You are on page 1of 26

POSlAIIIII, ~,II.

AZ

v

(NACIN OBAVUANlA)

~ ,~" o~ tli6

~~ ....

Autor Abdulaziz b. Baz

PrevodUac Jusuf BarCic

Izdavac:

Povjel'eniStvo za publikacije i nauena istrazivanja

Ministal'stvo islamskih pitanja,

Vaku/a, djelovanja i usmjel'avanja

1428. H.

~ It"A,~LiJiiljl~..uljilu .. ;~lj~~Iil9jJJ"bGj @ ~t.~i~,tt~~t'[~.;a_..>@ .wt~ ~j.a_;.tt..AfCu~~1 -. j4 ~I .J.I~ ~ }.!j.lI~ /. ~ ~I i~ W .A' t 'i' 0 ,.t'4)1 .I'"""H X W~,"",H H'.-Y\-t"'-' :.!.lo.)) (~.,J1~4~1) ii';A.......,a.ll -,

ul~I-i H'i'O / 0""0

H '(.0/0""0 : t.1 Jli I ~) .... ,.-'i' .. -t"'-, :.!.lo.))

l.:J1it1~1 ..AlHYA

Poslanikov ;Jf Namaz «Nacin Obavlj anj a»

U ime Allaha, Milostivog,

Samilosnog

Poslanikov,~,Namaz (Nacin Obavljanja)

Zahvala pripada sarno Allahu, Jedinom, koji druga nema, i neka je salavat i spas na Njegova roba i Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem , na njegovu porodicu i ashabe.

Pisac ovog djela, Abdulaziz bin-Abdillah bin-Baz kate: Ova je saieti prikaz kaka je uistinu klanjao A llahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i zelimga predstaviti svakom muslimanu i muslimanki. Svako ko je bude citoo, neka pakusa oponasati Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.rjer on kate:

'/I J. ..".

".~t ~J'4~::!J L4= t~"

"Klanjajte onako kao sto ate mene vidjeli da klan jam " • (prenosi El-Buhari}.

3

Poslanikov M Namaz «Nacin Obavljanja»

Nasem citaocu dofemo osnovna pojasnjenja:

1. PRA VILNO UZIMANJE ABDESTA

A bdest se uzima na naein kako nam je to noredio Uzviseni A llah u Svojoj Knjizi:

." ('it Jl '~-:..Gl/ .t-o:: ,.,. i:l q~ i ,'1.-.'11 J~I .-!.-! I~I i~~ 'I; -: j, (~ti; }.,_

.:t.-:..- r'""""'" ,." ~.r. _, ~ ;_".._ e. ~ ~ _,... --:.J., -r:. '1'

J.. r;~'·'C-'i- ~ ... / ~ «: .'(-'.... I" /.f/ I'. ""'JI .... i..llU .. .Jt"'J ~ ~\ Jl ~I_' f--:"_".i,_ ~\_,

"0 vjerniei, kada hocete danamaz obavite, liea svoja i ruke svoje do iza laktova operite, i po glavama svojim potarite i noge svoje do iza clanaka". (EI-Maida, 6).

Kaie Allahov Poslanik, saIlallahu aIejhi ve sellem:

.(J~::",u~~j~~i~~~)

"Namaz se ne prima bez prethodne cistoce, niti se prima sadaka iz ukradene imovine iz ratnog plijena".

Isto tako, Poslanik, saIlallahu aIejhi ve se/lem, rekao je covjeku kojije nepravilno obavio namaz,:

"Kada htjednei klanjati nama:. pravilno uzmi abdest":

4

Poslanikov :Ii Namaz «NaCin Obavljanja»

2. OKRETANJE LICA PREMA KIBLI (KA'BI)

Onaj ko ielt da klanja, gdje god bio, treba se citavim tijelom okrenuti prema Kabi. Nijjet (odluka) se cini u srcu za onaj namaz koji se zeli klanjati, imajuCi na umu je li to farz iii nofila=a He. ciniti nijjet jezikom.

Izgovor nijjetajezikom nije propisan, vee je to novotarija zato ito to nije radio ni Poslanik, sallallahu alejhi ve seIIem, niti su to cinili ashabi, radijallahu anhum. Sunnetom je propisano da se stavi "SutraPerda" (moie biti' bilo koji predmet visine najmanje pedalj, da ne bi neko prosao ispred klanjaca), bi/o da neko klanja sam, iii kao imam, jer je to naredba Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Okretanje prema kibli je uvjet za namaz, osim u izuzetnim slucajevima, koji su poznati i objasnjeni: u knjigama ucenjok« serijatskog prava.

3. LZGOV ARANJE POCETNOG TEKBIRA (TEKBlRETULIHRAM)

To znoii da kaies "Allahu ekber" gledajuCi na mjesto sedide . ..

4. DIZANJE RUKU PRi IZGOV ARANJU TEKBIRA

Prilikom izgovaranja tekbira, treba dici ruke u visini ramena ili visini usiju,

5

Poslanikov • Namaz «Nacin Obavljanja»

5. VEZANJE RUKU NA PRSA

Staviti desnu ruku preko lijeve. Ucinitl tako da desna ruka obuhvati gomji dio zgloba Jake i podlaktice, jer nas na to upucuje A Ilahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, iz hadisa koji prenose VlliZb. Huclir i Kabisa b. Hulb et- Tai od svog oca.

6. UCENJE DOVE POSLIJE TEKBIRA

Po sunnetu je da se uci dova poslije pocetnog tekbira Dna glasi:

~,~-! ';'q"\1~' ~ ~~~ ~ iS~~ ;;;'J ~ ~~ ~,) . ~'t"'::":'A~" <~," ""~,~'.~', .~~, ~~ ... G~'· :~~ ~r--~ ~~ .~~ ...,~ ~~

.(~~\1~\1f'~l;IiS~~~

"Allahumme ba'id bejni ve bejne hatajaje kema ba'adte bejnelmesriki vel-magribi, Allahumme nekkini min hatajaje kema junekkassevbul-ebjedu mineddenes. Allahummagsilni min hatajaje bilmai ves-seldii vel-berdi" .

(Allahu moj, udalji me od mojih grijeha kao sto si udaljio istok od zapada. Allahu moj, otisti me od grijeha kao sto se eisti bijela odjeca od prljavitine, Allahu moj, oeisti me od grijeha vodom, snijegom i ledom.)

(Muttefekun alejhi)

Ova dovaje hadis koji prenosi Ebu-Hurejre,

Ko ieli, moie uciti i drugu dovu, kao Ito je ova:

6

Poslanikov :Ji Narnaz «Nacin Obavljanja»

"Subhanekellahume ve bi hamdike ve t;barekesmuka ve te'ala diedduke ve la ilahe gajruke".

(Slavljen neka si Ti, Gospodaru, i neka Tije hvala. blagosl()vljeno je Tvoje ime i uzviSena je Tvoja velicina, nema drugog boga osim Tebe.)

Ovo je pouzdano preneseno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.Ne smeta ako neko node drugu dovu koja se uci na poeetku namaza, ali pod uvjetom da postoje cvrsti dokasi da ju je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ucio.

Sto se tice ovth dova bolje je da se ponekad uti jedna, a ponekad druga dova; da bi se time upotpunilo slijedenje sunneta Poslije dove se uci: "E'uzu billahl mineS-sejtanir-radf.im Bismillahir-rahmanir - rahim",

(Traiim zastitu kod Allaha od prokletog sejtana. U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog).

Posli/e toga se uci Faiha zaJo sto je A llohov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

"Nema namaza ako nije proucen» Fatiha",

Poslije ce izgovoriti "amin'' glasno na namazima na kojima se uti glasno, a u sebi na namazima na kojima se uci u sebi. Potom ce prouciti nesto iz Kur'ana.

7

Poslanikov !If Narnaz «Nacin Obavlj anja>~

A kada se radi 0 ucenju poslije Faiihe, bolje je da se na podne, ikindiji i jaciji uce sure srednje duiine, na sabah namazu duie, na aksamu nekada duie, a nekada krace, jer je tako navedeno u hadisima. Na ikindiji se uci krace nego na podne.

7. ODLAZAK NA RUKU

Prilikom odlaska na ruku, izgovara se tekbir 'diiuci ruke u visini ramena ili usiju. Na rukuu cemo nastojaJi da glava bude poravnata sa ledima prsti ruku da obuhvate koljena i da budu rasireni, te da se tijelo smiri. Na rukuu se uci:

"Subhane Rabbijel-azim",

(Slavljcn neka je moj Veliki Gospodar.)

Bolje je da se ova dova ponovi tri iii vise puta. Lijepo je da se dodaju i ove rijeci:

"Subhanekellahumme rabbena ve bi hamdike. Allahummagfirli".

(Velicanstven si Ti, Gospodaru, i Tebi nekaje hvala. Allahu, oprosti mi.) (Prenosi El-Buhari i Muslim).

8. VRACANJE SA RUKUA

Kada se vraea sa rukua, ruke se diiu u visini ramena iii usiju i uci se ovo:

8

Poslanikov ;Jf Narnaz «Nacin Qbavljanja»

"Semi'allahu limen hamideh",

(Cuo je Allah onoga ko Ga hvali). (Prenosi El-Buhart.)

Ovo se uti hila da klanjaJ sam iii kao imam drugima Poslije ovoga, u stojecem stavu uti se sljedece:

"Rabbena ve lekel-hamdu, hamden kesiren tajjiben mubarek fihi, minessemavati ve minel-erdi ve mil'e ma bejnehuma ve mil'e ma si'fe min sej'in ba'd,"

ako doda poslije toga

l4 &L. ~ ~t ~:-J ~~ } \'::.'tt JlA (,. J;.1 ~tj rlilit ~l)

"Ehlessenai vel-medf.di ehakku ma kalel-abdu ve kulluna [eke abdun. Allahumme la mani'a lima e'atajte ve la mu'tije lima mena'te ve lajenJe'u zel-df.eddi minkel-df.eddu".

9

Poslanikov M Namaz «Nacin Obavljanja»

Gospodaru nas, Tebi neka je hvala velika, lijepa i blagoslovljena, onoliko koliko moie napuniti nebesa i koliko mote napuniti Zemlju, koliko mote napunitl prostor izmedu njih i onoliko koliko Ti hoces poslije toga. Ti si dostojan svake hvale, velicine i slave. To je najstvarnije najdolicnije sto rob moie izgovoriti, a svi smo mi Tvoji robovi. Sto Ti das, niko ne mote sprijeciti. Sto Ti sprijecis, to niko ne mote dati. Nijednom bogatasu nece kod Tebe bogatstvo koristiti.)

(Prenosi Muslim u svom "Sahihu '').

To je dobro jer je potvrdeno vjerodostojnim hadisima da je to Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, radio.

Kada hi klanjao za imamom, prilikom dizanja sa rukua, reci:

"Rabbena ve lekelhamd.. "

i sve ono ito smo maloprije spomenuli da se uci, pa bio imam, muktedija iii klanjao sam. Mustehah je da svaki od njih, hio imam, muktedija iii k/anjao sam, poslije dizonja ruku, a prije sedide stave ruke na prsa kao sto se to radi na kijamu prije rukua.

Na ovo nas upucuje hadis koji prenose Vail bin-Hudir i Sehl binSa'd, radijallahu anhurn.

10

Poslanikov MNamaz «Nacin Obavljanja»

9. PRVA SEDZDA

Sedida se cini tako sto, izgovarqjuCi tekbir, ako je lakse, spustamo koljena prije ruku, a kome je tesko ovoko, moie spustiti ruke prije koljena Prsti i ruku i nogu treboju biti ispruieni, malo ri1Stdvijeni i okrenuti prema kibli. Prilikom cin}enja sedide, treba da sedcundijelova tijela bude u dodiru sa tlom: celo sa nosom, ruke, koljena. te donji dio noinih prstiju.

Zatim reci:

"Subhane Rabbijel-e'ala".

(Velicanstven je mol Uzviseni Gospodar.)

(Ove rijeci prenose svi sakupljaci Sunena.)

Ponovi ove rijeci tri ili vise puta Lijepo je da na sedidi kaies joi

i:

"Subhanekellahumme Rabbena ve bi hamdlke, Allahummagflrli". (Velicanstven si Ti, Gospadaru nas, i Tebi neka je hvala. Allahu, oprosti mi.)

(Prenose, EI-Buhari i Muslim)

Na sedidi treba sto vise moliti Allaha, jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaie:

11

Poslanikov _ Narnaz «Nacin Obavljanja»

~ !J" ~~',; ~ ~~I L.!J ~i~ ~~I ~ I~ t~~1 L.~)

".. .,.. .. .I

.(:'ctz..,~··I:........4A ~~.I r-- .. - '"' ...,.,-"

"Na rukuu velicajte Gospodara (Subhane Rabbijel-a1.im), t trllt/ite se da dovom molite Allaha na sedtdi; nadati se je do ce va", se odazvati".

Ovo se temelji na hadisu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:

"Rob je najbliti svome Gospodaru dok je na sedtdi. Zato tada ucite sto viSe dova: "

(Muslim u Sahihu)

Ina nafilama, a i na farz-namazima treba traiiti od Allaha dobra i na dunjaluku i na ahiretu, kako za sebe, tako i za ostale muslimane.

Na sedidi laktovi trebaju biti odmaknuti od stomaka, stomak od nogu, a isto tako, butine nogu udaljene od cjevanica, a laktovi odignuti od tla, jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaie:

.(~I~~! ~G~ ~~I :h',,!'!~ ~j, ~~I ~ 1.,]"&1).

!

"Ispruiite se na sedidi, ali neka niko od vas svoje laktove ne spusta na tlo, da ne bi oponasali psa".

(Muttefekun alejhi)

12

Poslanikov # Namaz «Naein Obavljanja»

10. VRACANJE SA SEDZDE

Diie se glava /sa sedide izgovoraiuci tekbir, sjedne se na lijevu nogu, prsti desne noge se podviju, a ruke stave na butine i koljena. Izmedu dvije sed ide se izgovore ove rijeei:

"Rabbig'jirlii rabbig'flrlii rabbig'firlii: Allahumma-gflr Ii verhamnl vehdlnl verzukni ve afini vediburni: "

(Gospodaru moj, oprosti mi, Gospodaru moj, oprosti mi, Gospodaru moj, oprosti mi. Allahu, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me, opskrbi me, sacuvaj me i pomozi mi.)

(Ovu dovu prenose sakupljaci Sunena)

Tijelo se treba potpuno smiriti, tako da se svaki zglob vrati na svoje mjesto kao na rukuu, jer bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oduljivao smirivanje poslije rukua i izmedu sedidi.

11. DRUGA SEDZDA

Izgovori se tekbir i druga sedida se cini isto onako kako se cinila

prva.

12. VRACANJE SA DRUGE SEDZDE

Diie se glava sa druge sedide i izgovora tekbir te se prije ustajanja na drugi rekat, malo zastane koliko se zastane na sjedenju izmedu dvije sedide. Ovo sjedenje je prema ispravnijem misljenju ucenjoka lijepo (mustehab) uciniti i zove se sjedenje radi odmora

13

Poslanikov M' Namaz «Nacin Obavljanja»

Ukoliko se ovo sjedenje izostavi, nema nikakvog grijeha-Na tom sjedenju nema nikokvog ucenjo; niti bilo kakve dave. Zattm se ustoje na drugi rekat, oslanjojuci se koljenima aka maze, a aka je tesko koljenimo; maze se osloniti i rukama na tlo. Na drugom rekatu se uci Fatiha, a poslije Fatihe nesto iz Kur'ana; te se cint isto ana ito ina prvom rekatu.

Nije dozvoljeno muktediji da prestiie imama, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na to upozorio svoj ummet, a mekruh .je istovremeno sa imamom cinitt pokrete u namazu. Sunnet je da ti pokreti budu iza imamovih, bez predugog kasnjenja, a nakon prestanka imam ovog glasa Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kale:

JL.J ,~~ ,~jUa ~~ ,~~ ~ tJ ';')';':"'3 W ~ ~~ rGo;' ~ ~!) '(~'~J~.Jt_,J~~~~Allt~

«Imam je postavljen da se za njim povodite. Nemojte razlicito od njega klanjati: Kada izgovori tekblr, i vi izgovorite; kada ode na ruku, i vi to ucinite, a kada kaie "Semi'allahu limen hamideh" vi recite:

Rabbena ve lekel hamd.» (Muttefekun alejhi).

13. DVOREKATNI NAMAZI

Prilikom klanjanja dvorekamih namaza, kao ito su sahah, diuma. bajrami, poslije druge sedide se obavi sjedenje. Sjedne se na lijevu nogu, dok su prsti desne noge podvijeni.

Desnu ruku stavi na butinu desne noge. Prste desne sake savij u pesnicu, osim kaiiprsta koji ostaje ispruien, iskazujuci time jednocu Allahovu prilikom spominjanja Uzvisenog Allaha i prilikom dove.

14

Poslanikov :Ii Namaz «Nacin Obavlj an j a».

A maze se uraditi i na drugi nacin, mali prst i slijedeci do njega da budu savijeni, dok srednji prst i palac pomices praveci krug, a kaiiprst ostqje ispruien. Na oba ova nacina upucuju nas dokazi: u hadisima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,

Bolje je da nekada upotrijebimo jedan, a nekada drugi nacin dizanja prsta desne ruke. Lijeva ruka se stavlja na dio buta i koljeno lijeve noge. Na sjedenju ucimo "Ettehijjatu":

;Ut ~ '~.Jj ~t ~l ~ ~~t ,::,(:~'lattj ,::'~tj,~ ::,~ aut)

QS ,. ..,..". :l ,. ".". ".

,A_ut ~! Al! ~ ::'1 ',s'(j·1 ,~~t ~t ~4 ~~ ,1~1Ie ~~t ,4:it=~J

"Et-tehijjatu lillahi ves-salavatu vet-tajjibatu es-selamu alejke ejjuhen-nebijju ve rahmetullahi ve berekatuhu, es-selamu alejna ve ala ibadillahis-salihin. Eihedu en la ilahe illallah ve eshedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu".

(Najbolji pozdravi, salavati i pohvale (rijeci) pripadaju Allahu!

Selam tebi, Vjerovjesnice, Allahova milost i Njegovi blagoslovi! Selam nama i Allahovim dobrim robovima! Svjedocim da nema Boga osim Allaha te daje Muhammed Njegov rob i poslanik!)

i Salavate:

" " .. ~ '" ""

~'~~i~~'~~cl~~~'~~~!'~LH!~i

.(~ ~~! '~LH! ~~ '~LH! ~ ~J~

15

Poslanikov :Ii Namaz «Nacin Obavljanja»

"Allahumme salli ala Muhammedin ve 'ala ali Muhammed, kema sallejte ala Ibrahime, ve 'al ali Ibrahim ineka hamidun mediid. Ve barik 'ala Muhammedin ve 'ala ali Muhammed, kema barekte 'ala Ibrahlme ve 'ala ali Ibrahlme inneke hamidun mediid!"

(Allahu, donesi salavat na Muhammeda i porodicu Muhammedovu, kao sto si donosio salavat na Ibrahimovu porodicul . Ti si Onaj koji zasluiuje svu hvalu i slavu! Allahu, blagoslovi Muhammeda i porodicu Muhammedovu, kao sto si blagoslovio porodicu Ibrahimovu! Ti si Onaj koji zasluiuje svu hvalu i slavu!)

Poslije toga traiimo zastitu kod Allaha od cetiri stvari koje su spomenute u slijedecoj dovi:

"Allahumme inni e'uzu bike min azabi diehenneme ve min azabilkabri ve min fitnetil-mahja vei-memati ve min fitnetilmesihiddedidiaL "

(Allahu moj, traiim zastitu kod Tebe od diehennemske kazne i od kaburske kazne i od kusnje proiivljenja i smrti i od kusnje Mesiha Dedidiala.) (Prenose El-Buhari i Muslim)

Zatim, moli Allaha za svako dobro koje zelis i na ovom (na buducem svijetu. Moie se moliti i za svoje roditelje i za sve muslimane, bez obzira da li se radilo 0 farz-namazu iIi nafili. Ovo se temelji na opcenitosti Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, njeci upucenih lbn-Mesudu nakon sto ga je podueio sta da uci na sjedenju u namazu.

16

Poslanikov M Namaz «Nacin Obavljanja»

U tom hodisu, izmedu ostalog, stoji: "Zatim neka odabere dovu koja mu se najvise svida i neka njome moli Allaha ... "

U drugoj predaji stoji: "Zatim, neka bira kakve god hoce molbe lroje ce uputiti Allahu ... "

Ovo obuhvata sve sto covjeku mole koristiti i na dunjaluku, i na ahiretu.

Zatim treba predati selam na desnu i Jijevu stranu.

14. TROREKATNI I CETVEROREKATNI NAMAZI

Kada se klanjaju trorekatni namazi, kao sto je aksam, iii cetverorekatni, kao sto su podne, ikindija i jacija, na sjedenju poslije drugog rekata i poslije proucenog "Ettehijjau" i salavata (Et-tesehhud), ustaje se na tree! rekat oslanjajuCi se rukama na koljena

Ponovo se diiu ruke u visini ramena izgovarajuCi tekbir, a zatim se veiu ruke na prsa kao sto smo objasnili. Poslije toga se uci samo Fatiha na trecem i cetvnom rekatu podne-namaza. Nije pogresno ukoliko bi se poslije Fatihe proucilo jos nesto iz Kur'ana, jer je to pouzdano preneseno u hadisu koji prenosi Ebu-Se'id, radijallahu anhu, pa i .ako se ne bi proucili salavati poslije "Ettehijjaiu", jer mustehab je, a nije vadiib, prouciti salavate na prvom sjedenju.

Zatim se uti "Ettehijjau'' i salavati poslije treceg rekata oksam namaza i cetvnog rekatapodne-namaza ikindije ijacije.

Poslije salavata se zotraii ad Allaha zastita ad patnje u Diehennemu, patnje u kaburu, iskusenja iivota i smrti i iskusenja Mesiha Dedidiala

17

Poslanikov ~ Namaz «Nacin Obavljanja»

U ovom stanju klanjac treba sto vise moliti Uzvisenog Allaha, a serijatski utemeljena dova U ovom slucqju, kao i u drugim slucqjevima, jest dova:

~~G\ y\J;. 0"; 1:~:;_ ~~\ ~_; ~~/;. ~!si .:;q\~6_:;t

"Rabbena atina fid-dun 'ja haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kina 'azaben-nar".

(Gospodaru nas, podari nam na dunjaluku dobra i dobro na ahiretu i sacuvaj nas patnje u vatri.)

Vee je receno daje ovako i u slucqju dvorekatnih namaza

Sto se tiie ovog sjedenja, ana se razlikuje od prvog time sto se na ovom sjedenju lijeva noga stavi ispod desne, sjedeci direktno na tlu, a ne na lijevoj nazi, dok ee prsti desne noge biti podvrnuti. Na ova upucuje hadis koji prenosi Ebu-Humejd. Zatim se preda selam na desnu i lijevu stranu rijecima:

"Es-selamu 'alejkum ve rahmetullah, es-selamu 'alejkum ve rahmetullah. "

Poslije selama se tri puta prouci:

"Estagfirullah ",

18

Poslanikov ?Jf Namaz «Nacin Obavljanja»

a zatim:

~! ~ 't~;1j ~~II~ 4~JQ ';'~I ~~ ';'~I ~I ~,) f~~~;a~,~,~~,~,~,~~..r-~~~~'iu,~!

" "'" " Ell Ell· ·111 '" ~ ;... ."

L4J ~ ~~ ,~I L4J e;.L.. ~ (.4.u1 ~~ ~! ~j.A ~~ J~ ~ ~~

,'J.III III ,J .... ""III Ell ...... '" J ... '" • ,,' """'0'''' ...... 0 ... .,.

4.J "I.;! ~! ~ ~.J o\..Ul ~! 4.J! ~ ,~,.=..A.,o ~II::' ~ ~.J'~

;J~ ~:UI ~ ~ iu, ~! 4J! ~ ~I ~Iili, ~~ ~I ~~ ~'40"~ll

"Allahumme entesseLamu ve minkesseLamu teharekte ja zel-dielal: ve l-ikram, La ilahe illallahu vahdehu la §erike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli §ej'in kadir, la havLe ve La kuvvete ilia hillah, Allahume La mani'a lima e'atajte ve la mu'ti lima mena'te ve la jenfe'u zeL-dzeddi minkel'dieddu, La ilahe illellahu ve la na'budu ilia ijjah, lehunni'metu, ve LehuL-fadLu ve lehussenaul-hasen, la ilahe illellahu muhllslne lehuddine ve lev kerihel kafirun".

(Allahu, Ti si spas i od Tebe je spas, blagoslovljen si Ti, vlasnice slave i plemenitosti.

Nema drugog boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, Njemu pripada sva vlast i zahvala i On je svemocan. Allahu, ne mote niko sprijecitt ono sta Ti das, i ne moie niko dati ono sto Ti sprijecis i nijednom bogatasu kod Tebe bogastvo njegovo nece koristiti.

19

Poslanikov ;Jj Namaz «NaC'in Obavlj anj a» .

Nema drugog boga osim Allaha, Jedinog, On nema druga. Njemu pripada sva vlast l zahvala i Onje svemocan, i nema snage niti moci osim kodAllaha.

Nema drugog boga osim Allaha i mt ne obozavamonikogmimo Njega. Njemu pripadaju blagodati, dobrota i najljepsa zahvala. Nema drugog boga osim Allaha. Njemu iskreno vjeru ispovijedamo, pa maker to bilo krivo nevjernicima). (Prenose El-Buhari i Muslim).

Poslije ovoga se prouci po 33 puta "Subhanallah ", "El-hamdu llillah" i "Allahu ekber" i, stoti put, kao zavrsnica: "La ilahe illaJlahu vahdehu la serike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve 'ala kuJli sej'in kadir" .

Zatim seuci qjetul-kursijja, sure El-Ihlas, El-Felek i En-Nas, Ove tri kratke sure treba uctti poslije svakog namaza po jedanput, a lijepo je da se uci po tri puta poslije sabah namaza i aksam namaza zbog vjerodostojnog hadisa koji upucuje na to.

Isto tako, mustehab je da se poslije sabah namaza i aksam namaza, na vee spomenute dove, dada i ova:

(La ilahe illellahu vahdehu la serike leh, lehul-mulku ve [/hulhamdu ve huve 'ala kulli sej'in kadir].

Ovo (reba prouciti deset puta, jer je to pouzdano preneseno ad Vjerovjesnika, saJlaJlahu 'alejhi ve seJlem.

20

Poslanikov # Namaz «Nacin Obavljanja»

U sluioju da si imam, okrenut ees se prema ljudima (Muktedijama), nokon sto tri puta prouCis istigfar (rabbig:fir Ii) i rijeci:

Allahumme entes-selam ve rninkes-selam tebarekte ja zel-dzelali vel-ikram.

Nakon toga ees prouciti vee spomenute dove, na sta ukazuju mnogi Vjerovjesnikovi, sallallahu 'alejhi ve sellem, hadisi, ajedan od njih je hadis koji prenosi A tsa radijallahu 'anha; a biljeii ga Muslim. -Sve ove spomenute dove su sunnet, a ne vadiib.

Mustehab je da musliman i muslimanka klanjaju:

~ Prije podne cetlri, a poslije podne dva rekaa

~ Poslije aksama dva,

~ Poslije jacije dva,

~ Prije sabaha dva.

To je ukupno dvanaest rekata.

Ovih dvanaest rekata se zovu "sunneti revatib" (pritvrdeni sunneti).

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavljao ih je kad je bio kod kuce, ako bi bio na putu - izostavljao bi ih, osim dva sabahska rekata i vitri.

Znaci, na njih je pozio i na putu i kod kuce. Mi u njemu imamo nofljepsi uzor, jer Uzviseni A lloh kale:

"Vi, uistinu, u Allahovom Poslaniku imate lijep uzor".

21

Poslanikov MNamaz «Nacin Obavljanja»

A Poslanik,sallallahu alehi ve sellem, kaie:

'II -' ,... I

.(~t ~J'o~::~ L..- ,~)

"Klanjajte kao Ito vidite daja klanjam".

(EI-Buhari)

Bolje je cia se ovi pritvrdeni sunneti i vitre klanjqju u kuci, ali nije pogreino ukoliko se klanjqju i u diamiji. A llahov Poslonik, sollallahu: alejhi ve sellem, rekao je:

"Najbolji je namaz u svojoj kuci, osim onoga koji je far;";

Redovno klanjanje ovih sunneta je jedan od razloga ulaska u Diennet, jer je u Muslimovom Sahihu zabiljeieno da.je Ummu Habiba, radijallahu 'anha, rekla: "Cufa sam A llahovog Poslonika salfallahu alejhi ve sellem, da kaie:

"Nema nit; jednog Allahovog roba muslimana koj; svaki dan zarad Allaha dobrovoljno klanja dvanaest rekata, a da mu Allah ne sagrad; kuiu u Diennetu",

Imam Et-Tirmizi je, prenoseci ovqj hadis, protumacio nacin na koji se klanja tih dvanaest rekata onaka kako smo mi to vee spomenuli.

22

Poslanikov ;Jf Namaz «Naein Obavljanja»

Lijepo je da eovjek klanja cettn rekaia prije ikindije, dva prije akSama i dva prije jacije, jer nas na to upucuje hadis A llahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Poslanik, sallallahu alehi ve sellem, kale:

"Neka se Allah smiluje eovjeku koji prije ikindijskog farza klanja eetiri rekata (suneta) ",

(Biljeie ga Ahmed, Ebu-Davud, Et-Tirmizi i Ibn-Huzejme, koji kate da je vjerodostojan (sahih), a i njegov niz prenosilaca je autetican.)

Takoder, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kale:

"Izmedu svakog ezana i ikameta se moie klanjati namaz", a zatim je treci put rekao: "Onaj ko hoee".

(El-Buhari)

Ako bi se klanjalo cetiri rekata poslije podne-namaza i cetiri poslije njega, to bi bilo dobro, na temelju Vjerovjesnikovih, sallallahu 'alejhi ve sellem, rijeci:

'" Ql ,... _,.:i ... ,.. -' "'''

. ~UJI ~ .JW 4.u1 ~~ ~~ ~.Jl j~1 ~~.Jl ~ J.:..9L,.~)

"Uzviseni Allah ee sacuvati od vatre eovjeka koji kontinuirano klanja eetiri rekata prije i poslije podne-namaza",

(Ovaj hadis biljeie imam Ahmed i sakupljaci Sunena, ad Ummu Habibe, radijallahu 'anha, s vjerodostojnim nizom prenosilaca.)

23

Poslanikov M Narnaz «Nacin Obavlj anj a»

Znaci da u ovom slucoju se dodaju jos dva rekata na ono sto je ustdjeni sunnet u slucaju podne-namaza, a to je cetiri rekata prije i dva poslije podne-namaza.

Ako se dodaju joil dva rekata poslije podne-namaza;: dogodit ce §e one sto je spomenuto u hadisu koji prenosi Ummu Habiba, radijallahu 'anha.

Uzviseni Allah je Onaj Koji daje uspjeh i uputu i neka je salavat i selam nasem vjerovjesniku Muhammedu sinu Abdullahovu, njegovoj porodici, ashabima i svima koji ih budu slijedili u dobru sve do Sudnjeg dana.

Ve sallallahu ala resulina Muhammed, ve ala alihi ve ashabihi ve menittebe'ahum ila jevmilkijameh.

Neka je salavat na naseg Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji ih budu slijedili do Sudnjeg dana.

Ovo je izdiktirao ovisnik 0 svome Gospodaru:

Abdulaziz b. Abdullah b. Baz, Allah mu se smilovao i oprostio njemu, njegovim roditeljima i svim muslimanima.

24

~i:i

j~:H 4\Ut~ :Hj.J_j.att~

((.urt~J.