Вы находитесь на странице: 1из 34
(( 22 )) MMEEMMOORRIIAAIISS 22 11 PPeeççaa pprroocceessssuuaall:: MMeemmoorriiaaiiss ((CCPPPP,, aarrtt 440033,, §§
(( 22 )) MMEEMMOORRIIAAIISS
22
11
PPeeççaa pprroocceessssuuaall:: MMeemmoorriiaaiiss ((CCPPPP,, aarrtt 440033,, §§ 33ºº))
11
22
IInnffrraaççããoo ppeennaall:: aarrtt 115577,, §§ 22ºº,, iinncc IIII,, ddoo CCóóddiiggoo PPeennaall ((rroouubboo qquuaalliiffiiccaaddoo)),,
mmaajjoorraaddoo ppeelloo ccoonnccuurrssoo ddee aaggeenntteess
11
33 TTeessee((ss)) ddaa ddeeffeessaa:: PPrreelliimmiinnaarr:: nnuulliiddaaddee ((CCPPPP,, aarrtt
551144,, iinncc
IIVV)) ppoorr
cceerrcceeaammeennttoo ddee ddeeffeessaa ((iinnddeeffeerriimmeennttoo ddee ppeerrgguunnttaass ee ddee pprroodduuççããoo ddee pprroovvaa
ddee rreeccoonnhheecciimmeennttoo ddee ppeessssooaass))
NNeeggaattiivvaa ddee aauuttoorriiaa
PPrriinnccííppiioo iinn dduubbiioo pprroo
rreeoo
IInneexxiissttêênncciiaa vvíínnccuulloo ssuubbjjeettiivvoo ddee vvoonnttaaddeess,, aaffaassttaannddoo oo ccoonnccuurrssoo ddee
ppeessssooaass PPeeddiiddoo ssuubbssiiddiiáárriioo ppaarraa ffuurrttoo ((aarrrreebbaattaammeennttoo ddee ccooiissaa))

EEXXCCEELLEENNTTÍÍSSSSIIMMOO SSEENNHHOORR DDOOUUTTOORR JJUUIIZZ DDEE DDIIRREEIITTOO DDAA 0000ªª VVAARRAA

CCRRIIMMIINNAALL DDAA CCIIDDAADDEE

AAççããoo PPeennaall RRiittoo CCoommuumm OOrrddiinnáárriioo

PPrroocc nnºº

55555555 3333 22001133 55 0066 44444444

AAuuttoorr:: MMiinniissttéérriioo PPúúbblliiccoo EEssttaadduuaall AAccuussaaddooss:: FFrraanncciissccoo ddaass QQuuaannttaass ee oouuttrroo

IInntteerrmmeeddiiaaddoo ppoorr sseeuu mmaannddaattáárriioo aaoo ffiinnaall

ffiirrmmaaddoo,, ccaauussííddiiccoo iinnssccrriittoo nnaa OOrrddeemm ddooss AAddvvooggaaddooss ddoo BBrraassiill,, SSeeççããoo ddoo

CCeeaarráá,, ssoobb oo nnºº 00000000,, ccoommppaarreeccee oo RRééuu ppaarraa,, nnaa ffoorrmmaa ddoo aarrtt 440033,, §§ 33ºº,, ddaa

LLeeggiissllaaççããoo AAddjjeettiivvaa PPeennaall,, tteemmppeessttiivvaammeennttee,, nnoo qquuiinnqquuííddiioo lleeggaall,, ooffeerreecceerr

sseeuuss

2

2

www.AlbertoBezerra.com.br

M M E E M M O O R R I I A A I

MMEEMMOORRIIAAIISS SSUUBBSSTTIITTUUTTIIVVOOSS DDEE DDEEBBAATTEESS OORRAAIISS

qquuaannttoo àà pprreetteennssããoo ccoonnddeennaattóórriiaa oosstteennttaaddaa eemm ddeessffaavvoorr ddee FFRRAANNCCIISSCCOO DDAASS QQUUAANNTTAASS ee oouuttrroo,, jjáá qquuaalliiffiiccaaddoo nnaa eexxoorrddiiaall ddaa ppeeççaa aaccuussaattóórriiaa,, ccoonnssooaannttee aabbaaiixxoo ddeelliinneeaaddoo

11 SSÍÍNNTTEESSEE DDOOSS FFAATTOOSS

SSeegguunnddoo oo rreellaattoo ffááttiiccoo ccoonnttiiddoo nnaa ppeeççaa aaccuussaattóórriiaa,, nnoo ddiiaa 0000 ddee nnoovveemmbbrroo ddoo aannoo ddee 00000000,, ppoorr vvoollttaa ddaass 1155::3300hh,, pprróóxxiimmoo aa uumm ppoonnttoo ddee ôônniibbuuss nnaa aallttuurraa ddoo nnºº 440000 ddaa RRuuaa ZZeettaa,, nneessttaa CCaappiittaall,, ooss AAccuussaaddooss,, eemm ccoonnjjuuggaaççããoo ddee eessffoorrççooss ee ccoommuunnhhããoo ddee vvoonnttaaddeess,, ccoomm iinnttuuiittoo ddee lluuccrroo ffáácciill,, ssuubbttrraaíírraamm bbeennss mmóóvveeiiss ddaa vvííttiimmaa FFrraanncciiss MMaarriiaa ddaass TTaannttaass

AA ppeeççaa aaccuussaattóórriiaa aaiinnddaa ddeessttaaccaa qquuee oo pprriimmeeiirroo AAccuussaaddoo,, PPeeddrroo JJooaaqquuiimm,, ppuuxxoouu vviioolleennttaammeennttee aa bboollssaa ddaa vvííttiimmaa,, llooggoo qquuaannddoo aa mmeessmmaa tteennttaa aaddeennttrraarr eemm uumm ôônniibbuuss TTooddaavviiaa,, aaoo rroouubbaarr aa bboollssaa ddeessttaa,, llooggoo eemm sseegguuiiddaa ffoorraa ccoonnttiiddoo ppoorr ppooppuullaarreess qquuee eessttaavvaamm ttaammbbéémm nnaa mmeessmmaa ppaarraaddaa ddee ôônniibbuuss NNeessttaa ooccaassiiããoo oo AAccuussaaddoo tteennttoouu oobbtteerr ffuuggaa ccoomm ppaarrcceeiirroo,, sseegguunnddoo RRééuu,, ddee nnoommee FFrraanncciissccoo ddaass QQuuaannttaass,, oo qquuaall aagguuaarrddaavvaa aaqquueellee eemm uummaa mmoobbiilleettee pprróóxxiimmoo aaoo llooccaall oonnddee ffoorraa ppeerrppeettrraaddoo oo ccrriimmee eemm vveerrtteennttee

PPaassssaaddooss cceerrccaa ddee 3300 mmiinnuuttooss ddoo eeppiissóóddiioo,, cchheeggoouu uummaa vviiaattuurraa ddaa PPoollíícciiaa MMiilliittaarr,, lleevvaannddoo aammbbooss ooss mmeelliiaanntteess àà DDeelleeggaacciiaa DDiissttrriittaall ddaa cciirrccuunnssccrriiççããoo ddooss ffaattooss

OOss ddeennuunncciiaaddooss ffoorraamm aauuttuuaaddooss eemm ffllaaggrraannttee ddeelliittoo ee ooss bbeennss rroouubbaaddooss ddeevvoollvviiddooss àà vvííttiimmaa,, ccoonnssooaannttee aauuttoo ddee rreessttiittuuiiççããoo qquuee rreeppoouussaa ààss ffllss 2222 ((uummaa bboollssaa mmaarrccaa FFrriissoonn,, uumm cceelluullaarr mmaarrccaa SSiieemmeennss,, RR$$

7777,,0000 eemm ddiinnhheeiirroo,, uumm ttaalloonnáárriioo ddee cchheeqquueess ee 33 ccaarrttõõeess ddee ccrrééddiittoo))

EEsstteess

3

3

f f o o r r a a m m a a v v a

ffoorraamm aavvaalliiaaddooss,, ccoonnffoorrmmee llaauuddoo eessppeeccííffiiccoo,, eemm RR$$ 229999,,0000 ((dduuzzeennttooss ee

nnoovveennttaa ee nnoovvee rreeaaiiss))

AAssssiimm pprroocceeddeennddoo,, ddiizz aa ddeennúúnncciiaa,, ooss AAccuussaaddooss

IIII)),,

pprraattiiccaannddoo oo ccrriimmee ddee rroouubboo,, mmaajjoorraaddoo ppeelloo ccoonnccuurrssoo ddee aaggeenntteess,, nnaa

vviioollaarraamm nnoorrmmaass pprreevviissttaass nnoo CCóóddiiggoo PPeennaall ((CCPP,, aarrtt

115577,, §§

22ºº,, iinncc

mmeeddiiddaa eemm qquuee hhoouuvveerraa ssuubbttrraaççããoo ccoonnssuummaaddaa ddee ppaattrriimmôônniioo aallhheeiioo ((ccooiissaa

mmóóvveell)) ppaarraa ssii,, ddee ffoorrmmaa vviioolleennttaa,, vvaazzaannddoo,, eeffeettiivvaammeennttee,, nnaa eessttrreeiittaa ddeessccrriiççããoo

ddoo ttiippoo ppeennaall ssuupprraammeenncciioonnaaddoo

JJuuíízzoo eemm

1111//2222//33333333 ((ffll 7799)),, ffoorraamm oouuvviiddaass aass tteesstteemmuunnhhaass ddee aaccuussaaççããoo ((ffllss 111111//111144 ee

111177//111199)),, bbeemm ccoommoo ddaa ddeeffeessaa ((ffllss

112200//112233 ee 112233//112277)),, aassssiimm ccoommoo

pprroocceeddiiddoo oo iinntteerrrrooggaattóórriioo ddoo oorraa RRééuu ((ffllss 112299//113333))

RReecceebbiiddaa aa ppeeççaa aaccuussaattóórriiaa ppoorr eessttee dd

DDiiaannttee ddaa ccoommpplleexxiiddaaddee ddaass pprroovvaass pprroodduuzziiddaass

nneessttee pprroocceessssoo,, ffoorraamm ccoonncceeddiiddooss ààss ppaarrtteess oo ooffeerreecciimmeennttoo ddee mmeemmoorriiaaiiss

eessccrriittooss,, ooss qquuaaiiss oorraa aapprreesseennttaa--ooss

22 PPRREELLIIMMIINNAARR AAOO MMÉÉRRIITTOO

22 11

IInnddeeffeerriimmeennttoo ddee ppeerrgguunnttaass CCeerrcceeaammeennttoo ddee ddeeffeessaa

CCPPPP,, aarrtt 556644,, iinncc IIVV cc//cc aarrtt 221122 ee CCFF,, aarrtt 55 iinncc LLVV

ºº,,

ÉÉ iinneessccuussáávveell qquuee hhoouuvvee uumm eerrrroorr iinn pprroocceeddeennddoo

EEssttee mmaaggiissttrraaddoo ccoonndduuttoorr,, qquuaannddoo ddaa o