You are on page 1of 11

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA

OSNOVE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

Naslov rada:

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE KAO STRATEŠKI


RESURSI NEKE TVRTKE

Provjeriti ime profesora

Prof.dr Danilo Obradović Studenti:


mr Srećko Stanković
Banja Luka, februar, 2009.

Sadržaj:

Uvod......................................................................................................1

Informacijske tehnologije......................................................................2
Definicija i cilj informacijske tehnologije..........................................2.1
Strateški pristup informacijskoj tehnologiji.......................................2.2
Primjena informacijske tehnologije u poslovanje..............................2.3

Uvođenje informacijske tehnologije.....................................................3


Podaci o prihvaćanju informacijskih tehnologija...............................3.1
Prepreke za elektroničko poslovanje..................................................3.2
Ovisnost gospodarstva o informacijskoj tehnologiji..........................3.3

Informacijska tehnologija kao ključ za upravljanje poslovnih


procesa...................................................................................................4
Informacijska tehnologija nekad i danas............................................4.1
Odabir odgovarajućeg alata informacijske tehnologije......................4.2

Zaključak...............................................................................................5

2
1.Uvod
Informatička tehnologija danas je neodvojiv dio poslovanja.
Gotovo svako veće poduzeće koristi informatičku tehnologiju kao osnovu svog poslovanja. U
razvijenim zemljama gotovo da nema poduzeća čije poslovanje nije informatizirano.
Ogromna količina podataka i složeni poslovni procesi uvjetuju činjenicu da je bez
informatičke tehnologije poslovanje gotovo nemoguće. U skladu s trendom informatičnog
društva javlja se i potreba za programskim alatima specijaliziranim za poslovne procese, kako
bi bilo moguće precizno upravljati poslovnim procesima.

3
2. Informatičke tehnologije
2.1. Definicija i cilj informatičke tehnologije

Informatička tehnologija: elektroničke komponente, računala, telekomunikacije i


softver za obradu i prenos podataka i informacija.

Razmišljanje o informatčkoj tehnologiji uvijek treba biti u uslovima kako IT podržava


procese, te kako podržava, odnosno omogućuje upravljanje poslovnim procesima. Iako se u
početku upravljanje poslovnim procesima karakterisalo kao još jedan u nizu IT područja,
odnosno alata koji omogućuju automatizaciju poslovanja, istina je u potpunosti drugačija.
Upravljanje poslovnim procesima je organizacijski koncept, dok je informatička tehnologija
samo temelj i ključni pokretač upravljanja poslovnim procesima. To je menadžerska
disciplina koja uključuje metodologiju i procesno-orijentisanu kulturu, kao i čitav niz
aktivnosti koje su važne u različitim fazama životnog ciklusa poslovnog procesa. Dalje,
uključuje ne samo softverske aplikacije već i ljude – vlasnike procesa, izvršitelje, analitičare,
IT dizajnere i poslovne korisnike s različitim vještinama.

Osnovni cilj upravljanja poslovnim procesima nije automatizacija procesa, već


usmjerenje na procese i tačno upravljanje, koje ne implicira automatizaciju već optimizaciju.
Poslovni procesi su ključni činioci u integraciji organizacije, dok je IT pomoćni alat u
upravljanju poslovnim procesima.

2.2. Strateški pristup informatičkoj tehnologiji

Uređenje informatičkog planiranja u organizaciji započinje razvojem dobro


artikulirane strategijske informatičke tehnologije koju pogoni vizija poslovanja. Ta strategija
služi kao temelj poslovnih arhitektura za aplikacije, informacije i tehnološke infrastrukture.
Te arhitekture pomažu kod postavljanja početnog popisa s prioritetima informatičkih
projekata i pripadajućih planova neophodnih za rad. Kod strateškog planiranja informatičkog
uređenja vrlo je bitno razumijevanje poslovnog i tehnološkog konteksta. Razumijevanje
poslovne okoline i konkurencije znači da planer mora razgraditi glavne poslovne i
industrijske trendove i njima uskladiti vlastitu strategiju kako bi postigao prednost u odnosu
na konkurente. Zbog izuzetno brzog razvoja važno je razumjeti utjecaj novih tehnologija.
Neke su organizacije uložile velik novac u tehnologiju bez razumijevanja tehnološke okoline i
najnovijih događaja, zbog čega nisu postigle očekivane prednosti i povrat tehnoloških
investicija.

4
2.3. Primjena informatičke tehnologije u poslovanju

Glavna svrha stručnog studija Primjena informatičke tehnologije u poslovanju je


unaprijediti kod polaznika stručna znanja potrebna za uspješnije vođenje osnovne djelatnosti
u poslovnoj organizaciji. Savladavanjem nastavnih disciplina polaznici će poboljšati svoje
svakodnevne poslove u vođenju preduzeća, poznavanju tržišta i razvoju ljudskih potencijala.

Posebni ciljevi koji proizlaze iz navedene svrhe su sljedeći:

• Osposobiti polaznike za stručne poslove samostalnog osnivanja i vođenja malog i


srednjeg preduzeća, te za uspješno uključivanje u poslove vezane uz pojedine
poslovne funkcije u velikim preduzećima.
• Osposobiti polaznike za unapređivanje osposobljavanja svojih organizacija.
• Osposobiti polaznike za uspješno poslovno komuniciranje s javnošću, bolju
prezentaciju proizvoda i usluga svoja preduzeća, te prepoznavanje poslovnih poruka
konkurencije i opskrbljivača.
• Osposobiti polaznike za procjenjivanje tržišnog položaja vlastitog preuzeća i
prepoznavanje prilika i prijetnji iz okruženja.
• Osposobiti polaznike za vođenje financijske politike svojih preduzeća, te njihovo
uključivanje u tržište kapitala, posebno kad rast preduzeća pređe kritičnu granicu za
osnivanje javnih akcionarskih preuzeća.
• Osposobiti polaznike da u obavljanju svih nabrojenih poslova koriste savremene
informatičke tehnologije primjereno očekivanom nivou obrazovanja.

5
3.Uvođenje informatičke tehnologije

3.1. Podaci o prihvaćanju informatičkih tehnologija

Postotak preduzeća koja imaju širokopojasni pristup Internetu (broadband) 35.0

Postotak zaposlenih osoba koje svakodnevno koriste računala 57.9

Postotak preduzeća koja imaju vlastitu web stranicu 94.9

Postotak preuzeća koja su prodala proizvode putem specijalizovanog Internetskog tržišta


75.0

Postotak preduzeća koja koriste Internet za obavljanje bankovnih i drugih finansijskih usluga
0.1

Postotak preduzeća čija su informatička uređenja automatski povezana sa informatičkim


uređenjima kupaca ili dobavljača (izvan preduzeća) 15.0

Postotak preduzeća čija su informatička uređenja za upravljanje prodajom automatski


povezani s drugim internim informacijskim uređenjima 0.1

Postotak preduzeća koja su primila narudžbu za prodaju stvari/dobara putem Interneta ili
nekog drugog oblika računarske komunikacije (udio ove prodaje mora iznositi više od 1% od
ukupnog iznosa) 0.1

6
3.2 Prepreke za elektronsko poslovanje

Uprkos načelno pozitivnom stavu potencijali elektronskog poslovanja u Bosni i


Hercegovini nisu dovoljno iskorišteni. Glavne prepreke daljnjem širenju elektronskog
poslovanja u poslovnom sektoru:
• Preferiranje lične komunikacije
• Nedovoljna prihvaćenost elektronskog poslovanja u okruženju
• Nedovoljna educiranost i nepovjerenje kod zaposlenika u pogledu informatičke
tehnologije
• Nedovoljna informisanost

3.3. Ovisnost privrede o informatičkoj tehnologiji

Svi sektori privrede zavise o informatičkoj tehnologiji. Korištenje informatičke


tehnologije najviše utiče na poslovnu efikasnost pa time i na rast produktivnosti.
U Bosni i Hercegovini treba provesti reformu poslovnih i upravnih procesa temeljenu na
uporednom uvođenju informatčke tehnologije.
Bosna i Hercegovina mora požuriti sa širenjem uvođenja informatičkih tehnologija u privredi
i upravu, ako želi pratiti evropske trendove, pa i konkurentne projekcije Europske komisije
koje za 2010. godinu predviđaju otvoreno jedinstveno informatičko tržište i medijsku
industriju.

7
4. Informatička tehnologija kao ključ za upravljanje poslovnih
procesa

4.1. Informatička tehnologija nekad i danas

U početku se informatička tehnologija razvijala u smjeru podrške pri modeliranju


poslovnih procesa. No modeliranje poslovnih procesa je samo jedna od faza životnog ciklusa
upravljanja poslovnim procesima. Ono je temelj upravljanja, jer ako ne postoji jasno definisan
model kako se odvija poslovanje, niti upravljanje nije moguće. Tokom godina razvoja i
primjene alata za modeliranje poslovnih procesa pokazalo se potrebnim da informatička
tehnologija pomaže odnosno, olakšava uspostavljanje agilnih i djelotvornih poslovnih
procesa, odnosno podržava sve faze životnog ciklusa upravljanja poslovnim procesima – od
strateškog promišljanja, preko dizajna poslovnih procesa i implementacije, pa sve do
monitoringa i kontrolinga izvršenja procesa.

Danas se od kvalitetnog alata za upravljanje poslovnim procesima očekuje da sadrži


platformu za utvrđivanje strateških ciljeva i ključnih pokazatelja izvršenja (eng. Key
Performance Indicator – KPI) kako bi se nadziralo izvršenje strategije, da omogućuje
dizajniranje i analizu poslovnih procesa u svrhu optimalizacije poslovnih procesa (a u skladu
s definisanom strategijom), da sadrži mehanizam za simuliranje poslovnih procesa,
generiranjem BPEL-a (Business Process Execution Language) uklanjajući jaz između modela
procesa i stvarnog izvršenja procesa, omogućujući implementaciju željenih poslovnih procesa
u praksi, te, na kraju, da omogućuje monitoring izvršavanja procesa. Najznačajniji alati za
upravljanje poslovnim procesima su: IDS Scheer ARIS, Proforma Pro Visio, iGrafx, MEGA
Suite, IBM Web Sphere Business Modeler i Telelogic System Architect.

Tokom godina razvoja i primjene alata za modeliranje poslovnih procesa pokazalo se


da ponekad statičko modeliranje nije bilo dovoljno da zadovolji potrebe korisnika. Stoga u
posljednjih nekoliko godina gotovo svi značajniji ponuđači softvera za modeliranje poslovnih
procesa uključuju i mogućnost dinamičkog modeliranja, odnosno simulacije procesa.
Simulacija omogućuje izvođenje procesa prije nego što je proces doista implementiran. Time
korisnik dobiva mogućnost provjere je li proces pravilno koncipiran, odnosno hoće li doista
odvijati kako je zamišljeno i hoće li biti postignuti željeni rezultati. Nadalje, omogućuje
statističko vrednovanje performansi procesa u raznim scenarijima i promjenu dizajna kako bi
optimalizirali procese u njihovom specifičnom dizajnu. Ide se i dalje, pa je tako moguće
modeliranje resursa dostupnih organizaciji. Na taj se način mogu utvrditi uska grla u
procesima ili resursima u organizaciji. Pomoć alata s vizualizacijom i ostalim dodacima – kao
što je simulacija i utvrđivanje troškova temeljnih na aktivnostima (Activity Based Costing –
ABC) je temelj za optimaliziranje poslovnih procesa i shvaćanje troškova i vremenskih
ušteda.

8
4.2. Odabir odgovarajućeg alata informatičke tehnologije

Značaj procesne organizacije i procesnog načina upravljanja preduzećem u svjetskim


razmjerima potvrđuje i prava poplava alata za modeliranje i upravljanje poslovnim procesima,
te raznih metodologija i tehnika modeliranja. Procjenjuje se da na svjetskom tržištu trenutno
postoji više od stotinu i pedeset alata za upravljanje poslovnim procesima. Tržište s pregršt
alata stavlja pred organizaciju težak zadatak odabira optimalnog alata. Organizacije su
suočene s mnoštvom različitih notacija, metodologija modeliranja i upravljanja poslovnim
procesima. To bujanje raznih tehnika i metodologija učinio je proces odabira sve složenijim, a
time i velikim potrošačem vremena. Osnovne smjernice prilikom odabira alata vezane su uz
definiciju strateških ciljeva preduzeća.

Prilikom odabira i uvođenja alata u preduzeće potrebna je podrobna i kvalitetna


analiza ciljeva koji se žele postići, samih alata, te financijska analiza uvođenja. Samo
kvalitetan i objektivan pristup će omogućiti najbolje rezultate, kako pri odabiru, tako
implicitno i pri ostvarivanju zadanih ciljeva. Od izuzetne je važnosti odrediti opseg i osnovnu
svrhu koja se želi postići
kupovinom alata za modeliranje ili
upravljanje poslovnim procesima.
Svrha može biti potpuno
uspostavljanje procesne
organizacije, odnosno utvrđivanje
svih poslovnih procesa i praćenje
njihovog izvođenja ili svrha može
biti reinženjering poslovnih
procesa zbog uvođenja novog
informacijskog uređenja ili pak
mogućnost definisanja poslovnih
procesa kako bi se razvila
aplikacija koja bi podržavala
izvođenje procesa. Velika je
razlika između potrebe za alatom
za crtanje kućica na sastancima i za
alatom koji će omogućiti
upravljanje i nadzor poslovnih
procesa održavajući i analizirajući
model procesa organizacije.

9
Najbolji način da se odabere pravo rješenje ili planira prava strategija za
implementaciju odgovarajućeg rješenja je uzeti u obzir glavne značajke poslovnih procesa
organizacije i ciljeve koje organizacija želi postići. Trenutno na tržištu postoji mnoštvo alata.
Kako bi se odabrao optimalan alat, od izuzetne je važnosti odrediti opseg i osnovnu svrhu
koja se želi postići kupovinom alata za modeliranje ili upravljanje poslovnim procesima. U
definiranje svrhe i ciljeva, kao i u cijeli proces vrednovanja nephodno je uključiti i ljude iz
poslovanja i IT stručnjake. Samo njihovim zajedničkim radom doista je moguće odabrati
optimalan alat i zatim pomoću njega ostvariti zadane ciljeve.

10
5. Zaključak
Danas je sâm koncept upravljanja poslovnim procesima, kao i nastojanje da takvi
napori budu djelotvorni, sastavni dio svakog ozbiljnijeg preduzeća, preduzeća koje želi postati
i ostati konkurentno. Menadžeri ne identifikuju inovacije u proizvodima i uslugama kao
činilac uspjeha, već ističu inovacije u poslovnim modelima, operacijskom ili upravljačkom
procesu kao činilac koji bi trebao donijeti tržišni rast.

Alati za upravljanje poslovnim procesima poboljšavaju performanse organizacije i


omogućuju menadžerima djelotvornu koordinaciju resursa potrebnih za izvršenje poslovnih
procesa, informatizaciju i automatizaciju aktivnosti i poboljšanje performansi. Donose
vrijednost usklađujući sve procese organizacije i omogućuju unapređenje poslovnih
performansi nudeći menadžerima način da djelotvorno koordiniraju sve ljudske i tehnološke
resurse potrebne za izvođenje pojedinog poslovnog procesa. S poslovne perspektive rezultat
su niži operativni troškovi, niži IT troškovi, povećano zadovoljstvo kupaca i povećanje
prihoda, što zajednički rezultira povećanjem vrijednosti organizacije.
Razmišljanje o informatičkoj tehnologiji uvijek treba biti u uslovima kako IT podržava
procese, te kako podržava, odnosno omogućuje upravljanje poslovnim procesima. Iako se u
početku upravljanje poslovnim procesima karakterisalo kao još jedan u nizu IT područja,
odnosno alata koji omogućuju automatizaciju poslovanja, istina je u potpunosti drugačija.
Upravljanje poslovnim procesima je organizacijski koncept, dok je informacijska tehnologija
samo temelj i ključni pokretač upravljanja
poslovnim procesima. To je menadžerska
disciplina koja uključuje metodologiju i
procesno-orijentisano kulturu, kao i čitav niz
aktivnosti koje su važne u različitim fazama
životnog ciklusa poslovnog procesa.
Nadalje, uključuje ne samo softverske
aplikacije već i ljude. Osnovni cilj
upravljanja poslovnim procesima nije
automatizacija procesa, već usmjerenje na
procese i djelotvorno upravljanje, koje
izričito ne implicira automatizaciju već
optimizaciju. Poslovni procesi su ključni
činioci u integraciji organizacije, dok je
informatička tehnologija pomoćni alat u
upravljanju poslovnim procesima.

11