You are on page 1of 5

Pojam i predmet BM kao naucno nastavna disciplina?

Menadzment je posebna naucna disciplina koja proucava upravljanje kao slozen


proces sa nizom podprocesa.Menadzment u osnovi podrazumijeva rad ljudi na
menadzerskim radnim mjestima u nekoj organizaciji.
Sta je menadzer bezbijednosti?
Menadzer bezbijednosti je lice koje rukovodi poslovima i zadacima privatne
bezbijednosti, ovlasceno i osposobljeno da planira, organizuje, kontrolise i
usmjerava rad preduzeca koja pruzaju usluge bezbijednosti drugim preduzecima.
Navesti funkcije menadzera.
Funkcije menadzera spadaju u korpus organizacionih funkcija. U klasicnoj teoriji
organizacionim funkcijama se nazivaju poslovi, izdifirencirani po slicnosti ili
istovjetnosti kojima se izvrsava globalni zadatak preduzeca. U savremenoj teoriji
definisano je 6 primarnih funkcija: komercijalna, tehnicka, finansijska,
racunovodstvena, administrativna i bezbjednosna.
Objasniti odnos i mjesto bezbjednosnog menadzmenta u sistemu drugih
nauka.
Znatan broj teoreticara naucne organizacije, teorije sistema, kibernetike,
psihologije, sociologije i drugih nauka smatra da je bezbjednosni menadzment
predmet istrazivanja njihovih teorija.
Definisati opsti pojam menadzmenta.
Pojam menadzment potice od engleske rijeci management ciji se korijen nalazi u
latinskom izrazu manum agere sto znaci rukom voditi.
Koji pojmovi su zajednicki imenilac svih definicija menadzmenta?
Planiranje, organizovanje, vodjenje i kontrola.
Sta je panarhija?
Panarhija je termin za opis kompleksnih sablona odnosa, nove forme anarhije koja
ukljucuje ne samo odsustvo najvisih autoriteta, vec prosirenje disagregacije
autoriteta na lokalne nivoe.
Sta je holonicki razvoj?
Holonicki razvoj se moze shvatiti kao konkurentan razvoj internih i eksternih
aspekata, individua i kolektiva, dakle kao sinonim pristupa organizacijama u svijetlu
odrzivog razvoja.
Objasniti genericku sustinu i znacaj menadzmenta.
Genericku sustinu menadzmenta predstavlja stalan proces neophodan za opstanak,
rast i razvoj organizacije. Menadzment je proces koji je usmjeren na odredjivanje i
realizaciju svih ciljeva organizacije.
Koji su nivoi menadzmenta?
Prvi nivo, ili operativni nivo. Srednji nivo. Najvisi nivo.
Objasniti srednji nivo menadzmenta.
Srednji nivo je onaj nivo menadzmenta na kome su veoma vazne vjestine
medjuljudskih odnosa.
Objasniti najvisi nivo menadzmenta.
Najvisi nivo je onaj na kome prioritet imaju konceptualne vjestine. Cini ga relativno
mala grupa izvrsilaca koja upravlja cijelom organizacijom.
Ko je autor naucne organizacije rada?
Frederiko Tejlor.
Ko je formulisao 14 univerzalnih principa upravljanja?
Anri Fajol.
Sta je rukovodjenje?

Rukovodjenje se definise kao alokacija ponasanja pojedinaca i grupa usmjerena ka


definisanim ciljevima organizacije.

Sta je komandovanje?
Prema uzem znacenju komandovanje je funkcija rukovodjenja kojom se odluke
prenose na potcinjene ili se potcinjenima u toku obavljanja poslova dodjeljuju
konkretni zadaci. Prema sirem znacenju pojmom komadovanja oznacava se
specificnost vojnog, a djelimicno i policijskog rukovodjenja zbog naglasenosti
principa hijerarhije, subordinacije i jednostarasinstva.
Sta je organizacija?
organizacija se definise kao skup odnosa u obavljanju zajednickih poslova da bi se
postigao zajednicki cilj.
Koja su 3 znacenja rijeci organizacija?
Prvo, kao subjekt, institucija, nosilac radnje i ciljeva sa odredjenom strukturom i
dinamikom. Drugo, kao struktura tj. skup ljudi i tehnickih sredstava sa odredjenim
medjusobnim odnosima. Trece, kao proces organizacione strukture.
Nabrojati teorije menadzmenta.
Teorija organizacije, administrativne doktrine Anrija Fajola, Tejlorizam, Gantova
teorija stimulacije, Emersonova teorija linijsko-stabne organizacije, teorija pokreta
Golbertovih i Arvikovo shvatanje, teorije biokratije Maksa Vebera, neoklasicn Eltona
Meja, Olivera Seldona i Meri Folet; teorije motivacije; teorija Z, teorija sistema kao
teorije organizacije; kibernetski pristup; teorija dinamicnog angazovanja; teorija
upravljanja promjenama Isaka Adizesa; situaciona skola menadzmenta.
Sta je teorija organizacije?
Teorija organizacije predstavlja sistem apstraktinih ideja i principa na osnovu kojih je
strukturirana jedna organizacija ili institucija.
Kako je uvodjenje novih tehnologija uticalo na proizvodni proces?
Povecalo je proizvodne mogucnosti preduzeca.
Kroz koja dva koncepta se manifestuje teorija organizacije?
Organizacija i organizovanje.
Ko je tvorac teorije administrativne doktrine?
Anri Fajol.
Koje su najznacajnije klasicne organizacione teorije?
Administrativna od Fajola, naucna organizacija rada od Tejlora i Emersonova teorija.
Koji teoreticari su postavili temelje klasicne skole menadzmenta?
Veber, Fajol i Tejlor.
Objasniti neoklasicne organizacione teorije.
Skola humanih odnosa javila se poslije otkrica uticaja drustvenih faktora na
ponasanje radnika u procesu rada, a zahvaljujuci Hotorn studiji. Tvorci skole
medjuljudskih odnosa svoja istrazivanja fokusirali su, uglavnom, na proucavanje
uloge covjeka i njegovog ponasanja u jednom organizacionom sistemu.
Koje su najznacajnije savremene teorije organizacije?
Teorija dinamicnog angazovanja i upravljanje promjenama.
Prema Fajolu, kojih 6 poslovnih funkcija ima poslovanje preduzeca?
Tehnicku, komercijalnu, finansijsku, bezbjednosnu, racunovodstvenu i
administrativnu.
Kojih 5 funkcija menadzmenta je ustanovio Fajol?
Planiranje, organizovanje, komandovanje, koordinacija i kontrola.

Ko se smatra tvorcem naucnog menadzmenta?


Federik Tejlor.
Koja 3 principa naucnog upraljanja je postavio Tejlor?
Prvi princip zasniva se na procjeni dnevnog ucinka radnika. Drugi princip sav umni
rad treba ukloniti iz pogona i obavljati ga u planskom odjeljenju. Treci princip je
kontrola rada i izvrsenja radnih zadataka.
Koje su osnovne zamjerke Tejlorove teorije?
U svakom procesu rada se pojavljuje vise specijalista,tako da se ne zna ko je glavni
sef,nehuman odnos prema radnicima,ciji je jedini zadatak da ostvare sto veci profit.
Sta objedinjuje Emersonova linijsko-stabna organizaciona struktura?
Tejlorove linijske i Fajolove funkcionalne rukovodioce.
Objasni Arvikovo shvatanje rukovodjenja?
Arvikovo proucavanje stabne organizacije uglavnom se svodi na principe rada i na
definisanje odnosa u stabnom radu.
Koja tri tipa vlasti postoje u Veberovoj birokratsko monarhijskoj
organizaciji?
Legalni,tradicionalni i harizmatski autoritet.
Koja tri tipa autoriteta razlikuje Veber?
Zakoniti, tradicionalni i harizmatski autoritet.
Nabrojati teorije motivacije?
Teorija X i teorija Y,teorija hijerarhije motiva i potreba,teorija hijerarhije motiva i
potrebe, motivacione teorije dva faktora,ostale teorije motivacije.
Objasniti teorije motivacije.
Teorija X predstavlja klasican pristup problemu radne motivacije. Osnovne
pretpostavke ove teorije su da covjek radi samo koliko mora.
Teorija Y ima isti cilj kao teorija X,motivisanje ljudi ka postizanju ciljeva organizacije.
Razlika je sto teorija Y tezi da se to postane na mnogo humaniji nacin.
Ko je tvorac teorije X i teorije Y?
Daglas Mekgregor.
Ko je postavio teoriju hijerarhije motiva i potrebe?
Abraham Maslou.
Ko je postavio motivacionu teoriju dva faktora?
Hercberg.
Ko je tvorac kognitivne disonance?
Festinger .
Koje su karakteristike kompanije sa Z tipom organizacije?
Dugorocno zaposlenje, kolektivno odlucivanje,individualna odgovornost,sistem
postupnog napredovanja zaposlenih,umjereno specijalizovana profesionalna
karijera,mehanizam indirektne kontrole, briga za sve zaposlene u kompaniji.
Koja su znacajna obiljezja sistema, sa stanovista upravljanja sistemima?
Interakcija,entropija,regulacija,hijerarhiha,funkcionalnost, stanje,kretanje i
ponasanje sistema.
Nabrojati glavne elemente teorije dinamicnog angazovanja.
Globalizacija i socijalna odgovornost.
Sta je kibernetika?
Kibernetika se bavi proucavanjem opstih zakonitosti upravljanja i samim
upravljanjem u razlicitim sistemima.
koji oblici bezbjednosti postoje?

Ekonomska, socijalna, politicka,drzavna, javna,nacionalna,


pozarna,saobracajna,unutrasnja, spoljna i univerzalna bezbjednost(evropska,
svjetksa bezbjednost).
Sta je bezbjednost?
Je rijec staroslovenskog porijekla i oznacava odsustvo zla, bjede, nesrece.
Sta je ugrozenost?
Ugrozenost bezbjednosti je posledica svih oblika ugrozenosti, a nastaje i kao odjek
potencijalnih i stvarnih drustveno stetnih pojava i dogadjaja.
Kakva ugrozenost moze biti?
Ugrozenost dijelimo na potencijalnu(mogucu) i reealnu(stvarnu),prirodna i
latentna(prikrivena).
Najznacajnija podjela ugrozavnaja: drustvene izvore ugrozavanja,prirodne,
tehnicko-tehnoloske izvore ugrozavanja.
Sta su izazovi?
Izazovi su potencijalni oblici ugrozavanja stabilnosti i suvereniteta drzave i
identiteta pojedinca i drustva.
Sta su rizici?
Rizici proizlaze iz izazova i u sebi nose konkretne prijetnje.
Sta su prijetnje?
Prijetnje su konacni,najdirektniji izvod,manifestacija izazova i rizika.
Objasniti preoblikovanje shvatanja bzbjednosti u savremenim uslovima?
Preoblikovanje shvatanja bezbjednosti u savremenim uslovima podrazumjeva i
proces reformisanja sektora bezbjednosti. Pod pojmom reforma sektora
bezbjednosti uobicajno se podrazumjeva ukupnost promjena u misljenju i
praktikovanju u okviru date drzave.
Kako se moze podijeliti sektor bzbjednosti?
Sektor bezbjednosti je moguce podijeliti na drzavni i nedrzavni.
Objasni drzavni sektor bezbjednosti?
Odrzavanja ustavnog poretka,javnof reda i mira, javnih skupova i dr okupljanja
gradjanja,obezbjedjenje odredjenih licnostii objekata,zastita od pozara, saobracaj
itd.
Objasnite nedrzavni sektor bezbjednosti?
Obuhvata sva postupanja van okvira nadleznosti drzavnih organa.
Kako se organizuje privatni sektor bezbjednosti?
Kroz sistematski zakon privrednih subjekata-preduzeca,agencija, sluzbi namjenjenih
pruzanju odredjenih bezbjednosnih usluga na trzistu.
Sta je bezbjednosni menadzment?
U sirem smislu,podrazumjeva odlucivanje o bezbjednosnim ciljevima organizacionog
sistema, o nacinima i sredstvima da se izbjegnu ili umanjem nepovoljni uticaj.
Objasni menadzment u bezbjednosnim situacijama?
Menadzment javnog sektora u organizacijama ciji je cilj pruzanja bezbjednosti
zajednici i bezbjednosni menadzment privatnog sektora.
Kako se moze podijeliti bezbjednosni menadzment?
Zastupljena je podjela na poslove fizickog i tehnickog obezbedjenja.
Sta obuhvata savremeni pristup poslovima bezbjednosnog menadzemnta?
Savremeni pristup poslovima bezb menadzmenta obuhvata
projektovanje,organizovanje i upravljanje sistemom bezbjednosti.
Koji su najznacajniji faktori organizacionog okruzenja u poslovnim
organizacijama?
Tehnoloski,ekonomski, drustveni,politicki i medjunarodni.

Koji su osnovni vidovi ekonomske aktivnosti?


Proizvodnja robe,pruzanje usluga i obavljanje prometa.
Sta u jednoj organizaciji sacinjava bezbjednosnu kulturu?
Sacinjavaju norme ponasanja.
Hijerarhijski posmatrano,sta predtsavlja bezbjednosni menadzment?
Predstavlja stozer svih nivoa menadzmenta u organizaciji.
Objasniti razgranicenje bezbjednosnog menadzmenta od slicnih
koncepata?
Ta disciplina proucava upravljenje kao slozeni proces sa nizom potprocesa.
Vjestina upravljanja,teorija o upravljanju,upravljacka struktura. Polazeci od
toga,potrebno je razgraniciti bezbjednosni menadzment od srodnih disciplina
kriznog menadzmenta,upravljanja rizicima i upravljanje ljudskim resursima.
Od kojih sedam osnovnih aktivnosti se sastoji proces upravljanja ljudskim
resursima?
Planiranje, regrutovanje,selekcija,socijalizacija,trening i
razvoj,ocjena,nagradjivanja,pregovaranja,zdravlje.
Objasniti Fajlovih 14 principa menadzmenta?
podjela rada,autoritet, disciplina,jedinstvenos u izdavanju naloga,jedinstvo
upravljanja,podredjivanje,nagradjivanje prema radu,centralizacija i
decentralizacija,hijerarhija,red,pravicnost,stalnost zaposlenja,inicijativa.
Koja vajnerova nacela se mogu svrstati u nacela na kojima se zasniva
organizacija bezbjednosti?
Neprekidnost,postupnosti,sigurnosti i tajnost.
Koja demokratska nacela bi trebalo da slijede zemlje u tranziciji?
Nediskriminativnost i jednakost,srazmjernost i javnog interesa.