Вы находитесь на странице: 1из 4

MINISTARSTVO KULTURE

1274
Na temelju lanka 55. Zakona o kazalitima (Narodne novine, broj 71/06),
ministar kulture donosi

PRAVILNIK
O ORGANIZIRANJU, FINANCIRANJU I DONOENJU
PROGRAMA FESTIVALA DUBROVAKE LJETNE IGRE
lanak 1.
Ovim Pravilnikom ureuje se organiziranje, financiranje i donoenje programa
festivala Dubrovake ljetne igre (u daljnjem tekstu: Igre).
lanak 2.
Igre su dramski, glazbeno-scenski i glazbeni festival od nacionalnog znaenja koji
svojim programom njeguje i promie umjetnike vrijednosti i naslijee hrvatske i
svjetske kulturne batine te suvremenoga hrvatskog i svjetskog umjetnikog izriaja
u podruju dramskog, glazbenog, opernog i plesnog stvaralatva, ime festival
udovoljava zahtjevima javnih potreba u obavljanju kulturne djelatnosti na razini
Republike Hrvatske i od njezina je posebna interesa.
Igre se odravaju u Dubrovniku, u pravilu od 10. srpnja do 25. kolovoza svake
godine.
lanak 3.
Sredstva za ostvarivanje programa Igara osiguravaju se u dravnom proraunu
putem Ministarstva kulture, u proraunu Grada Dubrovnika i u proraunu
Dubrovako-neretvanske upanije na temelju prihvaenog programskog okvira i
nacrta financijskog plana, u skladu sa zakonom i drugim propisima.
Sredstva za ostvarivanje programa Igara osiguravaju se i obavljanjem djelatnosti
Igara, iz sponzorstava, zaklada, fondacija, darova te iz drugih izvora u skladu sa
zakonom, te predstavljaju namjenska sredstva za ostvarivanje programa Igara.
lanak 4.
Sredstva za ostvarivanje programa Igara osiguravaju se iz izvora utvrenih lankom
3. ovoga Pravilnika i obuhvaaju sredstva za program i materijalne izdatke.
Sredstva za program su plae, naknade, honorari, te trokovi opreme i izvoenja
programa Igara.
Sredstva za materijalne izdatke su izdaci tekueg poslovanja Javne ustanove
Dubrovake ljetne igre (u daljnjem tekstu: Javna ustanova) koja organizira Igre.

Sredstva za ostvarivanje programa Igara osiguravaju se iz izvora utvrenih lankom


3. ovoga Pravilnika prema sljedeim kriterijima:
iz dravnog prorauna osiguravaju se sredstva za sufinanciranje dijela naknada,
honorara, trokova opreme i izvoenja programa Igara,
iz prorauna Dubrovako-neretvanske upanije, a sukladno proraunskim
mogunostima, osiguravaju se sredstva za sufinanciranje dijela naknada, honorara,
trokova opreme, izvoenja programa i materijalne izdatke Igara,
iz prorauna Grada Dubrovnika osiguravaju se sredstva za plae djelatnika Javne
ustanove, kao i sredstva za sufinanciranje dijela naknada, honorara, trokova
opreme, izvoenja programa i materijalne izdatke Igara.
Ministarstvo kulture, Dubrovako-neretvanska upanija i Grad Dubrovnik svake
godine s Javnom ustanovom sklapaju ugovor kojim se detaljno ureuju meusobna
prava i obveze u financiranju Igara, a na temelju prihvaenog programa i
financijskog plana Igara.
Ugovor iz prethodnog stavka stranke su dune sklopiti bez odgaanja po usvajanju
svojih prorauna, a najkasnije u roku od 30 dana od dana donoenja posljednjeg
prorauna koje od ugovornih strana.
Ugovor iz stavka 5. ovoga lanka sadri i odredbe kojima se regulira nain
pokrivanja vika rashoda nad prihodima kao i raspodjelu vika prihoda nad
rashodima u poslovanju Igara.
lanak 5.
Igrama rukovodi ravnatelj Javne ustanove (u daljnjem tekstu: ravnatelj) sa sjeditem
u Dubrovniku, koja obavlja organizacijske, administrativno-strune, financijske,
tehnike i druge poslove u vezi s radom, djelovanjem i organiziranjem Igara u skladu
s ovim Pravilnikom.
Ravnatelja imenuje Gradsko vijee Grada Dubrovnika sukladno opim aktima Javne
ustanove.
lanak 6.
Program Igara vodi intendant Igara (u daljnjem tekstu: intendant) u okviru prava i
obveza utvrenih ovim Pravilnikom.
Intendanta imenuje ministar kulture na vrijeme od dvije godine.
Intendant moe, u cilju ostvarivanja dijela programa Igara, predloiti ministru
kulture imenovanje pomonika intendanta za pojedino umjetniko podruje, sa
mandatom vezanim uz trajanje mandata intendanta.
Naknadu za rad intendanta i njegovih pomonika odreuje ministar kulture
posebnom odlukom, a isplauje se iz sredstava Igara.
lanak 7.
Intendant predlae Vijeu Igara (u daljnjem tekstu: Vijee) program Igara,
osmiljava i u suradnji s pomonicima provodi umjetniku i programsku politiku
Igara, meunarodnu suradnju te odgovara za izvrenje programa.

Intendant i ravnatelj predlau Vijeu usuglaeni financijski plan Igara, za ije je


izvrenje odgovoran ravnatelj.
lanak 8.
Struno-savjetodavno tijelo Igara je Vijee koje ima sedam lanova.
lanovi Vijea su ministar kulture, gradonaelnik Grada Dubrovnika i upan
Dubrovako-neretvanske upanije te etiri lana iz redova istaknutih umjetnika i
uglednih kulturnih djelatnika koje imenuje ministar kulture.
Predsjednik vijea je ministar kulture.
Mandat lanova Vijea traje dvije godine i mogu biti ponovno imenovani.
U sluaju sprijeenosti, ministar kulture, gradonaelnik Grada Dubrovnika i upan
Dubrovako-neretvanske upanije odreuju osobu koja ih zamjenjuje u radu Vijea,
sa svim pravima i obvezama lana Vijea.
Na sjednici Vijea nazoni su intendant i njegovi pomonici te ravnatelj koji
sudjeluju u radu Vijea bez prava odluivanja.
lanak 9.
Vijee donosi program Igara na prijedlog intendanta odnosno financijski plan na
usuglaeni prijedlog intendanta i ravnatelja, prati njihovo ostvarivanje, razmatra i
usvaja izvjee o ostvarivanju programa koje podnosi intendant odnosno izvjee o
ostvarivanju financijskog plana koje podnosi ravnatelj te obavlja i druge poslove.
lanak 10.
Vijee usvaja programski okvir i nacrt financijskog plana usuglaen od strane
intendanta i ravnatelja, koje ravnatelj upuuje na natjeaj Ministarstvu kulture te na
natjeaje za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika i Dubrovakoneretvanske upanije radi osiguravanja sredstava.
O ostvarivanju programa Igara intendant podnosi programsko izvjee, odnosno o
ostvarivanju financijskog plana ravnatelj podnosi financijsko izvjee Vijeu.
Izvjea se podnose u roku od 60 dana od dana zavretka Igara.
Izvjea iz stavka 2. ovoga lanka podnose se u roku od 60 dana od dana zavretka
Igara i Ministarstvu kulture, Gradskom vijeu Grada Dubrovnika te upanijskoj
skuptini Dubrovako-neretvanske upanije.
Ako Vijee ne prihvati programsko izvjee, ministar kulture moe razrijeiti
intendanta, odnosno ako ne prihvati financijsko izvjee o tome e izvijestiti
osnivaa Javne ustanove.
lanak 11.
Ministar kulture e imenovati etiri lana Vijea u roku od 30 dana od dana stupanja
na snagu ovoga Pravilnika.
Zateeni intendant danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika nastavlja obavljati
svoje poslove i zadae do imenovanja intendanta sukladno odredbama ovoga

Pravilnika.
lanak 12.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje vaiti Pravilnik o statusu, ustrojstvu i
financiranju Dubrovakih ljetnih igara (Narodne novine, broj 81/02).
lanak 13.
Ovaj Pravilnik objavljuje se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 01.
studenoga 2011. godine.
Klasa: 612-03/11-01/0056
Urbroj: 532-10-02/7-11-8
Zagreb, 23. svibnja 2011.
Ministar
mr. Jasen Mesi, v. r.