You are on page 1of 2

Elaborados Metlicos EM ESA SL

COMIT DE EMPRESA

emesa
COMIT DE EMPRESA

Parque empresarial de Coirs, Parcela 9, 15.316 Coirs


Telefono 981 084 151 email:comiteemesa@empresagalega.eu

A atencin da Direccin do Grupo Soil


o

pasado xoves da 30 de outubro lIe foi informado a este Comit de Empresa que ese grupo

industrial era o novo porpietrio de Elaborados Metlicos EMESA SL, sin que nin o grupo Isolux
Corsn, anterior propietario nin o grupo Soil Recovery, novo porpietrio nos aclararan moitas
dbidas que teen tanto a plantilla como o Comit de Empresa.

Dende este Comit de Empresa podemos entender a discrecin coa que se levan negociacins de
este tipo, pero como vostedes entendern son moitas as dbidas que tanto a plantilla da empresa
como este Comit lIes xurden o respecto desta nova que nos foi comunicada .

Para solventar as dbidas que temas, quereriamos ter una xuntanza coas direccin dos dous grupos
implicado na venda para que se nos explicaran tanto o Plan Industrial, como o plan de emprego que
se ten para esta factora, as como as consecuencias xurdicas, econmicas e sociais, convenio

colectivo, etc ... que para os traballadores poida ter esta venda.
Tamn nos gustara saber nesta xuntanza cal sera a situacin das obras que a da de hoxe tera
pendentes de execucin EMESA, tanto as que neste momento estn executandose como as que
estaban pendentes de execucin en prximas datas e a situacin na que quedaran os servizos que a
da de hoxe compartimos con Isolux Ingeniera tales como servicio de comedor e transporte.

Por todo elo solicitamos una xuntanza a tres nas que esten presentes, o Grupo Isolux Corsn o
Grupo Soil e os representantes dos traballadores cos seu s asesores.
Sin outro particular reciba un cordial sado.
En Coirs a 4 de novembro de 2015

Comit de Empresa de Elabordos Metlicos EMESA SL


Poligono Empresarial de Coirs "Parcela 9 - Coirs . A Corua - CP 15 316

Pxina 1 de 1

Elaborados Metlicos EMESA SL


COMIT DE EMPRESA

emesa
COMIT: DE EMPRESA

Parque empresarial de Coirs, Parcela 9, 15.316 Coirs


Telefono 981 084151 email:comiteemesa@empresagalega.eu

A atencin de la Direccin del Gr po Soil


El pasado jueves da 30 de octubre le fue informado a este Comit de Empresa que ese grupo
industrial era el nuevo porpietrio de Elaborados Metlicos EMESA SL, sin que ni el grupo Isolux
Corsn, anterior propietario ni el grupo Soil Recovery, nuevo porpietrio nos aclararan muchas
dudas que tienen tanto a plantilla como el Comit de Empresa.
Desde este Comit de Empresa podemos entender la discrecin con la que se llevan negociaciones
de este tipo, pero como ustedes entendern son muchas las dudas que tanto la plantilla de la
empresa como este Comit les generan respeto de esta noticia que nos fue comunicada.
Para solventar las dudas que tenemos, querramos tener una reunin con las direccin de los dos
grupos implicados en la venta para que se nos explicaran tanto el Plan Industrial, como el plan de
empleo que se tiene para esta factora, as como las consecuencias jurdicas, econmicas y sociales,
convenio colectivo, etc .. que para los trabajadores pueda tener esta venta.
Tambin nos gustara saber en esta reunin cul sera la situacin de las obras que a da de hoy
tendra pendientes de ejecucin EMESA, tanto las que hoy por hoy estn ejecutandose como las
que estaban pendientes de ejecucin en prximas fechas, y la situacin en que quedaran los
servicios que a da de hoy compartimos con Isolux Ingeniera, servicio de comedor y transporte .
Por todo ello les solicitamos una reunin a tres en las que esten presentes, el Grupo Isolux Corsn
el Grupo Soil y los representantes de los trabajadores COn sus asesores.
Sin otro particular reciba un cordial saludo.
En Coirs a 4 de noviembre de 2015

t - 11 - 2J fS>

Comit de Empresa de Elabordos Metlicos EMESA SL


Poligana Empresarial de Coirs " Parcela 9 - Coirs "A Corua - CP 15316

Pxina 1 de 1

Related Interests