You are on page 1of 1

Laag opgeleide, ongeorganiseerde beroepsgroep durft met acties eindelijk van zich af te bijten

VK 05-03-10 katern 1 pagina 06

Schoonmakers pikken het niet langer


. .....................................
REPORTAGE ‘Er waren inactieve uren’
Voor schoonmakers is de
Schoonmaakbedrijf CSU laat in
grens bereikt. Ze leggen voor
een reactie op het verhaal van
het eerst hun werk neer om Bairi weten:
verbeteringen af te dwingen. ■ CSU staat bekend als een goe-
Van onze verslaggeefster de werkgever die zijn uiterste
Elsbeth Stoker best doet. Als er fouten zijn ge-
maakt in de loonstrookjes, dan
zijn dat incidenten die direct wor-
AMSTERDAM ‘Ik ben bang voor den gecorrigeerd.
ontslag. Maar’, zegt Ahmed Bairi ■ Elke werknemer moet zich
(31), ‘ik vind dat mensen moeten kwalificeren en onder meer het
weten hoe er met schoonmakers certificaat Veiligheid langs het
wordt omgegaan. Dus ik vertel het spoor behalen. Voordat de werk-
toch, met naam en toenaam.’ nemers aan de slag kunnen, moe-
Normaal gesproken zou hij van- ten ze onder toezicht van een lei-
daag de perrons van Amsterdam dinggevende een toets doen.
Centraal afstruinen op zoek naar ■ De koffie is sinds de komst van
vuil en viezigheid. Maar sinds een CSU inderdaad niet meer gratis.
week staakt hij. En dat is te zien: de ‘De koffie was op deze locatie
vuilnisbakken puilen uit. Volgens niet aan te slepen, wij vragen een
FNV Bondgenoten hebben afgelo- kleine vergoeding van 20 cent.’
pen weken zo’n duizend van de cir- ■ De werknemers moeten nu in-
ca 150 duizend schoonmakers derdaad meer treinen schoonma-
meegedaan aan de protestacties. ken, voorheen waren er inactieve
Een klein percentage, maar het is uren in het werkprogramma van
voor het eerst dat schoonmakers – de schoonmaker.
die vaak laag zijn opgeleid, slecht ■ De voorzieningen, zoals de kan-
Nederlands spreken en zelden lid tine en de kleedkamer, zijn een
zijn van een vakbond – met zove- verantwoordelijkheid van de NS.
len en zo lang het werk neerleg- ‘We hebben er al langer op aange-
gen. drongen dat het onderkomen van
Op verschillende stations wordt onze mensen verbeterd moet
er gestaakt, en ook de Amsterdam- worden.’ De NS laat weten dat de
se kantoren van Reed Elsevier, De waarheid ‘in het midden ligt’. ‘Het
Telegraaf en het UWV worden niet schoonmaakbedrijf is ervoor ver-
gereinigd. Donderdag waren er ac- antwoordelijk om een goede
ties bij het schoonmaakbedrijf ruimte aan te bieden aan zijn
CSU en vanaf morgen wordt het werknemers. In dit geval is het be-
hoofdkantoor van ABN Amro niet drijf wel afhankelijk van de NS, wij
meer schoongemaakt. Dinsdag is moeten die ruimte beschikbaar
Schiphol aan de beurt. stellen.’ De NS heeft nu besloten
‘Veel van mijn collega’s durven om de ruimte te schilderen. Wiens
niet, maar de maat is vol’, verklaart verantwoordelijkheid dit is, laat
Bairi. Teleurgesteld kijkt hij naar de voorlichter in het midden. ‘Het
de perrons, waar inmiddels wél is zowel in het belang van de
een paar schoonmakers zijn be- huurder als de huisbaas.’
gonnen met het opruimen van de
rommel. ‘Die hebben ze vast van
andere stations gehaald, waar niet Vroeger mocht je daarna even pau-
gestaakt wordt’, zegt hij. zeren, maar nu moet je tussen
Op het eerste gezicht draait de twee ICE-treinen twee binnenland-
kwestie om vastgelopen cao-on- se treinen poetsen. Daar krijg je 6 a
derhandelingen. De werkgevers 11 minuten per trein voor.’
houden vast aan de nullijn, de Het is een lastige kwestie, zegt
schoonmakers eisen onder meer Schoonmakers van Amsterdam Centraal Station in hun bouwvallige ‘kantine’. Het ontbreekt aan de nodige voorzieningen. Foto’s Bart Mühl Vonhof. De opdrachtgevers – die
3 procent loonsverhoging, een be- zeggen dat ze de aanbestedingsre-
tere reiskostenvergoeding en op- ven zijn hoofd dendert een trein. en onderhandelt namens de mkb- slechte naam kregen. Ze leverden haal bekend voor. De 47-jarige gels volgen – en schoonmaakbran-
leidingen. Irreëel in deze economi- Zijn collega’s – die zo’n 1.100 tot schoonmaakbedrijven over de niet waarvoor ze betaald werden.’ schoonmaakster werkt zo’n 30 uur che – waar altijd wel bedrijven
sche tijden, aldus de schoonmaak- 1.400 euro netto per maand ver- nieuwe cao. ‘Er zijn misstanden in De opdrachtgevers hebben zich in de week bij een Rotterdamse diensten te goedkoop aanbieden --
bedrijven. Alles bij elkaar zouden dienen – kijken zwijgend toe als hij deze sector en de schoonmaker be- afgelopen jaren geprofessionali- ziekenhuis. Haar loon: 933 euro zetten elkaar klem. ‘Ik heb niet zo
de vakbonden zo’n 10 procent ex- een rondleiding geeft door hun taalt dan de rekening. Maar ik wil seerd en er zijn intermediairs ge- per maand. ‘Ik doe dit werk al een-twee-drie een oplossing. Er
tra loon eisen en dat terwijl op cen- schaars ingerichte ‘kantine’. Mid- het beeld wel nuanceren. Er zijn in komen die hen helpen bij de in- meer dan tien jaar en ik moet komt misschien een consolidatie-
traal niveau is afgesproken dat de den in de ruimte staan een koel- deze branche ook prima schoon- koop van schoonmaakdiensten. steeds meer doen in minder uren.’ golf’, zegt hij. ‘Kleine spelers die
lonen gelijke tred houden met de kast, een elektrisch kookplaatje en maakbedrijven en opdrachtge- Tegelijkertijd steeg het aantal Ze geeft een voorbeeld: ‘Ik heb het niet volhouden, verkopen hun
inflatie (zie inzet). enkele stoelen. Even verderop is de vers. Het probleem doet zich voor- schoonmaakbedrijven. ‘De hoe- twee uur en driekwartier de tijd portefeuille en verdwijnen.’
Maar achter dit recente cao-con- kleedruimte. In de deuropening al voor bij grote opdrachten.’ veelheid werk nam echter niet toe. om de balie, vijf patiëntenkamers, ‘Maar eigenlijk’, vervolgt hij,
flict sluimert de onvrede al langer. staat een emmer, om het water uit Om de kwestie goed te begrij- Opdrachtgevers gebruiken inmid- een wachtkamer, twee prikka- ‘hoop ik dat niet’. Novon is zelf met
Voor Bairi begon het zo’n twee jaar het lekkende plafond op te van- pen, moeten we terug in de tijd, dels hun inkoopmacht om de prijs 900 medewerkers een middelgro-
geleden. Het schoonmaakbedrijf gen. ‘De deur kan niet dicht. Het is zegt Vonhof. Aanvankelijk stond te drukken.’ te speler in de markt. ‘We hopen
waarvoor hij eerst werkte, verloor hier heel koud in de winter, er is de branche bekend als cowboy- Volgens Vonhof is de bodem in- ‘Als ik het binnen dat opdrachtgevers socialer gaan
de aanbestedingsstrijd bij de NS. geen verwarming.’ markt, zegt hij. ‘Er was weinig con- middels al lang en breed bereikt: aanbesteden. Dus niet alleen de
In de cao is afgesproken dat het ‘Mijn kop in het zand steken? Dat currentie en de klanten moesten gemiddeld moet een schoonma- mijn tijd niet redt, prijs laten meewegen, maar meer
nieuwe bedrijf de werknemers van doe ik niet’, zegt Jacco Vonhof. Hij de hoofdprijs betalen. Het resul- ker per uur 400 à 600 vierkante krijg ik op mijn kop’ aandacht krijgen voor de investe-
zijn voorganger in zo’n geval over- is eigenaar van het Zwolse Novon taat was dat de bedrijven een meter poetsen. ‘Vroeger was dat de . ..................................... ring in het personeel.’ Hij heeft
neemt. Het probleem is echter dat helft. Veel efficiënter dan dit kan zijn hoop gevestigd op de over-
het nieuwe schoonmaakbedrijf de niet meer.’ Schoonmakers worden mers, zeven behandelkamers, een heid. ‘Dat is een grote opdrachtge-
opdracht meestal heeft gekregen Werkgevers willen overleg cao hervatten soms voor zo’n 18 euro per uur aan- keukentje, een vergaderruimte, ver. Zij kan de trend zetten op het
omdat het een lagere prijs vraagt. geboden aan de opdrachtgever, drie wc’s, de hal voor de afdeling, gebied van inkoop.’
‘En daar wordt de schoonmaker de Volgens FNV Bondgenoten is er kostenvergoeding. Daar is nu schat Vonhof. ‘En dat terwijl de bo- een kantoortje en een deel van de Hoewel er in de cao-onderhan-
dupe van’, zegt Bairi. ‘Mijn oude inmiddels informeel contact met geen geld voor, zeggen ze. dem eigenlijk zo’n 21 euro zou trap te poetsen.’ Ze kan zich moei- delingen nog weinig beweging zit,
werkgever was nog een beetje re- de werkgevers in de schoonmaak- FNV Bondgenoten stelt dat de be- moeten zijn.’ lijk voorstellen dat ze een schone heeft Bairi zijn eerste overwinning
delijk, maar het nieuwe bedrijf, branche. Maar omdat de eisen drijven nog wel voldoende winst Volgens Vonhof zijn er inmid- omgeving achterlaat voor de pa- in de strijd voor een respectvolle
CSU, probeert van alle kanten iets van de bonden en de inzet van maken. dels schoonmaakbedrijven die tiënten. ‘Maar als ik het niet red werkomgeving binnen. ‘Kees Blok-
van je te pakken. Loonstrookjes werkgevers nu nog te ver uit el- Volgens Jacco Vonhof, een van de veel meer diensten aanbieden, zo- binnen die tijd, krijg ik op mijn land (P&O-directeur van de NS, op-
kloppen niet, de beloofde veilig- kaar liggen, gaan de acties voorlo- werkgeversonderhandelaars, is als beveiliging en kantinewerk- kop.’ drachtgever van CSU, red.) is deze
heidsopleiding is er niet gekomen, pig gewoon nog door. dit maar deels waar. ‘Een paar zaamheden. ‘Ze proberen bij een Ook de werkdruk van de trein- week bij ons langs geweest en hij
enzovoort.’ Volgens de OSB, de branchevere- grote bedrijven hebben nog wel opdrachtgever binnen te komen schoonmakers is afgelopen jaren schrok van de kantine’, zegt Bairi.
Kijk, zegt hij, ‘daar stond vroeger niging van schoonmaakbedrijven, een marge van zo’n 5 procent, door goedkope schoonmaak aan flink opgeschroefd. ‘Bij de vorige Even verderop in de muffige ruim-
de gratis koffieautomaat. We moe- willen de werkgevers op termijn maar veel mkb-bedrijven moeten te bieden en vervolgens meer dien- werkgever moesten vier man vier te staat daarom nu een schilder.
ten nu betalen voor onze koffie.’ wel gehoor geven aan de roep om het doen met 1,5 procent. Als ze sten te verkopen. Schoonmaak is ICE-treinen op een dag schoonma- ‘Hij heeft er nog dezelfde dag voor
Hij staat in een soort muffige kel- meer scholing en een betere reis- al winst maken.’ een stepping stone.’ ken’, zegt Bairi. ‘Ze kregen een uur, gezorgd dat de kantine wordt op-
derruimte onder de perrons, bo- Christine Simon komt dit ver- en dat was flink doorpoetsen. geknapt.’