You are on page 1of 8

www.commuterexpress.

ph
THURSDAY, March 25, 2010 Vol. 3 No. 206 • 8 pages

28 5
4 9 8
42 21 1 10 38 30
P13.9m+

NO BOUNDARIES
FOR LG ELECTRONICS
PAGE 6

DIBDIB NI ANNE
THE POSTERS SAY IT ALL
Students from Polytechnic University of the Philippines (PUP) display posters, even the campaign-related CURTIS NAG ‘HELLO
ones, as they walk out of their classrooms toward the Commission on Higher Education to hold a rally in
protest of the proposed tuition increase. Ched officials, however, assured that there would be no tuition hike
WORLD!’ SA
for 2010. MICHAEL SUPERALES BORACAY PAGE 4
2 Thursday, March 25, 2010

Huwag gamitin ang party-list para sa sariling kapakanan ‘Ang manok o ang itlog’
DUMAMI ang nadagdag sa mabuti kung anong grupo ba DAPAT may manok bago magkaroon ng itlog, o itlog muna
party-list na nag-aambisyong talaga ang ating dapat na bago ang manok? Kulturang Amerikano ang konsepto ng
makakuha ng silya sa mababang suportahan. “chicken or egg” – kung alin ba ang nauna, ang manok o
kapulungan ng kongreso ngunit Isa sa aking nirerekomdang ang itlog.
ano ba ang layunin ng mga ito party-list ay ang Biyaheng Noong minsan, naanyaya-
para magkaroon ng puwesto sa Pinoy dahil maganda ang han ako na magbigay ng
house of representatives? layunin ng mga bumubuo nito talumpati sa isang event ng
Marami kasi sa mga kung saan ay nakahanda silang Capitol Christian Leadership
politiko sa mababang
nagparehistrong party-list isakripisyo ang kanilang sarili sa pamumuno ni Rev. Jose
kapulungan ng kongreso upang
ngayon ay mga hawak din ng para lamang matulungan ang Gonzales.
dumami ang kanyang magiging
ilang kilalang politiko habang mga maliliit na manggagawa Sa nasabing activity, may
kapanalig pagdating sa
ang iba naman ay pinatatakbo ng lokal na transportasyon sa nagtanong sa akin kung ano
botohan ay huwag natin itong
ng mga religious group at ating bansa. ang masasabi ko tungkol sa korapsyon o paano ako
suportahan.
mayroon pa ngang mismong Nakita kasi ng Biyaheng makakatulong sa pagsugpo ng korapsyon sa pamahalaan.
Piliin nating mabuti kung
anak ng presidente ang nomi- Pinoy na walang politiko ang Naisip ko ang konsepto ng manot at itlog. Ang sabi ng marami,
anong party-list ang ating
nee. gustong tumulong sa mga kaya mahirap ang Pilipino ay dahil sa korapsyon. Baliktad
iboboto sa darating na eleksiyon
Ang layunin ng party-list sa maliliit na manggagawa ng naman ang aking palagay. Para sa akin kaya may korapsyon
sa May 10, 2010 dahil sa
ating bansa ay hindi upang lokal na transportasyon sa ay dahil sa kahirapan.
pamamagitan ng tamang
gamitin lamang sa kanyang ating bansa kaya’t naitatag ang Karamihan sa mga mayayamang bansa, hindi corrupt kaya
pagpili ay mayroon taong
pansariling interes bagkus ito grupong ito na ang kung maiangat ang antas ng buhay ng mga Pinoy, lalo ang
makikipaglaban sa mga maliliit
ay isang paraan upang pangunahing layunin ay mahihirap, mababawasan ang korapsyon o marahil lubos
nating kababayan sa kongreso.
magkaroon ng representasyon ipaglaban ang kapakanan ng na masusugpo ito.
Hindi lamang palamuti sa
ang isang maliit na grupo ng ating mga nagdarahop na Matibay ang aking paniniwala na kung ang mga kawani
mababang kapulungan ng
mamamayan. kababayan. ng pamahalaan ay sumasahod ng sapat para sa isang
kongreso ang ating ibobotong
Kailangang may sapat na party-list dahil sila ang gagawa Sulong Biyaheng Pinoy! maginhawang buhay, ay masasawata rin ang korapsyon.
kaalaman sa kanyang nire-rep- ng paraan upang matulungan Ipaglaban mo ang karapatan Pero ang kontra ng ilan, bakit mga mayayaman nagnanakaw
resent na grupo ang magiging ang mga kababayan nating at kapakanan ng maliliit na pa rin. Iba naman kasi ang usapan kung ang isyu ay
nominee ng isang party-list hindi nabibigyan ng pansin ng manggagawa ng lokal na pagkagahaman at totoo rin na marami ang uring ganito sa
nang sa gayon ay alam niya gobyerno. transportasyon sa ating bansa. gobyerno. Ito ang dapat na nilalabanan, hindi na korapsyon
kung paano matutulungan ang Karamihan kasi sa mga *** lang ang usapan dito kundi pananammantala ng mga
mga taong kanyang nais party-list ngayon ay tanging Sa mga kabarangay kong mayayaman para manatili ang kahirapan. Dahil kung wala
dalhin. ang pork barrel lamang sa gustong makilahok sa pitak na nga namang mahirap wala silang mapagsasamantalahan.
Kung ang isang party-list ay kongreso ang inaasam kaya’t ito, maari kayong mag-email sa Kaya paano masusugpo ang korapsyon?
nais lamang dalhin ng isang barangayani_isko@yahoo.com. Una, dapat matanggap ng pamahalaan ang katotohan at
nararapat na isipin nating
aminin na kung gaano talaga kalala ang kahirapan sa bansa
at ilan na eksakto ang mahihirap na Pilipino at gaano dapat
C O M M E N TA R Y kalaki ang pera na dapat ilaan para maiahon sila sa
kahirapan.
Saving lives in Antipolo City Jail Aminin natin na hindi natin nagawang sugpuin ang
kahirapan sa kabila ng pagmamalaki ng adminstrasyon ng
By Allison Lopez, ICRC and in dark corners of their lation rose from about 35,000 maunlad na ekonomiya.
cells. Hazardous smoke from prisoners in 2000 to more than
Ang pag-amin ang simula nang sa gayon ay mai-disenyo
OVERCROWDING is a burning firewood filled the air. 58,000 in August 2009.
menace to health in many pris- The prisoners were unkempt na ang mga programa para makamtan ang adhikain nating
ons in the Philippines. Yet and unreceptive to their new High mortality rate lahat na masugpo ang kahirapan dahil ito ang daan sa
something can be done – as one guardian. Antipolo City Jail, which pagsawata ng korapsyon sa pamahalaan.
determined warden, armed “When I first arrived in was built to hold 200 inmates, At habang umaangat ang buhay ng Pinoy
with support from her hierar- Antipolo, my heart was break- according to international stan- mapapanumbalik ang tiwala at ang dignidad dahil hindi
chy and from the ICRC, has ing. There were many ill in- dards, had nearly 800. But na kailangan magnakaw pa para gumanda ang kinabukasan.
shown. mates. I’m used to jails – I used unlike other jails, the jail also At sa mga gahaman at ganid na walang kasiyahan, dapat
In June 2009, wearing her to inspect them – but this one had an alarming mortality rate na mapapanagot sila ng mas matibay at may ngipin na batas
grey uniform and a cheerful was extraordinary because it that prompted the Bureau to na ipatutupad ng lideratong may paninidigan at kredibilad.
smile, Superintendent Caro- was so overpopulated,” she assign Carolina Borrinaga Maganda ang palitan ng opinyon tungkol sa kung papano
lina Borrinaga started her new says, her voice cracking. there. A later evaluation susugpuin ang korapsyon dahil gusto ng Pilipino na mangyari
posting at the City Jail in Overcrowding remains a showed that about 100 prison- ito. Salamat sa aking kaklase at kaibigan na si Atty. Danny
Antipolo , a city some 30 kilo- serious concern for the Bureau ers had ailments ranging from Datuin na nagimbita sa akin at nagbigay ng napakagandang
meters east of the capital, Ma- of Jail Management and Penol- tuberculosis to unattended
gunshot wounds. pagkakataon para makadalo ako sa nasabing pagtitipon na
nila. ogy (BJMP), which has admin-
But Ms. Borrinaga’s smile istrative control over the The situation was urgent – ginanap sa Bantayog ng mga Bayani sa Quezon City.
slowly faded. When she began country’s 1,132 city, district her most challenging assign- Mag-text po kayo sa akin tungkol sa usaping ito. O kaya
her rounds, she discovered sick and municipal jails. Accord- ment, as she said later. In a ay sulatan nyo ako sa 2nd Floor, Council building, Quezon
inmates along the corridors ing to the BJMP, the jail popu- meeting with the mayor of City Hall o email sa: ariel.inton@gmail.com. Pwede rin ang
Antipolo and the ICRC, Ms. texts sa mga numerong: globe – 09272630741 o smart –
Borrinaga asked for help in 09215186724
providing medical assistance
to the prisoners and renovat- ber of three working groups of Jean-Daniel Tauxe, head of
ing the detention facility. the “Call for Action” process the ICRC delegation in the
The response was swift and launched by the ICRC in 2007 Philippines, says: “The ICRC
VICTOR A. CALUAG,
President and CEO Published Monday
effective, thanks to good coor- and endorsed by the jail man- saw the need to work with the
MANNY B. MARINAY TONETTE HENSON to Friday by dination:. the jail authorities agement bureau. authorities to tackle the situa-
Editor in Chief EVP
EVP, Sales & Marketing Silverstream established lists of sick inmates tion in jails, focusing on three
JONATHAN P. VICENTE MARIO L. ADELANTE Publishing Corp. and obtained permits from the Call for concerted action main concerns: upgrading pe-
Managing Editor Accounting Manager Suite 2111 Cityland court for their transfer, the lo- The Call for Action process nal facilities, tuberculosis man-
Herrera Tower, Valero cal government provided doc- aims to coordinate efforts of the agement in jails and the need
LEA G. BOTONES RAUL B. PEREZ Street, Salcedo Village,
News Editor Credit & Collection Manager tors, and the ICRC paid for X- executive, legislative and judi- to improve the criminal justice
Makati City
CHONG P. ARDIVILLA EDISON B. CAMARINES Telephone Nos.
rays, other diagnostic tests, and cial authorities to identify and process for inmates. The Call
Overall Creative Director Distribution Manager 8873435 • 8873433 certain medicines. address both the causes of jail for Action is a pilot project that
HECTOR L. LOZANO EDWIN A. CO • 8451653 • Email: At the same time, Ms. congestion and their conse- began here, but we believe it
Chief Layout Artist Production Supervisor cx.editorial@gmail.com Borrinaga drew on lessons she quences on inmates’ health and may be replicated in other
had learned from being a mem- living conditions. countries.” To be continued
Thursday, March 25, 2010 3
MATHAY IS BACK, BISTEK ALARMED
The entry of former Mayor Mel Mathay Jr. in the race for the mayoralty of Quezon City
will make the local polls more relevant for city residents, his campaign manager said.
MATHAY’S son, former candidate. of the growth hubs that were
Councilor Bu Mathay, said his “Mayor Mathay’s decision conceived and started during
father ’s entry in the race to run is based on his desire to his time as mayor,” Mathay
changes the complexion of the address very basic issues such said.
local elections in Quezon City. as unemployment, peace and He also said Mathay was
“Mayor Mathay’s candi- order and quality education instrumental in opening up the
dacy makes it a more exciting that continue to plague Fairview area to development,
race. But more importantly, it Quezon City,” Mathay said. citing the former mayor’s ini-
makes these elections more rel- He said his father’s experi- tiatives to convince concerned
evant for Quezon City residents ence as a city executive should city councilors to support lo-
who now have a more viable provide Quezon City’s first- cal legislation that allowed
and appealing choice for time voters in particular a ba- major developers like the SM
mayor,” Mathay said. sis for making the right choice Group and Robinsons Land
Mathay is running against come May 10. Corp. to develop their malls in
Vice Mayor Herbert Bautista, “Many, if not most, of the area.
former Environment Secretary Quezon City’s major commer- “We only have to look at
Michael Defensor, Rep. Annie cial and residential centers, the places like Eastwood, Fairview
Susano and Councilor Ariel city’s growth hubs, were initi- and Cubao today to under-
Inton. ated during Mayor Mathay’s stand how leadership with a
Mathay, a three-term mayor, time. Eastwood and Metro vision works for the people of
is running as an independent Centro in Cubao are just some Quezon City,” Mathay said.

Stop failure of elections talks, Storm Agaton


Comelec asks voters enters RP YOUTH POWER VS CORRUPTION
THE Commission on Elec- position and several poll THE first storm this year, YOUTH leaders show their support by signing a manifesto to combat corrup-
tions (Comelec) yesterday urged watchdogs have expressed tropical depression “Agaton” tion in government. Kiko Aquino Dee, Mikee Cojuangco and Deve Chua,
individuals or groups to stop continued fears of failure of has entered the Philippine convenor and spokesperson of Kabataan Kontra Kurapsyon or KKK, lead the
talking about failure of elec- elections due to lack of prepa- Area of Responsibility (PAR), more than 200 who participate in the campaign. MICHAEL SUPERALES
tions, saying there will be na- rations by the Comelec. but will make no significant
tionwide elections on May 10,
2010 for sure.
Earlier, Comelec Commis-
sioner Rene Sarmiento advised
impact in parched farmlands
facing the Pacific.
Inton quits QC mayoralty race
Comelec Chairman Jose the public to simply go out and “This weather distur- QUEZON City Council Majority Floor Leader Councilor Ariel
Melo said people should re- vote on May 10. bance is still far to affect any Inton yesterday withdrew from the mayoralty race in Quezon
frain from speculating that no “Even if all the Precinct part of the country,” the City owing to lack of funds and fears of election cheating by his
elections will take place as they Count Optical Scan machines Philippine Atmospheric political rivals.
Geophysical and Astro- In a statement sent to QC beat reporters, Inton admitted that
are prepared to hold the first- did not work on Election Day
nomical Services Adminis- the race for Quezon City mayor was a “battle we cannot yet
ever nationwide automated - which is impossible - elec- tration (Pagasa) in its latest
elections. tions still occurred if the vot- bulletin said. win.”
“Wala na. Huwag na kayo ers showed up and voted... As of 10 a.m., Agaton was He made the announcement days before the start of the local
magsalita about failure of elec- These ballots can still be ap- seen some 1,000 kilometers campaign period on Friday, March 26.
tions. There will be elections preciated and counted manu- east of Catarman, Northern Inton said lack of funding was one of the reasons why he
nationwide,” he said. ally, just like in the past elec- Samar with maximum sus- decided to withdraw from the race.
Several groups such the op- tions,” he said. Ampie Galpo tained winds of 55 kms per “This is the battle that we cannot yet win thus the need for us
hour (kph) and moving to prepare better and look ahead for future elections,” he said.
Noynoy clarifies issue on call northwest at 26 kph.
Agaton was first spotted
Inton’s withdrawal left the QC mayoralty race wide open for
for another people power inching its way near east-
ern Visayas Tuesday night,
Vice Mayor Herbert “Bistek” Bautista (Liberal Party), Novaliches
resident QC district 2 Rep. Annie Susano of the National People’s
THE Liberal Party standard in the people. If they feel their and was named “Agaton.” Coalition (NPC), former Presidential Chief of Staff Mike Defen-
bearer Senator Benigno will has been thwarted, I am It had been trying to gather sor (People’s Reform Party), and former three-term Mayor Ismael
“Noynoy” Aquino III clarified sure they will again retake the strength as a low pressure Mathay Jr. as an independent candidate.
that he is not calling for an- sovereign will unto them- area (LPA) in the Pacific
other people power if he loses selves.” Ocean since Monday. RP economy to grow in Q1, says NEDA
in the elections this May. “Talagang klaro sa tao ma- However, the ridge of the THE Philippine economic growth is projected to be “better”
“I think the exact quote was, frustrate ang kagustuhan nila, anticyclone weather system
in the first quarter of the year amid El Nino phenomenon and
if the people’s will is frustrated, doon nila babawiin ang called High Pressure Area
is extending over northern the power crisis, the National Economic and Development
the people will retake their sov- pinagkaloob nilang kapang- Authority (NEDA) said.
ereignty. I am not that arrogant yarihan sa estado. Yan lang Luzon could hinder Agaton
to move near the country, the Acting Socioeconomic Planning Secretary Augusto B. Santos
to say I must win the presi- sinasabi ko. (It’s natural for weather bureau said. told reporters that the economy, as measured by gross domestic
dency and I am definitely sure people to be frustrated, ulti- The Pagasa has not product (GDP), is expected to be “better” in the first quarter of
I never said it in that manner,” mately, they will retake the raised storm warning sig- the year compared to the fourth quarter of last year.
he said. power they earlier gave to the nal anywhere in the coun- In the fourth quarter of last year, the economy grew by 1.8
Aquino said he was misin- state. That’s what I said),” he try. percent compared to the 2.9 percent growth in the same period
terpreted or misquoted when said. Farmers in Visayas and in 2008.
he was quoted to have said that In the midst of a tight race, Mindanao had been raising An indicator of economic performance, GDP measures the
he will lead a people’s revolt he even urged the Commission their hopes that the ap- amount of goods and services produced in a country.
to ensure a “peaceful” transi- on Elections to call the public proaching weather distur- Year-on-year, Santos said GDP should be “much better.”
tion from current government for sobriety when election re- bance would at least In the first quarter last year, the GDP inched up by 0.4 percent.
to its successor. sults will be released because sprinkle some rain water in “[The year] 2009 was a bad year,” Santos said. In 2009, it
He said he must have been this is the first time an auto- their farmlands hit by the grew by only 0.9 percent, or at the lower end of the official target
misunderstood when he said mated poll is being conducted prevailing El Niño since late
range of 0.8 percent to 1.8 percent. The Philippines’ growth last
last year.
“sovereignty ultimately resides in the country. year was the weakest since 1998.
4 Thursday, March 25, 2010

sumuway at nag- deliver a solid


post pa rin sa mga performance as an KALORKAY
networking sites. artist. Ni Yvette Lo Gin
Ikinalungkot ito “It is dishearten- MANIFESTO FOR ALL CAVALIERS
ng kampo ni Anne
Curtis, at sa ngayon
ing to discover
though that certain
Enchong Dee type ba na
WHEREAS, Article II, Section 1 of the Constitutuion provides that the Philippines is a democratic and republican state. Sover-
ay ayaw magbigay
ng anumang
people have taken
advantage of the ligawan si Bea Alonzo? eignty resides in the people and all government authority emanates from them;
pahayag ang aktres. situation, mali- GRABE naman
Ang Viva Artist ciously uploading ang nangyari rito sa WHEREAS, the manifestation of a democratic and republican state as provided in Article V is the free conduct of elections
Agency (VAA), na the photos over the actress/TV host na through popular wil;
siyang nagma- internet. Worse, si Anne Curtis na
manage ng kanyang participating in the lumabas ang dibdib
career, ang sa summer episode
WHEREAS, one of the primordal aims in establishing the Philippine Military Academy Alumni Association, Inc. (PMAAAI) is to
proliferation of the
nagpalabas ng same over the net. ASAP XV sa contribute to the attainment of national unity and progress;
statement. “Obviously, some Boracay matapos
APPEAL TO unscrupulous bumaba ang suot WHEREAS, the first automated synchronized national and local elections will be held on May 10, 2010;
THE PUBLIC. Sa individuals have niyang tube.
email na ipinadala capitalized on this Ang masakit, sa WHEREAS, a clean and honest conduct of elections would contribute in the attainment of national unity and progress;
sa managing editor misfortune and halip na maunawaan
ng PEP na si Karen siya ng mga tao,
consequently
marami ang nanlait WHEREAS, Resolution No. 8717 of the COMELEC, deputizes the Department of the Interior and Local Government, including
A. Pagsolingan, exploited our artist the National Police Commission and the Philippine National Police, and other law enforcement agencies for the purpose of
nakiusap si at sinabing publicity
whose only fault lang ang eksena ensuring free, orderly, honest, peaceful and credible conduct of the May 10, 2010 automated national and local elections;
Veronique del was to do her job
Rosario-Corpus, para sa kanyang
well. pelikulang ipalalabas
general manager ng WHEREAS, Resolution No. 8741 of the COMELEC, deputizes the Armed Forces of the Philippines for the purpose of ensur-
sa April 3 na “Babe, ing free free, orderly, honest, peaceful and credible conduct of the May 10, 2010 automated national and local elections;
VAA , na na itigil na Kampo ni I Love You So.”
ang pagpapakalat
Naunang umapela

BEA ALONZO
ng naturang Anne nakiusap si Anne sa mga may WHEREAS, many of the leaders and members of the AFP, PNP, PCG, other government agencies, and the private sector are
larawan: kopya ng larawan o members of the PMAAAI;
“We are appalled na irespeto video ng pagbulaga
by the behavior of ng kanyang kanang WHEREAS, realizing the importance of the forthcoming elections for the future of our country, we, the undersigned Board
some people who ang dalaga at
have irresponsibly
dibdib sa taping ng Members and Officers of the Philippine Military Academy Alumni Association, Inc., believe that there is a need for every Filipino
huwag na ikalat variety show na lang daw tinakpan Kashieca Fra- to come up with a united stand on the successful conduct and credible results of the May 10, 2010 elections;
posted over the burahin na at huwag
internet a photo of ang sensitibong grances sa Trinoma
our artist, Ms. Anne
ang litrato nang pakalatin pa. bahagi ng kanyang Acitivity Center NOW, THEREFORE, we exhort and call upon our fellow alumni and distinguished members of the Philippine Military Acad-
Subalit, dahil sikat at katawan. noong Sabado.
bata pa ang aktres emy Alumni Association, Incorporated to support all efforts to guarantee a free, orderly, honest, peaceful and credible conduct of
Dibdib ni Anne Curtis nag-‘hello world!’ sa Boracay bukod pa sa
pantasya ang
At tulad ni Anne,
nakiusap din si Sam
Walang
makapagsabi kung the May 10, 2010. We urge every Cavalier to carry on the principles of our alma mater which we have always revered. We urge
you to take part in this election, be counted, stand up and guard against any attempt to disrupt the free will of the Filipino People
na burahin na bakit nga nandoon
HINDI na Makikita rin sa “Diyosa” ng lamang ng mga subalit may ilang and the integrity of the elections. LET US LEAD TO RIGHTEOUS WAY...FOR GOD, COUNTRY and PEOPLE!
mapigilan ang mga larawan ang kamay maraming anak ni taong may kopya nanghula na hindi si
internet freaks na ng isang lalake sa Adan, marami ang nito mapa-picture Bea ang target ni
pag-piyestahan ang kanang braso ni kumopya at man o video. Enchong kung hindi
kumalat na photo ni Anne. nagpakalat. Naitanong tuloy isa sa mga CAV RODOLFO G. BIAZON `61 CAV EDGARDO RENE C. SAMONTE `81
Anne Curtis sa mga Sa ulat na Kahapon, ni Kurdapya kung modelong rumampa President President (Sgd.)
social networking inilabas ng Philip- umiiyak na humarap malaki naman? sa event ng sister
sites kung saan pine Entertainment sa isang press Siyempre ang sagot company ng Bench CAV REX D. PIAD `71 CAV PHILIP L. CACAYAN `81
nakitang bumulaga Portal (PEP), sinabi conference si Anne ng mga may kopya, ni Ben Chan. Vice President (Sgd.) Corporate Secretary (Sgd.)
ang kanang boobs ng isang nakasaksi kasama ang boy- katamtaman lang. Kung totoo,
ng cute actress sa pangyayari na friend na si Sam Tinalakan sila ni nangangahulugan ito
ang kamay na iyon Milby at sinabing Kurdapya ng “ayun na hindi ganoon CAV FERDINAND M. CARTUJANO `88 CAV EMMANUEL T. BAUTISTA `81
habang nagsasayaw susunod na Linggo, Treasurer Auditor
ay sa ex-boyfriend upset siya sa pala naman, may katindi ang alindog
sa stage during the March 28. ni Bea pagdating
ni Anne na si Sam pangyayari dahil sa ipakikita, so walang
summer special ng Dahil summer problema. Ang kay Enchong. O
Milby. mabilis na pagkalat CAV RICHARD T. RUFFY `91 CAV EDWIN GERMAN A. CORDOVA `99
ASAP XV last special nga ang ng kanyang larawan masama kung wala baka naman
March 28. tema, at sa Boracay Ayon pa sa Assistant Treasurer Director
na kuha ng mga siyang karapatan.” itinatago lang ni
Kumalat na kasi pa ang location, aming source, ang Kaya naman may Enchong ang
manonood.
sa Internet ang lahat ng perform- insidente ay Dagdag pa ng punto si Kurdapya pagkagusto niya kay CAV BONIFACIO C. LOMOTAN, JR. `59 CAV GALILEO C KINTANAR `60
larawan ng swimsuit ers—kabilang si tumagal ng “mga 10 aktres, nauunawaan na tuigilan na lang Bea? Marami ang Director Director
malfunction ng Anne—ay naka- seconds.” Ito ay niyang marami ng ang pagpapakalat naakit sa pagrampa
actress-TV host at summer outfit. bagay na ikinasama may mga cellphones ng larawan. Hindi ng kapartner ni John
lantarang nag-hello ng loob ng Babe, I ngayon kung kaya't naman pala Lloyd Cruz sa CAV REX MILTON A. DOLINO `81 CAV GILBERT S. RUERAS `82
Sa larawang Director Director
sa madlang people lumabas sa iba’t Love You star dahil nagkaroon ng instant masagwa. pelikulang “ Miss
ang maselang ibang social net- hindi naagapan copy ang mga ito. *** You Like Crazy”
bahagi ng kanyang working sites, gaya kaagad. ANNE CURTIS Kung maaalala, Gaano katotoo na dahil nang rumampa CAV BENJAMIN R. MADRIGAL, JR/ `85 CAV ERICSON T. VELASQUEZ `85
dibdib. ng Facebook, Bukod pa rito, Curtis Smith, taken “We appeal to naiulat na lumaglag attracted si ito sa suot niyang Director Director
Kuha ito habang marami raw sa mga during the taping of these individuals, ang top bikini ng Enchong Dee kay gown ay umiindayog
bandeau-style na
nanonood sa aktres habang Bea Alonzo? ang katawan nito
sumasayaw si Anne may green print ang one of her produc- please have a little CAV ALEXANDER B. AMBAL `86 VAV FEDERICO E. RUIZ, JR. `60
nagsasayaw sa isla Marami kasi ang siyempre, kasabay
sa opening number suot pang-itaas ni Boracay ang tion numbers for respect and de- nagtatanong kung ang boobs. Kaya Director Ex-Officio Director
ng Boracay dahilan
para sa ASAP sa Anne. At walang kumuha ng video at ASAP XV. What cency to stop upang lumuwa ang type raw ba ng naman ang mga
Boracay. Ang kamalay-malay ang photo sa kanilang happened during the posting the photos kanyang kanang partner ni Erich kalalakihan ay
naturang segment 25-year-old actress cell phones at taping was an and distributing the Gonzales sa pawang mga CAV ROSALINO A. ALQUIZA `55 CAV ANSELMO S. AVENIDO `67
dibdib. Ex-Officio Director Ex-Officio Director (Sgd.)
ay bahagi ng taped na nakababa na cameras. Bagamat unfortunate acci- same. Think of your Ngunit hindi niya “Tanging Yaman” si nakatitig at
episode ng nasabing pala ang kanang nakiusap ang dent. Nothing was sister, your mother, raw inaasahang Bea kasi naman namalikmata. O
variety show ng bahagi dahil sa production group na done intentionally. your wife, and your mapa-publish sa nakita si Enchong baka naman naamoy CAV EDUARDO C. VISPERAS `70 CAV LEONARDO C. CALDERON, JR. `76
ABS-CBN na swimsuit malfunc- burahin ang kanilang Anne was merely daughter. Have a tabloid ang kanyang na nasa grand lang nila ang spray Ex-Officio Director Ex-Officio Director (Sgd.)
ipalalabas sa tion. mga kuha, may mga doing her best to heart.” larawan at hindi man launching ng ni Bea?
4 Thursday, March 25, 2010

sumuway at nag- deliver a solid


post pa rin sa mga performance as an KALORKAY
networking sites. artist. Ni Yvette Lo Gin
Ikinalungkot ito “It is dishearten- MANIFESTO FOR ALL CAVALIERS
ng kampo ni Anne
Curtis, at sa ngayon
ing to discover
though that certain
Enchong Dee type ba na
WHEREAS, Article II, Section 1 of the Constitutuion provides that the Philippines is a democratic and republican state. Sover-
ay ayaw magbigay
ng anumang
people have taken
advantage of the ligawan si Bea Alonzo? eignty resides in the people and all government authority emanates from them;
pahayag ang aktres. situation, mali- GRABE naman
Ang Viva Artist ciously uploading ang nangyari rito sa WHEREAS, the manifestation of a democratic and republican state as provided in Article V is the free conduct of elections
Agency (VAA), na the photos over the actress/TV host na through popular wil;
siyang nagma- internet. Worse, si Anne Curtis na
manage ng kanyang participating in the lumabas ang dibdib
career, ang sa summer episode
WHEREAS, one of the primordal aims in establishing the Philippine Military Academy Alumni Association, Inc. (PMAAAI) is to
proliferation of the
nagpalabas ng same over the net. ASAP XV sa contribute to the attainment of national unity and progress;
statement. “Obviously, some Boracay matapos
APPEAL TO unscrupulous bumaba ang suot WHEREAS, the first automated synchronized national and local elections will be held on May 10, 2010;
THE PUBLIC. Sa individuals have niyang tube.
email na ipinadala capitalized on this Ang masakit, sa WHEREAS, a clean and honest conduct of elections would contribute in the attainment of national unity and progress;
sa managing editor misfortune and halip na maunawaan
siya ng mga tao,
ng PEP na si Karen consequently
marami ang nanlait WHEREAS, Resolution No. 8717 of the COMELEC, deputizes the Department of the Interior and Local Government, including
A. Pagsolingan, exploited our artist the National Police Commission and the Philippine National Police, and other law enforcement agencies for the purpose of
nakiusap si at sinabing publicity
Veronique del
whose only fault lang ang eksena ensuring free, orderly, honest, peaceful and credible conduct of the May 10, 2010 automated national and local elections;
was to do her job para sa kanyang
Rosario-Corpus, well.
general manager ng pelikulang ipalalabas WHEREAS, Resolution No. 8741 of the COMELEC, deputizes the Armed Forces of the Philippines for the purpose of ensur-
VAA , na na itigil na Kampo ni
sa April 3 na “Babe, ing free free, orderly, honest, peaceful and credible conduct of the May 10, 2010 automated national and local elections;
I Love You So.”
ang pagpapakalat
Naunang umapela

BEA ALONZO
ng naturang Anne nakiusap si Anne sa mga may WHEREAS, many of the leaders and members of the AFP, PNP, PCG, other government agencies, and the private sector are
larawan: kopya ng larawan o members of the PMAAAI;
“We are appalled na irespeto video ng pagbulaga
by the behavior of ng kanyang kanang WHEREAS, realizing the importance of the forthcoming elections for the future of our country, we, the undersigned Board
some people who ang dalaga at
have irresponsibly
dibdib sa taping ng Members and Officers of the Philippine Military Academy Alumni Association, Inc., believe that there is a need for every Filipino
posted over the huwag na ikalat variety show na lang daw tinakpan Kashieca Fra- to come up with a united stand on the successful conduct and credible results of the May 10, 2010 elections;
burahin na at huwag ang sensitibong grances sa Trinoma
internet a photo of ang litrato nang pakalatin pa.
our artist, Ms. Anne Subalit, dahil sikat at
bahagi ng kanyang Acitivity Center NOW, THEREFORE, we exhort and call upon our fellow alumni and distinguished members of the Philippine Military Acad-
katawan. noong Sabado. emy Alumni Association, Incorporated to support all efforts to guarantee a free, orderly, honest, peaceful and credible conduct of
bata pa ang aktres
Dibdib ni Anne Curtis nag-‘hello world!’ sa Boracay bukod pa sa
pantasya ang
At tulad ni Anne,
nakiusap din si Sam
Walang
makapagsabi kung the May 10, 2010. We urge every Cavalier to carry on the principles of our alma mater which we have always revered. We urge
you to take part in this election, be counted, stand up and guard against any attempt to disrupt the free will of the Filipino People
na burahin na bakit nga nandoon
HINDI na Makikita rin sa “Diyosa” ng lamang ng mga subalit may ilang and the integrity of the elections. LET US LEAD TO RIGHTEOUS WAY...FOR GOD, COUNTRY and PEOPLE!
mapigilan ang mga larawan ang kamay maraming anak ni taong may kopya nanghula na hindi si
internet freaks na ng isang lalake sa Adan, marami ang nito mapa-picture Bea ang target ni
pag-piyestahan ang kanang braso ni kumopya at man o video. Enchong kung hindi
kumalat na photo ni Anne. nagpakalat. Naitanong tuloy isa sa mga CAV RODOLFO G. BIAZON `61 CAV EDGARDO RENE C. SAMONTE `81
Anne Curtis sa mga Sa ulat na Kahapon, ni Kurdapya kung modelong rumampa President President (Sgd.)
social networking inilabas ng Philip- umiiyak na humarap malaki naman? sa event ng sister
sites kung saan pine Entertainment sa isang press Siyempre ang sagot company ng Bench CAV REX D. PIAD `71 CAV PHILIP L. CACAYAN `81
nakitang bumulaga Portal (PEP), sinabi conference si Anne ng mga may kopya, ni Ben Chan. Vice President (Sgd.) Corporate Secretary (Sgd.)
ang kanang boobs ng isang nakasaksi kasama ang boy- katamtaman lang. Kung totoo,
ng cute actress sa pangyayari na friend na si Sam Tinalakan sila ni nangangahulugan ito
ang kamay na iyon Milby at sinabing Kurdapya ng “ayun na hindi ganoon CAV FERDINAND M. CARTUJANO `88 CAV EMMANUEL T. BAUTISTA `81
habang nagsasayaw susunod na Linggo, Treasurer Auditor
ay sa ex-boyfriend upset siya sa pala naman, may katindi ang alindog
sa stage during the March 28. ni Bea pagdating
ni Anne na si Sam pangyayari dahil sa ipakikita, so walang
summer special ng Dahil summer problema. Ang kay Enchong. O
Milby. mabilis na pagkalat CAV RICHARD T. RUFFY `91 CAV EDWIN GERMAN A. CORDOVA `99
ASAP XV last special nga ang ng kanyang larawan masama kung wala baka naman
March 28. tema, at sa Boracay Ayon pa sa Assistant Treasurer Director
na kuha ng mga siyang karapatan.” itinatago lang ni
Kumalat na kasi pa ang location, aming source, ang Kaya naman may Enchong ang
manonood.
sa Internet ang lahat ng perform- insidente ay Dagdag pa ng punto si Kurdapya pagkagusto niya kay CAV BONIFACIO C. LOMOTAN, JR. `59 CAV GALILEO C KINTANAR `60
larawan ng swimsuit ers—kabilang si tumagal ng “mga 10 aktres, nauunawaan na tuigilan na lang Bea? Marami ang Director Director
malfunction ng Anne—ay naka- seconds.” Ito ay niyang marami ng ang pagpapakalat naakit sa pagrampa
actress-TV host at summer outfit. bagay na ikinasama may mga cellphones ng larawan. Hindi ng kapartner ni John
lantarang nag-hello ng loob ng Babe, I ngayon kung kaya't naman pala Lloyd Cruz sa CAV REX MILTON A. DOLINO `81 CAV GILBERT S. RUERAS `82
Sa larawang Director Director
sa madlang people lumabas sa iba’t Love You star dahil nagkaroon ng instant masagwa. pelikulang “ Miss
ang maselang ibang social net- hindi naagapan copy ang mga ito. *** You Like Crazy”
bahagi ng kanyang working sites, gaya kaagad. ANNE CURTIS Kung maaalala, Gaano katotoo na dahil nang rumampa CAV BENJAMIN R. MADRIGAL, JR/ `85 CAV ERICSON T. VELASQUEZ `85
dibdib. ng Facebook, Bukod pa rito, Curtis Smith, taken “We appeal to naiulat na lumaglag attracted si ito sa suot niyang Director Director
Kuha ito habang marami raw sa mga during the taping of these individuals, ang top bikini ng Enchong Dee kay gown ay umiindayog
bandeau-style na
nanonood sa aktres habang Bea Alonzo? ang katawan nito
sumasayaw si Anne may green print ang one of her produc- please have a little CAV ALEXANDER B. AMBAL `86 VAV FEDERICO E. RUIZ, JR. `60
nagsasayaw sa isla Marami kasi ang siyempre, kasabay
sa opening number suot pang-itaas ni Boracay ang tion numbers for respect and de- nagtatanong kung ang boobs. Kaya Director Ex-Officio Director
ng Boracay dahilan
para sa ASAP sa Anne. At walang kumuha ng video at ASAP XV. What cency to stop upang lumuwa ang type raw ba ng naman ang mga
Boracay. Ang kamalay-malay ang photo sa kanilang happened during the posting the photos kanyang kanang partner ni Erich kalalakihan ay
naturang segment 25-year-old actress cell phones at taping was an and distributing the Gonzales sa pawang mga CAV ROSALINO A. ALQUIZA `55 CAV ANSELMO S. AVENIDO `67
dibdib. Ex-Officio Director Ex-Officio Director (Sgd.)
ay bahagi ng taped na nakababa na cameras. Bagamat unfortunate acci- same. Think of your Ngunit hindi niya “Tanging Yaman” si nakatitig at
episode ng nasabing pala ang kanang nakiusap ang dent. Nothing was sister, your mother, raw inaasahang Bea kasi naman namalikmata. O
variety show ng bahagi dahil sa production group na done intentionally. your wife, and your mapa-publish sa nakita si Enchong baka naman naamoy CAV EDUARDO C. VISPERAS `70 CAV LEONARDO C. CALDERON, JR. `76
ABS-CBN na swimsuit malfunc- burahin ang kanilang Anne was merely daughter. Have a tabloid ang kanyang na nasa grand lang nila ang spray Ex-Officio Director Ex-Officio Director (Sgd.)
ipalalabas sa tion. mga kuha, may mga doing her best to heart.” larawan at hindi man launching ng ni Bea?
6 Thursday, March 25, 2010

Ni McJoe PALAISIPAN Thelma Onego


Complete the grid so every row, column
and 3 x 3 box contains every digit
3. Pang-alis
from 1 to 9 inclusively.
ng umay
4. Pagsusuri
5. Sabi niya
6. Palayaw
ng lalaki
7. Solo
8. Sinok ng lasing
9. Aprentis
10. Nakatay
16. Labi ng sunog
19. Alipusta
20. Klaruhin
21. Layuan
22. Pamoso
23. Habag
25. Putahe
27. Uga
PAHALANG 25. Wala sa 28. Loterya
Previous puzzle solution 29. Panghalip paari
Ilokano
1. Dalandan 26. Palayaw ng lalaki 31. Ahensya sa palaro
5. Tag-ani 27. Ipipinid 32. Tatay
11. Maalat 30. Papasyal
na butil 33. Kanta
12. Nawasak 34. Musang
13. Katre 35. Angkan
14. Isukat 36. Naiba
15. Ihihiwalay 37. Sakit sa balat
17. Nota sa musika
18. Wasak
19. Panginorin PABABA
21. Ihabla
23. Pagtotono 1. Alak
24. Anak ng kuto 2. Bulong SAGOT SA NAKARAAN

“NumberWorks: A math tutorial system that really works!” No boundaries


LEARNING Math has always been A professor for 10 years in the US, he dents’ self-awareness.”
a universal—and enduring—problem joined NumberWorks because “it Most centers, he said, rely on the for LG electronics
for many students. Fortunately, pro- works, not just with some students, success tactic of the tutor, which is LG Electronics (LG), a major player in the glo-
ponents of a progressive educational but with every student, any age, no simply to build accountability to an bal flat panel display and AV markets, sets free its
institution provided the answer on matter his or her disposition.” He said adult for school performance. 3D, Broadband, and OLED TVs to let consumers
how students can learn Math quickly that it is such a vast and dependable NumberWorks encourages and feel “a whole new viewing experience.”
and effectively yet remain cool and system that it allows tutors to ap- builds upon that same accountabil- LG, through its Home Entertainment Tour be-
have total fun. All these courtesy of proach problems from multiple angles ity. “The NumberWorks curriculum ing rolled out in strategic areas in key cities na-
tutorial center NumberWorks, located very efficiently. With such a custom- is designed to build confidence with tionwide, showcases and creates “the home en-
in Alabang Town Center, and now at ized set-up, NumberWorks thus es- successful learning experiences and tertainment experience that you have always
its new location on Katipunan Ave. tablishes a healthy balance between provide concrete measures of wanted,” said Raymond Hernandez, corporate mar-
keting head of LG Electronics Philippines. “An
in Quezon City. the apparent coldness of a machine progress. This is what we mean by experience of BORDERLESSTM design, SEAM-
In fact, your kids are going to have and the hands-on advantage of hu- ‘having fun while learning,’ and why LESS connectivity and LIMITLESS contents as
so much fun that they’ll end up ask- man warmth in personal tutors and it is so important. Most tutorial cen- well as WHOLE NEW VIEWING EXPERIENCE
ing for more Math works. For par- specialized teachers. ters are catching up with the most promised by LG.”
ents, they can rest assured that the Mr. Handy said compared to other current educational research, but we True to the company’s home entertainment
system is reliable and affordable too! tutoring centers which are “tradi- have been a leader in it. We now theme “LIVE BORDERLESSTM”, LG’s featured
The new Katipunan Avenue branch tional schooling-based” and “skills- know that the emotional content – HDTVs, particularly LH50 3D; LE9500, LE7500,
had its formal opening last February learning but paper-based” systems, ‘contentedness’ - of play is essential and LD650 Broadband; and EL9500 OLED TVs,
7, 2010. Essentially, NumberWorks NumberWorks’ math tutorial system to anyone’s self-improvement, highlight the company’s 2010 lineup that helps con-
combines the technological excellence can meet both of these needs simul- thereby reaching learning goals and sumers live borderless with seamless connectiv-
of purpose-built software created by taneously and go beyond them, us- going beyond successful schooling.” ity and limitless content access.
Globally, LG has been committed to bringing
the company’s own software design- ing the systematic power of comput- The NumberWorks motto centers active LG 3D TV sets that only require shutter
ers and educators, using accurate ers and hands-on tutoring to provide around what works, what is fun, and glasses to experience 3D images, as well as the
child-psychology research, designed content material and positive rein- what is cool: “We know what works, passive models that include a filter over the screen.
around the effectiveness of a specialty- forcement. “In addition to address- we know that it’s fun, and we know Hernandez added, “3D technology has come of
trained tutor and easy reinforcement ing students’ everyday needs in that great teaching is cool.” age and is expected to create new opportunities
homework in order to focus on each school like a typical tutor can, the With NumberWorks’ guidance, this year”.
and every student. core of our system provides students the student sees not only the chal- Most of the TVs LG will bring to market this
D.C. Handy, managing director of with ‘learning games’ on the com- lenging rigors of Math, but how to year are wireless-ready with the addition of online
NumberWorks, Philippines, explains puter. Our daily tutorial results, along do problems the fun way; either with connectivity and entertainment options plus DivX
that NumberWorks’ goal-oriented sys- with pinpointed weekly homework rewards and key study tools to as- functionality to enable the screens to play back a
tem has been fine-tuned for over 25 assignments help build the tutor-stu- sist with memory, whether for high wider range of multimedia content through a broad-
years ever since the first center opened. dent relationship, as well as the stu- school or grade-school students. band network.
Thursday, March 25, 2010 7
PBL head Chino Trinidad steps down from post Joey Lina palalawigin
YOUNG veteran sports- said Trinidad in Tuesday’s He did not mention the
man Chino Trinidad resigned
as commissioner of the Phil-
PSA Forum at Shakey’s UN
Avenue.
names of those being consid-
ered for or those eyeing the
ang sports sa Laguna
ippine Basketball League. Trinidad, a sportscaster by post like former Philippine BUMALIK na sa politika ang
dating senador na si Joey Lina.
Trinidad said the Board of profession, said his retire- Basketball Association Com-
Tumatakbo siya bilang
the PBL now should open its ment takes effect immediately, missioner Noli Eala, veteran
gobernador ng Laguna.
doors to anyone who’s inter- and has given the Board basketball coach Joe Lipa and Nais niyang buhayin ang sports
ested in taking over the post headed by Ding Camua of retired San Beda sports direc- sa Laguna.
he vacated. Trinidad stepped Pharex a free hand to choose tor Ato Badolato. Napag-alaman namin ito
down as commissioner after his successor. “But whoever gets it will palang si Joey ay Chairman ng
serving the country’s premier “It’s better left to the Board. not find it hard because the Youth and Sports committee sa Senado.
amateur league for 10 years. But whoever takes over must structure is there, the pro- Siya ang naging main sponsor ng pagsilang ng PSC o Philip-
“Let’s welcome anybody have a grasp of the situation, one grams are there. Still, it will pine Sports Commission.
who’s interested. Don’t put who can handle concerns like be a challenge,” said Kukulangin ang kolum natin kapag inisa-isa natin ang
a limit on the number of ap- the TV coverage and the partici- Trinidad, who offered to re- napakarami nyang nagawa sa larangan ng sports nung panahong
plicants because there may be pating teams,” said Trinidad sign but was instead asked nasa Senado siya.
others with brilliant ideas,” during the weekly forum. by the board to retire. Ngayong babalik na siya sa public service ay layunin niya
ang palawigin ang development ng sports sa Laguna dahil
Pharex, Excelroof start best-of-three title series naniniwala siyang napakalaking impluwensya ng sports para
THE Pharex B-Complex The top-seeded Pharex citing series since both teams sa mga kabataan.
and Excelroof try to make a Fighting Maroons advanced have almost the same depth ***
little history in the Philippine to the finals by downing Cos- and firepower. And charac- Halos lahat ng mga tao ay magbabakasyon na para sa Semana
Basketball League (PBL) sack Blue, 96-83, last Satur- ter, too. Santa.
when they clash in Game 1 day while the third-ranked “It’s going to be a tight and Pero hindi ang maraming PBA players.
of their titular showdown in Excelroof 25ers beat the fan- thrilling contest. We have the Paano naman kasi, tuloy-tuloy ang mga laro sa PBA.
the PG Flex Placenta Cup cied Cobra Ironmen two in a players who can provide ex- Kaya naman walang pahinga para sa kanila.
Thursday at The Arena in row in their own Final Four citement and fierce competi- Kahit yata Huwebes Santo, may mga teams na magpa-prac-
San Juan. series to clinch the other fi- tion to Pharex,” said Agustin, tice. Biyernes Santo lang talaga wala.
Game time is set at 3 p.m. nals berth. who is hoping to win his third ***
with both teams determined Though Pharex is on a roll, title as a coach. Pharex coach Tuluyan na ring nagpaalam sa PBL si Chino Trinidad.
to win the season-opening title having won its last six games, Aboy Castro likewise ex- Matagal din siyang nagsilbing commissioner dahil sampung
and become the first rookie including a 74-68 victory over pressed confidence of their taon din niyang hawak ang posisyon na yan.
squad to capture a champi- Excelroof in the elims, odds are chances, saying: “We’re truly Sabi nga niya, it’s time to move on.
onship in a long while. just about even in Game 1. blessed, we hope can sustain At ngayon, sa boxing naman siya magpo-focus.
And that makes the best-of- Excelroof coach Ato this run so that we can cel- Sino kaya ang papalit sa kanya?
three title series more exciting. Agustin sees a tight and ex- ebrate a week from now.” Siguardo yan, magkakaroon na rin siya ng kapalit.
Ang bagong board ang tiyak na maghahalal sa kanya.
Sana ay isa ring competent na sportsman ang mapili nila.
LINE ADS Our Daily Bread ***
When I have asked suffering people, “Who helped Ang ganda ng laro ng Cobra at Excelroof sa kanilang do-or-
Our new cell number for free text is 0927-5202742
you?” not one person has mentioned a PhD from a die match.
LOANS BUY & SELL prestigious seminary or a famous philosopher. All of Hanggang sa huling dalawang minuto ng laro, matindi ang
naging labanan nila.
6% P.A. BNEW/USED CARS For Sale!!! Brand New us have the same capacity to help those who hurt. Makakaharap ng Excelroof ang Pharex sa finals.
CAR LOAN / CAR LATERAL DASHBOARD COVER for: No one can package or bottle the “appropriate”
(02)9077121 • 09151980332 Lancer Singkit, Hotdog, Tiyak, maganda rin yang laro na yan.
0921-6774142 CHARLIE Itlog, Pizza, Innova, Vios,
response to suffering. If you go to the sufferers them- Siguradong lulusob sa Arena ang mga empleyado ng dalawang
Avanza, Big Body, atbp. selves, some will recall a friend who cheerily helped kumpanya na yan.
SALARY / BUSINESS
CALL 5729369 / 09204027387
0923.6038090 / 0930.3697419 distract them from their illness. Others think such an UP vs. San Sebastian din halos ang laban
For sale! 500 sqm lot approach insulting. Some want honest, straightfor- UAAP vs. NCAA pa rin.
JOB OFFER in Tagaytay City ward talk; others find such discussion unbearably
2k/sqm - 0919-6280844
Work from Home!!!
part/full time: 10-30k/month Affordable Houses in QC
depressing.
There is no magic cure for a person in pain. Mainly,
Remembering Madrigal
www.peaklifestyle.com/
eagles. Text 0908-1952711
Francis 0918-4700130
www.francismec.sulit.com.ph such a person needs love, for love instinctively detects in unique combine 1-1
what is needed. Jean Vanier, who founded the L’Arche
FOR RENT For sale. Kassel Condo
movement for the developmentally disabled, says: PELOTARI Madrigal finally broke his
Rem. 601 / 31sqm Sports Valley Jai Alai
For Rent!!! Mitsubishi silence. He is the first one to say that he
L300 FB. 240-3530 unfurnished. Pasay Taft, “Wounded people who have been broken by suffering March 25, Thursday
will do his best upon the reopening of jai Tonight’s Program
0932-6235026 Vito Cruz. Sylvia Rodriguez and sickness ask for only one thing: a heart that loves
896-4656 / 8964875 alai. Senior B Pelotaris
Bed space for ladies only. and commits itself to them, a heart full of hope for True enough, Madrigal posted his first
Malibay Pasay 09175252876 1-BENAVENTE
0905-3692272
them.” ever win in the game of a thousand thrills
Affordable townhouse Such a love may be painful for us. But real love, 2-CUNANAN
HEALTH in QC 2.48M, H&L in in the 14th edition of Sports Valley Jai Alai. 3-EDUARDO
PRODUCTS Antipolo 1.45M, Francis the apostle Paul reminds us, “Bears all things, believes Included in the magic trio of 3-10-5 are
0918-4700130 4-ALEX
NO. 1 DIET PRODUCTS. all things, hopes all things, endures all things” (1 Cor. Madrigal, Spanish player Zeleta and an- 5-RICHARD
Safe & proven 2-storey Townhouse, Village 13:7). other Pinoy Benavente. Their games gar- 6-MADRIGAL
0927-3727537 East, Cainta Rizal, LA- As is so often His pattern, God uses very ordinary nered some 3,960 merit points. 7-ERKIAGA
68sqm, FA-96sqm, 3BR,
SERVICES 3T&B, 1Garage, P2.1M,
people to bring about His healing. Those who suffer The history of Madrigal is a unique one. 8-SANDOVAL
LIPAT BAHAY 0918-5928966 don’t need our knowledge and wisdom, they need our He is the only player who made a direct 9-ZELETA
CLOSED VAN love. — Philip Yancey combination of 1-1 in the special llave. This 10-JONATAN
Tel. 985-6303 Lot 4 sale 421 sq.m.l0t1 O brother man, fold to thy heart thy brother! made the organizer to chance the rules. Reserves:
707-4663 b69p4 M. Roxas cor.A Ronron, Daniel
CP – 0918-6410756 bonifacio Fort Bonifacio Where pity dwells, the peace of God is there; Now there will be no more 1-1 or 2-2 or
Taguig Tel. No.09185864911 To worship rightly is to love each other, any other two number combinations. It
WEIGHT LOSS CHALLENGE
must be always three numbers. March 23: 3-10-5
No Joining Fee / Each smile a hymn, each kindly deed a prayer. —
FOR SALE The three, Madrigal, Zeleta and Merit Points 3,960
No Product to buy
’97 Mitsubishi Space Gear
Whittier
Use any method. Just lose
They do not truly love who do not show their Benavente, are again line-up in this
weight. Win P20,000 cash! DSL local/Manual March 22: 6-10-1
Text WLC/NAME/AGE/ T7401156 CP09154347505 love. —Shakespeare evening event, the 16th meeting of the
Merit Points: 3,830
LOCATION 0922.843.72.25 295 Thou game.
8 Thursday, March 25, 2010