Вы находитесь на странице: 1из 23

Trilogy Fatface Wide Introduction

This font is in the OpenType PostScript format. Trilogy Fatface™ allows the setting of most lan-
It will function on both the Macintosh and Win- guages that use the Latin alphabet including:
dows operating systems. More information about Albanian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English,
system requirements and any additional soft- Estonian, Finnish, French, German, Hungarian,
ware needed can be found in the PDF, ‘OpenType Icelandic, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Mal-
format minimum system requirements’, in the tese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian,
Information section at www.typography.net. Slovak, Slovene, Spanish, Swedish, Turkish and
Welsh. The following text samples are not a com-
prehensive showing of the languages supported.

OpenType features include:


Swash Characters
Small Capitals
Proportional Lining Figures
Tabular Lining Figures
Proportional Oldstyle Figures
Tabular Oldstyle Figures
Superior Figures
Inferior Figures
Numerators
Denominators
Fractions
Alternative Fractions
Stylistic Alternates
Stylistic Sets
Ordinals
Slashed Zero

Copyright © 2009 Jeremy Tankard Typography Ltd. All rights reserved. Page 1
www.typography.net
Trilogy Fatface Wide Character set

latin Capitals

AABCDEFGHIJKLMMNNOPQRSTU
VWXYZÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼÀÁÂÃÄ
ĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘ
ĜĞĠĢĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮIJĴĶĹĽĻŁĿŃŇÑŅ
ÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŘŖŚŞȘŜŠŤŢŦÙÚ
ÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻŊÐÞ
swash latin Capitals

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
WXYZÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČ
ĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢĤĦÌÍÎĨÏĪ
ĬİĮIJĴĶĹĽĻŁĿŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐ
ØǾŒŔŘŖŚŞȘŜŠŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬ
ŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻŊÐÞ
latin Lowercase

abcdeffghijklmnopqrstuvwxyzàáâãä
āăåǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩ
ïīĭįıij ĵķĺľ ļłŀńňñņòóôõöōŏőøǿœŕřŗśşșŝš
ßßťţŧùúûũüūŭůűųẁẃŵẅỳýŷÿźžżŋðþ
swash latin Lowercase

acdegghijkkklmnrstuv
wyyàáâãäāăåǻąćĉčċ
çďđèéêěëēĕėęĝğġ�ĝğ
ġģĥħìíîĩïīĭįıĵķ�ĺľļłŀ
ńňñņŕřŗśşșŝšťţŧùúûũü
ūŭůűųẁẃŵẅỳýŷÿỳýŷÿ

Copyright © 2009 Jeremy Tankard Typography Ltd. All rights reserved. Page 2
www.typography.net
Trilogy Fatface Wide Character set

latin Small capitals

aabcdefghijklmnopqrstuvw
xyzàáâãäāăåǻąæǽàáâãäāă
åǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğ
ġģĥħìíîĩïīĭįijĵķĺľļłŀńňñņòó
ôõöōŏőøǿœŕřŗśťţŧùúûũ
üūŭůűųẁẃŵẅỳýŷŝšşșÿźžżŋðþ
ligatures

fbffbfffhffhfiffifıffıfj ffj fk� �


� ffk�� flfl fflffl fþftft fftfft
fbffbfffhffhfiffifıffıfjffjfk� �
� ffk�� flflfflffl fþftftfftfft

Copyright © 2009 Jeremy Tankard Typography Ltd. All rights reserved. Page 3
www.typography.net
Trilogy Fatface Wide Character set

Figures, currency & related forms

00123456789€$¢£ƒ¥¤
[default]

[tabular] 00123456789€$£¥

[oldstyle] 00123456789€$£¥

[tabular] 00123456789€$£¥

[small capital] 00123456789€$£¥

[superior] ⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹⁺⁻⁼⁽⁾

[inferior] 0123456789+−=()

[numerator] 0123456789+−=()

[denominator] 0123456789+−=()

½⅓⅔¼¾1/52/53/54/51/65/6⅛⅜⅝⅞
1/21/32/31/43/41/52/53/54/51/65/61/83/85/87/8
+−±×÷=≠≈~^<>≤≥¬◊|¦∞∂∫√∆Ω∏∑µπ
⁄ %‰№℮ℓ°ªº
Punctuation & marks

_--––——'"‘’‘’“”“”‚„‹›‹›«»«»
.,:;…··!¡¡!¡?¿¿?¿&&&&
()()()[][][]{}{}{}\/*†‡§¶•
@@@©©℗℗®™#
arrows & Accents

←↑→↓↖↗↘↙←↑→↓↖↗↘↙
`�´�ˆ�ˇ�̕˜�¨�¯�˘�˚�˝�˙�¸˛̦

Copyright © 2009 Jeremy Tankard Typography Ltd. All rights reserved. Page 4
www.typography.net
Trilogy Fatface Wide English

14 on 17 14 on 17 with Swash feature on


Whereas recognition of Whereas recognition of
the inherent dignity and the inherent dignity and
of the equal and inalien- of the equal and inalien-
able rights of all members able rights of all members
of the human family is the of the human family is the
foundation of freedom, jus- foundation of freedom,
16 on 19 16 on 19 with Swash feature on

Whereas recognition Whereas recognition


of the inherent dignity of the inherent dignity
and of the equal and in- and of the equal and
alienable rights of all inalienable rights of all
members of the human members of the human
family is the founda- family is the founda-
18 on 21 18 on 21 with Swash feature on

Whereas recogni- Whereas recogni-


tion of the inherent tion of the inherent
dignity and of the dignity and of the
equal and inalienable equal and inalien-
rights of all members able rights of all

entrance
72

help!
A bank
Copyright © 2009 Jeremy Tankard Typography Ltd. All rights reserved. Page 5
www.typography.net
Trilogy Fatface Wide Albanian

14 on 17 14 on 17 with Swash feature on


Mbasi njohja e dinjitetit Mbasi njohja e dinjitetit
të lindur të të drejtave të lindur të të drejtave
të barabarta dhe të të barabarta dhe të
patjetërsueshme të të patjetërsueshme të të
gjithë anëtarëve të familjes gjithë anëtarëve të
njerëzore është themeli familjes njerëzore është
16 on 19 16 on 19 with Swash feature on

Mbasi njohja e dinjitetit Mbasi njohja e


të lindur të të drejtave dinjitetit të lindur
të barabarta dhe të të të drejtave të
patjetërsueshme të barabarta dhe të
të gjithë anëtarëve patjetërsueshme të
të familjes njerëzore të gjithë anëtarëve
18 on 21 18 on 21 with Swash feature on

Mbasi njohja e Mbasi njohja e


dinjitetit të lindur dinjitetit të lindur
të të drejtave të të të drejtave të
barabarta dhe të barabarta dhe të
patjetërsueshme të patjetërsueshme të

hyrje
72

ndimhë!
një bankë
Copyright © 2009 Jeremy Tankard Typography Ltd. All rights reserved. Page 6
www.typography.net
Trilogy Fatface Wide Czech

14 on 17 14 on 17 with Swash feature on


U vědomí toho, že uzná- U vědomí toho, že uznání
ní přirozené důstojnosti a přirozené důstojnosti a
rovných a nezcizitelných rovných a nezcizitelných
práv členů lidské rodiny je práv členů lidské rodi-
základem svobody, sprave- ny je základem svobody,
dlnosti a míru ve světě, že spravedlnosti a míru ve
16 on 19 16 on 19 with Swash feature on

U vědomí toho, že uzná- U vědomí toho, že


ní přirozené důstojnosti uznání přirozené dů-
a rovných a nezcizitel- stojnosti a rovných
ných práv členů lidské a nezcizitelných práv
rodiny je základem členů lidské rodiny
svobody, spravedlnosti je základem svobody,
18 on 21 18 on 21 with Swash feature on

U vědomí toho, že U vědomí toho, že


uznání přirozené dů- uznání přirozené
stojnosti a rovných a důstojnosti a rov-
nezcizitelných práv ných a nezcizitel-
členů lidské rodiny je ných práv členů

vchod
72

pomoc!
banka
Copyright © 2009 Jeremy Tankard Typography Ltd. All rights reserved. Page 7
www.typography.net
Trilogy Fatface Wide Dutch

14 on 17 14 on 17 with Swash feature on


Overwegende, dat erken- Overwegende, dat erken-
ning van de inherente ning van de inherente
waardigheid en van de ge- waardigheid en van de
lijke en onvervreemdbare gelijke en onvervreemdba-
rechten van alle leden van re rechten van alle leden
de mensengemeenschap van de mensengemeen-
16 on 19 16 on 19 with Swash feature on

Overwegende, dat er- Overwegende, dat


kenning van de inhe- erkenning van de in-
rente waardigheid en herente waardigheid
van de gelijke en onver- en van de gelijke
vreemdbare rechten en onvervreemdbare
van alle leden van de rechten van alle le-
18 on 21 18 on 21 with Swash feature on

Overwegende, dat Overwegende, dat


erkenning van de erkenning van de
inherente waardig- inherente waardig-
heid en van de gelijke heid en van de
en onvervreemdba- gelijke en onver-

ingang
72

help!
een bank
Copyright © 2009 Jeremy Tankard Typography Ltd. All rights reserved. Page 8
www.typography.net
Trilogy Fatface Wide Esperanto

14 on 17 14 on 17 with Swash feature on


Pro tio, ke agnosko de Pro tio, ke agnosko de la
la esenca digno kaj de la esenca digno kaj de la
egalaj kaj nefordoneblaj egalaj kaj nefordoneblaj
rajtoj de ĉiuj membroj de rajtoj de ĉiuj membroj de
la homara familio estas la homara familio estas
la fundamento de libero, la fundamento de libero,
16 on 19 16 on 19 with Swash feature on

Pro tio, ke agnosko de Pro tio, ke agnosko


la esenca digno kaj de la de la esenca digno
egalaj kaj nefordoneblaj kaj de la egalaj kaj
rajtoj de ĉiuj membroj nefordoneblaj rajtoj
de la homara familio de ĉiuj membroj de
estas la fundamento la homara familio
18 on 21 18 on 21 with Swash feature on

Pro tio, ke agnosko Pro tio, ke agnosko


de la esenca digno de la esenca digno
kaj de la egalaj kaj kaj de la egalaj kaj
nefordoneblaj rajtoj nefordoneblaj rajtoj
de ĉiuj membroj de la de ĉiuj membroj

enirejo
72

helpi
banko
Copyright © 2009 Jeremy Tankard Typography Ltd. All rights reserved. Page 9
www.typography.net
Trilogy Fatface Wide Estonian

14 on 17 14 on 17 with Swash feature on


Pidades silmas, et inimkon- Pidades silmas, et inimkon-
na kõigi liikmete vääriku- na kõigi liikmete vääriku-
se, nende võrdsuse ning se, nende võrdsuse ning
võõrandamatute õiguste võõrandamatute õiguste
tunnustamine on vabadu- tunnustamine on vabadu-
se, õigluse ja üldise rahu se, õigluse ja üldise rahu
16 on 19 16 on 19 with Swash feature on

Pidades silmas, et inim- Pidades silmas, et inim-


konna kõigi liikmete konna kõigi liikmete
väärikuse, nende võrd- väärikuse, nende võrd-
suse ning võõranda- suse ning võõranda-
matute õiguste tunnus- matute õiguste tunnus-
tamine on vabaduse, tamine on vabaduse,
18 on 21 18 on 21 with Swash feature on

Pidades silmas, et Pidades silmas, et


inimkonna kõigi inimkonna kõigi
liikmete väärikuse, liikmete vääriku-
nende võrdsuse ning se, nende võrdsuse
võõrandamatute õi- ning võõrandamatu-

sissepääs
72

appi!
pank
Copyright © 2009 Jeremy Tankard Typography Ltd. All rights reserved. Page 10
www.typography.net
Trilogy Fatface Wide French

14 on 17 14 on 17 with Swash feature on


Considérant que la recon- Considérant que la re-
naissance de la dignité in- connaissance de la di-
hérente à tous les membres gnité inhérente à tous les
de la famille humaine et de membres de la famille
leurs droits égaux et ina- humaine et de leurs droits
liénables constitue le fon- égaux et inaliénables
16 on 19 16 on 19 with Swash feature on

Considérant que la re- Considérant que la


connaissance de la di- reconnaissance de la
gnité inhérente à tous dignité inhérente à
les membres de la fa- tous les membres de la
mille humaine et de famille humaine et de
leurs droits égaux et leurs droits égaux et
18 on 21 18 on 21 with Swash feature on

Considérant que la Considérant que la


reconnaissance de la reconnaissance de
dignité inhérente à la dignité inhérente
tous les membres de à tous les membres
la famille humaine de la famille hu-

entrée
60

au secours!
bank
Copyright © 2009 Jeremy Tankard Typography Ltd. All rights reserved. Page 11
www.typography.net
Trilogy Fatface Wide German

14 on 17 14 on 17 with Swash feature on


Da die Anerkennung der Da die Anerkennung der
angeborenen Würde und angeborenen Würde und
der gleichen und unveräu- der gleichen und unver-
ßerlichen Rechte aller Mit- äußerlichen Rechte aller
glieder der Gemeinschaft Mitglieder der Gemein-
der Menschen die Grund- schaft der Menschen die
16 on 19 16 on 19 with Swash feature on

Da die Anerkennung Da die Anerkennung


der angeborenen Wür- der angeborenen Wür-
de und der gleichen de und der gleichen
und unveräußerlichen und unveräußerlichen
Rechte aller Mitglieder Rechte aller Mitglieder
der Gemeinschaft der der Gemeinschaft der
18 on 21 18 on 21 with Swash feature on

Da die Anerken- Da die Anerken-


nung der angebore- nung der angebore-
nen Würde und der nen Würde und der
gleichen und unver- gleichen und unver-
äußerlichen Rech- äußerlichen Rech-

eingang
72

hilfe!
eine bank
Copyright © 2009 Jeremy Tankard Typography Ltd. All rights reserved. Page 12
www.typography.net
Trilogy Fatface Wide Hungarian

14 on 17 14 on 17 with Swash feature on


Tekintettel arra, hogy az Tekintettel arra, hogy az
emberiség családja minden emberiség családja min-
egyes tagja méltóságának, den egyes tagja méltósá-
valamint egyenlő és elide- gának, valamint egyenlő
geníthetetlen jogainak el- és elidegeníthetetlen joga-
ismerése alkotja a szabad- inak elismerése alkotja a
16 on 19 16 on 19 with Swash feature on

Tekintettel arra, hogy Tekintettel arra, hogy


az emberiség család- az emberiség család-
ja minden egyes tagja ja minden egyes tagja
méltóságának, valamint méltóságának, vala-
egyenlő és elidegenít- mint egyenlő és elide-
hetetlen jogainak elis- geníthetetlen jogainak
18 on 21 18 on 21 with Swash feature on

Tekintettel arra, Tekintettel arra,


hogy az emberiség hogy az emberiség
családja minden családja minden
egyes tagja méltó- egyes tagja méltó-
ságának, valamint ságának, valamint

bejárat
72

segítség!
bank
Copyright © 2009 Jeremy Tankard Typography Ltd. All rights reserved. Page 13
www.typography.net
Trilogy Fatface Wide Icelandic

14 on 17 14 on 17 with Swash feature on


Það ber að viðurkenna, að Það ber að viðurkenna, að
hver maður sé jafnborinn hver maður sé jafnborinn
til virðingar og réttinda, er til virðingar og réttinda,
eigi verði af honum tekin, er eigi verði af honum
og er þetta undirstaða tekin, og er þetta
frelsis, réttlætis og undirstaða frelsis, réttlætis
16 on 19 16 on 19 with Swash feature on

Það ber að viðurkenna, Það ber að viðurkenna,


að hver maður sé að hver maður sé
jafnborinn til virðingar jafnborinn til virðingar
og réttinda, er eigi og réttinda, er eigi
verði af honum tekin, verði af honum tekin,
og er þetta undirstaða og er þetta undirstaða
18 on 21 18 on 21 with Swash feature on

Það ber að Það ber að


viðurkenna, að hver viðurkenna, að hver
maður sé jafnborinn maður sé jafnborinn
til virðingar og til virðingar og
réttinda, er eigi verði réttinda, er eigi

inngangur
60

hjálp!
banka
Copyright © 2009 Jeremy Tankard Typography Ltd. All rights reserved. Page 14
www.typography.net
Trilogy Fatface Wide Irish

14 on 17 14 on 17 with Swash feature on


De Bhrí gurb é aithint De Bhrí gurb é aithint
dínte dúchais agus chearta dínte dúchais agus chearta
comhionanna do-shannta comhionanna do-shannta
an uile dhuine den chine an uile dhuine den
daonna is foras don chine daonna is foras don
tsaorise, don cheartas agus tsaorise, don cheartas
16 on 19 16 on 19 with Swash feature on

De Bhrí gurb é aithint De Bhrí gurb


dínte dúchais agus é aithint dínte
chearta comhionanna dúchais agus chearta
do-shannta an uile comhionanna do-
dhuine den chine shannta an uile
daonna is foras don dhuine den chine
18 on 21 18 on 21 with Swash feature on

De Bhrí gurb é De Bhrí gurb


aithint dínte dúchais é aithint dínte
agus chearta dúchais agus chearta
comhionanna do- comhionanna do-
shannta an uile shannta an uile

Bealach isteach
42

tarrtháil!
72

banc
Copyright © 2009 Jeremy Tankard Typography Ltd. All rights reserved. Page 15
www.typography.net
Trilogy Fatface Wide Italian

14 on 17 14 on 17 with Swash feature on


Considerato che il ricono- Considerato che il rico-
scimento della dignità ine- noscimento della dignità
rente a tutti i membri della inerente a tutti i mem-
famiglia umana e dei loro bri della famiglia umana
diritti, uguali ed inaliena- e dei loro diritti, uguali
bili, costituisce il fonda- ed inalienabili, costitui-
16 on 19 16 on 19 with Swash feature on

Considerato che il ri- Considerato che il rico-


conoscimento della di- noscimento della digni-
gnità inerente a tutti i tà inerente a tutti i
membri della famiglia membri della famiglia
umana e dei loro diritti, umana e dei loro dirit-
uguali ed inalienabili, ti, uguali ed inaliena-
18 on 21 18 on 21 with Swash feature on

Considerato che il Considerato che il


riconoscimento del- riconoscimento della
la dignità inerente a dignità inerente a
tutti i membri della tutti i membri del-
famiglia umana e dei la famiglia umana

Entrata
60

aiuto!
una banca
Copyright © 2009 Jeremy Tankard Typography Ltd. All rights reserved. Page 16
www.typography.net
Norwegian
Trilogy Fatface Wide Bokmål

14 on 17 14 on 17 with Swash feature on


Da anerkjennelsen av Da anerkjennelsen av
menneskeverd og like og menneskeverd og like og
umistelige rettigheter for umistelige rettigheter for
alle medlemmer av men- alle medlemmer av men-
neskeslekten er grunnlaget neskeslekten er grunnla-
for frihet, rettferdighet og get for frihet, rettferdig-
16 on 19 16 on 19 with Swash feature on

Da anerkjennelsen av Da anerkjennelsen av
menneskeverd og like menneskeverd og like
og umistelige rettighe- og umistelige rettighe-
ter for alle medlemmer ter for alle medlemmer
av menneskeslekten er av menneskeslekten er
grunnlaget for frihet, grunnlaget for frihet,
18 on 21 18 on 21 with Swash feature on

Da anerkjennelsen Da anerkjennelsen
av menneskeverd av menneskeverd
og like og umiste- og like og umiste-
lige rettigheter for lige rettigheter for
alle medlemmer av alle medlemmer av

Inngang
72

hjelp!
banken
Copyright © 2009 Jeremy Tankard Typography Ltd. All rights reserved. Page 17
www.typography.net
Trilogy Fatface Wide Polish

14 on 17 14 on 17 with Swash feature on


Zważywszy, że uznanie Zważywszy, że uznanie
przyrodzonej godności przyrodzonej godności
oraz równych i niezby- oraz równych i niezby-
walnych praw wszystkich walnych praw wszystkich
członków wspólnoty ludz- członków wspólnoty ludz-
kiej jest podstawą wol- kiej jest podstawą wolno-
16 on 19 16 on 19 with Swash feature on

Zważywszy, że uzna- Zważywszy, że uzna-


nie przyrodzonej god- nie przyrodzonej god-
ności oraz równych i ności oraz równych i
niezbywalnych praw niezbywalnych praw
wszystkich członków wszystkich członków
wspólnoty ludzkiej jest wspólnoty ludzkiej
18 on 21 18 on 21 with Swash feature on

Zważywszy, że Zważywszy, że
uznanie przyro- uznanie przyro-
dzonej godności dzonej godności
oraz równych i nie- oraz równych i nie-
zbywalnych praw zbywalnych praw

wejście
72

Pomocy!
bank
Copyright © 2009 Jeremy Tankard Typography Ltd. All rights reserved. Page 18
www.typography.net
Trilogy Fatface Wide Portuguese

14 on 17 14 on 17 with Swash feature on


Considerando que o reco- Considerando que o reco-
nhecimento da dignidade nhecimento da dignidade
inerente a todos os mem- inerente a todos os mem-
bros da família humana bros da família humana
e dos seus direitos iguais e dos seus direitos iguais
e inalienáveis constitui o e inalienáveis constitui o
16 on 19 16 on 19 with Swash feature on

Considerando que o re- Considerando que o


conhecimento da digni- reconhecimento da
dade inerente a todos os dignidade inerente a
membros da família hu- todos os membros da
mana e dos seus direi- família humana e dos
tos iguais e inalienáveis seus direitos iguais e
18 on 21 18 on 21 with Swash feature on

Considerando que o Considerando que o


reconhecimento da reconhecimento da
dignidade inerente a dignidade inerente
todos os membros da a todos os membros
família humana e dos da família humana

entrada
72

Socorro!
um banco
Copyright © 2009 Jeremy Tankard Typography Ltd. All rights reserved. Page 19
www.typography.net
Trilogy Fatface Wide Romanian

14 on 17 14 on 17 with Swash feature on


Considerînd că Considerînd că
recunoașterea demnității recunoașterea demnității
inerente tuturor membrilor inerente tuturor membri-
familiei umane și a dreptu- lor familiei umane și a
rilor lor egale și inaliena- drepturilor lor egale și
bile constituie fundamentul inalienabile constituie
16 on 19 16 on 19 with Swash feature on

Considerînd că Considerînd că
recunoașterea recunoașterea
demnității ineren- demnității inerente
te tuturor membrilor tuturor membrilor fa-
familiei umane și a miliei umane și a
drepturilor lor ega- drepturilor lor egale
18 on 21 18 on 21 with Swash feature on

Considerînd că Considerînd că
recunoașterea recunoașterea
demnității inerente demnității ineren-
tuturor membrilor te tuturor membri-
familiei umane și a lor familiei umane

intrare
72

Ajutor!
banca
Copyright © 2009 Jeremy Tankard Typography Ltd. All rights reserved. Page 20
www.typography.net
Trilogy Fatface Wide Slovak

14 on 17 14 on 17 with Swash feature on


Vo vedomí že uznanie pri- Vo vedomí že uznanie pri-
rodzenej dôstojnosti a rov- rodzenej dôstojnosti a rov-
nych a neodcudzite ľných nych a neodcudzite ľných
práv členov ľudskej rodiny práv členov ľudskej rodi-
je základom slobody, spra- ny je základom slobody,
vodlivosti a mieru na svete, spravodlivosti a mieru na
16 on 19 16 on 19 with Swash feature on

Vo vedomí že uznanie Vo vedomí že uznanie


prirodzenej dôstojnosti prirodzenej dôstojnos-
a rovnych a neodcudzite ti a rovnych a neod-
ľných práv členov ľud- cudzite ľných práv
skej rodiny je základom členov ľudskej rodiny
slobody, spravodlivos- je základom slobody,
18 on 21 18 on 21 with Swash feature on

Vo vedomí že uzna- Vo vedomí že uzna-


nie prirodzenej dôs- nie prirodzenej dôs-
tojnosti a rovnych a tojnosti a rovnych
neodcudzite ľných a neodcudzite ľných
práv členov ľudskej práv členov ľudskej

vchod
72

pomoc!
Banka
Copyright © 2009 Jeremy Tankard Typography Ltd. All rights reserved. Page 21
www.typography.net
Trilogy Fatface Wide Turkish

14 on 17 14 on 17 with Swash feature on

İnsanlık ailesinin bütün İnsanlık ailesinin bütün


üyelerinde bulunan hay- üyelerinde bulunan hay-
siyetin ve bunların eşit ve siyetin ve bunların eşit
devir kabul etmez hakla- ve devir kabul etmez hak-
rının tanınması hususu- larının tanınması hususu-
nun, hürriyetin, adaletin nun, hürriyetin, adaletin
16 on 19 16 on 19 with Swash feature on

İnsanlık ailesinin bü- İnsanlık ailesinin bü-


tün üyelerinde bulunan tün üyelerinde bu-
haysiyetin ve bunların lunan haysiyetin ve
eşit ve devir kabul et- bunların eşit ve devir
mez haklarının tanın- kabul etmez hakları-
ması hususunun, hürri- nın tanınması hususu-
18 on 21 18 on 21 with Swash feature on

İnsanlık ailesinin İnsanlık ailesinin


bütün üyelerinde bu- bütün üyelerinde
lunan haysiyetin ve bulunan haysiyetin
bunların eşit ve devir ve bunların eşit ve
kabul etmez hakla- devir kabul etmez

Giriş
72

İmdat!
bir banka
Copyright © 2009 Jeremy Tankard Typography Ltd. All rights reserved. Page 22
www.typography.net
Trilogy Fatface Wide Welsh

14 on 17 14 on 17 with Swash feature on


Gan mai cydnabod urddas Gan mai cydnabod urddas
cynhenid a hawliau cynhenid a hawliau
cydradd a phriod holl cydradd a phriod holl
aelodau’r teulu dynol aelodau’r teulu dynol
yw sylfaen rhyddid, yw sylfaen rhyddid,
cyfiawnder a heddwch yn cyfiawnder a heddwch yn
16 on 19 16 on 19 with Swash feature on

Gan mai cydnabod Gan mai cydnabod


urddas cynhenid a urddas cynhenid a
hawliau cydradd a hawliau cydradd a
phriod holl aelodau’r phriod holl aelodau’r
teulu dynol yw sylfaen teulu dynol yw sylfaen
rhyddid, cyfiawnder rhyddid, cyfiawnder
18 on 21 18 on 21 with Swash feature on

Gan mai cydnabod Gan mai cydnabod


urddas cynhenid a urddas cynhenid a
hawliau cydradd a hawliau cydradd
phriod holl aelodau’r a phriod holl
teulu dynol yw aelodau’r teulu

dyfodfa
72

cymorth
ariandy
Copyright © 2009 Jeremy Tankard Typography Ltd. All rights reserved. Page 23
www.typography.net