Вы находитесь на странице: 1из 4

GRAD ZAGREB , Zagreb, Trg Stjepana Radia 1, to ga zastupa gradonaelnik Milan Bandi, dipl.

politolog
i
UMJETNIKA ORGANIZACIJA GLUMAKA DRUINA HISTRION, Ilica 90, Zagreb (u daljnjem tekstu:
GD Histrion), to ju zastupa Zlatko Vitez, direktor
sklopili su
UGOVOR
O OSNIVANJU CENTRA ZA KULTURU HISTRIONSKI DOM
lanak 1.
Temeljem odredbe lanka 12. stavka 6. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97-ispr., 47/99-ispr. i
35/08), Zakljuka Gradske skuptine Grada Zagreba Klasa:_________, Urbroj:_____________ od
____________2015. i Odluke GD Histrion od 16. studenoga 2015., Grad Zagreb i GD Histrion (u daljnjem tekstu:
osnivai), osnivaju ovim ugovorom ustanovu u podruju kulture, Centar za kulturu Histrionski dom (u daljnjem
tekstu: Histrionski dom).
lanak 2.
Histrionski dom e obavljati djelatnost, poslovati i sudjelovati u pravnom prometu pod nazivom: Centar za kulturu
Histrionski dom.
Skraeni naziv je: Histrionski dom
Sjedite Histrionskog doma je u Zagrebu, Ilica 90.
lanak 3.
Histrionski dom se upisuje u sudski registar Trgovakog suda u Zagrebu i upisom stjee svojstvo pravne osobe.
Histrionski dom kao samostalna pravna osoba u pravnom prometu istupa u svoje ime i za svoj raun.
lanak 4.
Djelatnost Histrionskog doma je:
- organiziranje kazalinih, glazbenih, filmskih i drugih kulturno-umjetnikih priredbi, festivala i turneja u zemlji i
inozemstvu;
- ouvanje hrvatske knjievne batine organiziranjem kazalinih i glazbeno-scenskih uprizorenja;
- pripremanje gostovanja predstava;
- provoenje programa nezavisne kulture te programa kulture mladih i za mlade;
- pruanje usluga ostalim nezavisnim kazalinim i inim trupama;
- omoguavanje uporabe prostora i opreme za produkciju i provedbu programa;
- obavljanje organizacijskih i strunih poslova za kulturno-umjetniko stvaralatvo;
- izdavanje publikacija vezanih uz djelatnost Histrionskog doma.
Histrionski dom moe obavljati i druge djelatnosti, utvrene statutom, koje se uobiajeno obavljaju uz djelatnosti iz
stavka 1. ovoga lanka, a u skladu su s posebnim propisima.
lanak 5.
Sredstva za osnivanje i rad Histrionskog doma osiguravaju osnivai u jednakim udjelima, svaki u iznosu od
10.000,00 kuna.
Grad Zagreb kao osniva daje Histrionskom domu na uporabu i koritenje poslovni prostor na lokaciji: Zagreb, Ilica
90, dvorini objekt (Histrionski dom ukupne povrine 1322,90 m2), dok traje obavljanje djelatnosti.

lanak 6.
Imovinu Histrionskog doma ine sredstva za osnivanje i rad koja osiguravaju osnivai iz ovog ugovora, sve
nekretnine, pokretnine i druga imovinska prava koja osiguravaju osnivai, sredstva steena pruanjem usluga iz
vlastite djelatnosti ili pribavljena iz drugih izvora (darovi, potpore i drugo).
lanak 7.
Sredstva za rad Histrionskog doma osiguravaju se:
- iz sredstava prorauna Grada Zagreba,
- iz sredstava GD Histrion;
- iz vlastitih izvora;
- darovima fizikih i pravnih osoba;
- iz drugih izvora.
lanak 8.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Histrionski dom ostvari dobit, ta dobit e se upotrijebiti za obavljanje i razvoj
djelatnosti Histrionskog doma u skladu s programom rada Histrionskog doma.
lanak 9.
Histrionski dom posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost u skladu i na nain odreen zakonom, ovim ugovorom,
statutom i drugim propisima, te pravilima struke.
lanak 10.
Za svoje obveze Histrionski dom odgovara cjelokupnom imovinom.
Osnivai odgovaraju solidarno i neogranieno za obveze Histrionskog doma.
Osnivai ne mogu ugovorom iskljuiti ili ograniiti odgovornost jednog od njih za obveze Histrionskog doma.
Bez odluke Gradske skuptine Grada Zagreba i ravnatelja GD Histrion, Histrionski dom ne moe:
- promijeniti naziv i sjedite;
- vriti statusne promjene;
- promijeniti djelatnost;
- odluiti o udruivanju u zajednicu ustanova ili druga udruenja;
-osnovati drugu pravnu osobu.
Bez suglasnosti gradonaelnika Grada Zagreba i ravnatelja GD Histrion, Histrionski dom ne moe:
- stei, opteretiti, otuiti nekretnine ili raspolagati njima;
- stei, opteretiti ili otuiti pokretnu imovinu pojedinana vrijednost koje prelazi 70.000,00 kuna (bez PDV-a) ;
- zaduiti se i davati jamstva vrijednost kojih prelazi 20.000,00 kuna (bez PDV-a);
- izdavati mjenice i druga sredstva osiguranja plaanja vrijednost kojih prelazi 70.000,00 kuna (bez PDV-a);
- odluiti o koritenju zajmova i kredita za investicijska ulaganja;
- odluiti o nainu raspolaganja dobiti;
- odluiti o pokriu gubitka;
- donijeti statut;
- donijeti pravilnik o radu i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji poslova i potrebnom broju radnika.
lanak 11.
Histrionskim domom upravlja ravnatelj koji je i voditelj Histrionskog doma.

lanak 12.
Ravnatelj obavlja sljedee poslove:
- predstavlja i zastupa Histrionski dom;
- organizira i vodi rad i poslovanje Histrionskog doma;
- donosi statut Histrionskog doma uz suglasnost gradonaelnika Grada Zagreba i ravnatelja GD Histrion;
- predlae promjenu djelatnosti;
- donosi pravilnik o radu i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji poslova i potrebnom broju radnika, uz
suglasnost gradonaelnika Grada Zagreba i ravnatelja GD Histrion;
- donosi druge ope i pojedinane akte i akte poslovanja utvrene statutom;
- donosi godinji program rada i razvoja Histrionskog doma i provodi ga;
- donosi financijski plan i zavrni raun;
- podnosi osnivaima izvjee o radu Histrionskog doma, najmanje jednom godinje i uvijek kada to zatrae
osnivai;
- daje osnivaima prijedloge i miljenje o pojedinim pitanjima;
- odluuje o nabavi, odnosno prodaji osnovnih sredstava i drugih pokretnina te izvoenju radova tekueg odravanja
pojedinana vrijednost kojih ne prelazi 70.000,00 kuna (bez PDV-a);
- odluuje o izdavanju mjenica i drugih sredstava osiguranja plaanja vrijednost kojih ne prelazi 70.000,00 kuna
(bez PDV-a);
- poduzima sve pravne radnje u ime i za raun Histrionskog doma, zastupa Histrionski dom u svim postupcima pred
sudovima, upravnim i drugim dravnim tijelima te drugim pravnim osobama s javnim ovlastima;
- provodi radnje potrebne radi zapoljavanja radnika, zakljuuje ugovore o radu i odluuje o pravima radnika;
- vodi struni rad i odgovoran je za struni rad Histrionskog doma;
- odgovoran je za zakonitost rada Histrionskog doma;
- obavlja i druge poslove odreene zakonom, ovim ugovorom i statutom.
lanak 13.
Nakon provedenog javnog natjeaja ravnatelja Histrionskog doma imenuje Gradska skuptina Grada Zagreba uz
prethodnu suglasnost GD Histriona.
Javni natjeaj raspisuje natjeajno povjerenstvo od tri lana u koje jednog lana imenuje ravnatelj Histrionskog
doma, jednog lana Grad Zagreb i jednog lana GD Histrion.
Natjeaj se objavljuje u dnevnom tisku.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine i ista osoba moe biti ponovno imenovana na tu dunost.
Za ravnatelja moe biti imenovana osoba koja ispunjava sljedee uvjete:
- visoku strunu spremu;
- tri godine radnog iskustva u djelatnosti kulture;
- strune, radne i organizacijske sposobnosti;
- znanje jednoga svjetskog jezika.
Ravnatelj moe biti razrijeen prije isteka mandata u sluajevima odreenim zakonom i statutom.
lanak 14.
Histrionski dom moe imati i druga struna i savjetodavna tijela utvrena statutom.
Sastav, osnivanje i poslovi tijela iz stavka 1. ovoga lanka ureduju se statutom, sukladno zakonu.
lanak 15.
Statutom Histrionskog doma poblie se ureduje ustrojstvo, ovlasti i nain rada i odluivanja pojedinih tijela
Histrionskog doma, meusobna prava i obveze osnivaa i Histrionskog doma koja nisu ureena ovim ugovorom te
prava i obveze Histrionskog doma u vezi s obavljanjem djelatnosti koja nisu ureena ovim ugovorom.
lanak 16.
Do imenovanja ravnatelja Histrionskog doma, za privremenog ravnatelja Histrionskog doma imenuje se Zlatko
Vitez.
Privremeni ravnatelj:

- obavlja pripreme za poetak rada Histrionskog doma;


- podnosi prijavu za upis Histrionskog doma u sudski registar;
- pribavlja rjeenje o ispunjavanju propisanih uvjeta za poetak rada Histrionskog doma;
- izrauje prijedlog statuta;
- predstavlja i zastupa Histrionski dom;
- odgovara za zakonitost rada Histrionskog doma.
Privremeni ravnatelj obavlja poslove iz stavka 2. ovoga lanka pod nadzorom gradskog upravnog tijela nadlenog za
kulturu.
lanak 17.
Privremeni ravnatelj Histrionskog doma duan je u roku od 30 dana od dana imenovanja donijeti statut Histrionskog
doma i dostaviti ga osnivaima na davanje suglasnosti.
lanak 18.
Odluku o prestanku Histrionskog doma donosi Gradska skuptina Grada Zagreba i ravnatelj GD Histrion, uz
prethodnu suglasnost Ministarstva kulture.
U sluaju prestanka Histrionskog doma imovina steena djelovanjem Histrionskog doma prenosi se na osnivae u
omjerima odgovarajuim osnivakim udjelima, dok se imovina koju su u Histrionski dom unijeli osnivai vraa
osnivaima.
lanak 19.
Ugovorne strane prihvaaju sva prava i obveze koje proizlaze iz ovog Ugovora te ga u znak suglasnosti vlastoruno
potpisuju.
lanak 20.
Ovaj ugovor je sastavljen u 4 (etiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadrava po 2 (dva)
primjerka.
KLASA:
URBROJ:
Zagreb, ______________ 2015.

UMJETNIKA ORGANIZACIJA
GLUMAKA DRUINA HISTRION
Direktor
Zlatko Vitez
_____________________________

GRAD ZAGREB
Gradonaelnik
Milan Bandi, dipl.politolog
________________________________