Вы находитесь на странице: 1из 2

REPUBLIKA HRVATSKA

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

KLASA: 008-03/14-01/83
URBROJ: 401 -01 121-15-07
Zagreb, 1 0. kolovoza 201 5.
KAZALTSTE MALA SCENA
dr. sc. Vitomira Londar, direktorica
Medve5dak 2
10 000 Zagreb
e-mail: vita@mala-scena.hr

PREDMET: VITOMIRA LONEAR

- pravo na pristup informacijama, predstavka


- odgovor, daje se

PoStovana,

Povodom VaSe predstavke koju ste uputili Povjerenici za informiranje elektronidkom


po5tom 27. velaee 2014. godine, vezano za dokumentaciju za natjedaj za intendanta
Hrvatskog narodnog kazaliita, koja se moZe dobiti na uvid samo u prostoru Hrvatskog
narodnog kazaliSta, dajemo sljedeci odgovor.

Postupajuci po predmetnoj predstavci, Povjerenica za informiranje je dopisom


KLASA: 008-03/14-01/83, URBROJ: 401-01102-14-02 od 3. oZujka2014. godine zatrai:ila od
navedenog tijela javne vlasti da se ocituju vezano za navode iz predstavke. Takoder je
uputila Hrvatsko narodno kazaliSte da svim korisnicima osigura dostupnost zatraienih
informacija u natje6ajnom postupku, ukoliko ne postoje zakonska ogranidenja i da postupi u
skladu s odredbama clanka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama.
Hrvatsko narodno kazali5te dostavilo je Povjerenici za informiranje ocitovanje BROJ:
277711 od 24. o2ujka 2014. godine, u kojem se navodi da je clankom 1. stavkom 3. Zakona o
pravu na pristup informacijama odredeno da se odredbe ovog Zakona ne primjenjuju na
stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima, kojima je
dostupnost informacija iz tih postupaka utvrdena propisom. lmajuci u vidu navedeno,
ukazano je da je natjedaj, odnosno postupak izbora i imenovanja intendanta reguliran
odredbama Zakona o kazali5tima (,,Narodne novine", br. 71106, 121113, 26114) te odredbama
Statuta Hrvatskog narodnog kazali5ta, kao posebnim propisima, odnosno /ex specialisima.
Takoder je navedeno da je odredbom 0lanka 28. Zakona o kazali5tima odredeno da je za
vrijeme natjecajnog roka svakom kandidatu kazaliSno vijece duZno osigurati uvid u utvrdeni
programski i financijski okvir, u izvje5ce o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovske i
financijske pokazatelje. Nadalje je navedeno da se pravo na uvid obvezno navodi u tekstu

natje6aja te mjesto i vrijeme u kojem se moze ostvariti. TakoCler se napominje da je Hrvatsko


narodno kazali5te u cijelosti postupilo sukladno odredbama Zakona o kazali5tu, imaju6i u
vidu da je odredbama navedenog Zakona propisan natjedaj za intendanta, stoga se na taj
postupak ne primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama.

Postupajuci po predstavci izvrien je uvid u sadrZaj internetske stranice Hrvatskog


narodnog kazalista, vidljivo je da isto nije u potpunosti postupilo sukladno odredbi 6lanka 10.
Zakona o pravu na pristup informacijama. Povjerenica za informiranje je dopisom KLASA:
008-03/14-01/83, URBROJ: 401-01lO2-15-O4 od 28. travnja 2015. godine uputila upozorenje
navedenom tijelu javne vlasti da redovito azurira informacije te ih tako u6ini dostupnima na
lako pretraziv nadin.

Dana 5. lipnja 2015. godine Povjerenica za informiranje zaprimila je oditovanje


Hrvatskog narodnog kazaliSta, kojim su izvijestili da su postupili sukladno upozorenju i
nadopunili internetsku stranicu podacima koji su nedostajali. Dopisom KLASA: 008-03/1401/83, URBROJ: 4O1-O1121-15-04 od 1. srpnja 2015. godine Povjerenica za informiranje
zatrai:ila je od Hrvatskog narodnog kazaliSta da u potpunosti usklade lnternet stranicu s
obvezama propisanima dlankom 10. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Sukladno navedenom, Povjerenica za informiranje nece dalje postupati po Vasoj


predstavci. Koristimo priliku da Vam zahvalimo na poticaju da se rad tijela javne vlasti u6ini
transparentnijim.

S poStovanjem,

[*
Musa, dipl. iur.