You are on page 1of 20

HRVATSKO NARODNO KAZALITE U ZAGREBU

10000 Zagreb, Trg marala Tita 15


17. lipanj, 2014.
ZAKLJUCI 51. SJEDNICE KAZALINOGA VIJEA HNK U ZAGREBU
odrane dana 16. lipnja 2014. godine u 12 sati u Hrvatskome narodnom
kazalitu u Zagrebu
Prisutni lanovi Kazalinog vijea HNK u Zagrebu: Duan Ljutina (Grad
Zagreb), Snjeana Abramovi Milkovi (Grad Zagreb), Vladimir Stojsavljevi
(Ministarstvo kulture RH), Kreimir Seletkovi (Ministarstvo kulture RH),
Snjeana Marasovi (Balet HNK u Zagrebu) Saa Ivaci (Opera HNK u Zagrebu)
Opravdano odsutna: Vlasta Ramljak
Ostali prisutni: Sanja Ivi, Blaenka ivkovi, Antonela Santini, Fedra Peresson
Dnevni red
1. Konstituiranje Kazalinog vijea HNK nakon provedenih izbora dana
6.svibnja 2014.
2. Usvajanje dnevnog reda 51. sjednice Kazalinog vijea HNK
3. Verifikacija zakljuaka 49. i 50. sjednice Kazalinog vijea HNK
4. Raspisivanje natjeaja za sve pomonike intendanta HNK (poslovni
ravnatelj, ravnatelj opere, ravnatelj drame, ravnatelj baleta)
5. Financijski izvjetaj HNK za I.-III. 2014.
6. Autorski honorari lanova Zbora Opere HNK koji su pjevali solistike
uloge
7. Razno
1. Usvajanje dnevnog reda 51. sjednice Kazalinog vijea HNK
Kazalino vijee HNK jednoglasnom odlukom prihvaa prijedlog
v.d.intendanta HNK, Sanje Ivi, da se pod brojem 7. uvrsti u Dnevni
red 51. sjednice toka pod nazivom Promjena programa HNK u
2014. godini. Usvajaju se ostale toke Dnevnog reda.
2. Konstituiranje Kazalinog vijea HNK nakon provedenih izbora
dana 6.svibnja 2014.
Na dananjoj sjednici Kazalino vijee HNK je dobilo informaciju o
provedenim izborima u Hrvatskome narodnom kazalitu u Zagrebu na
kojima je Vlasta Ramljak izabrana za lana Kazalinog vijea HNK iz
redova svih zaposlenika. Predstavnici Hrvatskoga narodnog kazalita u
Zagrebu u Kazalinom vijeu HNK su Saa Ivaci i Snjeana Marasovi
1

(predstavnici kazalinih umjetnika) i Vlasta Ramljak (predstavnik svih


zaposlenika), te je u ovom sastavu konstituirano Kazalino vijee HNK.
3. Verifikacija zakljuaka 49. i 50. sjednice Kazalinog vijea HNK
Kazalino vijee HNK jednoglasno je verificiralo zakljuke 49. sjednice
Kazalinog vijea HNK.
Kazalino vijee HNK jednoglasno je verificiralo zakljuke 50. sjednice
Kazalinog vijea HNK.
4. Raspisivanje natjeaja za sve pomonike intendanta HNK
(poslovni ravnatelj, ravnatelj opere, ravnatelj drame, ravnatelj
baleta)
Kazalino vijee HNK donosi odluku da se natjeaj za sve pomonike
intendanta HNK (poslovnog ravnatelja, ravnatelja opere, ravnatelja
drame, ravnatelja baleta) raspie dana 18. kolovoza 2014. godine u
Narodnim novinama i Veernjem listu. Tekst natjeaja mora biti
sukladan Statutu HNK. Za objavu natjeaja zaduuje se sadanja
Uprava HNK.
5. Financijski izvjetaj HNK za I.-III. 2014.
Kazalino vijee HNK prima na znanje Financijski izvjetaj HNK za I.III. 2014.
6. Autorski honorari lanova Zbora Opere HNK koji su pjevali
solistike uloge
Kazalino vijee HNK prihvaa listu autorskih honorara u Operi HNK i
odobrava isplatu istih.
7. Promjena programa HNK u 2014. godini
V.d.intendanta HNK upoznala je Kazalino vijee HNK s podatkom da
se zbog financijskih potekoa odgaa premijera opere Kavalir s ruom
Richarda Straussa. U istom terminu izvesti e se opera Evgenij Onjegin
Petra Iljia ajkovskog koja e se pripremiti u koprodukciji s
Hrvatskim narodnim kazalitem Ivan pl. Zajc iz Rijeke. Kazalino
vijee HNK jednoglasno prihvaa navedenu izmjenu programa.
8. Razno
a) Kazalino vijee HNK upoznato je s oitovanjem lanova
Kazalinog vijea Sae Ivacija i Snjeane Marasovi na zapisnik sa
sastanka lanova Kazalinog vijea HNK u Ministarstvu kulture
koji je odran dana 23.4.2014.

b) lan Kazalinog vijea HNK, Kreimir Seletkovi, je upoznao


Vijee sa injenicom da jo nije poznat naslov za Muziki biennale
2015.
c)
Kazalino vijee HNK zaduuje Upravu HNK da pripremi isplatu
naknada lanovima Kazalinog vijea koji imaju na to pravo.
Predsjednik Kazalinog vijea HNK, Duan Ljutina, izjavljuje da
ne eli dobivati naknadu za rad u Vijeu.
d) lan Kazalinog vijea HNK, Vladimir Stojsavljevi, obavijestio je
lanove Kazalinog vijea HNK o injenici da Kulturno vijee za
dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti nema
ingerencije na donoenje programa Hrvatskoga narodnog kazalita
u Zagrebu.
e) V.d. intendanta HNK je upoznala Kazalino vijee HNK sa
okolnostima i trokovima gostovanja dramske predstave Vinjik
Antona Pavlovia ehova u Jaroslav.
Zapisnik vodila
Fedra Peresson

Predsjednik Kazalinog vijea


HNK u Zagrebu
Duan Ljutina

HRVATSKO NARODNO KAZALITE U ZAGREBU


10000 Zagreb, Trg marala Tita 15
14.srpnja, 2014.
ZAKLJUCI 52. SJEDNICE KAZALINOGA VIJEA HNK U ZAGREBU
odrane dana 14.srpnja 2014. godine u 13 sati u Hrvatskome narodnom kazalitu
u Zagrebu
Prisutni lanovi Kazalinog vijea HNK u Zagrebu: Duan Ljutina (Grad
Zagreb), Snjeana Abramovi Milkovi (Grad Zagreb), Vladimir Stojsavljevi
(Ministarstvo kulture RH), Kreimir Seletkovi (Ministarstvo kulture RH),
Snjeana Marasovi (HNK u Zagrebu) Saa Ivaci (HNK u Zagrebu), Vlasta
Ramljak (HNK u Zagrebu)
Ostali prisutni: Sanja Ivi, Blaenka ivkovi, Antonela Santini, Fedra Peresson
Dnevni red
8. Usvajanje dnevnog reda 52. sjednice Kazalinog vijea HNK
9. Verifikacija zakljuaka 51. sjednice Kazalinog vijea HNK

10.Pregled poslovanja HNK od 1.1. do 30.6.2014.


11.Donoenje Odluke o dopuni Pravilnika o radu kazalita
12.Donoenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i nainu rada HNK u Zagrebu
13.Razno
9. Usvajanje dnevnog reda 52. sjednice Kazalinog vijea HNK
Kazalino vijee HNK jednoglasnom odlukom prihvaa prijedlog
predsjednika Kazalinog vijea HNK Duka Ljutine da se dnevni red 52.
sjednice usvoji bez toke pod rednim brojem 5. Donoenje Odluke o
izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu
rada HNK u Zagrebu. Ostale toke dnevnog reda se jednoglasno
usvajaju.
10.Verifikacija zakljuaka 51. sjednice Kazalinog vijea HNK
Kazalino vijee HNK jednoglasno je verificiralo zakljuke 51. sjednice
Kazalinog vijea HNK.
11.Pregled poslovanja HNK od 1.1. do 30.6.2014.
Kazalino vijee HNK prima na znanje Pregled poslovanja HNK od
1.1. do 30.6.2014. Zaduuje se v.d. Uprava HNK da pokua sanirati .
iskazani gubitak do 31.kolovoza 2014.
Zaduuje se v.d. Uprava HNK da pripremi za sljedeu sjednicu
Kazalinog vijea HNK aurirani popis svih sudskih sporova sa
iznosima trokova, pokretaima i godinama nastanka, te stanjem na dan
30.6.2014. Pregled sudskih sporova bit e posebna toka dnevnog reda
sljedee sjednice Kazalinog vijea HNK.
Zaduuje se v.d.ravnatelj Opere da pripremi pisano obrazloenje razlike
u iznosima predrauna opere Kavalir s ruom i visine kasnijih trokova.
Zaduuje se v.d.ravnatelj Opere da pripremi pisano obrazloenje zato
u predstavama Nikola ubi Zrinjski i Tosca nisu sudjelovali solisti
zaposleni u HNK, odnosno lanovi Zbora za manje uloge.
Kazalino vijee HNK jednoglasno je prihvatilo ove primjedbe na
Pregled poslovanja HNK od 1.1.1 do 30.6.2014.
12.Donoenje Odluke o dopuni Pravilnika o radu kazalita
Kazalino vijee HNK jednoglasno prihvaa Odluku o dopuni
Pravilnika o radu kazalita.
13.Razno
d) Naknade za prisustvovanje sjednicama Kazalinog vijea HNK biti
e isplaivane u iznosu od 300 kuna netto po sjednici onim
4

lanovima Vijea koji imaju na to pravo i koji se toga prava ne


odreknu.
e) Primopredaja dunosti v.d.intendanta HNK u Zagrebu
novoimenovanoj intendantici trebala bi se odrati dana 1. rujna
2014. lan Kazalinog vijea HNK, Vladimir Stojsavljevi,
obavijestio je Vijee o injenici da se mijenja jedan od lanova
Komisije Ministarstva kulture za primopredaju dunosti i da je
umjesto toga lana imenovana Marija Zuber.
f) Sljedea sjednica Kazalinog vijea HNK odrati e se u HNK u
srijedu, 3. rujna 2014. godine u 13 sati.
Zapisnik vodila

Predsjednik Kazalinog vijea


HNK u Zagrebu

Fedra Peresson

Duan Ljutina

HRVATSKO NARODNO KAZALITE U ZAGREBU


10000 Zagreb, Trg marala Tita 15
29. kolovoz, 2014.
ZAKLJUAK 53. SJEDNICE KAZALINOGA VIJEA HNK U ZAGREBU
odrane dana 29.kolovoza 2014. godine u 18 sati elektronskim putem
Dnevni red
1. Ponitenje natjeaja za imenovanje pomonika intendanta Hrvatskoga
narodnog kazalita u Zagrebu objavljen u Narodnim novinama broj 101
od 20. kolovoza, u Veernjem listu od 20. kolovoza i na web stranici
Ministarstva kulture RH

Dana 29. kolovoza 2014. sukladno Statutu HNK u Zagrebu (l.34, stavak 8)
odrana je sjednica Kazalinog vijea HNK elektronskim putem s jednom
tokom Dnevnog reda: Ponitenje natjeaja za imenovanje pomonika
intendanta HNK u Zagrebu, objavljenom u Narodnim novinama broj 101 od 20.
kolovoza, u Veernjem listu od istog datuma, te na web stranici Ministarstva
kulture RH. Veina lanova vijea, njih pet od sedam, (Snjeana Abramovi
Milkovi, Kreimir Seletkovi, Vlasta Ramljak,Vladimir Stojsavljevi i Duko
Ljutina) izjasnila se za ponitenje predmetnog natjeaja. Snjeana Marasovi i
Saa Ivaci su se suzdrali od glasovanja.

Vijee donosi odluku o ponitenju predmetnog natjeaja i trai objavu sljedeeg


teksta u istim medijima u kojima je natjeaj i objavljen:
Kazalino vijee Hrvatskoga narodnog kazalita u Zagrebu objavljuje
PONITENJE NATJEAJA za imenovanje pomonika intendanta Hrvatskoga
narodnog kazalita u Zagrebu objavljenog u Narodnim novinama broj 101 od
20. kolovoza 2014. godine, Veernjem listu i na web stranici Ministarstva
kulture.
Predsjednik Kazalinog vijea
HNK u Zagrebu
Duan Ljutina

HRVATSKO NARODNO KAZALITE U ZAGREBU


10000 Zagreb, Trg marala Tita 15
2. rujna, 2014.
ZAKLJUCI 54. SJEDNICE KAZALINOGA VIJEA HNK U ZAGREBU
odrane dana 2 rujna. 2014. godine u 13 sati u Hrvatskome narodnom kazalitu
u Zagrebu
Prisutni lanovi Kazalinog vijea HNK u Zagrebu: Duan Ljutina (Grad
Zagreb), Snjeana Abramovi Milkovi (Grad Zagreb), Vladimir Stojsavljevi
(Ministarstvo kulture RH), Kreimir Seletkovi (Ministarstvo kulture RH),
Snjeana Marasovi (HNK u Zagrebu) Saa Ivaci (HNK u Zagrebu), Vlasta
Ramljak (HNK u Zagrebu)
Ostali prisutni: Dubravka Vrgo, Blaenka ivkovi, Antonela Santini, Fedra
Peresson
Dnevni red
14.Usvajanje dnevnog reda 52. sjednice Kazalinog vijea HNK
15.Verifikacija zakljuaka 51. sjednice Kazalinog vijea HNK
16.Pregled poslovanja HNK od 1.1. do 30.6.2014.
17.Donoenje Odluke o dopuni Pravilnika o radu kazalita
18.Donoenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i nainu rada HNK u Zagrebu
19.Razno

1. a)Kazalino vijee HNK jednoglasno je prihvatilo izmjene dnevnog reda 54.


sjednice Kazalinog vijea HNK koji sada glasi:
1.Usvajanje dnevnog reda 54. sjednice Kazalinog vijea HNK
2.Verifikacija zakljuaka 52. i 53. sjednice Kazalinog vijea HNK
3.Aurirani popis sudskih sporova sa stanjem na dan 30.6.2014.
4. Oitovanje v.d.ravnatelja Opere u svezi razlike u iznosima trokova
predrauna opere Kavalir s ruom i visine kasnijih trokova, te obrazloenje
zato u operama Nikola ubi Zrinjski i Tosca nisu sudjelovali solisti zaposleni u
HNK, odnosno lanovi Zbora HNK za manje uloge
5. Informacija o izmjenama i dopunama Statuta HNK
6. Informacija o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i
nainu rada HNK i Pravilnika o radu HNK
7. Zapisnik o primopredaji poslovanja izmeu dosadanje vriteljice dunosti
intendanta Sanje Ivi i novoimenovane intendantice Dubravke Vrgo
8.Razno
1.b)Kazalino vijee je jednoglasno odobrilo potpis kojim je lan Vijea,
Vladimir Stojsavljevi, u dogovoru s predsjednikom Vijea g. Duanom
Ljutinom, potpisao nalog za objavu oglasa o ponitenju natjeaja za pomonike
intendanta HNK.
2.Kazalino vijee HNK jednoglasno je verificiralo zakljuke 52. i 53. sjednice
Kazalinog vijea
3.Kazalino vijee je primilo na znanje informaciju o sudskim sporovima HNK
sa stanjem na dan 30.6.2014. lanovi Kazalinog vijea su jednoglasno suglasni
da bi u pravno-zakonskoj regulativi hitno trebalo donijeti rjeenje kojim bi se
onemoguila ovakva situacija.
4.Oitovanje v.d.ravnatelja Opere u svezi razlike u iznosima trokova
predrauna opere Kavalir s ruom i visine kasnijih trokova, te obrazloenje
zato u operama Nikola ubi Zrinjski i Tosca nisu sudjelovali solisti zaposleni u
HNK, odnosno lanovi Zbora HNK za manje uloge, jednoglasno je prihvaeno.
5. Kazalino vijee HNK zaduuje intendanticu HNK da u to kraem roku
izradi prijedlog izmjena i dopuna Statuta HNK kako bi bio usklaen sa
Zakonom o kazalitu, Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
i drugim zakonima koji se odnose na Kazalite.

6.Kazalino vijee HNK zaduuje intendanticu HNK da u to kraem roku izradi


prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada
HNK i Pravilnika o radu HNK.
7.Kazalino vijee HNK konstatira da je 2.9.2014. dobilo Zapisnik o
primopredaji poslovanja izmeu dosadanje vriteljice dunosti intendanta Sanje
Ivi i novoizabrane intendantice Dubravke Vrgo koja je odrana u HNK
1.9.2014. Kazalino vijee HNK jednoglasno prihvaa odluku da Zapisnik o
primopredaji poslovanja bude posebna toka dnevnog reda prve sljedee
sjednice Kazalinog vijea HNK koja e se odrati u mjesecu rujnu.
8.a) Kazalino vijee HNK je primilo na znanje oitovanje Uprave o stanju
trokova sa ukljuenim mjesecima srpnjom i kolovozom 2014. te prihodom koji
nije oprihodovan, a pripada HNK-u. Aproksimativna procjena nedostatnih
sredstava na dan 31.8.2014. iznosila bi cca 188.562,15 kn.
8.b) Kazalino vijee HNK odluuje da se molbe pristigle na poniteni natjeaj
za pomonike intendanta HNK vrate neotvorene na adresu poiljatelja, a one na
ijoj kuverti ne pie adresa da se otvore, pronae adresa i na taj nain vrate
poiljateljima uz obavijest o ponitenju natjeaja.
8.c) Kazalino vijee zaduuje Upravu HNK da sastavi prijedlog Pravilnika o
radu Kazalinog vijea HNK i da ga uputi na sljedeu sjednicu Vijea.
8.d) Intendantica HNK je Kazalinom vijeu izrazila bojazan da bi zbog stanja
financija HNK, Kazalite moglo stati sa produkcijom. Kazalino vijee je
primilo na znanje tu informaciju i zaduilo intendanticu HNK da hitno uputi
dopis ministrici kulture i gradonaelniku. Ukoliko to ne bi rezultiralo priljevom
nedostatnih sredstava, Kazalino vijee e ovo pitanje postaviti na dnevni red
sljedee sjednice Vijea.
Zapisnik vodila
Fedra Peresson

Predsjednik Kazalinog vijea


HNK u Zagrebu
Duan Ljutina

HRVATSKO NARODNO KAZALITE U ZAGREBU


10000 Zagreb, Trg marala Tita 15
14.10.2015.
ZAKLJUCI 55. SJEDNICE KAZALINOGA VIJEA HNK U ZAGREBU

odrane dana 14.listopada. 2014. godine u 14 sati u Hrvatskome narodnom


kazalitu u Zagrebu
Prisutni lanovi Kazalinog vijea HNK u Zagrebu: Duan Ljutina (Grad
Zagreb), Snjeana Abramovi Milkovi (Grad Zagreb), Vladimir Stojsavljevi
(Ministarstvo kulture RH), Kreimir Seletkovi (Ministarstvo kulture RH),
Snjeana Marasovi (HNK u Zagrebu) Saa Ivaci (HNK u Zagrebu), Vlasta
Ramljak (HNK u Zagrebu)
Ostali prisutni: Dubravka Vrgo, Tomislav Jeli, Blaenka ivkovi, Fedra
Peresson
Dnevni red
1. Usvajanje dnevnog reda 55. sjednice Kazalinog vijea HNK
2. Verifikacija zakljuaka 54. sjednice Kazalinog vijea HNK
3. Zapisnik o primopredaji poslovanja izmeu dosadanje vriteljice
dunosti intendanta Sanje Ivi i novoizabrane intendantice Dubravke
Vrgo
4. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta HNK u Zagrebu
5. Radni i financijski plan Hrvatskoga narodnog kazalita u Zagrebu za
2015. godinu
7. Razno
1.Kazalino vijee HNK jednoglasno je usvojilo dnevni red 55. sjednice.
2.Kazalino vijee HNK jednoglasno je verificiralo zakljuke 54. sjednice
Kazalinog vijea osim toke 8a. Zakljuak iz toke 8a mora se nadopuniti
potrebnim podacima, za to je zaduena v.d. poslovnog ravnatelja HNK,
Blaenka ivkovi.
3. a) Kazalino vijee HNK prima na znanje Zapisnik o primopredaji poslovanja
izmeu dosadanje vriteljice dunosti intendanta Sanje Ivi i novoizabrane
intendantice Dubravke Vrgo.
3. b) Na sljedeoj sjednici Kazalinog vijea HNK mora biti predoen Izvjetaj
o poslovanju HNK I.-IX. 2014. kao i Izvjetaji o poslovanju HNK za 2012. i
2013. godinu s financijskim objanjenjem.
4. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskoga narodnog kazalita u
Zagrebu prebacuje se, kao jedina toka dnevnog reda, za sjednicu Kazalinog
vijea HNK koja e se odrati u etvrtak, 16.10.2014.

5. Kazalino vijee HNK jednoglasno prihvaa Radni i financijski plan


Hrvatskoga narodnog kazalita u Zagrebu za 2015. godinu.
7. Razno
Zapisnik vodila

Predsjednik Kazalinog vijea


HNK u Zagrebu

Fedra Peresson

Duan Ljutina

HRVATSKO NARODNO KAZALITE U ZAGREBU


10000 Zagreb, Trg marala Tita 15
17.10.2015.
ZAKLJUCI 56. SJEDNICE KAZALINOGA VIJEA HNK U ZAGREBU
odrane dana 17. listopada 2014. godine u 13 sati u Hrvatskome narodnom
kazalitu u Zagrebu
Prisutni lanovi Kazalinog vijea HNK u Zagrebu: Duan Ljutina (Grad
Zagreb), Snjeana Abramovi Milkovi (Grad Zagreb), Vladimir Stojsavljevi
(Ministarstvo kulture RH), Snjeana Marasovi (HNK u Zagrebu), Saa Ivaci
(HNK u Zagrebu), Vlasta Ramljak (HNK u Zagrebu)
Odsutan: Kreimir Seletkovi (Ministarstvo kulture RH)
Ostali prisutni: Dubravka Vrgo, Sanja Artukovi, Fedra Peresson
Dnevni red
20.Usvajanje dnevnog reda 56. sjednice Kazalinog vijea HNK
21.Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskoga narodnog kazalita u
Zagrebu
1.Kazalino vijee HNK jednoglasno je usvojilo dnevni red 56. sjednice.
2.Kazalino vijee HNK veinom glasova prisutnih lanova donijelo je Odluku
o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskoga narodnog kazalita u Zagrebu.
Zapisnik vodila
Fedra Peresson

Predsjednik Kazalinog vijea


HNK u Zagrebu
Duan Ljutina

10

HRVATSKO NARODNO KAZALITE U ZAGREBU


10000 Zagreb, Trg marala Tita 15
21.11.2015.
ZAKLJUCI 57. SJEDNICE KAZALINOGA VIJEA HNK U ZAGREBU
odrane dana 20.studenoga 2014. godine u 11 sati u Hrvatskome narodnom
kazalitu u Zagrebu
Prisutni lanovi Kazalinog vijea HNK u Zagrebu: Duan Ljutina (Grad
Zagreb), Snjeana Abramovi Milkovi (Grad Zagreb), Vladimir Stojsavljevi
(Ministarstvo kulture RH), Saa Ivaci (HNK u Zagrebu), Vlasta Ramljak (HNK
u Zagrebu)
Odsutan: Kreimir Seletkovi (Ministarstvo kulture RH)
Ostali prisutni: Dubravka Vrgo, Antonela Santini, Fedra Peresson
Dnevni red
6.
7.
8.
9.
8.

Usvajanje dnevnog reda 57. sjednice Kazalinog vijea HNK


Raspisivanje natjeaja za imenovanje pomonika intendanta
Analiza primopredajnog zapisnika
Aktivnosti HNK od poetka sezone 2014/2015
Razno

1.) Kazalino vijee HNK jednoglasno je prihvatilo izmjene dnevnog reda 57.
sjednice kojim se toka broj 3. Dnevnog reda prolongira se za sljedeu
sjednicu Kazalinog vijea HNK, koja e se odrati najkasnije za mjesec
dana. Na toj sjednici e Analiza Zapisnika o primopredaji poslovanja
izmeu dosadanje vriteljice dunosti intendanta Sanje Ivi i
novoizabrane intendantice Dubravke Vrgo, uz nalaz revizije, biti jedina
toka dnevnog reda.
2.) Kazalino vijee HNK zaduuje upravu HNK da raspie natjeaj za
imenovanje pomonika intendanta HNK - poslovnog ravnatelja HNK te
pomonika intendanta HNK ravnatelja Opere, pomonika intendanta
HNK ravnatelja Baleta i pomonika intendanta HNK ravnatelja
Drame. Tekst natjeaja mora biti sukladan Statutu HNK i pozitivnim
zakonskim propisima, a punu odgovornost za ispravnost toga natjeaja
snosi intendantica HNK.
3.) Intendantica HNK upoznala je Kazalino vijee HNK s aktivnostima
Kazalita od poetka sezone 2014./2015.
8) Kazalino vijee HNK konstatiralo je da je Snjeana Marasovi
18.10.2014. godine podnijela zahtjev za razrjeenje s dunosti lana Kazalinog

11

vijea HNK u svojstvu predstavnika Baleta. Kazalino vijee zaduuje upravu


HNK da organizira izbore za novog lana Kazalinog vijea HNK.
Zapisnik vodila

Predsjednik Kazalinog vijea


HNK u Zagrebu

Fedra Peresson

Duan Ljutina

HRVATSKO NARODNO KAZALITE U ZAGREBU


10000 Zagreb, Trg marala Tita 15
9.12.2015.
ZAKLJUCI 58. SJEDNICE KAZALINOGA VIJEA HNK U ZAGREBU
odrane dana 9. prosinca 2014. godine u 13 sati u Hrvatskome narodnom
kazalitu u Zagrebu
Prisutni lanovi Kazalinog vijea HNK u Zagrebu: Duan Ljutina (Grad
Zagreb), Snjeana Abramovi Milkovi (Grad Zagreb), Vladimir Stojsavljevi
(Ministarstvo kulture RH), Kreimir Seletkovi (Ministarstvo kulture RH), Saa
Ivaci (HNK u Zagrebu),
Odsutna: Vlasta Ramljak (HNK u Zagrebu)
Ostali prisutni: Dubravka Vrgo, Fedra Peresson
Dnevni red
1. Usvajanje dnevnog reda 58. sjednice Kazalinog vijea HNK
2. Usvajanje zakljuaka 54., 55., 56. i 57. sjednice Kazalinog vijea HNK
3. Imenovanje pomonika intendanta HNK - poslovnog ravnatelja, te
pomonika intendanta HNK ravnatelja Opere, pomonika intendanta
HNK ravnatelja Baleta i pomonika intendanta ravnatelja Drame na
prijedlog Intendantice HNK
4. Izvjetaj o poslovanju HNK I.-IX. 2014.
5. Poslovnik o radu Kazalinog vijea HNK
6. Razno
1.Kazalino vijee HNK jednoglasno je usvojilo dnevni red 58. sjednice.
2.Kazalino vijee HNK jednoglasno je usvojilo zakljuke 54., 55., 56. i 57.
sjednice kazalinog vijea HNK
3.Kazalino vijee HNK jednoglasno je na prijedlog Intendantice HNK
imenovalo Ivicu Buljana za pomonika intendanta HNK ravnatelja Drame.

12

Kazalino vijee HNK jednoglasno je na prijedlog Intedantice HNK imenovalo


Niku Barezu za pomonika intendanta HNK ravnatelja Opere.
Kazalino vijee HNK jednoglasno je na prijedlog Intendantice HNK imenovalo
Leonarda Jakovinu za pomonika intendanta HNK ravnatelja Baleta.
Kazalino vijee HNK jednoglasno je na prijedlog Intendantice HNK imenovalo
Dorijana Naletinu za pomonika intendanta HNK poslovnog ravnatelja.
4.Kazalino vijee HNK primilo je na znanje Pregled poslovanja HNK za
razdoblje I.-IX. 2014.
O ukupnoj financijskoj situaciji HNK Kazalino vijee e raspraviti na posebnoj
sjednici nakon to dobije nalaz revizije.
5. Mijenja se lanak 1., stav 6. Poslovnika o radu Kazalinog vijea HNK, koji
sada glasi:
Zakljuci Kazalinog vijea nakon usvajanja objavljuju se na oglasnoj ploi i
internetskoj stranici Kazalita, osim onih podataka koji predstavljaju poslovnu
tajnu.
6.a) Intendantica je upoznala Kazalino vijee HNK sa problemom nedostatka
kvalitetnih producenata potrebnih za realizaciju novih koprodukcija HNK.
6.b) Kazalino vijee HNK je na 57. sjednici odobrilo iznos od 25.200 kn za
mjesec sijeanj za isplatu honorara stalno zaposlenim lanovima Opere HNK,
no zbog potreba pokusa i predstava opere Mimi honorari su narasli na 47.253 kn.
Stoga Kazalino vijee HNK donosi jednoglasnu odluku da se odobri isplata
dodatnih 22.053 kn.
Zapisnik vodila
Fedra Peresson

Predsjednik Kazalinog vijea


HNK u Zagrebu
Duan Ljutina

HRVATSKO NARODNO KAZALITE U ZAGREBU


10000 Zagreb, Trg marala Tita 15
27. veljae 2015.
ZAKLJUCI 59. SJEDNICE KAZALINOGA VIJEA HNK U ZAGREBU
odrane dana 27. veljae 2015. godine u 11 sati u Hrvatskome narodnom
kazalitu u Zagrebu
Prisutni lanovi Kazalinog vijea HNK u Zagrebu: Duan Ljutina (Grad
Zagreb), Snjeana Abramovi Milkovi (Grad Zagreb), Vladimir Stojsavljevi

13

(Ministarstvo kulture RH), Kreimir Seletkovi (Ministarstvo kulture RH), Saa


Ivaci (HNK u Zagrebu), Vlasta Ramljak (HNK u Zagrebu), Svebor Seak (HNK
u Zagrebu)
Ostali prisutni: Dubravka Vrgo, Sanja Artukovi, Kristina VlaiekNovoselec,
Dorijan Naletina
Dnevni red
1. Usvajanje dnevnog reda 59. sjednice Kazalinog vijea HNK
2. Verifikacija zakljuaka 58. sjednice Kazalinog vijea HNK
3. Usvajanje Izvjetaja o programskom i financijskom poslovanju za 2014.
godinu te rebalansa financijskog plana za 2014. godinu
4. Usvajanje Plana javne nabave za 2015. godinu
5. Usvajanje Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne
vrijednosti
6. Suglasnost za zakup poslovnih prostora kazalita
7. Usvajanje Poslovnika o radu Kazalinog vijea HNK
8. Usvajanje predvienih honorara zaposlenika u baletnim, opernim i
dramskim predstavama
9. Izvjetaj o neplaenim/plaenim dobavljaima i honorarima do 31.
kolovoza 2014. te potraivanja na dan 20. veljae 2015.
10.Usvajanje Pravilnika o radu
11.Festival svjetskog kazalita
12.Razno
1.Kazalino vijee HNK jednoglasno je usvojilo dnevni red 59. sjednice.
2.Kazalino vijee HNK jednoglasno je usvojilo zakljuke 58. sjednice
kazalinog vijea HNK
3.Kazalino vijee primilo je na znanje Izvjetaj o programskom i financijskom
poslovanju za 2014. godinu te rebalans financijskog plana za 2014. godinu.
Kazalino vijee je konstatiralo da Uprava HNK mora poduzeti mjere da se
stabilizira financijsko poslovanje. Kazalino vijee e predloiti osnivaima da
se vodi rauna o vremenu u kojem su ugovorene nastale obveze te e inicirati
sastanak s osnivaima kako bi se rijeio problem sudskih trokova.
4. Kazalino vijee HNK jednoglasno je usvojilo Plan javne nabave za 2015.
godinu
5. Kazalino vijee HNK jednoglasno je usvojilo Pravilnik o provedbi postupka
javne nabave bagatelne vrijednosti.

14

6. Kazalino vijee HNK jednoglasno je dalo suglasnost za zakup poslovnih


prostora kazalita.
7. Jednoglasno je usvojen prijedlog da se u Poslovniku o radu Kazalinog vijea
mijenja lanak 1. stavak 4., koji sada glasi:
''Odluke o poslovima iz lanka 32. ovoga Statuta, Kazalino vijee donosi na sjednicama veinom prisutnih
glasova lanova Kazalinog vijea, a glasuje se pojedinanim javnim izjanjavanjem.''

8. Kazalino vijee HNK jednoglasno je usvojilo predviene honorare


zaposlenika u baletnim, opernim i dramskim predstavama.
Kazalino vijee nalae Upravi HNK da do kraja tekue kazaline sezone, kroz
novu nadopunjenu sistematizaciju radnih mjesta te u skladu sa Zakonom i
pozitivnim zakonskim propisima uspostavi mjere za rjeavanje problema
honorara koji se isplauju zaposlenicima kazalita.
9.Zakljuak Kazalinog vijea:
Kazalino vijee smatra da je krajnje vrijeme da se precizno ustanovi visina
dugovanja i odgovornosti kako se ne bi ugrozilo ostvarivanje prihvaenog
programa nove intendantice.
10.Kazalino vijee nalae da se u ponedjeljak (2. oujka 2015.) odri sastanak
izmeu intendantice HNK, predsjednika Radnikog vijea, predstavnika radnika
u Kazalinom vijeu i pravnice HNK.
Kazalino vijee je zakljuilo da e se ponovo sastati povodom toke 10.
(Usvajanje Pravilnik o radu) i to u srijedu (4. oujka 2015.). Predsjednik
Kazalinog vijea prethodno e obavijestiti ostale lanove Kazalinog vijea i
Upravu HNK o tonom vremenu odravanja sjednice.
11.Kazalino vijee je predloilo da se u djelatnost kazalita uvrsti Festival
svjetskog kazalita.
Zapisnik vodio
Dorijan Naletina

Predsjednik Kazalinog vijea


HNK u Zagrebu
Duan Ljutina

HRVATSKO NARODNO KAZALITE U ZAGREBU


10000 Zagreb, Trg marala Tita 15
5. oujka 2015.

15

ZAKLJUCI 60. SJEDNICE KAZALINOGA VIJEA HNK U ZAGREBU


odrane dana 5. oujka 2015. godine u 11 sati u Hrvatskome narodnom kazalitu
u Zagrebu
Prisutni lanovi Kazalinog vijea HNK u Zagrebu: Duan Ljutina (Grad
Zagreb), Vladimir Stojsavljevi (Ministarstvo kulture RH), Saa Ivaci (HNK u
Zagrebu), Vlasta Ramljak (HNK u Zagrebu), Svebor Seak (HNK u Zagrebu)
Odsutni lanovi Kazalinog vijea HNK u Zagrebu: Snjeana Abramovi
Milkovi (Grad Zagreb), Kreimir Seletkovi (Ministarstvo kulture RH)
Ostali prisutni: Dubravka Vrgo, Dorijan Naletina
Dnevni red
1. Usvajanje dnevnog reda 60. sjednice Kazalinog vijea HNK
2. Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o radu
3. Usvajanje Poslovnika o radu Kazalinog vijea HNK
4. Razno
1.Kazalino vijee HNK jednoglasno je usvojilo dnevni red 60. sjednice.
2.Kazalino vijee HNK jednoglasno je dalo prethodnu suglasnost na
Pravilnik o radu.
Gospodin Stojsavljevi obrazloio je da Kazalino vijee trenutno ne moe
usvojiti Pravilnik o radu HNK u Zagrebu budui da uz njega nije priloen
dodatak kojim su ureeni koeficijenti svih radnih mjesta. Zbog toga je zatraio
da Kazalino vijee izda prethodnu suglasnost na Pravilnik o radu. O
navedenom je dostavio i potvrdu Ministarstva kulture potpisanu od strane g.
ipua.
Intendantica je istaknula da e koeficijenti radnih mjesta zajedno sa
sistematizacijom biti dio drugog dokumenta ija je izmjena i prilagodba u izradi.
Zatraila je da joj se pojasni da li Pravilnik o radu uz prethodnu suglasnost smije
ii na oglasnu plou i nakon toga u primjenu.
Gospodin Stojsavljevi pojasnio je da se ovime ne odgaa primjena Pravilnika
te da isti moe ii na oglasnu plou i potom u primjenu. Naglasio je da e
Kazalino vijee usvojiti Pravilnik o radu zajedno sa sistematizacijom radnih
mjesta kada ista bude gotova.

16

3.Kazalino vijee HNK jednoglasno je usvojilo Poslovnik o radu


Kazalinog vijea HNK.
4.Razno
4.1. Kazalino vijee HNK jednoglasno je usvojilo Odluku o organiziranju
Festivala svjetskoga kazalita
G. Stojsavljevi je istaknuo l. 6. Statuta HNK u kojem je propisana djelatnost
Kazalita te se, izmeu ostalog navodi da djelatnost obuhvaa obavljanje i
drugih poslova ureenih zakonom, Statutom i aktima Kazalita. Dalje navodi, da
su prema l. 93. Statuta opi akti Kazalita statut, pravilnici, poslovnici i odluke
kojima se ureuju pojedina pitanja iz djelatnosti Kazalita. Sukladno tome,
predlae mogue rjeenje da Kazalino vijee donese Odluku o organiziranju
Festivala svjetskog kazalita, kojom bi se odredilo da Festivalom svjetskog
kazalita rukovodi i organizira ga HNK u Zagrebu, te financira sredstvima
dobivenim u okviru programa javnih potreba u kulturi.
4.2. Kazalino vijee HNK jednoglasno je usvojilo zamolbu g. Ivice Buljana
da reira predstavu ''Jugoslavija moja deela'' prema tekstu Gorana
Vojnovia u Drami Slovenskog naordnog gledalia u Ljubljani.
4.3.Kazalino vijee je zatrailo da sluba raunovodstva HNK za sljedeu
sjednicu pripremi podatke o prenesenim obvezama i gubitcima od
razdoblja za koje postoji arhivirana dokumentacija pa do danas.
G. Ljutina je zatraio da se za sljedei put pripremi zavrni raun sa
dokumentiranim poslovanjem od kada postoje arhivirani rauni pa do danas,
kako bi se moglo utvrditi kada je nastao dug koji danas tereti poslovanje
kazalita.
G. Stojsavljevi je istaknuo da je primjetio problem gdje se poslovni manjak
knjiio kao prenesena obveza te da to dovodi do krivog poimanja realnog
gubitka kazalita.
Zapisnik vodio
Dorijan Naletina

Predsjednik Kazalinog vijea


HNK u Zagrebu
Duan Ljutina

HRVATSKO NARODNO KAZALITE U ZAGREBU


10000 Zagreb, Trg marala Tita 15
Zagreb, 15. travnja 2015.

17

ZAKLJUCI 61. SJEDNICE KAZALINOGA VIJEA HNK U ZAGREBU


odrane dana 15. travnja 2015. godine u 14 sati u Hrvatskome narodnom
kazalitu u Zagrebu
Prisutni lanovi Kazalinog vijea HNK u Zagrebu: Duan Ljutina (Grad
Zagreb), Vladimir Stojsavljevi (Ministarstvo kulture RH), Saa Ivaci (HNK u
Zagrebu), Vlasta Ramljak (HNK u Zagrebu), Svebor Seak (HNK u Zagrebu),
Snjeana Abramovi Milkovi (Grad Zagreb)
Odsutni lanovi Kazalinog vijea HNK u Zagrebu: Kreimir Seletkovi
(Ministarstvo kulture RH)
Ostali prisutni: Dubravka Vrgo, Dorijan Naletina
Dnevni red
1. Usvajanje dnevnog reda 61. sjednice Kazalinog vijea HNK
2. Verifikacija zakljuaka 59. i 60. sjednice Kazalinog vijea HNK
3. Usvajanje tromjesenog izvjetaja o programskom i financijskom
poslovanju za razdoblje 1.1.2015.-31.3.2015. godine.
4. Financijska analiza poslovanja za razdoblje 2005.-2014. godine.
5. Usvajanje predvienih honorara zaposlenika u predstavama
6. Razno
1.Kazalino vijee HNK jednoglasno je usvojilo dnevni red 61. sjednice.
2.Kazalino vijee HNK jednoglasno je verificiralo zakljuke 59. i 60.
sjednice
3.Kazalino vijee HNK jednoglasno je usvojilo tromjeseni izvjetaj o
programskom i financijskom poslovanju za razdoblje 1.1.2015.-31.3.2015.
godine.
4.Financijska analiza poslovanja za razdoblje 2005.-2014. godine.
Kazalino vijee je raspravljalo o dostavljenim podacima te je zatrailo
dodatna pismena pojanjenja za sljedeu sjednicu.
5.Kazalino vijee jednoglasno je izglasalo predviene honorare u
direkcijama drame, opere i baleta za stalno zaposlene djelatnike HNK, uz
daljnje zaduenje Uprave HNK da se takvi honorari svedu na minimum u
novim aktima Kazalita.

18

6.Razno
a)Kazalino vijee HNK jednoglasno je usvojilo zamolbu g. Nike Bareza da
dirigira na koncertu Slovenske filharmonije u sklopu MBZ sa pokusima od
16. travnja 2015. i izvedbom 19. travnja 2015. u koncertnoj dvorani
''Vatroslav Lisinski''.
Zapisnik vodio

Predsjednik Kazalinog vijea


HNK u Zagrebu

Dorijan Naletina

Duan Ljutina

HRVATSKO NARODNO KAZALITE U ZAGREBU


10000 Zagreb, Trg marala Tita 15
Zagreb, 25. svibnja 2015.
ZAKLJUCI 62. SJEDNICE KAZALINOGA VIJEA HNK U ZAGREBU
odrane dana 25. svibnja 2015. godine u 12:30 sati u Hrvatskome narodnom
kazalitu u Zagrebu
Prisutni lanovi Kazalinog vijea HNK u Zagrebu: Duan Ljutina (Grad
Zagreb), Saa Ivaci (HNK u Zagrebu), Vlasta Ramljak (HNK u Zagrebu),
Svebor Seak (HNK u Zagrebu), Snjeana Abramovi Milkovi (Grad Zagreb)
Odsutni lanovi Kazalinog vijea HNK u Zagrebu: Vladimir Stojsavljevi
(Ministarstvo kulture RH), Kreimir Seletkovi (Ministarstvo kulture RH),
Ostali prisutni: Dubravka Vrgo, Dorijan Naletina
Dnevni red
1. Usvajanje dnevnog reda 62. sjednice Kazalinog vijea HNK
2. Verifikacija zakljuaka 61. sjednice Kazalinog vijea HNK
3. Usvajanje Procjene ugroenosti od poara i tehnoloke eksplozije
4. Usvajanje izmjena predvienih honorara zaposlenika u opernim
predstavama
5. Razno
1.Kazalino vijee HNK jednoglasno je usvojilo dnevni red 62. sjednice.
2.Kazalino vijee HNK jednoglasno je verificiralo zakljuke 61. sjednice

19

3.Kazalino vijee HNK jednoglasno je Usvojilo Procjenu ugroenosti od


poara i tehnoloke eksplozije
4.Kazalino vijee jednoglasno je izglasalo izmjene predvienih honorara u
direkciji opere za stalno zaposlene djelatnike HNK.
5.Razno
a) Kazalino vijee zatrailo je da se svi materijali za sjednicu ubudue
dostave lanovima Kazalinog vijea najmanje 8 dana ranije
b) Kazalino vijee je zakljuilo da se rasprava o dodatnim pojanjenjima
financijske analize za razdoblje 2005.-2014. godine odgoa za sljedeu
sjednicu
c) Gospodin Saa Ivaci upoznao je pristune sa zaprimljenim pismom
redatelja predstave ''Kavalir s ruom''.
Zapisnik vodio
Dorijan Naletina

Predsjednik Kazalinog vijea


HNK u Zagrebu
Duan Ljutina

20