Вы находитесь на странице: 1из 5
MINISTERUL EDUCATIEL AL REPUBLIC] MOLDOVA, MHHHCTEPCTBO MPOCBELEHHS PECTIYBIMKH MOJUIOBA Piaja Marit Adunai Nalonae, a1 ‘aaa Mapu Aaywps Haswonaae, 1 MJL2083 Kany Peenyénnna Monaoea re 233348, ae: 233815 Republica Moldova tel SSR, fa: 2335-15 ORDIN x GB tin Ul ebb hes Cu privire la aprobarea Programului de desfigurare a sesiunii de examene 2016 in conformitate cu metodologiile de organizare si desfasurare a examenelor de absolvire, in scopul informarii candidatilor la examene si a factorilor responsabili despre actiunile si termenele propuse pentru desfigurarea sesiunii de examene 2016 si in temeiul deciziei Comisiei Nafionale de Examene, proces-verbal nr.1 din 06 octombrie 2015, Ministrul Educatiei emite urmatorul ORDIN 1, Se aproba Programul de desfisurare a sesiunii de examene 2016 in conformitate cu Anexa la prezentul ordin. 2. Agentia de Asigurare a Calitatii va informa directiile generale raionale/municipale de invatamint, tineret si sport, instituyile de invayamint mediu de specialitate si institutiile de invayimint superior despre coninutul prezentului ordin, 3. Direcfiile generale raionale/municipale de invajamint, tineret si sport, directorii institutiilor de invayamint mediu de specialitate, rectorii institugiilor de invayamint superior vor asigura familiarizarea candidatilor Ia examenele de absolvire, precum si a tuturor factorilor responsabili, implicafi in organizarea si desfasurarea sesiunii de examene, cu programul de desfasurare a sesiunii de examene 2016. 4, Agentia de Asigurare a Calitatii, Centrul Tehnologii Informationale si Comunicationale in Educatie, Directia invajamint superior si dezvoltare a stiinfei, Direcjia Invajamint secundar profesional si mediu de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei vor respecta termenele de realizare a actiunilor, conform programului de desfisurare a sesiunii de examene 2016. 5. Agentia de Asigurare a Calitagii (domnul Anatolie TOPALA, director) va monitoriza realizarea prezentului ordin. 6. Doamna Nadejda CRISTEA, viceministru, va controla executarea prezentului ordin. Ministru Ca sie Corina FUSU Anexa la Ordinul Ministrului Edueagiei nr. GED sin OC SO. ms Programul de desfiisurare a sesiunii de examene 2016 EB Denumirea activitai Temende Factor responsabil 1. | Aprobarea orarulut desfigurarit testi ‘Agengia de Asigurare a Cait |_| nationale in invajamintul primar, a orarului ones | | examenelor de absolvire a gimnaziului si a 2015 orarului examenului de bacalaureat, sesiunea 2016. 2. | Aprobarea metodologiilor privind organizarea_| Octombrie | Agentia de Asigurare a Calitafil examenelor finale in invajimintul general 2015 __| Comisia Nationala de Examene. 3. | Aprobarea programelor de examen. ‘Octombrie | Agenfia de Asigurare a Calitatir 2015 Comisia National de Examene. 4. | Constituirea si aprobarea grupurilor de lueru | Octombrie | Agentia de Asigurare a Calta pentru elaborarea materialelor de examen, 2015 | Comisia Najionala de Examene. 3. | Organizarea instruirii sia seminarelor eu ‘Agenjia de Asigurare a Calitii. persoanele responsabile de administrarea bazei dde date cu privire la candidafii la examenele de | nuatie 2016 absolvire, sesiunea 2016, 6. | Organizarea instruirii persoanelor responsabile ‘Central Tehnologii Informationale de administrarea bazei de date cu privire la Februarie | si Comunicationale in Educatie. candidafii la examenele de absolvire a 2016 gimnaziului, sesiunea 2016. 7. | Constituirea bazei de date cu privire la ‘Agenfia de Asigurare a Calitit candidafii la examenele de absolvire. Diretie generale aionale/ municipale de invigimint,tineret si 01.02-10.03 | srort Institut le stave 7 mediu de specialitate, institutiile de invayamint superior. 8. | Organizarea si desfagurarea testarilor pe un ‘Agentia de Asigurare a Calitii esantion reprezentatiy. Grupurile de lucru pentru 08.02-19,02. | £laborarea materialelor de examene. Directiile generale raionale/ municipale invayimint, tineret si sport 9. | Constituirea bazei de date cu privire la Centrul Tehnologi Informagionale candidafii la examenele de absolvire a si Comunicationale in Educatic, gimnaziului, sesiunea 2016. 21.03 07.04 | Directiile generale raionale/ municipale invagamint, tineret si sport. 10. | Constituirea si aprobarea Comisiilor Raionale/ “Agenfia de Asigurare a Calitii Municipale de Examene. Directiile generale raionale/ Martie municipale invayimint, tineret gi sport. | Comisia National de Examene. TT. | Organizarea si desfiigurarea pretestarilor 04,04-15.04 | Seentia de Asigurare a Calitay republicane: 15.04 | Grupurile de lueru pentru elaborarea | * Gimnazia 05.04-14.04 | materalelor de examene. ~ Licew Diectile generale raionale! 04.04-15,04 | municipale de invagimint, tineret gi sport. | 12, | Constituirea Centrelor de Bacalaureat, Aprilie | Agenfia de Asigurare a Caliti aprobarea presedingilor si secretarilor centrelor respective. Direcfiile generale raionalel municipale de invayimint, tineret si sport. Comisia Nagionala de Examene. 13. | Multiplicarea materialelor de examen. 01.04-27.05_| Agentia de Asigurare a Calitii. * Testarea najionala, clasa a IV 01.04-08.04 | Coordonatorii grupurilor de lucru. ¢ Examenele de absolvire a gimnaziului 12.04-29.04 ¢ Examenul de bacalaureat 25.04-26.05 14, | Depozitarea materialelor de examen la banca, | Aprilie - Mai_| Agenfia de Asigurare a Calitajii 15. | Desfigurarea test&rii nafionale in invaimintul ‘Agentia de Asigurare a Calitiii. primar. Directiile generale raionale/ B 12.05 — 24.05 | wunicipale de invatamint, tineret si sport 16. | Organizarea seminarelor cu preyedingit “Agenfia de Asigurare a Cait comisiilor raionale/ municipale de examen, Mai presedini gi secretarii centrelor de bacalaureat. 17. | Completarea bazei de date cu reusita scolara a ‘Agentia de Asigurare a Calitii candidatilor la examenul de bacalaureat, Directiile generale raionale/ sesiung municipale de invatamint, tineret si 2 2016 oN sport, Instn le de invatamint : mediu de specialitate, institutiile de invatamint superior. 18. | Completarea bazei de date cu reusita scolara a Centrul Tehnologii Informationale candidajilor la examenele de absolvire a si Comunicationale in Educatie. lui, sesiunea 2016 25.05 — 03.06 | Directile generale raionale! municipale invagimint, tineret si sport 19. | Desfigurarea examenelor nafionale de ‘Agengia de Asigurare a Calta absolvire a gimnaziului si a examenului 02.06-21.96 | Ditestiile generale raionale/ nafional de bacalaureat. a municipale invatamint, tineret si sport 20. | Verificarea lucrarilor de examen. Agentia de Asigurare a Calitatii. Scanarea lucrarilor de examen. Presedingii comisiilor republicane Completarea bazei de date cu notele de la 02,06-26.06 | 4¢ evaluare pentru fiecare examenul de bacalaureat. disciplina de examen Coordonatorii grupurilor de operatori. 21. | Comunicarea rezultatelor examenului de “Agentia de Asigurare a Cali bacalaureat 26,06-27.06 | Presedimit comisiitor republicane de evaluare pentru fiecare disciplina de examen. ‘© Transmiterea testelor §i a borderourilor de Pregedintii comisiilor republicane notare de la centrele republicane de de evaluare pentru fiecare evaluare a lucrarilor cétre comisiile 26.06 diseiplina de examen. raionale/municipale de examene. Preveciad comiallier raionale/municipale de examene. + Afisarea borderourilor de notare la 27.06 _ | Presedinti centrelor de bacalaureat centrele de bacalaureat. ‘ 22. | Completarea bazei de date cu notele de la Centrul Tehnologii Informationale examenele de absolvire a gimnaziului, sesiunea si Comunicationale in Educatie 2016. 27.06 — 03.07 | Directiile generale raionale/ municipale invafamint, tineret si sport. 23. | Depunerea de ctre candidafii la examenul de Presedinjii centrelor de bacalaureat. bacalaureat a cererilor pentru contestatie (48 de | 27.06-28.06 ore). 24, | Examinarea contestatiilor (examenul de ‘Agenfia de Asigurare a Calita bacalaureat), 29.06-05.07. | Presedinii comisiilor republicane de examinare a contestatiilor. + Transmiterea lucrarilor candidafilor care au depus cereri pentru contestafii la ilor Pregedingii comi raionale/municipale de examene. Seirus evalnes: 29:06 | Presedingii comisilor republicane de examinare a contestatiilor. * Examinarea contestajiilor. Presedintii comisiilor republicane " 30.06-04.07 | ge examinare a contestatilo. * Completarea bazei de date cu rezultatele 30.06-04,07 | Coordonatorii grupurilor de obfinute in urma examinarii contestajiilor. 01 | operatori. + Transmiterea lucrarilor candidajilor care Presedinjii comisiilor au depus cereri pentru contestatii catre 05.07 raionale/municiy comisiile raionale/municipale de examene. Pregedimtii comi de examinare a contestatiilor. 25, | Afigarea borderourilor cu rezultatele, objinute Presedinfii Centrelor de bacalaureat in urma examinarii contestatiilor, la centrele de | 06.07 bacalaureat 26. | Depunerea cererilor de participare in sesiunea | 06.07-07.07 _| Presedinfii Centrelor de suplimentara de catre candidati la Centrele de bacalaureat. Bacalaureat, Directiile raionale/muni invafamint, tineret si sport. 27. | Completarea fisierelor (Excel) cu datele Seeretarii Centrelor de bacalaureat. candidatilor pentru sesiunea suplimentara. 07.07 | Directile raionale/municipale invyimint, tineret si sport. 28. | Transmiterea figierelor cu datele candidatilor Presedintii Centrelor de pentru sesiunea suplimentara la direetia 08,07 _| bacalaureat. raionala/municipala. Presedintii comisiilor raionale/municipale de examene. 29. | Constituirea bazei de date cu privire la ‘Agentia de Asigurare a Caliti candidatii care vor participa in sesiunea 08.07-09,07 | Comisiile raionale/municipale de suplimentara de bacalaureat. examene 30. | Transmiterea datelor de la AAC la CTICE Agenfia de Asigurare a Calitatii. pentru tiparul centralizat al diplomelor de 06.07 | Centrul Tehnologii Informationale bacalaureat, sesiunea 2016. si Comunicationale in Educatie. 31, | Tiparirea centralizata a diplomelor de 07.07-11,07 ‘Centrul Tehnologii Informationale bacalaureat. a si Comunicationale in Educatie. 32. |Tntocmirea si expedierea graficului de idicare a |g 47 | Centrul TehnologiInformationale diplomelor etre DGR/MITS. i si Comunicationale in Educatic. 33. | Eliberarea diplomelor de bacalaureat de la Central Tehnologii Informafionale CTICE pentru absolventii din sesiunea de baz | 41 97.13,97 | si Comunicationale in Educatie. (in baza graficului), » Directiile raionale/municipale invagamint, tineret si sport. 34, | Eliberarea diplomelor de la centrele de Directiile raionale/municipale bacalaureat pentru absolventii din sesiunea de | 11.97. 15,97 | invakimint, tineret si sport. baza. . Presedintii Centrelor de bacalaureat. 35. | Constituirea Centrelor de Bacalaureat, sesiunea | 11 5715 97 | Agentia de Asigurare a Calta. suplimentara. . 7 Comisia National de Examene. 36. | Multiplicarea materialelor de examen pentru [14 57 99 g7 | Agentia de Asigurare a Cali sesiunea suplimentara. ‘ | Coordonatorii grupurilor de lucru. 37. | Desfisurarea sesiunii suplimentare. 01.07-25.07 | Agentia de Asigurare a Cali © Gimnaziu. 01.07-06.07_| Directiile raionale/municipale + Bacalaureat, 18.07-25.07_| invsdmint, tineret si spor. 38. | Completarea bazei de date cu referire la ‘Central Tehnologii Informajionale rezultatele examenelor de absolvire a 08.07 — 14.07 gimnaziului, sesiunea suplimentara, : invaimint, tineret i sport. 539. | Eliberarea certificatelor de studii gimnaziale | 45 57 9 g7 | Centrul Tehnologi Informajionale de la CTICE ciitre Directiile raionale/municipale i Comunicationale in Educate. invayimint, tineret si sport. (in baza graficului). Directiile raionale/municipale invijamint, tineret si spor. 40. ‘Comunicarea rezultatelor din sesiunea suplimentard de bacalaureat. 27.07 ‘Agenfia de Asigurare a Calita Pregedingii comisilor republicane de evaluare pentru fiecare disciplina de examen. Direeti raionale/municipale invatamint, tineret gi sport © Transmiterea testelor gi a borderourilor de notare de la centrul republican de evaluare a lucririlor de examen citre comisiile raionale/municipale de examene. 27.07 Pregedin{ii comisiilor republicane de evaluare pentru fiecare disciplina de examen. Presedinfii comisiilor raionale/municipale de examene. © Afigarea borderourilor cu rezultatele din sesiunea suplimentara la centrele de bacalaureat. 27.07 Presedintii centrelor de bacalaureat a. Transmiterea lucririlor candidafilor care au depus cereri pentru contestafii (sesiunea suplimentara) la centrul de evaluare. 28.07 Pregedingii comisiilor republicane de examinare a contestatiilor. Presedinfii centrelor de bacalaureat Directile raionale/municipale invatamint, tineret si sport. a2. | Examinarea contestafiilor. 28.07 Presedinfii comisiilor republicane de examinare a contestatiilor. Presedintii centrelor de bacalaureat. B. Transmiterea gi afigarea borderourilor cu rezultatele, objinute in urma examindrii contestafiilor din sesiunea suplimentard, la centrele de bacalaureat. 28.07 Presedintit comisiilor republicane de examinare a contestatiilor. Presedintii comisiilor raionale/municipale de examene. Presedintii centrelor de bacalaureat Eliberarea diplomelor de bacalaureat de la CTICE pentru absolvengii din sesiunea suplimentara, 28.07 ‘Centrul Tehnologii Informationale si Comunicationale in Educatie. Directile raionale/municipale invafimint, tineret gi sport. 45. Eliberarea diplomelor de la centrele de bacalaureat pentru absolventii din sesiunea suplimentara, 29.07 Presedinii centrelor de bacalaureat. Directiile raionale/municipale invatamint, tineret si sport.