You are on page 1of 159

ISI KANDUNGAN

Bil.

Perkara

Halaman

Prakata

ii

Jawatankuasa Pembinaan Modul

iii

Panduan Penggunaan Modul

Rekod Pelaksanaan Modul

Soalan Topikal & Skema Jawapan


-

Tingkatan 4

Tingkatan 5

iv-v
vi

1 71
72 - 150

PRAKATA

Salah satu daripada tujuh sasaran utama Perancangan Strategik JPN Perak 2006-2010 ialah
meningkatkan kecemerlangan keputusan peperiksaan awam. Sasaran ini adalah selari dengan
fungsi ke-6 Sektor Pengurusan Akademik, JPN Perak iaitu merancang pelaksanaan program Latih
Tubi untuk kelas-kelas peperiksaan peringkat negeri.
Pelaksanaan Modul Latih Tubi Answer To Score (ATS) Matematik di sekolah akan
dijadikan satu program dan data maklumat yang mampu meramal status kesediaan sekolah
sebelum menghadapi peperiksaan awam di peringkat UPSR, PMR dan SPM. Dengan ini pihak
sekolah akan lebih peka dan menjadikan data ini sebagai alat ukur tahap kecemerlangan
Matematik di sekolah dan sebagai penanda aras kejayaan murid, guru dan sekolah dalam
persiapan menghadapi peperiksan awam. Melalui dapatan awal ini, pihak sekolah akan dapat
membetul dan menggerakkan jentera di sekolah melalui Panitia Matematik dan guru-guru yang
terlibat dengan kelas peperiksaan awam agar dapat melakukan penambahbaikan mekanisme
pengajaran dan pembelajaran di kelas sebagai langkah pengesanan awal dan merancang pecutan
terakhir sebelum menjelangnya peperiksaan awam.
Modul ATS (Matematik) ini sebenarnya adalah sokongan kepada Modul WAJA 2009
yang memberi penekanan kepada pemahaman konsep P&P murid dalam bilik darjah. Sebelum itu,
pihak Sektor Pengurusan Akademik, JPN Perak juga telah melancarkan Modul WAJA (Versi
2008) yang lebih mirip kepada latih tubi Matematik untuk pelbagai peringkat kelas peperiksaan
awam. Melalui rentetan modul latih tubi yang telah digubal di samping pelbagai program
peningkatan profesionalisme guru yang telah dan akan dilaksanakan sama ada di peringkat JPN,
PPD dan sekolah sekiranya dihayati dan dibuat perancangan yang lebih bersistematik dan bahanbahan tersebut dimanfaatkan semaksimum mungkin di peringkat perancangan panitia, maka
sewajarnya dan diharapkan semua sekolah boleh melahirkan warga yang cemerlang, gemilang
dan terbilang.
Semua komuniti di peringkat JPN, PPD dan sekolah serta ibu bapa mampu mewujudkan
situasi dan senario ini sekiranya kita semua mengambil semangat dan motivasi daripada gagasan
YAB Perdana Menteri ke arah memastikan keperluan pelanggan dan kecemerlangan iaitu murid
didahulukan dan pencapaian diutamakan.

Bidang Matematik
Sektor Pengurusan Akademik
Jabatan Pelajaran Perak
Jun 2009

ii

JAWATANKUASA PEMBINAAN
MODUL LATIH TUBI ANSWER TO SCORE (ATS) 2009
(MATA PELAJARAN MATEMATIK TAMBAHAN)

PENASIHAT
Tn. Hj. Rozi Bin Puteh Ismail
Ketua Sektor Pengurusan Akademik
Jabatan Pelajaran Perak
PENGERUSI
Tn. Hj. Syed Mahizan Bin Syed Hashim
Ketua Penolong Pengarah (Matematik)
Sektor Pengurusan Akademik
Jabatan Pelajaran Perak
PENYELARAS MODUL
En. Nor Hisham Bin Fahmi
Penolong Pengarah Matematik (Kurikulum Rendah)
Sektor Pengurusan Akademik
Jabatan Pelajaran Perak
PENOLONG PENYELARAS MODUL
Pn. Rohaya Bt. Meor Ahmad
Penyelia Matematik (Sekolah Rendah)
KETUA PENGGUBAL MATA PELAJARAN
En. Krishian a/l Gopal
PARA PENGGUBAL ITEM
En. Chin Woon Woo
En. Tan Teong Ghee
Pn. Zulinah Bt. Jemon
Pn. Noor Laila Bt. Abdullah
Pn. Zuraini Bt. Din
En. Tan Kok Cheang
En. Mohd Shafie Bin Mohd Juri
En. Jamil Bin Hussain
En. Mohd Azril Bin Mohd Azlan
Cik Lau Sook Hun
PARA PENYEMAK ITEM
En. Kho Choong Quan
En. Noor Azam Bin Mohd Said
Pn. Lisa Bt. Abu Bakar
Pn. Zulinah Bt. Jemon

iii

PANDUAN PENGGUNAAN MODUL

ABSTRAK

Answer To Score Additional Mathematics merupakan modul latih tubi Additional


Mathematics yang telah disediakan khusus bagi membantu murid Tingkatan 5 yang
mengambil Additional Mathematics untuk membuat suatu persediaan yang menyeluruh dan
berkesan sebelum menduduki peperiksaan SPM.

Modul Answer To Score Additional Mathematics berbentuk topikal dan merangkumi kesemua
topik Tingkatan 4 dan Tingkatan 5.

Topik-topik Tingkatan 4 :
Chapter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

/
/
/
/
/

Paper 2
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Topik-topik Tingkatan 5 :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Functions
Quadratic Equations
Quadratic Functions
Simultaneous Equations
Indices and Logaritms
Coordinate Geometry
Statistics
Circular Measure
Differentiation
Solution of Triangles
Index Number

Paper 1
/
/
/

Chapter
Progressions
Linear Law
Integration
Vectors
Trigonometric Functions
Permutations and Combinations
Probability
Probability Distributions
Motion Along A Straight Line
Linear Programming

Paper 1
/
/
/
/
/
/
/
/

Paper 2
/
/
/
/
/

/
/
/

Peranan Guru yang efektif dan sambutan murid yang baik adalah diharapkan untuk
menjayakan program ini.

iv

MATLAMAT :

Membantu murid membuat persediaan yang menyeluruh dan berkesan.


Membantu murid meningkatkan gred pencapaian.
Meningkatkan prestasi Additional Mathematics SPM 2009 dari segi kualiti dan kuantiti.

SASARAN PROGRAM :

Semua murid Tingkatan 5 yang mengambil Additional Mathematics bagi peperiksaan SPM.

TEMPOH PELAKSANAAN :

Julai hingga Oktober 2009

PANDUAN PENGGUNAAN GURU :

Program ini perlu dilaksanakan sebagai bahan tambahan latih tubi oleh semua sekolah
mengikut jadual pelaksanaannya.
Bahan perlu diperbanyakkan dan diedarkan kepada semua murid Tingkatan 5 yang mengambil
Additional Mathematics.
Modul ATS Additional Mathematics berbentuk topikal dan merangkumi kesemua topik
Tingkatan 4 dan Tingkatan 5.
Setiap topik mengandungi soalan-soalan Kertas 1, Kertas 2 atau Kertas 1 dan Kertas 2
mengikut Jadual Analisis peperiksaan SPM 2003 2008. Soalan-soalan yang disediakan
adalah mirip soalan-soalan sebenar SPM 2003 2008.
Murid-murid yang cerdas digalakkan menjawab semua soalan. Murid-murid galus boleh
menjawab soalan-soalan mengikut budi bicara guru.
Skema jawapan yang disediakan merupakan suatu garis panduan bagi peruntukan markah.
Skema ini telah disediakan untuk memberi suatu gambaran peruntukan markah bagi sesuatu
jenis soalan kepada guru dan menggalakkan Self Assess Learning dalam kalangan murid.
Guru perlu menegaskan penyelesaian yang bersistematik dan kemahiran-kemahiran yang
tertentu dalam penyelesaian sesuatu soalan yang diperuntukkan markah dalam Skema
Jawapan.
Rekodkan tarikh pelaksanaan setiap topik dalam borang laporan yang disediakan.

PANDUAN PENGGUNAAN MURID :

Jawab semua soalan yang disediakan bagi setiap topik dalam Buku Latihan.
Meneliti dan menghayati bahagian-bahagian dalam sesuatu penyelesaian yang diperuntukan
markah.
Bekerjasama dengan guru supaya PROGRAM ATS dilaksanakan dengan jayanya.

REKOD PELAKSANAAN
PROGRAM ATS 2009
ADDITIONAL MATHEMATICS
JPN PERAK
Nama Guru : ...............................................
Kelas
Form 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Form 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

: ...................
Chapter

Tarikh
Perlaksanaan

Catatan

Tarikh
Perlaksanaan

Catatan

Functions
Quadratic Equations
Quadratic Functions
Simultaneous Equations
Indices and Logaritms
Coordinate Geometry
Statistics
Circular Measure
Differentiation
Solution of Triangles
Index Number

Chapter
Progressions
Linear Law
Integration
Vectors
Trigonometric Functions
Permutations and Combinations
Probability
Probability Distributions
Motion Along A Straight Line
Linear Programming

vi

JABATAN PELAJARAN PERAK

ANSWER TO SCORE
ADDITIONAL MATHEMATICS SPM
(SECONDARY SCHOOL)

TOPICAL EXERCISES & ANSWERS

(FORM 4)

CHAPTER 1

FUNCTIONS

FORM 4

PAPER 1
1.

Diagram 1 shows the relation between set A and set B.


2

4
6
8

q
r
Set A

Set B

Diagram 1
State
(a) the range of the relation,
(b) the type of the relation.
[2 marks]
2.

R = {a, b, c}

S = {b, d , f , h, j}

3.

Based on the above information, the relation between R and S is defined by the set of
ordered pairs {(a, b), (a, d ), (b, f ), (b, h)} .
State
(a) the images of a
(b) the object of b
[2 marks]
Diagram 2 shows the linear function g .
x

g(x)

0
2
4
6

-2
0
k
4

Diagram 2

(a) State the value of k.


(b) Using the function notation, express g in terms of x.
[2 marks]
4.

Diagram 3 shows the function g : x

x+k
, x 0 where k is a constant.
x
x+k
x

3
1
2

Diagram 3
Find the value of k.

CHAPTER 1

FUNCTIONS

FORM 4
[2 marks]

5.

Given the function g : x x + 1 , find the value of x such that g ( x) = 2 .


[2 marks]

6.

Diagram 5 shows the graph of the function f ( x) = 2 x 6 for domain 0 x 4 .

f(x)
6

Diagram 5
State
(a) the value of t,
(b) the range of f(x) corresponding to the given domain.
[3 marks]
7.

Given the function f ( x) = 2 x + 1 and g ( x) = 3 kx , find


(a) f (2)
(b) the value of k such that gf (2) = 7
[3 marks]

8.

The following information is about the function g and the composite function g 2 .

g : x a bx , where a and b are constant and b > 0


g 2 : x 9x + 8

Find the value of a and b.


[3 marks]

9.

Given the function f ( x) =

1
, x 0 and the composite function fg ( x) = 4 x .
2x

Find
(a) g (x)
(b) the value of x when gf ( x) = 2
[4 marks]
10.

The function h is defined as h( x) =

7
, x 3 .
3+ x

Find
(a) h 1 ( x)
(b) h 1 (2)

CHAPTER 1

FUNCTIONS

FORM 4
[3 marks]

11. Diagram 9 shows the function f maps x to y and the function g maps y to z.
x

5
4
1

Determine
(a) f 1 (1)
(b) gf (5)

[2 marks]
12. The following information refers to the function f and g.

f : x 5x + 1
g : x x3
Find f

g ( x) .
[3 marks]

13.

Given the function g : x 3 x h and g 1 : x kx

1
, where h and k are constants. Find
2

the value of h and of k.


[3marks]
14.

Given the function h( x) = 3 x + 1 and g ( x) =

x
. Find
3

(a) h 1 (7)
(b) gh 1 ( x)
[4 marks]
15. Given the function f : x 3 x 2 and g : x 2 x 2 3 .
Find
(a) f 1 (4)
(b) gf (x)
[4 marks]

CHAPTER 1

FUNCTIONS

FORM 4

ANSWER (PAPER 1)
1 (a)
(b)
2 (a)
(b)
3 (a)
(b)

{4, 8}

many-to-one

b , d

k=2

g ( x) = x 2

1
+k
1
g = 2
=3
1
2
2

k =1

x +1 = 2

or ( x + 1) = 2

x =1
6 (a)

When f ( x) = 0 ,

x = 3

2x 6 = 0

x=3

t =3
(b)

Range :

7 (a)

(a)

(b)

(b)

0 f ( x) 6

f ( 2) = 5

1
1

g (5) = 7
3 k (5) = 7

k=2
8

g 2 ( x) = a b(a bx)

= a ab + b 2 x
b2 = 9

and

a ab = 8

b=3
9 (a)

1
= 4x
2 g ( x)
1
g ( x) =
, x0
8x

a = 4

1
1
1

CHAPTER 1
(b)

10 (a)

(b)

FUNCTIONS

1
=2
1
8 x
2
1
x=
8
7
x = 3
y
7
h 1 ( x) = 3 , x 0
x
1
h 1 (2) =
2

FORM 4
1

1
1
1
1

11 (a)

(b)

12

x=

y 1
5

( x 3) 1
5
x4
=
5
y+h
x=
3
1
k=
3
3
h=
2
y 1
x=
3
7 1
h 1 (7) =
=2
3
x 1
gh 1 ( x) = 3
3
x 1
=
9
y+2
x=
3
1
f ( 4) = 2
f 1 g ( x) =

13.

14.
(a)

(b)

15 (a)

(b)

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

gf ( x) = 2(3 x 2) 2 3

= 18 x 2 24 x + 5

CHAPTER 10

SOLUTION OF TRIANGLES

FORM 4

PAPER 2
1.

Diagram 1
Diagram 1 shows a quadrilateral ABCD such that ABC is acute.
a ) Calculate
i ) ABC

ii ) ADC

iii ) the area, in cm2, of the quadrilateral ABCD

[ 8 marks]

b ) A triangle ABC has the same measurements as those given for triangle ABC but it is
different in shape to triangle ABC. Sketch the triangle ABC
[ 2 marks ]
2.
P
R

12cm

10cm
65

Diagram 2
Q

The Diagram 2 shows a triangle PQR.


(a) Calculate the length, in cm, of PR

[ 2 marks ]

(b) A quadrilateral PQRS is then formed so that PR is a diagonal, PRS = 30 and PS = 8.2 cm.
58

CHAPTER 10

SOLUTION OF TRIANGLES

FORM 4

Calculate the two possible values of PSR.

[2 marks ]

(c) Using the acute PSR from ( b ) , calculate


i ) the length, in cm, of RS
ii ) the area, in cm2, of quadrilateral PQRS.

[ 6 marks]

3.
B

6cm
C

53
7cm
A
10cm

Diagram 3
Diagram 3 shows a quadrilateral ABCD.
The area of BCD is 20cm2 and BCD is acute. Calculate
(a) BCD
(b) the length in cm, of BD.
(c) ADB
(d) the area, in cm2 , of quadrilateral ABCD

[ 2 marks]
[ 2 marks]
[ 3 marks]
[ 3 marks]

4.

5cm
5cm
80 48'
B

120

10cm

Diagram 4

Diagram 4 shows quadrilateral ABCD.


(a) Calculate

( 4 marks )
59

CHAPTER 10

SOLUTION OF TRIANGLES

FORM 4

(i ) the length, in cm. of AC,


(ii) ACB
(b) Point A lies on AC such that AB = AB
(i ) Sketch ABC
(ii) Calculate the area, in cm2, of ABC
5.

( 6 marks )

Diagram 1
Diagram 1 shows a pyramid PQRS with triangle PQR as the horizontal base. S is the vertex of the
pyramid and the angle between the inclined plane QRS and the base PQR is 50. Given that PQ
and PR =5.6 cm and SQ = SR = 4.2 cm, calculate
(a) the length of RQ if the area of the base PQR is 12.4 cm2
(b) the length of SP,
(c) the area of the triangle PQS.

[ 3 marks ]
[ 3 marks ]
[ 4 marks ]

60

CHAPTER 10

SOLUTION OF TRIANGLES

FORM 4

ANSWER(PAPER2)
1.

(a) (i)

8.5
10.8
=
sin 42.5 sin ABC
ABC =59.14

(ii) 10.82=6.52 +5.22- 2(6.5)(5.2) cos ADC

ADC = 134.46

(iii) Total area


1
1
= (10.8)(8.5)sin(180- 42.5 -59.14 ) + (6.5)(5.2)sin134.46
2
2
= 57.02 cm2

3
1

(b)
C

42.5

10.8 cm

8.5 cm
A

61

CHAPTER 10

SOLUTION OF TRIANGLES

FORM 4

2.
( a ) PR2 =122 +102- 2(12)(10)cos65
= 142.6
PR = 11.94cm
(b)

1
1

S'
P

30

12 cm
10 cm
65

sin PSR
sin 30
=
11.94
8.2

PSR = 46.72 or 180 - 46.72


=133.28
( c) ( i ) RPS = 180 - 30 - 46.72
= 103.28

RS
8.2
=
sin103.28 sin 30

RS = 15.96cm

1
1
(10)(12)(sin65 ) + (11.94)(15.96)(sin30 )
2
2
=102.02cm2

( ii) Area =

2
1

62

CHAPTER 10

SOLUTION OF TRIANGLES

FORM 4

3.
1
(6)(7)sin BCD = 20
2
BCD =72 15

( b ) BD2 = 6 2 + 7 2 2(6)(7)cos 72 15
=59.39
BD = 7.706

(a)

(c )

sin 53
sin BAD
=
10
7.706

BAD =37 59

ADB =180- 3759-53

=89 1

1
1
(7)(6)(sin72 15 ) + (7.706)(10)(sin89 1)
2
2
=58.52cm2

4.

(d) Area =

2
1

( a ) ( i ) AC2 = 5 2 + 10 2 2(5)(10)cos 80 48
AC = 10.44

1
1

( ii )

sin ACB
sin120
=
5
10.44

ACB = 24 30

( b) ( i)
2

63

CHAPTER 10

SOLUTION OF TRIANGLES

FORM 4

( ii ) BAC = 180 -120 - 24 30


=35 30

ABA = 180 - 2 (35 30)


=109

Area of ABC =

1
(5)(10.4408)(sin35 30 )
2

=15.1575
Area of ABA =

1
(5)(5)(sin109 )
2

=11.8190
Area of ABC =15.1575 - 11.8190
=3.3385 cm2

1
1

5.
( a ) Area of

PQR = 12.4

1
(5.6) (5.6)sin QPR = 12.4
2

sin QPR = 0.7908


QPR=52.26
RQ2 = 5.6 2 + 5.6 2 2(5.6)(5.6)cos 52.26
=24.33
RQ = 4.933cm

64

CHAPTER 10

SOLUTION OF TRIANGLES

FORM 4

1
QR where M is the midpoint of RQ
2
1
= (4.933)
2
= 2.466

(b) QM =

SM2 = 4.22- 2.4662


=11.56
SM =3.4 cm
PM2 = 5.62- 2.4662
PM = 5.028
SP2 = 3.42 + 5.0282 2(3.4)( 5.028) cos 50
SP =3.855 cm
(c) cos

SQP

1
1
1

5.62 + 4.22 3.8552


2(5.6)(4.2)
1

=0.7257

SQP

1
= 43.47

Area of PQS
1
= (5.6) (4.2)sin 43.47
2
=8.091 cm2

65

CHAPTER 11

INDEX NUMBER

FORM 4

PAPER 2
1 Table 1 shows the price indices and percentage of usage of four items, P, Q, R and S, which
are the main ingredients in the making of a type of cake.
Items
P
Q
R
S

Price index for the year 2007 based


on the year 2004
125
x
110
130

Percentage of usage
40
20
10
30

Table 1
(a) Calculate
(i) the price of S in the year 2004 if its price in year 2007 is RM 44.85,
(ii) the price index of P in the year 2007 based on the year 2000 if its price index in the
year 2004 based on the year 2000 is 120.
[5 marks]
(b) The composite index number of the cost in making the cake for the year 2007 based on the
year 2004 is 125.
Calculate
(i) the value of x,
(ii) the price of the cake in the year 2004 if the corresponding price in the year 2007 is
[5 marks]
RM 40.

2 Table 2 shows the prices and the price indices for the four ingredients K, L, M, and N, used in
making a particular kind of cake. Diagram 1 is a pie chart which represents the relative amount
of the ingredients K, L, M and N, used in making the cake.

Ingredients
K
L
M
N

Price per Kg
(RM)
Year 2003
Year 2006
1.60
2.00
4.00
q
0.80
1.20
r
1.60

Price index for the


year 2006 based
on the year 2003
p
120
150
80

N
80
120

100
L

Table 2
Diagram 1

(a) Find the value of p, q and r .

[3 marks]

(b) (i) Calculate the composite index for the cost of making this cake in the year 2006 based
on the year 2003.
(ii) Hence, calculate the corresponding cost of making this cake in the year 2003 if the
cost in the year 2006 was RM 40.
[5 marks]
(c) The cost of making this cake is expected to increase by 40% from the year 2006 to the
year 2010. Find the expected composite index for the year 2010 based on the year 2003
[2 marks]
66

CHAPTER 11

INDEX NUMBER

FORM 4

3 A particular type of muffin is made by using four ingredients, P, Q, R and S. Table 3 shows the
prices of the ingredients.

Ingredients
P
Q
R
S

Price per kilogram (RM)


Year 2005
Year 2008
4.00
x
2.50
3.00
y
z
2.00
2.20
Table 3

(a) The index number of ingredient P in the year 2008 based on the year 2005 is 125.
Calculate the value of x.
[2 marks]
(b) The index number of ingredient R in the year 2008 based on the year 2005 is 140. The
price per kilogram of ingredient R in the year 2008 is RM2.00 more than its corresponding
price in the year 2005.
Calculate the value of y and z.
[3 marks]
(c) The composite index for the cost of making the muffin in the year 2008 based on the year
2005 is 126
Calculate
(i) the price of the muffin in the year 2005 if its corresponding price in the year 2008 is
RM 6.30
(ii) the value of r if the quantities of ingredients P, Q, R and S used are in the ratio of
6:3 :r :2
[5 marks]

4 Table 4 shows the prices and the price indices of five components, P, Q, R, S and T, used to
produce a type of toy car.
Diagram 2 shows a pie chart which represents the relative quantity of components used.

Price (RM) for the year


Component
2005
2007
P
Q
R
S
T

m
4.00
2.40
6.00
8.00

4.40
5.60
3.00
5.40
12.00
Table 4

Price index for the


year 2007 based on
the year 2005
110
140
125
n
150

R
144
36
S
72

90

Diagram 2

(a) Find the value of m and of n.


[3 marks]
(b) Calculate the composite index for the production cost of the toy car in the year 2007 based
on the year 2005.
[3 marks]
(c) The price of each component increases by 25% from the year 2007 to the year 2009.
Given that the production cost of one toy car in the year 2005 is RM60, calculate the
corresponding cost in the year 2009.
[4 marks]
67

CHAPTER 11

INDEX NUMBER

FORM 4

5 Table 5 shows the prices and the price indices of four ingredients P, Q, R and S, to make a
dish.
Diagram 3 shows a pie chart which represents the relative quantity of the ingredients used.

Ingredients
P
Q
R
S

Price (RM) per kg


for the year
2006
2008
2.25
2.70
4.50
6.75
y
1.35
2
2.10

Price index for the


Year 2008 based
on the year 2006
x
150
112.5
105

P
Q
25%

15%
S
20%

R
40%

Table 5
Diagram 3

(a) Find the value of x and of y.


[3 marks]
(b) Calculate the composite index for the cost of making this dish in the year 2008 based on
the year 2006.
[3 marks]
(c) The composite index for the cost of making this dish increases by 20% from the year 2008
to the year 2009.
Calculate
(i) the composite index for the cost of making this dish in the year 2009 based on the
year 2006
(ii) the price of a bowl of this dish in the year 2009 if its corresponding price in the year
2006 is RM 25
[4 marks]

68

CHAPTER 11

INDEX NUMBER

FORM 4

ANSWERS (PAPER 2)
1 (a) (i)

2004

100
RM 44.85
130

= RM 34.5
(ii)

100
RM 34.50 or
120
RM 44.85
I 2007 / 2000 = RM 28.75 100

2000

2000

= RM 28.75

= 156
(b) (i)

(ii)

(ii)

1
1

20x + 10000 = 12500

2004

x = 125

100
RM 40
125

RM 2.00
100 = 125
RM 1.60
120
q=
RM 4.00 = RM 4.80
100
100
r=
RM 1.60
80
(125 60) + (120 100) + (150 120) + (80 80)
I 2006 / 2003 =
360
43900
=
360
p=

(b) (i)

(125 40) + (20 x ) + (110 10) + (130 30)


= 125
100

= RM 32

2 (a)

2003

P
I

2010

1
1
1
1
1

100
RM 40
121.9

2010 / 2003

= 121.9

= RM 32.81
(c)

140
RM 40 = RM 56
100
RM 56.00
=
100 = 170.7
RM 32.81

1
1
1

69

CHAPTER 11
3 (a)

INDEX NUMBER

x=

125
RM 4
100

= RM 5.00
(b)

y
100
=
y+2
140

(c) (i)

2005

100
RM 6.30
126

(125 6) + (120 3) + (140 r ) + (110 2)


= 126
11 + r

m=

100
RM 4.40
110

= RM4.00
RM 5.40
100 = 90
RM 6
(110 90) + (140 36) + (125 144) + (90 18) + (150 72)
360
45360
=
360

n =
(b)

= 126

2007

126
RM 60
100

= RM 75.60

z = RM 7.00

r = 4

(c)

1330 + 140r = 126r + 1386

4 (a)

y = RM 5.00

= RM 5.00
(ii)

FORM 4

2009

125
RM 75.60
100

= RM 94.50

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

70

CHAPTER 11

5 (a)

INDEX NUMBER

RM 2.70
100 = 120
RM 2.25
100
y =
RM 1.35
112.5

x=

= RM 1.20

= 121.5
(c) (i)

2009 / 2006

2009

1
1

= 145.8
(ii)

120
2008 / 2006
100
120
= 121.5
100
=

(120 15) + (150 25) + (112.5 40) + (105 20)


100
12150
=
100

(b)

FORM 4

145.8
RM 25
100

= RM 36.45

1
1
1
1

71

CHAPTER 2

QUADRATIC EQUATIONS

FORM 4

PAPER 1
1. The quadratic equation 2x 2 = px 2 4( x + 2 ) , where p is a constant, has no real roots. Find the
range of the values of p.
[3 marks]
2. The quadratic equation m x 2 4 x = m 5 ,where m 0, has real and different roots. Find the
range of values of m.
[4 marks]
3. Find the values of n for which the curve y = n + 8x x 2 intersect the straight line y = 3 at a point.
[4 marks]
4. Solve the quadratic equation 5(2x 1) = (3x + 1)(x 3) . Give your answer correct to four
significant figures
[3 marks]
5. The straight line y + x = 4 intersects the curve y = x 2 + 7 x + w at two points . Find the range of
values of w.
[4 marks]
6. Form the quadratic equation which has the roots 7 and

2
. Give your answer in the form
3

ax 2 + bx + c = 0 , where a , b and c are constants.

[2 marks]
7. Given the roots of the quadratic equation 4kx 2 + hx + 8 = 0 are equal. Express k in terms of h.
[2 marks]
8. The straight line y = 9 4px is a tangent to the curve y = ( p 1) x 2 . Find the possible values of p.
[5 marks]
9. The straight line y =2x1 does not intersect the curve y = x 2 2 x + p. Find the range of values of
p.
[5 marks]
10. The quadratic equation 3 x 2 kx + h = 0 has roots 4 and 3. Find the values of k and h.
[3 marks]

CHAPTER 2

QUADRATIC EQUATIONS

FORM 4

ANSWERS (PAPER 1)
1

(2 p ) x + 4 x + 8 = 0

( 4)

4 ( 2 p )( 8 ) < 0

48 + 32 p < 0
3
p <
2
2
mx 4 x m + 5 = 0
( 4 )2 4(5 m )(m ) > 0
(m 1)(m 4) > 0
m<1 , m > 4

1
1
1
1

n + 8x -x 2 = 3
x2 8x n + 3 = 0
( 8)2 4(3 n )(1) = 0
n = 13

1
1
1

3x 2 18x + 2 = 0

(18) (18)2 4(3)(2)


2(3)

x = 0.1132,

5.887

4 x = x2 + 7x + w

1
1
1
1

x + 8x + w 4 = 0
2

64 4(w 4 ) > 0
w < 20

(x + 7 )(3x 2 ) = 0

3x 2 + 19 x 14 = 0

k=
8

1
1

h2 4 ( 4k )( 8) = 0

h2
128

9 4 px = ( p 1) x 2

( p 1) x 2 + 4 px 9 = 0
2
( 4 p ) 4 ( 9 )( p 1) = 0

1
1
1
7

CHAPTER 2

QUADRATIC EQUATIONS

( p + 3)( 4 p 3) = 0

10

3
4
2
2x 1 = x -2x + p
x2 4 x + p + 1 = 0
16 4(1)(p + 1) < 0
12 4p <0
p > 3

1
1
1

(x + 4)(x 3) = 0
3 x 2 + 3 x 36 = 0
k = -3 and h = -36

1
1
1

p = 3 and p =

FORM 4

1
1

CHAPTER 3

QUADRATIC FUNCTIONS

FORM 4

Paper 1
1. The quadratic function f(x) = a(x+p)2 + q, where a, p and q are constants, has a maximum value
of 5. The equation of the axis of symmetry is x=3.
State
(a) the range of values of a,
(b) the value of p
(c) the value of q
[3 marks]
2. Find the range of values of x for which (x 4)2 < 12 3x
[3 marks]
3. Find the range of values of x for which 2x2 3 5x.

[3 marks]

4. The quadratic function f(x) = x2 6x + 5 can be expressed in the form


f(x) = (x + m)2 + n where m and n are constants.
Find the value of m and of n.

[3 marks]

5. The following diagram shows the graph of quadratic function y = g(x).


The straight line y = 9 is a tangent to the curve y = g(x).
y

1
y = 9

(a) Write the equation of the axis of symmetry of the curve


(b) Express g(x) in the form (x + b)2 + c where b and c are constant.

[3 marks]

6. The following diagram shows the graph of a quadratic function f ( x) = 5 2( x p ) 2 , where p


is a constant.
y
A(1, q)

.
0

CHAPTER 3

QUADRATIC FUNCTIONS

FORM 4

The curve y = f (x) has a maximum point at A(1, q), where q is a constant. State
(a) the value of p,
(b) the value of q,
(c) the equation of the axis of symmetry.
[3 marks ]
7. Find the range of values of x for which x(2 x) 15.

[3 marks ]

8. The quadratic equation x(p x ) = x + 4 has no real roots. Find the range of values of p
[3 marks ]

Paper 2
1.

1 2
x + kx 6 .
2
A is the point of intersection of the quadratic graph and y-axis. The x-intercepts are 6 and 2.

Diagram below shows the curve of a quadratic function

f ( x) =

A(0, r)

(p, q)

(a) State the value of r and of p.


(b) The function can be expressed in the form f ( x ) =
of k.
(c) Determine the range of values of x if f(x)< 6.

[2 marks]

1
( x p ) 2 + q , find the value of q and
2
[4 marks]
[2 marks]

10

CHAPTER 3

QUADRATIC FUNCTIONS

FORM 4

Answers ( Paper 1)
Q
1 (a)
(b)
(c)
2

5 (a)
(b)
6 (a)
(b)
(c)
7

Solution
a<0
p=3
q=5
x2 5x + 4 < 0
(x 1)(x 4) < 0
1<x<4
2x2 + 5x. 3 0
(2x 1)(x + 3) 0
3 x
f(x) = x2 6x + 32 32 + 5
= (x 3)2 4
m = 3 n = 4
x = 2

Marks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,1
1
1,1

g(x) = (x + 2)2 9
p=1
q =5
x=1
x2 2x 15 0
(x + 3)(x 5) 0
x3, x5
2
x + (1 p)x + 4 =0
(1 p)2 4(1)(4) < 0
p2 2p 15 < 0
(p+3)(p 5) <0
3 < p < 5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
Answer(Paper 2)

1 (a)
(b)

r = 6,
p = 2
(Expand or completing the square)
1 2
1
1
x px + p 2 + q = x 2 + kx 6
2
2
2
or k=p
1 2
2

1
1
1

p + q = 6

1
q = 6 ( 2) 2
2

1
1
1

q = 8
k =2
(c) x2 + 4x<0
4

x(x + 4)<0
4 < x < 0

11

CHAPTER 4

SIMULTANEOUS EQUATIONS

FORM 4

PAPER 2
2
1. Solve the simultaneous equations y 2 x = 8 and x - 3x y = 2

[5 marks]

2.

Solve the simultaneous equations j k = 2 and j2 + 2k = 8. Give your answers correct to three
decimal places
[5 marks]

3. Solve the simultaneous equations x + 2y = 1 and y2 - 10 = 2x.


[5 marks]

4. Solve the simultaneous equations 2x + y = 1 and x2 + y2 + xy = 7.


[5 marks]

5. Solve the following simultaneous equations.


x 2y = 8

x 2 + 4 y 2 = 37
Give your answers correct to three decimal places.
[5 marks]

12

CHAPTER 4

SIMULTANEOUS EQUATIONS

FORM 4

ANSWERS (PAPER 2)
1.

2.

y 2x = -8
y = - 8 + 2x ___________(1)
x2 - 3x y = 2___________(2)
x2 - 3x (-8 + 2x) = 2
(x 3)(x 2) = 0
x = 2, 3
y = - 8 + 2(2) y = - 8 + 2(3)
y = -4,
y=-2
k=j2
_____________(1)
2
j + 2k = 8 _____________(2)
j2 + 2(j 2) = 8
j=

4.

5.

1
1
1
1
1
1

b (b 2 4ac)
2a

2 2 2 4(1)(12)
2(1)
j = 2.606
j = - 4.606
k = (2.606) 2 k = (- 4.606) - 2
= 0.606
= - 6.606

x = 1 2y __________(1)
y2 - 10 = 2x __________(2)
y2 - 10 = 2(1 2y)
(y + 6)(y 2) = 0
y = 2, - 6
x = 1 2(2), x = 1 2(- 6)
= -3,
= 13

3.

y = 1 2x
__________(1)
x2 + y2 + xy = 7 __________(2)
x2 + (1 2x)2 + x(1 - 2x) = 7
( x + 1)( x 2) = 0
x = - 1, 2
y= 1 2(- 1), y = 1 2(2)
= 3,
=-3
x = 8 + 2y
__________(1)
2
2
x + 4y = 37
__________(2)
(8 + 2y)2 + 4y2 = 37

y=

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

b b 2 4ac
2a

32 322 4(8)(27)
2(8)
y - 1.209, -2.791
x = 8 + 2(- 1.209), x = 8 + 2(-2.791)
= 5.582,
= 2.418
=

1
1
1

13

CHAPTER 5

INDICES AND LOGARITHM

FORM 4

PAPER 1

1.

Solve the equation 3(53 x+1 ) = 36

[3marks]

2.

Solve the equation 323 x = 47 x+ 4

[3marks]

3.

Solve the equation 32 x 1 = 5 x

[4marks]

4.

Solve the equation 165 x = 49 x 6

[3marks]

5.

Solve the equation 273 x +3 =

6.

Solve the equation 22 x +1 13(2 x ) 24 = 0

[4marks]

7.

Given that log 3 K log 9 L = 2 , express K in terms of L.

[4marks]

8.

9.

[3marks]

9 x 3

49 p
Given that log p 3 = r and log p 7 = s , express log p
in terms
27
of r and s.
Given that log 5 2 = q and log 5 9 = p , express log 5 8.1 in terms of q
and p.

[4marks]

[4marks)

10.

Solve the equation

3 + log 3 (2 x 1) = log 3 x .

[3marks]

11.

56
Given that log x 2 = p and log x 7 = q , express log x 2 in terms
x
of p and q.

[4marks]

12.

Given that log 3 mn = 3 + 2 log 3 m log 3 n express m in terms of n.

[4marks]

13.

Given that log 9 y = log 3 18 , find the value of y

[3marks]

14.

81m
Given that log 3 m = v and log 3 n = w , express log 9
in
n
terms of v and w.

[4marks]

15.

Solve the equation

log 3 x log 3 (4 x + 1) = 2 .

16.

Solve the equation

5 x 1 5 x =

4
.
25

[3marks]

[3marks]

14

CHAPTER 5

INDICES AND LOGARITHM

FORM 4

ANSWERS (PAPER 1)

1.

53 x+1 = 12
log 53 x+1 = log12

(3 x + 1) log 5 = log12

3x + 1 =

log12
log 5

3x + 1 =

1.0792
0.6990

3 x + 1 = 1.54392
3 x = 0.54392
x = 0.1813

2.

(2 )

5 3x

= ( 22 )

1
7 x+ 4

215 x = 214 x+8

15 x = 14 x + 8

3.

x =8

log 32 x 1 = log 5 x

( 2 x 1) log 3

= x log 5

2 x log 3 log 3 = x log 5


2 x log 3 x log 5 = log 3

x ( 2 log 3 log 5 ) = log 3


x=

log 3
2 log 3 log 5

x = 1.8691

1
1

15

CHAPTER 5

4.

INDICES AND LOGARITHM

(2 )

4 5x

= ( 22 )

9 x 6

FORM 4
1

2 20 x = 218 x12
20 x = 18 x 12

x = 6

5.

273 x + 3 = ( 9 x 3 )

(3 )

3 3 x +3

1
2

2
2 x 3

= (3

39 x +9 = ( 32 x 6 )

1
2

9x + 9 = x + 3

10 x = 6

x=
6.

3
5

22 x +1 13(2 x ) 24 = 0
22 x.21 13(2 x ) 24 = 0

(2 )

x 2

.2 13(2 x ) 24 = 0

Let u = 2x
2u 2 13u 24 = 0

( 2u + 3)( u 8) = 0
u=

3
or 8
2

But 2x must be positive, so 2x = 8


2 x = 23

x =3

16

CHAPTER 5

7.

INDICES AND LOGARITHM

log 3 K

log 3 L
=2
log 3 9

log 3 K

log 3 L
=2
2

FORM 4
1

2 log 3 K log 3 L = 4
log 3

8.

9.

10.

K2
=4
L

K2
= 34
L

K =9 L

log p 7 2 + log p p log p 33

1,1

2 log p 7 + log p p 3log p 3

2 s + 1 3r

log 5 8.1 =

log 5

81
10

log 5 81 log 5 10

log 5 92 log5 ( 2 5 )

2 log 5 9 log 5 2 log 5 5

2 p q 1

3log 3 3 + log 3 (2 x 1) = log 3 x


log 3 33 + log 3 (2 x 1) = log 3 x

log 3 27 ( 2 x 1) = log 3 x

27 ( 2 x 1) = x

54 x x = 27

x=

27
53

17

CHAPTER 5

11.

12.

INDICES AND LOGARITHM

56
log x 2 =
x

log x 56 log x x 2

log x (7 8) 2 log x x

log x 7 + log x 8 2 log x x

log x 7 + log x 23 2 log x x

log x 7 + 3log x 2 2 log x x

q + 3p 2

log 3 mn = log 3 33 + log 3 m 2 log 3 n

27 m 2
n

log 3 mn = log 3

27m 2
n
2
n
m=
27
log 3 y
= log 3 18
log 3 9
log 3 y
= log 3 18
log 3 9
mn =

13.

FORM 4

1
1
1

log 3 y
= log 3 18
2
log 3 y = 2 log 3 18

14.

log 3 y = log 3 182

y = 324

81m
log 3

81m
n
=
log 9

log 3 9
n
log 3 81 + log 3 m log 3 n
=
2 log 3 3
1
( log3 34 + log3 m log3 n )
2
1
=
( 4 + v w)
2
=

1
1
1
18

CHAPTER 5

15.

INDICES AND LOGARITHM

FORM 4

log 3 x log 3 (4 x + 1) + 2 = 0
log 3 x log 3 (4 x + 1) + 2 log 3 3 = 0
log 3

x(9)
=0
4x +1

9x
= 30
4x +1

1
1

9x = 4x +1
5x = 1
x=
16.

1
5

4
52
4
1
5 x 1 = 2
5
5
4
4
5x = 2
5
5
4 5
5x = 2
5 4

5 x.51 5 x =

5 x = 5 1

x = 1

19

CHAPTER 6

COORDINATE GEOMETRY

FORM 4

PAPER 1
1.

A point T divides the line segment joining the points A(1, -2) and B(-5, 4) internally in the
ratio 2 : 1. Find the coordinates of point T.
[2 marks]

2.

Diagram below shows a straight line PQ with the equation

x
y
+
= 1. The point Q lies
3
5

on the x-axis and the point P lies on the y-axis.


y
P

Find the equation of the straight line perpendicular to PQ and passing through the point Q.
[3 marks]

3.

The line 8x + 4hy - 6 = 0 is perpendicular to the line 3x + y = 16. Find the value of h.
[3 marks]

4.

Diagram below shows the straight line AB which is perpendicular to the straight line CB at
the point B.
y

A(0,6)

0
C

The equation of the straight line CB is y = 3x 4.

Find the coordinates of B.


[3 marks]

5.

x
y
+
= 1 has a y-intercept of 3 and is parallel to the straight line
14 m
y + nx = 0. Determine the value of m and of n.

The straight line

20

CHAPTER 6

COORDINATE GEOMETRY

FORM 4
[3 marks]

6.

Diagram below shows a straight line passing through A(2, 0) and B (0, 6).
y
B(0, 6)

A(2, 0)

x
y
+
= 1.
a
b
[1 mark]

a)

Write down the equation of the straight line AB in the form

b)

A point P(x, y) moves such that PA = PB. Find the equation of the locus of P.
[2 marks]

21

CHAPTER 6

COORDINATE GEOMETRY

FORM 4

PAPER 2
1.

Solutions to this question by scale drawing will not be accepted.


Diagram shows a straight line CD which meets a straight line AB at the point D. The point C
lies on the y-axis.
y
C

x
0

B (12, 0)
D

A(0 , -3)

2.

a)

Write down the equation of AB in the form of intercepts.

[1 mark ]

b)

Given that 2AD = DB, find the coordinates of D.

[2 marks]

c)

Given that CD is perpendicular to AB , find the y-intercept of CD.

[3 marks]

Solutions to this question by scale drawing will not be accepted.

In the diagram the straight line BC has an equation of 3y + x + 6 = 0 and is perpendicular to


straight line AB at point B.
y
A(-6, 5)

B
x

0
3y + x + 6 = 0
C
(a) Find
i) the equation of the straight line AB
ii) the coordinates of B.

[5 marks]

(b) The straight line AB is extended to a point D such that AB : BD = 2 : 3. Find the
coordinates of D.
[2 marks]
(c) A point P moves such that its distance from point A is always 5 units.
Find the equation of the locus of P.

[3 marks]
22

CHAPTER 6

COORDINATE GEOMETRY

FORM 4

3. Solutions to this question by scale drawing will not be accepted.


Diagram shows the triangle AOB where O is the origin. Point C lies on the straight line AB.
y
A(-2, 5)

C
x
0
B(5, -1)

(a) Calculate the area, in unit2, of triangle AOB.

[2 marks]

(b) Given that AC : CB = 3 : 2, find the coordinates of C.

[2 marks]

(c) A point P moves such that its distance from point A is always twice its distance from point
B.
(i)
Find the equation of the locus of P.
(ii)
Hence, determine whether or not this locus intercepts the y-axis. [6 marks]

4.

In the diagram, the straight line PQ has an equation of y + 3x + 9 = 0. PQ intersects the


x-axis at point P and the y-axis at point Q.
y
x
P

0
R

y + 3x + 9 = 0

Point R lies on PQ such that PR : RQ = 1 : 2. Find


(a)
the coordinates of R,
(b)

[3 marks]

the equation of the straight line that passes through R and perpendicular to PQ.
[3 marks]
23

CHAPTER 6

5.

COORDINATE GEOMETRY

FORM 4

Solutions to this question by scale drawing will not be accepted.


Diagram shows the triangle OPQ. Point S lies on the line PQ.
P(3 , k)

S (5, 1)
x

0
Q

a)

A point W moves such that its distance from point S is always 2


Find the equation of the locus of W.

b)

1
units.
2
[3 marks]

It is given that point P and point Q lie on the locus of W.


Calculate
the value of k,
i)
ii)
the coordinates of Q.
[5 marks]

c)

Hence, find the area , in unit , of triangle OPQ.


[2 marks]

24

CHAPTER 6

COORDINATE GEOMETRY

FORM 4

ANSWERS ( PAPER 1 )
1.

2.

(1)(1) + (5)(2) (2)(1) + (4)(2)


,
)
3
3
= T( -3 , 2 )

T(

Gradient of PQ , m1 = -

5
and the coordinates of Q (3 , 0)
3

Let the gradient of straight line perpendicular to PQ and passing through Q


= m2 . Then m1 m2 = -1.
3
m2 =
5
y0
3
The equation of straight line is
=
x3
5
5y = 3(x 3)
5y = 3x 9
3.

4.

8x + 4hy 6 = 0
3x + y = 16
4hy
= -8x + 6
y = -3x + 16
8
6
y = x+
4h
4h
2
3
y = - x +
h
2h
2
Gradient , m2 = -3
Gradient , m1 = h
Since the straight lines are perpendicular to each other , then m1 m2 = -1.
2
(- )(-3) = -1
h
6 = -h
h = -6

2
1

Given

Gradient of CB , m1 = 3
Since AB is perpendicular to CB, then m1 m2 = 1
1
Gradient of AB, m2 =
3
1
The equation of AB is
y=- x+6
3
B is the point of intersection.
y = 3x 4
(1)
1
y = x + 6 (2)
3
1
3x 4 = x + 6
3

25

CHAPTER 6

COORDINATE GEOMETRY

FORM 4

10
x = 10
3
x=3

y = 3(3) 4
= 5
The coordinates of B are (3, 5).
5.

x
y
+
14 m

= 1

y-intercept = m = 3
1
x
y
3
+
= 1, the gradient m1 = From
14
3
14
From
y = -nx , the gradient m2 = -n .
Since the two straight lines are parallel , then m1 = m2
3
= -n
14
3
n =
14
6.

a) From the graph given, x- intercept = 2 and y-intercept = 6.


x
y
The equation of AB is
+
=1.
2
6

1
1

b) Let the coordinates of P = (x , y) and since PA = PB


( x 2) 2 + ( y 0) 2 =
(x 2)2 + y2
=
x2 4x + 4 + y2
=
12y 4x -32 = 0
3y x - 8 = 0

( x 0) 2 + ( y 6) 2
x2 + (y 6)2
x2 + y2 12y + 36

26

CHAPTER 6

COORDINATE GEOMETRY

FORM 4

ANSWERS ( PAPER 2 )
1

a)
b)

c)

x
y
=1
12 3
AD
1
=
DB
2
0(2) + 12(1) 3(2) + 0(1)

D=(
,
)
3
3
= ( 4 , -2 )
3
Gradient of AB, mAB = -(
)
12
1
=
4
Given 2AD = DB , so

1
1

Since AB is perpendicular to CD, then mAB mCD = 1.

Gradient of CD, mCD = - 4


Let, coordinates of C = (0 , h) ,
h ( 2)
mCD =
04
h+2
-4 =
4
16 = h + 2
h = 14

y-intercept of CD = 14
2

a) i)

Given equation of BC, 3y + x + 6 = 0


y =Gradient of BC = -

1
x2
3

1
3

Since AB is perpendicular to BC , then mAB mBC = 1.


Gradient of AB, mAB = 3
y 5
The equation of AB ,
=3
x ( 6)
y 5 = 3x + 18
y = 3x + 23

ii)

B is the point of intersection.


Equation of AB , y = 3x + 23
Equation of BC , 3y + x + 6 = 0

1
1

. (1)
.(2)
1

Substitute (1) into (2), 3(3x + 23) + x + 6 = 0

27

CHAPTER 6

COORDINATE GEOMETRY

FORM 4

9x + 69 + x + 6 = 0
x =Substitute value of x into (1),

y = 3(-

y =

15
2

15
) + 23
2

1
2

The coordinates of B are ( -

15 1
,
)
2 2

b) Let D (h, k)

15 1
2h + (18) 2k + 15
,
)= (
,
)
5
2 2
5
15
1
2k + 15
2h + (18)
,
=
=
5
2
2
5
-75 = 4h 36
5 = 4k + 30
39
25
h=
k=
4
4
39 25

The coordinates of D are (


,
)
4
4
c) Given PA = 5
B( -

= 25

x2 + 12x + 36 + y2 -10y + 25 = 25
x2 + y2 + 12x -10y + 36 = 0

( x + 6)2 + ( y 5)2

a)

b)

= 5

( x (6)) 2 + ( y 5) 2

3.

Area

C= (

1
2

2 0
0 1 5 0
1
=
(25) (2)
2
23
=
unit2
2
0

3(5) + 2(2)
3(1) + 2(5)
,
5
5
11 7
= (
,
)
5 5

1
1

c) i) Since PA = 2PB
( x + 2) 2 + ( y 5) 2 = 2 ( x 5) 2 + ( y + 1) 2

x2 + 4x + 4 + y2 10y + 25 = 4 (x2 10x + 25 + y2 + 2y + 1)

1
1

28

CHAPTER 6

COORDINATE GEOMETRY

x2 + y2 + 4x 10y + 29 = 4x2 + 4y2 40x + 8y + 104


3x2 + 3y2 44x + 18y + 75 = 0
(ii)

4.

a)

FORM 4

When it intersects the y-axis, x = 0.


3y2 +1 8y + 75 = 0
Use b2 4ac
= (18)2 4(3)(75)
= 576
b2 4ac < 0

It does not cut the y-axis since there is no real root.

y + 3x + 9 = 0
When y = 0,

0 + 3x + 9
x

= 0
= 3

P(3, 0)
When x = 0,

1
y+0+9
y

= 0
= 9

Q(0, 9)

1(0) + 2(3)
1(9) + 2(0)
,
)
3
3
= (-2 , -3 )

R(x, y) = (

b)

y + 3x + 9 = 0
y = -3x - 9

Gradient of PQ , m1 = 3
Since PQ is perpendicular to the straight line, then m1 m2 = 1
1
Thus, m2 =
3
The equation of straight line that passes through R(-2, -3) and
perpendicular to PQ is
y+3 1
=
x+2 3
3y = x - 7
5.

a) Equation of the locus of W,


5
( x 5) 2 + ( y 1) 2 =
2
5
(x 5)2 + ( y 1)2 = ( )2
2

1
1

1
1

25
4
4 x2 + 4y2 40x - 8y + 79 = 0

P(3 , k) lies on the locus of W,


substitute x =3 and y = k into the equation of the locus of W.
4(3)2 + 4(k)2 40(3) 8(k) + 79 = 0

x2 -10x +25 + y2 2y + 1 =

b) i)

29

CHAPTER 6

ii)

c)

COORDINATE GEOMETRY

4k2 - 8k -5 = 0
(2k + 1)(2k 5) = 0
1
5
k=- , k=
2
2
5
Since k > 0, k =
2
Since S is the centre of the locus of W, then S is the
mid-point of PQ.
5
y+
x+3
2 )
S(5 , 1) = (
,
2
2
5
y+
x+3
2
5=
,
1=
2
2
1
x=7
,
y =2
1
Hence, the coordinates of Q are ( 7 , ).
2
0 7
3 0
1
Area of triangle OPQ
=
1 5
0
2 0
2 2
1
5
3
= [ (7)( ) (- ) ]
2
2
2
19
unit2
=
2

FORM 4

30

CHAPTER 7

STATISTICS

FORM 4

PAPER 1
1. A set of eight numbers has a mean of 11.
(a) Find x .
(b) When a number k is added to this set, the new mean is 10. Find the value of k.
[3 marks]
2. A set of six numbers has a mean of 9.5.
(a) Find x .
(b) When a number p is added to this set, the new mean is 9. Find the value of p.
[3 marks]
3. Table 3 shows the distribution of the lengths of 30 fish caught by Syukri in a day.
Length (cm)
Number of fish

20 - 24
5

25 - 29
3

30 - 34
9
Table 3

35 - 39
7

40 -44
6

Find the mean length of the fish.

[3 marks]

4. Table 4 shows the distribution of marks obtained by 56 students in a test.


Marks
Number of Students

20 - 29
4

30 - 39
20

40 - 49
16

50 - 59
10

60 69
6

Table 4
Find,
(a) the midpoint of the modal class,
(b) the mean marks of the distribution.
[4 marks]
5. The mean of the set of numbers 3, 2n + 1, 4n, 14, 17, 19 which are arranged in ascending
order is q. If the median for the set of numbers is 13, find the value of
(a) n,
(b) q.
[4 marks]
6. A set of data consists of six numbers. The sum of the numbers is 72 and the sum of the
squares of the numbers is 960.
Find, for the six numbers
(a) the mean,
(b) the standard deviation.
[3 marks]
7. A set of positive integers consists of 2, 5 and q. The variance for this set of integers is 14.
Find the value of q.
31

CHAPTER 7

STATISTICS

FORM 4
[3 marks]

8. The mean of eight numbers is p. The sum of the squares of the numbers is 200 and the
standard deviation is 4m. Express p in terms of m.
[3 marks]
9. Given a set of numbers 5, 12, 17, 19 and 20. Find the standard deviation of the numbers.
[3 marks]
10. The sum of 8 numbers is 120 and the sum of the squares of these eight numbers is 2 200.
(a) Find the variance of the eight numbers.
(b) Two numbers with the values 6 and 12 are added to the eight numbers. Find the new
mean of the 10 numbers.
[4 marks]
PAPER 2
1. A set of data consists of 11 numbers. The sum of the numbers is 176 and the sum of the
squares of the numbers is 3212.
(a) Find the mean and variance of the 11 numbers
[3 marks]
(b) Another number is added to the set of data and the mean is increased by 2.
Find
(i)
the value of this number,
(ii)
the standard deviation of the set of 12 numbers.

[4 marks]

2. Diagram 2 is a histogram which represents the distribution of the marks obtained by 60


students in a test.
20

Num ber of students

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

0.5 1 10.5

20.5

30.5

40.5

50.5

60.5

Marks

Diagram 2
(a) Without using an ogive, calculate the median mark.
[3 marks]
32

CHAPTER 7

STATISTICS

FORM 4

(b) Calculate the standard deviation of the distribution.


[4 marks]
3. Table 3 shows the frequency distribution of the scores of a group of students in a game.

Score
20 - 29
30 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79

Number of students
1
2
8
12
k
1
Table 3

(a) It is given that the median score of the distribution is 52.


Calculate the value of k.

[3 marks]

(b) Use the graph paper to answer the question.


Using a scale of 2 cm to 10 scores on the horizontal axis and 2 cm to 2 students on the
vertical axis, draw a histogram to represent the frequency distribution of the scores.
Find the mode score.
[4 marks]
(c) What is the mode score if the score of each pupil is increased by 4?
[1 mark]
4. Table 4 shows the cumulative frequency distribution for the scores of 40 students in a
Mathematics Quiz.
Score
Number of students

< 20
6

<30
16

< 40
28

< 50
36

<60
40

40 49

50 - 59

Table 4
(a) Based on Table 4, copy and complete Table 4.
Score
Number of students

10 - 19

20 - 29

30 - 39

(b) Without drawing an ogive, find the interquartile range of the distribution.
[5 marks]

33

CHAPTER 7

STATISTICS

FORM 4

ANSWER
PAPER 1
No.
1(a)

Solution

Marks

x = 88

(b)

1
1

x + k
= 10

k=2

x = 57

2. (a)

(b)

x + p
=9

p=6

1
(22 x 5) + ( 27 x 3) + (37 x 7) + (42 x 6 )

3.

x =

1,1

30

990
=

4.(a)
(b)

30

= 33
= 34.5

1
1
(24.5 x 4 ) + ( 34.5 x 20 ) + ( 44.5 x 16 ) + ( 54.5 x 10 ) + ( 64.5 x 6)

x =

1,1

56

2432
=

56

= 43.43

34

CHAPTER 7

STATISTICS

4n + 14

5.(a)

= 13

FORM 4

n* = 3

3 + 19 + 2n* + 1 + 4n* + 14 + 17

(b)

=q

q = 12
6.(a)

1
1

12

(b)
960
=

- (12) 2

=4

1
22 + 52 + q2

7.

8.

14 =

2 +5+ q
3

(q + 4 )(q 11) = 0

q = 11

x2 = 200 or x = 8

1
1

200
p 2 = 16m 2
8
p=

25 - 16m2

9.
x = 14.6

1
1219

Standard deviation =

= 5.5353

- (14.6) 2

35

CHAPTER 7

STATISTICS

10.(a)

2200
Variance =

= 50
(b)

= 13.8

120 + 6 + 12
x =

- (15)

FORM 4

10

36

CHAPTER 7

STATISTICS

FORM 4

PAPER 2
No.
1(a)

Solution

Marks

Mean = 16

1
3212

Variance =

11

- (16) 2

= 36
(b)(i)

176 + k
18 =

12

k = 40

(ii)

3212 + 402

Standard deviation =

2(a).

12

- (18)2

= 8.775
30.5 or (60) or 30 or median class 20.5 30.5
1

(60) 20
10
20.5 + 2
20

= 25.5

1
1

1
1

(b)
1

x = 26.67
fx 2 = 54285

1
54285

Standard deviation =

3.(a)

60

( )
1600

60

= 13.92

49.5 or (24 + k) or 11

37

CHAPTER 7

STATISTICS

52 = 49.5 +

1
2

(24 + k) - 11
12

FORM 4

10

k=4

(b)
Frequency

14
12

10

8
6
4

0
19.5

29.5

39.5

49.5

59.5

69.5

Mode score = 53

(c)
4.(a)

79.5
Score

= 57

1
Score

10 - 19

20 - 29

Number of
6
10
students
(b) 19.5 or (40) or 6
39.5 or (40) or 28
Interquartile range = 42* - 23.5*
= 18.5

30 39

40 - 49

50 - 59

12

1
1
1
1
1

38

CHAPTER 8

CIRCULAR MEASURE

FORM 4

PAPER 1
1.

Diagram 1 shows a sector AOB with centre O .


A

O
DIAGRAM 1

The length of the arc AB is 7.5 cm and the perimeter of the sector AOB is 25 cm. Find the
[ 3 marks ]
value of , in radian.
2.

Diagram 2 shows a circle with centre O .


R

0.35 rad
S

DIAGRAM 2
Given that the length of the major arc RS is 45 cm , find the length , in cm , of the radius.
( Use = 3.142 )
[ 3 marks ]

39

CHAPTER 8

3.

CIRCULAR MEASURE

FORM 4

Diagram 3 shows a circle with centre O .


P

DIAGRAM 3
The length of the minor arc is 15 cm and the angle of the major sector POR is 280o .
Using = 3.142 , find
(a)
(b)

4.

the value of , in radians.


( Give your answer correct to four significant figures )
the length, in cm, of the radius of the circle .

[ 3 marks ]

Diagram 4 shows sector OPQ with centre O and sector PXY with centre P .
P

Y
X

DIAGRAM 4
Given that OQ = 20 cm , PY = 8 cm , XPY = 1.1 radians and the length of arc PQ = 14cm ,
calculate
( a)

the value of , in radian ,

( b)

the area, in cm2, of the shaded region .

[ 4 marks ]

40

CHAPTER 8

5.

CIRCULAR MEASURE

FORM 4

Diagram 5 shows a sector QOR of a circle with centre O. It is given that PS = 10 cm and QP =
PO = OS = SR = 6 cm.
Find
(a) the length, in cm, of the arc QR,
(b) the area, in cm2, of the shaded region.
[4 marks]

1.97 rad

DIAGRAM

6.

Diagram 6 shows a circle with centre O and radius 12 cm. Given that A, B and C are points
such that OA = AB and OAC = 90o, find
[Use = 3.142]
(a) BOC, in radians,
(b) the area, in cm2, of the coloured region
[4 marks]

O
A

DIAGRAM 6

41

CHAPTER 8

CIRCULAR MEASURE

FORM 4

PAPER 2
1.

Diagram 1 shows the sectors AOB, centre O with radius 15 cm. The point C on OA is such
that OC : OA = 3 : 5 .
A
C
B

O
DIAGRAM 1
Calculate

2.

(a)

the value of , in radian,

[ 3 marks ]

(b)

the area of the shaded region, in cm2 .

[ 4 marks ]

Diagram 2 shows a circle PQRT , centre O and radius 10 cm. AQB is a tangent to the circle
at Q. The straight lines, AO and BO, intersect the circle at P and R respectively. OPQR is a
rhombus. ACB is an arc of a circle, centre O.
C

Q
P

rad

O
T
DIAGRAM 2

Calculate
(a)
the angle , in terms of ,

[ 2 marks ]

(b)

the length, in cm, of the arc ACB,

[ 4 marks ]

(c)

the area, in cm2, of the shaded region.

[ 4 marks ]
42

CHAPTER 8

3.

CIRCULAR MEASURE

FORM 4

Diagram 3 shows a sector AOB of a circle , centre O. The point P lies on OA , the point Q
lies on OB and PQ is perpendicular to OB. The length of OP is 9 cm and AOB =

rad .

A
P

rad

Q
DIAGRAM 3

It is given that OP: OA= 3 : 5 .


( Using = 3.142 )

4.

Calculate
(a)
the length, in cm, of PA,

[ 1 mark ]

(b)

the perimeter, in cm, of the shaded region,

[ 5 marks ]

( c)

the area, in cm2, of the shaded region.

[ 4 marks ]

In Diagram 4, PBQ is a semicircle with centre O and has a radius


of 10 m. RAQ is a sector of a circle with centre A and has a radius of 16 m .
R

DIAGRAM 4

It is given that AB = 10 m and BOQ = 1.876 radians. [ Use = 3.142 ]

43

CHAPTER 8

5.

CIRCULAR MEASURE

FORM 4

Calculate
(a)
the area , in m2 , of sector BOQ

[ 2 marks ]

(b)

the perimeter, in m , of the shaded region ,

[ 4 marks ]

(c )

the area , in m2 , of the shaded region .

[ 4 marks ]

Diagram 5 shows a circle, centre O and radius 20 cm inscribed in a sector PAQ of a circle,
centre A. The straight lines, AP and AQ, are tangents to the circle at point B and point C,
respectively.
[Use = 3.142]
Calculate
(a) the length, in cm, of the arc PQ,
[5 marks]
(b) the area, in cm2, of the shaded region.
[5 marks]

DIAGRAM 5

44

CHAPTER 8
6.

CIRCULAR MEASURE

FORM 4

Diagram 6 shows two circles. The larger circle has centre P and radius 24 cm. The smaller circle
has centre Q and radius 16 cm. The circles touch at point R. The straight line XY is a common
tangent to the circles at point X and Y.
[Use = 3.142]
Given that XPQ = radians,
(a) show that = 1.37 ( to two decimals places),
(b) calculate the length, in cm, of the minor arc YR,
(c) calculate the area, in cm2, of the coloured region

[2 marks]
[3 marks]
[5 marks]

DIAGRAM 6

45

CHAPTER 8

CIRCULAR MEASURE

FORM 4

ANSWERS (PAPER 1)

25 7.5
2
7.5 = 8.75
= 0.8571

1
1

= 2 0.35
45 = r (2 0.35)
r = 7.583

1
1
1

= 1.396
15
r=
1.396
r = 10.74

OA =

3a
3b

4a

4b

5a

5b

1
1

= 0.7 rad
1
1 2
(20) 2 (0.7) or
(8) (1.1)
2
2
1
1
(20) 2 (0.7) (8) 2 (1.1)
2
2
104.8
23.64 cm
1
1
(12) 2 1.97 or (6) 2 sin 1.97 rad
2
2
1
1
(12) 2 1.97 (6) 2 sin 1.97 rad
2
2
125.26

6a

1.047 rad or

6b

1
1
(12) 2 1.047 or ( 12 2 6 2 )6
2
2
1
1
(12) 2 1.047 ( 12 2 6 2 )6
2
2
44.21

rad

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

46

CHAPTER 8

CIRCULAR MEASURE

FORM 4

ANSWERS (PAPER 2)

1a

1b

2a

2b

2c

3a
3b

3c

4a
4b
4c

9
15
= 0.9273 rad.
BC = 12
1 2
1
15 (0.9273) (12)(9)
2
2
50.32
cos =

1
2
3
1

120O
2
rad
3
10
= cos 60 o
OB
OB = 20 cm

1
1
1
1

2
arc ACB = 20
3
41.89
1
2
1
(20) 2 (20) 2 sin 120 o
2
3
2
245.72

PA = 6 cm

1
1

3
1

9sin30o + (15 9cos30o ) + 15 ( ) + 6


6
25.56
PQ = 4.5 cm , OQ = 9cos 30o
1
1
(15) 2 (4.5)(9 cos 30 o )
2
6 2
41.38
1
(10) 2 1.876
2
93.8
10(1.876) + 16 ( 1.876) + 6
45.016
1
1
1
(16) 2 ( 1.876) (10) 2 1.876 (6)( 91)
2
2
2
39.63

1
4
1
3
1
1
1
3
1
3
1

47

CHAPTER 8

5a

5b

6a

6b

6c

CIRCULAR MEASURE

20
= sin 30 o
OA
OA = 40 cm
PA = 60 cm

arc PQ = 60
3
62.84

AB = 40 2 20 2
1
1
2 1
2[ (60) 2 (20) 2
( 40 2 20 2 )20]
2
6 2
3 2
354.513

cos =

8
40

1.37 rad
YQP = 1.369
arc YR = 16( 1.369 )
28.37
XY = 40 2 8 2
= 39.19
1
1
1
(16 + 24)39.19 (1.369)(24) 2 (16) 2 ( - 1.369)
2
2
2
162.58

FORM 4

1
1
1
1
1
1

3
1
1
1
1
1
1
1

3
1

48

CHAPTER 9

DIFFERENTIATION

FORM 4

PAPER 1
1.

Given that y = 15 x(6 x ) , calculate


(a)
the value of x when y is maximum,
(b)
the maximum value of y.

[3 marks]

2.

Given that y = 4 x + x 2 , use differentiation to find the small change in y when x increases
from 5 to 5.01.
[3 marks]

3.

Differentiate 2 x 2 (3 x 5) 4 with respect to x.

4.

5.

6.

[3 marks]

5
Two variables, x and y are related by the equation y = 4 x . Given that y increases at a
x
constant rate of 3 units per second, find the rate of change of x when x = 5.
[3 marks]
Given that g ( x ) =

1
, evaluate g(1).
( 2 x 4) 2

[4 marks]

2 3
h + 6h , where h is the height in
3
cm, of the water in the container. Water is poured into the container at the rate of 5 cm3 s1.
Find the rate of change of the height of water, in cm s1, at the instant when its height is 3 cm.
[3 marks]
The volume of water, V cm3, in a container is given by V =

7.

The point R lies on the curve y = ( x 3) 2 . It is given that the gradient of the normal at R is
1
[3 marks]
. Find the coordinates of R.
6

8.

It is given that y =

9.

Given that y = 2 x 2 + 3 x 4,
dy
(a)
find the value of
when x = 3,
dx
(b)
express the approximate change in y, in terms of m, when x changes from
1 to 1 + m, where m is a small value.
[4 marks]

10.

The curve y = f(x) is such that

11.

The curve y = x2 28x + 52 has a minimum point at x = k, where k is a constant. Find the
value of k.
[3 marks]

4 3
dy
in terms of x.
u , where u = 5 x 2. Find
5
dx

[3 marks]

dy
= 5 px + 2 , where p is a constant. The gradient of the curve
dx
at x = 2 is 10. Find the value of p.
[2 marks]

49

CHAPTER 9

DIFFERENTIATION

FORM 4

ANSWERS PAPER 1
Marks
1.

a)

b)

2.

3.

y = 15x (6 x)
= 90x 15x2
dy
= 90 30 x
dx
dy
= 0, 90 30 x = 0
dx
30x = 90
x=3 #
y = 15(3)(6 3)
= 135 #
y
=
4x + x2
dy
=
4 + 2x
dx
dy
x = 5,
=
4 + 2(5)
dx
=
14
dy
=
x
y
dx
=
14 0.01
=
0.14 #
2 x 2 (3x 5) 4
Let y =
dy
=
2 x 2 [4(3 x 5) 3 (3)] + (3 x 5) 4 (4 x)
dx
=
24 x 2 (3 x 5) 3 + 4 x(3x 5) 4

4.

dy
dx
dy
dt

1
1

1
1

4 x(3 x 5) 3 [6 x + (3x 5)]

4 x(3 x 5) 3 (9 x 5) #
5
4 x = 4 x 5 x 1
x
5
4+ 2
x
dy dx

dx dt
5 dx
(4+ 2 )
x dt
5 dx
(4+ 2 )
5 dt
1 dx
4
5 dt
5
unit per second #
7

=
=

dx
dt

1
50

CHAPTER 9

DIFFERENTIATION

5.

g(x)

g (x) =
=
g(x) =
=
g(1) =
=
=
6.

V
dV
dt
dV
dt

7.

(2 x 4) 2
2(2 x 4) 3 (2)
4(2 x 4) 3
12(2 x 4) (2)
24(2 x 4) 4
24(2) 4
24
16
3
#
2
2 3
h + 6h
3
2 h 2 +6

dV
dh

dh
dt

( 2 h 2 +6 )

dh
dt

y
dy
dx

8.

dy
dx
9.

a)

dh
dt

2(x 3)

Given gradient of normal =

1
6
6
6
(6 3) 2
9

=
=
=
=
R (6, 9) #
4 3
=
u
5
4
=
(5 x 2) 3
5
12
=
(5 x 2) 2 5
5
=
12(5 x 2) 2 #
=

5
2(3 ) + 6
5
cms 1 @ 0.2083 cms 1 #
24
( x 3) 2

2(x 3)
x

FORM 4

1
1
1

2 x 2 + 3x 4
1
51

CHAPTER 9

DIFFERENTIATION
dy
dx

4x + 3

When x = 3,
b)

x
y
x
y
x = 1,
m

4(3) + 3

15 #

4(1) + 3

dy
dx
5p(2) + 2
10p

p
11.

dy
dx
m
dy
dx

y
10.

FORM 4

= 7

1
1

7m #
=

5px + 2

=
=

10
8
4
#
5
x 2 28 x + 52

y
=
dy
=
2x 28
dx
Minimum point at x = k :
2(k) 28 =
0
2k
=
28
k
=
14 #

1
1
1

52

CHAPTER 9

DIFFERENTIATION

FORM 4

PAPER 2
1.

Diagram shows a conical container of diameter 0.8 m and height 0.6 m.


Water is poured into the container at a constant rate of 0.3 m3 s1.
0.8 m

0.6 m

water

Calculate the rate of change of the height of the water level at the instant when the height of
1
the water level is 0.4 m. (Use = 3.142; Volume of a cone = r 2 h )
[4 marks]
3

2.

4
which passes through A(2, 5).
(2 x 3) 2
Find the equation of the tangent to the curve at the point A.

Diagram shows part of the curve y =

[4 marks]

A(2, 5)

y=

4
(2 x 3) 2

53

CHAPTER 9
3.

DIFFERENTIATION

FORM 4

In the diagram, the straight line PQ is a normal to the curve y =

x2
+ 3 at A(2, 5).
2

A(2, 5)

Q(k, 0)

Find the value of k.

4.

[3 marks]

Diagram shows part of the curve y = k(x 2)3, where k is a constant. The curve intersects the
straight line x = 4 at point A.
dy
At point A,
[3 marks]
= 36. Find the value of k.
dx

y = k(x 2)3

O
x=4

54

CHAPTER 9

5.

DIFFERENTIATION

FORM 4

Diagram shows the curve y = x2 + 3 and the tangent to the curve at the point P(1, 5).
Calculate the equation of the tangent at P.
[3 marks]

y
2

y=x +3

P(1, 5)

x
O

55

CHAPTER 9

DIFFERENTIATION

FORM 4

ANSWERS PAPER 2
1.

r
h

0.4 m

r
0.6 m

dV
dh
dV
dh
4 2
h
9

2.

y
dy
dx

dy
dx

1 2
r h
3
1 2 2
( h) h
3 3
4
h 3
27
4 2
h
9
dV
dt

dt
dh
dt
0.3
dh
dt
0.3
dh
1.343 ms 1 #

8(2 x 3) 3 (2)

=
=
y5
y

3.

4
(3.142)(0.4) 2 =
9
dh
=
dt
=
4(2 x 3) 2

=
At A (2, 5) ,

0. 4
0. 6
4
2
h= h
6
3

16
(2 x 3) 3
16
[2(2) 3]3
16
=
16( x 2 )
=
16x + 32
=
16x + 37 #

1
1
1

y =

dy
=
dx

x
+3
2
x

At point A(2 , 5),

dy
=2
dx

56

CHAPTER 9

DIFFERENTIATION
Gradient of normal, m2 =

4.

dy
dx
3k (4 2) 2
3k
k
y
dy
dx
dy
At P (1,5),
dx

When x = 4,

5.

1
2

05
1
=
k 2
2
10 =
k + 2
k =
12 #
=
k ( x 2) 3

y
dy
dx

y5
y

FORM 4

3k ( x 2) 2

1
1

= 36 :
= 36
=
9
=
3 #
=
x2 + 3
=

2x

2(1)

=
=
=
=

2
2 (x 1)
2x 2
2x + 3 #

1
1

1
1
1

57

JABATAN PELAJARAN PERAK

ANSWER TO SCORE
ADDITIONAL MATHEMATICS SPM
(SECONDARY SCHOOL)

TOPICAL EXERCISES & ANSWERS

(FORM 5)

CHAPTER 1

PROGRESSIONS

FORM 5

PAPER 1
1.

Three consecutive terms of an arithmetic progression are 2 p 2, 9, 3 p . Find the


common difference of the progression.
[3 marks]

2.

The first three terms of an arithmetic progression are 1, x, 7, ......


Find
(a) the common difference of the progression
(b) the sum of the first 10 terms after the 3rd term.
[4 marks]

3.

Given an arithmetic progression 2, 1, 4....... , state three consecutive terms in this


progression which sum up to 84 .
[3 marks]

4.

The sum of the first n terms of the geometric progression 5, 15, 45,.. is 5465.
Find
(a) the common ratio of the progression,
(b) the value of n.
[4 marks]

5.

The first three terms of a geometric progression are 48, 12, 3.


Find the sum to infinity of the geometric progression.
[3 marks]

6.

In a geometric progression, the first term is 27 and the fourth term is 1 .


Calculate
(a) the common ratio
(b) the sum to infinity of the geometric progression.

[4 marks]
7.

Express the recurring decimal 0.121212 as a fraction in its simplest form.


[4 marks]

72

CHAPTER 1

PROGRESSIONS

FORM 5

PAPER 2
1.

Ali and Borhan start to collect stamps at the same time.


(a) Ali collects p stamps in the first month and his collection increase constantly by q
stamps every subsequent month. He collects 220 stamps in the 7th month and the total
collection for the first 12 month are 2520 stamps. Find the value of p and q.
[5 marks]
(b) Borhan collects 60 stamps in the first month and his collection increase constantly by 25
stamps every subsequent month.
If both of them collect the same number of stamps in the nth month, find the value of n.
[2 marks]

2.

Diagram 2 shows the arrangement of the first three of an infinite series of similar rectangles.
The first rectangle has a base of x cm and a height of y cm. The measurements of the base
and height of each subsequent rectangle are half of the measurements of its previous one.

y cm

x cm

Diagram 2

(a) Show that the areas of the rectangles form a geometric progression and state the
common ratio.
[3 marks]
(b) Given that x = 20 cm and y = 80 cm,
9
(i) determine which rectangle has an area of 1
cm2
16
(ii) find the sum to infinity of the areas, in cm2, of the rectangles.
[5 marks]

73

CHAPTER 1

3.

PROGRESSIONS

FORM 5

Diagram 3 shows part of an arrangement of circle of equal size.

10 cm
Diagram 3
The number of circles in the lowest row is 80. For each of the other rows, the number of
circles is 3 less than in the row below. The diameter of each circle is 10 cm . The number of
circles in the highest row is 5.
Calculate
(a) the height, in cm, of the arrangement of circles
[3 marks]
(b) the total length of the circumference of circles, in terms of cm.
[3marks]

74

CHAPTER 1

PROGRESSIONS

FORM 5

ANSWER (PAPER 1)
9 ( 2 p 2) = 3 p 9

p=4

common difference = 9 6 = 3
2 (a)

x (1) = 7 x
x=3

common difference = 4

(b) the sum of the first 10 terms after the 3rd term:
13
S13 S 3 =
[2(1) + 12(4)] 9
2

= 290

a + (n 1)d + a + (n 2)d

+ a + (n 3)d

= 84
n = 12

1
1

Three consecutive terms:

T12 = 31, T11 = 28, T10 = 25


4 (a)
(b)

15
=3
5
5(3 n 1)
5465 =
3 1

r=

1
1

n=7

12 1
=
48 4

48
1
1
4
= 64

S =

1
1

27(r ) 41 = 1

1
3

r=
(b)

37 = 3 n

r=

6 (a)

S =

27
1
1
3

75

CHAPTER 1
= 20
7.

PROGRESSIONS

FORM 5
1

1
4

0.121212 = 0.12 + 0.0012 + 0.000012 + ..


a = 0.12

r=

1
1

0.0012
= 0.01
0.12

S =
=

0.12
1 0.01

1
1

4
33

ANSWER (PAPER 2)
1 (a)

p + (7 1)q = 220 .eq(1)

12
[2 p + (12 1)q] = 2520 ..eq(2)
2

eq (1) x 2

: 2 p + 12q = 440 . eq(3)


: 2 p + 11q = 420 . eq(4)

From eq (2)

(3) (4) :

(b)

2 (a)

either

q = 20

p = 100

Tn = 100 + (n 1)20
= 80 + 20n
Borhan : Tn = 60 + (n 1)25
= 35 + 25n
Ali :

80 + 20n = 35 + 25n

n=9

Area :

xy
1
r1 = 4 =
xy 4

xy,

xy
xy
,
, ..............
4
16

xy
1
r2 = 16 =
xy 4
4

both

76

CHAPTER 1

(b)(i)

PROGRESSIONS

r1 = r2 , the areas of the rectangles form a geometric progression with


1
the common ratio =
4

a = 20(80) = 1600

r=

1
4

1
1600
4
1

4

(ii)

3 (a)

S =

n 1

=1
n 1

9
16

1
=
4
n=6

1
5

1600
1
1
4

= 2133

1
3
80, 77, 74, , 5
Tn = 5 , a = 80, d = 3

80 + (n 1)(3) = 5

n = 26

Height of the arrangement = 26 10 = 260 cm


(b)

FORM 5

S 26 =

26
[2(80) + (26 1)(3)]
2

1
1

= 1105

The total length of circumference of circles = 1105 2 (5)

= 11050 cm

77

CHAPTER 10

LINEAR PROGRAMMING

FORM 5

PAPER 2
1.

Amirah has an allocation of RM200 to buy x workbooks and y reference books. The total
number of books is not less than 20. The number of workbooks is at most twice the number of
the references. The price of a workbook is RM10 and that of a reference is RM5.
a ) Write down three inequalities, other than x 0 and y 0, which satisfy all the above
constraints.
( 3 marks)
b ) Hence, using a scale of 2cm to 5 books on the x-axis and 2cm to 5 books on the y-axis,
construct and shade the region R that satisfies all the above constraints.
( 4 marks )
c ) If Amirah buys 15 reference books, find the maximum amount of money that is left.
( 3 marks )

2.

A university wants to organise a course for x medical undergraduates and y dentistry


undergraduates. The method in which the number of medical undergraduates and dentistry
undergraduates are chosen are as follows.
I : The total number of participants is at least 30.
II : The number of medical undergraduates is not more than three times the number of dentistry
undergraduates.
III : The maximum allocation for the course is RM6 000 with RM100 for a medical
undergraduates and RM80 for a dentistry undergraduates.
a) Write down three inequalities, other than x 0 and y 0, which satisfy all the above
constraints.
( 3 marks )
b) Hence, by using a scale of 2cm to 10 participants on both axes, construct and shade the region
R that satisfies all the above constraints.
( 3 marks )
c) Using your graph from (b), find
( i) The maximum and minimum number of dentistry undergraduates , if the number of
medical undergraduates that participate in the course is 20.
(ii) The minimum expenditure to run the course in this case.
( 4 marks )

3.

A tuition centre offers two different subjects, science, S, and mathematics, M, for Form 4
students. The number of students for S is x and for M is y. The intake of the students is based
on the following constraints.
I : The total number of students is not more than 90.
II : The number of students for subject S is at most twice the number of students for subject
M.
III : The number of students for subject M must exceed the number of students for subject S
by at most 10
143

CHAPTER 10

LINEAR PROGRAMMING

FORM 5

a) Write down three inequalities, other than x 0 and y 0, which satisfy all the above
conditions.
( 3 marks)
b) Hence, by using a scale of 2 cm to represent 10 students on both axes, construct and shade the
region R that satisfies all the above conditions.
( 3 marks )
c) Using the graph from ( b ), find
( 4 marks )
( i ) the range of the number of students for subject M if the number of students for subjects S
is 20
(ii) the maximum total fees per month that can be collected if the fees per month for subject S
and M are RM12 and RM10 respectively.
4

A bakery shop produces two types of bread, L and M. The production of the bread involves two
processes, mixing the ingredients and baking the breads. Table 1 shows the time taken to make
bread L and M respectively.

Type of bread
L
M

Time taken ( minutes )


Mixing the ingredients
Baking the breads
30
40
30
30
Table 1

The shop produces x breads of type L and y breads of type M per day. The production of breads
per day are based on the following constraints:
I : The maximum total time used for mixing ingredients for both breads is not more than 540
minutes.
II : The total time for baking both breads is at least 480 minutes.
III : The ratio of the number of breads for type L to the number of breads for type M is not less
than 1 : 2
a ) Write down three inequalities, other than x 0 and y 0, which satisfy all the above
constraints.
( 3 marks )
b) Using a scale of 2 cm to represent 2 breads on both axes, construct and shade the region R
that satisfies all the above constraints.
( 3 marks )
c) By using your graph from 4(b), find
( i ) the maximum number of bread L if 10 breads of type M breads are produced per day.
(ii ) the minimum total profit per day if the profit from one bread of type L is RM2.00 and
144

CHAPTER 10

LINEAR PROGRAMMING

from one bread of type M is RM1.00 .


5.

FORM 5
( 4 marks )

A factory produced x toys of model A and y toys of model B. The profit from the sales of a
number of model A is RM 15 per unit and a number of model B is RM 12 per unit.
The production of the models per day is based on the following conditions:I : The total number of models produced is not more than 500.
II : The number of model A produced is at most three times the number of model B.
III : The minimum total profit for model A and model B is RM4200.
a) Write down three inequalities, other than x 0 and y 0, which satisfy all the above
conditions.
( 3 marks)
b) Hence, by using a scale of 2 cm to represent 50 models on both axes, construct and shade the
region R that satisfies all the above conditions.
( 3 marks )
c) Based on ypur graph, find
( 4 marks )
( i ) the minimum number of model B if the number of model A produced on a particular
day is 100.
(ii) the maximum total profit per day

145

CHAPTER 10

1.

LINEAR PROGRAMMING

FORM 5

( a ) I : x + y 20
II : x 2y
III : 10 x + 5y 200
2x + y 40

1
1
1

(b)

4
40

35

30

25

20

2x + y = 40

y = 15

15

10

x + y = 20

x = 2y

10

20

30

40

( c ) Draw the line y = 15


From the graph, the minimum value occurs at ( 5, 15 )
Hence, minimum expenditure = 10 (5) + 5 (15)
= RM125
Therefore, the maximum amount of money left = RM200 RM125
=RM 75

50

60

1
1

146

CHAPTER 10

LINEAR PROGRAMMING

FORM 5

2.
( a ) I : x + y 30
II : x 3y
III : 100 x + 80y 6000
5x + 4y 300

1
1
1

(b)

3
90

80

5x + 4y = 300
70

x = 20
60

50

40

30

20

x = 3y
x + y =30
10

-20

20

40

60

80

100

120

140

-10

( c ) ( i ) Draw the line x = 20,


From the graph, the minimum number of dentistry undergraduates is 10 and the
maximum number of dentistry undergraduates is 50.

1
1

(ii) For the minumum expenditure, there are 20 medical undergraduates and 10 dentistry
undergraduates.
Thus , minimum expenditure = 100 (20) + 80(10)
=RM2800

1
1

147

CHAPTER 10

LINEAR PROGRAMMING

FORM 5

3
. ( a ) I : x + y 90
II : x 2y
III : y - x 10

1
1
1

(b)

3
90

80

x + y = 90

70

y - x = 10

60

50

40

x = 2y

30

20

12x + 10y = 600


10

20

40

60

80

100

120

140

-10

( c ) ( i ) From the graph, when x = 20, the range of y is 10 y 30

( ii ) The maximum value occurs at ( 60, 30)

Thus, maximum total fee = 12 (60) +10 (30)


= RM1 020

1
1

148

CHAPTER 10

LINEAR PROGRAMMING

FORM 5

4
( a ) I : 3x + 3y 54
II : 4x + 3y 48
III : 2x y

1
1
1

(b)

3
22

20

18

16

y = 2x
14

12

10

3x + 3y =54
8

R
4x + 3y = 4 8

2x + y = 2

10

15

20

25

30

35

-2

1
2
1

( c ) (i ) 8
(ii ) (5 x RM2.00) + ( 10 x RM1.00)
= RM 20.00

149

CHAPTER 10
5

LINEAR PROGRAMMING

(a ) I : x + y 500
II : x 3y
III : 15x + 12y 4200
5x + 4y 1400

FORM 5
1
1
1

(b)

( c ) ( i ) When x = 100, the minimum number of model B is 225.


1
(ii ) Maximum point (375, 125)
The maximum total profit per day
= 15(375) +12(125)
= RM7125
1
1

150

CHAPTER 2

LINEAR LAW

FORM 5

PAPER 1
xy

1.

( 8, k )
x

0
Diagram 1
Diagram 1 shows part of a straight line graph drawn to represent y =
and n.

2.

10
1. Find the values of k
x
[4 marks]

log10 y
( 3,9 )

( 7,1)
log10 x

0
Diagram 2

Diagram 2 shows part of a straight line graph drawn to represent y = 10kxn, where k and n are
constants. Find the values of k and n.
[4 marks]

78

CHAPTER 2

LINEAR LAW

FORM 5

y
x

3.

(12, 7 )

1
x

(2 , - 3 )
Diagram 3

Diagram 3 shows that the variables x and y are related in such away that when

y
is plotted
x

1
, a straight line that passes through the points (12 , 7 ) and (2 , - 3 ) is obtained .
x
Express y in terms of x.
[3 marks]

against

4.

log10 y

( 5 , -7 )
Diagram 4
Diagram 4 shows part of the graph of log10 y against x. The variables x and y are related by the
a
equation y = x where a and b are constants. Find the values of a and b.
b
[4 marks ]

79

CHAPTER 2

LINEAR LAW

FORM 5

log10 y
5.
2

4
Diagram 5

Diagram 5 shows part of the graph of log10 y against x. The variables x and y are related by the
bx

equation y = a (10 ) where a and b are constants. Find the values of a and b.

[3 marks]

6.
log10 y

-4

log10 x

Diagram 6

Diagram 6 shows part of a straight line graph when log10 y against log10 x is plotted. Express y
in terms of x.
[4 marks]

80

CHAPTER 2

LINEAR LAW

FORM 5

7. The variable x and y are related by equation y = pk 3 x , where k and p are constant.
Diagram 7 shows the straight line obtained by plotting log10 y against x .
log10 y
( 0, 8 )

(2,2)
x

O
Diagram 7

a) Reduce the equation y = pk 3 x to linear form Y = mX + c.


b) Find the value of,
i)
ii)

log10 p ,
k.

[4 marks]

81

CHAPTER 2

LINEAR LAW

FORM 5

PAPER 2
1. Use graph paper to answer this question.
Table 1 shows the values of two variables , x and y obtained from an experiment. Variables x
n
and y are related by the equation y = 2rx 2 + x, where r and n are constants.
r
x
y

2
8

3
13.2

4
20

5
27.5

6
36.6

7
45.5

Table 1
(a).

(b).

y
against x , using a scale of 2 cm to 1 unit on both axes.
x
Hence, draw the line of best fit.

[5 marks]

Use your graph in (a), to find the value of


(i). n,
(ii). r,
(iii). y when x = 1.5.

[5 marks]

Plot

2. Use graph paper to answer this question.


Table 2 shows the values of two variables , x and y obtained from an experiment. Variables x
h
and y are related by the equation y = + kx, where h and k are constants.
x
x
y

1
5.1

2
6.9

3
9.7

4
12.5

5
15.4

6
18.3

Table 2
(a).

(b).

Plot xy against x 2 , using a scale of 2 cm to 5 units on the x 2 -axis and


2 cm to 10 units on the xy-axis.
Hence, draw the line of best fit.

[5 marks]

Use your graph in (a), to find the value of


(i). h,
(ii). k,
(iii). y when x = 2.5.

[5 marks]

82

CHAPTER 2

LINEAR LAW

FORM 5

3. Use graph paper to answer this question.


Table 3 shows the values of two variables , x and y obtained from an experiment. Variables x
n
and y are related by the equation y = w , where n and w are constants.
x
x
y

3
103

4
87

5
76

6
68

7
62

8
57.4

Table 3
(a).

Plot log10 y against log10 x , using a scale of 2 cm to 0.1 unit on the log10 x -axis and
2 cm to 0.2 units on the log10 y -axis. Hence, draw the line of best fit.
[5 marks]

(b).

Use your graph in (a), to find the value of


(i). n,
(ii). w,
(iii). y when x = 2.

[5 marks]

4. Use graph paper to answer this question.


Table 4 shows the values of two variables, x and y obtained from an experiment. Variables x
b
and y are related by the equation y = a x +
, where a and b are constants.
x
x
y

0.2
12.40

0.4
8.50

0.6
6.74

0.8
5.66

1.2
4.90

1.4
3.87

Table 4
(a).

Plot y x against x , using a scale of 2 cm to 0.2 unit on the x -axis and 2 cm to 0.2
units on the y x -axis. Hence, draw the line of best fit.
[5 marks]

(b).

Use your graph in (a), to find the value of


(i). a,
(ii). b,
(iii). y when x = 0.9.

[5 marks]

83

CHAPTER 2

LINEAR LAW

FORM 5

5. Use graph paper to answer this question.


Table 5 shows the values of two variables, x and y obtained from an experiment. Variables x and
y are related by the equation y = pm x , where m and p are constants.
x
y

1.5
2.51

3.0
3.24

4.5
4.37

6.0
5.75

7.5
7.76

9.0
10.00

Table 5
(a).

Plot log10 y against x , using a scale of 2 cm to 1 unit on the x-axis and 2 cm to 0.1
units on the log10 y -axis. Hence, draw the line of best fit.
[5 marks]

(b).

Use your graph in (a), to find the value of


(i). m,
(ii). p,
(iii). x when y = 4.8.

[5 marks]

6. Use graph paper to answer this question.


Table 6 shows the values of two variables, x and y obtained from an experiment. Variables x and
y are related by the equation y = hk x , where h and k are constants.
x
y

3
10.2

4
16.4

5
26.2

6
42

7
67.1

8
107.4

Table 6
(a).

Plot log10 y against x , using a scale of 2 cm to 1 unit on the x -axis and 4 cm to 0.5
units on the log10 y -axis. Hence, draw the line of best fit.
[5 marks]

(b).

Use your graph in (a), to find the value of


(i). h,
(ii). k,
(iii). x when y = 35.6.

[5 marks]

84

CHAPTER 2

LINEAR LAW

FORM 5

ANSWER

No.
1.

2.

PAPER 1
Solution
xy = x + 10
Calculate gradient from graph
n = 10
k =2
log10 y = 2 log10 x + 15
Calculate gradient from graph
n = 2
k = 15

3.

Marks
1
1
1
1

1
1
1
1

c = -5
y 1
= 5
x x
y = 1 5x

1
1

4.

log10 y = - log10 b + log10 a


Gradient = -2
b = 100
a = 1000

1
1
1
1

5.

log10 y = bx + log10 a or log10 y = bxlog10 10 + log10 a


a = 100
b=-

1
1
1

6.
log10 x1/2

Gradient =
log10 y = log10 x + 2
or log10 102 or log10 x1/2.102
y = 100 x

1
1
1
1

7(a)

3 log10 k = 3

(b)(i)

log10 y = (3log10 k ) x + log10 p

log10 p = 8
k = 10

(ii)

85

CHAPTER 2

LINEAR LAW

FORM 5

PAPER 2
No.
1(a)

Solution
x
y
x

(b)
(i)
(ii)
(iii)

3
4.4

4
5

5
5.5

6
6.1

7
6.5

Uniform scale for x-axis and y-axis


6 points plotted correctly
Draw the line of best fit
Reduce non-linear to linear equation
y
n
= 2rx +
x
r
Calculate gradient from graph
n = 0.77
r = 0.275
y
From graph ,
= 3.6
x
y = 5.4

(b)
(i)
(ii)
(iii)

2.(a)

2
4

x2
xy

1
4
5.1 13.8

9
29.1

16
50

25
77

Uniform scale for x-axis and y-axis


6 points plotted correctly
Draw the line of best fit
Reduce non-linear to linear equation
xy = kx 2 h
Calculate gradient from graph
h = 2
k =3
From graph, xy = 20
y= 8

Marks
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
36
109.8

1
1
1
1
1
1
1
1
1

86

CHAPTER 2

3.(a)

LINEAR LAW

log10 x

0.48 0.60

0.70

0.78

0.85

0.90

log10 y

2.01 1.94

1.88

1.83

1.79

1.76

(b)
(i)
(ii)
(iii)

4.(a)

(b)
(i)
(ii)
(iii)

FORM 5

x
y x

Uniform scale for x-axis and y-axis


6 points plotted correctly
Draw the line of best fit
Reduce non-linear to linear equation
log10 y = w log10 x + log10 n
Calculate gradient from graph
n = 102.3 = 199.526
w = 0.6
From graph, log10 y = 2.12

1
1
1
1

y = 102.12 = 131.825

0.2 0.4
5.55 5.38

0.6
5.22

0.8
5.06

1.2
4.9

Uniform scale for x-axis and y-axis


6 points plotted correctly
Draw the line of best fit
Reduce non-linear to linear equation
y x = ax + b
Calculate gradient from graph
a = - 0.8
b = 5.7
From graph y x = 4.9
y = 5.165

1
1
1
1

1.4
4.74

1
1
1
1
1
1
1
1
1

87

CHAPTER 2

5.(a)

(i)
(ii)
(iii)

LINEAR LAW

x
log10 y

1.5 3.0
0.4 0.51

6
0.76

7.5
0.89

9
1

Uniform scale for x-axis and y-axis


6 points plotted correctly
Draw the line of best fit
Reduce non-linear to linear equation
log10 y = x log10 m + log10 p
Calculate gradient from graph
m = 100.084 or m = 1.2134
p = 100.26 or1.8197
log10 4.8 = 0.68
x= 5

1
1
1
1

All values of log10 y are correct

6.(a)

x
log10 y

(i)
(ii)
(iii)

4.5
0.64

FORM 5

3
4
1.0 1.21

5
1.42

6
1.62

7
1.82

Uniform scale for x-axis and y-axis


6 points plotted correctly
Draw the line of best fit
Reduce non-linear to linear equation
log10 y = x log10 k + log10 h
Calculate gradient from graph
k = 100.2 or k = 1.588
h = 100.425 or h = 2.66
log10 35.6 = 1.55
x = 5.7

1
1
1
1
1

8
2.03
1
1
1
1
1
1
1
1

88

Chapter 3

Intergration

Form 5

PAPER 1
1. Given that ( 5 x 3 + 2 ) dx = kx 4 + 2 x + c , where k and c are constants.
Find (a) the value of k
(b) the value of c if ( 5 x 3 + 2 ) d x = 3 0 when x=2.
[3 marks]
4

2. Evaluate

( x 2)

[3 marks]

dx

3. Given that (2x 3)dx = 6, where p < 5 , find the possible values of p.

4. Given that

[4 marks]
[4 marks]

f ( x)dx = 8 and kx 2 f ( x)dx = 8 , find the value of k.

5.

y
y=x(a x)

Given that the area of the shaded region under the curve y=x(a x) is
of a.

1
2

unit2, find the value


[ 4 marks]

6.
y
y = f(x)

Diagram above shows the curve y = f(x). Given that the area of the shaded region is 5 unit2, find
4

the value of 2 f ( x) + 2dx.

[3 marks]

89

Chapter 3

Intergration

Form 5

PAPER 2

1. A curve is such that dy = 1 + 1 2 . Given that the curve passes through the point
dx

2x

equation of the curve.

1, ,
2

find the

[ 4 marks]
y
A(0, 1)
y=

1
4x +1

x
2
1
which passes through A(0,1). A region is
4x +1

(b) Diagram above shows part of the curve y =

bounded by the curve, the x-axis, straight line x = 2 and y-axis. Find the area of the region.
[4 marks]
2. Diagram below shows part of the curve y = 1 ( x 4) 2 which passes through A(2, 2).
2

y
A(2, 2)

(a) Find the equation of the tangent to the curve at the point A

[ 4 marks]

(b) The shaded region is bounded by the curve, the x-axis and the straight line x = 2.
(i) Find the area of the shaded region
(ii) The region is revolved through 360 about the x-axis. Find the volume generated, in terms
of .
[ 6 marks]

90

Chapter 3

Intergration

Form 5

3. In the diagram, the straight line PQ is a tangent to the curve x = 1 y 2 + 1 at Q(3, 2)


2

Q(3, 2)
P(0,k)

x
0

(a) Show that the value of k is

1,
2

[ 3 marks]

(b) Find the area of the shaded region.


[ 4 marks]
(c) Find the volume generated, in terms of , when the region bound by the curve, the x-axis,
and the straight line x=3 is revolved through 360 about the x-axis.

4. The diagram shows a curve such that

dy
= 2x 6 .
dx

The minimum point of the curve is A(3,1). AB

is a straight line passing through A and B where B is the point of intersection between the
curve and y-axis.
y

(a) Find the equation of the curve.

[3 marks]

(b) Calculate the area of the shaded region.

[4 marks]

(c) Calculate the volume of revolution, in term of , when the region bounded by the line AB, y[3 marks]
axis and the line x=3 is rotated through 360o about the x-axis.

91

Chapter 3

Intergration

Form 5

5. Diagram shows the straight line y=3x intersecting the curve y = 4 x2 at point P.
y
P

y=3x

y = 4 x 2
x

Find
(a) the coordinates of P,

[3 marks]

(b) the area of region R which is bounded by the line y = 3x, the curve y = 4 x2 and the x-axis.
[4 marks]
(c) the volume generated by region bounded by the curve, straight line y = 4, x-axis, and
[3 marks]
y-axis is revolve 360o about the y-axis.

92

Chapter 3

Intergration

Form 5

PAPER 1 (Answer)

Q
1(a)
(b)

Solution
5
k=
4
5
( 2 )4 + 2( 2 ) + c = 30
4
c=6

( x 2) -3 dx

Marks
1
1
1
1

( x 2) 2
=

2 3
1 1 1
=
2 4 1
3
=
8
3

1
1

x 2 3 x = 6
p
2
[5 -3(5) ] (p2-3p) = 6
(p + 1) (p 4 ) =0
p = 1, 4

1
1
1
1
1,1

4
x2
k 2 f ( x)dx = 8
2
2 2
6k-2(8)=8
k=4

ax x 2 dx =

9
2

ax 2 x3
9
=

3 0 2
2
a 3 a3 9
=
2 3 2
a=3
6

0
4
0

1
1
1
1
1
1

2 f ( x)dx + 2dx
= 2 5 + [2x]
= 18

1
1

93

Chapter 3

Intergration

Form 5

PAPER 2 (Answer)
Q

Solution

1 (a)

y = 1 +

(b)

Marks
1
dx
2 x2

1
= 1 + x 2 dx
2
1
=x
+c
2x
1

Substitute 1, , c = 1
2

1
y=x
+1
2x
2
1
Area=
dx correct limit
0
4x + 1
2

2 (a)

(b)(i)

=
4 x + 1
4
0
1
= ( 9 1
2
=1
dy
= x 4
dx
dy
x = 2,
= 24 = 2
dx
y 2 = 2(x2)
y = 2x+6
41
2
2 2 ( x 4) dx
4

(ii)

( x 4)3
=

2(3) 2
4
= unit 2
3
41
( x 4) 4 dx
2 4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1 ( x 4)5
=

4 5 2

8
= unit3
5

3 (a)

y = (2x2) 2
dy
1
=
dx
2x 2

94

Chapter 3

Intergration

dy
1
1
=
=
dx
2(3) 2 2
2k 1
1
= ,k =
3 0 2
2

x=3,

(b)

1, 1

1
1 3
( y 2 + 1)dy 3
2
2 2
1

1
9
= y3 + y
6
0 4
10 9
=
3 4
13
= unit 2
12
(c)

Form 5

1
1

(2 x 2)dx
1

= x 2 2 x

4 (a)

(b)

=4 unit3
y = (2 x 6)dx

1
1

y = x2-6x + c
Substitute x = 3, y = 1 in the equation, c = 10
y = x2-6x + 10
Equation of AB is y = 3x + 10

1
1

(3x + 10) ( x 2 6 x + 10)dx

= 3x x 2 dx
0

3x 2 x3
=

3 0
2
9
= unit2
2
(c)

1
1

Volume= (3x + 10) 2 dx


0

= (9 x 2 60 x + 100)dx
0

= 3x 3 30 x 2 + 100 x

5 (a)

(b)

=111 unit3
x2 +3x 4 = 0
(x1) (x+4)=0
x= 1, y =3(1)=3
P(1, 3)
1
Area of triangle= (1)(3) = 1.5 unit2
2
2

x3
4 x dx = 4 x
3 1

1
1
1
1
1
1

95

Chapter 3

Intergration
=1

2
unit2
3

Form 5
1

1
1
Area of R = 3
6
(c)

(4 y )dy
0

y2
= 4 y
2 0

=8 unit3

1
1

96

CHAPTER 4

VECTORS

FORM 5

PAPER 1

1. Diagram below shows two vectors, OP and QO

Q(-8,4)
P(5,3)
O
Express
x
(a) OP in the form ,
y
(b) QO in the form x i + y j
[2 marks]

p = 2a + 3b
q = 4a b
r = ha + ( h k ) b, where h and k are constants

2. Use the above information to find the values of h and k when r = 3p 2q.
[3 marks]

3. Diagram below shows a parallelogram ABCD with BED as a straight line.


D

E
A

Given that AB = 6p , AD = 4q and DE = 2EB, express, in terms of p and q


(a) BD
(b) EC
[4 marks]

97

CHAPTER 4

VECTORS

FORM 5

4. Given that O(0,0), A(-3,4) and B(2, 16), find in terms of the unit vectors, i and j,
(a) AB
(b) the unit vector in the direction of AB
[4 marks]

5. Given that A(-2, 6), B(4, 2) and C(m, p), find the value of m and of p such that

AB + 2 BC = 10i 12j.
[4 marks]

6. Diagram below shows vector OA drawn on a Cartesian plane.


y
6
A
4
2

10

12

x

y
(b) Find the unit vector in the direction of OA

(a) Express OA in the form

[3 marks]

7. Diagram below shows a parallelogram, OPQR, drawn on a Cartesian plane.


y
Q

It is given that OP = 6i + 4j and PQ = - 4i + 5j. Find PR .


[3 marks]
98

CHAPTER 4

VECTORS

FORM 5

8. Diagram below shows two vectors, OA and AB .

y
A(4,3)

-5

Express
(a)

x
in the form
y
AB in the form xi + yj

OA

(b)

[2 marks]
9. The points P, Q and R are collinear. It is given that PQ = 4a 2b and

QR = 3a + (1 + k )b , where k is a constant. Find


(a) the value of k
(b) the unit vector in the direction of PQ
[4 marks]
10. Given that a = 6i + 7 j and b = pi + 2 j , find the possible value (or values) of p for following
cases:a) a and b are parallel
b) a = b
[5 marks]

99

CHAPTER 4

VECTORS

FORM 5

PAPER 2

1.

2.

5
2
k
Give that AB = , OB = and CD = , find
7
3
5
(a) the coordinates of A,

[2 marks]

(b) the unit vector in the direction of OA ,


(c) the value of k, if CD is parallel to AB

[2 marks]
[2 marks]

Diagram below shows triangle OAB. The straight line AP intersects the straight line OQ at R. It
is given that OP = 1/3 OB, AQ = AB, OP = 6 x and OA = 2 y.
A
Q
R

(a) Express in terms of x and/or y:


(i) AP
(ii) OQ
(b)

[4 marks]

(i) Given that AR = h AP, state AR in terms of h, x and y.


(ii) Given that RQ = k OQ, state RQ in terms of k, x and y.
[2 marks]

(c) Using AR and RQ from (b), find the value of h and of k.


[4 marks]

100

CHAPTER 4
3.

VECTORS

FORM 5

In diagram below, ABCD is a quadrilateral. AED and EFC are straight lines.
D

It is given that AB = 20x, AE = 8y, DC = 25x 24y, AE = AD


3
and EF = EC.
5
(a) Express in terms of x and/or y:
(i) BD
(ii) EC

4.

[3 marks]

(b) Show that the points B, F and D are collinear.

[3 marks]

(c) If | x | = 2 and | y | = 3, find | BD |.

[2 marks]

Diagram below shows a trapezium ABCD.


B

C
F

uuur
2
5
It is given that A B =2y, AD = 6x, AE = AD and BC = AD
3
6
(a) Express AC in terms of x and y

[2 marks]

(b) Point F lies inside the trapezium ABCD such that 2 EF = m AB , and m is a
constant.
(i) Express AF in terms of m , x and y
(j) Hence, if the points A, F and C are collinear, find the value of m.
[5 marks]

101

CHAPTER 4

VECTORS

FORM 5

ANSWERS (PAPER 1)
1. a)
b)
2.

3 a)
b)

5

3

8i 4j

r = - 2a + 11b
r = ha + (h k)b

h = -2
(h k) = 11
k = 13

BD = 6p + 4q
DB = BD
= 6p 4q

EB =

EC = EB + BC
8
= 2p + q
3

b)

AB = (2 (3))i + (16 4) j
= 5i + 12j
1
u =
(5i + 12 j )
5 2 + 12 2
=

5.

6. a)
b)

1
(5i + 12 j )
13

AB + 2 BC = (6i 4 j ) + 2((m 4)i + 2( p 2) j )


= (-2+2m)i + (-8+2p)j
m=6
p = -2
12
OA =
5
1
u=
(12i + 5 j )
12 2 + 5 2
=

DB
3

4
= 2p q
3

4. a)

1
(12i + 5 j )
13

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

102

CHAPTER 4
7.

VECTORS

PO = OP
= 6i 4 j

OR = PQ
= 4i + 5 j
uuur uuur uuur
PR = PO + OR
= 10i + j

8. a)
b)

9. a)

b)

b)

1
1

4
OA =
3

AB = 4i 8 j

QR = m PQ
3
4

= m
1 + k
2
3 = m(4)
3
m=
4
1+ k = m(-2)
5
k=
2
uuur
PQ
u=
2
%
4 + (2) 2
=

10 a)

FORM 5

1
(4a 2b)
20

a = kb
6i + 7 j = k ( pi + 2 j )
7
k=
2
12
p=
7
a =b
62 + 7 2 =
p = 9

p 2 + 22

1
1
1
1
1

103

CHAPTER 4

VECTORS

FORM 5

ANSWERS (PAPER 2)
3
AO =
4
3
OA =
4
A = (-3,-4)

1 (a)

(b)

u=

OA
OA

=
u=
(c)

32 + 4 2

1
OA

1
( 3i 4 j )
5

CD = m AB
k
5
= m
5
7
5
m=
7
25
k=
7

2 (a) (i)
(ii)

(b) (i)

(c)

uuur
AP = 6 x 2 y
uuur
AB = 18 x 2 y
uuur 9
1
AQ = x y
2
2
uuur 9
3
OQ = x + y
2
2

AR = 6hx 2hy
uuur 9
3
RQ = kx + ky
2
2
AR + RQ = AQ
9
3
9
1

6h + k x + 2h + k y = x y
2
2
2
2

1
k=
3
1
h=
2

1
1
1
1
1
1

1
1
1

104

CHAPTER 4
3 (a) (i)
(ii)

VECTORS
1

BD = 20 x + 32 y
3
ED = AD
4
= 24y

1
1

EC = 25 x
(b)

FORM 5

FC = 10 x
BC = BD + DC
= 5x + 8 y

BF = BC + CF
= 5 x + 8 y

BD = 20 x + 32 y
= 4( 5 x + 8 y )
= 4( BF )
(c)

BD =

20 x + 32 y
2

= (20 2) 2 + (32 3)
= 104

4 (a)

(b) (i)

(ii)

1
1

5
AD
6
= 5x

AC = AB + BC
= 5x + 2y

BC =

2 EF = m AB

EF = my
2
AE = AD
3
= 4x

AF = AE + EF
= 4x + my

AC = 5 x + 2 y
4
4
AC = (5 x + 2 y )
5
5
4
8
AC = 4 x + y
5
5
Assume A, F, C collinear,
4
AC = AF
5
= 4x + my
8
m=
5

105

CHAPTER 5

TRIGONOMETRIC FUNCTIONS

FORM 5

PAPER 1
1.

Given is an acute angle and sin = p . Express each of the following in


terms of p.

[3 marks]

a) tan
b) cos ec ( 90o )

2.

Given cos = p and 270o 360o .Express each of the following in


terms of p.

[3 marks]

a) sec
b) cot ( 90o )
3.

Given tan = r , where r is a constant and 180o 270o . Find in


terms of r.

[3 marks]

a) cot
b) tan 2
4.

Solve the equation 6 cos ec 2 x 13cot x = 0 for 0o x 360o

5.

Solve the equation 2 sin 2 A cos 2 A = sin A + 1 for 0o A 360o

6.

Solve the equation 2 cos 2 y = 7 sin y 2 for 0o y 360o

7.

Solve the equation 15 cos 2 x = cos x + 4 cos 600 for 0o A 360o

8.

Solve the equation 3cot x + 2 sin x = 0 for 0o x 360o

[4 marks]
[4 marks]
[4 marks]
[4 marks]
[4 marks]

106

CHAPTER 5

TRIGONOMETRIC FUNCTIONS

FORM 5

PAPER 2
1.

(a) Sketch the graph of y = sin 2 x for 0o x 180o

[4 marks]

(b)

(b) Hence, by drawing suitable straight line on the same axes, find the
1
x
number of solution to the equation sin x cos x =
for
2 360o
0o x 180o

[3 marks]

(a) Sketch the graph of y = 3cos x for 0 x 2

[4 marks]

2.

(b) (b) Hence, by using the same axes, sketch a suitable graph to find the
2
number of solution to the equation
+ 3cos x = 0 for 0 x 2 .
x
State number of solutions.
3. (a) Sketch the graph of y = 3sin 2 x for 0 x 2

[3 marks]

(b) Hence, by using the same axes, sketch a suitable straight line to find
x
the number of solution to the equation 2 3sin 2 x =
for
2
0 x 2
cot x + tan x
(a) Prove that
= cos ec 2 x
2
3
(b) (i) Sketch the graph of y = 2sin x for 0 x 2
2
(ii) Find the equation of a suitable straight line to solve the
3
3
1
equation sin x =
x .
2
2
2
Hence, on the same axes, sketch the straight line and state the
3
3
1
number of solutions to the equation sin x =
x for
2
2
2
0 x 2 .
(a) Prove that sec 2 x 2 cos 2 x tan 2 x = cos 2 x

[3 marks]

[2 marks]

(b) (i) Sketch the graph of y = cos 2 x for 0 x 2

[6 marks]

4.

5.

[4 marks]

[2 marks]
[6 marks]

(ii) Hence, using the same axes, draw a suitable straight line to find
x
the number of solutions to the equation 2 cos 2 x = 1 for
0 x 2 .

107

CHAPTER 5
6.

7.

TRIGONOMETRIC FUNCTIONS

FORM 5

(a) Prove that 2 2sin 2 x = 2 cos 2 x

[2 marks]

(b) Sketch the graph of y = tan 2 x + 1 for 0 x 2 . By using the same


9
axes, draw the straight line y = 3
x and state the number of solution to
2
9
x = 2 for 0 x 2
equation tan 2 x +
2

[6 marks]

(a) Prove that cot 2 x = cos ec 2 x + tan 2 x sec2 x

[2 marks]

3
(b) Sketch the graph y = cos x and y = 2sin x for 0 x 2 . State
2
1
3
the number of solution to equation sin x = cos x for
2
2
0 x 2

[6 marks]

108

CHAPTER 5

TRIGONOMETRIC FUNCTIONS

FORM 5

ANSWERS (PAPER 1)

1 a)
b)

tan =

p
1 p2

cos ec ( 90o ) =

1
sin ( 90o )
=

2 a)

b)

1
cos
1
=
p

b)

sec =

cot ( 90o ) = tan


=

3 a)

1 p2

1
1

1 p2
p

1
tan
1
=
r
2 tan
tan 2 =
1 tan 2
2r
=
1 r2
6 (1 + cot 2 x ) 13cot x = 0
cot =

1
1
1
1

6 cot 2 x 13cot x + 6 = 0

( 3cot x 2 )( 2 cot x 3) = 0
3cot x 2 = 0 OR

2 cot x 3 = 0

3
2
OR tan x =
2
3
o
'
0
x = 56 19 or 56.31 and x = 33o 41' or 33.69o

x = 56o19' , 236o 19' 33o 41' , 213o 41'

tan x =

Or

56.31o , 236.31o ,33.69o , 213.69o

2 sin 2 A (1 sin 2 A ) = sin A + 1

2 sin 2 A 1 + sin 2 A = sin A + 1


3sin 2 A sin A 2 = 0

( 3sin A + 2 )( sin A 1) = 0

109

CHAPTER 5

TRIGONOMETRIC FUNCTIONS

( 3sin A + 2 ) = 0

( sin A 1) = 0

OR

2
OR
3
A = 90o and 41.81o
sin A =

A = 90o , 221.81o ,
6

FORM 5

sin A = 1

318.19o

2 cos 2 y 7 sin y + 2 = 0
2(1 sin 2 y ) 7 sin y + 2 = 0

2 sin 2 y + 7 sin y 4 = 0

( 2sin y 1)( sin y + 4 ) = 0

1
2
sin y = 4 (not accepted)
sin y =

y = 30o

y = 30o , 150o

15 cos 2 x = cos x + 4 cos 600


15 cos 2 x cos x 4 cos 600 = 0
15 cos 2 x cos x 4(0.5) = 0
15 cos 2 x cos x 2 = 0

( 5cos x 2 )( 3cos x + 1) = 0

5cos x 2 = 0 OR
cos x =

2
5

3cos x + 1 = 0

OR cos x =

1
3

x = 66.42 o or 66 o 25' and 70.53o or 70 o 31'

x = 66.42 o ,293.58o ,70.53o ,289.47


x = 66o 25' , 70o31' , 289o 28' , 293o 35'
cos x
3
+ 2sin x = 0
sin x
3cos x + 2 sin 2 x = 0

3cos x + 2 (1 cos 2 x ) = 0

3cos x + 2 2 cos 2 x = 0
2 cos 2 x 3cos x 2 = 0

110

CHAPTER 5

TRIGONOMETRIC FUNCTIONS

FORM 5

( 2 cos x + 1)( cos x 2 ) = 0


( 2 cos x + 1) = 0
cos x =

1
2

( cos x 2 ) = 0

OR

OR cos x = 2 (unaccepted)

x = 120o

x = 120o , 240o

(ANSWERS)PAPER 2

y = 1

x
180o

0.5

45o

90o

135o

180o

0.5

1 ( shape)
1(max/min)
1(one
period)
1(complete
from 0 to
180o)

1 (straight
line)

y = sin 2 x

sin x cos x =

1
x

2 360o

y 1
x
=
2 2 360o
x
y = 1
180o
Number of solutions= 3

111

CHAPTER 5

TRIGONOMETRIC FUNCTIONS

FORM 5

2 a)
4

y=
2

2
x

x
90

1 80

270

1 ( shape)
1(max/min)
1(one
period)
1(complete
from 0 to
2 or
360 o)

3 60

1(for line
2
y=
x

y =3cos x

b)

(b)

2
+ 3cos x = 0
x
2
y=0
x
2
y=
x

1
1

Number of solution =2
3
4

x
90

180

270

1 ( shape)
1(max/min)
1(one
period)
1(complete
from 0o
to 2 )

3 60

1( for the
straight
line)

2 3sin 2 x =

x
2

x
2
x
y = 2
2

2 y =

1
1

Numbers of solutions= 8
112

CHAPTER 5
4

TRIGONOMETRIC FUNCTIONS

(a) Prove that

FORM 5

cot x + tan x
= cos ec 2 x
2

LHS
1 cos x sin x

+

2 sin x cos x
1 cos 2 x + sin 2 x

2 sin x cos x

1
1

2 sin x cos x
1

2sin x cos x
1

sin 2x
cos ec 2 x

b)
2

1(shape)
1(max/min)
1(one
period)

y=

x1

1(for the
straight
2 line)

3
2

3
y = 2sin x
2
2

sin

3
3
1
x=
x
2
2
2

1
3
y = 2
x
2
2
3
y = x 1

Number of solution = 1
5

(a) LHS sec 2 x 2 cos 2 x tan 2 x

1 + tan 2 x 2 cos 2 x tan 2 x

1 2 cos 2 x
cos 2 x

(proved)

113

CHAPTER 5

TRIGONOMETRIC FUNCTIONS

FORM 5

b)

1(shape)
1(max/min)
1(one
period)

y = cos 2 x

1(for the
straight
line )

2
y=

3
2

2 cos 2 x 1 =
y=

Number of solutions = 2

2 2 sin 2 x
2 (1 sin 2 x )

2 cos 2 x

(proved)

1(shape)
1(max/min)
1(one
period)

b)
y

y = tan 2 x + 1

1(complete
cycle
from 0 to
2 )

3
2

-2

9
y = 3
x
2

1(for the
straight
line)
1

Number of solution = 3

114

CHAPTER 5
7

(a)

TRIGONOMETRIC FUNCTIONS

FORM 5

RHS cos ec 2 x + tan 2 x sec2 x

1 + cot 2 x + tan 2 x sec 2 x

cot 2 x + 1 + tan 2 x sec 2 x

cot 2 x + sec 2 x sec 2 x

cot 2 x

(proved)

y
2?

3
y = cos x
2
1

3
2

1,1(shapes)
1(max/min)
1(one
period)
1(complete
cycle
from 0 to
2 )

Number of solutions = 3

y=2sinx

115

CHAPTER 6

PERMUTATIONS AND COMBINATIONS

FORM 5

PAPER 1
1.

A committee of 3 boys and 3 girls are to be formed from 10 boys and 11 girls.
In how many ways can the committee be formed?
[2 marks]

2.

How many 4-letter codes can be formed using the letters in the word 'GRACIOUS' without
repetition such that the first letter is a vowel?
[2 marks]

3.

Find the number of ways of choosing 6 letters including the letter G from the word
'GRACIOUS'.
[2 marks]

4.

How many 3-digit numbers that are greater than 400 can be formed using the digits 1, 2, 3, 4,
and 5 without repetition?
[2 marks]

5.

How many 4-digit even numbers can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, and 5 without
repetition?
[2 marks]

6.

Diagram shows 4 letters and 4 digits.


A B C D

5 6 7 8

A code is to be formed using those letters and digits. The code must consists of 3 letters
followed by 2 digits. How many codes can be formed if no letter or digit is repeated in each
code ?
[3 marks]
7.

A badminton team consists of 8 students. The team will be chosen from a group of 8 boys and
5 girls. Find the number of teams that can be formed such that each team consists of
a) 5 boys,
b) not more than 2 girls.
[4 marks]

8.

Diagram shows five cards of different letters.


R

a) Find the number of possible arrangements, in a row, of all the cards.


b) Find the number of these arrangements in which the letters A and N are side by side.
[4 marks]

116

CHAPTER 6
9.

PERMUTATIONS AND COMBINATIONS

FORM 5

A debating team consists of 6 students. These 6 students are chosen from 2 monitors, 3
assistant monitors and 5 prefects.
a) there is no restriction,
b) the team contains only 1 monitor and exactly 3 prefects.
[4 marks]

10.

Diagram shows seven letter cards.


U

A five-letter code is to be formed using five of these cards. Find


a) the number of different five-letter codes that can be formed,
b) the number of different five-letter codes which end with a consonant.
[4 marks]

11.

How many 5-digit numbers that are greater than 50000 can be formed using the digits 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, and 9 without repetition?
[4 marks]

12.

How many 4-digit even numbers can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5 and 6 without any
digit being repeated?
[4 marks]

13.

A coach wants to choose 9 players consisting of 6 boys and 3 girls to form a squash team.
These 9 players are chosen from a group of 8 boys and 6 girls. Find
(a)
the number of ways the team can be formed,
(b)
the number of ways the team members can be arranged in a row for a group photograph,
if the 6 boys sit next to each other.
[4 marks]

14.

2 girls and 8 boys are to be seated in a row of 5 chairs. Find the number of ways they can be
seated if no two persons of the same sex are next to each other.
[3 marks]

15.

Diagram shows six numbered cards.


1

A four-digit number is to be formed by using four of these cards.


How many
a) different numbers can be formed?
b) different odd numbers can be formed?
[4 marks]

117

CHAPTER 6

PERMUTATIONS AND COMBINATIONS

FORM 5

ANSWERS ( PAPER 1 )
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

C 3 x 11C 3
= 19800

p1 x 7 p 3
= 840

10

1
1

1 x 7C5
= 21
2

1
4

p1 x
= 24

p2

p3 x
= 48

p1

1
2

p3 x 4 p 2
= 288

C5 x 5 C3

a)

b)

If the team consists of 8 boys and 0 girl

If the team consists of 7 boys and 1 girl

= 560
C8 x 5 C 0

=1

C 7 x C1 = 40

8
If the team consists of 6 boys and 2 girl
C 6 x 5 C 2 = 280
The number of teams that can be formed = 1 + 40 + 280
= 321

8.

9.

10.

11.

12.

a)

5!

b)

4! x 2!
= 48

a)

10

b)

a)

b)

C6

= 120

C1 x C3 x C 2 = 60

p 5 = 2520

p 4 x 4 p1
= 1440

p1 x 8 p 4
= 8400

1
1

= 210
5

p 3 x 3 p1 = 180
= 180

1
1
2
1
2
1
118

CHAPTER 6
13.

a)
b)

14.

15.

PERMUTATIONS AND COMBINATIONS

FORM 5

C6 6C3

= 560
6! x 4!

1
1

= 17280

1
2

P3 x 2 P2
= 672

a)

b)

P4

P3 x 4P1
= 240

1
= 360

1
2
1

119

CHAPTER 7

PROBABILITY

FORM 5

PAPER 1
1. A box contains 8 blue marbles and f white marbles. If a marble is picked randomly from the
3
box, the probability of getting a white marble is .
5
Find the value of f.
[3 marks]
2. A bag contains 4 blue pens and 6 black pens. Two pens are drawn at random from the bag one
after another without replacement. Find the probability that the two pens drawn are of
different colours.
[3 marks]
3. Table 2 shows the number of coloured cards in a box.

Colour
Yellow
Green
Blue

Number of Cards
6
4
2
Table 2

Two cards are drawn at random from the box.


Find the probability that both cards are of the same colour.
[3 marks]
4. The probability that Amir qualifies for the final of a track event is

2
.
3
Find the probability that,
(a) both of them qualify for the final,
(b) only one of them qualifies for the final.

1
while the probability
5

that Rajes qualifies is

[3 marks]

5. A box contains 4 cards with the digits 1, 2, 3 and 4. Two numbers are picked randomly from
the box. Find the probability that both the numbers are prime numbers.
[3 marks]
6. Team A will play against Team B and Team C in a sepak takraw competition. The
1
2
probabilities that Team A will beat Team B and Team C are and respectively. Find the
3
5
probability that Team A will beat at least one of the teams.
[3 marks]

120

CHAPTER 7

PROBABILITY

FORM 5

7. The probability of a particular netball player scoring a goal in a netball match is

1
. Find the
5

probability that this player scores only one goal in three matches.
[3 marks]
8. The probabilities that Hamid and Lisa are selected for a Science Quiz are

2
1
and
5
3

respectively. Find the probability that at least one of them are selected.
[3 marks]
9. Table 9 shows the number of coloured marbles in a box.

Colour
Black
Red
Green
Yellow

Number of Marbles
2
5
3
8
Table 9

Two marbles are drawn at random from the box.


Find the probability that both marbles are of the same colour.
[3 marks]
10. The probability of Zainal scoring a goal in a football match is

2
. Find the probability that
5

Zainal scores at least one goal in two matches.


[3 marks]

121

CHAPTER 7

PROBABILITY

FORM 5

ANSWER (PAPER 1)

No.
1.

Solution

Marks

8+f

1
f

3
=

8+f

f = 12
2.

4
10

4
10

) (

6
x

6
x

) (
+

10

4
x

10

4
x

8
=

3.

15

6
12

5
x

6
12

11
5

11

) (
or

) (
+

3
x

12
4

11
3

12

11

1
=

4(a)

(b)

) (
+

2
12

2
12

1
x

11

1
x

11

2
=

) (
or

15

1
5

1
x

) (
+

2
3

4
x

122

CHAPTER 7

PROBABILITY

FORM 5

3
=

5.

1
or

4
2

3
1

1
=

6.

1
3

3
x

1
3

3
x

) (
or

) (
+

2
x

2
3

2
x

) (
or

) (

1
3

2
x

2
x

3
=

7.

1
5

4
x

1
5

4
x

4
x

4
x

) (
+

4
5

1
x

4
x

) (
+

48
=

8.

4
5

4
x

1
x

125

2
5

2
x

) (
or

1
3

3
x

) (
or

1
3

2
x

123

CHAPTER 7

PROBABILITY

2
5

2
x

) (
+

1
3

) (

3
x

2
x

FORM 5

3
=

9.

2
18

1
x

17

2
18

1
x

17

) (

or

)(
+

4
x

18
5
18

17
4

17

) (
or

) (
+

2
x

18

2
x

18

17

14
=

10.

or

) (
+

8
18

8
18

7
x

17

7
x

17

51

(
16

17

) (

2
5

2
x

2
5

2
x

) (
or

) (
+

2
5

3
x

2
5

3
x

) (
or

) (
+

3
5

3
5

2
x

2
x

25

124

CHAPTER 8

PROBABILITY DISTRIBUTION

FORM 5

PAPER 1
1. Diagram 1 shows a standard normal distribution graph.
f(z)

0 k
Diagram 1

If P(0 < z < k) = 0.3125, find P(z > k).

[2 marks]

2.

In an examination, 85% of the students passed. If a sample of 12 students is randomly selected,


find the probability that 10 students from the sample passed the examination. [3 marks]

3.

X is a random variable of a normal distribution with a mean of 12.5 and a variance of 2.25.
Find
(a) the Z score if X= 14.75
(b) P(12.5 X 14.75)
[4 marks]

4. The mass of students in a school has a normal distribution with a mean of 55 kg and a standard
deviation of 10 kg. Find
(a) the mass of the students which give a standard score of 0.5,
(b) the percentage of students with mass greater than 48 kg.
[4 marks]

5. Diagram 2 below shows a standard normal distribution graph.


f(z)
0.3264

Diagram 2
The probability represented by the area of the shaded region is 0.3264 .
(a) Find the value of k.
(b) X is a continuous random variable which is normally distributed with a mean of 180 and a
standard deviation of 5.5.
Find the value of X when z-score is k.
[4 marks]

125

CHAPTER 8

PROBABILITY DISTRIBUTION

FORM 5

X is a continuous random variable of a normal distribution with a mean of 52 and a standard


deviation of 10. Find
(a) the z-score when X = 67
(b) the value of k when P(z < k) = 0.8643
[4 marks]

The masses of a group of students in a school have a normal distribution with a mean of 45 kg
and a standard deviation of 5 kg.
Calculate the probability that a student chosen at random from this group has a mass of
(a) more than 50.6 kg,
(b) between 40.5 and 52.1 kg
[4 marks]

PAPER 2
1. (a) Senior citizens make up 15% of the population of a settlement.
(i) If 8 people are randomly selected from the settlement, find the probability that at least two
of them are senior citizens.
(ii) If the variance of the senior citizens is 165.75, what is the population of the settlement?
[5 marks]
(b) The mass of the workers in a factory is normally distributed with a mean of 65.34 kg and a
variance of 56.25 kg2. 321 of the workers in the factory weigh between 48 kg and 72 kg.
Find the total number of workers in the factory.
[5 marks]

2. (a) A club organizes a practice session for trainees on scoring goals from penalty kicks. Each
trainee takes 6 penalty kicks. The probability that a trainee scores a goal from a penalty kick
is p. After the session, it is found that the mean number of goals for a trainee is 4.5
(i) Find the value of p.
(ii) If a trainee is chosen at random, find the probability that he scores at least one goal.
[5 marks]
(b) A survey on body-mass is done on a group of students. The mass of a student has a normal
distribution with a mean of 65 kg and a standard deviation of 12 kg.
(i) If a student is chosen at random, calculate the probability that his mass is less than 59 kg.
(ii) Given that 15.5% of the students have a mass of more than m kg, find the value of m.
[5 marks]

126

CHAPTER 8

PROBABILITY DISTRIBUTION

FORM 5

3. For this question, give your answer correct to three significant figures.
(a) The result of a study shows that 18% of pupils in a city cycle to school.
If 10 pupils from the city are chosen at random, calculate the probability that
(i) exactly 2 of them cycle to school,
(ii) less than 3 of them cycle to school.
[4 marks]
(b) The mass of water-melons produced from an orchard follows a normal distribution with a
mean of 4.8 kg and a standard deviation of 0.6 kg.
Find
(i) the probability that a water-melon chosen randomly from the orchard has a mass of not
more than 5.7 kg,
(ii) the value of m if 80% of the water-melons from the orchard has a mass of more than
m kg.
[6 marks]

4. An orchard produces oranges.


Only oranges with diameter, x greater than k cm are graded and marketed.
Table below shows the grades of the oranges based on their diameters.
Grade
Diameter, x (cm)

A
x > 6.5

B
6.5 x > 4.5

C
4.5 x > k

It is given that the diameter of oranges has a normal distribution with a mean of 5.3 cm and a
standard deviation of 0.75 cm.
(a) If an orange is picked at random, calculate the probability that it is of grade A.
[2 marks]
(b) In a basket of 312 oranges, estimate the number of grade B oranges.
[4 marks]
(c) If 78.76% of the oranges is marketed, find the value of k.
[4 marks]
5

(a)

In a survey carried out in a school, it is found that 3 out of 5 students have handphones. If
8 students from the school are chosen at random, calculate the probability that
(i) exactly 2 students have handphones.
(ii) more than 2 students have handphones.
[5 marks]

(b) A group of teachers are given medical check up. The blood pressure of a teacher has a
normal distribution with a mean of 128 mmHg and a standard deviation of 10 mmHg.
Blood pressure that is more than 140 mmHg is classified as high blood pressure.
(i) A teacher is chosen at random from the group.
Find the probability that the teacher has a pressure between 110 mmHg and 140
mmHg.
(ii) It is found that 16 teachers have high blood pressure. Find the total number of
teachers in the group.
[5 marks]

127

CHAPTER 8
6

PROBABILITY DISTRIBUTION

FORM 5

The masses of mangoes from an orchard has a normal distribution with a mean of 285 g and a
standard deviation of 75 g.
(a) Find the probability that a mango chosen randomly from this orchard has a mass of more
than 191.25 g.
[3 marks]
(b) A random sample of 520 mangoes is chosen.
(i) Calculte the number of mangoes from this sample that have a mass of more than
191.25.
(ii) Given that 416 mangoes from this sample have a mass of more than m g, find the
value of m.
[7 marks]

ANSWERS (PAPER 1)
1

3a

3b

4a

4b

5a
5b

6a
6b

0.5 - 0.3125
0.1875

1
1

12

1
1
1

C10 (0.85)10 (0.15) 2


0.2924
p = 0.85, q = 0.15

14.75 12.5
1 .5
1.5
12.5 12.5
14.75 12.5
or
1 .5
1 .5
0.4332
0 .5 =

X 55
10

60
48 55
10
75.8%
0.5 - 0.3264
0.94
X 180
= 0.94
5 .5
X = 185.17
z=

67 52
10

1.5
1 - 0.8643
k=1.1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

128

CHAPTER 8

7a

7b

PROBABILITY DISTRIBUTION

50.6 45
5
0.1314
52.1 45
40.5 45
or
5
5
0.7381

FORM 5

1
1
1
1

ANSWERS (PAPER 2)

1(a)(i)

1(a)(ii)

1(b)

2(a)(i)

2(a)(ii)

2(b)(i)
2(b)(ii)

p = 0.15, q = 0.85
P ( X 2) = 1 8C 0 (0.15) 0 (0.85) 8 8 C1 (0.15)(0.85) 7
1 - 0.2725 - 0.3847
0.3428
165.75 = n(0.15)(0.85)
n = 1300
= 65.34 , = 7.5
P (48 < x < 72)
48 65.34
72 65.34
P(
<z<
)
7 .5
7 .5
P(-2.312 < z < 0.888)
1 - 0.0103 - 0.1872
400
321
= 0.8025
x
x = 400
mean = np
4 .5
p=
6
0.75
P( X 1)
1 - P(X <1)
1 - P(X=0)
1 6 C 0 (0.75) 0 (0.25) 6
0.9998
59 65
P( x < 59) = P( z <
)
12
P(z < - 0.5)
0.3085
m 65
= 1.015
12
m = 77.18

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
2
1

129

CHAPTER 8

3(a)(i)

3(a)(ii)

3(b)(i)

3(b)(ii)

4(a)

4(b)

4(c)

PROBABILITY DISTRIBUTION

p = 0.18, q = 0.82
P(x = 2) = 10 C 2 (0.18) 2 (0.82) 8
0.298
P(X < 3) = P(x = 0) + P(x = 1) + P(x = 2)
10
C 0 (0.18) 0 (0.82)10 + 10C1 (0.18)(0.82) 9 + 10C 2 (0.15) 2 (0.82) 8
0.1374 + 0.3017 + 0.2980
0.7371
5 .7 4 .8
)
P( z <
0 .6
1 - 0.0668
0.9332
m 4 .8
= 0.842
0 .6
m = 48
6 .5 5 .3
)
0.75
0.0548
4 . 5 5 .3
6 .5 5 .3
P(
<z
)
0.75
0.75
1 - 0.1430 - 0.0548
P( z >

312 x 0.8022
250
1- 0.7876
k 5 .3
= 0.798
0.75
k = 4.7015

FORM 5

1
1
1
1

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

130

CHAPTER 8

5(a)(i)
5(a)(ii)

5(b)(i)

5(b)(ii)

P(x = 2) = 8 C 2 (0.6) 2 (0.4) 6


0.04129
P(X > 2) = 1 8 C 0 (0.6) 0 (0.4) 8 8 C1 (0.6)(0.4) 7 8 C 2 (0.6) 2 (0.4) 6
1 0.0006554 0.007864 0.04129
0.9502
110 128
140 128
P(
<z<
)
10
10
1 - 0.0359 - 0.1151
0.849
140 128
P( z >
)
10
0.1151
np = 16
16
n=
0.1151
139
191.25 285
)
75
1 - 0.1056
0.8944
0.8944 x 520
465
416
P(X > m ) =
520
= 0.8
m 285
= 0.842
75
m =221.85
P( z >

6(a)

6(b)(i)

6(b)(ii)

PROBABILITY DISTRIBUTION

FORM 5

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
2
1

131

CHAPTER 9

MOTION ALONG A STRAIGHT LINE

FORM 5

PAPER 2
1. A particle moves in a straight line and passes through a fixed point O, with a velocity of
10 m s 1 . Its acceleration, a m s 2 , t seconds after passing through O is given by a = 8 4t.
The particle stops after k seconds.
(a) Find
(i) the maximum velocity of the particle,
(ii) the value of k.
[6 marks]
(b) Sketch a velocity-time graph for 0 t k .
Hence, or otherwise, calculate the total distance travelled during that period.
[4 marks]
2.

A particle moves along a straight line from a fixed point R. Its velocity, V m s 1 , is given by
V = 20t 2t 2 , where t is the time, in seconds, after leaving the point R.
(Assume motion to the right is positive)

(a)
(b)
(c)
(d)

Find
the maximum velocity of the particle,
[3 marks]
the distance travelled during the 4th second,
[3 marks]
the value of t when the particle passes the points R again,
[2 marks]
the time between leaving R and when the particle reverses its direction of motion.
[2 marks]

3. The following diagram shows the positions and directions of motion of two objects, A and B,
moving in a straight line passing two fixed points, P and Q, respectively. Object A passes the
fixed point P and object B passes the fixed point Q simultaneously. The distance PQ is 90 m.

90 m

The velocity of A, V A m s 1 , is given V A = 10 + 8t 2t 2 , where t is the time, in seconds, after


it passes P while B travels with a constant velocity of - 3 m s 1 . Object A stops instantaneously
at point M.
(Assume that the positive direction of motion is towards the right.)
Find
(a) the maximum velocity , in, m s 1 , of A,
(b) the distance, in m, of M from P,
(c) the distance, in m, between A and B when A is at the points M.

[3 marks]
[4 marks]
[3 marks]
132

CHAPTER 9

4.

MOTION ALONG A STRAIGHT LINE

FORM 5

A particle moves in a straight line and passes through a fixed point O.


Its velocity, v ms 1 , is given by v = t 2 4t + 3 , where t is the time, in seconds, after leaving O .
[Assume motion to the right is positive.]
(a) Find
(i) the initial velocity of the particle,
(ii) the time interval during which the particle moves towards the left,
(iii) the time interval during which the acceleration of the particle is positive.
(b) Sketch the velocity-time graph of the motion of the particle for 0 t 3 .

[5 marks]
[2 marks]

(c) Calculate the total distance travelled during the first 3 seconds after leaving O.
[3 marks]

5. A particle moves along a straight line and passes through a fixed point O. Its velocity, v ms 1 , is
given by v = t 2 8t + 15 , where t is the time, in seconds, after passing through O .
[Assume motion to the right is positive.]

Find
(a)
(b)
(c)
(d)

6.

the initial velocity, in ms 1 ,


the minimum velocity, in ms 1 ,
the range of values of t during which the particle moves to the left,
the total distance, in m, travelled by the particle in the first 5 seconds.

[1 mark]
[3 marks]
[2 marks]
[4 marks]

A particle moves along a straight line and passes through a fixed point O. Its velocity, v ms 1 ,
is given by v = 8 + 2t t 2 , where t is the time, in seconds, after passing through O . The
particle stops instantaneously at point M.
[Assume motion to the right is positive.]
Find
(a)
(b)
(c)

the acceleration, in ms 2 , of the particle at M,


[3 marks]
the maximum velocity, in ms 1 , of the particle
[3 marks]
the total distance, in m, travelled by the particle in the first 10 seconds, after passing
through O.
[4 marks]

133

CHAPTER 9
7.

FORM 5

A particle moves along a straight line and passes through a fixed point O, with velocity of
20 ms 1 . Its acceleration, a ms 2 , is given by a = 2t + 8 where t is the time, in seconds, after
passing through point O. The particle stops after k s.
(a)

(b)

8.

MOTION ALONG A STRAIGHT LINE

Find:
(i)
the maximum velocity of the particle,
(ii)
the value of k
[6 marks]
Sketch a velocity-time graph of the motion of the particle for 0 t k .
Hence, or otherwise, calculate the total distance travelled during that period.
[4 marks]

A particle moves along a straight line. Its velocity, v ms- 1 , from a fixed point, O, is given by
v = t2 10t + 24 where t is the time, in seconds, after passing through point O.
[Assume motion to the right is positive.]
Find
(a)
(b)
(c)
(d)

the initial velocity of the particle,


the minimum velocity of the particle,
the range of values of t during which the particle moves to the left,
the total distance travelled by the particle in the first 6 seconds.

[1 marks]
[3 marks]
[2 marks]
[4 marks]

134

CHAPTER 9

MOTION ALONG A STRAIGHT LINE

FORM 5

ANSWERS PAPER 2
1.

a
V

=
=

8 4t
( 8-4t ) dt
4t 2
8t
+c
2
8t 2t 2 + c

=
=

a)

(i)

(ii)

b)

V =
t
V

V = 10, t = 0.
10
=
8(0) 2(0) 2 + c
10
=
c
V
=
8t 2t 2 + 10
maximum velocity, a= 0
8 4t =
0
8
=
4t
t
=
2s
Vmax imum =
8(2) 2(2) 2 + 10
=
18 ms-1
particle stops: V = 0
0
8t 2t 2 + 10 =
2
0
2t 8t 10 =
0
t 2 4t 10 =
(t + 1)(t 5) =
0
t
=
5

k
=
5
2
8t 2t + 10
V
0
10

2
18

5
0

1
1
1

18
10

Total Distance

V dt

(8t 2t

0
5

+ 10 dt

0
5

2 2 3

4t 3 t + 10t

135

CHAPTER 9

MOTION ALONG A STRAIGHT LINE


=
=

2.

a)

b)

2
4(5 2 ) (5 3 ) + 10(5) 0
3
2
66 m
3

V = 20t t 2
dV
a=
= 20 4t
dt
Maximum velocity, a = 0
20 4t = 0
20 = 4t
t=5
Vmax = 20(5) 2(52)
= 50 ms- 1
s = v dt

FORM 5

1
1

= 20t 2t 2 dt
2
= 10t 2 t 3 + c
3
s = 0, t = 0 c = 0
2
s = 10t 2 t 3
3
2
t = 3; s = 10(3 2 ) (33 ) = 72m
3
2
1
t = 4; s = 10(4 2 ) (4 3 ) = 117 m
3
3
Distance travelled during the fourth second

c)

1
1
= 117 72
3
1
= 45 m
3

At point R again, s = 0
2
10t 2 t 3 = 0
3
2
t 2 (10 t ) = 0
3
2
10 t = 0
3
2
t = 10
3
t = 15

136

CHAPTER 9
d)

3.

MOTION ALONG A STRAIGHT LINE


Maximum displacement, V = 0
20t 2t 2 = 0
2t (10 t ) = 0
t = 10
Time = 10 seconds
2
V A = 10 + 8t 2t
a A = 8 4t
V A maximum when a A = 0
8 4t = 0
8 = 4t
t=2
V A max = 10 + 8(2) 2(2 2 )
= 18 ms- 1
Object A at M when V A = 0

a)

b)

10 + 8t 2t 2 = 0
2t 2 8t 10 = 0
t 2 4t 5 = 0

FORM 5

1
1

1
1

(t + 1)(t 5) = 0

t=5
5

Distance M from P = v dt
0

= 10 + 8t 2t 2 dt
0
5

c)

= 10t + 4t 2 t 3
3 0

2
= 10(5) + 4(52 ) (53 ) 0
3
2
= 66 m
3
When t = 5, distance B from Q
= v t
=35
= 15 m
2

Distance between A and B = 90 66 15


3

1
= 8 m
#
3

1
1
1

137

CHAPTER 9
4.

a)

MOTION ALONG A STRAIGHT LINE

v = t 2 4t + 3
t = 0, v = 0 2 4(0) + 3
= 3 ms-1 #
particle moves to the left, v < 0
t 2 4t + 3 < 0
(t 1)(t 3) < 0
1 < t < 3 #
v = t 2 4t + 3
dv
a=
= 2t 4
dt
a is positive, a > 0
2t 4 > 0
2t > 0
t >2
#
2
v = t 4t + 3
v

i)

ii)

iii)

b)
t
v

0
3

1
0

3
0

1
1
1

Total distance

c)

FORM 5

v dt +

v dt

(t

4t + 3 dt +

(t

4t + 3)dt

t 3

t 3

2
2

2
t
+
3
t
+

2t + 3t
3
0
3
1

3 2 + 3 +

[9 18 + 9] 2 + 3
3

1
1
1 + 1
3
3
2
=
2 m #
3
2
v = t 8t + 15
t = 0, v = 0 2 8(0) + 15 = 15ms 1 #

5.

a)

1
1

138

CHAPTER 9
b)

MOTION ALONG A STRAIGHT LINE

FORM 5

v = t 2 8t + 15
dv
a=
= 2t 8
dt

dv
= 0,
dt
2t 8 = 0
2t = 8
t=4

When

1
42 8(4) + 15 = - 1 ms-1

When t = 4, vmin =
c)

Particle moves to the left, v < 0


t 2 8t + 15 < 0
(t 3)(t 5) < 0

3 < t < 5
d)
Total distance =

v dt + v dt

(t
3

(t

8t + 15 dt +

8t + 15) dt

3
3

t 3

t 3

2
2

4
t
+
15
t
+

4t + 15t
3
0
3
3

[9 36 + 45] +

125


100 + 75 [9 36 + 45]

2
18 + 16 18
3
1
=
19
m
#
3
v
=
2
When v = 0, 8 + 2t t =
t 2 2t 8 =
(t + 2) (t 4) =
t = 4
dv
= 2 2t
a =
dt
At M,
a = 2 2(4)
= 6 ms 2

6.

a)

1
8 + 2t t 2
0
0
0

1
1

139

CHAPTER 9
b)

MOTION ALONG A STRAIGHT LINE


Maximum velocity, a =
2 2t =
2 =
t =
When t = 1 ; v max imum =

0
0
2t
1
8 + 2(1) 1

c)

Total distance,
s =
=

1
1
1

9 ms 1 #

=
v dt
8 + 2t t 2 dt
t3
8t + t 2 + c
3

FORM 5

When t = 0, s = 0 c = 0
s =

8t + t 2

t3
3

43
3
10 3
8(10) + 10 2
3
8(4) + 4 2

s t =4 =

s t =10 =

t=0
153

1m
3

2
m
3
1
153 m
3
26

t=4

26

2m
3

t = 10

7.

a)

i)

Total distance in the first 10 seconds


2
1
=
2(26 ) + 153
3
3
2
=
206 m #
3
a
=
2t + 8
V =
2t + 8 dt
=
t 2 + 8t + c
When t = 0, V = 20 :
20
=
t 2 + 8t + c
20
=
0

V =
t 2 + 8t + 20
When maximum velocity, a =
0
- 2t + 8 =
0
2t =
8
t=
4

V max imum

= (4) 2 + 8(4) + 20

1
1
140

CHAPTER 9

MOTION ALONG A STRAIGHT LINE


= 36 ms

(ii)

b)

Particle stops, V
t 2 + 8t + 20
t 2 8t 20
(t + 2)(t 10)
t = 10
k = 10

=
=
=
=0

= t 2 + 8t + 20

FORM 5

0
0
0
V
36

20

t 0 4 10
V 20 36 0

2
0

Distance

=
=
=

=
8.

a)

( t 2 + 8t + 20 ) dt
3
t
[ + 4t 2 + 20t ]10
0
3
3
10

+ 4(10 2 ) + 20(10) 0
3
2
266 m #
3

=
t 2 10t + 24
When t = 0, initial velocity,
v =
0 2 10(0) + 24
=
24 ms 1 #

b)

=
=

dv
dt
2t 10

max imum

10

When minimum velocity, a = 0


2t -10 =
0
t
=
5
v

5 2 10(5) + 24

1 ms 1

141

CHAPTER 9
c)

d)

MOTION ALONG A STRAIGHT LINE


When moves to the left, v < 0
t 2 10t + 24 <
( t 4 )( t 6 ) <

0
0

FORM 5

4< t< 6
Distance, s =
( t 2 10t + 24 ) dt
1 3
=
t 5t 2 + 24t + c
3
When t = 0, s = 0 c = 0
1 3

s =
t 5t 2 + 24t
3
t = 0, s = 0
1
1
t = 4, s = (4) 3 5(4) 2 + 24(4) = 37 m
3
3
1
t = 6, s = (6) 3 5(6) 2 + 24(6) = 36 m
3

t=6
t=4
0

36

t=0
Total distance travelled during the first 6 seconds
1
1
=
37 + 37 36
3
3
2
=
m #
38
3

37

1m
3

142