Вы находитесь на странице: 1из 30

( 40 Markah )

Untuk

Jawab semua soalan

kegunaan
pemeriksa

1)

Tulis tiga ratus empat ribu sembilan puluh lima dalam angka
Jawapan = __________________

2)

Isikan simbol > atau < di dalam petak kosong di bawah


437 285

437 258

3)

Rajah 1 menunjukkan 2 beg plastik berisi buah manggis.


Beg plastik A dan B adalah sama saiz. Anggarkan jisim beg plastik B :
Rajah 1

Jawapan = __________ kg

Beg plastik A = 3 kg
4)

Beg plastik B

Tukarkan 1% kepada pecahan

Jawapan = _____________
1

5)

5 dekad =

6)

15 + 10 x 2 =

tahun

Jawapan = _________________

7)

2
5

Cari nilai pecahan 1

daripada 20

Jawapan = _________________

8)

2 4 =

Jawapan = ____________

9)

Rajah 2 terdiri daripada beberapa segi empat sama yang sama saiz

Hitung peratus bahagian yang berlorek daripada keseluruhan rajah di ata

Jawapan = ___________ %

10)

Rajah 3 menunjukkan harga bagi 3 buah komputer. Cari harga bagi


sebuah komputer :
Rajah 3

Jawapan = RM ________________

11)

4 abad 53 tahun

3 abad

Hitung jumlah tempoh yang diberikan di atas.

1 abad 69 tahun

Jawapan = _______ abad _______ tahun


12)

1 000 x 0.005 kg =

13)

Rajah 3 menunjukkan 2 bentuk segiempat tepat. Cari perimeter keseluruhan raja

Jawapan = ______________ cm

Rajah 3

14)

Rajah 4 menunjukkan Satah Carter yang ditandakan titik A

y
8
7
6

1) Paksi -y juga dikenali sebagai


paksi ____________________

5
4
3
2
1

2) Nyatakan koordinat titik A


Jawapan = ________________

Rajah 4

15)

Terdapat 36 biji guli di dalam satu bekas. Nisbah guli biru kepada guli hijau
adalah 1 : 2. Hitung bilangan guli biru di dalam bekas itu.

Jawapan = ______________ biji guli biru.


16)

Bilangan penduduk di Taman Perling ialah seramai 20 456 orang. Jumlah


penduduk di Taman Johor Jaya adalah 2 kali bilangan penduduk Taman Perling.
Berapakah jumlah penduduk kedua-dua taman itu ?

Jawapan = ______________ orang.


17)

Rajah 5 menunjukkan himpunan segi empat sama

Rajah 5
Hitamkan atau lorekkan 20 % daripada jumlah segi empat sama di atas
3

18)

Jadual 1 menunjukkan wang simpanan Puan Rozana di sebuah bank.


Tahun

Baki awal
tahun

Pertama RM 3 000
Kedua

Kadar
faedah

Nilai
faedah

Baki hujung tahun

2%

RM60

RM 3 060

2%
Jadual 1

Lengkapkan jadual diatas untuk baki awal tahun, nilai faedah dan baki hujun
tahun dalam simpanan Puan Rozana bagi tahun kedua.

19)

9
10

Cikgu Zurina ada 6

m kain. Kain ini digunakan untuk membuat 5 penu

meja tulis yang sama saiz. Berapakah panjang, dalam cm, sehelai penutup me

20)

Rajah 7 menunjukkan sebuah pentagon bersama protraktor

Pentag
on

Rajah 7

Protrakto
r

1) Nilai sudut cakah pada pentagon ini ialah ___________ .


2) Adakah ukuran tadi menggunakan skala dalam atau skala luar ?

Jawapan = ______________

3) Adakah sudut tegak lebih besar dari sudut cakah di atas. Jawab (Ya) atau (Tid
3

Jawapan = ______________

SEMAK SEMULA SETELAH SELESAI MENJAWAB & SEMOGA BERJAYA


,Disediakan oleh

,Disemak oleh

...............................................
MOHD HAZANIZAM BIN ABD(
)
HAMID

.....................................................
(

,Disahkan oleh

.......................................................
(

am angka

[ 1 markah ]

[ 1 markah ]

sim beg plastik B :


[ 1 markah ]

= __________ kg

[ 1 markah ]

[ 1 markah ]

[ 2 markah ]

[ 2 markah ]

[ 2 markah ]

yang sama saiz

[ 2 markah ]

eseluruhan rajah di atas

ter. Cari harga bagi


[ 2 markah ]

1 abad 69 tahun
[ 2 markah ]

[ 2 markah ]

erimeter keseluruhan rajah.


[ 2 markah ]

___________ cm

[ 2 markah ]

uga dikenali sebagai


__________________

koordinat titik A

n = ________________

u kepada guli hijau

[ 2 markah ]

56 orang. Jumlah

enduduk Taman Perling.


[ 3 markah ]

[ 3 markah ]

mpat sama di atas

ebuah bank.
[ 3 markah ]

i faedah dan baki hujung

untuk membuat 5 penutup

cm, sehelai penutup meja ?


[ 3 markah ]

[ 3 markah ]

skala luar ?

tas. Jawab (Ya) atau (Tidak).

& SEMOGA BERJAYA

n oleh

.....................................

1)

Bundarkan 999 kepada sa yang terdekat


A
B

900
909

7)

10 - 4 2

+ 1

C 990
D 1 000
A

64
5

2)

Apakah nilai digit bagi angka 2 dalam


132 694

A 2
B 20
C 200
D 2 000

3)

4
5

8) 49 daripada

A
B

7 982 +

5
7

ialah

32
33

= 10 000
9) 12 - 0.9 - 0.006 =

A
B

2 008
2 018

C 2 028
D 2 038

A
B

11.093
11.094

- 3 250 - 299 = 7 000

4)

10) Rajah 1 menunjukkan 4 botol sus

A 10 549
B 10 649

5)

C 10 749
D 10 849

yang berlainan isipadu.

Hasil darab bagi 12 578 dan 64


adalah di antara
Rajah 1

A 600 000 dan 700 000


B 700 000 dan 800 000
C 800 000 dan 900 000
D 900 000 dan 1 000 000

6)

Berapakah jumlah isipadu bagi


semua botol tersebut, dalam unit
A 29.845
B 29.846

3
8

8 - 5r
A

23
8

4
B 2
8

25

26
8

100 = 0.596

11)

A 0.596
B 5.96

12)

Rajah 2 menunjukkan baju yang dibeli oleh Ali.


JDT

Rajah 2
Ali mempunyai RM 150. Dia membelanjakan
20% daripada wang itu untuk membeli baju
tersebut. Berapakah wang yang dibelanjakan
oleh Ali ?

A
B

RM 10
RM 20

C RM 30
D RM 40

17) Setiap hari, Saiful akan memasuk

RM 3 ke dalam tabung. Pada hari


Saiful hanya memasukkan RM 2.
Berapa jumlah keseluruhan wang
pada hari ke 11?
A
B

18) Jepun telah menyerah kalah di Ta

Melayu pada tahun 1945, kira-kir


70 tahun yang lalu. Berapa dekad
peristiwa itu telah berlaku ?
A
B

13)

RM 30
RM 31

7 dekad
8 dekad

150% daripada 20 kg =

A
B

20 kg
30 kg

C 40 kg
D 50 kg

19) 160 tahun - 90 tahun =

A 7
B 8
14)

RM 2 010 +
+ RM 3 120 = RM 6 000
Cari nilai dalam petak kosong

A
B

RM 570
RM 670

C RM 770
D RM 870

20) 1 abad 5 dekad 5 =

A
B

0
1

21) Rajah 3 menunjukkan segulung tali


15)

RM 647 700 100 =


A
B

647
6 477

C 6 747
D 64 770
Rajah 3

16)

Suzana ada RM 12 000. Dia memberi

4
daripada wang itu kepada ibu nya.
5
Berapa banyak wang yang diberi oleh Suzana ?

Pak Sidek telah membeli segulun


dengan panjang seperti ditunjukk
atas. Beliau telah memotong tali
kepada 5 bahagian yang sama
panjang. Berapa panjang bagi sa
bahagian, jawapan dalam unit m

A
B
22)

4
A
B

25)

704
7 040

3 kg 9 g =
A
B

24)

C RM 9 700
D RM 9 800

Tukarkan 7.04 kg kepada g


A
B

23)

RM 9 500
RM 9 600

3.9
3.09

3
kg =
4
4 340
4 430

A 4.7
B 4.8
27) Rajah 5 menunjukkan air di dalam
silinder penyukat

C 7 400
D 7 440

kg
C 3.009
D 39

Nyatakan bacaan air di atas, di


dalam bentuk nombor perpuluha
unit

C 4 750
D 4 800

A
B

Jisim 10 bungkusan minuman ialah


0.33 kg. Hitung jisim, dalam g, sebungkus
minuman itu.
28)

A
B

26)

30
31

C 32
D 33

8.3 + 730 m =
A
B

Rajah 4 menunjukkan air di dalam


silinder penyukat.

Rajah 4

3
8

5
8

9 030
9 300

29) Kanak-kanak perlu minum air ber

1.3 sehari. Orang dewasa pula


minum lebih 900 m daripada kan
kanak. Berapakah perbezaan ant
isipadu air yang perlu diminum o
kanak-kanak dan orang dewasa,
unit .
A
B

Nyatakan bacaan air di atas, di dalam


sebutan pecahan, dalam

0.3
0.4

0.4
0.9

30) Panjang 1 sisi bagi sebuah segiem

sama adalah 6cm. Berapa perime


bagi ukuran keliling segiempat sa

3
8

5
8

4
5

8
9

itu, dalam cm.


A
B

36
24

34) Rajah 9 terdiri daripada dua buah

31)

kuboid.
Rajah 6

Rajah 6 di atas menunjukkan gabungan sebuah


segiempat sama dan sebuah segitiga.
Perimeter segiempat sama itu ialah 32cm. Cari
perimeter dalam cm, seluruh rajah itu.

A
B

32)

72
64

C 32
D 4

Rajah 9

Hitung jumlah isipadu, dalam cm


gabungan bentuk itu.

Rajah 7 terdiri daripada 2 buah segitiga yang


serupa, PQT dan QRS.

A
B

24
26

35) Berapakah nilai sudut tegak ?


Rajah 7

Hitung luas seluruh rajah itu.

A
B

2
30cm
2
50cm

A
B

0o
o
45

36) Berapakah nilai sudut pada garis


serenjang ?

2
C 60cm
2
D 120cm

A
B

0
o
45

33)

Rajah 8

37) Antara berikut adalah bukan ciri-ciri


selari KECUALI

A Terdapat satu garisan sahaja


B 2 garisan yang bersilang

Rajah 8 di atas menunjukkan sebuah kubus.


Hitung isipadu kubus di atas.

2 garisan yang bertemu pada


hujung

2 garis lurus yang sama jarak an

satu sama lain


A
B

216cm
3
206cm

C 36cm
3
D 6cm

Soalan 38 hingga 40 adalah berdasarkan rajah 10 di bawah.

Rajah 10 menunjukkan Satah Cartes yang ditandakan dengan beberapa titik dan lab

Rajah 10

38)

Apakah titik yang berada pada kedudukan ( 0,3 )


A
B

39)

C Titik J
D Titik K

Apakah titik yang berada pada kedudukan ( 3,0 )

A
B

40)

Titik H
Titik L

Titik H
Titik G

C Titik K
D Titik L

Apakah koordinat bagi titik M ?

A
B

( 2,5 )
( 5,2 )

C ( 5,5 )
D ( 6,0 )

SEMAK SEMULA SETELAH SELESAI MENJAWAB & SEMOGA BERJAYA

,Disediakan oleh

,Disemak oleh

,Disahkan oleh

...............................................
MOHD HAZANIZAM BIN ABD(
)
HAMID

.....................................................
)
(

.......................................................
(

+ 1

1
5

=
3
5

1
5

ialah
C 34
D 35

C 11.095
D 11.096

nunjukkan 4 botol susu


nan isipadu.

jumlah isipadu bagi


ol tersebut, dalam unit ?
C 29.847
D 29.848

100 = 0.596
C

59.6

596

A
B

4
3

7
9

10
13

18
15

19
16

21
22

C
D

5
1

6
2

11
8

12
14

17
20

23
25

, Saiful akan memasukkan


lam tabung. Pada hari ke 9
a memasukkan RM 2.
mlah keseluruhan wangnya

C RM 32
D RM 33

menyerah kalah di Tanah


da tahun 1945, kira-kira
ang lalu. Berapa dekadkah
u telah berlaku ?
C 9 dekad
D 10 dekad

- 90 tahun =

dekad

C 70
D 80

ekad 5 =

dekad

C 2
D 3

nunjukkan segulung tali

Rajah 3

elah membeli segulung tali


njang seperti ditunjukkan di
u telah memotong tali itu
ahagian yang sama
erapa panjang bagi satu
awapan dalam unit m.

C 4.9
D 5
nunjukkan air di dalam

Rajah 5

acaan air di atas, di


uk nombor perpuluhan,

C 0.5
D 0.6

0 m =

m
C 9 330
D 9 370

ak perlu minum air bersih


ri. Orang dewasa pula perlu
h 900 m daripada kanakapakah perbezaan antara
yang perlu diminum oleh
ak dan orang dewasa, dalam

C 400
D 900

sisi bagi sebuah segiempat


ah 6cm. Berapa perimeter
n keliling segiempat sama

C 16
D 4

diri daripada dua buah

Rajah 9

ah isipadu, dalam cm
entuk itu.

C 28
D 30

nilai sudut tegak ?


o
C 90
o
D 180

nilai sudut pada garis

C 90
o
D 180

ut adalah bukan ciri-ciri garis

at satu garisan sahaja


an yang bersilang

an yang bertemu pada

urus yang sama jarak antara

beberapa titik dan label.

OGA BERJAYA

n oleh

.....................................
)

28
26

33
29

37
30

40
31

24
27

32
34

35
38

36
39