Вы находитесь на странице: 1из 1

BOGOTA DISTRITO CAPITA1L

E.S.E. HOSPITAL SIMON BOLlVARIII~ NIV L


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMON O
A 31 DE MARZODE 2015
(Cifras en Miles de Pesos

I
1

Saldo del patrimonio


Variaciones

patrimoniales

Saldo del patrimonio

32,105,673

31 de 2014

a Marzo

durante

102,569,122

el ao

134,674,795

31 de 2015

a Marzo

O 2014

AO 2015

DETALLE DE LA:

VARIAClON

INCREMENTOS

_,,---.

3208
3225
3230
3235
3240
3255

CAPITAL FISCAL
RESULTADOS DE EJERCICIOS Ar\
RESULTADOS DEL EJERCICIO
SUPERVIT POR DONACiN
SUPERVIT POR VALORIZAClt->
PATRIMONIO

INSTITUCIONAL

11

123,032,603
-45,942,205
583,642
5,607,281
51,393,474
O

21,980,444
O
-2,921,370
506,918
1,995,002
10,544,679

101,052,159
O
3,505,012
5,100,363
49,398,472

159,056,006

TOTAL INCREMENTOS
DISMINUClONE

3208
3225
3230
3235
3240
3255

CAPITAL FISCAL
RESULTADOS DE EJERCICIOS Ar\
RESULTADOS DEL EJERCICIO
SUPERVIT POR DONACiN
SUPERVIT POR VALORIZAClr-.
PATRIMONIO

INSTITUCIONAL

11

123,032,603
-45,942,205
583,642
5,607,281
51,393,474
O

1,980,444
O
-2,921,370
506,918
1,995,002
0,544,679

O
45,942,205
O

10,544,679

56,486,884

TOTAL DISMINUCIONES
PARTIDAS SIN I

3208
3225
3230
3235
3240
3255

CAPITAL FISCAL
RESULTADOS DE EJERCICIOS At->
RESULTADOS DEL EJERCICIO
SUPERVIT POR DONACIN
SUPERVIT POR VALORIZACIt->
PATRIMONIO

INSTITUCIONAL

11

TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION

VIVIANA

FERNANDA

123,032,603
-45,942,205
583,642
5,607,281
51,393,474

1,980,444
O
-2,921,370
506,918
1,995,002
0,544,679

O
O
O