Вы находитесь на странице: 1из 3

Financijsko izvjee

Ministarstvo financija Republike Hrvatske


<- Povratak

Izaberite godinu za prikaz financijskog izvjea:

2014

KAZALITE ULYSSES
OIB

61763011172

Matini broj

Raun iz ra.
PR-RAS - PRIHODI
plana
3
31
311
3111
3112
32
321
3211
3212
33
331
3311
3312
34
341
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
342
3421
3422
35
351
3511
3512
352
3521
353
3531
354
3541
355
3551
36
361
3611
3612
362
3621
363
3631
3632
3633
37
3711
3712

PRIHODI
Prihodi od prodaje roba i pruanja usluga
Prihodi od prodaje roba i pruanja usluga
Prihodi od prodaje roba
Prihodi od pruanja usluga
Prihodi od lanarina i lanskih doprinosa
Prihodi od lanarina i lanskih doprinosa
lanarine
lanski doprinosi
Prihodi po posebnim propisima
Prihodi po posebnim propisima
Prihodi po posebnim propisima iz prorauna
Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora
Prihodi od imovine
Prihodi od financijske imovine
Prihodi od kamata za dane zajmove
Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima
Kamate na oroena sredstva i depozite po vienju
Prihodi od zateznih kamata
Prihodi od pozitivnih teajnih razlika
Prihodi od dividendi
Prihodi od dobiti trgovakih drutava, banaka i ostalih financijskih institucija po
posebnim propisima
Ostali prihodi od financijske imovine
Prihodi od nefinancijske imovine
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
Ostali prihodi od nefinancijske imovine
Prihodi od donacija
Prihodi od donacija iz prorauna
Prihodi od donacija iz dravnog prorauna
Prihodi od donacija iz prorauna jedinica lokane i podrune (regionalne) samouprave
Prihodi od inozemnih vlada i meunarodnih organizacija
Prihodi od inozemnih vlada i meunarodnih organizacija
Prihodi od trgovakih drutava i ostalih pravnih osoba
Prihodi od trgovakih drutava i ostalih pravnih osoba
Prihodi od graana i kuanstava
Prihodi od graana i kuanstava
Ostali prihodi od donacija
Ostali prihodi od donacija
Ostali prihodi
Prihodi od naknade tete i refundacija
Prihodi od naknade tete
Prihodi od refundacija
Prihodi od prodaje dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine
Ostali nespomenuti prihodi
Otpis obveza
Neplaena otpisana potraivanja
Ostali nespomenuti prihodi
Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)
Tekui prihodi od povezanih neprofitnih organizacija
Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

Raun iz ra.
PR-RAS - RASHODI
plana
4
41
411
4111
4112
4113
4114
412
4121
413
4131
4132
4133
4134
42

RASHODI
Rashodi za radnike
Plae
Plae za redovan rad
Plae u naravi
Plae za prekovremeni rad
Plae za posebne uvjete rada
Ostali rashodi za radnike
Ostali rashodi za radnike
Doprinosi na plae
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapoljavanje
Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaa poslodavac
Posebni doprinos za poticanje zapoljavanja osoba s invaliditetom
Materijalni rashodi

01546481

Ostvareno
prethodne godine

Ostvareno - tekue
razdoblje

3.829.374,00 kn
1.477.044,00 kn

3.209.682,00 kn
889.591,00 kn

42.003,00 kn
1.435.041,00 kn
0,00 kn

28.447,00 kn
861.144,00 kn
0,00 kn

0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn

0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn

0,00
0,00
444.394,00
444.394,00
5.160,00
0,00
433.301,00
0,00
5.933,00
0,00

kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn

0,00 kn
0,00
0,00
0,00
0,00
1.868.491,00
1.170.000,00
490.000,00
680.000,00
0,00

kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn

0,00
0,00
423.620,00
423.620,00
2.862,00
0,00
394.770,00
0,00
25.988,00
0,00

kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn

0,00 kn
0,00
0,00
0,00
0,00
1.892.533,00
1.370.000,00
800.000,00
570.000,00
0,00

kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn

287.500,00 kn

501.631,00 kn

38.450,00 kn

17.800,00 kn

372.541,00 kn

3.102,00 kn

39.445,00
0,00
0,00
0,00
0,00

kn
kn
kn
kn
kn

3.938,00
0,00
0,00
0,00
0,00

kn
kn
kn
kn
kn

39.445,00
1.545,00
0,00
37.900,00
0,00
0,00
0,00

kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn

3.938,00
3.938,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn

Ostvareno
prethodne godine

Ostvareno - tekue
razdoblje

3.947.666,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn

3.340.266,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.633.459,00

kn
kn
kn
kn
kn
kn

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.984.115,00

kn
kn
kn
kn
kn
kn

421
4211
4212
4213
422
4221
4222
4223
4224
423
4231
4232
4233
4234
424
4241
4242
4243
4244
PR425
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
426
4261
4262
4263
4264
429
4291
4292
4293
4294
4295
43
431
4311
44
441
4411
442
4421
4422
4423
443
4431
4432
4433
4434
45
451
4511
4512
452
4521
46
461
4611
4612
4613
4614
462
4621
4622
4623
4624
47
4711
4712

5221

Naknade trokova zaposlenima


Slubena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ivot
Struno usavravanje radnika
Naknade trokova lanovima u predstavnikim i izvrnim tijelima, povjerenstvima i
slino
Naknade za obavljene aktivnosti
Naknade trokova slubenih putovanja
Naknade ostalih trokova
Ostale naknade
Naknade volonterima
Naknade za obavljanje djelatnosti
Naknade trokova slubenih putovanja
Naknade ostalih trokova
Ostale naknade
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa
Naknade za obavljanje aktivnosti
Naknade trokova slubenih putovanja
Naknade ostalih trokova
Ostale naknade
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pote i prijevoza
Usluge tekueg i investicijskog odravanja
Usluga promidbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Raunalne usluge
Ostale usluge
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Sitni inventar i auto gume
Ostali nespomenuti materijalni rashodi
Premije osiguranja
Reprezentacija
lanarine
Kotizacije
Ostali nespomenuti materijalni rashodi
Rashodi amortizacije
Amortizacija
Amortizacija
Financijski rashodi
Kamate za izdane vrijednosne papire
Kamate za izdane mjenice
Kamate za primljene kredite i zajmove
Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora
Kamate za primljene robne i ostale zajmove
Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Negativne teajne razlike i valutna klauzula
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Donacije
Tekue donacije
Tekue donacije
Stipendije
Kapitalne donacije
Kapitalne donacije
Ostali rashodi
Kazne, penali i naknade tete
Naknade teta pravnim i fizikim osobama
Penali, learine i drugo
Naknade teta radnicima
Ugovorene kazne i ostale naknade teta
Ostali nespomenuti rashodi
Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuene i rashodovane dugotrajne imovine
Otpisana potraivanja
Rashodi za ostala porezna davanja
Ostali nespomenuti rashodi
Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)
Tekui rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija
Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na poetku razdoblja
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja
Poveanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda
Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda
UKUPNI RASHODI
VIAK PRIHODA
MANJAK PRIHODA
Viak prihoda - preneseni

0,00
0,00
0,00
0,00

kn
kn
kn
kn

0,00 kn
0,00
0,00
0,00
0,00
129.745,00
129.745,00
0,00
0,00
0,00
69.059,00
0,00
69.059,00
0,00
0,00
2.931.586,00
340.877,00
24.039,00
224.431,00
4.436,00
571.530,00
0,00
1.556.722,00
12.876,00
196.675,00
379.982,00
47.974,00
213.298,00
115.710,00
3.000,00
123.087,00
0,00
119.541,00
0,00
0,00
3.546,00
20.912,00

kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn

0,00
0,00
0,00
0,00

kn
kn
kn
kn

0,00 kn
0,00
0,00
0,00
0,00
115.890,00
115.890,00
0,00
0,00
0,00
13.052,00
0,00
11.901,00
0,00
1.151,00
2.442.876,00
279.827,00
13.460,00
162.031,00
376,00
393.945,00
0,00
1.282.010,00
12.852,00
298.375,00
299.154,00
30.515,00
191.929,00
75.631,00
1.079,00
113.143,00
0,00
97.104,00
0,00
0,00
16.039,00
20.912,00

kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn

32.846,00 kn
0,00 kn

14.550,00 kn
0,00 kn

53,00
0,00
53,00
0,00
32.793,00
27.792,00
4.906,00
95,00
0,00
25.200,00
25.200,00
25.200,00
0,00
0,00

kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn

0,00
0,00
0,00
0,00
14.550,00
13.981,00
77,00
1,00
491,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
0,00
0,00

kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn

235.249,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235.249,00
0,00
1,00
235.248,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.947.666,00
0,00
118.292,00
10.163.206,00

kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn

293.689,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
293.689,00
0,00
1.080,00
290.830,00
1.779,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.340.266,00
0,00
130.584,00
10.044.914,00

kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn

5222

Manjak prihoda - preneseni


Viak prihoda raspoloiv u sljedeem razdoblju
Manjak prihoda za pokrie u sljedeem razdoblju

Raun iz ra.
PR-RAS - DODATNI PODACI
plana
11
11-dugovano
11-potrano
11

Stanje novanih sredstava na poetku godine


Ukupni priljevi na novane raune i blagajne
Ukupni odljevi s novanih rauna i blagajni
Stanje novanih sredstava na kraju razdoblja
Prosjean broj radnika na osnovi stanja krajem izvjetajnog razdoblja
Prosjean broj zaposlenih na osnovi sati rada

Raun iz ra. VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU


plana
IMOVINU
051
052
053
054
055
056

Graevinski objekti u pripremi


Postrojenja i oprema u pripremi
Prijevozna sredstva u pripremi
Viegodinji nasadi i osnovno stado u pripremi
Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi
Ostala nefinancijska imovina u pripremi

0,00 kn
10.044.914,00 kn
0,00 kn

Ostvareno
prethodne godine
819.252,00
5.417.066,00
5.369.102,00
867.216,00

kn
kn
kn
kn
0
0

Ostvarena
vrijednost u istom
razdoblju
prethodne godine
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

kn
kn
kn
kn
kn
kn

Stanje 1. sijenja
Stanje zaliha
Kontrolni zbroj

0,00 kn
0,00 kn

0,00 kn
9.914.330,00 kn
0,00 kn

Ostvareno - tekue
razdoblje
867.216,00
5.199.164,00
5.026.429,00
1.039.951,00

kn
kn
kn
kn
0
0

Ostvarena
vrijednost u
izvjetajnom
razdoblju
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

kn
kn
kn
kn
kn
kn

Stanje na kraju
izvjetajnog
razdoblja
0,00 kn
0,00 kn