
1
0211 1363 03
2
0301 2344 00
2
0663 3143 00
2
0147 1476 03
2
0301 2378 00
2
0663 7138 00
1
0147 1476 03
2
0301 2378 00
2
0663 2105 99
2
0571 0036 47
2
1625 7659 00
1
1625 7658 00
1
1625 5985 00
2
0129 3270 60
4
0147 1963 08
4
1625 4047 00
1
0574 8000 63
1
0574 8000 64
1
1089 0574 70
2
1622 9961 01
2
1079 9913 79
1
1079 9913 69
1
0147 1963 08
4
1625 4013 80
1
1619 2758 00 1
1625 4065 00
1
0147 1963 08
2
1625 2006 00
1

2930 7116 62

Qty

Name

Remarks

Hexagon bolt

Support
Heat exchanger
Nut

Lock washer

Heat exchanger
Nut

Lock washer

Hose
Screw
Washer
O-ring
Water separator
O-ring

3x114.5
O-ring

3x59.5
O-ring
3x31.5
O-ring
Plug

Plug
Pipe coupling
Fitting pipe
Fitting pipe

Hexagon bolt

Washer
Pipe
O-ring
Screw
Washer
O-ring

Hexagon bolt

Washer
O-ring
Hexagon bolt

Washer
O-ring

Nipple

Pipe
Pipe
Plate
Rivet
Hexagon bolt
Pipe
Hose assembly
Hose assembly
Temp. sensor
Connector + cable
2)
Inform. label water inlet
Inform. label water outlet
Hexagon bolt

Baffle
1)
Seal
Plate
Hexagon bolt
Hose assembly
47

03

Parts list
2

10

1015
1170
11751280
1170
1175

1030
1150
1300

1160
1165

1005
1075
1075
1070

1040

1035
1010

1135
1110
1105

1025
1020

1135
1065
1066
1085

1275

1120
1115

1080
1090

1270

1205
1145 1140

1130
1125

1192
1191

1216
1265

1285
1290
1180 1193
1193

1192
1191

1185 1216
1200
1060
1195

1055
1050

1060 1045

1055 1050

1217

Toleranc
ATLAS
Name

Materia

Treatme

9820 9785 50-01ed00

48

2930 7116 62
2013/10/23 tmulay ,

9820978550

00.03

Parts list

Air system - Air flow and cooling - Water-cooled


Ref.
1)
2)

Part number

2930 7116 62

Qty

Name

10


Remarks

Lined with:
Foam: 0395 6001 66 (AR) 25 x 2040 x 1650 (self-adhesive)
Located in Cubicle

49

Parts list
2

11

1050

1030
1025

1070
1065
1060

1055 1020
1015
2005
1015
1016

1035
1040
1045

1015
1010
1025

1020 1015
1020
1080
1031

1030

Toleran
ATLAS
Name

Materia

Treatme

9820 9785 51-01ed00

50

2930 7116 62
2012-03-22 tchilhal

9820978551

00.01

Parts list

11

Oil system

Ref.

Part number

Qty

1 010
1622 9094 00
1
1 015
0663 3130 00
4
1 016
1625 8915 00
1
1 020
0571 0036 01
3
1 025
1625 7527 00
2
1 030


2

1625 7525 00

1625 7526 00

1625 7526 00
1 031
1

1079 9909 57

1079 9925 87

1079 9920 99
1 035
1625 5916 00
1
1 040
0147 1321 03
4
1 045
0301 2335 00
4
1 050
0147 1963 08
4
1 055
0663 2101 95
1
1 060
1614 6118 00
1
1 065
0301 2321 00
2
1 070
0147 1246 03
2
1 080
0574 8000 35
1
2 005
1

1622 7064 01

1622 7064 04

2930 7116 62

Name

Remarks

Housing filter
O-ring
Nipple
Nipple
Nipple
Oil filter
Roto-Inject Fluid
Roto-Xtend Duty Fluid
Food Grade Fluid
Label
Roto-Inject Fluid
Roto-Xtend Duty Fluid
Food Grade Fluid
Support
Hexagon bolt

Washer
Hexagon bolt

O-ring
Flange
Washer
Hexagon bolt

Hose assembly

Thermostatic valve
38C
60C

51

Parts list

12
1

4035 4030
4010
1055
1040 1080

1035
1020

1025
1030
1015

4015 4005

2125 4025

2120
2115

4005

2110
2100
2095

2090

3010

2085
2080

3060
2105

Tol
9820 9785 53-01ed00

52

AT

2930 7116 62

Na

Ma

Tre

Parts list

12

Air system - Air outlet - Pack - Air-cooledRef.

Part number

Qty

1 015
0663 7138 00
1
1 020
1625 5950 00
1
1 025
0211 1363 03
2
1 030
0301 2344 00
2
1 035
0147 1963 08
2
1 040
1089 0575 54
1
1 055
1622 1799 09
1
1 080
1625 4044 00
1
2 080
0147 1963 08
1
2 085
0070 6002 06
AR
2 090
0583 8120 81
1
2 095
0070 6002 05
AR
2 100
0583 8120 74
1
2 105
0070 6002 04
AR
2 110
0583 8100 66
1
2 115
0070 6002 05
AR
2 120
0583 8100 70
1
2 125
0581 0000 43
1

1622 8551 91
1
3 010
1
3 060
1622 1799 08 1
4 005
0070 6002 05
AR
4 010
0852 0011 05
1
4 015
0581 0000 35
1
4 025
0852 0010 55
1
4 030
1

1625 2022 00
4 035
1

0653 1331 00

2930 7116 62

Name
O-ring
Pipe
Screw
Washer
Hexagon bolt
Press. transducer
Connector and cable
Seal
Hexagon bolt
Plastic tube
Fitting pipe
Plastic tube
Fitting pipe
Plastic tube
Fitting

Plastic tube
Fitting pipe
Bulkhead coupling
EWD 330M
Drain
Cable
Plastic tube
Ball valve
Coupling
Ball valve
Adaptor
UL-cUL
Flat gasket
UL-cUL

Remarks

53

13

Parts list
2

4035 4030
4010

1080
1055
1045
1020

1040

1015 1030 1025


1030
1035

4005
4015
4005
2100
2095

2125 4025

2120
2115
2110

2090
2085
3010 3060

2105

or manufacturing or communicated to any other person or company.

2080

9820 9786 55-01ed00

54

2930 7116 62

Parts list

Air system - Air outlet - Pack - Water-cooledRef.

Part number

Qty

1 015
0663 7138 00
1
1 020
1625 8279 00
1
1 025
2

0147 1367 03

0211 1363 03
1 030
0301 2344 00
2
1 035
0261 2111 00
2
1 040
0147 1963 08
2
1 045
1089 0575 54
1
1 055
1622 1799 09
1
1 080
1625 4044 00
1
2 080
0147 1963 08
1
2 085
0070 6002 06
AR
2 090
0583 8120 81
1
2 095
0070 6002 05
AR
2 100
0583 8120 74
1
2 105
0070 6002 04
AR
2 110
0583 8100 66
1
2 115
0070 6002 05
AR
2 120
0583 8100 70
1
2 125
0581 0000 43
1

1622 8551 91
1
3 010
1
3 060
1622 1799 08 1
4 005
0070 6002 05
AR
4 010
0852 0011 05
1
4 015
0581 0000 35
1
4 025
0852 0010 55
1
4 030
1

1625 2022 00
4 035
1

0653 1331 00
4 040
1

0605 8350 24

2930 7116 62

13

Name
O-ring
Pipe
Screw
IEC
UL-cUL
Washer
Nut
Hexagon bolt
Pressure transducer
Connector and cable
Seal
Hexagon bolt
Plastic tube
Fitting pipe
Plastic tube
Fitting pipe
Plastic tube
Fitting

Plastic tube
Fitting pipe
Bulkhead coupling
EWD 330M
Drain
Cable
Plastic tube
Ball valve
Coupling
Ball valve
Adaptor
UL-cUL
Flat gasket
UL-cUL
Bushing
UL-cUL

Remarks

55

Parts list

14
2

1065 1075
4035 4030
4010

1050

1080

1055
1060

1165 1160
1155

1150

1005
1020

1030

1010 1015

1040

1025

1140 4015

1145

1035

2115

4005 4005

2120
1125

2125 4025

1135 2110
2105

2090
1100
1110

1045
2100

2095

2085
3010 3060

3010 3060

1120
1130

1095

This document is our properety and shall not without our permission be altered,
copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

2080

2013/10/23 tmulay ,

00.08

9820
9785 54-01ed00
Posi-

Ed

56

tion

Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978554
Parent 3D model

00.08
Ed . Version 3D

STATUS

Approved

2930 7116 62

V
0
D

Parts list

14

Air system - Air outlet - Full Feature - Air-cooledRef.

Part number

Qty

1 005
0663 7138 00
1
1 010
0211 1363 03
2
1 015
0301 2344 00
2
1 020
1625 5952 00
1
1 025
0663 7138 00
1
1 030
0147 1363 03
2
1 035
0301 2344 00
2
1 040
<<< >>>
1
1 045
1079 1472 06
4
1 050
1

0663 2104 75

0663 2104 98

0663 2104 98
1 055
2

0147 1326 03

0147 1363 03

0147 1363 03
1 060
2

0301 2335 00

0301 2344 00

0301 2344 00
1 065
1

1625 8220 00

1625 8217 00

1625 8217 00
1 075
0147 1963 08
2
1 080
1089 0575 54
1
1 095
0147 1963 08
1
1 100
0070 6002 06
AR
1 110
0070 6002 05
AR
1 120
0070 6002 04
AR
1 125
0583 8100 66
1
1 130
0070 6002 05
AR
1 135
0583 8100 70
1
1 140
0581 0000 43
1
1 145
1079 9926 02
1
1 150
1625 4044 00
1
1 155
1625 5928 00
1
1 160
0147 1208 03
2
1 165
0300 0129 27
2
2 080
0147 1963 08
1
2 085
0070 6002 06
AR
2 090
0583 8120 81
1
2 095
0070 6002 05
AR
2 100
0583 8120 74
1
2 105
0070 6002 04
AR
2 110
0583 8100 66
1
2 115
0070 6002 05
AR
2 120
0583 8100 70
1
2 125
0581 0000 43
1

1622 8551 91
2
3 010
1
3 060
1622 1799 08 1
4 005
0070 6002 05
AR
2930 7116 62

Name
O-ring
Screw
Washer
Hose
O-ring
Hexagon bolt
Washer
Air dryer
Bolt

O-ring

ID 171
ID 255
ID 286
Hexagon bolt
ID 171
ID 255
ID 286
Washer
ID 171
ID 255
ID 286
Pipe
ID 171
ID 255
ID 286
Hexagon bolt

Pressure transducer
Hexagon bolt

Plastic tube

Plastic tube

Plastic tube

Fitting

Plastic tube

Fitting pipe

Bulkhead coupling
Label
Seal
Plate dryer

Screw
Washer
Hexagon bolt
Plastic tube

Fitting pipe

Plastic tube
Fitting pipe
Plastic tube
Fitting
Plastic tube
Fitting pipe
Bulkhead coupling
EWD 330M
Drain
Cable
Plastic tube

Remarks

57

Parts list

14
2

1065 1075
4035 4030
4010

1050

1080

1055
1060

1165 1160
1155

1150

1005
1020

1030

1010 1015

1040

1025

1140 4015

1145

1035

2115

4005 4005

2120
1125

2125 4025

1135 2110
2105

2090
1100
1110

1045
2100

2095

2085
3010 3060

3010 3060

1120
1130

1095

This document is our properety and shall not without our permission be altered,
copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

2080

2013/10/23 tmulay ,

00.08

9820
9785 54-01ed00
Posi-

Ed

58

tion

Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978554
Parent 3D model

00.08
Ed . Version 3D

STATUS

Approved

2930 7116 62

V
0
D

Parts list

Air system - Air outlet - Full Feature - Air-cooled


Ref.

Part number

Qty

4 010
0852 0011 05
1
4 015
0581 0000 35
2
4 025
0852 0010 55
2
4 030
1

1625 2022 00
4 035
1

0653 1331 00

2930 7116 62

Name

14


Remarks

Ball valve
Coupling
Ball valve
Adaptor
UL-cUL
Flat gasket
UL-cUL

59

This document is our properety and shall not without our permission be altered,
copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

Parts list

15

1065 1075

4035 4030
4010

1050
1080

1055
1060

1165 1160
1155

1150

1010 1015 1005

1025
1030 1035
1040

4005
1140 4015

1145

2115 2120
1125

2100
1110

2125 4025 4005

1135 2110
2090
1100

2085

2105

2095

3010 3060

3010 3060

1120
1130

1095
2080

Tolerances, if not indicated

ATLAS COPCO STANDAR


Name
Material
Treatment

INSTR
NOT A
Not Ap

9820 9786 56-01ed00

2013/10/23 tmulay ,

00.02
Ed

60
Position

Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978656
Parent 3D model

00.02

STATUS

2930 7116 62

Ed . Version 3D

Approved

Ve
00
D

Parts list

Air system - Air outlet - Full Feature - Water-cooledRef.

Part number

Qty

1 005
0663 7138 00
1
1 010
0211 1363 03
2
1 015
0301 2344 00
2
1 025
0663 7138 00
1
1 030
0147 1363 03
2
1 035
0301 2344 00
2
1 040
<<< >>>
1
1 050
1

0663 2104 75

0663 2104 98

0663 2104 98
1 055
2

0147 1326 03

0147 1363 03

0147 1363 03
1 060
2

0301 2335 00

0301 2344 00

0301 2344 00
1 065
1

1625 8220 00

1625 8217 00

1625 8217 00
1 075
0147 1963 08
2
1 080
1089 0575 54
1
1 095
0147 1963 08
1
1 100
0070 6002 06
AR
1 110
0070 6002 05
AR
1 120
0070 6002 04
AR
1 125
0583 8100 66
1
1 130
0070 6002 05
AR
1 135
0583 8100 70
1
1 140
0581 0000 43
1
1 145
1079 9926 02
1
1 150
1625 4044 00
1
1 155
1625 5928 00
1
1 160
0147 1208 03
2
1 165
0300 0129 27
2
2 080
0147 1963 08
1
2 085
0070 6002 06
AR
2 090
0583 8120 81
1
2 095
0070 6002 05
AR
2 100
0583 8120 74
1
2 105
0070 6002 04
AR
2 110
0583 8100 66
1
2 115
0070 6002 05
AR
2 120
0583 8100 70
1
2 125
0581 0000 43
1

1622 8551 91
2
3 010
1
3 060
1622 1799 08 1
4 005
0070 6002 05
AR
4 010
0852 0011 05
1
4 015
0581 0000 35
2
2930 7116 62

Name
O-ring
Screw
Washer
O-ring
Hexagon bolt
Washer
Air dryer
O-ring

ID 171
ID 255
ID 286
Hexagon bolt
ID 171
ID 255
ID 286
Washer
ID 171
ID 255
ID 286
Pipe
ID 171
ID 255
ID 286
Hexagon bolt

Pressure transducer
Hexagon bolt

Plastic tube

Plastic tube

Plastic tube

Fitting

Plastic tube

Fitting pipe

Bulkhead coupling
Label
Seal
Plate dryer

Screw
Washer
Hexagon bolt
Plastic tube

Fitting pipe

Plastic tube
Fitting pipe
Plastic tube
Fitting
Plastic tube
Fitting pipe
Bulkhead coupling
EWD 330M
Drain
Cable
Plastic tube
Ball valve
Coupling

15


Remarks

61

This document is our properety and shall not without our permission be altered,
copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

Parts list

15

1065 1075

4035 4030
4010

1050
1080

1055
1060

1165 1160
1155

1150

1010 1015 1005

1025
1030 1035
1040

4005
1140 4015

1145

2115 2120
1125

2100
1110

2125 4025 4005

1135 2110
2090
1100

2085

2105

2095

3010 3060

3010 3060

1120
1130

1095
2080

Tolerances, if not indicated

ATLAS COPCO STANDAR


Name
Material
Treatment

INSTR
NOT A
Not Ap

9820 9786 56-01ed00

2013/10/23 tmulay ,

00.02
Ed

62
Position

Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978656
Parent 3D model

00.02

STATUS

2930 7116 62

Ed . Version 3D

Approved

Ve
00
D

Parts list

Air system - Air outlet - Full Feature - Water-cooled


Ref.

Part number

Qty

4 025
0852 0010 55
2
4 030
1

1625 2022 00
4 035
1

0653 1331 00
4 040
1

0605 8350 24

2930 7116 62

Name

15

Remarks

Ball valve
Adaptor
UL-cUL
Flat gasket
UL-cUL
Bushing
UL-cUL

63

Parts list

16

4090
4200
4110
4230 4210

7050

4220
3010
2070
2020

4150

7060
7130

4130

4160
4022

5040 5030 1020


2040
2060
2050

2030

7100
6020
4060
4120

7180

7110 7120

5050
5010

7080
4140

7060
4080
4050

4070

4100
4105

4210
4230
4220
4200

5050

7170

5060

7140
4030

4180

7030
7040
7020

4190 4170
7010

1010

7070

7270
7160

Tolerance

ATLAS C
Name
Material

9820 9785 56-01ed00

Treatmen

64

2930 7116 62

Parts list

16

Air system - Air outlet - Full Feature - Air dryer 1)Ref.

Part number

Qty


1

1624 9600 82

1624 9600 82

1624 9600 83

1624 9600 83

1624 9600 88

1624 9600 80

1624 9600 81

1624 9600 84

1624 9600 85

1624 9601 88

1624 9601 80

1624 9601 81

1624 9602 82

1624 9602 82

1624 9602 83

1624 9602 83

1624 9602 88

1624 9602 80

1624 9602 81

1624 9602 84

1624 9602 85
1 010
1624 9506 80
1

1088 0803 27 1

0348 0111 06 1

1079 9903 48 1

1079 9930 30 1
1 020
0348 0101 13
1
2 020
1617 0315 00
1
2 030
1617 0092 03
1
2 040
0147 1247 03
4
2 050
0300 0274 64 4
2 060
0333 3220 00
4
2 070
1624 2451 00
AR
3 010

1

1603 6401 00

1603 6401 01

1603 6401 02
4 022
1089 9139 16
1
4 030

1

1624 9617 05

1624 9617 04

1624 9617 04

1624 9617 05

1624 9617 04

1624 9617 05

1624 9617 04

1624 9733 05

1624 9733 08

1624 9733 05

2930 7116 62

Name

Remarks

Air dryer
ID 171 200V/50Hz
ID 171 230V/50Hz
ID 171 200V/60Hz
ID 171 230V/60Hz
ID 171 380V/60Hz
ID 171 400V/50Hz
ID 171 460V/60Hz
ID 171 500V/50Hz
ID 171 575V/60Hz
ID 255 380V/60Hz
ID 255 400V/50Hz
ID 255 460V/60Hz
ID 286 200V/50Hz
ID 286 230V/50Hz
ID 286 200V/60Hz
ID 286 230V/60Hz
ID 286 380V/60Hz
ID 286 400V/50Hz
ID 286 460V/60Hz
ID 286 500V/50Hz
ID 286 575V/60Hz
Frame assy

Grommet

Connector

Warning label

Label
Cable tie

Ring

Ring

Hexagon bolt

Washer
Washer
Insulation

Heat exchanger
ID 171
ID 255
ID 286
Switch

Capillary assy

ID 171 200-230V/50Hz
ID 171 200-230V/60Hz
ID 171 380V/60Hz
ID 171 400V/50Hz
ID 171 460V/60Hz
ID 171 500V/50Hz
ID 171 575V/60Hz
ID 255 380V/60Hz
ID 255 400V/50Hz
ID 255 460V/60Hz

65

Parts list

16

4090
4200
4110
4230 4210

7050

4220
3010
2070
2020

4150

7060
7130

4130

4160
4022

5040 5030 1020


2040
2060
2050

2030

7100
6020
4060
4120

7180

7110 7120

5050
5010

7080
4140

7060
4080
4050

4070

4100
4105

4210
4230
4220
4200

5050

7170

5060

7140
4030

4180

7030
7040
7020

4190 4170
7010

1010

7070

7270
7160

Tolerance

ATLAS C
Name
Material

9820 9785 56-01ed00

Treatmen

66

2930 7116 62

Parts list

Air system - Air outlet - Full Feature - Air dryer 1)


Ref.

Part number

Qty


1624 9733 06

1624 9733 05

1624 9733 05

1624 9733 06

1624 9733 05

1624 9733 06

1624 9733 05
4 050
0348 0101 13
1
4 060
1624 2293 00
1
4 070
0348 0110 03
1
4 080
0226 3343 07
1
4 090
1

1624 9500 00

1627 1547 00

1627 1547 00
4 100
0226 3256 00
4
4 105
0300 0274 70 4
4 110
1617 2385 00
1
4 120
0348 0101 13
1
4 130


1624 2386 00
2

1624 2386 00
2

1624 9718 00
1
4 140
1617 2361 00 1
4 150
1624 9614 00
1
4 160

1

1624 9711 00

1624 9712 00

1624 9712 00
4 170
0348 0110 03
1
4 180
0226 3343 07
1
4 190
0348 0101 13
1
4 200

2

1624 9983 00

1624 9983 00
4 210

2

0147 1249 03

0147 1249 03
4 220
2

0301 2321 00

0301 2321 00
4 230

2

0333 3120 00

0333 3120 00


1

1624 9605 00

1624 9605 00

1624 9605 00

1624 9605 00

1624 9605 00

1624 9605 00

1624 9605 00

2930 7116 62

Name
ID 286 200-230V/50Hz
ID 286 200-230V/60Hz
ID 286 380V/60Hz
ID 286 400V/50Hz
ID 286 460V/60Hz
ID 286 500V/50Hz
ID 286 575V/60Hz
Cable tie
Filter dryer

Anchor plate
Tapping screw
Condenser
ID 171
ID 255
ID 286
Screw

Washer
Rotation arrow
Cable tie
Insulation

ID 171
ID 255
ID 286
Insulation
Insulation thermal
Insulation thermal
ID 171
ID 255
ID 286
Anchor plate
Screw

Cable tie
Support

ID 255
ID 286
Hexagon bolt
ID 255
ID 286
Washer
ID 255
ID 286
Lock washer
ID 255
ID 286
Pipe assy

ID 171 200-230V/50Hz
ID 171 200-230V/60Hz
ID 171 380V/60Hz
ID 171 400V/50Hz
ID 171 460V/60Hz
ID 171 500V/50Hz
ID 171 575V/60Hz

16


Remarks

67

Parts list

16

4090
4200
4110
4230 4210

7050

4220
3010
2070
2020

4150

7060
7130

4130

4160
4022

5040 5030 1020


2040
2060
2050

2030

7100
6020
4060
4120

7180

7110 7120

5050
5010

7080
4140

7060
4080
4050

4070

4100
4105

4210
4230
4220
4200

5050

7170

5060

7140
4030

4180

7030
7040
7020

4190 4170
7010

1010

7070

7270
7160

Tolerance

ATLAS C
Name
Material

9820 9785 56-01ed00

Treatmen

68

2930 7116 62

Parts list

Air system - Air outlet - Full Feature - Air dryer 1)


Ref.

Part number

Qty


1624 9731 00

1624 9728 00

1624 9731 00

1624 9729 00

1624 9732 00

1624 9732 00

1624 9729 00

1624 9732 00

1624 9729 00

1624 9732 00
5 010
1624 2486 02 1
5 030
1617 0107 00 1
5 040
1617 0314 00 1
5 050
1

1624 9352 00

1624 9352 00

1624 9352 00

1624 9352 00

1624 9352 00

1624 9352 00

1624 9352 00

1619 5563 07

1624 9352 00

1619 5563 07

1624 9352 00

1624 9352 00

1624 9352 00

1624 9352 00

1624 9352 00

1624 9352 00

1624 9352 00
5 060
1624 9694 00 1
6 020
1624 9517 00
1

1624 9352 00 1
7 010

1

1624 2615 08

1624 2615 06

1624 2615 06

1624 2615 08

1624 2615 06

1624 2615 08

1624 2615 06

1617 4638 00

1617 4640 00

1617 4638 00

1617 4640 00

1617 4638 00

1617 4638 00

1617 4640 00

1617 4638 00

1617 4640 00

1617 4638 00
7 020
1624 2698 00
4
7 030
0147 1331 03
4
2930 7116 62

Name
ID 255 380V/60Hz
ID 255 400V/50Hz
ID 255 460V/60Hz
ID 286 200-230V/50Hz
ID 286 200-230V/60Hz
ID 286 380V/60Hz
ID 286 400V/50Hz
ID 286 460V/60Hz
ID 286 500V/50Hz
ID 286 575V/60Hz
HGB valve
Sleeve

Nut
Schraeder valve

ID 171 200-230V/50Hz
ID 171 200-230V/60Hz
ID 171 380V/60Hz
ID 171 400V/50Hz
ID 171 460V/60Hz
ID 171 500V/50Hz
ID 171 575V/60Hz
ID 255 380V/60Hz
ID 255 400V/50Hz
ID 255 460V/60Hz
ID 286 200-230V/50Hz
ID 286 200-230V/60Hz
ID 286 380V/60Hz
ID 286 400V/50Hz
ID 286 460V/60Hz
ID 286 500V/50Hz
ID 286 575V/60Hz
Separator

Pipe assy

Schraeder valve

Refr. compressor
ID 171 200-230V/50Hz
ID 171 200-230V/60Hz
ID 171 380V/60Hz

ID 171 400V/50Hz

ID 171 460V/60Hz

ID171 500V 50HZ 3PH
ID171 575V 60HZ 3PH
ID 255 380V/60Hz
ID 255 400V/50Hz

ID 255 460V/60Hz

ID 286 200-230V/50Hz
ID 286 200-230V/60Hz

ID 286 380V/60Hz
ID 286 400V/50Hz

ID 286 460V/60Hz

ID 286 500V/50Hz

ID 286 575V/60Hz

Bushing

Hexagon bolt

16


Remarks

69

Parts list

16

4090
4200
4110
4230 4210

7050

4220
3010
2070
2020

4150

7060
7130

4130

4160
4022

5040 5030 1020


2040
2060
2050

2030

7100
6020
4060
4120

7180

7110 7120

5050
5010

7080
4140

7060
4080
4050

4070

4100
4105

4210
4230
4220
4200

5050

7170

5060

7140
4030

4180

7030
7040
7020

4190 4170
7010

1010

7070

7270
7160

Tolerance

ATLAS C
Name
Material

9820 9785 56-01ed00

Treatmen

70

2930 7116 62

Parts list

Air system - Air outlet - Full Feature - Air dryer 1)


Ref.

Part number

Qty

7 040
0300 8019 00 4
7 050

1

1624 2390 80

1624 2037 80

1624 2390 80

1624 2390 80

1624 2037 80

1624 2390 80

1624 2037 80

1624 9608 00

1624 9608 00

1624 9609 00

1624 9608 00

1624 9609 00

1624 9608 00

1624 9608 00

1624 9609 00

1624 9608 00

1624 9609 00
7 060
1088 1001 01
4
7 070

1

1624 1940 00

1624 1940 00

1624 1940 00

1624 1940 00

1624 1940 00

1624 1940 00

1624 1940 00

1624 1940 00
7 080
1617 3077 90
1
7 090
1617 0128 00
AR
7 100
1624 9622 00
1
7 110

4

0147 1247 03

0147 1326 03

0147 1326 03
7 120
4

0300 0274 64

0300 8019 00

0300 8019 00
7 130
4

0333 3220 00

0333 3227 00

0333 3227 00
7 140
0348 0101 13
4
7 160
4

0129 3270 38

0129 3270 38
7 170
0583 8100 71
1
7 180

1

0698 5140 72

2930 7116 62

Name

16


Remarks

Washer
Fan assy

ID 171 200-230V/50Hz
ID 171 200-230V/60Hz
ID 171 380V/60Hz

ID 171 400V/50Hz

ID 171 460V/60Hz

ID171 500V 50HZ 3PH

ID171 575V 60HZ 3PH

ID 255 380V/60Hz
ID 255 400V/50Hz

ID 255 460V/60Hz

ID 286 200-230V/50Hz
ID 286 200-230V/60Hz

ID 286 380V/60Hz
ID 286 400V/50Hz

ID 286 460V/60Hz

ID 286 500V/50Hz

ID 286 575V/60Hz

Warning mark

Wiring

ID 171 380V/60Hz
ID 171 400V/50Hz
ID 171 460V/60Hz
ID 255 380V/60Hz
ID 255 400V/50Hz

ID 255 460V/60Hz

ID 286 400V/50Hz

ID 286 460V/60Hz

Temp. sensor

Heat conducting pasta

Pressure switch

Hexagon bolt

ID 171

ID 255
ID 286
Washer
ID 171
ID 255
ID 286
Washer
ID 171
ID 255
ID 286
Cable tie
Rivet
ID 171
ID 286
Fitting pipe

Cable gland
ID 171

71

Parts list

16

4090
4200
4110
4230 4210

7050

4220
3010
2070
2020

4150

7060
7130

4130

4160
4022

5040 5030 1020


2040
2060
2050

2030

7100
6020
4060
4120

7180

7110 7120

5050
5010

7080
4140

7060
4080
4050

4070

4100
4105

4210
4230
4220
4200

5050

7170

5060

7140
4030

4180

7030
7040
7020

4190 4170
7010

1010

7070

7270
7160

Tolerance

ATLAS C
Name
Material

9820 9785 56-01ed00

Treatmen

72

2930 7116 62

Parts list

Air system - Air outlet - Full Feature - Air dryer 1)


Ref.

Part number

Qty

Name

16


Remarks

7 270
1 Transformer

1624 9923 00
ID 171 200-230V/50Hz


1624 9924 00
ID 171 200-230V/60Hz


1624 9594 00
ID 171 500V/50Hz


1624 9602 00
ID 171 575V/60Hz


1624 9925 00
ID 286 200-230V/50Hz


1624 9939 00
ID 286 200-230V/60Hz


1624 9603 00
ID 286 500V/50Hz


1624 9604 00
ID 286 575V/60Hz


1624 9978 00
ID 286 380V/60Hz


1)
Refrigerant R410A

2930 7116 62

73

K25

17

Parts list

1X8

F1
F2
F3

T1
K34

K35

K04

F3
F2
F1

E10

PE
1X3

S10

Fuse label

X101

F1/F2

E1

1X3
X150
X151
X106

1X1:Y

K15

K5

X104A X105 X104

1X3

FAN

1X7/1X6/1X4

Q15

S3

RACEWAY (50x75x230)

RACEWAY (50x75x900)

X152

K23

K22

K21

RACEWAY(50X75X400mm)
X240 X230

1X3

K11

X210

F21

F7
F8
F9

1X3

Fuse label

F7
F8
F9

K12
X136A-X136B

PE
1X3

X220

Heater and terminals


for option freeze protection

External contact
LAT
M40 WH
X136a
X136b

M63 Motor

M50 DRYER

M63 Motor

1622 7302 00

COMBOX-E

AIR CONTACT

I/O 2

2015
1015
1010

3085

3090

2035

2030
3065

This document is our properety and shall not without our permission be altered,
copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

1020
3050

3075

Tolerances

ATLAS CO

3060

Name
Material

3070 3045

Treatment

9820 9785 60-01ed00

2013/10/23 tmulay ,

00.03
Ed

74

Position

Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978560
Parent 3D model

00.03
. Version 3D
2930Ed7116
62

STAT

Approv

Parts list

17

Cubicle - IEC

Ref.

Part number

Qty


1

1900 2520 11

1900 2520 13

1900 2520 08

1900 2520 01

1900 2520 07

1900 2520 06

1900 2520 11

1900 2520 13

1900 2520 08

1900 2520 05

1900 2520 07

1900 2520 06

1900 2520 15

1900 2520 14

1900 2520 12

1900 2520 02

1900 2520 10

1900 2520 09

1900 2520 14

1900 2520 14

1900 2520 12

1900 2520 03

1900 2520 10

1900 2520 09

1900 2520 16

1900 2520 16

1900 2520 13

1900 2520 04

1900 2520 11

1900 2520 10
-
9820 6500 12
1
-
9820 6500 01
1
-
1622 3698 60
1
E10
1630 0707 81
1
E10
1623 4029 01
1
F21

1

1089 9424 47

1089 9424 49

1089 9424 49

1089 9446 71

1089 9424 47

1089 9424 46

1089 9424 47

1089 9424 48

1089 9424 48

1089 9424 49

1089 9446 71

1089 9446 71

1089 9446 71

1089 9446 71

1089 9446 72

1089 9446 72
K5
1089 9415 14 1
2930 7116 62

Name
Cubicle
GA 55 230V/50Hz
GA 55 230V/60Hz
GA 55 380V/60Hz
GA 55 400V/50Hz
GA 55 460V/60Hz
GA 55 500V/50Hz
GA 55+ 230V/50Hz
GA 55+ 230V/60Hz
GA 55+ 380V/60Hz
GA 55+ 400V/50Hz
GA 55+ 460V/60Hz
GA 55+ 500V/50Hz
GA 75 230V/50Hz
GA 75 230V/60Hz
GA 75 380V/60Hz
GA 75 400V/50HZ
GA 75 460V/60Hz
GA 75 500V/50Hz
GA 75+ 230V/50Hz
GA 75+ 230V/60Hz
GA 75+ 380V/60Hz
GA 75+ 400V/50Hz
GA 75+ 460V/60Hz
GA 75+ 500V/50Hz
GA 90 230V/60Hz
GA 90 230V/60Hz
GA 90 380V/60Hz
GA 90 400V/50Hz
GA 90 460V/60Hz
GA 90 500V/50Hz
Assembly drawing
Service diagram
Wire harness
SmartBox kit
Communication cable
Overload relay
1900 2520 01
1900 2520 02
1900 2520 03
1900 2520 04
1900 2520 05
1900 2520 06
1900 2520 07
1900 2520 08
1900 2520 09
1900 2520 10
1900 2520 11
1900 2520 12
1900 2520 13
1900 2520 14
1900 2520 15
1900 2520 16
Contactor

Remarks

75

K25

17

Parts list

1X8

F1
F2
F3

T1
K34

K35

K04

F3
F2
F1

E10

PE
1X3

S10

Fuse label

X101

F1/F2

E1

1X3
X150
X151
X106

1X1:Y

K15

K5

X104A X105 X104

1X3

FAN

1X7/1X6/1X4

Q15

S3

RACEWAY (50x75x230)

RACEWAY (50x75x900)

X152

K23

K22

K21

RACEWAY(50X75X400mm)
X240 X230

1X3

K11

X210

F21

F7
F8
F9

1X3

Fuse label

F7
F8
F9

K12
X136A-X136B

PE
1X3

X220

Heater and terminals


for option freeze protection

External contact
LAT
M40 WH
X136a
X136b

M63 Motor

M50 DRYER

M63 Motor

1622 7302 00

COMBOX-E

AIR CONTACT

I/O 2

2015
1015
1010

3085

3090

2035

2030
3065

This document is our properety and shall not without our permission be altered,
copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

1020
3050

3075

Tolerances

ATLAS CO

3060

Name
Material

3070 3045

Treatment

9820 9785 60-01ed00

2013/10/23 tmulay ,

00.03
Ed

76

Position

Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978560
Parent 3D model

00.03
. Version 3D
2930Ed7116
62

STAT

Approv

Parts list

Cubicle - IEC

Ref.


17


Part number

Qty

K21
1089 9415 07
1
K21

1

1089 9415 55

1089 9415 55

1089 9415 55

1089 9415 55

1089 9415 55

1089 9415 55

1089 9415 55

1089 9415 55

1089 9415 55
K22

1

1089 9415 09

1089 9415 09

1089 9415 09

1089 9415 09

1089 9415 09

1089 9415 09

1089 9415 09

1089 9415 09

1089 9415 09

1089 9415 09

1089 9415 09

1089 9415 09

1089 9415 09
K23

1

1089 9415 56

1089 9415 56

1089 9415 56

1089 9415 56

1089 9415 56

1089 9415 56

1089 9415 56

1089 9415 56

1089 9415 56
K22
1

1089 9415 34

1089 9415 36

1089 9415 44

1089 9415 44

1089 9415 35

1089 9415 34

1089 9415 35

1089 9415 36

1089 9415 36

1089 9415 44

1089 9415 44

1089 9415 44

1089 9415 45

1089 9415 61

1089 9415 61

1089 9415 61

2930 7116 62

Name

Remarks

Contact block
Contact block
1900 2520 01
1900 2520 02
1900 2520 03
1900 2520 05
1900 2520 06
1900 2520 07
1900 2520 08
1900 2520 09
1900 2520 10
Contact block
1900 2520 01
1900 2520 02
1900 2520 03
1900 2520 04
1900 2520 05
1900 2520 06
1900 2520 07
1900 2520 08
1900 2520 09
1900 2520 10
1900 2520 11
1900 2520 12
1900 2520 13
Contact block
1900 2520 01
1900 2520 02
1900 2520 03
1900 2520 05
1900 2520 06
1900 2520 07
1900 2520 08
1900 2520 09
1900 2520 10
Contactor
1900 2520 01
1900 2520 02
1900 2520 03
1900 2520 04
1900 2520 05
1900 2520 06
1900 2520 07
1900 2520 08
1900 2520 09
1900 2520 10
1900 2520 11
1900 2520 12
1900 2520 13
1900 2520 14
1900 2520 15
1900 2520 16

1NO
2NO

1NO1NC

2NC

77

K25

17

Parts list

1X8

F1
F2
F3

T1
K34

K35

K04

F3
F2
F1

E10

PE
1X3

S10

Fuse label

X101

F1/F2

E1

1X3
X150
X151
X106

1X1:Y

K15

K5

X104A X105 X104

1X3

FAN

1X7/1X6/1X4

Q15

S3

RACEWAY (50x75x230)

RACEWAY (50x75x900)

X152

K23

K22

K21

RACEWAY(50X75X400mm)
X240 X230

1X3

K11

X210

F21

F7
F8
F9

1X3

Fuse label

F7
F8
F9

K12
X136A-X136B

PE
1X3

X220

Heater and terminals


for option freeze protection

External contact
LAT
M40 WH
X136a
X136b

M63 Motor

M50 DRYER

M63 Motor

1622 7302 00

COMBOX-E

AIR CONTACT

I/O 2

2015
1015
1010

3085

3090

2035

2030
3065

This document is our properety and shall not without our permission be altered,
copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

1020
3050

3075

Tolerances

ATLAS CO

3060

Name
Material

3070 3045

Treatment

9820 9785 60-01ed00

2013/10/23 tmulay ,

00.03
Ed

78

Position

Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978560
Parent 3D model

00.03
. Version 3D
2930Ed7116
62

STAT

Approv

Parts list

Cubicle - IEC

Ref.


17


Part number

Qty

K21-K23 2

1089 9415 44

1089 9415 45

1089 9415 45

1089 9415 61

1089 9415 44

1089 9415 44

1089 9415 44

1089 9415 45

1089 9415 45

1089 9415 45

1089 9415 61

1089 9415 61

1089 9415 61

1089 9415 62

1089 9415 81

1089 9415 81
1X0:L123
1089 9362 04
1
1X0:L123
0694 5281 34
3
1X0:L123
1625 4000 00
3
M5
1089 9556 45 1
Q15

1

1089 9416 27

1089 9416 27

1089 9416 27

1089 9416 29

1089 9416 27

1089 9416 66

1089 9416 27

1089 9416 27

1089 9416 66

1089 9416 67

1089 9416 29

1089 9416 27

1089 9416 29

1089 9416 70

1089 9416 70

1089 9416 71
Q15
1089 9416 01
1
S3
1089 0362 51
1
S3
1089 9337 13
2
T1
1

1089 9436 80

1089 9436 81

1089 9436 81

1089 9436 81

1089 9436 80

1089 9436 45

1089 9436 45

1089 9436 46

1089 9436 46

1089 9436 46

1089 9436 46

2930 7116 62

Name
Contactor
1900 2520 01
1900 2520 02
1900 2520 03
1900 2520 04
1900 2520 05
1900 2520 06
1900 2520 07
1900 2520 08
1900 2520 09
1900 2520 10
1900 2520 11
1900 2520 12
1900 2520 13
1900 2520 14
1900 2520 15
1900 2520 16
Terminal cover
Cable lug
Connection element
Grating
Circuit breaker
1900 2520 01
1900 2520 02
1900 2520 03
1900 2520 04
1900 2520 05
1900 2520 06
1900 2520 07
1900 2520 08
1900 2520 09
1900 2520 10
1900 2520 11
1900 2520 12
1900 2520 13
1900 2520 14
1900 2520 15
1900 2520 16
Contact block
Emergency stop button
Contact block
Transformer
1900 2520 01
1900 2520 02
1900 2520 03
1900 2520 04
1900 2520 05
1900 2520 06
1900 2520 07
1900 2520 08
1900 2520 09
1900 2520 10
1900 2520 11

Remarks

1)
1)
2)

79

K25

17

Parts list

1X8

F1
F2
F3

T1
K34

K35

K04

F3
F2
F1

E10

PE
1X3

S10

Fuse label

X101

F1/F2

E1

1X3
X150
X151
X106

1X1:Y

K15

K5

X104A X105 X104

1X3

FAN

1X7/1X6/1X4

Q15

S3

RACEWAY (50x75x230)

RACEWAY (50x75x900)

X152

K23

K22

K21

RACEWAY(50X75X400mm)
X240 X230

1X3

K11

X210

F21

F7
F8
F9

1X3

Fuse label

F7
F8
F9

K12
X136A-X136B

PE
1X3

X220

Heater and terminals


for option freeze protection

External contact
LAT
M40 WH
X136a
X136b

M63 Motor

M50 DRYER

M63 Motor

1622 7302 00

COMBOX-E

AIR CONTACT

I/O 2

2015
1015
1010

3085

3090

2035

2030
3065

This document is our properety and shall not without our permission be altered,
copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

1020
3050

3075

Tolerances

ATLAS CO

3060

Name
Material

3070 3045

Treatment

9820 9785 60-01ed00

2013/10/23 tmulay ,

00.03
Ed

80

Position

Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978560
Parent 3D model

00.03
. Version 3D
2930Ed7116
62

STAT

Approv

Parts list

Cubicle - IEC

Ref.


17


Part number

Qty

Name

Remarks


1089 9436 46
1900 2520 12

1089 9436 46
1900 2520 13

1089 9436 47
1900 2520 14

1089 9437 17
1900 2520 15

1089 9437 17
1900 2520 16
F1-F2 (0.8A)
1089 9037 23 2
Fuse
9)
F1-F2
1089 0612 01
2
Fuse holder
12)13)14)15)
F1-F2
1089 0612 24 2 Fuse
12)13)
F1-F2
1089 9037 xx 2
Fuse
10)
F1-F2
1089 0612 25 2 Fuse
14)
F1-F2
1089 9168 34 2 Fuse
15)
F4 (2A)
1089 9037 44 1
Fuse
6)9)
F4 (2.5A)
1089 9037 45 1
Fuse
7)10)
F4 (3.20A)
1089 9037 xx 1
Fuse
8)
F4 (2.3A)
1089 9037 xx 1
Fuse
11)
F5-F6 (2.5A)
1089 9037 45 2
Fuse
6)9)
F5-F6 (3.15A)
1089 9037 46 2
Fuse
7)10)
F5-F6 (4A)
1089 9037 47 2
Fuse
8)
F5-F6 (4.16A)
1089 9037 xx 2
Fuse
11)
1X1:Y
1089 9427 49 1 Terminal
1X1:Y
1089 9427 48 1 Endplate
1X4-1X6-1X7
1088 0039 93 12 Terminal
1X4-1X6-1X7
1088 0039 95 6 Endplate
2X28
1088 0037 80 1 Connector
2X30
1088 0031 32 1 Connector
2X31
1088 0031 26 1 Connector
X101:1-2-3
1089 9427 08 3 Terminal
X101:1-2-3
1089 9427 09 1 Endplate
X102a
1088 0037 33 1 Connector
X102a
1088 0031 65 1 Connector
X102b
1088 0037 32 1 Connector
X102b
1088 0031 64 1 Connector
2x X104a-4x X104-4x X105-1x X150-1x X151-1x X106

1088 0037 99
13
Coding key
X104A
1088 0039 05 1 Endplate
X104A
1088 0039 07 3 Terminal
X104-X105
1088 0039 11 2 Endplate
X104-X105
1088 0039 13 6 Terminal
X104-X106
1088 0039 25 2 Connector
X105
1088 0039 17 1 Connector
X106
1088 0039 02 1 Endplate
X106
1088 0039 04 2 Terminal
X136a-X136b
1088 0037 15
1
Terminal
X136a-X136b
1088 0037 16 1 Terminal
Grey
X136a-X136b
1088 0038 18 3 Terminal
Grey
X136a-X136b
1088 0037 17
1
End and intermediate plate
Orange
X150-X151
1088 0037 16 3 Terminal
Grey
X150-X151
1088 0037 17 1 Endplate
X151
1088 0039 26 1 Connector
-
1088 0851 20 AR Raceway
-

AR
Mounting rail

9139 5000 16
35x7.5
-

1
Mounting rail

0090 1400 02
35x15
2930 7116 62

81

K25

17

Parts list

1X8

F1
F2
F3

T1
K34

K35

K04

F3
F2
F1

E10

PE
1X3

S10

Fuse label

X101

F1/F2

E1

1X3
X150
X151
X106

1X1:Y

K15

K5

X104A X105 X104

1X3

FAN

1X7/1X6/1X4

Q15

S3

RACEWAY (50x75x230)

RACEWAY (50x75x900)

X152

K23

K22

K21

RACEWAY(50X75X400mm)
X240 X230

1X3

K11

X210

F21

F7
F8
F9

1X3

Fuse label

F7
F8
F9

K12
X136A-X136B

PE
1X3

X220

Heater and terminals


for option freeze protection

External contact
LAT
M40 WH
X136a
X136b

M63 Motor

M50 DRYER

M63 Motor

1622 7302 00

COMBOX-E

AIR CONTACT

I/O 2

2015
1015
1010

3085

3090

2035

2030
3065

This document is our properety and shall not without our permission be altered,
copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

1020
3050

3075

Tolerances

ATLAS CO

3060

Name
Material

3070 3045

Treatment

9820 9785 60-01ed00

2013/10/23 tmulay ,

00.03
Ed

82

Position

Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978560
Parent 3D model

00.03
. Version 3D
2930Ed7116
62

STAT

Approv

Parts list

Cubicle - IEC

Ref.


17


Part number

Qty

Name

Remarks

-

1
Mounting plate

1625 4002 00
1900 2520 04

1625 4002 00
1900 2520 11

1625 4002 00
1900 2520 12

1625 4002 00
1900 2520 13

1625 4001 00
1900 2520 14

1625 4001 00
1900 2520 15

1625 4001 00
1900 2520 16
-
1079 9925 69 1 Label
-

1
Data label
Rail ends
1089 0577 58
AR
End retainer
for hole options (external contacts)

0697 9809 24 1 Nut
M40x1.5
for hole options (external contacts)

0697 9810 29 1 Plug
M40x1.5
for hole options (heater) 0697 9809 21 1 Nut
M20x1.5
for hole options (heater) 0697 9810 26 1 Plug
M20x1.5
for hole motor (left), for supply (bottom)

0697 9809 26 2 Nut
M63x1.5
for hole motor (left), for supply (bottom)

0697 9810 31 2 Plug
M63x1.5
for hole fan
0697 9809 21 1 Nut
M20x1.5
WH
0697 9809 24 1 Nut
M40x1.5
for hole fan
0698 5140 72
1
Cable gland
M20x1.5

1625 5941 80
1
Box assembly
16)
1 010
1
Cubicle
1 015
1625 7002 00 1
Label
1 020
1202 6584 00 1
Seal
2 015
1
Controller

1900 5200 02
Elektronikon Mk5

1900 5200 13
Elektronikon Mk5 Graphic
2 030
0147 1169 03
4
Hexagon bolt
2 035
0301 2315 00
4
Washer
3 045
0697 9810 30
1
Plug
M50x1.5
3 050
0697 9809 25
1
Lock nut
M50x1.5
3 060
0697 9810 28
1
Plug
M32x1.5
3 065
0697 9809 23
1
Lock nut
M32x1.5
3 070
0697 9810 25
1
Plug
M16x1.5
3 075
0697 9809 20
1
Lock nut
M16x1.5
3 085
1
Plug
M20x1.5

0697 9810 26
Watercooled
3 090
1
Lock nut
M20x1.5

0697 9809 21
Watercooled
4 070
0698 5140 71
1
Cable gland

M16x1.5

Full Feature
4 071
0697 9809 20
1
Lock nut

M16x1.5

Full Feature

1
Dryer rail - Full Feature


1900 2661 02
No transfo on dryer

1900 2661 04
Transfo on dryer 500V

1900 2661 09
Transfo on dryer 200/230V
-

1
Service diagram

9820 2156 00
1900 2661 02

9820 2157 00
1900 2661 04
2930 7116 62

83

K25

17

Parts list

1X8

F1
F2
F3

T1
K34

K35

K04

F3
F2
F1

E10

PE
1X3

S10

Fuse label

X101

F1/F2

E1

1X3
X150
X151
X106

1X1:Y

K15

K5

X104A X105 X104

1X3

FAN

1X7/1X6/1X4

Q15

S3

RACEWAY (50x75x230)

RACEWAY (50x75x900)

X152

K23

K22

K21

RACEWAY(50X75X400mm)
X240 X230

1X3

K11

X210

F21

F7
F8
F9

1X3

Fuse label

F7
F8
F9

K12
X136A-X136B

PE
1X3

X220

Heater and terminals


for option freeze protection

External contact
LAT
M40 WH
X136a
X136b

M63 Motor

M50 DRYER

M63 Motor

1622 7302 00

COMBOX-E

AIR CONTACT

I/O 2

2015
1015
1010

3085

3090

2035

2030
3065

This document is our properety and shall not without our permission be altered,
copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

1020
3050

3075

Tolerances

ATLAS CO

3060

Name
Material

3070 3045

Treatment

9820 9785 60-01ed00

2013/10/23 tmulay ,

00.03
Ed

84

Position

Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978560
Parent 3D model

00.03
. Version 3D
2930Ed7116
62

STAT

Approv

Parts list

Cubicle - IEC

Ref.


17


Part number

Qty

Name

Remarks


9820 2157 00
1900 2661 09
-

1
Assembly drawing

9820 4549 64
1900 2661 02

9820 4549 65
1900 2661 04

9820 4549 65
1900 2661 09
F7-F8-F9
1089 0612 01
3
Fuse holder
F7-F8-F9 3 Fuse

1089 0612 27
1900 2661 04
F7-F8-F9 3 Fuse

1089 0612 61
1900 2661 02
F8-F9
2 Fuse

1089 0612 30
1900 2661 09
K11
1089 9415 24 1 Contactor
K12
1089 9415 14 1 Contactor
X104a (remove coding pin 3)

1088 0039 26 1 Connector
X152 (remove coding pin 3)

1089 9427 12 1 Connector
X210 - X220 - X240

10
Terminal / Connector

1088 0039 04
1900 2661 02
X210 - X230 - X240

10
Terminal / Connector

1088 0039 04
1900 2661 04

1088 0039 04
1900 2661 09
X210 - X220 - X240

3
Terminal / Connector

1088 0039 03
1900 2661 02
X210 - X230 - X240

3
Terminal / Connector

1088 0039 03
1900 2661 04

1088 0039 03
1900 2661 09
X210 - X220 - X240

3
Intermediate - End plate

1088 0039 02
1900 2661 02
X210 - X230 - X240

3
Intermediate - End plate

1088 0039 02
1900 2661 04

1088 0039 02
1900 2661 09
X210:1-3 X220:1-2 X240:2-3-4

7
Coding key

1088 0037 99
1900 2661 02
X210:2-4 X230:2-3 X240:1-2-4

7
Coding key

1088 0037 99
1900 2661 04

1088 0037 99
1900 2661 09
X220

3
Terminal / Connector

1089 9427 08
1900 2661 04

1089 9427 08
1900 2661 09
X220

1
Terminal / Connector

1089 9427 42
1900 2661 04

1089 9427 42
1900 2661 09
X220

1
Intermediate - End plate

1089 9427 09
1900 2661 04

1089 9427 09
1900 2661 09
X220:1-4
2
Coding key

1089 9427 15
1900 2661 04

1089 9427 15
1900 2661 09
-

AR
Mounting rail

0090 1400 02
35x15
-
1089 0577 58
2
End retainer

1089 9427 15
1900 2661 04
2930 7116 62

85

K25

17

Parts list

1X8

F1
F2
F3

T1
K34

K35

K04

F3
F2
F1

E10

PE
1X3

S10

Fuse label

X101

F1/F2

E1

1X3
X150
X151
X106

1X1:Y

K15

K5

X104A X105 X104

1X3

FAN

1X7/1X6/1X4

Q15

S3

RACEWAY (50x75x230)

RACEWAY (50x75x900)

X152

K23

K22

K21

RACEWAY(50X75X400mm)
X240 X230

1X3

K11

X210

F21

F7
F8
F9

1X3

Fuse label

F7
F8
F9

K12
X136A-X136B

PE
1X3

X220

Heater and terminals


for option freeze protection

External contact
LAT
M40 WH
X136a
X136b

M63 Motor

M50 DRYER

M63 Motor

1622 7302 00

COMBOX-E

AIR CONTACT

I/O 2

2015
1015
1010

3085

3090

2035

2030
3065

This document is our properety and shall not without our permission be altered,
copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

1020
3050

3075

Tolerances

ATLAS CO

3060

Name
Material

3070 3045

Treatment

9820 9785 60-01ed00

2013/10/23 tmulay ,

00.03
Ed

86

Position

Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978560
Parent 3D model

00.03
. Version 3D
2930Ed7116
62

STAT

Approv

Parts list

Cubicle - IEC17

Ref.

Part number

1-3)4)5)

6-11)


12-15)
16)

For
1) Contactor (K21) 1089 9145 55
2) Contactor (K21) 1089 9145 55
3) Contactor (K21) 1089 9415 61
4) On motorside of Contactor (K23) 1089 9415 61, 1089 9415 62
5) On motorside of Contactor (K23) 1089 9415 81
Part of
6) Transformer 1089 9436 45
7) Transformer 1089 9436 46
8) Transformer 1089 9436 47
9) Transformer 1089 9436 80
10) Transformer 1089 9436 81
11) Transformer 1089 9437 17
To be used with
12) Transformer 1089 9436 45
13) Transformer 1089 9436 46
14) Transformer 1089 9436 47
15) Transformer 1089 9437 17
Lined with:
Foam: 0395 6006 67 (AR) 30 x 2040 x 1650 (self-adhesive)

2930 7116 62

Qty

Name

Remarks

87

This document is our properety and shall not without our permission be altered,
copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

Parts list
2

K25

18

1X8

F1
F2
F3

T1
F3
F2
F1

K34

K04

K35

E10

PE
1X3

S10

Fuse label

X101

F1/F2

1X3
X150
X151
X106

FAN

1X7/1X6/1X4

1X1:Y

K5

X104A X105 X104

1X3

K15
Q15

S3

RACEWAY (50x75x230)

RACEWAY (50x75x900)
E1

X152

K23

K22

K21

X240 X230

1X3

K11

X210

1X3

F7
F8
F9

RACEWAY (50x75x400)
F7
F8
F9

K12
X136A-X136B

F21

Fuse label

PE
1X3

X220
Heater and terminals
for option freeze protection

External contact
LAT
M40 WH
X136a
X136b

M63 Motor

M50 DRYER

M63 Motor

1622 7302 00

COMBOX-E

AIR CONTACT

I/O 2

2015

1015
1010

3100

3105

2035

2030
3075

1020

3060

3085

To
3070

AT

3080 3050

Tr

9820 9785 76-01ed00


2013/10/28 tmulay ,

00.02

88

Ed

Position

Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978576
Parent 3D model

2930 7116 62

00.02

Ed . Version 3D

Ap

Parts list

18

Cubicle - UL-cUL

Ref.

Part number

Qty


1

1900 2520 57

1900 2520 56

1900 2520 52

1900 2520 51

1900 2520 57

1900 2520 56

1900 2520 52

1900 2520 51

1900 2520 58

1900 2520 57

1900 2520 54

1900 2520 53

1900 2520 58

1900 2520 57

1900 2520 54

1900 2520 53

1900 2520 59

1900 2520 58

1900 2520 55

1900 2520 54
-
9820 6500 12
1
-
9820 6500 01
1
-
1622 3698 60
1
E10
1630 0707 81
1
-
1623 4029 01
1
F21

1

1089 9424 46

1089 9424 47

1089 9424 47

1089 9424 48

1089 9446 71

1089 9446 71

1089 9446 71

1089 9446 72

1089 9446 73
K5
1089 9415 14 1
K21
1089 9415 07
1
K21

1

1089 9415 55

1089 9415 55

1089 9415 55

1089 9415 55
K22

1

1089 9415 09

1089 9415 09

1089 9415 09

1089 9415 09

1089 9415 09
K23

1

1089 9415 56

1089 9415 56

1089 9415 56

1089 9415 56
2930 7116 62

Name
Cubicle
GA 55 200V/60Hz
GA 55 230V/60Hz
GA 55 460V/60Hz
GA 55 575V/60Hz
GA 55+ 200V/60Hz
GA 55+ 230V/60Hz
GA 55+ 460V/60Hz
GA 55+ 575V/60Hz
GA 75 200V/60Hz
GA 75 230V/60Hz
GA 75 460V/60Hz
GA 75 575V/60Hz
GA 75+ 200V/60Hz
GA 75+ 230V/60Hz
GA 75+ 460V/60Hz
GA 75+ 575V/60Hz
GA 90 200V/60Hz
GA 90 230V/60Hz
GA 90 460V/60Hz
GA 90 575V/60Hz
Assembly drawing
Service diagram
Wire harness
SmartBox kit
Communication cable
Overload relay
1900 2520 51
1900 2520 52
1900 2520 53
1900 2520 54
1900 2520 55
1900 2520 56
1900 2520 57
1900 2520 58
1900 2520 59
Contactor
Contact block
Contact block
1900 2520 51
1900 2520 52
1900 2520 53
1900 2520 54
Contact block
1900 2520 51
1900 2520 52
1900 2520 53
1900 2520 54
1900 2520 55
Contact block
1900 2520 51
1900 2520 52
1900 2520 53
1900 2520 54

Remarks

1NO
2NO

1NO1NC

2NC

89

This document is our properety and shall not without our permission be altered,
copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

Parts list
2

K25

18

1X8

F1
F2
F3

T1
F3
F2
F1

K34

K04

K35

E10

PE
1X3

S10

Fuse label

X101

F1/F2

1X3
X150
X151
X106

FAN

1X7/1X6/1X4

1X1:Y

K5

X104A X105 X104

1X3

K15
Q15

S3

RACEWAY (50x75x230)

RACEWAY (50x75x900)
E1

X152

K23

K22

K21

X240 X230

1X3

K11

X210

1X3

F7
F8
F9

RACEWAY (50x75x400)
F7
F8
F9

K12
X136A-X136B

F21

Fuse label

PE
1X3

X220
Heater and terminals
for option freeze protection

External contact
LAT
M40 WH
X136a
X136b

M63 Motor

M50 DRYER

M63 Motor

1622 7302 00

COMBOX-E

AIR CONTACT

I/O 2

2015

1015
1010

3100

3105

2035

2030
3075

1020

3060

3085

To
3070

AT

3080 3050

Tr

9820 9785 76-01ed00


2013/10/28 tmulay ,

00.02

90

Ed

Position

Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978576
Parent 3D model

2930 7116 62

00.02

Ed . Version 3D

Ap

Parts list

Cubicle - UL-cUL

Ref.


18


Part number

Qty

K22
1

1089 9415 34

1089 9415 35

1089 9415 35

1089 9415 44

1089 9415 44

1089 9415 61

1089 9415 61

1089 9415 61

1089 9415 62
K21-K23 2

1089 9415 44

1089 9415 45

1089 9415 45

1089 9415 46

1089 9415 61

1089 9415 62

1089 9415 63

1089 9415 82

1089 9415 83
1X0:L123
1089 9362 04
1
1X0:L123
0694 5281 34
3
1X0:L123
1625 4000 00
3
M5
1089 9556 45
1
Q15

1

1089 9416 66

1089 9416 67

1089 9416 66

1089 9416 67

1089 9416 68

1089 9416 70

1089 9416 70

1089 9416 71

1089 9416 72
Q15
1089 9416 75
1
Q15
1089 9416 01
1
S3
1089 0362 51
1
S3
1089 9337 13
2
T1
1

1089 9436 45

1089 9436 45

1089 9436 45

1089 9436 46

1089 9436 46

1089 9436 47

1089 9436 47

1089 9437 17
F1-F2
1089 0612 01
2
F1-F2
1089 0612 24 2
F1-F2
1089 0612 25 2
F1-F2
1089 9168 34 2
F4 (2A)
1089 9037 44 1
F4 (2.5A)
1089 9037 45 1
F4 (3.20A)
1089 9037 xx 1
2930 7116 62

Name
Contactor
1900 2520 51
1900 2520 52
1900 2520 53
1900 2520 54
1900 2520 55
1900 2520 56
1900 2520 57
1900 2520 58
1900 2520 59
Contactor
1900 2520 51
1900 2520 52
1900 2520 53
1900 2520 54
1900 2520 55
1900 2520 56
1900 2520 57
1900 2520 58
1900 2520 59
Terminal cover
Cable lug
Connection element
Air inlet
Circuit breaker
1900 2520 51
1900 2520 52
1900 2520 53
1900 2520 54
1900 2520 55
1900 2520 56
1900 2520 57
1900 2520 58
1900 2520 59
Connection block
Contact block
Emergency stop button
Contact block
Transformer
1900 2520 51
1900 2520 52
1900 2520 53
1900 2520 54
1900 2520 55
1900 2520 56
1900 2520 57
1900 2520 58
Fuse holder
Fuse
Fuse
Fuse
Fuse
Fuse
Fuse

Remarks

1)
1)
2)

10)11)12)13)
10)11)
12)
13)
6)
7)
8)
91

This document is our properety and shall not without our permission be altered,
copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

Parts list
2

K25

18

1X8

F1
F2
F3

T1
F3
F2
F1

K34

K04

K35

E10

PE
1X3

S10

Fuse label

X101

F1/F2

1X3
X150
X151
X106

FAN

1X7/1X6/1X4

1X1:Y

K5

X104A X105 X104

1X3

K15
Q15

S3

RACEWAY (50x75x230)

RACEWAY (50x75x900)
E1

X152

K23

K22

K21

X240 X230

1X3

K11

X210

1X3

F7
F8
F9

RACEWAY (50x75x400)
F7
F8
F9

K12
X136A-X136B

F21

Fuse label

PE
1X3

X220
Heater and terminals
for option freeze protection

External contact
LAT
M40 WH
X136a
X136b

M63 Motor

M50 DRYER

M63 Motor

1622 7302 00

COMBOX-E

AIR CONTACT

I/O 2

2015

1015
1010

3100

3105

2035

2030
3075

1020

3060

3085

To
3070

AT

3080 3050

Tr

9820 9785 76-01ed00


2013/10/28 tmulay ,

00.02

92

Ed

Position

Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978576
Parent 3D model

2930 7116 62

00.02

Ed . Version 3D

Ap

Parts list

Cubicle - UL-cUL

Ref.


18


Part number

Qty

Name

Remarks

F4 (2.3A)
1089 9037 xx 1
Fuse
9)
F5-F6 (2.5A)
1089 9037 45 2
Fuse
6)
F5-F6 (3.15A)
1089 9037 46 2
Fuse
7)
F5-F6 (4A)
1089 9037 47 2
Fuse
8)
F5-F6 (4.16A)
1089 9037 xx 2
Fuse
9)
1X1:Y
1089 9427 49 1 Terminal
1X1:Y
1089 9427 48 1 Endplate
1X4-1X6-1X7
1088 0039 93 12 Terminal
1X4-1X6-1X7
1088 0039 95 6 Endplate
2X28
1088 0037 80 1 Connector
2X30
1088 0031 32 1 Connector
2X31
1088 0031 26 1 Connector
X101:1-2-3
1089 9427 08 3 Terminal
X101:1-2-3
1089 9427 09 1 Endplate
X102a
1088 0037 33 1 Connector
X102b
1088 0037 32 1 Connector
X102a
1088 0031 65 1 Connector
X102b
1088 0031 64 1 Connector
2x X104a-4x X104-4x X105-1x X150-1x X151-1x X106

1088 0037 99
13
Coding key
X104A
1088 0039 05 1 Endplate
X104A
1088 0039 07 3 Terminal
X104-X105
1088 0039 11 2 Endplate
X104-X105
1088 0039 13 6 Terminal
X104-X106
1088 0039 25 2 Connector
X105
1088 0039 17 1 Connector
X106
1088 0039 02 1 Endplate
X106
1088 0039 04 2 Terminal
X136a-X136b
1088 0037 15
1
Terminal
Grey/YE
X136a-X136b
1088 0037 16 1 Terminal
Grey/YE
X136a-X136b
1088 0038 18 3 Terminal
Grey
X136a-X136b
1088 0037 17
1
End and intermediate plate
Orange
X150-X151
1088 0037 16 3 Terminal
Grey
X150-X151
1088 0037 17 1 Endplate
X151
1088 0039 26 1 Connector
X152
1089 9427 06 3 Terminal
X152
1089 9427 07 1 Endplate
X152:3
1089 9427 15
2
Coding key
-
1079 9925 69 1 Label
-
1613 3431 00 1 Label
-

1
Data label
-
1 Label

1079 9924 26
1900 2520 51

1079 9924 26
1900 2520 52

1079 9924 26
1900 2520 53

1079 9924 26
1900 2520 54

1079 9924 26
1900 2520 55

1079 9925 28
1900 2520 56

1079 9925 28
1900 2520 57

1079 9925 28
1900 2520 58

1079 9925 28
1900 2520 59
-
9139 5000 16
AR
Mounting rail

35x7.5
-
1088 0851 20 AR Raceway
2930 7116 62

93

This document is our properety and shall not without our permission be altered,
copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

Parts list
2

K25

18

1X8

F1
F2
F3

T1
F3
F2
F1

K34

K04

K35

E10

PE
1X3

S10

Fuse label

X101

F1/F2

1X3
X150
X151
X106

FAN

1X7/1X6/1X4

1X1:Y

K5

X104A X105 X104

1X3

K15
Q15

S3

RACEWAY (50x75x230)

RACEWAY (50x75x900)
E1

X152

K23

K22

K21

X240 X230

1X3

K11

X210

1X3

F7
F8
F9

RACEWAY (50x75x400)
F7
F8
F9

K12
X136A-X136B

F21

Fuse label

PE
1X3

X220
Heater and terminals
for option freeze protection

External contact
LAT
M40 WH
X136a
X136b

M63 Motor

M50 DRYER

M63 Motor

1622 7302 00

COMBOX-E

AIR CONTACT

I/O 2

2015

1015
1010

3100

3105

2035

2030
3075

1020

3060

3085

To
3070

AT

3080 3050

Tr

9820 9785 76-01ed00


2013/10/28 tmulay ,

00.02

94

Ed

Position

Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978576
Parent 3D model

2930 7116 62

00.02

Ed . Version 3D

Ap

Parts list

Cubicle - UL-cUL

Ref.


18


Part number

Qty

Name

Remarks

-

AR
Mounting rail

0090 1400 02
35x15
-

1
Mounting Plate

1625 4002 00
1900 2520 55

1625 4001 00
1900 2520 56

1625 4001 00
1900 2520 57

1625 4001 00
1900 2520 58

1625 4001 00
1900 2520 59
Rail ends
1089 0577 58
AR
End retainer
for hole options (external contacts)

0697 9809 06
1
Nut
M40x1.5
for hole options (external contacts)

0697 9810 38
1
Plug
M40x1.5
for hole options (heater) 0697 9809 02
1
Nut
M20x1.5
for hole options (heater) 0697 9810 19
1
Plug
M20x1.5
for hole motor (left), for supply (bottom)

0697 9809 19 2 Nut
M63x1.5
for hole motor (left), for supply (bottom)

0697 9810 24 2 Plug
M63x1.5
for hole fan
0697 9809 21 1 Nut
M20x1.5
WH
0697 9809 24 1 Nut
M40x1.5
for hole fan
0698 5140 72
1
Cable gland
M20x1.5

1625 5941 80
1
Box assembly
14)
1 010
1
Cubicle
1 015
1625 7002 00 1
Label
1 020
1202 6584 00 1
Seal
2 015
1
Controller

1900 5200 02
Elektronikon Mk5

1900 5200 13
Elektronikon Mk5 Graphic
2 030
0147 1169 03
4
Hexagon bolt
2 035
0301 2315 00
4
Washer
3 050
0697 9810 39
1
Plug
M50x1.5
3 060
0697 9809 05
1
Lock nut
M50x1.5
3 070
0697 9810 37
1
Plug
M32x1.5
3 075
0697 9809 04
1
Lock nut
M32x1.5
3 080
0697 9810 34
1
Plug
M16x1.5
3 085
0697 9809 07
1
Lock nut
M16x1.5
3 100
1
Plug
M20x1.5

0697 9810 19
Watercooled
3 105
1
Lock nut
M20x1.5

0697 9809 02
Watercooled
4 070
0698 5140 71
1
Cable gland

M16x1.5

Full Feature
4 071
0697 9809 20
1
Lock nut

M16x1.5

Full Feature

1
Dryer rail - Full Feature


1900 2661 01
No transfo on dryer

1900 2661 03
Transfo on dryer 575V

1900 2661 08
Transfo on dryer 200/230V
-

1
Service diagram

9820 2156 00
1900 2661 01

9820 2157 00
1900 2661 03

9820 2157 00
1900 2661 08

2930 7116 62

95

This document is our properety and shall not without our permission be altered,
copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

Parts list
2

K25

18

1X8

F1
F2
F3

T1
F3
F2
F1

K34

K04

K35

E10

PE
1X3

S10

Fuse label

X101

F1/F2

1X3
X150
X151
X106

FAN

1X7/1X6/1X4

1X1:Y

K5

X104A X105 X104

1X3

K15
Q15

S3

RACEWAY (50x75x230)

RACEWAY (50x75x900)
E1

X152

K23

K22

K21

X240 X230

1X3

K11

X210

1X3

F7
F8
F9

RACEWAY (50x75x400)
F7
F8
F9

K12
X136A-X136B

F21

Fuse label

PE
1X3

X220
Heater and terminals
for option freeze protection

External contact
LAT
M40 WH
X136a
X136b

M63 Motor

M50 DRYER

M63 Motor

1622 7302 00

COMBOX-E

AIR CONTACT

I/O 2

2015

1015
1010

3100

3105

2035

2030
3075

1020

3060

3085

To
3070

AT

3080 3050

Tr

9820 9785 76-01ed00


2013/10/28 tmulay ,

00.02

96

Ed

Position

Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978576
Parent 3D model

2930 7116 62

00.02

Ed . Version 3D

Ap

Parts list

Cubicle - UL-cUL

Ref.


18


Part number

Qty

Name

Remarks

-

1
Assembly drawing

9820 4549 64
1900 2661 01

9820 4549 65
1900 2661 03

9820 4549 65
1900 2661 08
F7-F8-F9
1089 0612 02
3
Fuse holder
F7-F8-F9
3
Fuse link

1089 9168 56
1900 2661 01

1089 9168 64
1900 2661 03
F8-F9

2
Fuse link

1089 9168 61
1900 2661 08
K11
1 Contactor

1089 9415 25
1900 2661 01

1089 9415 24
1900 2661 03
K11
1 Contactor

1089 9415 26
1900 2661 08
K12
1089 9415 14 1 Contactor
X104a (remove coding pin 3)

1088 0039 26 1 Connector
X152 (remove coding pin 3)

1089 9427 12 1 Connector
X210 - X220 - X240

10
Terminal / Connector

1088 0039 04
1900 2661 01
X210 - X230 - X240

10
Terminal / Connector

1088 0039 04
1900 2661 03

1088 0039 04
1900 2661 08
X210 - X220 - X240

3
Terminal / Connector

1088 0039 03
1900 2661 01
X210 - X230 - X240

3
Terminal / Connector

1088 0039 03
1900 2661 03

1088 0039 03
1900 2661 08
X210 - X220 - X240

3
Intermediate - End plate

1088 0039 02
1900 2661 01
X210 - X230 - X240

3
Intermediate - End plate

1088 0039 02
1900 2661 03

1088 0039 02
1900 2661 08
X210:1-3 X220:1-2 X240:2-3-4

7
Coding key

1088 0037 99
1900 2661 01
X210:2-4 X230:2-3 X240:1-2-4

7
Coding key

1088 0037 99
1900 2661 03

1088 0037 99
1900 2661 08
X220

3
Terminal / Connector

1089 9427 08
1900 2661 03

1089 9427 08
1900 2661 08
X220

1
Terminal / Connector

1089 9427 42
1900 2661 03

1089 9427 42
1900 2661 08
X220

1
Intermediate - End plate

1089 9427 09
1900 2661 03

1089 9427 09
1900 2661 08
X220:1-4
2
Coding key

1089 9427 15
1900 2661 03

1089 9427 15
1900 2661 08

2930 7116 62

97

This document is our properety and shall not without our permission be altered,
copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

Parts list
2

K25

18

1X8

F1
F2
F3

T1
F3
F2
F1

K34

K04

K35

E10

PE
1X3

S10

Fuse label

X101

F1/F2

1X3
X150
X151
X106

FAN

1X7/1X6/1X4

1X1:Y

K5

X104A X105 X104

1X3

K15
Q15

S3

RACEWAY (50x75x230)

RACEWAY (50x75x900)
E1

X152

K23

K22

K21

X240 X230

1X3

K11

X210

1X3

F7
F8
F9

RACEWAY (50x75x400)
F7
F8
F9

K12
X136A-X136B

F21

Fuse label

PE
1X3

X220
Heater and terminals
for option freeze protection

External contact
LAT
M40 WH
X136a
X136b

M63 Motor

M50 DRYER

M63 Motor

1622 7302 00

COMBOX-E

AIR CONTACT

I/O 2

2015

1015
1010

3100

3105

2035

2030
3075

1020

3060

3085

To
3070

AT

3080 3050

Tr

9820 9785 76-01ed00


2013/10/28 tmulay ,

00.02

98

Ed

Position

Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978576
Parent 3D model

2930 7116 62

00.02

Ed . Version 3D

Ap

Parts list

Cubicle - UL-cUL

Ref.


18


Part number

Qty

Name

Remarks

-
1 Label

1079 9930 88
1900 2661 01

1079 9930 89
1900 2661 03

1079 9921 99
1900 2661 08
-

AR
Mounting rail

0090 1400 02
35x15
-
1089 0577 58
2
End retainer

1-3)
For

1) Contactor (K21) 1089 9145 55

2) Contactor (K21) 1089 9145 55

3) Contactor (K21) 1089 9415 61

4)5)
4) On motorside of Contactor (K23) 1089 9415 61, 1089 9415 62

5) On motorside of Contactor (K23) 1089 9415 81
6-9)
Part of

6) Transformer 1089 9436 45

7) Transformer 1089 9436 46

8) Transformer 1089 9436 47

9) Transformer 1089 9437 17
10-13)
To be used with

10) Transformer 1089 9436 45

11) Transformer 1089 9436 46

12) Transformer 1089 9436 47

13) Transformer 1089 9437 17
14)
Lined with:

Foam: 0395 6006 67 (AR) 30 x 2040 x 1650 (self-adhesive)

2930 7116 62

99

Parts list

19 1

3215

1025

1125
6005
1130
1140

1135
4005

1045
1050

3085
4030
3010
4010
4025

3095

3090

6010

3110
3105
3115
3120

3080
3070

1020
4020

3005

1120 1115

1070
1065

3050
4015
5010
3022

1030 1010
1080 1075

1035

1040 1150

1010
1015
1037
1036

3055
1055
1060

3055

5005

3045

1015

1010
1015

3040
3065

2070
2060
1095 1100

4030

2060
3055

2005

2070
1145
1090

1085

00.04
Ed

9820 9785 61-01ed00


Position

100

2013/10/24 tmulay ,
Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978561
Parent 3D model

00.05
Ed . Version 3D

STATUS

Approved

2930 7116 62

Parts list

Bodywork


19

Ref.

Part number

Qty

1 010
1 015
1 020

1 025
1 030
1 035
1 036
1 037
1 040
1 045
1 050
1 055

1 060
1 065
1 070
1 075
1 080
1 0851 090
1 095
1 100
1 115

1 120
1 125
1 126
1 130
1 135

1 140


1 145

1 150


2 005
2 060
2 070
3 005
3 010
3 022

1625 5913 00
3
0147 1963 08
6
1625 4080 81
1
1079 9926 02
1
0147 1963 08
4
1625 5919 00
2
0147 1963 08
5
1622 3632 00
4
0211 1965 60
4
1622 0533 81
1
1625 4079 00
1
0147 1963 08
2
1625 5923 80
1
1619 2758 00
AR
0147 1963 08
6
1625 5984 00
1
0129 3270 60
5
1625 5988 00
1
0129 3270 60
5
1625 5905 81
1
1625 5905 60 1
1621 2547 00 3
0216 1957 59 6
0147 1963 08
4
1625 5922 00
1
0147 1963 08
1
1625 5926 80
1
1619 2758 00
AR
0129 3270 60
2
0147 1963 08
7
1619 5898 01
1
1625 5903 81
1
1625 5902 81
1
1625 7646 00 1
1625 5901 81
1
1625 7646 00 1
0690 1132 01
1
1625 5963 81
1
1625 7646 00 1
1625 5964 81
1
1625 7646 00 1
0690 1132 01
1
1625 5900 00
1
1079 9903 48
2
1079 9922 39
2
<<< >>>
1
0147 1963 08
4
1613 3431 00
1

Name
Beam
Hexagon bolt
Panel
Label

Hexagon bolt
Beam
Hexagon bolt
Spacer
Screw
Baffle
Support
Hexagon bolt
Baffle
Seal

Hexagon bolt
Plate

Rivet blind

Plate

Rivet blind

Panel
Insulation
Hinge
Screw
Hexagon bolt
Plate
Hexagon bolt
Plate
Seal

Blind rivet
Hexagon bolt
Hexagon bolt
Roof
Panel
Lock
Panel
Lock
House mark
Panel
Lock
Panel
Lock
House mark
Frame
Decal
Decal
Cubicle
Hexagon bolt
Label

Remarks

3)4)5)

2)

1)

2)
1)2)
1)2)
1)2)
1)2)


2930 7116 62

101

Parts list

191

3215

1025

1125
6005
1130
1140

1135
4005

1045
1050

3085
4030
3010
4010
4025

3095

3090

6010

3110
3105
3115
3120

3080
3070

1020
4020

3005

1120 1115

1070
1065

3050
4015
5010
3022

1030 1010
1080 1075

1035

1040 1150

1010
1015
1037
1036

3055
1055
1060

3055

5005

3045

1015

1010
1015

3040
3065

2070
2060
1095 1100

4030

2060
3055

2005

2070
1145
1090

1085

00.04
Ed

9820 9785 61-01ed00


Position

102

2013/10/24 tmulay ,
Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978561
Parent 3D model

00.05
Ed . Version 3D

STATUS

Approved

2930 7116 62

Parts list

Bodywork
Ref.

19

Part number

Qty

3 040

1625 7676 00
2

1625 7676 00
2

1625 7676 00
1

1625 7676 00
1

1625 7676 00
1

1625 7676 00
1

1625 7676 00
1
3 045

0697 9809 19
2

0697 9809 19
2

0697 9809 19
1

0697 9809 19
1

0697 9809 19
1

0697 9809 19
1

0697 9809 19
1
3 050
1

1625 5909 81

1625 5993 81

1619 7705 00 2

1088 1001 01
2
3 051
1

1089 9556 45
3 055
1621 0607 00
3
3 065
1089 9556 44
1

1089 9556 21 1
3 070
1089 0574 12
1
3 080
0989 4220 15
1
3 085
1625 4005 00
1
3 090
0147 1244 03
3
3 095
1

1622 7305 00
3 105
0300 0275 05
1
3 110
0301 2335 00
1
3 115
0333 2174 37
1
3 120
0266 2110 00
1
3 215
1630 0928 01
1
4 005
2
4 010
1

1622 4631 29

1622 4631 30

1622 4631 05

1622 4631 06

1622 4631 31

1622 4631 32

1622 4631 03

1622 4631 04

1622 4631 01

1622 4631 02
4 015
1088 1001 01
1

Name
Adapter
200V
230V
380V
400V
460V
500V
575V
Lock nut
200V
230V
380V
400V
460V
500V
575V
Door
Non HAV variants
HAV variants
Lock
Warning mark
Filter grid
HAV variants
Pin
Fan
Filter
Temp. sensor
Grommet
Screen
Hexagon bolt
Label
60Hz
Washer
Washer
Spring washer
Nut
Antenna
Data label
Label
GA55
GA55FF
GA55+
GA55+FF
GA75
GA75FF
GA75+
GA75+FF
GA90
GA90FF
Warning mark

Remarks


2930 7116 62

103

Parts list

191

3215

1025

1125
6005
1130
1140

1135
4005

1045
1050

3085
4030
3010
4010
4025

3095

3090

6010

3110
3105
3115
3120

3080
3070

1020
4020

3005

1120 1115

1070
1065

3050
4015
5010
3022

1030 1010
1080 1075

1035

1040 1150

1010
1015
1037
1036

3055
1055
1060

3055

5005

3045

1015

1010
1015

3040
3065

2070
2060
1095 1100

4030

2060
3055

2005

2070
1145
1090

1085

00.04
Ed

9820 9785 61-01ed00


Position

104

2013/10/24 tmulay ,
Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978561
Parent 3D model

00.05
Ed . Version 3D

STATUS

Approved

2930 7116 62

Parts list

Bodywork
Ref.

19

Part number

Qty

Name

Remarks

4 025
1
Panel

1625 5906 82
GA 55

1625 5906 82
GA 55 Full Feature

1625 5906 81
GA 55+

1625 5906 81
GA 55+ Full Feature

1625 5906 82
GA 75

1625 5906 82
GA 75 Full Feature

1625 5906 81
GA 75+

1625 5906 81
GA 75+ Full Feature

1625 5906 81
GA 90

1625 5906 81
GA 90 Full Feature


1
Label


1613 9846 01
GA 55+

1613 9846 01
GA 55+ Full Feature

1613 9846 01
GA 75+

1613 9846 01
GA 75+ Full Feature

1613 9846 01
GA 90

1613 9846 01
GA 90 Full Feature
4 030
0147 1963 08
4
Hexagon bolt

5 005
1089 9068 01
1
Key

5 010
1089 9154 02
1
Key

5 015
1088 1301 03
1
Cable strip

6 005


1
Baffle
1)

1625 5918 80 Pack

0989 4220 10 1 Grommet
6 010
4
Hexagon bolt


1079 1472 06
Pack

1-5)
Lined with:
1) Foam: 0395 6001 64 (AR) 20 x 2040 x 1650 (self-adhesive)

2) Foam: 0395 6001 66 (AR) 25 x 2040 x 1650 (self-adhesive)
3) Foam: 1625 5904 60 (AR) 35 x 2040 x 1650 (self-adhesive)
4) Foam: 1625 5904 61 (AR) 35 x 2040 x 1650 (self-adhesive)
5) Foam: 0395 6006 69 (AR) 50 x 2040 x 1650 (self-adhesive)

2930 7116 62

105


1
20

Parts list
2

1015
1010
1005

Toler

ATLA

Nam

Mate

9820 9785 79-01ed00

Treat

106

2930 7116 62

Parts list

20

Standard option - Oil containing frameRef.

Part number

Qty


1

8092 3635 82
1 005
1625 5908 00
1
1 010
0301 2358 00
4
1 015
0147 1398 03
4

2930 7116 62

Name

Remarks

Standard option
Oil containing frame
Frame

Washer

Hexagon bolt

107

Parts list

21
1155

1140 1145

1150 1010

2025
1135

1120
1125
2020
1115

1090
1095
2015
1065
1070

1060
1085
2005
1095
1100
1105
2010
1030
1025

1125
1130

1020

Tole

ATL

Nam

Mat

Trea

9820 9785 83-01ed00


00.05
Ed

2013/10/30 tmulay ,

108
Position

Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978583
Parent 3D model

00.05

2930 7116 62

Ed . Version 3D

App

Parts list

Standard option - Air dryer bypass - Full Feature - Air-cooledRef.

Part number

Qty


1

8092 3631 60
1 010
0852 0010 89
1
1 020
0663 7138 00 1
1 025
0301 2344 00 2
1 030
0147 1363 03
2
1 060
0663 7138 00 1
1 065
0301 2344 00 2
1 070
0147 1363 03
2
1 085
0663 7138 00 1
1 090
0147 1366 03
2
1 095
0301 2344 00 4
1 100
0266 2111 00 2
1 105
0852 0010 19
1
1 115
0663 7138 00 1
1 120
0147 1366 03
2
1 125
0301 2344 00 4
1 130
0266 2111 00 2
1 135
1625 4059 00 1
1 140
1625 4023 00 1
1 145
0147 1963 08
2
1 150
1089 0575 54
1
1 155
1625 4089 00
1
2 005
1622 4632 00 1
2 010
1625 4020 00 1
2 015
1625 4021 00 1
2 020
1625 4022 00 1
2 025
1625 4088 00 1

2930 7116 62

Name
Standard option
Dryer bypass
Ball valve
O-ring
Washer
Hexagon bolt
O-ring
Washer
Hexagon bolt
O-ring
Hexagon bolt
Washer
Nut
Ball valve
O-ring
Hexagon bolt
Washer
Nut
Support
Support
Hexagon bolt
Pressure transducer
Hexagon nipple
Pipe
Hose
Hose
Pipe
Pipe

21

Remarks

109

22

Parts list
2

1055
1070 1050

1040 1015

1065

1065 1080

2025
1060
1010 2020
1015

1010

1035
2010
1030

2015 1045 1015

1010

2005
1025

1040
1015
1015
1035

1020
1005

Tolerances, if not

ATLAS COPCO S
Name
9820 9791 50-01ed00

Material
Treatment

110

2930 7116 62

IN
N
N

Parts list

Standard option - Air dryer bypass - Full Feature - Water-cooledRef.

Part number

Qty


1

8092 3655 95
1 005
0663 3143 00
1
1 010
0663 7138 00
3
1 015
0301 2344 00 10
1 020
0301 2378 00 2
1 025
0147 1476 03
2
1 030
0852 0010 89
1
1 035
0266 2111 00 4
1 040
0147 1366 03
4
1 045
0147 1363 03
2
1 050
0852 0010 19
1
1 055
1625 4023 00 1
1 060
1625 4059 00 1
1 065
0147 1963 08
4
1 070
1089 0575 54
1
1 080
1625 4089 00
1
2 005
1625 4090 30
1
2 010
1625 4090 20
1
2 015
1625 4090 10
1
2 020
1625 4090 40
1
2 025
1625 4088 00 1

2930 7116 62

Name
Standard option
Dryer bypass
O-ring

O-ring

Washer
Washer
Hexagon bolt
Ball valve

Nut
Hexagon bolt
Hexagon bolt
Ball valve

Support
Support
Hexagon bolt

Pressure transducer
Hexagon nipple
Pipe

Pipe

Hose assembly

Pipe

Pipe

22

Remarks

111

Parts list
2

23

1020

1030

2010

1055 1035

1105
1085
1075

1095

1060

1080
1055

1045
1090

1035

1040

1050

1070

1065

9820 9785 84-01ed00


2012-03-22 tmulay ,

112

Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978584
Parent 3D model

00.00

2930 7116 62

Ed . Version 3D

STATUS

Preliminary

Parts list

Standard option - Oil separator drain - PackRef.

Part number

Qty


1


8092 3640 44

8092 3640 69
1 020

1

1089 0725 01

1089 0725 02
1 030
0070 6002 04
AR
1 035
0571 0020 76
2
1 040
0300 0276 38
1
1 045
0581 0000 86
1
1 050
3176 8064 02
AR
1 055
0581 0000 43
1
1 060
1079 9915 98
1
1 065
0583 8100 76 1
1 070
0070 6002 05
AR
1 075
0583 8140 57
1
1 080
0581 0000 43
1
1 085
0070 6002 05
AR
1 090
0070 6002 05
AR
1 095
0070 6002 05
AR
1 105
0147 1963 08
2
2 010
1622 6230 80 1

2930 7116 62

Name

23


Remarks

Standard option
Oil separator drain
50Hz
60Hz
Solenoid valve
50Hz
60Hz
Plastic tube

Nipple

Washer

Pipe coupling
Hose

Bulkhead coupling
Label

Coupling
Plastic tube

Fitting pipe
Bulkhead coupling
Plastic tube

Plastic tube

Plastic tube

Hexagon bolt

Housing

113

Parts list
2

24

1005
1010
1015
1020
1025

1030

2010

1055 1035
1105

1115

1080 1110

1095
1090

1085
1075

1060
1055
1045
1035
1050

1040
1070

1065

9820 9785 85-01ed00


2012-06-11 tmulay ,

114

Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978585
Parent 3D model

00.00

2930 7116 62

Ed . Version 3D

STATUS

Approved

Parts list

24

Standard option - Oil separator drain - Full FeatureRef.

Part number

Qty


1


8092 3640 51

8092 3640 77
1 020

1

1089 0725 01

1089 0725 02
1 030
0070 6002 04
AR
1 035
0571 0020 76
2
1 040
0300 0276 38
1
1 045
0581 0000 86
1
1 050
3176 8064 02
AR
1 055
0581 0000 43 2
1 060
1079 9915 98
1
1 065
0583 8100 76
1
1 070
0070 6002 05
AR
1 075
0583 8140 57
1
1 080
0581 0000 43 1
1 085
0070 6002 05
AR
1 090
0070 6002 05
AR
1 095
0070 6002 05
AR
1 105
0147 1963 08
2
1 110
1079 9915 98
1
1 115
0070 6002 05
AR
2 010
1622 6230 80 1

2930 7116 62

Name
Standard option
Oil separator drain
50Hz
60Hz
Solenoid valve
50Hz
60Hz
Plastic tube

Nipple

Washer

Pipe coupling
Hose

Bulkhead
Label

Coupling

Plastic tube

Fitting pipe

Bulkhead
Plastic tube

Plastic tube

Plastic tube

Hexagon bolt

Label

Plastic tube

Housing

Remarks

115

Parts list

25
2

1045

1055
1060
1051
1035

1070

1045

1055
1060
1050

1040
1045

1005

1075
1040
1045

1065

Tolerances, if not indicated,

ATLAS COPCO STANDAR


Name

9820 9785 86-01ed00

Material
Treatment

116

2930 7116 62

INSTR.
NOT AP
Not App

Sc

Dr

Parts list

Standard option - Pre-filterRef.

Part number

Qty


1

8092 3635 90

8092 3636 08
1 005
1622 8508 20
1
1 035
1

1622 8508 22
1 040


1622 8512 02
2

1622 8512 02
4
1 045


0129 3270 60
10

0129 3270 60
20
1 050
1622 8513 02 1
1 051

1625 7045 00
2
1 055


0147 1205 03
1

0147 1205 03
3
1 060


0301 2318 00
1

0301 2318 00
3
1 065

1

1079 9926 02
1 070
1619 3843 00
AR
1 075
1619 3843 00
AR

2930 7116 62

25


Name
Standard option
Pre-filter
Pack
Full Feature
Filter
Filter
Full Feature
Support
Pack
Full Feature
Rivet blind
Pack
Full Feature
Support
Support
Full Feature
Hexagon bolt
Pack
Full Feature
Washer
Pack
Full Feature
Label
Full Feature
Seal
Seal

Remarks

Motor
Dryer

117

Parts list

26
2

1030 1035 1020

1025 1060

1015

1010
1015

1005
1040
1045
1050

1055

9820 9785 87-01ed00

118

2930 7116 62

Parts list

Standard option - DD filterRef.

Part number

Qty


1

8092 3637 23

8092 3637 31

8092 3637 31
1 005
<<< >>>
1
1 010
2

0211 1362 03

0211 1360 03

0211 1360 03
1 015


0663 2104 75
2

0663 2104 98
1

0663 2104 98
1
1 020
1

1625 8219 00

1625 8216 00

1625 8216 00
1 025
2

0266 2110 00

0266 2111 00

0266 2111 00
1 030
2

0301 2335 00

0301 2344 00

0301 2344 00
1 035
2

0211 1326 03

0211 1363 03

0211 1363 03
1 040
1617 7082 02
1
1 045
0583 8100 69
1
1 050
0070 6002 05
AR
1 055
0583 8100 70
1
1 060
1622 4660 80 1

2930 7116 62

26


Name
Standard option
DD filter
ID 171
ID 255
ID 286
Filter
Screw
ID 171
ID 255
ID 286
O-ring
ID 171
ID 255
ID 286
Pipe
ID 171
ID 255
ID 286
Nut
ID 171
ID 255
ID 286
Washer
ID 171
ID 255
ID 286
Screw
ID 171
ID 255
ID 286
Quick coupling
Fitting pipe
Plastic tube
Fitting pipe
Wire

Remarks

119

Parts list

27
1

1055
1050
1025

1090
1010 1030

1045 1090
1035
1015

1040 1041

1015

1005
1060

1020
1060
1070
1080

1065 1075

1085

9820 9785 88-01ed00

120

4
Posi-

2013-02-15 rchandra

9820978588

2930 7116 62
00.03

STATUS

Parts list

Standard option - DD/PD filterRef.

Part number

Qty


1

8092 3637 07

8092 3637 15

8092 3637 15
1 005
<<< >>>

1
1 010
2

0211 1362 03

0211 1360 03

0211 1360 03
1 015

3

0663 2104 75

0663 2104 98

0663 2104 98
1 020
<<< >>>

1
1 025


0663 2104 75
2

0663 2104 98
1

0663 2104 98
1
1 030

2

0266 2110 00

0266 2111 00

0266 2111 00
1 035
2

0211 1326 03

0211 1363 03

0211 1363 03
1 040
1

1625 8218 00

1625 8215 00

1625 8215 00
1 041
0147 1963 08 2
1 045

2

0266 2110 00

0266 2111 00

0266 2111 00
1 050

2

0301 2335 00

0301 2344 00

0301 2344 00
1 055
2

0211 1326 03

0211 1363 03

0211 1363 03
1 060
1617 7082 02
2
1 065
0583 8120 74
1
1 070
0583 8140 57
1
1 075
0070 6002 05
AR
1 080
0070 6002 05
AR
1 085
0583 8100 70
1
1 090
1622 4660 80 2

2930 7116 62

27


Name

Remarks

Standard option
DD/PD filter
ID 171
ID 255
ID 286
DD filter
Screw
ID 171
ID 255
ID 286
O-ring

ID 171
ID 255
ID 286
PD filter
O-ring

ID 171
ID 255
ID 286
Nut

ID 171
ID 255
ID 286
Screw
ID 171
ID 255
ID 286
Pipe
ID 171
ID 255
ID 286
Bolt
Nut

ID 171
ID 255
ID 286
Washer

ID 171
ID 255
ID 286
Screw
ID 171
ID 255
ID 286
Quick coupling
Fitting pipe
Fitting pipe
Plastic tube
Plastic tube
Fitting pipe

Wire

121

nt is our properety and shall not without our permission be altered,


for manufacturing or communicated to any other person or company.

28

Parts list
2

4040
4010

1030
1030
1010

1040
3010
1020
3020
4020

4060
4050
2080 2070

4060
4050

2050 2060

3030

5010 5020 5030

9827 8190 39-01ed00

122

2930 7116 62
2011-02-11

Parts list

28

Standard option - DD/PD filter - PartsRef.

Part number

Qty


1

8102 2602 81

8102 2603 23

8102 2602 99

8102 2603 31

8102 2602 81

8102 2603 23

8102 2602 99

8102 2603 31


1

2901 0541 00

2901 0544 00

2901 0542 00

2901 0545 00

2901 2003 07

2901 2003 08

2901 2004 07

2901 2004 08
1 010
1
1 020
0663 2111 29 1
1 030
2

4090 0507 00

0663 2100 39

4090 0507 00

0663 2100 39

4090 0507 00

0663 2100 39

4090 0507 00

0663 2100 39
1 040
1

0663 2110 31

0663 2111 60

0663 2110 31

0663 2111 60

2901 0562 00
1
2 050
1
2 060
2
2 070
0663 9095 00 2
2 080
1


1

2901 0563 00
3 010
1
3 020
0663 2111 29 1
3 030
1617 7046 00 1
4 010
1
4 020
1

Name

Remarks

Filter
DD 175
DD 280
PD 175
PD 280
DD 210+
DD 310+
PD 210+
PD 310+
Element kit
DD 175
DD 280
PD 175
PD 280
DD 210+
DD 310+
PD 210+
PD 310+
Filter element
O-ring
O-ring
DD 175
DD 280
PD 175
PD 280
DD 210+
DD 310+
PD 210+
PD 310+
O-ring
DD 175
DD 280
PD 175
PD 280
Sight glass kit
Screw
Seal washer
O-ring
Sight glass
Drain valve kit
Automatic drain valve
Drain valve
O-ring
Nut
Head
Bowl


2930 7116 62

123

nt is our properety and shall not without our permission be altered,


for manufacturing or communicated to any other person or company.

28

Parts list
2

4040
4010

1030
1030
1010

1040
3010
1020
3020
4020

4060
4050
2080 2070

4060
4050

2050 2060

3030

5010 5020 5030

9827 8190 39-01ed00

124

2930 7116 62
2011-02-11

Parts list

28

Standard option - DD/PD filter - Parts 


Ref.

Part number

Qty

4 040
1

1617 7053 11

1617 7054 07

1617 7053 09

1617 7054 05

1624 1892 14

1624 1893 04

1624 1892 11

1624 1893 01
4 050
2

1079 9926 36

1079 9921 37

1079 9926 36

1079 9921 37

1079 9926 36

1079 9921 37

1079 9926 36

1079 9921 37
4 060

2

0690 1101 23

0690 1100 01

0690 1101 23

0690 1100 01

0690 1101 23

0690 1100 01

0690 1101 23

0690 1100 01
5 010
1617 7082 01
1
5 020
1617 7082 02
1
5 030
1617 7082 03
1

2930 7116 62

Name

Remarks

Label
DD 175
DD 280
PD 175
PD 280
DD 210+
DD 310+
PD 210+
PD 310+
Label
DD 175
DD 280
PD 175
PD 280
DD 210+
DD 310+
PD 210+
PD 310+
House mark
DD 175
DD 280
PD 175
PD 280
DD 210+
DD 310+
PD 210+
PD 310+
Male coupling
Female coupling
Hose connection

125

29

Parts list
2

1100

1005
1020

1025
1100

1165
1085
1181 1175 1090

1166
1167

1180
1145 1110
1015
1181 1175

1075
1080

1070
1100
1010

1165
1090 1085
1045
1050
1055

1180
1110 1040
1145
1065 1035
1030
1055 1060
1050

1055
1050 1040
1035
1185
1130

1100

1026
1160

1135

2020

1140

2010

Drawn

2013/10/24 tmulay ,

9820 9785 89-01ed00


Modified from

126

Date

Intr./Appd.

9820978589
Parent 3D model

00.03

STATUS

Ed . Version 3D

Approved

2930 7116 62

Versio
00.03
Des c

Parts list

Standard option - Energy recoveryRef.

Part number

Qty


1


8092 3655 46


8092 3655 53

8092 3655 61


8092 3655 79
1 005
1625 5958 00 1
1 010
1625 5959 80 1
1 015
1622 5520 00
1
1 020
1625 5957 00 1
1 025
0147 1963 08
4
1 026
1625 4060 00 1
1 030
1622 5513 80 1
1 035
0571 0036 01 2
1 040
0663 3130 00 2
1 045
1

1622 5507 81

1622 5507 82
1 050
0571 0036 01 3
1 055
0663 3130 00 3
1 060
0147 1208 03
2
1 065
0301 2318 00 2
1 070
1622 5692 80
1
1 075
0571 0036 01 1
1 080
0663 3130 00 1
1 085
0571 0036 01 2
1 090
0663 3130 00 2
1 100
0129 3270 60 AR
1 105
0147 1963 08
8
1 110
1089 0574 70
2
1 125
0147 1963 08
4
1 130
0574 8000 53
AR
1 135
0574 8000 55
AR
1 140
1622 7064 03
1
1 145
1622 9961 01 2
1 160
1622 5529 00
1
1 165
1625 2001 00
1
1 166
1079 9913 69
1
1 167
1079 9913 79
1
1 170
1625 4060 00 1
1 175
0564 0000 64
2
1 180
1625 5934 00 2
1 181
0663 3130 00 2
1 185
1619 3843 00
AR
2 010
1625 7526 00
1
2 020
1079 9925 87
1
1)
2)
3)

2930 7116 62

Name

29


Remarks

Standard option
Energy recovery
7.5bar(e), 8.5bar(e), 10bar(e), 100psig, 125psig, 150psig
Pack
13bar(e), 175psig - Pack
7.5bar(e), 8.5bar(e), 10bar(e), 100psig, 125psig, 150psig
Full Feature
13bar(e), 175psig - Full Feature
Support
Support
Heat exchanger
Plate
Hexagon bolt
Support
Pipe
Nipple
O-ring
Thermostat
40C
1)
60C
2)
Nipple
O-ring
Hexagon bolt
Washer
Bottom pipe
Nipple
O-ring
Nipple
O-ring
Rivet
Hexagon bolt
Temp. sensor
Hexagon bolt
Hose assembly
Hose assembly
Thermostatic valve
Cable
Label

Pipe

Inform. label

Inform. label

Support
Tee

Nipple
O-ring
Seal

Oil filter
3)
Label

7.5bar(e) to 10bar(e), 100psig to 150psig


13bar(e), 175psig
Always Roto-Xtend Duty Fluid and oil filter

127

Parts list

30

1050
2060

1050

1060
2080
1070

2070
1050

1060
1070

1050

2010
1040

2050
1070
1080

2020
1040

1050

2050
1070
1080

2020
1040

1050

1050
1050
2020
1040

1040

1040
2040

2020
1040
2010

1040
2010
1040 2110
2100
2010
1040

2030

1105

1030
2115
1110

9820 9786 18-01ed00

2012/10/18 rchandra

128
Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978618
Parent 3D model

00.01

2930 7116 62
Ed . Version 3D

STATUS

Approved

Parts list

30

Standard option - Rain protectionRef.

Part number

Qty


1

8092 3620 63
1 030
1619 5188 00
AR
1 040
1619 2765 00 70
1 050
0147 1963 08
24
1 060
0147 1108 66
10
1 070
0333 3250 00
36
1 080
0291 1128 43
10
1 090
0147 1107 81
16
1 105
1079 9926 02
2
1 110
0129 3270 60
8
2 010
1625 5960 00
4
2 020
1625 5980 00
4
2 030
1625 5981 00
1
2 040
1625 8207 00
1
2 050
1625 5700 10
2
2 060
1625 5962 00
1
2 070
1625 5982 00
1
2 080
1625 5965 00
1
2 100
1625 8932 80
1
2 110
1625 8948 00
1
2 115
1625 4066 00
1

2930 7116 62

Name
Standard option
Rain protection
Seal

Screw
Hexagon bolt
Hexagon bolt
Lock washer
Lock nut
Hexagon bolt
Label

Blind rivet
Support

Support

Baffle
Baffle
Beam

Roof

Roof

Roof

Cover

Support

Support

Remarks

129

5 Parts list

31

1015
1035
1030

1020 1025 1010


1005

1046

To

AT

1060
1065
1070

Tr
9820 9786 19-01ed00

00.03
Ed

130
Posi-

2013-02-15 tmulay ,
Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978619
Parent 3D model

2930 7116 62

00.02

Ed . Version 3D

Parts list

Standard option - Water shut-off valveRef.

Part number

Qty


1

8092 3636 81
1 005
1625 4039 00 1
1 010
1625 4040 00 1
1 015
0663 2107 81 1
1 020
1089 0624 04
1
1 025
0663 2107 81 1
1 030
1625 4040 00 1
1 035
1625 4083 00 1
1 040
1900 2331 01
1
1 046
1622 1295 05 1
1 060
0698 5140 75
1
1 065
0698 5148 07 1
1 070
0698 5148 11 8

2930 7116 62

31

Name

Remarks

Standard option
Water shut-off valve
Pipe
Nipple
O-ring
Solenoid valve
O-ring
Nipple
Pipe
Shut-off valve

Cable
Cable gland
Sealing
Plug

131

00.01

32

Parts list
2

1020
1040
2070
1020
1040

2010
1040
1130

2020

2030
1040
1130

2020

1040
1030

2010
1040
1130

2030
1040
1130

1130
1040

1130
1040
1090 1080
2060
1130
1040

2060
1090
1080
1090

2060
1090
1080

1080
2060

1080
1090

1130
1040

2060
2020

2060
1080
1080
1090
2060
2020

To

1090

AT

Na

1080 1090 2060

Tr

9820 9786 20-01ed00

132

2930 7116 62
2012-10-17 rchandra

9820978620

00.01

Parts list

32

Standard option - Lifting deviceRef.

Part number

Qty


1

8092 3620 71
1 020
0147 1108 66
26
1 030
0291 1128 43
26
1 040
0333 3250 00
68
1 080
0211 1362 03
16
1 090
0301 2344 00 16
1 130
0147 1107 81
16

1625 8414 00
1
2 010
1625 7680 00 2
2 020
1625 5700 10 4
2 030
1625 7680 00 2
2 060
1625 4007 00 8
2 070
1625 5700 00 1

2930 7116 62

Name
Standard option
Lifting device
Hexagon bolt
Nut

Lock washer
Cap screw
Washer
Hexagon bolt
Frame assembly
Beam
Beam
Beam
Bracket

Beam

Remarks

133

00

Parts list
2

33

1015
1020

S10

1X8

X101

K25
F3
F2
F1

K35

K34

PE
1X3

F1
F2
F3

T1
K04

S10

Fuse label

F1/F2

1X7/1X6/1X4

K5

K15
Q15

X104A X105 X104

X152

1X3

1X3

X150
X151
X106

RACEWAY (50x75x230)

E1

1X1:Y

RACEWAY (50x75x900)

K21

K23

K22

S3

RACEWAY (50x75x400mm)
X240 X230 X220 X210

1X3
1X3

K12

F7
F8
F9

F21
K11

Toleran

Fuse label

F7
F8
F9

X136A-X136B

ATLAS

PE
1X3

Name

Materi

Treatm

9820 9786 21-01ed00

134
Posi-

2012-06-11 tmulay ,

9820978621

2930 7116 62

00.00

Parts list

33

Standard option - Main switchRef.

Part number

Qty


1


8092 3631 78

8092 3631 78

8092 3631 86

8092 3631 78

8092 3631 78

8092 3631 78

8092 3631 86

8092 3631 78

8092 3631 86

8092 3631 78

8092 3631 78

8092 3631 86

8092 3631 86

8092 3631 78

8092 3631 78

8092 3631 86

8092 3631 86

8092 3631 86

8092 3631 86

8092 3631 78
1 015
0211 1208 03
4
1 020
0301 2318 00 4


1

1900 2331 23

1900 2331 23

1900 2331 23

1900 2331 24

1900 2331 23

1900 2331 23

1900 2331 23

1900 2331 23

1900 2331 24

1900 2331 24

1900 2331 23

1900 2331 23

1900 2331 24

1900 2331 23

1900 2331 23

1900 2331 24

1900 2331 23

1900 2331 24

1900 2331 24

1900 2331 23

1900 2331 23

1900 2331 24

1900 2331 23

1900 2331 24

Name

Remarks

Standard option
Main switch
GA 55 380-460V 60Hz IEC
GA 55 400-500V 50Hz IEC
GA 55 460V 60Hz UL-cUL
GA 55 575V 60Hz UL-cUL
GA 55+ 380-460V 60Hz IEC
GA 55+ 400-500V 50Hz IEC
GA 55+ 460V 60Hz UL-cUL
GA 55+ 575V 60Hz UL-cUL
GA 75 380V 60Hz IEC
GA 75 400-500V 50Hz IEC
GA 75 460V 60Hz IEC
GA 75 460-575V 60Hz UL-cUL
GA 75+ 380V 60Hz IEC
GA 75+ 400-500V 50Hz IEC
GA 75+ 460V 60Hz IEC
GA 75+ 460-575V 60Hz UL-cUL
GA 90 380-460V 60Hz IEC
GA 90 400V 50Hz IEC
GA 90 460-575V 60Hz UL-cUL
GA 90 500V 50Hz IEC
Hexagon bolt
Washer
Main switch
GA 55 380V/60Hz IEC
GA 55 400V/50Hz IEC
GA 55 460V/60Hz IEC
GA 55 460V/60Hz UL-cUL
GA 55 500V/50Hz IEC
GA 55 575V/60Hz UL-cUL
GA 55+ 380V/60Hz IEC
GA 55+ 400V/50Hz IEC
GA 55+ 460V/60Hz IEC
GA 55+ 460V/60Hz UL-cUL
GA 55+ 500V/50Hz IEC
GA 55+ 575V/60Hz UL-cUL
GA 75 380V/60Hz IEC
GA 75 400V/50Hz IEC
GA 75 460V/60Hz IEC
GA 75 460V/60Hz UL-cUL
GA 75 500V/50Hz IEC
GA 75 575V/60Hz UL-cUL
GA 75+ 380V/60Hz IEC
GA 75+ 400V/50Hz IEC
GA 75+ 460V/60Hz IEC
GA 75+ 460V/60Hz UL-cUL
GA 75+ 500V/50Hz IEC
GA 75+ 575V/60Hz UL-cUL


2930 7116 62

135

00

Parts list
2

33

1015
1020

S10

1X8

X101

K25
F3
F2
F1

K35

K34

PE
1X3

F1
F2
F3

T1
K04

S10

Fuse label

F1/F2

1X7/1X6/1X4

K5

K15
Q15

X104A X105 X104

X152

1X3

1X3

X150
X151
X106

RACEWAY (50x75x230)

E1

1X1:Y

RACEWAY (50x75x900)

K21

K23

K22

S3

RACEWAY (50x75x400mm)
X240 X230 X220 X210

1X3
1X3

K12

F7
F8
F9

F21
K11

Toleran

Fuse label

F7
F8
F9

X136A-X136B

ATLAS

PE
1X3

Name

Materi

Treatm

9820 9786 21-01ed00

136
Posi-

2012-06-11 tmulay ,

9820978621

2930 7116 62

00.00

Parts list

Standard option - Main switch


Ref.

Part numberS10

1900 2331 24
1900 2331 24
1900 2331 24
1900 2331 24
1900 2331 23
1900 2331 24
1089 9445 20

2930 7116 62

Qty

33

Name

Remarks

GA 90 380V/60Hz IEC
GA 90 400V/50Hz IEC
GA 90 460V/60Hz IEC
GA 90 460V/60Hz UL-cUL
GA 90 500V/50Hz IEC
GA 90 575V/60Hz UL-cUL
Main switch

137

.01

34

Parts list
2

2030 2030

2020
2015
2010

2025 2025

2045
2005
2020
2015
2010

2050

3030
2005

2035
2040

3025

3025

3050
3070

1005
1010
1015

3065 3060

3040

3055
3045
3035

9820 9786 22-01ed00

138

2930 7116 62
2012/10/17 rchandra

9820978622

00.01

Parts list

34

Standard option - MonitoringRef.

Part number

Qty


1

8092 3638 22
1 005
1625 4043 03
1
1 010
1089 9625 18
1
1 015
1625 8991 00 1
2 005
1089 9625 01
1
2 010
1625 4042 00 1
2 015
0129 3270 46
2
2 020
0147 1963 08
1
2 025
0583 8120 64
1
2 026
0583 8100 76 1
2 027
1088 0801 28 1
2 030
0583 8120 64
2
2 035
0070 6002 05
AR
2 040
0070 6002 05
AR
2 045
1625 4043 02
1
2 050
1622 9094 01
1
3 025
0583 8120 64
1
3 030
1625 4043 01
1
3 035
9740 2028 44 1
3 040
0583 8120 66
1
3 045
0571 0035 54
1
3 050
0070 6002 05
AR
3 055
0560 4401 34
1
3 060
0605 8350 87
1
3 065
0583 8120 66
1
3 070
0070 6002 05
AR

2930 7116 62

Name
Standard option
Monitoring
Pressure sensor
Sensor
Bushing
Sensor
Support
Blind rivet
Hexagon bolt
Fitting
Coupling
Grommet
Fitting
Plastic tube
Plastic tube
Pressure sensor
Filter housing
Fitting
Pressure sensor
Tee
Pipe coupling
Nipple
Plastic tube
Tee
Bushing
Pipe coupling
Plastic tube

Remarks

139

Parts list

35

1X8

X101

K25
F3
F2
F1

K35

K34

S10

Fuse label

PE
1X3

F1
F2
F3

T1
K04

F1/F2

1X7/1X6/1X4

K5

K15

X152

1X3

1X3

X150
X151
X106

RACEWAY (50x75x230)

E1

1X1:Y

RACEWAY (50x75x900)

Q15
X104A X105 X104

K21

K23

K22

S3

RACEWAY (50x75x400mm)
1X3
1X3

F7
F8
F9

F21
K11

X240 X230 X220 X210

Fuse label

F7
F8
F9

K12

PE
1X3

74
73

X136A-X136B

NC

12

21

COM

11

24

NO

14

72
74

22

1X8
71

71
73

K04

A2

COIL

13

-3 NO

K21

A1

CONFIDENTIAL:

This document is our properety and shall not without our permission be altered,
copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

72

-4 NO

21

X104

2012-03-28 dphalke

9820 9786 23-01ed00


00

140

Ed

Position

Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978560

00.01

Parent 3D model

Ed . Version 3D

2930 7116 62

Parts list

35

Standard option - ES 100 relayRef.

Part number

Qty

Name

Remarks


1
Standard option

ES 100 relay

1900 2331 07 1
Relay
-
9820 6500 07 1
Assembly drawing
K04
1089 9511 12 1
Socket
K04
1089 9511 13 1
Clip
K04
1089 9511 51 1
Relay
K21
1089 9415 07 1
Contact block
1X8
1088 0039 95 2
Endplate
1X8:71-74

1088 0039 93 2
Terminal
X104
1088 0039 25 1
Connector

2930 7116 62

141

sin

36

Parts list

1010
1005

2010 2015
2005

2010 2015
2005

9820 9786 24-01ed00


2012/06/11 tmulay ,

142
Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978624
Parent 3D model

00.00

2930 7116 62

Ed . Version 3D

STATUS

Approved

Parts list

36

Standard option - DIN flangesRef.

Part number

Qty


1

8092 3637 64

8092 3637 72
1 005
0551 0002 25
1
1 010
0633 3311 00
1
2 005

2

0607 2170 03
2 010

2

1622 5738 00
2 015

2

0633 3308 00

2930 7116 62

Name

Remarks

Standard option
DIN flanges
Air-cooled
Water-cooled
Threaded pipe
Threaded flange
Connection nipple
Water-cooled
Connection nipple
Water-cooled
Threaded flange
Water-cooled

143

37

Parts list

1010
1005

2005 2010

2005 2010

Tolerances, if

ATLAS COPC
Name

9820 9786 25-01ed00

144

Material

2930 7116 62

Treatment

Parts list

37

Standard option - ANSI flangesRef.

Part number

Qty


1

8092 3637 49

8092 3637 56
1 005
0603 4150 12 1
1 010
0632 1241 11
1
2 005

2

0605 8350 24
2 010

2

0632 1240 67

2930 7116 62

Name

Remarks

Standard option
ANSI flanges
Air-cooled
Water-cooled
Nipple
Threaded flange
Connection nipple
Water-cooled
Threaded flange
Water-cooled

145

copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

5
Parts list

38

2005
1131

1130

1020
1005
1140
1095
2010
1010
1160
1150

3010

1025

1055 1050

1090
3020
1170

1100

2020

9820 9786 26-01ed00

00.01
Ed

2013/10/28 tmulay ,

146

Position

Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978626
Parent 3D model

2930 7116 62

00.01

Ed . Version 3D

Parts list

Standard option - Freeze protection - Pack - Air-cooledRef.

Part number

Qty

Name


1
Standard option

Freeze protection

8092 3655 20
IEC - Roto-Inject Fluid

8092 3634 91
UL-cUL - Roto-Xtend Duty Fluid

8092 3655 04
UL-cUL - Roto-Inject Fluid
1 005
1625 4026 00 1 Insulation
1 010
1089 0504 33
1
Heater

1 020
0697 9809 24
1
Lock nut
1 025
0698 5140 75
1
Cable gland
1 050

1
Thermostat


1089 9582 02
110V

1089 0555 40
220V
1 055

2
Screw


0226 0300 46
110V

0226 0350 12
220V
1 090

1
Cable

1625 4035 02
110V

1625 4035 01
220V
1 095
0017 2317 46
AR
Cable

1 100
0017 2317 03
AR
Cable
1 110
1079 0900 02
AR
Heat insulation tape

1 120
1079 0900 15
AR
Tape

1 130
1089 0506 75
4
Terminal
1 131
1089 9427 48
1
End plate
1 140
1089 0506 27
3
Terminal

1 150
1625 7523 10
1
Rail

1 160
0129 3270 42
2
Rivet

1 170
1079 9924 46
1
Warning label
2 005
1079 9005 06 1 Insulation
2 010
1625 4027 00
1
Insulation EWD

2 020

1
Cable

1625 4035 04
110V

1625 4035 03
220V
3 010

1
Oil filter

1625 7526 00
Roto-Inject Fluid
3 020
1 Label

1079 9925 87
Roto-Inject Fluid

1)
UL-cUL
2)
IEC
3)
Always Roto-Xtend Duty Fluid and oil filter

2930 7116 62

38

Remarks

1)
2)
1)
2)
1)
2)

1)
2)
3)

147

ocument is our properety and shall not without our permission be altered,
, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

Parts list
5

39

2005

2030
2020

1020

1131

3010

1005
1130
1140

1095
1025
1150

2015
1050 1055

3020

1010
1160

1170

1090
1100

9820 9791 48-01ed00

148

AIR13198

9820978536

2930 7116 62
02.07

Parts list

Standard option - Freeze protection - Pack - Water-cooledRef.

Part number

Qty

Name


1
Standard option

Freeze protection

8092 3632 51
IEC - Roto-Inject Fluid

8092 3635 33
UL-cUL - Roto-Xtend Duty Fluid

8092 3632 69
UL-cUL - Roto-Inject Fluid
1 005
1625 4026 00 1 Insulation
1 010
1089 0504 33
1
Heater

1 020
0697 9809 24
1
Lock nut
1 025
0698 5140 75
1
Cable gland
1 050

1
Thermostat


1089 9582 02
110V

1089 0555 40
220V
1 055

2
Screw


0226 0300 46
110V

0226 0350 12
220V
1 090

1
Cable

1625 4035 02
110V

1625 4035 01
220V
1 095
0017 2317 46
AR
Cable

1 100
0017 2317 03
AR
Cable
1 110
1079 0900 02
AR
Heat insulation tape

1 120
1079 0900 15
AR
Tape

1 130
1089 0506 75
4
Terminal
1 131
1089 9427 48
1
End plate
1 140
1089 0506 27
3
Terminal

1 150
1625 7523 10
1
Rail

1 160
0129 3270 42
2
Rivet

1 170
1079 9924 46
1
Warning label
2 005

1
Cable

1625 4035 08
110V

1625 4035 07
220V
2 010
1079 0900 02
AR
Heat insulation tape

2 015
1625 4027 00
1
Insulation
2 020
1079 9005 06
AR
Insulation

2 025
1079 0900 15
AR
Tape

2 030
1625 4041 00
1
Insulation

3 010

1
Oil filter

1625 7526 00
Roto-Inject Fluid
3 020
1 Label

1079 9925 87
Roto-Inject Fluid

1)
UL-cUL
2)
IEC
3)
Always Roto-Xtend Duty Fluid and oil filter

2930 7116 62

39

Remarks

1)
2)
1)
2)
1)
2)

1)
2)

3)

149

Parts list

40

2005
2020

1131 1140
1130

2040 2035 1120

1020

2010

2030

2045

2025

1095

2005

1010

1160
1150

1005
3020

1025
1100
1090

3010

1055
1050

1170
1110

00.00
Ed

9820 9786 64-01ed00


Position

150

Modified from

2012/10/26 rchandra
Date

Intr./Appd.

9820978664
Parent 3D model

00.00
Ed . Version 3D

STATUS

Preliminary

2930 7116 62

Parts list

Standard option - Freeze protection - Full Feature - Air-cooledRef.

Part number

Qty

Name


1
Standard option

Freeze protection

8092 3655 38
IEC - Roto-Inject Fluid

8092 3635 17
UL-cUL - Roto-Xtend Duty Fluid

8092 3655 12
UL-cUL - Roto-Inject Fluid
1 005
1625 4026 00 1 Insulation
1 010
1089 0504 33
1
Heater

1 020
0697 9809 24
1
Lock nut
1 025
0698 5140 75
1
Cable gland
1 050

1
Thermostat


1089 9582 02
110V

1089 0555 40
220V
1 055

2
Screw


0226 0300 46
110V

0226 0350 12
220V
1 090

1
Cable

1625 4035 02
110V

1625 4035 01
220V
1 095
0017 2317 46
AR
Cable

1 100
0017 2317 03
AR
Cable
1 110
1079 0900 02
AR
Heat insulation tape

1 120
1079 0900 15
AR
Tape

1 130
1089 0506 75
4
Terminal
1 131
1089 9427 48
1
End plate
1 140
1089 0506 27
3
Terminal

1 150
1625 7523 10
1
Rail

1 160
0129 3270 42
2
Rivet

1 170
1079 9924 46
1
Warning label
2 005
1079 9005 06
1
Insulation

2 010
1625 4027 00
1
Insulation
2 020

1
Cable

1625 4035 04
110V

1625 4035 03
220V
2 025
1625 4027 00
1
Insulation thermal

2 030
1079 9005 17
1
Insulation thermal

2 035
1079 9005 17
1
Insulation thermal

2 040
1625 4037 00
1
Insulation
2 045
1 Cable

1625 4035 06
110V

1625 4035 05
220V
3 010

1
Oil filter

1625 7526 00
Roto-Inject Fluid
3 020
1 Label

1079 9925 87
Roto-Inject Fluid

1)
UL-cUL
2)
IEC
3)
Always Roto-Xtend Duty Fluid and oil filter

2930 7116 62

40

Remarks

1)
2)
1)
2)
1)
2)

1)
2)

1)
2)
3)

151

copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

Parts list

41
2

2050

2065

2030
2075
2045

3010

2010
1020

1131

1005

2040
2035

1130
1140

1095
2025
2005

1025
1150
3020

1010
1160

1050
1055

1090
1100

1170

cated, accordi

NDARD CLAS

TR.
APPLI
Applicab
Scale
Drawn by

AIR13198
Ed

Posi9820
tion

152

9791 49-01ed00Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978536
Parent 3D model

02.07

STATUS

Ed . Version 3D

Version Dr

Des check

PRELIMINARY

2930 7116 62

Parts list

Standard option - Freeze protection - Full Feature - Water-cooledRef.

Part number

Qty

Name

41

Remarks


1
Standard option

Freeze protection

8092 3632 77
IEC - Roto-Inject Fluid

8092 3635 58
UL-cUL - Roto-Xtend Duty Fluid

8092 3632 85
UL-cUL - Roto-Inject Fluid
1 005
1625 4026 00 1 Insulation
1 010
1089 0504 33
1
Heater

1 020
0697 9809 24
1
Lock nut
1 025
0698 5140 75
1
Cable gland
1 050

1
Thermostat


1089 9582 02
110V
1)

1089 0555 40
220V
2)
1 055

2
Screw


0226 0300 46
110V
1)

0226 0350 12
220V
2)
1 090

1
Cable

1625 4035 02
110V
1)

1625 4035 01
220V
2)
1 095
0017 2317 46
AR
Cable

1 100
0017 2317 03
AR
Cable
1 110
1079 0900 02
AR
Heat insulation tape

1 120
1079 0900 15
AR
Tape

1 130
1089 0506 75
4
Terminal
1 131
1089 9427 48
1
End plate
1 140
1089 0506 27
3
Terminal

1 150
1625 7523 10
1
Rail

1 160
0129 3270 42
2
Rivet

1 170
1079 9924 46
1
Warning label
2 005
1079 9005 06
1
Insulation

2 010
1625 4027 00
2
Insulation
2 020

1
Cable

1625 4035 04
110V
1)

1625 4035 03
220V
2)
2 025
1625 4027 00
1
Insulation thermal

2 030
1079 9005 17
1
Insulation thermal

2 035
1079 9005 17
1
Insulation thermal

2 040
1625 4037 00
1
Insulation
2 045
1 Cable

1625 4035 06
110V
1)

1625 4035 05
220V
2)
2 050
1 Cable

1625 4035 08
110V
1)

1625 4035 07
220V
2)
2 055
1079 0900 02
AR
Heat insulation tape

2 065
1079 9005 06
AR
Insulation

2 070
1079 0900 15
AR
Tape

2 075
1625 4041 00
1
Insulation

3 010

1
Oil filter
3)

1625 7526 00
Roto-Inject Fluid
3 020
1 Label

1079 9925 87
Roto-Inject Fluid
1)
UL-cUL
2)
IEC
3)
Always Roto-Xtend Duty Fluid and oil filter
2930 7116 62

153

42

Parts list

1X8

X101

K25
F3
F2
F1

K35

K34

K04

S10

Fuse label

PE
1X3

F1
F2
F3

T1

F1/F2

1X7/1X6/1X4

X106

K5

K15
Q15

X104A X105 X104

X152

1X3

1X3

X150
X151

RACEWAY (50x75x230)

E1

1X1:Y

RACEWAY (50x75x900)

K21

K23

K22

S3

RACEWAY (50x75x400mm)

K12

Fuse label

F7
F8
F9

PE
1X3

L2

L3

27

L1

28

26

26

X136A-X136B

SIEMENS

K25

X101
1

L3

27
L3

1X3
1X3

F7
F8
F9

F21
K11

X240 X230 X220 X210

1 2

F1/2A

F3
3NW7111

3UG4512

X106

2
28

45

14NO

12NC 11C

45

ment is our properety and shall not without our permission be altered,
sed for manufacturing or communicated to any other person or company.

21
To

AT

Na

Ma

9820 9786 27-01ed00

Tre

154
00

2930 7116 62
2012-03-28 dphalke

9820978560

00.01

Parts list

42

Standard option - Phase sequence relayRef.

Part number

Qty


1

8092 3635 74

1900 2331 03
1
-
9820 6500 05 1
F3
1089 0612 01 1
F3
1089 9168 36 1
K25
1089 9461 07 1
X101 1089 9427 12 1
X106 1088 0039 25 1

2930 7116 62

Name

Remarks

Standard option
Phase sequence relay
Phase sequence relay
Assembly drawing
Fuse holder
Fuse link
Phase seq. relay
Connector
Connector

155

43

Parts list
2

1050

1030
1025
1020
1055 1015

1070
1065
1060
1015
1016

1035
1040
1045

1015
1010
1025

1020 1015
1020

1080
1085

Tolera

ATLA

Name

Mater
9820 9786 28-01ed00

Treatm

156

2930 7116 62
2012-11-19 skadam ,

00.01

Parts list

43

Standard option - Roto-Xtend Duty FluidRef.

Part number

Qty


1

1 010
1622 9094 00
1
1 015
0663 3130 00 4
1 016
1625 8915 00
1
1 020
0571 0036 01
3
1 025
1625 7527 00
2
1 030
1625 7526 00
2
1 035
1625 5916 00 1
1 040
0147 1321 03
4
1 045
0301 2335 00 4
1 050
0147 1963 08
4
1 055
0663 2101 95 1
1 060
1614 6118 00
1
1 065
0301 2321 00 2
1 070
0147 1246 03
2
1 080
0574 8000 35
1
1 085
1079 9925 87 1

2930 7116 62

Name

Remarks

Standard option
Roto-Xtend Duty Fluid
Oil filter housing
O-ring
Nipple

Nipple

Nipple

Oil filter
Support
Hexagon bolt
Washer
Hexagon bolt

O-ring
Flange

Washer
Hexagon bolt

Hose assembly

Label

157

Parts list
2

44

1050

1030
1025
1060 1055 1020
1015

1035
1040
1045

1070 1065
1015 1015

1085

1016 1020

1015
1020

1010
1025
1030

1080

Tolera

ATLAS

Name

Materi
9820 9786 29-01ed00

Treatm

158

2930 7116 62
2012/10/17 rchandra

9820978629

00.01

Parts list

44

Standard option - Food Grade FluidRef.

Part number

Qty


1

1 010
1622 9094 00 1
1 015
0663 3130 00 4
1 016
1625 8915 00
1
1 020
0571 0036 01
3
1 025
1625 7527 00
2
1 030
1625 7526 00
2
1 035
1625 5916 00 1
1 040
0147 1323 03
4
1 045
0301 2335 00 4
1 050
0147 1963 08
4
1 055
0663 2101 95 1
1 060
1614 6118 00
1
1 065
0301 2321 00 2
1 070
0147 1246 03
2
1 080
0574 8000 35
1
1 085
1079 9920 99 1

2930 7116 62

Name
Standard option
Food Grade Fluid
Housing
O-ring
Nipple
Nipple
Nipple
Oil filter
Support
Hexagon bolt
Washer
Hexagon bolt
O-ring
Flange
Washer
Hexagon bolt
Hose assembly
Label

Remarks

159

used for manufacturing or communicated to any other person or company.

Parts list
2

45

1010

9820 9786 31-01ed00

160
00

2930 7116 62
2012-10-17 tmulay ,

9820978631

00.00

Parts list

45

Standard option - Upgrade to Graphic controllerRef.

Part number

Qty


1

8092 3637 80
1 010
1

1900 5200 13

2930 7116 62

Name

Remarks

Standard option
Upgrade to Graphic controller
Controller
Elektronikon Mk5 Graphic

161

Parts list

46

2005
2010

2015

2045
2040
2065 2060

2130
2020 2125

2025
2030
2050

2090 2085 2055 2035


2095

1020 1010

2145
2150 2120
2100

1015
1005

2115 2110

2105
2135 2140

2070
xx

Tolera

ATLAS

Name

Materi

Treatm

9820 9786 32-01ed00


2012/10/18 rchandra

162
Position

Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978632
Parent 3D model

2930 711600.01
62
Ed . Version 3D

Preli

Parts list

46

Standard option - Modulating controlRef.

Part number

Qty


1


8092 3629 15

8092 3629 15

8092 3629 23

8092 3629 31

8092 3629 31

8092 3629 49

8092 3629 56

8092 3629 56

8092 3629 64

8092 3629 72

8092 3629 72

8092 3629 80

8092 3629 15

8092 3629 15

8092 3629 23

8092 3629 31

8092 3629 31

8092 3629 49

8092 3629 56

8092 3629 56

8092 3629 64

8092 3629 72

8092 3629 72

8092 3629 80

8092 3629 31

8092 3629 31

8092 3629 49

8092 3629 72

8092 3629 72

8092 3629 80
1 005
<<< >>>

1
1 010

1

1089 0621 20

1089 0621 19
1 015
1088 0150 53 1
1 020
1088 1001 01
1
2 005
0129 3270 60
2
2 010
1625 8299 00 1
2 015
1615 7264 00
1
2 020
0583 8120 74
1
2 025
1613 6961 80 1
2 030
1503 2564 10
1
2 035
0560 4400 85
1
2 040
1613 6968 07
1
2 045
0583 8120 75 1
2 050
0583 8120 73
1
2 055
1503 2564 01
1
2 060

1

1089 0621 09

1089 0621 02
2 065
1088 1001 01
1
2 070
1622 1295 01 1
2930 7116 62

Name
Standard option
Modulating control
GA 55 7.5bar(e)
GA 55 10bar(e)
GA 55 13bar(e)
GA 55+ 7.5bar(e)
GA 55+ 10bar(e)
GA 55+ 13bar(e)
GA 55 100psig
GA 55 150psig
GA 55 175psig
GA 55+ 100psig
GA 55+ 150psig
GA 55+ 175psig
GA 75 7.5bar(e)
GA 75 10bar(e)
GA 75 13bar(e)
GA 75+ 7.5bar(e)
GA 75+ 10bar(e)
GA 75+ 13bar(e)
GA 75 100psig
GA 75 150psig
GA 75 175psig
GA 75+ 100psig
GA 75+ 150psig
GA 75+ 175psig
GA 90 7.5bar(e)
GA 90 10bar(e)
GA 90 13bar(e)
GA 90 100psig
GA 90 150psig
GA 90 175psig
Unloader assembly
Solenoid valve
50Hz
60Hz
Head
Warning mark

Rivet blind

Support
Pressure gauge

Fitting pipe
Regulator
Nipple

Cross

Nozzle

Fitting
Fitting pipe
Nipple

Solenoid valve

50Hz
60Hz
Warning mark

Cable

Remarks

1)2)

163

Parts list

46

2005
2010

2015

2045
2040
2065 2060

2130
2020 2125

2025
2030
2050

2090 2085 2055 2035


2095

1020 1010

2145
2150 2120
2100

1015
1005

2115 2110

2105
2135 2140

2070
xx

Tolera

ATLAS

Name

Materi

Treatm

9820 9786 32-01ed00


2012/10/18 rchandra

164
Position

Modified from

Date

Intr./Appd.

9820978632
Parent 3D model

2930 711600.01
62
Ed . Version 3D

Preli

Parts list

Standard option - Modulating control


Ref.

Part number

Qty

Name

46


Remarks

2 075
1088 0039 25
1
Connector

3)
2 080
0694 5285 13
1
Cable lug
3)
2 085
0663 3116 00
1
O-ring

2 090
0571 0035 92 1 Nipple
2 095
0070 6002 04
AR
Plastic tube

2 100
0571 0036 13 1 Nipple
2 105

1
Hose assembly


0574 8000 61
GA 55

0574 8000 36
GA 55+

0574 8000 61
GA 75

0574 8000 36
GA 75+

0574 8000 36
GA 90
2 110
0663 2113 43
1
O-ring

2 115
1613 7367 00
1
Connection

2 120
0583 8120 74
1
Fitting pipe
2 125
0070 6002 05
AR
Plastic tube
2 130
0070 6002 05
AR
Plastic tube
2 135
0583 8120 74
1
Fitting pipe
2 140

1
Hose assembly


0574 8000 62
GA 55

0574 8000 62
GA 75

0574 8000 60
GA 55+

0574 8000 60
GA 75+

0574 8000 60
GA 90
2 145
0571 0035 92 1 Nipple
2 150
0663 3116 00
1
O-ring


1-2)
1) See Standard option - Modulating control - Unloader assembly - GA 55, GA 75

2) See Standard option - Modulating control - Unloader assembly
GA 55+, GA 75+, GA 90
3)
Located in Cubicle

2930 7116 62

165

47

Parts list

1070
1060
1080
1040

1050
1040

1020

1030

1270
1260
1100
1110

1250
1240

1130
1120

1230
1220

1210
1200

1280

1190
1180

1290

1010
1140

1150
1170

our properety and shall not without our permission be altered,


anufacturing or communicated to any other person or company.

1160
1090

NTIAL:

9820 9816 43-01ed00

166

2930 7116 62

Parts list

Standard option - Modulating control - Unloader assembly - GA 55,


GA 75
Ref.

Part number

Qty


1622 5156 81
1
1 010
1
1 020
1613 9660 00 1
1 030
0663 7144 00 1
1 040
0301 2335 00 4
1 050
0211 1963 94 2
1 060
0663 2109 68 1
1 070
1622 9097 01 1
1 080
0211 1328 03 2
1 090
1613 8146 01 1
1 100
0261 1090 67 1
1 110
0300 0276 02 1
1 120
1613 8145 00 1
1 130
1616 6816 00
1
1 140
1613 6817 01 1
1 150
0500 4510 33 1
1 160
1613 8068 01 1
1 170
1613 7448 81 1
1 180
1622 9083 02 1
1 190
1622 3185 00 1
1 200
1622 3183 00 1
1 210
1622 5153 02 1
1 220
0663 2113 17 1
1 230
1613 6783 10 1
1 240
1622 5122 02 1
1 250
1613 6794 00 1
1 260
0663 7132 00 1
1 270
0335 2136 00 1
1 280
1613 6964 00 1
1 290
1079 9903 85 1

2930 7116 62

Name

47

Remarks

Unloader assembly
Housing
Cover
O-ring
Washer
Screw
O-ring
Plug
Bolt
Rod
Nut
Washer
Piston
Piston ring
Spring
Bushing
Spring
Valve
Plug
Spring
Seal
Seat
O-ring
Piston
Spring
Cover
O-ring
Circlip
Plug
Label

167

Parts list
2

48

1070
1060

1080
1040
1050
1040

1020
1030

1100
1110

1130
1120

1270
1250

1260
1240
1230
1210
1140
1280
1220
1200
1190
1180

1290

NFIDENTIAL:

document is our properety and shall not without our permission be altered,
d, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

1010
1150
1170

1160
1090

9820 9816 44-01ed00

168

00.01

2012-10-12 dphalke

2930 7116 62

9820981644

00.0

Parts list

Standard option - Modulating control - Unloader assembly - GA 55+,


GA 75+, GA 90
Ref.

Part number

Qty


1622 5155 81
1
1 010
1
1 020
1613 9660 00 1
1 030
0663 7144 00 1
1 040
0301 2335 00 4
1 050
0022 1963 94 2
1 060
0663 2109 68 1
1 070
1622 9097 01 1
1 080
0211 1328 03 2
1 090
1613 8073 00 1
1 100
0261 1090 67 1
1 110
0300 0276 02 1
1 120
1613 8149 00 1
1 130
1613 7262 00
1
1 140
1613 7372 01 1
1 150
0500 4510 33 1
1 160
1613 8069 00 1
1 170
1613 8071 80 1
1 180
0162 9083 02 1
1 190
1622 3185 00 1
1 200
1622 3183 00 1
1 210
1622 5153 02 1
1 220
0663 2113 17 1
1 230
1613 6783 00 1
1 240
1622 5122 02 1
1 250
1613 6794 00 1
1 260
0663 7132 00 1
1 270
0335 2136 00 1
1 280
1613 6964 00 1
1 290
1079 9903 85 1

2930 7116 62

Name

48

Remarks

Unloader assembly
Housing
Cover
O-ring
Washer
Screw
O-ring
Plug
Bolt
Rod
Nut
Washer
Piston
Piston ring
Spring
Bushing
Spring
Valve
Plug
Spring
Seal
Seat
O-ring
Piston
Spring
Cover
O-ring
Circlip
Plug
Label

169

Parts list

Notes:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

170

2930 7116 62

In order to be First in MindFirst in Choice for all your quality


compressed air needs, Atlas Copco delivers the products
and services that help to increase your business efficiency
and profitability.

Atlas Copco's pursuit of innovation never ceases,


d r i v e n b y o u r n e e d f o r r e l i a b i l i t y a n d e f f i c i e n c y.
Always working with you, we are committed to providing
you the customized quality air solution that is the driving

No. 2930 7116 62 / 2013 - 12 Printed in Belgium

force behind your business.

www.atlascopco.com